Boletin Oficial del País Vasco

120. zk., 2014ko ekainaren 26a, osteguna

N.º 120, jueves 26 de junio de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE
2859
2859

EBAZPENA, 2014ko ekainaren 17koa, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariarena, musika, arte eszenikoak eta ikus-entzunezkoak sustatzen diharduten pertsona fisiko eta pertsona juridiko pribatuek, euskararen eremu geografikotik kanpo, 2014. urtean antolatutako merkatu, azoka, edo gertaera profesionaletan, parte hartzeko diru-laguntzak emateko modua arautzen duena.

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2014, de la Directora del Instituto Vasco Etxepare, por la que se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones a personas físicas y personas jurídicas privadas del sector de la música, las artes escénicas y los audiovisuales, para la participación en mercados, ferias, y eventos profesionales que se celebrarán en 2014 fuera del ámbito territorial del euskera.

Etxepare Euskal Institutua / Instituto Vasco Etxepare / Etxepare Basque Institute (EEI aurrerantzean) Sortzeko eta Arautzeko 3/2007 Legearen 3.b) artikuluak ondoko helburua xedatzen du aipatutako EEIrentzat: «Euskal Kultura bere hizkuntza ofizialetako edozeinetan eta zeinahi adierazpen, euskarri, bide eta adiera-moldetan kanpoan ezagutarazten eta hedatzen laguntzea, bereziki euskaraz sortutako kultura-eskaintza sustatuz eta hedatuz».

La Ley 3/2007, de 20 de abril, de Creación y Regulación del Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Etxepare Basque Institute (en adelante IVE) dispone en su artículo 3.b) que dicho Instituto tiene como fin: «Contribuir a dar a conocer y difundir en el exterior la cultura vasca en cualquiera de sus lenguas oficiales, manifestaciones, soportes, medios y formas de expresión, promoviendo en especial la cultura creada en euskera».

Bestalde, EEIren antolakuntza- eta jarduera-araudia onartzen duen 2008ko maiatzaren 13ko 88/2008 Dekretuak xedatzen du Institutu horren eskumenekoa dela Euskal Kultura Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo sustatzea eta hedatzea. Dekretu horrek bere 19. artikuluaren 2. atalean dio Euskal Kultura Sustatzeko eta Hedatzeko arloak musika, arte eszenikoak, ikusizko arteak, zinea, arkitektura eta diseinua hartzen dituela bere baitan. Bestalde, artikulu horren f) zatiak EEIren funtzioen artean aipatzen du euskal sorkuntza nazioartean ezagutzera emateko kultura-eragileei laguntzeko programak diseinatzea.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 88/2008, de 13 de mayo de 2008, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del IVE, corresponde a dicho Instituto la difusión y promoción de la cultura vasca fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. Dicho Decreto establece en su artículo 19.2 que el área de Promoción de la Cultura Vasca abarca los ámbitos de la música, las artes escénicas, el cine, la arquitectura y el diseño. Por otro lado, el apartado f) del citado artículo establece que entre las funciones del IVE se encuentra el diseño de programas de ayuda para los agentes culturales con el objetivo de dar a conocer la creación vasca en la escena internacional.

Hori dela eta, EEIren jarduera arloekin bat etorriz, interesgarritzat jo da euskararen eremu geografikotik kanpo ikus-entzunezkoen, musikaren eta arte eszenikoen inguruan antolatzen diren merkatu izaerako azoka eta jaialdietan parte hartzeko diru-laguntzak emateko modua arautzea.

Por todo lo expuesto, de conformidad con las áreas de actuación del IVE, se ha considerado interesante establecer el procedimiento para la adjudicación de subvenciones para la participación en ferias y festivales de carácter mercantil relacionados con el sector de los audiovisuales, la música y las artes escénicas fuera del ámbito territorial del euskera.

Ondorioz, hauxe

En virtud de lo cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ARAU OROKORRAK
NORMAS GENERALES

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da musikaren, arte eszenikoen eta ikus-entzunezkoen sektoreetako profesionalei, 2014. urtean eta euskararen eremu geografikotik kanpo, merkatu, azoka, edo gertaera profesionaletan parte hartzeko diru-laguntzak emateko baldintzak arautzea.

Es objeto de la presente Resolución establecer el procedimiento para la adjudicación de subvenciones a profesionales del sector de la música, las artes escénicas y los audiovisuales, para la participación en mercados, ferias o eventos profesionales que se celebrarán en 2014 fuera del ámbito territorial del euskera.

2. artikulua.– Deialdiko modalitateak.

Artículo 2.– Modalidades de convocatoria.

II. kapitulua: Musika.

Capítulo II: Música.

III. kapitulua: Arte eszenikoak.

Capítulo III: Artes escénicas.

IV. kapitulua: Ikus-entzunezkoak.

Capítulo IV: Audiovisuales.

3. artikulua.– Diru-baliabideak eta laguntza-mugak.

Artículo 3.– Recursos económicos y límites de las subvenciones.

1.– Deialdi honetarako gehienezko zenbateko orokorra hirurogeita hamar mila (70.000) eurokoa izango da, eta modalitate bakoitzari dagokion zenbatekoa honakoa izango da:

1.– El importe global máximo de esta convocatoria ascenderá a setenta mil (70.000) euros, y dicho importe se desglosará de la siguiente manera, según las modalidades:

a) Ikus-entzunezkoetarako berrogeita hamar mila (50.000) euro.

a) Para los audiovisuales, cincuenta mil (50.000) euros.

b) Musikarako hamar mila (10.000) euro.

b) Para el sector de la música, diez mil (10.000) euros.

c) Arte eszenikoetarako hamar mila (10.000) euro.

c) Para las artes escénicas, diez mil (10.000) euros.

2.– Deialdi honen bidez diruz lagundutako gastuek lotura zuzena izan beharko dute azokaren batean parte hartzearekin.

2.– Los gastos subvencionables mediante esta convocatoria deberán estar directamente relacionados con la participación en una feria.

a) Onartuko diren gastuak:

a) Gastos subvencionables:

Joan-etorriak, ostatua, dietak, stand-aren alokairua eta azoketan kreditatzeko edo instalatzeko gastuak.

Gastos de desplazamientos, alojamiento, dietas, alquiler de stand y gastos de acreditación e instalación en las ferias.

b) Laguntzen zenbatekoak:

b) Importes de las subvenciones:

– Ostatu eta otorduetarako gehienezko gastuak, pertsonako eta eguneko: Espainian, hirurogeita hamabost (75) euro ostaturako eta berrogeita bi (42) euroko dietarako. Espainiatik at, ehun eta hogei (120) euro ostaturako eta hirurogeita hiru (63) euro dietarako.

– Gastos máximos de alojamiento y dietas, por persona y día: en España, setenta y cinco (75) euros para alojamiento, y cuarenta y dos (42) euros en concepto de dieta. Fuera de España, ciento veinte (120) euros para alojamiento, y sesenta y tres (63) euros en concepto de dieta.

– Automobila erabiliz gero, zero koma hogeita bederatzi (0,29) euro km-ko gehi autopista eta parkinga. Kilometro kopurua kalkulatzeko, diru-laguntza eskaera egin duen pertsona fisiko edo juridiko pribatuaren sozietate egoitza hartuko da abiapuntutzat.

– En caso de utilizar coche, cero coma veintinueve (0,29) euros por km, más gastos de autopista y parking. Para calcular la cantidad de kilómetros, se tomará como punto de partida la sede social o el establecimiento de la persona física o jurídica.

– Ibilgailua alokatua denean, alokairuaren kostua, erregaia, autopistako gastuak eta parkinga.

– Cuando el vehículo es alquilado, coste del alquiler, combustible, gastos de autopista y parking.

– Hegazkina, trena edo bestelako garraio publikoren bat erabiliz gero, maila arrunteko txartela soilik onartuko da.

– En caso de utilizar avión, tren o algún otro transporte público, se abonará el billete ordinario.

3.– Gehienezko diru-laguntzak:

3.– Los importes máximos por feria serán los siguientes:

a) Arte eszeniko eta musika modalitatea:

a) Modalidades de artes escénicas y música:

– 5.000 km-tik harago egitekoak diren azokak: mila (1.000) euro.

– Ferias situadas a más de 5.000 km (1.000 euros).

– 1.200 km-tik 5.000 km artean egitekoak diren azokak: zortziehun (800) euro.

– Ferias situadas a una distancia entre 1.200 y 5.000 km: ochocientos (800) euros.

– Gehienez ere 1.200 km-tara egitekoak diren azokak: bostehun (500) euro.

– Ferias situadas como máximo a 1.200 km: quinientos (500) euros.

b) Ikus-entzunezkoen modalitatea:

b) Modalidad de audiovisuales:

– Gehienezko diru-laguntza honakoa izango da azokako: mila (1.000) euro.

– El importe máximo por feria será de mil (1.000) euros.

Eskatzaile batek azoka guztietarako jasotako diru-laguntzen batura ez da inoiz bi mila berrehun eta berrogeita hamar (2.250) euro baino handiagoa izango.

Cada solicitante recibirá como máximo la cantidad de dos mil doscientos cincuenta (2.250) euros para todas las ferias.

4.– Deialdi honetako diru-laguntzak bateragarriak izango dira beste erakunde publikoek helburu berbererako emandakoekin, betiere gain-finantzaketarik gertatzen ez bada. Gain-finantzaketarik badago, diru-laguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion gehienezko mugaraino.

4.– Las subvenciones objeto de esta convocatoria serán compatibles con aquéllas que se concedan para los mismos objetivos por otras instituciones públicas, siempre y cuando no se produzca sobrefinanciación. En caso de sobrefinanciación, el importe de la subvención se verá aminorado hasta el límite máximo correspondiente.

5.– Aurrekontu-zuzkidura eskaera guztietarako iritsiko ez balitz, hainbanaketa bidez esleituko litzateke bakoitzari legokiokeena, betiere azoka bakoitzerako ezarritako laguntza-mugaren % 50 gutxienez bermatuz, aurrekontua agortu arte. Ondorio honetarako eskabidearen sarrera-erregistroko hurrenkera hartuko da kontuan.

5.– En caso de que la dotación presupuestaria no sea suficiente para abarcar todas las solicitudes, se adjudicaría la parte correspondiente a cada una de ellas mediante prorrateo, garantizándose, en todo caso, como mínimo el 50% del límite subvencionable establecido para cada feria, hasta agotar el presupuesto. A tal efecto, se tendrá en cuenta el orden de registro de entrada de las solicitudes.

6.– Ebazpen honetako modalitate bakoitzean adierazitako zuzkidura dena dela ere, eskabiderik ez dagoelako edo eskatzaileek baldintzak betetzen ez dituztelako, ezarritako diru-kopurua agortzen ez bada, modalitate baterako diru-laguntzaren zenbatekoa beste modalitatearen soberakinaren bitartez handitu ahal izango da, betiere delako modalitate hori artean erabaki gabe badago, lehentasun ordena honen arabera: arte eszeniko eta dantza azokak, musika azokak, ikus-entzunezko azokak. EEIko zuzendariak aurretiazko ebazpen bidez emango du honen berri, zeina EHAAn argitaratua izan beharko den.

6.– Sea cual fuere la dotación adjudicada en cada modalidad de la presente Resolución, si no se agota la cantidad establecida, bien porque no se haya presentado ninguna solicitud, bien porque las personas solicitantes no cumplen los requisitos, el importe de la subvención para una modalidad podrá ser incrementado con el importe sobrante de otra modalidad, siempre que dicha modalidad no se haya resuelto aún, según este orden de prioridad: ferias de artes escénicas y danza, ferias de música, y ferias de audiovisuales. Se informará de dicho incremento mediante previa resolución de la Directora del Instituto Etxepare que deberá ser publicada en el BOPV.

4. artikulua.– Pertsona edo entitate onuradunak.

Artículo 4.– Personas o entidades beneficiarias.

1.– Ebazpen honek araututako diru-laguntzen onuradun izateko, honako baldintza hauek bete beharko dira:

1.– Las personas o entidades que pretendan ser beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Resolución deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Pertsona fisiko edo juridiko pribatua izatea eta sozietate-egoitza edo helbidea Euskal Autonomia Erkidegoan izatea. Merkatuan ikusgai edo salgai jarritako obraren edo lanaren komunikazio-hitza euskara denean, sozietate-egoitza edo helbidea euskararen eremu geografikoan duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuak ere aurkeztu ahal izango dira.

a) Ser persona física o jurídica privada con sede social y domicilio en la Comunidad Autónoma Vasca. Cuando el idioma vehicular de la obra expuesta o puesta a la venta en el mercado sea el euskera, podrán presentarse también personas físicas o jurídicas con sede social o domicilio dentro del ámbito territorial del euskera.

b) Eskaerak aurkezteko epea amaitzen denerako alta emanda egotea Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan, egingo den jarduerari dagokion epigrafean.

b) Estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente a la actividad que se vaya a realizar, antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

2.– Ez da onartuko nagusiki kapital-ekarpen publikoa duten entitate pribatuen, fundazioen, «Ondasunen erkidego» izaerakoen eta dagokion modalitateko sektorearen jarduerarekin lotura zuzenik ez duten elkarteen eskaerarik.

2.– No se admitirán las solicitudes de entidades privadas y fundaciones de capital mayoritariamente público, ni aquéllas con carácter de «comunidad de bienes», ni tampoco de aquéllas asociaciones que no guarden relación directa con la actividad del sector de la modalidad correspondiente.

3.– Ezingo dute deialdi honetako diru-laguntzetara aurkeztu laguntza publikoak eskuratzeko zigor administratibo edo penalik duten pertsona fisiko edo juridikoek, ezta horretarako gaitasuna kentzen dien legezko debekua dutenek ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapen seigarrena urratuz sexu-diskriminazioa egiteagatik debeku hori dutenak barne direla.

3.– No podrán concurrir a las subvenciones objeto de la presente convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas sancionadas administrativa o penalmente con la imposibilidad de acceso a ayudas públicas o aquéllas que se encuentren afectadas por prohibición legal que las inhabilite para ello, incluidas las sancionadas con esta prohibición por incurrir en discriminación por razón de sexo contraviniendo la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo bere erakunde autonomiadun zein menpeko entitate publikoek entitate onuradunari ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren bat eman badiote eta hori itzultzeko edo zigortzeko prozeduraren bateko izapideak egiten ari badira, ezinbestekoa izango da prozedura hori amaitzea diru-laguntza esleitu eta ordaindu ahal izateko.

4.– Será necesario para la concesión y el pago de las subvenciones tener terminado cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma Vasca y sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes, se halle todavía en tramitación.

5. artikulua.– Diru-laguntzak kudeatuko dituen organoa.

Artículo 5.– Órgano de gestión de las ayudas.

EEIri dagokio deialdi honen bidez emango diren diru-laguntzak kudeatzea.

Corresponde al IVE la gestión de las subvenciones que se concederán por medio de la presente convocatoria.

EEIk proiektuen garapenaren jarraipena egingo du, eta onuraduna behartua egongo da horretarako eskatutako ikuskapen- edo informazio-eskaerei erantzutera.

El IVE realizará el seguimiento del desarrollo de los proyectos, y la persona beneficiaria estará obligada a responder a los requerimientos de inspección o de información que se le formulen a tal fin.

6. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epe eta modua.

Artículo 6.– Plazo y modo de presentación de solicitudes.

1.– Epeak:

1.– Plazos:

Irailaren 12ra arteko epea, EHAAn argitara eman eta hurrengo egunetik hasita.

El plazo expirará el 12 de septiembre, habiendo comenzado al día siguiente a la fecha de publicación en el BOPV de la presente Resolución.

2.– Modua:

2.– Modo de presentación:

Eskatzaile bakoitzak eskabide bakar batean aurkeztuko ditu eskaera guztiak.

Cada solicitante presentará todas sus solicitudes en una sola hoja de solicitud.

3.– Ebazpen honen babesean aurkeztuko diren eskabideak eranskinetan ezarritakoari jarraituz egingo da. Laguntzaren eskabidea ondorengo helbidean aurkeztu beharko da: Etxepare Euskal Institutua. Prim kalea 7; 20006 Donostia. 30/1992 Legean ezarritako beste edozein bide ere erabil daiteke eskabideak aurkezteko (30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena).

3.– Las solicitudes presentadas al amparo de la presente Resolución se realizarán según lo dispuesto en los correspondientes anexos. La solicitud de ayudas deberá presentarse en la siguiente dirección: Instituto Vasco Etxepare. Calle Prim, 7; 20006 San Sebastián. Asimismo, las solicitudes podrán presentarse por cualquiera de los medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7. artikulua.– Eskabidean egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 7.– Subsanación de defectos de la solicitud.

Ikusten bada eskabidea onartzeko eskatzen den agiriren bat falta dela edo forma-akatsak daudela, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Era berean, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela edo dagokion izapidea egiteko eskubidea galduko duela ohartarazi egingo zaio, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez.

Si se constata que las solicitudes no van acompañadas de la documentación exigida para su admisión o se aprecian defectos de forma, se concederá a la persona interesada un plazo de diez días hábiles para que subsane la falta o presente los documentos preceptivos. Asimismo, se le indicará que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistida en su solicitud o que se le declarará decaído en el derecho a la realización de la tramitación correspondiente, previa comunicación de resolución.

8. artikulua.– Ebazpena.

Artículo 8.– Resolución.

1.– Diru-laguntzak esleitzeko prozedura konkurrentzia ez lehiakorra izango da eta EEIko teknikariei dagokie ebazpen-proposamena egitea, EEIko zuzendariak ebazpena eman dezan.

1.– El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia no competitiva, y corresponderá al personal técnico del IVE dictar la propuesta de resolución, para que la Directora del IVE dicte la correspondiente resolución.

Esleipen-ebazpena eskaerak aurkezteko epea amaitu eta bi hilabetera emango da gehienez.

La resolución se dictará en el plazo máximo de dos meses, contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

2.– Ebazpena Etxepare Euskal Institutuaren web orrialdean argitaratuko da, herri administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio prozedura erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 legearen 59.5.b) artikuluarekin bat etorriz.

2.– La resolución de adjudicación de las subvenciones se publicará en la página web del Instituto Vasco Etxepare, de conformidad a lo establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Ebazteko epea inolako jakinarazpenik gabe igarotzen bada, eskaera ezetsitzat joko da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

3.– Si transcurrido el plazo de resolución no hay notificación, la solicitud se entenderá desestimada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

9. artikulua.– Onuradunen betebeharrak.

Artículo 9.– Obligaciones de la persona beneficiaria.

1.– Emandako diru-laguntza onartzea. Diru-laguntza eman zaiela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean, onuradunak berariaz eta idatziz uko egiten ez badio, diru-laguntza onartu egin dela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. Si, en el plazo de quince días contados a partir de la notificación de concesión de la subvención, la persona beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que la ha aceptado.

2.– Diru-laguntza adierazitako helburu zehatzerako erabiltzea, eta diruz lagundutako jarduera 2014. urtean burutzea.

2.– Destinar la subvención a la finalidad concreta para la que se solicitó y llevar a cabo la actividad subvencionada a lo largo del año 2014.

3.– Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari deialdi honen bidez jasotako diru-laguntzei buruzko informazioa ematea, eskatuz gero.

3.– Proporcionar información sobre las subvenciones recibidas al amparo de la presente convocatoria a la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Finanzas, así como al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, si así se lo solicitaran.

4.– Esleipen-ebazpena jasotzen den egunetik aurrera, EEIren babesa jaso dutela berariaz eta argi adieraztea katalogo, programa, iragarki-kartel, argazki eta argitaratzen diren gainerako material grafiko zein soinudunetan.

4.– Hacer mención expresa y clara de la ayuda concedida por el IVE, a partir de la fecha de recepción de la resolución de concesión, en catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás materiales gráficos y sonoros que se publiquen.

5.– Ebazpena eman aurretik eskabidean aurkeztutako proiektuan aldaketaren bat eginez gero, horren berri idatziz ematea EEIri. Berri hori jasotzen duenetik, EEIk 15 egun balioduneko epea izango du erantzuteko. Erantzunik ez bada, aldaketa onartutzat joko da.

5.– Si con anterioridad a la resolución, se produjera alguna modificación en el proyecto presentado en la solicitud, hacérselo saber por escrito al IVE. A partir de la recepción de esta comunicación, el IVE dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para responder. Si no emitiera respuesta, la modificación se entenderá admitida.

6.– Onuradunak diruz lagundutako proiektuarekin lotutako materiala eta irudiak erabili ahal izateko baimena bermatzea EEIri, horrek informazioa hainbat euskarritan zabal dezan.

6.– La persona beneficiaria deberá garantizar al IVE la autorización para la utilización del material e imágenes relacionados con el proyecto subvencionado, para que difunda la información en varios soportes.

10. artikulua.– Diru-laguntzaren ordainketa.

Artículo 10.– Pago de la subvención.

Esleitutako diru-laguntza ordainketa bakar baten bidez gauzatuko da, jarduera amaitu eta behar bezala justifikatu ondoren.

La subvención concedida se hará efectiva en un solo pago, una vez terminada la actividad, y tras la debida justificación.

11. artikulua.– Justifikazioa eta likidazioa.

Artículo 11.– Justificación y liquidación.

Ebazpen honetan ezarritako diru-laguntzen onuradunek lagundutako jarduera amaitu edota ebazpena argitaratu eta bi hilabeteko epearen barruan aurkeztu beharko dituzte jarraian zerrendatzen diren agiriak. Abenduan egindako jardueren kasuan, betiere 2015eko urtarrilaren 31 baino lehen aurkeztuko dituzte agiriak.

Los beneficiarios de las subvenciones establecidas en esta Resolución dispondrán de un plazo de dos meses, a partir de la finalización de la actividad o de la publicación de la resolución de concesión, para presentar los documentos relacionados a continuación. En el caso de las actividades llevadas a cabo en diciembre, deberán presentarse antes del 31 de enero de 2015.

a) Burututako jarduera osoaren memoria-balorazioa.

a) Memoria valorativa de toda la actividad llevada a cabo.

b) Diruz lagundutako gastuen egiaztagirien zerrenda ordenatua (fakturak, ticketak... ). Fakturek eskatzailearen izenean egon beharko dute, eta indarrean dagoen araudi fiskalaren arabera baliozkoak izan beharko dute. Bestelako monetatan egindako fakturen kasuan, gastua eurotan zenbatekoa izan den adierazi beharko da, horretarako erabilitako kanbio-tasa adieraziz.

b) Lista ordenada de los comprobantes de los gastos subvencionados (facturas, tickets...). Las facturas deberán de estar al nombre del beneficiario, y ser validas según la normativa fiscal vigente. En el caso de las facturas en monedas distintas al euro, deberá indicarse el coste de las mismas en euros, así como la tasa de cambio utilizada para efectuar dicho cálculo.

c) Diruz lagundutako stand-aren alokairua, joan-etorriak, ostatua, autopista, parking-a eta kreditatzeko eta instalatzeko gastuak jatorrizko fakturen bidez edo EEIren egoitzan konpultsatutako fotokopien bidez justifikatuko dira. Ez dira onartuko konpultsatzeko fakturak haien fotokopiak aurkezten ez direnean.

c) Los gastos de alquiler del stand, desplazamientos, alojamiento y autopista, así como de acreditación e instalación, se justificarán por medio de facturas originales o por fotocopias compulsadas en la sede del IVE. No se admitirán facturas para su compulsa, si no se presentan fotocopias de las mismas.

d) Dietak justifikatzeko, aski izango da dagokion eranskinean jasotzen den taula bete eta sinatzearekin.

d) Para la justificación de las dietas bastará con rellenar y firmar la ficha contenida en el correspondiente anexo.

e) Ostatu gastuak fakturekin justifikatuko dira.

e) Los gastos de alojamiento se justificarán mediante facturas.

f) Norberaren ibilgailuan egindako bidaietarako, nahikoa izango da onuradunak dagokion eranskineko kilometraje taula bete eta sinatzearekin. Honela kalkulatuko da kilometro kopurua: jarduera egiten deneko herritik pertsona fisiko edo juridiko pribatu eskatzailearen sozietate egoitzara edo establezimendura dagoen joan etorriko distantzia.

f) En caso de los viajes efectuados en vehículo propio, es suficiente con que el beneficiario rellene y firme la tabla de kilometraje recogida en el correspondiente anexo. El número de kilómetros se calculará de la siguiente manera: la distancia de ida y vuelta desde la sede social o el establecimiento de la persona física o jurídica hasta el lugar donde se celebra la actividad.

g) Diruz lagundutako jarduera dela eta sortutako katalogo, programa, iragarpen-kartel, argazki eta gainontzeko material grafiko edo soinuzkoaren aleak, hala badagokio, EEIren logoaren bidez laguntza jaso dela adierazita.

g) Ejemplares de los catálogos, programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico y sonoro, cuando proceda, con mención expresa a la recepción de la ayuda a través del logo del IVE.

h) Eskabidea aurkeztu ondoren helburu berbererako jasotako bestelako diru-laguntzen zerrenda. EEIk emandakoaz gain beste diru-laguntzarik jaso ez bada, hori horrela dela adierazten duen zinpeko aitorpena aurkeztuko du.

h) Listado de las demás subvenciones recibidas para el mismo fin tras la presentación de la solicitud. Si no se hubiera recibido ninguna otra subvención además de la concedida por el IVE, deberá presentar una declaración jurada en ese sentido.

Diru-laguntza justifikatzeko bidalitako agiriak aztertu ondoren, dena delako zioarengatik, gain-finantzaketa badago edo gastatu den dirua behar bezala zuritu ez bada eta, hala badagokio, jasotako dirua osorik edo zatiren batean likidatzea badagokio, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariak justifikagiriak aurkezteko epea bukatu eta bi hilabeteko epean, Likidazio indibidualizatuaren Ebazpena emango du.

Cuando analizada la documentación remitida a los efectos de justificación de la subvención proceda, por el motivo que fuera, en caso de existencia de sobrefinanciación o no aportación del total de las facturas de gasto exigidas, la minoración o la anulación total de la ayuda inicialmente reconocida por la Directora del IVE, se dictará, en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de presentación de justificantes, resolución de liquidación individualizada.

12. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 12.– Incumplimientos.

1.– Ebazpen honetan edo maila orokorreko beste edozein aginduetan ezarritako betebeharrak ez betetzea.

1.– No cumplir con las obligaciones establecidas en la presente Resolución o en cualquier otra disposición de carácter general.

2.– Emandako diru-laguntza guztia edo zati bat ebazpen honetan aurreikusitako jarduera ez den besteren batean erabiltzea.

2.– Destinar la totalidad o una parte de la subvención concedida a una actividad distinta de la prevista en la presente Resolución.

3.– Hala badagokio, diru-laguntzaren likidazio ebazpenean zehaztutako laguntza ez itzultzea horretarako emandako epean.

3.– En su caso, no devolver la cantidad determinada en la resolución de liquidación de la subvención en el plazo establecido a tal efecto.

Halakorik gertatu dela egiaztatzen bada, ez betetzea gertatuko dela ulertuko da eta, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan aurreikusitakoari jarraiki, pertsona edo entitate onuradunak itzuli egin beharko dizkio EEIri jasotako diru-kopuruak eta horiei legez dagozkien interesak.

En el supuesto de que se compruebe que se ha producido lo anteriormente expuesto, se entenderá que se ha producido incumplimiento, debiendo la persona o entidad beneficiaria reintegrar al IVE las cantidades recibidas más los intereses que correspondan legalmente, de acuerdo con lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
MUSIKA
MÚSICA

13. artikulua.– Diru-baliabideak eta mugak.

Artículo 13.– Recursos económicos y límites.

1.– Modalitate honetarako gehienezko zenbatekoa hamar mila (10.000) eurokoa izango da.

1.– El importe máximo para esta modalidad será de diez mil (10.000) euros.

2.– Eskatzaileak eskabide bakarra aurkeztuko du, nahi beste azokatara joateko, baina azoka guztietarako jasotako diru-laguntzen batura ez da inoiz bi mila berrehun eta berrogeita hamar (2.250) euro baino handiagoa izango.

2.– La persona solicitante presentará una sola solicitud, para acudir a cuantas ferias desee, pero la suma de las subvenciones recibidas para todas las ferias no superará en ningún caso la cantidad de dos mil doscientos cincuenta (2.250) euros.

3.– Azoka bakoitzerako gehienez emango den diru-laguntza 3.3 artikuluan ezarritakoa izango da.

3.– La subvención máxima que se concederá para cada feria será la establecida en el artículo 3.3.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
ARTE ESZENIKOAK (ANTZERKIA - DANTZA)
ARTES ESCÉNICAS (TEATRO - DANZA)

14. artikulua.– Diru-baliabideak eta mugak.

Artículo 14.– Recursos económicos y límites.

1.– Modalitate honetarako gehienezko zenbatekoa hamar mila (10.000) eurokoa izango da.

1.– El importe máximo para esta modalidad será de diez mil (10.000) euros.

2.– Eskatzaileak eskaera bakarra aurkeztuko du, nahi beste azoketara joateko, baina azoka guztietarako jasotako diru-laguntzen batura ez da inoiz bi mila berrehun eta berrogeita hamar (2.250) euro baino handiagoa izango.

2.– La persona solicitante presentará una sola solicitud, para acudir a cuantas ferias desee, pero la suma de las subvenciones recibidas para todas las ferias no superará en ningún caso la cantidad de dos mil doscientos cincuenta (2.250) euros.

3.– Azoka bakoitzerako gehienez emango den diru-laguntza 3.3 artikuluan ezarritakoa izango da.

3.– La subvención máxima que se concederá para cada feria será la establecida en el artículo 3.3.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
IKUS-ENTZUNEZKOAK
AUDIOVISUALES

15. artikulua.– Onuradunen berariazko betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones específicas de las personas beneficiarias.

1.– Ekoizpen- eta banaketa-enpresa edo pertsona fisiko zein juridiko pribatu independente izatea, alegia, ekimena izan eta ikus-entzunezko obra egiteko erantzukizuna hartzea eta, bertako partaidetzaren zatirik handiena ez izatea, zuzenean nahiz zeharka, telebistako zerbitzuak kudeatzen dituen erakunde batek.

1.– Deberá ser una empresa de producción y distribución o persona física o jurídica privada independiente, que tome la iniciativa y asuma la responsabilidad de la realización de la obra; además, ninguna organización que gestione los servicios de televisión podrá tener de manera directa o indirecta la mayor parte de la participación de la misma.

2.– Gutxienez bi urteko ibilbide profesional egonkorra izatea, agirien bitartez egiaztatuta. Enpresa berria bada, zenbaketa hori enpresa eratzen duen zuzendaritza-taldeko kideei dagokiena izango da.

2.– Deberá acreditar documentalmente que tiene al menos dos años de andadura profesional estable. Si se trata de una empresa de nueva creación, dicho cómputo será el que corresponda a los miembros del equipo de dirección que constituyen la empresa.

16. artikulua.– Diru-baliabideak eta esleipena.

Artículo 16.– Recursos económicos y concesión.

1.– Modalitate honetarako gehienezko zenbatekoa berrogeita hamar mila (50.000) eurokoa izango da.

1.– El importe máximo para esta modalidad será de cincuenta mil (50.000) euros:

2.– Eskatzaileak eskaera bakarra aurkeztuko du, nahi beste azokatara joateko, baina azoka guztietarako jasotako diru-laguntzen batura ez da inoiz bi mila eta berrehun eta berrogeita hamar (2.250) euro baino handiagoa izango.

2.– La persona solicitante presentará una sola solicitud, para acudir a cuantas ferias desee, pero la suma de las subvenciones recibidas para todas las ferias no superará en ningún caso la cantidad de dos mil doscientos cincuenta (2.250) euros.

3.– Azoka bakoitzerako gehienez emango den diru-laguntza 3.3 artikuluan ezarritakoa izango da.

3.– La subvención máxima que se concederá para cada feria será la establecida en el artículo 3.3.

4.– Diru-laguntzak ondorengo zinemaldi eta azoketan parte hartzera bideratutakoak izango dira:

4.– Las subvenciones se destinarán a la participación en los festivales que se enumeran a continuación:

a) FIAPF federazioak (Film-ekoizleen Nazioarteko Federazioak) «A» moduan sailkatutako nazioarteko zinemaldietan: Berlin (Alemania), Kairo (Egipto), Cannes (Frantzia), Karlovy Vary (Txekiar errepublika), Locarno (Suitza), Mosku (Errusia), Mar de Plata (Argentina), Xangai (Txina), Tokio (Japonia), Venezia (Italia), Montreal (Kanada).

a) Festivales de cine internacionales clasificados en la categoría «A» por la FIAPF (Federación Internacional de Productores de Cine): Berlín (Alemania), El Cairo (Egipto), Cannes (Francia), Karlovy Vary (República Checa), Locarno (Suiza), Moscú (Rusia), Mar de Plata (Argentina), Shanghai (China), Tokio (Japón), Venecia (Italia), Montreal (Canadá).

b) Gainerakoetan: NATPE (AEB), AFM (AEB), MIPTV (Frantzia), MIFA (Frantzia), Sunny Side of the Doc (Frantzia), Sheffield Doc/Fest (Erresuma Batua) MIPCOM (Frantzia), MIFED (Italia), IDFA (Herbehereak), Cinema Jove Nazioarteko Zinemaldia (Espainia), ClermontFerrand-eko Film Laburren Nazioarteko Zinemaldia (Frantzia), Siggraph-eko 3D animazioko Nazioarteko Zinemaldia (AEB), Cartoon Forum (Frantzia), Cartoon Movie (Frantzia), Guadalajarako Zine Iberoamerikarraren zinemaldia (Mexiko), Different 6 (Frantzia)

b) Resto de festivales: NATPE (EE.UU.), AFM (EE.UU.), MIPTV (Francia), MIFA (Francia), Sunny Side of the Doc (Francia), Sheffield Doc/Fest (Reino Unido), MIPCOM (Francia), MIFED (Italia), IDFA (Países Bajos), Festival de Cine Internacional Cinema Jove (España), Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand (Francia), Festival Internacional de Animación 3D de Siggraph (EE.UU.), Cartoon Forum (Francia), Cartoon Movie (Francia), Festival de Cine Iberoamericano de Guadalajara (México), Different 6 (Francia).

Zerrenda honetatik kanpo egon daitezkeen zinemaldi eta azoketarako eskaerak ere aztertuko dira. Zinemaldien kasuan, ez dira onartuko sektoreko profesionalei zuzendutako azokarik gabekoak. Ondorio honetarako, zera hartuko da azoka profesionaltzat: enpresen artean merkataritza harremanak sustatzen dituen gune edo ekitaldi berezitua.

Asimismo, se analizarán las solicitudes para festivales que no se encuentren incluidos entre los enumerados anteriormente. En el caso de los festivales, no se admitirán aquellos sin un mercado dirigido a los profesionales del sector. A dichos efectos, se considerará un mercado profesional aquel espacio o evento diferenciado en el cual se impulses relaciones comerciales.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Ebazpen honetako laguntzak Europako Batzordearen 2006ko abenduaren 15eko 1998/2006 araudian ezarritako «minimis» arauaren mende daude. Araudi hori Ituneko 87. eta 88. artikuluak minimis –L 379/5, 2006-12-28– laguntzei aplikatzeari buruzkoa da (egun Europar Batasunaren Funtzionamendu Itunaren 107 eta 108 artikuluak). Arau horiei jarraiki, enpresa jakin bati emandako laguntza osoak ezin du izan berrehun mila (200.000) eurotik gorakoa azken hiru ekitaldi fiskaletan.

Primera.– Las ayudas objeto de la presente Resolución están sometidas a la norma «de minimis» establecida en el Reglamento 1998/2006, de la Comisión Europea, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis, L 379/5, 28-12-2006 (actualmente artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión). De acuerdo con dicha norma, el importe total concedido a una empresa concreta no podrá superar la cantidad de doscientos mil (200.000) euros en los tres ejercicios fiscales anteriores.

Horren ondorioz, aurreko bi urteotan eta aurten, jasotako minimis motako diru-laguntzei buruzko adierazpena aurkeztu beharko da.

Por lo tanto, se deberá aportar declaración sobre las subvenciones sujetas al régimen de minimis recibidas durante los dos años anteriores y el año en curso.

Bigarrena.– Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategi eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen babesean, ebazpen honen izapidetzea dela-eta EEIk eskuratuko dituen datuak fitxategi automatizatu batean sartuko dira. Fitxategiko datuak ez zaizkio beste inori lagako; EEIk soilik erabiliko ditu, berak sustatutako diru-laguntzak kudeatzeko. Aipatutako lege horietan jasotzen den moduan, datuok ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko edo kontra egiteko eskubideak erabili ahal izango dira. Horretarako, idazki bat bidali beharko zaio Etxepare Euskal Institutuko zuzendariari helbide honetara: Etxepare Euskal Institutua, Prim kalea 7; 20006 Donostia.

Segunda.– Al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos de carácter personal que con motivo de la tramitación de la presente convocatoria pasen a disposición del IVE van a ser incorporados para su tramitación a un fichero automatizado. El Fichero no será objeto de cesión a terceros y su uso se circunscribe a la gestión de las ayudas promovidas por el IVE. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la Directora del Instituto Vasco Etxepare, a la siguiente dirección: calle Prim, 7; 20006 San Sebastián.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Administrazio-bidea amaitzen duen ebazpen honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez diezaiokete interesatuek EEIko zuzendariari, hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, edota administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko dagokion aretoan, bi hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Primera.– Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Directora del IVE en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación.

Bigarrena.– Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sortuko ditu ondorioak.

Segunda.– La presente Resolución surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Donostia, 2014ko ekainaren 17a.

En San Sebastián, a 17 de junio de 2014.

Etxepare Euskal Institutuko zuzendaria,

La Directora del Instituto Vasco Etxepare,

MARÍA AITZPEA GOENAGA MENDIOLA.

MARÍA AITZPEA GOENAGA MENDIOLA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común