Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

221. zk., 2014ko azaroaren 19a, asteazkena

N.º 221, miércoles 19 de noviembre de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
4962
4962

AGINDUA, 2014ko urriaren 29koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoaren arabera genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei diru-laguntzak emateko eta ordaintzeko prozedura ezartzen duena (1/2004 Legea, genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzkoa).

ORDEN de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el procedimiento de concesión y de pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género, prevista en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak, 27. artikuluan, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek diru-laguntza jasotzea arautzen du, betiere errenta-maila jakin batean kokatzen baldin badira, eta adinagatik, prestakuntza edo espezializazio faltagatik eta gizarte arloko beste arrazoi batzuengatik zailtasun bereziak baldin badituzte lana aurkitzeko. Eskubide subjektibo hori onartuz, aipatutako lege organikoaren printzipio gidarietako bat ziurtatu nahi da, hau da genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako baliabide ekonomikoak bermatzea, haien gizarteratzea errazteko.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, regula, en su artículo 27, la percepción de una ayuda económica destinada a las mujeres víctimas de violencia de género que carezcan de recursos económicos y respecto de las que se presuma que, debido a su edad, su falta de preparación general y especializada y otras circunstancias sociales, tendrán especiales dificultades para obtener un empleo. El reconocimiento de este derecho subjetivo pretende asegurar uno de los principios rectores de la citada Ley Orgánica, cual es garantizar medios económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social.

Zehazki, diru-laguntzak, zeina biktimaren familia-arduren arabera modulatuko baita, honakoa du helburu nagusitzat: diru-sarreren gabezia aldi batez arintzea, erasotzailearengandik independizatzeko eta bere egoera egonkortzeko aukera emango dioten bizitzeko gutxieneko baliabideak izan ditzan.

En concreto, la ayuda económica, que se modulará en función de las responsabilidades familiares de la víctima, tiene como objetivo fundamental el de paliar temporalmente su ausencia de ingresos con el fin de facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor y estabilizar su situación.

Abenduaren 2ko 1452/2005 Errege Dekretuak garatzen du aipatu 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan xedatutako diru-laguntza hori. Errege Dekretuak jasotzen ditu genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek laguntzaren onuradun izateko bete behar dituzten baldintzak, baldintza horiek egiaztatzeko modua, laguntzak izapidetu eta emateko organo eskudunak, eta, hala badagokio, diru-laguntzaren itzulketa; gainera, 8. artikuluan aurreikusten denaren arabera, gizarte-zerbitzuen arloko eskumena duten administrazioek zaindu eta bermatuko dute prozeduraren fase guztiak azkartasun eta izapide-sinpletasun handienaz gauzatuko direla, beraien prozedura-arauei jarraikiz.

El Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, desarrolla esta ayuda económica establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 mencionada. El Real Decreto recoge los requisitos que deben reunir las mujeres víctimas de violencia de género, para ser beneficiarias de la ayuda, la forma de acreditarlos, órganos competentes para tramitar y conceder las ayudas y reintegro en su caso de las mismas, y prevé en su artículo 8 que las Administraciones competentes en materia de servicios sociales, de conformidad con sus normas de procedimiento, velarán y garantizarán que todas las fases del procedimiento se realicen con la máxima celeridad y simplicidad de trámites.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2007ko azaroaren 29ko Aginduaren eta Herrizaingoko sailburuaren 2010eko martxoaren 3ko eta 2011ko maiatzaren 30eko aginduen bidez garatu zen diru-laguntza, eta laguntza horiek Euskal Autonomia Erkidegoan emateko eskatzen diren eskakizunak eta baldintzak ezarri.

Así, mediante la Orden de 29 de noviembre de 2007 del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, y las órdenes de 3 de marzo de 2010 y 30 de mayo de 2011 del Consejero de Interior, se desarrolló está ayuda económica estableciendo los requisitos y condiciones exigidas para la concesión de estas ayudas en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, kendu eta aldatzeari, eta sail horien eginkizunak eta jarduera-arloak zehazteari buruzko dekretua bigarrenez aldatzen duen Lehendakariaren abenduaren 2ko 34/2013 Dekretuaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailen egitura berrantolatu da, bai eta sailean saileko eskumenen esleipen berria ezarri ere. Aipatutako dekretu horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari honako hauek atxikitzen zaizkio: Genero Indarkeriaren Biktimentzako Telefono Bidezko Arreta Zerbitzua (SATEVI), ordainketa bakarreko diru-laguntzak, eta emakumeen kontrako indarkeriaren biktimei arreta eskaintzen dien profesionalei aholkua eta laguntza emateko kudeaketa integratua, baita horiei dagozkien giza baliabideak eta baliabide materialak ere. Beraz, aurretik Herrizaingo Saileko Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzari atxikita zeuden eginkizunak, orain, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak hartuko ditu bere gain. Egitura-aldaketa horren ondorioz, laguntza horiek kudeatzeko, bideratzeko eta ebazteko eskumena Enplegu eta Gizarte Politiketako Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak du, prozedura arautzen duen aginduaren arabera.

Mediante el Decreto 34/2013, de 2 de diciembre, del Lehendakari, de segunda modificación del Decreto de creación, supresión y modificación de los departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, se ha procedido a la reordenación de la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Autónoma y a una nueva asignación competencial entre los departamentos de la misma. En virtud del citado Decreto, se incorpora al Departamento de Empleo y Políticas Sociales el Servicio de Atención Telefónica a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (SATEVI), las ayudas económicas de pago único y la gestión integrada de asesoramiento y atención a las y los profesionales que atienden a las víctimas de violencia contra las mujeres, así como los medios materiales y personales que les correspondan. De esta forma, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en concreto la Dirección de Servicios Sociales, asume dichas funciones que anteriormente estaban insertas en la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género del Departamento de Interior. Como consecuencia de esta modificación estructural, la Orden reguladora del procedimiento identifica a la Dirección de Servicios Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales como el órgano competente para la gestión, instrucción y resolución de la concesión de estas ayudas.

Bestalde, aurreko ekitaldietan arauak aplikatzen hartutako eskarmentuak agerian utzi du aginduan aldaketa eta hobekuntza batzuk egin behar direla, esaterako, argitu behar da laguntza jasoko duen emakumea adinez nagusia edo adingabeko emantzipatua izan daitekeela; espresuki sartu da diru-sarrerarik ez izatearen egoera behin-behinean arintzera zuzentzeko betekizuna, erasotzailearengandik independizatu eta bere egoera egonkortzeko balioko dioten bizirauteko gutxieneko baliabideak izan ditzan; diru-laguntzen ematea ebazteko epea sei hilabetetik hiru hilabetera jaistea; eta diru-laguntzaren zenbatekoa handitu daitekeen ikusteko eskubidea aitortzea, ez soilik eskaria egin eta hirurehun egunen barruan seme-alaba/k jaiotzen badira, baizik, baita ere, epe horretan emakume migratzaileak bere seme-alabekin familia-berrelkartzea lortu badu.

Por otra parte, la experiencia adquirida en los anteriores ejercicios en la aplicación de la normativa ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir algunas modificaciones y mejoras en la Orden, entre las cuales destaca la aclaración de que la mujer beneficiaria de la ayuda puede ser mayor de edad o menor de edad emancipada; la introducción expresa del requisito de destinar la ayuda a paliar temporalmente la ausencia de ingresos con el fin de facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor y estabilizar su situación; la reducción del plazo para resolver la concesión de las ayudas de seis meses a tres meses; y el reconocimiento del derecho a revisar al alza la cuantía de la ayuda no sólo en el supuesto de hijas o hijos de la solicitante que nazcan dentro de los trescientos días a contar desde la solicitud, sino cuando dentro de ese mismo plazo la mujer migrante haya obtenido la reagrupación familiar de hijas e hijos.

Azaldutako guztiagatik, honako hau

Por lo expuesto,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitako diru-laguntzak emateko eta ordaintzeko prozedura arautzea da agindu honen xedea. Lege organiko hori abenduaren 2ko 1452/2005 Errege Dekretuak garatu zuen, Euskal Autonomia Erkidegoan bizi eta nahikoa baliabide ekonomikorik ez eta lana lortzeko zailtasun bereziak dituzten genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei zuzenduta.

1.– Es objeto de la presente Orden la regulación del procedimiento de concesión y el pago de la ayuda económica prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y desarrollada por el Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, dirigida a mujeres víctimas de violencia de género que residan en la Comunidad Autónoma del País Vasco y que carezcan de suficientes recursos económicos y tengan especiales dificultades para obtener empleo.

2. artikulua.– Eskatzaileek bete beharreko baldintzak.

Artículo 2.– Requisitos de las solicitantes.

Diru-laguntza horren onuradun izan daitezke emakumeak, adin nagusikoak zein adingabe emantzipatuak, diru-laguntza eskatzen duten egunean honako baldintza hauek betetzen dituztenak:

Podrán ser beneficiarias de la ayuda económica todas aquellas mujeres, mayores de edad o menores de edad emancipadas, que, a la fecha de la solicitud de la ayuda, reúnan los siguientes requisitos:

a) Eskabidea egin baino sei hilabete lehenagotik Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea.

a) Estar empadronada a la fecha de la solicitud en la Comunidad Autónoma del País Vasco con una antigüedad de seis meses.

b) Indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren % 75etik gorako errentarik ez izatea (hilabeteko zenbaketan), bi aparteko ordainsarien zati proportzionala kontuan izan gabe, betiere aginduaren 5. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz.

b) Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75% del salario mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, en la forma prevista en el artículo 5 de la Orden.

c) Lana lortzeko zailtasun bereziak izatea; Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako txostenaren bidez egiaztatuko da egoera hori.

c) Tener especiales dificultades para obtener un empleo, que se acreditarán a través de informe emitido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

d) Laguntza erabiltzea diru-sarrerarik ez izatearen egoera behin-behinean arintzeko, erasotzailearengandik independizatu eta bere egoera egonkortzeko balioko dioten bizirauteko gutxieneko baliabideak lortuz.

d) Destinar la ayuda a paliar temporalmente la ausencia de ingresos con el fin de facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor y estabilizar su situación.

e) Lehendik ere laguntza honen onuradun ez izatea, ez Euskal Autonomia Erkidegoan ez Estatuko beste ezein erkidegotan.

e) No haber sido beneficiaria de esta ayuda con anterioridad, ni en la Comunidad Autónoma Vasca, ni en ninguna otra comunidad del Estado.

f) Genero-indarkeriaren egoera egiaztatzea, hurrengo artikuluan aurreikusten den moduan; babesteko neurriak indarrean sartzen direnetik laguntza-eskabidea aurkezten den egunera bitartean ez da urtebete baino gehiagoko tartea izango.

f) Acreditar la situación de violencia de género en la forma prevista en el artículo siguiente, no habiendo transcurrido más de un año entre la entrada en vigor de las medidas de protección y la fecha de solicitud de esta ayuda.

g) Erasotzailearekin ez bizitzea, eta harekin bikote-harremanik ez izatea.

g) No convivir con el agresor, ni seguir manteniendo relaciones de pareja con el mismo.

h) Pertsona edo erakunde eskatzaileak egiaztatu behar du ez dagoela laguntza edo diru-laguntza publikoak jasotzea eragozten dion administrazio- edo zigor-arloko zehapen baten pean, edo ez daukala horretarako legezko debekurik.

h) No hallarse sancionada administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

i) Egunean egotea indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzetik.

i) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, según lo establecido en la normativa vigente.

3. artikulua.– Genero-indarkeriaren egoera egiaztatzea.

Artículo 3.– Acreditación de la situación de violencia de género.

Agindu honek arautzen duen diru-laguntza jasotzeko eskubidea aitortzen duen genero-indarkeriaren egoera baliabide hauen bidez egiaztatuko da:

La situación de violencia de género, que da lugar al reconocimiento del derecho a la ayuda económica regulada en esta Orden se acreditará por alguno de los siguientes medios:

a) Biktima babesteko agindua indarrean egotea eskabidea egiten den egunean.

a) Orden de protección a favor de la víctima de género en vigor a la fecha de la solicitud.

b) Genero-indarkeriatzat hartzen diren ekintzengatiko zigortzeko epaia, non biktimaren aldeko babes-neurriak hartzea erabaki baita; babes-neurriok indarrean egon beharko dute laguntza-eskaria egiten den egunean.

b) Sentencia condenatoria por hechos constitutivos de violencia de género, en la que se acuerdan medidas de protección a favor de la víctima, que se encuentren en vigor a la fecha de la solicitud de la ayuda.

c) Babes-agindurik edo zigortzeko epairik ez badago, Fiskaltzaren txostenak balioko du egoera hori egiaztatzeko, babes-agindua ematen den arte; txosten horretan adieraziko da salatzailea genero-indarkeriaren biktima delako zantzuak daudela.

c) En ausencia de la Orden de Protección o Sentencia condenatoria, será título de acreditación de la situación de violencia de género el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la solicitante es víctima de violencia de género, en tanto se dicta la orden de protección.

4. artikulua.– Eskatzaileek bete beharreko baldintzak egiaztatzea.

Artículo 4.– Acreditación de determinados requisitos de las solicitantes.

1.– Laguntzen eskatzaileek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela ziurtatzen duen dokumentazioa automatikoki egiaztatuko du organo kudeatzaileak. Horretarako ez du eskatzaileen baimen zehatzik beharko, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren antolarauei buruzko legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren 50.3 artikuluan xedatutakoari jarraituz.

1.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las solicitantes de la ayuda económica se verificará automáticamente, por el órgano gestor sin necesidad de que medie el consentimiento explícito para ello por parte de las solicitantes, en aplicación del artículo 50.3 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Eskabideetan sartuko da badagoela aukera laguntza eskatzen duen erakundeak gainerako datuak edo agiriak organo kudeatzaileak lortu edo egiaztatu ditzala berariaz onartzeko, bai aurrez aurreko bidea bai bide elektronikoa erabiltzen duenean, eta Administrazio Publikoak dituen egiaztatze-, kontrolatze- eta ikuskatze-ahalmenen kalterik gabe.

2.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la persona solicitante de la ayuda consienta expresamente que el resto de los datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, tanto cuando utilice el canal presencial como el electrónico, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

3.– Eskabidearekin batera aurkeztuko den erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatuko dira honako betekizunak eta betebeharrak:

3.– Se acreditarán mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, los siguientes requisitos y obligaciones:

a) Ez duela jaso ez eta jasotzen ari, xede bererako, diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabiderik administrazio edo erakunde publiko zein pribatuetatik.

a) No estar percibiendo, ni haber percibido, ninguna ayuda, subvención, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Eskatzaileak ez duela administrazio- edo zigor-arloko zehapenik jaso, eta ez duela inolako legezko debekurik diru-laguntza publikoak jasotzeko, ezta sexu-bazterkeriagatik zigortuta ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legean xedatutakoaren arabera.

b) No hallarse la solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, (incluida la sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo y las sanciones con esta prohibición en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres).

5. artikulua.– Errentak zehaztea.

Artículo 5.– Determinación de las rentas.

1.– Errentarik ez izatearen betekizuna zehazteko, laguntzaren eskatzaileak edo haren kargura dauden pertsonek dituzten edo izan ditzaketen errentak edo diru-sarrerak soilik hartuko dira aintzat; beraz, ondorio hauetarako ez dira kontuan hartuko biktimaren kargura ez egonik, biktimarekin bizi diren familia-unitateko beste pertsonen errentak edo diru-sarrerak.

