Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

145. zk., 2014ko abuztuaren 1a, ostirala

N.º 145, viernes 1 de agosto de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
3440
3440

157/2014 DEKRETUA, uztailaren 29koa, Bake eta Bizikidetza Planaren Aholku Batzordea arautzen duena.

DECRETO 157/2014, de 29 de julio, por el que se regula el Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia.

Otsailaren 10eko 31/2009 Dekretuaren bidez, Giza Eskubideetan eta Bakean Hezteko Aholku Batzordea sortu eta arautu zen. Horrenbestez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2007ko abenduaren 26an onartutako Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Planaren (2008-2011) kudeaketan eta garapenean aholku emateko eta parte hartzeko organo bat eratzea onetsi zen.

Por Decreto 31/2009, de 10 de febrero, se creó y reguló el Consejo Consultivo del Plan Vasco de Educación en Derechos Humanos y por la Paz. De este modo, se daba luz verde a la constitución de un órgano de consulta y participación en la gestión y desarrollo del Plan Vasco de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (2008-2011), aprobado el 26 de diciembre de 2007 por el Consejo de Gobierno.

2010eko ekainaren 8an, Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu zuen Bakearen eta Giza Eskubideen aldeko Hezkuntzako Euskal Plana Birformulatzea (2008-2011). Planari beste izen bat jarri zitzaion: Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko Plana (2010-2011). Plan horretan, Aholku Batzordea mantentzea proposatu zen, hura kudeatu eta koordinatze aldera, baina batzordearen izena ere aldatu zen, eta aurrerantzean Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko Aholku Batzordea izango zen. Era berean, batzordearen osaera eta metodologia birformulazioaren planteamendu berrietara egokitu ziren. Hala, urtarrilaren 11ko 1/2011 Dekretuaren bidez otsailaren 10eko 31/2009 aldatu zen, adierazitako moduan.

El 8 de junio de 2010 el Consejo de Gobierno aprobó la Reformulación del Plan Vasco de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, pasando a denominarse Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia 2010-2011. En dicho Plan se contemplaba el mantenimiento del Consejo Consultivo, para su gestión y coordinación, con un cambio en la denominación, pasando a denominarse Consejo Consultivo de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia, y adaptaba su composición y metodología a los nuevos planteamientos de su reformulación. Así, mediante el Decreto 1/2011, de 11 de enero, se modificó el Decreto 31/2009, de 10 de febrero, en el sentido indicado.

2013ko azaroaren 26an, Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu zuen 2013-2016ko Bake eta Bizikidetza Plana – Gizartea elkartzea helburu. Planaren bultzada, kudeaketa eta koordinazioa Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiari dagokio, eta besteak beste helburu hauek ditu:

El 26 de noviembre de 2013 se aprobó, por el Consejo de Gobierno, el Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 – Un objetivo de encuentro social. El Plan atribuye su impulso, gestión y coordinación a la Secretaría General para la Paz y Convivencia, con los siguientes objetivos:

– Bake eta Bizikidetza Plan honen ahalik eta kudeaketarik hoberena gauzatzeko bide ematea eta ezarritako helburuak lortzen laguntzea.

– Propiciar la mejor gestión posible del Plan de Paz y Convivencia y favorecer el logro de sus objetivos.

– Erakundeek eta gizarte zibilak elkarrizketak izateko, entzuteko, kontsultatzeko eta elkarlanean jarduteko dinamikak antolatzea bizikidetza hobetzeko.

– Articular dinámicas de diálogo, escucha, consulta y colaboración entre las instituciones y la sociedad civil para la mejora de la convivencia.

– Ahaleginak egitea plan honen kudeaketa ahalik eta gizarte-, politika- eta erakunde-arloko adostasun handienetan oinarritzeko.

– Tratar de que la gestión de este plan se asiente en los más amplios consensos sociales, políticos e institucionales.

– Ebaluazio-metodologia zorrotza eta erabilgarria bermatzea plan hau hobetzeko, eta, hala badagokio, zuzentzeko bere aplikazioari buruzko azterketa oinarri hartuta.

– Garantizar una metodología de evaluación rigurosa y útil para mejorar y, en su caso, corregir este plan en base al análisis de su aplicación.

Planaren jarraipenari dagokionez, dokumentuan hiru lan-lerro ezartzen dira:

En cuanto a su seguimiento, el Plan establece tres líneas de trabajo:

– Erakunde arteko Batzordearen ardura izango da Eusko Jaurlaritzako sailen kudeaketa dinamizatzea eta koordinatzea.

– Una Comisión Interdepartamental que se encargará de dinamizar y coordinar la gestión de los distintos departamentos del Gobierno Vasco.

– Koordinazio Batzorde bat eratuko da Eusko Legebiltzarrarekin, parlamentuko taldeekin adostasuna lortzeko.

– Una Comisión de Coordinación con el Parlamento Vasco, que buscará el consenso con los grupos parlamentarios.

– Aholku Batzordearen xedea izango da erakundeen eta gizarte zibilaren arteko harremanak sustatzea, Bake eta Bizikidetza Planaren helburu nagusia dena, alegia gizartea elkartzea, bultzatzeko.

– Un Consejo Consultivo que propicie la interacción entre las instituciones y la sociedad civil en la misión de encuentro social del Plan de paz y Convivencia.

Aholku Batzordeari dagokionez, planak berak jasotzen du Bizikidetasun Demokratikoa Sustatzeko eta Indarkeria Deslegitimatzeko egungo Aholku Batzordeak egokitu beharko duela Bake eta Bizikidetza Plan berriak gizartea elkartzeko duen helburu horretara. Beraz, batzordeak bere jardunbideari eutsiko dio eta funtzionamendua eta osaera berregituratuko ditu, dekretu berri bat onartuta.

En relación con este Consejo Consultivo, el propio Plan prevé que se deberá adaptar la estructura y funciones del actual Consejo Consultivo de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia, a la misión de encuentro social del nuevo Plan de Paz y Convivencia, de manera que éste mantendrá su orientación y reestructurará su funcionamiento y composición, mediante la aprobación de un nuevo Decreto.

Horregatik guztiagatik, lehendakariak hala proposatuta, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2014ko uztailaren 29an egindako bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren,

En su virtud, a propuesta del Lehendakari, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 29 de julio de 2014,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea da Bake eta Bizikidetza Planaren Aholku Batzordea arautzea.

El objeto del presente Decreto es regular el Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia.

2. artikulua.– Atxikipena.

Artículo 2.– Adscripción.

Bake eta Bizikidetza Planaren Aholku Batzordea (aurrerantzean Aholku Batzordea) Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiari atxikita egongo da, azken horren egitura organikoan sartu gabe.

El Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia (en adelante Consejo Consultivo) está adscrito a la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, sin integrarse en la estructura orgánica de esta última.

3. artikulua.– Helburuak eta eginkizunak.

Artículo 3.– Finalidad y funciones.

1.– Aholku Batzordeak helburu hauek ditu:

1.– El Consejo Consultivo tiene las siguientes finalidades:

a) Bake eta Bizikidetza Planaren printzipio gidari nagusietako bat edukiz hornitzea: gizartearen parte-hartzea.

a) Dotar de contenido a uno de los principios rectores sustantivos del Plan de Paz y Convivencia: la participación social.

b) Bakea, bizikidetza eta giza eskubideak sustatzen edo arlo horietako edozeinen inguruko heziketan diharduten gizarte-erakundeentzat parte hartzeko bide bat eskaintzea.

b) Establecer un cauce de participación para las entidades sociales involucradas en la promoción de la paz, la convivencia, los derechos humanos, o la educación en cualquiera de estas áreas.

c) Esparru horretan erakunde arteko koordinazio-bide bat ezartzea.

c) Establecer un cauce de coordinación interinstitucional en la materia.

d) Planean berariaz jasotakoen osagarri izango diren ekintzak bultzatu eta proposatzea, edozein arlotan.

d) Impulsar y proponer acciones complementarias a las previstas expresamente en el Plan en cualquiera de sus materias.

e) Planaren eta haren baitako politiken ebaluazioa, jarraipena eta aholkularitza-lana egiteko tresna eta organo osagarria izatea.

e) Servir como instrumento y órgano complementario de evaluación, seguimiento y asesoramiento del Plan y de sus políticas.

2.– Aholku Batzordearen eginkizunak honakoak dira:

2.– Son funciones del Consejo Consultivo:

a) Planaren ildo estrategikoen eta haren baitako ekimenen bilakabide arruntari buruz iritzia ematea.

a) Emitir opinión sobre el desarrollo ordinario de las líneas estratégicas del Plan y de sus iniciativas.

b) Planaren eta haren baitako ekimenen edozein aldaketari buruz iritzia ematea.

b) Emitir opinión sobre cualquier modificación del Plan y de sus iniciativas.

c) Planaren eta haren baitako ekimenen bilakabidean eragina izan lezakeen araudia aldatzeko edozein proposameni buruz iritzia ematea.

c) Emitir opinión ante cualquier propuesta de modificación normativa que pudiera afectar al desarrollo del presente Plan y de sus iniciativas.

d) Planarekin eta haren baitako proiektu eta ekimenekin osagarriak izan daitezkeen proposamenak bideratzea eta horiek egokiak diren baloratzea.

d) Canalizar las propuestas de acciones complementarias al Plan y a sus proyectos e iniciativas y valorar su idoneidad.

e) Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiari aholku ematea planaren eta haren baitako proiektu eta ekimenen bilakabideari buruz, eta idazkaritzak egin diezazkiokeen kontsultei erantzutea.

e) Asesorar a la Secretaría General para la Paz y la Convivencia sobre el desarrollo del Plan y sus proyectos e iniciativas, así como responder a las consultas que pudiera hacerle.

3.– Aholku Batzordearen eginkizunak garatu beharko dira aintzat hartuz, aktiboki, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzearen helburua eta emakumeek eta gizonek planaren inguruan dituzten egoerak, baldintzak, asmoak eta beharrizanak.

3.– Las funciones del Consejo Consultivo, habrán de desarrollarse teniendo en cuenta de manera activa el objetivo de promover la igualdad de mujeres y hombres y las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en relación con el Plan.

4. artikulua.– Osaera.

Artículo 4.– Composición.

1.– Aholku Batzordea honako organoek osatzen dute:

1.– El Consejo Consultivo está compuesto por los siguientes órganos:

a) Osoko Bilkura.

a) El Pleno.

b) Batzorde Iraunkorra.

b) La Comisión Permanente.

c) Lan-batzordeak.

c) Las Comisiones de Trabajo.

2.– Aholku Batzorde hau osatzeko pertsonak izendatzeko orduan, ahaleginak egingo dira emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izan dadin; orekatutzat joko da sexu bakoitzaren ordezkaritza gutxienez % 40koa denean.

2.– En el nombramiento de las personas que han de formar parte de este Consejo Consultivo se procurará una representación equilibrada de mujeres y hombres, considerando que existe una representación equilibrada cuando los dos sexos están representados al menos al 40%.

5. artikulua.– Osoko Bilkura.

Artículo 5.– El Pleno.

1.– Osoko Bilkurako lehendakaria bakea, bizikidetza eta giza eskubideak sustatzearen arloan eskarmentua duen itzal handiko pertsona independente bat izango da, eta Bakegintza eta Bizikidetzarako idazkari nagusiak izendatuko du.

1.– La presidencia del Pleno recaerá en una persona independiente de reconocido prestigio con experiencia en el ámbito de la promoción de la paz, la convivencia y los derechos humanos, designada por la persona titular de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia.

2.– Aholku Batzordearen Osoko Bilkurako kideak honakoak izango dira:

2.– Serán vocales del Pleno del Consejo Consultivo:

a) Lehendakaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren ordezkari bat, zuzendari maila duena; pertsona hori Aholku Batzordeko lehendakariordea izango da.

a) Una persona en representación de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia de Lehendakaritza, con rango de Director o Directora, que ostentará la condición de vicepresidente o vicepresidenta primera del Consejo Consultivo.

b) Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko ordezkari bat, zuzendari maila duena.

b) Una persona, con rango de Director o Directora, en representación del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

c) Gazteriaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaria.

c) El Director o Directora del Gobierno Vasco competente en materia de Juventud.

d) Hezkuntza Berriztatzearen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako zuzendaria.

d) El Director o Directora del Gobierno Vasco competente en materia de Innovación Educativa.

e) Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria.

e) El Director o Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

f) Foru-aldundien hiru ordezkari, lurralde histokiko bakoitzetik bana. Ordezkarion izendapena korporazio bakoitzaren funtzionamendu-arauen arabera egingo da.

f) Tres personas en representación de las Diputaciones Forales, una por cada territorio histórico. Su designación se realizará de acuerdo con las normas de funcionamiento de sus respectivas corporaciones.

g) Euskadiko udalerrien hiru ordezkari, ordezkaritza handiena duen Euskadiko Udalen Elkarteak izendatuko dituena.

g) Tres personas en representación de los municipios vascos, que serán designadas por la Asociación de Municipios Vascos más representativa.

h) Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluko lehendakaria; pertsona hori Aholku Batzordeko bigarren lehendakariordea izango da.

h) El presidente o presidenta del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, quien ostentará la condición de vicepresidente o vicepresidenta segunda del Consejo Consultivo.

i) Xede nagusi eta funtsezkoa Euskal Autonomia Erkidegoan bakea, bizikidetza eta giza eskubideak sustatzea duten elkarte eta erakundeen lau ordezkari; pertsona horiek aipatu elkarte eta erakundeek hautatuko dituzte, horiek aurkezten dituzten hautagaien artetik. Horretarako, Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroaren ardura izango da hautaketa-prozesu bat antolatzea, non foroan dauden zein ez dauden erakundeek parte hartu ahal izango duten.

i) Cuatro personas representantes de asociaciones y organizaciones que cuenten entre sus fines principales y primordiales la promoción de la paz, la convivencia y los derechos humanos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que serán elegidas por dichas asociaciones y organizaciones, entre las candidaturas presentadas por las mismas. A tales efectos, será el Foro de Asociaciones en materia de educación en Derechos Humanos y por la Paz, el organismo encargado de articular un proceso de elección abierto a organizaciones que estén integradas o no dentro de ese foro.

j) Euskadiko Eskola Kontseiluaren bi ordezkari, kontseiluak berak izendatuak haren funtzionamendu-arauen arabera.

j) Dos personas representantes del Consejo Escolar de Euskadi, designadas por el propio Consejo de acuerdo con sus normas de funcionamiento.

k) Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) ordezkari bat, unibertsitateak berak izendatua haren funtzionamendu-arauen arabera.

k) Una persona representante de la Universidad Pública Vasca, UPV/EHU, designada por la propia universidad de acuerdo con sus normas de funcionamiento.

l) Arartekoaren ordezkari bat, erakunde horrek berak izendatua.

l) Una persona representante del Ararteko, designada por dicha institución.

m) Euskal Irrati Telebistaren (EITB) ordezkari bat, erakunde horrek berak izendatua haren funtzionamendu-arauen arabera.

m) Una persona representante de Euskal Irrati Telebista (EITB), designada por EITB de acuerdo con sus normas de funcionamiento.

3.– Idazkaritza-lanak Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiko teknikari batek egingo ditu; idazkari nagusiak izendatuko du, eta hitza izango du baina botorik ez.

3.– Las funciones de secretaría serán ejercidas por Personal Técnico de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, designada a tal efecto por la persona titular de la misma, y que participará con voz, pero sin voto.

6. artikulua.– Batzorde Iraunkorra.

Artículo 6.– La Comisión Permanente.

Batzorde Iraunkorra lehendakariak eta bi lehendakariordeek osatzen dute, eta horien eginkizuna da osoko bilkurak prestatzea, gai-zerrenda onartzea eta funtzionamendu-araudiaren arabera eskuordetu zaizkion funtzioak betetzea.

El presidente o presidenta y los dos vicepresidentes o vicepresidentas forman la Comisión Permanente, que prepara las sesiones del pleno, aprueba el orden del día y desarrolla cuantas funciones le sean delegadas de conformidad con el Reglamento de funcionamiento.

7. artikulua.– Lan-batzordeak.

Artículo 7.– Comisiones de Trabajo.

1.– Kontseiluaren Osoko Bilkurari dagokio lan-batzordeak sortzea, desegitea eta horien osaera, helburuak eta funtzionamendu-arauak zehaztea. Batzordeok izaera egonkorrez edo koiunturalez eratu ahal izango dira.

1.– La creación, supresión, composición, fines y normas de funcionamiento de las Comisiones de Trabajo son competencia del Pleno del Consejo. Estas podrán ser constituidas de modo permanente o coyuntural.

2.– Batzordeen eginkizuna izango da proposamenak edo irizpenak lantzea; horiek Osoko Bilkuran aurkeztuko dira, hark azter ditzan eta, hala badagokio, onartu eta bideratu ditzan.

2.– La función de las comisiones será la elaboración de propuestas o dictámenes que se presentarán al Pleno para su aprobación y eventual canalización.

8. artikulua.– Aholku Batzordea osatzen duten pertsonen jardunbidearen iraupena.

Artículo 8.– Duración del ejercicio de las funciones de las personas integrantes del Consejo Consultivo.

1.– Aholku Batzordea osatzen duten pertsonen jardunbideak iraungo du haiek izendatzeko orduan abian dagoen Bake eta Bizikidetza Planak indarrean jarraitzen duen arte, eta kargua berritzeko mugarik ez da egongo, non eta berariaz edo tazituki bestelako iraupenik zehazten ez den, ordezkatua dagoen erakunde edo instituzio bakoitzak aplikatu beharreko arauen arabera. Izendapenen indarraldia amaituta, batzordekideek jardunean jarraituko dute, harik eta titular berria izendatu arte.

1.– La duración del ejercicio de las funciones de las vocalías será la misma de vigencia del Plan de Paz y Convivencia en ejecución al momento del nombramiento, sin limitaciones de renovación, para los supuestos en que no se determine, expresa o tácitamente, una duración diferente, según las normas aplicables por cada organismo o institución representada. Finalizado el periodo de ejercicio de las designaciones, se continuará en funciones en tanto no sea nombrada la nueva persona titular.

2.– Batzordekideen jardunbidea ezarritako iraupena baino lehen iraungi ahal izango da honako kasuetan:

2.– La duración del ejercicio de las funciones de las vocalías podrá expirar antes de la finalización de su período de duración en los siguientes supuestos:

a) Baliogabetzea eta kargu-uztea, herri-administrazioak edo gizarte-erakundeek hitzartutakoa.

a) Revocación o cese acordado por la Administración pública u organización social.

b) Kargua dela-eta izendatutako batzordekideen kasuan, kargu hori galtzea.

b) Pérdida de la condición en virtud de la cual se produjo el nombramiento, cuando éste se produzca por razón de su cargo.

c) Uko egitea, Aholku Batzordeko lehendakariari aurkeztua.

c) Renuncia, presentada ante el Presidente o Presidenta del Consejo Consultivo.

d) Heriotza.

d) Fallecimiento.

e) Kargu publikoetarako gaitasungabetzea edo kargugabetzea dakarren ebazpen irmoa, judiziala zein administratiboa.

e) Resolución firme, de carácter judicial o administrativa, que conlleve inhabilitación o suspensión para cargos públicos.

3.– Lehendakariaren kasuan, Bakegintza eta Bizikidetzarako idazkari nagusiaren ebazpen baten bidez zehaztuko da zenbat denboraz beteko duen kargua; baldin eta berariazko adierazpenik egiten ez bada, izendapena egiterakoan indarrean dagoen Bake eta Bizikidetza Planaren iraupen bera izango du karguak.

3.– En el caso de la persona que ostente la presidencia, será la correspondiente Resolución de la persona titular de la Secretaria General para la Paz y la Convivencia la que determine el periodo en que se debe extender el ejercicio del cargo que, en caso de ausencia de pronunciamiento expreso, será el mismo de vigencia del Plan de Paz y Convivencia en ejecución al momento del nombramiento.

9. artikulua.– Funtzionamendu-araudia.

Artículo 9.– Reglamento de funcionamiento.

Bake eta Bizikidetza Planaren Aholku Batzordearen Osoko Bilkurari dagokio batzordearen funtzionamendu-araudia onartzea; hark ad hoc eratutako batzorde bati eskatuko dio funtzionamendu-araudia egin eta alda dezala.

Corresponderá al Pleno del Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia la aprobación del Reglamento de funcionamiento del Consejo Consultivo, el cual instará a una comisión ad hoc, para la elaboración del Reglamento de funcionamiento y para la modificación del mismo.

10. artikulua.– Bilkuretara deitzea.

Artículo 10.– Convocatoria de reuniones.

1.– Batzordearen Osoko Bilkurak urtean bi bilera egingo ditu, gutxienez. Halaber, bildu ahal izango da lehendakariak deialdia egiten duenean, haren ekimenez edo funtzionamendu-araudiak ezarritakoaren arabera.

1.– El Pleno del Consejo tendrá, al menos, dos reuniones anuales ordinarias. Podrá así mismo reunirse cuando lo convoque su Presidente o Presidenta por propia iniciativa o de conformidad con lo que determine el Reglamento de funcionamiento.

2.– Batzorde Iraunkorra behar adina aldiz bilduko da, eta, betiere, haren lehendakariaren ekimenez eta osoko bilkurak egin baino lehen.

2.– La Comisión permanente se reunirá las veces que sea necesario y en todo caso a iniciativa de su presidente o presidenta antes de la celebración de los Plenos.

3.– Lan-batzordeak bilduko dira haiek eratzeko arauak betez eta funtzionamendu-araudian jasotako xedapenen arabera.

3.– Las Comisiones de Trabajo se reunirán de conformidad con sus normas de creación y de acuerdo con las disposiciones previstas en el Reglamento de funcionamiento.

11. artikulua.– Urteko memoria.

Artículo 11.– Memoria anual.

Aholku Batzordeak haren jarduerak azaltzen dituen urteko memoria egin beharko du eta Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiari aurkeztu.

El Consejo deberá elaborar y presentar ante la Secretaría General para la Paz y la Convivencia una memoria anual explicativa de sus actividades.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen dira otsailaren 10eko 31/2009 Dekretua, Giza Eskubideetan eta Bakean Hezteko Aholku Batzordea sortzen eta arautzen duena, eta urtarrilaren 11ko 1/2011 Dekretua, Giza Eskubideetan eta Bakean Hezteko Aholku Batzordea sortzen eta arautzen duen otsailaren 10eko 31/2009 Dekretua aldatzekoa, eta baita dekretu honetan ezarritakoaren aurka dagoen maila bereko edo apalagoko beste edozein xedapen ere.

Quedan derogados el Decreto 31/2009, de 10 de febrero, de creación y regulación del Consejo Consultivo de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, y el Decreto 1/2011, de 11 de enero, de modificación del Decreto 31/2009, de 10 de febrero, de creación y regulación del Consejo Consultivo de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2014ko uztailaren 29an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 29 de julio de 2014.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común