Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

114. zk., 2014ko ekainaren 18a, asteazkena

N.º 114, miércoles 18 de junio de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
2678
2678

AGINDUA, 2014ko ekainaren 11koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, turismo-enpresen modernizazioari eta lehiakortasunaren hobekuntzari laguntzeko Programa arautzen duena.

ORDEN de 11 de junio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se regula el programa de apoyo a la modernización y mejora de la competitividad de las empresas turísticas.

Euskal turismoaren lehiakortasuna eta Euskadin ekonomia eta enplegua dinamizatzeko egiten duen ekarpena gauzatzeko ezinbestekoa da enpresa-sarea indartzea; eta horretarako enpresa-estrategia berri bat inplementatu nahi da, turismo-enpresa agente aktibo eta arduratsu gisa azpimarratzen duena, zeinaren emaitzak hainbat gaitan (bezeroarekiko orientazioa, kalitatea eta prestakuntza, balio-kateko posizioa edo bere produktuen, zerbitzuen edo negozio-ereduen berrikuntza) erabilitako estrategien emaitza izango diren; baina era berean administrazioaren estrategia berrien emaitza, enpresei laguntzeko hainbat esparrutan, besteak beste, kalitatea, errentagarritasuna, bezeroarekiko orientazioa, teknologia berrien ezarpena, irisgarritasuna edo ingurumen-kudeaketa, enpresen arteko eta enpresen eta turismo-sistemako gainerako agenteen arteko lankidetza bultzatzea, asmo handiagoko helburu estrategikoei aurre egin ahal izateko sinergiak aprobetxatuz eta eskura dauden baliabideak optimizatuz.

La competitividad del turismo vasco y su contribución a la dinamización de la economía y el empleo en Euskadi pasa necesariamente por el fortalecimiento de su entramado empresarial; y para ello se pretende implementar una nueva estrategia de desarrollo empresarial que ponga el énfasis en la empresa turística como un agente económico activo y responsable, cuyos resultados serán fruto de sus propias estrategias en materia de orientación a la clientela, calidad y formación, posición en la cadena de valor o innovación de sus productos, servicios o modelos de negocio; pero también de nuevas estrategias de la administración que acompañen y apoyen a las empresas en torno a ámbitos, entre otros, como la calidad, la rentabilidad, la orientación a la clientela, la implantación de nuevas tecnologías, la accesibilidad o la gestión ambiental, el impulso de la cooperación entre ellas y con el resto de los agentes del sistema turístico, de modo que puedan abordar objetivos estratégicos más ambiciosos, mediante el aprovechamiento de sinergias y la optimización de los recursos disponibles.

Aurrekoa kontuan izanik, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasunerako Sailaren 2013-2016 Ekintza Planak bere helburuen artean ezartzen du «Turismo-industria indartzea eta kontsolidatzea» (11. zk.), eta horretarako hainbat ekintza biltzen ditu, turismo-sektore lehiakorra garatzen laguntzeko, kalitate-sistema bikainak aplikatzen dituzten, beharrezko prestakuntza duten eta berritzaileak diren eta sarean lan egiten duten enpresez osatutako sektorea, alegia.

De acuerdo con lo anterior, el Plan de actuación 2013-2016 del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad establece entre sus objetivos, el de «Fortalecer y consolidar la industria turística» (n. º11), para lo cual contempla una serie de acciones que contribuyan a desarrollar un sector turístico competitivo, formado por empresas que apliquen sistemas de calidad excelentes, que cuenten con la formación necesaria, y sean innovadoras y trabajen en red.

Era berean, eta aurreko guztiarekin bat etorriz, Euskal Turismoaren 2020rako Plan Estrategikoak, datozen urteetan Euskadin aplikatuko ditugun turismo-politikak adierazten eta xehatzen dituen esparrua biltzen duenak, «Berrikuntza» estrategian (E.1), Plan osoarekiko zeharkakoa dena, eta «Enpresa-garapena» estrategian (E.4) bildutako hainbat jardun-ildo ezartzen ditu, lehiakortasunaren ikuspegi osoa, eta bidaiariekiko orientazioa, lankidetza, berrikuntza eta inbertsio sistematikoa gauzatzera bideratuta egongo direnak.

Igualmente, y en consonancia con todo lo anterior, el Plan Estratégico del Turismo Vasco 2020, documento que recoge el marco a partir del cual se concretan y detallan las políticas turísticas que aplicaremos en Euskadi durante los próximos años, establece una serie de líneas de actuación contenidas en las estrategias de «Innovación» (E.1), transversal a todo el Plan, y la de «Desarrollo empresarial» (E.4), que van dirigidas a conformar una visión integral de la competitividad, una decidida orientación a las viajeras y viajeros, la cooperación, la innovación y la inversión sistemática.

Aurrekoa kontuan hartuz, Agindu honen helburuak honako hauek dira:

Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos de esta Orden son los siguientes:

Helburu nagusia: egungo turismo-industriako enpresen lehiakortasuna hobetzea.

Objetivo general: mejorar la competitividad de las empresas de la industria turística actual.

Helburu espezifikoak:

Objetivos específicos:

1.– Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) erabiltzen dituzten enpresen kopurua handitzea, enpresek bezeroekin duten interakzioa eta turismo-negozioen eraginkortasuna hobetzeko.

1.– Aumentar el número de empresas que utilizan tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) que mejoren la interacción de las empresas con su clientela y la eficiencia de los negocios turísticos.

2.– Merkatuan negozio berritzaileen kopurua handitzea, baita zerbitzu eta produktu berriak eta/edo egun daudenen osagarriak direnak ezartzen eta garatzen dituzten enpresen kopurua ere.

2.– Aumentar el número de negocios innovadores en el mercado, así como el de empresas que implantan y desarrollan nuevos servicios y productos distintos y/o complementarios a los ya existentes.

3.– Turismo-eskaintza lehiakorrago batean modernizatze-inbertsioak egiten dituzten enpresen kopurua handitzea.

3.– Aumentar el número de empresas que realizan inversiones de modernización de una oferta turística más competitiva.

4.– Irisgarritasun-maila hobetzen duten establezimenduen kopurua handitzea.

4.– Aumentar el número de establecimientos que mejoran su grado de accesibilidad.

5.– Kalitate-kudeaketako eta ingurumen-kudeaketako sistemak ezarrita dituzten enpresen kopurua handitzea.

5.– Aumentar el número de empresas que tienen implantados sistemas de gestión de la calidad, así como de gestión ambiental.

Aurrekontu txikiagoa dagoenez gero, gero eta garrantzitsuagoa da baliabide publikoak lortu nahi diren helburuak lortzea hobeto bermatuta duten aurrekontuei eustera bideratzea. Horregatik programa berri honek lehiaketa-prozedura ezartzen du laguntzak nola emango diren ezartzeko. Horretarako, irizpide orokor batzuk eta jardun-tipologia bakoitzarentzako irizpide espezifiko batzuk ezartzen dira enpresen eta erakundeen proiektuak balioesteko. Balioespen-irizpide horiek, duten garrantzia dela eta, Agindu baten berezko intenporalitatearekin estaltzen dute proiektuen egokitasuna eta eskatzaileen ahalegina ebaluatzeko garaian kontuan hartu beharreko alderdi guztiak. Era berean, deialdi bakoitzarekin ezarritako ponderazio-faktore batzuekin artikulatuko dira irizpide horiek, eta horrela urtero turismo-alorrean dauden eskarien eta premien egoera aldakorretara egokitzeko aukera emango du.

En un contexto de menor disponibilidad presupuestaria se hace todavía más necesario que la dedicación de los recursos públicos vaya dirigida a sustentar los proyectos donde la consecución de los objetivos que se pretende esté mejor garantizada. Es por ello que este nuevo programa establece el procedimiento concursal como forma de determinación de las ayudas. Para ello, se identifican una serie de criterios generales y otros específicos a cada tipología de actuación para la valoración de los proyectos de empresas y entidades. Dichos criterios de valoración, por su relevancia, cubren con el carácter de intemporalidad propio de una Orden, todo el espectro de cuestiones a considerar a la hora de evaluar la idoneidad de los proyectos y el esfuerzo de las solicitantes. A su vez, dichos criterios se articularán con unos factores de ponderación determinados con cada convocatoria, lo que permitirá una acomodación anual a circunstancias cambiantes de las demandas y de las necesidades en materia de turismo.

Prozeduraren ikuspuntutik eta administrazio-izapideak errazteko, Agindu honetan erabaki da espedienteen izapidetze elektronikoa egingo dela. Euskal ETEei publikoki laguntzeko programen xede izan diren enpresa onuradunekin egindako kudeaketaren esperientzia kontuan izanik, ikusi da prozedura hori aurrerapen bat dela lortu nahi den enpresen eta erakundeen lehiakortasunaren hobekuntzaren ildotik, eta horrek ez dakar inolako diskriminazio edo kalterik.

Desde un punto de vista procedimental y para facilitar los trámites administrativos, con la presente Orden se opta por la tramitación electrónica de los expedientes. Desde la experiencia de gestión con las empresas beneficiarias objetivo de programas de apoyo público a pymes vascas se ha constatado que este procedimiento supone un avance en línea con la pretendida ganancia de competitividad de las empresas y entidades sin que ello pueda suponer discriminación ni menoscabo alguno.

Dekretu honen izapideak egiterakoan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19tik 22ra bitarteko artikuluetan aurreikusitako izapideak gauzatu dira.

En la tramitación del presente Decreto se han realizado los trámites previstos en los artículos 19 a 22 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Lehendik adierazitakoa dela medio, turismo-enpresen modernizaziorako laguntza-programa arautzen duen Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko uztailaren 27ko Agindua eta turismo-sektorean kalitate-kudeaketako eta ingurumen kudeaketarako sistema egiaztagarriak ezartzeko laguntzen programa arautzen duen Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko uztailaren 27ko Agindua Agindu honekin ordeztea beharrezkotzat jotzen da.

Por lo anteriormente expuesto, se estima necesario sustituir la Orden de 27 de julio de 2011, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de apoyo a la modernización de las empresas turísticas, así como la Orden de 27 de julio de 2011, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se regula el programa de ayudas para la implantación de sistemas certificables de la gestión de la calidad y de la gestión ambiental en el sector turístico, por la presente Orden.

Horrenbestez, honako hau

Y, en virtud de ello,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea turismo-enpresen hobekuntza bultzatzea da, honako hau lortzeko: bezeroei eta merkatura bideratutako kalitatezko turismo-eskaintza lehiakorrago baten garapena erraztea; Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) harrera eta ezarpena bultzatzea, enpresen eta bezeroen arteko interakzioa eta turismo-negozioen eraginkortasuna hobetzeko; turismoko enpresa, zerbitzu eta produktu berrien sorkuntza eta ezarpena bultzatzea, merkatuan berritzaileak izanik eta/edo hainbat enpresaren arteko lankidetzatik eta baterako ekimenetik sortu badira, hori guztia gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-iraunkortasunaren irizpideak kontuan izanik.

El objeto de la presente Orden es apoyar la mejora de las empresas turísticas para favorecer el desarrollo de una oferta turística de calidad más competitiva orientada a la clientela y al mercado; impulsar la adopción e implantación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que mejoren la interacción de las empresas con su clientela, así como la eficiencia de los negocios turísticos; promover la creación e implantación de nuevas empresas, servicios y productos turístico que sean innovadores en el mercado y/o que surjan de la colaboración e iniciativa conjunta entre varias empresas, todo ello bajo criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental.

Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden enpresei honako jardun hauek egin ditzaten lagunduko zaie:

Para ello, se apoyarán las actuaciones que realicen las empresas ubicadas en el País Vasco que respondan a:

a) Ekimen berritzaileak turismoaren sektorean.

a) Iniciativas innovadoras en el sector turístico.

b) Turismo-eskaintzaren modernizazioa, lehiakorragoa izan dadin.

b) La modernización de la oferta turística para hacerla más competitiva.

c) Turismo-eskaintza Euskadiko Turismo Irisgarritasunaren Eredura egokitzea.

c) La adaptación de la oferta turística al Modelo de Accesibilidad Turística de Euskadi.

d) Euskal Autonomia Erkidegoan dauden eta turismo-sektorean lan egiten duten enpresetan eta establezimenduetan kalitate-kudeaketako eta ingurumen-kudeaketako sistema egiaztagarriak ezartzea.

d) La implantación de sistemas certificables de gestión de la calidad y de gestión ambiental en las empresas y establecimientos ubicados en el País Vasco que operan en el sector turístico.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Aurreko artikuluan adierazitako helburura zuzendutako ekonomia-baliabideek sorburu hau izango dute: Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan horretarako esleitutako aurrekontu-kredituak. Aurrekontu-ekitaldi bakoitzean eman beharreko laguntzen guztizko bolumenak ez du diru-kopuru horien zenbatekoa edo hori eguneratzetik ateratzen dena gainditzerik izango, indarreko legerian aurreikusitako kredituak lotzeko edo aurrekontuak aldatzeko erregimenari jarraiki, eta kasuan kasu, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan turismoaren alorrean eskumena duen sailaren beste laguntza-programetarako erabilitako diru-kopurutik dirua soberan geratzen bada, betiere diru-laguntzei buruzko ebazpena eman aurretik. Turismo arloan eskumena duen Sailburuordetzak emandako ebazpenaren bitartez jakinaraziko da horren berri.

1.– Los recursos económicos destinados a la finalidad del artículo anterior procederán de los correspondientes créditos presupuestarios consignados al efecto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El volumen total de las ayudas a conceder dentro de cada ejercicio presupuestario no superará la citada consignación o la que resulte de su actualización, conforme al régimen de vinculación crediticia o de modificación presupuestaria previsto en la legislación vigente y, en su caso, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas del Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de turismo y con carácter previo a la resolución de las mismas. De esta circunstancia se dará publicidad mediante resolución de la Viceconsejería competente en materia de Turismo.

Nolanahi ere, ematekoak diren laguntzen guztizko zenbatekoaren eguneraketa (aurreko paragrafoan aurreikusitakoa) eraginkorra izan dadin aurrekontu-ekitaldi jakin batean, beharrezkoa izango da Turismoaren alorrean eskumena duen sailburuordetzaren ebazpen bidez egindako deialdian ere aukera hori berariaz jasotzea.

En todo caso, para que la actualización del volumen total de ayudas a conceder, prevista en el párrafo anterior, sea operativa en un determinado ejercicio, será necesario que en la convocatoria realizada por Resolución de la Viceconsejería competente en materia de Turismo se recoja expresamente también esa posibilidad.

2.– Agindu honetan arautzen diren laguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez emango dira.

2.– La concesión de las ayudas reguladas en la presente Orden se realizará por el procedimiento de concurso.

3. artikulua.– Definizioak.

Artículo 3.– Definiciones.

Agindu honi begira, honako definizio hauek finkatu dira:

A efectos de la presente Orden, se establecen las siguientes definiciones:

1.– Jatetxeak, tabernak, kafetegiak eta antzeko establezimenduak. Lokalean bertan kontsumitzeko janariak eta edariak ohiko izaeraz eta profesionalki eskaintzen dituzten establezimendu finkoak.

1.– Restaurantes, bares, cafeterías y establecimientos de similar naturaleza. Aquellos establecimientos fijos dedicados de forma habitual y profesional a ofrecer comidas y bebidas para consumir en el mismo local.

2.– Kongresuak antolatzen dituzten enpresa profesionalak. Kongresuak, azokak, konbentzioak eta antzeko ekitaldiak eta profesionalki kongresu bat egitea eskatzen duen beste edozein jarduerari buruzko aholkularitza, plangintza, antolaketa, zuzendaritza eta kontroleko zerbitzuak eskaintzen dituzten turismo-bitartekaritzako enpresak.

2.– Empresas Profesionales Organizadoras de Congresos. Empresas de mediación turística que prestan servicios de consultoría, planificación, organización, dirección y control de congresos, ferias, convenciones y otros eventos de naturaleza análoga y cualquier otra actividad que profesionalmente requiera el congreso.

3.– Enpresa. Bere forma juridikoa edozein izanik ere, jarduera ekonomiko bat garatzen duen, hau da, merkatu jakin batean ondasunak jartzen dituen edo zerbitzuak eskaintzen dituen edozein erakunde.

3.– Empresa. Cualquier entidad que, independientemente de su forma jurídica, desarrolla una actividad económica, es decir, pone bienes o presta servicios en un mercado determinado.

Era berean, enpresa txiki eta ertainak izango dira 250 pertsona baino gutxiago biltzen dituztenak eta 50 milioi euro gainditzen ez duen urteko negozio-bolumena dutenak edo 43 milioi euro gainditzen ez duen urteko balantze orokorra dutenak, eta ETE gisa kalifikatuak izateko nahitaezko baldintzak betetzen dituztenak, 2003ko maiatzaren 6ko Batzordearen Gomendioari jarraiki. Arestian adierazitakoaren beste edozein interpretazio egiteko, mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko 2003ko maiatzaren 6ko Batzordearen 2003/361/EE Gomendioan (EEAO, L 124, 2003ko maiatzaren 20koa) ezarritakoa hartuko da kontuan, edo hura ordezten edo aldatzen duten xedapenak.

Igualmente, se considerarán pequeñas y medianas empresas aquéllas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede de 43 millones de euros, y que reúnan las condiciones necesarias para poder ser calificadas como PYME conforme a lo dispuesto en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003. Para cualquier otra interpretación de lo señalado anteriormente, se tendrá en cuenta lo establecido en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DOCE, L 124, de 20 de mayo de 2003), o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

4.– Turismo-garraioko enpresak. Pertsonak lekualdatzeko azpiegitura eta ekipo-ondasunak edukita, jarduera nagusi gisa Euskadi barruan interesekoak diren baliabide edota toki desberdinetan ibilbide gidatuak egitea duten enpresak.

4.– Empresas de transporte turístico. Aquellas que, disponiendo de una infraestructura y unos bienes de equipo para trasladar personas, tengan como actividad principal la realización de recorridos guiados por los diferentes recursos o lugares de interés dentro de Euskadi.

5.– Basquetour; Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, S.A. (aurrerantzean Basquetour). Ekonomiaren Garapen eta lehiakortasun Sailari atxikitako sozietate anonimo publikoa, zeinaren xede soziala, besteak beste, euskal turismo-sektorearen lehiakortasuna hobetzeko beharrezkoak diren ekintzak bultzatzea eta abian jartzea eta betearaztea izanik, ekintza horiek Merkataritza eta Turismo sailordetzak diseinatu eta planifikatuz. 2013. urteaz geroztik, era berean, Espainiako Turismo Kalitatearen Institutuaren ordezkaritza gisa dihardu Euskadin.

5.– Basquetour; Turismoaren Euskal Agentzia, Agencia Vasca de Turismo, S.A. (en adelante Basquetour). Sociedad anónima pública adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, cuyo objeto social es, entre otros, impulsar y poner en marcha y ejecutar las acciones necesarias para la mejora de la competitividad del sector turístico vasco, diseñadas y planificadas por la Viceconsejería de Comercio y Turismo. Desde el año 2013, actúa, igualmente, como delegación del Instituto de Calidad Turística Española en Euskadi.

6.– Turismo Sektoreko Ekimen Berritzaileen Katalogoa. Basquetourrek egindako gida, Euskadiko turismo-sektorean berritzeko garaian lagungarriak izan daitezkeen hainbat proposamen eskaintzen dituena.

6.– Catálogo de Iniciativas Innovadoras en el Sector Turístico. Guía elaborada por Basquetour en la que se facilitan una serie de propuestas que puedan servir de ayuda a la hora de innovar en el sector turístico de Euskadi.

7.– Turismo kalitateko Aholkularien Katalogoa. Basquetourrek landutako katalogoa, Espainiako Turismoko Kalitatearen Q marka ezartzeko prozesuetan enpresei aholkua emateko eta laguntzeko esperientzia eta prestakuntza nahikoa dutela egiaztatzen duten pertsona-zerrenda bat biltzen duena (http:www.basquetour.com).

7.– Catálogo de Consultoras y Consultores de Calidad Turística. Catálogo elaborado por Basquetour, en el que figura una relación de personas que acreditan experiencia y formación suficiente para asesorar y acompañar a las empresas en los procesos de implantación de la Q de Calidad Turística Española (http:www.basquetour.com).

8.– Bidaia konbinatua. Hurrengo paragrafoan adierazitako elementuetatik gutxienez bi elementu konbinatuz aurretik lotzea da, prezio globala ezarrita salduz edo eskainiz, baldin eskainitako prestazio horrek 24 ordu baino iraupen luzeagoa badu edo gutxienez gaueko egonaldi bat hartzen badu.

8.– Viaje combinado. La combinación previa de, por lo menos, dos de los elementos señalados en el párrafo siguiente, vendida u ofrecida en venta con arreglo a un precio global, cuando dicha prestación sobrepase las 24 horas o incluya una noche de estancia.

Aurreko paragrafoan adierazten diren elementuak honako hauek dira:

Los elementos a que se refiere el párrafo anterior son los siguientes:

– Garraioa,

– Transporte,

– Alojamendua,

– Alojamiento,

– Bestelako turismo-zerbitzu batzuk, garraioari edo alojamenduari lotu gabe doazenak, baina bidaia konbinatu horretan funtsezkoak direnak.

– Otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamiento y que constituyan una parte significativa del viaje combinado.

4. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 4.– Entidades beneficiarias.

1.– Agindu honetan bildutako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte pertsona fisikoek, sozietate zibilek eta enpresek (mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainek), betiere Euskal Autonomia Erkidegoan jardueran aritzeko eskatzen diren legezko baldintzak betetzen badituzte; jarduerek honako tipologia hauetako batean kokatuta egon beharko dute:

1.– Podrán acceder a las ayudas contempladas en la presente Orden las personas físicas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las empresas (microempresas y las pequeñas y medianas empresas) que cumplan los requisitos legalmente exigibles para el ejercicio de la actividad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la cual deberá encuadrarse en alguna de las tipologías siguientes:

a) Turismo-alojamenduko enpresak.

a) Empresas de alojamiento turístico.

b) Jatetxeak, tabernak, kafetegiak eta antzeko establezimenduak.

b) Restaurantes, bares, cafeterías y establecimientos de similar naturaleza.

c) Bidaia-agentziak.

c) Agencias de viaje.

d) Turismo-garraioko enpresak.

d) Empresas de transporte turístico.

e) Turismo aktiboko enpresak.

e) Empresas de turismo activo.

f) Kongresuak antolatzen dituzten enpresa profesionalak.

f) Empresas Profesionales Organizadoras de Congresos.

g) Turismo-giden enpresak.

g) Empresas de guías turísticas.

2.– Era berean, Espainiako Turismoko Kalitatearen Q marka lortzeko eta/edo berritzeko 6.d) artikuluan aurreikusitako laguntzak eskuratu ahal izango dituzte, aurreko tipologiez gain, upategiek, sagardotegiek eta txakolin-upategiek, baldin eta aurreko atalean bildutako betekizunak betetzen badituzte eta bisitagarriak baldin badira.

2.– Igualmente podrán acceder a las ayudas previstas en el artículo 6.d) para la obtención y/o renovación de la Marca Q de Calidad Turística Española, además de las anteriores tipologías, las bodegas, sidrerías y bodegas de txakoli, que cumpliendo los requisitos recogidos en el apartado anterior, sean visitables.

3.– Aurreko bi paragrafoetan aipatutako erakundeek jarduera egikaritzen egon beharko dute eskaria egiten duten unean, Euskal Autonomia Erkidegoan.

3.– Las entidades mencionadas en los dos párrafos anteriores, deberán encontrarse ejerciendo la actividad en el momento de la presentación de la solicitud, en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4.– Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ez dituzten enpresen proiektuak ez dira diruz lagunduko. Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan turismo-alorrean eskumena duen sailak beharrezkoa den adina aldiz egiaztatuko du automatikoki aipatutako betebeharrak betetzen ote diren, erakunde interesdunen baimenaren beharrik izan gabe, betiere Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50.3 artikuluaren bigarren paragrafoan ezarritakoaren arabera. Paragrafo hori 2011ko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 5/2010 Legearen azken xedapenen arteko hirugarrenak txertatu zuen testu horretan.

4.– No serán subvencionables los proyectos de aquellas empresas que no se encuentren al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social. En este sentido, la acreditación del cumplimiento de las citadas obligaciones, se verificará automáticamente tantas veces como fuera necesario por del Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de turismo, sin necesidad del consentimiento de las entidades interesadas, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, que fue incluido en el citado texto por la Disposición final tercera de la Ley 5/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2011.

5. artikulua.– Kanporatutako erakundeak.

Artículo 5.– Entidades excluidas.

1.– Agindu honetan arautzen diren laguntzen onuradun izatetik kanporatuta geratzen dira aurreko artikuluan adierazi diren ETEaren eta jardueraren definizioarekin bat ez datozenak, baita Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasunaren Araubidearen Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 7. artikuluan adierazitako erakundeak ere.

1.– Quedan excluidas como entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden las empresas que no se ajusten a la definición de PYME y actividad señaladas en el artículo anterior, así como las entidades establecidas en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

2.– Zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta dauden enpresa edo pertsona eskatzaileak ezin izango dira agindu honetan araututako laguntzetara bildu, eta ezta hartarako ezgaitzen dituen legezko debekuaren eraginpean daudenek ere, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, 4/2005 Legearen (otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerakoa) azken xedapenen arteko seigarrenean xedatutakoari jarraiki.

2.– No podrán concurrir, a las ayudas reguladas en la presente Orden, aquellas personas o empresas que se hallen sancionadas administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvención o ayudas públicas, ni las que estén incursas en prohibición legal alguna que las inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

3.– Agindu honek arautzen dituen laguntzak enpresa onuradunei eman eta, hala dagokionean, ordaindu aurretik, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi den eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzulketa- edo zehapen-prozedura amaitzea.

3.– La concesión y, en su caso, el pago a las empresas beneficiarias de las ayudas reguladas en esta Orden quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

6. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jardunak.

Artículo 6.– Actuaciones subvencionables.

1.– Agindu honetan aurreikusitako laguntzak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak izango dira eta eskabideak aurkezteko datan jadanik egikaritu diren inbertsioak finantzatzera bideratuko dira, hain zuzen ere, honako mota honetako inbertsioak:

1.– Las ayudas previstas en la presente Orden tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables e irán dirigidas a financiar las inversiones ya ejecutadas a la fecha de la presentación de las solicitudes consistentes en:

a) Ekimen berritzaileak turismoaren sektorean.

a) Iniciativas innovadoras en el sector turístico.

Honako ekimen hauei emango zaie laguntza:

Se apoyaran las iniciativas siguientes:

a.1.– Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan (IKT) oinarritutako soluzioen ezarpena, negozioaren eraginkortasuna eta kudeaketa hobetzeko; baita turismo-produktu eta -zerbitzuen sustapena eta merkaturatzea ere, horretarako web 2.0 teknologia erabiliz.

a.1.– Implantación de soluciones basadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para mejorar la eficiencia y la gestión del negocio; así como la promoción y comercialización de los productos y servicios turísticos utilizando para ello la tecnología web 2.0.

Azpiatal honetan IKT soluzioen ezarpenari diru-laguntza emango zaio negozioa honako eremu hauetan hobetzera bideratzen badira:

Se subvencionarán en este sub-apartado la implantación de soluciones TIC´s destinadas a mejorar el negocio en los siguientes ámbitos:

– Negozioaren eraginkortasuna eta kudeaketa hobetzea (adibidez hodeian biltegiratzea, kobrantza eta ordainketa segurua, online prestakuntza, negozioaren kudeaketa integrala, bezeroari zerbitzuen kudeaketa egitea, erreserben kudeaketa, eskaera digitalak eta abar).

– Mejorar la eficiencia y la gestión del negocio (tales como almacenamiento en la nube, cobro y pago seguro, formación online, gestión integral del negocio, gestión de servicios al cliente, gestión de reservas, comandas digitales, etc.).

– Negozioa interneten posizionatzea (adibidez webguneak eta atari interaktiboa, bezeroarekin batera jarduteko, horretarako sarean dauden komunikazio-kanalak erabiliz).

– Posicionar el negocio en internet (tales como páginas web y portal interactivo con el cual interactuar con la clientela, utilizando para ello los canales de comunicación presentes en la red).

– 2.0 bitartekoetan sustapena egitea (adibidez negozioaren dinamizazioa sare sozialetan; online publizitatea eta marketina, batez ere merkatu espezifikoko edo espezializatuko segmentuetara bideratuta, horretarako kanal eta atari egokiak erabiliz).

– La promoción en medios 2.0 (tales como dinamización del negocio en las redes sociales; publicidad y marketing online, etc., dirigida, preferentemente, a segmentos de mercado específico o especializado, utilizando para ellos los canales y portales adecuados).

– Produktuen eta zerbitzuen merkaturatzea eta salmenta (adibidez denda birtualetako salmenta, mi tienda online, eta abar.).

– La comercialización y venta de los productos y servicios (tales como la venta en tiendas virtuales, mi tienda online etc.).

a.2.– Baliabideen (ura, energia) erabilera eraginkorrerako soluzio berritzaileak ezartzea, enpresen gastua murriztu ahal izateko, eta aldi berean jomugaren ingurumen-iraunkortasuna areagotzeko.

a.2.– La implantación de soluciones innovadoras en el uso eficiente de recursos (agua, energía) que redunden en una reducción del gasto de las empresas, al tiempo que reviertan en la sostenibilidad ambiental del destino.

a.3.– Turismo-negozio berrien sorkuntza, baita jardun indibidual edo kolektiboak ere –azken kasu horretan turismo-azpisektore desberdinetako hiru enpresa gutxienez ere bilduz–, turismo-zerbitzu eta/edo -produktu berriak sortzen badituzte; horiek guztiak merkatuan dagoeneko daudenetatik bereizita badaude eta/edo horiekiko osagarriak badira.

a.3.– La creación de nuevos negocios turísticos, así como las actuaciones bien individuales o colectivas- en este último caso de al menos tres empresas pertenecientes a subsectores turísticos diferentes-, que den lugar a la creación de nuevos servicios y/o productos turísticos; todos ellos diferenciados y/o complementarios a los ya existentes en el mercado.

Negozio berriek Agindu honen 4.1 artikuluan bildutako enpresa-tipologiaren barruan egon beharko dute.

Los nuevos negocios deberán encuadrarse en la tipología de empresas recogida en el artículo 4.1 de la presente Orden.

Gutxienez ere hiru enpresaren baterako ekimenetik sortutako proiektuetarako laguntza-eskaerak banaka egin beharko ditu alderdi bakoitzak, horietako bakoitzak proiektuan parte hartzen duen zatia aurkeztuz. Enpresa bakoitzak banaka bildu beharko ditu Agindu honetan ezarritako betekizunak erakunde onuradun gisa hartu ahal izateko.

Las solicitudes de las ayudas para los proyectos surgidos de la iniciativa conjunta de al menos tres empresas se realizarán de manera individualizada por cada una de las partes, presentando cada una de ellas la parte con la que participa en el proyecto. Cada una de las empresas deberá reunir, individualmente, los requisitos establecidos en la presente Orden de ayudas para ser considerada entidad beneficiaria.

Azpiatal honetan honako gai hauei emango zaie laguntza: instalazioen egokitzapen-obrak, altzarien eta ekipamenduaren erosketa, soluzio teknologikoen ezarpena, eta produktu, zerbitzu eta/edo negozio berriak garatzeko beharrezkoak diren inbertsioak eta gastuak, Agindu honen 8. artikuluan zehazten direnak salbu. Sortutako negozio, produktu eta/edo zerbitzu turistikoen sustapenari eta merkaturatzeari atxikitako gastuak kanpo geratzen dira, web 2.0 teknologiaren bitartez egiten direnean salbu.

Se apoyaran, en este sub-apartado, las obras de acondicionamiento de las instalaciones, la adquisición de mobiliario y equipamiento, la implantación de soluciones tecnológicas, y aquellas inversiones y gastos que sean necesarios para el desarrollo de los nuevos productos, servicios y/o negocios, salvo los especificados en el artículo 8 de la presente Orden. Quedan excluidos los gastos inherentes a promoción y comercialización de los negocios, productos y/o servicios turísticos creados, salvo que se realicen a través de la tecnología web 2.0.

Atal honetan gogorarazi behar da «bidaia konbinatu» bat –Agindu honen 3. artikuluan definituta dagoena– osatzen duten zerbitzu eta/edo produktu turistikoen merkaturatzea bidaia-agentzia baten bitartez egin behar dela eta turismo-produktu horren publizitatean hori merkaturatzen duen bidaia-agentziaren CIEren berri eman behar dela, bidaia-agentziei buruzko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretuaren 1.2 eta 10. artikuluetan arautzen den bezala.

En este apartado conviene recordar que la comercialización de los servicios y/o productos turísticos que conformen un «viaje combinado» –definido en el artículo 3 de la presente Orden–, debe realizarse a través de una agencia de viajes e informar en la publicidad de dicho producto turístico el CIE de la agencia de viajes comercializadora, tal y como se regula en los artículos 1.2 y 10 del Decreto 81/2012, de 22 de mayo, de agencias de viajes.

a.4.– a.1 eta a.2 azpiataletarako onartutako gutxieneko inbertsioa 3.000 euro izango da, eta a.3 azpiatalerako onartutako gutxieneko inbertsioa, proiektu osoa barne, 4.000 euro.

a.4.– La inversión mínima admitida para los sub-apartados a.1 y a.2 será de 3.000 euros, y la inversión mínima admitida para el sub-apartado a.3 por la totalidad del proyecto será de 4.000 euros.

a.5.– www.euskadi.net/turismo webgunean «Turismo Sektoreko Ekimen Berritzaileen Katalogoa» eskura izango dute interesatuta dauden enpresek.

a.5.– Se pondrá a disposición de las empresas interesadas una «Catálogo de Iniciativas Innovadoras en el Sector Turístico» en la página web: www.euskadi.net/turismo

b) Turismo-eskaintzaren modernizazioa, lehiakorragoa izan dadin.

b) La modernización de la oferta turística para hacerla más competitiva.

Atal honetan diruz lagunduko diren inbertsioak honako hauek izango dira:

Las inversiones que se subvencionarán en este apartado serán las siguientes:

b.1.– 3 eta 4 izar dituzten hotel-establezimenduetako inbertsioak egun duten sailkapena hobetzeko, onartutako gutxieneko inbertsioa 60.000 euro bada.

b.1.– Inversiones en establecimientos hoteleros de 3 y 4 estrellas para incrementar su clasificación, que tengan una inversión mínima admitida de 60.000 euros.

b.2.– Inbertsioak tabernetan, jatetxeetan, kafetegietan eta antzeko establezimenduetan, honako hau egiteko:

b.2.– Inversiones en bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos de similar naturaleza para:

– Establezimenduaren intsonorizazioa.

– Insonorización del establecimiento.

– Makinaria: elikagaien biltegiratzea, manipulazioa eta lantzea.

– Maquinaria: almacenamiento, manipulación y elaboración de alimentos.

– Erabiltzaileen erosotasuna: komunen obra integralak; girotzea; eta terrazen egokitzapena eta modernizazioa, urte osoan turismo-erabilera izateko.

– Confort de las personas usuarias: obras integrales de aseos; climatización; y acondicionamiento y modernización de terrazas para su uso turístico durante todo el año.

– Establezimenduaren garbiketa: ekipamendua erostea.

– Limpieza del establecimiento: adquisición de equipamiento.

Azpiatal honetarako onartutako gutxieneko inbertsioa 5.000 euro izango da.

La inversión mínima admitida para este sub-apartado será de 5.000 euros.

– Lokalen erreforma integralak, onartutako gutxieneko inbertsioa 75.000 euro izanik.

– Reformas integrales de locales, en cuyo caso la inversión mínima admitida será de 75.000 euros.

c) Euskadiko Turismoko Irisgarritasun Eredura atxikitako establezimenduen irisgarritasuna hobetzea.

c) La mejora de la accesibilidad en los establecimientos adheridos al Modelo de Accesibilidad Turística de Euskadi.

Atal honetan laguntza emango zaio laguntza-produktuen erosketari, baita aniztasun funtzional fisikoa, ikusmenekoa, entzumenekoa, intelektuala edo organikoa duten pertsonei irisgarritasuna bermatzen dieten zerbitzuen, ekipamenduen eta azpiegituren egokitzapenari ere.

Se apoyará en este apartado la adquisición de productos de apoyo, así como la adecuación de los servicios, equipamientos e infraestructuras que garanticen la accesibilidad a las personas con diversidad funcional física, visual, auditiva, intelectual u orgánica.

4. artikuluan aipatutako enpresa turistikoek eskuratu ahal izango dituzte laguntza horiek, Euskadiko Turismoko Irisgarritasun Ereduan jasotako tipologietako establezimenduen titularrek.

Podrán acceder a estas ayudas las empresas turísticas relacionadas en el artículo 4, titulares de establecimientos cuyas tipologías estén incluidas en el Modelo de Accesibilidad Turística de Euskadi.

Jardunak diruz lagungarriak izateko establezimenduak duen irisgarritasun-mailaren egoera-diagnostikoaren ondoriozko Hobekuntza Planean ezarritako lehentasun-ordenan egin beharko dira.

Para que las actuaciones sean subvencionables, habrán tenido que ser realizadas en el estricto orden de priorización establecido en el Plan de Mejora resultante del diagnóstico de situación del grado de accesibilidad del establecimiento.

Euskadiko Turismoko Irisgarritasun Eredua (deskribapena, betekizunak, establezimenduen tipologia eta abar) www.euskadi.net/turismo webgunean dago eskuragarri.

El Modelo de Accesibilidad Turística de Euskadi (descripción, requisitos, tipología de establecimientos, etc.), se encuentra disponible en la página web www.euskadi.net/turismo

d) Euskal Autonomia Erkidegoan dauden eta turismo-sektorean lan egiten duten enpresetan eta establezimenduetan kalitate-kudeaketako eta ingurumen-kudeaketako sistema egiaztagarriak ezartzea.

d) La implantación de sistemas certificables de gestión de la calidad y de gestión ambiental en las empresas y establecimientos ubicados en el País Vasco que operan en el sector turístico.

Atal honetan biltzen dira turismo-establezimendu eta -zerbitzuetan kalitate-kudeaketako (ICTE Espainiako Turismo Kalitaterako Institutuaren Turismo-kalitateko «Q» Marka, ISO 9001:2008) eta ingurumen-kudeaketako (ISO 14001: 2004 eta EMAS) erreferentziazko ereduak txertatuta dituztela frogatzen duten ziurtagiriak lortzera edota berritzera bideratutako laguntzak.

Se contemplan en este apartado las ayudas dirigidas a la obtención y a la renovación de las certificaciones que acrediten la implantación de modelos referenciales de gestión de la calidad (Marca «Q» de calidad Turística del Instituto de la Calidad Turística Española -ICTE, ISO 9001:2008,) y de la gestión ambiental (ISO 14001: 2004 y verificación EMAS) en los establecimientos y servicios turísticos.

ISO ziurtagiriak ENACek ofizialki egiaztatutako enpresa batek edo ENACekiko elkarrekin errekonozimenduko akordioa duen enpresa batek eman beharko ditu.

Las certificaciones ISO deberán ser otorgadas por una empresa certificadora oficialmente acreditada por ENAC, o que tenga un acuerdo de reconocimiento mutuo con el ENAC.

Honako kontzeptu hauek lagundu ahal izango dira diruz:

Serán subvencionables los siguientes conceptos:

– Kanpo-aholkularitzen laguntza teknikoa, ziurtagiria lortzeko soil-soilik.

– Asistencia técnica de consultorías externas, únicamente para la obtención de la certificación.

– Ziurtagiria lortzeko eta berritzeko kanpo-auditorien gastuak.

– Gastos de auditorías externas para la obtención de la certificación, así como para la renovación.

– Marka erabiltzeko eskubideei dagozkien gastuak.

– Gastos en concepto de derechos de uso de la marca.

Ez dira kontuan hartuko honako gastu hauek: erakundeko langileek eragindakoak; ziurtapenaren mantentze- edo jarraipen-fasearen gastuak; baita arriskuen eta kontrol kritikoko puntuen azterketarako sistemaren (AKKPA/HACCP) definizioarekin eta ezarpenarekin lotutakoak ere.

No se considerarán los siguientes gastos: los generados por el personal propio de la entidad; los inherentes a la fase de mantenimiento o seguimiento de la certificación; así como los relativos a la definición e implantación del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC/HACCP).

Laguntza eman ahal izateko ezinbesteko baldintza izango da eskaerari gaineratzen zaion dokumentazioarekin batera agindu honen 8.4 artikuluan ezarritako denboran betetzen direla egiaztatzen duten dagozkion ziurtagiriak aurkeztea.

La concesión de la ayuda estará condiciona a presentar junto con la documentación que se acompaña a la solicitud, las certificaciones correspondientes que acrediten su cumplimiento en el período de tiempo establecido en el artículo 8.4 de la presente Orden.

7. artikulua.– Laguntzen zenbatekoa.

Artículo 7.– Cuantía de las ayudas.

1.– Laguntzen zenbatekoak honako hauek izango dira:

1.– Las cuantías de las ayudas serán las siguientes:

a) Onartutako inbertsio garbiaren % 25 diruz lagunduko da 9.000 euroko mugarekin, Agindu honen 6.1.a.1 eta 6.1.a.2 artikuluan adierazitako inbertsioetan, informazioaren eta komunikazioaren teknologietan oinarritzen diren tresnak eta soluzioak garatu eta/edo ezartzeko, baita baliabideen erabilera eraginkorrean soluzio berritzaileak ezartzeko ere.

a) Se subvencionará el 25% de la inversión neta admitida hasta un máximo de 9.000 euros, las inversiones señaladas en el artículo 6.1.a.1 y 6.1.a.2 de la presente Orden, para el desarrollo y/o implantación de herramientas y soluciones soportadas en tecnologías de la Información y la comunicación, así como para la implantación de soluciones innovadoras en el uso eficiente de los recursos.

b) Onartutako inbertsio garbiaren % 20 diruz lagunduko da, 18.000 euroko mugarekin, Agindu honen 6.1.a.3 artikuluan adierazitako inbertsioetan, enpresa eta/edo establezimendu turistiko berriak sortzeko, edo zerbitzu eta/edo produktu turistikoen eskaintza berriak egiteko; horiek guztiak egun daudenetatik bereizten badira eta horiekiko osagarriak badira.

b) Se subvencionará el 20% de la inversión neta admitida hasta un máximo de 18.000 euros, las inversiones señaladas en el artículo 6.1.a.3 de la presente Orden, para la creación de nuevas empresas y/o establecimientos turísticos, o nuevas ofertas de servicios y/o productos turísticos; todos ellos diferenciados y complementarios a los ya existentes.

c) Agindu honen 6.1.b) artikuluan lehiakortasuna hobetzeko xedez turismo-eskaintza modernizatzeko bilduta dauden inbertsioak honako ehuneko eta gehieneko zenbateko hauen arabera lagunduko dira diruz:

c) las inversiones recogidas en el artículo 6.1.b) de la presente Orden para la modernización de la oferta turística para mejorar su competitividad se subvencionarán con arreglo a los siguientes porcentajes y cuantías máximas:

c.1.– Onartutako inbertsio garbiaren % 30, 30.000 euroko mugarekin, b.1 atalean adierazitako inbertsioetan.

c.1.– El 30% de la inversión neta admitida hasta un máximo de 30.000 euros, las inversiones señaladas en el apartado b.1.

c.2.– Onartutako inbertsio garbiaren % 20, 12.000 euroko mugarekin, b.2 atalean adierazitako inbertsioetan, erreforma integralak ez badira; izan ere, kasu horretan gehieneko diru-laguntza 18.000 euro izango baita.

c.2.– El 20% de la inversión neta admitida hasta un máximo de 12.000 euros, las inversiones señaladas en los apartados b.2, salvo que se traten de reformas integrales, en cuyo caso, la subvención máxima será de 18.000 euros.

d) Onartutako inbertsio garbiaren % 30, 15.000 euroko mugarekin, Agindu honen 6.1.c) artikuluan adierazitako inbertsioetan, establezimenduak Turismoko Irisgarritasun Eredura egokitzeko.

d) Se subvencionará el 30% de la inversión neta admitida hasta un máximo de 15.000 euros, las inversiones señaladas en el artículo 6.1.c) de la presente Orden para la adecuación de los establecimientos al Modelo de Accesibilidad Turística.

e) Kalitate-kudeaketa eta ingurumen-kudeaketa egiaztatzen duten ziurtagirien lorpena honako era honetan lagunduko da diruz:

e) Se subvencionará la obtención de las certificaciones que acrediten la gestión de la calidad y de la gestión ambiental del modo siguiente:

e.1.– Onartutako gastuaren % 70, 6.600 euroko mugarekin, Espainiako Turismoko Kalitatearen Q markaren ziurtagiria lortzeko. Aholkularien laguntza teknikorako laguntza eskatzen badute, eta aholkulari horiek Basquetourrek egindako Turismo Kalitate Aholkularien Katalogoan erregistratuta ez badaude, diru-laguntza onartutako gastu garbiaren % 45 izango da, eta muga, berriz, 5.500 euro.

e.1.– El 70% del gasto admitido hasta un máximo de 6.600 euros, la certificación de la Marca Q de Calidad Turística Española. En el caso de que soliciten ayuda para la asistencia técnica de consultores y éstos no estén inscritos en el Catálogo de Consultoras y Consultores de Calidad Turística elaborado por Basquetour, el porcentaje de subvención será del 45% del gasto neto admitido hasta un importe máximo de 5.500 euros.

e.2.– Onartutako gastu garbiaren % 70, 6.600 euroko mugarekin, ISO 9001:2008 ziurtagiria lortzeko, laguntza eskatzen den enpresa-tipologiarentzat Espainiako Turismoko Kalitatearen Q ziurtagiria ez dagoenean. Hori gertatzen bada, diru-laguntza onartutako gastu garbiaren % 45 izango da, 5.500 euroko mugarekin.

e.2.– El 70% del gasto neto admitido con un límite de 6.600 euros la obtención de la certificación ISO 9001:2008, siempre que no exista certificación Q de Calidad Turística Española para la tipología de empresa para la que se solicita la ayuda. De producirse dicha circunstancia, el porcentaje de subvención será el 45% del gasto neto admitido hasta un importe máximo de 5.500 euros.

e.3.– Onartutako gastu garbiaren % 45, 5.500 euroko gehienekoarekin, ingurumen-kudeaketa egiaztatzen duen ziurtagiria (ISO 14001 eta EMAS egiaztapena) lortzeko.

e.3.– El 45% del gasto neto admitido hasta un importe máximo de 5.500 euros, la obtención de la certificación que acredite la gestión ambiental (ISO 14001: 2004 y verificación EMAS).

f) Kalitate-kudeaketa eta ingurumen-kudeaketa egiaztatzen duten ziurtagirien berrikuntza honako era honetan lagunduko da diruz:

f) Se subvencionará la renovación de las certificaciones que acrediten la gestión de la calidad y de la gestión ambiental del modo siguiente:

f.1.– Onartutako gastu garbiaren % 45, 2.000 euroko mugarekin, Espainiako Turismoko Kalitatearen Q ziurtagiria eta ISO 9001:2008 ziurtagiria berritzeko; bigarren kasu horretan, laguntza eskatzen den enpresa-tipologiarentzat Espainiako Turismoko Kalitatearen Q ziurtagiria ez dagoenean.

f.1.– El 45% del gasto neto admitido con un límite de 2.000 euros, la renovación de la certificación de la Marca Q Calidad Turística Española e ISO 9001:2008, en este segundo caso, siempre que no exista certificación de la Marca Q para la tipología de empresa para la cual se solicita la ayuda.

f.2.– Onartutako gastu garbiaren % 35, 1.400 euroko mugarekin, ISO 9001:2008 ziurtagiria lortzeko, laguntza eskatzen den enpresa- edo establezimendu-tipologiarentzat Espainiako Turismoko Kalitatearen Q ziurtagiria dagoenean.

f.2.– El 35% del gasto neto admitido, con un límite de 1.400 euros, la renovación de la certificación ISO 9001:2008, existiendo la certificación de la Marca Q Calidad Turística Española para la tipología de empresa o de establecimiento para la cual se solicita la ayuda.

f.3.– Onartutako gastu garbiaren % 35, 1.400 euroko mugarekin, ingurumen-kudeaketa egiaztatzen duen ziurtagiria berritzeko.

f.3.– El 35% del gasto neto admitido, con un límite de 1.400 euros, la renovación de la certificación que acredite la gestión ambiental.

2.– Aurreko ehunekoak % 5 gehituko dira, Agindu honetan laguntza bakoitzarentzat ezarrita dagoen muga inola ere gainditu gabe, laguntza eskatzen duen enpresak, edo hala dagokionean establezimenduak, gutxienez ere honako zirkunstantzia bat betetzen duela egiaztatzen duenean:

2.– Los porcentajes anteriores se verán incrementados en un 5%, sin superar en ningún caso el máximo establecido para cada ayuda en la presenta Orden, si la empresa, o en su caso el establecimiento, para el que solicita la ayuda acredita el cumplimiento de al menos una de las siguientes circunstancias:

a) Irisgarritasun-zigilu berdearen jabe izatea dibertsitate funtzional guztietan.

a) Que cuenta con el sello de accesibilidad verde en todas las diversidades funcionales.

b) Turismo-sektorerako honako kalitate-ziurtagiri hauetakoren baten jabe izatea: ISO 9001:2008, Espainiako Turismoaren Kalitaterako Institutuak emandako turismo-kalitateko markak, Euskalit Bikaintasunerako Euskal Fundazioak administratutako EFQM errekonozimenduak edo ingurumen-kudeaketako ziurtagiri bat (EMAS, Europar Batasuneko Etiketa Ekologikoa, Ekoscan eta ISO 14001), gehikuntza ezartzen denerako ziurtagiriaren berrikuntza-proiektuak salbu.

b) Que está en posesión de alguno de los certificados de calidad para el sector turístico: ISO 9001:2008; las Marcas de Calidad Turísticas concedidas por el Instituto para la Calidad Turística Española; los reconocimientos EFQM administrados por la Fundación Vasca para la Excelencia Euskalit; o bien, de una certificación en gestión ambiental (verificación EMAS, Etiqueta Ecológica de la Unión Europea, Ekoscan e ISO 14001), salvo en los proyectos para la renovación del certificado por cuya posesión se establece el incremento.

c) Basquetour, S.A.k garatutako jardunbide egokien programetako batean parte hartzea eta gainditzea.

c) Que ha participado y superado alguno de los programas de buenas prácticas desarrollados por Basquetour, S.A.

d) Prestakuntza-plan bat duela, edo plantillaren % 25 atzerriko hizkuntzetan duten prestakuntza eta/edo lanbide-kualifikazioa hobetzeko beste erakunde batzuek antolatutako ikastaroetara joan bada, edo bestela sektoreko elkarteek emandako prestakuntza- eta kudeaketa-ikastaroetara, horiek guztiak eskaera egin eta ez baldin bada urtebete igaro. Ikastaroetara joan izana eta ikastaroen edukiak egiaztatu beharko dira.

d) Que cuenta con un plan de formación, o que el 25% de la plantilla ha acudido a cursos para mejorar su formación en idiomas extranjeros y/o su cualificación profesional organizados por otras entidades, o a los cursos formativos y de gestión impartidos por las asociaciones sectoriales, todos ellos en un plazo no superior a un año desde la fecha de la solicitud de la ayuda. Deberá acreditarse la asistencia y los contenidos de los cursos.

e) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-plan bat ezarrita duela, edota lana eta familiako bizitza bateratzeko plan bat; edo bestela Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeak ematen duen gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasunerako erakunde laguntzailea dela egiaztatzen duen ziurtagiria edukitzea.

e) Que tiene implantado un plan de igualdad entre mujeres y hombres, o un plan para la conciliación de la vida laboral y familiar; o bien que está en posesión de la certificación que le acredita como Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, expedido por Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer.

3.– Era berean, erakunde onuradunak Basquetour, S.A.k adierazitako metodologia eta jarraibideak kontuan izanik sortutako «Euskadi Gastronomika» eta/edo «Surfing Euskadi» produktu-klubetako, EAEko turismo-sektoreko enpresa-elkarteren bateko eta/edo beren eragin-arean turismo-garapena helburu duten elkarte edo enpresa publiko edo pribaturen bateko kide edo bazkide dela egiaztatzen badu, diru-laguntza beste % 5 handituko da, Agindu honetan laguntza bakoitzarentzat ezarritako gehieneko muga gainditu gabe inola ere.

3.– Asimismo, si la entidad beneficiaria acredita su condición de miembro o socia de los Clubes de producto «Euskadi Gastronomika» y/o «Surfing Euskadi» creados a partir de la metodología y directrices facilitadas por Basquetour, S.A; de alguna de las asociaciones empresariales del sector turístico de la CAPV; y/o de las asociaciones o entidades público-privadas cuyo objetivo sea el desarrollo turístico de su área de influencia, el porcentaje de subvención se incrementará un 5% adicional, sin superar en ningún caso el máximo establecido para cada ayuda en la presente Orden.

4.– Erakunde onuradun bera establezimendu bat baino gehiagoko titularra izango balitz, aurreko laguntzen zenbatekoak establezimendu bakoitzari aplikatuko zaizkio.

4.– En el caso de que una misma entidad beneficiaria fuera titular de más de un establecimiento, las cuantías de las ayudas anteriores se referirán a cada establecimiento.

5.– Agindu honen 6.1 artikuluko a), b), c) eta d) atalak baztertzaileak dira euren artean, hau da, deialdi berean establezimendu bakoitzak horietako bakoitzean aurreikusitako diru-laguntzak baino ezingo ditu eskatu.

5.– Los apartados a), b),c) y d) del artículo 6.1 de la presente Orden son excluyentes entre sí, es decir, en una misma convocatoria, un establecimiento sólo podrá optar a las subvenciones previstas en cada uno de ellos.

8. artikulua.– Laguntzen baldintzak.

Artículo 8.– Condiciones de las ayudas.

1.– Eskaera bakarra aurkeztu ahal izango da establezimendu eta deialdi bakoitzeko.

1.– Sólo se podrá presentar una única solicitud por establecimiento y convocatoria.

2.– 6.1.b) artikuluan aurreikusitako laguntzak lortu nahi dituzten enpresek egiaztatu beharko dute establezimenduek laguntza-eskaeraren xede den jardueran gutxienez ere 3 urteko antzinatasuna dutela laguntza-eskaera egin zen egunean. Aldi horretan familia-oinordetzagatik egindako titulartasun-aldaketak onartuko dira (odolkidetasun edo ezkontza-ahaidetasuneko 4. mailara arte).

2.– Las empresas que quieran acogerse a las ayudas previstas en el artículo 6.1.b) deberán acreditar una antigüedad en el ejercicio de la actividad en los establecimientos para los cuales se solicita la ayuda no inferior a 3 años a la fecha de la solicitud de la ayuda. Se admitirán las modificaciones de titularidad por sucesión familiar (hasta 4.º grado incluido de consanguinidad o afinidad) durante dicho período.

3.– Nolanahi ere, inbertsio onargarri gisa inbertsio horren balio garbia zenbatuko da, halakotzat hartuz Balio Erantsiaren Zerga kendu ondoren fakturatutako zenbatekoa.

3.– En todo caso se computará como inversión admisible su valor neto, entendiéndose como tal el importe facturado una vez deducido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

4.– Deialdi-ebazpena indarrean hasten den ekitaldiaren aurreko ekitaldian egindako inbertsioak onartuko dira laguntza-eskaeraren aurkezpenera arte, deialdian ekitaldi horretarako ezarritako epearen barruan, baita aurreko ekitaldian egindakoak ere, betiere inbertsioa gauzatzen bada aurreko ekitaldi horri dagokion deialdian aurreikusitako eskaera aurkezteko epea amaitu ondoren.

4.– Se admitirán las inversiones materializada en el ejercicio correspondiente al de entrada en vigor de la resolución de convocatoria hasta la fecha de la presentación de la solicitud de ayuda, dentro del plazo establecido en la convocatoria para dicho ejercicio; así como las del ejercicio anterior, siempre que la ejecución de estas últimas se haya realizado con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de la solicitud prevista en la convocatoria correspondiente a dicho ejercicio anterior.

5.– Diru-laguntzaren eskaeraren xede diren inbertsioak benetan egin direla egiaztatzeko, eskaeran fakturen eta ordainketen koadroa beteko da, eta dagozkion fakturak aurkeztu beharko dira.

5.– La efectiva ejecución de las inversiones para las cuales se solicita la subvención se acreditará mediante la cumplimentación en la solicitud del cuadro de facturas y pagos y con la presentación de las correspondientes facturas.

6.– Instalazio elektrikoak, argiztapena, isolamendua eta girotzea, ur sanitarioaren eta energiaren kontsumoak, eta energia-etiketatzeari lotutako etxetresna elektrikoen eskuraketa xede dituzten edo horiei lotuta dauden inbertsioak, energiaren-eraginkortasunaren irizpideak kontuan izanik egin beharko dira, eta etxetresna elektrikoen kasuan zorrotzenak izan beharko dute. Era berean, eta hala dagokionean, ingurumen-inpaktuak saihesteko edo gutxitzeko beharrezkoak diren neurriak hartzeko ahalegina egingo da.

6.– Las inversiones consistentes o relacionadas con: instalaciones eléctricas, iluminación, aislamiento y climatización, consumos de agua sanitaria y energía, así como la adquisición de electrodomésticos sujetos al etiquetado energético, deberán realizarse bajo criterios de eficiencia energética que, en el caso de los electrodomésticos, deberán ser los más exigentes. Igualmente, y en su caso, se procurará adoptar las medidas necesarias para evitar o minimizar los impactos medioambientales.

7.– Diru-laguntzaren xede den ekipamenduak, altzariek eta tresneriak berriak izan beharko dute, enpresaren/establezimenduaren aktibora bildu beharko dira eta enpresan gutxienez 3 urte eman beharko dituzte jardunean.

7.– El equipamiento, mobiliario y enseres objeto de subvención deberán ser nuevos, e incorporarse al activo de la empresa/establecimiento y permanecer en funcionamiento en la misma durante al menos 3 años.

8.– Diruz lagundutako webguneek eguneratuta egon beharko dute gutxienez ere 3 urteko aldian.

8.– Las páginas web subvencionadas deberán estar actualizadas durante un período mínimo de 3 años.

9.– Informatika-ekipamendua, laguntzaren xede den ekimena garatzeko beharrezkoa denean bakarrik lagunduko da diruz, eta hori justifikatu egin beharko da.

9.– El equipamiento informático sólo será subvencionable cuando sea necesario, y así se justifique, para el desarrollo de la iniciativa objeto de ayuda.

10.– Ez dute laguntzarik jasoko diruz laguntzeko jardunari zuzenean lotuta ez dauden gastu-kontzeptuek, eta inola ere honako kasu hauek:

10.– No serán objeto de ayuda aquellos conceptos de gasto que no estén directamente relacionados con la actuación subvencionable y, en ningún caso, los siguientes:

– Lurren, eraikinen, lokalen eta garraio-elementuen erosketa.

– La compra de terrenos, edificaciones, locales y elementos de transporte.

– Enpresaren gastu korronteak, baita sukalde- eta jantoki-gastuak ere (baxera, mahai-tresnak, beirateria eta lanabes txikiak).

– Los gastos corrientes de la empresa, así como los de menaje de cocina y comedor (vajilla, cubertería, cristalería y pequeños utensilios).

– Berrikuspen- eta mantentze-gastuak.

– Los gastos de revisión y mantenimiento.

– Aseguruak, administrazio-baimenengatiko, lizentziengatiko edo antzekoengatiko tasak, edozein zerga edo tributuren ordainketa.

– Los seguros, las tasas por autorizaciones administrativas, licencias o similares, el pago de ningún impuesto o tributo.

– Konektibitate-gastuak.

– Los gastos de conectividad.

– Leasing edo renting eragiketen bidez lortutako aktiboak ezta enpresa eskatzaileak fabrikatu, egin edo garatu dituenak ere.

– Los activos adquiridos mediante leasing o renting, ni los que hayan sido fabricados, realizados o desarrollados por la empresa solicitante.

9. artikulua.– Bestelako laguntzekiko bateragarritasuna.

Artículo 9.– Concurrencia con otras ayudas.

1.– Agindu honen babespean lortutako diru-laguntzak administrazio publikoek edo erakunde pribatuek emandako beste edozein diru-laguntzarekiko bateragarriak izango dira.

1.– Las subvenciones obtenidas al amparo de la presente Orden serán compatibles con cualquier otra otorgada por las administraciones públicas, o por las entidades privadas.

2.– Diru-laguntzaren zenbatekoak –Estatuko zein nazioarteko beste Administrazio Publikoen edo erakunde pribatu edo publikoen laguntzekin edo diru-laguntzekin batera– ezin izango du diruz lagundutako jardueraren kostua gainditu, eta kasu horretan Agindu honetan emandako laguntza gutxituko da, soberako kopurua kenduta.

2.– El importe de la subvención no podrá, en concurrencia con ayudas o subvenciones de otras administraciones públicas o entes privados o públicos, nacionales o internacionales, superar el coste de la actividad subvencionada, en tal caso se minorará en la cantidad correspondiente al exceso, la ayuda concedida en virtud de la presente Orden.

3.– Agindu honetan ezarritako laguntzek Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 zenbakiko Erregelamenduan (EE) ezarritako minimis arauak errespetatuko dituzte. Hain zuzen ere, Erregelamendu hori Europar Batasunaren funtzionamenduari buruzko Itunaren 107. eta 108. artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari dagokio.

3.– Las ayudas establecidas en la presente Orden, respetarán las reglas de mínimis establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minímis.

Europar Batasunak ezarritakoaren arabera minimis erregelamenduaren arabera enpresa batek gehienez 200.000 euro jaso ditzake 3 zerga-ekitalditan, laguntza eskatu den ekitaldia erreferentziatzat hartuta.

Según lo establecido por la Unión Europea, el conjunto total de las ayudas que con arreglo al reglamento de mínimis puede recibir una misma empresa no puede ser superior a 200.000 euros durante un periodo de 3 ejercicios fiscales, tomando como referencia aquel en el que se solicita la ayuda.

Muga hori gaindituz gero, Programa honi jarraiki emandako laguntzaren zenbatekoa gutxitu egingo da, soberako kopuruaren arabera.

En caso de superarse dicho límite, la ayuda concedida en virtud de este Programa se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

10. artikulua.– Prozeduraren hasiera.

Artículo 10.– Iniciación del procedimiento.

Agindu honek araututako diru-laguntzak urtean behin egingo diren deialdi publikoen bidez iragarriko dira eta publizitatearen, lehiaren, objektibotasunaren eta berdintasunaren printzipioei jarraituz emango dira. Turismo arloan eskumena duen Sailburuordetzak emandako ebazpen bidez egingo da deialdia, eta, bertan honako hauek zehaztuko dira:

Las subvenciones reguladas en la presente Orden serán objeto de convocatoria pública anual y se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia, objetividad e igualdad. La convocatoria se realizará por resolución de la Viceconsejería competente en materia de Turismo y determinará:

– Ekitaldi horretan diru-laguntzak emateko bideratutako aurrekontu-kontsignazioaren zenbatekoa, diruz lagun daitezkeen lau jardun-tipologietako bakoitzarentzat banakatua.

– El importe de la consignación presupuestaria destinada para el otorgamiento de las subvenciones en ese ejercicio, desglosada para cada una de las cuatro tipologías de actuación subvencionables.

– Diru-laguntzaren xede izan daitezkeen jardunak egiteko denboraldia.

– El periodo temporal de la realización de las actuaciones que podrán ser objeto de subvención.

– Ebaluazio Batzordea osatuko duten pertsona titular eta ordezkoen esanbidezko izendapena.

– La designación expresa de las personas titulares y suplentes que formarán la Comisión de Evaluación.

– Eskaerak aurkezteko epea, eta

– El plazo para la presentación de solicitudes, y

– Aurkezteko lekua eta era.

– El lugar y la forma de presentación.

Eskaeren eta zinpeko aitorpenen edukiak.

Los contenidos de las solicitudes y de las declaraciones juradas.

11. artikulua.– Eskabideen aurkezpena.

Artículo 11.– Presentación de solicitudes.

1.– Eskabideak, errekerimenduak, jakinarazpenak eta Agindu honetan inplikatutako gainerako kudeaketak bitarteko elektronikoen bitartez egingo dira, Administrazio Elektronikoaren otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren (2012ko martxoaren 9ko 50. zk. EHAA) eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa (Platea) onartzen duen Informatika eta Telekomunikazioetako zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenaren arabera.

1.– La realización de las solicitudes, requerimientos, notificaciones y demás gestiones implicadas en esta Orden se efectuará por medios electrónicos, de conformidad con el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica (BOPV n. º 50, de 9 de marzo de 2012) y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración-Platea.

2.– Eskabidea lortzeko eta hori betetzeko, ondoren adierazten den egoitza elektronikoan bakarrik egin ahal izango da:

2.– El acceso a la solicitud y su cumplimentación se realizará exclusivamente través de la sede electrónica que se señala a continuación:

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-teletram/es/ (gaztelania)

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-teletram/es/ (castellano)

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-teletram/eu/ (euskara)

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-teletram/eu/ (euskera)

Kanal elektronikoaren bitartez izapidetzeko zehaztapenak, baita eskabideak, aitorpen arduratsuak eta gainerako ereduak ere, egoitza elektroniko horretan egongo dira eskura. Era berean, eredu horien edukiak deialdiekin batera argitaratuko dira.

Las especificaciones de cómo tramitar por el canal electrónico, así como las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos estarán disponibles en la citada sede electrónica. Igualmente, los contenidos de los citados modelos se publicarán junto a las convocatorias.

Espedientea, errekerimenduak, jakinarazpenak eta Agindu honetan bilduta dauden eskabidearen ondorengo gainerako izapide guztiak, kanal elektronikoaren bitartez, honako helbide honetan egiten dira: http://www.euskadi.net/misgestiones/

El acceso al expediente, los requerimientos, notificaciones y demás trámites posteriores a la solicitud implicados en esta Orden, por canal electrónico, se realizan a través de http://www.euskadi.net/misgestiones/

3.– Agindu honi lotuta dauden prozedura guztietan jarduteko ordezkaritza eman ahal izango zaio beste pertsona edo erakunde bati, eta horretarako, laguntza-eskabidea formalizatu baino lehen, gaineratzen den «Izapidetze Telematikorako Akreditazioa» inprimakia bete beharko da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan turismo-arloan eskumena duen sailaren lurralde-ordezkaritzaren batean aurkeztu beharko da, honako egoitza elektroniko honetan adierazten den moduan:

3.– Se podrá otorgar la representación a otra persona o entidad para que actúe por medios electrónicos en todos los procedimientos relativos a la presente Orden, para lo cual, de manera previa a la formalización de la solicitud de ayuda, se deberá cumplimentar el formulario que se anexa de «Acreditación para la Tramitación Telemática» y presentarlo en las Delegaciones Territoriales del Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de turismo del modo que se indica en la sede electrónica:

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-teletram/es/ (gaztelania)

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-teletram/es/ (castellano)

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-teletram/eu/ (euskara)

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-teletram/eu/ (euskera)

4.– Betetako eskabideak, pertsona edo erakunde eskatzailearen sinadura ezagunaz gain, Agindu honen 12. artikuluak aipatzen duen dokumentazioa gaineratuko du.

4.– La solicitud cumplimentada incorporará, además de la firma reconocida de la persona o entidad solicitante, la documentación soporte a la que se refiere el artículo 12 de la presente Orden.

5.– Laguntza-eskabidea, eskatzen den dokumentazioarekin batera, aukeratzen den hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango da. Gainera, laguntza-eskabidearen ondoriozko jardunetan eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak aukeratutako hizkuntza baliatuko da, euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

5.– La solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, podrá presentarse en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera.

12. artikulua.– Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 12.– Documentación a presentar.

1.– Erakunde eta enpresa eskatzaileek aurreko artikuluan adierazitako egoitza elektronikoan eskaera normalizatu bat bete beharko dute formatu elektronikoan, bertan ematen den ereduari jarraiki, ondoren adierazten diren edukiekin.

1.– Las entidades y empresas solicitantes deberán cumplimentar una solicitud normalizada en formato electrónico en la sede electrónica señalada en el artículo anterior, de acuerdo al modelo que en la misma se facilita, con los siguientes contenidos.

2.– Honako hau izango du eskaerak:

2.– La solicitud contendrá:

– Enpresaren datu orokorrak, bere dimentsioari buruzkoak barne (sexuaren arabera banandutako enplegu-datuak, negozio-bolumena eta urteko balantze orokorra eskaeraren ekitaldiaren aurreko ekitaldiko abenduaren 31n).

– Los datos generales de la empresa, incluidos los relativos a su dimensión (datos de empleo desagregado por sexo, volumen de negocio y balance general anual referidos al 31 de diciembre del ejercicio anterior al de la solicitud).

– Proiektua aztertzeko beharrezkoa den informazioa (egindako inbertsioaren memoria eta deskribapena).

– La información necesaria para el análisis del proyecto (memoria y descripción de la inversión realizada).

– Ebaluazio-irizpideak ponderatzeko beharrezkoa den informazioa.

– Información necesaria para la ponderación de los criterios de evaluación.

– Fakturen eta ordainketen koadroa, bertan, ordenatuta, erakunde edo enpresa hornitzailearen IFZ eta egoitza soziala, faktura egin den data, kontzeptua eta zenbatekoa (BEZa gabe) eta ordainketa-data adieraziz.

– Cuadro de facturas y pagos, en el que de manera ordenada, conste el NIF y razón social de la entidad o empresa proveedora, fecha de emisión de la factura, concepto e importe (IVA no incluido) y fecha de abono.

– Eskabide horretan jasota agertzen den informazioaren egiazkotasunari buruzko erantzukizun-adierazpena. Aipatutako informazioa honako hau da:

– Declaración responsable respecto de la veracidad de la información que aparece recogida en la misma, y que, a continuación, se detalla:

a) Erakunde eskatzaileak Agindu honetan eskatzen diren baldintzak betetzen dituela.

a) Que la entidad solicitante reúne los requisitos exigidos en la presente Orden.

b) Proiektu bererako beste erakunde publiko edo pribatuen aldetik jasotako laguntzak.

b) Las ayudas que para el mismo proyecto haya recibido de otras instituciones públicas o privadas.

c) Azken hiru ekitaldietan enpresak jasotako laguntzak (minimis izaerakoak), laguntza eskatu den urtea azken urtearen erreferentziatzat hartuta.

c) Las ayudas que tengan la naturaleza de mínimis que la misma empresa haya recibido en los tres últimos ejercicios, tomando como referencia del último año aquel en el que se solicita la ayuda.

d) Enpresa eskatzailea zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez dagoela adierazten duena.

d) Que la empresa solicitante no se encuentra sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas.

e) Dirua itzultzeko edo zehapena ezartzeko prozeduretan sartuta dagoela edo ez dagoela edo amaitu dituela adierazten duen aitorpena.

e) Declaración de estar o no incursa o haber terminado cualquier procedimiento de reintegro o sancionador.

f) Aitorpena, erakunde eskatzaileak ez duela armarik ekoizten, ez merkaturatzen ez eta finantzatzen ere adierazten duena, Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren abenduaren 28ko 14/2007 Legean zehaztutakoa betez.

f) Declaración de la entidad solicitante de que no se dedica a la producción, comercialización y financiación de armas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, del País Vasco.

g) Ostalaritza-establezimenduen aitorpena, legeriak eskatzen dituen kartelak jendeak ikusteko moduan jarrita dituela adierazten duena (erreklamazio-orriak daudela adierazten duen kartela eta prezio-zerrenda eguneratua).

g) Declaración de los establecimientos de hostelería de disponer en lugar visible para el público la cartelería que la legislación exige (cartel de disponibilidad de hojas de reclamaciones y lista de precios actualizados).

h) Aitorpena, honako hau adierazten duena: ordezkatzen duen pertsona edo erakundea ez dutela oso arau-hauste larri batengatik zehatu, eta langileen estatutuko edo hitzarmen aplikagarriko berdintasunari buruzko betebeharrak ez betetzeagatik administrazio-ebazpenaren edo epai judizial irmo baten bitartez kondenatu ez dutela; emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 24.2 artikuluaren indarrez diru-laguntza eta laguntza publikoen onuradun izateko debekurik jaso ez duela; eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako maiatzaren 22ko 3/2007 Lege Organikoan xedatutakoa betetzen duela, bertan konpromisoa hartuz 4/2005 Legeak Administrazioarekin kontratatzen, hitzarmena egiten edo haren laguntzak jasotzen dituenei ezarritakoa betebeharrak bere gain hartuko dituela.

h) Declaración de que la persona o la entidad a la que representa no ha sido sancionada por infracción muy grave, ni condenada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por incumplimiento de las obligaciones sobre igualdad del Estatuto de los y las trabajadoras o el convenio aplicable; que no está sancionada con la prohibición de ser beneficiaria de subvenciones y ayudas públicas en virtud del artículo 24.2 de la Ley 4/2005, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, de 18 de febrero; y que cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, en la que se incluye el compromiso de asumir las obligaciones impuestas por la citada Ley 4/2005, a las entidades que contratan, convenían o reciben ayudas de la Administración.

3.– Eskabideekin batera, PDF formatuan, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

3.– Las solicitudes deberán ir acompañadas, en formato PDF, de la documentación siguiente:

a) Oinarrizko dokumentazioa:

a) Documentación básica:

– Enpresa eskatzailearen Identifikazio Fiskalaren Txartela eta eraketa-eskritura salbu eta eskatzailea «enpresaren/erakundearen» ziurtagiri batekin identifikatzen bada; kasu horretan, aipatutako dokumentazioa baimendutako ziurtagirian bertan inplizituki jasota dago.

– Tarjeta de Identificación Fiscal de la empresa solicitante y escrituras de constitución, salvo que la persona solicitante se identifique con un certificado de la «empresa/entidad», en cuyo caso la documentación antes relacionada se encuentra implícita en el propio certificado reconocido.

– Pertsona eskatzailearen ordezkaritza-ahalordea, salbu eta eskatzailea «enpresaren/erakundearen» ziurtagiri batekin identifikatzen bada.

– Poder de representación de la persona solicitante, salvo que la persona solicitante se identifique con un certificado de la «empresa/entidad».

– Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan izandako altak eta bajak egiaztatzeko agiria.

– Certificado de altas y bajas en el Impuesto de Actividades Económicas.

– Eskabidearen xede den inbertsio-proiektuan sartutako aktiboen behin betiko fakturak. Irisgarritasun-jardunak justifikatzen dituzten fakturetan irisgarritasuna hobetzeari dagozkion kontzeptuak identifikatu beharko dira. Hala ez bada, ez dira kontuan izango.

– Facturas definitivas de los activos incluidos en el proyecto de inversión objeto de solicitud. En las facturas justificativas correspondientes a las actuaciones de accesibilidad deberán identificarse los conceptos referidos a la mejora de la accesibilidad. De no ser así, no serán tenidas en cuenta.

– Proiektu bateratu bat egin duten enpresek behar bezala formalizatutako dokumentu bat aurkeztu beharko dute, eta bertan adieraziko da parte-hartzaile horiek aurkeztu den proiektua gauzatzeko egin duten lankidetza-akordioa, baita proiektu osoaren aurrekontu xehatua eta alderdi bakoitzak aurrekontuari dagokionez duen parte-hartzea, eskabidean betetako informaziora egokitu beharko dena.

– Las empresas que hayan realizado un proyecto conjunto deberán presentar un documento debidamente formalizado que acredite el oportuno acuerdo de colaboración entre los distintos participantes para la materialización del proyecto presentando, así como el presupuesto detallado del proyecto en su conjunto y la participación presupuestaria de cada una de la parte, que deberá ajustarse a la información cumplimentada en la solicitud.

– Diru-laguntza kobratzeko, eta pertsona edo erakunde onuradunaren banku-datuak edo egoitza sozialaren datuak lehendik ez badira eman edo aldatu egin badira, informazio hori eman beharko da «Hirugarrenaren Alta Erregistroa» kanal telematikoaren bitartez edo «Hirugarrenaren alta» dokumentu normalizatua behar bezala beteta aurkeztuz, Ogasun eta Finantza Sailak ezarritako ereduaren eta prozeduraren arabera (www.ogasun.ejgv.euskadi.net).

– Para el cobro de la subvención, y sólo en el caso de que no se hayan facilitado antes o se quieran modificar los datos bancarios o de la razón social de la persona o entidad beneficiaria, será necesario facilitar dicha información bien a través del canal telemático «Registro de Alta de Tercero» o bien aportando cumplimentado el documento normalizado de «alta de Tercero», según modelo y procedimiento establecido por el Departamento de Hacienda y Finanzas (www.ogasun.ejgv.euskadi.net).

b) Dokumentazio osagarria:

b) Documentación complementaria:

– Hala badagokio, memoria gehigarria edo/eta eskabidean jasotakoaren osagarria den informazioa eta dokumentazioa (ez ordezkatzailea), proiektuaren ulermena hobetzen duena. Azalpen-memoria xehatua, hau da, gauzatzeko laguntza eskatzen den proiektuei buruzko informazio garrantzitsua, ezinbestean laburbildu beharko da horretarako eskabide-orrietan aurreikusitako ataletan.

– En su caso, memoria adicional y/o información o documentación complementaria a la recogida en la solicitud, no sustitutiva, que mejore la comprensión del proyecto. La Memoria explicativa y detallada, es decir, la información relevante acerca de los proyectos para cuya materialización se solicitan las ayudas deberá, necesariamente, sintetizarse en los apartados previstos para ello en el formulario de la solicitud.

– Hala badagokio, eskabidea aurkeztu den urtearen aurreko bi urteetako abenduaren 31ko TC2, baita aurreko hilabetekoa ere, edo dokumentazio baliokidea.

– En su caso, TC2 a 31 de diciembre de los dos años anteriores a la presentación de la solicitud así como del mes anterior, o documentación equivalente.

– Hala badagokio, negozioaren familia-oinordetza egiaztatzen duen dokumentazioa.

– En su caso, documentación que acredite la sucesión familiar del negocio.

– Hala badagokio, EAEko turismoko enpresa-elkarte bateko edota xedetzat bere eragin-eremuaren turismo-garapena duen erakunde publiko-pribatu bateko kidea dela egiaztatzen duen agiri eguneratua.

– En su caso, acreditación actualizada de pertenencia a una asociación empresarial de turismo de la CAPV y/o a una asociación o entidad público-privada cuyo objetivo sea el desarrollo turístico de su área de influencia.

– Hala badagokio, turismo-sektorerako kalitatearen kudeaketaren ziurtagiriak (ISO 9001:2008, Euskalit Bikaintasunerako Euskal Fundazioak administratutako EFQM errekonozimenduak); edo ingurumen-kudeaketako ziurtagiriak (EMAS, Europar Batasuneko Etiketa Ekologikoa, Ekoscan eta ISO 1400).

– En su caso, certificados de la gestión de la calidad para el sector turístico (ISO 9001:2008; los reconocimientos EFQM administrados por la Fundación Vasca para la Excelencia Euskalit); o bien, en gestión ambiental (verificación EMAS, Etiqueta Ecológica de la Unión Europea, Ekoscan e ISO 1400).

– Hala badagokio, enpresaren prestakuntza-plana, edo langileek prestakuntza-ikastaroak egin dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa.

– En su caso, plan de formación de la empresa, o de la documentación que acredita la realización de cursos de formación por parte del personal.

– Hala badagokio, irisgarritasun unibertsala egiaztatzen duen ziurtagiria (UNE 170001-1 araua).

– En su caso, certificación que acredite la accesibilidad universal (Norma UNE 170001-1).

Eskabidean jasotako datuak egiaztatzeko edozein momentutan eska litezke.

La veracidad de los datos recogidos en la solicitud podrá comprobarse en cualquier momento.

Enpresa eskatzaileak erantzukizun-adierazpenean gezurrezko daturen bat jartzen badu, administrazio-zehapenak eta zehapen penalak ezarri ahal izango zaizkio, indarrean dagoen zehapen-araubideari jarraituz.

Si la empresa solicitante falseara cualquiera de los datos incluidos en la declaración responsable anteriormente mencionada se verá sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal vigente.

4.– Dagoeneko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan turismo arloan eskumena duen Sailaren eskura dauden indarreko dokumentuak ez dira nahitaez aurkeztu beharko. Eskatzaileak dokumentazio hori dagoeneko aurkeztu baldin badu, eskabidean adierazi beharko du zer egunetan eta zer organo edo bulegotan aurkeztu zuen, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35. artikuluaren f) idatz-zatian ezarritako baldintzei jarraiki.

4.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder del Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de turismo. En el caso de que dicha documentación haya sido aportada por la persona solicitante, se hará constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentó, en los términos y con los requisitos establecidos en el apartado f), del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.– Era berean ez da beharrezkoa izango Basquetourrek ematen duen dokumentazioa aurkeztea: Espainiako Turismoko Kalitateko «Q» marka lortu edo berritu dela egiaztatzen duten ziurtagiriak, baita erakunde horrek garatutako jardunbide egokien programaren bat gainditu dela egiaztatzen dutenak ere.

5.– Tampoco será preceptiva la presentación de la documentación que pueda ser facilitada por Basquetour: las certificaciones que acreditan la obtención o renovación de la Marca «Q» de Calidad Turística Española, así como las que acrediten haber superado alguno de los programas de buenas prácticas desarrolladas por la citada entidad.

6.– Laguntzaren eskatzaileak dokumentazioaren zati bat organo kudeatzaileak lor edo egiazta dezan esanbidez baimentzeko aukera jasoko dute eskabideek, bazter utzi gabe Administrazio Publikoak egiaztatzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko esleituta dituen ahalmenak.

6.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la persona solicitante de la ayuda consienta expresamente que parte de la documentación sea obtenida o verificada por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

13. artikulua.– Zuzenketa.

Artículo 13.– Subsanación.

Aurkeztutako eskabidean Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan turismo-arloan eskumena duen sailaren lurralde-ordezkaritzak oker, akats edo zehaztugabetasunen bat atzematen badu, enpresa eskatzaileari jakinaraziko dio eta 10 eguneko epea emango dio akatsa zuzen dezan; era berean, hori egin ezean eskabidean atzera egin duela ulertuko dela adieraziko dio. Epe hori igarota, zuzenketak egin ez badira, eskabidea bertan behera geratu dela adierazteko ebazpena emango da, azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 42. eta 71.1 artikuluetan araututakoari jarraituz (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea).

En caso de que la Delegación Territorial del Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de turismo correspondiente advirtiera la existencia de algún defecto, falta o inexactitud en la documentación presentada, lo comunicará a la empresa solicitante, concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, se dictará resolución declarando el desistimiento, de conformidad con lo establecido en los artículos 42 y 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

14. artikulua.– Ebaluatzeko prozedura.

Artículo 14.– Procedimiento de evaluación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan turismo-arloan eskumena duen sailaren lurralde-ordezkaritzek epearen barruan aurkeztu diren eskabideen azterketa eta ebaluazio indibiduala egingo dute, Agindu honetan ezarritako betekizunak betetzen direla egiaztatuz, eta eskabide bakoitza behar bezala ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkotzat jotzen duten dokumentazio eta/edo informazio osagarria eskatu ahal izango diote enpresa eskatzaileari.

1.– Las Delegaciones Territoriales del Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de turismo realizarán el análisis y evaluación individual de las solicitudes presentadas en plazo, comprobando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Orden, pudiendo requerir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o información complementaria consideren necesaria para la adecuada comprensión y evaluación de cada una de ellas.

2.– Ondoren, lurralde-ordezkaritzek horretarako sortzen den batzordeari eskabide bakoitzari buruzko txosten tekniko bat bidaliko diote, eta bertan, Aginduan bildutako betekizunak betetzen direla aztertzeaz gain, eskabide bakoitzari dagokion balioespen-irizpideen hasierako ponderazio bat egingo da, eta, hala badagokio, eman beharreko diru-laguntzaren zenbatekoaren kalkulua.

2.– Posteriormente, las Delegaciones Territoriales remitirán a la Comisión que se cree a los efectos un informe técnico por cada una de las solicitudes, en el que, además de analizarse el cumplimiento de los requisitos recogidos en la Orden, se facilite una ponderación inicial de los criterios de valoración correspondiente a cada una de las solicitudes y, en su caso, el cálculo del importe de la subvención a conceder.

3.– Batzorde bat eratuko da 15. artikuluan aipatutako lehenespen-irizpideen arabera eskabideen ebaluazio bateratua egiteko, eta batzordeak dagozkion ebazpenak bidaliko dizkio organo eskudunari, hala dagokionean laguntzen zenbatekoa adieraziz.

3.– Se constituirá una Comisión para la evaluación conjunta de las solicitudes en función de los criterios de prelación citados en el artículo 15, la cual elevará al órgano competente las propuestas de resolución correspondientes, con indicación, en su caso, de la cuantía de las ayudas.

Batzordeak honako kide hauek izango ditu: turismo-arloan eskumena duen zuzendaritzako antolamendu-arloko arduraduna, batzordeburu izango dena eta berdinketak bere botoarekin erabakiko dituena; lurralde-ordezkaritzetan turismo-arloa koordinatzen duten pertsonak; Basquetourreko ordezkari bat, eta turismo-arloan eskumena duen zuzendaritzako teknikari bat, batzordeko idazkaria izango dena, eta botorik izango ez duena. Titularrak ez badaude, ordezkoak izendatu ahal izango dira. Ahaleginak egingo dira batzorde horretan trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua izateko.

Dicha Comisión estará formada por la persona responsable del área de Ordenación de la Dirección competente en materia de Turismo quien ostentará la presidencia y dirimirá con su voto los empates; las personas coordinadoras del área de turismo en las Delegaciones Territoriales; una persona representante de Basquetour, y un técnico o técnica de la Dirección competente en materia de Turismo, que actuará como Secretaria de la misma, la cual no tendrá voto. En ausencia de los titulares, podrán designarse personas suplentes. Se procurará que en su composición exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada.

Batzordea burujabea izango da erabakiak hartzerakoan, eta erabakiak bozketa-prozedura bidez hartuko dira. Ebaluazio Organoaren funtzionamenduari dagokionez, atal honetan aurreikusi gabe dauden kasu guztietan Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. tituluko II. kapituluan ezarritakoari jarraituko zaio.

La Comisión será soberana en la adopción de sus acuerdos, que se llevarán a cabo mediante el procedimiento de votación. En todo lo relativo al funcionamiento del Órgano de Evaluación, no previsto en este apartado, se aplicará supletoriamente el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Bere eginkizunak betetzeko, osatzen den kide anitzeko organoak, Administrazioaren zerbitzu teknikoei laguntzeko, langile adituen laguntza erabili ahal izango du diru-laguntza jaso duten arlo guztietan.

Para la realización de sus funciones el órgano colegiado que se constituya podrá utilizar en apoyo de los servicios técnicos de la Administración, la colaboración de personal experto en cada una de las áreas subvencionadas.

15. artikulua.– Esleitzeko prozedura.

Artículo 15.– Procedimiento de adjudicación.

Diru-laguntzak, onuradun izateko betekizunak bete dituztela egiaztatzen duten enpresa eta erakundeei emango zaizkie, ondoren adierazten diren balioespen-irizpideak eta ponderazio-faktoreak kontuan izanik, zeinak, ekitatea bermatzeko xedez, Agindu honen 1. artikuluan definitu diren eta ondoren 6. artikuluan garatu diren diruz lagun daitezkeen a, b, c eta d jardunetako bakoitzerako modu bereizian adieraziko diren.

Las subvenciones se otorgarán a las empresas y entidades que hayan acreditado cumplir los requisitos para ser beneficiarias y de acuerdo a los criterios de valoración y factores de ponderación que a continuación se señalan, los cuales, al objeto de garantizar la equidad, se dispondrán de manera diferenciada por cada una de las actuaciones a, b, c y d subvencionables definidas en el artículo 1, y posteriormente desarrolladas en el artículo 6, de la presente Orden.

1.– Jardun guztietarako irizpide orokorrak:

1.– Criterios generales para todas las actuaciones:

1. irizpidea: nolako inpaktua izango duen EAEko enpleguan. Enpresa eskatzaileak EAEn enpleguari eustea edo enplegua sortzea bultzatuko da. Gehieneko puntuazioa 15 puntu izango dira, honako eran banatuta:

Criterio 1: impacto en el empleo en la CAPV. Se favorecerá el mantenimiento y la creación de empleo de la empresa o entidad solicitante en la CAPV. La puntuación máxima será de 15 puntos, distribuida del siguiente modo:

● Enplegua gutxitzea: 0.

● Disminución de empleo: 0.

● Enplegua kontsolidatzea: 10.

● Consolidación de empleo: 10.

● Plantillan % 5etik gorako enplegu-sorkuntza: 15.

● Aumento de empleo superior al 5% de la plantilla: 15.

2. irizpidea: erakundearen edo enpresaren tamaina. Tamaina txikiagoko enpresek aurkeztutako proiektuak bultzatuko dira: Gehieneko puntuazioa 15 puntu izango dira, honako eran banatuta:

Criterio 2: tamaño de la entidad o empresa. Se favorecerán proyectos presentados por empresas de menor tamaño: La puntuación máxima será de 15 puntos, distribuida del siguiente modo:

● 50 langile baino gehiagoko plantilla: 0.

● Plantilla de más de 50 personas: 0.

● 11 eta 49 langile bitarteko plantilla: 5.

● Plantilla entre 11 y 49 personas: 5.

● 6 eta 10 langile bitarteko plantilla: 10.

● Plantilla entre 6 y 10 personas: 10.

● 1 eta 5 langile bitarteko plantilla: 15.

● Plantilla entre 1 y 5 personas: 15.

3. irizpidea: erantzukizun soziala. Erakundeak edo enpresak emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren sustapenarekin, euskararekin, ingurumenarekin eta irisgarritasun unibertsalarekin hartutako konpromisoa. Gehieneko puntuazioa 3 puntu izango dira, honako eran banatuta:

Criterio 3: responsabilidad social. Compromiso de la entidad o empresa con la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, el euskera, el medio ambiente y la accesibilidad universal. La puntuación máxima será de 3 puntos, distribuida del siguiente modo:

● Inolako planik edo ziurtagiririk ez izatea: 0.

● Ningún plan o acreditación: 0.

● Plan bat edo ziurtagiri bat izatea: 1.

● Un plan o acreditación: 1.

● 2 plan edo ziurtagiri izatea: 2.

● 2 planes o acreditaciones: 2.

● 3 plan edo ziurtagiri edo gehiago izatea: 3.

● 3 o más planes o acreditaciones: 3.

2.– Merkatuan berritzaileak diren ekimenetarako irizpide espezifikoak:

2.– Criterios específicos para las iniciativas innovadoras en el mercado:

4. irizpidea: eskakizun teknologikoa. Agindu honen 6.1.a.1) artikuluan definitutako Informazioaren eta Komunikazioaren teknologietan (IKT) oinarritutako soluzioen ezarpena egiten duten proiektuetan, ahalegin teknologikoaren izaera balioetsiko da. Gehieneko puntuazioa 20 puntu izango dira, honako eran banatuta:

Criterio 4: exigencia tecnológica. En los proyectos consistentes en la implantación de soluciones basadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación definidos en el artículo 6.1.a.1 de la presente Orden, se favorecerá la naturaleza del esfuerzo tecnológico. La puntuación máxima será de 20 puntos, distribuida del siguiente modo:

● Kostuak murriztea eta/edo diru-sarrerak handitzea dakar: 4.

● Permite reducir costes y/o incrementar ingresos: 4.

● Berritasun-maila nahikoa: 4.

● Grado de novedad suficiente: 4.

● Eskariaren premiak asetzen ditu: 4.

● Satisface las necesidades de la demanda: 4.

● Izan dezakeen iraunkortasuna (ingurumenari, ekonomiari eta gizarteari lotuta): 4.

● Su potencial sostenibilidad (ambiental, económica y social): 4.

● Errepikagarritasuna: 4.

● Replicabilidad: 4.

5. irizpidea: ekimenen ezarpenaren berritasuna eta onurak. Ingurumen-baliabideen erabilera eraginkorrean soluzio berritzaileak ezartzen dituzten proiektuetan, baita Agindu honen 6.1.a.2 eta 6.1.a.3 artikuluan definitutako negozio turistiko berriak edo zerbitzu eta/edo produktu turistiko berriak sortzen dituzten proiektuetan, berritzaileenak direnak eta enpresaren lehiakortasunean eragin handiagoa dutenak, merkatuan posizionamendu hobea emanez, bultzatuko dira. Gehieneko puntuazioa 20 puntu izango dira, honako eran banatuta:

Criterio 5: novedad y beneficios de la implantación de las iniciativas. En los proyectos consistentes en la implantación de soluciones innovadoras en el uso eficiente de recursos ambientales, así como en la creación de nuevos negocios turísticos, o nuevos servicios y/o productos turísticos, definidos en el artículo 6.1.a.2 y 6.1.a.3 de la presente Orden, se favorecerán aquellos que sean más novedosos y tengan un mayor impacto en la competitividad de la empresa, facilitándole un mejor posicionamiento en el mercado. La puntuación máxima será de 20 puntos, distribuida del siguiente modo:

● Kostuak murriztea eta/edo diru-sarrerak handitzea dakar: 4.

● Permite reducir costes y/o incrementar ingresos: 4.

● Berritasun-maila nahikoa: 4.

● Grado de novedad suficiente: 4.

● Eskariaren premiak asetzen ditu: 4.

● Satisface las necesidades de la demanda: 4.

● Izan dezakeen iraunkortasuna (ingurumenari, ekonomiari eta gizarteari lotuta): 4.

● Su potencial sostenibilidad (ambiental, económica y social): 4.

● Errepikagarritasuna: 4.

● Replicabilidad: 4.

3.– Turismo-eskaintza modernizatzeko irizpide espezifikoak:

3.– Criterios específicos para la modernización de la oferta turística:

6. irizpidea: lokalen antzinatasuna. Enpresa eskatzaileak jardueraren egikaritzan antzinatasun handiagoa egiaztatzen duen establezimenduen modernizazioa bultzatuko da. Gehieneko puntuazioa 15 puntu izango dira, honako eran banatuta:

Criterio 6: antigüedad de los locales. Se favorecerá la modernización de aquellos establecimientos en los que la empresa solicitante de la ayuda acredite una mayor antigüedad en el ejercicio de la actividad. La puntuación máxima será de 15 puntos, distribuida del siguiente modo:

● 3 eta 5 urte bitarteko antzinatasuna: 3.

● De 3 a 5 años de antigüedad: 3.

● 6 eta 10 urte bitarteko antzinatasuna: 7.

● De 6 a 10 años de antigüedad: 7.

● 11 urtetik gorako antzinatasuna: 15.

● Más de 11 años de antigüedad: 15.

4.– Turismo-eskaintza Euskadiko Turismoko Irisgarritasun Eredura egokitzeko irizpide espezifikoak.

4.– Criterios específicos para la adaptación de la oferta turística al Modelo de Accesibilidad Turística de Euskadi:

7. irizpidea: establezimenduaren irisgarritasun-maila, Euskadiko Turismoko Irisgarritasun Ereduaren arabera. Beren establezimenduak aniztasun funtzionalak dituzten ahalik eta turismo-erabiltzaile gehienei sarbidea eta arreta eskaintzeko egokitzen dituzten enpresak bultzatuko dira. Gehieneko puntuazioa 15 puntu izango dira, honako eran banatuta:

Criterio 7: grado de accesibilidad del establecimiento según el Modelo de Accesibilidad Turística de Euskadi. Se favorecerán aquellas empresas que adecuen sus establecimientos para garantizar el acceso y atención a un mayor número de usuarios turísticos con diversidades funcionales. La puntuación máxima será de 15 puntos, distribuida del siguiente modo:

● Laranja-koloreko zigilua aniztasun funtzional fisikoan: 3.

● Sello naranja en diversidad funcional física: 3.

● Berde-koloreko zigilua aniztasun funtzional fisikoan: 10.

● Sello verde en diversidad funcional física: 10.

● Berde-koloreko zigilua aniztasun funtzional bat baino gehiagotan, horietako bat fisikoa izanik: 15.

● Sello verde en más de una diversidad funcional, siendo una de ellas la física: 15.

5.– Kalitate-kudeaketako eta ingurumen-kudeaketako sistema egiaztagarriak ezartzeko irizpide espezifikoak:

5.– Criterios específicos para la implantación de sistemas certificables de gestión de la calidad y de gestión ambiental:

8. irizpidea: lehentasuna emango zaie sistema egiaztagarri horiek ezartzeko Eusko Jaurlaritzak garatutako diru-laguntzen programen babesean lehendik laguntzarik eskatu ez duten edo, hala badagokio, onuradun izan ez diren enpresei. Gehieneko puntuazioa 5 puntu izango dira, honako eran banatuta:

Criterio 8: se priorizaran a las empresas que no hayan solicitado anteriormente una ayuda o, en su caso, resultado beneficiarias, al amparo de los programas subvencionales desarrollados por el Gobierno Vasco para la implantación de los citados sistemas certificables. La puntuación máxima será de 5 puntos, distribuida del siguiente modo:

● Ekimen mota horretarako Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzen programen laguntzak ez jaso izana: 5.

● No haber recibido ayudas de los programas subvencionales del Gobierno Vasco para este tipo de iniciativas: 5.

● Ziurtagiria berritzea: 3.

● Renovación de la certificación: 3.

6.– Dokumentu bidez egiaztatzen ez diren irizpideak ez dira ebaluatuko.

6.– No se evaluarán los criterios que no se acrediten documentalmente.

7.– Diruz lagun daitezkeen lau jardun-talde edo -tipologietako bakoitzean espedienteak handitik txikira ordenatuko dira lortutako puntuazioaren arabera, puntuaziorik handiena duenak lehentasuna izanik. Puntuazioan berdinketa baldin badago, onartutako inbertsiorik handiena duenak lehentasuna izango du, kalitate-kudeaketako eta ingurumen-kudeaketako sistema egiaztagarriak ezartzeko proiektuen kasuan salbu, kasu horretan onartutako gasturik txikienak izango baitu lehentasuna.

7.– En cada uno de los cuatro grupos o tipologías de actuación subvencionables, los expedientes se ordenarán de mayor a menor en función de la puntuación obtenida, teniendo prioridad el de mayor puntuación. En caso de producirse una igualdad en la puntuación, tendrá prioridad el de mayor inversión admitida, salvo en el caso de los proyectos para la implantación de sistemas certificables de gestión de la calidad y de gestión ambiental, que será aquel que tenga un menor gasto admitido.

8.– Lau konkurrentzia-eremuetako bakoitzerako, deialdiaren ebazpenak bakoitzari esleitutako kreditua ezarriko du. Baliabide ekonomikoak banatu ondoren atalen batean edo batzuetan agortu gabeko diru-erabilgarritasuna baldin badago, soberakinak banatu egingo dira hala behar duten atalen artean. Ebaluazio-batzordeak proposatuko du banaketa hori.

8.– Para cada uno de los cuatro ámbitos de concurrencia la resolución de convocatoria fijará la el crédito asignado a cada uno de ellos En el caso de que, una vez distribuidos los recursos económicos, existiera en alguno o algunos de los apartados disponibilidades económicas no agotadas, se procedería al reparto de los excedentes entre los apartados que lo necesitasen. Será la Comisión de evaluación quién proponga dicho reparto.

16. artikulua.– Diru-laguntza ebaztea eta ordaintzea.

Artículo 16.– Resolución y pago de la subvención.

1.– Turismo arloko Zuzendaritzak du eskumena erakundeek eskatutako laguntzak eman edo ukatzeko administrazio-ebazpenak eman eta jakinarazteko; sei hileko epea du horretarako, urteko deialdia argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita. Ebazpen horren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezake interesdunak turismo arloan eskumena duen Sailburuordetzan, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legean xedatutakoari jarraiki.

1.– Corresponderá a la Dirección competente en materia de Turismo dictar y notificar, en un plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria anual, la resolución administrativa por la que se conceda o se deniegue la ayuda solicitada. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería competente en materia de Turismo, según lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Epe hori igaro ondoren inolako ebazpenik eman edo jakinarazi ez bada, laguntza-eskaera ez dela onartu uler dezake erakunde interesdunak, organo eskudunak eskatutako laguntzari dagokionez berariazko ebazpena eman beharrari utzi gabe.

2.– Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución alguna, la entidad interesada podrá entender desestimada su pretensión, sin perjuicio de la obligación del órgano competente de dictar resolución expresa en relación a la subvención solicitada.

3.– Laguntzak emateko ebazpena erakunde interesdun bakoitzari jakinarazi beharko zaio banan-banan. Horretaz gain, erakunde esleipendunen zerrenda eta emandako laguntzen zerrenda urtero argitaratu ahal izango da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

3.– La resolución de concesión de ayudas deberá notificarse de forma individualizada a cada entidad interesada, sin perjuicio de que con carácter anual se publique en el Boletín Oficial del País Vasco una relación de las entidades adjudicatarias y de las ayudas concedidas.

4.– Betiere, onartutako diru-laguntza zehaztuko du ematen den ebazpenak, eta Agindu honetako 17. artikuluan jarritako epea igarotakoan, ordaindu egingo da.

4.– En todo caso, la resolución que se emita fijará la subvención correspondiente y se procederá al pago una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 17 de la presente Orden.

17. artikulua.– Enpresa onuradunen betebeharrak.

Artículo 17.– Obligaciones de la empresa beneficiaria.

1.– Agindu honetan araututako diru-laguntzen erakunde onuradunek indarrean dagoen araudia bete beharko dute, betiere azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartzen duen Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 50.2 artikuluan ezarritako betebeharrak aparte utzi gabe; era berean, beste baldintza hauek ere errespetatu beharko dituzte:

1.– Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden, deberán cumplir la normativa vigente, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre; asimismo deberán respetar las siguientes obligaciones:

a) Esleitutako diru-laguntza onartzea. Zentzu horretan, diru-laguntza ematearen Ebazpena jasotako egunetik hasi eta hamabost eguneko epean, onuradunak diru-laguntzari esanbidez eta idazki bidez uko egiten ez badio, diru-laguntza onartutzat hartuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la Resolución de concesión de la subvención la entidad beneficiaria no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

b) Diru-laguntza eman den xede jakinerako erabiltzea.

b) Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

c) Helburu berberarekin edozein administrazio edo erakunde publiko zein pribatuk emandako diru-laguntzak edo laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak eskuratu dituela jakinaraztea diru-laguntza eman duen organoari.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

d) Diru-laguntza emateko kontuan hartutako edozein zirkunstantzia objektibo zein subjektibotan aldaketarik badago, aldaketa hori egin baino lehen horren berri ematea.

d) Comunicar con anterioridad a su realización la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan turismo arloan eskumena duen Sailak, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak, jasotako laguntzei dagokienez dituzten eginkizunak betez, eskatzen dieten informazio guztia aurkeztea.

e) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de turismo, así como por la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones respecto a las ayudas percibidas.

f) Jasotako funtsen aplikazioa egiaztatzen duten dokumentuak eta fakturak gordetzea, baita dokumentazio elektronikoa ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak horiek egiaztatzeko eta kontrolatzeko aukera izan dezan, gutxienez, 4 urteko denbora-tartean, diruz lagundutako jardueraren azken justifikazioaren egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.

f) Conservar los documentos y las facturas justificativas de la aplicación de los fondos percibidos, incluida la documentación electrónica, en tanto puedan ser objeto de comprobación y control por parte de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante, al menos, un período de 4 años, a partir del día siguiente a la justificación final de la actividad subvencionada.

g) Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuari buruzko abenduaren 22ko 6/2003 Legearen II. tituluko hizkuntza-eskubideak aipatzen dituen VII. kapituluan jasotako hizkuntza-eskubideak errespetatzea.

g) Respetar los derechos lingüísticos recogidos en el Capítulo VII del Título II de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.

h) Administrazioaren laguntzak kontratatzen, adosten edo jasotzen dituzten erakundeei Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 2.3 artikuluak ezartzen dizkien betebeharrak betetzea.

h) Cumplir con las obligaciones del artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres, para las entidades que contratan, convenían y reciben ayudas de la administración.

18. artikulua.– Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 18.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Diru-laguntza emateko kontuan izandako baldintzetan egindako aldaketa orok diru-laguntza hori emateko ebazpena aldatzea ekarri ahal izango du, betiere diru-laguntzaren onuraduna izateko arau honetan ezarritako gutxieneko eskakizunak betetzen badira.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en la presente norma para ser beneficiario de ésta.

Horretarako, Turismo Zuzendaritzak aldaketa egiteko dagokion ebazpena emango du, eta, bertan, emandako diru-laguntzen zenbatekoak egokituko dira.

A estos efectos, por la Dirección competente en materia de Turismo se dictará la oportuna resolución de modificación, en la que se reajustarán los importes de las subvenciones concedidas.

19. artikulua.– Ikuskapena.

Artículo 19.– Inspección.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan turismo-arloan eskumena duen sailak egokitzat jotako ikuskaritza eta egiaztapen guztiak egingo ditu, diruz lagundutako jardunen garapenari eta egikaritzeari dagokionez; horrela, erakunde onuradunek eskatzen zaien informazio guztia aurkeztu beharko dute, eta hori guztia Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Auzitegiak egin dezaketen kontrola aparte utzi gabe, betiere bere eginkizunen egikaritzapenean jasotako laguntzei dagokienez.

El Departamento de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco competente en materia de turismo, realizará las inspecciones y comprobaciones que estime oportunas en relación con el desarrollo y ejecución de los proyectos presentados debiendo aportar las entidades beneficiarias cuanta información complementaria les sea solicitada, todo ello sin perjuicio del control que realice la Oficina de Control Económico del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, en el ejercicio de sus funciones respecto a las ayudas percibidas.

20. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 20.– Incumplimientos.

Erakunde onuradunak diru-laguntza emateko ebazpenean eta gainerako arau aplikagarrietan ezarritakoa betetzen ez badu, aurkeztutako datuak gezurrezkoak badira, dirua diru-laguntza ematea eragin zuen helbururako ez den beste baterako erabili badu, turismo-arloan eskumena duen zuzendaritzak ondorio horretarako irekitako espedientea bideratu eta interesdunari hamabost eguneko epean entzun ondoren, diru-laguntza galduko du eta jasotako dirua gehi dagozkion legezko interesak bi hilabeteko epean Eusko Jaurlaritzaren Diruzaintza Nagusira itzuli beharko ditu, bidezkoak diren gainerako ekintzak eragotzi gabe. Hori guztia, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan ezarritakoaren arabera.

El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de los términos establecidos en la resolución de concesión y demás normas de aplicación, la falsedad de los datos presentados, la aplicación de la cantidad percibida para una finalidad distinta de la que motivó su concesión determinará previa tramitación del oportuno expediente incoado al efecto por la Dirección competente en materia de Turismo y audiencia a la entidad interesada por un periodo de quince días, la pérdida de la subvención y la obligación de reintegrar a la Tesorería General del Gobierno Vasco en el plazo de dos meses las cantidades percibidas, más los correspondientes intereses legales que correspondan, sin perjuicio de las demás acciones que procedan, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, y en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

21. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 21.– Datos de carácter personal.

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonalen Fitxategi Publikoei eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, deialdi hauetan parte hartzen dutenek baimena ematen dute deialdien izapidetzean jasotako datu pertsonalak tratatu eta argitaratzeko. Datuok, bestalde, fitxategi batean sartuko dira, eta, hain zuzen, hauxe izango da fitxategi horien xedea: diru-laguntzen deialdiak kudeatzea eta deialdi horietan parte hartzen duten pertsonei deialdiaren garapenaren berri ematea. Turismo arloan eskumena duen Zuzendaritza da fitxategi horien arduraduna. Datuak eskuratu, zuzendu, kontsultatu eta horien aurka egiteko eskubideak Turismo arloan eskumena duen Zuzendaritza horretan erabili ahal izango dira. Horretarako, Donostia kaleko 1. zenbakira (01010, Vitoria-Gasteiz) jo beharko da.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de las convocatorias, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en las mismas, serán incluidos en ficheros cuyo objeto será gestionar las convocatorias de subvenciones, así como para informar a las personas concurrentes a las mismas de su desarrollo. La responsable de estos ficheros es la Dirección competente en materia de Turismo. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección competente en materia de Turismo, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián, 1; 01010 Vitoria-Gasteiz.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1.– Laguntza-programa honen 2014ko ekitaldiko deialdian, 2013ko uztailaren 12tik laguntza-eskabidea aurkezten den eguneraino egindako inbertsioak onartuko dira, betiere eskabidea ekitaldi horretarako deialdian ezarritako epearen barruan aurkeztu bada.

1.– En la convocatoria del ejercicio 2014 del presente programa de ayuda se admitirán las inversiones realizadas desde el 12 de julio de 2013 hasta la fecha de la presentación de la solicitud de ayuda, dentro del plazo establecido en la convocatoria para dicho ejercicio.

2.– Turismo-enpresak modernizatzeko laguntza-programa arautzen duen Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko uztailaren 27ko Aginduaren babesean laguntzak eskatu zituzten enpresek, ez badiete laguntza eman kreditua agortu delako baina era berean eskaeretan bildutako proiektuen aldeko iritzia jaso bazuten, proiektu horiek laguntza-programa honetan aurkeztu ahal izango dituzte, baldin eta Agindu honen 6. artikuluan diruz lagun daitezkeen inbertsioen artean badaude eta bertan ezartzen diren betekizunak betetzen badituzte. Dagokion epea irekitzen denean, beharrezkoa izango da beste eskaera bat aurkeztea.

2.– Las empresas que solicitaron ayudas al amparo de la Orden de 27 de julio de 2011 del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo por la que se regula el programa de apoyo a la modernización de las empresas turísticas, que fueron denegadas por haberse agotado el crédito, pero que, sin embargo, los proyectos en ellas contenidos fueron estimados positivamente, podrán presentar al presente programa de ayudas los citados proyectos siempre y cuando los mismos se encuentren entre las inversiones subvencionadas en el artículo 6 de la presente Orden y cumplan los requisitos establecidos en la misma. Será necesaria la presentación de una nueva solicitud una vez abierto el plazo correspondiente para ello.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Agindu hau indarrean jartzen denean, turismo-enpresen modernizaziorako laguntza-programa arautzen duen Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko uztailaren 27ko Agindua eta turismo-sektorean kalitate-kudeaketako eta ingurumen-kudeaketarako sistema egiaztagarriak ezartzeko laguntzen programa arautzen duen Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2011ko uztailaren 27ko Agindua indargabetuta geratuko dira.

A la entrada en vigor de la presente Orden quedará derogada la Orden de 27 de julio de 2011 del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo por la que se regula el programa de apoyo a la modernización de las empresas turísticas, así como la Orden de 27 de julio de 2011, del Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo por la que se regula el programa de ayudas para la implantación de sistemas certificables de la gestión de la calidad y de la gestión ambiental en el sector turístico.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honen aurka, Euskadiko Auzitegi Nagusian Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa ezarri ahal izango da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasi eta bi hilabeteko epean.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko ekainaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de junio de 2014.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común