Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

196. zk., 2013ko urriaren 14a, astelehena

N.º 196, lunes 14 de octubre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA
OGASUN ETA FINANTZA SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS
4342
4342

416/2013 DEKRETUA, irailaren 24koa, enpresak finantzatzeko abal publikoak emateko ezohiko programa bat garatzeko dena.

DECRETO 416/2013, de 24 de septiembre, por el que se desarrolla un programa extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación empresarial.

Egungo krisi ekonomikoa bereizten duen ezaugarrietako bat honako hau da: Euskadiko enpresa-sektorea finantzatzeko ohiko iturriak, merkataritza-trafiko arruntari lotuta daudenak, nabarmen uzkurtu izana.

Una de las características diferenciadoras de la actual crisis económica es la fuerte contracción experimentada en las habituales fuentes de financiación al sector empresarial vasco asociadas a su tráfico mercantil ordinario.

Finantziazio-gabezia hori arintzeko, 2009-2010, 2011. eta 2012. urteetan abalen programa bat proposatu zen –otsailaren 16ko 52/2010 Dekretua (martxoaren 16ko EHAA, 51. zk.), ekainaren 14ko 125/2011 Dekretua (ekainaren 24ko EHAA, 120. zk.) eta uztailaren 10eko 127/2012 Dekretua (uztailaren 19ko EHAA, 141. zk.)–. Programa horren xedea zen gure ekonomiarako eta enplegurako ezinbestekoa den enpresen kolektibora bereziki bideratutako kapital zirkulatzailea finantzatzea. Enpresa horiek, bakarrik edo beste batzuekin lankidetzan, garrantzizko proiektuetan sartzeko aukera zuten, nazioartean batez ere, eta proiektu horiek garatuz eta gauzatuz, eskari berriak ekartzen zizkieten Euskal Autonomia Erkidegoko hornitzaileei.

Para paliar esta falta de financiación, en los años 2009-2010, 2011 y 2012, se dispuso de un programa de avales, Decreto 52/2010, de 16 de febrero (BOPV n.º 51, de 16 de marzo), Decreto 125/2011, de 14 de junio (BOPV n.º 120, de 24 de junio) y Decreto 127/2012, de 10 de julio (BOPV n.º 141, de 19 de julio), respectivamente, para la financiación de circulante dirigido prioritariamente a un colectivo de empresas vital para nuestra economía y empleo. Empresas que, solas o cooperando con otras, podían acceder a importantes proyectos, la mayoría en el mercado internacional, en cuyo desarrollo y ejecución aportaban nuevas demandas a sus proveedoras de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Enpresa traktoreek gauzatzen duten eragiketa mota horrek asko lagundu du gure industria-sareak jarraitutasuna izan dezan produkzio- eta enplegu-alorretan.

Este tipo de operaciones realizadas por empresas tractoras colaboran de forma importante en la continuidad en términos productivos y de empleo de nuestro tejido industrial.

52/2010 eta 125/2011 Dekretuek honako oinarri hauek zituzten: batetik, EBren Funtzionamendu Itunaren 107.3.b) artikulua; eta, bestetik, itunarekin bateragarriak diren laguntzak ematea ahalbidetzen duen Batzordearen Komunikazio hau: «Europar Batasunaren aldi baterako esparrua, egungo ekonomia- eta finantza-krisialdian finantzaketa eskuratzen laguntzeko estatuko laguntzen neurriei aplikatu beharrekoa». Bestalde, 127/2012 Dekretuak bete egiten zuen Batzordearen Komunikazioan ezarritakoa, estatuek berme gisa emandako laguntzei EBren Itunaren 87. eta 88. artikuluak aplikatzeari buruz.

Los Decretos 52/2010 y 125/2011 se basaban en el artículo 107, apartado 3, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la UE y en la Comunicación de la Comisión «Marco temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera», que permite la concesión de ayudas compatibles con el Tratado. Por su parte, el Decreto 127/2012 cumplía lo establecido en la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía.

Hain zuzen ere, berme gisa emandako laguntzak onartzeko araubide bat ezartzean, 155/10 Batzordearen Komunikazioan ezarritako jarraibideak bete beharra dago (komunikazio hori 2008ko ekainaren 20ko EBAOn argitaratu zen, eta estatuek berme gisa emandako laguntzei EBren Itunaren 87. eta 88. artikuluak aplikatzeari buruzkoa da).

En efecto, el establecimiento de un régimen para la concesión de ayudas otorgadas en forma de garantía ha de seguir los principios recogidos en la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (DOUE C 155/10, de 20-06-2008).

Komunikazio horren arabera, estatuen laguntza mota hori barne-merkatuarekin bateragarritzat hartuko du Batzordeak, Itunaren 87.1 artikuluari jarraikiz, betiere honako baldintza hauek betetzen badira:

Según la citada Comunicación, la Comisión considerará este tipo de ayuda estatal compatible con el mercado interior en aplicación del artículo 87.1 del Tratado, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

– Enpresa krisi-egoeran ez egotea.

– Que la prestataria no sea una empresa en crisis;

– Bermea finantza-transakzio espezifikoei loturik egotea, eta transakzio horiek iraunaldi eta zenbateko mugatuak izatea.

– Que la garantía esté vinculada a transacciones financieras específicas y limitadas en cuanto a duración e importe;

– Bermeak ezingo du estali maileguaren edo bete gabeko beste finantza-obligazioren baten % 80 baino gehiago.

– Que la garantía no cubra más del 80% del préstamo u otra obligación financiera pendiente;

– Bermeagatik ordaintzen den prezioa merkatuan oinarritua egotea.

– Que se paga por la garantía un precio basado en el mercado;

Eusko Jaurlaritzak gure autonomia-erkidegoaren oinarrizko euskarria enpresa-sektorea izaten jarraitzea nahi du, eta horren aldeko apustu aktiboa eginez, beharrezko jotzen du ezohiko jarduera horri eustea, sektorean, eskualde-mailan, ekonomikoki edo gizarteari begira daukaten garrantziarengatik neurri-mota hau justifikatzen duten enpresa-proiektuei laguntzeko.

El Gobierno Vasco, desde una posición decididamente activa a favor del mantenimiento del conjunto del sector empresarial como soporte básico de nuestra Comunidad Autónoma, considera necesario mantener esta actuación extraordinaria atendiendo a aquellos proyectos empresariales cuya importancia sectorial, comarcal, económico o social en su entorno justificaran este tipo de medida.

Laguntza horiek gauzatuko dira ETEei edo ETE-taldeei abal publikoak emanez, inbertsioak edo kapital zirkulatzailea finantzatzeko, bereziki garrantzia emanez industriaren eta enpleguaren sarea mantentzeari. Laguntza horiek emango dira, hain zuzen ere, publikotasun-, konkurrentzia- eta objektibotasun-printzipioen arabera.

Las ayudas se materializarán en la concesión de avales públicos para la financiación de inversiones o de capital circulante a PYMEs o grupos de PYMEs, con especial incidencia en el mantenimiento del tejido industrial y del empleo, y se otorgarán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.

Ezohiko Programa horrek aplikatu beharreko Komunikazioa kontuan hartu eta errespetatzen du, eta Europar Batasunak ezarritako laguntza-tipologiara egokituta dago, baita laguntza horiek baimentzeko oinarrizko baldintzetara ere.

