Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

229. zk., 2014ko abenduaren 1a, astelehena

N.º 229, lunes 1 de diciembre de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
5123
5123

AGINDUA, 2014ko azaroaren 26koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinen bidez bigarren aldiz aldatzen baita etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzko agindua.

ORDEN de 26 de noviembre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, de segunda modificación de la Orden sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2006ko abenduaren 29ko Aginduak etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriak arautzen ditu (2007ko urtarrilaren 25eko EHAA, 18. zk.). Agindu hori 2007ko martxoaren 8ko Aginduaren bidez zuzendu zen (2007ko maiatzaren 7ko EHAA, 86. zk.), eta, ondoren, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioko sailburuaren 2011ko azaroaren 23ko Aginduaren bidez aldatu (2011ko azaroaren 29ko EHAA, 226. zk.). Neurri hauek bideratuak daude finantzazio-kualifikatua eskuragarri izateko, zehazki, maileguak baldintza berezietan ematea eta itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak ematea agindu hartan aurreikusitako eskakizunak betetzen dituzten babestutako birgaitze-jarduketen titularrei.

La Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 18, de 25 de enero de 2007, corregida por Orden de 8 de marzo de 2007, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 86, de 7 de mayo de 2007, y modificada por la Orden de 23 de noviembre de 2011, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 226, de 29 de noviembre de 2011, regula las medidas financieras para rehabilitación de vivienda. Estas medidas consisten en el acceso a una financiación cualificada, concretamente en la concesión de préstamos en condiciones especiales y en la concesión de subvenciones a fondo perdido en favor de las personas titulares de las actuaciones protegidas de rehabilitación que cumplan los requisitos previstos en dicha Orden.

Aipatu aginduetatik azkena indarrean sartu denetik, baldin eta birgaitu nahi den eraikinak 50 urte edo gehiago baditu, soilik hartzen da jardun babesgarritzat lanen artean urtebete edo gutxiagoko epean egin beharreko lanak egitea dituzten haiek, betiere erakinen eta eraikuntzen aldizkako azterketatik eratorritako txosten teknikoaren ondoriozko irizpena betez.

A partir de la entrada en vigor de la última de las órdenes citadas, cuando el edificio que se pretende rehabilitar tenga 50 o más años de antigüedad, sólo se considera actuación protegible la realización de obras que incluyan entre las mismas las que, en virtud del dictamen que resulte del informe técnico derivado de la inspección periódica de construcciones y edificaciones, sea necesario realizar en un plazo igual o inferior a un año.

Lan hauek 50 urte edo gehiagoko eraikinetan soilik egiteko eskakizuna koherentea da azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuko aurreikuspenekin, zeinen bidez arautzen baita Eraikinen Azterketa Teknikoa (EAT), Euskal Autonomia Erkidegoan.

La exigencia de que estas obras se lleven a cabo exclusivamente en los edificios de 50 o más años de antigüedad es coherente con las previsiones del Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Hala ere, duela gutxi aldatu du dekretu hori maiatzaren 20ko 80/2014 Dekretuak, eta, horrenbestez, EAT egiteko derrigortasuna zabaldu da, eta, egun, mantentze-lanak, irisgarritasun orokorreko lanak edo energia-efizientziako lanak egiteko laguntza publiko hauetara atxiki nahi duten titularren eraikin guztientzat da, edozein dela ere eraikinaren antzinatasuna. Honek barne hartzen ditu fatxada erabilera publikoko bide edo espazio batera ez duten familia bakarreko eraikuntza bakartuak, inguruabar normaletan 241/2012 Dekretuaren aplikazio-eremutik kanpo gelditzen direnak.

Sin embargo, recientemente este Decreto ha sido modificado por el 80/2014, de 20 de mayo, en el sentido de extender la obligatoriedad de realizar la ITE para todos los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, con independencia de cuál sea su antigüedad. Esto incluye a las construcciones y edificaciones unifamiliares aisladas que no tengan fachada a vía o espacio de uso público, que en circunstancias normales están excluidas del ámbito de aplicación del Decreto 241/2012.

Beraz, etxebizitza birgaitzeko finantza-neurrien erregulazioa araudi berrira egokitu behar da.

Por lo tanto, es preciso adaptar la regulación de las medidas financieras para rehabilitación de vivienda a la nueva normativa.

Horren ondorioz, hau

En su virtud,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO

Artikulu bakarra.– Aldatzea Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2006ko abenduaren 29ko Agindua, etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei buruzkoa.

Artículo único.– Modificación de la Orden de 29 de diciembre de 2006, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre medidas financieras para rehabilitación de vivienda.

Lehenengoa.– Aldatzen da 2. artikuluko 1. paragrafoko b) idatzi-zatia, eta honela idatzia geratzen:

Primero.– Se modifica la letra b) del párrafo 1 del artículo 2, que queda redactado como sigue:

«b) Hirigintzara moldatuta ez dauden eraikuntza-unitateen edo, egiturari edo eraikuntzari dagokionez, moldatuta ez dauden eraikinen kasuan, aipatutako baldintzak lortzeko beharrezko lanak egitea hartuko da soilik jardun babesgarritzat.

«b) En las unidades edificatorias que no se encuentren adecuadas urbanísticamente o en los edificios que no se encuentren adecuados estructural o constructivamente, sólo se considerará actuación protegible la realización de las obras necesarias para la consecución de las citadas adecuaciones.

Hala ere, baldin eta 1 (berehalakoa), 2 (urgentea) edo 3 (oso urgentea) graduko esku-hartzeak zehazteko EATren irizpen bat badago, ez dira jardun babesgarritzat hartuko esku-hartze horiek barne hartzen ez dituzten lanak.

No obstante, en el caso de que exista un dictamen de la ITE que determine intervenciones de los grados 1 (inmediata), 2 (muy urgente) ó 3 (urgente), no se considerará actuación protegible la realización de obras que no incluyan dichas intervenciones.

Dena den, eta nahiz eta paragrafo honetan aurreikusitakoak barne hartzen ez badituzte ere, jardun babesgarritzat hartuko da kasu hauetan lanak burutzea:

En todo caso, y aunque no incluyan las previstas en este párrafo, se considerará actuación protegible la realización de obras en los siguientes supuestos:

○ Lurzoruaren legedian aurreikusitako baldintzetan lanen egikaritze-agindu bat dagoenean.

○ Cuando exista una orden de ejecución de obras en los términos previstos en la legislación del suelo.

○ Etxebizitzaren bizigarritasun-baldintzak egokitzeko presako lanak egitea beharrezkoa denean.

○ Siempre que sea preciso efectuar obras urgentes para la adecuación de las condiciones de habitabilidad de la vivienda.

○ Planteatutako lanak eraikinak birgaitzeko eta hiri-berroneratzearen arloko jardun osoko programen egikaritzearen parte direnean, Udalen, tokiko erakundeen, birgaitzeko sozietate urbanistikoen eta/edo sozietate publikoen bidez kudeatuak.»

○ Cuando las obras planteadas sean parte de la ejecución de programas de actuación integral en materia de rehabilitación de edificios y regeneración urbana, gestionados a través de Ayuntamientos, entes locales, sociedades urbanísticas de rehabilitación y/o sociedades públicas.»

Bigarrena.– 2. artikuluari paragrafo berri bat gehitzen zaio, honela idatzia:

Segundo.– Se añade un nuevo párrafo al artículo 2, que tendrá la siguiente redacción:

«5.– Familia bakarreko eraikinei edo etxebizitzen eraikin kolektiboen elementu komunei (komunitateko lanak) eragiten dieten mantentze-lanak, irisgarritasun orokorretako lanak edo energia-efizientziako lanak ez dira babesgarritzat hartuko, baldin eta, finantza-neurrien eskatzeko egunean, ez badute higiezina dagoen Udaleko sarrera-erregistroko zigilua duen EATrik.

«5.– Las obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética que afecten a edificios unifamiliares o a los elementos comunes de los edificios colectivos de viviendas (obras de comunidad) no tendrán la consideración de protegibles si a la fecha de la solicitud de medidas financieras no disponen de la ITE con el sello de Registro de entrada en el Ayuntamiento donde se ubique el inmueble.

Paragrafo honetan ezarritakoa aplikatuko zaie fatxada erabilera publikoko bide edo espazio batera ez duten familia bakarreko eraikuntza bakartuei eragiten dieten lanei ere.»

Lo dispuesto en este párrafo también será de aplicación a las obras que afecten a edificaciones unifamiliares aisladas que no tengan fachada a vía o espacio de uso público.»

Hirugarrena.– Aldatzen da 6. artikuluko 1. paragrafoa, eta honela idatzia geratzen:

Tercero.– Se modifica el párrafo 1 del artículo 6, que queda redactado como sigue:

«6. artikulua.– Aurrekontu babesgarria.

«Artículo 6.– Presupuesto protegible.

1.– Dagokion administrazio-ebazpenean, berariaz adierazi beharko da babesgarria den birgaitzeko jardunaren aurrekontua. Aurrekontu babesgarritzat hartuko da etxebizitza, merkataritzako lokal edo elementu komun bakoitzari dagokion jardunaren kostu erreala. Kostu horrek barne hartuko ditu obrak egikaritzeko kontratuan adierazitako prezioa, laguntza teknikoko kontratuan adierazitako prezioa eta birgaitzeko jardun hori dela-eta ordaindu beharreko eskubide, tasa eta gainerako prezio publikoak, eta, hala badagokio, Eraikinen Azterketa Teknikoen txostena idazteagatiko ordainsariak. Ez du barnean hartuko dagokion Balio Erantsiaren gaineko Zerga.

1.– En la resolución administrativa correspondiente deberá señalarse expresamente el presupuesto protegible de la actuación de rehabilitación, considerándose como tal el coste real de la actuación correspondiente a cada vivienda, local, o elementos comunes, que vendrá determinado además de por el precio señalado en el contrato de ejecución de las obras, por el precio señalado en el contrato de asistencia técnica, por los demás derechos, tasas y otros precios públicos satisfechos por razón de la citada actuación de rehabilitación y por los costes de honorarios de redacción del informe de Inspección Técnica de Edificios, sin inclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponda.

Aurrekontu babesgarritzat hartzeko, jardunaren kostua 1.000 euro baino handiagoa izan beharko da etxebizitzako eta lokaleko, salbu 3. taldeko lanentzat, zeinetarako ez baita mugarik ezartzen».

Para poder ser considerado como presupuesto protegible, el coste de la actuación habrá de ser superior a 1.000 euros por vivienda y local, excepto para las obras del Grupo 3, en las que no se establece límite.»

Laugarrena.– Aldatzen da 9. artikuluko 2. paragrafoko zenbatekoen koadroaren ondorengo testua, eta honela idatzia geratzen:

Cuarto.– Se modifica el texto posterior al cuadro de cuantías del párrafo 2 del artículo 9, que queda redactado como sigue:

«Guztizko diru-laguntza zenbatesteko, Birgaitze Integraturako 4 lanak egiteko eskuratutako diru-laguntza beste kontzeptu batzuengatik eskuratutakoari gehituko zaio.»

«La subvención obtenida para las obras 4 para la Rehabilitación Integrada se sumará a la obtenida por otros conceptos para la estimación de la subvención total.»

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Agindu honetan xedatutakoa aplikagarri izango zaie etxebizitzak birgaitzeko aurkeztutako laguntza-eskabide guztiei, berau indarrean sartzen denetik.

Lo dispuesto en la presente Orden será de aplicación a todas aquellas solicitudes de ayudas a la rehabilitación de viviendas presentadas a partir de su entrada en vigor.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko azaroaren 26a.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de noviembre de 2014.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común