Boletin Oficial del País Vasco

140. zk., 2010eko uztailaren 22a, osteguna

N.º 140, jueves 22 de julio de 2010


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
Educación, Universidades e Investigación
3532
3532

194/2010 DEKRETUA, uztailaren 13koa. Honen bidez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasgai jakin batzuen eta Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako zenbait ikasgaien arteko baliozkotzeak ezartzen dira, baita zein eragin izan behar duen goi-mailako edo errendimendu handiko kirolari izateak Gorputz Hezkuntza irakasgaian eta Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasleentzat.

DECRETO 194/2010, de 13 de julio, por el que se establecen las convalidaciones entre determinadas materias de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y diversas asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza, así como los efectos que sobre la materia de Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y para los estudiantes de las Enseñanzas Profesionales de Danza.

Hezkuntzako 2/2006 Lege Organikoak, maiatzaren 3koak, 47.1 artikuluan ezartzen du hezkuntza-administrazioek aukera emango dutela ikasketa artistikoak eta Bigarren Hezkuntza batera egiteko.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 47.1 establece que las Administraciones educativas facilitarán la posibilidad de cursar simultáneamente las enseñanzas artísticas y la enseñanza de Educación Secundaria.

175/2007 Dekretuak, urriaren 16koak, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma xedatu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duenak, hirugarren xedapen gehigarrian agintzen du Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak dagozkion neurriak hartu behar dituela Musika eta Dantza Ikasketa Artistiko Profesionalak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketak bateragarri egiteko.

La disposición adicional tercera del Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco establece la necesidad de que el Departamento de Educación, Universidades e Investigación adopte las medidas oportunas para la compatibilización de las Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música y de Danza con los estudios de Educación de la Secundaria Obligatoria.

23/2009 Dekretuak, otsailaren 3koak, Batxilergoko curriculuma ezartzen duenak, hirugarren xedapen gehigarrian kontuan hartzen du Batxilergoko ikasketak eta Musika eta Dantza Ikasketa Profesionalak batera egiteko aukera, eta salbuespenezko eskolatze-neurriak xedatzen ditu errendimendu handiko kirol-jardueretan ari diren ikasleentzat eta antzeko egoeran daudenentzat.

El Decreto 23/2009, de 3 de febrero, por el que se establece el currículo de Bachillerato, en la disposición adicional tercera contempla la compatibilización de las enseñanzas de Bachillerato con las enseñanzas Profesionales de Música y de Danza y la autorización de medidas excepcionales de escolarización para quienes desarrollan actividades deportivas de alto nivel de rendimiento y situaciones equiparables.

Musika Ikasketa Profesionalen eta Dantza Ikasketa Profesionalen curriculum berriak finkatuta daude dekretu hauen bidez: 229/2007 Dekretua, abenduaren 11koa eta 252/2007 Dekretua, abenduaren 26koa, hurrenez hurren.

Los nuevos currículos de Estudios Profesionales de Música y de estudios Profesionales de Danza se establecen mediante el Decreto 229/2007, de 11 de diciembre, y el Decreto 252/2007, de 26 de diciembre, respectivamente.

242/2009 Errege Dekretuak, otsailaren 27koak, baliozkotzeak ezartzen ditu Musika eta Dantza Ikasketa Profesionalen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketen artean. Halaber, goi-mailako edo errendimendu handiko kirolari izateak eta Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasle izateak Gorputz Hezkuntza ikasgaian eragin behar dituen ondorioak xedatzen ditu.

El Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, establece convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la materia de Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y las Enseñanzas Profesionales de Danza.

2004ko abenduaren 3ko Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, Bigarren Hezkuntzako ikasketak erdi-mailako Musika eta Dantza Ikasketa Artistikoekin batera egin ahal izateko neurriak xedatzen dituena, lehenagokoa da Hezkuntzako maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa baino. Horren ondorioz, aipatutako araudia eguneratu behar da.

La Orden de 3 diciembre de 2004, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se establecen medidas para facilitar la simultaneidad de los estudios de Educación Secundaria con las Enseñanzas Artísticas de Música y de Danza de grado medio, es anterior a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. En consecuencia, procede actualizar dicha normativa.

Honako Dekretu hau bideratzean, emakumeen eta gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. artikulutik 22. artikulura bitartean aurreikusten diren izapideak bete dira.

En la tramitación del presente Decreto se han realizado los trámites previstos en los artículos 19 a 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

Horren guztiaren ondorioz, Euskadiko Eskola Kontseilua eta gainerako nahitaezko txostenak kontuan hartuta, eta Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren proposamenez eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2010eko uztailaren 13an egindako bilkuran aztertu ondoren, hau

En virtud de todo ello, oído el Consejo Escolar de Euskadi y demás informes preceptivos, de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 13 de julio de 2010,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.- Xedea.

Artículo 1.- Objeto.

Dekretu honen helburua da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasgai jakin batzuen eta Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako zenbait ikasgaien arteko baliozkotzeak ezartzea. Halaber, ezartzen du zein salbuespen izan dezaketen Gorputz Hezkuntzan goi-mailako edo errendimendu handiko kirolariek eta Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasleek.

El presente Decreto tiene por objeto establecer las convalidaciones entre determinadas materias de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato y diversas asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza. Así mismo, establece las posibles exenciones de la materia de Educación Física de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato para los deportistas de alto nivel o alto rendimiento y para los estudiantes de las Enseñanzas Profesionales de Danza.

2. artikulua.- Ezarpen-eremua.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Baliozkotze horiek -edo, hala badagokio, salbuesteak- aplikatuko zaizkie Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak baimendutako Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetako ikasleei, bi baldintza hauetako bat betez gero:

Estas convalidaciones o en su caso, las exenciones, se aplicarán al alumnado de centros autorizados por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que reúna alguna de las dos condiciones siguientes:

a) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako edo Batxilergoko ikasketak egiten aritzea edo egin izana, eta Musika edo Dantza Ikasketa Profesionalak egiten aritzea edo egin izana.

a) que curse o haya cursado en todo o en parte las Enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato, y curse o haya cursado las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza.

b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako edo Batxilergoko ikasketak egiten aritzea; eta goi-mailako edo errendimendu handiko kirolari izatea egiaztatzea, beti ere uztailaren 13ko 971/2007 Errege Dekretuan eta Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean xedatutakoari jarraiki, edota Dantza Ikasketa Profesionaletako ikaslea izatea.

b) que curse las Enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato, y acredite su condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento, según lo establecido en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, y la Ley 14/1998, de 11 de junio, del Deporte del País Vasco o el alumnado de las Enseñanzas Profesionales de Danza.

3. artikulua.- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasgaiak Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasgaiekin baliozkotzea.

Artículo 3.- Convalidación de materias de Educación Secundaria Obligatoria con asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza.

Ikasleak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Musika ikasgaia eta Aukerako ikasgaiak baliozkotu ditzake I. eranskinean zehaztutako Musika Ikasketa Profesionaletako edo Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasgaiekin.

El alumno o alumna podrá convalidar las materias de Música y Optativas de Educación Secundaria Obligatoria con las asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música o Enseñanzas Profesionales de Danza que se especifican en el anexo I.

4. artikulua.- Batxilergoko ikasgai jakin batzuen eta Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako zenbait ikasgaien arteko baliozkotzeak.

Artículo 4.- Convalidación entre diversas materias de Bachillerato y determinadas asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y Danza.

Ikasleak Batxilergoko ikasgaiak baliozkotu ahal izango ditu II. eranskinean ageri diren Musika Ikasketa Profesionaletako ikasgaiekin.

El alumno o alumna podrá convalidar las materias de Bachillerato con las asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música que figuran en el anexo II.

Ikasleak Musika Ikasketa Profesionaletako ikasgaiak baliozkotu ahal izango ditu III. eranskinean ageri diren Batxilergoko ikasgaiekin.

El alumno o alumna podrá convalidar las asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música con las materias de Bachillerato que figuran en el anexo III.

Ikasleak Batxilergoko ikasgaiak baliozkotu ahal izango ditu IV. eranskinean ageri diren Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasgaiekin.

El alumno o alumna podrá convalidar las materias de Bachillerato con las asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Danza que figuran en el anexo IV.

Ikasleak Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasgaiak baliozkotu ahal izango ditu V. eranskinean ageri diren Batxilergoko ikasgaiekin.

El alumno o alumna podrá convalidar las asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Danza con las materias de Bachillerato que figuran en el anexo V.

Batez besteko nota kalkulatzeko, baliozkotutako ikasgaiak ez dira kontuan hartuko.

Las materias y asignaturas objeto de convalidación no serán tenidas en cuenta para el cálculo de la nota media.

5. artikulua.- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko Gorputz Hezkuntza ikasgaitik salbuestea eta curriculuma egokitzea.

Artículo 5.- Exención y adaptación curricular de la materia de Educación Física de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

5.1.- Gorputz Hezkuntza ikasgaitik salbuestea.

5.1.- Exención de la materia de Educación Física.

Gorputz Hezkuntza ikasgaia Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan salbuestea eskatu ahal izango dute ikasketa horiek egiten ari diren ikasleak, goi-mailako edo errendimendu handiko kirolari direla frogatuz gero edota Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasleak izanez gero.

Podrán solicitar la exención de la materia de Educación Física de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, quienes cursen estos estudios y simultáneamente acrediten tener la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento, o realizar estudios de las Enseñanzas Profesionales de Danza.

Gorputz Hezkuntza ikasgaitik salbuetsita dauden ikasleen ebaluaziorik ez da egingo ikasgai horretan.

El alumnado exento de la materia de Educación Física no será evaluado de esta materia.

Halaber, salbuetsita dauden ikasle horien kasuan, Gorputz Heziketa ez da aintzat hartuko Batxilergoko batez besteko nota kalkulatzeko.

La materia de Educación Física no será computada para el cálculo de la nota media del Bachillerato, en el caso del alumnado al que se le haya reconocido la exención en esta materia.

5.2.- Gorputz Hezkuntzako ikasgaiaren curriculuma egokitzea.

5.2.- Adaptación curricular de la materia de Educación Física.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasleak, aldi berean Musikako Ikasketa Profesionaletako ikasleak izanez gero, eska dezakete Gorputz Hezkuntza ikasgaiaren curriculuma egokitzea.

El alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato que curse simultáneamente los Estudios Profesionales de Música podrá solicitar la adaptación curricular de la materia de Educación Física.

Curriculum-egokitzapen hori gauzatzearren hezkuntza-helburuak egokituko dira, eduki jakin batzuk kendu edo sartu, eta, horren ondorioz, ebaluatzeko irizpideak aldatuko dira. Helburua izango da Ikasketa Profesionalen errendimendua hobetzea, eta musika-ikasketekin zerikusia duten alderdi anatomikoen garapena zaintzea edo konpentsatzea.

Esta adaptación curricular consistirá tanto en la adecuación de los objetivos educativos como en la eliminación o inclusión de determinados contenidos, y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación. El objeto de la misma será mejorar el rendimiento en la Enseñanza Profesional y preservar o compensar el desarrollo de aspectos anatómicos relacionados con los estudios de música.

Ikasle eskatzaileen Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako Gorputz Hezkuntzako sailen ardura izango da curriculuma egokitzea. Egokitzapen hori gauzatzeko, ikaslea ikasten ari den Musika Ikasketa Profesionalen ikastetxearen aurretiko txostena behar da. Hezkuntza-administrazioak hala iritziz gero, egokitzapen horien curriculumak argitara ditzake, eta balioduntasun orokorra eman diezaieke.

La adaptación curricular será elaborada por el Departamento de Educación Física del centro de Secundaria en que esté escolarizado el alumnado solicitante. Para su elaboración será preceptivo el informe previo del centro de Enseñanzas Profesionales de Música donde curse estudios el alumno o alumna. En aquellos casos que la Administración Educativa considere oportuno, podrá publicar los currículos de estas adaptaciones y darles validez general.

6. artikulua.- Aukerako ikasgaiak baliozkotzea.

Artículo 6.- Convalidación de las asignaturas optativas.

Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasgaiak hautazko ikasgaitzat hartuko dira Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Batxilergoan. Horrenbestez, DBHko eta Batxilergoko hautazko ikasgaiak baliozkotuko zaizkie Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasgaien ordu-karga gainditu duten ikasleei. Horretarako ez dira aintzat hartuko Dekretu honen 3. eta 4. artikuluetan xedatutakoari jarraiki baliozkotutako orduak.

Las asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza tendrán la consideración de materias optativas de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Por ello, se concederá la convalidación de las materias optativas de la ESO y del Bachillerato a quienes hayan superado la carga horaria de las asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música y Danza, sin que a estos efectos pueda considerarse la carga horaria de las materias ya convalidadas según lo previsto en el artículo 3 y el artículo 4 de este Decreto.

7. artikulua.- Baliozkotzeak edo salbuesteak edota curriculum-egokitzapenak eskatzeko prozedura.

Artículo 7.- Procedimiento de solicitud de las convalidaciones o exenciones o adaptaciones curriculares.

2. artikuluan zehaztutako egoeran egonez gero, interesa duten ikasleek -edo, adingabeak izanez gero, haien legezko ordezkariek- baliozkotzea, salbuestea edo curriculum-egokitzapena eskatu behar diote Bigarren Hezkuntzako ikastetxearen zuzendaritzari edota Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak baimendutako Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako ikastetxeari, eskatuko duten baliozkotzearen arabera. Eskaera, betiere, dagokion ikasturtearen hasieran egin behar da, urriaren lehenengo hamabostaldian hain zuzen. Baliozkotze-eskabideak Dekretu honen VI. eranskineko ereduaren araberakoa izan behar du. Gorputz Hezkuntza ikasgaitik salbuestea edo haren curriculum-egokitzapena eskatzeko, VII. eranskineko ereduaren araberako eskabidea egin behar da.

El alumnado interesado que se encuentre en el supuesto contemplado en el artículo 2 o sus representantes legales en el caso de ser menor de edad, solicitará la convalidación, exención o adaptación curricular a la Dirección del centro de Enseñanza Secundaria o en el centro de Estudios Profesionales de Música o de Danza autorizado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación, según corresponda a por el materias o asignaturas de las Enseñanzas correspondientes, en la primera quincena de octubre del curso correspondiente. La solicitud de convalidación se realizará según el modelo del anexo VI de este Decreto. La solicitud de exención o adaptación curricular de la materia de Educación Física se realizará según el modelo del anexo VII.

Baliozkotzeko edo curriculuma egokitzeko eskabidearekin batera aurkeztu behar da Musika Ikasketa Profesionalak edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza edota Batxilergoa gainditu duela edo ikasketa horietako batean matrikulatuta dagoela adierazten duen ziurtagiri akademikoa (egoerari dagokiona), ikastetxeak emana.

La solicitud de convalidación y adaptación curricular deberá presentarse junto el certificado académico de la superación o el de matriculación en las Enseñanzas profesionales de Música o en los de Enseñanza Secundaria Obligatoria o Bachillerato, según su situación, expedido por el centro correspondiente.

Salbuestea justifikatzeko, eskabidearekin batera agiri bat aurkeztu behar da, ikaslea Dantza Ikasketa Profesionaleko ikastetxe batean matrikulatu dagoela, edo ikasketa horiek gainditu dituela edota goi-mailako edo errendimendu handiko kirolaria dela frogatzen duena.

Para justificar la exención se deberá presentar, junto con la solicitud, el documento que acredite estar matriculado o haber superado en un centro los Estudios Profesionales de Danza o tener la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento.

Baliozkotzeko, salbuesteko edo curriculuma egokitzeko ebazpena Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak baimendutako ikastetxearen zuzendariak hartuko du. Horretarako, urriaren lehenengo hamabostaldian Agindu honen VIII. eranskinean ageri den ereduaren araberako eskabidea aurkeztu behar da ikastetxe horretan.

La resolución de convalidación, exención y adaptación curricular será realizada por el Director o Directora del centro educativo autorizado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación en el que se haya presentado la solicitud, durante la segunda quincena de octubre, según el modelo del anexo VIII de esta normativa.

Ohiz kanpoko arrazoiak -behar bezala justifikatuak- egonez gero, hezkuntza-administrazioak luza ditzake adierazitako epe horiek, eta araudi honetan aurreikusi gabeko baliozkotze berriak ere eman ditzake.

Por motivos excepcionales, debidamente justificados, la Administración Educativa podrá ampliar los plazos indicados y conceder nuevas convalidaciones no contempladas en esta normativa.

8. artikulua.- Baliozkotzeen, salbuesteen eta curriculum-egokitzapenen ondorioak.

Artículo 8.- Efectos de las convalidaciones, exenciones y adaptaciones curriculares.

Baliozkotzearen edo curriculum-egokitzapenaren alde emandako ebazpenak behin-behinekotzat hartuko dira matrikulazio-ziurtagiria soilik aurkeztu bada. Ebazpena behin betikoa izango da eskaeraren helburu zen ikasgaiaren kalifikazio positiboa aurkeztu bezain laster, betiere azken ebaluazioaren data baino lehenago. Kalifikazio hori ez bada positiboa, ikasgaia gainditu gabe geratuko da.

La Resolución de las concesiones de convalidación o adaptación curricular se considerará provisional, en el caso de presentar únicamente el certificado de matriculación. La concesión se convertirá en definitiva automáticamente al presentar la calificación positiva de la materia que motivó la solicitud, siempre con anterioridad a la fecha de la evaluación final. En el caso en que esta calificación no sea positiva la materia o asignatura figurará como pendiente.

Salbuestearen edo curriculum-egokitzapenaren aldeko ebazpenak behin-behinekotzat hartuko dira, eta behin betikoak izateko ziurtagiria aurkeztu behar da, dagokion matrikulak edota goi-mailako edo errendimendu handiko kirolaria izateak ohiko ebaluazio-data arte iraun duela frogatzen duena.

La Resolución de las concesiones de exención o adaptación curricular se considerará provisional y para que sea definitiva se deberá presentar un certificado de haber mantenido la matrícula o la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento hasta la fecha de la evaluación ordinaria.

Ikasketa bakoitzari dagozkion ebaluazio-agirietan «Baliozkotua» jarriko du eta «CV» agertuko da baliozkotutako ikasgaien kalifikazioari dagokion laukian.

En los documentos de evaluación correspondientes a cada enseñanza se utilizará el término «Convalidada» y el código «CV», en la casilla referida a la calificación de las materias o asignaturas objeto de convalidación.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ebaluazio-agirietan «Salbuetsia» eta «EX» kodea agertuko da Gorputz Hezkuntzari dagokion laukian, salbuestea onartu bada, eta «ACI» agertuko da ikasgaiaren curriculum-egokitzapena egin bada Musika Ikasketa Profesionaletako ikasleentzat.

En los documentos de evaluación correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y al Bachillerato se utilizará el término «Exento» y el código «EX», en la casilla referida a la Educación Física cuando se conceda la exención y el código «ACI» cuando se haya realizado la adaptación curricular de la misma para alumnado de Estudios Profesionales de Música.

Ikasgai bakoitza Dekretu honetan xedatutako baliozkotze bakar baterako erabili ahal izango da.

Cada materia o asignatura podrá ser utilizada para una única convalidación de las establecidas en este Decreto.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxeek eta Musikako eta Dantzakoek beharrezkoak diren koordinazio eta jarraipen neurri guztiak hartuko dituzte, Dekretu honetan araututako baliozkotzeak eta egokitzapenak bete daitezen. Horretarako, koordinazioa errazteko neurriak ezarri ahal izango ditu Hezkuntzako sailburuordeak.

Los centros de Educación Secundaria y de Bachillerato y los de Música y de Danza establecerán las medidas de coordinación y seguimiento precisas para el cumplimiento de las convalidaciones y adaptaciones curriculares que se regulan en este Decreto. A estos efectos la Viceconsejera o Viceconsejero de Educación podrá establecer las medidas oportunas que faciliten esta coordinación.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

2009-2010 ikasturteko baliozkotzeak, salbuesteak eta curriculum-egokitzapenak eskatzeko 7. artikuluan aurreikusitako prozedura amaitu egingo da dekretu hau indarrean jartzen den egunean.

El procedimiento previsto en el artículo 7 para la solicitud de convalidaciones, exenciones o adaptaciones curriculares del curso 2009-2010 finalizará el día de entrada en vigor del presente Decreto.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabe geratzen da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren 2004ko abenduaren 3ko Agindua, Bigarren Hezkuntzako ikasketak erdi-mailako Musika eta Dantza Ikasketa Artistikoekin batera egin ahal izateko neurriak xedatzen dituena; era berean, indargabe geratzen dira maila bereko edo txikiagoko xedapenak, dekretu honetan ezarritakoaren aurka badaude.

Queda derogada la Orden de 3 de diciembre de 2004, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se establecen medidas para facilitar la simultaneidad de los estudios de Educación Secundaria con las Enseñanzas Artísticas de Música y de Danza de grado medio, así como las demás disposiciones del mismo o de inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Hezkuntzako sailburuordeak dekretu hau garatzeko beharko diren jarraibideak emango ditu.

Primera.- La Viceconsejera o el Viceconsejero de Educación dictará las instrucciones que resulten necesarias para el desarrollo del presente Decreto.

Bigarrena.- Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2010eko uztailaren 13an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 13 de julio de 2010.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua,

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

I. ERANSKINA

ANEXO I

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasgai batzuk Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasgai jakin batzuekin baliozkotzea.

Convalidación de diversas materias de la Educación Secundaria Obligatoria con determinadas asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música y de Danza.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza Musika eta Dantza Ikasketa Profesionalak

Enseñanza Secundaria Obligatoria Estudios Profesionales de Música y Danza

Maila Baliozkotzen diren ikasgaiak Maila Baliozkotzeko aintzat hartzeko ikasgaia

Curso Materias que se convalidan Curso Asignatura con la que convalida

1-3 Musika + Aukerakoa 1 Musika-tresna nagusia edo ahotsa (Musika)

De 1.º a 3.º Música + Optativa 1.º Instrumento principal o voz de Música

4 Musika + Aukerakoa 2 Musika-tresna nagusia edo ahotsa (Musika)

4.º Música +Optativa 2.º Instrumento principal o voz de Música

1-3 Musika + Aukerakoa 1 Musika (Dantzako lehenengo maila)

De 1.º a 3.º Música + Optativa 1.º Música de primero de Danza

4 Musika + Aukerakoa 2 Musika (Dantzako bigarren maila)

4.º Música + Optativa 2.º Música de segundo de Danza

II. ERANSKINA

ANEXO II

Batxilergoko ikasgai batzuk Musika Ikasketa Profesionaletako ikasgai jakin batzuekin baliozkotzea.

Convalidación de diversas materias de Bachillerato con determinadas asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música.

Baliozkotzen den Batxilergoko ikasgaia Baliozkotzeko aintzat hartzeko ikasgaia

Materia de Bachillerato que se convalida Asignatura con la que se convalida

Musika-azterketa I Harmonia (bigarren maila)

Análisis musical I Segundo curso de Armonía

Musika-azterketa II Musika-azterketa (lehenengo maila) edo Konposizioaren oinarriak (lehenengo maila)

Análisis musical II Primer curso de Análisis o primer curso de Fundamentos de composición

Musikaren eta dantzaren historia Musikaren historia (lehenengo eta bigarren maila)

Historia de la música y de la danza Primero y segundo cursos de Historia de la música

Musika-hizkuntza eta -praktika Musika-tresna nagusia edo ahotsa (hirugarren maila)

Lenguaje y práctica musical Tercer curso de instrumento principal o voz

III. ERANSKINA

ANEXO III

Musika Ikasketa Profesionaletako ikasgai batzuk Batxilergoko ikasgai jakin batzuekin baliozkotzea.

Convalidación de diversas asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Música con determinadas materias de Bachillerato.

Baliozkotzen den Musika Ikasketa Profesionaletako ikasgaia Baliozkotzeko aintzat hartzeko Batxilergoko ikasgaia

Asignatura de Enseñanzas profesionales de Música que se convalida Materia de Bachillerato con la que se convalida

Musika-azterketa (lehenengo maila) edo Konposizioaren oinarriak (lehenengo maila) Musika-azterketa II

Primer curso de Análisis o primer curso de Fundamentos de composición Análisis musical II

Musikaren historia (lehenengo eta bigarren maila) Musikaren eta dantzaren historia

Primero y segundo cursos de Historia de la música Historia de la música y de la danza

Musika-hizkuntza (lehenengo maila) Musika-hizkuntza eta -praktika

Primer curso de Lenguaje musical Lenguaje y práctica musical

IV. ERANSKINA

ANEXO IV

Batxilergoko ikasgai batzuk Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasgai jakin batzuekin baliozkotzea.

Convalidación de diversas materias de Bachillerato con determinadas asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Danza.

Baliozkotzen den Batxilergoko ikasgaia Baliozkotzeko aintzat hartzeko ikasgaia

Materia de Bachillerato que se convalida Asignatura con la que se convalida

Anatomia aplikatua Dantzara aplikatutako anatomia (lehenengo eta bigarren maila)

Anatomía aplicada Primero y segundo cursos de Anatomía aplicada a la danza

Musikaren eta dantzaren historia Dantzaren historia (lehenengo eta bigarren maila)

Historia de la música y de la danza Primero y segundo cursos de Historia de la danza

Musika-hizkuntza eta -praktika Musika (hirugarren maila)

Lenguaje y práctica musical Tercer curso de Música

V. ERANSKINA

ANEXO V

Dantza ikasketa profesionaletako ikasgai batzuk batxilergoko ikasgai jakin batzuekin baliozkotzea

Convalidación de diversas asignaturas de las Enseñanzas Profesionales de Danza con determinadas materias de Bachillerato

Baliozkotzen den Dantza Ikasketa Profesionaletako ikasgaia Baliozkotzeko aintzat hartzeko Batxilergoko ikasgaia

Asignatura de Enseñanzas profesionales de Danza que se convalida Materia de Bachillerato con la que se convalida

Dantzara aplikatutako anatomia (lehenengo eta bigarren maila) Anatomia aplikatua

Primero y segundo cursos de Anatomía aplicada a la danza Anatomía aplicada

Dantzaren historia (lehenengo eta bigarren maila) Musikaren eta dantzaren historia

Primero y segundo cursos de Historia de la danza Historia de la música y la danza

Musika (lehenengo, bigarren eta hirugarren maila) Musika-hizkuntza eta -praktika

Primero, segundo y tercero cursos de Música Lenguaje y práctica musical

VI. ERANSKINA

ANEXO VI

BALIOZKOTZEKO ESKABIDEA

SOLICITUD DE CONVALIDACIÓN

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

VII. ERANSKINA

ANEXO VII

SALBUESTEKO EDO CURRICULUMA EGOKITZEKO ESKABIDEA

SOLICITUD DE EXENCIÓN O ADAPTACIÓN CURRICULAR

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

VIII. ERANSKINA

ANEXO VIII

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común