Este Programa Extraordinario tiene en consideración y respeta la Comunicación de aplicación, y está adaptado a la tipología de ayudas establecidas por la Unión Europea y sus condiciones básicas para la autorización de las mismas.

Araubidea zehazteko oinarritzat hartuko dira Batzordeak emandako Komunikazioaren xedapenak, zehazki, EBren Itunaren 87. eta 88. artikuluak estatuek berme gisa emandako laguntzei aplikatzeari buruzkoak.

El régimen se determina en base a las disposiciones de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía.

Halaber, luzatutako Aurrekontu Orokorren erregimenera egokitzen da; izan ere, aplikatu beharreko araudiaren arabera, luzapenean zehar bermeak eman ahal izango dira baldintza berberetan eta luzapena izango duten Aurrekontu Orokorretan baimendutako gehienezko zenbatekora arte. Ildo horretatik, 2013ko ekitaldian eman beharreko abalen gehienezko zenbatekoa 100 milioi euro da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2012. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen abenduaren 23ko 6/2011 Legearen 9. artikuluan finkatutako mugaren barruan dago.

Asimismo, se acomoda al régimen de los Presupuestos Generales prorrogados, dado que, de acuerdo con la normativa aplicable, durante el periodo de prórroga se podrán conceder garantías en las mismas condiciones y hasta un importe máximo igual al autorizado en los Presupuestos Generales objeto de prórroga. A este respecto, el importe máximo de los avales a conceder en el ejercicio 2013 es de 100 millones de euros, incluidos en el límite fijado en el artículo 9 de la Ley 6/2011, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012.

Ezohiko programa horretan 2012an aplikatutako jardun-irizpideei eutsi zaie. Hona hemen nabarmenenak:

Este programa extraordinario mantiene los criterios de actuación aplicados en el año 2012, de entre los que destacaríamos:

– Laguntzaren salbuespen-irizpidea, eskabideak izapidetzeko onartu aurretik hainbat ezaugarri betetzea eskatzen delako.

– El criterio de excepcionalidad de la ayuda, al exigir una serie de características previas para la aceptación a trámite de las solicitudes.

– Laguntza finalistaren kontzeptua, proiektu, eskaera edo kontratu jakin batentzat.

– El concepto de ayuda finalista, dirigida a un proyecto, pedido o contrato concreto.

– Abal publikoaren figura laguntza lortzeko baliabide orokor gisa erabiltzea, finantziazioa lortze aldera.

– El uso de la figura del aval público como instrumento general de ayuda para la consecución de financiación.

– Aurkeztutako eskabidea behar bezala ulertzeko, ebaluatzeko eta bideratzeko beharrezkotzat hartzen den informazio eta dokumentazio oro aurkezteko obligazioa.

– La obligación de presentar cuanta información y documentación se considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

– Enpleguari eutsiko zaiola adierazten duen idazki bidezko konpromisoa.

– Un compromiso escrito de mantenimiento del empleo.

– Abal publikoaren bitartez lortutako finantza-baldintzak enpresa hornitzaileei besterenduko zaizkiela adierazten duen idazki bidezko konpromisoa.

– Un compromiso escrito de traslado de las condiciones financieras logradas mediante el aval público a sus empresas proveedoras.

– Eusko Jaurlaritzaren aurretiazko baimena izan behar da, baldin eta akzioak hirugarrenei eskualdatzen bazaizkie, eta horrek enpresaren kontrola aldatzea badakar.

– La necesidad de contar con una autorización previa del Gobierno Vasco en el caso de una transmisión de acciones a terceras personas que implique un cambio de control de la empresa.

– Aurkeztutako proiektuak, eskaerak edo kontratuak ebaluatzeko metodologia, enpresa-proiektuaren tratamendu unitarioaren printzipioak abian jarriko dituena; enpresak jasotako laguntza guztiak kontuan hartuko dituen leihatila bakarra; eta, halaber, aurkeztutako proiektuarekiko adostasuna eta bideragarritasunari buruz Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak egindako industria-ebaluazioa, bai eta finantza-ebaluazioa ere.

– La metodología de evaluación de los proyectos, pedidos o contratos presentados, que pondrá en práctica los principios de tratamiento unitario del proyecto empresarial, ventanilla única que tenga en cuenta el conjunto de ayudas recibidas por la empresa y, asimismo, la evaluación industrial efectuada por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad de la congruencia y viabilidad del proyecto presentado y su evaluación financiera.

Ondorioz, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren eta Ogasun eta Finantzetako sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko irailaren 24an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad y del Consejero de Hacienda y Finanzas, y previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 24 de septiembre de 2013,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Dekretu honen xedea honako hau da: alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan industria-sareari eta enplegu-sareari eusteko garrantzi handia duten enpresei edo enpresa-taldeei abal publikoak emateko ezohiko programa ezartzea, enpresa horiei finantziazioa lortzea ahalbidetuko diena, kapital zirkulatzailearen premiak estaltzeko; eta beste alde batetik, finantziazio hori lortzeko baldintzak eta prozedura arautzea.

El presente Decreto tiene por objeto establecer un programa extraordinario de concesión de avales públicos a empresas o grupos de empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco con especial incidencia en el mantenimiento del tejido industrial y del empleo, que permita a estas últimas la obtención de financiación para la cobertura de las necesidades de capital circulante, y regular las condiciones y el procedimiento de acceso al mismo.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Abalen bidez, 100.000.000 euro emango dira, gehienez, 2013ko ekitaldian. Muga horretaz gainera, dekretu honen babesean emandako abalek, EAEko 2012ko Aurrekontu Orokorren Legearen 9.1 artikuluaren mendeko gainerako bermeekin batera zenbatuta, ezingo dute gainditu arau horretan ezarritako zenbatekoa.

1.– El importe máximo de avales a conceder en el ejercicio 2013 será de hasta 100.000.000 de euros. Además de este límite, los avales efectivamente concedidos con base en el presente Decreto no podrán superar, en cómputo conjunto con el resto de las garantías sujetas al artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012, el importe señalado en dicha norma.

2.– Dekretu honen babespean araututako eta deitutako abalak publikotasun-, konkurrentzia- eta objektibotasun-printzipioen arabera emango dira. Abalak eskatzeko espedienteak modu ordenatuan ebatziko dira, dekretu honetan eskatutako dokumentazio guztiarekin osatuta geratzen diren unearen arabera.

2.– Los avales regulados y convocados en el presente Decreto se concederán bajo los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. La resolución de los expedientes de solicitud de los avales se irá realizando ordenadamente en función del momento en que los mismos queden completados con toda la documentación exigida en el presente Decreto.

3.– Abalak emateko ezarritako diru-zenbatekoa agortuz gero, Ogasuneko eta Finantza Politikako Sailburuordetzak egoera horren berri emango du administrazio-ebazpen baten bidez, eta ebazpen horretan zenbatekoa noiz agortu den azaldu beharko du. Ebazpen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta ez da onartuko une horretatik aurrera aurkezten den eskabiderik.

3.– Si se agota el importe de avales a conceder consignado para la concesión de las ayudas, al objeto de dar publicidad a esta circunstancia, el Viceconsejero de Hacienda y Política Financiera emitirá resolución administrativa en la que se señalará la fecha en que se ha producido el agotamiento del citado importe, publicándose la misma en el Boletín Oficial del País Vasco, no admitiéndose solicitud alguna que se presente a partir de tal momento.

4.– Dagoeneko aurkeztu diren eta izapide-fasean dauden eskabideak, gehienezko abal kopurua agortzeagatik erantzun ezin direnak, ezetsi egingo dira arrazoi hori dela-eta, organo eskudunaren administrazio-ebazpenaren bitartez.

4.– Las solicitudes que estuvieran ya presentadas y en tramitación, y que no pudieran ser atendidas por agotamiento del límite total de avales a conceder especificado, serán denegadas por tal motivo, mediante resolución administrativa del órgano competente.

5.– Abalen gehienezko zenbatekoa eguneratu ahal izango da, legedian ezarritako aurrekontu-aldaketetarako araubidearekin bat etorriz. Halakorik gertatuz gero, horren berri jakinaraziko da Ogasuneko eta Finantza Politikako sailburuordearen ebazpen bidez.

5.– El importe máximo de avales a conceder podrá ser actualizado conforme al régimen de modificaciones presupuestarias previsto en la legislación vigente. De dicha circunstancia se dará publicidad mediante resolución del Viceconsejero de Hacienda y Política Financiera.

3. artikulua.– Laguntzak.

Artículo 3.– Ayudas.

1.– Dekretu honen arabera garatu den ezohiko programan aurreikusitako laguntzak honela gauzatuko dira: industria-sareari eta enplegu-sareari eusteko garrantzi berezia duten ETEei edo ETE-taldeei inbertsioak edo kapital zirkulatzailea finantzatzeko abal publikoak emanez.

1.– Las ayudas previstas en el programa extraordinario desarrollado en virtud de este Decreto se materializarán en la concesión de avales públicos para la financiación de inversiones o de capital circulante a PYMEs o grupos de PYMEs con especial incidencia en el mantenimiento del tejido industrial y del empleo.

2.– Enpresa handi bat eta ETE bat bereizteko, enpresa txikien eta enpresa ertainen definizioari buruz Europako Batzordeak 2003ko maiatzaren 6an emandako Gomendioan (2003-05-20ko EBAO, L 124/36) edota hori ordeztu edo aldatuko duten xedapenetan ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan.

2.– Para diferenciar una gran empresa y una PYME se estará a los criterios establecidos en la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (DOUE L124/36 de 20-05-2003), o las disposiciones que la sustituyan o modifiquen.

Zehazki, enpresa txiki eta ertainen kategorian, honako baldintza hauek betetzen dituzten enpresak sartuko dira:

En particular, la categoría de PYME está constituida por las empresas que cumplan los siguientes requisitos:

– 250 langile baino gutxiago dituztenak.

– Que ocupan a menos de 250 personas.

– Urteko negozio-bolumena 50 milioi eurotik gorakoa ez duten enpresak edo, bestela, urteko balantze orokorra 43 milioi eurotik gorakoa ez dutenak.

– Que su volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o bien, que su balance general anual no excede de 43 millones de euros.

– Zuzenean edo zeharka, kapitalaren % 25 edo gehiagoko partaidetza ez egotea aurretik adierazitako baldintzaren bat betetzen ez duen enpresa baten edo batzuen eskuetan.

– Que no se halle participada directa o indirectamente en un 25%, o más, por otra empresa, o conjuntamente por varias de ellas, que no reúnan alguno de los requisitos anteriormente expuestos.

4. artikulua.– Enpresa onuradunak.

Artículo 4.– Empresas beneficiarias.

1.– Abalen ezohiko programaren onuradun izango dira erauzketako industria-enpresak, eraldaketakoak, ekoizpenekoak, produktua-prozesuarekin eta aurrekoekin lotutako zerbitzu teknikokoak, informazioaren eta komunikazioen sozietatearen eremukoak, teknologian edo berrikuntzan oinarrituta daudenak, betiere lantokia eta/edo ustiaketa-zentroa Euskal Autonomia Erkidegoan badute, eta beste baldintza hauek betetzen badituzte:

1.– Podrán ser beneficiarias del programa extraordinario de avales las empresas industriales extractivas, transformadoras, productivas, de servicios técnicos (ligadas al producto-proceso) conexos a las anteriores y las del ámbito de la sociedad de la información y comunicación, que se consideren de base tecnológica y/o innovadora con centro de trabajo y/o explotación afectado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que:

– Eragin traktore edo enplegurako eragin berezia duten inbertsio-proiektuak, eskaerak edo kontratuak aurkezten badituzte.

– Presenten proyectos de inversión, pedidos o contratos de especial efecto tractor o de empleo.

– Beren inbertsio-proiektuak, eskaerak edo kontratuak beren baliabideak erabiliz finantzatzeko zailtasunak dituzten enpresak edo enpresa-taldeak badira, eta egungo finantza-krisia dela medio behar duten finantzazioa lortu ezin dutenak badira.

– Se trate de empresas o grupos de empresas que encuentren dificultades para financiar sus proyectos de inversión, pedidos o contratos por sus propios medios, ni puedan conseguir la financiación precisa recurriendo al crédito comercial a resultas de la actual crisis financiera.

– Egun bizi duten egoera ekonomikoa eta finantza-egoera nahiz etorkizuneko itxaropenak kontuan hartuta, abalatutako finantza-eragiketa itzultzeko behar adinako ahalmena duela ondoriozta badaiteke.

– De su situación económica-financiera presente y sus expectativas futuras pueda deducirse una capacidad suficiente de devolución de la operación financiera avalada.

2.– Krisialdian ez dauden enpresei soilik emango zaie laguntza.

2.– La ayuda se concederá sólo a empresas que no estén en crisis.

3.– Laguntza ez zaie aplikatuko esportazio-kredituen bermeei.

3.– La ayuda no se aplicará a las garantías de créditos a la exportación.

4.– Kanpoan geratuko dira, halaber, berreskuratzeko agindu baten pean dauden enpresak ere, Batzordeak aurretiaz hartutako erabaki baten bidez laguntza bat legez kanpokotzat eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jo izanaren ondorioz.

4.– Quedan excluidas también las empresas que estén sujetas a una orden de recuperación pendiente en virtud de una decisión previa de la Comisión por la que se haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

5.– Dekretu honek arautzen dituen abalak enpresa onuradunei eman aurretik, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta haren erakunde autonomiadunek emandako laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi den eta oraindik tramitazioan dagoen edozein itzulketa- edo zehapen-prozedura amaituta egotea, bai eta eskatzaileak administrazio horrekin exekuzio-aldian zorrik ez izatea.

5.– La concesión a las empresas beneficiarias de los avales regulados en el presente Decreto quedará condicionada a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación, así como a la no existencia de deudas de la solicitante con esa Administración en periodo ejecutivo.

6.– Laguntzen onuradun izateko, enpresa eskatzaileak ez du egon behar zigor- eta administrazio-arloko diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekuen eraginpean ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik gertatutakoak barne hartuta.

6.– Para ser beneficiaria de las ayudas la empresa solicitante no deberá encontrarse sancionada penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

5. artikulua.– Krisi-egoeran dagoen enpresa.

Artículo 5.– Empresa en crisis.

