Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritzaren web gunerako sarbidea

Euskadi.net

Hemen zaude:
  1. Egoitza Elektronikoa
  2.  
  3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

170. zk., 2013ko irailaren 6a, ostirala

N.º 170, viernes 6 de septiembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
3846
3846

ERABAKIA, 2013ko uztailaren 18koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluarena, UPV/EHUn Bitarteko Elektronikoen Erabilera Arautzeko eta Egoitza Elektronikoa Sortzeko Arautegia onartzeko dena.

ACUERDO de 18 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el Uso de Medios Electrónicos de la UPV/EHU y se crea la Sede Electrónica.

Arautegi horren helburua da baliabide elektronikoen erabilera arautzea UPV/EHUren administrazio jardueran, baita unibertsitateak bere kideekin, gainerako herritarrekin eta beste administrazio batzuekin dituen harremanetan ere, bere eskumenen esparruan unibertsitateko administrazioaren eraginkortasuna eta eragimena handitzeko eta administrazio jardueraren gardentasuna bultzatzeko. Horrez gain, arautegi horren bidez UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa ere sortuko da, ekainaren 22ko 11/2007 Legea, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa Izateari buruzkoa (aurrerantzean LAE) betetze aldera.

Este Reglamento tiene por objeto regular la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa de la UPV/EHU así como en sus relaciones con la comunidad universitaria, con el resto de la ciudadanía y con otras Administraciones, con el objetivo de aumentar la eficacia y eficiencia de la Administración universitaria en el ejercicio de sus competencias y contribuir a la transparencia en la actividad administrativa. También es el instrumento mediante el que se crea la Sede Electrónica de la UPV/EHU, en cumplimiento de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE).

Arautegia Gobernu Kontseiluan aurkeztu zen 2013ko ekainaren 20an egindako bileran. Ezarritako prozedurak agintzen duenez, Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordeak emango du irizpena aurkeztutako hiru zuzenketen gainean –lehenago Administrazio Elektronikoko Batzordeak emango du horiei buruzko informazioa–, azken testua Gobernu Kontseiluaren 2013ko uztailaren 18ko bilerara onar dadin eraman baino lehen.

El Reglamento se presentó a Consejo de Gobierno en su sesión de 20 de junio de 2013. Conforme al procedimiento establecido, las tres enmiendas presentadas, que han sido informadas previamente por la Comisión de Administración Electrónica, se dictaminan por la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo antes de someter el texto resultante a la aprobación del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2013.

Horregatik guztiagatik, eta ikusita Idazkari Nagusiaren proposamena, Gobernu Kontseiluk honakoa

Por todo ello, a propuesta del Secretario General, el Consejo de Gobierno

ERABAKITZEN DU:
ACUERDA:

Lehenengoa.– Onartzea UPV/EHUko Baliabide Elektronikoak Erabiltzeko Arautegia eta Egoitza Elektronikoaren sorrera, erantsitako dokumentuan jaso bezala.

Primero.– Aprobar el Reglamento por el que se regula el Uso de Medios Electrónicos de la UPV/EHU y se crea la Sede Electrónica en los términos del documento adjunto.

Bigarrena.– Agindua ematea testua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko.

Segundo.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2013ko uztailaren 18a.

Leioa, a 18 de julio de 2013.

Errektorea,

El Rector,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

Idazkari nagusia,

El Secretario General,

JOSE LUIS MARTÍN GONZÁLEZ.

JOSE LUIS MARTÍN GONZÁLEZ.

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAN BITARTEKO ELEKTRONIKOEN ERABILERA ARAUTZEKO ETA EGOITZA ELEKTRONIKOA SORTZEKO ARAUTEGIA
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA EL USO DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA Y SE CREA LA SEDE ELECTRÓNICA
I. TITULUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Helburua eta ezarpen eremua.

Artículo 1.– Objeto y ámbito de aplicación.

1.– Arautegi honen helburua da bitarteko elektronikoen erabilera arautzea UPV/EHUren administrazio jardueran, baita unibertsitateak bere kideekin, gainerako hiritarrekin eta beste administrazio batzuekin dituen harremanetan ere, bere eskumenen esparruan unibertsitateko administrazioaren eraginkortasuna eta eragimena handitzeko eta administrazio jardueraren gardentasuna bultzatzeko. Horrez gain, arautegi honen bidez UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa ere sortuko da, ekainaren 22ko 11/2007 Legea, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa Izateari buruzkoa (aurrerantzean LAE) betetze aldera.

1.– Este Reglamento tiene por objeto regular la utilización de los medios electrónicos en la actividad administrativa de la UPV/EHU así como en sus relaciones con la comunidad universitaria, con el resto de la ciudadanía y con otras Administraciones, con el objetivo de aumentar la eficacia y eficiencia de la Administración universitaria en el ejercicio de sus competencias y contribuir a la transparencia en la actividad administrativa. También es el instrumento mediante el que se crea la Sede Electrónica de la UPV/EHU, en cumplimiento de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAE).

2.– Arautegi hau UPV/EHU osatzen duten organo, zerbitzu eta administrazio unitate guztiei ezarriko zaie eta unibertsitatearekiko harremanetarako bitarteko elektronikoak erabiltzen dituzten unibertsitateko kide guztiek eta kanpoko hirugarrenek nahitaez bete beharko dute.

2.– El presente Reglamento se aplicará a todos los órganos, servicios y unidades administrativas que integran la UPV/EHU, y será de obligado cumplimiento por toda la comunidad universitaria y terceros externos que se relacionen con ella de forma electrónica.

II. TITULUA
TÍTULO II
EGOITZA ELEKTRONIKOA
DE LA SEDE ELECTRÓNICA

2. artikulua.– Azalpena.

Artículo 2.– Concepto.

1.– Egoitza Elektronikoa UPV/EHUren webgunea da, www.ehu.es helbide elektronikoan dagoena. Egoitza hori herritarrak unibertsitatearekin harremanetan jartzeko plataforma bat da eta bertan unibertsitateak gestionatutako eta administratutako zerbitzuak biltzen dira. UPV/EHUren Egoitza Elektronikoan zerbitzuok erabili eta izapide elektronikoak egiteko aukera dago, betiere legeak haren ezaugarriei, baldintzei, edukiari eta araubide juridikoari buruz ezarritakoaren arabera.

1.– La Sede Electrónica es el sitio web institucional de la UPV/EHU, en la dirección electrónica www.ehu.es, que sirve de plataforma para que los administrados puedan relacionarse con la misma, accediendo a los servicios y a los trámites electrónicos gestionados y administrados por la Universidad, disponibles en la misma, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente respecto de las características, requisitos, contenido y régimen jurídico general de dominio de la Sede Electrónica de la UPV/EHU.

2.– Egoitza Elektronikoa urteko egun guztietan egongo da erabilgarri, egunean hogeita lau orduz, arrazoi teknikoak direla-eta nahitaez egin beharreko etenak kontuan izan gabe. Arrazoi teknikoak direla-eta erabilgarri egongo ez dela aurreikusten bada, ahalik eta lasterren emango da horren berri UPV/EHUren webgunean eta Egoitza Elektronikoan bertan, eta betiere, datuak kontsultatzeko eta horietara irispidea izateko unibertsitatean dauden bestelako bitartekoak zeintzuk diren adieraziko da.

2.– La Sede Electrónica estará disponible todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día, sin perjuicio de las interrupciones técnicas que sean imprescindibles. Cuando por razones técnicas se prevea que no pueda estar operativa, se anunciará a las personas usuarias en la página web oficial de la UPV/EHU y en la misma Sede Electrónica con la mayor antelación que resulte posible, indicando en todo caso los medios alternativos de consulta y acceso disponibles en la Universidad.

3.– UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialetan egongo da erabilgarri, azaroaren 24ko 10/1982 Legeak, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoak, eta hura garatzeko gainerako legeek ezarritakoaren arabera.

3.– La sede electrónica de la UPV/EHU estará disponible en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera y en la normativa que la desarrolle.

3. artikulua.– Printzipioak.

Artículo 3.– Principios.

UPV/EHUren Egoitza Elektronikoak, LAEko 10. artikuluan ezarritakoaren arabera, informazioari eta zerbitzuei dagokienez, honako printzipio hauek beteko ditu: erantzukizuna, publizitate ofiziala, osotasuna, irisgarritasuna, segurtasuna, egiazkotasuna, elkarreragingarritasuna, neutraltasuna, baliagarritasuna, kalitatea eta eguneratzea; eta, bereziki, izaera pertsonaleko datuen babeserako eskubidea errespetatuko du.

La Sede Electrónica de la UPV/EHU funcionará con arreglo a los principios de responsabilidad, publicidad oficial, integridad, accesibilidad, seguridad, veracidad, interoperabilidad, neutralidad, disponibilidad, calidad y actualización de la información y los servicios, en los términos del artículo 10 de la LAE, así como en especial, con respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal.

4. artikulua.– Titulartasuna, gestioa eta administrazioa.

Artículo 4.– Titularidad, gestión y administración.

1.– Egoitza Elektronikoaren titulartasuna UPV/EHUrena izango da.

1.– La titularidad de la Sede Electrónica corresponde a la UPV/EHU.

2.– Idazkaritza Nagusia da UPV/EHUren Egoitza Elektronikoko eduki komunak/erakunde edukiak gestionatzeko eta administratzeko ardura duen organoa. Halaber, LAEn, arautegi honetan eta berau aplikatzeko ematen diren erabakietan adierazitako neurri juridiko eta administratiboak ezartzeko koordinazio eta gainbegiratze lanak egiteko ardura ere badauka.

2.– El órgano responsable de la gestión y administración de los contenidos comunes/institucionales de la Sede Electrónica de la UPV/EHU es la Secretaría General. Igualmente, le corresponde la coordinación y supervisión de la implantación de las medidas jurídicas y administrativas que señalan la LAE, el presente Reglamento y las resoluciones que se dicten en aplicación del mismo.

Egoitza Elektronikoan prozedura batekin lotuta unibertsitateko kideen eskura jartzen diren eduki eta zerbitzuak gestionatzeko ardura prozedura bakoitza arautzeko eskumena duen unibertsitateko organo edo zerbitzuak edukiko du. Ardura hori organo eskudun bakoitzak indarreko arauen arabera esleituta dituen eskumenekin bat etorriko da.

Serán responsables de la gestión, contenidos y servicios específicos puestos a disposición de la comunidad universitaria en la Sede Electrónica con relación a un procedimiento, cada uno de los órganos o servicios competentes de la Universidad para la regulación del correspondiente procedimiento. La responsabilidad se corresponderá con las competencias que cada uno de los órganos competentes tenga atribuidas por la normativa aplicable.

3.– UPV/EHUk beharrezko neurriak hartuko ditu Egoitza Elektronikoaren gestio teknologikoa, administrazio materiala eta mantentzea bermatzeko. Lan guzti horien ardura Informazio eta Komunikazio Teknologien arloan eskumena daukan gerenteordetzarena (aurrerantzean IKT Gerenteordetza) izango da.

3.– La UPV/EHU establecerá las medidas oportunas para garantizar la gestión tecnológica, administración material y mantenimiento de la Sede Electrónica, sobre las cuales será responsable la Vicegerencia competente en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación (en adelante Vicegerencia TIC).

5. artikulua.– Egoitza Elektronikoaren edukia.

Artículo 5.– Contenido de la Sede Electrónica.

1.– UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa arautzen duen arautegiak hura osatzen duten edukiak jaso beharko ditu, gutxien dela, honako hauek:

1.– El reglamento que regule la Sede Electrónica de la UPV/EHU recogerá los contenidos que integrarán la misma entre los que deberán de estar, como mínimo:

a) Egoitzaren titularraren identifikazioa eta iradokizunak egiteko eta kexak jartzeko dauden bideak.

a) Identificación del titular de la sede y de los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.

b) Egoitzak eskaintzen dituen zerbitzu publiko elektronikoen atal espezifiko bat. Horien artean egon beharko dira, besteak beste, Erregistro Elektronikoa, iragarki taula eta, hala badagokio, UPV/EHUko Aldizkari Ofiziala.

b) Una sección específica de los servicios públicos electrónicos que oferta la Sede, entre los cuales figurará necesariamente el Registro Electrónico, el tablón de anuncios, y en su caso, el Boletín Oficial de la UPV/EHU.

c) UPV/EHUko administrazio prozeduren izapideak zertan diren elektronikoki kontsultatzeko aukera emango duen atal bat.

c) Una sección en la que se pueda consultar electrónicamente el estado de tramitación de los procedimientos administrativos que desarrolla la UPV/EHU.

d) UPV/EHUko oinarrizko arauen, unibertsitateak sortutako arauen eta Egoitza Elektronikoan izapidetu daitezkeen administrazio prozedurei ezarri beharreko arauen bilduma.

d) Un repertorio de la normativa básica reguladora de la UPV/EHU, de la normativa que esta genera y de la normativa aplicable a los procedimientos administrativos que puedan tramitarse en la sede electrónica.

e) Laguntzeko bulego birtual bat, UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa erabiltzen dutenen ohiko galderak barne hartuko dituena.

e) Una oficina virtual de ayuda que contenga las preguntas frecuentes de las personas usuarias de la Sede Electrónica de la UPV/EHU.

Egoitza Elektronikoak komunikazio seguruak eskaintzen dituzten eta egiaztapen kode elektronikoaren bidez autentifikatu beharreko agiriak egiaztatzen dituzten sistemak eduki behar ditu.

La Sede Electrónica deberá contar con sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras y comprobación de los documentos que deban autenticarse mediante el sistema de código de verificación electrónica.

2.– Esteken bidez, Egoitza Elektronikoaz kanpoko informazioa eta zerbitzuak kontsultatu eta erabiltzeko aukera egongo da. Kasu horietan, erabiltzaileari ohartarazi egingo zaio Egoitza Elektronikotik noiz ateratzen den.

2.– Desde la Sede Electrónica se podrá acceder mediante enlaces a información o servicios que no forman parte de la misma. En estos casos, la persona usuaria será advertida expresamente cuando abandone la sede electrónica.

6. artikulua.– Erregistro Elektronikoa.

Artículo 6.– Registro Electrónico.

1.– UPV/EHUren Erregistro Elektronikoaren zeregina da bitarteko telematikoz igorritako agiriak jasotzea nahiz igortzea eta horien sarrera nahiz irteera erregistroak egitea.

1.– El Registro electrónico de la UPV/EHU tiene como función la recepción, remisión y la anotación de los correspondientes registros de entrada y salida de los documentos transmitidos por vía telemática.

2.– UPV/EHUko Erregistro Elektronikoaren sorrera eta funtzionamendua UPV/EHUko Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendurako eta Erregistro Elektronikoa Sortzeko Arautegian daude araututa. Arautegi hori Egoitza Elektronikoan egongo da eskuragarri kontsultak egiteko.

2.– La creación y el régimen de funcionamiento del Registro Electrónico de la UPV/EHU está regulado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro General y de Creación del Registro Electrónico de la UPV/EHU, que estará disponible para su consulta en la Sede Electrónica.

7. artikulua.– Administrazio prozedura elektronikoen katalogoa.

Artículo 7.– Catálogo de procedimientos administrativos electrónicos.

1.– Bitarteko elektronikoak erabiliz izapidetu daitezkeen administrazio prozeduren katalogoa Egoitza Elektronikoaren web orrian egongo da ikusgai, ondo ikusteko lekuan.

1.– El catálogo de procedimientos administrativos susceptibles de ser tramitados a través de medios electrónicos estará situado de forma claramente visible en la página de la Sede Electrónica.

2.– Prozedura bakoitzean eskuragarri egongo da prozedurari berari buruzko informazio orokorra. Informazio horrek honako hauek barne hartuko ditu: izapideak egiteko jarraibide orokorrak, organo eskuduna, administrazioaren isiltasuna, ebazpenaren aurka jar daitezkeen errekurtsoak eta zein organoren aurrean jarri behar diren, epea ere adierazita.

2.– En cada procedimiento se podrá acceder a la información general relativa al mismo, que en todo caso deberá contener las instrucciones generales para la tramitación, el órgano competente, los efectos del silencio administrativo y los recursos que proceden contra la resolución y órgano ante el que hubieran de interponerse, con indicación de los plazos.

3.– Administrazio prozedurak eta horietarako euskarri informatikoak gehitu edo kentzeko, UPV/EHUko Prozedura Elektronikoen Katalogoa Sortzeko Arautegian ezarritakoa beteko da.

3.– La incorporación o supresión de un nuevo procedimiento administrativo y de la aplicación informática que lo sustente se realizará en los términos que regule la Normativa de creación del Catálogo de Procedimientos Electrónicos de la UPV/EHU.

8. artikulua.– Kexen eta iradokizunen postontzi elektronikoa.

Artículo 8.– Buzón Electrónico de quejas y sugerencias.

1.– Erabiltzaileek egokitzat jotzen dituzten kexak eta iradokizunak aurkezteko formulario bat prestatuko da. Formulario horretarako esteka Egoitza Elektronikoaren orrian egon beharko da.

1.– Se habilitará un formulario para que las personas usuarias puedan presentar las quejas y sugerencias que estimen oportunas. El enlace a dicho formulario deberá figurar en la página de la Sede Electrónica.

2.– UPV/EHUri bitarteko hau erabiliz egiten zaizkion kontsultak, gehienez ere, hamabost eguneko epearen barruan erantzungo dira.

2.– Las consultas planteadas a la UPV/EHU por este medio serán contestadas en un plazo máximo de quince días.

3.– Kexa bat edo iradokizun bat aurkezteak ez du, inola ere, berarekin ekarriko administrazio prozedura bat abian jartzea ezta administrazio errekurtso bat jartzea ere; interesdunari horren berri emango zaio halakorik aurkezten duen unean.

3.– La presentación de una queja o sugerencia no supondrá, en modo alguno, el inicio de un procedimiento administrativo o interposición de un recurso administrativo; esta circunstancia será advertida expresamente a la persona interesada en el momento de su presentación.

9. artikulua.– Aldizkari Elektroniko Ofiziala.

Artículo 9.– Boletín Electrónico Oficial.

1.– UPV/EHUko Aldizkari Elektroniko Ofiziala, soilik euskarri elektronikoan egongo dena, UPV/EHUren Egoitza Elektronikoan argitaratuko da.

1.– El Boletín Electrónico Oficial de la UPV/EHU, que tendrá exclusivamente formato electrónico, se publicará en la Sede Electrónica de la UPV/EHU.

2.– Aldizkariari buruzko arautegi espezifikoa Egoitza Elektronikoan argitaratuko da, UPV/EHUko arauen bilduma jasoko den lekuan.

2.– La normativa específica que lo regule será publicada en el apartado de la Sede Electrónica que contiene el repertorio de la normativa de la UPV/EHU.

10. artikulua.– Iragarki Taula Elektroniko Ofiziala.

Artículo 10.– El Tablón Electrónico Oficial.

1.– UPV/EHUko organo eta zerbitzuetako akordioak, erabakiak, jakinarazpenak eta administrazio egintzak Unibertsitateko Iragarki Taula Elektroniko Ofizialean argitaratuko dira nahitaez. Iragarki taula hori Egoitza Elektronikoan egongo da LAEko 12. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– La publicación de los acuerdos, resoluciones, comunicaciones y actos administrativos de los órganos y servicios de la UPV/EHU se llevará a cabo preceptivamente en el Tablón Electrónico Oficial de la Universidad, que estará disponible en la sede electrónica, de acuerdo con el artículo 12 de la LAE.

2.– Aldizkariari buruzko arautegi espezifikoa Egoitza Elektronikoan argitaratuko da, UPV/EHUko arauen bilduma jasoko den lekuan.

2.– La normativa específica que lo regule será publicada en el apartado de la sede electrónica que contiene el repertorio de la normativa de la UPV/EHU.

III. TITULUA
TÍTULO III
IDENTIFIKAZIOA ETA AUTENTIFIKAZIOA
DE LA IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN

11. artikulua.– Egoitza Elektronikoaren identifikazioa.

Artículo 11.– Identificación de la Sede Electrónica.

UPV/EHUren Egoitza Elektronikoa gailu seguruen bidezko ziurtagiri espezifiko baten bitartez identifikatuko da. Egoitza Elektronikoaren ziurtagiriaren helburu bakarra egoitza hori identifikatzea izango da.

La Sede Electrónica de la UPV/EHU se identificará a través de un certificado específico de dispositivo seguro. El certificado de Sede Electrónica tendrá como finalidad exclusiva la identificación de la misma.

12. artikulua.– Unibertsitateko kideen borondatearen identifikazioa eta egiaztapena.

Artículo 12.– Identificación y acreditación de la voluntad del personal de la comunidad universitaria.

1.– UPV/EHUk unibertsitateko kideen eskura jarri beharko ditu eremu elektronikoan burutu beharreko jarduerarako egokiak diren sinadura elektronikorako sistemak.

1.– La UPV/EHU deberá dotar al personal de la comunidad universitaria de sistemas corporativos de firma electrónica adecuados para su actuación electrónica en las funciones que tienen asignadas.

2.– Organo eskudunaren titularrak ebazpen eta administrazio egintza guztiak edo horietako batzuk elektronikoki izenpetzeko eskumena eskuordetzan eman ahal izango die mendeko organo edo administrazio unitateetako titularrei, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak (aurrerantzean Administrazio eta Prozedura Legea) 16. artikuluan ezarritako mugen barruan.

2.– La persona titular del órgano competente podrá delegar la firma electrónica de todas o parte de sus resoluciones y actos administrativos en las personas titulares de órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, en los términos y con los límites establecidos en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC).

3.– UPV/EHUren zerbitzura diharduten langileei eta unibertsitateko pertsona bakarreko gobernu eta/edo ordezkaritza organoetako titularrei dagokienez, elektronikoki sortutako agiriak elektronikoki izenpetzeko prozesua errazte aldera, unibertsitateak Portafirma sistema ezarriko du.

3.– Al objeto de facilitar al personal al servicio de la UPV/EHU así como, a las personas titulares de los órganos unipersonales de gobierno y/o de representación de la misma el proceso de firma electrónica de los documentos generados electrónicamente, la Universidad implantará el sistema de Portafirma.

13. artikulua.– Erabiltzaileen identifikazioa.

Artículo 13.– Identificación de las personas usuarias.

1.– Egoitza Elektronikoan eskaintzen diren zerbitzuetara sarbidea izateko, erabiltzaileek UPV/EHUk onartzen dituen sinadura elektronikoko sistemak erabili ahal izango dituzte. Horiei buruzko informazioa Egoitza Elektronikoan egongo da eskuragarri eta sinadura elektroniko aurreratuko sistemak erabili beharko dira agiri elektronikoak osorik daudela eta benetakoak direla egiaztatzea eskatzen duten jardueretan.

1.– Para acceder a los servicios ofrecidos desde la Sede Electrónica, las personas usuarias podrán utilizar cualquiera de los sistemas de firma electrónica admitidos por la UPV/EHU, cuya información estará disponible en la Sede Electrónica, debiéndose utilizar sistemas de firma avanzada para la realización de aquellas actuaciones que requieran asegurar la integridad y autenticidad de documentos electrónicos.

2.– Jarduerak edo izapideak interesduna identifikatzea baino eskatzen ez den kasuetan, beste sistema batzuk erabiltzea baimendu ahal izango da. Beste sistema horietan nahikoa izango da erabiltzaileak erregistratu ondoren adostutako gakoak erabiltzea, bi aldeek ezagutzen duten informazioa ematea edo sistema ez kriptografikoak baliatzea. Sistema hori erabili ahal izateko, prozeduretan hala adierazi beharko da.

2.– Si la actuación o el trámite sólo exige la identificación de la persona interesada, se podrán autorizar supuestos en los que baste utilizar sistemas alternativos basados en el uso de claves concertadas mediante un registro previo como usuario o usuaria, la aportación de información conocida por ambas partes, u otros sistemas no criptográficos. Este sistema sólo se admitirá en aquellos procedimientos o trámites que se indiquen expresamente.

3.– Pertsona fisiko eta juridikoek ordezkari baten bitartez jardun ahalko dute. Ordezkari horrek, betiere, bere sinadura elektronikoa erabili beharko du, UPV/EHUko Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendurako eta Erregistro Elektronikoa Sortzeko Arautegiko 23. artikuluan zehaztutako baldintzetan.

3.– Las personas físicas y jurídicas podrán actuar a través de un representante que, en todo caso, habrá de utilizar su propia firma electrónica, en los términos previstos en el artículo 23 del Reglamento de Funcionamiento y Organización del Registro General y de Creación del Registro Electrónico de la UPV/EHU.

4.– Halaber, LAEko 22. artikuluan eta UPV/EHUko Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendurako eta Erregistro Elektronikoa Sortzeko Arautegiko 24. artikuluan zehaztutakoaren arabera, interesdunek, unibertsitatean egin beharreko izapide eta jardueretarako, funtzionario publiko gaitu batek bere sinadura elektronikoko sistema erabiliz identifikatzea edo autentifikatzea eskatu ahal izango dute.

4.– Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 22 de la LAE y en el artículo 24 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro General y de Creación del Registro Electrónico de la UPV/EHU, las personas interesadas podrán realizar los trámites y actuaciones pertinentes ante la Universidad a través del procedimiento de identificación y autenticación por funcionario o funcionaria pública habilitada mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados.

14. artikulua.– Administrazio jarduera automatizatua.

Artículo 14.– Actuación administrativa automatizada.

1.– Administrazio jarduera automatizatua denean, ondoko sinadura elektronikoko sistema hauek erabili beharko dira:

1.– Cuando la actuación administrativa se realice de forma automatizada deberán utilizarse los siguientes sistemas de firma electrónica:

a) Unibertsitatearen zigilu elektronikoa edo sinatzeko eskumena esleituta duen administrazio organoarena.

a) Sello electrónico de la Universidad o del órgano administrativo que tenga atribuida la competencia para llevarla a cabo.

b) Unibertsitateari edo kasuan kasuko administrazio organoari lotutako egiaztapen kode segurua.

b) Código seguro de verificación vinculado a la Universidad o al órgano administrativo correspondiente.

2.– Zigilu elektronikoan organoaren izen osoa agertuko da eta ezingo da pertsona fisikoei buruzko erreferentziarik egon.

2.– El sello electrónico incorporará una referencia específica con la denominación completa del órgano, sin que puedan incorporar referencia alguna a personas físicas.

3.– Administrazio organoei lotutako zigilu elektronikoak UPV/EHUko idazkari nagusiaren erabaki bidez sortuko dira, Administrazio Elektronikoko Batzordeak aztertu ondoren.

3.– La creación de sellos electrónicos vinculados a órganos administrativos se realizará mediante resolución de la Secretaría General de la UPV/EHU, previo su estudio por la Comisión de Administración Electrónica.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
AGIRI ELEKTRONIKOA
DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

15. artikulua.– Agiri elektronikoa.

Artículo 15.– Documento electrónico.

1.– Agiri elektronikoa modu elektronikoan dagoen edozein eratako informazioa da; euskarri elektronikoan artxibatuta eta elektronikoki sinatuta dago, formatu jakin batean, eta identifikatu egin daiteke, baita tratamendu berezitua izan ere.

1.– El documento electrónico es la información de cualquier naturaleza, en forma electrónica, archivada en soporte electrónico y firmada electrónicamente, según un formato determinado, y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

2.– UPV/EHUk agiri administratiboak bide elektronikoa erabiliz balioz emateko beharrezkoak diren mekanismoak ezarriko ditu. Agiri horiek eta paperezkoek ondorio berak sortuko dituzte, betiere, onartutako sinadura elektroniko bat edo gehiago badituzte, eta denbora erreferentzia bat badute, LAEko 29. artikuluak ezarritakoarekin bat.

2.– La UPV/EHU establecerá los mecanismos necesarios para la válida emisión por medios electrónicos de documentos administrativos, que producirán idénticos efectos que los expedidos en soporte papel, siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas admitidas, y que incluirán obligatoriamente referencia temporal, en los términos del artículo 29 de la LAE.

16. artikulua.– Administrazio egiaztagiri elektronikoak eta datuen transmisioa.

Artículo 16.– Certificados administrativos electrónicos y transmisión de datos.

Administrazio sinpletasunaren eta administrazioen elkarreragingarritasunaren printzipioak aintzat hartuta, UPV/EHUk ziurtagiriak, eta oro har, paperezko dokumentuak desagertuz joan daitezela bultzatu behar du, horien guztien ordez, apurka-apurka eta ahal den neurrian, ziurtagiri eta agiri elektronikoak eman daitezela edo datuak transmititu daitezela bultzatuz.

De acuerdo con los principios de simplicidad administrativa y de interoperabilidad entre administraciones, la UPV/EHU debe promover la eliminación de certificados y, en general, de documentos en papel, sustituyéndolos, de manera progresiva y siempre que sea posible, por certificados y documentos electrónicos o por transmisiones de datos.

17. artikulua.– Espediente elektronikoa.

Artículo 17.– Expediente electrónico.

1.– Espediente elektronikoa UPV/EHUko organoen, zerbitzuen eta administrazio unitateen jarduera gauzatzen duten egintzen multzo ordenatua da. Egintzok unibertsitatearen eginkizunak eta eskumenak betetzeko balio dute, indarreko arauen arabera, eta hirugarrenen aurrean edo unibertsitatearen beraren esparruan eragina dute.

1.– El expediente electrónico es el conjunto ordenado de actos en que se concreta la actuación de los órganos, servicios y unidades administrativas que integran la UPV/EHU, para la realización de las funciones y competencias encomendadas a esta, de acuerdo con la normativa vigente y que producen efectos frente a terceros o en su propio ámbito interno.

2.– Espedientea interesdunari bidali ordez, beste aukera bat da, ondorio guztietarako berdin balio duena, espediente elektronikoa haren eskura jartzea. Interesdunak kopia bat eskuratzeko eskubidea izango du LAEn ezarritako baldintzekin eta hura garatzen duten arauekin bat etorrita.

2.– La remisión de expedientes podrá ser sustituida, a todos los efectos, por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo las personas interesadas derecho a obtener una copia del mismo en los términos previstos en la LAE y su normativa de desarrollo.

3.– Espediente elektronikoa osatuko du hura izapidetzeko ardura duen organoak, edo, bestela, agiri elektronikoak gestionatzeko politikan zehazturik dagoen organoak.

3.– La formación del expediente electrónico será responsabilidad del órgano encargado de su tramitación, o en su caso, del órgano que disponga la política de gestión de documentos electrónicos.

18. artikulua.– Espediente elektronikoa osatzen duten elementuak.

Artículo 18.– Componentes del expediente electrónico.

1.– Interesdunari bidali edo haren esku jarri beharreko espediente elektronikoek osagai hauek izango dituzte:

1.– Los expedientes electrónicos que deban ser objeto de remisión o puesta a disposición tendrán los siguientes componentes:

a) Agiri elektronikoak, espediente batean baino gehiagotan egon daitezkeenak. Salbuespen modura, espedientean sartu behar diren agirien izaera edo luzera dela-eta, ezarritako estandarrei eta prozedurei jarraiki, agiriok espedientean sartu ezin badira edo hori egitea oso zaila bada, espedientearen aurkibidean sartu beharko dira, nahiz eta aparte edo beste formatu batean aurkeztu.

a) Documentos electrónicos, que podrán formar parte de distintos expedientes. Excepcionalmente, cuando la naturaleza o extensión de determinados documentos a incorporar al expediente no permitan o dificulten notablemente su inclusión en el mismo, conforme a los estándares y procedimientos establecidos, deberán incorporarse al índice del expediente sin perjuicio de su aportación separada o en otro formato.

b) Aurkibide elektronikoa, espediente elektronikoaren osotasuna bermatu eta, behar den guztietan, hura berreskuratzeko bidea emango duena, LAEko 32.2 artikuluarekin bat.

b) Índice electrónico que, de conformidad con el artículo 32.2 de la LAE, garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso.

c) Aurkibide elektronikoaren sinadura, unibertsitateak edo organo zein erakunde jarduleak onartuta dauden sinadura elektronikoko sistemak erabiliz egina.

c) Firma del índice electrónico por la Universidad, órgano o entidad actuante, realizada con los sistemas de firma electrónica admitidos.

d) Espediente elektronikoaren metadatuak. Metadatutzat hartuko da agiri elektronikoei lotutako edozein informazio elektroniko, bitartekotzat har daitekeena, agiriaren edukitik banatuta dagoena eta agiriaren ezaugarrietakoren bat berehala ezagutzeko edo automatizatzeko balio duena, agiriaren beraren eskuragarritasuna, hartarako irispidea, kontserbazioa eta elkarreragingarritasuna bermatzeko. Halaber, espediente elektroniko bat osatzen duten agiriek lotuta izan beharko dituzten metadatuek agiria kokatzeko balioko duen informazioa izan beharko dute, honako hau hain zuzen: agiria zein organok eman duen, agiriaren funtzioa zein den eta zein administrazio prozeduratakoa den.

d) Metadatos del expediente electrónico, entendiendo como tales, cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su contenido, destinada al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad del propio documento. Así mismo, los documentos electrónicos que formen un expediente electrónico, deberán tener asociados metadatos que permitan su contextualización en el marco del órgano, la función y el procedimiento administrativo al que corresponde.

18. artikulua.– Agiri elektronikoak kontserbatzea eta artxibatzea.

Artículo 18.– Conservación y archivo electrónico de documentos.

1.– UPV/EHUk agiri elektronikoak kontserbatu eta artxibatuko ditu honako hauek bermatuz: osotasuna, benetakotasuna, konfidentzialtasuna, kalitatea, eskuragarritasuna, babesa eta kontserbazioa.

1.– La UPV/EHU conservará y archivará los documentos electrónicos de manera que se pueda garantizar su integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, disponibilidad, la protección y la conservación de los documentos archivados.

2.– Horretarako, benetako kopiak eta beharrezkotzat jotzen dituen formatu aldaketak egin ahalko ditu, artxibatzea errazteko, funtsezko edukia aldatu gabe, eta agiriak zaharkitzetik eta bestelako inguruabar teknikoetatik babestuko ditu, horiek Elkarreragingarritasun Eskema Nazionalean ezarritakora egokituta.

2.– A tal fin, llevará a cabo las copias auténticas y los cambios de formato que considere oportunos para facilitar su archivo, sin alteración del contenido sustantivo, y proteger los documentos frente a la obsolescencia, su adecuación al Esquema Nacional de Interoperabilidad u otras circunstancias técnicas.

3.– Agiri elektronikoei dokumentuak gestionatzeko eta artxibatzeko indarrean dauden arauak ezarriko zaizkie, baita dokumentuak deskribatzeko, balioesteko eta garbitzeko arau orokorrak ere.

3.– A los documentos electrónicos se les aplicará la normativa vigente en materia de gestión documental y archivo, así como las normas generales de descripción documental, valoración y expurgo.

4.– UPV/EHUko Dokumentuak Balioetsi eta Garbitzeko Batzordeak, kasuan kasuko administrazio prozeduraren arabera, gutxieneko epeak ezarriko ditu agiri elektronikoak kontserbatzeko, suntsitzeko edo betiko gordetzeko, baita erabiltzaileek agiriok eskura izateko ere, legearekin eta hura garatzen duten arauekin bat etorrita.

4.– La Comisión de Valoración y Expurgo de la UPV/EHU, de acuerdo con el procedimiento administrativo de que se trate, establecerá los períodos mínimos de conservación de los documentos electrónicos, su posible destrucción o conservación permanente y su accesibilidad por parte de las personas usuarias en los términos que regule la ley y su normativa de desarrollo.

5.– Bitarteko elektronikoen bidez gordetako agirietara irispidea izateko, Administrazio eta Prozedura legearen 37. artikuluan ezarritakoa bete beharko da, baita abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoan, eta hura garatzen duten arauetan ezarritakoa ere. Bitarteko elektronikoak erabiliz agirietara irispidea izateko eskubideak berarekin dakar kopia edo ziurtagiri elektronikoak eskuratzeko eskubidea.

5.– El acceso a los documentos almacenados por medios electrónicos se regirá por lo dispuesto en el artículo 37 de la LRJPAC, por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en sus normas de desarrollo. El derecho de acceso a los documentos por medios electrónicos conlleva el derecho a obtener copias o certificados en formato electrónico.

V. TITULUA
TÍTULO V
PROZEDURA ELEKTRONIKOAREN GESTIOA
DE LA GESTIÓN DEL PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO

19. artikulua.– Prozeduraren hasiera.

Artículo 19.– Iniciación del procedimiento.

1.– UPV/EHUk berarekin harremanetan jartzeko eta berak gestionatu eta izapidetutako prozedurak hasteko bitarteko elektronikok erabiltzeko eskubidea bermatuko du. Horretarako, interesdunen eskura jarriko ditu eskaerak egiteko eredu edo sistema elektronikoak, unibertsitatearen Egoitza Elektronikoan argitaratutako prozeduren katalogoan agertzen diren izapide eta prozeduretarako.

1.– La UPV/EHU garantizará el derecho a relacionarse y a iniciar procedimientos gestionados y tramitados por la misma a través de medios electrónicos a partir de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud puestos a disposición de la persona interesada, en relación con los trámites y procedimientos que se encuentren disponibles en el catálogo de procedimientos publicados en la sede electrónica de la Universidad.

2.– Interesdunek agiri elektronikoak eta beharrezkoak diren edo egokitzat jotzen dituzten agirien kopia digitalizatuak gehitu ahal izango dizkiote espedienteari, eskaerarekin batera edo beranduago, baina kopia horiek jatorrizkoarekin bat datozela bermatzeko sinadura elektroniko aitortua erabili beharko dute.

2.– Las personas interesadas podrán aportar al expediente, junto a la solicitud o en momento posterior, documentos electrónicos y copias digitalizadas de los documentos que sean necesarios o que estimen oportunos, debiendo garantizarse su fidelidad al original mediante la utilización de firma electrónica reconocida.

Gerora, prozeduraren izapideen ardura duen organoak herritarrari jatorrizko agiria erakusteko eskatu ahal izango dio, aurkeztutako kopia elektronikoarekin erkatzeko.

Con posterioridad, el órgano encargado de la tramitación del procedimiento podrá requerir al ciudadano o a la ciudadana la exhibición del documento original para el cotejo de la copia electrónica aportada.

3.– UPV/EHUko idazkari nagusiaren erabaki bidez, zenbait administrazio prozedura nahitaez elektronikoki izapidetu behar direla edo unibertsitatearekin harremanetan jartzeko soilik bitarteko elektronikoak erabil daitezkeela ezarri ahal izango da, behar bezala justifikatuta eta LAEko 27.6 artikuluan zehaztutako baldintzekin bat etorrita.

3.– Por Resolución del Secretario o de la Secretaria General de la UPV/EHU, podrá establecerse justificadamente la obligatoriedad de tramitar determinados procedimientos administrativos electrónicos o de comunicarse con la Universidad utilizando únicamente medios electrónicos, en los términos previstos en el artículo 27.6 de la LAE.

Idazkari nagusiaren erabaki bidez, halaber, bitarteko elektronikoak nahitaez erabili behar direla ezarri ahal izango da unibertsitateko kideei edo UPV/EHUrekin lotura juridikoa duten enpresei edo erakundeei zuzendutako prozeduren kasuan. Prozedura horien zerrenda Egoitza Elektronikoan argitaratuko da.

Asimismo, se podrá establecer la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos cuando se trate de procedimientos dirigidos a la comunidad universitaria o a empresas o instituciones que tengan un vínculo jurídico previo con la UPV/EHU. La relación de estos procedimientos se publicará en la sede electrónica.

Artikulu horren ondorioei begira, bermatu beharko da UPV/EHUko langileek beharrezkoak diren bitarteko tekniko eta giza baliabideen dotazioa eta horien gaineko prestakuntza jasotzen dutela.

A los efectos de este artículo, se asegurará que el personal de la UPV/EHU recibe la formación y la dotación de los medios técnicos y humanos necesarios.

20. artikulua.– Prozeduraren instrukzioa eta amaiera.

Artículo 20.– Instrucción y terminación del procedimiento.

1.– Bitarteko elektronikoak erabiliz hasitako prozedura bat osorik euskarri elektronikoan izapidetu ezin denean, organo eskudunak paperean erreproduzitu ahal izango ditu eskaerak, komunikazioak edo bestelako agiri elektronikoak, espedientea izapidetzen jarraitu ahal izateko, betiere jatorrizko agiri elektronikoak modu seguruan artxibatuta.

1.– Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar totalmente en soporte electrónico, el órgano competente podrá reproducir en soporte papel las solicitudes, comunicaciones u otros documentos electrónicos, con el fin de continuar con la tramitación del expediente, asegurando en cualquier caso el archivo seguro de los documentos electrónicos originales.

2.– Osorik modu elektronikoan gestionatutako administrazio prozeduretan, prozedura izapidetzen duen organoak irispide mugatuko zerbitzu elektroniko bat jarriko du interesdunaren esku, «Herritarraren Karpeta» izenekoa, interesdunak, bere burua UPV/EHUk onartutako sinadura sistemaren baten bidez identifikatu ondoren, prozeduraren izapideei buruzko informazioa kontsultatzeko aukera izan dezan, indarrean dauden arauek horretarako mugarik jartzen ez badute.

2.– En los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad electrónicamente, el órgano que los tramite pondrá a disposición de la persona interesada un servicio electrónico de acceso restringido, llamado «Carpeta del Ciudadano o Ciudadana», donde pueda consultar, previa identificación mediante algún sistema de firma admitido por la UPV/EHU, la información sobre el estado de tramitación del procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones al respecto.

3.– Osorik modu elektronikoan izapidetu ez diren prozeduretan izapideen egoerari buruzko informaziorako zerbitzu elektronikoak jarriko dira, eta horietan, gutxienez, prozedura zein fasetan dagoen adierazi eta prozeduraren ardura daukan organo edo unitatearen berri emango da.

3.– En los procedimientos que no hayan sido íntegramente tramitados por medios electrónicos, se habilitarán servicios electrónicos de información del estado de la tramitación que comprendan, al menos, la fase en la que se encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable.

4.– Osorik modu elektronikoan izapidetutako prozedura amaitzeko egintza edo ebazpena, euskarri elektronikoan egongo dena, Administrazio eta Prozedura Legearen 89. artikuluan ezarritakoaren araberakoa izango da, eta bertan organo eskuduna zein den agertuko da. Organo horrek interesdunari jakinarazpena helarazi beharko dio bere ziurtagirietakoren bat erabiliz.

4.– El procedimiento tramitado íntegramente por medios electrónicos finalizará con un acto o resolución en soporte electrónico en los términos del artículo 89 de la LRJPAC, que garantice la identidad del órgano que lo ha dictado y con la notificación al interesado o interesada, mediante el empleo de alguno de los certificados del que esté dotado el órgano competente.

VI. TITULUA
TÍTULO VI
KONTRATAZIO PROZEDURETARAKO ARAU BEREZIAK
NORMAS ESPECÍFICAS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

21. artikulua.– Erakundearen web orria.

Artículo 21.– Página web institucional.

UPV/EHUren Egoitza Elektronikoak dituen izaera eta funtzioak Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretuan (aurrerantzean SPKL) ezarritakoak dira.

La Sede Electrónica de la UPV/EHU tiene la consideración y las funciones que el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público otorga a la página web institucional (en adelante LCSP).

22. artikulua.– Kontratatzailearen profila.

Artículo 22.– Perfil de contratante.

1.– UPV/EHUren Egoitza Elektronikoak «Kontratatzailearen profila» izeneko gune bat izango du eta bertan, SPKLk ezarritakoarekin bat, kontratazio organoaren kontratazio jarduerari buruzko datuak eta informazioa argitaratuko dira. Gutxienez, honako hauek argitaratuko dira:

1.– La sede electrónica de la UPV/EHU dispondrá de un espacio denominado «Perfil de contratante» en el que se publicará, en el marco de la LCSP, cualquier dato e información referente a la actividad contractual del órgano de contratación, y como mínimo:

a) Lizitazio iragarkiak.

a) Los anuncios de licitación.

b) Behin-behineko eta behin betiko esleipenak.

b) Las adjudicaciones provisionales y definitivas.

c) Kontratazio orriak.

c) Los pliegos de contratación.

d) Kontratazio historia.

d) El historial de contratación.

2.– UPV/EHUren Egoitza Elektronikoak gune horretan argitaratzen den informazioa jendaurrean noiz jarri den egiaztatu ahal izateko baliabideak izan beharko ditu, baita sinadura elektronikoa, denbora zigilua eta bestelako baliabideak ere.

2.– La sede electrónica de la UPV/EHU deberá dotarse de los mecanismos necesarios, así como los de firma electrónica, sellado de tiempo y otros previstos que permitan acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública de la información que se publique en este espacio.

23. artikulua.– Kontratazio elektronikoa.

Artículo 23.– Contratación electrónica.

SPKLn ezarritako moduan, UPV/EHUk lizitazio elektronikoak egin ahal izango ditu sektore publikoko kontratuen printzipio nagusiak bermatuko dituzten plataformen bitartez.

En los términos previstos en la LCSP la UPV/EHU podrá realizar licitaciones electrónicas a través de aquellas plataformas que garanticen los principios rectores de la contratación del sector público.

24. artikulua.– Fakturazio elektronikoa.

Artículo 24.– Facturación electrónica.

1.– UPV/EHUk faktura elektronikoak izapidetzeko sistema bat jarriko du Egoitza Elektronikoan. Sistema horrek, dokumentuen gestioa eta identifikazio eta sinadura elektronikoko prozedurak erabiltzeko aukera barne hartuko dituenak, honako hauek bermatuko ditu:

1.– La UPV/EHU implementará un sistema de tramitación de facturas electrónicas en la sede electrónica que, a través de aplicaciones informáticas que incorporen la gestión documental y el empleo de procedimientos electrónicos de identificación y firma, garantizará:

a) Fakturen jatorriaren benetakotasuna eta faktura horien edukiaren osotasuna. Horiek aitortutako sinadura elektronikoaren bidez edo UPV/EHUk onartutako bestelako sinadura moten bidez egiaztatuko dira.

a) La autenticidad del origen de las facturas y la integridad de su contenido lo que se acreditará mediante firma electrónica reconocida o cualquier otra admitida por la UPV/EHU.

b) Emandako fakturak (hartutakoak zein igorritakoak) beren jatorrizko formatuan irakur daitezkeela bermatzeko moduan kontserbatzea, baita, hala badagokio, horiekin lotutako datuak eta sinadura egiaztatzeko mekanismoak edo baimendutako bestelako elementuak ere.

b) La conservación de las facturas expedidas de forma que se asegure su legibilidad en el formato original en el que se recibió o remitió, así como, en su caso, la de los datos asociados y mecanismos de verificación de firma u otros elementos autorizados.

2.– Fakturazio elektronikoko sistemak erabiliz izapidetzen diren fakturetan indarrean dauden arauek fakturak emateko ezarritako baldintzak bete beharko dira.

2.– Las facturas que se tramiten por el sistema de facturación electrónica deberán reunir los requisitos exigidos para la emisión de facturas conforme a lo señalado en la normativa aplicable.

VII. TITULUA
TÍTULO VII
BITARTEKO ELEKTRONIKOEN BESTE ERABILERA BATZUK
OTROS USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

25. artikulua.– UPV/EHUko kide anitzeko organoek bitarteko elektronikoak erabiltzea.

Artículo 25.– Uso de Medios Electrónicos por los órganos colegiados de la UPV/EHU.

1.– UPV/EHUko kide anitzeko gobernu eta ordezkaritza organoek bitarteko elektronikoak erabili ahal izango dituzte organoak eratzeko eta erabakiak hartzeko, LAEko lehenengo xedapen gehigarrian xedatutako moduan, Gobernu Kontseiluak hori arautzeko onartuko duen arautegiko baldintzetan.

1.– Los órganos colegiados de gobierno y representación de la UPV/EHU podrán utilizar medios electrónicos para su constitución y adopción de acuerdos, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera de la LAE en los términos que se recojan en la Normativa reguladora que apruebe el Consejo de Gobierno.

2.– Aurreko atalean ezarritakoa betetzeari begira, bitarteko elektronikoak erabiltzeko beharrezkoa da kide anitzeko organoetako kide guztiek aitortutako sinadura elektronikoa izatea, beren jarduerak identifikatzeko, egiaztatzeko eta jarduerok osorik daudela eta ezetsi ez direla bermatzeko.

2.– A los efectos del apartado anterior, para poder utilizar medios electrónicos es obligatorio que todas y todos los miembros de los órganos colegiados dispongan de firma electrónica reconocida a los efectos de garantizar la identificación, autenticación, la integridad y el no repudio de todas las actuaciones de los mismos.

3.– Kide anitzeko organo bakoitzaren barne funtzionamendu arauek bitarteko elektronikoen erabilera onartu beharko dute. Halaber, bitarteko elektronikoak zein bileratan erabiliko diren zehaztu beharko dute, baita bilera horiek egiteko zein euskarri edo sistema elektroniko erabiliko den ere. Bereziki, honako hauei dagozkien zehaztasunak jaso beharko dira: kide anitzeko organoaren deialdia egitea, organoa eratzea, bileraren nondik norakoak, erabakiak hartzea, aktak idaztea eta aktak jakinarazi eta argitaratzea.

3.– Las distintas normas internas de funcionamiento de cada órgano colegiado deberán aprobar la utilización de medios electrónicos, establecer expresamente las sesiones concretas en las que se hará uso de los medios electrónicos, el soporte o sistema electrónico que permita la celebración de las reuniones, y, en particular, todas las especificaciones relativas a la convocatoria del órgano colegiado, su constitución, desarrollo de la sesión, adopción de acuerdos, la elaboración del acta así como su notificación y publicación.

4.– Edonola ere, kide anitzeko organoek beren funtzionamenduari buruz modu elektronikoan hartzen dituzten erabakiek ezin dute organoen jardueren erregimen juridikoa aldatu, izapidetze elektronikorako beharrezkoak diren zehaztasunen kasuan izan ezean.

4.– En todo caso, los acuerdos que adopten los órganos colegiados respecto a su régimen de funcionamiento mediante medios electrónicos, no pueden alterar el régimen jurídico aplicable a sus actuaciones, salvo en lo referente a las especificaciones estrictamente necesarias para la tramitación electrónica.

26. artikulua.– Bestelako iragarki taulak eta banaketa zerrendak.

Artículo 26.– Otros tablones de anuncios y listas de distribución.

1.– UPV/EHUk arautegi honetan araututako Iragarki Taula Elektroniko Ofizialaz bestelako iragarki taulak sortu ahal izango ditu, hari buruz arautegi honetan zehaztutakoa gorabehera.

1.– Al margen de lo previsto en relación con el Tablón Electrónico Oficial, regulado en el presente Reglamento, la UPV/EHU podrá crear otros tablones de anuncios para la difusión y comunicación de la información.

2.– Iragarki taulek eta unibertsitateko kideekin komunikatzeko bestelako sistemek, hala nola, banaketa zerrendek, funtzionamendu egokia izango dutela bermatzeko, arau espezifikoak sortuko dira. Arau horiek betetzen ez badira, erantzukizunak eskatu ahal izango dira.

2.– Los tablones de anuncios u otros sistemas de comunicación con la comunidad universitaria, como son las listas de distribución, serán objeto de regulación específica que garantizará su buen funcionamiento. El incumplimiento de dicha regulación generará la exigencia de responsabilidades.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Egoitza Elektronikoa abian jartzea eta bere edukiak zehaztea.

Primera.– Puesta en marcha y contenidos de la sede electrónica.

Arautegi honetan aipatutako Egoitza Elektronikoa abian jartzen denetik aurrera, bertan egin daitezkeenak eta edukiak apurka-apurka joango dira osatzen, UPV/EHUko Administrazio Elektronikoa Ezartzeko Planean zehaztutako egutegiari jarraiki.

La implantación y puesta en marcha de la sede electrónica y de sus contenidos previstos en este reglamento se efectuará de manera progresiva, según el calendario que se establezca vaya en el Plan Operativo de Implantación de la Administración Electrónica de la UPV/EHU.

Bigarrena.– Idazkaritza Nagusiaren eskumenak administrazio elektronikoan.

Segunda.– Habilitación de la Secretaría General.

UPV/EHUn administrazio elektronikoa garatzeko eta ezartzeko beharrezkoak diren neurriak hartu eta jarraibideak emateko eskumena Idazkaritza Nagusiarena izango da.

Se habilita a la Secretaría General para que adopte las medidas e instrucciones necesarias para el desarrollo e implementación de la administración electrónica en la UPV/EHU.

Hirugarrena.– UPV/EHUren zerbitzura dauden langileen prestakuntza.

Tercera.– Formación del personal al servicio de la UPV/EHU.

UPV/EHUk prestatu egingo ditu prozeduren gestio elektronikoaren ardura duten langileak, arautegi honetan zehaztutakoa behar bezala bete dadin. Halaber, UPV/EHU arautegi honetan ezarritakoa betetzeko beharrezkoak diren baliabide teknikoez eta giza baliabideez hornituko da.

La UPV/EHU promoverá la formación del personal a cargo de la gestión electrónica de los procedimientos de manera que se pueda dar adecuado cumplimiento a las previsiones del presente Reglamento. Asimismo, la UPV/EHU se dotará de los medios técnicos y humanos que sean necesarios para la aplicación de lo dispuesto en el presente Reglamento.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Indarrean sartzea.

Entrada en vigor.

Arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana