Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

205. zk., 2014ko urriaren 28a, asteartea

N.º 205, martes 28 de octubre de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
4573
4573

EBAZPENA, 2014ko urriaren 20koa, Garraioetako sailburuordearena, zeinen bidez jendaurrean jartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Portuen eta Itsas Garraioaren lege-aurreproiektua.

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, del Viceconsejero de Transportes, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco.

Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko Portuen eta Itsas Garraioaren lege-aurreproiektua prestatu du, Xedapen orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legeak zehaztu bezala izapidetu behar den legea.

El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial ha elaborado un Anteproyecto de Ley de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, proyecto que ha de tramitarse conforme determina la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

Horregatik, legezko erregulazio hori betetzeko, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak eman zituen, batetik, 2013ko uztailaren 31ko Agindua, zeinen bidez hasiera eman baitzitzaion Euskal Autonomia Erkidegoko Portuen eta Itsas Garraioaren lege-aurreproiektua prestatu eta izapidetzeari eta, bestetik, aurretik lege-aurreproiektu hori onartzeko Agindua, testu artikulatua idatzi eta gero.

Para ello, en cumplimiento de dicha regulación legal, la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial dictó la Orden de 31 de julio de 2013 que dio inicio al procedimiento de elaboración y tramitación del Anteproyecto de Ley de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, y la Orden de aprobación previa de dicho anteproyecto, una vez redactado el texto articulado.

8/2003 Lege horren 8.1 artikuluarekin bat etorriz, herritarren eskubide eta bidezko interesei eragiten dieten xedapen orokorrek entzunaldiaren izapidea igaro beharko dute. Era berean, xedapenen izaerak hala eskatzen badu, jendaurrean jarri beharko dira.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1 de la citada Ley 8/2003, las disposiciones de carácter general que afecten a los derechos e intereses legítimos de las ciudadanas y ciudadanos serán objeto de trámite de audiencia y, cuando la naturaleza de las disposiciones lo aconseje, se someterán a información pública.

Hori dela-eta, aurreproiektua hogei egun balioduneko epean jarriko da jendaurrean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita.

A tal efecto, se somete el anteproyecto a información pública, por un plazo de 20 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Azaldutakoagatik, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren egitura eta egitekoak ezarri zituen apirilaren 9ko 196/2013 Dekretuaren 5. eta 13. artikuluetan xedatutakoarekin bat, honako hau

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 5 y 13 del Decreto 196/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Jendaurrean jartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Portuen eta Itsas Garraioaren lege-aurreproiektua, hogei egun balioduneko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Primero.– Someter a trámite de información pública el Anteproyecto de Ley de Puertos y Transporte Marítimo del País Vasco, por un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.– Aurreko atalean xedatutakoaren ondorioetarako eta alegazioak aurkeztu ahal izateko, aurreproiektuaren edukia eskuragarri egongo da honako toki hauetan: Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Garraio Azpiegituren Zuzendaritzan (Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz), Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan (www.euskadi.net) eta Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren atarian (www.ingurumena.ejgv.euskadi.net) eta Irekiaren atarian (www.irekia.euskadi.net).

Segundo.– A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior y en orden a la presentación de alegaciones, el contenido del anteproyecto estará disponible en la Dirección de Infraestructuras del Transporte, del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, en Vitoria-Gasteiz, c/ Donostia-San Sebastián, n.º 1, en la sede electrónica del Gobierno Vasco (www.euskadi.net) y sus portales del Departamento Medio Ambiente y Política Territorial (www.ingurumena.ejgv.euskadi.net) y de participación Irekia (www.irekia.euskadi.net).

Vitoria-Gasteiz, 2014ko urriaren 20a.

Garraioetako sailburuordea,

ANTONIO AIZ SALAZAR.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 20 de octubre de 2014.

El Viceconsejero de Transportes,

ANTONIO AIZ SALAZAR.


Análisis documental

Euskadi, bien común