1.– ETE bat krisian egongo da, krisian dauden enpresak egoera horretatik ateratzeko eta berregituratzeko estatuko laguntzei buruzko Europar Batasunaren jarraibideen 2. atalean zehaztutakoaren arabera (2004/C 244/02).

1.– Se considerará que una empresa PYME está en crisis, tal y como se encuentra definido en el apartado 2 de las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (2004/C 244/02).

2.– Hasiera batean, eta tamaina edozein izanik ere, enpresa bat krisi-egoeran dagoela esango dugu honako zirkunstantzia hauen arabera:

2.– En principio, se considera que una empresa está en crisis con arreglo a las siguientes circunstancias:

a) Bazkideek erantzukizun mugatua duten sozietate bat izanik, sinatutako kapitalaren erdia baino gehiago desagertu bada, eta kapital horren laurdena baino gehiago galdu bada azken hamabi hilabeteotan, edo

a) Tratándose de una sociedad, cuyos socios o socias tienen una responsabilidad limitada, ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se ha perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos doce meses, o

b) Erantzukizun mugagabea duen sozietatea izanik, sozietate horren berezko funtsen erdia baino gehiago desagertu bada, sozietatearen liburuetan azaltzen denaren arabera, eta funtsen laurdena baino gehiago galdu bada azken hamabi hilabeteotan, edo

b) Tratándose de una sociedad de responsabilidad ilimitada, han desaparecido más de la mitad de sus fondos propios, tal como se indican en los libros de la misma, y se ha perdido más de una cuarta parte de los mismos en los últimos doce meses, o

c) Enpresa mota guztiei dagokienez, lehiaketa-prozeduraren eraginpean hartzeko baldintza guztiak betetzen badituzte.

c) Para todas las formas de empresas, que reúnen las condiciones para someterse a un procedimiento de concurso.

6. artikulua.– Finantza daitezkeen proiektuak.

Artículo 6.– Proyectos financiables.

Honako hauek izango dira finantza daitezkeen proiektuak: dituzten ezaugarriak direla medio gauzatzeko finantziazio lotu nabarmena behar duten inbertsio-proiektuak, eskaerak edo kontratuak.

Se considerarán proyectos financiables aquellos proyectos de inversión, pedidos o contratos que por sus características requieran de una importante financiación vinculada para su materialización.

Nolanahi ere, araubide honetan ezarritako laguntzak lortzeko, proiektuak, eskaerak edo kontratuak sektorean eta enplegu-arloan bultzada berria emateko daukan irismen estrategikoa eta garrantzi berezia hartuko dira kontuan.

En todo caso, para el acceso a la ayuda establecida en el presente régimen, se atenderá al alcance estratégico y la especial relevancia en términos de relanzamiento sectorial y de empleo del proyecto, pedido o contrato.

Honako alderdi hauekin lotura duten proiektuak hartuko dira finantzagarritzat:

Se entenderán financiables los proyectos relacionados con los siguientes aspectos:

– Inbertsio-proiektuak, eskaerak edo kontratuak, betiere horiek gauzatzeko enpresa-arloko itunak edo ekimenak elkarrekin osatzen badira, eta horrekin merkatu berriak irekitzen badira eta Euskadiko enpresa-sarea nazioartean birkokatzen bada.

– Los proyectos de inversión, pedidos o contratos para cuya ejecución se configuren alianzas o iniciativas empresariales en común, logrando con ello abrir nuevos mercados y reposicionar el tejido empresarial vasco a nivel internacional.

– Berregituratzeko neurriak aplikatu dituzten enpresek lortutako inbertsio-proiektuak, eskaerak edo kontratuak, baldin eta proiektuak, eskaerak edo kontratuak enpresa horietarako enplegua hobetzeko, finkatzeko eta garatzeko plana badakar.

– Los proyectos de inversión, pedidos o contratos obtenidos por empresas que ya hayan aplicado medidas de reestructuración y en las que el proyecto, pedido o contrato suponga un plan de mejora y consolidación y desarrollo del empleo.

– Euskadiko enpresa-sarean ehuneko garrantzitsuetan zuzeneko trakzio-eragina duten inbertsio-proiektuak, eskaerak edo kontratuak.

– Los proyectos de inversión, pedidos o contratos con un efecto tractor directo en porcentajes significativos sobre el tejido empresarial vasco.

– Inplikatutako enpresa hornitzaileen katearekin ordaintzeko arrazoizko akordioak biltzen dituzten inbertsio-proiektuak, eskaerak edo kontratuak, betiere akordio horiekin saihesten bada ordainketen praktika txarrak eta horrek eragiten duen finantza-estutasuna eramatea haiengana.

– Los proyectos de inversión, pedidos o contratos que incorporen acuerdos razonables de pago con su cadena de empresas proveedoras implicadas, evitando con ello trasladar a éstos las malas prácticas de pago y consiguiente ahogo financiero.

7. artikulua.– Abal-eragiketen ezaugarriak.

Artículo 7.– Características de las operaciones de aval.

1.– Dekretu honen arabera emandako finantza-abalek enpresa onuradunen diru-arriskuak bermatuko dituzte. Diru-arrisku horiek laguntzaren xede diren inbertsio-proiektuak, eskaerak edo kontratuak gauzatzeko behar diren finantza-eragiketen ondorioz sortutakoak izango dira.

1.– Los avales financieros otorgados en base al presente Decreto garantizarán riesgos dinerarios de las empresas beneficiarias derivados de las operaciones de financiación necesarias para la ejecución de los proyectos de inversión, pedidos o contratos que sean objeto de apoyo.

2.– Abalaren zenbatekoa inbertsio-proiektuarekin, eskaerarekin edo kontratuarekin lotutako finantza-eragiketaren nominalaren % 30 izango da, oro har. Abala abalatutako zenbateko nominalera luzatuko da, gehienez, eta zenbateko horren 6 hilabeteko interesetara, gehienez.

2.– El importe del aval será, con carácter general, el 30% del nominal de la operación financiera vinculada al proyecto de inversión, pedido o contrato. El aval se extenderá como máximo al importe nominal avalado y a un máximo de 6 meses de intereses de dicho importe.

3.– Irizpide orokortzat hartuta, abalaren epea 24 hilabete izango da; epe hori gainditu ahal izango da inbertsio-proiektuaren, eskaeraren edo kontratuaren bideragarritasunak edo iraupenak halakorik justifikatzen badute.

3.– El plazo del aval como criterio general será de 24 meses, pudiéndose rebasar este plazo en los casos en los que la viabilidad o duración del proyecto de inversión, pedido o contrato así lo justifiquen.

4.– Abalek abalaren komisioa edo prima sorraraziko dute urtean, Eusko Jaurlaritzaren alde, baina ez da ezein komisio edo gastu gehigarririk aplikatuko. Zenbateko hori aldez aurretik kitatuko da, abal-eragiketa formalizatu zen urteurren bakoitzean, abalatutako finantza-eragiketaren saldo biziaren gainean.

4.– Los avales devengarán una comisión de aval o prima anual a favor del Gobierno Vasco, no aplicándose ningún otro tipo de comisión o gasto adicional. Este importe se liquidará, por anticipado, en cada aniversario de la formalización de la operación de aval sobre el saldo vivo de la operación financiera avalada.

5.– Abalaren urteko prima edo komisioa kalkulatzeko, Batzordearen 155/10 Komunikazioaren 3.3 paragrafoan ezarritako xedapenak –I. eranskinean jasotakoak– hartuko dira aintzat (komunikazio hori EBren Itunaren 87. eta 88. artikuluak estatuek berme gisa emandako laguntzei aplikatzeari buruzkoa da).

5.– La comisión de aval o prima anual se calculará de acuerdo con las disposiciones establecidas en el punto 3.3 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía C 155/10, establecidas en el anexo I.

6.– Abalatutako zenbatekoa itzuliko dela bermatze aldera, enpresa onuradunaren erantzukizun pertsonalaz gain, Finantza Politikako eta Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritzak abala emateko beharrezkotzat jotzen dituen kontrabermeak eskatu ahal izango ditu, justifikatuta. Halakoak eskatzen badira, enpresa onuradunak kontrabermeok eratu beharko ditu, abal publikoa formalizatu baino lehen.

6.– A fin de garantizar el reembolso del importe avalado, con independencia de la responsabilidad personal de la empresa beneficiaria, la Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales podrá solicitar, de forma justificada, las contragarantías que considere necesarias para la concesión del aval. Cuando sean exigibles dichas contragarantías habrán de constituirse por la empresa beneficiaria con carácter previo a la formalización del aval público.

7.– Euskal Autonomia Erkidegoak bermeak emateari buruzko martxoaren 18ko 54/1997 Dekretuaren 3.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, Finantza Politikako eta Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritzak, Berme Erregistroaren organo kudeatzailea den aldetik, txosten bat egingo du, Industriako sailburuordeak ebazpena eman baino lehen. Txosten horretan honako hauek adieraziko ditu: Euskal Autonomia Erkidegoaren Finantzei buruzko azaroaren 8ko 8/1996 Legearen 37. artikuluan ezarritako muga agortu gabe dagoela; eragiketaren ezaugarri ekonomiko-finantzarioak eta abala bermatzeko neurriak zein diren; eta enpresa eskatzaileak ez daukala exekuzio-aldiko zorrik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioarekin. 11. artikuluan aipatzen den ebazpena onartu ahal izateko, txosten horrek aldekoa izan behar du.

7.– La Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales, como órgano gestor del Registro de Garantías, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.3 del Decreto 54/1997, de 18 de marzo, de prestación de garantías por la Comunidad Autónoma de Euskadi, emitirá con carácter previo a la resolución del Viceconsejero de Industria informe relativo al no agotamiento del límite establecido en el artículo 37 de la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi; a las características económico-financieras de la operación; a los términos en los que el aval queda garantizado; y la no existencia de deudas de la empresa solicitante con la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en periodo ejecutivo. La resolución a la que hace referencia el artículo 11 sólo podrá ser aprobada si dicho informe es favorable.

Eragiketaren ezaugarri ekonomiko-finantzarioei dagokienez, Finantza Politikako eta Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritzak 8.4.h) artikuluan eskatzen den dokumentazioa aztertuko du. Eragiketaren edukia merkatuaren baldintza objektiboetara egokituko da, eta, gainera, sektore publikoaren bermea izan beharko du, bai eta berme horrek kobrantzan dakarren segurtasuna ere.

Respecto a las características económico-financieras de la operación, la Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales examinará la documentación requerida en el artículo 8.4.h). Dicha operación habrá de ajustarse en su contenido tanto a las condiciones objetivas de mercado como al hecho de contar con la garantía del sector público y la seguridad en el cobro que ello conlleva.

8.– Abalatutako finantza-eragiketak eurotan egingo dira. Atzerriko moneta batean egin nahi badira, Ogasun eta Finantza Sailaren baimena beharko da, Finantza Politikako eta Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritzaren aldeko txostenarekin batera.

8.– Las operaciones financieras avaladas se efectuarán en euros. En el caso de que se pretendan formalizar en moneda extranjera será necesaria la autorización del Departamento de Hacienda y Finanzas, con el informe favorable de la Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales.

8. artikulua.– Eskabideak eta agiriak

Artículo 8.– Solicitudes y documentación.

1.– Dekretu honetan aurreikusitako laguntzak jaso ahal izateko baldintzak betetzen dituztenek Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren Industria Garatzeko Zuzendaritzara bidali behar dituzte eskaerak eta gainerako agiri osagarriak, eta zuzendaritza horretan bertan (Vitoria-Gasteizko Donostia kalea 1, PK 01010, Araba), sail horretako Lurralde Bulegoetan, edo azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritako lekuetan aurkeztu beharko dira.

1.– Quienes de conformidad con lo establecido en este Decreto reúnan las condiciones para poder acceder a las ayudas previstas en el mismo deberán dirigir la solicitud y demás documentación complementaria a la Dirección de Desarrollo Industrial del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, y presentarse en la referida Dirección, sita en c/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 de Vitoria-Gasteiz; 01010 (Álava), en las Delegaciones Territoriales del Departamento citado o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.– Eskaerak aurkezteko epea 2013ko azaroaren 30ean amaituko da, adierazitako zenbatekoa agortzen ez den bitartean.

2.– El plazo de presentación de solicitudes, en tanto no se haya agotado el importe señalado, finalizará el 30 de noviembre de 2013.

3.– Erakunde eskatzailea ordezkatzeko legezko gaitasuna duenak sinatuko du eskaera.

3.– La solicitud será firmada por la persona que posea capacidad legal para representar a la entidad solicitante.

4.– Enpresa eskatzaileak, II. eranskinean azaltzen den eskabidea betetzeaz gain, memoria bat erantsi beharko du. Memoria horretan honako informazio hau bilduko du, gutxienez:

4.– La empresa solicitante, además de cumplimentar la instancia incluida como anexo II, deberá adjuntar a la solicitud una memoria en la que se incluya al menos la siguiente información:

a) Azken urteotan enpresak izan duen bilakaera, eta, hala badagokio, krisialdi ekonomikoari aurre egiteko barruan zer neurri hartu diren jakinaraziko da.

a) Evolución de la empresa en los últimos años, con indicación, si procediese, de las medidas internas adoptadas para afrontar la crisis económica.

b) Enpresak bere bitartekoak erabiliz inbertsio-proiektuari, eskaerari edo kontratuari ezin diola aurre egin egiaztatzen duen txostena. Adierazitako txostenean zehaztu beharko da enpresak eta langileek zer ahalegin egin dituzten azken bi urte hauetako dibidenduak banatzeko politikari eta soldata-politikari dagokionez, baita ondorengo bi urteetarako aurreikusitako politikari dagokionez ere.

b) Informe acreditativo de la imposibilidad de financiación con sus propios medios el proyecto de inversión, pedido o contrato, que especifique los esfuerzos realizados por la empresa y los trabajadores y trabajadoras, especialmente en lo que se refiere a la política de reparto de dividendos y política salarial de los dos últimos años y la prevista para los dos siguientes.

c) Merkatuaren bilakaeraren inguruko hipotesien azterketa, merkatu-azterketatik ateratzen direnena.

c) Análisis de las distintas hipótesis de evolución del mercado resultantes del estudio de mercado.

d) Enpresak EAEko enpresa-sarean duen integrazio-maila: nolako trakzio-eragina duen.

d) La integración de la empresa en el tejido empresarial vasco: su efecto tractor.

e) Enpresa eta haren nazioartekotze-maila.

e) La empresa y su grado de internacionalización.

f) Salbuespenezko esku-hartzearen oinarria den inbertsio-proiektuaren, eskaeraren edo kontratuaren deskribapena.

f) Descripción del proyecto de inversión, pedido o contrato en base al que se solicita la intervención excepcional.

g) Bermatu beharreko eragiketa nagusiari buruzko memoria ekonomikoa eta finantza-arlokoa. Inbertsio-proiektuaren, eskaeraren edo kontratuaren ondorioz zirkulatzailea finantzatzeko sortzen diren premien deskribapena.

g) Memoria económico-financiera sobre la operación principal a garantizar. Descripción de las necesidades de financiación de circulante derivadas del proyecto de inversión, pedido o contrato.

h) Abalatu beharreko finantzaketa-eragiketa(k) formalizatzeko baldintzak.

h) Condiciones de formalización de la(s) operación(es) de financiación a avalar.

i) Enpresa eskatzaileak eskainitako kontrabermeen deskribapena, erantzukizun-aitorpenarekin. Bertan, enpresaren aktiboak osatzen dituzten ondasunak edo eskubideak zehaztu behar dira, ekoizpen-prozesuari lotuta egon ala ez, eta balorazio-irizpide orokorren araberako benetako balioespena egin beharko da, bai eta kargen zehaztapena ere.

i) Descripción de las contragarantías ofrecidas por la empresa solicitante, con inclusión de una declaración responsable describiendo los bienes o derechos que componen los activos de la empresa, estén o no afectados al proceso de producción, con la valoración real de acuerdo con los criterios generales de valoración, y detalle de las cargas que soportan.

j) Finantziazio-baldintzak, enpresa hornitzaileei bideratuak, baldintza horiek betetzeko konpromisoa hartuta.

j) Condiciones de financiación trasladadas a las empresas proveedoras, con compromiso de cumplimiento de dichas condiciones.

k) Emaitza Kontuen Aurreikuspena indarreko urterako eta datozen bi urteetarako, eta sentsibilitate-azterketa bat merkatuaren bilakaerari buruzko hainbat hipotesi oinarri hartuta.

k) Previsión de la Cuentas de Resultados para el ejercicio en curso y los próximos dos años, y un análisis de sensibilidad a partir de varias hipótesis de evolución del mercado.

l) Abala formalizatu ostean, eta data horretatik zenbatzen hasita hiru urteko epean, enpresak edo enpresa-taldeak Eusko Jaurlaritzari aurretiazko baimena eskatuko diolako konpromisoa, baldin eta hirugarrenei akzioak besterentzen bazaizkie eta horrek kontrol-aldaketa badakar.

l) Compromiso de que una vez formalizado el aval y durante tres años desde esa fecha la empresa o grupo de empresas solicitarán al Gobierno Vasco una autorización previa en el caso de una transmisión de acciones a terceras partes que implique un cambio de control.

5.– Honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

5.– Asimismo, deberán presentar:

a) Enpresa eskatzailea eratu zeneko eskrituraren fotokopia, eta eskritura horrek izandako aldaketena, halakorik izan bada.

a) Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa solicitante y, en su caso, de sus modificaciones.

b) Identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.

b) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.

c) Eskatzailearen ordezkatze-ahalordearen fotokopia.

c) Fotocopia del poder de representación de la persona solicitante.

d) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak beteta izatearen egiaztagiria.

d) Documento acreditativo del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.

e) Zerga-betebeharrak beteta izatearen egiaztagiria.

e) Documento acreditativo del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

f) Azken bi ekitaldietako Urteko Kontu Ikuskatuen fotokopia; horiek izan ezean, Sozietate Zergaren azkeneko bi aitorpenen fotokopia.

f) Fotocopia de las Cuentas Anuales Auditadas de los dos últimos ejercicios o, en su defecto, de las dos últimas declaraciones del Impuesto de Sociedades.

6.– Interesduna edozein motatako enpresa-taldea baldin bada, eskaera bakarra aurkeztuko da; taldea osatzen duen enpresa batek –partaidetzaren ehuneko handiena duelako edo beste edozein arrazoirengatik– bere gain hartu beharko ditu eragiketaren martxa onerako beharrezkoak diren Administrazioarekiko elkarrizketa- eta harreman-funtzio guztiak.

6.– Si la interesada es una agrupación de empresas, en cualquiera de sus fórmulas, se presentará una única solicitud, debiendo una de las empresas integrantes de la agrupación, bien sea por tener un mayor porcentaje de participación en la misma o bien por otros motivos, asumir todas las funciones de interlocución y relación con la Administración necesarias para la buena marcha de la operación.

Hori guztia esanbidez adieraziko da eskaeran; enpresa arduradunak ez ezik, gainerako enpresa parte-hartzaile guztiek ere sinatu beharko dute eskaera.

Dicha circunstancia deberá hacerse constar expresamente en la solicitud, que deberá estar suscrita además de por la empresa encargada, por las restantes empresas participantes.

Eskaerarekin batera, artikulu honen 4. eta 5. paragrafoetan aipatutako dokumentazioa ere aurkeztu beharko da, taldea osatzen duen enpresa bakoitzari dagokionez.

A la solicitud deberá acompañarse la documentación señalada en los párrafos 4 y 5 de este artículo correspondiente a cada una de las empresas integrantes de la agrupación.

Horretaz gain, jakinarazpenei dagokienez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 33. artikuluan xedatutakoa aplikatuko da.

Supletoriamente, a los efectos de notificación, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7.– Enpresa eskatzaileak eskaeran gezurrezko daturen bat jartzen badu, eta, bereziki, eskaeran bildutako erantzukizunpeko adierazpenetan, administrazio-zigorrak eta zigor penalak ezarri ahal izango zaizkio, indarrean dagoen zigor-araubideari jarraituz.

7.– Si la solicitante falseara cualquiera de los datos incluidos en la solicitud y, en especial, en las declaraciones responsables incluidas en la instancia, se verá sometida al régimen sancionador, tanto administrativo como penal vigente.

8.– Edonola ere, Industria Garatzeko Zuzendaritzak beharrezko iritzitako bestelako argibide eta/edo agiri osagarriak eskatu ahal izango dizkio eskatzaileari, aurkeztutako eskabidean adierazitakoa egoki ulertzeko, ebaluatzeko eta eskabidea izapidetzeko.

8.– En cualquier caso, la Dirección de Desarrollo Industrial podrá requerir a la empresa solicitante cuanta documentación y/o información complementaria que considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada.

9.– Dagoeneko Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren esku dauden indarreko dokumentuak ez dira nahitaez aurkeztu beharrik izango. Kasu horretan, noiz eta zein organo edo bulegotan aurkeztu ziren adierazi beharko da eskaeran, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35. artikuluko f) idatzi-zatian ezarritako baldintzak beteta. Lege hori urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen.

