Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

164. zk., 2014ko irailaren 1a, astelehena

N.º 164, lunes 1 de septiembre de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
3692
3692

EBAZPENA, 2014ko abuztuaren 22koa, Gizarte Politiketako sailburuordearena, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 1. artikuluan, a), b) eta d) ataletan, zehaztutako jardun-ildoei dagozkien laguntzak emateko 2014ko ekitaldiko aurrekontuan ezarritako diru-kopurua agortu dela jakinarazten duena.

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2014, del Viceconsejero de Políticas Sociales, por la que se hace público el agotamiento del crédito presupuestario consignado para el ejercicio 2014 para la concesión de las ayudas relativas a las líneas subvencionales previstas en los apartados a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES DE HECHO

Lehenengoa.– Euskal Autonomia Erkidegoko 2014. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituen 4/2013 Legean, abenduaren 20koan, 17.322.786 euroko zenbatekoa ezarri zen, familia eta komunitate politika 3124 programaren baitan, familia eta lana bateragarri egiteko diru-laguntzak finantzatzeko. Dirulaguntza horiek, zehazki, familia eta lana bateragarri egiteko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 1. artikuluan, a), b) eta d) ataletan, zehaztu ziren, eta jardun-ildo hauei dagozkie:

Primero.– La Ley 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014, dispuso dentro del Programa 3124, de Política Familiar y Comunitaria, de créditos por importe de 17.322.786 euros destinados a la financiación de las ayudas económicas para la conciliación de la vida familiar y laboral previstas en los apartados a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral y que se corresponden con las siguientes líneas de actuación:

Seme-alabak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzak.

Ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de hijos o de hijas.

Mendetasun-egoera edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzak.

Ayudas a personas trabajadoras que se encuentren en situación de excedencia o reducción de jornada de trabajo para el cuidado de familiares en situación de dependencia o extrema gravedad sanitaria.

Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeagatiko laguntzak.

Ayudas por la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijos o de hijas menores.

Bigarrena.– Gobernu Kontseiluak, 2014ko apirilaren 8an hartutako erabakian, 17.322.786 euroko (hamazazpi milioi hirurehun eta hogeita bi mila zazpiehun eta laurogeita sei euroko) zenbatekoa baimendu zuen, familia eta lana bateragarri egiteko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 1. artikuluan, a), b) eta d) ataletan, zehaztutako jardun-ildoak betetzean sortutako ordainketak egiteko.

Segundo.– El Consejo de Gobierno, en Acuerdo adoptado el 8 de abril de 2014, autorizó un gasto por importe de 17.322.786 euros (diecisiete millones trescientos veintidos mil setecientos ochenta y seis euros), para atender los pagos generados en ejecución de las líneas subvencionales previstas en los apartados a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Hirugarrena.– 2014ko abuztuaren 22an, aipatutako diru-kopuru hori agortu egin da, eta beraz, Euskal Herriko Agintaritza Aldizkarian argitaratu behar da.

Tercero.– Con fecha 22 de agosto de 2014 se ha producido el agotamiento del citado crédito presupuestario, circunstancia que debe ser objeto de publicidad en el Boletín Oficial del País Vasco.

ZUZENBIDEKO OINARRIAK
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Lehenengoa.– Gizarte Politiketako sailburuordeak du ebazpen hau emateko eskumena, bera baita familia eta lana bateragarri egiteko diru-laguntzak kudeatzen dituen organoaren goreneko karguduna, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 191/2013 Dekretuaren 5. artikuluan, g) letran, xedatutakoaren arabera, eta familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 53.2 artikuluan ezarritakoari jarraiki. Hain zuzen ere, familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 50.1. artikuluari jarraiki, Enplegu eta Gizarte Politika Saileko Familia Politikarako eta Gizarte Garapenerako Zuzendaritzak kudeatzen ditu diru-laguntza horiek.

Primero.– Corresponde al Viceconsejero de Políticas Sociales la competencia para emitir la presente Resolución de acuerdo con el artículo 5 letra g) del Decreto 191/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y en virtud del artículo 53.2 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral, por ser el superior jerárquico del órgano gestor de las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral que en virtud del artículo 50.1 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral es la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Bigarrena.– Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 53.2. artikuluak xedatzen duenez: «Aurrekontuan helburua betetzeko behar besteko kreditua ez badago, laguntza ez da onartuko, eta hartara, dekretu honek eta garapen-arauek beste laguntza batzuk emateko duten eraginkortasuna baliogabetuta geratuko da. Horregatik, dekretu hau indarrean dagoen bitartean ekitaldi ekonomiko batean esleitutako kreditua agortzen bada, organo kudeatzailearen goreneko kargudunak administrazio-ebazpena emango du zirkunstantzia horren berri emateko. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta, bertan, aipatutako kreditua noiz agortu den adieraziko da».

Segundo.– El artículo 53.2 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral que establece: «Se denegará la concesión de la ayuda en el caso de que el presupuesto al que deban imputarse las citadas ayudas carezca de crédito adecuado y suficiente para la finalidad pretendida, suspendiéndose la eficacia del presente Decreto y de sus normas de desarrollo en lo relativo a la concesión de nuevas ayudas. Por todo ello, mientras se encuentre vigente el presente Decreto, si en un ejercicio económico se agota el crédito consignado, se emitirá al objeto de dar publicidad a tal circunstancia, resolución administrativa del superior jerárquico del órgano gestor en la que se señalará la fecha en la que se ha producido el agotamiento al citado crédito, publicándose la misma en el Boletín Oficial del País Vasco».

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Jakinaraztea ezen 2014ko abuztuaren 22an agortu dela honako diru-kopurua: familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 1. artikuluko a), b) eta d) ataletan zehaztutako jardun-ildoei dagozkien laguntzak emateko 2014ko ekitaldiko aurrekontuan ezarritako diru-kopurua.

Primero.– Hacer público que con fecha 22 de agosto de 2014 se ha agotado el crédito presupuestario consignado para el ejercicio 2014 para la concesión de las ayudas relativas a las líneas subvencionales previstas en los apartados a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Bigarrena.– Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu dadila agintzea.

Segundo.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. eta 115. artikuluetan xedatutakoari jarraiki, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izatea ebazpen honen aurka, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren aurrean, argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita hilabeteko epean.

Tercero.– Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Empleo y Políticas Sociales en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, todo ello de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko abuztuaren 22a.

En Vitoria-Gasteiz, a 22 de agosto de 2014.

Gizarte Politiketako sailburuordea,

El Viceconsejero de Políticas Sociales,

IÑIGO POMBO ORTIZ DE ARTIÑANO.

IÑIGO POMBO ORTIZ DE ARTIÑANO.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común