Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

101. zk., 2014ko maiatzaren 30a, ostirala

N.º 101, viernes 30 de mayo de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
2386
2386

80/2014 DEKRETUA, maiatzaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen dekretua aldatzen duena.

DECRETO 80/2014, de 20 de mayo, de modificación del Decreto por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2012ko abenduaren 15ean jarri zen indarrean 241/2012 Dekretua, azaroaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT) arautzen duena. Beste alde batetik, 2013ko ekainaren 28an jarri zen indarrean 8/2013 Legea, ekainaren 26koa, Birgaitzeari eta hiri-berroneratzeari eta -berrikuntzari buruzkoa.

El Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la Inspección Técnica de Edificios (ITE) en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entró en vigor el 15 de diciembre de 2012. Por su parte, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, entró en vigor el 28 de junio de 2013.

Euskal arauak eta estatuko legeak izen desberdina ematen badiote ere eraikuntzen eta eraikinen egoera ikuskatzeko eta balioesteko prozedurari –Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT), lehenengoak, eta Eraikinak Ebaluatzeko Txostena, estatuko arauak–, eraikinen kontserbazio-egoera egiaztatzeari buruzko arau-edukiak jasotzen dira bi xedapen horietan. Gainera, eraikinen irisgarritasuna eta horien eraginkortasun energetikoa ikuskatzeari buruzko aurreikuspen zehatz batzuk ere jasotzen dituzte bi arau horiek, nahiz eta horien emaitzak ez diren berdin jasotzen erkidegoko txostenean eta estatukoan.

Independientemente de que la norma reglamentaria vasca y la ley estatal otorguen distinta denominación al procedimiento de inspección y valoración del estado de las construcciones y edificaciones –Inspección técnica de Edificios (ITE), en la primera, e Informe de Evaluación de Edificios, en la norma estatal–, los contenidos normativos de ambas disposiciones se refieren a la acreditación del estado de conservación de los edificios; además, ambas normativas contemplan determinadas previsiones sobre la inspección de la accesibilidad de los edificios y su eficiencia energética, si bien el resultado de las mismas no tiene idéntico reflejo en el informe autonómico y el estatal.

Beste alde batetik, ikuskapen-txostena aurkezteko egutegi bana ezartzen dute bi arauek, eta estatuko egutegia malguagoa da Egutegi berri hori onartu izanak aukera ematen duenez dekretu autonomikoan hasiera batean ezarritako egutegia malgutzeko, arau honen bidez egutegi berri bat ezartzen da, malguagoa, hobeto egokitzen zaiena txostenaren xede den eraikin-parkeari zein ikuskapena gauzatzeko erabilgarri dauden bitarteko teknikoei. Hortaz, udalak egoera berrira egokitzeko gehienezko epea markatuko du egutegiak, udalerrian jadanik badiren eraikinen arabera eta eraikinok kudeatzeko gaitasunaren arabera.

Por otro lado, ambas normativas establecen un calendario de presentación del informe de inspección, resultando el estatal más flexible. La aprobación de ese nuevo calendario permite flexibilizar el establecido inicialmente por el Decreto autonómico, por lo que mediante la presente norma se establece un nuevo calendario, más amplio, que se adecúa tanto al parque edificatorio objeto del informe como a los medios técnicos existentes para llevar a cabo la inspección. Se trataría de un plazo máximo al que los municipios se ajustarán según las circunstancias de los edificios existentes en su término municipal y su capacidad de gestión de los mismos.

Horregatik guztiagatik, egoki iritzi zaio erkidegoko araua egokitzeari. Alde batetik, 2., 4., 5., 11. eta 12. artikuluetan sartu dira bai irisgarritasun unibertsalaren oinarrizko baldintzak ebaluatu beharra, bai desgaitasuna duten pertsonak eraikinetara sartzerakoan eta horiek eraikinak erabiltzerakoan ez diskriminatzearekin lotutako baldintzak ebaluatu beharra, bai eta eraikinaren eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriari buruzko informazioa jaso beharra ere. Beste alde batetik, egutegi berri bat ezarri da, eta bere garaian azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuan zehaztutako gainerako programazioak aldatu dira, horren eraginpeko subjektuen eskariei erantzuna emateko; hori horrela, epea luzatu da, 2017ko ekainaren 27a baino lehen 50 urte beteko dituzten eraikinentzat.

Por todo lo expuesto, se ha entendido conveniente la adecuación de la norma autonómica, por un lado, incorporando en sus artículos 2, 4, 5, 11 y 12 la necesidad de evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, y la inclusión de la información relativa al certificado de eficiencia energética del edificio; por otro lado, adoptando un nuevo calendario y modificando el resto de programación fijados en su momento en el Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, de manera que se responda a las demandas de los distintos sujetos afectados por la misma, ampliando el plazo para aquellos edificios que cumplan 50 años antes del 27 de junio de 2017.

Bestalde, okerrak edo akatsak zuzentzeko ziurtagiria aurkezteko modua arautu da.

Además se ha regulado la forma de presentación del certificado de subsanación de deficiencias.

EIT lantzeko prozedura araudiaren arabera betetzeko xedez, eta horren eraginkortasuna hobetze aldera, alderdi teknikoa zehaztu zaie zenbait dokumenturen formatuari; hain zuzen ere, udalean kopia aurkeztu behar zaienei, dekretuaren fitxak eta eranskinak osatzen dituztenei.

Con objeto de cumplimentar reglamentariamente el procedimiento para la elaboración de la ITE y la eficacia de la misma, se especifica el aspecto técnico referido al formato de los documentos de los que debe presentarse copia en el Ayuntamiento y que completan las fichas y anexos del Decreto.

Azkenik, kontserbazio-lanak egiteko, denentzako irisgarritasuna lortzeko edo eraginkortasun energetikoa aztertzeko xedea duten lanak egiteko laguntza publikoak eskatu dituzten herritarren jabetzako eraikinetan EIT egitea nahitaezkoa izango da aurrerantzean, eraikina zaharra edo berria izan.

Por último, se ha establecido la obligatoriedad de realizar la ITE para los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, independientemente de la antigüedad de los inmuebles.

Ondorioz, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren proposamenez, Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren adostasunarekin, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2014ko maiatzaren 20an egindako bilkuran proposamena aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, de acuerdo la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 20 de mayo de 2014,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Aldatu egiten da 2. artikulua –Irismena–, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuan. Honela idatzita geratzen da:

Artículo primero.– Se modifica el artículo 2 –Alcance– del Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá la siguiente redacción:

«1.– Dekretu honetan araututakoaren bidez, sistema objektibo eta bateratu bat ezartzen da, aukera ematen diena katalogatutako, babestutako edo bizitegi-erabilerako eraikinen jabe diren pertsona fisikoei nahiz juridikoei, haiek erabiltzen dituztenei eta administrazio eskudunei jakiteko zer kalte edo akats ikusi diren eraikin horietan, zeren ondorio izan daitezkeen eta zer neurri gomendatzen diren haien egonkortasuna, segurtasuna, iragazgaiztasuna eta egiturazko finkapena ziurtatzeko, eraikitakoa dagokion zertarakoaren arabera benetan erabili ahal izateko. Sistemak, era berean, hauetarako bide ematen du: alde batetik, eraikinaren inguratzailearen eta instalazioen egoera ebaluatzeko aukera ematen du, eraginkortasun energetikoarekin zerikusia duten parametroen ikuspuntutik, eraikinaren eraginkortasun energetikoa ziurtatze aldera; bestetik, informazioa edukitzeko aukera, irisgarritasun unibertsaleko oinarrizko baldintzei buruz eta desgaitasunen bat duten pertsonak eraikinera iristeko eta hura erabiltzeko orduan diskriminaziorik ez egoteko baldintzei buruz, betiere indarrean dagoen legediarekin bat. Hartara, baldintza horiek betetze aldera, eraikinean arrazoizko egokitzapen edo doikuntzarik egin ahal den edo ez erabaki ahalko da.

«1.– Mediante la regulación establecida en el presente Decreto se implanta un sistema objetivo y unitario que permite tanto a las personas físicas o jurídicas propietarias de los edificios catalogados o protegidos o de uso residencial, como a quienes hacen uso de ellos, o a las administraciones competentes, conocer los desperfectos y las deficiencias apreciadas en dichos edificios, sus posibles causas y las medidas recomendadas para asegurar la estabilidad, la seguridad, la estanqueidad y su consolidación estructural, de manera que sea posible el uso efectivo de la edificación según el destino que le es propio. Así mismo, permite estimar las condiciones de la envolvente del edificio y sus instalaciones desde la perspectiva de sus parámetros relacionados con la eficiencia energética, al objeto de certificar la eficiencia energética del edificio, e informar sobre las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas.

Etxebizitza kolektibokoak ez diren eraikin katalogatuetan ez da eraginkortasun energetikoaren ziurtapenik egin beharko.

Los edificios catalogados que no sean de vivienda colectiva quedarán exentos de realizar la certificación de la eficiencia energética.

2.– Eraikineko instalazio edo elementu batzuen egiaztapena arau honetatik kanpo geratzen da, baldin eta haien azterketa edo ikuskapen teknikoa sektore-araudi espezifiko baten arabera egin behar bada; besteak beste, hauek dira: igogailuak, instalazio elektrikoak, telekomunikazio-instalazioak, berokuntzakoak, eta ur bero sanitarioa ematekoak. Halakoen existentziaren eta osaeraren berri baino ez da eman behar, eta horiei buruzko derrigorrezko dokumentazio administratiboa zein teknikoa dagoen ala ez jakinarazi.»

2.– Queda excluida de la presente norma la verificación de aquellas instalaciones o elementos del edificio cuya revisión o inspección técnica está sometida a normativa sectorial específica, tales como ascensores, instalaciones eléctricas, de telecomunicación, de calefacción, o de producción de agua caliente sanitaria. Se informará exclusivamente sobre su existencia y composición, así como sobre la posesión de documentación obligatoria tanto administrativa como técnica sobre las mismas.»

Bigarren artikulua.– Aldatu egiten da 2. paragrafoa 4. artikuluan –Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT)–, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuan. Honela idatzita geratzen da:

Artículo segundo.– Se modifica el párrafo 2 del artículo 4 –La Inspección Técnica de Edificios (ITE)– del Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá la siguiente redacción:

«2.– Eraikinen Ikuskapen Teknikoan, begiz ikuskatuko dira eraikinaren egitura, fatxada, estalkia eta saneamendu- nahiz hornikuntza-sare komunak, jakiteko zer eraikuntza-ezaugarri dituen, nolako egoeran dagoen eta zer patologia izan ditzakeen. Eraikinaren inguratzaileari eta instalazioei buruzko datuak ere jasoko dira, eraikinaren eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko, eta informazioa edukitzeko irisgarritasun unibertsaleko oinarrizko baldintzei buruz eta desgaitasunen bat duten pertsonak eraikinera iristeko eta hura erabiltzeko orduan diskriminaziorik ez egoteko baldintzei buruz, indarrean dagoen legediarekin bat. Hartara, baldintza horiek betetze aldera eraikinean arrazoizko egokitzapen edo doikuntzarik egin ahal den edo ez erabaki ahalko da.»

«2.– La ITE comprenderá una inspección visual de la estructura, fachada y cubierta, y las redes comunes de saneamiento y abastecimiento, con el fin de conocer sus características constructivas, su estado y las patologías que puedan afectar al edificio. Además, incluirá una toma de datos de la envolvente del edificio, e instalaciones al objeto de certificar la eficiencia energética del edificio, e informar sobre las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas.»

Hirugarren artikulua.– Aldatu egiten dira e eta f idatzi-zatiak 5. artikuluan –Eraikinen ikuskapen teknikoaren helburuak–, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuan. Honela idatzita geratzen dira:

Artículo tercero.– Se modifican los apartados e y f del artículo 5 –Objetivos de la inspección técnica de edificios– del Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrán la siguiente redacción:

«e) Eraikinaren oinarrizko irisgarritasun-baldintzak zehaztea, sarbideetan eta barne komunikazioetan, ataritik etxebizitzetako sarreretaraino, indarrean dagoen legediaren arabera.

«e) Determinar las condiciones básicas de accesibilidad del edificio en sus accesos y comunicaciones interiores desde el portal hasta el acceso a las viviendas, de acuerdo con la normativa vigente.

f) Eraikinaren inguratzailearen eta horren berotze- eta girotze-instalazioen elementuen ezaugarriak adieraztea, eraikinaren edo etxebizitzen eta lokalen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko.»

f) Caracterizar los diversos elementos de la envolvente del edificio y sus instalaciones de calefacción y climatización a efectos de certificar la eficiencia energética del edificio o de las viviendas y locales.»

Laugarren artikulua.– Aldatu egiten da 1. paragrafoa 11. artikuluan –EITren txostena/galdera-sorta eta irizpena–, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuan. Honela idatzita geratzen da:

Artículo cuarto.– Se modifica el párrafo 1 del artículo 11 –Informe-cuestionario y Dictamen de la ITE– del Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá la siguiente redacción:

«1.– Ikuskapenak honako hauek bilduko ditu: batetik, txosten/galdera-sorta bat, eta, bestetik, irizpen zehatz bat. Txosten/galdera-sortaren bidez, egiaztatu egingo da bisita egin dela eta eraikinaren ikuskapen teknikoa egiteko aztertu behar diren elementuak ikuskatu direla. Irizpen zehatzean, berriz, ikuskatzaileak bere iritzia adieraziko du honako alderdi hauen gainean:

«1.– La inspección constará de un informe-cuestionario, con el que se acreditará que se ha efectuado la visita y revisión de los elementos objeto de análisis para la elaboración de la inspección técnica del edificio, y de un Dictamen detallado, en el que el personal inspector manifestará su opinión sobre los siguientes aspectos:

a) Eraikinaren kontserbazioa, segurtasuna, iragazgaiztasuna eta egiturazko finkapena. Gainera, egin beharreko obrei buruzko hasierako argibideak emango ditu.

a) Las condiciones de conservación, seguridad, estanqueidad y de consolidación estructural del edificio, así como una indicación inicial de las obras a realizar.

b) Irisgarritasun unibertsaleko oinarrizko baldintzak eta desgaitasunen bat duten pertsonak eraikinera iristeko eta hura erabiltzeko orduan diskriminaziorik ez egoteko baldintzen ebaluazioa, indarrean dagoen legediarekin bat –baldintza horiek betetze aldera eraikinean arrazoizko egokitzapen edo doikuntzarik egin ahal den edo ez erabakiko du.

b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas.

c) Eraikineko eraginkortasun energetikoaren ziurtagiria, indarrean dagoen araudiak agintzen duen edukiarekin eta bertan agertzen den prozedura erabiliz.»

c) La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente.»

Bosgarren artikulua.– Aldatu egiten da d idatzi-zatia 12. artikuluan –Eraikinen Ikuskapen Teknikoari buruzko Irizpenaren edukia–, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuan. Honela idatzita geratzen da:

Artículo quinto.– Se modifica el apartado d del artículo 12 –Contenido del Dictamen de la Inspección Técnica de Edificios– del Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá la siguiente redacción:

«d) Eraikineko iturri- eta saneamendu-sare komunen egoera orokorra; horretaz gain, eraikineko gainerako instalazioen existentziari, osaerari eta dokumentazio administratiboari eta teknikoari buruzko informazioa.»

«d) Estado general de las redes comunes de fontanería y de saneamiento del edificio, así como información sobre la existencia, composición y documentación administrativa y técnica del resto de instalaciones del edificio.»

Seigarren artikulua.– Bi atal gehitzen zaizkio, k eta l idatzi-zatiak hain zuzen ere, 12. artikuluari –Eraikinen Ikuskapen Teknikoari buruzko Irizpenaren edukia–, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuan. Honela idatzita geratzen dira:

Artículo sexto.– Se añaden dos apartados, k y l, al artículo 12 –Contenido del Dictamen de la Inspección Técnica de Edificios– del Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrán la siguiente redacción:

«k) Ebaluazio bat, irisgarritasun unibertsaleko oinarrizko baldintzei buruz eta desgaitasunen bat duten pertsonak eraikinera iristeko eta hura erabiltzeko orduan diskriminaziorik ez egoteko baldintzei buruz, indarrean dagoen legediarekin bat. Hartara, eraikinean arrazoizko egokitzapen edo doikuntzarik egin ahal den edo ez argituko da.

«k) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para satisfacerlas.

l) Eraikinaren eraginkortasun energetikoaren ziurtapena, indarrean dagoen legediak horretarako ezartzen dituen edukiarekin eta prozedurarekin.»

l) La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente.»

Zazpigarren artikulua.– Aldatu egiten da 5. paragrafoa 14. artikuluan –EIT azterketa egiteko prozedura–, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuan. Honela idatzita geratzen da:

Artículo séptimo.– Se modifica el párrafo 5 del artículo 14 –Procedimiento para la realización de la ITE– del Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá la siguiente redacción:

«5.– Bestalde, ekainaren 30eko 2/2006 Legean, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoan, bildutako 200. artikuluko betebeharra betetzeko, EIT azterketari dagokionez, jabeek ikuskapenaren ondoriozko txostenaren eta irizpenaren kopia aurkeztuko dute higiezina kokatuta dagoen udalerriari dagokion udalean, hala nola haiek idatzi dituen teknikariaren erantzukizunpeko adierazpena, paperean eta XML artxibo batean, bai eta PDF formatuan ere, CD euskarrian. Bide telematikoa erabiliz ere aurkez daiteke, hartarako aukera emanez gero.

«5.– A efectos de cumplir con la obligación del artículo 200 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en relación con la ITE, la propiedad presentará copia del informe y dictamen resultante de las inspecciones, así como la declaración responsable del técnico redactor de los mismos en el Ayuntamiento correspondiente al municipio en el que radique el inmueble en papel y en archivo XML y en formato PDF en soporte CD. Se podrá presentar, así mismo, por vía telemática si así se posibilitara.

Formatuetan aurkeztutako datuak berdinak ez badira, CD euskarriko XML artxiboan aurkeztutakoak gailenduko dira.

En los supuestos de disparidad en los datos aportados en los diversos formatos prevalecerán los datos presentados en el archivo XML en soporte CD.

XML fitxategi edo artxiboei dagokienez, aplikazio informatiko batetik sortu beharko dira, esportatzeko. Hauxe izango da aplikazio hori: Eusko Jaurlaritzak 2011ko martxoan editatutako EIT-Eraikinen Ikuskapen Teknikoa edo horren ordezkoa.»

Los archivos XML serán de los generados para exportar por la aplicación informática ITE-Inspección Técnica de Edificios, editada por el Gobierno Vasco en marzo de 2011 o las que al efecto la sustituyan.»

Zortzigarren artikulua.– Aldatu egiten da 6. paragrafoa 14. artikuluan –EIT azterketa egiteko prozedura–, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuan. Honela idatzita geratzen da:

Artículo octavo.– Se modifica el párrafo 6 del artículo 14 –Procedimiento para la realización de la ITE– del Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá la siguiente redacción:

«6.– Hauek bidaliko dituzte udalek, aurrez hitzartutako eran bidali ere, Eusko Jaurlaritzan etxebizitzen alorreko eskumenak dituen sailera, dekretu honek araututako EITren erregistro bateratu bakarrean idatziz jaso daitezen: jabeak aurkeztutako EITren dokumentazioaren kopia bat, XML fitxategian, PDF formatuan eta CD euskarrian, eta EITn hautemandako urritasunak zuzentzeko ziurtagiria, 16. artikuluaren 4. puntuan zehaztutakoa, euskarri berdinean.»

«6.– Los Ayuntamientos, en la forma convenida previamente, remitirán al departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco una copia de la documentación de la ITE presentada por el propietario en archivo XML y en formato PDF en soporte CD, así como el certificado de subsanación de deficiencias detectadas en la ITE del artículo 16 apartado 4, y en ese mismo soporte, al objeto de su anotación en el registro integrado único de ITE regulado en el presente Decreto.»

Bederatzigarren artikulua.– Aldatu egiten da 4. paragrafoa 16. artikuluan –Ikuskapen teknikoa egitearen ondoriozko betebeharrak–, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuan. Honela idatzita geratzen da:

Artículo noveno.– Se modifica el párrafo 4 del artículo 16 –Obligaciones derivadas de la realización de la inspección técnica– del Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá la siguiente redacción:

«4.– Behin 12. artikuluan zehaztutako esku-hartzearen 1., 2. eta 3. mailetan agindutako jarduketak amaitu ondoren, eta ongi gauzatu direla egiaztatzeko, dagokion EITn hautemandako akatsak zuzentzeko ziurtagiria aurkeztuko da udalean, III. eranskinean jasotako ereduaren arabera –paperean–, eta XML fitxategian eta PDF formatuan, CD euskarrian. Eskumena duen pertsonal teknikoak izenpetuko du ziurtagiria, obra-proiekturik behar ez bada. Obra-proiektua behar izanez gero, obra-bukaerako ziurtagiria izenpetzen duen pertsonal fakultatiboak izenpetuko du. Azken kasu horretan, obra bukaerako ziurtagiriaren kopia bat aurkeztuko da, eskumena duen elkargo profesionalak ikus-onetsia. Udalak higiezinaren amaierako ikuskapen bat egin ahal izango du.

«4.– Una vez terminadas las actuaciones ordenadas en los grados de intervención 1, 2 y 3 del artículo 12, y al objeto de verificar su correcta ejecución, se presentará en el Ayuntamiento el certificado de subsanación de deficiencias detectadas en la ITE correspondiente, según modelo del anexo III, en papel, y en archivo XML y en formato PDF en soporte CD. El certificado lo firmará personal técnico competente, en el caso de no precisar proyecto de obras, o, en caso contrario, el personal facultativo firmante del certificado final de obra, debiendo adjuntarse, en este último caso, una copia del certificado final de obras visado por el Colegio Profesional competente, reservándose el Ayuntamiento la posibilidad de realizar una inspección final del inmueble.

Formatu desberdinetan aurkeztutako datuak bat ez badatoz, CD euskarriko XML artxiboan aurkeztutakoak gailenduko dira.

En los supuestos de disparidad en los datos aportados en los diversos formatos prevalecerán los datos presentados en el archivo XML en soporte CD.

XML fitxategi edo artxiboei dagokienez, aplikazio informatiko batetik sortu beharko dira, esportatzeko. Hauxe izango da aplikazio hori: Eusko Jaurlaritzak 2011ko martxoan editatutako EIT-Eraikinen Ikuskapen Teknikoa edo horren ordezkoa.»

Los archivos XML serán de los generados para exportar por la aplicación informática ITE-Inspección Técnica de Edificios, editada por el Gobierno Vasco en marzo de 2011 o las que al efecto la sustituyan.»

Hamargarren artikulua.– Aldatu egiten da lehenengo xedapen gehigarria –EIT azterketa egitea dagokien jarduketen programazio orokorra–, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duen azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuan. Honela idatzita geratzen da:

Artículo décimo.– Se modifica la disposición adicional primera –Programación general de las actuaciones sometidas a ITE– del Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá la siguiente redacción:

«Eraikinen ikuskapen teknikoa era ordenatuan gauza dadin eraikinen antzinatasuna kontuan hartuta, 13. artikuluan esandakoaren barruan gauzatu ere, eta, hala balitz, udal-plangintza baztertu gabe –bigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera–, programazio honi jarraituz egingo dira EIT azterketak:

«Con el objeto de procurar una ejecución ordenada de la inspección técnica de los edificios en función de su antigüedad, en el marco del artículo 13, y sin perjuicio, en su caso, de la planificación municipal conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda, las ITE se efectuarán conforme a la programación que a continuación se establece:

a) 2018ko ekainaren 27ra arteko epea izango dute EIT egiteko, dekretu honen aplikazio-eremuan sartzen diren bizitegi-erabilerako etxebizitzek, baldin eta 2017ko ekainaren 27rako 50 urte edo gehiago badituzte. EIT egitetik salbuetsita geratuko dira, nolanahi, egun horretarako dagoeneko ikuskapen teknikoa egina badaukate, dekretu honetan xedatzen den bezala egina, eta egunean baldin badago.

a) Tendrán de plazo hasta el 27 de junio de 2018 para realizar la ITE todos los edificios de uso residencial enmarcados en el ámbito de aplicación de este decreto, que a fecha de 27 de junio de 2017 tuvieran una antigüedad igual o superior a 50 años, salvo que ya, en esa fecha, contasen con una inspección técnica vigente, realizada de conformidad con lo previsto en este Decreto.

b) Dekretu honen aplikazio-esparruan sartzen diren bizitegi-erabilerako eraikinen artean, 2017ko ekainaren 28tik aurrera 50 urte betetzen dituztenek, eta data horretatik aurrera katalogatutakoek, urtebeteko epean egin beharko dute EITa, eraikinak antzinatasun hori betetzen duen egunetik aurrera –bizitegi-erabilerako eraikina bada–, edo katalogatzen direnetik aurrera –eraikin katalogatua bada.»

b) Los edificios de uso residencial que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente Decreto y cumplan 50 años a partir del 28 de junio de 2017, y los edificios catalogados a partir de esa misma fecha, deberán realizar la ITE en el plazo de un año desde que el edificio cumpla dicha antigüedad –en el caso de edificios de uso residencial–, o, desde la fecha de su calificación como tal –en el caso de ser catalogado–.»

Hamaikagarren artikulua.– Laugarren xedapen gehigarri bat gehitzen zaio 241/2012 Dekretuari, azaroaren 21ekoari, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duenari. Honela idatzita geratzen da:

Artículo undécimo.– Se añade una disposición adicional Cuarta al Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá la siguiente redacción:

«Laugarrena.– EIT egin beharra, diru-laguntza publikoak eskuratuz gero.

«Cuarta.– Obligatoriedad de realizar la ITE en caso de acogerse a ayudas públicas.

Dagokion laguntza eskatu baino lehen egin beharko zaie EIT eraikinei, haien titularrek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko diru-laguntza publikoak eskuratu nahi badituzte, kontserbazioa, guztien irisgarritasuna edo eraginkortasun energetikoa xede dituzten obrak egiteko, eraikina zaharra ala berria izan. Eraikina kokatuta dagoen udalerriko udalaren sarrera-erregistroko zigilua eduki behar du EIT txostenak, hala agintzen baitu dekretu honen 14. artikuluak.»

Los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma del País Vasco con el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, deberán realizar la ITE con anterioridad a la formalización de la petición de la correspondiente ayuda, independientemente de la antigüedad del edificio. La ITE deberá tener el sello de Registro de entrada en el Ayuntamiento donde se ubique el inmueble, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 del presente Decreto.»

Hamabigarren artikulua.– Bosgarren xedapen gehigarri bat gehitzen zaio 241/2012 Dekretuari, azaroaren 21ekoari, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duenari. Honela idatzita geratzen da:

Artículo duodécimo.– Se añade una disposición adicional Quinta al Decreto 241/2012, de 21 de noviembre, por el que se regula la inspección técnica de edificios de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que tendrá la siguiente redacción:

«Bosgarrena.– Dokumentazioa Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren Erregistrora eramatea.

«Quinta.– Traslado de documentación al Registro de Inspección Técnica de Edificios.

V. kapituluan araututako erregistroaren balioa, koherentzia eta edukia bermatu eta ziurtatzearren, eta banaka jardunda beste aldi bat hitzartu ezean, udalek eta foru-aldundiek hiru hilean behin helaraziko diote beharrezko dokumentazioa Eusko Jaurlaritzan etxebizitzen alorrean eskumenak dituen sailari; helarazi ere, erregistroan jaso dezan dekretu honetako 18. artikuluan adierazitako moduan.»

Con el fin de garantizar y asegurar la validez, coherencia y contenido del registro regulado en el Capítulo V, y salvo que de forma individualizada se establezca un acuerdo señalando un período diferente, los Ayuntamientos y Diputaciones Forales procurarán trasladar trimestralmente, al departamento competente en materia de vivienda del Gobierno Vasco, la documentación necesaria para su incorporación en el registro en los términos del artículo 18 del presente Decreto.»

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2014ko maiatzaren 20an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 20 de mayo de 2014.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común