Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

241. zk., 2014ko abenduaren 18a, osteguna

N.º 241, jueves 18 de diciembre de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
OGASUN ETA FINANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
5390
5390

230/2014 DEKRETUA, abenduaren 9koa, Alokabide, S.A. sozietate publikoaren estatutu sozialak aldatzeko baimena ematen duena.

DECRETO 230/2014, de 9 de diciembre, por el que se autoriza la modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad Pública «Alokabide, S.A.»

Alokabide, S.A. 2000ko martxoaren 28an eratu zen eskritura publiko baten bidez. Martxoaren 29ko 65/2011 Dekretuari jarraikiz, Alokabide SAk merkataritzako sozietate publiko eta anonimoaren izaera hartu zuen, eta haren bazkide bakarra Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa da.

Alokabide, S.A. se constituyó mediante escritura pública de 28 de marzo de 2000, y en virtud del Decreto 65/2011, de 29 de marzo, la citada entidad adquirió la condición de sociedad pública de carácter mercantil y forma anónima cuyo socio único es la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Horren ostean, uztailaren 26ko 181/2011 Dekretuan, Alokabide, S.A. eta Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa, S.A. sozietate publikoak bat egitea onartzen zen; eta, ondorioz, Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa, S.A. sozietatea azkendu eta Alokabide, S.A.ren estatutuak aldatzen ziren.

Posteriormente, en virtud del Decreto 181/2011, de 26 de julio, se procedió a la aprobación de la fusión de las sociedades públicas Alokabide, S.A. y Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler / Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa, S.A., extinción de la Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en Alquiler / Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa, S.A. y de la modificación de los Estatutos Sociales de la sociedad pública Alokabide, S.A.

Lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legeak bizileku babestuetarako beste tipologia bat sortu zuen, hau da, zuzkidura-bizitegiak. Zuzkidura-bizitegiak ez dira etxebizitzatzat hartzen eta, funtsean, arau hauen arabera arautzen dira: ekainaren 30eko 2/2006 Legearen bederatzigarren xedapen gehigarria; babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarria; babes publikoko etxebizitza sustatzeko laguntzei eta alokairua sustatzeko neurriei buruzko 2008ko azaroaren 7ko Aginduaren 4., 18. eta ondorengo artikuluak; etxebizitza-eskatzaileen erregistroari eta babes ofizialeko etxebizitzak nahiz araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurei buruzko 2012ko urriaren 15eko Agindua.

La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, creó una nueva tipología de residencia protegida, los Alojamientos Dotacionales, que no tienen la consideración de vivienda, y cuya regulación viene determinada fundamentalmente por lo establecido en la siguiente normativa: Disposición Adicional Novena de la citada Ley 2/2006, de 30 de junio; Disposición Adicional Tercera del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo; artículos 4, 18 y siguientes de la Orden de 7 de noviembre de 2008, sobre ayudas a la promoción de viviendas de protección pública y medidas de fomento al alquiler; Orden de 15 de octubre de 2012, del Registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico.

Arau horietan xedatutakoaren arabera, zuzkidura-bizitokien sustapenaren helburua izan daiteke zuzkidura-bizitokiak kudeatzea edota obra egitea, eta xedatutako laguntzen onuradunak izan daitezke pertsona juridiko publikoak edo pribatuak, bizitoki horiek aldi baterako ustiatzen dituzten sustatzaile edota kudeatzaileak diren aldetik.

A tenor de lo dispuesto en la citada normativa, la promoción de los alojamientos dotacionales puede tener por objeto la obra y/o la gestión de los alojamientos dotacionales, pudiendo ser beneficiarios de las ayudas previstas las personas jurídicas públicas o privadas en su condición de promotores y/o gestores temporales de la explotación de dichos alojamientos.

Alokabide sozietateak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorren baliabideen bitartekari propioa den aldetik, egotzita dauka EAEko Administrazioaren alokairuko etxebizitzen kudeaketa, baita Etxebizitza Hutsen Programakoena ere; hori dela eta, bidezkotzat jotzen da sozietate horrek berak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak sustatutako zuzkidura-bizitokiak ere kudeatzea. Beraz, sozietate horren xedea egokitu beharra dago egotzi nahi zaion jarduera berrirako.

La sociedad Alokabide, en su condición de medio propio instrumental de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, tiene atribuida la gestión de las viviendas en régimen de alquiler de la Administración de la CAPV, y de las incluidas en el Programa de Vivienda Vacía, por lo que se considera oportuno que sea dicha sociedad quien lleve a cabo también la gestión de los alojamientos dotacionales promovidos por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, motivo por el cual resulta necesaria la adaptación del objeto social de la sociedad citada a la nueva actividad que se le pretende atribuir.

Sozietatearen Administrazio Kontseiluak, 2014ko ekainaren 23an, erabaki zuen Batzar Orokorrari proposatzea sozietatearen helburua aldatzeko, aldez aurretik Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena emanda; oinarritzat hartuta beharrezkoa dela xedea zabaltzea zuzkidura-bizitokiak kudeatzeko eta ustiatzeko.

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó con fecha 23 de junio de 2014 proponer a la Junta General la modificación del objeto social, previa autorización por parte del Consejo de Gobierno, basada en la necesidad de ampliar dicho objeto a la gestión y explotación de los alojamientos dotacionales.

Euskadiko Ondareari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren 111.2 artikuluak hau xedatzen du: «Zuzenean nahiz zeharka Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorraren edo instituzionalaren titulartasunpekoak diren akzioen ordezkariek, sozietate-estatutuak onartzeko edo aldatzeko onarpena emateko, Jaurlaritzaren Kontseiluaren baimena beharko dute, ondareari buruzko eskumenak dituen sailburuak eta sozietatea loturik duen sailburuak biek batera proposaturik».

El artículo 111.2 del Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Patrimonio de Euskadi, dispone que «la conformidad de los representantes de las acciones titularidad, directa o indirecta, de la Administración general e institucional de la Comunidad Autónoma a la aprobación de los estatutos sociales y sus modificaciones será autorizada por el Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta del consejero o consejera competente en materia de patrimonio y del consejero o consejera del departamento a que se encuentre vinculada la sociedad.»

Horrenbestez, Ogasun eta Finantzetako sailburuak eta Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak proposatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2014ko abenduaren 9an egindako bileran proposamena aztertu eta onartu ondoren, honako hau

En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Hacienda y Finanzas y de Empleo y Políticas Sociales, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el día 9 de diciembre de 2014,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Artikulu bakarra.– Baimentzea Alokabide, S.A.U. sozietatearen estatutuetako 2.1 artikulua aldatzea. Beraz, honela idatzita geratzen da:

Artículo único.– Autorizar la modificación del artículo 2.1 de los Estatutos Sociales de Alokabide, S.A.U., que queda redactado de la siguiente forma:

1.– Sozietatearen xedea hauxe da.

1.– La Sociedad tendrá por objeto:

a) Etxebizitzak sustatzea eta berritzea, eta, hasiera batean, alokairuan jartzea; hala ere, hori ez da eragozpena izango etxebizitzak euren errentariei, edo horiei ez bada hirugarren batzuei, eskualdatzeko.

a) La promoción y rehabilitación de viviendas para destinarlas, en un principio, al arrendamiento, sin perjuicio de la posibilidad de transmitir las mismas a sus arrendatarios o, en defecto de los mismos, a terceras personas.

b) Sustatutako etxebizitzei dagokienez, era guztietako obrak, azterlanak, proiektuak eta mantenimendu-lanak esleitu eta kontratatzea.

b) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento relacionados con las viviendas promovidas.

c) Era guztietako obrak, azterlanak, proiektuak eta lanak kontratatu eta esleitzea, etxebizitzak, lantegiak edo negozio-lokalak –a) idatzi-zatian zehaztutako eran ustiatuko direnak– eraikitzera edo, hala behar izanez gero, berritzera bideratutako lur-sailak urbanizatzeko.

c) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos relacionados con la urbanización de terrenos con destino a la construcción y, en su caso, rehabilitación de viviendas, locales industriales o de negocios para su explotación en la forma determinada en el apartado a).

d) Edozein eratako ondasun higiezinak erostea eta saltzea, eta aurreko puntuetan aipatzen diren helburuak lortzeko eta jarduerak gauzatzeko beharrezko edo komenigarriak diren eraikuntzak horietan egitea.

d) Adquisición y venta de toda clase de bienes inmuebles, y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, precisos o convenientes para cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores.

e) Laguntza teknikoa hirugarrenei eskaintzea, eta teknika-, ekonomia-, industria-, merkataritza- eta komisio-zerbitzuak edo sozietatearen izaera eta jarduerekin bat datorren beste edozein zerbitzu ematea, trukean ordainketak jasoz.

e) La ejecución retribuida, para terceros, de prestaciones de asistencia técnica y la realización de servicios técnicos, económicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otro relacionados con su naturaleza y actividad.

f) Alokairu-erregimeneko etxebizitzak kudeatzea.

f) La gestión de las viviendas en régimen de alquiler.

g) Etxebizitza Hutsaren Programa kudeatzea, zehazki, programa hori arautzen duen 466/2013 Dekretuko baldintza eta zehaztapenekin bat, baita arlo honetaz diren arauak garatu edo ordezteko ezein araudirekin ere.

g) Gestionar el denominado «Programa de Vivienda Vacía», en los términos y condiciones del Decreto 466/2013, de 23 de diciembre, por el que se regula dicho programa, así como en cualquier otra normativa que se pueda dictar en sustitución o desarrollo de la existente sobre la materia.

h) Edozein tituluren bidez atxikitzen zaizkion etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak kudeatzea, bai errentamenduan, bai erabiltzeko aldi baretako lagapenean, hurrenez hurren.

h) La gestión de las viviendas y de los alojamientos dotacionales que le fueren adscritos por cualquier título para su disposición en régimen de arrendamiento o cesión temporal de uso, respectivamente.

i) Onuradun legez edo zuzenbidez onartutako beste era batez babesa ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari, indarreko araudiak xedatutakoarekin bat, eta hain justu ere honako jarduera hauek burutzeko: babes ofizialeko etxebizitzak transmititzeari doakionez, eskurapenak lehentasunez egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari aitortutako eskubideaz –lehentasunez erosteko eta atzera eskuratzekoaz– baliatzeko bitartekaritza-, kudeaketa- eta exekuzio-jarduerak, alegia; betiere, apirilaren 15eko 7/1988 Legean eta hori garatzeko araudian jasotako baldintza eta zehaztapenekin bat, eta bai maiatzaren 6ko 103/1007 Dekretuarekin eta arlo honetako arauak garatu edo ordezteko eman dadin ezein araudirekin ere.

i) Dar soporte a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en calidad de beneficiaria o por cualquier medio admitido en derecho, y de acuerdo a lo que la normativa en vigor determine, en la realización de las actuaciones de intermediación, gestión y ejecución del derecho de adquisición preferente (vía derechos de tanteo y retracto) reconocido a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en las transmisiones de viviendas de protección oficial, en los términos y condiciones de la Ley 7/1988, de 15 de abril, y normativa de desarrollo de la misma, en especial, el Decreto 103/1007, de 6 de mayo, así como cualquier otra normativa que se pueda dictar en sustitución o desarrollo de la existente sobre la materia.

j) Etxebizitzak transmititzeko bitartekaritza eta haien geroztiko akurapena edo salmenta egiteko jarduerei dagokienez, babesa ematea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari; betiere, babes ofizialeko etxebizitzei buruzko araudiarekin bat, etxebizitzon titularrek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren esku jarri behar badituzte.

j) Dar soporte a la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en las actuaciones de intermediación en las transmisiones de viviendas y la adquisición y posterior venta o alquiler de las mismas, en los casos en los que según la normativa de viviendas de protección oficial el titular de aquéllas debe ponerlas a disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

k) Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen 24.6 artikuluan xedatutakoaren ondorioetarako, Alokabide, S.A.k berezko tresna eta zerbitzu tekniko izaera du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarentzat, sozietatearen kapitalean partaide diren gainerako erakundeentzat, eta haien mendeko erakunde autonomo eta gainerako erakunde publikoentzat.

k) La sociedad pública Alokabide, S.A. tiene, a efectos de lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las demás entidades que participen en su capital social, así como de los organismos autónomos y demás entes públicos de ellas dependientes.

Sozietatearen kapital osoa titulartasun publikokoa izango da, eta zein erakundetan den tresna propio eta zerbitzu teknikoa, haiexekin burutuko du nagusiki bere jarduera.

La totalidad del capital de la sociedad será de titularidad pública, y la sociedad realizará la parte esencial de su actividad con las entidades de las que es medio propio y servicio técnico.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren sailek eta sozietatea bitarteko propiotzat eta zerbitzu teknikotzat duten gainerako erakundeek beren helburu sozialari lotutako jardunak, zerbitzuak eta beste edozein jardun egiteko agindua eman diezaiokete sozietateari, betiere horrek administrazio-ahalmenak gauzatzea ez badakar.

Los Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma y las demás entidades para las que la sociedad es medio propio y servicio técnico podrán encargar a la sociedad la realización de trabajos, servicios y cualesquiera actuaciones relacionadas con su objeto social siempre que no supongan el ejercicio de potestades administrativas.

Sailak edo erakundeak –dagokion kudeaketa-gomendioaren bitartez– agindutako lanak egin beharko ditu sozietateak, betiere agindua eman duenak bere kasa ezarritako jarraibideen arabera.

La sociedad vendrá obligada a realizar, de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el departamento o entidad encomendante, los trabajos que ésta le encargue por medio de la correspondiente encomienda de gestión.

Kudeaketa-gomendio horiek instrumentalak dira, kontratuz kanpokoak, eta, hortaz, ondorio guztietarako, barnekoak eta mendekoak dira. Sozietateak nahitaez bete beharko ditu, eta sozietatea atxikita dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren sailaren arau organikoek adierazitako organoak nahikotasun ekonomiko-finantzarioaren irizpideari jarraiki ezarritako tarifak aintzat hartuta ordainduko dira, sozietatea bitarteko propiotzat eta zerbitzu teknikotzat duten gainerako erakundeen parte-hartzearekin.

Las mencionadas encomiendas de gestión tienen naturaleza instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, tienen carácter interno, dependiente y subordinado. Serán de ejecución obligatoria para la sociedad, se retribuirán por referencia a tarifas fijadas con criterio de suficiencia económico-financiera por el órgano que señalen las normas orgánicas del Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma al que se encuentre adscrita la sociedad con la participación de las demás entidades para las que la sociedad tienen la condición de medio propio y servicio técnico.

Bitarteko instrumental propioa eta zerbitzu teknikoa den aldetik sozietateari aginduko zaizkion nahitaezko jardunak proiektu, memoria edo bestelako dokumentu teknikoetan zehaztuko dira, kasuak kasu, eta dagokien aurrekontuan balioetsiko dira, ezarritako tarifei jarraiki.

Las actuaciones obligatorias que en su condición de medio instrumental propio y servicio técnico le sean encargadas a la sociedad estarán definidas, según los casos, en proyectos, memorias u otros documentos técnicos y valorados en su correspondiente presupuesto, de acuerdo con las tarifas fijadas.

Bitarteko instrumental propioa eta zerbitzu teknikoa denez, Alokabide, S.A. sozietate publikoak ezin izango du parte hartu bitarteko propiotzat duten erakundeek deitutako lizitazio publikoetan; nolanahi ere, lizitatzaile bat ere agertzen ez bada, lizitazioaren xede den prestazioa gauzatzeko agindua eman diezaiokete.

Como consecuencia de su condición medio propio instrumental y servicio técnico, la sociedad pública Alokabide, S.A. no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por las entidades de las que es medio propio, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la ejecución de la prestación objeto de las mismas.

Sozietatearen jardunak zerrendatzeak ez dakar berekin guztiak berehalakoan egitea, ezta denak aldi berean egitea ere, beraietan jarduteko aukera baizik. Kontuan hartuko dira sozietatearen administrazioak askatasunez balioetsitako inguruabarrak, eta, kasuan kasu, jarduerei hasiera eman, eten eta berrekin, bere iritziz, interes sozialak hala eskatzen duenean.

La enunciación de las actividades sociales no presupone el inmediato desenvolvimiento de todas ellas, ni la simultaneidad de las mismas, sino la posibilidad de su ejercicio, condicionado a las circunstancias libremente apreciadas por la Administración Social, en cada caso, que podrá iniciar o no tales actividades, así como suspenderlas y reemprenderlas, cuando, a su juicio, lo requiera el interés social.

AZKEN XEDAPENA.– Dekretu honek onartzen den egunetik izango ditu ondorioak.
DISPOSICIÓN FINAL.– El presente Decreto surtirá efectos el mismo día de su aprobación.

Vitoria-Gasteizen, 2014ko abenduaren 9an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 9 de diciembre de 2014.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

Ogasun eta Finantzetako sailburua,

El Consejero de Hacienda y Finanzas,

RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA.

RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común