Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritzaren web gunerako sarbidea

Euskadi.net

Hemen zaude:
  1. Egoitza Elektronikoa
  2.  
  3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

45. zk., 2006ko martxoaren 6a, astelehena

N.º 45, lunes 6 de marzo de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad del País Vasco
1156
1156

EBAZPENA, 2006ko otsailaren 7koa, Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiarena. honen bidez agindua ematen da EHUko ikastetxe nagusi eta unibertsitate egoitzen oinarrizko arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian Argitaratzeko.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2006, del Secretario General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la publicación del Reglamento Marco de los Colegios Mayores y Residencias Universitarias de la UPV/EHU.

AURREKARIAK:
ANTECEDENTES:

EHUko Estatutuetako 300. artikuluan jasota dago Gobernu Kontseiluak Ikastetxe Nagusien oinarrizko arautegia onartuko duela eta, bertan jasota egongo dela ikastetxe horiek sortzeko eta horien funtzionamendurako jarraitu beharreko irizpide orokorrak.

El artículo 300 de los Estatutos de la UPV/EHU dispone que el Consejo de Gobierno aprobará un Reglamento Marco de los Colegios Mayores en el que se establecerán, al menos, los principios generales a los que habrá de sujetarse su creación y funcionamiento.

Era berean, unibertsitateko kideentzako egoitzak sortzerik ere badagoenez, oinarrizko arautegi honetan zehaztuta dago egoitza horiek sortzeko eta atxikitzeko prozedura, bai eta horren ondorioak ere. Hori guztia, Estatutuetako 301. artikuluari jarraituz, Gobernu Kontseiluak onartu behar du.

Estando igualmente prevista la existencia de Residencias Universitarias, se incluye en el presente Reglamento Marco el procedimiento de creación o adscripción y sus efectos, cuya aprobación por el Consejo de Gobierno se establece en el artículo 301 de los Estatutos de la UPV/EHU.

Gobernu Kontseiluak 2004ko uztailaren 22an egindako bileran, Estatutuak garatzeko prozedura ezarri zuen, eta 2005eko abenduaren 22an, organo berak, EHUko Ikastetxe Nagusien Oinarrizko Arautegia onartu zuen, eranskinean jasotako moduan.

Seguido el procedimiento de desarrollo estatutario que el Consejo de Gobierno estableció en su sesión de 22 de julio de 2004, con fecha 22 de diciembre de 2005 ese mismo órgano aprobó el texto del Reglamento Marco de los Colegios Mayores de la UPV/EHU en los términos recogidos en el anexo.

Azkenik, EHUko Estatutuetako 258.1. d) atalak dio, idazkari nagusiak bermatu behar duela EHUko ebazpenak argitaratzea; eta, bestalde, otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, Euskal Unibertsitate Sistemaren buruzkoak, dio ebazpenak oso-osorik argitaratu behar direla Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

A su vez, el artículo 258.1 de los Estatutos de la UPV/EHU en su apartado d), encomienda al Secretario General garantizar la publicidad de todos los acuerdos de la UPV/EHU, que según se establece en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, se materializará mediante su íntegra publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Horregatik guztiagatik, honakoa

Por todo ello,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Agindua ematea EHUko Ikastetxe Nagusien Oinarrizko Arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko, eranskinean ageri den moduan.

Primero.– Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Reglamento Marco de los Colegios Mayores de la UPV/EHU, según lo dispuesto en el anexo.

Bigarrena.– Arautegia indarrean sartuko da argitaratzen den egunean bertan.

Segundo.– Este Reglamento entrará en vigor el mismo día de su publicación.

Hirugarrena.– Ebazpen hau behin betikoa da eta administrazio bidea agortzen du. Haren kontra aukerako berraztertze errekurtsoa aurkez daiteke, eta hilabeteko epea dago horretarako, ebazpen hau eman duen organo berberaren aurrean. Bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke administrazioarekiko auzietako Bilboko epaitegien aurrean, bi hilabeteko epean.

Tercero.– Esta Resolución por ser definitiva, pone fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó o recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de lo Contencioso de Bilbao en el plazo de dos meses.

Leioa, 2006ko otsailaren 7a.

En Leioa, a 7 de febrero de 2006.

Idazkari nagusia,

El Secretario General,

IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

PREÁMBULO

ATARIKOA

El artículo 300 de los Estatutos de la UPV/EHU dispone que el Consejo de Gobierno aprobará un Reglamento Marco de Colegios Mayores en el que se establecerán, al menos, los principios generales a los que habrá de sujetarse su creación y funcionamiento.

EHUren estatutuen 300. artikuluak xedatzen duenez, Gobernu Kontseiluak ikastetxe nagusien oinarrizko arautegi bat onartuko du, eta, bertan, gutxienez, printzipio orokorrak ezarriko dira, ikastetxe horien sorrera eta funtzionamendua arautzeko.

Estando igualmente prevista la existencia de Residencias Universitarias, se incluye en el presente Reglamento Marco el procedimiento de creación o adscripción y sus efectos, cuya aprobación por el Consejo de Gobierno se establece en el artículo 301 de los Estatutos de la UPV/EHU.

TÍTULO PRELIMINAR

Era berean, unibertsitate egoitzak ere izango zirela erabaki zenez, oinarrizko arautegi honetan jaso dira horiek sortu eta atxikitzeko prozedura, baita ondorioak ere; Gobernu Kontseiluak onartu behar ditu, EHUren estatuen 301. artikuluak adierazten duenez.

Artículo 1.– Definiciones.

ATARIKO TITULUA

1. artikulua.– Definizioak.

1.– Los Colegios Mayores son centros universitarios integrados en la UPV/EHU que proporcionan residencia al alumnado y promueven la formación cultural y científica de quienes residen en ellos, proyectando su actividad en el ámbito y al servicio de la comunidad universitaria.

1.– Ikastetxe nagusiak EHUn txertatutako unibertsitate ikastegiak dira, ikasleei ostatua ematen dietenak eta bertan bizi direnen kultur eta zientzi prestakuntzak sustatzen dituztenak; ikastetxe nagusiek, gainera, unibertsitate osora hedatzen dute beren jarduna.

2.– Son Residencias Universitarias aquellas entidades que proporcionan residencia al alumnado o, en su caso, al personal docente e investigador y de administración y servicios y que, a tal efecto, reciban este reconocimiento por parte de la UPV/EHU.

2.– Unibertsitate egoitzak dira ikasleei edo, bestela, irakasle, ikertzaile eta administrazio eta zerbitzuetako langileei ostatua ematen dieten entitateak, eta, aipatu helburu izaki, EHUren aitorpena dutenak.

3.– Los Colegios Mayores y las Residencias Universitarias deberán hacer figurar en toda su actividad su vinculación con la UPV/EHU y respetar la imagen corporativa de ésta.

TÍTULO PRIMERO
DE LOS COLEGIOS MAYORES
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES COMUNES

3.– Ikastetxe nagusi eta unibertsitate egoitzek beren jarduera orotan agertu beharko dute EHUrekin duten lotura, baita berorren irudi korporatiboa errespetatu ere.

Artículo 2.– Clasificación y naturaleza.

LEHENENGO TITULUA
IKASTETXE NAGUSIAK
LEHENENGO KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

2. artikulua.– Sailkapena eta izaera.

1.– Los Colegios Mayores podrán ser propios de la UPV/EHU o adscritos.

1.– Ikastetxe nagusiak EHUrenak berarenak edo hari atxikitakoak izan daitezke.

2.– Son Colegios Mayores propios de la UPV/EHU los promovidos por ésta con tal carácter, de manera exclusiva o con otras entidades o universidades.

2.– EHUren berezko ikastetxe nagusiak dira hark, ezaugarri horrekin, modu esklusiboan edo beste erakunde nahiz beste unibertsitate batzuekin sortutakoak.

3.– Los Colegios Mayores propios creados de manera exclusiva por la UPV/EHU no poseen personalidad jurídica propia y diferenciada de la Universidad. Tienen el carácter de órganos descentralizados, con amplio margen de gestión funcional, estando al servicio de la Comunidad Universitaria de la UPV/EHU, en particular, y de la sociedad, en general.

3.– EHUk modu esklusiboan sortutako berezko ikastetxe nagusiek ez dute unibertsitatetik aparteko bere-berea den nortasun juridikorik. Organo deszentralizatu gisa jokatzen dute, gestio funtzionalerako askatasunik nahikoa edukita, eta EHUren unibertsitateko kideen zerbitzuan daude, batik bat, baita gizartearenean ere, oro har.

Los Colegios Mayores de titularidad mixta son los creados por la UPV/EHU en colaboración con otras universidades u otros organismos públicos o privados por medio de un Convenio en el que se establezca la doble dependencia de las entidades colaboradoras y el reglamento del Colegio Mayor.

Titulartasun mistoko ikastetxe nagusiak dira EHUk hitzarmen bat dela medio beste unibertsitate edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuekin lankidetzan sortutakoak. Delako hitzarmenean jasoko dira erakundeen elkarrekiko mendekotasuna eta ikastetxe nagusiaren arautegia.

Los Colegios Mayores de titularidad creados por la UPV/EHU en colaboración con otras universidades se denominarán Colegios Mayores interuniversitarios.

Unibertsitate arteko ikastetxe nagusiak deituko diegu EHUk beste unibertsitate batzuekin lankidetzan sortutako tilulartasuneko ikastetxe nagusiei.

4.– Los Colegios Mayores adscritos serán los dependientes de otros organismos públicos o privados que establezcan un convenio con la UPV/EHU en el que se fijen las formas de colaboración.

4.– Ikastetxe nagusi atxikiak izango dira beste erakunde publiko edo pribatuen mendean daudenak, baldin eta EHUrekin lankidetza hitzarmena sinatu badute.

Artículo 3.– Fines.

3. artikulua.– Helburuak.

Son fines de los Colegios Mayores:

Hauek dira ikastetxe nagusien helburuak:

a) Proporcionar alojamiento digno con ambiente adecuado a la formación integral de las y los colegiales, en un espíritu de libertad y responsabilidad y fomentando en ellos la solidaridad, el respeto por el medio ambiente, la capacidad de análisis y la crítica constructiva en el marco de los valores de justicia y libertad.

a) Ikasleen prestakuntza integralerako giro egokia eskaintzen duen ostatu duina ematea, askatasunez eta ardura espirituaz zipriztindutako ingurunean, ikasleengan honakoak bultzaturik: elkartasuna, ingurumenarekiko begirunea, eta justizia eta askatasun balioen arloan analisia eta kritika eraikitzailea egiteko gaitasuna.

b) Facilitar a los y las colegiales una formación académica complementaria, así como impartir otras enseñanzas de acuerdo con la legislación vigente.

b) Ikasleei osagarrizko prestakuntza akademikoa ahalbidetzea, baita indarreko legeriarekin bat datozen beste ikasketa batzuk ematea ere.

c) Apoyar las tareas de orientación en materia de elección curricular y para el ejercicio de la profesión.

c) Curriculuma hautatu eta lanbidean jarduteko orientazio lanetan laguntzea.

d) Colaborar en la promoción e integración social del alumnado universitario, así como en la integración laboral de las y los colegiales.

d) Laguntzea unibertsitateko ikasleak gizartean sustatu eta integratzeko, baita ikasleak lan munduan txertatzeko ere.

e) Acoger y promocionar actividades docentes, culturales y deportivas organizadas por la UPV/EHU u otras entidades colaboradoras o por los propios colegiales y colegialas.

e) EHUk, beste erakunde laguntzaile batzuek edo ikasleek berek antolatutako ikasketa, kultur eta kirol jarduerak babestu eta sustatzea.

f) Proporcionar plazas de estancia temporal a los miembros la UPV/EHU y de otras Universidades y centros de investigación, estatales o extranjeros.

f) Egonaldi baterako plazak eskaintzea EHUko, Estatuko nahiz atzerriko unibertsitateetako eta ikerketa zentroetako kideei.

g) Poner al servicio de los miembros de la comunidad universitaria sus instalaciones y dependencias.

g) Unibertsitateko kideei eskaintzea haren instalazioak eta guneak.

Artículo 4.– Régimen Jurídico.

4. artikulua.– Araubide juridikoa.

1.– Los Colegios Mayores estarán sometidos en su régimen jurídico a lo establecido en los Estatutos de la UPV/EHU, a este Reglamento Marco y a sus Reglamentos de régimen interno, así como, en su caso, a los respectivos convenios de creación o adscripción y otra normativa que les sea de aplicación.

1.– Araubide juridikoari dagokionez, ikastetxe nagusiek men egingo diote EHUren estatuek, oinarrizko arautegi honek eta haien barne arautegiek ezarritakoei, baita ere, egonez gero, dagokien sortu eta atxikitzeko hitzarmenei eta aplika dakizkiekeen beste araudi batzuei.

2.– Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación del Reglamento de cada Colegio Mayor, tras el preceptivo informe de legalidad.

2.– Gobernu Kontseiluari dagokio ikastetxe nagusi bakoitzaren arautegia onartzea, nahitaezko legezkotasun txostena egin eta gero.

3.– En el Reglamento de cada Colegio Mayor figurará:

3.– Hauek agertuko dira ikastetxe nagusi bakoitzaren arautegian:

a) La denominación oficial y sede.

a) Izen ofiziala eta egoitza.

b) El anagrama propio, que podrá utilizar el Colegio Mayor junto con el anagrama oficial de la UPV/EHU.

b) Haren anagrama, ikastetxe nagusiak EHUren anagramarekin batera erabil dezakeena.

c) El régimen de ingreso.

c) Sarrerako araubidea.

d).Los derechos y deberes de sus colegiales.

d) Ikasleen eskubideak eta betebeharrak.

e) La concesión de honores.

e) Ohoreak ematea.

f) Estructura organizativa del Colegio y servicios de que dispone.

f) Ikastetxearen antolamenduaren egitura eta zer-nolako zerbitzuak eskaintzen dituen.

4.– Asimismo, el Reglamento del Colegio regulará el sistema a través del cual los y las colegiales puedan hacer llegar con celeridad a la Dirección cuantas quejas, reclamaciones y sugerencias estimen pertinentes, así como las reglas para su eficaz tramitación y resolución, con inclusión de la oportuna forma de comunicar la decisión adoptada y, en su caso, su motivación.

4.– Era berean, ikastetxearen arautegian zehaztuko da ikasleek nola helaraziko dizkioten azkar beren kexak, erreklamazioak eta iradokizunak Zuzendaritzari, bai eta nola bideratu eta ebatziko diren ere. Arautegian jasoko dira, halaber, nola jakinaraziko den hartutako erabakia eta, beharrezkoa izanez gero, zein izan diren erabakia hartzeko arrazoiak.

5.– En el caso de los Colegios Mayores de titularidad mixta y adscritos, el Reglamento definirá igualmente su personalidad jurídica y determinará quién ostenta la representación legal frente a terceros.

5.– Titulartasun mistoko ikastetxe nagusien eta atxikien kasuan, arautegiak zehaztuko du beren nortasun juridikoa, baita hirugarrenen aurrean nork duen legezko ordezkaritza ere.

Artículo 5.– Participación en la vida académica.

5. artikulua.– Bizitza akademikoan parte hartzea.

Las actividades académicas, culturales y deportivas fomentadas y patrocinadas por los Colegios Mayores que se desarrollen de acuerdo con la normativa universitaria aplicable, se incluirán entre las promovidas por la UPV/EHU y recibirán el mismo tratamiento que éstas. En todo caso se garantizará el respeto en su integridad de lo dispuesto por el artículo 214.3 de los Estatutos de la UPV/EHU.

Ikastetxe nagusiek sustatu eta babestutako akademi, kultur eta kirol jarduerak, EHUk berak bultzatutakoen artean sartuko dira, baldin eta aplikatu beharreko unibertsitate arauen arabera garatu badira, eta EHUko jardueren tratamendu berbera izango dute. Edonola ere, EHUren estatuen 214.3. artikuluak ezarritakoa errespetatu beharko da bere osotasunean.

Artículo 6.– Relación con los usuarios.

6. artikulua.– Erabiltzaileekiko harremanak.

La relación jurídica de los usuarios de los Colegios Mayores de titularidad pública con la UPV/EHU no constituye la figura jurídica de arrendamiento, está excluida de la legislación de arrendamientos urbanos tiene el carácter de relación administrativa especial sometida a los Estatutos de la UPV/EHU, a este Reglamento y a los respectivos Reglamentos de régimen interno.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS COLEGIOS MAYORES PROPIOS
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, REPRESENTACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

Titulartasun publikoko ikastetxe nagusietako erabiltzaileek EHUrekin izango duten harreman juridikoa ez da errentamenduari dagokion irudi juridikoa; aipatu harremana hiri errentamenduen legeriatik kanpo dago eta administrazio harreman berezia izango da, EHUren estatuen, arautegi honen eta, kasuan kasuko barne arautegien mendean egongo dena.

Artículo 7.– 1.– Son órganos de gobierno, representación y administración de un Colegio Mayor la Dirección, la Administración y el Consejo Colegial.

BIGARREN KAPITULUA
BEREZKO IKASTETXE NAGUSIAK
LEHENENGO ATALA
GOBERNU, ORDEZKARITZA ETA ADMINISTRAZIO
ORGANOAK

7. artikulua.– 1.– Zuzendaritza, Administrazioa eta Ikastetxeko Kontseilua dira ikastetxe nagusi bateko gobernu, ordezkaritza eta administrazio organoak.

2.– El Reglamento del Colegio Mayor podrá prever otros órganos complementarios de gobierno, representación y administración con capacidad resolutoria para el mejor cumplimiento de sus fines, regulando de manera expresa:

2.– Ikastetxe nagusiaren arautegian jaso daitezke bestelako gobernu, ordezkaritza eta administrazio organoak, erabakiak hartzeko ahalmena izango dutenak, beren helburuak hobeto betetzeko. Dena dela, honako hauek arautu beharko dira beren-beregi:

a) Las funciones atribuidas.

a) Organo horiei esleitutako eginkizunak.

b) La composición del órgano.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL CONSEJO COLEGIAL

b) Organoaren osaera.

Artículo 8.– Composición.

BIGARREN ATALA
IKASTETXEKO KONTSEILUA

8. artikulua.– Osaera.

1.– El Consejo Colegial es el órgano de participación de las y los colegiales en la consecución de los fines del Colegio Mayor.

1.– Ikastetxeko Kontseilua ikasleen parte hartzeko organoa da, ikastetxe nagusiaren helburuak lortze aldera.

2.– Estará integrado por el Director o Directora, que lo preside, los subdirectores y subdirectoras, si los hubiere, el Administrador o Administradora y una representación libremente elegida de todos y todas las colegiales fijada por el respectivo reglamento interno del Colegio Mayor.

2.– Hauek izango dira kideak: zuzendaria, Ikastetxeko Kontseiluko buru izango dena; zuzendariordeak, horrelakorik balego; administratzailea eta, ikastetxe nagusiaren barne araubideak ezarritakoaren arabera, ikasleek aske aukeratutako ordezkariak.

3.– Las reuniones, convocadas y presididas por el Director o Directora, tendrán al menos una periodicidad trimestral, sin perjuicio de la facultad del Director o Directora para convocarlo siempre que lo estime oportuno. También podrá ser convocado el Consejo Colegial a propuesta del 25% de las y los miembros del mismo.

3.– Zuzendariak deitu eta bera buru duten bilerak hiruhilekoan behin egingo dira, nahiz eta egoki jotzen duenean biltzera deitzeko ahalmena duen. Ikastetxeko Kontseilua bilduko da halaber, kideen % 25ak hala eskatzen duenean.

4.– Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. En caso de empate, el Director o Directora ejercerá su voto de calidad.

4.– Erabakiak hartzeko, emandako botoen gehiengoa lortu beharko da. Berdinketa izanez gero, zuzendariaren kalitatezko botoak ebatziko du.

Artículo 9.– Elección de representantes.

9. artikulua.– Ordezkariak aukeratzeko.

1.– Las elecciones de representantes en el Consejo serán convocadas anualmente por el Director o la Directora en el primer trimestre de cada curso, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Régimen Electoral General de la UPV/EHU.

1.– Zuzendariak urtero deituko du kontseilukideak aukeratzeko hauteskundeetara, ikasturte bakoitzeko lehen hiruhilekoan, EHUren Hauteskunde Arautegi Orokorrean ezarritako prozeduraren arabera.

2.– El mandato de la representación se circunscribirá al curso académico.

2.– Ordezkarien agintaldiak ikasturtearen iraupena izango du.

Artículo 10.–Funciones.

10. artikulua.– Eginkizunak.

Serán funciones del Consejo Colegial:

Hauek izango dira Ikastetxeko Kontseiluaren eginkizunak:

a) Apoyar a la Dirección en los asuntos relacionados con la vida del Colegio, así como realizar propuestas que afecten a necesidades percibidas en éste.

a) Zuzendaritzari laguntzea ikastetxeko bizitzarekin zerikusia duten gaietan, baita bertan antzemandako beharrei erantzutea ere.

b) Elaborar la propuesta de Reglamento del Colegio Mayor, o de su reforma, que han de ser aprobadas por el Consejo de Gobierno, oída la Junta de Campus respectiva.

b) Ikastetxe nagusiaren arautegi proposamena prestatzea, edo erreformarena, Gobernu Kontseiluak onartu behar dituenak, dagokion campuseko batzarri entzun ondoren.

c) Aprobar la programación de las diferentes actividades del Colegio.

c) Ikastetxearen jarduera programa onartzea.

d) Proponer a la Dirección la creación de Comisiones.

d) Zuzendaritzari proposatzea batzordeak sor ditzan.

e) Ser oído en los supuestos de imposición de sanciones graves a los residentes.

e) Entzuna izatea ikastetxe nagusietan bizi direnei zigor larriak jarri zaizkienean.

f) Establecer el sistema de prestación al alumnado de primer curso de la orientación que facilite su elección curricular.

f) Ezartzea nolako orientazio sistema erabiliko den lehen mailako ikasleei curriculumaren hautatzea errazteko.

g) Aprobar los criterios generales de concesión de honores y distinciones y ser oído en la aplicación de los mismos.

g) Ohoreak eta sariak emateko irizpide orokorrak onartzea, eta horiek aplikatzerakoan entzuna izatea.

h) Proponer al Rectorado, en su caso, por mayoría absoluta, el cese del Director o de la Directora del Colegio Mayor, o de su Administrador o Administradora.

h) Errektoretzari proposatzea, kasuaren arabera, gehiengo absolutuaz, ikastetxe nagusiko zuzendariaren edo administratzailearen kargu uztea.

i) Aprobar los criterios generales de admisión de colegiales y de utilización de espacios del Colegio, que deberán hacerse públicos con carácter previo a su aplicación.

i) Ikasleak onartu eta ikastetxearen guneak erabiltzeko irizpide orokorrak onartzea, aplikatu baino lehenago jendaurrean adierazi beharko direnak.

j) Aprobar los criterios generales de ordenación del régimen de becas y ayudas económicas.

j) Beka eta diru laguntzetarako araubidea antolatzeko irizpide orokorrak onartzea.

k) Cualquier otra que se le delegue por el Rectorado, directamente o a través del Reglamento de cada Colegio Mayor.

k) Errektoreordeak, zuzen-zuzenean edo ikastetxe nagusi bakoitzeko arautegiaren bidez, eskuordetzen dizkionak.

3.– El Consejo Colegial en sesión ordinaria debatirá y aprobará su Memoria anual y el Plan de actividades del Colegio, que serán remitidos a la Junta de Campus respectiva.

SECCIÓN TERCERA
DE LA DIRECCIÓN

3.– Ikastetxeko Kontseiluak urteko txostena eta ikastetxearen jarduera plana eztabaidatu eta onartuko ditu ohiko bileran, kasuan kasuko campuseko batzarrari bidaliko zaizkionak.

Artículo 11.– Director o Directora.

HIRUGARREN ATALA
ZUZENDARITZA

11. artikulua.– Zuzendaria.

1.– El Director o la Directora del Colegio Mayor propios será nombrado por el Rector o Rectora de entre el profesorado universitario doctor con dedicación completa. Se informará al Consejo de Gobierno de su nombramiento y cese.

1.– Errektoreak izendatuko du berezko ikastetxe nagusiko zuzendaria arduraldi osoa duten unibertsitateko irakasle doktoreen artetik. Gobernu Kontseiluari emango zaio izendapenaren eta kargu uztearen berri.

2.– La Directora o el Director asume, por delegación del Rectorado, la responsabilidad de la actividad y funcionamiento del Colegio, así como su representación académica.

2.– Zuzendariak bere gain hartzen ditu, errektoreordeak eskuordetuta, ikastetxearen jarduera eta funtzionamenduaren ardura, baita ikastetxearen akademi ordezkapena ere.

Artículo 12.– Cese del Director o Directora.

12. artikulua.– Zuzendariaren kargu uztea.

1.– Las Directoras y Directores cesan por las siguientes causas:

1.– Zuzendariek arrazoi hauengatik utziko dute kargua:

a) Decisión del Rectorado.

a) Errektoretzaren erabakia.

b) Fallecimiento.

b) Heriotza.

c) Incapacidad legal.

c) Legezko ezintasuna.

d) Dimisión.

d) Dimisioa.

e) Dejar de pertenecer a la UPV/EHU.

e) EHUkoa izateari uztea.

2.– Cuando ello resulte posible, el Director o Directora continuarán en sus funciones hasta el nombramiento de la nueva Dirección.

2.– Ahal denean, zuzendariak jardunean jarraituko du zuzendari berria izendatu arte.

3.– En caso de ausencia o enfermedad, sustituirá al Director o Directora la Subdirectora o Subdirector designado, en su caso, expresamente en el nombramiento. En ausencia de lo anterior, el Rectorado adoptará las decisiones oportunas para garantizar la gobernabilidad del Colegio Mayor.

3.– Gaixotasunagatik edo kanpoan izateagatik, berariazko izendapenean aukeratutako zuzendariordeak ordezkatuko du zuzendaria. Horrelakorik egon ezean, Errektoretzak hartuko ditu beharrezko erabakiak ikastetxe nagusiaren gobernagarritasuna bermatzeko.

Artículo 13.– Exención de sus obligaciones docentes.

13. artikulua.– Irakats betebeharretatik salbuestea.

1.– Los Directores y Directoras podrán ser eximidos total o parcialmente de sus obligaciones docentes por el Rectorado.

1.– Errektoretzak salbuets ditzake zuzendariak beren irakats beharretatik, neurri batean edo erabat.

2.– Finalizado su mandato, tendrán derecho a mantener la misma reducción de sus obligaciones docentes durante un período adicional de un año para su actualización docente e investigadora, siempre que hayan permanecido en el cargo correspondiente durante un período igual o superior a tres años.

2.– Agintaldia amaituta, eskubidea izango dute irakats betebeharretatik beste urtebetez salbuetsita egoteko, irakaskuntza eta ikerketa arloetan eguneratze aldera. Horretarako, hiru urtez, gutxienez, iraun behar dute karguan.

Artículo 14.– Funciones del Director o Directora.

14. artikulua.– Zuzendariaren eginkizunak.

Serán funciones del Director o de la Directora:

Hauek izango dira zuzendariaren eginkizunak:

a) Ostentar la representación del Colegio y la dirección funcional de todo el personal adscrito al mismo.

a) Ikastetxeko ordezkaria izatea eta ikastetxeari atxikitako langile guztien zuzendaritza funtzionala izatea.

b) Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades del Colegio.

b) Ikastetxeko jarduera guztiak gidatu, koordinatu eta gainbegiratzea.

c) Convocar y presidir los órganos colegiados del Colegio.

c) Ikastetxeko kide anitzeko organoak deitu eta haien buru izatea.

d) Velar por que se cumplan las disposiciones de los Estatutos de la UPV/EHU, de este Reglamento y del Reglamento de su Colegio Mayor, así como dictar cuantas instrucciones sean necesarias para su desarrollo.

d) Zaintzea EHUren, arautegi honen eta bere ikastetxe nagusiko arautegiaren xedapenak bete daitezen, baita haien garapenerako behar beste agindu ematea ere.

e) Aplicar las directrices y ejecutar los acuerdos del Consejo Colegial y de los órganos de gobierno generales y del Campus respectivo.

e) Ikastetxeko Kontseiluaren, gobernu organo orokorren eta campus bakoitzeko organoen jarraibideak aplikatu eta haien erabakiak betetzea.

f) Proponer al Rectorado los nombramientos de su competencia.

f) Errektoretzari proposatzea bere eskumeneko izendapenak.

g) Elevar a la Junta de Campus respectiva los planes de actividades culturales y formativas a realizar en el Colegio Mayor, para su aprobación definitiva, así como la Memoria de las actividades realizadas durante el curso.

g) Aurkeztea dagokion campuseko batzarrari ikastetxe nagusian egin beharreko kultur eta prestakuntza jardueren plana, behin betiko onespena eman dezan, baita ikasturtean egindako jardueren txostena ere.

h) Velar, en coordinación con los servicios técnicos competentes, por el cumplimiento de la normativa en materia de higiene y seguridad, proponiendo, en su caso, la adopción de las medidas oportunas.

h) Zaintzea, dagozkion zerbitzu teknikoekin koordinaturik, higiene eta segurtasun araudia bete dadin, horretarako behar diren neurriak hartuz.

i) Dirigir y canalizar las peticiones y sugerencias de los miembros de la Comunidad Universitaria del Colegio, y atender a las y los colegiales para resolver cuantas quejas se le presenten, así como para facilitarles información sobre las cuestiones que afecten a su estancia en el Colegio Mayor.

i) Ikastetxeko kideen eskaerak eta iradokizunak bideratzea, eta ikasleei erantzutea aurkezten dizkioten kexak konpontzeko, baita ikastetxeko nagusiko egonaldiari eragiten dioten gaiei buruzko argibideak ematea ere.

j) Impulsar la evaluación y la mejora continua del Colegio.

j) Ikastetxearen ebaluazioa eta etengabeko hobekuntza bultzatzea.

k) Decidir sobre la admisión y el régimen disciplinario de las y los colegiales.

k) Zein ikasle onartu eta haien diziplina araubideaz erabakitzea.

l) Asignar espacios a los y las colegiales, según los criterios aprobados en su caso por el Consejo Colegial. Así mismo, decidirá la prioridad en el uso de las infraestructuras del Centro.

l) Ikasleei guneak eskaintzea, Ikastetxeko Kontseiluak onartutako irizpideen arabera. Halaber, ikastetxeko azpiegiturak erabiltzeari buruz, zuzendariak erabakiko du zein diren lehentasunak.

m) Establecer programas de colaboración y coordinación con las distintas estructuras universitarias en materia de actividades docentes, culturales y deportivas.

m) Lankidetza eta koordinazio programak adostea, unibertsitateko egiturekin batera, ikasketa, kultur eta kirol gaietan.

n) Proponer al Rectorado la creación o extinción de becas de colaboración para la realización de actividades, así como cualquier otro tipo de propuestas de mejora u organización del centro.

n) Errektoretzari lankidetza bekak sortu eta amaitzeko proposamena egitea, jarduerak antolatzeko, baita ikastetxea hobetu edo antolatzeko bestelako proposamenak ere.

ñ) Elevar a los órganos universitarios competentes las Memorias de necesidades, tanto materiales como personales, para cumplir con los fines del Colegio Mayor.

ñ) Langile nahiz baliabideen beharren memoriak aurkeztea unibertsitate organo eskudunei, ikastetxe nagusiko helburuak bete daitezen.

o) Autorizar los gastos y la ejecución de previsiones presupuestarias y ejercer el control presupuestario, así como realizar cualquier otro acto de gestión económico-administrativa y financiera necesario con arreglo a la normativa universitaria.

o) Baimena ematea gastuak egin eta aurrez ezarritako aurrekontuak gauzatzeko eta aurrekontuen kontrola bermatzeko, baita ere, ekonomi, administrazio eta finantziazio bestelako gestioak egiteko, betiere unibertsitate araudiarekin bat etorrita.

p) Cuantas funciones le deleguen los demás órganos de gobierno o le sean atribuidas por la legislación universitaria, los Estatutos o sus normas de desarrollo, y aquellas referidas al Colegio que no hayan sido atribuidas expresamente a otros órganos.

p) Gainerako gobernu organoek eskuordetzen dizkioten gainerako eginkizunak, edo unibertsitateari buruzko legeriak, estatutuek edo beroriek garatzen dituzten arauek esleitzen dizkiotenak eta beren-beregi beste organo batzuei esleituta egon barik, ikastetxearekin zerikusia daukatenak.

2.– Corresponde, igualmente, al Director o Directora del Colegio la suscripción de convenios de colaboración en los términos que se establezcan por el Consejo de Gobierno.

2.– Era berean, ikastetxeko zuzendariak sinatuko ditu lankidetza hitzarmenak, Gobernu Kontseiluak emandako jarraibideei eutsiz.

Artículo 15.– Subdirectores y Subdirectoras.

15. artikulua.– Zuzendariordeak.

1.– Las Subdirectoras y Subdirectores auxilian al Director o Directora en el ejercicio de sus funciones y le representan en su ausencia. Serán nombrados por el Rectorado a propuesta de la Directora o Director de entre miembros de la Comunidad universitaria de la UPV/EHU.

1.– Zuzendariordeek zuzendariak dituen eginkizunetan laguntzen diote, eta, zuzendaria kanpoan egonez gero, huraxe ordezkatzen dute. Errektoretzak izendatzen ditu, EHUko unibertsitateko kideen artetik, zuzendariak proposatuta.

2.– Los Subdirectores y Subdirectoras ejercerán las funciones que les delegue la Dirección, asumiendo la dirección de las áreas mencionadas en su nombramiento.

2.– Zuzendariordeek zuzendariak eskuordetzen dizkien lanak egingo dituzte, eta beren izendapenean aipatutako arloen zuzendaritza hartuko dute.

3.– Cesarán por dimisión, fallecimiento, incapacidad legal, por dejar de pertenecer a la Universidad o por resolución del Rectorado, a propuesta de la Directora o Director.

3.– Honakoak izango dira kargua uzteko arrazoiak: dimisioa, heriotza, ezintasun legala, EHUko kide izateari uztea edo errektoreak hala erabakitzea, zuzendariak proposatuta.

4.– El Rectorado de la UPV/EHU determinará en el nombramiento la posible exención de obligaciones universitarias del personal de la UPV/EHU que ocupe la Subdirección de un Colegio Mayor propio, dando cuenta al Consejo de Gobierno.

4.– EHUko Errektoretzak zehaztuko du, izendapenean, zein unibertsitate betebehar salbuets dakizkiekeen berezko ikastetxe nagusietako zuzendariorde bihurtzen diren EHUko langileei, eta Gobernu Kontseiluari jakinarazi beharko dio.

Artículo 16.– La Administración del Colegio Mayor.

16. artikulua.– Ikastetxe nagusiko administrazioa.

1.– A la cabeza de los servicios económico-administrativos del Colegio Mayor habrá una Administradora o Administrador.

1.– Administratzailea izango da ikastetxe nagusiko zerbitzu ekonomiko eta administratiboen burua.

2.– Bajo la dependencia funcional de la Dirección, la Administradora o Administrador ostentará la dirección y coordinación del personal de administración y servicios del Colegio y ejecutará las decisiones de los órganos del mismo en materia de su competencia, asumiendo la responsabilidad del funcionamiento de los citados servicios.

2.– Administratzaileak zuzendariarekiko mendekotasun funtzionala izango du, eta ikastetxe nagusiko administrazio eta zerbitzuetako langileak zuzendu eta koordinatzeko lanak beteko ditu. Horretaz gainera, ikastetxe nagusiko organoen erabakiak betearaziko ditu berari dagokion eremuan, eta aipatutako zerbitzuen funtzionamenduaz ere arduratuko da.

3.– La Administración del Colegio ha de mantener actualizado el inventario de los bienes asignados y presentarlo anualmente al Consejo Colegial para su aprobación y remisión a la Gerencia de la UPV/EHU.

SECCIÓN CUARTA
DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y SUPRESIÓN DE
COLEGIOS MAYORES PROPIOS

3.– Administratzaileak eguneratuta izango du ikastetxe nagusiari atxikitako ondasunen zerrenda, eta urtero aurkeztu beharko dio Ikastetxeko Kontseiluari, ontzat eman eta EHUko Gerentziara bidal dezan.

Artículo 17.– Creación.

LAUGARREN ATALA
BEREZKO IKASTETXE NAGUSIAK SORTU, ALDATU
EDO KENTZEA

17. artikulua.– Sortzea.

1.– La propuesta de creación de un Colegio Mayor propio deberá ir acompañada de una Memoria justificativa en la que, además de los requisitos que sean exigibles en la legislación aplicable, se especifiquen, al menos, los siguientes aspectos:

1.– Berezko ikastetxe nagusi bat sortzeko proposamena horretarako arrazoiak agertzen dituen memoriak osatu behar du. Aplikatu beharreko legediak xedatutako baldintzez gainera, alderdi hauek ere zehaztu behar dira gutxienez:

a) Denominación del Colegio Mayor y domicilio del mismo.

a) Ikastetxe nagusiaren izena eta helbidea.

b) Las finalidades, su necesidad y relevancia social.

b) Haren helburuak, premia eta garrantzi soziala.

c) El programa de formación académica complementaria de los estudios específicos de la Universidad que se ofrecerá a los colegiales, así como las enseñanzas que se impartirán de acuerdo con la legislación vigente.

c) Ikasleei eskainiko zaion unibertsitateko berariazko ikasketen osagarrizko prestakuntza akademikoaren programa, orobat indarreko legediarekin bat etorrita irakatsiko zaizkionak.

d) Evaluación económica de los recursos humanos y materiales necesarios, así como una estimación de los ingresos y gastos de funcionamiento.

d) Behar diren langile eta baliabideen balioespen ekonomikoa eta funtzionamenduaren diru sarreren zein gastuen kalkulua.

e) Reglamento provisional del Colegio Mayor, que desarrolle todos los aspectos previstos por el presente Reglamento Marco.

e) Ikastetxe nagusiaren behin-behineko arautegia, oinarrizko arautegi honek jasotako alderdi guztiak garatuko dituena.

2.– La aprobación inicial de la propuesta de creación de un Colegio Mayor propio corresponde al Consejo de Gobierno, previo informe de la Junta de Campus respectiva.

2.– Gobernu Kontseiluak onetsi behar du, hasiera batean, berezko ikastetxe nagusia sortzeko proposamena, dagokion campuseko batzarrak aldeko txostena egin ostean.

3.– La decisión alcanzará carácter ejecutivo tras la aprobación por parte del Consejo Social del plan plurianual de financiación del Colegio con cargo a fondos externos o a los presupuestos de la UPV/EHU y será remitida al Boletín Oficial del País Vasco para su publicación.

3.– Erabakia bete egin beharko da behin Gizarte Kontseiluak ikastetxearen urte anitzetarako finantziazio plana, kanpoko diruaz nahiz EHUren aurrekontuez, onetsi ostean. Eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarira igorriko da bertan argitara dadin.

Artículo 18.– Modificación y supresión.

18. artikulua.– Aldatu eta kentzea.

1.– La modificación o supresión de un Colegio Mayor propio será acordada por el Consejo de Gobierno, previo informe de la Junta de Campus respectiva y oído el Colegio Mayor.

1.– Gobernu Kontseiluak erabaki behar du berezko ikastetxe nagusi bat aldatu edo sortzea, dagokion campuseko batzarrak txostena egin eta ikastetxeari entzun ostean.

2.– La propuesta irá acompañada de una Memoria justificativa en la que deberán documentarse los aspectos siguientes:

2.– Proposamena horretarako arrazoiak agertzen dituen memoriak osatu behar du, eta alderdi hauek zehaztu beharko ditu:

a) Justificación de la conveniencia de la modificación o supresión.

a) Aldatu edo kentzeko arrazoia.

b) Análisis de las consecuencias derivadas de la misma.

b) Aldatu edo kentzeak izango lituzkeen ondorioen azterketa.

c) Balance económico completo de los últimos cinco años de actividad.

c) Azken bost urteetako ekonomi balantze osoa.

d) Programa de readscripción, en su caso, de los medios humanos y materiales del Colegio Mayor a extinguir.

d) Kendu beharreko ikastetxeko langileak eta baliabideak berriro atxikitzeko programa.

3.– La iniciación del expediente de supresión de un Colegio Mayor corresponde al Consejo de Dirección, que deberá adoptar las medidas provisionales que procedan hasta la supresión definitiva.

SECCIÓN QUINTA
ESTATUTO DEL COLEGIAL

3.– Zuzendaritza Kontseiluari dagokio ikastetxe nagusi bat kentzeko dosierrari ekitea, eta beharrezko diren behin-behineko neurriak hartu beharko ditu betiko kendu arte.

Artículo 19.– Clases.

BOSGARREN ATALA
IKASLEAREN ESTATUTUAK

19. artikulua.– Motak.

1.– El Reglamento del Colegio Mayor podrá establecer distintas clases de colegiales, así como los honores y distinciones aplicables.

1.– Ikastetxe nagusiko arautegiak hainbat ikasle mota ezar ditzake, baita aplikatu beharreko ohoreak eta sariak ere.

2.– Los derechos y deberes de las personas no residentes reconocidas, en su caso, como colegiales a partir de lo dispuesto por el Reglamento del Colegio Mayor serán los mismos que los de los demás colegiales, salvo los inherentes al alojamiento y residencia habitual.

2.– Ikastetxe nagusian bizi ez diren pertsonei, bertako arautegiak ezarritakoaren arabera, ikasle gisa aitortutako eskubideak eta betebeharrak gainerako ikasleen berberak dira, salbu eta ostatu emateari eta ohiko bizitokiari dagozkionak.

Artículo 20.– Derechos.

20. artikulua.– Eskubideak.

1.– Son derechos de los y las colegiales:

1.– Hauek dira ikasleen eskubideak:

a) El alojamiento durante el curso académico en condiciones dignas y adecuadas a la condición universitaria.

a) Ostatua, ikasturteak iraun bitartean, baldintza duin eta egokietan izatea, betiere unibertsitate egoerarekin bat etorrita.

b) La utilización de los servicios, instalaciones y equipamiento comunes del Colegio Mayor en el que se le adjudique plaza de alojamiento, en las condiciones señaladas por el Reglamento del Colegio.

b) Ostatua eman zaion ikastetxe nagusiko guztientzako zerbitzu, instalazio eta ekipamenduak erabiltzea, ikastetxeko arautegiak jasotako baldintzak betez.

c) La iniciativa, participación y asistencia a las actividades sociales, culturales y deportivas auspiciadas por el Colegio en el que resida.

c) Ikasleak bizi den ikastetxeak bultzatutako gizarte, kultur eta kirol jardueretan ekimena izan, parte hartu eta agertzea.

d) Formar parte del Consejo Colegial de acuerdo con las disposiciones de este Reglamento.

d) Ikastetxeko Kontseiluko kidea izatea, arautegi honetako xedapenekin bat etorrita.

e) Recibir información relacionada con cualquier cuestión relativa a su estancia en el Colegio Mayor.

e) Ikastetxe nagusiko egonaldiarekin zerikusia duten gaiei buruzko argibideak jasotzea.

f) Formular ante la Dirección o el Aldezle cuantas iniciativas, sugerencias o reclamaciones consideren oportunas.

f) Zuzendari edo aldezleari ikasleak egoki jotzen dituen ekimen, iradokizun edo erreklamazioak egitea.

g) Aquellos otros que, respetando lo dispuesto por los Estatutos de la UPV/EHU y por este Reglamento Marco, establezca el respectivo Reglamento del Colegio.

g) Haren ikastetxe nagusiko arautegiak jasota dituenak, baldin eta EHUren estatutuek eta oinarrizko arautegi honek xedatutakoa betetzen bada.

2.– La Dirección del Colegio Mayor se ocupará de garantizar los derechos específicos de las y los colegiales con discapacidad.

2.– Ikastetxe nagusiko Zuzendaritza ikasle ezinduen eskubideak bermatzeaz arduratuko da.

Artículo 21.– Deberes.

21. artikulua.– Betebeharrak.

Son deberes de los y las colegiales:

Hauek dira ikasleen betebeharrak:

a) El respeto de la legislación universitaria y de lo dispuesto en el Reglamento del Colegio, así como de las instrucciones que para su aplicación establezcan los órganos competentes del Colegio Mayor y de la UPV/EHU.

a) Errespetatzea unibertsitate legedia eta ikastetxeko arautegia, baita berori aplikatzeko ikastetxe nagusiko eta EHUko organo eskudunek ezarritako jarraibideak ere.

b) Cooperar en las actividades formativas y demás manifestaciones de la vida colegial.

b) Ikastetxeko prestakuntza jardueretan nahiz gainerako bizitza ekintzetan esku hartzea.

c) Respetar los derechos ajenos, comportarse con corrección, en particular en las zonas comunes, y tratar con la consideración debida a las personas vinculadas al Colegio Mayor.

c) Lagun hurkoaren eskubideak errespetatu, zuzen jokatu, guztientzako guneetan bereziki, eta ikastetxe nagusiarekin zerikusia duten pertsonak behar bezala tratatzea.

d) Residir habitualmente en la plaza adjudicada y mantener la habitación y su mobiliario en buen estado.

d) Emandako tokian eskuarki bizi eta logela eta bertako altzariak egoera onean mantentzea.

e) No acometer por su cuenta modificación alguna de la dependencia adjudicada sin autorización especial de la Dirección o persona en quien delegue.

e) Eskainitako gela ez aldatzea bere kabuz, zuzendariak edo berorrek eskuordetutako pertsonak baimendu ezik.

f) Respetar y conservar en buenas condiciones de uso las instalaciones, mobiliario, material y equipamiento comunes del Colegio Mayor.

f) Ikastetxe nagusiko guztientzako instalazio, altzari, material eta ekipamenduak errespetatu eta egoera onean mantentzea.

g) Respetar lo dispuesto en materia de utilización de locales y horarios, y muy en particular para garantizar el derecho al descanso y estudio de los y las colegiales.

g) Lokalen erabilerari eta ordutegiari buruzko arauak betetzea, batik bat ikasleen atsedena hartu eta ikasteko eskubidea bermatzeko.

h) Satisfacer puntualmente los pagos que les correspondan.

h) Dagozkien ordainketak garaiz egitea.

Artículo 22.– Visitantes.

22. artikulua.– Bisitariak.

El Reglamento del Colegio Mayor o, en su aplicación, la dirección del mismo establecerá las normas y directrices a las que deben sujetarse la circulación o permanencia en sus dependencias de las personas ajenas al mismo.

Ikastetxeko nagusiko arautegiak edo, berori aplikatuz gero, bertako Zuzendaritzak ezarriko ditu kanpokoak diren pertsonek, bertako guneetan ibili eta egoteko, errespetatu beharko dituzten arauak.

Artículo 23.– Impagos.

23. artikulua.– Ez ordaintzea.

1.– En los términos establecidos por el Reglamento del Colegio o las normas aprobadas en su desarrollo por la Dirección, el impago injustificado o el atraso reiterado en el abono de las cuotas correspondientes tendrán como consecuencia la cesación en la prestación del servicio del Colegio Mayor y, por lo tanto, la pérdida automática de la condición de colegial desde que le sea notificada esta circunstancia.

1.– Ikastetxe nagusiko arautegiak edo Zuzendaritzak horren garapenerako arauek xedatutako moduan, inolako arrazoirik gabe ordaindu ez izanak edo kuotak ordaintzeko behin baino gehiagotan atzeratu izanak ikastetxe nagusiaren zerbitzua bertan behera gelditzea ekarriko dute, eta, horren ondorioz, ikaslea izateari utziko dio automatikoki aipatukoaren berri jakin bezain laster.

2.– Las y los colegiales que en el momento de apertura del plazo de presentación de solicitudes de ingreso mantengan cualquier deuda relacionada con el Colegio Mayor podrán no ser readmitidos.

2.– Sartzeko eskaerak aurkezteko epea zabaltzen denean, ikastetxe nagusiarekin zorren bat duten ikasleak baliteke onartuak ez izatea.

Artículo 24.– Disciplina colegial interna.

24. artikulua.– Ikastetxeko barne diziplina.

1.– El incumplimiento de la disciplina colegial interna podrá ser corregido, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento Marco.

1.– Ikastetxeko barne diziplina ez betetzea oinarrizko arautegi honetan ezarritakoaren arabera zuzendu daiteke.

2.– Las faltas podrán ser leves, graves y muy graves. La graduación de las respuestas se realizará valorando la intencionalidad, perturbación de la vida colegial, perjuicios causados y la reiteración o reincidencia.

2.– Hutsegiteak arinak, larriak eta oso larriak izan daitezke. Erantzun bat edo beste emateko, kontuan hartuko da zein izan den hutsegitea egin duenaren asmoa, ikastetxeko bizitzan nolako nahastea sortu duen, kaltea zein izan den eta araua behin eta berriro hautsi duen.

Artículo 25.– Faltas.

25. artikulua.– Hutsegiteak.

1.– El Reglamento del Colegio definirá el listado de faltas leves, e incluirá igualmente el listado de faltas graves y muy graves recogido en el presente artículo.

1.– Ikastetxeko arautegiak zehaztuko du hutsegite arinen zerrenda, baita artikulu honetan jasotako hutsegite larriena eta oso larriena ere.

2.– Se considerarán faltas leves las consistentes en el incumplimiento no reiterado de las normas de utilización de los espacios de habitación y de servicio, así como la organización o participación en cualquier actividad que perturbe la convivencia dentro del Colegio Mayor.

2.– Hutsegite arintzat joko dira logelari eta zerbitzuari buruzko arauak behin hautsi badira, halaber ikastetxe nagusiko bizikidetza nahasten duten jarduerak antolatu edo horietan parte hartzea.

3.– Las faltas graves serán las siguientes:

3.– Hauek izango dira hutsegite larriak:

a) El incumplimiento grave y manifiesto de las órdenes, instrucciones o acuerdos de los órganos del Colegio o de la Universidad.

a) Ikastetxeko edo unibertsitateko organoen agindu, jarraibide edo erabakiak era larri eta nabarmenean haustea.

b) No residir habitualmente y sin justificación en la plaza adjudicada por períodos superiores a un mes.

b) Ez bizitzea eskuarki eta inolako arrazoirik gabe emandako tokian, hilabetetik gorako epeetan.

c) Ceder total o parcialmente el uso de las habitaciones a personas sin derecho a plaza en el Colegio.

c) Logelak neurri batean edo erabat uztea ikastetxean plaza izateko eskubiderik ez duten pertsonei.

d) Faltar gravemente al respeto y consideración a los demás colegiales y residentes y al personal del Colegio así como a cualquier otra persona que esté vinculada o se encuentre en él.

d) Gainerako ikasle eta ikastetxean bizi diren lagun eta bertako langileei errespetu falta larria agertzea, baita ikastetxearekin lotuta egon edo bertan daudenei ere.

e) Entrar y permanecer en una habitación ajena sin permiso del residente habitual.

e) Harena ez den logela batera sartu eta bertan egotea, han eskuarki bizi den ikaslearen baimena izan gabe.

f) La destrucción o deterioro intencionados de los bienes inmuebles, muebles o utensilios comunes o privativos de cada habitación.

f) Logela bakoitzeko guztientzako edo norberaren ondasun higiezin, higigarri edo tresnak nahita apurtu edo hondatzea.

g) La utilización del Colegio o de sus bienes muebles e inmuebles para fines distintos de los establecidos en el Reglamento.

g) Ikastetxea edo ondasun higigarri eta higiezinak erabiltzea arautegiak jasota ez dituen beste helburu batzuetarako.

h) Impedir el desarrollo de las funciones del personal del Colegio o limitar indebidamente el ejercicio de sus derechos a las personas vinculadas al mismo.

h) Ikastetxeko langileen lanak eragotzi edo ikastetxearekin lotuta dauden pertsonei eskubideak mugatzea.

i) La perturbación grave del estudio y el descanso de los demás colegiales y cualquier otra alteración grave y reiterada del silencio nocturno.

i) Ikasleak ikasten edo atsedena hartzen ari direnean modu nabarmenean oztopatzea, orobat gaueko isiltasuna behin eta berriro apurtzen duen beste egoera larriren bat sortzea.

j) La comisión, en el ámbito del Colegio Mayor, de cualquier conducta calificada como falta grave por la normativa general del régimen disciplinario, o constitutiva de infracción penal o contra la seguridad ciudadana.

j) Egitea diziplina araubideko arau orokorrek falta larritzat jotzen duten edozein egintza, edo baldin eta egintza horiek zigor zuzenbideko edo herritarren segurtasunaren aurkako arau hausteak badira.

k) La comisión de tres faltas leves o la comisión repetida de la misma falta leve a lo largo del mismo curso académico.

k) Hiru hutsegite arin edo hutsegite arin bera behin eta berriro egitea ikasturte berean.

4.– Las faltas muy graves serán:

4.– Hauek izango dira oso hutsegite larriak:

a) La comisión en un mismo curso de dos o más faltas graves.

a) Ikasturte berean bi hutsegite larri edo gehiago egitea.

b) La comisión de un hecho tipificado como delito grave o menos grave.

b) Delitu larritzat edo ez hain delitu larritzat jotzen den egintza egitea.

c) La comisión de una infracción a la disciplina universitaria que conlleve la expulsión de la Universidad.

c) Unibertsitatetik botatzera daraman unibertsitate diziplinako arau bat haustea.

Artículo 26.– Sanciones y demás consecuencias.

26. artikulua.– Zigorrak eta ondorioak.

1.– La comisión de faltas por parte de colegiales podrá dar lugar a:

1.– Ikasleek egindako hutsegiteek honakoak ekar ditzakete:

a) Apercibimiento.

a) Ohartarazpena.

b) Suspensión temporal del derecho a la utilización de algún servicio común, con pérdida, en su caso, de las cantidades abonadas.

b) Guztientzako zerbitzuren bat erabiltzeko eskubidea aldi baterako bertan behera geratzea, eta, gainera, ordaindutako diruak galtzea.

2.– La comisión de faltas graves podrá dar lugar asimismo a:

2.– Hutsegite larriak egiteak honakoak ekar ditzake:

a) Suspensión temporal de la utilización de los servicios comunes con pérdida de las cantidades abonadas.

a) Guztientzako zerbitzuen erabilera aldi baterako bertan behera gelditu eta ordaindutako diruak galtzea.

b) Expulsión del Colegio por tiempo determinado, conforme a lo previsto por el Reglamento del Colegio y sin derecho al reintegro de las cantidades abonadas.

b) Ikastetxetik denboraldi jakin baterako kaleratzea, bertako arautegiak xedatzen duenez, ordaindutako diruak berreskuratzeko eskubiderik gabe.

3.– Las faltas muy graves, con independencia de las consecuencias universitarias que puedan suscitar en otros órdenes, darán lugar a la expulsión del Colegio Mayor sin derecho al reintegro de las cantidades abonadas. En caso de que ésta tenga carácter definitivo el infractor no tendrá derecho al reintegro en ningún otro Colegio Mayor de la UPV/EHU.

3.– Oso hutsegite larriek, beste arlo batzuetan eragin ditzaketen ondorioak albo batera utzita, ikastetxe nagusitik kaleratzea ekarriko dute, ordaindutako diruak berreskuratzeko eskubiderik izan gabe. Kaleratzea behin betikoa bada, arau hausleak ez du EHUko beste ikastetxe nagusietan sartzeko eskubiderik izango.

Artículo 27.– Procedimiento.

27. artikulua.– Prozedura.

1.– En el caso de faltas leves, la Dirección del Colegio, tras la audiencia del interesado, podrá acordar la imposición de la sanción, que deberá serle notificada.

1.– Hutsegite arinen kasuan, ikastetxeko Zuzendaritzak, interesdunari entzun ondoren, zein zigor jarri erabakiko du, baita hari jakinarazi ere.

2.– En caso de comisión de falta grave o muy grave, la Dirección del Colegio designará un instructor que analizará los hechos y propondrá a la Dirección cuantas medidas provisionales sean necesarias para asegurar la convivencia en el Colegio y la eficacia de la resolución final.

2.– Hutsegite larria edo oso larria egin bada, ikastetxeko Zuzendaritzak instrukzio egile bat izendatuko du, eta horrek egintzak aztertu eta Zuzendaritzari beharrezkoak diren aldi baterako neurriak proposatuko dizkio, ikastetxeko bizikidetza eta azken erabakiaren eraginkortasuna bermatze aldera.

3.– El instructor podrá proponer el archivo de las actuaciones si considerase que no existen elementos suficientes que acrediten la comisión de una falta. Terminada la instrucción, se dará audiencia al interesado para que se defienda y alegue lo que a su derecho convenga.

3.– Instrukzio egileak jarduketak artxibatzeko eska dezake, baldin eta hutsegite bat egin dela egiaztatzeko behar adina froga ez badago. Instrukzioa amaituta, entzunaldia izango du interesdunak bere burua defendatu eta eskubidez komeni zaiona alega dezan.

Concluidas las actuaciones se remitirán a la Dirección del Colegio para que dicte la resolución que corresponda, una vez oído, en su caso, el Consejo Colegial. En caso de que el Director o Directora sea testigo o resulte afectado de algún modo por la instrucción, la propuesta de resolución será elevada al Vicerrector o Vicerrectora de Campus.

Jarduketak bukatu ondoren ikastetxeko Zuzendaritzara igorriko dira erabakia eman dezan, Ikastetxeko Kontseiluari entzun ondoren. Zuzendaria lekukoa izan edo instrukzioarekin nolabaiteko lotura badu, erabaki proposamena campuseko errektoreordeari bidaliko zaio.

4.– Contra toda resolución sancionadora podrá interponerse el correspondiente recurso de alzada ante el Rector o Rectora, cuya resolución agotará la vía administrativa. Salvo resolución expresa en contrario por parte del Rectorado, la presentación del correspondiente recurso no impedirá la ejecución de la sanción.

SECCIÓN SEXTA
RÉGIMEN ECONÓMICO Y ADMINISTRATIVO

4.– Zigor erabaki ororen aurka gorako errekurtsoa aukez dakioke errektoreari, eta errekurtsoari buruzko erabakiak agortuko du administrazio bidea. Errektoreordetzak aurkako berariazko erabakia eman ezean, errekurtsoa aurkezteak ez du eragotziko zigorra bete dadin.

Artículo 28.– Autonomía.

SEIGARREN ATALA
EKONOMI ETA ADMINISTRAZIO ARAUBIDEA

28. artikulua.– Autonomia.

El Colegio Mayor, para el cumplimiento de sus fines y la realización de las actividades que le son propias, contará con el personal necesario y dispondrá de partidas presupuestarias específicas en el presupuesto general de la UPV/EHU, que gestionará con autonomía.

Ikastetxe nagusiak behar beste langile izango ditu helburuak bete eta berezko dituen jarduerak gauzatzeko. EHUren aurrekontu orokorrean partida bereziak izango ditu, eta autonomiaz gestionatuko ditu.

Artículo 29.– Dotación presupuestaria.

29. artikulua.– Aurrekontua.

La dotación presupuestaria del Colegio Mayor se nutrirá de la partida global fijada anualmente por la UPV/EHU, así como de:

Ikastetxe nagusiaren aurrekontuak EHUk urtero zehaztutako diru partida orokorretik jasoko du, eta honakoek ere osatuko dute aurrekontu hori:

a) Los rendimientos que le correspondan por las actividades que desarrolle.

a) Antolatzen dituen jarduerengatik dagozkion etekinak.

b) Las subvenciones que se le concedan, en los propios términos de su otorgamiento.

b) Ematen zaizkion diru laguntzak, kasuan kasuko diru laguntzetarako zehaztuta dauden baldintzen arabera.

c) Las donaciones y legados de los que sea expresa y específicamente beneficiario, en las mismas condiciones en que hayan sido otorgados.

c) Beren-beregi egiten dizkioten dohaintza eta legatuak, eman zaizkion baldintza berberetan.

Artículo 30.– Gestión económico-administrativa.

30. artikulua.– Ekonomi eta administrazio gestioa.

1.– La actividad económica del Colegio Mayor se desarrollará de acuerdo con lo que disponga al respecto el presupuesto de ingresos y gastos de la UPV/EHU y de conformidad con las normas de ejecución presupuestaria.

1.– Ikastetxe nagusiko jardun ekonomikoek EHUko sarreren eta gastuen aurrekontuak eta aurrekontuak betetzeko arauek xedatutakoarekin bat etorri behar dute.

2.– De contar con recursos propios adicionales a los recogidos en el presupuesto general de la UPV/EHU, con informe favorable de la Gerencia, la Dirección aprobará el proyecto de integración y gasto de esos recursos en el marco del presupuesto del Colegio Mayor.

SECCIÓN SÉPTIMA
DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO

2.– EHUren aurrekontu orokorreko baliabideez gainera, bestelakoak izanez gero, Gerentziaren aldeko txostena edukita, Zuzendaritzak baliabide horiek ikastetxe nagusiko aurrekontuan txertatu eta gastatzeko proiektua onartuko du.

Artículo 31.– Procedimiento de reforma.

ZAZPIGARREN ATALA
ARAUTEGIAREN ERREFORMA

31. artikulua.– Arautegia aldatzeko prozedura.

El Reglamento del Colegio Mayor establecerá el procedimiento de su reforma, delimitando expresamente los requisitos para su apertura e inicio.

SECCIÓN OCTAVA
DE LOS COLEGIOS MAYORES DE TITULARIDAD MIXTA

Ikastetxe nagusiaren arautegiak beraren erreforma egiteko prozedura ezarriko du, eta beren-beregi zehaztuko ditu prozedura horri hasiera eta amaiera emateko baldintzak.

Artículo 32.– Régimen jurídico aplicable.

ZORTZIGARREN ATALA
TITULARTASUN MISTOKO IKASTETXE NAGUSIAK

32. artikulua.– Araubide juridikoa.

1.– La creación, modificación o extinción de los Colegios Mayores de titularidad mixta deberá respetar lo dispuesto por los artículos 17 y 18 del presente Reglamento Marco.

1.– Titulartasun mistoko ikastetxe nagusiak sortu, aldatu edo kentzeko, oinarrizko arautegi honetako 17. eta 18. artikuluek xedatutakoa bete beharko da.

2.– El convenio de creación regulará su régimen jurídico y de funcionamiento, observándose, en su defecto, lo dispuesto en las secciones anteriores de este Capítulo.

2.– Ikastetxe nagusia sortzeko hitzarmenak haren araubide juridikoa eta funtzionamendua arautuko ditu; horrela gertatu ezean, kapitulu honetako aurreko ataletan ezarritakoetara jo beharko da.

3.– En todo caso, deberá respetar el contenido de la sección quinta (estatuto del colegial), sin perjuicio de las especificaciones que sean precisas.

CAPÍTULO TERCERO
DE LOS COLEGIOS MAYORES ADSCRITOS

3.– Edonola ere, bosgarren ataleko edukia errespetatu beharko du (ikaslearen estatutuak), beharrezkoak diren zehaztapenak kontuan hartuta.

Artículo 33.– Adscripción, modificación y supresión.

HIRUGARREN KAPITULUA
IKASTETXE NAGUSI ATXIKIAK

33. artikulua.– Atxiki, aldatu eta kentzea.

1.– Corresponde al Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno, previo informe de los servicios universitarios competentes y de la Junta de Campus respectiva, aprobar la adscripción, modificación o supresión de Colegios Mayores promovidos por entidades públicas o privadas. El acuerdo será remitido a la Comunidad Autónoma para su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco y demás efectos oportunos.

1.– Ikastetxeko Kontseiluari dagokio, Gobernu Kontseiluak proposatuta, unibertsitateko zerbitzu eskudunek eta dagokion campuseko batzarrak txostena egindakoan, erakunde publiko nahiz pribatuek sustatutako ikastetxe nagusiak atxiki, aldatu edo ken daitezen onartzea. Erabakia autonomia erkidegoari igorriko zaio Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko eta bestelako ondorioetarako.

2.– La propuesta de adscripción deberá incluir una Memoria con el contenido recogido en el artículo 17 del presente Reglamento Marco, el convenio de adscripción aprobado por el Consejo de Gobierno, previo acuerdo de la Junta de Campus respectiva, así como la garantía de financiación del funcionamiento básico inicial del Colegio Mayor.

2.– Atxikitzeko proposamenak honakoak jaso beharko ditu: oinarrizko arautegi honetako 17. artikuluko edukia daraman memoria, Gobernu Kontseiluak onartutako atxikipen hitzarmena, dagokion campuseko batzarra horren alde agertu ondoren, eta ikastetxe nagusiaren hasierako oinarrizko funtzionamendua finantzatuko duen bermea.

3.– La propuesta de modificación o supresión de un Colegio Mayor adscrito seguirá el procedimiento previsto en su correspondiente convenio o, en su defecto, el establecido por este Reglamento Marco para los Colegios Mayores propios.

3.– Ikastetxe nagusi atxiki bat aldatu edo kentzeko proposamenak haren hitzarmenean agertutako prozedura jarraituko du, edo, halakorik ez badago, oinarrizko arautegi honek berezko ikastetxe nagusietarako xedatutakoa.

4.– Si con posterioridad al inicio de sus actividades el Colegio Mayor adscrito incumpliera los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico o los compromisos adquiridos en el convenio de adscripción o se separara de los fines institucionales de la UPV/EHU, se requerirá la regularización en plazo de la situación. Transcurrido este plazo sin que tal regularización se hubiera producido, previa audiencia del Colegio Mayor, el Consejo de Dirección iniciará el correspondiente expediente de desadscripción.

4.– Jardunean hasi ondoren ikastetxe nagusi atxikiak legeriak eskatzen dituen baldintzak edo atxikitze hitzarmenean hartutako konpromisoak betetzeari utziko balio, edo EHUren eginkizun instituzionaletatik urrunduko balitz, egoera hori berehala konpontzeko eskatuko litzaioke. Epea amaituta egoera konpondu ez balitz, ikastetxe nagusiari entzun ondoren, Zuzendaritza Kontseiluak atxikipena deuseztatzeko dosierrari ekingo lioke.

Artículo 34.– Convenios de adscripción.

34. artikulua.– Atxikitzeko hitzarmenak.

1.– El convenio de adscripción de los Colegios Mayores deberá observar las formalidades exigidas por su naturaleza jurídica y regulará el régimen de gobierno y de funcionamiento del Colegio Mayor, con indicación de las facultades de control y verificación que se reserven las partes, así como el modo de contribución del Colegio Mayor adscrito a los fines de la UPV/EHU.

1.– Ikastetxe nagusiak atxikitzeko hitzarmenak haien izaera juridikoak eskatutako formalitateak bete beharko ditu. Hitzarmenak ikastetxe nagusiaren gobernua eta funtzionamendua arautuko ditu, —alde bakoitzak egin ditzakeen kontrol eta egiaztatze lanak azalduta—, baita EHUren helburuak betetzeko ikastetxe nagusi atxikiak nola lagundu dezakeen ere.

2.– Los convenios contemplarán todos los puntos recogidos como contenido mínimo de la Memoria justificativa recogida en el artículo 17 del presente Reglamento Marco y, en todo caso, regularán, además, los siguientes aspectos:

2.– Hitzarmenek azalpen memoriako gutxieneko edukitzat xedatutako puntu guztiak, oinarrizko arautegiko 17. artikuluan jasotakoak, hartu behar dituzte kontuan, eta, gainera, alderdi hauek ere arautu behar dituzte:

a) Denominación del Colegio y entidad colaboradora que lo promueve.

a) Ikastetxearen izena eta hura sustatzen duen erakunde laguntzailea.

b) Naturaleza, fines y personalidad jurídica del Colegio Mayor adscrito.

b) Ikastetxe nagusi atxikiaren izaera, helburuak eta nortasun juridikoa.

c) Modalidades de cooperación económica y técnica, tanto recíproca como con otras entidades, así como las estructuras de dirección, coordinación y evaluación, en las que deberá asegurarse la participación de la UPV/EHU.

c) Elkarri nahiz beste erakunde batzuei ekonomikoki eta teknikoki laguntzeko moduak; halaber, zuzendu, koordinatu eta ebaluatzeko egiturak, eta horietan EHUren esku hartzea bermatu beharko da.

d) Aspectos presupuestarios, con especial referencia a su régimen de financiación y política de precios, así como, en su caso, modalidades de seguimiento por parte de la Universidad.

d) Aurrekontuari buruzko alderdiak, batez ere finantziazio araubideari eta salneurrien politikari buruzkoak, eta unibertsitatearen horien nondik norakoak kontrolatzeko moduak.

e) Garantía, en el ámbito de sus competencias, de la normalización del uso del euskera, de la integración en su comunidad colegial de las personas con discapacidad y de la igualdad y no discriminación de todos sus miembros.

e) Honakoak bermatu behar dituzte haien eskumenen eremuan: euskararen erabileraren normalizazioa, ezinduen integrazioa ikastetxeko kideen artean, eta kide guztien berdintasuna batetik, eta bereizkeriarik eza bestetik.

f) Ubicación del Colegio Mayor, recursos humanos e infraestructuras, así como garantías de calidad del servicio.

f) Ikastetxe nagusiaren kokapena, giza baliabideak eta azpiegiturak, orobat zerbitzu kalitatearen bermeak.

g) Duración del convenio y condiciones de rescisión.

g) Hitzarmenaren iraupena eta hitzarmena deuseztatzeko baldintzak.

3.– En el Convenio se asegurarán, en todo caso, las facultades inspectoras de la UPV/EHU en todo lo referente al cumplimiento del convenio, así como la intervención del Aldezle en el tratamiento de las quejas de su competencia procedentes del alumnado que resida en el Colegio Mayor. A tal efecto, la dirección del Colegio Mayor adscrito deberá suministrar a la UPV/EHU cuanta información sea solicitada por ésta.

3.– Dena dela, hitzarmenean finkatuko da hitzarmenarekin zerikusia duen alderdi oro EHUk ikuskatzeko izango duen ahalmena; era berean, aldezlearen parte hartzea, ikastetxe nagusian bizi diren ikasle kexak bideratzeko. Horretarako, ikastetxe nagusi atxikiko Zuzendaritzak EHUri helarazi beharko dio Euskal Herriko Unibertsitateak eskatzen dion informazio guzti-guztia.

4.– Para la elaboración de los convenios de adscripción se seguirá el texto del Convenio Marco, mencionado por el artículo 300.2 de los Estatutos, que se incluye como anexo del presente Reglamento.

4.– Atxikitzeko hitzarmenak prestatzeko, oinarrizko hitzarmeneko testuaren arabera egin beharko da, estatuen 300.2. artikuluak aipatu eta arautegi honetako eranskin gisa jasotzen dena.

Artículo 35.– Desarrollo reglamentario.

35. artikulua.– Arauen garatzea.

1.– Los Colegios Mayores adscritos desarrollarán las previsiones de su convenio a través de sus respectivos reglamentos que requerirán para su reforma, de la aprobación de los mismos por parte de la UPV/EHU. En todo caso, el Reglamento deberá incluir el contenido de la sección quinta (estatuto del colegial), sin perjuicio de las especificaciones que sean precisas.

1.– Ikastetxe nagusi atxikiek beren hitzarmeneko xedapenak garatuko dituzte kasuan kasuko arautegien bidez. Arautegi horiek erreformatzeko beharrezkoa da EHUk onar ditzan. Dena dela, arautegiak bosgarren ataleko edukia (ikaslearen estatutuak) agertu beharko du, eta beharrezko zehaztapenak ere egin daitezke.

2.– El texto del Reglamento del Colegio Mayor, que desarrolle los aspectos previstos por el presente Reglamento Marco, se incluirá como Apéndice del Convenio respectivo.

2.– Oinarrizko arautegi honetako xedapenak garatzen dituen ikastetxe nagusiko arautegiko testua kasuan kasuko hitzarmenean jaso da eranskin gisa.

Artículo 36.– Órganos de gobierno.

36. artikulua.– Gobernu organoak.

1.– Cada Colegio Mayor adscrito contará con los órganos colegiados y unipersonales de gobierno, representación y administración previstos en su convenio de adscripción, los cuales se regirán por las normas de funcionamiento recogidas en su Reglamento y, en su defecto, por las previstas por el presente Reglamento Marco para los Colegios Mayores propios.

1.– Ikastetxe nagusi atxiki bakoitzak atxikipen hitzarmenean xedatutako gobernu, ordezkaritza eta administrazio organoak izan behar ditu, hala kide anitzekoak, nola kide bakarrekoak. Organo horiek arautzeko, ikastetxeetako arautegietan jasotako funtzionamendu arauak aplikatu behar dira, eta, halakorik izan ezean, oinarrizko arautegiak berezko ikastetxe nagusietarako xedatutakoak.

2.– La participación de miembros de la Comunidad Universitaria en los órganos de gobierno de los Colegios Mayores adscritos se comunicará al Rectorado, requiriéndose la autorización de éste si se trata de desempeñar un órgano de gobierno unipersonal.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS

2.– Unibertsitateko kideek ikastetxe nagusi atxikietako gobernu organoetan parte hartzen dutenean, errektoreari jakinaraziko zaio. Errektoreak baimendu beharko du, kide bakarreko organo batean jarduteko denean.

Artículo 37.–Creación, modificación y supresión de Residencias universitarias propias.

BIGARREN TITULUA
UNIBERTSITATE EGOITZAK

37. artikulua.– Berezko unibertsitate egoitzak sortu, aldatu eta kentzea.

1.– La propuesta de creación de una Residencia Universitaria propia deberá ir acompañada de una Memoria justificativa en la que, se especifiquen, al menos, los siguientes aspectos:

1.– Berezko unibertsitate egoitza bat sortzeko proposamena horretarako arrazoiak agertzen dituen memoriak osatu behar du, eta, gutxienez, alderdi hauek zehaztu beharko dira:

a) Denominación de la Residencia y domicilio.

a) Egoitzaren izena eta helbidea.

b) Finalidades, necesidad y relevancia social.

b) Haren helburuak, premia eta garrantzi soziala.

c) Recursos humanos y materiales necesarios, así como una estimación de los ingresos y gastos de funcionamiento.

c) Beharrezkoak diren langileak eta baliabideak, eta diru sarreren zein funtzionamendu gastuen kalkulua.

d) Régimen de gestión y coste proyectado de los servicios.

d) Gestio araubidea eta zerbitzuen balizko gastua.

e) Reglamento de funcionamiento de la Residencia Universitaria.

e) Unibertsitate egoitzaren funtzionamendu arauak.

2.– La aprobación de la propuesta de creación de una Residencia Universitaria corresponde al Consejo de Gobierno, previo informe de la Junta de Campus respectiva.

2.– Unibertsitate egoitza bat sortzeko proposamena Gobernu Kontseiluak onetsi behar du, dagokion campuseko batzarrak aldeko txostena egin ostean.

3.– En el supuesto de que la Universidad asuma la gestión de la Residencia Universitaria, la decisión alcanzará carácter ejecutivo tras la aprobación por parte del Consejo Social del plan plurianual de financiación de la Residencia con cargo a fondos externos o a los presupuestos de la UPV/EHU.

3.– Unibertsitateak unibertsitate egoitzaren gestioa bere gain hartuz gero, erabakia bete egin beharko da behin Gizarte Kontseiluak egoitzaren urte anitzetarako finantziazio plana, kanpoko diruaz nahiz EHUren aurrekontuez, onetsi ondoren.

4.– La modificación o supresión de una Residencia Universitaria propia seguirá el procedimiento establecido por este Reglamento Marco para los Colegios Mayores propios.

4.– Berezko unibertsitate egoitza bat aldatu edo kentzeko, oinarrizko arautegi honetan berezko ikastetxe nagusietarako ezarritako prozedura jarraitu beharko da.

Artículo 38.– Residencias adscritas.

38. artikulua.– Unibertsitate atxikiak.

1.– El Consejo de Gobierno adoptará el acuerdo de suscribir los convenios de adscripción de las Residencias Universitarias creadas por iniciativa externa.

1.– Gobernu Kontseiluak kanpo ekimenez sortutako unibertsitate egoitzen atxikitze hitzarmenak sinatzeko erabakia hartuko du.

2.– La propuesta deberá incluir, en todo caso, una Memoria con el contenido recogido en los apartados a), b) d) y, en su caso, e) del artículo anterior, así como garantías de financiación del funcionamiento básico inicial de la Residencia.

2.– Proposamenak hauek jaso beharko ditu: a), b), d) eta, behar izanez gero, aurreko artikuluko e) atalak jasotzen dituen memoria bat, eta unibertsitatearen hasierako oinarrizko funtzionamendua finantzatzeko bermeak.

3.– La modificación o supresión de una Residencia Universitaria adscrita seguirá el procedimiento previsto en su correspondiente convenio o, en su defecto, el establecido por este Reglamento Marco para los Colegios Mayores propios.

3.– Unibertsitate egoitza atxiki bat aldatu edo kentzeko proposamenak haren hitzarmenean xedatutako prozedura jarraituko du, edo, halakorik ez badago, oinarrizko arautegi honek berezko ikastetxe nagusietarako xedatutakoa.

4.– Si con posterioridad al inicio de sus actividades la Residencia Universitaria adscrita incumpliera los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico o los compromisos adquiridos en el convenio de creación o adscripción se requerirá la regularización en plazo de la situación. Transcurrido este plazo sin que tal regularización se hubiera producido, previa audiencia de la Residencia Universitaria, se instará el correspondiente expediente de desascripción.

4.– Jardunean hasi ondoren unibertsitate egoitza atxikiak legeriak eskatzen dituen baldintzak edo atxikitze edo sortze hitzarmenean hartutako konpromisoak betetzeari utziko balio, egoera hori berehala konpontzeko eskatuko litzaioke. Epea amaitua egoera konpondu ez balitz, unibertsitate egoitzari entzun ondoren, atxikipena deuseztatzeko dosierrari ekingo litzaioke.

Artículo 39.– Convenios de adscripción y Reglamentos.

39. artikulua.– Atxikitzeko hitzarmenak eta arautegiak.

1.– El convenio de adscripción de las Residencias Universitarias deberá observar las formalidades exigidas y regulará el régimen de gobierno y de funcionamiento de la Residencia Universitaria, así como las facultades de control y verificación que se reserve la UPV/EHU.

1.– Unibertsitate egoitzak atxikitzeko hitzarmenak eskatutako baldintzak bete beharko ditu. Hitzarmenak unibertsitate egoitzaren gobernua eta funtzionamendua arautuko ditu, baita EHUk egin ditzakeen kontrol eta egiaztatze lanak ere.

2.– Los convenios contemplarán, al menos, los siguientes aspectos:

2.– Hitzarmenek, gutxienez, alderdi hauek hartuko dituzte kontuan:

a) Denominación, naturaleza y personalidad jurídica de la Residencia Universitaria.

a) Unibertsitate egoitzaren izena, izaera eta nortasun juridikoa.

b) Modalidades de cooperación económica y técnica, tanto recíproca como con otras entidades así como las estructuras mixtas de dirección, coordinación y evaluación.

b) Elkarri nahiz beste erakunde batzuei ekonomikoki eta teknikoki laguntzeko moduak; halaber, zuzendu, koordinatu eta ebaluatzeko egitura mistoak.

c) Aspectos presupuestarios, con especial referencia a su régimen de financiación, política de precios, así como, en su caso, modalidades de seguimiento por parte de la Universidad.

c) Aurrekontuari buruzko alderdiak, batez ere finantziazio araubideari eta salneurrien politikari buruzkoak, eta unibertsitatearen horien nondik norakoak kontrolatzeko moduak.

d) Garantía, en el ámbito de sus competencias, de la normalización del uso del euskera, de la integración en su comunidad colegial de las personas con discapacidad y de la igualdad y no discriminación de todos sus miembros.

d) Honakoak bermatu behar dituzte haien eskumenen eremuan: euskararen erabileraren normalizazioa, ezinduen integrazioa ikastetxeko kideen artean, eta kide guztien berdintasuna batetik, eta bereizkeriarik eza bestetik.

e) Ubicación de la Residencia Universitaria, infraestructura material y personal.

e) Unibertsitate egoitzaren kokapena, azpiegitura materiala eta langileak.

f) Duración del convenio y condiciones de rescisión.

f) Hitzarmenaren iraupena eta hitzarmena deuseztatzeko baldintzak.

3.– Se asegurarán las facultades inspectoras de la UPV/EHU en todo lo referente al cumplimiento del convenio, así como la intervención del Aldezle en el tratamiento de las quejas de su competencia procedentes del alumnado residente. A tal efecto, la dirección de la Residencia adscrita deberá suministrar a la UPV/EHU cuanta información sea solicitada por ésta.

3.– Hitzarmenak jasoko du EHUk hitzarmenarekin zerikusia duen alderdi oro ikuskatzeko ahalmena izango duela, aldezleak parte har dezakeela egoitzetan bizi diren ikasleek egiten dizkioten kexuak bideratzeko. Horretarako, egoitza atxikiko Zuzendaritzak EHUri helarazi beharko dio Euskal Herriko Unibertsitateak eskatzen dion informazio guzti-guztia.

4.– Las Residencias Universitarias adscritas podrán desarrollar las previsiones de su convenio a través de sus respectivos reglamentos que deberán incorporarse como anexo al Convenio.

4.– Unibertsitate egoitza atxikiek beren hitzarmeneko xedapenak gara ditzakete kasuan kasuko arautegien bidez, eta horiek hitzarmenean jasoko dira eranskin gisa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

XEDAPEN GEHIGARRIA

El convenio de adscripción con el Colegio Mayor "Bidealde" podrá ser objeto de renovación si, antes de la finalización del presente curso académico, este manifiesta su compromiso de transformación en Colegio Mayor Mixto.

"Bidealde” Ikastetxe Nagusiarekin egindako atxikipen hitzarmena aldatu egin daiteke, baldin eta, oraingo ikasturtea bukatu baino lehen, aipatuak Ikastetxe Nagusi Mistoa bihurtzeko konpromisoa agertzen badu.

En todo caso la transformación deberá ser efectiva para el comienzo del curso académico 2008-2009.

Edonola ere, aldaketa eraginkorra izango da 2008-2009 ikasturte hasieran.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

XEDAPEN IRAGANKORRA

Plazo para proponer la aprobación del Reglamento.

Arautegiaren onespena proposatzeko epea.

1.– Los Colegios Mayores de la UPV/EHU dispondrán de un máximo de 12 meses para elevar al Consejo de Gobierno su propuesta de Reglamento adecuado a este Reglamento Marco.

1.– EHUko ikastetxe nagusiek 12 hilabete izango dituzte, gehienez, oinarrizko arautegi honetara egokitutako arautegi proposamena Gobernu Kontseiluari bidaltzeko.

2.– Si transcurrido ese plazo no hubieran elevado propuesta alguna, la Secretaría General de la Universidad elaborará un Reglamento que someterá a la aprobación del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

2.– Epe horretan proposamenik bidaliko ez balute, unibertsitateko Idazkaritza Nagusiak egingo du arautegia eta Gobernu Kontseiluari aurkeztu onar dezan.

3.– El Consejo de Dirección realizará las gestiones necesarias para garantizar la renovación en el plazo máximo de un año de los correspondientes convenios de adscripción con el fin de adecuar sus previsiones a lo dispuesto por el presente Reglamento Marco.

3.– Zuzendaritza Kontseiluak beharrezkoak diren gestioak egingo ditu atxikitzeko hitzarmenen berriztapena, urtebeteko epean gehienez, bermatzeko, hitzarmen horien xedapenak oinarrizko arautegi honetan ezarritakora egokitu daitezen.

DISPOSICIÓN FINAL

AZKEN XEDAPENA

El presente Reglamento Marco y, en su momento, los nuevos Reglamentos de los Colegios Mayores, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPV.

ANEXO
CONVENIO MARCO DE ADSCRIPCIÓN DE COLEGIOS MAYORES

Oinarrizko arautegi honek eta onartuko diren ikastetxe nagusien arautegi berriek EHAAn argitaratu eta biharamunean hartuko dute indarra.

En ………………, a…….de……………..de ….

ERANSKINA
IKASTETXE NAGUSIAK ATXIKITZEKO OINARRIZKO HITZARMENA

………………………………(e)n, …………(e)ko ………………………………aren ………(e)an.

(lugar, y fecha)

COMPARECEN:

(tokia eta eguna)

De una parte, el Excmo. Sr. D o la Excma. Sra. Dña. (nombre y dos apellidos), Rector o Rectora Magnífica/ Vicerrector o Vicerrectora del Campus de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, en nombre y representación de la misma.

AGERTU DIRA:

Batetik, ……………………………………… ……………… jauna/andrea (izena eta bi abizen), Euskal Herriko Unibertsitateko campuseko errektorea/errektoreordea, EHUren izenean eta berorren ordezkari gisa.

Y de otra parte, el Sr. o la Sra. (nombre y dos apellidos del representante legal, cargo en virtud del cual actúa) y (nombre oficial de la entidad pública o privada promotora del Colegio Mayor que se adscribe,) en nombre y representación de la misma.

MANIFIESTAN:

Eta, bestetik, ………………………………………. jauna/andrea (legezko ordezkariaren izena eta bi abizen, kargua) eta (atxikitzen den ikastetxe nagusia sustatu duen erakunde publiko edo pribatuaren izen ofiziala) berorren izenean eta ordezkari gisa.

Primero.– Que el presente Convenio de adscripción de Colegio Mayor se rige por lo dispuesto en los Estatutos de la UPV/EHU, publicados en el BOPV de 12 de enero de 2004, y en el Reglamento Marco de los Colegios Mayores publicado en el BOPV de (fecha), así como en (indicar la normativa o regulación específica en su caso aplicable a la otra entidad pública o privada), prevaleciendo en caso de contradicción entre estas normativas, lo dispuesto en la normativa universitaria.

ADIERAZTEN DUTE:

Lehenengoa.– Ikastetxe nagusia atxikitzeko hitzarmen hau EHUren estatutuek, 2004ko urtarrilaren 12ko EHAAn argitaratuak, eta ikastetxe nagusien oinarrizko arautegiak, (eguna) EHAAn argitaratua, arautzen dute, baita beste honek ere (azaldu beste erakunde publikoari edo pribatuari aplika dakiokeen berariazko arautegia). Arautegi horiek elkarren arteko kontraesanik izanez gero, unibertsitate araudian ezarritakoa nagusituko da.

Segundo.– Que, oída la Junta del Campus de (Campus en el que se ubique el Colegio Mayor), en su sesión de (fecha), el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU de (fecha), a la vista de la Memoria Justificativa presentada y existiendo garantía de financiación del funcionamiento del Colegio Mayor (nombre oficial del Colegio Mayor adscrito), elevó la propuesta de su adscripción a la UPV/EHU, que fue adoptada por el Consejo Social en (fecha) y publicada por el Boletín Oficial del País Vasco (fecha).

Bigarrena.– ………………………..Campuseko Batzarrari (jarri ikastetxe nagusia zer campusetan dagoen), ………………………………(e)ko bileran (eguna) entzun ondoren, ……………………….(e)an (eguna) bildutako EHUko Gobernu Kontseiluak, aurkeztu den justifikazio memoria eta …………………. ikastetxe nagusia (atxiki den ikastetxe nagusiaren izen ofiziala) abiatzeko finantziazio bermea dagoela ikusita, EHUri atxikitzeko proposamena aurkeztu zuen, Gizarte Kontseiluak onartu ……………………… ………….(e)an, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu …………………………… ……….(e)an (data).

Tercero.– Que, en consecuencia, se firma el presente Convenio de adscripción a la UPV/EHU del Colegio Mayor (nombre oficial del Colegio Mayor adscrito), con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS:

Hirugarrena.– Horren ondorioz, ………………… …… ……… ……ikastetxe nagusia (atxiki den ikastetxe nagusiaren izen ofiziala) EHUri atxikitzeko hitzarmen hau sinatzen da, kontuan hartuta ondorengo

Primera.– El Colegio Mayor adscrito (denominación) con domicilio en (localidad, y dirección postal) está promovido por (entidad colaboradora que lo promueve) y disfruta de todos los derechos y obligaciones inherentes al hecho de su adscripción, y en particular, gozará de los beneficios y exenciones fiscales reconocidos por el artículo 80.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades para la UPV/EHU.

KLAUSULAK:

Lehenengoa.– ……………………………… helbidea eduki (herria eta posta helbidea), ……………… ………………… erakundeak sustatu (erakunde laguntzailea) eta atxiki den …………………. (izena) ikastetxe nagusiak atxikitzeari dagozkion eskubide eta betebehar guztiak izango ditu, eta, bereziki, EHUko unibertsitateentzat, abenduaren 21eko 6/2001 Legearen 80.4. artikuluak jasotzen dituen zerga onurak eta zerga salbuespenak.

Segunda.– El Colegio Mayor adscrito (denominación) constituye una (naturaleza institucional y personalidad jurídica) con los siguientes fines:

Bigarrena.– Atxiki den …………………… ………(izena) ikastetxe nagusiak …………………… ……… ……………………… …(erakunde izaera eta nortasun juridikoa) gisa sortu da, helburu hauek betetzeko:

a) Proporcionar alojamiento digno con ambiente adecuado a la formación integral de las y los colegiales.

a) Ikasleen prestakuntza integralerako giro egokia duen ostatu duina ematea.

b) Apoyar las tareas de orientación en materia de elección curricular y para el ejercicio de la profesión.

b) Curriculuma hautatu eta lanbidean jarduteko orientazio lanetan laguntzea.

c) Facilitar a los y las colegiales una formación académica complementaria, así como impartir otras enseñanzas de acuerdo con la legislación vigente.

c) Ikasleei osagarrizko prestakuntza akademikoa ahalbidetzea, baita indarreko legeriarekin bat datozen beste ikasketa batzuk ematea ere.

d) Colaborar en la promoción e integración social del alumnado universitario.

d) Laguntzea unibertsitateko ikasleak gizartean sustatu eta integratze aldera.

e) Acoger y promocionar actividades docentes, culturales y deportivas organizadas por la UPV/EHU u otras entidades colaboradoras.

e) EHUk edo beste erakunde laguntzaile batzuek antolatutako ikasketa, kultur eta kirol jarduerak babestu eta sustatzea.

f) Proporcionar plazas de estancia temporal a los miembros de otras Universidades, estatales o extranjeras, que acudan a la UPV/EHU a través de los distintos programas y convenios.

f) Estatuko nahiz atzerriko unibertsitateetako kideei aldi baterako egonaldirako plazak eskaintzea, hainbat programa eta hitzarmen bitartez EHUra jotzen dutenean.

g) Poner al servicio de los miembros de la comunidad universitaria sus instalaciones y dependencias.

g) Unibertsitateko kideei eskaintzea haren instalazioak eta guneak.

(pueden incluirse, si se desea, otros fines más específicos, siempre que no sean contrarios a éstos)

(nahi izanez gero, espezifikoagoak diren beste helburu batzuk ere sar daitezke, betiere aipatutakoen aurka joan gabe)

Tercera.– El Colegio Mayor adscrito (denominación) se estructura de la manera siguiente:

Hirugarrena.– Atxiki den ……………………… ikastetxe nagusia (izena) era honetara egituratuko da:

(Órganos de dirección, coordinación y evaluación unipersonales)

(Zuzendu, koordinatu eta ebaluatzeko kide bakarreko organoak)

(Órganos de dirección, coordinación y evaluación colegiados)

(Zuzendu, koordinatu eta ebaluatzeko kide anitzeko organoak)

El funcionamiento interno del Colegio Mayor adscrito (denominación) se regirá por su Reglamento, que se incorpora como anexo al presente Convenio.

Atxiki den ……………………………….. ikastetxe nagusia (izena) bere arautegiak arautuko du, hitzarmen honetan eranskin gisa datorrena.

Cuarta.– La participación de la UPV/EHU en la dirección del Colegio Mayor adscrito se canalizará a través de (indicar la fórmula seguida: por ejemplo, nombramiento del director por el Rectorado, nombramiento de un delegado del Rectorado en el Colegio Mayor, participación de miembros del Consejo de Dirección o representantes de la UPV/EHU en órganos colegiados u otras análogas…)

Laugarrena.– EHUk ikastetxe nagusi atxikiko Zuzendaritzan izango duen parte hartzea honela bideratuko da: (azaldu hartutako formula: adibidez, Errektoretzak zuzendaria izendatzea, ikastetxe nagusian Errektoretzaren ordezkari bat izendatzea, Zuzendaritza Kontseiluko edo EHUko ordezkariek esku hartzea kide anitzeko organoetan; edo beste formula batzuk…)

En todo caso, el Colegio Mayor adscrito (denominación) comunicará al Rectorado de la UPV/EHU la participación de miembros de la Comunidad Universitaria en los órganos de gobierno del mismo, solicitando la autorización de aquél si se trata de desempeñar un órgano de gobierno unipersonal.

Dena dela, ……………………………… ikastetxe nagusi atxikiak (izena) EHUko Errektoretza informatuko du haren Zuzendaritza organoetan unibertsitate erkidegoko kideen parte hartzeaz, eta baimena eskatuko kide bakarreko organo batean jarduteko denean.

Quinta.– El Colegio Mayor adscrito (denominación) cooperará con la UPV/EHU (y añadir, en su caso, las demás entidades participantes) a través de (indicar las modalidades particulares de cooperación económica y técnica).

Bosgarrena.– ………………. ikastetxe nagusi atxikia (izena) lankidetzan ariko da EHUrekin (gehitu, egonez gero, parte hartzen duten beste erakunde batzuk) modu honetan: (azaldu lankidetza ekonomiko eta teknikoetarako erak).

Sexta.– Anualmente, el Colegio Mayor adscrito comunicará al Vicerrectorado de Campus respectivo de la UPV/EHU, el programa de formación académica complementaria de los estudios específicos de la Universidad que se ofrecerá a los colegiales, así como las enseñanzas que se impartirán de acuerdo con la legislación vigente.

Seigarrena.– Ikastetxe nagusi atxikiak urtero informatuko du kasuan kasuko campuseko Errektoreordetza ikasleei eskainiko zaien unibertsitateko berariazko ikasketen osagarrizko prestakuntza akademikoaren programaz eta indarreko legeriarekin bat etorrita emango diren ikasketez.

Séptima.– Las actividades académicas, culturales y deportivas fomentadas y patrocinadas por el Colegio Mayor adscrito (denominación) que se desarrollen de acuerdo con la normativa universitaria aplicable se incluirán entre las promovidas por la UPV/EHU y recibirán el mismo tratamiento que éstas. En todo caso se garantizará el respeto en su integridad de lo dispuesto por el artículo 214,3 de los Estatutos de la UPV/EHU.

Zazpigarrena.– …………………………………. ikastetxe nagusi atxikiak (izena) sustatu eta babestutako akademi, kultur eta kirol jarduerak, EHUk berak bultzatutakoen artean sartuko dira, baldin eta aplikatu beharreko unibertsitate arauen arabera garatu badira, eta EHUko jardueren tratamendu berbera izango dute. Edonola ere, EHUren estatuen 214.3. artikuluak ezarritakoa errespetatu beharko da bere osotasunean.

Octava.– El Colegio Mayor adscrito (denominación) manifiesta su compromiso con la normalización del uso del euskera a través de las (indicación de las medidas siguientes).

Zortzigarrena.– …………………. ikastetxe nagusi atxikiak (izena) euskararen erabilera normalizatzeko konpromisoa hartzen du hauen bidez: (azaldu neurriak).

Asimismo, se compromete a garantizar en su ámbito la integración de las personas con discapacidad y la igualdad y no discriminación de todos sus miembros.

Halaber, haren eskumenen eremuan, konpromisoa hartzen du ezinduen integrazioa, kide guztien berdintasuna eta bazterkeriarik eza bermatzeko.

Novena.– El Colegio Mayor adscrito (denominación) comunicará al respectivo Vicerrectorado de Campus y hará públicos anualmente los criterios de asignación de plazas, en los que figurarán con carácter preferente el expediente académico y la pertenencia a la UPV/EHU.

Bederatzigarrena.– …………………………….. ikastetxe nagusi atxikiak (izena) urtero jakinaraziko dio kasuan kasuko campuseko Errektoreordetzari eta jendaurrean azalduko izan diren plazak banatzeko irizpideak, eta horietan ikasketa espedienteak eta EHUkoa izateak izango dute lehentasuna.

Décima.– En toda su actividad, el Colegio Mayor adscrito (denominación) hará figurar su condición de Colegio Mayor adscrito de la UPV/EHU y se compromete a respetar la imagen corporativa de ésta.

Hamargarrena.– ………………………….. ikastetxe nagusi atxikiak (izena) bere jarduera guztietan agertuko du EHUri atxikitako ikastetxe nagusia dela, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen irudi korporatiboa errespetatzeko konpromisoa hartzen du.

Undécima.– En todo lo referente al cumplimiento del convenio, el Colegio Mayor adscrito (denominación) se somete a las facultades inspectoras de la UPV/EHU y facilitará la intervención del Aldezle en el tratamiento de las quejas de su competencia procedentes de sus residentes. La dirección del Colegio Mayor adscrito deberá suministrar a la UPV/EHU cuanta información sea solicitada por ésta a tal efecto.

Hamaikagarrena.– Hitzarmena betetzeari buruz, ……………………………. ikastetxe nagusi atxikiak (izena) EHUren ikuskatzeko ahalmena onartzen du eta aldezlearen parte hartzea ahalbidetuko du ikastetxean bizi diren ikasleen kexak, haren eskumenekin zerikusia dutenean, bideratzeko. Horretarako, ikastetxe nagusi atxikiko Zuzendaritzak EHUri helarazi beharko dio Euskal Herriko Unibertsitateak eskatzen dion informazio guzti-guztia.

Duodécima.– El presente Convenio tiene una duración de (especificar), prorrogándose de manera tácita por un período bienal salvo que cualquiera de las partes comunique su voluntad de no renovación del mismo con seis meses de antelación a la finalización del correspondiente curso académico.

Hamabigarrena.– Hitzarmen honek ……………………. iraupena du (zehaztu), eta besterik gabe luzatuko da bi urtez, salbu eta aldeetako batek ez luzatzeko asmoa jakinarazten badu dagokion ikasturtea bukatu baino sei hilabete lehenago.

La falta de renovación del Convenio, sin que se proceda a su sustitución por uno nuevo, dará lugar a la iniciación por parte del Consejo de Dirección de la UPV/EHU del procedimiento de desascripción.

Hitzarmena berritu ez bada, eta hitzarmen berri batek ordezkatzen ez badu, EHUko Zuzendaritza Kontseiluak atxikipena deuseztatzeko prozedurari ekingo dio.

(Inclusión en su caso del procedimiento de modificación del convenio o para la desascripción)

(sartu, kasuaren arabera, hitzarmena aldatzeko prozedura edo atxikipena kentzekoa)

Decimotercera.– Para asegurar el adecuado cumplimiento del presente Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento, presidida por el Vicerrector o Vicerrectora de Campus e integrada paritariamente por (indicar miembros de la Comisión de Seguimiento) que será igualmente competente para examinar las controversias que, en su caso, se susciten. De no alcanzarse un acuerdo corresponde al Rectorado de la UPV/EHU la adopción de la resolución que proceda, que pondrá fin a la vía administrativa.

APÉNDICE:

Hamahirugarrena.– Hitzarmen hau egokiro betetzen dela bermatzeko jarraipen batzorde bat eratuko da. Campuseko errektoreordea izango da batzordeburu eta kide kopuru beraz osatuko da (azaldu zenbat diren Jarraipen Batzordeko kideak). Halaber, eskumena izango dute sortzen diren arazoak aztertzeko. Adostasunik lortu ezean, EHUko Errektoretzak erabaki beharko du, administrazio bidea agortuko duena.

(Reglamento del Colegio Mayor adscrito)

GEHIGARRIA:

(Ikastetxe nagusi atxikiaren arautegia)


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana