Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritzaren web gunerako sarbidea

Euskadi.net

Hemen zaude:
  1. Egoitza Elektronikoa
  2.  
  3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

55. zk., 2012ko martxoaren 16a, ostirala

N.º 55, viernes 16 de marzo de 2012


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

Jaurlaritzaren Lehendakaritza
Presidencia del Gobierno
1287
1287

2/2012 EBAZPENA, urtarrilaren 18koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, Eusko Jaurlaritzak izenpetutako hitzarmenak argitaratzeko xedatzen duena.

RESOLUCIÓN 2/2012, de 18 de enero, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de los convenios celebrados por el Gobierno Vasco, que se indican.

Eusko Jaurlaritzak izenpetutako hitzarmenak argitaratzeko, honako hau

Habiéndose suscrito por el Gobierno Vasco varios Convenios, y a los efectos de darles la publicidad debida,

EBAZTEN DUT:

RESUELVO:

Artikulu bakarra.- Ondoren adierazten diren hitzarmenen testua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea:

Artículo único.- Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto de los siguientes Convenios:

- Lankidetza hitzarmen espezifikoa, Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren artekoa, prospektiba agentzia nazionalak ikerketa proiektuetarako laguntzak lortzeko deialdien ebaluazio zientifikoa eta teknikoa egiteko eta ekipamendu zientifikoa lortzeko eskarien ebazpena egiteko. I. eranskina.

- Convenio de colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación para la evaluación científico-técnica de las convocatorias de proyectos de investigación y equipamiento científico a realizar por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, que figura como anexo I.

- Protokolo orokorraren aldaketa, ikerketa-jarduera gehitu eta areagotzea sustatzeko programa (i3. programa) garatzeko Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko lankidetza zehazten duenarena. II. eranskina.

- Modificación del protocolo general con el Ministerio de Ciencia e Innovación en el programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa I3), que figura como anexo II.

- Lankidetza partzialerako hitzarmena, Euskal Herriko Aautonomia Erkidegoko administrazioaren eta Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen artekoa, UPV/EHUren erregistroetan Euskal Herriko Autonomi erkidegoari zuzendutako idazkiak jasotzeko. III. eranskina.

- Convenio con la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para la colaboración parcial en la presentación de escritos dirigidos a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros de la UPV/EHU, que figura como anexo III.

- Lankidetza-hitzarmena, Lan eta Immigrazio Ministerioaren eta Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren artekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko laneko eta gizarte segurantzako ikuskaritzaren antolamenduaren eta funtzionamenduaren arloan. IV. eranskina.

- Convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración en materia de organización y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que figura como anexo IV.

- Lankidetza-hitzarmenaren bigarren aldaketa, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren eta Zumarragako udalaren artean Zumarragan bidaiarien geltoki intermodal bat eraikitzeko. V. eranskina.

- Segunda modificación del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Zumarraga para la construcción de una estación intermodal de viajeros en el municipio de Zumarraga, que figura como anexo V.

- Elkarlanerako hitzarmena, Euskadiko Autonomia Erkidegoko administrazio nagusiaren, Bilboko udalaren eta Bilbao Ría 2000, S.A. sozietate publikoaren artekoa, Montevideo etorbidearen urbanizazio lanen baldintzak araupetzeko, Basurtu-Etxetxoa zatian Bilboko tranbiaren lanen ondorioz. VI. eranskina.

- Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Bilbao y la Sociedad Pública Bilbao Ría 2000, S.A. para la regulación de las condiciones de los trabajos de urbanización de la Avenida Montevideo, como consecuencia de las obras del tranvía de Bilbao, en el tramo Basurto-La Casilla, que figura como anexo VI.

- Hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Aulestiko udalaren artekoa, Herri administrazioen araubide juridikoari eta administrazio prozedura erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoa betetzeko. (Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza). VII. eranskina.

- Convenio con el Ayuntamiento de Aulesti en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Colaboración para presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales), que figura como anexo VII.

- Hitzarmena, Euskal autonomia Erkidegoaren eta Barrundiako udalaren artekoa, Herri administrazioen araubide juridikoari eta administrazio prozedura erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoa betetzeko. (Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza). VIII. eranskina.

- Convenio con el Ayuntamiento de Barrundia en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Colaboración para presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales), que figura como anexo VIII.

- Hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Legorretako udalaren artekoa, herri administrazioen araubide juridikoari eta administrazio prozedura erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoa betetzeko. (Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza). IX eranskina.

- Convenio con el Ayuntamiento de Legorreta en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Colaboración para presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales), que figura como anexo IX.

- Hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Zegamako udalaren artekoa, herri administrazioen araubide juridikoari eta administrazio prozedura erkideari buruzko 30/1992 legearen 38.4.b) artikuluan ezarritakoa betetzeko. (euskal autonomia erkidegoko administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroetan aurkezteko lankidetza). X. eranskina.

- Convenio con el Ayuntamiento de Zegama en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Colaboración para presentación de escritos dirigidos a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales), que figura como anexo X.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko urtarrilaren 18a.

En Vitoria-Gasteiz, a 18 de enero de 2012.

Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendaria,

La Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,

M.ª JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.

M.ª JESÚS CARMEN SAN JOSÉ LÓPEZ.

I. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 18KO 2/2012 EBAZPENARENA

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN 2/2012, DE 18 DE ENERO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

ZIENTZIA ETA BERRIKUNTZA MINISTERIOAREN ETA EUSKO JAURLARITZAKO HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILAREN ARTEKO LANKIDETZA HITZARMEN ESPEZIFIKOA, PROSPEKTIBA AGENTZIA NAZIONALAK IKERKETA PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK LORTZEKO DEIALDIEN EBALUAZIO ZIENTIFIKOA ETA TEKNIKOA EGITEKO ETA EKIPAMENDU ZIENTIFIKOA LORTZEKO ESKARIEN EBAZPENA EGITEKO

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN PARA LA EVALUACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO A REALIZAR POR LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y PROSPECTIVA

Madrilen, 2011ko azaroaren 17an.

En Madrid, a 17 de noviembre de 2011.

Alde batetik, Cristina Garmendia Mendizábal andrea, Zientzia eta Berrikuntzako ministroa, apirilaren 12ko 436/2008 Errege Dekretuak izendatua (apirilaren 14ko BOE, 90. zenbakia). Apirilaren 14ko 6/1997 Legeak, Estatuko Administrazio Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzkoak, 13. artikuluan emandako eskumenak baliatuz dihardu.

De una parte, D.ª Cristina Garmendia Mendizábal, Ministra de Ciencia e Innovación, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por el Real Decreto 436/2008, de 12 de abril (BOE n.º 90, de 14 de abril), actuando en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Eta, bestetik, María Isabel Celaá Diéguez andrea, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua, lehendakariaren maiatzaren 8ko 6/2009 Dekretuan kargu horretarako izendatua (maiatzaren 9ko EHAA, 86. zenbakia). Maiatzaren 8ko 4/2009 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituenak eta horietako funtzioak eta ekintza-arloak finkatzen dituenak, 7. artikuluan emandako eskumenak baliatuz dihardu.

De otra parte, D.ª Maria Isabel Celaá Diéguez, Consejera del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por el Decreto 6/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, (BOPV n.º 86 de 9 de mayo), actuando en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 7 del Decreto 4/2009, de 8 de mayo, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

Hitzarmen hau sinatzeko ahalmen nahikoa dutela aitortzen diote alderdi biek elkarri, eta

Ambas partes se reconocen capacidad para obligarse y convenir y,

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

Lehenengoa.- 542/2009 Dekretua garatzen duen eta ministerioetako sailen oinarrizko egitura organikoa onartzeko apirilaren 14ko 438/2008 Errege Dekretua eraldatzen duen 640/2009 Errege Dekretuak xedatutakoaren arabera, Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa (hemendik aurrera MICINN) dela sektore guztietako ikerketa zientifikoaren, garapen teknologikoaren eta berrikuntzen esparruko politikez eta horiek gauzatzeaz arduratu behar duen saila. Horrez gain, sail horri dagokio, Estatuko ikerketa-erakunde publikoen koordinazioa ere.

Primero.- Que el Ministerio de Ciencia e Innovación (en adelante MICINN), en virtud del Real Decreto 640/2009, de 17 de abril, por el que se desarrolla el Decreto 542/2009 y modifica el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, es el departamento al que corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, así como la coordinación de los organismos públicos de investigación de titularidad estatal.

Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren oinarrizko egitura organikoa garatzen duen ekainaren 29ko 1042/2009 Errege Dekretuaren arabera, Ebaluazio eta Prospektiba Agentzia Nazionalak (hemendik aurrera ANEP), Ikerketarako Estatuko Idazkaritzaren I+G+b Plan Nazionalaren Ikerketarako eta Kudeaketarako Zuzendaritza Orokorraren menpe dagoenak, Zuzendariordetza Orokorraren egitekoak beteko ditu, eta hari dagokio I+G+b Plan Nazionaleko ekintzen aurretiko eta ondorengo ebaluazio zientifiko-tekniko objektiboak eta independenteak egitea, zientziarekin eta teknologiarekin zerikusia duten bestelako ekintzak ebaluatzea, bai eta ikerketa zientifikoaren eta garapen teknologikoaren esparruko etorkizuneko ikerketak eta azterketak egitea ere.

Según el Real Decreto 1042/2009, de 29 de junio, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (en adelante ANEP) es la unidad con rango de Subdirección General, dependiente de la Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i de la Secretaría de Estado de Investigación, encargada de realizar la evaluación científico-técnica anterior y posterior de las acciones del Plan Nacional de I+D+i y de otras actuaciones de política científica y tecnológica, con objetividad e independencia, así como de contribuir a la realización de los estudios y análisis prospectivos que en materia de investigación científica y desarrollo tecnológico le sean encomendados.

ANEPek sona handiko aditu nazional eta internazional garrantzitsuak biltzen ditu bere baitan eta, hori dela eta, Zientzia eta Teknologia Sistemaren erreferente eta sostengu bilakatu da.

La ANEP dispone de una base de expertos nacionales e internacionales de gran importancia y prestigio que la sitúa como referente y apoyo para todo el Sistema de Ciencia y Tecnología.

Bigarrena.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren egitura organikoa eta funtzionala zehazten duen irailaren 14ko 233/2010 Dekretuaren arabera, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari dagokiola politika zientifikoa proposatzea eta gauzatzea eta ikerketa teorikoak eta aplikatuak sustatzea eta koordinatzea.

Segundo.- Que el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco (en adelante DEUIGV) en virtud del Decreto 233/2010, de 14 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, es el Departamento al que corresponde la propuesta y ejecución de la Política científica y el impulso y coordinación de la investigación teórica y aplicada.

Hirugarrena.- Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aldizka egiten dituela proiektu zientifikoak egiteko eta ekipamendu zientifikoa eskuratzeko laguntzen deialdiak, eta horretarako, eskariak ebazteko eta erabakiak hartzeko, adituei proposamenen ebaluazio zientifikoa biltzen duten txostenak egiteko eskatzen dietela.

Tercero.- Que el DEUIGV viene realizando regularmente las convocatorias de ayudas para la realización de proyectos de investigación y para la adquisición de equipamiento científico, para las cuales gestiona habitualmente la realización de informes de expertos para la evaluación científica de las propuestas como apoyo a la toma de decisiones con el fin de resolver las convocatorias.

Laugarrena.- Eraginkortasuna hobetzeko xedez, baliabideen esleipen-prozesuaren objektibotasunari dagokionez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ANEPekin lankidetzan jardun nahi duela eskaeren kanpo-ebaluazioa egin ahal izateko.

Cuarto.- Que con el objetivo de mejorar la eficiencia, en la fundamentación objetiva del proceso de asignación de recursos, el DEUIGV desea contar con la colaboración de la ANEP para la realización del proceso de evaluación externa.

Aurreko guztia dela eta, bi aldeek lankidetza-hitzarmen hau izenpetzea erabaki dute. Hauek dira hitzarmena arautuko duten klausulak:

Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio de colaboración, que se regirá por las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.- Hitzarmenaren xedea.

Primera.- Objeto del convenio.

Hitzarmen honen helburu nagusia da MICINNren menpe dagoen ANEPen eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren arteko lankidetza lortzea, ikerketa-proiektuak egiteko eta ekipamendu zientifikoa lortzeko laguntzen deialdia ebazteko ebaluazio zientifiko-teknikoa egin ahal izateko.

El objeto del presente convenio es la colaboración entre el MICINN, a través de la ANEP, y el DEUIGV para la realización de la evaluación científico-técnica de las convocatorias de ayudas para la realización de proyectos de investigación y para la adquisición de equipamiento científico.

Ebaluazioa gaian adituek egingo dute: zientzialariek, teknologoek eta nazioarteko sona duten espainiar adituek zein nazioarteko adituek. Aditu horiek, egiteko administratiboetarako eta kudeaketa-lanetarako beharrezko laguntza izango dute.

Las actividades de evaluación se llevan a cabo por personal cualificado, que incluye científicos, tecnólogos y expertos españoles y extranjeros de prestigio internacional, conjuntamente con el personal necesario para las tareas administrativas y de gestión.

Bigarrena.- Jardunbideak.

Segunda.- Actuaciones.

1.- ANEPek ebaluazio-prozesua diseinatuko du: egutegia, prozesuaren faseak, adituen izendapena, ebaluazio-txostenak, jardunbideen laburpen exekutiboa eta amaierako txostena.

1.- La ANEP diseñará el proceso de evaluación, incluyendo el calendario, las fases del proceso, la designación de expertos, la elaboración de informes de evaluación, el resumen ejecutivo de actuaciones y el informe final.

2.- ANEPek ebaluazio zientifiko-teknikoa egiteko pertsona kalifikatuak izendatuko ditu Oinarrizko ikerketa-proiektuetarako edota Ikerketa-proiektu aplikatuetarako, Lankidetza-proiektuetarako eta Humanitateen eta Gizarte Zientzien esparruko proiektuetarako eta ekipamendu zientifikoa lortzeko laguntzen deialdietan zehazten diren ebaluazio-irizpideak eta jarraibideak betez, eta bera arduratuko da ebaluatzaile horiei ordaintzeaz ere.

2.- La ANEP aporta el personal cualificado científicamente para llevar a cabo la evaluación científico-técnica, según criterios y guías de evaluación establecidos en la convocatoria de ayudas para la realización de Proyectos de Investigación Básica y/o Aplicada, Proyectos en Cooperación y Proyectos en Humanidades y Ciencias Sociales y la convocatoria de ayudas para la adquisición de equipamiento científico y gestiona directamente los pagos a sus evaluadores.

3.- Adierazleak.

3.- Indicadores.

- Aurkeztutako eskaera-kopurua.

- Número de solicitudes presentadas.

- ANEPek txostenak egiteko izendatutako aditu-kopurua.

- Número de expertos nombrados por la ANEP para la elaboración de los informes.

- Nazioarteko adituen ehunekoa.

- Porcentaje de expertos internacionales.

- ANEPen esparruen araberako ebaluazioen banaketa.

- Distribución de evaluaciones por áreas ANEP.

- ANEPen esparruen araberako kalifikazio-banaketa.

- Distribución de calificaciones de evaluación por áreas ANEP.

4.- Dokumentazioa.

4.- Documentación.

Ebaluazio-prozesua hasi baino lehen, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ANEPi bidaliko dizkio eskaerei dagozkien deialdiak, ebaluazio-irizpideak eta ebaluatu beharreko eskaeren gutxieneko datuak biltzen dituen taula bat (erreferentzia, eskatzailearen izena eta abizenak, erakundea, proiektuaren izenburua eta eskaera bakoitzari dagokion ANEPen esparrua). Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eskaerei dagokien dokumentazio guztia ANEPen aplikazio informatikoan kargatu beharko du, horretarako ezarritako denborazko eta moduzko baldintzak betez. Halaber, bidalitako dokumentazioa zuzena dela egiaztatuko du. ANEPek eskaerak ebaluatzeko duen epea dokumentazio guztia aplikazio informatikoan dagoela egiaztatu ondoren hasiko da.

Previamente al comienzo del proceso de evaluación, DEUIGV se compromete a facilitar a la ANEP el texto de las convocatorias correspondientes a las solicitudes, incluyendo los criterios de evaluación, así como una tabla con los datos mínimos de las solicitudes a evaluar (referencia, nombre y apellidos del solicitante, institución, título del proyecto, área de la ANEP correspondiente). El DEUIGV cargará toda la documentación de las solicitudes en la aplicación informática de la ANEP en tiempo y forma. Asimismo revisará que la documentación aportada sea la correcta. El plazo de evaluación por parte de la ANEP comenzará una vez que toda la documentación esté en dicha aplicación informática correctamente.

5.- Ebaluazio horren emaitzen kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren eskumena da.

5.- La explotación de datos resultado de esta evaluación es competencia de DEUIGV.

6.- ANEPen egitekoak izango dira:

6.- La ANEP se compromete a:

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ebaluazio-prozesua egin ahal izateko emandako dokumentazioaren konfidentzialtasuna bermatzea. Halaber, konfidentzialtasun bera eskatuko die horiek aztertu behar dituzten adituei ere.

Mantener la confidencialidad sobre la documentación facilitada por DEUIGV para el proceso de evaluación. Asimismo, solicitará el mismo compromiso de confidencialidad a todos los expertos que tengan acceso a la documentación.

Erabilitako informazioari buruzko balio-judizioak egitean inpartziala izatea eta informazio hori bere horretan eta osorik aztertzea.

Ser imparcial en el momento de realizar cualquier juicio de valor necesario para el estudio de la información utilizada, evitando cualquier tipo de sesgo en la misma.

Ebaluazio-prozesuan zehar lortutako informazio konfidentziala norbere onurarako ez erabiltzea.

No obtener beneficio directo de la información confidencial que disponga durante el proceso de evaluación.

7.- Bi aldeetako bakoitzak hitzarmen honetan zehazten diren egitekoak betetzean izan ditzakeen zailtasunen berri elkarri emateko konpromisoa hartu dute, zailtasun hori edozein delarik ere, bai eta hitzarmenaren funtzionamendu zuzenean eragina izan dezakeen edozein informazioren berri emateko konpromisoa ere, modu horretara, alderdi bakoitzak egoki irizten dituen erabakiak hartu ahal izango baititu.

7.- Cada una de las partes se obliga a hacer llegar a tiempo a la otra parte toda dificultad, de la naturaleza que sea, que encuentre en el desarrollo de la ejecución de sus actuaciones en el marco del presente convenio, y, en general, toda información susceptible de afectar a su buena ejecución, con el fin de permitir a la otra parte tomar las medidas que considere más apropiadas.

Hirugarrena.- Finantziazioa.

Tercera.- Financiación.

1.- Hitzarmen honetan aipatzen diren eta 2001ko jarduerei dagokien aurrekontua 23.958,55 eurokoa da, gutxi gorabehera. Aurrekontu hori ebaluatzaileei eta aldi baterako laguntzaileei egin beharreko ordainketei eta horiek izango dituzten garraio-, ostatu- eta otordu-gastuei dagokio. Gastu horiek irizpide hauen arabera zehaztuko dira:

1.- El presupuesto de ejecución de las actividades correspondientes al año 2011, que se mencionan en este convenio asciende aproximadamente a 23.958,55 euros, que corresponde al pago a los evaluadores y colaboradores temporales, así como los gastos de locomoción, alojamiento y dietas de los mismos, de acuerdo con los siguientes criterios de cuantificación:

a) a.1), a.2) y a.3) ataletan Ekonomia eta Ogasun Ministerioaren urriaren 15eko ebazpena aplikatu behar dugu. Ebazpen horren bitartez 13/1986 Legearen hirugarren paragrafoko 7.2 artikuluan aipatzen diren espezialistei eta adituei bertaratzeagatik egin beharreko ordainketei bere horretan eustea erabaki zen. Ordainketa horiek 2005eko azaroaren 29an onartu ziren Ogasunerako Estatuko Idazkaritzaren Ebazpenaren bitartez, eta 2008ko ekainaren 16ko Ebazpenaren bitartez eguneratu ziren, eta horrela izango da Ebazpen hori ordezkatzeko beste Ebazpenen bat onartuz gero. Hitzarmen honen I. eranskinean duzue kopuru horiek biltzen dituen taula.

a) Es de aplicación a los apartados a.1), a.2) y a.3) la resolución de 15 de octubre de 2009 del Ministerio de Economía y Hacienda por el que se autoriza la continuidad de las cuantías máximas a percibir en concepto de asistencia, por los especialistas y expertos de los órganos a los que se refiere el artículo 7.2, párrafo tercero de la Ley 13/1986, aprobadas por Resolución de la Secretaría de Estado de Hacienda 29 de noviembre de 2005, actualizándolas por Resolución de 16 de junio de 2008 o norma que lo sustituya. Se incluye en el anexo I a este convenio cuadro resumen de tales cuantías.

a.1) Aldi baterako laguntzaileei deialdi hau ebaluatzen egindako lan jarraituagatik egin beharreko hileroko ordainketa.

a.1) Importe del pago mensual a los colaboradores temporales por el trabajo continuado para la evaluación de esta convocatoria.

a.2) Azterketa batzordeetara bertaratutako ebaluatzaileei dagokien kopurua.

a.2) Importe de las asistencias de los evaluadores a las comisiones de análisis.

a.3) Kanpoko ebaluatzaileei txostenak egiteagatik dagokien kopurua.

a.3) Importe de los informes realizados por evaluadores externos.

b) Batzordea egiten den lekutik kanpo bizi diren ebaluatzaileei dietak direla-eta dagokien kopurua. Irizpide hauen arabera ordainduko da:

b) El importe de las dietas de los evaluadores con residencia fuera del lugar en el que se celebra la comisión, se liquidarán conforme a:

b.1) Otordu-dieten kopurua zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko maiatzaren 30eko 462/2002 Errege Dekretuan langileen 2. taldearentzat zehaztutakoa izango da.

b.1) El importe de la manutención será el establecido para el grupo 2 de personal del Real Decreto 462/2002, de 30 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio.

b.2) Ostatu-gastuetarako kopurua zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko maiatzaren 30eko 462/2002 Errege Dekretuan langileen 2. taldearentzat zehaztutakoa edo garai zein hiri jakinetan 2. talde horrentzat zehaztutakoa izango da.

b.2) El importe del alojamiento será el establecido para el grupo 2 de personal del Real Decreto 462/2002, de 30 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, o el que se establezca para dicho grupo 2 para determinadas épocas y/o ciudades del territorio nacional.

c) Egindako bidaiei dagozkien lokomozio-gastuak zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko maiatzaren 30eko 462/2002 Errege Dekretuan zehaztutakoaren arabera ordainduko dira.

c) Los gastos de locomoción efectivos de los viajes realizados, se liquidarán de conformidad con el Real Decreto 462/2002, de 30 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio.

2.- Aurreko puntuan aipatutako aurrekontua Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak hartuko du beregain, urte honetako aurrekontuen kontura.

2.- El presupuesto mencionado en el punto anterior correrá a cargo de DEUIGV, con cargo a su presupuesto de gastos del año en curso.

2011 urtean eta, hitzarmena luzatuz gero, ondorengoetan ordaindu beharreko kopurua zehazteko, hasierako aurrekontua eta ANEPen zuzendaritzak hitzarmen honetan zehaztutako kuantifikazio-irizpideak betez aurkeztuko duen likidazioa hartuko dira kontuan.

Para la determinación del importe a abonar en el año 2011 y sucesivos, en caso de prórroga del convenio, se tendrá en cuenta el presupuesto inicial y la liquidación final que presente la Dirección de la ANEP, de acuerdo con los criterios de cuantificación descritos en este convenio.

Ordainketa ANEPeko zuzendaritzak ebaluazioen kostuak likidatu ondoren egingo da. Likidazioaren berri izan ondoren, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak zehaztutako kopurua Altxor Publikoan sartuko du 069 eredua edo beste eredu baliokideren bat erabiliz eta hitzarmena aipatuz.

El pago se ejecutará previa liquidación de los costes de la evaluación por parte de la Dirección de la ANEP. Una vez comunicada la liquidación al DEUIGV, éste ingresará la cantidad establecida en el Tesoro Público mediante el modelo 069, o documento equivalente, haciendo referencia al convenio.

Laugarrena.- Hitzarmenaren indarraldia.

Cuarta.- Vigencia del convenio.

Hitzarmen hau bi aldeek sinatu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean eta urtebeteko iraupena izango du. Urte hori amaitzean, bi aldeetakoren batek, gutxienez hilabete lehenago, hitzarmena salatu ez badu, automatikoki luzatu ahal izango da.

El presente convenio de colaboración entrará en vigor al día siguiente de la firma por ambas partes del mismo y tendrá una duración de un año. A la fecha de finalización de su vigencia, podrá prorrogarse automáticamente, siempre y cuando alguna de las partes firmantes, con un mínimo de un mes de antelación, no hubiera denunciado el convenio.

Bosgarrena.- Hitzarmena amaitzea.

Quinta.- Resolución del convenio.

Hitzarmena arrazoi hauetakoren batengatik amai daiteke:

El presente convenio se extinguirá, por las siguientes causas:

a) Bi aldeek hala erabaki dutelako.

a) Por acuerdo mutuo de los firmantes del convenio.

b) Aldeetako batek hitzarmena salatu duelako.

b) Por denuncia del convenio por una de las partes.

c) Jarduerak egitea edo horiek gauzatzen jarraitzea ezinezkoa delako edo beharrezkoa ez delako.

c) Si se produjesen circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización o continuación de las actuaciones.

d) Hitzarmen honetan ezarritako baldintzak bete ez direlako.

d) Por incumplimiento de las condiciones establecidas en el presente convenio.

Hitzarmena etetean jardueraren bat martxan egonez gero, eraginkortasunez egindako jarduerak soilik likidatuko dira, beti ere, egindakoa erabilgarria bada.

Respecto de las actuaciones en curso, en caso de extinción anticipada, se liquidarán las efectivamente realizadas siempre y cuando lo ejecutado fuere de utilidad.

Bi aldeetako batek dituen betebeharretakoren bat hautsiz gero, jakinarazi egingo zaio eta 15 eguneko epea izango du egoera horri konponbidea emateko.

El incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes será notificado a la parte que haya incumplido, a la que se ofrecerá un plazo de 15 días naturales para subsanar el incumplimiento.

Seigarrena.- Hitzarmenaren jarraipen-batzordea.

Sexta.- Comisión de Seguimiento del convenio.

Jarraipen- eta kontrol-batzorde bat ezar daiteke. Honela osatuko da: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak izendatutako Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko bi ordezkari, eta I+G+b Planaren Ikerketarako eta Kudeaketarako zuzendari nagusiak izendatutako ANEPeko bi ordezkari eta Autonomia Erkidegoko Gobernu-ordezkaritzako ordezkari bat. Batzorde horren egitekoak izango dira ebaluazio zientifiko-teknikoa koordinatzea, ebaluazioarekin zerikusia duten gatazkak ebaztea eta, ikuspegi administratiboari dagokionez, hitzarmena zuzen gauzatzen dela bermatzea.

Se podrá establecer una comisión de seguimiento y control formada por dos representantes del DEUIGV nombrados por la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, y dos representantes de la ANEP, nombrados por el Director General de Investigación y Gestión del Plan de I+D+I, y un representante de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma, tanto para la coordinación de la evaluación científico-técnica de los programas, la resolución de conflictos relacionados con la evaluación, como para garantizar la correcta ejecución del convenio desde el punto de vista administrativo.

Sorrera-akordioan zehaztuko da nori dagokion zuzendaritza eta nori batzordearen idazkaritza.

El acuerdo de creación determinará a quién corresponde la Presidencia y la Secretaría de la Comisión.

Batzorde hori organo kolegiatuen inguruan indarrean dagoen legedian oinarrituko da bere sorrerari, funtzionamenduari eta erabakiak hartzeari dagokionez (30/1992 Legearen II. atalaren II. kapitulua).

Esta Comisión se regirá en cuanto a su constitución, funcionamiento y adopción de acuerdos por la normativa vigente en materia de órganos colegiados contenida en el Capítulo II, del Título II de la Ley 30/1992.

Zazpigarrena.- Araubide juridikoa eta aldeen arteko desadostasunak ebaztea.

Séptima.- Régimen Jurídico y resolución de controversias.

Hitzarmen honek izaera administratiboa du, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen 4.1. c) artikuluan arautzen direnetakoa. Hori dela eta, bere aplikazio-eremutik at dago eta hitzarmenean aurreikusitako moduan eta baldintzetan aplikatuko da.

Este convenio es de carácter administrativo, de los contemplados en el artículo 4.1. c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por lo que está excluido de su ámbito de aplicación y se regirá por sus propios términos y condiciones.

Hitzarmena interpretatzean eta gauzatzean sor daitezkeen auziak administrazioarekiko auzietarako Epaitegiei eta Auzitegiei jakinaraziko zaizkie, uztailaren 13ko 29/1998 Legean xedatutakoa betez. Dena dela, kontuan hartzekoak dira azaroaren 27ko 52/1997 Legea, Estatuari eta herri erakundeei lege gaietako laguntza ematekoa, eta uztailaren 25eko 997/2003 Errege Dekretua, Estatuaren Zerbitzu Juridikoaren Erregelamendua onartu zuena.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación y ejecución del presente convenio deberán someterse al conocimiento de los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, conforme a los dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio. En todo caso habrá de tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Publicas, y al Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, que aprobó el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

Horrenbestez, adostasuna adierazteko eta behar duen eragina izan dezan, hitzarmenaren hiru ale sinatu dira goiburuan adierazitako leku eta egunean.

En prueba de conformidad y a su sólo efecto se firma el presente convenio por triplicado ejemplar en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Zientzia eta Berrikuntzako ministroa,

La Ministra de Ciencia e Innovación,

CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL ANDREA,

CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua,

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ ANDREA.

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

ERANSKINA

ANEXO

1.- Ikerketa zientifikoa eta teknikoaren sustapenerako eta koordinazio orokorrerako 13/1986 Legearen zazpigarren artikuluan aipatzen diren organoetako espezialistek eta adituek, I+G+b Plan Nazionalean eta I+G+b programa nazional, sektorial eta internazionaletan aholkulari gisara jarduteagatik eta sortze-, ebaluazio-, koordinazio- eta jarraipen-lana egiteagatik eta bilerak kudeatzeagatik eta antolatzeagatik:

1.- Los especialistas y expertos de los órganos a los que se refiere el artículo séptimo de la Ley 13/1986 de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, por la realización continuada de tareas de asesoramiento, elaboración, evaluación, coordinación y seguimiento y de gestión y organización de reuniones del Plan Nacional I+D+i y de programas nacionales, sectoriales o internacionales de I+D+i:

A modulua: 488,78 euro hilean.

Módulo A: 488,78 euros/mes.

B modulua: 626,75 euro hilean.

Módulo B: 626,75 euros/mes.

C modulua: 764,75 euro hilean.

Módulo C: 764,75 euros/mes.

D modulua: 902,78 euro hilean.

Módulo D: 902,78 euros/mes.

Bakoitzari dagokion modulua ANEPek zehaztuko du, dedikazioa, egindako lanen espezializazioa eta ardura-maila kontuan hartuta.

La determinación del módulo se llevará a cabo por la ANEP teniendo en cuenta su tiempo de dedicación, la especialización de las tareas y su grado de responsabilidad.

2.- Espezialistek eta adituek laguntzak jasoko dituzte bileretara joateagatik eta ekintzak ebaluatzeagatik. Jarraian zehaztuta daude kopuru horiek:

2.- Los especialistas y expertos percibirán asistencias por la concurrencia a reuniones por evaluación de acciones, en las cuantías que se señalan a continuación:

(Ikus .PDF)

(Véase el .PDF)

(1) Formula hauek erabiliko dira:

(1) Se aplicarán las siguientes fórmulas:

(A) 1-33 ekintza ebaluatuta: GK=((K*(85-K))/1,37)+22.

(A) Entre 1 y 33 actuaciones evaluadas: IT=((C*(85-C))/1,37)+22.

(B) 34 ekintza edo gehiago ebaluatuta GK=834 + (13,36*K).

(B) A partir de 34 actuaciones evaluadas IT=834 + (13,36*C).

(2) Formula hauek erabiliko dira:

(2) Se aplicarán las siguientes fórmulas:

(A) 1-39 ekintza ebaluatuta. GK ((K*(86-K))/0,95)+33.

(A) Entre 1 y 39 actuaciones evaluadas. IT ((C*(86-C))/0,95)+33.

(B) 40 ekintza edo gehiago ebaluatuta. GK=1708+(6,55*K)g.

(B) A partir de 40 actuaciones evaluadas. IT=1708+(6,55*C).

K ebaluatutako ekintza kopurua da.

C es la cantidad de actuaciones evaluadas.

GK ebaluatzaile bakoitzak deialdi bakoitzean ebaluatutako ekintza guztiengatik jaso beharreko guztiko kopurua da.

IT es el importe total a percibir por cada conjunto de actuaciones evaluadas en cada convocatoria por evaluador.

II. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 18KO 2/2012 EBAZPENARENA

ANEXO II A LA RESOLUCIÓN 2/2012, DE 18 DE ENERO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

PROTOKOLO OROKORRAREN ALDAKETA, IKERKETA-JARDUERA GEHITU ETA AREAGOTZEA SUSTATZEKO PROGRAMA (I3. PROGRAMA) GARATZEKO ZIENTZIA ETA BERRIZTAPEN MINISTERIOAREN ETA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ARTEKO LANKIDETZA ZEHAZTEN DUENAREN, ALDAKETA

MODIFICACIÓN DEL PROTOCOLO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECE LA COlABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACiÓN Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INCENTIVACIÓN DE LA INCORPORACiÓN E INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA (PROGRAMA I3)

Madrilen, 2011ko azaroaren 8an.

En Madrid, a 8 de noviembre de 2011.

BILDUTA:

INTERVIENEN:

Alde batetik, Cristina Garmendia Mendizabal andrea, Zientzia eta Berrikuntzako ministroa. Apirilaren 12ko 436/2008 errege dekretuaren bidez (apirilaren 14ko BOE) egindako izendapena dela-eta betetzen du kargu hori eta Estatuko Administrazio Orokorraren izenean jarduten du, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 legeak hamahirugarren xedapen gehigarrian ematen dizkion eskuduntzez baliatuz.

De una parte, la Sra. D.ª Cristina Garmendia Mendizábal, Ministra de Ciencia e Innovación, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por el Real Decreto 436/2008, de 12 de abril (BOE de 14 de abril), que actúa en nombre y representación de la Administración General del Estado, en el ejercicio de las competencias que le atribuye la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.

Bestetik, María Isabel Celaá Diéguez andrea, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua. Maiatzaren 8ko 6/2009 dekretuaren bidez egindako izendapena dela-eta betetzen du kargu hori eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren izenean jarduten du, ekainaren 30eko 7/1981 legeak 26. eta 28. artikuluetan ematen dizkion eskuduntzez eta, maiatzaren 8ko 4/2009 dekretuaren arabera eta Sailari dagozkion eta beste organo bati atxikita ez dauden funtzio eta jarduteko arloen eremuan, indarreko legeriak ematen dizkion gainontzeko eskuduntzez baliatuz.

De otra, la Sra. D.ª María Isabel Celaá Diéguez, Consejera de Educación, Universidades e Investigación, cargo que ostenta en virtud del nombramiento efectuado por Decreto 6/2009, de 8 de mayo, que actúa en nombre y representación de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas por los artículos 26 y 28 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno y cuantas otras le atribuya la legislación vigente en el ámbito de las funciones y áreas de actuación que corresponden al Departamento de conformidad con el Decreto 4/2009, de 8 de mayo, y no están adscritas a ningún otro órgano.

Bi aldeek aldaketa hau gauzatzeko gaitasun juridikoa eta eskuduntzak aitortzen dizkiote elkarri eta, horretarako,

Ambas partes se reconocen capacidad jurídica y competencia suficientes para formalizar la presente modificación, y a tal efecto

AZALTZEN DUTE:

EXPONEN:

Lehenengoa.- Zientzia eta Berriztapen Ministerioak eta Euskal Autonomia Erkidegoak protokolo orokorra, ikerketa-jarduera gehitu eta areagotzea sustatzeko programa (I3. programa) garatzeko Zientzia eta Berriztapen Ministerioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko lankidetza ezartzen duena, izenpetu zutela 2008ko azaroaren 26an.

Primero.- Que el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma del País Vasco formalizaron el 26 de noviembre de 2008 el protocolo general por el que se establece la colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma del País Vasco para el desarrollo del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3).

Bigarrena.- Aipatutako protokolo orokorrak hamargarren klausulan hau adierazten zuela: lankidetza-protokolo orokor hau izenpetzen den egunean sartuko da indarrean eta 2011ko abenduaren 31ra arte egongo da indarrean. Lau urteko aldietan ebaluatu, berrikusi eta luzatu ahal izango da, orduan indarrean zegoen I+G+i-ko Plan Nazionalean ezarritakoaren arabera».

Segundo.- Que la cláusula décima del protocolo general citado indica que «el presente Protocolo General de Colaboración entrará en vigor en la fecha de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2011. Podrá ser objeto de evaluación, revisión y prórroga, por períodos cuatrienales, de acuerdo con lo que se establezca en el Plan Nacional de I+D+i en aquel momento vigente.»

Hala ere, 2005ean hitzartutako aurreko protokolo orokorraren hamargarren klausulan haren iraunaldia eta 2004-2007ko I+G+i-ko Plan Nazionalarena bat zetozen eta, ondorioz, protokolo orokorrak Plan Nazionala gauzatzeko urteko aldiak hartzen zituen, baita 2007. urtea ere. Hau ez zen 2008an hitzartutako protokolo orokorrarekin haren urteko erredakzioan gertatuko, 2011ko abenduaren 31n indarrean egoteari utzi ondoren ezin izango bailitzateke 2012an hitzartu, protokolo hori garatuz, 2011n egindako jarduerak hartzen dituen hitzarmen espezifikoa, I3. programak finantzatzen dituen jarduerak aurreko urtekoak direla kontuan hartuta.

Sin embargo, la cláusula décima del protocolo general anterior suscrito en 2005 hacía coincidir su vigencia con la del Plan Nacional de I+D+i 2004-2007, de forma que quedaban cubiertas por el protocolo general las anualidades de ejecución del Plan Nacional incluido el año 2007. Esto no sucedería con el protocolo general suscrito en 2008 en su redacción actual, dado que al terminar su vigencia el 31 de diciembre de 2011 no podría suscribirse en 2012, en desarrollo de dicho protocolo, el convenio específico que recoja las actuaciones realizadas en 2011, teniendo en cuenta que las actuaciones que financia el Programa I3 son las del año inmediatamente anterior.

Horregatik, 2008an hitzartutako protokolo orokorraren iraunaldia luzatu behar dela iruditzen zaie, 2008-2011ko I+G+i-ko gaurko Plan Nazionalaren iraunaldiarekin bat etortzeko moduan.

Por ello, se estima conveniente extender la vigencia del protocolo general suscrito en 2008 de manera que coincida con la vigencia del actual Plan Nacional de I+D+i 2008-2011.

Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 legeak xedatutakoaren arabera eta lehen azaldutakoa kontuan hartuta,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y con lo anteriormente expuesto, ambas partes

ADOSTEN DUTE:

ACUERDAN:

Aldatzea protokolo orokorraren, ikerketa-jarduera gehitu eta areagotzea sustatzeko programa (I3. programa) garatzeko Zientzia eta Berriztapen Ministerioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko lankidetza ezartzen duenaren, hamargarren klausula. Horrela erredaktatuta geratuko da:

Modificar la cláusula décima del protocolo general por el que se establece la colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma del País Vasco para el desarrollo del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3), que queda redactada de la siguiente forma:

Hamargarrena.- Lankidetza-protokolo orokorraren iraunaldia.

Décima.- Vigencia del Protocolo General de Colaboración.

1.- Protokolo orokor hau izenpetzen den egunean sartuko da indarrean eta 2008-2011ko I+G+i-ko Plan Nazionalak bukatu arte egongo da indarrean. Ebaluatu, berrikusi eta luzatu ahal izango da, indarrean dagoen I+G+i-ko Planean ezarritakoaren arabera.

1.- El presente protocolo general entrará en vigor en la fecha de su firma y estará vigente hasta la fecha de finalización del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. Podrá ser objeto de evaluación, revisión y prórroga de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de I+D+i vigente.

2.- Edonola ere, elkarren arteko akordioaren bidez edo, alde batek hitzartutakoa ez betetzeagatik, egindako salaketarengatik protokolo orokorra bertan behera geratu ahal izango da. Hitzartutakoa betetzen ez duen alde horri bi hilabete lehenago, gutxienez, eta aldez aurretik entzun ondoren, jakinaraziko zaio erabakia. Dena den, unibertsitateekin eta I+G-ko beste zentro batzuekin, protokolo honen esparruan, hartutako konpromisoak bete beharko dira.

2.- No obstante, el Protocolo General podrá ser resuelto por acuerdo mutuo y voluntario o por denuncia del mismo, por incumplimiento de alguna de las partes, a la que se comunicará fehacientemente, previa audiencia de la misma y con, al menos, dos meses de antelación. En cualquier caso deberán cumplirse los compromisos asumidos con las Universidades y otros Centros de I+D, en el marco del presente Protocolo.

Eta, adostasuna adierazteko, aldeek hartzen dute protokolo orokorraren aldaketa hau izenpetzeko erabakia, bi aletan eta ondorio bakarrerako, goian adierazitako toki eta datan.

Y en prueba de conformidad, las partes deciden suscribir la presente modificación del protocolo general por duplicado ejemplar y a un sólo efecto, en el lugar y la fecha arriba indicados.

Zientzia eta Berrikuntzako ministroa,

La Ministra de Ciencia e Innovación,

CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL.

CRISTINA GARMENDIA MENDIZÁBAL.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua,

La Consejera de Educación, Universidades e Investigación,

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.

III. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 18KO 2/2012 EBAZPENARENA

ANEXO IIII A LA RESOLUCIÓN 2/2012, DE 18 DE ENERO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

LANKIDETZA PARTZIALERAKO HITZARMENA, EUSKAL HERRIKO AUTONOMI ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREN ETA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN ARTEKOA, UVP/EHUren ERREGISTROETAN EUSKAL HERRIKO AUTONOMI ERKIDEGOARI ZUZENDUTAKO IDAZKIAK JASOTZEKO

CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA PARA LA COLABORACIÓN PARCIAL EN LA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN REGISTROS DE LA UPV/EHU

Vitoria-Gasteizen, bi mila eta hamaikako azaroaren zortzian.

En Vitoria-Gasteiz, a ocho de noviembre de dos mil once.

BILDUTA:

REUNIDOS:

Batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua.

De una parte, la Consejera de Justicia y Administración Pública, doña Idoia Mendia Cueva.

Bestetik, Iñaki Goirizelaia Ordorika jauna, UPV/EHUko errektorea.

De otra, el Rector de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) D. Iñaki Goirizelaia Ordorika.

Lehenengoa Euskal Herriko Autonomi Erkidegoko Administrazio Publikoaren izenean eta ordezkari gisa, eta bigarrena UPV/EHUren izenean eta ordezkari gisa.

La primera en nombre y representación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el segundo, en nombre y representación de la UPV/EHU.

Haiei emandako eskumenez baliatuta jardun dira. Hauek dira eskumenak ematen dizkietenak: batetik, lehendakariaren 472/2009 Dekretua, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala onartu zituena; eta, bestetik, otsailaren 15eko 17/2011 Dekretua, UPV/EHUren estatutuak onartzeko zena; Gobernu Kontseiluaren Funtzionamendurako Arautegia, 2009ko maiatzaren 26an argitaratu zena; eta UPV/EHUko errektorearen 2011ko otsailaren 25eko Erabakia, gobernu taldearen egitura eta funtzionamendu arloak zehaztekoa eta eskumenak eskuordetzekoa.

Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen atribuidas, por una parte, por el Decreto 472/2009, del Lehendakari, por el que se aprueba la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Administración Pública, y por la otra parte, por el Decreto 17/2011, de 15 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la UPV/EHU, por el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Gobierno, publicado en el BOPV con fecha 26 de mayo de 2009 y por Resolución de 25 de febrero de 2011, del Rector de la UPV/EHU, sobre estructura y determinación de las áreas de funcionamiento de su equipo de gobierno y de delegación de competencias.

Bi aldeek elkarri aitortu diote bakoitzak noren izenean hartu duen parte, baita hitzarmen hau sinatzeko behar adinako lege gaitasuna dutela ere. Beraz, honakoa

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada una interviene, así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y al efecto

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

30/1992 Legearen 38.4.e) artikuluak ezartzen duenez, herri administrazioez elkarri laguntzeko hitzarmenak izenpetuko dituzte, erregistroen arteko komunikazio eta koordinaziorako sistemak ezartzeko; sistema horiek, beti ere, erregistroek bateragarritasun informatikoa izan dezaten bermatzeaz batera, erregistroetako edozeinetan aurkeztutako erregistro-idazpenak eta eskabide, idazki, komunikazio zein agiriak era telematikoan igortzeko modua bermatu behar dute.

El artículo 38.4.e) de la Ley 30/1992 establece que mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

Aipatutako agindua kontutan hartuta, eta egun dauden herri administrazio ugariekin herritarrek dituzten harremanak erraztu nahirik, gaur sinatu den hitzarmenak jaso egiten du lankidetza hitzarmen honetan parte hartzen duten herri administrazioen borondatea, hau da, UPV/EHUko kideek aurkeztu ahal izatea bertako erregistroetan, ondorio guztiekin, Euskal Herriko Autonomi Erkidegoko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntzarako Saileko Zientzi Politikarako Zuzendaritzari zuzendu eta lehen klausulan aipatutako prozedurak jasotzen dituzten dokumentuak.

En aplicación del citado precepto y al objeto de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Públicas actualmente existentes, el convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar que las y los miembros de la Comunidad Universitaria de la UPV/EHU puedan presentar, con plenos efectos, los documentos que integran los procedimientos enumerados en la cláusula primera remitidos a la Dirección de Política Científica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación de la Administración de la CAPV en los Registros de la UPV/EHU objeto de este Convenio de Colaboración.

Horiek horrela, administrazio parte hartzaileek hitzarmen hau egin dute kontuan hartuta honako

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente convenio de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.- Hitzarmen honen helburua da aukera ematea UPV/EHUko kideei ondoren aipatzen diren unibertsitateko erregistroetan aurkezteko Euskal Herriko Autonomi Erkidegoko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Zientzia Politikarako Zuzendaritzari zuzendutako eskabide, idazki eta komunikazioak, prozedura hauek gauzatzeko beharrezkoak direnean:

Primera.- El objeto del convenio es permitir a las y los miembros de la Comunidad Universitaria de la UPV/EHU que presenten en los Registros de la UPV/EHU que se señalan a continuación, las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Dirección de Política Científica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación de la Administración de la CAPV necesarios para la tramitación de los siguientes procedimientos:

a) Irakasle eta ikertzaileak prestatu eta hobetzeko programetako laguntza berrietarako eta laguntzak berritzeko deialdiak.

a) Convocatoria de ayudas nuevas y renovaciones para los Programas de Formación y Perfeccionamiento de Personal Investigador.

b) Irakasle eta ikertzaileak prestatu eta hobetzeko programek jasotzen ez dituzten beste ikastegi batzuetan egonaldi laburrak pasatzeko diru laguntzetarako deialdia.

b) Convocatoria de ayudas para estancias cortas en centros distintos al de aplicación de los Programas de Formación y Perfeccionamiento de Personal Investigador.

c) Ikertzaileen hobekuntzarako eta mugikortasunerako programa deialdia.

c) Convocatoria de los programas de perfeccionamiento y movilidad del personal investigador.

d) Zientzi biltzar, ikastaro, mintegi eta bilerak egiteko diru laguntzetarako deialdia.

d) Convocatoria de ayudas para la realización de congresos, así como cursos, seminarios y reuniones de carácter científico.

e) Ikerketako jarduera bereziak egiteko diru laguntzetarako deialdia.

e) Convocatoria de ayudas para acciones especiales de investigación.

f) Euskal Unibertsitate Sistemako ikertaldeen jardueretarako diru laguntzak.

f) Convocatoria de ayudas para apoyar las actividades de grupos de investigación del sistema universitario vasco.

Hauek dira hitzarmen hau aplikatu zaien UPV/EHUko erregistroak:

Los Registros de la UPV/EHU a los que es de aplicación el presente convenio son:

Erregistroko Bulegoa 01 Araba

Oficina de Registro 01 Álava-Araba

Arabako Campuseko Errektoreordetza

Vicerrectorado del Campus de Álava

K/ Izardui komandantea, 2

C/ Comandante Izarduy, n.º 2

01005 Vitoria-Gasteiz

01005 Vitoria-Gasteiz

Erregistroko Bulegoa 02 Gipuzkoa

Oficina de Registro 02 Gipuzkoa

Ignacio M.ª Barriola ikasgelategia

Aulario Ignacio M.ª Barriola

Elhuyar plaza, 1

Plaza Elhuyar, n.º 1

20018 Donostia-San Sebastián

20018 Donostia-San Sebastián

Erregistroko Bulegoa 03 Bizkaia

Oficina de Registro 03 Bizkaia

Errektoregoa

Rectorado

Sarriena auzoa, z/g

Barrio Sarriena s/n

48940 Leioa

48940 Leioa

Erregistroko Bulegoa 84 Bizkaia

Oficina de Registro 84 Bizkaia

Larrako etxea

Larrako Etxea

Agirre lehendakaria, 83

Avenida Lehendakari Aguirre, n.º 83

48015 Bilbao

48015 Bilbao

Bigarrena.- Interesdunek bete beharreko epeei dagokienez, hitzarmen honen helburukoak diren UVP/EHUko erregistroetan sartutako datak balioa izango du. Hau da, Euskal Herriko Autonomi Erkidegoko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Zientzia Politikarako Zuzendaritzari zuzendu eta lehen klausulan aipatutako prozedurak jasotzen dituzten dokumentuak sartu direneko datak balioa izango du, 30/1992 Legearen 48. artikuluak xedatutakoa aplikatzekoa baita.

Segunda.- La fecha de entrada en los Registros de la UPV/EHU objeto de este convenio, de las solicitudes, escritos y comunicaciones que integran los procedimientos enumerados en la cláusula anterior dirigidos a la Administración de la CAPV, será válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992.

Hirugarrena.- UPV/EHUk konpromiso hauek hartzen ditu:

Tercera.- La UPV/EHU se compromete a:

a) Hitzarmen honen helburu diren erregistroetan onartzea aurreko klausulan jaso eta aipatzen diren eskabide, idazki eta komunikazio guztiak, EAEko Administrazioko Zientzia Politikarako Zuzendaritzari zuzentzen zaizkionak.

a) Admitir en los Registros objeto de este convenio, cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones que integran los procedimientos enumerados en la cláusula primera remitidos a la Dirección de Política Científica de la Administración de la CAPV.

b) Jaso beharra dago erregistro liburuan EAEko Zientzia Politikarako Zuzendaritzari zuzendu eta lehen klausulan aipatutako prozedurak jasotzen dituzten eskabide, idazki eta komunikazioen sarrera. Bestalde, idazpenetan honakoak adieraziko dira: zenbakia, idazkiaren izaera adieraziko duen izenburua, sarrera eguna, aurkezpeneko data eta ordua, interesduna identifikatzeko datuak, administrazio organo igorlearenak, hala badagokio, eta pertsona edo administrazio organo hartzailearenak, eta, behar izanez gero, erregistratzen den idazki edo komunikazioaren edukiari buruzko aipamena ere bai; 30/1992 legearen 38.3 artikuluak eta bigarren xedapen gehigarriak dioenaren arabera.

b) Dejar constancia en su libro de Registro de la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones que integran los procedimientos enumerados en la cláusula primera remitidos a la Dirección de Política Científica de la Administración de la CAPV, con indicación, en sus asientos, de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra; todo ello de acuerdo con el artículo 38.3 y disposición adicional segunda de la Ley 30/1992.

c) Dokumentuak erregistratutakoan, ahalik eta lasterren bidaltzea zuzenean EAEko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Zientzia Politikarako Zuzendaritzari, adieraziz noiz igorri den eta, beti ere, haiek jaso eta bost egun pasatu baino lehen. Bidalketa ahalik eta lasterren gertatzeko bide egokiena erabiliz egingo da. Horretarako erabiliko dira, ahal delarik, teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikorik egokienak, betiere 30/1992 Legearen 45. artikuluak eta bat etortzen diren gainerako agindu eta xedapenak, ezartzen dituen bermeak eta baldintzak betez.

c) Remitir en el menor tiempo posible los documentos, una vez registrados, con indicación expresa de fecha de salida y, en todo caso, antes de que transcurran los cinco días siguientes al de su recepción, directamente a la Dirección de Política Científica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación de la Administración de la CAPV. Dicha remisión, se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se produzca a la mayor brevedad, utilizando, siempre que sea posible, las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos más adecuados, con las garantías y requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992 y demás preceptos y disposiciones concordantes.

Laugarrena.- Konpromiso hauek hartzen ditu EAEk:

Cuarta.- La Administración de la CAPV se compromete a:

a) UPV/EHUri informazioa ematea EAEko Administrazioan egon, edo lotuta egon edo haren mendekoak diren organo eta erakundeei buruz, eta lehen klausulan aipatzen diren prozeduretan parte hartzen dutenei buruz, eta informazio hori aldiro gaurkotzeko konpromisoa ere hartzen du.

a) Proporcionar a la UPV/EHU información sobre los órganos y Entidades que la integran o están vinculados o son dependientes de la Administración de la CAPV, así como a actualizarla periódicamente, que intervienen en los procedimientos enumerados en la Cláusula Primera.

b) UPV/EHUri eskaintzea bertako kideak informatzeko tresnak, hau da, EAEko Administrazioaren, eta berorrekin lotutako erakunde publikoen edo haren mendekoak izan eta hitzarmen honen helburuko prozedurekin lotuta daudenen eginkizun eta jarduerei buruz informatzeko tresnak.

b) Facilitar a la UPV/EHU instrumentos de información a las y los miembros de su Comunidad Universitaria sobre las funciones y actividades de la Administración de la CAPV y las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma directamente relacionadas con los procedimientos objeto de este convenio.

c) UPV/EHUko Erregistro Orokorreko bulegoaren burua informatzea, 15 egun lehenago, hitzarmen honek dituen prozeduren deialdiaz, baita aurkezteko epeez eta deialdiaren beste gai garrantzitsu batzuetaz ere.

c) Informar a la Jefe de Negociado del Registro General de la UPV/EHU, con un mínimo de quince días de antelación, de la convocatoria de los procedimientos objeto de este convenio, incluyendo los plazos de presentación u otras condiciones relevantes de la convocatoria.

d) UPV/EHUko Erregistro Orokorrari eskaintzea ereduak edo inprimaki motak, halakorik izanez gero, eta horien bidez egin beharko dira deialdi honetako prozedurak jasotzen dituzten eskabide, idazki eta komunikazioak.

d) Facilitar al Registro General de la UPV/EHU los modelos o impreso tipo, si existieran, en los que habrá de formalizarse las solicitudes, escritos y comunicaciones que integran los procedimientos objeto de esta convocatoria.

e) Deialdi honetako prozedurak jasotzen dituzten eskabide, idazki eta komunikazioek sortzen dituzten zalantzak argitzea.

e) Resolver las dudas que genere la presentación de las solicitudes, escritos y comunicaciones que integran los procedimientos objeto de esta convocatoria.

f) Laguntza teknikoa eta beharrezko lankidetza ematea erregistroen antolamenduaz eta informatizazioaz.

f) Prestar la asistencia técnica y colaboración necesaria sobre organización e informatización de los Registros.

Bosgarrena.- Konpromisoa hartzen dute administrazio parte hartzaileek erregistroak informatizatzeko asmotan egiten diren neurrien berri emateko elkarri, baldin eta interkomunikazioaren sistemen bateragarritasunari eragin badiezaiokete. Era berean, negoziatzeko konpromisoa hartzen dute, eta, behar izanez gero, dagokion lankidetza hitzarmena egitekoa, behar den unean, bien erregistroen bateragarritasun informatikoa eta lankidetza bermatzeko.

Quinta.- Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicación y a negociar y, en su caso, formalizar, en su momento, el correspondiente convenio de colaboración que garantice la compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.

Konpromisoa hartzen dute, baita ere, erregistro elektronikoaren elkarrekiko erabilera sakontzeko, UPV/EHUrena abiatutakoan.

Así mismo, se comprometen a profundizar en la interoperabilidad del Registro Electrónico una vez esté en funcionamiento el de la UPV/EHU.

Seigarrena.- Lau urteko indarraldia du hitzarmen honek, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik kontatzen hasita. Epe hori automatikoki luzatuko da beste lau urtez, baldin eta hitzarmena bukatu baino bi hilabete lehenago administrazio parte hartzaileetako batek salatzen ez badu.

Sexta.- El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años, contados a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicho plazo se entenderá automáticamente prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de extinción.

Hitzarmena arrazoi hauengatik ere geldi daiteke bertan behera: a) administrazio parte hartzaileen elkarrenganako adostasunagatik, eta b) haietako batek modu unilateralean erabakitzeagatik, bereganatutako betebeharrak beste aldeak era larrian bete ez direla frogatzeagatik.

También podrá extinguirse la vigencia del convenio por: a) mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, y b) por decisión unilateral de una de ellas, en caso de incumplimiento grave acreditado, por la otra, de las obligaciones asumidas.

Hitzarmenaren formalizazioa zein bukatzekoa Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

Tanto la formalización del convenio como su extinción serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Zazpigarrena.- Hitzarmen hau interpretatu eta aplikatzeagatik sor daitezkeen zalantzak eta hika-mikak izaera betearazleaz erabakiko dira, aurrez UPV/EHUko Idazkari Nagusiak, lehendakariorde eta Justizia eta Herri Administrazioko sailburuak arauzko txostena egin ondoren. Erabakion aurkako errekurtsoa aurkez daiteke administrazioarekiko auzien jurisdikzioan.

Séptima.- Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este convenio serán resueltas, con carácter ejecutivo, previo informe preceptivo de la Secretaria General de la UPV/EHU, por la Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública, cuyas resoluciones serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea,

El Rector de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

IV. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 18KO 2/2012 EBAZPENARENA

ANEXO IV A LA RESOLUCIÓN 2/2012, DE 18 DE ENERO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

LAN ETA IMMIGRAZIO MINISTERIOAREN ETA EUSKO JAURLARITZAREN ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILAREN LANKIDETZA-HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANEKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO IKUSKARITZAREN ANTOLAMENDUAREN ETA FUNTZIONAMENDUAREN ARLOAN

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Vitoria-Gasteiz, 2011ko abenduaren 14a.

Vitoria-Gasteiz, 14 de diciembre de 2011.

BILDUTA:

REUNIDOS:

Alde batetik, Valeriano Gómez Sánchez jauna, Lan eta Immigrazioko ministroa, urriaren 20ko 1325/2010 Errege-Dekretu bidez izendaturikoa.

De una parte, el señor don Valeriano Gómez Sánchez, Ministro de Trabajo e Inmigración, nombrado por Real Decreto 1325/2010, de 20 de octubre.

Eta bestetik, María Gemma Aranzazu Zabaleta Areta andrea, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua, maiatzaren 8ko 11/2009 Dekretu bidez izendaturikoa.

Y de otra, la señora doña María Gemma Aranzazu Zabaleta Areta, Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, nombrada por Decreto 11/2009, de 8 de mayo.

Bi alderdiek beren karguak eta dagokien ordezkaritza egikarituz jarduten dute eta elkarri ahalmena aitortzen diote betebeharrak hartzeko eta dokumentu honetan dagokiona hitzartzeko,

Ambas partes, actuando en el ejercicio de sus cargos y en la representación que ostentan y reconociéndose mutuamente la capacidad para obligarse y convenir en los términos de este documento,

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

Lehenengoa.- Espainiako Konstituzioaren 149.1.7 artikuluak eta Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 12.2 artikuluak lan-arloko eremuaren eskumen-banaketako oinarrizko markoa osatzen dute Estatuaren lurralde-antolamenduaren eskema konstituzionalean.

Primero.- La Constitución Española, en el artículo 149.1.7.ª, y el artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco conforman el marco básico de la distribución competencial en el ámbito del orden social en el esquema constitucional de la organización territorial del Estado.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzari dagokionez, Lanaren Nazioarteko Erakundearen 81. eta 129. Hitzarmenetan eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza antolatzen duen azaroaren 14ko 42/1997 Legean bilduriko printzipioei jarraiki, 17.3 artikuluan eta zazpigarren xedapen gehigarrian aurreikusten du aukera dagoela dagokion aldebiko akordioaren bidez Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren funtzionarioak Autonomia Erkidegoari organikoki atxikitzeko, zerbitzuak eskualdatzeko Autonomia Estatutuan ezarritako prozedurari jarraiki betiere.

En lo que respecta a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, atendiendo a los principios contemplados en los Convenios 81 y 129 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prevé en su artículo 17.3 y en la disposición adicional séptima la posibilidad de que mediante el oportuno acuerdo bilateral se proceda a la adscripción orgánica a la Comunidad Autónoma de funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, siguiendo el procedimiento establecido en el Estatuto de Autonomía para el traspaso de servicios.

Bigarrena.- Konstituzio- eta Estatutu-aurreikuspen horietan oinarrituta, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an onartu zuen Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak betetzen dituen ikuskaritzako funtzio publikoaren alorreko zeregin eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko akordioa.

Segundo.- Sobre la base de estas previsiones constitucionales y estatutarias, la Comisión Mixta de Transferencias ha aprobado el 22 de junio de 2011 el Acuerdo para el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de función pública inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Eskualdaketa-akordio hori 2011ko ekainaren 30ean argitaratu zen Estatuko Aldizkari Ofizialean zein Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta ekainaren 24ko 895/2011 Errege Dekretuaren eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak betetzen dituen ikuskaritzako funtzio publikoaren alorreko zeregin eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen dizkion ekainaren 28ko 138/2011 Dekretuaren bidez.

Dicho Acuerdo de traspaso, que se ha publicado el día 30 de junio de 2011 tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Boletín Oficial del País Vasco, fue aprobado mediante el Real Decreto 895/2011, de 24 de junio, y el Decreto 138/2011, de 28 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de función pública inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Eskualdaketa-akordioaren arabera eta azaroaren 14ko 42/1997 Lege horri jarraiki, eskualdaturiko ikuskari eta ikuskariordeak Euskal Autonomiaren mendeko izango dira organikoki, dagokion jardun-esparru bakoitzean dagokion administrazioarekiko duten mendetasun funtzionala aparte utzi gabe.

En virtud de este acuerdo de traspaso, y de conformidad con la citada Ley 42/1997, de 14 de noviembre, los Inspectores y Subinspectores traspasados pasan a depender orgánicamente de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sin perjuicio de su dependencia funcional de la correspondiente administración competente en cada uno de los ámbitos de su actuación.

Transferentzien Bitariko Batzordearen Osoko Bilkura horretan, eskualdaturiko zeregin eta zerbitzu zehatzekin batera, Estatuaren eta Autonomia Erkidegoaren lankidetza oinarritu behar duen esparru juridikoaren gutxieneko edukia ere zehazten da.

En dicho Acuerdo del Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias, junto con la precisión de las funciones y servicios traspasados, se detalla el contenido mínimo del marco jurídico que debe sustentar la colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma.

Hirugarrena.- Adierazitako aurrekariei jarraiki, lankidetza-hitzarmen hau Laneko eta Gizarte Segurantzako Sistemaren ikuskera bakar eta integraleko, lan-arloko gai guztien ikuskaritzako zeregin-batasuneko eta ikuskaritzako jardun-batasuneko ikuskera-printzipioetan oinarritzen da.

Tercero.- De acuerdo con los antecedentes expuestos, el presente convenio de colaboración se asienta sobre los principios de concepción única e integral del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de unidad de función inspectora en todas las materias del orden social y de unidad de actuación inspectora.

Aurrekoaren arabera, Estatuaren Administrazio Orokorrak eta Euskal Administrazio Erkidegoaren Administrazioak, legez ezarritako eskumenekiko erabateko onespen eta errespetuarekin, aldebiko akordio hau sinatzen dute Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzari esleituriko helburu publikoak lortzeko elkarri lagundu eta lankidetzan aritzeko printzipioak benetan garatzeko, betiere ondorengo klausulen arabera

En virtud de lo anterior, la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con pleno reconocimiento y respeto a las competencias legalmente establecidas, suscriben el presente acuerdo bilateral para el desarrollo efectivo de los principios de recíproca colaboración y cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con arreglo a las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.- Xedea.

Primera.- Objeto.

Akordio honen xedea Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseilua erregulatzea da, hau da, Transferentzien Bitariko Batzordeak 2011ko ekainaren 22an harturiko erabakian bilduriko alor horretako aldebiko lankidetzako organoa, eta ekainaren 24ko 895/2011 Errege Dekretuaren eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak betetzen dituen ikuskaritzako funtzio publikoaren alorreko zeregin eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzen dizkion ekainaren 28ko 138/2011 Dekretuaren bidez berretsi zen akordio hori.

El presente acuerdo tiene por objeto la regulación del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, órgano de cooperación bilateral en la materia contemplado en el acuerdo adoptado en fecha 22 de junio de 2011 en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias, ratificado mediante el Real Decreto 895/2011, de 24 de junio, y el Decreto 138/2011, de 28 de junio, de traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de función pública inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Bigarrena.- Izaera.

Segunda.- Carácter.

Estatuaren Administrazioak eta Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioak osaturiko aldebiko lankidetza-organoa da Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseilua bi administrazioen eskumenen egikaritzapen koordinatuan funtzionamendu integratua ahalbidetzeko laneko eta gizarte-segurantzako ikuskaritzaren alorrean Euskal Autonomia Erkidegoan, Administrazio Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 6. artikuluan eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza antolatzen duen azarparem 14ko 42/1997 Legearen 17. artikuluan bildurikoari jarraiki.

El Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un órgano de cooperación bilateral participado por la Administración del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para facilitar el funcionamiento integrado en el ejercicio coordinado de las competencias de ambas administraciones en materia de inspección de trabajo y seguridad social en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con lo contemplado en el artículo 6 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en el artículo 17 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Hirugarrena.- Helburua.

Tercera.- Finalidad.

Lankidetza Hitzarmen honek erregulaturiko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren bidez bi administrazioek Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Sistemaren beharrezko lankidetza eta koordinazio instituzionala bermatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan, baita ikuskaritzako zeregina eraginkortasunez egikarituko dela eta lan-arloko gai guztietan izango duen jarduna ere, betiere Sistema horren ikuskera bakarra eta integralaren barruan.

Mediante el Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, regulado en el presente convenio de colaboración, ambas Administraciones garantizan la necesaria cooperación y coordinación institucional del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el ejercicio eficaz de la función inspectora y su actuación en todas las materias del orden social, dentro de la concepción única e integral de dicho Sistema.

Laugarrena.- Administrazio bakoitzaren antolamendu-esparruak.

Cuarta.- Ámbitos organizativos de cada administración.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren eraketak eta funtzionamenduak ez ditu mugatuko erakundea osatzen duten Administrazio bakoitzaren eskumenak, batez ere autoantolamenduari eta hurrenez hurreneko eskumen materialen esparruko ikuskaritzako jardunen plangintzari buruzkoak, Hitzarmen honen esparruan burutzen diren ekintza koordinatuak aparte utzi gabe.

La constitución y funcionamiento del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no limitará las competencias que corresponden a cada una de las Administraciones que lo integran, especialmente las referidas a la autoorganización y a la planificación de actuaciones inspectoras en el ámbito de sus respectivas competencias materiales, sin perjuicio de las acciones coordinadas que lleven a cabo en el marco del presente Convenio.

Bosgarrena.- Egitura.

Quinta.- Estructura.

Honako organo hauen bidez egituratuko da Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseilua:

El Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se estructura en los siguientes órganos:

a) Zuzendaritza Kontseilua.

a) Consejo de Dirección.

b) Zuzendaritza Operatiboa.

b) Dirección Operativa.

Seigarrena.- Zuzendaritza Kontseilua.

Sexta.- Consejo de Dirección.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren zuzendaritza gorenak Zuzendaritza Kontseiluak egikaritzen du, honako hauek osaturiko organo kolegiatuak:

La superior dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ejerce por el Consejo de Dirección, órgano colegiado compuesto por:

- Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren pertsona titularrak.

- La persona titular del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

- Lan eta Immigrazio Ministerioaren Idazkariordetzaren pertsona titularra.

- La persona titular de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

- Lau bokal titular Estatuaren Administrazioa ordezkatuz, gutxienez zuzendari nagusiko mailarekin, edo haien ordezko hautaturiko pertsonak, haietako bat Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Agintaritza Zentralaren pertsona titularra izanik, eta besteak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa eta Gobernuaren Ordezkaritza ordezkatuz, Gizarte Segurantzaren, langabezia-prestazioen eta atzerritarren arlo funtzional bilduta betiere. Lan eta Immigrazio Ministerioaren Idazkariordetzako pertsona titularrak hautatuko ditu lau kide horiek eta haien ordezkoak.

- Cuatro vocales titulares en representación de la Administración del Estado, con rango al menos de Director General, o las personas designadas como sus sustitutos, siendo uno de ellos la persona titular de la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y los otros en representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal y Delegación del Gobierno, abarcando así las áreas funcionales de Seguridad Social, prestaciones de desempleo y extranjería. Estos cuatro miembros y sus suplentes serán designados por la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

- Lau bokal titular Euskal Autonomia Erkidegoa ordezkatuz, gutxienez zuzendariko mailarekin, edo haien ordezko hautaturiko pertsonak, haietako bat Lan Ikuskaritzaren arduradun organikoa izanik, eta besteak Lanbide, Osalan eta lan-agintaritza autonomikoa ordezkatuz, laneko segurtasun eta osasuneko, enplegu-politika aktiboen eta lan-administrazioaren arlo funtzionalak bilduta betiere. Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren pertsona titularrak hautatuko ditu lau kide horiek eta haien ordezkoak.

- Cuatro vocales titulares en representación de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con rango al menos de Director, o las personas designadas como sus sustitutos, siendo uno de ellos el responsable orgánico de la Inspección de Trabajo, y los otros en representación de Lanbide, Osalan y de la autoridad laboral autonómica, abarcando así las áreas funcionales de seguridad y salud laborales, políticas activas de empleo y administración laboral. Estos cuatro miembros y sus suplentes serán designados por la persona titular del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco.

Bi urtean behin txandatuko dira Zuzendaritza Kontseiluaren burutzan Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren titularra eta Lan eta Immigrazio Ministerioaren Idazkariordetzaren titularra.

La presidencia del Consejo de Dirección corresponderá de forma rotativa cada dos años a la persona titular del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y a la de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Honako zeregin hauek dagozkio Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Burutzari:

A la Presidencia del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social le corresponden las siguientes funciones:

a) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren buru izatea.

a) Presidir el Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

b) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren ordezkari izatea.

b) Representar al Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

c) Zuzendaritza Kontseiluaren ohiko bilkuretarako deialdia egitea, baita ezohikoetarako ere bi administrazioetako edozeinek eskatuta.

c) Convocar las sesiones ordinarias del Consejo de Dirección, así como las extraordinarias a petición de cualquiera de ambas administraciones.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren idazkaritza-zereginak Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Operatiboaren titularrak egikarituko ditu, eta hitzarekin baina botorik gabe parte hartuko du bilkuretan.

Las funciones de secretaría del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desempeñarán por la persona titular de la Dirección Operativa del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que tomará parte en sus sesiones con voz pero sin voto.

Zazpigarrena.- Zuzendaritza Kontseiluaren zereginak.

Séptima.- Funciones del Consejo de Dirección.

Honako zeregin hauek dagozkio Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluari:

Corresponden al Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social las siguientes funciones:

a) Lan-arloko legeria zenbateraino betetzen den aztertzea, eta ikuskaritzako jarduneko neurri, plan edo programen proposamenak, hala badagokio, egitea Euskal Autonomia Erkidegoan.

a) Analizar el cumplimiento de la legislación del orden social y la formulación, en su caso, de propuestas de medidas, planes o programas de actuación inspectora en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Euskal Autonomia Erkidegoko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren eskumeneko gaietako kontsultako, aholkularitzako eta parte-hartze instituzionaleko ordezkaritza-organoek egiten dituzten proposamenak ezagutzea.

b) Conocer las propuestas que formulen los órganos representativos de consulta, asesoramiento y participación institucional en materias competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito del País Vasco.

c) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzako Euskal Sistemak garatu beharreko ikuskaritzako programa bateratuak ezartzea eta martxan jartzea, baita horien jarraipen-mekanismoa ere.

c) Establecer y poner en marcha los programas conjuntos de inspección a desarrollar por el Sistema Vasco de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como el mecanismo de seguimiento de los mismos.

d) Euskal Autonomia Erkidegoari dagokion programazio operatiboa onestea, administrazio bakoitzak prestaturiko plan propioak eta plan edo programa erkideak uztartuta, baita izaera orokorreko edo adosturiko erkideak ere Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren lankidetza aldeaniztuneko organoan.

d) Aprobar la programación operativa territorial del País Vasco integrando los planes propios dispuestos por cada administración y los planes o programas comunes, así como los de carácter general o comunes acordados en el órgano de cooperación multilateral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

e) Zerbitzu-aginduen banaketari buruzko eta ekimenen eta zerbitzuaren funtzionamendu hobea lortzeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikuskaritzako programazio operatiboaren ondoriozko ikuskaritzako jardunak egiteari buruzko irizpide orokorrak onestea.

e) Aprobar los criterios generales sobre distribución de las órdenes de servicio y realización de actuaciones inspectoras derivadas de iniciativas y de la programación operativa territorial de inspección en la Comunidad Autónoma del País Vasco para lograr un mejor funcionamiento del servicio.

f) Estatuaren Administrazio Orokorraren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren arteko informazioko eta laguntza teknikoko mekanismoak adostea, betiere beharrezkoak sistemaren printzipioak behar bezala bete eta elkarri laguntza emateko informazioa eta bi administrazioentzat erkideak diren tresna informatikoak behar bezala kudeatzeko.

f) Acordar los mecanismos de información y apoyo técnico entre la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco necesarios para el correcto cumplimiento de los principios del sistema y el apoyo recíproco para la eficiente gestión de la información y de los instrumentos informáticos comunes a ambas administraciones.

g) Euskadiko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistemak garaturiko lurraldeko jardun-programa eta jardun-programa orokorren aplikazioaren jarraipena egitea.

g) Efectuar el seguimiento de la aplicación de los programas de actuación territoriales y generales desarrollados por el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco.

h) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Operatiboko titularraren izendapena proposatzea.

h) Proponer la designación de la persona titular de la Dirección Operativa del Consejo Vasco de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

i) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sisteman bilduriko hurrenez hurreneko egituretako burutza-postuei dagokienez administrazio bakoitzak egin beharreko izendapenei buruz eztabaidatzea.

i) Deliberar sobre los nombramientos a efectuar por cada una de las administraciones de los puestos de jefatura de sus respectivas estructuras integradas en el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco.

j) Langileen lan-baldintzen ezarpenari eta aldaketari buruzko alderdiak bateratzea, horiek oreka globala lortzeko, errendimenduaren balioespenari buruzkoak ere barne.

j) Poner en común los aspectos relativos al establecimiento y modificación de las condiciones de trabajo del personal, en orden a procurar un equilibrio global de las mismas, incluidas las relativas a la valoración del rendimiento.

k) Ikuskaritza Sistemaren funtzionarioak sartzeko eta hautatzeko prozesuei dagozkien alderdiei buruzko proposamenak eta lanpostuak zuzkitzeko lehiaketei buruzkoak aztertzea eta egitea, transferentzia-akordioaren lehenengo zenbakiko Akordio Osagarriaren terminotan.

k) Analizar y realizar propuestas sobre aspectos relativos a procesos de ingreso y selección de funcionarios del Sistema de Inspección y sobre concursos para la provisión de puestos de trabajo, en los términos del Acuerdo Complementario número uno del Acuerdo de transferencia.

l) Euskadiko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistemaren zerbitzu guztien lankidetzaren eta koordinazio operatiboaren esparruan beharrezkoak diren erabaki guztiak hartzea, horien oinarrizko printzipioak bermatzeko, lurraldeko programazio operatiboaren egikaritzapenean zein zerbitzu horien funtzionamenduan.

l) Adoptar cuantas decisiones resulten precisas en el ámbito de la cooperación y la coordinación operativa de todos los servicios del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco, con objeto de garantizar sus principios básicos, tanto en la ejecución de la programación operativa territorial como en el funcionamiento de dichos servicios.

Zortzigarrena.- Funtzionamendu-arauak.

Octava.- Normas de funcionamiento.

Adostasunez hartuko dira Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluan hartu beharreko erabakiak.

Los acuerdos que hayan de adoptarse en el seno del Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se adoptarán por consenso.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluak funtzionamenduko bere barne-erregelamendua onartuko du.

El Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social aprobará su reglamento interno de funcionamiento.

Azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 23,1,d) artikuluan ezarritakoari jarraiki, Zuzendaritza Kontseiluaren Burutzak ez du kalitate-botorik izango.

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.1.d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la Presidencia del Consejo de Dirección no ostenta el voto de calidad.

Bederatzigarrena.- Bilkuren erregimena.

Novena.- Régimen de sesiones.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluak betiere bi ohiko bilkura egingo ditu urtean, eta bi administrazioetako edozeinek eskatuta beharrezkoak diren ezohiko bilkurak ere egin ahalko ditu, eta administrazio bakoitzak proposaturiko gaiek osatuko dute ohiko zein ezohiko bilkuren gai-zerrenda.

El Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social celebrará en todo caso dos sesiones ordinarias al año, pudiendo celebrar las sesiones extraordinarias que se precisen a petición de cualquiera de ambas administraciones, integrando el orden del día de sus sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, los asuntos propuestos por cada una de las administraciones.

Hamargarrena.- Egoitza.

Décima.- Sede.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluaren bilkurak txandaka egingo dira Euskal Autonomia Erkidegoko bi administrazioei dagokien egoitzan.

Las sesiones del Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se celebrarán alternativamente en la respectiva sede de ambas administraciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hamaikagarrena.- Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Operatiboa.

Decimoprimera.- Dirección Operativa del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluak Zuzendaritza Operatibo bat ere izango du bere mendean funtzionalki, Euskadiko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Sistemaren integrazioa indartuko duena, eta ikuskaritzako jardunaren koordinazioa, efikazia eta eraginkortasuna ahalbidetuko ditu.

El Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social contará asimismo bajo su dependencia funcional con una Dirección Operativa, destinada a potenciar la integración del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco, facilitando la coordinación, la eficacia y la eficiencia de la actuación inspectora.

Administrazio autonomikoari dagokion sailaren plantillari organikoki atxikitako eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluarekiko mendetasun funtzionala duen lanpostu hori zuzendari operatibo batek egikarituko du, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren sailburu titularrak izendaturikoak, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluak proposatuta.

Tal puesto, adscrito orgánicamente a la plantilla del Departamento correspondiente de la Administración autonómica y con dependencia funcional del Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, será desempeñado por un Director Operativo, nombrado por el Consejero Titular del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, a propuesta del Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Haren izendapena, betiere funtzio publikoaren araudiari jarraiki, ikuskaritzako zereginaren egikaritzapenean onetsitako ospe profesionala eta gutxienez bost urteko esperientzia duten funtzionarioen arteko hautaketa libreko sistemari egokituko zaio eskualdaketa-akordioan itunduriko terminotan eginiko dagokion deialdiaren bidez, eta betiere Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskarien Goi Mailako Kidegokoak beharko dute izan funtzionario horiek,.

Su nombramiento se ajustará, de acuerdo con la normativa de función pública, al sistema de libre designación entre funcionarios de reconocido prestigio profesional y experiencia de al menos cinco años en el ejercicio de la función inspectora, pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, mediante la oportuna convocatoria en los términos pactados en el acuerdo de traspaso.

Hamabigarrena.- Zuzendaritza Operatiboaren zereginak.

Decimosegunda.- Funciones de la Dirección Operativa.

Honako zeregin hauek dagozkio Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Operatiboari:

Corresponde a la Dirección Operativa del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el desempeño de las siguientes funciones:

1.- Ikuskaritzako zeregina modu koordinatuan egikaritzeko eta zerbitzu-aginduak esleitu eta balioesteko -betiere akordio honetan bilduriko terminotan- Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluak harturiko jarraibide eta irizpide orokorrak garatu eta egikaritzea.

1.- Desarrollar y ejecutar las pautas y criterios generales adoptados por el Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la ejecución coordinada de la función inspectora y para la asignación y la valoración de órdenes de servicio, en los términos contemplados en el presente acuerdo.

2.- Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluari proposamenak egitea eta, hala badagokio, haren erabakiak praktikan jartzea honako gai hauetan:

2.- Formular propuestas al Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y en su caso poner en práctica sus acuerdos, en las siguientes materias:

a) plan edo programak eta programazio operatiboa, lankidetza eta koordinazio operatiboa Ikuskaritza Sistemaren zerbitzuen artean.

a) planes o programas y programación operativa, cooperación y coordinación operativa entre los servicios del Sistema de Inspección.

b) zerbitzu-aginduak eta lan-kargak banatzeko irizpide orokorrak hartzea, akordio honen terminotan.

b) adopción de criterios generales de distribución de órdenes de servicio y cargas de trabajo, en los términos del presente acuerdo.

c) ekimenen ondoriozko jardunak egitea, langileen lan-baldintzak eta sartzeko prozesuei eta lekualdaketen lehiaketei buruzko alderdiak.

c) realización de actuaciones derivadas de iniciativas, condiciones de trabajo del personal y aspectos relativos a procesos de ingreso y concursos de traslados.

d) informazio-sistemak, azpiegitura informatikoa eta komunikazioak, ondasun higigarriak eta higiezinak eta haiek zaintzea, mantentzea eta garbitzea, bitarteko horien erabilera bi Administrazioek partekatzen badute.

d) sistemas de información, infraestructura informática y comunicaciones, bienes muebles e inmuebles y su vigilancia mantenimiento y limpieza, cuando tales medios tengan uso compartido por ambas Administraciones.

e) interes erkidegoko edozein gai eta Zuzendaritza Kontseiluak agintzen dizkion guztiak.

e) cualesquiera otras materias de interés común y en todas aquellas que el Consejo de Dirección le encomiende.

3.- Euskadiko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistemaren informazio-batasunaren printzipioaren garapen egokia zaintzea eta hala badagokio Kontseiluari dagozkion zuzenketak planteatzea garapen hori benetan gauzatzeko.

3.- Velar por el adecuado desarrollo del principio de unidad de información del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco y plantear en su caso al Consejo las correcciones oportunas para su efectiva materialización.

4.- Hemezortzigarren klausulan (informazioko zerbitzu erkidea eta herritarrentzako arreta) bilduriko herritarrentzako eta gizarte-agenteentzako arreta-prozesuen jarraipena egitea eta hala badagokio Zuzendaritza Kontseiluari proposatzea neurri zuzentzaileak har ditzala funtzionamendua hobetzeko.

4.- Efectuar el seguimiento de los procesos de atención a los ciudadanos y agentes sociales contemplados en la cláusula decimoctava (servicio común de información y atención a la ciudadanía) y proponer en su caso al Consejo de Dirección la adopción de medidas correctoras para mejorar su funcionamiento.

5.- Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluaren Idazkaritzaren titular den aldetik, honako zeregin hauek egikaritzea:

5.- Desempeñar las siguientes funciones en su condición de titular de la Secretaría del Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:

- Zuzendaritzaren Kontseiluaren bilkuren deialdiak prestatzea eta izapidetzea Burutzaren aginduz, eta bilkuretara hitzarekin baina botorik gabe bertaratzea, eta dagozkion aktak egitea.

- Preparar y tramitar las convocatorias de las sesiones del Consejo de Dirección por orden de la Presidencia, y asistir a las mismas con voz y sin voto, extendiendo las actas correspondientes.

- Aktak erregistratu eta artxibatzea, eta gordetzea, baita Zuzendaritza Kontseiluaren aurrekari, liburu eta dokumentuak ere.

- Efectuar el registro y archivo de las actas y su custodia así como la de los antecedentes, libros y documentos del Consejo de Dirección.

- Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluaren egintzak eta erabakiak ziurtatzea, burutzaren aldez aurreko adostasunarekin.

- Certificar los actos y acuerdos del Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, previa conformidad de la presidencia.

- Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluarentzako komunikazioak, jakinarazpenak, informazio-eskariak, zuzenketak eta bestelako idazkiak jasotzea eta kontseiluko kideei izapidetzea.

- Recibir las comunicaciones, notificaciones, peticiones de información, rectificaciones o cualesquiera otros escritos dirigidos al Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y tramitarlos a sus miembros.

- Idazkari-lanari atxikitako edo Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluak eskuetsi edo agindu ahalko dizkion antzeko izaera duen beste edozein eginkizun egikaritzea.

- Desempeñar cualquier otra función inherente a la condición de secretario o secretaria y aquellas de similar naturaleza que le pueda delegar o encomendar el Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

6.- Euskadiko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistemaren funtzionamendu harmoniko eta koordinaturako beharrezkoak diren eta Zuzendaritza Kontseiluak agintzen dion beste edozein zeregin burutzea.

6.- Llevar a cabo cualesquiera otras funciones que le encomiende el Consejo de Dirección precisas para el armónico y coordinado funcionamiento del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco.

Hamahirugarrena.- Zuzendaritza Operatiboko Batzordea.

Decimotercera.- Comité de Dirección Operativa.

Zuzendaritza Operatiboko Batzordea zuzendari operatiboak eta Estatuaren Administrazio Orokorraren Laneko eta Gizarte Segurantzako Probintzia Ikuskaritzen Burutzetako eta Administrazio Autonomikoko Lurralde Burutzetako funtzionario titularrek osatuko dute, eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Operatiboari laguntzeko organoa izango da, batez ere ikuskaritzako zereginaren egikaritzapen koordinatuari eta zerbitzu-aginduen esleipen eta balioespenari buruzko eginkizunetan.

El Comité de Dirección Operativa, integrado por el Director Operativo y por los funcionarios titulares de las Jefaturas de las Inspecciones Provinciales de trabajo y Seguridad Social de la Administración General del Estado y de las Jefaturas Territoriales de la Administración Autonómica, se constituye como órgano de apoyo a la Dirección Operativa del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, especialmente en las funciones relativas a la ejecución coordinada de la función inspectora, y asignación y valoración de las órdenes de servicio.

Haren funtzionamendurako eta egitekoen erregimena Zuzendaritzaren Kontseiluan onarturiko akordio bidez arautuko da, betiere honako hauek gutxieneko zeregin gisa bilduta:

Su régimen de funcionamiento y cometidos se regularán mediante acuerdo aprobado en el seno del Consejo de Dirección, que contemplará como funciones mínimas las siguientes:

a) Zuzendaritza Operatiboarentzako laguntza-organo izatea Estatuaren Administrazioari eta Autonomia Erkidegoko Administrazioari dagozkien Ikuskaritzaren administrazio-egiturekin dituen harremanetan.

a) Servir de órgano de apoyo a la Dirección Operativa en sus relaciones con las estructuras administrativas de la Inspección correspondientes a la Administración del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma.

b) Zuzendaritza Kontseiluan harturiko jarraibide eta irizpideen egikaritzapena koordinatzea.

b) Coordinar la ejecución de las pautas y criterios adoptados por el Consejo de Dirección.

c) Zuzendaritza Kontseiluari egin beharreko proposamenak erabakitzea.

c) Acordar las propuestas que hayan de formularse al Consejo de Dirección.

d) Jarraibideak ezartzea, eta dagokien jarraipen zehatza egitea, dagokion instantziari egunero banatzeko aurkezturiko idazkiak, Zuzendaritza Kontseiluak banaketari buruz erabakitako irizpide orokorrak beteta. Administrazio bakoitzeko ordezkari batek egingo du banaketa hori.

d) Establecer las pautas, así como llevar a cabo su puntual seguimiento, para la distribución diaria a la instancia correspondiente de los escritos presentados dando cumplimiento a los criterios generales sobre distribución acordados por el Consejo de Dirección. Dicha distribución se realizará por un representante de cada administración.

e) Zuzendaritza Kontseiluak agintzen dizkion zeregin guztiak garatzea.

e) Desarrollar cuantas funciones le encomiende el Consejo de Dirección.

Hamalaugarrena.- Lantaldeak.

Decimocuarta.- Grupos de trabajo.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren barruan lantalde espezializatuak eratzea erabaki ahalko du Zuzendaritza Kontseiluak, bere zereginak hobeto garatzeko.

El Consejo de Dirección podrá acordar la constitución en el seno del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de grupos de trabajo especializados para el más correcto desarrollo de sus funciones.

Lantalde horiek eratzean osaera paritarioa izatea bilatuko da. Zuzendaritza Kontseiluak onartuko ditu osaera hori eta lantaldearen atribuzio eta funtzionamendu-arauak.

En la conformación de tales grupos de trabajo se procurará su composición paritaria. Tanto dicha composición, como sus atribuciones y normas de funcionamiento se aprobarán por el Consejo de Dirección.

Hamabosgarrena.- Zeregin- eta ikuskaritzako jardun-unitatea lan-arloan eta Administrazio bakoitzaren eskumenak egikaritzea.

Decimoquinta.- Unidad de función y de actuación inspectora en el orden social y ejercicio de las competencias de cada Administración.

Sistemaren ikuskera integraleko, lan-arloko gai guztietako ikuskaritzako zeregin-batasuneko eta ikuskaritzako jardun-batasuneko printzipioetan oinarritzen du bere konfigurazioa Euskadiko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistemak, eta horrenbestez:

El Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco basa su configuración en los principios de concepción integral del Sistema, de unidad de función inspectora en todas las materias del orden social y de unidad de actuación inspectora, por lo que en consecuencia:

a) Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskariek eta Enplegu eta Gizarte Segurantzako ikuskariordeek ikerketa-jardunak egin ahal izango dituzte eta ikuskaritzako neurriak hartu ahal izango dituzte lan-arloko gai guztietan, nahiz eta gai horiek dagokion mendetasun organikokoa ez den Administrazioaren eskumenekoak izan.

a) Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social podrán realizar actuaciones de investigación y adoptar medidas inspectoras en todas las material del orden social aunque estas sean competencia de Administración distinta a la de su dependencia orgánica.

b) Esleitzen zaizkien zerbitzu-aginduak betetzeko, Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskariek eta Enplegu eta Gizarte Gaietako ikuskariordeek agindutako zerbitzuak bete beharko dituzte, ikerketa-jardunak eginez eta lan-arloko gai guztietan legez aplikatu behar diren ikuskaritzako neurriak hartuz, betiere dagozkien ikuskaritzako ahalmenen eta eskumenen arabera, lankidetza-hitzarmenetan ezarritakoarekin bat etorriz.

b) En la cumplimentación de las órdenes de servicio que les sean asignadas, los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social deberán dar completo cumplimiento a los servicios encomendados, realizando las actuaciones de investigación y adoptando las medidas inspectoras que legalmente procedan en todas las materias del orden social, conforme a sus respectivas facultades y competencias de inspección, de conformidad con lo establecido en los convenios de colaboración.

c) Lan-arloko gai guztietan jardun-batasuneko irizpide bera aplikatuko zaie Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskarien ekimenen bidezko jardunei, betiere jardun horiek esleitutako zerbitzu-agindu batetik eratortzen badira edo agindu horrekiko harremanik badute, edozein izanik ere jatorria eta agindu hori betetzeak ez badu gehiegi edo inolako justifikaziorik gabe luzatzen hasierako zerbitzu-aginduaren amaiera.

c) El mismo criterio de unidad de actuación en todas las materias del orden social será de aplicación a las actuaciones por iniciativa por parte de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, siempre y cuando éstas se deriven o guarden relación con una orden de servicio asignada cualquiera que sea su origen y su cumplimentación no dilate de forma excesiva o injustificada la finalización de la orden de servicio inicial.

d) Egiten dituzten arau-hauste aktak eta likidazio-aktak erregistratu eta arduradunei eta interesdunei jakinarazi ondoren, dagozkion zehapen-prozedurak edo Gizarte Segurantzaren kuotak ordaintzeko prozedurak hasteko eta ebazteko eskumena duen Administrazio bakoitzeko organora bidaliko dira.

d) Las actas de infracción y de liquidación que extiendan se remitirán, tras su registro y notificación a los sujetos responsables e interesados, al órgano de cada Administración competente para instruir y resolver los correspondientes procedimientos sancionadores o de liquidación de cuotas a la Seguridad Social.

Kontrol teknikoak eta formalak dagozkion Burutza espezializatuek edo beren eskumeneko berezko gaietan espezializatuta dauden administrazioetako unitateek egingo dituzte.

Los controles técnicos y formales se llevarán a cabo por las respectivas Jefaturas especializadas o por aquellas unidades de cada una de las administraciones en las materias propias de su competencia.

Hamaseigarrena.- Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren jarduera Euskal Autonomia Erkidegoan.

Decimosexta.- Actividad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

a) Administrazio bakoitzaren berezko planak.- Estatuaren Administrazio Orokorrak nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak erabateko autonomia izango dute beren eskuduntza materialaren alorreko ikuskaritzako planak edo programak ezartzeko edo aldatzeko.

a) Planes propios de cada Administración.- Tanto la Administración General del Estado como la Administración de la Comunidad Autónoma tendrán plena autonomía para establecer o modificar planes o programas de inspección en materia de su competencia material.

Plan eta programa horiek, Administrazio eskudunak onartu ondoren, bi Administrazioek elkarri jakinaraziko dizkiote, eta Euskadiko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistemaren plangintza eta programazio orokorraren barruan sartuko dira.

Estos planes y programas, una vez aprobados por la Administración competente, serán comunicados de forma recíproca entre ambas Administraciones integrándose dentro de la planificación y programación general del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco.

Administrazio bakoitzak aurretik definitutako planak eta programak aldatu ahal izango ditu edo beste berri batzuk txertatu ahal izango ditu, betiere beste Administrazioari horren berri emanda.

Cada una de las Administraciones podrá modificar los planes y programas previamente definidos o incorporar otros nuevos, dando cuenta a la otra Administración.

b) Plan erkideak.- Aurreko puntuan azaldutako planak eta programak aparte utzi gabe, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta Estatuaren Administrazio Orokorrak adostu ahal izango dituzte, elkarrekin, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluaren barruan, ikuskaritzako plan eta programa erkideak bi Administrazioentzat interes erkideei eragiten dieten eremuetan eta alorretan, eta horiek behar bezala egikaritzeko beharrezkotzat hartzen diren ikuskaritzako jardun-, koordinazio- eta lankidetza-irizpideak ezarriko dira.

b) Planes comunes.- Sin perjuicio de los planes y programas indicados en el punto anterior, la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Administración General del Estado podrán acordar, de forma conjunta en el seno del Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, planes y programas de inspección comunes para ambas Administraciones en ámbitos y materias que afecten a intereses comunes, estableciéndose los criterios de actuación inspectora, de coordinación y colaboración, que se estimen necesarios para su adecuada ejecución.

Ikuskaritzako plan eta programa horietan, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren aldeaniztuneko lankidetza-organoan, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren sistemaren planifikazioaren eta programazioaren alorrean, lortu ahal izan diren akordioak txertatuko dira.

En estos planes y programas de inspección se integrarán los acuerdos a los que se haya podido llegar, en el órgano de cooperación multilateral de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en materia de planificación y programación del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Hamazazpigarrena.- Espedienteak banatzea eta esleitzea.

Decimoséptima.- Distribución y asignación de expedientes.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluak hartu beharreko eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistemaren Zuzendaritza Operatiboak aplikatu beharreko irizpideak honako jarraibide orokor hauetara egokituko dira:

Los criterios a adoptar por el Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y a aplicar por la Dirección Operativa del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco, se ajustarán a las siguientes pautas generales:

a) Administrazio bakoitzaren berezko planifikazioaren eremuetan, ikuskaritzako espedienteak alorraren arabera eskumena duen Ikuskaritzaren egitura organikoari esleituko zaizkio, betiere arrazoi funtzionalak edo lurraldekoak direla medio Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluak erabaki litzakeen irizpideak aparte utzi gabe.

a) En los ámbitos de planificación propia de cada Administración, se asignarán los expedientes de inspección a la estructura orgánica de inspección competente por razón de la materia, sin perjuicio de los criterios que, por razones funcionales o territoriales, pueda acordar el Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

b) Plangintza erkidearen eremuan, Administrazio bateko edo besteko ikuskariei eta/edo ikuskariordeei esleitu ahal izango zaizkie zerbitzu-aginduak, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluak zereginen banaketari buruzko hartutako jarraibide orokorren arabera.

b) En el ámbito de planificación común se podrán asignar las órdenes de servicio a inspectores y/o subinspectores de una u otra Administración, de acuerdo con las pautas generales sobre distribución de tareas adoptadas por el Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

c) Beren jatorria salaketa bat edo jarduteko eskari bat duten edo arau batean aurreikusita dauden espedienteak eskuduntza materiala duen Ikuskaritzaren egitura organikoaren bitartez izapidetuko dira amaiera arte, betiere funtzio-arrazoiak edo lurraldekoak direla medio Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluak hitzartu litzakeen irizpideak aparte utzi gabe.

c) Los expedientes que tengan su origen en una denuncia, petición de actuación o que estén previstos en una norma, se tramitarán hasta su conclusión a través de la estructura orgánica de inspección con competencia material, sin perjuicio de los criterios que, por razones funcionales o territoriales, pueda acordar el Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

d) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluak horrela ezartzen duen kasuetan eta egoera espezifikoetan, esleipena erkidea izan daiteke ikuskari eta ikuskariorde gutxiago dituzten lurralde-egituretan.

d) En los supuestos y situaciones específicas en que así se establezca por el Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la asignación podrá ser común en las estructuras territoriales que cuenten con una menor dotación de personal inspector y subinspector.

Estatuko edo erkidegoko arau batek berekin ekartzen badu Ikuskaritzaren derrigorrezko jarduna, espedienteak planifikatzeko eta esleitzeko irizpideak berrikusiko dira.

Cuando una norma estatal o autonómica comporte la preceptiva actuación de la Inspección, se procederá a la revisión de los criterios de planificación y asignación de expedientes.

Hemezortzigarrena.- Herritarrei informazioa emateko eta herritarrei arreta emateko zerbitzu erkidea.

Decimoctava.- Servicio común de información y atención a la ciudadanía.

Bi administrazioek konpromisoa hartu dute, alde batetik, herritarrei eta gizarte-eragileei ahalbidetzeko laneko eta gizarte-segurantzako Ikuskaritzaren zerbitzu publikorako sarbidea, eta, bestetik, zerbitzuaren kalitate-maila hobetzeko; horretarako, jardun-protokolo eta informazioa trukatzeko protokolo egokia jarriko dute praktikan, informazioa eta arreta emateko zerbitzu erkidea emateko, honako helburu hauekin:

Ambas administraciones se comprometen a facilitar la accesibilidad de los ciudadanos y agentes sociales al servicio público de inspección de trabajo y seguridad social y a mejorar el nivel de calidad del servicio, para lo que elaborarán y pondrán en práctica el oportuno protocolo de actuación y de intercambio de información para la prestación del servicio común de información y atención, con los siguientes objetivos:

a) Leihatila erkide eta bereizezin gisa jardutea Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzan aurkezten diren gaiak, salaketak, jarduteko eskariak eta dokumentuak jasotzeko eta horien sarrerak erregistratzeko. Edozein administraziotako beste organoren batek Euskadiko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzara bideraturiko idazkiren bat jasotzen badu, zerbitzu erkide horretara bidali beharko du.

a) Actuar como ventanilla común e indistinta para la recepción y registro de entrada de asuntos, denuncias, peticiones de actuación y documentos que se presenten ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Si otro órgano de cualquier administración recibiera un escrito dirigido a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco, deberá remitirlo a dicho servicio común.

Dokumentu bat jaso bezain laster, Zerbitzuak Integra erabilera-sistema partekatuan (Hitzarmen honetako I. eranskinean aipatzen da) erregistratuko du, eta, horrela, interesdunak jakingo du Euskadiko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzan aurkeztu dela.

Al momento de recepcionar un documento el Servicio lo registrará en el sistema de utilización compartida Integra al que se refiere el anexo I del presente Convenio, de manera que el interesado pueda tener constancia de su presentación en la inspección de Trabajo y Seguridad Social en el País Vasco.

Integra sisteman behar diren egokitzapenak egingo dira dokumentuen erregistroa denbora errealean ikusteko Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren erregistroan.

Se realizarán las adaptaciones necesarias en el sistema Integra para que el registro de los documentos se refleje en tiempo real en el registro de la administración de la Comunidad Autónoma.

Hitzarmen hau sinatu duten Administrazioei dagozkien autoantolamendurako ahalmenak betez, administrazio horietakoren batek mendeko ikuskaritzako zerbitzuen kokapena aldatzen badu, edo antolaketari dagokionez aldaketaren bat egiten badu, Hitzarmen hau aldaketa horietara egokitu beharko da.

Si en el ejercicio de las facultades de autoorganización que correspondan a cada una de las Administraciones firmantes, alguna de ellas procediera a realizar cambios en la ubicación de los servicios de inspección dependientes, o a realizar cambios organizativos, el presente Convenio será objeto de adaptación a dichos cambios.

b) Batari zein besteari informazioa ematea, aurrez aurrekoa nahiz telefono bidezkoa, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzari, bere zereginei eta jarduteko prozedurei ez ezik Administrazio batean edo bestean izapidetzen diren salaketen, administrazio-izapidetzearen, jarduteko eskarien edo ikuskatze-espedienteen egoerari buruz.

b) Facilitar de forma indistinta información tanto presencial como telefónica y telemática sobre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sus funciones y procedimientos de actuación y el estado de tramitación administrativa de las denuncias, peticiones de actuación o expedientes de inspección que se tramiten ante una u otra Administración.

c) Zerbitzuari buruz erabiltzaileek dituzten kexak eta erreklamazioak ez ezik kalitatea hobetzeko ekimenak edo proposamenak ere erregistratu eta izapidetzea, egindako jardunei, eta hala badagokio, hartutako neurriei buruzko informazioa ematea, betiere aparte utzi gabe dagokion eskumenaren alorreko gaien inguruan egindako jardunei dagokienez dauden kexak eta egiten diren iradokizunak artatzeko eta erantzuteko Administrazio bakoitzak duen erantzukizuna.

c) Registrar y tramitar las quejas y reclamaciones de los usuarios respecto al servicio, así como las iniciativas o propuestas para mejorar la calidad, informar de las actuaciones realizadas y, en su caso, de las medidas adoptadas, sin perjuicio de la responsabilidad de cada Administración para atender y responder las quejas y sugerencias que se planteen en relación con las actuaciones realizadas en las materias de la respectiva competencia.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzan aurkeztu behar diren eskabideak estandarizatzeko herritarrei ematen zaizkien inprimakietan bi administrazioen korporazio-irudia azalduko da.

En los formularios que se faciliten a los ciudadanos para estandarizar las instancias a presentar ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social figurará la imagen corporativa de ambas administraciones.

d) Bi administrazioek bermatuko dute Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan emango zaiela herritarrei.

d) Ambas administraciones asegurarán la atención en las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

e) Bi administrazioek 30/92 Legearen 38. artikuluan dagoen aurreikuspenaren eraginkortasuna bermatuko dute, eta herritarrek aurkeztutako dokumentazioa jaso zen egunari emango zaio balioa ondorio guztietarako, edozein izanik ere dokumentazio hori jasotzen duen administrazioa, eta administrazio horrek esanbidez jakinaraziko dio gai hori interesdunari.

e) Ambas administraciones garantizarán la efectividad de la previsión contenida en el artículo 38 de la Ley 30/92, dando validez a todos los efectos a la fecha de recepción de la documentación presentada por los ciudadanos, cualquiera que sea la administración receptora de la misma, que hará constar de forma expresa tal extremo al interesado.

Hemeretzigarrena.- Prestakuntza-planak eta -programak.

Decimonovena.- Planes y programas de formación.

Euskal Autonomiari eta Estatuaren Administrazioari dagokie beren mendetasun organikoaren peko funtzionarioentzako etengabeko prestakuntzako eta espezializazioko planak eta programak ezartzeko eskumena. Hori aparte utzi gabe, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluan erabaki ahal izango da bi administrazioen interes erkidekoak diren prestakuntza- eta espezializazio-programak garatzea, betiere Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Sistemaren aldeaniztuneko lankidetza-organoak ezarritako prestakuntza-ildoak aparte utzi gabe.

Corresponde a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado la competencia para establecer planes y programas de formación continuada y de especialización para los funcionarios que estén bajo su dependencia orgánica. Sin perjuicio de ello, podrá acordarse en el seno del Consejo Vasco de Inspección de Trabajo y Seguridad Social el desarrollo de programas formativos y de especialización del común interés de ambas administraciones, sin perjuicio de las líneas de formación que se establezcan por el órgano de cooperación multilateral del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Hogeigarrena.- Informazio-sistema.

Vigésima.- Sistema de información.

Eskualdatutako baliabide informatikoak eta Laneko Ikuskaritzaren mendetasun organikoko bere informazioa eta datuak bere informazio-sistemaren bitartez administratzeko eta kudeatzeko Euskal Autonomia Erkidegoak duen eskumena aparte utzi gabe, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistemaren informazio-batasuneko printzipioa honako honen bitartez bermatzen da:

Sin perjuicio de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la administración y gestión de los recursos informáticos traspasados, la información y los datos de la Inspección de Trabajo de su dependencia orgánica mediante un sistema de información propio, se garantiza el principio de unidad de la información del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través de:

a) Informazio-sistema partekatua izanik, non Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistemaren informazioa Estatu osoan finkatuko den.

a) La existencia de un sistema de información compartido en el que se consolide, la información del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el conjunto del Estado.

b) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren zereginak betetzeko behar diren lan-arloko gai guztietan bi Administrazioek dituzten edo eduki ditzaketen erregistroetarako eta datu-baseetarako sarbidea izanik eta horiek kontsultatzeko aukera izanik.

b) El acceso y consulta a los registros y bases de datos de que dispongan o puedan disponer ambas Administraciones en todas las materias del orden social que se requieran para el ejercicio de las funciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

c) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren informazioa kudeatzeko aplikazioak mantenduz. Aplikazio horien bitartez eskualdaketaren eta bi Administrazioek informazio-sistema bera erabiltzearen ondorioz sortutako errekerimendu berriei erantzun beharko diete. Aipatutako errekerimenduak honako hauek dira:

c) El mantenimiento de aplicaciones de gestión de la información de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que deberán satisfacer los nuevos requerimientos derivados del traspaso y el uso compartido del sistema de información por ambas Administraciones, y entre ellos, los siguientes:

1.- Administrazio bakoitzaren plangintza eta programazioa koordinatzea, datu-base bakar batean biltzen delako Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza osorako. Datu-base horretan enpresen, langileen eta lantokien datuak biltzen dira, baita lan-arloko gai guztiei buruzko ikuskaritzako jardunak ere.

1.- La coordinación de la planificación y programación de cada Administración al centralizarse en una base de datos única para toda la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conteniendo datos de empresas, trabajadores, centros de trabajo y actuaciones inspectoras sobre todas las materias del orden social.

2.- Ikuskaritzako agindu berriak esleitzen direnean ohar- edo alerta-sistema bat izatea, eraginpeko subjektu, gai eta/edo langile beraren gaineko jardunen bikoiztasunik ez izateko eta laguntza eta lankidetza instituzionala ahalbidetzeko.

2.- La existencia de un sistema de aviso o alerta cuando se asignen nuevas órdenes de inspección para evitar duplicidades de actuación sobre los mismos sujetos, materias y/o trabajadores afectados y facilitar la colaboración y cooperación institucional.

3.- Ikuskatutako enpresen edo ikuskatu beharreko enpresen aurrekariak kontsultatzea Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistemaren zerbitzu guztiek.

3.- La consulta de antecedentes de empresas inspeccionadas o empresas sujetas a inspección por parte de todos los servicios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

4.- Lan-arloko gai guztietan jardun-batasuna eta Administrazio bakoitzak bere eskumenen eremuan egindako jardunen eta hartutako neurrien jakintza eguneratua.

4.- La unidad de actuación en todas las materias del orden social y el conocimiento actualizado por cada Administración de las actuaciones y medidas adoptadas en el ámbito de sus respectivas competencias.

5.- Ikuskaritzako neurriak Administrazio bakoitzak dagozkion eskumenen eremuan ezartzen dituen irizpideen arabera hartuko dira. Neurri horien artean, eta gizarte-segurantzaren alorrean, ofiziozko egintzei (enpresen inskripzioa, langileen afiliazioa, altak eta bajak eta datuen aldaketa) buruzko proposamenen gainean Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean egin beharreko jakinarazpena Afiliazioko Fitxategi Orokorrean egingo da eta likidazio-aktak eta -proposamenak Diru-bilketaren Fitxategi Orokorrean grabatuko dira.

5.- Las medidas inspectoras se adoptarán de acuerdo con los criterios que cada Administración establezca en el ámbito de sus respectivas competencias. Entre ellas y en materia de seguridad social, la comunicación a la Tesorería General de la Seguridad Social de propuestas sobre actos de oficio (inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores y variación de datos) se realizarán en el Fichero General de Afiliación, grabándose las actas y propuestas de liquidación en el Fichero General de Recaudación.

6.- Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzari buruz Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen informazio guztia (datu-base bakar batean dagoena) lortzea eta horren aldizkako eskualdaketa.

6.- El acceso y la transferencia periódica de toda la información relativa a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que resida en la base de datos única.

7.- Estatistika-informazio homogeneoa izatea, datu-base bakar batetik datorrelako.

7.- La disponibilidad de información estadística homogénea, al provenir de una base de datos única.

8.- Dokumentuen kudeaketa datu-base bakar horretan txertatzea euskaraz eta Erkidegoko Administrazioaren korporazio-irudiarekin.

8.- Inclusión en la base de datos única la gestión de documentos en lengua vasca y con la imagen corporativa de la Administración Autonómica.

d) Lankidetza-akordio espezifikoen bitartez sistemaren izaera partekatua eta informazioaren finkatzea ez ezik erabilerari dagokionez aipatutako betekizunak eta baldintzak ere eraginkorrak egiteko behar diren baldintza eta errekerimendu teknikoak zehaztuko dira.

d) Mediante acuerdos de colaboración específicos se concretarán los términos y requerimientos técnicos para hacer efectivos el carácter compartido del sistema y la consolidación de la información, así como los referidos requisitos y condiciones de uso.

e) Sistemaren egokitzapenak transferentziari buruzko Akordioa osatzen duen 3. Akordio Osagarrian ezarritakoaren arabera gauzatuko dira; egokitzapen horien artean, pantailak euskaraz eta Erkidegoko Administrazioaren korporazio-irudiarekin izateari buruzkoak daude. Horien egikaritzapena akordio osagarrian ezarritakoaren arabera gauzatuko da.

e) Las adaptaciones del sistema se llevarán a cabo conforme a lo establecido en el Acuerdo Complementario Número 3 al Acuerdo de transferencia, entre las que se incluyen las relativas a la disposición de pantallas en euskera y con la imagen corporativa de la Administración autonómica. Su ejecución se llevará a cabo conforme a lo establecido en el propio acuerdo complementario.

Hogeita batgarrena.- Indarrean jartzea, iraupena eta amaiera iragartzea.

Vigésimo primera.- Entrada en vigor, duración y denuncia.

Lankidetza-hitzarmen hau ikuskaritzako zeregin publikoaren arloa Euskal Autonomia Erkidegora eskualdatzeko Akordioa eraginkorra egiten den egunetik aurrera jarriko da indarrean, eta lau urteko iraupena izango du; horretaz gain, isilbidez luzatuko da beste lau urtez, salbu eta alderdietako batek haren amaiera iragartzen badu sei hilabeteko gutxieneko aurrerapenarekin. Amaiera iragarri ondoren, harremanetan jarriko dira lankidetza-mekanismo berria egiteko, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzak betetzen dituen ikuskaritzako zeregin publikoaren alorreko zeregin eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeko Akordioaren D1 idatz-zatian azaltzen diren baldintzen arabera. Aipatutako Akordioa Transferentzien Bitariko Batzordeak onartu zuen 2011ko ekainaren 22an, baita ekainaren 24ko 895/2011 Errege Dekretuak eta ekainaren 28ko 138/2011 Dekretuak ere.

El presente Convenio de colaboración entrará en vigor desde la fecha de efectividad del Acuerdo de traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de función pública inspectora y tendrá una duración de cuatro años, prorrogándose tácitamente por el mismo período salvo denuncia por alguna de las partes con una antelación mínima de seis meses. Producida la denuncia, se iniciarán los contactos para formular el nuevo mecanismo de colaboración, en los términos contemplados en el apartado D1 del Acuerdo para el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de función pública inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por la Comisión Mixta de Transferencias el 22 de junio de 2011, aprobado por Real Decreto 895/2011, de 24 de junio, y Decreto 138/2011, de 28 de junio.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluak 2012ko urtarrilean egingo du benetan eratzeko bilkura Eusko Jaurlaritzaren egoitza nagusian.

El Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social celebrará su sesión de constitución efectiva en la sede central del Gobierno Vasco en el mes de enero de 2012.

Hogeita bigarrena.- Zerbitzu-aginduak edo amaitzeko dauden espedienteak izapidetzeko eta esleitzeko araubide iragankorra.

Vigésima segunda.- Régimen transitorio para la tramitación y asignación de las órdenes de servicio o expedientes pendientes de finalización.

a) Eskualdaketa eraginkorra den egunean oraindik bukatzeko dauden zerbitzu-aginduak, edozein izanik ere agindu horien jatorria, esleituta dauzkaten funtzionarioek gauzatuko dituzte amaitu arte, haien mendetasun organikoa kontuan izan gabe.

a) Las órdenes de servicio pendientes de finalización en la fecha de efectividad del traspaso, cualquiera que sea su origen, serán actuadas hasta su conclusión por los mismos funcionarios que las tuvieran asignadas, al margen de su dependencia orgánica.

Aurreko guztia gauzatuko da zerbitzuaren antolaketa-arrazoiak direla medio adostu daitezkeen jarduleen aldaketa posibleak aparte utzi gabe.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de los posibles cambios de actuantes que puedan acordarse por razones de organización del servicio.

b) Eskualdaketaren eraginkortasun-datatik aurrera sortzen diren zerbitzu-aginduak administrazio bakoitzeko zerbitzuen arduradunek esleituko dituzte, barruan ezarrita dituzten baldintzen arabera.

b) Las órdenes de servicio que se generen a partir de la fecha de efectividad del traspaso se asignarán por los responsables de los servicios de cada administración, en los términos que internamente tengan establecidos.

Hogeita hirugarrena.- Araudi subsidiarioa.

Vigésima tercera.- Normativa subsidiaria.

Hitzarmen honetan esanbidez aurreikusita ez dagoen orori dagokionez, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza antolatzen duen azaroaren 14ko 42/1997 Legea eta Hitzarmen honi aplika dakiokeen gainerako araudia aplikatuko da.

En lo no previsto expresamente en este Convenio resultará de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, y demás normativa que le sea de aplicación.

Hogeita laugarrena.- Hitzarmenaren izaera juridikoa.

Vigésima cuarta.- Naturaleza jurídica del convenio.

Lankidetza Hitzarmen honek izaera administratiboa duenez, hura interpretatzean eta aplikatzean sor daitekeen auzigai oro administrazioarekiko auzien aginduaren jurisdikzio-organoen eraginpean jarri beharko da.

El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa, por lo que cualquier cuestión litigiosa que pueda surgir en la interpretación y aplicación del mismo habrá de someterse a los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo.

Eta ados daudela adierazteko, Hitzarmen honen bi ale sinatu dituzte goian aipatutako lekuan eta egunean.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha arriba indicados.

Lan eta Immigrazioko ministroa,

El Ministro de Trabajo e Inmigración,

VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ.

VALERIANO GÓMEZ SÁNCHEZ.

Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua,

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,

MARIA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

MARÍA GEMMA ARÁNZAZU ZABALETA ARETA.

I. ERANSKINA

ANEXO I

LANEKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO IKUSKARITZAREN INFORMAZIO SISTEMAREN APLIKAZIO INFORMATIKOAK IKUSKARITZAKO JARDUERA KUDEATZEKO

APLICACIONES INFORMÁTICAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL PARA LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD INSPECTORA

Hitzarmen honetako hogeita bigarren klausulan ezarritakoarekin bat etorriz, eta hura garatuz, bi Administrazioen jarduna eranskin honetan ezarritakora egokituko da, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza Sistemaren informazioa batera bilduko duen datu-base bat izatea, horren sistemen eta aplikazioen elkarreragingarritasuna eta lan-arloko erregistro eta datu-baseetara sartzeko eta horiek kontsultatzeko aukera bermatzeko.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésima del presente Convenio, y en desarrollo del mismo, la actuación de ambas Administraciones se ajustará a lo establecido en el presente anexo a fin de garantizar la existencia de una base de datos que integre de forma unitaria la información del sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la interoperabilidad de sus sistemas y aplicaciones, el acceso y consulta a los registros y bases de datos del orden social.

1.- Neurri orokorrak eta egikaritze plana.

1.- Medidas generales y plan de ejecución.

Honako neurri orokor eta egikaritze-plan hauek adostu dira:

Se acuerdan las siguientes medidas generales y plan de ejecución:

A) Informazio-sistema partekatua.

A) Sistema de información compartido.

Erabilera partekatua.

Uso compartido.

Ikuskaritzako jarduera modu egokian kudeatzeko Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrek kudeaketa horretarako balio duten lan-prozesuetara aplikatutako baliabide elektronikoak erabili behar dituzte, eta bi administrazioek hitzartuko dute Integra Aplikazioaren eta Ikuskaritzaren Atariaren erabilera partekatua.

La adecuada gestión de la actividad inspectora requiere el uso por parte de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma del País Vasco de medios electrónicos aplicados a los procesos de trabajo que sirven a dicha gestión, acordándose la utilización compartida por ambas administraciones de la Aplicación Integra y del Portal de la Inspección.

Lan eta Immigrazio Ministerioaren organo eskudunak bermatuko du organikoki Autonomia Erkidegoaren mende dagoen Laneko Ikuskaritzako langileek Integra aplikazioa erabiliko dutela Ikuskaritzaren Atariaren bitartez, eta haren organo eskudunarekin lankidetzan jardungo du informazioa emanez eta horretarako behar diren neurriak ´-teknikoak, loturakoak eta erakunde-irudirako- hartuz.

El órgano competente del Ministerio de Trabajo e Inmigración garantizará el uso de la aplicación Integra, a través del Portal de la Inspección por parte del personal de la Inspección de Trabajo orgánicamente dependiente de la Comunidad Autónoma y prestará su colaboración al órgano competente de la misma, facilitando la información y adoptando las medidas necesarias a tal efecto de carácter técnico, de conexión e imagen institucional.

Autonomia Erkidegoaren berezko sistemak eta aplikazioak.

Sistemas y aplicaciones propios de la Comunidad Autónoma.

Integra aplikazioaren erabilera partekatua aparte utzi gabe, Autonomia Erkidegoak, bere eskumenen eremuan, informazio-sistema propioa definitu, garatu eta kudeatu ahal izango du, eta kudeaketarako beste aplikazio eta modulu batzuk erabili ahal izango ditu bere mendeko Laneko Ikuskaritzarako; nolanahi ere, aplikazio eta modulu horiek Integra aplikazioarekin harremanetan egon daitezke.

Sin perjuicio del uso compartido de la aplicación Integra, la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus competencias podrá definir, desarrollar y gestionar su propio sistema de información, pudiendo utilizar otras aplicaciones y módulos de gestión para la Inspección de Trabajo de su dependencia, que podrán estar interrelacionadas con la aplicación Integra.

Autonomia Erkidegoak, hala badagokio, bere mendetasun organikoko langileen produktibitate-osagarria kudeatzeko eta kalkulatzeko ez ezik aplikazio horiek nominak kudeatzeko bere korporazio-programetan txertatzeko ere beharrezkotzat hartzen dituen aplikazioak garatuko ditu. Horretarako, Estatuaren Administrazioak bere mendetasun organikoko funtzionarioen produktibitatea kudeatzeko aplikazioak, Integra-Personal (Langileak) eta Integra-Productividad (Produktibitatea) eta bere iturri-kodeak lagako dizkio Autonomia Erkidegoari. Lagapen hori doakoa izango da, kudeaketa Autonomia Erkidegoaren bitartez bideratuko da, eta Autonomia Erkidegoak hartuko ditu bere gain Estatuaren Administrazioak (GSLI) egin behar dituen lanek (kudeaketa-lanak, fitxategiak eta datuak prestatzeko lanak eta abar) eragindako gastuak. Era berean, lan horiek beharrezkoak dira bi aplikazio horiek Autonomia Erkidegoari lagatzeko.

La Comunidad Autónoma, en su caso, desarrollará las aplicaciones que considere necesarias para la gestión y cálculo del complemento de productividad del personal de su dependencia orgánica, y la integración de dichas aplicaciones en sus programas corporativos de gestión de nóminas. A tal efecto, la Administración del Estado cederá a la Comunidad Autónoma las aplicaciones para la gestión de la productividad de los funcionarios de su dependencia orgánica, Integra-Personal e Integra-Productividad, así como sus códigos fuente. Esta cesión será gratuita, canalizándose la gestión por la Comunidad Autónoma que asumirá los costes derivados de los trabajos de gestión, preparación de ficheros, datos, etc., que ha de realizar la Administración del Estado (ITSS) y necesarios para la cesión de ambas aplicaciones a la Comunidad Autónoma.

B) Integra Aplikazioa egokitzea.

B) Adaptación de la Aplicación Integra.

Integra Aplikazioa lan-arloko laneko eta segurtasuneko Ikuskaritzaren alorrean adostutako lankidetza-esparrura egokituko da honako epe eta irizpide hauen arabera:

La Aplicación Integra se adaptará al marco de cooperación acordado en materia de inspección de trabajo y seguridad social conforme a los siguientes plazos y criterios:

a) Plangintza eta programazioa.

a) Planificación y programación.

Integraren plangintza- eta programazio-moduluak bermatuko du ikuskaritzako jardunaren planen eta programen egikaritzapena behar bezala identifikatuko dela eta hari buruzko behar bezalako jarraipena eta ebaluazioa egingo dela, betiere 2011ko ekainaren 22ko Transferentzien Bitariko Batzordearen Akordioaren 14. eranskinean aurreikusitakoaren arabera; horretarako, Administrazio bakoitzaren berezko planak, plan erkideak edo partekatuak eta aldeaniztuneko lankidetza-organoek hitzartu ditzaketen planak bereiziko dira, horrela eginez gero Administrazio bakoitzaren eskumenen egikaritzapena eta GSLIren sistemaren plangintza eta programazioa datu-base bakar batean txertatzea bateragarriak izango baitira.

El módulo de planificación y programación de Integra garantizará la adecuada identificación, seguimiento y evaluación de la ejecución de los planes y programas de actuación inspectora conforme a lo previsto en el anexo 14 del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de fecha 22 de junio de 2011, diferenciando a tales efectos los planes propios de cada Administración, los planes comunes o compartidos y aquéllos que se puedan acordar en el seno de los órganos de cooperación multilateral, permitiéndose así la compatibilidad del ejercicio de las competencias de cada Administración con la integración de la planificación y programación del sistema de la ITSS en una base de datos única.

Modulu berriaren egitura aldeaniztuneko lankidetza-organoan adostu beharko da eta estatistika-serieak mantenduko direla bermatuko da.

La estructura del nuevo módulo deberá ser acordada en el seno del órgano de cooperación multilateral, garantizando el mantenimiento de las series estadísticas.

b) Aurrekariak kontsultatzea.

b) Consulta de antecedentes.

Ikuskaritza Sistema baliatzeko baimena duten erabiltzaile guztiek (edozein izanik ere horien mendetasun organikoa) ikuskatutako enpresen edo ikuskatzeko dauden enpresen aurrekariak kontsultatzeko aukera bermatuta geratzen da Integra aplikazioan sartuz.

La consulta de antecedentes de empresas inspeccionadas o empresas sujetas a inspección por parte de todos los usuarios autorizados del Sistema de Inspección cualquiera que sea su dependencia orgánica, queda garantizada a través del acceso a la aplicación Integra.

c) Dokumentazioa erregistratzeko sistema.

c) Sistema de registro de documentación.

Integra aplikazioa hemezortzigarren a) klausulan ezarritakora (Integran erregistratzen diren dokumentuak Autonomia Erkidegoko erregistroan denbora errealean azaltzeko) eskualdaketa benetan gauzatu eta ondorengo sei hilabeteetan egokituko da.

La adaptación de la aplicación Integra a lo establecido en la cláusula decimoctava a) para que el registro de los documentos en Integra se plasme en tiempo real en el registro de la Comunidad Autónoma, será realizado en el transcurso de los seis meses siguientes a la efectividad del traspaso.

Integra aplikazioan egingo den egokitzapen espezifiko horrek eragingo duen kostuaren % 50 Euskal Autonomia Erkidegoak hartuko du bere gain, eta gainerako % 50a Estatuaren Administrazio Orokorrak.

El coste derivado de esta adaptación especifica a realizar en la aplicación INTEGRA, será asumido el 50% por la Comunidad Autónoma del País Vasco y el 50% por la Administración General del Estado.

Euskal Autonomia Erkidegoko Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak Lan eta Immigrazio Ministeriora transferituko du egokitzapena egiteko behar den kreditua; horretarako, dagokion transferentzia egingo du 2012. urteko lehenengo hiruhilekoan.

El Departamento de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco transferirá al Ministerio de Trabajo e Inmigración, el crédito correspondiente para realizar la adaptación, realizando la correspondiente transferencia en el primer trimestre del año 2012.

d) Jardun-batasuna.

d) Unidad de actuación.

Lan-arloko gai guztietan jardun-batasuna eta Administrazio bakoitzak bere eskumenen eremuan egindako jardunen eta hartutako neurrien jakintza eguneratua Ikuskaritza Sistemaren erabiltzaileek Integra aplikazioa baliatuz bermatzen da, edozein izanik ere haien mendetasun organikoa.

La unidad de actuación en todas las materias del orden social y el conocimiento actualizado por cada Administración de las actuaciones y medidas adoptadas en el ámbito de sus respectivas competencias, queda asimismo garantizado a través del acceso a la aplicación Integra, por parte de los usuarios del Sistema de Inspección cualquiera que sea su dependencia orgánica.

e) Ikuskaritzako jardueraren egokitzapena eta Administrazio Elektronikoa.

e) Adaptación de la actividad inspectora y Administración Electrónica.

Integra aplikazioa egokitu egingo da ikuskaritzako jarduera administrazio bakoitzak bere eskumenen eremuan ezartzen dituen irizpideekin bat datorrela bermatzeko. Horretarako, eta baliabide elektronikoak lan-prozesuetara eta GSLIren ikuskaritzako jardueraren prozeduren kudeaketan pixkanaka aplikatzearen arabera, Autonomia Erkidegoak eta Estatuaren Administrazio Orokorrak elkarrekin jardungo dute Administrazio elektronikoa sustatzeko; horretarako, herritarren eta Administrazioen arteko harremana erraztuko da, baita Administrazioen artekoa ere; dena dela, prozesuetan eta prozeduretan lehentasuna emango zaie, ahal den neurrian, dokumentuak euskarri elektronikoan erabiltzeari eta bidaltzeari, baita jakinarazpen elektronikoari ere, betiere aparte utzi gabe indarreko legeriaren arabera herritarra bera bertaratzeko betebeharrak.

La aplicación Integra se adaptará para garantizar que la actividad inspectora es acorde con los criterios que establezca cada administración en el ámbito de sus competencias. A tales efectos y de acuerdo con la paulatina aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y a la gestión de los procedimientos de la actividad inspectora de la ITSS, la Comunidad Autónoma y la Administración General del Estado colaborarán para el impulso de la Administración electrónica, facilitando la relación de los ciudadanos con las Administraciones, y de éstas entre sí; dándose preferencia en los procesos y procedimientos, siempre que sea posible, a la utilización y el envío de documentos en soporte electrónico así como a la notificación electrónica, sin perjuicio de las obligaciones de comparecencia personal de los ciudadanos conforme a la legislación vigente.

Administrazio elektronikoa sustatzeko egin behar diren egokitzapenak eranskin honetan aipatzen diren bi Administrazioetako mekanismoen eta jardun orokorreko protokoloaren arabera egokituko dira.

Las adaptaciones que deban realizarse para el impulso de la Administración electrónica, se adoptarán conforme a los mecanismos y al protocolo de actuación general de ambas Administraciones a que se hace referencia en este anexo.

f) Informaziorako sarbidea.

f) Acceso a la información.

Ikuskaritzako jarduerari buruzko informaziorako sarbidea Integra Aplikazioaren bitartez bermatuta dago.

El acceso a la información relativa a la actividad inspectora queda garantizado a través de la Aplicación Integra.

g) Estatistika-informazio homogeneoa.

g) Información estadística homogénea.

Estatistika-informazio homogeneoa edukitzea bermatuta geratzen da datu-base bakar batetik datorrelako, eta glosategia, terminoak, kontzeptuak eta taldeak guztiak ados jarrita ezarri beharko dira.

La disponibilidad de información estadística homogénea, queda garantizada al provenir de una base de datos única, debiendo establecerse de común acuerdo un glosario términos, conceptos y agrupaciones.

h) Hizkuntza eta korporazio-irudia.

h) Lengua e imagen corporativa.

Eskualdaketaren eraginkortasun-dataren ondorengo sei hilabeteetan INTEGRAn euskaraz sortzen diren dokumentuak eta inprimakiak pixkanaka txertatuko dira eta adostutako korporazio-irudiarekin, betiere gai horri buruz Euskadin dagoen araudiaren arabera.

En el transcurso de los seis meses siguientes a la efectividad del traspaso se incorporarán progresivamente los documentos y formularios que se generan en Integra en Euskera y con la imagen corporativa acordada, de conformidad con la normativa propia de Euskadi sobre el particular.

Arau-hausteei buruzko Akten, kuoten likidazioaren, errekerimenduen, prestazioen errekargua eskatzeko proposamenen, ofiziozko alten edo bajen jakinarazpenen, geldiarazteko aginduen, lan-istripuen ikerketari buruzko txostenen edo hitzarmen hau sinatu duten administrazioetako bakar baten eskumenekoak diren gaiei buruzko bestelako antzeko dokumentuen kasuan, dagokion gaiaren alorrean eskumena duen administrazioaren korporazio-irudia erabiliko da, edo bi administrazioena, baldin eta funtzionario jardulea organikoki gai horretan eskumena duen administrazioa ez den beste administrazio baten mende badago. Administrazio bataren edo bestearen eskumenekoak diren hainbat gairi eragiten dioten dokumentuak badira, funtzionario jardulea organikoki atxikita dagoen Administrazioaren korporazio-irudia txertatzea aparte utzi gabe, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluaren Zuzendaritza Kontseiluan aztertu eta hartuko dira dokumentu horietan txertatu behar den korporazio-irudi osagarriari buruzko irizpideak».

En el caso de Actas de Infracción, de Liquidación de cuotas, requerimientos, propuestas de recargo de prestaciones, comunicaciones de altas o bajas de oficio, órdenes de paralización, informes de investigación de accidentes de trabajo u otros documentos análogos que se refieran a materias competencia de solo una de las administraciones firmantes, se utilizará la imagen corporativa de la administración competente en la materia de que se trate o la de ambas administraciones en el caso de que el funcionario actuante dependa orgánicamente de administración distinta de la que ostente la competencia en la materia. Cuando se trate de documentos que afecten a varias materias competencia de una u otra administración, sin perjuicio de incorporar la imagen corporativa de la Administración a la que se halle adscrito orgánicamente el funcionario actuante, en el Consejo de Dirección del Consejo Vasco de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se analizarán y adoptarán los criterios a seguir respecto de la imagen corporativa adicional a incorporar a los mismos.»

Era berean, eskualdaketaren eraginkortasun-dataren ondorengo sei hilabeteak igaro aurretik euskaraz eta Autonomia Erkidegoaren korporazio-irudiarekin egongo dira eskuragarri Integra aplikazioaren lanerako pantailak, aplika daitekeen araudiaren arabera.

Asimismo antes del transcurso de los seis meses siguientes a la efectividad del traspaso también estarán disponibles en Euskera y con la imagen corporativa de la Comunidad Autónoma las pantallas de trabajo de la aplicación Integra de acuerdo con la normativa aplicable.

Aplikazioaren egokitzapen horiek egin ahal izateko, beharrezkoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoak euskararako itzulpena egitea. Itzulpen hori aplikazioa ezarri baino gutxienez hiru hilabete lehenago egongo da eskuragarri.

Para poder realizar estas adaptaciones de la aplicación es necesario que previamente, la traducción al Euskera, sea realizada por la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta traducción deberá estar disponible al menos tres meses antes de su implantación.

Integra aplikazioa adostutako korporazio-irudira egokitzeak eragingo dituen gastuen % 50 Euskal Autonomia Erkidegoak hartuko du bere gain, eta gainerako % 50a Estatuaren Administrazio Orokorrak.

Los costes de la adaptación de la aplicación Integra a la imagen corporativa acordada, serán asumidos el 50% por la Comunidad Autónoma del País Vasco y el 50% restante por la Administración General del Estado.

Euskal Autonomia Erkidegoko Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak Lan eta Immigrazio Ministeriora transferituko ditu ehuneko horri dagozkion kredituak; horretarako, dagokion transferentzia 2012. urteko lehenengo hiruhilekoan egingo du.

El Departamento de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del País Vasco transferirá al Ministerio de Trabajo e Inmigración, los créditos correspondientes a dicho porcentaje, realizando la correspondiente transferencia en el primer trimestre del año 2012.

i) Administratzailea, egitekoak eta profilak.

i) Administrador, roles y perfiles.

Estatuaren Administrazioak (GSLI) Integra aplikazioa aldatuko du eskualdaketaren eraginkortasun-dataren ondorengo sei hilabeteetan Autonomia Erkidegoak administratzailearen egitekoak eduki ahal izateko, baita Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Zuzendaritza Orokorraren egiteko eta profil berak ere.

La Administración del Estado (ITSS) modificará la aplicación Integra, para que en el transcurso de los seis meses siguientes al de la fecha de efectividad del traspaso la Comunidad Autónoma pueda tener los roles de administrador, así como de los mismos roles y perfiles de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

j) Eskualdaketaren egokitzapenak egikaritzeko epeak. Autonomia Erkidegoa.

j) Plazos de ejecución de adaptaciones traspaso. Comunidad Autónoma.

Eskualdatzeko prozesuari dagokionez Integra aplikazioak egiten dituen egokitzapenak abian egongo dira eskualdaketaren eraginkortasun-dataren ondorengo sei hilabeteetan.

Las adaptaciones de la aplicación Integra en relación con el proceso de traspaso estarán operativas en el transcurso de los seis meses siguientes al de la fecha de efectividad del traspaso.

k) Informazio-sistemaren eta datu-baseen mantentze-kostuak.

k) Costes de mantenimiento del sistema de información y bases de datos.

Ikuskaritzaren sistemaren erabiltzaile guztiek erabiltzen duten Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren informazio-sistemaren azpiegituren eta programen mantentze teknikoa behar da.

El sistema de información de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social utilizado por todos los usuarios del sistema de Inspección, necesita un mantenimiento de las infraestructuras y programas de carácter técnico.

Mantentze horrek kostuak eragiten ditu urtean eta kostu horiek sistemaren erabiltzaile guztien artean ordainduko dira sistemaren erabiltzaile kopuruaren arabera.

Este mantenimiento supone un coste anual que será compartido por todos los usuarios del sistema en base al número de usuarios del mismo.

Era berean, organoei eta funtzioei dagokienez Euskal Autonomiaren mende dauden langileak Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Zuzendaritza Orokorrak kontratatutako Jakintzaren Foroan eta kanpoko datu-baseetan sartu ahal izango dira.

Asimismo el personal dependiente orgánica y funcionalmente de la Comunidad Autónoma podrá acceder al Foro del Conocimiento y las bases de datos externas que tiene contratada la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Jakintzaren Foroa eta kanpoko datu-baseak mantentzeak eragindako kostuak sistemaren erabiltzaile guztien artean ordainduko dira sistemaren erabiltzaile kopuruaren arabera.

Los costes del mantenimiento del Foro del Conocimiento y bases de datos externas serán compartidos por todos los usuarios del sistema en base al número de usuarios del mismo.

Aurrekoa oinarri hartuta, Euskadiko Laneko Ikuskaritzak Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren sistema osoarekin alderatuta daukan garrantzia ezarri beharko da, hitzarmen hau sinatu zen egunean garrantzi hori % 3,15 zen.

En base a lo anterior, se ha de establecer el peso de la Inspección de Trabajo Vasca en relación con el total del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, siendo a la fecha de la firma de este convenio el 3,15%.

Hainbat alderdi zehaztu ondoren, alde batetik, azpiegituren eta programen mantentze teknikoaren kostuari aplika dakiokeen ehunekoa, bestetik, sistemaren erabilera partekatuak urtean eragiten duen kostuari eustea, eta, azkenik, jakintzaren Foroak eta kanpoko datu-baseak (Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Zuzendari Orokorrarentzat kostua dutenak) mantentzeak eragindako kostuak, ezarri da urte bakoitzeko urtarrilean Estatuaren Administrazioak ziurtagiriak bidaliko dituela, eta ziurtagiri horietan zehaztuko da hasitako urteko aurrekontu-kostua; era berean, Eusko Jaurlaritzaren dagokion Sailak ehuneko horri dagozkion kredituak transferitu beharko ditu eta hasitako urteko lehenengo hiruhilekoan egin beharko ditu transferentziak.

Una vez determinado el porcentaje aplicable al coste de mantenimiento de las infraestructuras y programas de carácter técnico, así como el mantenimiento del coste anual del uso compartido del sistema, costes de mantenimiento del Foro del conocimiento y bases de datos externas con coste para la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se establece que en el mes de enero de cada año, se remitirá certificación por parte de la Administración del Estado en la que especifiquen el coste presupuestario del año en curso, debiendo transferir el Departamento correspondiente del Gobierno Vasco, los créditos correspondientes a dicho porcentaje, realizando las correspondientes transferencias en el primer trimestre del año en curso.

Aipatutako ehunekoa urtero berrikusiko da Euskadiko Laneko Ikuskaritzaren kopuru errealetara egokitzeko urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean.

El citado porcentaje se revisará anualmente para adaptarlo a los efectivos reales de la Inspección de Trabajo Vasco a 1 de enero de cada año.

Eusko Jaurlaritzaren dagokion Sailak jaulkitako fondoak Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren informazio-sistemaren mantentzea eta datu-baseen baliatzea egikaritzeko eta garatzeko erabiliko dira, eta helburu bakarra horien finantziazioa izango da; era berean, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren sistema izango da onuradun bakarra.

Los fondos librados por el Departamento correspondiente del Gobierno Vasco se destinarán a la ejecución y desarrollo del mantenimiento del sistema de información y acceso a bases de datos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no teniendo otro objeto que la financiación de las mismas, ni otro beneficiario que el sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

K) Bi Administrazioetako aplikazioen etorkizuneko egokitzapenak.

K) Futuras adaptaciones de las aplicaciones de ambas Administraciones.

Elkarrekin harremanetan dauden Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren informazio- eta aplikazio-sistemen hobekuntzak eta/edo aldaketak modu koordinatuan eta bi Administrazioen artean adostuta egingo dira.

Las mejoras y/o modificaciones de los sistemas de información y aplicaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que estén interrelacionados, se realizarán de forma coordinada y consensuada entre ambas Administraciones.

Hori lortzeko, eskualdaketaren eraginkortasun-dataren ondorengo sei hilabeteetan ezarriko dira jardun orokorreko mekanismoak eta protokoloa, jardunaren definizioa, lehenespena, plangintza eta egikaritzapena ahalbidetuko duena, eta kostuak bi alderdiak ados jarrita ezarriko dira.

A tales efectos en el transcurso de los seis meses siguientes a la fecha de efectividad del traspaso, estarán determinados los mecanismos y el protocolo de actuación general que permita su definición, priorización, planificación y ejecución, estableciendo sus costes de mutuo acuerdo.

Jardun orokorreko mekanismoek eta protokoloek, halaber, beharrezkoak diren aurreikuspenak izango dituzte jardun koordinatua bermatzeko erregistro telematikoak edo berezko bestelako informazio-sistemak, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren informazio-sistemei eragin diezaioketenak, garatzearen kasuetan.

Los mecanismos y protocolos de actuación general contendrán también las previsiones necesarias para garantizar una actuación coordinada en los casos de desarrollo de registros telemáticos u otros sistemas de información propios, que puedan afectar a los sistemas de información de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Koordinazio-batzorde bat eratuko da, aldizka bilduko dena eta helburu gisa honako hau izango duena: Eusko Jaurlaritzaren eskumenei dagokienez Integra Aplikazioak ez ezik eskumen horiek egikaritzeko planak ere edozein egokitzapen behar izanez gero elkarrekin ezartzea.

Se establecerá un comité de coordinación que se reunirá periódicamente y cuyo objeto será determinar conjuntamente cualquier adaptación necesaria, de la Aplicación Integra respecto de las competencias del Gobierno Vasco, así como el plan de ejecución de las mismas.

Koordinazio-batzordeak erabakiko ditu, urte bakoitzaren lehenengo seihilekoan, hurrengo urteko aurrekontu-gastuak, hala badagokio, bi Administrazioentzako aplikazioan etorkizunean egiten diren egokitzapenetatik eratortzen direnak; era berean, gastu horiek bi Administrazioen artean nola banatuko diren erabakiko du. Transferitu behar diren zenbatekoak, aurreko urtean adostu direnak, urte bakoitzeko martxoaren 1a baino lehen transferituko dira, eta hitzarmen honen arabera egikaritzeko eta garatzeko bideratuko dira, eta finantziazioa izango da helburu bakarra, eta Ikuskaritza-sistema izango da onuradun bakarra.

El comité de coordinación determinará, en el primer semestre de cada año, los gastos presupuestarios del año siguiente que, en su caso, se deriven de futuras adaptaciones de la aplicación para ambas Administraciones así como su correspondiente reparto entre ambas Administraciones. Las cantidades que proceda transferir, acordada el año anterior, se transferirá antes del 1 de marzo de cada año, en virtud de este acuerdo serán siempre destinadas a su ejecución y desarrollo, no teniendo otro objeto que su financiación, ni otro beneficiario que el sistema de Inspección.

Bi Administrazioek informazioaren batasuna eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren eta dagokion mendetasun organikoaren sistema eta aplikazio informatikoen elkarregingarritasuna bermatzen dute formatu eta estandar erkideen bitartez. Bermatuko da Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren informaziorako sarbidea izatea, baita haren osotasuna, segurtasuna, mantentzea eta normalizazioa ere.

Ambas Administraciones garantizan la unidad de la información y la interoperabilidad recíproca de los sistemas y aplicaciones informáticas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de su respectiva dependencia orgánica, mediante formatos y estándares comunes. Se garantiza el acceso a la información de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como su integridad, seguridad, conservación y normalización.

C) Bi Administrazioetako lan-arloko erregistroetarako eta datu-baseetarako sarbidea eta horiek kontsultatzeko aukera.

C) Acceso y consulta a registros y bases de datos del orden social, de ambas Administraciones.

Bi Administrazioek behar diren hitzarmenak ezarriko dituzte beren langileek datu-baseetan sartzeko eta haiek kontsultatzeko aukera izan dezaten.

Ambas Administraciones establecerán los convenios necesarios para garantizar el acceso y consulta de su personal respectivo a las distintas bases de datos.

D) Izaera pertsonaleko datuak babestea.

D) Protección de datos de carácter personal.

Beste erabilera batzuk aparte utzi gabe, eta izaera pertsonaleko datuak babesteari buruz indarrean dagoen araudiaren arabera, Administrazio bakoitzak konpromisoa hartzen du dagozkion neurriak hartzeko datuen babesa eta datu horietarako sarbideen trazabilitate osoa bermatzeko.

Sin perjuicio de otras utilidades, y de conformidad con la vigente normativa en materia de protección de datos de carácter personal, cada Administración se compromete a adoptar las medidas correspondientes para garantizar la protección de datos y la trazabilidad completa de los accesos a esos datos.

II. ERANSKINA

ANEXO II

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren azpiegitura informatikoa eta komunikazioen azpiegitura ikuskaritzako jarduera kudeatzeko

Infraestructura informática y de comunicaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la gestión de la actividad inspectora

Ikuskaritzako ekintzaren prozedurak behar bezala kudeatzeko, Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrek kudeaketa horretarako balio duten lan-prozesuei aplikatutako baliabide elektronikoak erabili behar dituzte. Era berean, prozedura horietan informazioaren teknologiak erabiliz bi Administrazioen artean sortzen diren harremanek elkarreragingarritasun teknikoaren maila egokia bermatu behar dute. Eskualdatze Akordio hau eraginkorra den unetik aurrera, bi administrazioek ahalbidetu beharko dute dagozkien baliabideak erabiliz, Administrazio bakoitzak esleituta dituen zereginak gauzatu ahal izatea.

La adecuada gestión de los procedimientos de la acción inspectora requiere el uso por parte de la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma del País Vasco de los medios electrónicos aplicados a los procesos de trabajo que sirven a dicha gestión. Asimismo, las relaciones entre ambas Administraciones mediante el uso de las tecnologías de la información en estos procedimientos deben garantizar un adecuado nivel de interoperabilidad técnica. Desde el momento de efectividad de este Acuerdo de traspaso, ambas administraciones deben facilitar el que mediante sus respectivos recursos, cada Administración pueda realizar las funciones que tiene asignadas.

Horretarako, bi Administrazioek izango dituzten erantzukizunak eta kostuak argitzeko eta adosteko, Estatuaren Administrazio Orokorraren eta Autonomia Erkidegoaren jarduna II. eranskin honetan ezartzen denera egokituko da:

A tales efectos, para clarificar y acordar las responsabilidades y costes que corresponderán a ambas Administraciones, la actuación de la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco se ajustará a lo que se establece en el presente anexo II:

1.- Bi Administrazio Publikoei atxikitako Laneko Ikuskaritzaren langileek behar diren elementu guztiak izango dituzte telefono bidezko komunikazioetarako eta komunikazio elektronikoetarako sarbidea izateko, kasu bakoitzean dagozkion eskubideak eta profilak izanik.

1.- El personal de la Inspección de Trabajo adscrito a ambas Administraciones Públicas dispondrá de todos los elementos necesarios para acceder a las comunicaciones telefónicas y electrónicas con los derechos y perfiles que en cada caso corresponda.

Euskal Autonomia Erkidegoko eta Lan eta Immigrazio Ministerioaren aplikazioetarako, erregistroetarako eta korporazio-zerbitzu telematikoetarako sarbidea SARA sarearen edo bi alderdien ustez egokia eta segurua den beste edozein bideren bitartez gauzatutako sarbidearen bitartez bermatuko dira. Sare horiek datuak Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Estatuaren Administrazio Orokorraren artean trukatzeko erabiliko dira, eta ikuskaritzako zeregina garatzeko behar den edozein erregistro edo aplikaziorekin lotura izateko nodo gisa, bi administrazioen bilakaera teknologikoak konfigurazio berriak hartzeko aukera, baldin eta hori irizten bada, ahalbidetzea aparte utzi gabe.

El acceso a las aplicaciones, registros y servicios telemáticos corporativos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Ministerio de Trabajo e Inmigración quedarán garantizados mediante el acceso a través de la rede SARA o por cualquier otro canal que se considere adecuado y seguro por ambas partes. Estas redes se utilizarán para los intercambios de datos entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Administración General del Estado, y como nodo de conexión de cualquier registro o aplicación necesario para el desarrollo de la función inspectora, sin perjuicio de que la evolución tecnológica de ambas administraciones permita adoptar nuevas configuraciones si así se estimara.

2.- Eskualdaketaren helburu diren ekipo informatikoak eta ekipo horien oinarrizko software-aren lizentziak Euskal Autonomia Erkidegoaren erantzukizun izango dira. Lan eta Immigrazio Ministerioak eskualdatu beharreko inbentarioari buruzko informazioa emango du, bi alderdien artean adosten diren formatuetan, eta bi administrazioek ahal bezain laster gauzatuko dute ondasunen berrafektazioaren inguruan legez aurreikusitako izapidetzea, inbentarioetan dagozkion bajak eta altak emanez. Euskal Autonomia Erkidegoak izango du ekipamendu berrirako behar den inbertsioa gauzatzeko ardura, bere eskumenen esparruan.

2.- Los equipos informáticos objeto del traspaso y las licencias de software de base de los mismos pasarán a ser responsabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El Ministerio de Trabajo e Inmigración facilitará información del inventario a traspasar en los formatos que se acuerde por ambas partes, procediendo ambas administraciones a realizar con máxima celeridad la tramitación legalmente prevista de reafectación de bienes, con las correspondientes bajas y altas en inventarios La Comunidad Autónoma del País Vasco será responsable de la inversión que se precise para nuevo equipamiento, en al ámbito de sus competencias.

3.- 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, hots, eskualdaketaren helburu diren lanpostuetarako, terminaletarako eta sarbideguneetarako telefonia-zerbitzuak eta komunikazioak ez ezik eskualdaketa horren eraginpeko erabiltzaileei emango zaien arreta ere Euskal Autonomia Erkidegora benetan eskualdatzen diren datatik aurrera, Euskal Autonomia Erkidegoa arduratuko da horietaz guztietaz.

3.- A partir del 1 de enero de 2012, fecha de efectividad del traspaso de efectivos a la Comunidad Autónoma del País Vasco de los servicios de telefonía y comunicaciones para los puestos, terminales y puntos de acceso objeto del traspaso, así como la atención a los usuarios afectados por el mismo, pasarán a ser responsabilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.- 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera, hots, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren langileak EAEra benetan eskualdatuko diren eta, beraz, EAEra eskualdatutako langileen lanpostuak txertatzen diren datatik aurrera, EAEko Erabiltzaileak Artatzeko Zentroa (EAZ) izango da lanpostu horietako gorabehera guztiei erantzuteko ardura izango duena.

4.- A partir del 1 de enero de 2012, fecha en la que será efectivo el traspaso de efectivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a la CAPV y por ello integrados los puestos de trabajo del personal transferido a la CAPV, el Centro de Atención a Usuarios CAU de la CAPV será el responsable de atender todas las incidencias de dichos puestos de trabajo.

5.- Alderdi bakoitzaren erantzukizun- eta jardun-eremuak argi eta garbi ezarriko dira, baita gorabeherak bideratzeko edo gora bidaltzeko prozedurak ere berezko edo hirugarren batzuen kudeaketa-zerbitzuekin (euskarri-zerbitzuak aplikazioetarako eta bigarren mailakoak sistemen eta komunikazioen azpiegituretarako). Horri esker, bermatu ahal izango da langile guztien zereginak betetzeko behar diren aplikazioak eta erregistroak eskuragarri egotea eta horietarako sarbidea izatea.

5.- Se establecerán claramente los ámbitos de responsabilidad y actuación de cada parte, así como los procedimientos de escalado o derivación de incidencias con los distintos servicios de gestión propios o de terceros (servicios de soporte a las diferentes aplicaciones y de segundo nivel para infraestructuras de sistemas y comunicaciones). Esto permitirá garantizar la disponibilidad y acceso a las aplicaciones y registros necesarios para el desempeño de las funciones de todo el personal.

Zerbitzuak eremu eta maila guztietan behar bezala funtzionatuko duela bermatzeko, batzorde bat ezarriko da. Batzorde hori aldizka bilduko da eta zerbitzua bera definitzea, zerbitzuaren indarraldia, bilakaera eta monitorizazioa izango ditu helburu gisa denboran zehar, zerbitzu-maila hoberenak bermatzeko beti.

Al efecto de garantizar el correcto funcionamiento del servicio en todos sus ámbitos y niveles, se establecerá un comité que se reunirá periódicamente y cuyo objeto será la definición, vigencia, evolución y monitorización del propio servicio a lo largo del tiempo, con el fin de asegurar en todo momento unos niveles de servicio óptimos.

V. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 18KO 2/2012 EBAZPENARENA

ANEXO V A LA RESOLUCIÓN 2/2012, DE 18 DE ENERO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOAREN ETA ZUMARRAGAKO UDALAREN ARTEAN ZUMARRAGAN BIDAIARIEN GELTOKI INTERMODAL BAT ERAIKITZEKO LANKIDETZA-HITZARMENA BIGARREN ALDATZEA

SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON EL AYUNTAMIENTO DE ZUMARRAGA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN INTERMODAL DE VIAJEROS EN EL MUNICIPIO DE ZUMARRAGA

Vitoria-Gasteiz, 2011ko abenduaren 15a.

En Vitoria-Gasteiz, a 15 de diciembre de 2011.

BILDUTA:

REUNIDOS:

Batetik, Ignacio María Arriola López jauna, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburua, eta, bestetik, Mikel Serrano Aperribay jauna, Zumarragako alkate-udalburua.

D. Ignacio María Arriola López, Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y D. Mikel Serrano Aperribay, Alcalde del Ayuntamiento de Zumarraga.

PARTE HARTU DUTE:

INTERVIENEN:

Lehenak, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburu den heinean eta haren ordezkari legez, horretarako baimena eman baitio Jaurlaritzaren Kontseiluak 2011ko abenduaren 13an egindako bilkuran.

El primero de ellos, en su calidad de Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en representación de la misma, habiendo sido autorizado a tal efecto por el Consejo de Gobierno en su sesión de 13 de diciembre de 2011.

Bigarrenak, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. artikuluak, apirilaren 21eko 11/1999 Legearen 1.3 artikuluak aldatuak, udalaren legezko ordezkari gisa jarduteko ematen dion ahalmena erabiliz.

El segundo, en ejercicio de la capacidad legal de representación del Ayuntamiento que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificado por el artículo 1.3 de la Ley 11/1999, de 21 de abril.

Aldeek bata besteari beharrezko legezko gaitasuna onartzen diote lankidetza-hitzarmen hau aldatzeko eta

Las partes se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente para la presente modificación de convenio de colaboración, y a tal efecto

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

Lehenengoa.- 2009ko urriaren 6an Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman zuen Zumarragan bidaiarientzako geltoki intermodal bat eraiki ahal izateko Zumarragako Udalarekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko, eta horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak milioi bat euro (1.000.000) jarri behar zituen, Euskal Autonomia Erkidegoaren 2009, 2010 eta 2011ko Aurrekontu Orokorretako 09.0.1.16.21.0100.2.722.01.51421.005.M partidatik, honela banatuta:

Primero.- Con fecha 6 de octubre de 2009 se adoptó por Consejo de Gobierno el Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zumarraga para la construcción de una estación intermodal de viajeros en este municipio, lo que supondría a la Administración de la CAPV una aportación económica máxima estimada de un millón (1.000.000) euros, que se financiarían con cargo a la partida presupuestaria 09.0.1.16.21.0100.2.722.01.51421.005.M, habilitada con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2.009, 2010 y 2011, con la siguiente distribución plurianual:

2009: 600.000 euro.

2009: 600.000 euros.

2010: 200.000 euro.

2010: 200.000 euros.

2011: 200.000 euro.

2011: 200.000 euros.

Hitzarmena 2009ko azaroaren 24an sinatu zen.

El citado convenio se firmó el 24 de noviembre de 2009.

2010eko abenduaren 28an Jaurlaritzaren Kontseiluak Zumarragan bidaiarientzako geltoki intermodal bat eraiki ahal izateko Zumarragako Udalarekin sinatutako lankidetza-hitzarmena aldatzeko baimena ematen zuen akordioa onartu zuen. Akordio horren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak beste berrehun eta berrogeita hamar mila (250.000) euro jarri behar zituen 2010ean eta berrehun mila (200.000) 2011n, hau da, guztira, laurehun eta berrogeita hamar mila (450.000) euro gehiago. horrela, bada, euskal autonomia erkidegoko administrazioak etxebizitza, herri lan eta garraio sailaren bidez gehienez ere jarri beharreko diru kopurua milioi bat laurehun eta berrogeita hamar mila (1.450.000) eurokoa izango litzateke, honela banatuta:

Con fecha 28 de diciembre de 2010 se adoptó por Consejo de Gobierno el Acuerdo por el que se autorizó la modificación del convenio de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de Zumarraga para la construcción de una estación intermodal de viajeros en este municipio, que supuso la aportación por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 2010 de una cantidad adicional de doscientos cincuenta mil (250.000) euros y para el año 2011 de doscientos mil (200.000) euros, lo que implicó una cantidad total adicional de cuatrocientos cincuenta mil (450.000) euros. De este modo el importe máximo del convenio que comprometía a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes era de un millón cuatrocientos cincuenta mil (1.450.000) euros, con la siguiente distribución plurianual:

2009: 600.000 euro.

2009: 600.000 euros.

2010: 450.000 euro.

2010: 450.000 euros.

2011: 400.000 euro.

2011: 400.000 euros.

Hitzarmenaren aldaketa hori 2010eko abenduaren 30ean sinatu zen.

La citada modificación del convenio se firmó el 30 de diciembre de 2010.

Bigarrena.- Baina horrelako azpiegitura intermodalen garrantzia ikusirik eta mugikortasun iraunkorra lortzeko, Eusko Jaurlaritzak horrelako ekimenei eman nahi dien babesa kontuan izanik, ekarpena handitzea komeni da, eta horretarako udalarekin sinatutako hitzarmena aldatu beharra dago.

Segundo.- No obstante la importancia de este tipo de infraestructuras intermodales y el apoyo que desde el Gobierno Vasco se quiere dar a iniciativas de este tipo de cara a contribuir a la consecución de una movilidad sostenible, aconsejan aumentar el importe de la citada aportación máxima, por lo que se ha estimado conveniente la modificación del convenio con la citada institución.

Hirugarrena.- Horiek horrela, 2009ko azaroaren 24ko lankidetza-hitzarmena, 2010eko abenduaren 30ean aldatutakoa, berriro aldatu eta honela uztea erabaki da,

Tercero.- Por esta razón mediante el presente documento se procede a realizar las siguientes modificaciones del convenio de colaboración de fecha 24 de noviembre de 2009, modificado por el convenio de 30 de diciembre de 2010,

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.- Hirugarren klausula honela utziko da:

Primera.- La cláusula tercera queda como sigue:

«Hirugarrena.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren konpromisoak.

«Tercera.- Compromisos adquiridos por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren bidez, honako konpromiso hauek hartuko ditu bere gain:

La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, se compromete a:

a) Milioi bat zazpiehun eta berrogeita hamar mila (1.750.000) euro finantzatu eta ordainduko du, Zumarragan bidaiarientzako geltoki intermodal bat eraikitzeko proiektuan jasotako lanak egiteko; diru hori honela banatuko da aurrekontuetan:

a) Financiar y abonar la cantidad de un millón setecientos cincuenta mil (1.750.000) euros, para la construcción de una estación intermodal de viajeros en el municipio de Zumarraga según el proyecto redactado por el Ayuntamiento de Zumarraga con la siguiente distribución plurianual:

2009: 600.000 euro.

2009: 600.000 euros.

2010: 450.000 euro.

2010: 450.000 euros.

2011: 700.000 euro».

2011: 700.000 euros».

Bigarrena.- Seigarren klausula honela geratzen da:

Segunda.- La cláusula sexta queda como sigue:

«Seigarrena.- Laguntzaren zertarakoa eta ordainketa.

«Sexta.- Destino y pago del auxilio.

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren laguntzaren zenbatekoa kontratazioak normal burutzeak eragindako gastuak finantzatzeko soilik erabili ahal izango da. Beraz, ezin izango dira horren kontura ordaindu, ez kontratazio-organoari dagozkion kontratu bidezko betebeharrak ez betetzeagatik sortutakoak, (konparazio batera, zuinketa gaizki egiteagatik, terrenoak eskura ez izateagatik edo gastu-ziurtagiriak berandu ordaintzeagatik sortutakoak), ez eta bestelako kontzeptu batzuk, esan nahi baita, finantza-kostuak, edo terrenoak erosi, proiektuak idatzi, zuzendaritza eta ikuskapen-lanak egin, obrak zaindu eta antzekoak burutzeko kostuak.

1.- El importe del auxilio de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sólo podrá destinarse a la financiación del coste derivado de la normal ejecución de las contrataciones. En consecuencia, no serán abonables con cargo al mismo aquellas cantidades que pudieren devengarse del incumplimiento de las obligaciones contractuales que incumben al órgano de contratación, entre las que se refieren las ocasionadas por un incorrecto replanteo, las derivadas de la falta de disponibilidad de los terrenos o las derivadas del tardío pago de las certificaciones, entre otras, ni tampoco otros conceptos diferentes tales como costes financieros, de adquisición de terrenos, de redacción de proyectos, dirección, inspección y vigilancia de obras, etc.

2.- Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak honela ordainduko ditu, gehienez ere jarri beharreko 1.750.000 euro horiek:

2.- El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes abonará la cantidad máxima de 1.750.000 de euros con la siguiente distribución anual:

2009: 600.000 euro.

Año 2009: 600.000 euros.

2010: 450.000 euro.

Año 2010: 450.000 euros.

2011: 700.000 euro.

Año 2011: 700.000 euros.

Urte bakoitzean ordaindu beharreko diru kopurua, ordainketa bakarrean edo hainbat zatitan ordaindu ahal izango da, zuzendari teknikoak egin eta udal-organo aginpidedunak onartutako obren ziurtagiriak aurkeztu ondoren. Ziurtagiri horiek Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailera bidali beharko dira, eta ziurtagiriak egiaztatukoan, horretarako jarriko den kontuan sartu beharko du dirua.

En uno o varios pagos, previa presentación de certificaciones de los trabajos hasta los límites máximos para cada ejercicio, extendidas por el director técnico y aprobadas por el órgano municipal competente, que serán remitidas al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, quedando éste obligados a su ingreso en la cuenta que se establezca una vez comprobadas las certificaciones.

Nolanahi ere, obra amaitutakoan, bidaiarientzako geltoki intermodalaren eraikuntzaren amaierako dokumentazioa bidali beharko zaio Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailari.

En todo caso una vez finalizada la obra, se deberá remitir al Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes la documentación relativa a la terminación de la construcción de la estación intermodal de viajeros.

3.- Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak dagokion ekarpenaren kasuan kasuko transferentzia egin gabe izan arren, udalak ezin izango du obren ziurtagirien ordainketa, horren baitan utzi, eta garaiz ordaindu beharko dizkie kontratistei, ez berantesteko; eta, hala egiten ez badu, eta kalterik izaten bada, enpresa izango da erantzule».

3.- En ningún caso el Ayuntamiento podrá condicionar el pago de las certificaciones de obra a los contratistas a la transferencia previa de la aportación que corresponda a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, debiendo el Ayuntamiento, por tanto, efectuar los pagos a los contratistas en los plazos adecuados para evitar la incursión en mora y siendo responsable, en caso de no hacerlo, de los perjuicios que puedan irrogarse.»

Eta hori guztiaren ondorioz eta harekin bat, bi aldeek idazpuruan adierazitako leku eta egunean sinatu dute hitzarmena bi aletan.

Y en virtud y de conformidad con lo establecido, firman los comparecientes, por duplicado, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

Zumarragako alkate-lehendakaria,

El Alcalde del Ayuntamiento de Zumarraga,

MIKEL SERRANO APERRIBAY.

MIKEL SERRANO APERRIBAY.

VI. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 18KO 2/2012 EBAZPENARENA

ANEXO VI A LA RESOLUCIÓN 2/2012, DE 18 DE ENERO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

EUSKADIKO AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO NAGUSIAREN, BILBOKO UDALAREN ETA BILBAO RÍA 2000, S.A.. SOZIETATE PUBLIKOAREN ARTEKO ELKARLANERAKO HITZARMENA, MONTEVIDEO ETORBIDEAREN URBANIZAZIO LANEN BALDINTZAK ARAUPETZEKO, BASURTU-ETXETXOA ZATIAN BILBOKO TRANBIAREN LANEN ONDORIOZ

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO Y LA SOCIEDAD PÚBLICA BILBAO RÍA 2000, S.A., PARA LA REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS TRABAJOS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA MONTEVIDEO, COMO CONSECUENCIA DE LAS OBRAS DEL TRANVÍA DE BILBAO EN EL TRAMO BASURTO-LA CASILLA

Vitoria-Gasteizen, 2011ko azaroaren 11n.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de noviembre de 2011.

BILDUTA:

REUNIDOS:

- Iñaki Arriola Lopez jauna, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko sailburua.

- Don Iñaki Arriola López, Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Iñaki Azkuna Urreta jauna, Bilboko Udaleko alkate-lehendakaria eta baita Bilbao Ría 2000, S.A. Sozietate Publikoko Administrazio Kontseiluko Presidente gisa ere.

- Don Iñaki Azkuna Urreta, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bilbao, y también, en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Pública Bilbao Ría 2000, S.A.

PARTE-HARTZAILEAK:

INTERVIENEN:

- Iñaki Arriola Lopez jauna, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko Sailburua. Gobernu Kontseiluaren 2011ko ekainaren 21eko bileran hartutako erabakiak ematen dio horretarako eskumena.

- Don Iñaki Arriola López, en calidad de Consejero de Vivienda, Obras Publicas y Transportes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en representación de la misma, habiendo sido autorizado a tal efecto por el Consejo de Gobierno en su sesión de 21 de junio de 2011.

- Iñaki Azkuna Urreta jauna, Bilboko Udaleko Alkate-Presidente gisa, Toki Araubideko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. artikuluak ematen dion ordezkaritzarako lege gaitasuna erabiliz; eta baita Bilbao Ría 2000, S.A. Sozietate Publikoko Administrazio Kontseiluko Presidente gisa ere, ekitaldi honetarako berariaz gaituta 2010eko ekainaren 17ko sozietatearen Administrazio Kontseiluaren erabakiaren bitartez.

- Don Iñaki Azkuna Urreta, en calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bilbao y en ejercicio de la capacidad legal de representación del Ayuntamiento que le confiere el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; y también como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Pública Bilbao Ría 2000, S.A., expresamente facultado para este acto por acuerdo de su Consejo de Administración de fecha 17 de junio de 2010.

Alde guztiek, bakoitzak duen ordezkaritzaren arabera jarduten dute, eta elkarri honako Elkarlanerako Hitzarmen hau emateko gaitasuna aitortzen diote, eta, horretarako, honako hau:

Los intervinientes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para el otorgamiento en nombre de sus respectivas instituciones del presente Convenio de Colaboración, y a tal efecto:

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

I.- Euskadiko Autonomia Erkidegoko Erakundeei dagokiela trenbideen eta tranbien alorreko eskumena, Euskadiko Autonomia Erkidegorako Estatutuaren 10.32 artikuluarekin bat etorriz, Autonomia Erkidegoko Erakunde Komunen eta bertako Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko harremanei buruzko azaroaren 25eko 27/1983 Legearen 6. artikuluarekin erlazionatuz.

I.- Que corresponde a las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi la competencia en materia de ferrocarriles y tranvías de conformidad con el artículo 10.32 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco en relación con el artículo 6 de la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus Territorios Históricos.

II.- Bilboko Udalak, Estatuko eta Autonomia Erkidegoko legediari dagozkion terminoetan, eskumenak dituela pertsonen eta ibilgailuen trafikoaren antolakuntzaren alorrean hiri barruko bideetan, eta hirigintzaren antolakuntza, kudeaketa, burutzapena eta diziplinari dagokiona, Toki Araubideko Oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 25.2 artikuluaren b) eta d) lerroaldeetan xedatzen denez, eta, apirilaren 18ko 781/1986 Errege Lege Dekretuaren 71. artikuluan xedatutakoa kontuan izanik, erkidegoaren titulartasuneko zerbitzuen kostuen finantzaketara aurkez daitekeela, borondatezko edo legezko laguntza formulen bitartez.

II.- Que el Ayuntamiento de Bilbao ejerce, en los términos de la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, competencias en materia de ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, y de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, conforme al artículo 25.2, párrafos b) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, pudiendo, conforme al artículo 71 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, concurrir a la financiación, mediante fórmulas de colaboración voluntaria o legal, del coste de servicios de titularidad autonómica.

III.- Bilbao metropolitarrerako hirigintza antolamendurako tresnen determinazioen arabera, Metro Arina izeneko sistema ezartzen dutela, garraio publiko eraginkor gisa, garraiorako gaitasun handia koordinatu ahal izateko, planifikatutako Metro sarearen zerbitzua jasotzen ez duten guneetatik ibiliz.

III.- Que las determinaciones de los instrumentos de ordenación urbanística para el Bilbao metropolitano establecen un sistema denominado Metro Ligero, como medio de transporte público eficiente, que permita coordinar una elevada capacidad de transporte, discurriendo por aquellas zonas no atendidas por la red de Metro planificada.

IV.- Bilboko Udalerrian, Basurtu-Errekalde zatian, A lineari dagokion tranbiaren trazatua hedatzeko dagoen interesa kontuan izanda, 2006ko urtarrilaren 15ean, Elkarlanerako Hitzarmena sinatu zela Bilboko Udalaren eta Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiaren artean. Hitzarmen horren arabera, bi erakundeek konpromisoa hartu zuten elkarlanean aritzeko, hori ezarri ahal izateko (2006ko ekainaren 8ko 108 zenbakiko EHAA. Gobernu Idazkaritza eta Legebiltzarrarekin Harremanen Idazkaritzako Zuzendariaren maiatzaren 15eko 11/2006 Ebazpenaren IV. eranskina). Hala ere, hasiera batean Basurtu eta Errekalde artean aurreikusitako A lineako tranbiaren trazatuaren hedapena berriro planteatu da, eta luzapen hori Basurtu-Etxetxoa zatian egokia eta beharrezkoa dela iritzi zaio. Errekalde ingurua Bilboko hirigunearekin eta metropoliarekin komunikatzeko garraio zerbitzua eskaintzeko aukera emango duten beste garraio alternatiba posible batzuk aztertzeko aukera planteatu da.

IV.- Que a la vista del interés existente en ampliar el trazado del tranvía en el municipio de Bilbao, tramo Basurto-Rekalde, correspondiente a la Línea A, con fecha 15 de enero de 2006 se suscribió un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Bilbao y la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en base al cual ambas instituciones se comprometían a colaborar para la implantación de la misma (BOPV n.º 108, de 8 de junio de 2006. anexo IV a la Resolución 11/2006, de 15 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento). Sin embargo, la ampliación del trazado del Tranvía de la Línea A inicialmente previsto entre Basurto-Rekalde, ha sido replanteado, considerando oportuna y necesaria dicha prolongación en el tramo Basurto-La Casilla, planteándose la oportunidad de analizar otras posibles alternativas de transporte que permitan un servicio de transporte que comunique el entorno de Rekalde, con el núcleo urbano de Bilbao así como con la metrópoli.

V.- Bilboko tranbia sarea hedatzeko burutzen ari diren lanak Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusik lizitatu eta esleitu zituela, 2009ko urriaren 28an.

V.- Que las obras de ejecución de la ampliación de la red tranviaria de Bilbao fueron licitadas y adjudicadas por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco con fecha 28 de octubre de 2009.

VI.- FEVEren trenbide azpiegitura lur azpian sartzearen ondorioz, Bilbao Ría 2000 sozietate publikoak, Montevideo etorbidea berrantolatzeko beharrezkoak diren urbanizazio lanak berehala burutzeko asmoa duela. Beste alde batetik, Basurtu eta Etxetxoaren artean tranbiaren trazatua hedatzeko eta etorbide horretatik igarotzeko, beharrezkoa izango da kudeaketa egokia burutzea, administrazioen arteko elkarlanean oinarrituz. Horretarako, beharrezkoa izango da hiri berrantolaketa lanak eta Montevideo etorbidean burutuko diren tranbiaren trazatuaren lanen burutzapenak koordinatzea.

VI.- Que como consecuencia del soterramiento de la infraestructura ferroviaria de FEVE en Basurto, la sociedad pública Bilbao Ría 2000, tiene previsto ejecutar de forma inminente las obras de urbanización con el fin de reordenar la avenida Montevideo. Por su parte, la ampliación del trazado tranviario entre Basurto y La Casilla, y su paso por la citada avenida, requiere una gestión adecuada desde la colaboración interadministrativa, resultando necesario coordinar los trabajos de reordenación urbana con la ejecución de las obras de trazado tranviario que se ejecutarán en la avenida Montevideo.

Ondorioz, bakoitzaren interesetan ados egonik, eta elkarren arteko erlazioetan elkarlanari eta elkarren arteko errespetuari eusteko asmoz, eta baita egon daitezkeen baliabide publikoei ahalik eta etekin handiena ateratzeko asmoz, honako elkarlanerako hitzarmena gauzatzea erabaki dute, ondoren adierazten diren klausulen arabera,

En consecuencia, estando de acuerdo en sus respectivos intereses y con el ánimo de mantener el espíritu de colaboración y de respeto mutuo en sus relaciones, así como de conjuntar esfuerzos para obtener el máximo rendimiento de los recursos públicos disponibles, deciden formalizar el presente Convenio de Colaboración conforme a las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.- Hitzarmenaren xedea.

Primera.- Objeto del convenio.

Hitzarmen honen xedea, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioak, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak, Bilboko Udalak eta Bilbao Ría 2000 Sozietate Publikoak, Montevideo Etorbidearen urbanizazio lanak burutu ahal izateko elkarlanean aritzeko duten konpromisoaren baldintzak araupetzea da, Basurtun (Gurtubai kalean) hasten diren eta Montevideo etorbidetik jarraitzen duten eta Autonomia kalea hartu eta kale horren eta Etxetxoaren arteko bidegurutzeraino heltzen diren tranbiaren lanak direla eta.

El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones en las que el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao y la Sociedad Pública Bilbao Ría 2000 se comprometen a colaborar para abordar los trabajos de urbanización de la Avenida de Montevideo, como consecuencia de las obras del tranvía que comienzan en Basurto (en la calle Gurtubay) y discurren por la avenida de Montevideo para tomar posteriormente la calle Autonomía hasta el cruce de la misma con La Casilla.

Bigarrena.- Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Konpromisoak.

Segunda.- Compromisos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioak, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren bitartez, honako konpromiso hauek hartzen ditu:

La Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, se compromete a:

Montevideo etorbideko urbanizazio lanak kontratatzea eta burutzea, «Proyecto Refundido del Trazado del Tranvía y su Urbanización en la Avenida de Montevideo. Tramo Gurtubay-Luis Briñas» izeneko proiektuan oinarrituz, Basurtu eta Etxetxo arteko tranbiaren plataforma burutzeko lanen aldi berean eta haiekin batera.

Contratar y construir las obras de urbanización de la Avenida de Montevideo conforme al «Proyecto Refundido del Trazado del Tranvía y su Urbanización en la Avenida de Montevideo. Tramo Gurtubay-Luis Briñas», de manera simultánea y conjunta, junto con las obras de ejecución de la plataforma del tranvía entre Basurto y La Casilla.

Hirugarrena.- Bilbao Ría 2000ren konpromisoak.

Tercera.- Compromisos de Bilbao Ría 2000.

Bilbao Ría 2000k honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Bilbao Ría 2000 se compromete a:

a) Finantzaketarako, urbanizazio lanen kontrataziorako aurreikusten den kostua ezartzea. Horren zenbatekoa 900.000 eurokoa da (BEZa barne).

a) Aportar a efectos de financiación el coste estimado para la contratación de las obras de urbanización, cuyo importe asciende a 900.000 euros (IVA incluido).

b) Aipatutako lanaren aholkularitza teknikoan laguntza emango du, eta baita urbanizazio proiektuaren burutzapenarekin erlazionaturiko beste edozein alderditan ere, Obra Zuzendaritzak hala eskatzen baldin badio.

b) Colaborará en el asesoramiento técnico de la citada obra, o cualquier otro aspecto ligado a la ejecución del proyecto de urbanización que pudiera requerirse por la Dirección de la Obra.

Laugarrena.- Bilboko Udalaren konpromisoak.

Cuarta.- Compromisos del Ayuntamiento de Bilbao.

Bilboko Udalak, bere menpe dauden Hirigintza, Obrak eta Zerbitzuak eta Zirkulazio eta Garraio udal sailen eta obra zuzendaritzaren arteko elkarlan eta koordinazio estua bermatuko du, obrak burutzen diren bitartean. Ondore horietarako, lanak hasi aurretik, sail bakoitzeko solaskide bat izendatuko du, eta harekin eztabaidatuko dira udal zerbitzuekin burutu beharreko jarduketa koordinatua eskatzen duten gai guztiak.

El Ayuntamiento de Bilbao asegurará la estrecha colaboración y coordinación de las áreas municipales de Urbanismo, de Obras y Servicios, y de Circulación y Transporte con la dirección de las obras durante la ejecución de las mismas, y a estos efectos, designará con antelación al inicio de las obras a un interlocutor por área, con el que se entenderán todos los asuntos que requieran una actuación coordinada con los servicios municipales.

Bosgarrena.- Obren kontratazioa.

Quinta.- Contratación de las obras.

1.- Hitzarmen honen xede diren lanen kontratazioa, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren kontratazioaren araubide organikoaren eta prozedurazkoaren menpe geratzen da.

1.- La contratación de las obras objeto de este convenio queda sujeta al régimen orgánico y procedimental de la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.- Urbanizazio lanak kontratatu aurretik, Bilbao Ría 2000k, Bilbao Ría 2000 sozietate publikoak, hirugarren klausulako a) atalaren arabera, bere gain hartzen dituen finantza konpromisoak estaltzekoadina kreditu egokia izatearen ziurtagiriak bidaliko ditu Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saileko Azpiegitura Zuzendaritzari.

2.- Con antelación a la contratación de las obras de urbanización, Bilbao Ría 2000 enviará a la Dirección de Infraestructura del Transporte del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, los certificados de la existencia de crédito adecuado y suficiente para la cobertura de los compromisos financieros que asume la sociedad pública Bilbao Ría 2000 conforme a la cláusula tercera, apartado a).

Seigarrena.- Obren zuzendaritza eta ikuskapena.

Sexta.- Dirección e inspección de las obras.

Bilboko Tranbiaren A linearen hedapenerako lanen Zuzendaritza fakultatiboa Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea erakunde publikoari agindu zitzaion, erakunde publikoaren sorrerari buruzko maiatzaren 21eko 6/2004 Legearen arabera. Gobernu Idazkaritza eta Legebiltzarrarekin Harremanen Idazkaritzako Zuzendariaren Martxoaren 9ko 5/2010 Ebazpen bitartez, Gobernu Kontseiluak hartutako Akordioa argitaratzea erabakitzen da, eta horren bidez «Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sareari Euskadiko Autonomia Erkidegoko tranbia programarekin erlazionatutako zenbait jarduera burutzea agintzen zaio» (2010eko martxoaren 9ko 66 zenbakiko EHAA).

La Dirección facultativa de las obras de ampliación de la Línea A del Tranvía de Bilbao, fue encomendada al ente público Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea, de acuerdo a la Ley 6/2004, de 21 de mayo, de creación del ente público. Por Resolución 5/2010, de 9 de marzo, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno «por el que se encomienda a Red Ferroviaria Vasca-Euskal Trenbide Sarea la realización de determinadas actividades en relación con el programa tranviario de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el ejercicio 2010» (BOPV n.º 66, de 9 de marzo de 2010).

Zazpigarrena.- Obren finantzaketa eta ordainketa.

Séptima.- Financiación y pago de las obras.

1.- Bilbao Ría 2000k 900.000 euroraino (BEZa barne) hartuko du bere gain urbanizazio proiektuaren burutzapenaren kostua.

1.- Bilbao Ría 2000 asumirá hasta los 900.000 euros (IVA incluido) el coste de ejecución del proyecto de urbanización.

2.- Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiko Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak ordainduko dizkio obra ziurtapenak kontratistei. Horretarako Bilbao Ría 2000ri onartutako ziurtapenak bidaliko dizkio, horren ondorioz jarri beharreko zenbatekoa adieraziz. Akatsak hautemango balira, Garraio Azpiegitura Zuzendaritzari jakinaraziko litzaizkioke, gehienez ere bost eguneko epean, epe beraren barruan, ziurtapenak zuzentzeko eta, hala denean, baita hori eragin duten neurketak ere; bestelako kasuetan, edo behin akatsak zuzendu eta gero, aldeek beraiei dagokien partea ordaindu beharko dute, horretarako ezarriko den kontu zenbakian.

2.- El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes de la Comunidad Autónoma abonará las certificaciones de obra a los contratistas. A tal efecto, se remitirán a Bilbao Ría 2000 las certificaciones aprobadas con indicación del importe a aportar por la misma. Si se detectaran errores serán comunicados a la Dirección de Infraestructura del Transporte en el plazo máximo de cinco días para que, en igual plazo, sean subsanadas las certificaciones y, en su caso, las mediciones de que traigan causa; en otro caso, o corregidos los errores, las partes quedan obligadas al ingreso de su parte en la cuenta que al efecto se establezca.

3.- Bilbao Ría 2000k dagozkion ordainketak egin beharko ditu, epe egokietan, Administrazioarekiko berandutzea saihesteko. Hala egiten badu, bera izango da berandutzearen ondorioz sor daitezkeen kalte eta kalte-ordain kontzeptu guztien arduradunak.

3.- Bilbao Ría 2000 queda obligada a efectuar los pagos que le correspondan en los plazos adecuados para evitar la incursión en mora de la Administración contratante, siendo responsables, en caso de no hacerlo, de todos los perjuicios y conceptos indemnizatorios que puedan derivarse de la demora.

4.- Gerta daitezkeen eta Bilbao Ría 2000k jarri beharreko 900.000 euroak (BEZ barne) gaindi ditzaketen eragin ekonomikoak izan ditzaketen kontratu intzidentziak (gehiegikeriak likidazioetan, prezioen berrikuspenak, zerga moten aldaketak, etab.) eta baita obra aldaketak edo obra osagarriak edo gehigarriak, zenbateko hori gainditzean, kontratazio organoak onartu beharko ditu, Hitzarmenaren jarraipenerako batzordeak horretarako aldeko txostena eman ondoren, eta Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak eta Bilboko Udalak finantzatuko dituzte, horren jatorria den Hitzarmenean ezarritako terminoen arabera. Hau da, onartutako finantza konpromisoen mugaraino, obren ordainketa alde bakoitzak egingo da, finantzaketan dituzten ondorengo kuoten arabera:

4.- Las incidencias contractuales que en su caso, se produzcan con repercusión económica, que superen los 900.00 euros (IVA incluido) a aportar por Bilbao Ría 2000, (tales como exceso en las liquidaciones, revisiones de precios, modificaciones de tipos impositivos, etc.), así como los modificados de obra o las obras complementarias o accesorias una vez superado este importe, serán aprobados por el órgano de contratación, previo informe favorable de la Comisión de Seguimiento del convenio, y financiados por el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes y el Ayuntamiento de Bilbao en los términos establecidos en el Convenio que trae origen. Es decir, hasta el límite de los compromisos financieros asumidos, el pago de las obras se realizará por cada una de las partes en proporción a las siguientes cuotas de participación en la financiación:

- Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak Proiektuaren kontrataren burutzapenerako aurrekontuaren % 65, BEZ barne, bere gain hartuko du.

- El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes asume el 65% del presupuesto de ejecución por contrata del Proyecto, IVA incluido.

- Bilboko Udalak Proiektuaren kontrataren burutzapenerako aurrekontuaren % 65, BEZa barne, bere gain hartuko du.

- El Ayuntamiento de Bilbao se hace cargo del 35% del presupuesto de ejecución por contrata del Proyecto, IVA incluido.

[2006ko urtarrilaren 15eko Hitzarmenaren «Obren Finantzaketa eta Ordainketa» izeneko zazpigarren klausula (2006ko ekainaren 8ko 108 zenbakiko EHAA)].

[Cláusula Séptima «Financiación y Pago de las obras» del Convenio de 15 de enero de 2006 (BOPV n.º 108, 8 de junio de 2006)].

5.- 900.000 euroak (BEZa barne) gainditzen ez dituzten Gertakariak, obra aldaketak edo obra osagarriak edo gehigarriak ordaintzeko, 2. atalean aurreikusitakoa beteko da.

5.- Para el abono de las incidencias, modificados y obras complementarias o accesorias que no superen los 900.000 euros (IVA incluido) se estará a lo previsto en el apartado 2.

Zortzigarrena.- Obren harrera eta entregatzea.

Octava.- Recepción de las obras y su entrega.

Montevideo Etorbideko lanen urbanizazio lanen harrera aldi berean egingo dute Eusko Jaurlaritzak, Bilboko Udalak eta Bilbao Ría 2000 Sozietateak.

La recepción de las obras de urbanización de la Avenida de Montevideo se realizará de forma conjunta por parte del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Bilbao y Bilbao Ría 2000.

Obrak behar bezala jaso eta gero, haiek Bilboko Udalaren esku utziko dira.

Una vez recepcionadas las obras de forma satisfactoria, las mismas serán entregadas al Ayuntamiento de Bilbao.

Bederatzigarrena.- Jarduketen Jarraipenerako eta koordinaziorako Batzordea.

Novena.- Comisión de Seguimiento y coordinación de las actuaciones.

Hitzarmen honen jarraipenerako batzordea eratuko da, hitzarmena sinatu duen erakunde bakoitzeko ordezkari batekin eta obrako zuzendari fakultatiboarekin. Batzorde horren betebeharrak eta funtzionamendua zein akordioak hartzeko era, Bilboko Tranbiaren A Linearen Basurtu-Errekalde zatiaren hedapenerako Elkarlanerako Hitzarmenean eratutako Batzordeak dituen berberak izango dira. Alderdi horiek aipatutako hitzarmenean ezartzen dira, «Jarduketen jarraipenerako eta koordinaziorako Batzordea» puntuari buruzko 10. klausulan. (2006ko ekainaren 8ko 108 zenbakiko EHAA).

Se constituirá una comisión de seguimiento del presente convenio compuesta por un representante de cada institución firmante y el Director facultativo de la obra. Las funciones así como el funcionamiento y toma de acuerdos de esta Comisión serán idénticos a los de la Comisión constituida en el Convenio de Colaboración para la ampliación de la Línea A del Tranvía de Bilbao, en el tramo Basurto-Rekalde. Tales aspectos se estipulan en el citado convenio en la cláusula 10.ª dedicada a la «Comisión de seguimiento y coordinación de las actuaciones» (BOPV n.º 108, 8 de junio de 2006).

Bere funtzioak honako hauek izango dira:

Sus funciones serán las siguientes:

a) Hitzarmen honetan aurreikusitako jarduerak behar bezala gauzatzen direla egiaztatzeko segimendua egingo du, elkarren arteko informazioa eta alde bakoitzaren konpromisoak behar bezala bete direla ikusteko ezarri beharreko irizpideak eta erak ezarriz, alde bakoitzari dagozkion izapideak betetzeko prozesua ahalik eta gehien arintzen saiatuz.

a) Llevar a cabo el seguimiento de la normal ejecución de las actuaciones previstas en el presente convenio, determinando los criterios y modos para posibilitar la mutua información y adecuado cumplimiento de los compromisos respectivos, tratando de agilizar el cumplimiento de los trámites que correspondan a cada una de las partes.

b) Kasu bakoitzean eskatzen diren izapideen azkartasuna zailtzen duten oztopoen enkaitzea erraztea.

b) Facilitar la remoción de los obstáculos que entorpezcan la celeridad de los trámites requeridos en cada caso.

c) Hitzarmen honen xede diren jarduketak beteko direla bermatzeko beharrezkoak izango diren neurriei buruzko informazioa ematea eta horiek proposatzea, batez ere urtekoetako berregokitzapenari eta zortzigarren klausulan bildutakoei buruzkoetan.

c) Informar y proponer las medidas precisas para garantizar el cumplimiento de las actuaciones objeto del presente convenio, especialmente en los supuestos de reajuste de anualidades y en los recogidos en la cláusula octava.

d) Hitzarmenak sor ditzakeen interpretazio eta burutzapen arazoen ebazpena bilatzea.

d) Procurar la resolución de los problemas de interpretación y de ejecución que pueda plantear el convenio.

Batzordearen funtzionamendua, ondoren zehazten den eran ezarri zen: Hitzarmena indarrean dagoen bitartean, eta aldeetako edozeinek hala proposaturik, batzordea, jarduketen martxa egokiak hala eskatzen duen une oro bilduko da, eta haren presidentzia eta idazkaritza Etxebizitza, Garraio eta Herri Lan Sailaren esku egongo da. Bilerarako eta akordioak hartzeko quoruma kideen gehiengoa izango da. Berdinketa gertatuz gero, presidentearen kalitatezko botoak ebatziko du.

El Funcionamiento de la Comisión se estableció del modo que a continuación se detalla: durante la vigencia del convenio y a propuesta de cualquiera de las partes, la comisión se reunirá siempre que lo requiera la buena marcha de las actuaciones, correspondiendo la presidencia y la secretaría de la misma al Departamento de Transportes y Obras Públicas. Los quórum de reunión y de adopción de acuerdos serán los de mayoría de sus miembros. En caso de empate, éste se resolverá por el voto de calidad del presidente.

Jarraipen batzorderako hitzarmenean beren beregi aurreikusten ez den orotarako, Administrazio Prozedura Erkidearen Araubide Juridikoari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen II. izenburuko II. kapituluan araupetutako organo kolegiatuen araubidea aplikatuko da.

En lo no previsto expresamente en el convenio para la comisión de seguimiento, le será aplicable el régimen de los órganos colegiados regulado en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Hitzarmeneko jarraipen batzordearen lana bat edo beste izanik ere, Bilboko Udalak bermatu egingo du Udaleko Hirigintza, Obra eta Zerbitzu eta Zirkulazio sailen arteko elkarlan estua obren zuzendaritzarekin, obra horiek burutzen ari den bitartean, eta ondore horietarako, obrak hasi baino lehen solaskide bat izendatuko du, eta solaskide horrekin landuko dira udal zerbitzuen jarduketa koordinatua eskatzen duten gai eta arazo guztiak.

Con independencia de la labor de la comisión de seguimiento del convenio, el Ayuntamiento de Bilbao asegurará la estrecha colaboración y coordinación de las áreas municipales de Urbanismo, de Obras y Servicios y de Circulación y Transportes con la dirección de las obras durante la ejecución de las mismas, y a estos efectos, designará con antelación al inicio de las obras a un interlocutor por área, con el que se entenderán todos los asuntos que requieran una actuación coordinada con los servicios municipales.

Jarraipen Batzordeak, proiektuen eta obraren alderdi teknikoen jarraipenaz eta kontrolaz arduratuko den Batzorde Teknikoa izendatuko du].

La Comisión de Seguimiento podrá nombrar una Comisión Técnica encargada del seguimiento y control de los aspectos técnicos de los proyectos y de la obra.]

Hamargarrena.- Hitzarmenaren interpretazio araubidea.

Décima.- Régimen de interpretación del convenio.

1.- Hitzarmen honen izaera administratiboa da, eta bere interpretazioan eta garapenean, administrazio publikoen arteko elkarlanerako hitzarmenei aplikatzen zaien ordenamendu juridiko administratiboak araupetuko du.

1.- El presente convenio es de naturaleza administrativa, rigiéndose en su interpretación y desarrollo por el ordenamiento jurídico administrativo aplicable a los convenios de colaboración entre administraciones públicas.

2.- Hitzarmen honek edo burutzapenak plantea ditzakeen arazoen ebazpena batzordeak ebatziko du, aurreko klausulan aipatutakoan oinarrituz; hori posible ez balitz, Administrazio Prozedura Erkidearen Araubide Juridikoari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 8.3. artikuluan xedatutakoa beteko da.

2.- La resolución de los problemas de interpretación que puedan plantear el presente convenio o su ejecución serán resueltos por la comisión de seguimiento según lo referido en la cláusula anterior; si no fuera posible, se estará a los dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Hamaikagarrena.- Hitzarmenaren ondoreak eta iraupena.

Undécima.- Efectos y duración del convenio.

1.- Hitzarmenak ez du eragingo inolaz ere, parte hartzen duten aldeen eskumenen baztertzea edo aldaketa, izan ere, alde horiek, hitzarmenaren ondorioz hartzen dituzten konpromisoekin lotutako erantzukizunak baino ez dituzte hartuko beren gain.

1.- El convenio no supondrá renuncia ni alteración de las competencias de las partes intervinientes, que asumen únicamente las responsabilidades inherentes a los compromisos que contraen en virtud del mismo.

2.- Hitzarmenak sinatzen den unetik aurrera izango ditu ondorioak eta jarriko dizkie betebeharrak alderdi partehartzaileei, eta alde bakoitzak hartutako konpromiso guztiak bete arte iraungo du.

2.- El convenio surtirá efectos y obligará a las partes intervinientes desde su firma, y durará hasta el total cumplimiento de los compromisos respectivos.

Hamabigarrena.- Hitzarmenaren iraungitzea.

Duodécima.- Extinción del convenio.

1.- Hitzarmen hau iraungi egingo da aurreko klausulan adierazitako epealdia amaitzean edo hala ebazten denean.

1.- El convenio se extinguirá o bien por el transcurso de plazo de vigencia referido en la cláusula anterior, o por resolución.

2.- Alderdiren batek hartutako konpromisoren bat ez betetzeak, beste alderdiari eskubidea emango dio zorroztasunez bete dezan eskatzeko edo hitzarmena bertan behera uztea eskatzeko. Iraungitzea ebazpenaren ondorioz baldin bada, bi aldeek burutzen ari diren lanak eta jada buruturik daudenak kalteturik gera ez daitezen eta erabilera publikorako utzi ahal daitezkeen erabat beharrezkoak diren lanak amaitzeko eta ordaintzeko baldintzak ezarriko dituzte, gertatze diren kalteen eta ondorioen erreklamazioaren kalterik gabe.

2.- El incumplimiento por alguna de las partes de los compromisos asumidos facultará a las demás, o para exigir su estricto cumplimiento, o para solicitar la resolución del convenio. En caso de resolución, las partes determinarán las condiciones para la finalización y pago de las obras que se hallen en ejecución y de las obras estrictamente indispensables para que las ya ejecutadas no se deterioren y puedan ser entregadas al uso público, sin perjuicio de la reclamación de daños y perjuicios que se originen.

Eta, ados daudela adierazteko, agerliarrek dokumentu honen lau ale sinatzen dituzte, goiburuan zehaztutako tokian eta egunean.

Y de conformidad con lo establecido, firman los comparecientes, por triplicado, en el lugar y fecha expresados en el encabezamiento.

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LOPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LOPEZ.

Bilboko Udaleko Alkate Udalburua eta Bilbao Ria 2000, S.A. Sozietate Publikoaren Administrazio Kontseiluko presidentea,

Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Bilbao y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Pública Bilbao Ría 200, S.A.,

IÑAKI AZKUNA URRETA.

IÑAKI AZKUNA URRETA.

VII. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 18KO 2/2012 EBAZPENARENA

ANEXO VII A LA RESOLUCIÓN 2/2012, DE 18 DE ENERO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA AULESTIKO UDALAREN ARTEKOA, HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOARI ETA ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEARI BURUZKO 30/1992 LEGEAREN 38.4.b) ARTIKULUAN EZARRITAKOA BETETZEKO. (EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOARI ZUZENDUTAKO IDAZKIAK UDAL ERREGISTROETAN AURKEZTEKO LANKIDETZA)

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AULESTI EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38.4.B) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. (COLABORACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN REGISTROS MUNICIPALES)

Vitoria-Gasteizen, 2011ko abenduaren 12an.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2011.

BILDUTA:

REUNIDOS:

Batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua dena, EAEren ordezkari gisa, eta bestetik,

Dña. Idoia Mendia Cueva, Consejera de Justicia y Administración Pública, en representación de la Administración de la CAPV, y

Mikel Ansotegui Jayo, Aulestiko Udaleko alkate-lehendakari jauna, esandako Udalaren ordezkari gisa.

Don Mikel Ansotegui Jayo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aulesti, en representación de dicho Ayuntamiento.

Bi ordezkariok, ondorengo manu hauek emandako eskumenak erabiliz dihardute: batetik, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen abenduaren 28ko 472/2009 Dekretua nahiz Jaurlaritzaren Batzordeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b artikuluan aurreikusitako hitzarmenak gauzatzeko, 1996ko urriaren 29an hartutako Erabakia; eta bestetik, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea nahiz, Toki Araubide arloko indarrean dauden xedapenen Testu Bateratua onartu zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua.

Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen atribuidas, por una parte, por el Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Justicia y Administración Pública, y por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de octubre de 1996, para la formalización con las Entidades locales, de los convenios previstos en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992); y por la otra parte, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Bi aldeek, elkar onartzen dute eta elkarri aitortzen diote honako hitzarmen hau gauzatzeko legezko gaitasuna. Horretarako zera

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada una interviene, así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y al efecto

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluaren arabera, Administrazio Publikoei zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenak, Estatuko Administrazio Orokorreko nahiz Autonomi Elkarteetako edozein organotako erregistroan edota Toki-Administrazioko erakunderen batean aurkez daitezke, beti ere, azken kasu honetan, dagokion hitzarmena sinatu bada.

El artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992 establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las Entidades que integran la Administración local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

Aipatutako manu hori betetzea eta herritarren eta administrazio publikoen arteko harremanak erraztea da gaur sinatzen den hitzarmen honen helburua; izan ere, administrazio sinatzaileek lehendik zuten asmoa, hots, herritarrek, EAEko Administrazioaren edozein organo edo erakunderi zuzendu nahi dizkioten agiriak Aulestiko Udalaren erregistroetan, eraginkortasun osoz, aurkeztu ahal izatea, gauzatu egiten da honako hitzarmen hau dela medio.

En aplicación del citado precepto y al objeto de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Públicas actualmente existentes, el convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos puedan presentar, con plenos efectos, los documentos que dirigen a cualquier órgano o entidad de la Administración de la CAPV en los Registros del Ayuntamiento de Aulesti.

Gauzak horrela, arestian aipatutako administrazioek hitzarmen hau sinatzen dute, hona hitzarmenaren

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente convenio de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.- Hitzarmen honen helburua da, EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkioten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Aulestiko Udalaren erregistroetan aurkeztu ahal izatea.

Primera.- El objeto del convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de Aulesti solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de aquélla.

Bigarrena.- EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Aulestiko Udalaren erregistroetan aurkezten direneko data hartuko da kontuan interesatuek epeak betetzeari dagokionean; hildo horretatik, 30/1992 Legearen 48. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

Segunda.- La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de Aulesti de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público, vinculadas o dependientes de aquélla, será válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992.

Hirugarrena.- Aulestiko Udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Tercera.- El Ayuntamiento de Aulesti se compromete a:

a) EAEko Administrazioko Organoei edo administrazio horri atxikiriko Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak bere Erregistroetan onartzea.

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración de la CAPV o a las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de aquélla, con independencia de su localización territorial.

b) EAEko Administrazioari zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenei bere Erregistroetan sarrera ematea, eta honako hauek idatzita gordetzea: sarrera-zenbakia, izenburua, idazkia jaso zeneko eguna eta ordua, interesatuaren datuak, eta, hala dagokionean, idazkia bidali duen organoaren izena, edo bidaltzen zaion pertsona edo organoaren izena; behar denetan, idazki edo jakinarazpenaren laburpena ere jasoko da; hori guztia 30/1992 Legearen 38.3 artikulua eta bigarren xedapen gehigarriaren arabera.

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV, con indicación, en sus asientos, de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra; todo ello de acuerdo con el artículo 38.3 y disposición adicional segunda de la Ley 30/1992.

c) Agiriok erregistroan jaso eta, beranduen, handik bi egunetara, dagozkien organo edo erakundeei zuzenean bidaltzea, beti ere, irteera-data idatzita egongo delarik. Agiriok ahalik eta azkarren jaso daitezen, ahal delarik behintzat, egoki iritzitako teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiliko dira; beti ere, 30/1992 Legearen 45. artikuluan eta horrekin bat datozen gainerako manu eta xedapenetan aurreikusten diren berme eta betebeharrak kontuan izanik.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, con indicación expresa de fecha de salida y, en todo caso, antes de que transcurran los dos días siguientes al de su recepción, directamente a los órganos o Entidades destinatarias de los mismos. Dicha remisión, se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se produzca a la mayor brevedad, utilizando, siempre que sea posible, las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos más adecuados, con las garantías y requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992 y demás preceptos y disposiciones concordantes.

Laugarrena.- EAEko Administrazioak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Cuarta.- La Administración de la CAPV se compromete a:

a) Aulestiko Udalari, administrazioa osatzen duten organo eta erakundeei buruzko informazioa ematea, hala nola informazio hori, etengabe, eguneratzea.

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Aulesti información sobre los órganos y Entidades que la integran o están vinculados o son dependientes de la Administración de la CAPV, así como a actualizarla periódicamente.

b) Aulestiko Udalari baliabide egokiak ematea, honek, EAEko Administrazioari eta honi atxikitako zuzenbide publikoko erakundeei buruzko informazioa eman diezaien herritarrei.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Aulesti instrumentos de información al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administración de la CAPV y las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

c) Erregistroak informatizatzeko laguntza teknikoa eta behar den lankidetza eskaintzea.

c) Prestar la asistencia técnica y colaboración necesaria sobre organización e informatización de los Registros.

Bosgarrena.- Baldin eta, hitzarmen hau sinatzen duten administrazioek euren Erregistroak informatizatzeko neurririk hartzen badute, elkarri jakinarazteko konpromisoa hartzen dute, beti ere, neurriok interkomunikazio sistemen bateragarritasuna eragiten badute; horrelakoetan, administrazio sinatzaileok, aipatutako bateragarritasuna eta euren Erregistroen arteko koordinazioa bermatzeko hitzarmena sinatzen dute.

Quinta.- Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicación y a negociar y, en su caso, formalizar, en su momento, el correspondiente convenio de colaboración que garantice la compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.

Seigarrena.- Hitzarmen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera, lau urtez egongo da indarrean. Baldin eta, administrazio sinatzaileetako batek, hitzarmena amaitu baino, gutxienez, bi hilabete lehenago, espreski, kontrakorik ez badio, hitzarmen hau, besterik gabe, beste lau urtetarako luzatuko da.

Sexta.- El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años, contados a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicho plazo se entenderá automáticamente prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de extinción.

Hitzarmena, ondorengo arrazoi hauek direla kausa ere iraungi egingo da: administrazio sinatzaileek adostasunez hala erabakitzen badute; edota administrazioetako batek, beste administrazioak hitzarmenean ezarritako betebeharrak nabarmenki urratu dituelako, bere aldetik hala erabakitzen badu.

También podrá extinguirse la vigencia del convenio por: a) mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, y b) por decisión unilateral de una de ellas, en caso de incumplimiento grave acreditado, por la otra, de las obligaciones asumidas.

Hitzarmen honen formalizazioa nahiz iraungipena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Aulestiko Udaleko iragarki taulan argitaratuko dira.

Tanto la formalización del convenio como su extinción serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, en el de Bizkaia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aulesti.

Zazpigarrena.- Hitzarmen honen interpretazioa eta aplikazioa direla eta sor daitezkeen zalantza eta eztabaiden inguruko erabakiak hartzea, Justizia eta Herri Administrazio sailburuari dagokio; erabakiok betearazleak izango dira eta haien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da.

Séptima.- Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este convenio serán resueltas, con carácter ejecutivo, por la Consejera de Justicia y Administración Pública, cuyas resoluciones serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ados daudela adierazteko, hala jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, interesatuek jatorrizko bi aleak sinatu dituzte, idazpuruan esandako lekuan eta egunean.

Lo que, en prueba de conformidad, y para que así conste y produzca efectos donde proceda, lo firman en dos ejemplares originales las personas interesadas en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Aulestiko Udaleko alkate-lehendakaria,

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aulesti,

MIKEL ANSOTEGUI JAYO.

MIKEL ANSOTEGUI JAYO.

VIII. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 18KO 2/2012 EBAZPENARENA

ANEXO VIII A LA RESOLUCIÓN 2/2012, DE 18 DE ENERO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA BARRUNDIAKO UDALAREN ARTEKOA, HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOARI ETA ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEARI BURUZKO 30/1992 LEGEAREN 38.4.b) ARTIKULUAN EZARRITAKOA BETETZEKO. (EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOARI ZUZENDUTAKO IDAZKIAK UDAL ERREGISTROETAN AURKEZTEKO LANKIDETZA)

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE BARRUNDIA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38.4.B) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. (COLABORACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN REGISTROS MUNICIPALES)

Vitoria-Gasteizen, 2011ko abenduaren 12an.

En Vitoria-Gasteiz, a 12 de diciembre de 2011.

BILDUTA:

REUNIDOS:

Batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua dena, EAEren ordezkari gisa, eta bestetik,

Dña. Idoia Mendia Cueva, Consejera de Justicia y Administración Pública, en representación de la Administración de la CAPV, y

Afrodisio Olabe Martínez, Barrundiko Udaleko alkate-lehendakari jauna, esandako Udalaren ordezkari gisa.

Don Afrodisio Olabe Martínez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Barrundia, en representación de dicho Ayuntamiento.

Bi ordezkariok, ondorengo manu hauek emandako eskumenak erabiliz dihardute: batetik, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen abenduaren 28ko 472/2009 Dekretua nahiz Jaurlaritzaren Batzordeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b artikuluan aurreikusitako hitzarmenak gauzatzeko, 1996ko urriaren 29an hartutako Erabakia; eta bestetik, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea nahiz, Toki Araubide arloko indarrean dauden xedapenen Testu Bateratua onartu zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua.

Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen atribuidas, por una parte, por el Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Justicia y Administración Pública, y por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de octubre de 1996, para la formalización con las Entidades locales, de los convenios previstos en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992); y por la otra parte, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Bi aldeek, elkar onartzen dute eta elkarri aitortzen diote honako hitzarmen hau gauzatzeko legezko gaitasuna. Horretarako zera

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada una interviene, así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y al efecto

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluaren arabera, Administrazio Publikoei zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenak, Estatuko Administrazio Orokorreko nahiz Autonomi Elkarteetako edozein organotako erregistroan edota Toki-Administrazioko erakunderen batean aurkez daitezke, beti ere, azken kasu honetan, dagokion hitzarmena sinatu bada.

El artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992 establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las Entidades que integran la Administración local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

Aipatutako manu hori betetzea eta herritarren eta administrazio publikoen arteko harremanak erraztea da gaur sinatzen den hitzarmen honen helburua; izan ere, administrazio sinatzaileek lehendik zuten asmoa, hots, herritarrek, EAEko Administrazioaren edozein organo edo erakunderi zuzendu nahi dizkioten agiriak Barrundiko Udalaren erregistroetan, eraginkortasun osoz, aurkeztu ahal izatea, gauzatu egiten da honako hitzarmen hau dela medio.

En aplicación del citado precepto y al objeto de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Públicas actualmente existentes, el convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos puedan presentar, con plenos efectos, los documentos que dirigen a cualquier órgano o entidad de la Administración de la CAPV en los Registros del Ayuntamiento de Barrundia.

Gauzak horrela, arestian aipatutako administrazioek hitzarmen hau sinatzen dute, hona hitzarmenaren

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente convenio de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.- Hitzarmen honen helburua da, EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkioten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Barrundiko Udalaren erregistroetan aurkeztu ahal izatea.

Primera.- El objeto del convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de Barrundia solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de aquélla.

Bigarrena.- EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Barrundiko Udalaren erregistroetan aurkezten direneko data hartuko da kontuan interesatuek epeak betetzeari dagokionean; hildo horretatik, 30/1992 Legearen 48. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

Segunda.- La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de Barrundia de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público, vinculadas o dependientes de aquélla, será válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992.

Hirugarrena.- Barrundiko Udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Tercera.- El Ayuntamiento de Barrundia se compromete a:

a) EAEko Administrazioko Organoei edo administrazio horri atxikiriko Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak bere Erregistroetan onartzea.

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración de la CAPV o a las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de aquélla, con independencia de su localización territorial.

b) EAEko Administrazioari zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenei bere Erregistroetan sarrera ematea, eta honako hauek idatzita gordetzea: sarrera-zenbakia, izenburua, idazkia jaso zeneko eguna eta ordua, interesatuaren datuak, eta, hala dagokionean, idazkia bidali duen organoaren izena, edo bidaltzen zaion pertsona edo organoaren izena; behar denetan, idazki edo jakinarazpenaren laburpena ere jasoko da; hori guztia 30/1992 Legearen 38.3 artikulua eta bigarren xedapen gehigarriaren arabera.

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV, con indicación, en sus asientos, de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra; todo ello de acuerdo con el artículo 38.3 y disposición adicional segunda de la Ley 30/1992.

c) Agiriok erregistroan jaso eta, beranduen, handik bi egunetara, dagozkien organo edo erakundeei zuzenean bidaltzea, beti ere, irteera-data idatzita egongo delarik. Agiriok ahalik eta azkarren jaso daitezen, ahal delarik behintzat, egoki iritzitako teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiliko dira; beti ere, 30/1992 Legearen 45. artikuluan eta horrekin bat datozen gainerako manu eta xedapenetan aurreikusten diren berme eta betebeharrak kontuan izanik.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, con indicación expresa de fecha de salida y, en todo caso, antes de que transcurran los dos días siguientes al de su recepción, directamente a los órganos o Entidades destinatarias de los mismos. Dicha remisión, se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se produzca a la mayor brevedad, utilizando, siempre que sea posible, las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos más adecuados, con las garantías y requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992 y demás preceptos y disposiciones concordantes.

Laugarrena.- EAEko Administrazioak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Cuarta.- La Administración de la CAPV se compromete a:

a) Barrundiko Udalari, administrazioa osatzen duten organo eta erakundeei buruzko informazioa ematea, hala nola informazio hori, etengabe, eguneratzea.

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Barrundia información sobre los órganos y Entidades que la integran o están vinculados o son dependientes de la Administración de la CAPV, así como a actualizarla periódicamente.

b) Barrundiko Udalari baliabide egokiak ematea, honek, EAEko Administrazioari eta honi atxikitako zuzenbide publikoko erakundeei buruzko informazioa eman diezaien herritarrei.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Barrundia instrumentos de información al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administración de la CAPV y las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

c) Erregistroak informatizatzeko laguntza teknikoa eta behar den lankidetza eskaintzea.

c) Prestar la asistencia técnica y colaboración necesaria sobre organización e informatización de los Registros.

Bosgarrena.- Baldin eta, hitzarmen hau sinatzen duten administrazioek euren Erregistroak informatizatzeko neurririk hartzen badute, elkarri jakinarazteko konpromisoa hartzen dute, beti ere, neurriok interkomunikazio sistemen bateragarritasuna eragiten badute; horrelakoetan, administrazio sinatzaileok, aipatutako bateragarritasuna eta euren Erregistroen arteko koordinazioa bermatzeko hitzarmena sinatzen dute.

Quinta.- Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicación y a negociar y, en su caso, formalizar, en su momento, el correspondiente convenio de colaboración que garantice la compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.

Seigarrena.- Hitzarmen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera, lau urtez egongo da indarrean. Baldin eta, administrazio sinatzaileetako batek, hitzarmena amaitu baino, gutxienez, bi hilabete lehenago, espresuki, kontrakorik ez badio, hitzarmen hau, besterik gabe, beste lau urtetarako luzatuko da.

Sexta.- El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años, contados a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicho plazo se entenderá automáticamente prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de extinción.

Hitzarmena, ondorengo arrazoi hauek direla kausa ere iraungi egingo da: administrazio sinatzaileek adostasunez hala erabakitzen badute; edota administrazioetako batek, beste administrazioak hitzarmenean ezarritako betebeharrak nabarmenki urratu dituelako, bere aldetik hala erabakitzen badu.

También podrá extinguirse la vigencia del convenio por: a) mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, y b) por decisión unilateral de una de ellas, en caso de incumplimiento grave acreditado, por la otra, de las obligaciones asumidas.

Hitzarmen honen formalizazioa nahiz iraungipena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean eta Barrundiko Udaleko iragarki taulan argitaratuko dira.

Tanto la formalización del convenio como su extinción serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, en el del Territorio Histórico de Álava y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Barrundia.

Zazpigarrena.- Hitzarmen honen interpretazioa eta aplikazioa direla eta sor daitezkeen zalantza eta eztabaiden inguruko erabakiak hartzea, Justizia eta Herri Administrazio sailburuari dagokio; erabakiok betearazleak izango dira eta haien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da.

Séptima.- Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este convenio serán resueltas, con carácter ejecutivo, por la Consejera de Justicia y Administración Pública, cuyas resoluciones serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ados daudela adierazteko, hala jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, interesatuek jatorrizko bi aleak sinatu dituzte, idazpuruan esandako lekuan eta egunean.

Lo que, en prueba de conformidad, y para que así conste y produzca efectos donde proceda, lo firman en dos ejemplares originales las personas interesadas en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Barrundiko Udaleko alkate-lehendakaria,

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Barrundia,

AFRODISIO OLABE MARTÍNEZ.

AFRODISIO OLABE MARTÍNEZ.

IX. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 18KO 2/2012 EBAZPENARENA

ANEXO IX A LA RESOLUCIÓN 2/2012, DE 18 DE ENERO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA LEGORRETAKO UDALAREN ARTEKOA, HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOARI ETA ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEARI BURUZKO 30/1992 LEGEAREN 38.4.b) ARTIKULUAN EZARRITAKOA BETETZEKO. (EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOARI ZUZENDUTAKO IDAZKIAK UDAL ERREGISTROETAN AURKEZTEKO LANKIDETZA)

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE LEGORRETA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38.4.B) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. (COLABORACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN REGISTROS MUNICIPALES)

Vitoria-Gasteizen, 2011ko azaroaren 14an.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de noviembre de 2011.

BILDUTA:

REUNIDOS:

Batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Justizia eta Herri Administrazioko sailburua dena, EAEren ordezkari gisa, eta bestetik,

Doña Idoia Mendia Cueva, Consejera de Justicia y Administración Pública, en representación de la Administración de la CAPV, y

Bakartxo Mendez Urdangarin, Legorretako Udaleko Alkate-lehendakari andrea, esandako Udalaren ordezkari gisa.

Doña Bakartxo Mendez Urdangarin, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Legorreta, en representación de dicho Ayuntamiento.

Bi ordezkariok, ondorengo manu hauek emandako eskumenak erabiliz dihardute: batetik, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen abenduaren 28ko 472/2009 Dekretua nahiz Jaurlaritzaren Batzordeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b artikuluan aurreikusitako hitzarmenak gauzatzeko, 1996ko urriaren 29an hartutako Erabakia; eta bestetik, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea nahiz, Toki Araubide arloko indarrean dauden xedapenen Testu Bateratua onartu zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua.

Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen atribuidas, por una parte, por el Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Justicia y Administración Pública, y por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de octubre de 1996, para la formalización con las Entidades locales, de los convenios previstos en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992); y por la otra parte, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Bi aldeek, elkar onartzen dute eta elkarri aitortzen diote honako hitzarmen hau gauzatzeko legezko gaitasuna. Horretarako zera

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada una interviene, así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y al efecto

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluaren arabera, Administrazio Publikoei zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenak, Estatuko Administrazio Orokorreko nahiz Autonomi Elkarteetako edozein organotako erregistroan edota Toki-Administrazioko erakunderen batean aurkez daitezke, beti ere, azken kasu honetan, dagokion hitzarmena sinatu bada.

El artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992 establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las Entidades que integran la Administración local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

Aipatutako manu hori betetzea eta herritarren eta administrazio publikoen arteko harremanak erraztea da gaur sinatzen den hitzarmen honen helburua; izan ere, administrazio sinatzaileek lehendik zuten asmoa, hots, herritarrek, EAEko Administrazioaren edozein organo edo erakunderi zuzendu nahi dizkioten agiriak Legorretako Udalaren erregistroetan, eraginkortasun osoz, aurkeztu ahal izatea, gauzatu egiten da honako hitzarmen hau dela medio.

En aplicación del citado precepto y al objeto de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Públicas actualmente existentes, el convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos puedan presentar, con plenos efectos, los documentos que dirigen a cualquier órgano o entidad de la Administración de la CAPV en los Registros del Ayuntamiento de Legorreta.

Gauzak horrela, arestian aipatutako administrazioek hitzarmen hau sinatzen dute, hona hitzarmenaren

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente convenio de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.- Hitzarmen honen helburua da, EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkioten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Legorretako Udalaren erregistroetan aurkeztu ahal izatea.

Primera.- El objeto del convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de Legorreta solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de aquélla.

Bigarrena.- EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Legorretako Udalaren erregistroetan aurkezten direneko data hartuko da kontuan interesatuek epeak betetzeari dagokionean; hildo horretatik, 30/1992 Legearen 48. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

Segunda.- La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de Legorreta de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público, vinculadas o dependientes de aquélla, será válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992.

Hirugarrena.- Legorretako Udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Tercera.- El Ayuntamiento de Legorreta se compromete a:

a) EAEko Administrazioko Organoei edo administrazio horri atxikiriko Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak bere Erregistroetan onartzea.

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración de la CAPV o a las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de aquélla, con independencia de su localización territorial.

b) EAEko Administrazioari zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenei bere Erregistroetan sarrera ematea, eta honako hauek idatzita gordetzea: sarrera-zenbakia, izenburua, idazkia jaso zeneko eguna eta ordua, interesatuaren datuak, eta, hala dagokionean, idazkia bidali duen organoaren izena, edo bidaltzen zaion pertsona edo organoaren izena; behar denetan, idazki edo jakinarazpenaren laburpena ere jasoko da; hori guztia 30/1992 Legearen 38.3 artikulua eta bigarren xedapen gehigarriaren arabera.

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV, con indicación, en sus asientos, de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra; todo ello de acuerdo con el artículo 38.3 y disposición adicional segunda de la Ley 30/1992.

c) Agiriok erregistroan jaso eta, beranduen, handik bi egunetara, dagozkien organo edo erakundeei zuzenean bidaltzea, beti ere, irteera-data idatzita egongo delarik. Agiriok ahalik eta azkarren jaso daitezen, ahal delarik behintzat, egoki iritzitako teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiliko dira; beti ere, 30/1992 Legearen 45. artikuluan eta horrekin bat datozen gainerako manu eta xedapenetan aurreikusten diren berme eta betebeharrak kontuan izanik.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, con indicación expresa de fecha de salida y, en todo caso, antes de que transcurran los dos días siguientes al de su recepción, directamente a los órganos o Entidades destinatarias de los mismos. Dicha remisión, se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se produzca a la mayor brevedad, utilizando, siempre que sea posible, las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos más adecuados, con las garantías y requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992 y demás preceptos y disposiciones concordantes.

Laugarrena.- EAEko Administrazioak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Cuarta.- La Administración de la CAPV se compromete a:

a) Legorretako Udalari, administrazioa osatzen duten organo eta erakundeei buruzko informazioa ematea, hala nola informazio hori, etengabe, eguneratzea.

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Legorreta información sobre los órganos y Entidades que la integran o están vinculados o son dependientes de la Administración de la CAPV, así como a actualizarla periódicamente.

b) Legorretako Udalari baliabide egokiak ematea, honek, EAEko Administrazioari eta honi atxikitako zuzenbide publikoko erakundeei buruzko informazioa eman diezaien herritarrei.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Legorreta instrumentos de información al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administración de la CAPV y las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

c) Erregistroak informatizatzeko laguntza teknikoa eta behar den lankidetza eskaintzea.

c) Prestar la asistencia técnica y colaboración necesaria sobre organización e informatización de los Registros.

Bosgarrena.- Baldin eta, hitzarmen hau sinatzen duten administrazioek euren Erregistroak informatizatzeko neurririk hartzen badute, elkarri jakinarazteko konpromisoa hartzen dute, beti ere, neurriok interkomunikazio sistemen bateragarritasuna eragiten badute; horrelakoetan, administrazio sinatzaileok, aipatutako bateragarritasuna eta euren Erregistroen arteko koordinazioa bermatzeko hitzarmena sinatzen dute.

Quinta.- Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicación y a negociar y, en su caso, formalizar, en su momento, el correspondiente convenio de colaboración que garantice la compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.

Seigarrena.- Hitzarmen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera, lau urtez egongo da indarrean. Baldin eta, administrazio sinatzaileetako batek, hitzarmena amaitu baino, gutxienez, bi hilabete lehenago, espreski, kontrakorik ez badio, hitzarmen hau, besterik gabe, beste lau urtetarako luzatuko da.

Sexta.- El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años, contados a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicho plazo se entenderá automáticamente prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de extinción.

Hitzarmena, ondorengo arrazoi hauek direla kausa ere iraungi egingo da: administrazio sinatzaileek adostasunez hala erabakitzen badute; edota administrazioetako batek, beste administrazioak hitzarmenean ezarritako betebeharrak nabarmenki urratu dituelako, bere aldetik hala erabakitzen badu.

También podrá extinguirse la vigencia del convenio por: a) mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, y b) por decisión unilateral de una de ellas, en caso de incumplimiento grave acreditado, por la otra, de las obligaciones asumidas.

Hitzarmen honen formalizazioa nahiz iraungipena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Legorretako Udaleko iragarki taulan argitaratuko dira.

Tanto la formalización del convenio como su extinción serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, en el de Gipuzkoa y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Legorreta.

Zazpigarrena.- Hitzarmen honen interpretazioa eta aplikazioa direla eta sor daitezkeen zalantza eta eztabaiden inguruko erabakiak hartzea, Justizia eta Herri Administrazio sailburuari dagokio; erabakiok betearazleak izango dira eta haien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da.

Séptima.- Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este convenio serán resueltas, con carácter ejecutivo, por la Consejera de Justicia y Administración Pública, cuyas resoluciones serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ados daudela adierazteko, hala jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, interesatuek jatorrizko bi aleak sinatu dituzte, idazpuruan esandako lekuan eta egunean.

Lo que, en prueba de conformidad, y para que así conste y produzca efectos donde proceda, lo firman en dos ejemplares originales las personas interesadas en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Legorretako Udaleko alkate-lehendakaria,

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Legorreta,

BAKARTXO MENDEZ URDANGARIN.

BAKARTXO MENDEZ URDANGARIN.

X. ERANSKINA, JAURLARITZAREN IDAZKARITZAKO ETA LEGEBILTZARRAREKIKO HARREMANETARAKO ZUZENDARIAREN URTARRILAREN 18KO 2/2012 EBAZPENARENA

ANEXO X A LA RESOLUCIÓN 2/2012, DE 18 DE ENERO, DE LA DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

HITZARMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA ZEGAMAKO UDALAREN ARTEKOA, HERRI ADMINISTRAZIOEN ARAUBIDE JURIDIKOARI ETA ADMINISTRAZIO PROZEDURA ERKIDEARI BURUZKO 30/1992 LEGEAREN 38.4.b) ARTIKULUAN EZARRITAKOA BETETZEKO. (EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIOARI ZUZENDUTAKO IDAZKIAK UDAL ERREGISTROETAN AURKEZTEKO LANKIDETZA)

CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ZEGAMA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38.4.B) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN. (COLABORACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN REGISTROS MUNICIPALES)

Vitoria-Gasteizen, 2011ko abenduaren 5ean.

En Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2011.

BILDUTA:

REUNIDOS:

Batetik, Idoia Mendia Cueva andrea, Justizia eta Herri Administrazio sailburua dena, EAEren ordezkari gisa, eta bestetik,

Doña Idoia Mendia Cueva, Consejera de Justicia y Administración Pública, en representación de la Administración de la CAPV, y

Edurne Albizu Ormazabal, Zegamako Udaleko Alkate-lehendakari andrea, esandako Udalaren ordezkari gisa.

Doña Edurne Albizu Ormazabal, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Zegama, en representación de dicho Ayuntamiento.

Bi ordezkariok, ondorengo manu hauek emandako eskumenak erabiliz dihardute: batetik, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen abenduaren 28ko 472/2009 Dekretua nahiz Jaurlaritzaren Batzordeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4.b artikuluan aurreikusitako hitzarmenak gauzatzeko, 1996ko urriaren 29an hartutako Erabakia; eta bestetik, Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea nahiz, Toki Araubide arloko indarrean dauden xedapenen Testu Bateratua onartu zuen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua.

Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen atribuidas, por una parte, por el Decreto 472/2009, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento Justicia y Administración Pública, y por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de octubre de 1996, para la formalización con las Entidades locales, de los convenios previstos en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante Ley 30/1992); y por la otra parte, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Bi aldeek, elkar onartzen dute eta elkarri aitortzen diote honako hitzarmen hau gauzatzeko legezko gaitasuna. Horretarako zera

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada una interviene, así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y al efecto

ADIERAZTEN DUTE:

EXPONEN:

30/1992 Legearen 38.4.b) artikuluaren arabera, Administrazio Publikoei zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenak, Estatuko Administrazio Orokorreko nahiz Autonomi Elkarteetako edozein organotako erregistroan edota Toki-Administrazioko erakunderen batean aurkez daitezke, beti ere, azken kasu honetan, dagokion hitzarmena sinatu bada.

El artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992 establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los Registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las Entidades que integran la Administración local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.

Aipatutako manu hori betetzea eta herritarren eta administrazio publikoen arteko harremanak erraztea da gaur sinatzen den hitzarmen honen helburua; izan ere, administrazio sinatzaileek lehendik zuten asmoa, hots, herritarrek, EAEko Administrazioaren edozein organo edo erakunderi zuzendu nahi dizkioten agiriak Zegamako Udalaren erregistroetan, eraginkortasun osoz, aurkeztu ahal izatea, gauzatu egiten da honako hitzarmen hau dela medio.

En aplicación del citado precepto y al objeto de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Públicas actualmente existentes, el convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos puedan presentar, con plenos efectos, los documentos que dirigen a cualquier órgano o entidad de la Administración de la CAPV en los Registros del Ayuntamiento de Zegama.

Gauzak horrela, arestian aipatutako administrazioek hitzarmen hau sinatzen dute, hona hitzarmenaren

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente convenio de acuerdo con las siguientes

KLAUSULAK

CLÁUSULAS

Lehenengoa.- Hitzarmen honen helburua da, EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkioten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Zegamako Udalaren erregistroetan aurkeztu ahal izatea.

Primera.- El objeto del convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de Zegama solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de aquélla.

Bigarrena.- EAEko Administrazioari eta nortasun juridikoa duten Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak Zegamako Udalaren erregistroetan aurkezten direneko data hartuko da kontuan interesatuek epeak betetzeari dagokionean; hildo horretatik, 30/1992 Legearen 48. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

Segunda.- La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de Zegama de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público, vinculadas o dependientes de aquélla, será válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992.

Hirugarrena.- Zegamako Udalak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Tercera.- El Ayuntamiento de Zegama se compromete a:

a) EAEko Administrazioko Organoei edo administrazio horri atxikiriko Zuzenbide Publikoko Erakundeei herritarrek zuzentzen dizkieten eskaera, idazki eta jakinarazpenak bere Erregistroetan onartzea.

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los órganos de la Administración de la CAPV o a las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de aquélla, con independencia de su localización territorial.

b) EAEko Administrazioari zuzendutako eskaera, idazki eta jakinarazpenei bere Erregistroetan sarrera ematea, eta honako hauek idatzita gordetzea: sarrera-zenbakia, izenburua, idazkia jaso zeneko eguna eta ordua, interesatuaren datuak, eta, hala dagokionean, idazkia bidali duen organoaren izena, edo bidaltzen zaion pertsona edo organoaren izena; behar denetan, idazki edo jakinarazpenaren laburpena ere jasoko da; hori guztia 30/1992 Legearen 38.3 artikulua eta bigarren xedapen gehigarriaren arabera.

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV, con indicación, en sus asientos, de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra; todo ello de acuerdo con el artículo 38.3 y disposición adicional segunda de la Ley 30/1992.

c) Agiriok erregistroan jaso eta, beranduen, handik bi egunetara, dagozkien organo edo erakundeei zuzenean bidaltzea, beti ere, irteera-data idatzita egongo delarik. Agiriok ahalik eta azkarren jaso daitezen, ahal delarik behintzat, egoki iritzitako teknika eta bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoak erabiliko dira; beti ere, 30/1992 Legearen 45. artikuluan eta horrekin bat datozen gainerako manu eta xedapenetan aurreikusten diren berme eta betebeharrak kontuan izanik.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, con indicación expresa de fecha de salida y, en todo caso, antes de que transcurran los dos días siguientes al de su recepción, directamente a los órganos o Entidades destinatarias de los mismos. Dicha remisión, se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se produzca a la mayor brevedad, utilizando, siempre que sea posible, las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos más adecuados, con las garantías y requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992 y demás preceptos y disposiciones concordantes.

Laugarrena.- EAEko Administrazioak honako konpromiso hauek hartzen ditu:

Cuarta.- La Administración de la CAPV se compromete a:

a) Zegamako Udalari, administrazioa osatzen duten organo eta erakundeei buruzko informazioa ematea, hala nola informazio hori, etengabe, eguneratzea.

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Zegama información sobre los órganos y Entidades que la integran o están vinculados o son dependientes de la Administración de la CAPV, así como a actualizarla periódicamente.

b) Zegamako Udalari baliabide egokiak ematea, honek, EAEko Administrazioari eta honi atxikitako zuzenbide publikoko erakundeei buruzko informazioa eman diezaien herritarrei.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Zegama instrumentos de información al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administración de la CAPV y las Entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

c) Erregistroak informatizatzeko laguntza teknikoa eta behar den lankidetza eskaintzea.

c) Prestar la asistencia técnica y colaboración necesaria sobre organización e informatización de los Registros.

Bosgarrena.- Baldin eta, hitzarmen hau sinatzen duten administrazioek euren Erregistroak informatizatzeko neurririk hartzen badute, elkarri jakinarazteko konpromisoa hartzen dute, beti ere, neurriok interkomunikazio sistemen bateragarritasuna eragiten badute; horrelakoetan, administrazio sinatzaileok, aipatutako bateragarritasuna eta euren Erregistroen arteko koordinazioa bermatzeko hitzarmena sinatzen dute.

Quinta.- Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicación y a negociar y, en su caso, formalizar, en su momento, el correspondiente convenio de colaboración que garantice la compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.

Seigarrena.- Hitzarmen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera, lau urtez egongo da indarrean. Baldin eta, administrazio sinatzaileetako batek, hitzarmena amaitu baino, gutxienez, bi hilabete lehenago, espreski, kontrakorik ez badio, hitzarmen hau, besterik gabe, beste lau urtetarako luzatuko da.

Sexta.- El plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro años, contados a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicho plazo se entenderá automáticamente prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una antelación mínima de dos meses a la fecha de extinción.

Hitzarmena, ondorengo arrazoi hauek direla kausa ere iraungi egingo da: administrazio sinatzaileek adostasunez hala erabakitzen badute; edota administrazioetako batek, beste administrazioak hitzarmenean ezarritako betebeharrak nabarmenki urratu dituelako, bere aldetik hala erabakitzen badu.

También podrá extinguirse la vigencia del convenio por: a) mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, y b) por decisión unilateral de una de ellas, en caso de incumplimiento grave acreditado, por la otra, de las obligaciones asumidas.

Hitzarmen honen formalizazioa nahiz iraungipena, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Zegamako Udaleko iragarki taulan argitaratuko dira.

Tanto la formalización del convenio como su extinción serán objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, en el de Gipuzkoa y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Zegama.

Zazpigarrena.- Hitzarmen honen interpretazioa eta aplikazioa direla eta sor daitezkeen zalantza eta eztabaiden inguruko erabakiak hartzea, Justizia eta Herri Administrazio sailburuari dagokio; erabakiok betearazleak izango dira eta haien kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da.

Séptima.- Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este convenio serán resueltas, con carácter ejecutivo, por la Consejera de Justicia y Administración Pública, cuyas resoluciones serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Ados daudela adierazteko, hala jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, interesatuek jatorrizko bi aleak sinatu dituzte, idazpuruan esandako lekuan eta egunean.

Lo que, en prueba de conformidad, y para que así conste y produzca efectos donde proceda, lo firman en dos ejemplares originales las personas interesadas en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

Zegamako Udaleko alkate-lehendakaria,

La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Zegama,

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL.

EDURNE ALBIZU ORMAZABAL.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana