Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

123. zk., 2014ko uztailaren 1a, asteartea

N.º 123, martes 1 de julio de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
2935
2935

EBAZPENA, 2014ko ekainaren 30ekoa, Erakunde Harremanetarako sailburuordearena, Euskadiko Udal Legearen Aurreproiektua jendaurrean jartzen duena.

RESOLUCIÓN de 30 junio de 2014, del Viceconsejero de Relaciones Institucionales, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi.

Euskadiko Udal Legearen Aurreproiektua prestatu du Herri Administrazio eta Justizia Sailak; eta Xedapen orokorrak egiteko prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legeak zehaztu bezala izapidetu beharko da proiektu hori.

El Departamento de Administración Pública y Justicia ha elaborado un Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi, proyecto que ha de tramitarse conforme determina la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

Hartarako, lege-erregulazio hori betez, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuak 2014ko urtarrilaren 9ko Agindua eman zuen, Euskadiko Udal Legearen Aurreproiektua egiteari eta bideratzeari hasiera eman ziona, bai eta 2014ko ekainaren 27ko Agindua ere, testu artikulatua idatzitakoan Aurreproiektua aurretik onartzekoa.

Para ello, en cumplimiento de dicha regulación legal, el Consejero de Administración Pública y Justicia dictó la Orden de 9 de enero de 2014, que dio inicio al procedimiento de elaboración y tramitación del Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi, y la Orden de 27 de junio de 2014, de aprobación previa del Anteproyecto una vez redactado el texto articulado.

Xedapen orokorrek herritarren eskubide eta interes bidezkoei eragiten badiete, entzunaldiaren izapidea igaro beharko dute, betiere aipatutako 8/2003 Legearen 8.1 artikuluarekin bat etorriz; eta euren izaera dela eta beharrezkoa bada, jendaurrean jarri beharko dira.

De acuerdo con el artículo 8.1 de la citada Ley 8/2003, las disposiciones de carácter general que afecten a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos serán objeto de trámite de audiencia y, cuando la naturaleza de las disposiciones lo aconseje, se someterán a información pública.

Ebazpen honi dagokion arauketak Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren pertsona guztiei eragingo die, Euskal Autonomia Erkidegoko udaletako bizilagun direnez; horregatik, komenigarria da jendaurrean jartzea.

La regulación que se pretende afectará al conjunto de personas residentes en la Comunidad Autónoma de Euskadi, en cuanto vecinos o vecinas de los municipios de la misma, por lo que es aconsejable someterla a información pública.

Horren ondorioz, aurreproiektua jendaurrean jarriko da, Xedapen orokorrak egiteko prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8. artikuluarekin bat etorriz, eta hogei egun balioduneko epea egongo da, iragarki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

A tal efecto, se somete el Anteproyecto a información pública, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de Disposiciones de Carácter General, considerándose para ello suficiente el plazo de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco.

Azaldutako guztiarengatik, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura organikoari eta funtzionalari buruzko apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 8.1.e) artikuluarekin bat etorriz, honako hau

Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 8.1.e) del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Euskadiko Udal Legearen aurreproiektua jendaurrean jartzea hogei egun balioduneko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

Primero.– Someter a trámite de información pública, por un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, el Anteproyecto de Ley Municipal de Euskadi.

Bigarrena.– Aurreko paragrafoan ezarritakoaren ondorioetarako eta alegazioak aurkezteko asmoz, proiektuaren edukia Herri Administrazio eta Justizia Sailaren Erakunde Harremanetarako Sailburuordetzan egongo da eskura (Lakua IIko lehen solairuan dago sailburuordetza hori, Vitoria-Gasteizko Donostia kaleko 1ean), bai eta euskadi.net-en ere, alegia Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan.

Segundo.– A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior y en orden a la presentación de alegaciones, el contenido del proyecto estará disponible en la Viceconsejería de Relaciones Institucionales, del Departamento de Administración Pública y Justicia, sita en Vitoria-Gasteiz, c/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 (Lakua II, primera planta), y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco, en euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko ekainaren 30a.

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de junio de 2014.

Erakunde Harremanetarako sailburuordea,

El Viceconsejero de Relaciones Institucionales,

PEDRO LUIS BAZACO ATUCHA.

PEDRO LUIS BAZACO ATUCHA.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común