9.– No será preceptiva la presentación de aquellos documentos vigentes que ya se encuentren en poder del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. En este supuesto, se hará constar en la solicitud, la fecha y órgano o dependencia en que se presentaron, en los términos y con los requisitos establecidos en el apartado f), del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

10.– Eskatzaileek laguntza jasotzeko eskaera aurkeztu ahal izango dute dokumentazioarekin batera, haiek aukeratu duten hizkuntza ofizialean. Gainera, laguntza-eskaeratik eratorritako jardunetan eta prozedura osoan, eskatzaileak aukeratutako hizkuntza baliatuko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legean ezarritakoaren arabera.

10.– Las solicitantes podrán presentar la solicitud de ayuda, junto con la documentación exigida, en el idioma oficial de su elección. Asimismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por el solicitante, según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera.

9. artikulua.– Zuzentzea.

Artículo 9.– Subsanación.

Industria Garatzeko Zuzendaritzak ikusten badu aurkeztutako eskabidean akatsen bat edota zehaztasun faltaren bat dagoela, eskatzaileari jakinaraziko dio, eta 10 eguneko epea emango, akatsok zuzen ditzan, eta jakinarazi egingo zaio hori horrela egin ezean eskaeran atzera egin duela ulertuko dela. Epe hori igarotakoan zuzendu ez badu, Industria Garatzeko zuzendariak ebazpena emango du eskatzaileak eskaeran atzera egin duela adierazteko, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 42. eta 71.1 artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.

En caso de que la Dirección de Desarrollo Industrial advirtiera la existencia de algún error, defecto o inexactitud en la solicitud presentada, lo comunicará a la empresa solicitante concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición. Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, el Director de Desarrollo Industrial dictará resolución declarando el desistimiento, en los términos previstos en los artículos 42 y 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

10. artikulua.– Ebaluazio eta Jarraipen Batzordea.

Artículo 10.– Comisión de Evaluación y Seguimiento.

1.– Aurkezten diren eskaeren ebaluazioa eta segimendua egiteko batzorde bat eratuko dute Ogasun eta Finantza Politikako sailburuordeak –batzordeburu arituko da–, Industriako sailburuordeak, Finantza Politikako eta Erakundeen Baliabideetako zuzendariak eta Industria Garatzeko Zuzendariak –idazkari arituko da azken hori–.

1.– Para la evaluación y seguimiento de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión integrada por el Viceconsejero de Hacienda y Política Financiera, que actuará como presidente, el Viceconsejero de Industria, la Directora de Política Financiera y Recursos Institucionales y el Director de Desarrollo Industrial, que actuará como secretario.

2.– Batzordearen egitekoa izango da aurkeztutako eskabideak ebaluatzea eta laguntza emateko edo ukatzeko ebazpen-proposamena egitea. Halaber, dekretu hau aplikatuz emandako abalen segimendua ere batzorde horri dagokio.

2.– La citada Comisión tendrá por objeto la evaluación de las solicitudes presentadas y la formulación de la correspondiente propuesta de resolución de concesión o denegación de la ayuda. Asimismo, asumirá las funciones de seguimiento de los avales concedidos en aplicación del presente Decreto.

Horretarako, Industria Garatzeko Zuzendaritzak batzordeari emango dio jasotako abal-eskaeren berri, eta abala emateko ebazpenen berri. Era berean, enpresa onuradunek betebeharrak betetzen dituzten ala ez adierazten duten txostenak bidaliko ditu, baita atzemandako ez-betetzeak eta kasu horretan aplikatu beharreko neurriei buruzko proposamena ere.

A tales efectos, la Dirección de Desarrollo Industrial informará a dicha Comisión de las solicitudes de aval recibidas, y de las resoluciones de concesión emitidas. Asimismo, les remitirá los informes referentes al cumplimiento de las obligaciones de las empresas beneficiarias, así como los incumplimientos detectados y la propuesta de medidas a aplicar en dicho caso.

11. artikulua.– Laguntza emateko ebazpena.

Artículo 11.– Resolución de concesión de ayuda.

1.– Industriako sailburuordeak administrazio-ebazpena eman eta jakinaraziko du, hiru hilabeteko gehienezko epean, betiere eskatutako dokumentazio guztia jaso eta hurrengo egunetik aurrera. Ebazpen horretan, abalaren gehienezko zenbatekoa, epea eta beste baldintza batzuk ezarriko dira –baldin eta baleude–, eta aplikatuko den Europako araudia ere zehaztuko da.

1.– El Viceconsejero de Industria emitirá y notificará, en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la totalidad de la documentación requerida, la resolución administrativa en la que determinará el importe máximo del aval, su plazo y otras condiciones si las hubiera, en la que constará la normativa comunitaria de aplicación.

Aurreko paragrafoan adierazitako epea amaitutakoan ebazpena eman eta jakinarazi ez bada, enpresak bere eskaera onartu dutela uler dezake, hargatik eragotzi gabe administrazioko erakunde eskudunak eskatutako abalari buruzko esanbidezko ebazpena emateko duen betebeharra, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 43. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Halaber, eskaerak ez baditu betetzen abalak lortzeko betekizunak, eskatutako abala ukatzeko ebazpena emango du Industria Garatzeko zuzendariak, Ebaluazio eta Jarraipen Batzordearen proposamenez.

Cuando, finalizado el plazo indicado en el párrafo anterior, no se haya dictado y notificado la resolución, la empresa podrá entender estimada su solicitud sin perjuicio de la obligación del órgano administrativo competente de dictar resolución expresa con relación al aval solicitado, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, si la solicitud no cumple los requisitos para poder acceder a los avales, el Director de Desarrollo Industrial, a propuesta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, dictará resolución denegatoria del aval solicitado.

2.– Ebazpen horrek ez du administrazio-bidea amaituko. Beraz, horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuari, azaroaren 26ko 30/1992 Legean xedatutako epean eta moduan.

2.– La resolución que recaiga no agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, en el plazo y forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3.– Abala emateko ebazpenak eskatzaile bakoitzari jakinarazteaz gain, emandako abalen enpresa onuradunen zerrenda eta abalen zenbatekoa argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, bakoitzari dagokion zenbatekoa adierazita, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretu bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 49.2 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

3.– Sin perjuicio de la notificación individual a las solicitantes de las Resoluciones de concesión de aval, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de las empresas beneficiarias e importe de los avales concedidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

12. artikulua.– Finantza-eragiketa formalizatzea.

Artículo 12.– Formalización de la operación financiera.

1.– Abala emateko ebazpena jakinarazi ondoren, bermatutako finantza-eragiketa eta abal-kontratuaren eragiketa gauzatuko dira, hiru hilabeteko epean gehienez. Nolanahi ere, Finantza Politikako eta Erakundeen Baliabideetako Zuzendaritzak epe hori luzatzea izango du, interesdunak berak eskatuta, eta luzapena eragiten duten inguruabarrak aztertu ondoren.

1.– Una vez notificada la resolución de concesión del aval, se procederá en el plazo máximo de tres mes a la formalización de la operación financiera que se garantiza y a la del contrato de aval, si bien la Dirección de Política Financiera y Recursos Institucionales podrá prorrogar ese plazo a petición motivada del interesado y previa valoración de las circunstancias que provocan esa demora.

2.– Abal-kontratua Ogasun eta Finantza Politikako sailburuordeak egingo du, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren izenean, Euskal Autonomia Erkidegoak bermeak emateari buruzko martxoaren 18ko 54/1997 Dekretuaren 6.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

2.– La formalización del contrato de aval se realizará en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma por el Viceconsejero de Hacienda y Política Financiera, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 6.2 del Decreto 54/1997, de 18 de marzo, de prestación de garantías por la comunidad Autónoma de Euskadi.

13. artikulua.– Laguntzen bateragarritasuna.

Artículo 13.– Compatibilidad de las ayudas.

1.– Eragiketetan, Batzordearen honako komunikazio honetan zehaztutakoa bete beharko da: Batzordearen Komunikazioa, EBren Itunaren 87. eta 88. artikuluak estatuek berme gisa emandako laguntzei aplikatzeari buruzkoa (2008-06-20ko EBAO, C 155/10).

1.– Las operaciones cumplirán lo establecido en la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (DOUE C 155/10, de 20-06-2008).

2.– Dekretu honen babespean emandako abalak bateragarriak izango dira Administrazio Publikoek emandako beste edozeinekin.

2.– Los avales concedidos al amparo del presente Decreto serán compatibles con cualquier otro otorgado por las Administraciones Públicas.

Beste administrazio publiko batzuek helburu bera lortzeko emandako laguntzekin batera, abalaren zenbatekoak ezin izango du gainditu proiektu, eskaera edo kontratuaren zenbatekoaren % 80, betiere Batzordearen C155/10 Komunikazioaren 3.2.c) atalean ezarritakoarekin bat etorriz (artikulu honetako 1. paragrafoan aipatu da komunikazio hori).

El importe del aval no podrá, en concurrencia con las ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas para la misma finalidad, superar el 80% del importe del proyecto, pedido o contrato, de conformidad con lo previsto en la Sección 3.2.c) de la Comunicación de la Comisión C155/10, señalada en el párrafo 1 del presente artículo.

Muga hori gaindituz gero, dekretu honen babespean emandako abalaren zenbatekoa gutxitu egingo da, soberakinari dagokion zenbatekoa kenduta.

En caso de superarse dicho límite, el aval concedido en virtud de este Decreto se minorará en la cantidad correspondiente al exceso.

3.– Abalen onuradunek nahitaez jakinarazi beharko dute Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailean beste diru-laguntza, laguntza edo abal batzuk jaso dituztela helburu bera lortzeko, baita hasitako zergalditik nahiz aurreko bi zergaldietatik gaur egun arte helburu bera lortzeko jasotako minimis laguntzak ere.

3.– Las empresas beneficiarias de los avales deberán comunicar en todo momento al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad la obtención de otras subvenciones ayudas o avales para la misma finalidad, así como las ayudas de minimis percibidas para el mismo fin tanto durante el ejercicio fiscal en curso como durante los dos anteriores hasta el día de la fecha.

14. artikulua.– Baldintzak ez betetzea.

Artículo 14.– Incumplimientos.

Enpresa onuradunak ez badu betetzen abala emateko ebazpenean eta aplikatu beharreko gainerako arauetan ezarritako baldintzaren bat, Industriako zuzendariak, Ebaluazio eta Jarraipen Batzordearen proposamenez emandako dagokion ebazpenaren bitartez, adieraziko du abala jasotzeko eskubidea galdu duela eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa abal-emaile gisa dituen erantzukizunetatik aske utzi beharko dela. Zirkunstantzia hori ezinezkoa baldin bada, erakunde hartzekodun nagusiak uko egiten diolako, abalak % 3,5eko urteko komisioa sorraraziko du mugaeguna iritsi arte. Onuradunak ordaindu ez duelako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak zenbatekoaren zati bat edo zenbateko osoa ordaindu behar badu, Euskal Autonomia Erkidegoko Finantzei buruzko azaroaren 8ko 8/1996 Legean eta Euskal Autonomia Erkidegoak bermeak emateari buruzko martxoaren 18ko 54/1997 Dekretuan ezarritakoari jarraituko zaio.

En el supuesto en que la empresa beneficiaria incumpla cualquiera de las condiciones establecidas en la resolución de concesión y demás normas de aplicación, el Viceconsejero de Industria, mediante la oportuna resolución a propuesta de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, declarará la pérdida del derecho al aval y la obligación de liberar de responsabilidades como avalista a la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En el caso de que dicha circunstancia no fuera posible por negativa de la entidad acreedora principal el aval pasará a devengar una comisión anual del 3,5% hasta su vencimiento. Si la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco se viera obligada a hacer frente parcial o totalmente al importe del aval por impago de la beneficiaria se estará a lo dispuesto en la Ley 8/1996, de 8 de noviembre, de Finanzas de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el Decreto 54/1997, de 18 de marzo, de prestación de garantías de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

15. artikulua.– Enpresa onuradunen betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones de las empresas beneficiarias.

Dekretu honetan araututako abalak jasotzen dituzten enpresa onuradunek honako betebehar hauek izango dituzte, kasu guztietan:

Las empresas beneficiarias de los avales regulados en el presente Decreto deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones:

a) Emandako abala onartzea. Alde horretatik, abala eman izanaren jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean enpresa onuradunek esanbidez eta idazki bidez abalari uko egiten ez badiote, abala onartutzat hartuko da.

a) Aceptar el aval concedido. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión del aval, las empresas beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito al mismo, se entenderá que éste queda aceptado.

b) Abala eman den helbururako erabiltzea.

b) Utilizar el aval para la finalidad para la que ha sido concedido.

c) Eskatzen zaien informazio osagarria bidaltzea Industria Garatzeko Zuzendaritzara, Administrazioak proiektuaren, eskaeraren edo kontratuaren garapen eta gauzatzeari buruz egoki iritzitako egiaztapenak egin ditzan.

c) Remitir a la Dirección de Desarrollo Industrial la información complementaria que les sea solicitada, para que la Administración pueda realizar las comprobaciones que estime oportunas en relación con el desarrollo y ejecución del proyecto, pedido o contrato.

d) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak beren eginkizunak betez eskatutako informazioa ematea, dekretu honen kargura jasotako abalari dagokionez.

d) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto del aval recibido con cargo a este Decreto.

e) Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Testu Bateginaren 50.2 artikuluan ezarritakoari jarraikiz eska daitekeen beste edozein betebehar.

e) Cualquier otra obligación exigible conforme a lo previsto en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

16. artikulua.– Laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 16.– Alteración de las condiciones de la ayuda.

Abalak emateko kontuan izan diren baldintzak aldatzen badira, abala emateko ebazpena aldatu ahal izango da.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de los avales podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Nolanahi ere, beste administrazio publiko batzuek emandako laguntzak edo abalak lortuz gero eta, hala badagokio, helburu bera lortzeko bestelako diru-sarrera edo baliabideak lortuz gero, abala emateko ebazpena aldatu egingo da, abala 13. artikuluan xedatutakoaren arabera egokitzeko.

En todo caso, la obtención concurrente de ayudas o avales otorgados por otras Administraciones Públicas y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, dará lugar a la modificación de la resolución de concesión al objeto de ajustar el aval en los términos establecidos en el artículo 13.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko irailaren 24an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

Ogasun eta Finantzetako sailburua,

RICARDO GAZAGAECHEVARRIA BASTIDA.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 24 de septiembre de 2013.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad,

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

El Consejero de Hacienda y Finanzas,

RICARDO GAZAGAECHEVARRIA BASTIDA.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común