1.– A efectos de determinar el requisito de carencia de rentas, únicamente se tendrán en cuenta las rentas o ingresos de que disponga o pueda disponer la solicitante de la ayuda y de las personas que estén a su cargo, sin que se computen a estos efectos las rentas o ingresos de otras personas miembros de la unidad familiar que convivan con la víctima, pero que no estén a su cargo.

2.– Laguntzaren eskatzaileak familia-erantzukizunak baditu, errentarik ez izatearen baldintza beteko du familia-unitate osoaren hileko errenta zati unitateko kideen kopurua lanbide arteko gutxieneko soldataren % 75 baino handiagoa ez bada.

2.– Si la solicitante de la ayuda tuviera responsabilidades familiares, se entenderá que cumple el requisito de carencia de rentas cuando la renta mensual del conjunto de la unidad familiar, dividida por el número de miembros que la componen, no supera el 75% del salario mínimo interprofesional.

3.– Errenta edo diru-sarrera zenbakarriak izango dira genero-indarkeriaren biktimek –edo haren kargura daudenek– dituzten ondasun, eskubide edo errendimendu guztiak, lanetik eta kapital higigarri edo higiezinetik lortutakoak –ondare-gehitzeak barne–, eta jarduera ekonomikoetatik eta prestazioetatik lortutakoak, harreran hartutako seme-alaba adingabeengatik Gizarte Segurantzak ematen dituen diru-laguntzak izan ezik. Kontuan hartuko dira baita ere ondarearen balio ekonomikotik atera daitezkeen etekinak, diruaren indarreko legezko interes-tipoaren % 50 gehituz haren balioari, biktimen ohiko etxebizitza eta baliozkotu diren ondasunen errentak izan ezik.

3.– Se considerarán rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos de que disponga o pueda disponer la víctima de violencia de género, o las personas a su cargo, derivados del trabajo y del capital mobiliario o inmobiliario, incluyendo los incrementos de patrimonio, de las actividades económica y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones económicas de la Seguridad Social por hijo/hija o menor acogida a su cargo. También se considerarán los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 50 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por las víctimas y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas.

4.– Lanetik eratortzen ez diren eta hilean behin baino aldizkakotasun handiagoarekin jasotzen diren errentak hilka hainbanatuta zenbatuko dira, ondorio horietarako.

4.– Las rentas que no procedan del trabajo y que se perciban con una periodicidad superior al mes se computarán a estos efectos prorrateándose mensualmente.

5.– Artikulu honetan arautu ez den guztirako, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko maiatzaren 25eko 147/2010 Dekretuan xedatutakoa aplikatuko da.

5.– En todo lo no regulado en este artículo, se estará a lo dispuesto en el Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos.

6. artikulua.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren txostena.

Artículo 6.– Informe de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren txostenak jaso beharko du emakume eskatzaileak, dituen adina, prestakuntza orokor edo espezializatu eza eta bestelako zirkunstantzia sozialak kontuan hartuta, ez duela modu eraginkorrean hobetuko enplegua lortzeko duen gaitasuna, lanbideratzeko enplegu-programa espezifikoetan parte hartu izanagatik.

1.– El informe de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo deberá hacer constar que la mujer solicitante de esta ayuda, debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, no va a mejorar de forma sustancial su empleabilidad por su participación en los programas de empleo específicos para su inserción profesional.

2.– Horretarako, lanbideratzeko ibilbide pertsonala egiterakoan, aurreko paragrafoan aipatzen diren faktoreak baloratuko dira, baita biktimaren lanbideratze-gaitasunean eta enplegagarritasuna hobetzean horiek duten eragin orokorra ere.

2.– A tal efecto, en la elaboración del itinerario personal de inserción laboral, se valorará cada uno de los factores mencionados en el apartado anterior, así como la incidencia conjunta de los mismos en la capacidad de inserción profesional de la víctima y sobre la mejora de su empleabilidad.

3.– Adina baloratzean, aintzat hartuko dira Lanbidek, bere esperientziaren arabera, lanbideratzeko zailtzat hartzen dituen adinak.

3.– En la apreciación de la edad, se tendrá en cuenta aquellas edades de las que Lanbide, de acuerdo con su experiencia, pueda inferir la dificultad de inserción laboral.

4.– Biktimaren prestakuntza orokor edo espezializatuaren baldintza erlatiboei dagokienez, aintzat hartuko da, batik bat, guztizko eskolatze eza edo, hala badagokio, analfabetismo funtzionala.

4.– Por lo que se refiere a las circunstancias relativas a la preparación general o especializada de la víctima, se estimará, fundamentalmente, aquellos supuestos de falta total de escolarización o, en su caso, de analfabetismo funcional.

5.– Egoera soziala baloratzeko, aintzat hartuko da jasandako indarkeria-egoera eta horren eragina lanbideratze-programetan parte hartzeko edo horien etekina ateratzeko orduan, eta baita ere aitortutako desgaitasun-maila, eta, Lanbideren iritziz biktimaren lanbideratzean eragina izan dezakeen beste edozein egoera.

5.– En la valoración de las circunstancias sociales se atenderán las relacionadas con la situación de violencia sufrida y su repercusión en la participación o el aprovechamiento de los programas de inserción, con el grado de discapacidad reconocido, así como cualesquiera otras que, a juicio de Lanbide, puedan incidir en la empleabilidad de la víctima.

7. artikulua.– Familia-erantzukizunak.

Artículo 7.– Responsabilidades familiares.

1.– Familia-erantzukizunak egongo dira onuradunak berekin bizi den bigarren gradu arterako odolkidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko ahaide bat gutxienez badu bere kargura. Ez dira biktimaren ardurapekotzat hartuko, bi aparteko ordainsarien proportziozko zatia alde batera utzita, lanbide arteko gutxieneko soldata baino gehiagoko errentak kobratzen dituzten ahaideak, edozein dela ere errenta horien izaera.

1.– Existirán responsabilidades familiares cuando la beneficiaria tenga a su cargo, al menos, a una o un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con quien conviva. No se considerarán a cargo las y los familiares con rentas de cualquier naturaleza, superiores al salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

2.– Familia-erantzukizunak eskabidea egiteko unean izan beharko dira, salbu hurrengo hirurehun egunen barruan jaiotzen diren seme-alaben kasuan, eta hurrengo hirurehun egunen barruan bere jaioterritik seme-alabak ekarrita emakume migratzaileak familia berriz elkartzea lortu duen kasuan. Kasu horretan, eskabidea egiterakoan eskatzaileak erantzukizun horiek izan baditu, jasotako diru-laguntza berrikusi egingo da, zegokiokeen zenbatekora egokitzeko.

2.– Las responsabilidades familiares deberán concurrir en el momento de la solicitud, excepto en el supuesto de hijas e hijos que nazcan dentro de los trescientos días siguientes y en el supuesto de hijas e hijos que hubiera conseguido reagrupar la mujer migrante desde su país de origen dentro de los trescientos días siguientes. En este supuesto, se procederá a revisar la cuantía de la ayuda percibida para adecuarla a la cantidad que le hubiera correspondido si, a la fecha de la solicitud, hubieran concurrido esas responsabilidades.

3.– Dena den, bizikidetza badagoela ulertuko da, indarkeriaren egoeratik sortutako arrazoiak direla-eta bizikidetza etenda badago ere.

3.– Se entenderá, no obstante que también existe convivencia cuando ésta se encuentre interrumpida por motivos derivados de la situación de violencia de género.

4.– Bizikidetzaren betekizuna ez da bete beharrekoa izango, baldin eta hitzarmen edo ebazpen judizial baten ondorioz elikagai-pentsioa ordaintzeko betebeharra badago. Kontrako frogarik ez bada, ulertuko da bizikidetza dagoela baldin eta da biktimaren izenean badaude Gizarte Segurantzako osasun-laguntza jasotzeko onuradun-baldintza aitortua duten ahaideak.

4.– No será necesario el requisito de la convivencia cuando exista obligación de alimentos en virtud de convenio o resolución judicial. Se presumirá la convivencia, salvo prueba en contrario, cuando las y los familiares tengan reconocida la condición de beneficiarias o beneficiarios de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en el documento que aparezca extendido a nombre de la víctima.

8. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 8.– Cuantía de la ayuda.

1.– Laguntza honen zenbatekoa, oro har, sei hilabeteko langabezia-sorospenaren baliokidea izango da.

1.– El importe de esta ayuda será, con carácter general, equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo.

2.– Genero-indarkeriaren biktimak familia-ardurak baldin baditu, laguntzaren zenbatekoa honako hauen baliokidea izango da:

2.– Cuando la víctima de violencia de género tuviera responsabilidades familiares, el importe de la ayuda será equivalente a:

a) Hamabi hilabeteko langabezia-sorospenarena, biktimak ahaideren bat bere kargu edo adingaberen bat harreran baldin badu.

a) Doce meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo una persona familiar o menor acogida.

b) Hemezortzi hilabeteko langabezia-sorospenarena, biktimak bi ahaide edo gehiago bere kargu edo bi adingabe edo gehiago harreran baldin baditu, edo ahaide bat bere kargura eta adingabe bat harreran hartuta badu.

b) Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo dos o más personas familiares o menores acogidas, o una persona familiar y menor acogida.

3.– Genero-indarkeriaren biktimak ehuneko 33ko desgaitasuna edo handiagoa baldin badu onartuta ofizialki, laguntzaren kopurua honako hauen baliokidea izango da:

3.– Cuando la víctima de violencia de género tuviera reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, el importe de la ayuda será equivalente a:

a) Hamabi hilabeteko langabezia-sorospenarena, biktimak familia-ardurarik ez badu.

a) Doce meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima no tuviera responsabilidades familiares.

b) Hemezortzi hilabeteko langabezia-sorospenarena, biktimak ahaideren bat bere kargu edo adingaberen bat harreran hartua baldin badu.

b) Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo una persona familiar o menor acogida.

c) Hogeita lau hilabeteko langabezia-sorospenarena biktimak bi ahaide edo gehiago bere kargura edo bi adingabe edo gehiago harreran baldin baditu, edo ahaide bat bere kargura eta adingabe bat harreran hartua baditu.

c) Veinticuatro meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo dos o más personas familiares o menores acogidas, o una persona familiar y menor acogida.

4.– Genero-indarkeriaren biktimak ehuneko 33ko desgaitasuna edo handiagoa duen ahaide bat bere kargura edo adingabe bat harreran baldin badu, laguntzaren kopurua honako hauen baliokidea izango da:

4.– Cuando la víctima de violencia de género tuviera a su cargo una persona familiar o menor acogida, que tuviera reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, el importe de la ayuda será equivalente a:

a) Hemezortzi hilabeteko langabezia-sorospenarena, biktimak ahaideren bat bere kargura edo adingaberen bat harreran baldin badu.

a) Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo una persona familiar o menor acogida.

b) Hogeita lau hilabeteko langabezia-sorospenarena, biktimak bi ahaide edo gehiago bere kargura edo bi adingabe edo gehiago harreran baldin baditu, edo ahaide bat bere kargura eta adingabe bat harreran hartua badu.

b) Veinticuatro meses de subsidio por desempleo, cuando la víctima tuviera a su cargo dos o más personas familiares o menores acogidas, o una persona familiar y menor acogida.

5.– Familia-ardurak dituen genero-indarkeriaren biktima batek, edo berarekin bizi den ahaideak edo harreran duen adingabeak, ehuneko 65eko desgaitasuna edo handiagoa ofizialki aitortua baldin badu, laguntzaren zenbatekoa hogeita lau hilabeteko langabezia-sorospenaren baliokidea izango da.

5.– Cuando la víctima de violencia de género con responsabilidades familiares o la persona familiar o menor acogida con quien conviva tuviera reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, el importe de la ayuda será equivalente a veinticuatro meses de subsidio por desempleo.

6.– Genero-indarkeriaren biktimak eta berarekin bizi den ahaideak edo harreran duen adingabeak ehuneko 33ko desgaitasuna edo handiagoa ofizialki aitortua baldin badute, laguntzaren kopurua hogeita lau hilabeteko langabezia-sorospenaren baliokidea izango da.

6.– Cuando la víctima de violencia de género y la persona familiar o menor acogida con quien conviva tuvieran reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, el importe de la ayuda será equivalente a veinticuatro meses de subsidio por desempleo.

9. artikulua.– Laguntzaren zenbatekoa berrikustea.

Artículo 9.– Revisión de la cuantía.

1.– Diru-laguntzaren zenbatekoaren goranzko berrikuspena egingo da, baldin eta laguntza eskatu eta hurrengo hirurehun egunen barruan eskatzaileak seme-alabarik izan badu. Era berean, diru-laguntzaren zenbatekoaren goranzko berrikuspena egingo da, baldin eta laguntza eskatu eta hurrengo hirurehun egunen barruan emakume migratzaileak seme-alabak bere jaioterritik ekarrita familia berrelkartzea lortzen duenean.

1.– Procederá la revisión al alza de la cuantía de la ayuda concedida en el supuesto del nacimiento de hijas e hijos de la solicitante, dentro de los trescientos días siguientes a la solicitud de la ayuda. Asimismo, procederá la revisión al alza de la cuantía de la ayuda concedida si se produce la reagrupación familiar de hijas e hijos de la mujer migrante, desde su país de origen, dentro de los trescientos días siguientes a la solicitud de ayuda.

Zenbatekoa berrikusteko eskabidea haurra jaio edota familia berrelkartu eta hiru hilabeteko epean aurkeztu beharko da, honako agiriekin batera:

La solicitud de revisión de la cuantía deberá presentarse en el plazo de tres meses desde el nacimiento, o desde la reagrupación familiar, acompañado de la siguiente documentación:

a) Eskatzailearen seme-alaben jaiotza-agiria.

a) Partida de nacimiento de las hijas e hijos de la solicitante.

b) Eskatzailearen etxebizitzara seme-alabak ekarrita familia berrelkartu dela ziurtatzen duen egiaztagiria.

b) Certificado que acredite la reagrupación familiar de las hijas e hijos en el domicilio de la solicitante.

c) Diru-laguntza eman ondoren jaiotako edo berrelkartutako seme-alabaren batek desgaitasunik baldin badu, adierazitako desgaitasunak aitortzen dituzten ziurtagiri ofizialak.

c) En el caso de concurrir discapacidad en alguno de los hijas e hijos nacidos con posterioridad, o reagrupados con posterioridad a la concesión de la ayuda, los certificados oficiales en que se reconozcan las discapacidades alegadas.

2.– Bidezkoa izango da diru-laguntzaren goranzko berrikuspena egitea baldin eta agindu honetan aurreikusitako diru-laguntza eskatzeko unean biktimak ordurako egina badu, beretzat edo bere kargura dituen pertsonentzako, % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna aitortzeko eskabide ofiziala, baina Foru Aldundiko dagokion zerbitzuak artean ez badu ebatzi.

2.– Procederá igualmente la revisión al alza de la cuantía cuando en el momento de la solicitud de la ayuda prevista en esta Orden, la víctima hubiera cursado para sí o para las personas a su cargo, solicitud oficial de reconocimiento de una discapacidad de porcentaje igual o superior al 33%, pero ésta aún no hubiera sido resuelta por el Servicio correspondiente de la Diputación Foral.

Emandako diru-laguntzaren zenbatekoa berrikusi ahalko da, baldin eta agindu honen babesean egindako laguntza-eskabidea egin eta sei hilabeteko epean aitortzen bada egoera hori.

El importe de la ayuda concedida podrá ser revisado siempre que el acto de reconocimiento de la discapacidad tenga lugar dentro de los seis meses siguientes a la solicitud de ayuda formulada al amparo de la presente Orden.

10. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 10.– Tramitación electrónica.

1.– Prozedura honetako izapide guztiak egiteko, kontsultatzeko eta eskatzeko, interesdunek baliabide elektronikoak erabil ditzakete.

1.– Las personas interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

2.– Izapidetze elektronikoa honako hauen bitartez dago araututa: otsailaren 21eko 21/2012 Dekretua, administrazio elektronikoari buruzkoa; apirilaren 29ko 72/2008 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrerari, antolaketari eta funtzionamenduari buruzkoa; eta, 2006ko otsailaren 9ko Ebazpena, Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariarena, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –Platea– onartzen duena.

2.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración electrónica, el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración –Platea–.

3.– Izapideak egiteko argibideak –aurrez aurre egiteko nahiz bide elektronikoz–, eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak honako egoitza elektroniko honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.net/ayuda_subvencion/2014/ayuda_victimas_violencia_genero/y22-izapide/es

3.– Las especificaciones de cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica: https://www.euskadi.net/ayuda_subvencion/2014/ayuda_victimas_violencia_genero/y22-izapide/es

4.– Eskabidea izapidetzeko eta agiriak aurkezteko bide bat edo bestea erabiltzeak, hau da, aurrez aurrekoa edo elektronikoa erabiltzeak, ez du behartzen aurrerantzean ere prozedurako gainerako izapideak egiteko bide berbera erabiltzera, eta edozein momentutan alda daiteke aukeratutako bidea.

4.– El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de la solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

5.– Eskaeraren ondorengo izapideak, bide elektronikoz, helbide honetan egingo dira: http://www.euskadi.net/misgestiones

5.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de mis gestiones https:// euskadi.net/mis gestiones

11. artikulua.– Eskabideak eta nahitaezko dokumentazioa.

Artículo 11.– Solicitudes y documentación preceptiva.

1.– Eskabide-orriak Herritarrei Laguntzeko Bulegoaren (Zuzenean) egoitzetan jaso ahalko dira; euskadi.net-eko gune elektroniko honetan ere deskargatu ahalko dira: https://www.euskadi.net/ayuda_subvencion/2014/ayuda_victimas_violencia_genero/y22-izapide/es. Eskabide-orriaren eredua eta eranskina agindu honen eranskinetan daude jasota.

1.– Las solicitudes se facilitarán en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (Zuzenean) y podrá descargarse en la siguiente sede electrónica de euskadi.net: https://www.euskadi.net/ayuda_subvencion/2014/ayuda_victimas_violencia_genero/y22-izapide/es. El modelo de solicitud y anexo figuran adjuntos a esta Orden.

2.– Eskabideak, eskatutako agiriekin batera, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzara bidali beharko dira, eta Herritarrei Laguntzeko Bulegoaren (Zuzenean) zerbitzuetan eta Eusko Jaurlaritzaren lurralde-ordezkaritzetan aurkeztu ahalko dira, edo, nahi izanez gero, baita ere Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako organoetan.

2.– Las solicitudes, junto con la documentación requerida, deberán dirigirse a la Dirección de Servicios Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y podrán presentarse en las Oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (Zuzenean) y Delegaciones Territoriales del Gobierno Vasco, o ante los órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Era berean, eskabideak bide elektronikoz aurkeztu ahalko dira, euskadi.net-eko egoitza elektroniko honetan aurreikusitako eran: https://www.euskadi.net/ayuda_subvencion/2014/ayuda_victimas_violencia_genero/y22-izapide/es

Así mismo, las solicitudes podrán presentarse por medios electrónicos en la forma prevista en la siguiente sede electrónica de euskadi.net: https://www.euskadi.net/ayuda_subvencion/2014/ayuda_victimas_violencia_genero/y22-izapide/es

3.– Interesdunek beraiek aukeratutako hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dituzte eskabideak eta horiekin batera doazen ziurtagiriak. Era berean, eskabidearen ondoriozko jardueretan eta prozeduran zehar, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, euskararen erabilera normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 6.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– Las solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en el idioma oficial de su elección. Asimismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la solicitante, tal y como establece el artículo 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera.

4.– Eskabideetan sartuko da badagoela aukera laguntza eskatzen duen erakundeak gainerako datuak edo agiriak organo kudeatzaileak lortu edo egiaztatu ditzala berariaz onartzeko, betiere alde batera utzi gabe Administrazio Publikoak esleituta dituen ahalmenak hori guztia egiaztatzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko.

4.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la solicitante de la ayuda consienta expresamente que parte de la documentación sea obtenida o verificada por el órgano gestor de la ayuda, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

5.– Eskabide-orri normalizatua behar bezala bete eta horrekin batera honako agiriak aurkeztuko dira:

5.– Junto con la instancia de solicitud normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos, se aportará la siguiente documentación:

a) Eskatzailearen identitatea egiaztatzen duen agiria (nortasun-agiri nazionala, pasaportea, atzerritarraren identifikazio-zenbakia, bizileku-baimena edo antzekoren bat), bai eta eskatzailearen ardurapean dauden ahaideen edo harreran dituen adingabeen identitatea egiaztatzen dutenak ere, baldin eta ahaide edo adingabe horiek identifikazio-agiria edukitzeko betebeharra badute. Arauz kontrako administrazio-egoeran dauden emakumeek salbuespenezko zirkunstantziengatiko bizileku- eta lan-baimena eskatu beharko dute gobernuaren dagokion ordezkariordetzan.

a) Acreditación de la identidad de la solicitante a través del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, Número de Identificación de Extranjero, permiso de residencia o similar y de las y los familiares a su cargo o menores en acogimiento que tengan la obligación de poseerlos. En el caso de las mujeres en situación administrativa irregular, éstas deberán presentar solicitud del permiso de residencia y de trabajo por circunstancias excepcionales ante la subdelegación de gobierno correspondiente.

b) Adingabe emantzipatua dela egiaztatzen duen agiria: ebazpen judiziala edo erregistro zibileko egiaztagiria aurkeztu behar da horretarako.

b) Acreditación de ser menor de edad emancipada mediante resolución judicial o certificado del registro civil.

c) Genero-indarkeria bizi duela egiaztatzen duen agiria –indarrean egon behar du–, agindu honetako 3. artikuluan ezarritako baldintzetan.

c) Documento acreditativo de la situación de violencia de género en vigor, en los términos previstos en el artículo 3 de la presente Orden.

d) Eskatzailearen udal erroldatze-agiria, non helbide horretan bizi diren pertsonen zerrenda eta erroldatze-data jasoko baitira, laguntza-eskabidearen aurkezpen-data baino gehienez hilabete lehenago egina. Erasotzailearen izena ziurtagirian agertzen bada, hura aipatu helbidean erroldatuta egotearen baja-eskariaren kopia kautotua ere aurkeztu beharko da.

d) Certificado municipal de empadronamiento de la solicitante, que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio y la fecha de empadronamiento, expedido con una antelación no superior al mes respecto de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda. En el caso de que en el certificado figure el agresor, deberá acompañarse copia autenticada de la solicitud de baja del empadronamiento del mismo en el citado domicilio.

e) Familia-liburuaren, jaiotza-ziurtagiriaren edo antzekoen fotokopia, edo, hala badagokio, zaintza, babesa edo tutoretza egiaztatzen duen dokumentuarena, programa kudeatzen duten pertsonek kautotua edo konpultsatua.

e) Fotocopia del Libro de familia, certificado de nacimiento o asimilados, o en su caso documento acreditativo de la guarda, custodia o tutela, autenticada o compulsada por las personas gestoras del programa.

f) Banantzeko demanda edo banantzea izapidetzen ari direla egiaztatzen duen agiria, edo Izatezko Bikoteen Erregistroko inskripzioa baliogabetu dela edo baliogabetzeko eskatu dela egiaztatzen duen agiria. Seme-alabak badituzte elkarrekin, epaitegiaren egiaztagiria, behin-behinekoen aurreko neurriak gauzatzen ari direla edo doako justizia eskatu dela ziurtatzeko. Pentsioak (mantenu-pentsioa eta/edo pentsio konpentsatzaileak) ordaintzen ez badira, haiek ez ordaintzeagatik jarritako demanda aurkeztu behar da.

f) Demanda de separación o acreditación de la tramitación de la separación, o cancelación o solicitud de cancelación de la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho. En caso de que haya hijas o hijos en común, certificado del juzgado de que las medidas provisionalísimas se están llevando a cabo o solicitud de justicia gratuita. En caso de impago de la pensiones (alimenticia y/o compensatoria), hay que aportar la demanda por impago de la éstas.

g) Eskatzaileari edo haren ardurapeko pertsonaren bati % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna aitortu bazaio, desgaitasun-maila egiaztatzen duen agiria –indarrean egon behar du–, dagokion Foru Aldundiko gizarte-zerbitzuak emana.

g) En caso de que la solicitante o las personas a su cargo tengan reconocida una discapacidad con un porcentaje igual o superior al 33 por ciento, acreditación del grado de discapacidad vigente emitido por los Servicios Sociales de la Diputación Foral correspondiente.

h) Eskatzaileak eta bizikidetza-unitatearen barruan bere ardurapean dituen kideek pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan egin duten azken aitorpena, edo, hala badagokio, dagokion foru-ogasunean aitorpena egiteko betebeharrik izan ez dutela egiaztatzen duen agiriaren kopia.

h) Última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la solicitante y de las personas miembros de la unidad de convivencia que se encuentren a su cargo o, en su caso, copia del certificado de no haber tenido obligación de declarar en la Hacienda Foral correspondiente.

i) Foru Aldundiaren ziurtagiria, eskatzaileak dituen ondasun higiezinak jasotzen dituena, baldin eta halakorik badu.

i) Certificado de la Hacienda Foral donde consten los bienes inmuebles que la solicitante tuviera.

j) Eskatzailearen eta bizikidetza-unitatearen barruan lanerako adinean dauden kide guztien lan-bizitza, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak emana.

j) Vida laboral, certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, de la solicitante y de todas las personas miembros de la unidad de convivencia en edad laboral.

k) Eskatzailearen eta bizikidetza-unitatearen barruan lanerako adinean dauden kide guztien Enplegu Eskaerari Alta Emateko eta Berritzeko Dokumentua (DARDE), edo, hala badagokio, bizikidetza-unitatearen barruan lanerako adinean dauden kideak ikasten ari direlako ziurtagiria.

k) Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo (DARDE) de la solicitante y de todas las personas integrantes de la unidad de convivencia en edad laboral o en su caso certificado de estar estudiando.

l) Eskatzailearen eta haren ardurapean dauden pertsonen kontuen eta bankuko tituluen egoerari buruzko bankuko ziurtagiriak, laguntza-eskaera aurkeztu aurreko sei hilabeteetako xehetasunekin, bai interesdunarenak soilik badira, bai eta interesdunak beste pertsonaren batekin partekatzen baditu ere.

l) Certificados bancarios relativos al estado de cuentas y títulos bancarios de la solicitante y de las personas que se encuentren a su cargo, con el detalle de los últimos seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, tanto sean de propiedad exclusiva de la interesada o compartidos con alguna otra persona.

m) Diru-sarreren zinpeko aitorpena.

m) Declaración jurada de ingresos.

6.– Eskabidea izapidetzeko eta agiriak aurkezteko bide bat edo bestea erabiltzeak, hau da, aurrez aurrekoa edo elektronikoa erabiltzeak, ez du behartzen aurrerantzean ere prozedurako gainerako izapideak egiteko bide bera erabiltzera, eta edozein momentutan alda daiteke aukeratutako bidea. Eskaeraren ondoko izapideak, bide elektronikoaren bitartez egitekoak, honako helbide honetan egingo dira: http://www.euskadi.net/misgestiones

6.– El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento. Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizarán a través de euskadi.net/mis gestiones

12. artikulua.– Aurkeztutako eskabidean egindako akatsak zuzentzea eta agiri osagarriak aurkeztea.

Artículo 12.– Subsanación de defectos en la solicitud y presentación de documentación complementaria.

1.– Diru-laguntzen eskabideen termino guztiak beteta ez badaude edo beharrezko dokumentazioarekin batera ez badatoz, eskatzaileari eskatuko zaio akatsa konpon dezan edo beharrezko dokumentuak gainera ditzan, betiere hamar eguneko epean, eta jakinaraziko zaio hori egiten ez badu eskarian atzera egin duela ulertuko dela. Hala gertatuz gero, administrazioak eskabide horri buruzko esanbidezko ebazpena eman beharko du, eta ebazpen hori jakinarazi, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71.1 eta 42.1 artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

1.– Si las solicitudes no vinieran cumplimentadas en todos sus términos, o no fueran acompañadas de la documentación preceptiva, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles subsane la solicitud o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida en su petición, estando obligada la Administración a dictar resolución expresa sobre esta solicitud, así como a notificarla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71.1 y 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Era berean, instrukzioa egiteko eskumena duen organoak eskatu ahalko die interesdunei prozedurako edozein unetan behar diren datuak eta agiriak aurkez ditzaten.

2.– Asimismo, el órgano competente para la instrucción podrá solicitar a las interesadas que aporten cuantos datos y documentos sean necesarios en cualquier momento del procedimiento.

13. artikulua.– Kudeaketa, ebazpena eta errekurtsoak.

Artículo 13.– Gestión, resolución y recursos.

1.– Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Gizarte Zerbitzuen zuzendariak izango du eskumena prozedura bideratzeko eta ebazteko.

1.– La Directora de Servicios Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales será la competente para la instrucción y resolución del procedimiento.

2.– Gizarte Zerbitzuen zuzendariak eman edo ukatuko ditu diru-laguntzak, esanbidezko ebazpen arrazoitu baten bitartez. Diru-laguntzen eskabideak hurrenkerari jarraituz ebatziko dira, eskabide-espedienteak osatzen diren dataren arabera. Ebazpen horrek ez du administrazio-bidea amaitzen, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Gizarte Politiketako sailburuordeari, hilabeteko epean, jakinarazpena egin eta biharamunetik kontatzen hasita, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 114. eta 115. artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

2.– La concesión o la denegación de la ayuda se realizará mediante resolución expresa y motivada de la Directora de Servicios Sociales. La resolución de las solicitudes de la ayuda económica se irá realizando ordenadamente en función de la fecha en que dichos expedientes de solicitud estén completos. Dicha resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Viceconsejero de Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Diru-laguntzak ebazteko eta jakinarazteko gehienezko epea hiru hilabetekoa izango da, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Zerbitzu Zuzendaritzako erregistroan eskabideari sarrera ematen zaion egunetik aurrera. Epe horretan esanbidezko ebazpenik jakinarazten ez bada, diru-laguntza baietsi egin dela esan nahiko du, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 43 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako (30/1992 Legea, Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Erkidearena).

3.– El plazo máximo para resolver y notificar la concesión de las ayudas será de tres meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el Registro de la Dirección de Servicios del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá concedida la petición de ayuda, todo ello a los efectos de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.– Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 58. eta 59. artikuluetan ezarritakoaren arabera egingo da jakinarazpena, edo, hala badagokio, Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 30., 31. eta 32. artikuluetan ezarritakoaren arabera.

4.– La notificación se practicará conforme a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o, en su caso, en los artículos 30, 31 y 32 del Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración electrónica.

5.– Baldintzaren bat ez dela bete-eta laguntza ukatzen bada, berriro egin ahalko da eskaria, baldin eta zerbait aldatu bada lehen aldiz ukatzeko arrazoia izan zen egoeran.

5.– Si la solicitud de ayuda es denegada por no cumplir algún requisito, se podrá volver a solicitar si se produce algún cambio respecto de las circunstancias que dieron lugar a la primera denegación.

14. artikulua.– Laguntzen ordainketa.

Artículo 14.– Pago de la ayuda.

1.– Agindu honetan jasotako laguntzak ordaindu ahal izateko, onuradunak alta emanda egon beharko dira Ogasun eta Finantza Sailaren Hirugarrenen Erregistroan. Erregistratuta egon ezean, edo Ogasun eta Finantza Sailaren Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi izanez gero, helbide hauetara jo ahalko da alta emateko edo aldaketa egiteko:

1.– Para poder efectuar el pago de las ayudas contempladas en la presente Orden resulta requisito necesario que las beneficiarias se encuentren dadas de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Finanzas. En caso de no estar registrada o querer modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Finanzas, se podrá acceder a su alta o modificación en las siguientes direcciones:

– Aurrez aurreko bidea erabiliz gero: http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-341/es/contenidos/autorización/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html. helbidean jasotako ereduaren araberako inprimakia.

– Por canal presencial: formulario según modelo establecido en http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-341/es/contenidos/autorización/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

– bide elektronikoa erabiliz gero: http://www.ogasun.ejgv. euskadi.net/r51-341/es/contenidos/autorización/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html helbidean jasotako ereduaren araberako inprimakia.

– Por canal electrónico: formulario según modelo establecido en http://www.ogasun.ejgv. euskadi.net/r51-341/es/contenidos/autorización/alta_terceros/es_7999/alta_terceros.html

2.– Eman eta berehala ordainduko da laguntza, ordainketa bakarrean, onuradunak, titularra izanik, horretarako adierazitako kontuan.

2.– El pago de la ayuda se realizará con carácter inmediato tras su concesión, mediante un único abono a la beneficiaria que, siendo de su titularidad, la misma hubiera señalado para ello.

15. artikulua.– Laguntza lortzeko baldintzak aldatzea.

Artículo 15.– Alteración de las condiciones para obtener la ayuda.

Diru-laguntza eman zuen ebazpena aldatu ahal izango da, baldin eta laguntzak ematerakoan kontuan hartu ziren baldintzetakoren bat aldatzen bada –betiere diru-laguntzaren xedea betetzat joz gero–, edo laguntza horiekin batera, administrazio honek edo beste batek edo beste edozein erakunde publiko nahiz pribatuk emandako laguntzak ere jaso badira. Baina, betiere, beharrezkoa izango da agindu honetan diru-laguntzaren onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak betetzea. Ondorio horietarako, Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak aldaketa egiteko ebazpena emango du. Ebazpen horren bidez, emandako diru-laguntzen zenbatekoak egokituko dira, eta pertsona onuradunek itzuli egin beharko dituzte neurriz gain jasotako zenbatekoak.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, siempre que se entienda cumplido el objeto de ésta y, en su caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas compatibles otorgadas por ésta u otras administraciones o entes públicos, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en esta Orden para ser persona beneficiaria. A estos efectos, la Dirección de Servicios Sociales dictará la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas y se procederá por parte de las personas beneficiarias a la devolución de los importes percibidos en exceso.

16. artikulua.– Itzultzeak eta ez-betetzeak.

Artículo 16.– Reintegros e incumplimientos.

1.– Laguntzak jaso dituzten onuradunak Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 53.1. artikuluan aurreikusitako kasuetan sartzen bada, edo agindu honetan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan, baita diru-laguntza emateko ebazpenean ere, ezarritako baldintzak betetzen ez baditu, Gizarte Zerbitzuen zuzendariak, dagokion ebazpenaren bidez, ordaindu gabeko kopuruak jasotzeko eskubidea galdu duela adieraziko du, eta, hala badagokio, jasotako zenbatekoak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko dizkio, diru-laguntza ordaindu zitzaionetik sortutako legezko interesak ere kontuan hartuta, betiere abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren konturako diru laguntzen bermeen eta itzultzeen erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak xedatzen dituenak, ezarritakoaren araberako gainerako ekintzak alde batera utzi gabe. Aipatu zenbatekoak sarrera publikotzat hartuko dira dagozkien legezko ondorioetarako, erantzukizun araubidea Euskal Autonomia Erkidegoko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 64. artikuluan xedatutakoa izango delarik.

1.– En el supuesto de que la beneficiaria de la ayuda incurriese en los casos previstos en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, incumpliese alguna de las condiciones establecidas en la presente Orden y demás normas aplicables, así como en la resolución de concesión, la Directora de Servicios Sociales mediante la correspondiente resolución, declarará la pérdida del derecho a la percepción de las cantidades pendientes y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que correspondan desde el momento del pago de la ayuda, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, de conformidad con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión. Las referidas cantidades tendrán la consideración de ingresos públicos a los efectos legales pertinentes, siendo el régimen de responsabilidades el previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Era berean, kobratutako zenbatekoak osorik itzuli beharko dira, laguntza emateko baldintzak bete gabe edo hura ematea galaraziko zuketen egitateak edo datuak faltsutuz edo ezkutatuz lortu baldin bada laguntza.

2.– Asimismo, procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas, cuando se hubiera obtenido la ayuda sin reunir los requisitos exigidos para su concesión, o falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión.

17. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Artículo 17.– Procedimiento de reintegro.

Aurreko artikuluan aurreikusitako ez betetzeak direla-eta dirua itzultzeko prozedura honakoa izango da:

El procedimiento de reintegro, ante los incumplimientos previstos en el artículo anterior, será el siguiente:

a) Gizarte Zerbitzuen zuzendariak dirua itzultzeko prozedura hasi dela eta zergatik hasi den adieraziko dio interesdunari, eta 15 eguneko epea emango dio egoki iritzitako alegazioak egin ditzan.

a) La Directora de Servicios Sociales comunicará a la beneficiaria la iniciación del procedimiento de reintegro y las causas que lo fundamenten, concediendo un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que estime oportunas.

b) Alegazioak jaso ondoren edo epe hori alegaziorik aurkeztu gabe igaroz gero, Gizarte Zerbitzuen zuzendariaren ebazpenaz amaiera emango zaio prozedurari.

b) Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sin que se hubieran realizado, se pondrá fin al procedimiento por resolución de la Directora de Servicios Sociales.

c) Dirua itzultzeko prozedura jakinarazteko epea, gehienez ere, hamabi hilabetekoa izango da.

c) El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses.

d) Ebazpenean arauren bat bete gabe utzi dela joz gero, diru-laguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, ebazpena jakinarazten denetik hasi eta bi hilabeteko epean dagozkion diru-kopuruak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzultzeko aginduko da. Epe hori borondatezko epetzat joko da.

d) Si la resolución estimase la existencia de incumplimiento o la falta de los requisitos exigidos, declarará la pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y, en su caso, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades que procedan en un plazo máximo de dos meses, desde la notificación de la resolución. Este plazo se considerará como plazo de período voluntario.

e) Kopuru horiek borondatezko epean itzultzen ez badira, horren berri emango zaio Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Ogasun eta Finantza Politikako Sailburuordetzari, premiamendu-bideari ekin diezaion, aplika daitekeen lege-araudian xedatutakoari jarraituz.

e) La falta de reintegro en el período voluntario será puesta en conocimiento de la Viceconsejería de Hacienda y Política Financiera del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, a fin de que se proceda por la vía de apremio, según lo dispuesto en la normativa legal aplicable.

18. artikulua.– Laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 18.– Compatibilidad de la ayuda.

1.– Agindu honetan aurreikusten den diru-laguntza ezingo da jaso beste herri-administrazio edo haien erakunde, entitate edo sozietatek emandako diru-laguntzekin batera, ezta beste edozein erakunde pribatuk emandakoarekin batera ere, horien helburu bera badu. Indarkeriazko delituen eta sexu-askatasunaren aurkako delituen biktimentzako laguntzei eta sorospenari buruzko abenduaren 11ko 35/1995 Legean aurreikusitako laguntzak salbuespen izango dira.

1.– La percepción de la ayuda económica prevista en la presente Orden es incompatible con la percepción de cualquier otra establecida tanto por las Administraciones públicas o cualesquiera de sus organismos, entes o sociedades, como por cualquier entidad privada siempre que esté destinada al mismo fin, excepto con las ayudas previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

2.– Herri-administrazioek edo haien erakunde, entitate edo sozietateren batek edo beste edozein erakunde pribatuk emandako diru-laguntzaren bat, edo abenduaren 11ko 13/1995 Legearen babesean emandako diru-laguntzak jaso baditu eskatzaileak, diru-laguntza horiek diru-sarreratzat hartuko dira, agindu honen 5. artikuluan ezarritako baldintza, hau da, diru-sarrerarik ez izatekoa betetzen duen ala ez zehazteko.

2.– En el supuesto de que la solicitante percibiera ayudas al amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, o cualquier otra ayuda establecida tanto por las Administraciones públicas o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades, como por cualquier entidad privada éstas deberán computarse como ingresos, con la finalidad de determinar si cumple el requisito de carencia de rentas establecido en el artículo 5 de la presente Orden.

3.– Agindu honen xedapenen arabera ematen den diru-laguntza bateragarria izango da Gizarte Segurantzaren baliaezintasun-pentsioekin eta kotizazio gabeko erretiro-pentsioarekin, eta, beraz, ez da inoiz ere errenta edo diru-sarrera konputagarritzat hartuko pentsio horiek jaso ahal izateko.

3.– La ayuda económica reconocida conforme a las disposiciones de esta Orden será compatible con el percibo de las pensiones de invalidez y de jubilación de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, y no tendrá, en ningún caso, la consideración de renta o ingreso computable a efectos del percibo de éstas.

19. artikulua.– Datuak babestea.

Artículo 19.– Protección de Datos.

1.– Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa betez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren datuak beraren titulartasuneko Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zerbitzua izeneko fitxategian sartu direla. Fitxategiak laguntza horiek emateko espedienteak kudeatzea du helburu. Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik.

1.– En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Dirección de Servicios Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales informa que los datos que se faciliten y que figuren en las solicitudes pasarán a formar parte de un fichero de su titularidad de Servicio de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, cuya finalidad es la gestión de los expedientes de ayuda, previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y que cuenta con las medidas necesarias para garantizar la total seguridad de los datos, los cuales no serán comunicados a terceros fuera de los supuestos habilitados legalmente.

2.– Datu pertsonalen babesari buruzko indarreko arauak betez, datuetara sartu, datuok zuzendu, ezabatu eta datu horien aurka egiteko eskubidea erabil dezakezu, Datu Pertsonalen Babesari buruzko Lege Organikoak aitortzen duen bezala. Horretarako, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzara jo behar duzu (Donostia kalea z.g., 01010 Vitoria-Gasteiz).

2.– De acuerdo con la normativa existente sobre protección de datos de carácter personal, se podrán ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición expresamente reconocidos por la LOPD, poniéndose en contacto con la Dirección de Servicios Sociales del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1, 01010 – Vitoria-Gasteiz.

3.– Administrazio Publikoak aurkeztutako datuak alderatu ditzake eta beharrezko egiaztapenak egin, diru-laguntzak behar bezala esleitzeko.

3.– La Administración Pública podrá cotejar los datos aportados y realizar las comprobaciones oportunas para la correcta adjudicación de las ayudas.

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Finantzaketa eta aurrekontu-egozpena.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Financiación e imputación presupuestaria.

1.– Agindu honek xedatzen dituen laguntzak –hau da laguntzak emateko eta ordaintzeko prozedura– Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura finantzatuko dira.

1.– Las ayudas cuyo procedimiento de concesión y pago se regula en la presente Orden se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Publizitate-printzipioa betetzeko, Gizarte Zerbitzuen zuzendariak aurrekontu-ekitaldi bakoitzaren hasieran emango du jakitera, ebazpen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako esleitu den zuzkidura.

Al objeto de dar cumplimiento al principio de publicidad, por Resolución de la Directora de Servicios Sociales se hará pública al comienzo de cada ejercicio presupuestario, la dotación asignada al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Aurrekontu-ekitaldi batean ematen diren diru-laguntzen kopuruak ez du gaindituko aipatu esleipena edo hori eguneratzetik ateratakoa, egun Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen aurrekontu-araubidearen arabera. Gizarte Zerbitzuen zuzendariaren ebazpen bidez emango da gertakari horren berri, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuz.

El volumen total de las ayudas a conceder dentro de un ejercicio presupuestario no superará la citada consignación o la que resulte de su actualización, de conformidad con el régimen presupuestario vigente en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de cuya circunstancia se dará publicidad mediante resolución de la Directora de Servicios Sociales publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

2.– Diru-laguntzak ukatu egingo dira baldin eta helburua betetzeko behar beste krediturik ez badago dagokion aurrekontuan; kasu horretan, diru-laguntzak emateari dagokionez, agindu honen eraginkortasuna bertan behera geratuko litzateke. Horregatik, agindu hau indarrean dagoen bitartean, ekitaldi ekonomiko batean esleitutako kreditua agortzen bada, administrazio-ebazpena emango da zirkunstantzia horren berri emateko. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta, bertan, aipatutako kreditua noiz agortu den adieraziko da.

2.– Se denegará la concesión de la ayuda en el caso en el que el Presupuesto al que deban imputarse las citadas ayudas carezca de crédito adecuado y suficiente para financiar la finalidad pretendida, suspendiéndose la eficacia del presente Orden en lo relativo a la concesión de nuevas ayudas. Por todo ello, mientras se encuentre vigente la presente Orden, si en un ejercicio económico se agota el crédito consignado, se emitirá al objeto de dar publicidad de tal circunstancia, resolución administrativa en la que se señalará la fecha en la que se ha producido el agotamiento de dicho crédito, publicándose la misma en el BOPV.

3.– Arau honen izaera, nahiz eta aurrekontu-aurreikuspenaren baldintzapean egon, denboran zehaztugabea denez, ekonomia-ekitaldi osoan zehar aurkeztu ahalko dira laguntza-eskabideak.

3.– Dado el carácter de la presente norma reguladora, indefinido en el tiempo, aunque condicionado por la existencia de previsión presupuestaria, se podrán presentar solicitudes de ayuda durante todo el ejercicio económico correspondiente.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Agindu hau indarrean sartu aurretik aurkeztutako eskabideak Herrizaingoko sailburuaren 2011ko maiatzaren 30eko Aginduan xedatutakoaren arabera ebatziko dira. Agindu horren bidez, Genero-indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitako genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei diru-laguntza emateko eta ordaintzeko prozedura ezarri zen.

Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden se resolverán conforme a lo establecido en la Orden de 30 de mayo de 2011, del Consejero de Interior, por la que se establece el procedimiento de concesión y de pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten da Herrizaingoko sailburuaren 2011ko maiatzaren 30eko Agindua, Genero-indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitako genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei diru-laguntza emateko eta ordaintzeko prozedura ezartzen duena.

Queda derogada la Orden de 30 de mayo de 2011, del Consejero de Interior, por la que se establece el procedimiento de concesión y de pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Interpretatzea eta aplikatzea.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Interpretación y aplicación.

Gizarte Zerbitzuen zuzendariari ematen zaio agindu hau betearazteko beharrezkoak diren ekintzak burutzeko ahalmena, bai eta aginduaren eranskina ebazpen bidez aldatzeko edo eguneratzeko ere.

Se faculta a la Directora de Servicios Sociales para realizar cuantas acciones sean precisas para la ejecución de la presente Orden, así como, para modificar o actualizar mediante Resolución su anexo.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Arau aplikagarriak.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Normativa aplicable.

Agindu honetan xedatzen ez denari dagokionean, Genero-indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginak xedatutakoari jarraituko zaio.

En lo no previsto en esta Orden se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, y en el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.– Entrada en vigor.

Agindu hau 2015eko urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día 1 de enero del 2015.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko urriaren 29a.

En Vitoria-Gasteiz, a 29 de octubre de 2014.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común