Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritzaren web gunerako sarbidea

Euskadi.net

Hemen zaude:
  1. Egoitza Elektronikoa
  2.  
  3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

211. zk., 2011ko azaroaren 8a, asteartea

N.º 211, martes 8 de noviembre de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad del País Vasco
5383
5383

EBAZPENA, 2011ko urriaren 13koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiarena, UPV/EHUko Boto Elektronikoari buruzko araudia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua emateko dena.

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2011, de la Secretaria General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la Normativa de Voto Electrónico de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Otsailaren 15eko 17/2011 Dekretuaren bidez (2011ko otsailaren 24ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 38. zk.), Euskal Herriko Unibertsitateko Estatutuak onartu ziren.

Mediante Decreto 17/2011, de 15 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 38, de 24 de febrero de 2011, se han aprobado los Estatutos de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Estatutuetako 162. artikuluak Unibertsitateko Gobernu Kontseiluari ematen dio Hauteskunde Arautegi Orokorra onartzeko eskumena.

El artículo 162 confiere al Consejo de Gobierno la competencia para aprobar el Reglamento de Régimen Electoral General.

Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sartzeko Bide Elektronikoak Erabiltzeari buruzko 2007ko ekainaren 22ko 11/2007 Legeak administrazioa, aurrerantzean, zerbitzuaren eraginkortasun-printzipioak araututako administrazio elektroniko izatea sustatzen duela kontuan izanda, UPV/EHUren Hauteskunde Erregimen Orokorreko Araudiaren laugarren xedapen gehigarrian hauteskunde-prozesuak prozedura elektronikoen bitartez garatzeko aukera dago bilduta; honelaxe, hain zuzen: «Boto-eskubidea hautestontzi elektronikoan edo bide telematikotik egikaritzeko, betiere, ezinbestekoa izango da Errektoreak horretarako bitarteko teknikoak (zaurtezintasun-printzipioa, boto-bakartasunaren printzipioa, pribatutasun-printzipioa, egiaztagarritasun-printzipioa eta eskuragarritasun-printzipioa babestuko dutenak) izan badirela egiaztatzea eta baimena ematea; eta guztia Gobernu Kontseiluak horretarako osatzen duen araudiarekin bat eginda egikarituko da».

Teniendo en cuenta que la Ley 11/2007, de 22 de junio de 2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los servicios públicos promueve que la administración se transforme en una administración electrónica regida por el principio de eficacia al servicio, en la disposición adicional cuarta del Reglamento de Régimen Electoral General de la UPV/EHU se recoge la posibilidad de que los procesos electorales se puedan desarrollar a través de procedimientos electrónicos, en los siguientes términos: «El ejercicio del derecho de voto en urna electrónica o por vía telemática requerirá, en todo caso, la previa verificación y autorización por el Rector o Rectora de que se cuenta con los medios técnicos necesarios a tal efecto que salvaguardarán los principios de invulnerabilidad, unicidad del voto, privacidad, verificabilidad, accesibilidad, y se ejercitará conforme a la normativa que el Consejo de Gobierno desarrolle al efecto».

Printzipio horiek guztiak babesteko beharrezko teknologia izan badela egiaztatu ondoren, honako Araudi hau idatzi da. Bertan, UPV/EHU barnean hauteskunde-sistema elektronikoa edo boto elektronikoa lantzeko prozedura garatuko da.

Habiéndose verificado que se cuenta con la tecnología necesaria para la salvaguarda de estos principios se redacta esta Normativa en la que se pretende desarrollar el procedimiento por el que se desarrollará el sistema electoral electrónico o voto electrónico en la UPV/EHU.

Hori guztia aintzat hartuta, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak, 2011ko urriaren 13ko bileran, Euskal Herriko Unibertsitateko Boto Elektronikoari buruzko araudia onartzea erabaki zuen, eranskinean jasotako moduan.

A la vista de las anteriores consideraciones, el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, en su sesión de 13 de octubre de 2011, decidió aprobar la Normativa de Voto Electrónico de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, en los términos recogidos en el anexo.

Bestalde, UPV/EHUko Estatutuetako 187.1 artikuluaren d) atalak idazkari nagusiari ematen dio UPV/EHUko erabaki guztien publizitatea bermatzeko agindua.

Considerando que el artículo 187.1 de los Estatutos de la UPV/EHU en su apartado d), encomienda a la Secretaria General garantizar la publicidad de todos los acuerdos de la UPV/EHU.

Hori guztia kontuan hartuta, honako hau

Por todo ello,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa.- Agindua ematea Euskal Herriko Unibertsitateko Boto Elektronikoari buruzko araudia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko, erabaki honen eranskinean ageri den moduan.

Primero.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la Normativa de Voto Electrónico de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, según lo dispuesto en el anexo.

Bigarrena.- Arautegi hau argitaratu eta egunean bertan sartuko da indarrean.

Segundo.- Este Reglamento entrará en vigor el mismo día de su publicación.

Leioa, 2011ko urriaren 13a.

Leioa, a 13 de octubre de 2011.

Idazkari nagusia,

La Secretaria General,

EVA FERREIRA GARCÍA.

EVA FERREIRA GARCÍA.

ERANSKINA

ANEXO

BOTO ELEKTRONIKOARI BURUZKO ARAUDIA

NORMATIVA DE VOTO ELECTRÓNICO

ATARIKOA

PREÁMBULO

Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sartzeko Bide Elektronikoak Erabiltzeari buruzko 2007ko ekainaren 22ko 11/2007 Legeak administrazioa, aurrerantzean, zerbitzuaren eraginkortasun-printzipioak araututako administrazio elektroniko izatea sustatzen duela kontuan izanda, UPV/EHUren Hauteskunde Erregimen Orokorreko Araudiaren laugarren xedapen gehigarrian hauteskunde-prozesuak prozedura elektronikoen bitartez garatzeko aukera dago bilduta; honelaxe, hain zuzen: «Boto-eskubidea hautestontzi elektronikoan edo bide telematikotik egikaritzeko, betiere, ezinbestekoa izango da Errektoreak horretarako bitarteko teknikoak (zaurtezintasun-printzipioa, boto-bakartasunaren printzipioa, pribatutasun-printzipioa, egiaztagarritasun-printzipioa eta eskuragarritasun-printzipioa babestuko dutenak) izan badirela egiaztatzea eta baimena ematea; eta guztia Gobernu Kontseiluak horretarako osatzen duen araudiarekin bat eginda egikarituko da».

Teniendo en cuenta que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los servicios públicos promueve que la administración se transforme en una administración electrónica regida por el principio de eficacia al servicio, en la disposición adicional cuarta del Reglamento de Régimen Electoral General de la UPV/EHU se recoge la posibilidad de que los procesos electorales se puedan desarrollar a través de procedimientos electrónicos, en los siguientes términos: «El ejercicio del derecho de voto en urna electrónica o por vía telemática requerirá, en todo caso, la previa verificación y autorización por el Rector o Rectora de que se cuenta con los medios técnicos necesarios a tal efecto que salvaguardarán los principios de invulnerabilidad, unicidad del voto, privacidad, verificabilidad, accesibilidad, y se ejercitará conforme a la normativa que el Consejo de Gobierno desarrolle al efecto.»

Printzipio horiek guztiak babesteko beharrezko teknologia izan badela egiaztatu ondoren, honako Araudi hau idatzi da. Bertan, UPV/EHU barnean hauteskunde-sistema elektronikoa edo boto elektronikoa lantzeko prozedura garatuko da.

Habiéndose verificado que se cuenta con la tecnología necesaria para la salvaguarda de estos principios se redacta esta Normativa en la que se pretende desarrollar el procedimiento por el que se desarrollará el sistema electoral electrónico o voto electrónico en la UPV/EHU.

1. artikulua.- Definizioak.

Artículo 1.- Definiciones.

1.- Bozketa elektronikoan, hain zuzen, Internetera konektatutako ordenagailuen bitartez egiten da hautesleek botoak emateko eta jasotako botoak egiaztatzeko prozedura. Nolanahi ere, segurtasun-neurri guztiak bermatzeko beharrezko mekanismo teknikoak erabiliko dira. Alegia, kriptografia-protokolo bereziak baliatuko dira.

1.- La votación electrónica supone que el procedimiento de emisión de votos por parte de los votantes y la verificación de votos emitidos se hace a través de ordenadores conectados a Internet. En cualquier caso, se utilizarán los mecanismos técnicos adecuados para garantizar el máximo nivel de seguridad, utilizando protocolos criptográficos especiales.

2.- Bozketa elektronikoa zeinahi tokitatik egin daiteke, sarera konektatuta egonez gero.

2.- La votación electrónica se puede ejercer desde cualquier lugar conectado a la red.

3.- UPV/EHUk bermatuko du hauteskunde-sistemaren euskarria izango den azpiegitura teknologikoak hauteslearen sekretua eta pribatutasuna, boto-segurtasuna eta zenbaketa bereizia ziurtatzeko segurtasun-neurriak aurreikus ditzan, boto-eskubidea egikaritu bitartean.

3.- La UPV/EHU garantizará que la infraestructura tecnológica que da soporte al sistema electoral, contemple las medidas de seguridad que garanticen el correcto funcionamiento durante el período en el que se ejerce el derecho al voto, el secreto y la privacidad del votante, la integridad del voto y un escrutinio disociado.

2. artikulua.- Hauteskunde-mahai elektronikoa.

Artículo 2.- Mesa Electoral electrónica.

1.- Hauteskunde-mahai espezifiko bat eratu da, bozketa elektronikoa egin ahal izateko. Honako prozedura honek arautzen du mahai hori, Hauteskunde Erregimen Orokorreko Araudian eta hauteskunde-gaietako gainerako araudietan xedatutakoa alde batera utzita.

1.- Se constituye una Mesa Electoral específica para el voto electrónico, la cual se regula por el presente procedimiento y con independencia de lo establecido en el Reglamento de Régimen Electoral General y demás normativa en materia electoral.

2.- Ondorio horietarako, Hauteskunde Batzorde Orokorreko kideekin eratuko da Hauteskunde-mahai Elektronikoa. Eratze-saioan egon ahal izango dute, halaber, horretarako izendatutako ikuskatzaileek eta boto elektronikoa zaintzeaz arduratuko den babes-taldea ere. Lehendakaritzak hartutako erabakiaren arabera, bozketa hasi baino lehenago egingo dute bilera, aurrerapen nahikoarekin.

2.- A estos efectos, los miembros de la Comisión Electoral General se constituirán en la Mesa Electoral Electrónica. En su sesión de constitución también podrán estar presentes los y las interventoras designadas al efecto, así como el equipo de apoyo responsable del mantenimiento del voto electrónico. Por acuerdo de la Presidencia, se reunirá con la antelación suficiente antes del inicio de la votación.

Hauteskunde-mahaia modu baliagarrian osatzeko, ezinbestekoa izango da gutxienez hiru kide egotea.

Para la válida constitución de la Mesa Electoral será necesaria la presencia de un mínimo de tres miembros.

Hauteskunde-mahai Elektronikoa eratzean, ez da aplikagarria izango UPV/EHUren Hauteskunde Erregimen Orokorreko Araudiaren 9.8 artikuluan bildutako debekua.

Al objeto de la constitución de la Mesa Electoral Electrónica, no será de aplicación la prohibición recogida en el artículo 9.8 del Reglamento de Régimen Electoral General de la UPV/EHU.

3.- Hauteskunde-mahai elektronikoa arduratuko da emandako botoak zaintzeaz eta hautestontzi elektronikoa irekitzeaz, horretarako izendatutako ikuskatzaileen aurrean. Honako funtzio hauek izango ditu:

3.- La Mesa electoral electrónica será la responsable de la custodia de los votos emitidos y de la apertura de la urna electrónica en presencia de las o los interventores designados al efecto. Tendrá las siguientes funciones:

a) Prozesua behar bezala garatzen dela zaintzea.

a) Velar por el correcto desarrollo del proceso.

b) Boto elektronikoen zenbaketa egiteko beharrezkoa den deszifratzeko gakoa babestea.

b) Custodiar la clave descifradora que permite el escrutinio de los votos electrónicos.

c) Hautestontzi-funtzioak egiten dituen ordenagailua zigilatu eta babestea.

c) Precintar y custodiar el ordenador que ejerce las funciones de urna.

d) Hautestontzi-funtzioak egiten dituen ordenagailuaren zigilua kendu, eta zenbaketa elektronikoa egitea.

d) Desprecintar el ordenador que ejerce las funciones de urna y ejecutar el escrutinio electrónico.

e) Dagozkien aktak idaztea.

e) Levantar las actas correspondientes.

f) Dagozkien hauteskunde-barrutietako Lehendakaritzei bozketa elektronikoaren emaitzak jakinaraztea.

f) Trasladar el resultado de la votación electrónica a las Presidencias de las circunscripciones electorales correspondientes.

g) Prozeduraren gorabeherak ebaztea eta horiek ebazteko hartutako erabakien berri ematea.

g) Resolver las incidencias del procedimiento y difundir los acuerdos adoptados para la resolución de las mismas.

h) Bere ekintzen aurkako erreklamazioak eta errekurtsoak ebaztea.

h) Resolver las reclamaciones y recursos contra sus actos.

4.- Hauteskunde-mahai Elektronikoaren funtzionamendua UPV/EHUren Hauteskunde Erregimen Orokorreko Araudian xedatutakoaren arabera arautuko da, aplikatzekoa den guztian.

4.- El funcionamiento de la Mesa Electoral Electrónica se regirá por lo establecido en el Reglamento de Régimen Electoral General de la UPV/EHU, en todo lo que le sea de aplicación.

5.- Hauteskunde Batzorde Orokorrak izendatutako Administrazio-mahai bat ere egon liteke, bozketa elektronikoa egin bitartean gerta litezkeen gorabehera teknikoak edo administrazio-gorabeherak ebazteko. Bertan, laguntza teknikorako talde batek jardungo du lankidetzan, alderdi teknologikoei buruzko aholkularitza emateko.

5.- Podrá existir una Mesa de administración nombrada por la Comisión Electoral General para resolver las incidencias técnicas o administrativas que se puedan producir durante la votación electrónica en la que colaborará un equipo de apoyo técnico que asesorará en aspectos tecnológicos.

3. artikulua.- Bozketa elektronikoa hastea.

Artículo 3.- Inicio de la votación electrónica.

1.- Aldez aurretik, hauteskundea pertsonalizatzeko eta osatzeko fasean, bozketa-pantailetako edukiak erabaki eta finkatuko dira, Hauteskunde Erregimen Orokorreko Araudian eta honako araudi honetan xedatutako irizpideekin bat eginda.

1.- Con carácter previo, en la fase de personalización y configuración de la elección, se establecerán y decidirán los contenidos de las pantallas de votación de acuerdo con los criterios establecidos en esta normativa y en el Reglamento de Régimen electoral General.

2.- Bozketa hasteko, lehendakariak jarri beharko du abian sistema. Sistemak bi kriptografia-gako sortuko ditu: kodetze/zifrakoa (gako publikoa) eta deszifratzekoa (gako pribatua). Deszifratzeko gakoa frakziotan bereizi, eta Hauteskunde-mahai Elektronikoko kideen artean banatuko dira. Frakzio horiek sekretuak izango dira, kide bakoitzaren egiaztagiri digitalen bitartez kodetutakoak. Prozesu hori amaitu ondoren, deszifratzeko gakoa (gako pribatua) suntsitu eta desagerrarazi egingo da. Mahaikideek erabakiko dute nola babestu txartelak eta pasahitzak; izan ere, horiek ezinbestekoak dira hautestontzi digitala zabaldu ahal izateko. Pasahitzak eman ondoren, aurretiko bozketari ekin ahal izango zaio. Era berean, lehendakariak egiaztatu beharko du bozketa-pantailak argi eta garbi adierazten duela zein den gehienez ere bozkatu daitekeen hautagaitzen kopurua.

2.- Para comenzar la votación, el presidente o presidenta tiene que iniciar el sistema, el cual generará dos claves criptográficas, la de codificación/cifra (clave pública) y la descifradora (clave privada). La clave descifradora se dividirá en fracciones y se distribuirá entre los miembros de la Mesa Electoral Electrónica. Estas fracciones se harán secretas codificándose con los certificados digitales de cada uno de los miembros. Una vez finalizado este proceso la clave descifradora (clave privada) será destruida. Los miembros de la Mesa decidirán sobre la custodia de las tarjetas y contraseñas por ser imprescindibles para la apertura de la urna digital. A partir de la entrega de contraseñas podrá iniciarse la votación anticipada. Así mismo, la presidenta o presidente comprobará que la pantalla de votación especifica claramente el número máximo de candidaturas que pueden ser votadas.

3.- Hauteskunde-deialdian adierazitako orduan hasi eta amaituko dira bozketa elektronikoak, eta ordutegi horretatik kanpo, hautesleek ezingo dute hauteskundeari buruzko web-orria ikusteko helbide elektronikoan sartu.

3.- A las horas indicadas en la convocatoria de elecciones comenzarán y finalizarán las votaciones electrónicas y ningún elector ni electora podrá acceder a la dirección electrónica que da acceso a la página web electoral fuera de este horario.

4. artikulua.- Identifikatzeko / elektronikoki bozkatzeko balio duten dokumentuak.

Artículo 4.- Documentos válidos para identificarse/votar electrónicamente.

Euren burua identifikatzeko, unibertsitate-komunitateko kideek UPV/EHUk emandako sarbide-gakoak eta NAN elektronikoa erabili ahal izango dituzte. Irakasle eta ikertzaileek eta administrazio eta zerbitzuetako langileek, bestalde, UPV/EHUk emandako korporazio-txartel pertsonala erabili ahal izango dute.

Para identificarse, las y los miembros de la comunidad universitaria podrán utilizar las claves de acceso facilitadas por la UPV/EHU y el DNI electrónico. El personal docente e investigador y el personal de administración y servicios podrán utilizar, así mismo, su tarjeta personal corporativa de la UPV/EHU.

Deialdi bakoitzean adieraziko da zein diren boto elektronikoa emateko baliagarriak diren dokumentuak, arestian adierazitakoen artean.

En cada convocatoria se indicarán que documentos de los señalados anteriormente serán válidos para votar electrónicamente.

5. artikulua.- Bozketa-sistema.

Artículo 5.- Sistema de votación.

1.- Boto elektronikoa Internetera konektatuta dagoen zeinahi ordenagailutik eman ahal izango da. Botoaren pribatutasuna bermatzeko, kabina elektroniko bat edo batzuk jarri ahal izango dira, batik bat Irakaskuntza Zentroetan edo Errektoretzako Zerbitzu Zentraletan.

1.- El voto electrónico se podrá emitir desde cualquier ordenador conectado a Internet. Con el fin de garantizar la privacidad del voto, podrán habilitarse una o varias cabinas electrónicas, preferentemente en los Centros Docentes, o en los Servicios Centrales del Rectorado.

2.- Hautesleek UPV/EHUko web-orriaren bitartez konektatu beharko dute, hain zuzen, hauteskundearen arabera unean-unean prestatuko den helbide elektronikora. Konektatzea ezinezkoa bada, Hauteskunde-mahai Elektronikoari edo Idazkaritza Nagusiari jakinarazi beharko zaio, beharrezko neurriak hartu eta gorabehera konpon dezaten.

2.- Los electores y electoras tendrán que conectarse a través de la página web de la UPV/EHU a la dirección electrónica que a tal efecto se habilite según la elección de que se trate. En caso de no poder conectarse, se pondrá en conocimiento de la Mesa Electoral electrónica o de la Secretaría General a efectos de que se tomen las oportunas medidas y resolver la incidencia.

6. artikulua.- Boto elektronikoa ematea.

Artículo 6.- Emisión del voto electrónico.

1.- Hauteskunde-sistemak hainbat alditan bozkatzeko aukera ematen die hautesleei; nolanahi ere, azken botoa joko da soil-soilik baliozkotzat.

1.- El sistema electoral permite al electorado votar en diversas ocasiones, considerándose como válido únicamente el último voto emitido.

2.- Bozketa-sistemak aintzat hartuko ditu hautagaitzei botoak emateko sistemak eta boto zuriak. Alabaina, ez da baliogabeko botorik egongo.

2.- El sistema de votación contemplará los sistemas de votos a candidaturas y votos en blanco. No existirán los votos nulos.

3.- Bozketan parte hartzeko, hautesleak, behin betiko erroldan agertzeaz gainera, 4. artikuluan adierazitako egiaztagiriren bat eduki beharko du. Barrutiko hauteskunde-batzordeak arduratuko dira egiaztagiri horiek hautesleei emateaz.

3.- Para participar en la votación, el elector o electora, además de constar en el censo definitivo, deberá disponer de cualquiera de los certificados señalados en el artículo 4. Las comisiones electorales de circunscripción serán las encargadas de entregar a las y los votantes dichas credenciales.

4.- Bozketa elektronikorako programak hauteslea hauteman, eta dagokion hauteskunde-barrutian bozkatzen utziko dio.

4.- El programa de votación electrónica detecta al elector y le permite votar en la circunscripción electoral correspondiente.

5.- Bozketa-pantailan, behin betiko izendatutako hautagaitza guztien zerrenda agertuko da, eta baita boto zuria emateko aukera ere. Bozketa-aukera hautatu ondoren, «Botoa eman» aukera sakatu beharko da. Gero, aukeratutako hautagaitza(k) adieraziko da/dira, eta aukeratutakoa onartzeko eskaera egingo du pantailak. Onartu nahi ezean, hauteslea beste aukeraketa bat egiteko moduan izango da.

5.- En la pantalla de votación se relacionarán todas las candidaturas proclamadas definitivamente, así como la posibilidad de voto en blanco. Una vez realizada la opción de voto, tendrá que presionarse «Emitir el voto» y, a continuación, se mostrará la candidatura o las candidaturas escogidas y se solicitará la confirmación de la opción elegida. En caso de no querer confirmarla, el elector o electora tendrá la posibilidad de realizar una nueva selección.

6.- Bozketa-aukera onartu ondoren, kodetze/zifra gakoaren bitartez kodetuko da botoa. Ondoren, hauteslearen botoa sinatu, eta urruneko hautestontzi digitalera bidali beharko da.

6.- Una vez confirmada la opción de voto, se codificará el voto con la clave de codificación/cifra. Seguidamente, tiene que firmarse el voto del elector o electora y tiene que remitirse a la urna digital remota.

7.- Hautesleak, behin bere botoa hautestontzi elektronikoan utzi duela, agiri bat jasoko du. Bertan, identifikazio-zenbakia izango du, eta horrek egiaztatuko dio botoa behar bezala eman duela. Agiri hori une horretan bertan baino ezingo da inprimatu. Hautesleak bere botoa zenbatu dutela egiaztatu ahal izango du, hauteskunde-prozesuaren amaieran horretarako argitaratzen den identifikazio-zenbakien zerrendaren bitartez.

7.- El o la votante, una vez depositado su voto en la urna electrónica, recibe un recibo con un número identificador confirmando que el voto ha sido emitido correctamente, recibo que sólo se puede imprimir en ese momento. El votante puede comprobar que su voto ha sido escrutado mediante la relación de números identificadores que se publica con este fin a finales del proceso electoral.

8.- Sistema honen bidez emandako botoek hautestontzian bertan emandako botoak ordezkatzen dituzte, eta emaitzak, beraz, lotesleak izango direla.

8.- Las votaciones realizadas por este sistema sustituyen a las votaciones con urna y los resultados serán vinculantes.

7. artikulua.- Gorabeherak ebaztea.

Artículo 7.- Resolución de incidencias.

1.- Ezinbestean edo gorabehera teknikoren bat gertatu delako bozketa edo zenbaketa egin ezin bada, edo horretan hasi ondoren ekintza eteten bada, Hauteskunde Batzordeak irtenbide hauetakoren batera jo dezake, arrazoiaren edo gorabeheraren iraupena eta izaera edo beste zeinahi egoera kontuan izanda:

1.- Si por causas de fuerza mayor o por cualquier incidencia técnica no es posible iniciar el acto de votación o de escrutinio, o se interrumpen una vez iniciados, la Comisión Electoral, en función de la duración y naturaleza de la causa o incidencia o de otras circunstancias, podrá adoptar cualquiera de las soluciones siguientes:

a) Bozketa elektronikorako jarritako epea luzatzea, komenigarria iritzitako denboran.

a) Prorrogar la duración del período de la votación electrónica por el tiempo que estime conveniente.

b) Bozketa edo zenbaketa bertan behera uztea edo atzeratzea.

b) Suspender o aplazar la votación o el escrutinio.

c) Salbuespen moduan, bozketa sistema tradizionalaren bitartez egitea erabakitzea; betiere, dagozkion epeak eta beharrezkoak diren bestelako kontu batzuk adierazi eta argituta.

c) Acordar, excepcionalmente, que la votación se lleve a cabo por el sistema tradicional, indicando los plazos pertinentes y otras cuestiones que se estimen oportunas.

b) edo c) aukeretara joz gero, hautesleren batek bozkatu badu, Hauteskunde Batzorde Orokorrak boto horiek eta horiei dagozkien kriptografia-gakoak deuseztatzea ebatziko du. Hala egiten bada, aipatutako hautesleek berriro euren boto-eskubidea egikaritu ahal izango dute: sistema berarekin eta erabakitako datetan. Eta orduan egingo da barrutiko zenbaketa.

En el caso de que se opte por los supuestos b) o c) y cuando algún elector o electora hubiera votado, la Comisión Electoral General acordará la destrucción de dichos votos y de las claves criptográficas. En este caso, el electorado mencionado volverá a ejercer su derecho de sufragio con el sistema y en la fecha que se acuerde, procediéndose en ese momento al escrutinio de la circunscripción.

2.- Gorabeherak hauteskunderako sistema informatikoa osatzen duten ordenagailuetakoren bat ordezkatzea eskatzen badu, UPV/EHUko Hauteskunde Batzorde Orokorrak hori berriz jartzeko agindua eman dezake, edo jasotako boto eta kriptografia-gakoak deuseztatzekoa.

2.- Si la anomalía comporta la sustitución de cualquiera de los ordenadores que conforman el sistema informático electoral, la Comisión Electoral General de la UPV/EHU podrá ordenar su reposición o la destrucción de los votos y de las claves criptográficas.

3.- Hauteskunde Batzorde Orokorreko Lehendakaritzak jakinarazi beharko die dagokien hauteskunde-batzordeei zein diren erabakitako neurriak, horiek hautesleei informazioa eman diezaien. Ondoren, hauteskundeari buruzko web-orrian argitaratu beharko ditu neurriak.

3.- La Presidencia de la Comisión Electoral General comunicará las medidas acordadas a las comisiones electorales correspondientes a fin de que informen al electorado afectado y procederá a publicarlas en la página web electoral.

4.- Prozeduran zehar izaten diren gorabeherak eta onartutako ebazpen-neurri guztiak Aktan jaso beharko dira.

4.- Las incidencias surgidas a lo largo del procedimiento y las medidas de resolución adoptadas se harán constar en Acta.

8. artikulua.- Boto-zenbaketa.

Artículo 8.- Escrutinio del voto.

1.- Behin bozketa amaituta, Hauteskunde-mahai Elektronikoa osatzen duten Hauteskunde Batzorde Orokorreko kideak bildu egingo dira, Lehendakaritzaren deialdiari jarraituta. Kide titularretakoren batek joan ezin badu edo bere gako-frakzioa galtzen baldin badu, Lehendakaritzari jakinarazi eta guztia justifikatu beharko du. Halaxe jasoko da, gainera, saioko Aktan ere.

1.- Finalizada la votación, los miembros de la Comisión Electoral General constituidos en Mesa Electoral Electrónica se reunirán a convocatoria de la Presidencia. En caso de que alguno de los miembros titulares no pueda asistir o extravíe su fracción de clave tendrá que justificarlo y comunicarlo a la Presidencia, debiendo hacerse constar en el Acta de la sesión.

2.- Hauteskunde-mahai Elektronikoko kideek, ikuskatzaileak edo boto elektronikorako aholkulari teknikoak han direla, deszifratzeko gakoa berriz osatzeari, botoak deskodetzeari eta zenbaketa egiteari ekingo diote berriro. Nolanahi ere, deszifratzeko gakoa berriz osatzeko, beharrezkoa izango da Hauteskunde-mahai Elektronikoko gutxienez hiru kide egotea.

2.- Los miembros de la Mesa Electoral Electrónica, con presencia de los y las interventoras o en su caso de las y los asesores técnicos de voto electrónico procederán a reconstituir la clave descifradora, descodificar los votos e iniciar el escrutinio. En todo caso, será necesaria para la reconstrucción de la clave descifradora la presencia de un mínimo de tres miembros de la Mesa Electoral Electrónica.

3.- Deszifratzeko gakoa (gako pribatua) berriz osatzeko prozesua, haatik, Hauteskunde-mahai Elektronikoko kideen kriptografia-txarteletan grabatutako gako horren frakzioen bitartez egin ahal izango da, soil-soilik. Horretarako, ezinbestekoa izango da gutxienez 3 kidek txartela sartzea sisteman (gako eta guzti), boto elektronikoen edukia interpretatu, eta zenbaketa elektronikoa hasi ahal izateko.

3.- El proceso de reconstrucción de la clave descifradora (clave privada) sólo será posible a partir de las fracciones que de dicha clave se encuentran grabadas en las tarjetas criptográficas de las y los miembros de la Mesa Electoral Electrónica. Se necesitará que al menos 3 de los miembros introduzca la tarjeta con su clave en el sistema para que pueda interpretarse el contenido de los votos electrónicos y poder comenzar con el escrutinio electrónico.

4.- Botoak deskodetzeko prozesuak ezinbestean bermatu beharko du hautesleen nortasuna ezagutzeko modua galaraztea.

4.- El proceso de descodificación de votos tiene que garantizar que se impida conocer la identidad de los votantes.

5.- Behin zenbaketa amaitu ondoren, bozketa elektronikoko hauteskunde-mahaiko lehendakariak zenbaketa-aktaren berri eman beharko die dagozkien barrutietako Hauteskunde Batzordeei hauteskundeen behin-behineko emaitzak argitaratzeko; hain zuzen, Gobernu Kontseiluak onartutako egutegiarekin eta arau honetan, Hauteskunde Erregimen Orokorreko Araudian edo gainerako hauteskunde-arauetan xedatutako prozedurarekin bat eginda.

5.- Una vez finalizado el escrutinio, la Presidencia de la Mesa Electoral Electrónica dará traslado del Acta de Escrutinio a las Comisiones Electorales de circunscripción para que publiquen el resultado provisional de las elecciones conforme al calendario aprobado por el Consejo de Gobierno y procedimiento establecido en esta normativa, en el Reglamento de Régimen Electoral General o demás normativa electoral.

6.- Aurka-egiterik ez bada, hautesleen ordezkarien izendapenetik hiru hilabeteko epean, Hauteskunde Batzordeko lehendakariak, Idazkari Nagusiaren aurrean, eta hala badagokio dagokion aholkularitza teknikoarekin, hautestontzia irekitzeko modua ematen duen deszifratzeko gakoa eta urruneko hautestontzi elektronikoan utzitako boto elektronikoak suntsitu eta deuseztatu beharko ditu.

6.- Excepto en el caso de impugnación, una vez transcurrido el plazo de tres meses desde la proclamación de los representantes electos, el presidente de la Comisión Electoral en presencia de la Secretaria General, y con la presencia, si es el caso, del asesoramiento técnico pertinente, procederá a la destrucción, tanto de la clave descifradora que permite abrir la urna electoral, como de los votos electrónicos depositados en la urna electrónica remota.

7.- Ezingo dira deuseztatu, alabaina, aurka-egitea, erreklamazioa edo zalantza eragin duten boto elektronikoak, eta ezta, ondorioz, deszifratzeko kodea ere. Nola kode hori, hala boto elektronikoak babestu eta gorde egingo dira, harik eta dagokion prozedura amaitu arte.

7.- No se podrán destruir los votos electrónicos que fueron objeto de impugnación, reclamación o duda, ni por lo tanto, la clave descifradora. Tanto esta como los votos electrónicos se custodiarán y se conservarán hasta que finalice el procedimiento correspondiente.

Deszifratzeko kodea eta hautestontzi elektronikoan utzitako boto elektronikoak deuseztatu bitartean, Mahai Elektronikoak zaindu eta gordeko ditu, honako prozedura honi jarraituta:

Hasta la destrucción de la clave descifradora y de los votos electrónicos que fueron depositados en la urna electrónica, la Mesa Electrónica los custodiará de acuerdo al siguiente procedimiento:

a) Hauteskunde-mahai Elektronikoko kide bakoitzak gutun-azal batean sartu beharko du txartela, aipatutako kriptografia-gakoarekin; eta beste gutun-azal batean, txartelaren PIN eta PUK kodeak. Gutun-azal guztiek behar bezala itxita eta eskuz sinatuta egon beharko dute.

a) Cada miembros de la Mesa electoral electrónica introducirá en un sobre la tarjeta con la parte de la clave criptográfica mencionada, y en un sobre separado los códigos PIN y PUK de la tarjeta. Todos los sobres tendrán que estar debidamente cerrados y firmados de forma manuscrita.

b) Zifratutako boto elektronikoen zerrenda euskarri informatiko batean gordeko da.

b) Se guardará en un soporte informático la lista de votos electrónicos cifrados.

8.- Idazkaritza Nagusiak, bestalde, emandako botoak aldatu ez direla bermatzen duen hauteskunde-prozesu osoan sortutako informazio guztia gordeko du. Eta aurreko dokumentuekin batera Unibertsitateko segurtasun-kutxa gotorrean gordeko du, bere zaintzapean.

8.- La Secretaría General conservará toda la información generada durante el proceso electoral que garantiza que los votos emitidos no fueron alterados, que guardará junto con los documentos anteriores en la caja fuerte de seguridad de la Universidad, bajo su custodia.

9. artikulua.- Organo arduradunak.

Artículo 9.- Órganos responsables.

1.- UPV/EHUko Idazkaritza Nagusia arduratuko da hauteskunde-prozesua behar bezala doala ziurtatzeaz, eta bere esku geratuko da bozketarako beharrezkoak diren bitartekoak banatzea.

1.- La Secretaría General de la UPV/EHU cuidará del correcto desarrollo del proceso electoral y asegurará la distribución de medios para la votación.

2.- UPV/EHUko gobernu-organoek hauteskundeen garapenean eta horietako izapideak egiten lagunduko dute. Horretarako, beharrezkoak diren lokalak, bitartekoak eta aholkularitza eskainiko dituzte, eta hauteskunde-jardunaldia ondo joan dadin lan egingo dute. Ondorio horietarako, lankidetza horren erantzukizuna Barrutiko Hauteskunde Batzordeetako lehendakarien bizkar geratuko da.

2.- Los distintos órganos de gobierno de la UPV/EHU colaborarán en el desarrollo y tramitación de las elecciones, proporcionando los locales, medios y asesoramiento necesarios para llevarlas a cabo y velarán por la buena marcha de la jornada electoral. A estos efectos, corresponde la responsabilidad de esta colaboración a las presidentas y presidentes de las Comisiones Electorales de Circunscripción.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Honako araudi honetan aurreikusi gabeko kontuak UPV/EHUko Hauteskunde Batzorde Orokorrak ebatzi beharko ditu. Batzorde horrek hartu ahal izango ditu, halaber, bozketa elektronikoa bermatzeko beharrezko neurriak, eta berak egin beharko ditu horiek zeinahi hauteskunde-prozesutan aplikatzeko beharrezkoak diren egokitzapen teknikoak ere.

Primera.- Las cuestiones no contempladas en la presente normativa serán resueltas por la Comisión Electoral General de la UPV/EHU, quien también podrá a adoptar las medidas necesarias para garantizar la votación electrónica y hacer las adaptaciones técnicas necesarias para su aplicación a cualquier proceso electoral.

Hauteskunde Batzorde Orokorraren Ebazpena (bertan egongo dira jasota boto elektronikoa aplikatuko den hauteskunde bakoitzerako beharrezkoak diren azalpenak edo garapenak), bestalde, dagokion bozketa hasi aurretik argitaratuko da.

La Resolución de la Comisión Electoral General en la que se recojan las aclaraciones o desarrollos necesarios para cada elección en la que se aplique el voto electrónico será publicada con anterioridad al inicio de la correspondiente votación.

Bigarrena.- Arau-lehentasuna.

Segunda.- Prelación normativa.

Hauteskunde Erregimen Orokorreko Araudiaren eta honako arau honen artean desadostasunen bat izanez gero, honako honek izango du lehentasuna, araudi berezia baita.

En caso de discrepancia entre el Reglamento de Régimen Electoral General y la presente normativa, prevalecerá esta última al tratarse de una normativa especial.

Hirugarrena.- Boto elektronikorako sistema abian jartzea.

Tercera.- Puesta en marcha del sistema de voto electrónico.

Hauteskunde-barruti guztietan boto elektronikoa ezarri arte, eta horien hauteskunde-prozedura espezifikoa hobetzen joateko asmoz, deialdian zehaztutako hauteskunde-barruti batzuetan proba bat edo batzuk egingo dira; eta lortutako emaitzak erabat baliagarriak izango dira.

Hasta la implantación del voto electrónico en todas las circunscripciones electorales y al objeto de ir mejorando su procedimiento electoral específico, se realizarán una o varias pruebas, con plena validez de sus resultados, en aquellas circunscripciones electorales que se determinen en la convocatoria.

Bozketa elektronikorako sistemaren hasierako proba, hain zuzen, Unibertsitateko Klaustrorako (Unibertsitatearekin lotura iraunkorra daukaten irakasle eta ikertzaile doktoreen taldea eta Ikasleen taldea) eta Ikastegiko Batzarretarako hauteskundeetarako (Ikasleen taldea) hurrengo deialdian egingo da (azaroan). Honako barruti hauetan egingo da, zehatz-mehatz:

La prueba inicial del sistema de voto electrónico tendrá lugar en la próxima convocatoria de elecciones al Claustro Universitario (Sector de Personal Docente e Investigador Doctor Permanente y Sector Alumnado) y a las Juntas de Centro (sector Alumnado), el próximo mes de noviembre, y se realizará en las siguientes circunscripciones:

1.- Letren Fakultatea.

1.- Facultad de Letras.

2.- Psikologia Fakultatea.

2.- Facultad de Psicología.

3.- Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa.

3.- Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao.

4.- Medikuntza eta Odontologia Fakultatea.

4.- Facultad de Medicina y Odontología.

5.- Graduondoko Ikasketen Unitatea.

5.- Unidad de Estudios de Postgrado.

Barruti horietako gobernu- eta administrazio-organoak arduratuko dira euren barrutian boto elektronikoa egitea eskatu duten hautesleei bozketa-gakoak emateaz, artikuluan jasota dagoen moduan.

Los órganos de gobierno y de administración de cada una de esas circunscripciones serán los responsables de facilitar las claves de votación a aquellos electores que soliciten el voto electrónico, de acuerdo con lo establecido en el artículo.

AZKEN XEDAPENAK

DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.- Estatutu eta Araudi Garapenerako Gobernu Kontseiluko Ordezko Batzordeari ahalmena ematen zaio, honako Araudi honetako egokitzapen tekniko hutsak onartzeko, baldin eta egokitzapen horiek ez badute aldaketarik eragiten hauteskunde-prozesuaren, hauteskunde-administrazioaren eta hautesleen euren eta botoen baldintzen garapenean.

Primera.- Se faculta a la Comisión delegada del Consejo de Gobierno, de Desarrollo Estatuario y Normativo, a aprobar las meras adaptaciones técnicas de esta Normativa que no supongan la modificación del desarrollo del proceso electoral, de la administración electoral y de las condiciones del voto y de las y los electores.

Bigarrena.- Honako araudi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean bertan sartuko da indarrean.

Segunda.- La presente normativa entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana