Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritzaren web gunerako sarbidea

Euskadi.net

Hemen zaude:
  1. Egoitza Elektronikoa
  2.  
  3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

111. zk., 2008ko ekainaren 12a, osteguna

N.º 111, jueves 12 de junio de 2008


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad del País Vasco
3593
3593

EBAZPENA, 2008ko maiatzaren 12koa, Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiarena, Ikastegien Atxikitze Eskaeratarako Arautegian egindako aldaketak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko dena.

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, del Secretario General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la modificación de la Normativa de Adscripción de Centros a la UPV/EHU.

UPV/EHUko Estatutuetako 216. artikuluari jarraituz, Gobernu Kontseiluak ezarriko du ikastegiak unibertsitateari atxikitzeko eskarien arautegia, eta, hain zuzen ere, 2006ko urtarrilaren 26an onartu zuen arautegi hori Gobernu Kontseiluak (2006ko martxoaren 2ko EHAA), eta bertan jasotakoa bat zetorren Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Legeak 11. artikuluan zehaztutakoarekin.

El artículo 216 de los Estatutos de la UPV/EHU establece que el Consejo de Gobierno establecerá la normativa reguladora de las solicitudes de adscripción de centros docentes, normativa que fue aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 26 de enero de 2006 (BOPV 2 de marzo de 2006), y que se ajustaba a la redacción que del artículo 11 daba la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Artikulu hori, baina, aldarazi egin du apirilaren 12ko 4/2007 Legeak eta, beraz, beharrezkoa da atxikipen eskariei buruzko arautegia egokitzea legeak emandako idazkerara.

Sin embargo, el mencionado artículo 11 ha sido objeto de modificación, mediante la Ley 4/2007, de 12 de abril, haciendo necesario proceder a la adecuación de diversos artículos de la Normativa universitaria reguladora de la adscripción de centros docentes.

Horrela, bada, Gobernu Kontseiluaren Funtzionamenduari buruzko Arautegian arautegien garapenari buruz zehaztutakoa kontuan hartuta, Gobernu Kontseiluak, 2008ko otsailaren 28ko bileran, onartu egin zituen Ikastegien atxikitze eskaeretarako arautegian egindako aldaketak (eranskinean daude jasota).

Para ello, y según el procedimiento de desarrollo normativo regulado en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Gobierno, en su sesión de 28 de febrero de 2008 este órgano aprobó la modificación de la Normativa de adscripción de centros docentes en los términos recogidos en el anexo.

Azkenik, UPV/EHUko Estatutuetako 258.1. artikuluko d) atalak dio, idazkari nagusiak bermatu behar duela UPV/EHUko erabakiak argitaratzea; bestalde, otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, Euskal Unibertsitate Sistemaren buruzkoak, 10.2 artikuluan dio antolaketaren eta jarduteko moduaren gainean unibertsitateak emandako arauak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkari Ofizialean argitaratuko direla eta ez direla indarrean jarriko harik eta testuak oso-osorik argitaratu arte.

Por último, el artículo 258.1 de los Estatutos de la UPV/EHU en su apartado d), encomienda al Secretario General garantizar la publicidad de todos los acuerdos de la UPV/EHU, y también el artículo 10.2 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, dispone que las normas de organización y funcionamiento de la universidad serán publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco y no entrarán en vigor hasta la íntegra publicación de sus textos.

Hori guztia kontuan hartuta, honakoa

Por todo ello,

EBATZI DUT:

RESUELVO:

Lehenengoa.– Agindua ematea ikastegien atxikitze eskaerei buruzko arautegian egindako aldaketak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko eranskinean jasotako eran.

Primero.– Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la modificación de la Normativa reguladora de las solicitudes de adscripción de centros docentes, en los términos del anexo.

Bigarrena.– Aldaketa hau indarrean sartuko da argitaratzen den egunean bertan.

Segundo.– Esta modificación entrará en vigor el mismo día de su publicación.

Hirugarrena.– Ebazpen honek administrazio bidea agortzen du, eta haren kontra egiteko administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan.

Tercero.– Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir de su publicación.

Leioa, 2008ko maiatzaren 12a.

En Leioa, a 12 de mayo de 2008.

UPV/EHUko idazkari nagusia,

El Secretario General de la UPV/EHU,

IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

ERANSKINA
ANEXO

Erabakia, 2008ko otsailaren 28koa, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluarena, apirilaren 12ko 4/2007 Legeak, Unibertsitateen 6/2001 Lege Organikoa aldarazten duenak, 11. artikulurako ezarri duen idazkerara egokitzeko Ikastegien Atxikitze Eskaeratarako Arautegia.

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, en su sesión de 28 de febrero de 2008, para adaptar la Normativa Reguladora de las Solicitudes de Adscripción de Centros Docentes a la nueva redacción del artículo 11 dada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades

AURREKARIAK

ANTECEDENTES

Apirilaren 12ko 4/2007 Legeak aldarazi egin ditu abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoko hainbat manu, unibertsitateen egitura eta gobernu organoei buruzkoak. Manu horietako bat unibertsitateari atxikitako goi mailako hezkuntzako zentroak arautzen dituena da. Honakoa da LOUren 11. artikuluaren egungo idazkera:

La Ley 4/2007, de 12 de abril, ha modificado varios preceptos de la Ley Orgánica, 6/2001, de 21 de diciembre, relativos a la estructura y órganos de gobierno de las Universidades. Uno de esos preceptos es el que regula los Centros de Educación Superior adscritos a Universidades. La actual redacción del artículo 11 de la LOU establece:

“1. Lurralde nazional osoan balioa izango duten izaera ofizialeko tituluak lortzera bideratutako ikasketak emateko xedez ikastegi publikoak zein pribatuak hitzarmen bidez unibertsitate publikoari atxiki ahal izateko, baimena eman beharko du autonomia erkidegoak, unibertsitatearen gobernu kontseiluaren proposamenari jarraituz eta aldez aurretik gizarte kontseiluaren aldeko iritzia izanda.

“1. La adscripción mediante convenio a una Universidad pública de centros docentes de titularidad pública o privada para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional requerirá la aprobación de la Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo de Gobierno de la Universidad, previo informe favorable de su Consejo Social.

Lurralde nazional osoan balioa izango duten izaera ofizialeko tituluak lortzera bideratutako ikasketak emateko xedez ikastegi pribatuak hitzarmen bidez unibertsitate pribatuari atxiki ahal izateko, baimena eman beharko du autonomia erkidegoak, unibertsitatearen proposamenari jarraituz.

La adscripción mediante convenio a una Universidad privada de centros docentes de titularidad privada para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional requerirá la aprobación de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Universidad.

2. Ikastegi atxikiak kasuan kasuko autonomia erkidegoaren lurraldean egon beharko dira kokatuta, edo, horrela izan ezean, beste autonomia erkidegoaren onespena ere beharko du.

2. Los centros adscritos deberán estar establecidos en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad Autónoma, o contar, asimismo, con la aprobación de aquella en la que estuvieran ubicados.

3. Unibertsitateari atxikitako ikastegiek honakoak bete beharko dituzte: lege honetan zehaztutakoa; Estatuak eta autonomia erkidegoak, bere eskumenen babesean, zehaztutako araudiak; atxikipenerako hitzarmena; eta antolamendu eta funtzionamendurako ikastegiak berak zehaztutako araudiak. Ikastegi atxikiak autonomia erkidegoaren baimena beharko du jarduera hasteko.

3. Los centros adscritos a una Universidad se regirán por lo dispuesto en esta Ley, por las normas dictadas por el Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, por el convenio de adscripción y por sus propias normas de organización y funcionamiento. El comienzo de las actividades de los centros adscritos será autorizado por la Comunidad Autónoma.

4. Gobernuak, 4.3 artikuluan zehaztutakoa betetze aldera, ikastegi atxikiek bete beharreko oinarrizko baldintzak zehaztuko ditu.

4. El Gobierno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.3, establecerá los requisitos básicos que deberán cumplir los centros adscritos.

5. Artikulu honetako 1. eta 2. paragrafoetan zehaztutakoaren berri eman beharko zaio Unibertsitate Politikarako Biltzar Nagusiari.» (jatorrizkoa gaztelaniaz)

5. De lo señalado en los apartados 1 y 2 será informada la Conferencia General de Política Universitaria.»

Ikastegien atxikitze eskaeratarako arautegiak (2006ko martxoaren 2ko EHAA) Estatutuetako 211. eta 216. artikuluan zehaztutakoa garatzen du. Artikulu horiek, bai eta otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoak, 70.b artikulua ere, aldarazi egin ditu, hein batean, LOUren 11. artikuluko idazkera berriak:

La Normativa Reguladora de la Adscripción de Centros Docentes (BOPV 2 de marzo de 2006) desarrolla lo dispuesto en los artículos 211 y 216 de los Estatutos. Estos artículos, juntamente con el artículo 70.b) de la Ley 3/2004, de 25 de febrero del Sistema Universitario Vasco, han sido parcialmente modificados por la nueva redacción del artículo 11 de la LOU que:

1.– Aldatu egin da ikastegiak atxikitzeko eskumena. Izan ere, orain, eskumen hori Unibertsitateko Gobernu Kontseiluarena da, aldez aurretik Gizarte Kontseiluak aldeko iritzia emanda (lehen, proposamena Gizarte Kontseiluarena zen Gobernu Kontseiluak aldez aurretik aldeko iritzia emanda).

1.– Ha alterado la competencia para la adscripción de centros que se atribuye ahora al Consejo de Gobierno de la Universidad, con el previo informe favorable del Consejo Social (antes se hacía previo informe favorable del Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo Social)

2.– Aldatu egin da zein organori eman behar zaion informazioa. Lehen, Unibertsitateen Koordinaziorako Kontseilua zen eta, orain, Unibertsitate Politikarako Biltzar Nagusia.

2.– Ha sustituido el órgano al que se informaba. Antes era el Consejo de Coordinación Universitaria y ahora es la Conferencia General de Política Universitaria.

Aldaketa horiek atxikipen arautegiari eragiten diote, hain zuzen ere honako artikuluei: 3. artikulua (Atxikitzeko prozesuaren hasiera); eta 12. artikulua (Organo eskuduna – atxikipena kentzeko). Beraz, artikulu horiek indarreko legedira egokitzea proposatzen dugu.

Estos cambios afectan a su vez a dos artículos de la Normativa de adscripción, el artículo 3 (Inicio del Procedimiento de Adscripción) y el artículo 12 (Órganos Competentes –para la desadscripción-) cuya adaptación a la nueva legalidad se propone.

2008ko otsailaren 14an Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordean aurkeztu zen proposamena, eta aho batez egin zuten proposamenaren alde.

Con fecha 14 de febrero de 2008, se ha sometido la propuesta de modificación a la consideración de la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo, que la ha informado favorablemente por unanimidad.

Hori guztia kontuan hartuta, legedira zehatz egokitzeko irizpideari jarraituz eta idazkari nagusiaren proposamena aintzat hartuta, Gobernu Kontseiluak honakoa

Por ello, aplicando un criterio de adecuación estricta a la legalidad, a propuesta del Secretario General, el Consejo de Gobierno

ERABAKI DU:

ACUERDA:

Lehenengoa.– Ikastegien Atxikitze Eskaeratarako Arautegiko 3. artikuluko 1. eta 3. paragrafoak aldaraztea era honetara:

Primero.– Modificar el punto 1 y el punto 3 del artículo 3 de la Normativa de Adscripción de Centros Docentes.

Honakoa dioen tokian:

Donde antes se decía:

3. artikulua.– Atxikitzeko prozeduraren hasiera.

Artículo 3.– Inicio del procedimiento de adscripción.

1.– Gizarte Kontseiluak gauzatuko du estatu osoan balio duten titulu ofizialak lortzera zuzendutako ikasketak emateko ikastegien atxikitzea, Gobernu Kontseiluaren proposamenez eta, lehenago, Akademi Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordeak eta dagokion Campuseko Batzarrak txostena egindakoan.

1.– La adscripción de Centros para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado se realizará por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Ordenación Académica y de Doctorado y de la respectiva Junta de Campus.

3.– Gizarte Kontseiluak onartu ostean, autonomia erkidegoari aurkeztuko zaio, behin betiko onar dezan, eta Unibertsitateak Koordinatzeko Kontseiluari jakinaraziko zaio.

3.– Acordada por el Consejo Social, se elevará a la Comunidad Autónoma para su aprobación definitiva, debiendo ser informado el Consejo de Coordinación Universitaria.

Honakoa esan behar du:

Debe de decir:

3. artikulua.– Atxikitzeko prozeduraren hasiera.

Artículo 3.– Inicio del procedimiento de adscripción.

1.– Gobernu Kontseiluak gauzatuko du estatu osoan balioa duten titulu ofizialak lortzera zuzendutako ikasketak emateko ikastegien atxikitzea, Akademia Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordeak eta dagokion Campuseko Batzarrak txostena egindakoan. Bestalde, Gizarte Kontseiluaren aldeko iritzia ere izan behar du.

1.– La adscripción de Centros para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado se realizará por el Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Ordenación Académica y de Doctorado y de la respectiva Junta de Campus. Así mismo, deberá constar el previo informe favorable del Consejo Social.

3.– Gobernu Kontseiluak onartu ostean, autonomia erkidegoari aurkeztuko zaio, behin betiko onar dezan, eta Unibertsitate Politikarako Biltzar Nagusiari jakinaraziko zaio.

3.– Acordada por el Consejo de Gobierno, se elevará a la Comunidad Autónoma para su aprobación definitiva, debiendo ser informada la Conferencia General de Política Universitaria.

Bigarrena.– Ikastegien Atxikitze Eskaeratarako Arautegiko 12. artikuluko 1. paragrafoa aldaraztea era honetara:

Segundo.– Modificar el punto 1 del artículo 12 de la Normativa de Adscripción de Centros Docentes:

Honakoa dioen tokian:

Donde dice:

12. artikulua.– Organo eskudunak.

Artículo 12.– Órganos competentes.

1.– Gobernu Kontseiluari dagokio Gizarte Kontseiluari estatu osoan balio duten titulu ofizialak lortzera zuzendutako ikasketak ematen dituzten ikastegi atxikien atxikipena kentzeko proposamena aurkeztea, Akademi Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordeak eta dagokion Campuseko Batzarrak txostena egindakoan. Ebazpena onartuta, autonomia erkidegoari jakinaraziko dio Gizarte Kontseiluak atxikipena kentzeko proposamena eta aipatutako tituluak emateko baimena ezeztatzekoa.

1.– Corresponde al Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Ordenación Académica y de Doctorado y de la Junta de Campus correspondiente, elevar al Consejo Social la propuesta de desadscripción de Centros adscritos que impartan enseñanzas conducentes a títulos oficiales con validez en todo el territorio del Estado. Adoptada la decisión, el Consejo Social comunicará a la Comunidad Autónoma la propuesta de desadscripción y de revocación de la autorización para impartir los citados títulos.

Honakoa esan behar du:

Debe decir:

12. artikulua.– Organo eskudunak.

Artículo 12.– Órganos competentes.

1.– Gobernu Kontseiluari dagokio autonomia erkidegoari aurkeztea estatu osoan balioa duten titulu ofizialak lortzera zuzendutako ikasketak ematen dituzten ikastegi atxikien atxikipena kentzeko proposamena, Akademi Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordeak eta dagokion Campuseko Batzarrak txostena egindakoan. Bestalde, Gizarte Kontseiluaren aldeko iritzia ere izan behar du proposamenak.

1.– Corresponde al Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Ordenación Académica y de Doctorado y de la Junta de Campus correspondiente, elevar a la Comunidad Autónoma la propuesta de desadscripción de Centros adscritos que impartan enseñanzas conducentes a títulos oficiales con validez en todo el territorio del Estado. La propuesta deberá contar con el previo informe favorable del Consejo Social.

Autonomia erkidegoak erabakiko du atxikipena kentzea eta aipatutako tituluak emateko baimena ezeztatzea.

La Comunidad Autónoma acordará la desadscripción y revocación de la autorización para impartir los citados títulos.

Hirugarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua ematea, zehaztuta argitaratzen den egunean bertan sartuko dela indarrean.

Tercero.– Ordenar su publicación en el Boletín Ofcial del País Vasco, indicando que esta modificación entrará en vigor el mismo día de su publicación.

Laugarrena.– Erabaki honek administrazio-bidea agortzen du, eta haren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke UPV/EHUko Gobernu Kontseiluari hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan.

Cuarto.– Contra este Acuerdo se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses.

Leioa, 2008 otsailaren 28a.

Leioa, a 28 de febrero de 2008.

Errektorea,

El Rector,

JUAN IGNACIO PÉREZ IGLESIAS.

JUAN IGNACIO PÉREZ IGLESIAS.

Idazkari nagusia,

El Secretario General,

IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

IÑAKI ESPARZA LEIBAR.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana