Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritzaren web gunerako sarbidea

Euskadi.net

Hemen zaude:
  1. Egoitza Elektronikoa
  2.  
  3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

196. zk., 2005eko urriaren 14a, ostirala

N.º 196, viernes 14 de octubre de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad del País Vasco
5066
5066

EBAZPENA, 2005eko irailaren 12koa, Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiarena. Honen bidez agindua ematen da lege zerbitzuaren arautegia argitaratzeko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2005, del Secretario General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Reglamento del Servicio Jurídico.

EHUko Estatutuen 258. artikuluaren 2. puntuan aurreikusten da, EHUko legelariak haien Lege Zerbitzuaren kide izan daitezela eta EHUko organoek eskatutakoaz arduratu daitezela, idazkari nagusiaren zuzendaritzapean.

El punto 2 del artículo 258 de los Estatutos de la UPV/EHU, prevé que, bajo la Dirección del Secretario o de la Secretaria General, los letrados de la UPV/EHU se integren en su Servicio Jurídico y atiendan los asuntos que les encomienden los distintos órganos de la UPV/EHU.

Unibertsitateko organoei eskainitako zerbitzua eraginkorragoa izan dadin, Gobernu Kontseiluari proposamena aurkeztu zitzaion, aurretik estatutuen garapenerako batzorde ordezkariak aldeko iritzia eman ostean. Proposamena Lege Zerbitzuaren Arautegian zetzan, non zerbitzuaren funtzionamendua zehazteaz gain, kontsultek nahiz auzi jarduerek izan beharreko prozedura azaltzen zen, Idazkaritza Nagusira iristen direnetik bertatik. Aldi berean, arautegi horretan ere, betebehar juridikoak dituzten zerbitzuen arteko koordinazioaren beharra azpimarratzen da. Azkenik, Lege Zerbitzuak lan egiteko erabiltzen dituen irizpideak azaltzen dira arautegian bertan.

Para que ese servicio que se presta a los órganos universitarios sea más eficaz, se presentó al Consejo de Gobierno una propuesta, previamente informada por la Comisión Delegada para el Desarrollo Estatutario, de Reglamento del Servicio Jurídico en el que junto al funcionamiento se dan a conocer los cauces que siguen tanto las consultas como las actividades judiciales, desde que tienen su entrada en la Secretaría General, y se insiste en la necesidad de coordinación entre los diferentes servicios que también tienen encomendadas labores jurídicas. Por último, se esbozan los criterios bajo los que actúa el Servicio Jurídico.

2005eko maiatzaren 26an EHUko Gobernu Kontseiluak erabaki zuen Lege Zerbitzuaren Arautegia onartzea, eranskinean jasotzen den moduan.

A la vista de las anteriores consideraciones, el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, en su sesión de 26 de mayo de 2005, decidió aprobar el Reglamento del Servicio Jurídico, en los términos recogidos en el anexo.

Azkenik, EHUko Estatutuetako 258.1. d) artikuluak dio idazkari nagusiak bermatu behar duela EHUko erabakiak argitaratzea, eta gauza bera agintzen du Euskal Unibertsitate Sistemaren Legeak ere (otsailaren 25eko 3/2004 Legea).

Por último, el artículo 258.1 de los Estatutos de la UPV/EHU en su apartado d), encomienda al Secretario General garantizar la publicidad de todos los acuerdos de la UPV/EHU, y así también se establece en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco.

Horregatik guztiagatik,

Por todo ello,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Lege zerbitzuaren Arautegia Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian argitaratzeko agintzea, eranskinean ezarritakoaren arabera.

Primero.– Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Reglamento del Servicio Jurídico, según lo dispuesto en el anexo.

Bigarrena.– Arautegia indarrean sartuko da argitaratzen den egunenaren hurrengo egunean.

Segundo.– Este Reglamento entrará en vigor el día siguiente a su publicación.

Hirugarrena.– Ebazpen hau irmoa da, eta haren kontra aukerako berraztertzeko errekurtsoa baino ezin daiteke aurkeztu, eta hilabeteko epea dago horretarako, ebazpen hau eman duen organo berberaren aurrean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke administrazioarekiko auzietako Bilboko epaitegien aurrean, bi hilabeteko epean.

Tercero.– Esta Resolución por ser firme, pone fin a la vía administrativa y contra la misma sólo se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó o recurso contencioso administrativo ante los Tribunales de lo Contencioso de Bilbao en el plazo de dos meses.

Leioa, 2005eko irailaren 12a.

Leioa, a 12 de septiembre de 2005.

Idazkari nagusia,

El Secretario General,

IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

ERANSKINA
ANEXO
LEGE ZERBITZUAREN ARAUTEGIA
REGLAMENTO DEL SERVICIO JURÍDICO

Lehenengo artikulua.– helburuak eta egitura.

Artículo primero.– Fines y estructura.

1.– Idazkari nagusiaren zuzendaritzapean, unibertsitateko Lege Zerbitzuak laguntza eta aholku emango die zuzenbidearen arloan unibertsitateko organoei. Era berean, EHUren ordezkari eta interesen defendatzaile izango da edozein motatako pertsona eta erakunderen (pribatu zein publikoren) aurrean, bai eta jurisdikzioko organoen aurrean ere. Hala ere, ordezkari lana kasuan kasuko epaitegiko prokuradorearen esku utzi ahal izango du.

1.– Bajo la dirección del Secretario o de la Secretaria General, corresponde al Servicio Jurídico de la Universidad el apoyo y asesoramiento jurídicos a los distintos órganos universitarios, así como la representación y defensa de los intereses de la UPV/EHU ante todo tipo de personas y entidades públicas o privadas así como ante los órganos de la Jurisdicción, pudiendo ser otorgada la representación a los Procuradores o las Procuradoras de los Tribunales que se determinen.

2.– EHUko Lege Zerbitzuko kide izango dira zerbitzuko burua eta langileen lanpostuen zerrendaren arabera zerbitzuari atxikita dauden legelari guztiak. Unibertsitateko gainontzeko zerbitzu edo ataletan lan egiten duten teknikari legelariek edo baldintza bereziei jarraituz Zuzenbidean lizentziatu izan beharra duten goi mailako teknikariek Lege Zerbitzuarekin koordinatuta egingo dute lan.

2.– El Servicio Jurídico de la UPV/EHU estará constituido por su Responsable así como por los Letrados y las Letradas que al mismo se adscriban en la RPT. El resto de los Técnicos Letrados y Letradas o Técnicos Superiores con requisito específico de ser Licenciados y Licenciadas en Derecho que presten su actividad en otros servicios o unidades de la Universidad, actuarán coordinadamente con la Asesoría Jurídica.

3.– Lege Zerbitzuko buruak laguntza emango dio idazkari nagusiari goiko zenbakietan adierazitako zereginetan eta haren irizpideei jarraituz.

3.– El Responsable o la Responsable del Servicio Jurídico apoyará al Secretario o a la Secretaria General en la dirección y organización de las tareas indicadas en los números anteriores, siguiendo sus directrices.

4.– Errektoreak edo idazkari nagusiak Lege Zerbitzukoak ez diren legelarien esku utz dezake unibertsitateari aholku ematea edo lege defentsa egitea, baina, edozelan ere, Lege Zerbitzukoek jarraipena edo koordinazio lana egin ahal izango dute. Lege arloko lanak kanpoko zerbitzuen esku utzi ahal izateko, errektorearen edo idazkari nagusiaren beren-beregiko baimena beharko da.

4.– El Rector o Rectora o la Secretaria o el Secretario General podrán encomendar el asesoramiento o la defensa jurídica de la Universidad a juristas no integrados en el Servicio Jurídico sin perjuicio de las labores de seguimiento y coordinación que pueda desarrollar el mismo. La prestación de servicios externos en asuntos jurídicos de toda índole deberá contar en todo caso con autorización expresa del Rectorado o de la Secretaría General.

Bigarren artikulua.– Laguntza eta aholku ematea.

Artículo segundo.– Actividades de apoyo y asesoramiento.

1.– Lege Zerbitzuaren lana izango da txostenak egitea eta lege agirietarako proposamenak egitea eta agiriak idaztea araudiari jarraituz beharrezko den guztietan eta beste egoera hauetan:

1.– La actividad del Servicio Jurídico consistirá en la emisión de informes, elaboración de propuestas y redacción de documentos jurídicos en los supuestos en que la normativa así lo exija, y en todo caso, en los siguientes supuestos:

a) Legezko txostena egin beharko dute:

a) Emisión de Informes de Legalidad:

– Arautegi orokorrean edo unibertsitatearen arautegian zehaztuta dagoen guztietan.

– Cuando así lo prevea la normativa general o universitaria de aplicación.

– Gobernu Kontseiluak onartu behar dituen arautegi proposamenak egin behar direnean, baldin eta eskaria egiten bazaio.

– A los proyectos de normativa que corresponda aprobar al Consejo de Gobierno, en los supuestos que así se le encomiende.

– Unibertsitateko organoek eskatzen dioten guztietan, arautegi honetan zehaztutakoari jarraituz.

– Cuando lo soliciten los órganos universitarios conforme a este Reglamento.

b) Arautegi, hitzarmen eta erabaki proposamenak eta beste agiri batzuk egitea, kasuan kasuko administrazio edo zerbitzu atalak legelaririk ez daukanean eta unibertsitateko organoak eskaria egiten dionean arautegi honi jarraituz.

b) Elaboración de propuestas de Reglamentos, Acuerdos, Resoluciones y Convenios y otros escritos cuando no haya letrados o letradas adscritos en los distintos servicios y unidades administrativas y así lo soliciten los órganos universitarios conforme a este Reglamento.

c) Erreklamazioak, errekurtsoak eta beste agiri batzuk egitea aurreko puntuko baldintza beretan. Egin beharreko idatziek epea baldin badute ezarrita (idatzi judizial edo antzekoetan), jakinarazpena hartu aurretik egin beharko da eskaria, eta hori posible ez bada, epeko lehen egunean, beharrezko izanez gero baliabide telematikoak erabilita.

c) Preparación de reclamaciones, recursos y otros escritos en las mismas condiciones a que se refiere el punto anterior. Cuando se trate de presentar escritos sometidos a plazo (los escritos judiciales y análogos) la solicitud deberá realizarse con carácter inmediato a su notificación, y de no ser posible el primer día de cómputo del mismo, empleando, si es preciso, medios telemáticos.

2.– Lege Zerbitzuak, bestalde, agintzen zaizkion beste jarduera batzuk ere egingo ditu arloan ezar daitekeen araudiari jarraituz. Zuzendaritza Kontseiluko kideek agindutako gestioak ere egingo ditu, gaiak izaera juridikoa badauka.

2.– Asimismo el Servicio Jurídico desarrollará las demás actuaciones que le sean encomendadas por la normativa aplicable. En su caso, atenderá también a las gestiones que, a la vista de su contenido jurídico, le encomienden los o las miembros del Consejo de Dirección.

3.– Hauteskunde arloko laguntza unibertsitateko Hauteskunde Batzorde Nagusiaren, errektorearen edo Idazkaritza Nagusiaren aginduaren babesean baino ez dute emango.

3.– Las consultas en materia electoral dirigidas a la Asesoría Jurídica sólo podrán plantearse a petición de la Comisión Electoral General de la Universidad, del Rectorado o de la Secretaría General.

Hirugarren artikulua.– Prozedura.

Artículo tercero.– Procedimiento.

1.– Txostenak edo proposamenak egiteko eskaria errektoreak, Zuzendaritza Kontseiluko kideek, ikastegietako dekano edo zuzendariek edo sail edo institutuetako zuzendariek egin beharko dute, bai beren izenean bai administrazioko beste arduradun edo organoen izenean.

1.– La solicitud de informes o propuestas, a iniciativa propia o de los restantes órganos o responsables administrativos, corresponde al Rector o Rectora y demás integrantes del Consejo de Dirección, Decanas o Decanos y Directores o Directoras de Centro y Directoras o Directores de Departamento o Institutos.

Eskaria Idazkaritza Nagusira bidali beharko da, eta eskariarekin batera egoera argitu, zehaztu eta tramitatzeko beharrezko diren txosten, agiri eta datuak.

Las solicitudes se enviarán a la Secretaría General acompañadas de cuantos informes, datos y otros documentos ayuden a situar, concretar y tramitar el asunto planteado.

Txostenak eta proposamenak eskatzerakoan, gaiari buruzko laburpen txiki bat egin beharko da.

Las solicitudes de informe o propuesta señalarán sucintamente los extremos respecto de los que se solicita.

Idazkari Nagusiak eskarietako ereduak ezarri ahal izango ditu prozedura errazteko.

Por la Secretaría General podrán establecerse en su caso modelos de solicitud según los diferentes asuntos en aras a una mayor celeridad y simplificación en su tratamiento.

2.– Egin beharreko jarduerak gastua dakarrenean, eskari egileak egiaztagiria aurkeztu beharko du kreditu nahikoa duela frogatzeko, Gerentziak edo programaren arduradunak egindakoa.

2.– Cuando la actuación prevista conlleve gasto se acompañará documento acreditativo de la existencia de crédito emitida por la Gerencia o bien por el o la responsable del programa correspondiente.

3.– Eginkizunak betetzeko, Lege Zerbitzukoek unibertsitateko gainontzeko organo, egitura eta langileen laguntza izango dute.

3.– En el desarrollo de sus funciones quienes integren el Servicio Jurídico recibirán el auxilio y colaboración necesarios de los diferentes órganos, estructuras y personal universitarios.

4.– Errektoreak eta Zuzendaritza Kontseiluko gainontzeko kideek ahozko kontsultak egin ahal izango dituzte prozedura bete barik.

4.– El Rector o Rectora y demás integrantes del Consejo de Dirección podrán solicitar el asesoramiento verbal del Servicio Jurídico sin sometimiento a formalidad alguna.

5.– Lege Zerbitzuak, bere kabuz, proposamenak egin edo aholkuak eman ahal izango dizkie unibertsitateko beste organoei, aldez aurretik Idazkaritza Nagusiak onespena emanda.

5.– Por propia iniciativa el Servicio Jurídico podrá elevar propuestas o recomendaciones a los órganos universitarios previa su aprobación por la Secretaría General.

Laugarren artikulua.– Beste zerbitzu batzuekin koordinazioa.

Artículo cuarto.– Coordinación con otros Servicios.

Arautegiko 1.2. artikuluan zehaztutakoaren babesean, EHUko beste zerbitzu batzuetan lanean dauden teknikari legelarien edo Zuzenbidean lizentziatu direnentzako gordetako lanpostuetan ari direnen jarduerak Lege Zerbitzukoek egindako jardueren pareko izango dira, betiere, Lege Zerbitzuko buruaren oniritziarekin egindakoak badira.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1.2 la actuación del personal que desempeñe plazas de Técnico-Letrado o reservadas a Licenciados y Licenciadas en Derecho en los diferentes Servicios de la UPV/EHU, siempre que cuente con el Visto Bueno del Responsable o la Responsable del Servicio Jurídico, equivaldrá a la participación de éste en el asunto de que se trate.

Bosgarren artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo quinto.– Funcionamiento.

1.– Lege Zerbitzuak unibertsitatea bere jardueretan legearekin bat ari dela zainduko du, eta bere zereginak eraginkortasuna eta azkartasuna kontuan hartuta beteko ditu.

1.– La actividad del Servicio Jurídico perseguirá la observancia de la legalidad en la actuación universitaria y se desarrollará atendiendo a criterios de celeridad y eficacia.

2.– Txostenak edo proposamenak bidali aurretik, eta zerbitzuaren ustez tramiteak arintzeko egoki bada, harremanetan jarriko dira eskaria egin duen organorekin honakoetarako:

2.– Siempre que resulte conveniente con carácter previo a la emisión del informe o propuesta escritos, se producirán una o más comunicaciones personales con el órgano que inicialmente los promovió, con objeto de agilizar su emisión, mediante:

a) Nahitaezko txostenak eskatzeko bai organo eskari egileari bai eragindako beste organo batzuei, betiere kasuan kasuko organoen funtzioei buruzkoak badira.

a) La petición de informes preceptivos o bien de otros órganos en la medida que se refieran a funciones a ellos atribuidas.

b) Idazkera aldatzeko, helburua kontuan hartuta idatzia argiagoa izan dadin.

b) La propuesta de redacciones alternativas que acomodadas a la finalidad perseguida aclaren o precisen el texto.

c) Legearekin bat ez datozen jarduerei buruzko informazioa emateko eta horiek zuzentzeko.

c) La advertencia y subsanación de posibles ilegalidades.

d) Prozedura azkartu eta hobetze aldera egoki diren beste jarduera batzuk egiteko.

d) Cuantas otras actuaciones favorezcan la celeridad y eficiencia en el procedimiento.

Edozelan ere, azken agiriak bat etorri beharko du kasuan kasuko eskariarekin, eta eskaria egin duen organoari bidaliko zaio.

En todo caso se emitirá un documento final que responda a cada solicitud formulada y se enviará al órgano solicitante.

3.– Legezkotasun txostenak bi eratakoak izan daitezke: aukerako gaiei buruzkoak, eta, beraz, ez direnak gaiaren tramiteetarako oztopo izango, eta legea betetzearekin lotura zuzena duenak. Bigarren kasuan adierazi egin beharko da zein neurri hartu behar diren legea betetzeko.

3.– Los informes de legalidad distinguirán las cuestiones de mera oportunidad, cuyo tratamiento no dilatará la tramitación del asunto, de aquellas que conciernan al estricto cumplimiento de la legalidad, para las que deberán indicarse, en su caso y en la medida de lo posible, las alternativas que la legalidad ofrece.

4.– Lege Zerbitzuko langileek isilpean gordeko dituzte zerbitzuan aztertzen diren gaiak, batez ere EHUren kontrako interesak izan ditzaketen pertsonekin.

4.– El personal del Servicio Jurídico aplicará la máxima discreción y reserva en los asuntos encomendados al mismo, particularmente frente a quienes puedan ostentar intereses contrapuestos a los de la UPV/EHU.

Seigarren artikulua.– EHUren auzi jarduerak.

Artículo sexto.– Actividad judicial de la UPV/EHU.

1.– EHUri eragiten dioten auzi idatziak jasotzeko eskumena Idazkaritza Nagusiak dauka, Erregistro Orokorraren bidez hartuko ditu.

1.– El órgano competente para la recepción de cualesquiera escritos judiciales que afecten a la UPV/EHU es la Secretaría General, a través del Registro General.

2.– EHUri egindako jakinarazpenak, auzitarako deiak, epe-jartzeak eta auzi jurisdikzioko organoetako beste edozein jakinarazpen Lege Zerbitzuari helaraziko zaizkio egunean bertan, behar izanez gero baliabide telematikoak erabilita.

2.– Las notificaciones, citaciones, emplazamientos y demás comunicaciones de los órganos jurisdiccionales a la UPV/EHU, se trasladarán el mismo día de su recepción al Servicio Jurídico, empleando en su caso medios telemáticos.

3.– Auziaren eraginez EHUk erantzukizunik izan balezake, Lege Zerbitzuak epaileen aurrean eta auzitegietan unibertsitateko organo eta zerbitzuek egin beharreko jarduerak koordinatu eta gainbegiratuko ditu. Gai horiek direla eta, unibertsitateko kideek Lege Zerbitzuaren laguntza izan dezakete, baldin eta txostenak egin behar badituzte edo lekuko izan behar badira, bai auzi organoak eskatuta bai alderdiek eskaria egin dutelako. Horrelakoetan, Lege Zerbitzuak informazioa eman eta eskubideak bermatuko dizkie.

3.– En aquellos asuntos judiciales que puedan generar responsabilidad por parte de la UPV/EHU, el Servicio Jurídico coordinará y supervisará la actuación ante jueces y tribunales por parte de los órganos y servicios universitarios. En los mismos asuntos, los miembros de la comunidad universitaria contarán con el asesoramiento del Servicio Jurídico cuando tenga que emitir informes o prestar testimonio, tanto por requerimiento del órgano judicial como por solicitud de las partes, a efectos de informarle y garantizar sus derechos.

4.– Lege Zerbitzuak arazoen berri eta nondik norakoen berri emango die arazoak zuzenean eragindako unibertsitateko organo edo zerbitzuei.

4.– El Servicio Jurídico ha de mantener informado al órgano o servicio universitario del desarrollo y evolución de los asuntos que les afecte directamente.

5.– EHUk auzi prozesuren batean parte hartzen duenean, unibertsitateko agintari eta langileak behartuta daude Lege Zerbitzuak EHUren defentsarako eskatzen dien laguntasun guztia ematera.

5.– En relación con los procesos judiciales en los que la UPV/EHU sea parte, y para su defensa, las autoridades y personal al servicio de la Universidad están obligados a prestar la colaboración que les sea requerida por el Servicio Jurídico.

6.– Auzibiderako idatziak kasuan kasuko errektoreordetza, ikastegiko dekanotza edo zuzendaritza, sail edo institutura bidaliko dira jakitun egon daitezen eta, behar izanez gero, txostena egin dezaten.

6.– Los escritos que contengan pretensiones procesales se trasladarán a los correspondientes Vicerrectorados, Decanatos y Direcciones de Centros, Departamentos e Institutos para su conocimiento, y emisión de informes en su caso.

Zazpigarren artikulua.– EHUren eta bere zerbitzura lan egiten dutenen defentsa.

Artículo séptimo.– Defensa de la UPV/EHU y del personal a su servicio.

1.– Lege Zerbitzuko legelariek EHU defendatzeko ardura izango dute edo EHUren ordezkari izango dira auzi organoen aurrean, betiere lehenengo artikuluko 4 zenbakian zehaztutakoari kalterik egin gabe.

1.– Sin perjuicio de lo previsto en el número 4 del artículo primero, el personal letrado del Servicio Jurídico se encargará de la defensa y en su caso representación de la UPV/EHU ante los órganos judiciales.

2.– Idazkaritza Nagusiak zehaztuko du EHUren zerbitzura lanean ari direnen defentsa Lege Zerbitzuaren ardurapean egitea, bai bertako langileen esku utzita zein kanpoko zerbitzuak kontratatuta. Hori horrela egingo da, betiere, erantzukizuna langileak bere funtzioak betetzearen ondorio bada.

2.– La Secretaría General dispondrá que la defensa del personal al servicio de la UPV/EHU por responsabilidades derivadas del ejercicio de sus funciones, sea encomendada al Servicio Jurídico para su desarrollo mediante personal propio o con medios externos.

Zortzigarren artikulua.– Jardueretarako irizpideak.

Artículo octavo.– Criterios de actuación.

1.– Auzi jartzaile izanik egin beharreko auzi jarduerak egiteko edo transakzioetarako, amore emateko edo atzera egiteko, Errektoregoaren edo Idazkaritza Nagusiaren beren-beregiko erabakia beharko da.

1.– El ejercicio de acciones judiciales como parte actora, así como la transacción, el allanamiento o el desistimiento, precisarán con carácter previo Resolución expresa del Rectorado o Secretaría General.

2.– Epaiak Zuzendaritza Kontseiluko kideei jakinarazi beharko zaizkie, gaia kontuan izanda hala dagokionari. Errekurtsoa jartzeko erabakia, oinarri juridiko nahikoa izanda, Errektoregoak edo Idazkaritza Nagusiak hartu behar du edo, bestela, Lege Zerbitzuko buruak, kontuan hartuta kasuan kasuko errektoreordetzaren iritzia edo Gerentziarena.

2.– Las Sentencias se comunicarán a los integrantes del Consejo de Dirección a quien corresponda por razón de la materia. La decisión de recurrir, si existieran argumentos jurídicos suficientes, corresponde al Rectorado o a la Secretaría General y de no producirse la misma, al Responsable del Servicio Jurídico, teniendo en cuenta la opinión del Vicerrectorado correspondiente o de la Gerencia en su caso.

3.– Jakinarazpena hartzen denetik hilabeteko epean, eskudun organoak epaia ezarri beharko du epaitzari buruzko erabakia emanda edo/eta bertan adierazitako neurriak ezarrita. Horri buruzko agiri guztiak Lege Zerbitzura bidali beharko dira.

3.– En el plazo de un mes desde su comunicación, el órgano competente deberá proceder a la ejecución la sentencia mediante Resolución comprensiva del fallo y/o aplicación de las medidas materiales en que consista el mismo, trasladando la documentación de todo ello inmediatamente al Servicio Jurídico.

XEDAPEN IRAGANKORRA

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Arautegi honetan "Lege Zerbitzu" dioenean "Lege Aholkularitza" ulertuko dugu, zerbitzu horren izenari buruzko behin betiko erabakirik hartu bitartean.

Hasta el momento en que se resuelva acerca de su denominación definitiva, todas las referencias de este Reglamento al "Servicio Jurídico" se entenderán hechas a la "Asesoría Jurídica".

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabe geratuko da arautegi honekin bat ez datorren edozein arautegi, zirkular edo zuzentarau.

Queda derogada cualquier normativa, circular o directriz que se oponga a lo dispuesto en este Reglamento.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Arautegia indarrean sartuko da EHAAn argitaratu eta biharamunean.

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el BOPV.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana