Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

173. zk., 2013ko irailaren 11, asteazkena

N.º 173, miércoles 11 de septiembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
3885
3885

ERABAKIA, 2013ko uztailaren 18koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluarena, UPV/EHUko Prozedura Elektronikoen Katalogoa sortzeko arautegia onartzeko dena.

ACUERDO de 18 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que se aprueba la Normativa por la que se crea el Catálogo de Procedimientos Electrónicos de la UPV/EHU.

Arautegi horren helburua da UPV/EHUko «Prozedura Elektronikoen Katalogoa» sortzea, baita bere edukia eta bertara prozedurak gehitzeko modua arautzea ere.

La presente normativa tiene por objeto crear el «Catálogo de procedimientos electrónicos» de la UPV/EHU, así como regular su contenido y el modo de incorporar procedimientos al mismo.

Gobernu Kontseiluaren 2013ko ekainaren 20ko bileran aurkeztu zen arautegi hori, eta Gobernu Kontseiluak, 2013ko uztailaren 18ko bileran, onartu ala ez onartu erabakiko duen testuari ez zitzaion testuari zuzenketarik aurkeztu horretarako ezarritako epean.

Esta Normativa se presentó al Consejo de Gobierno en su sesión de 20 de junio de 2013 sin que dentro del plazo dado al efecto se presentase ninguna enmienda al texto que se somete a la aprobación del Consejo de Gobierno en sesión de 18 de julio de 2013.

Horregatik guztiagatik, idazkari nagusiak proposatuta, Gobernu Kontseiluak honako hau

Por todo ello, a propuesta del Secretario General, el Consejo de Gobierno

ERABAKI DU:
ACUERDA:

Lehenengoa.– Onartzea UPV/EHUko «Prozedura Elektronikoen Katalogoa»ri buruzko arautegia erantsitako dokumentuan jaso bezala.

Primero.– Aprobar la Normativa por la que se crea el Catálogo de Procedimientos Electrónicos de la UPV/EHU en los términos del documento adjunto.

Bigarrena.– Agindua ematea testua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko.

Segundo.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2013ko uztailaren 18a.

Leioa, a 18 de julio de 2013.

Errektorea,

El Rector,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

Idazkari nagusia,

El Secretario General,

JOSÉ LUIS MARTÍN GONZÁLEZ.

JOSE LUIS MARTÍN GONZÁLEZ.

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO PROZEDURA ELEKTRONIKOEN KATALOGOA SORTZEKO ARAUTEGIA
NORMATIVA POR LA QUE SE CREA EL CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

ATARIKOA

PREÁMBULO

Azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearenak (aurrerantzean Administrazio eta Prozedura Legea), 42. artikuluko 4. puntuan ezarritakoaren arabera, herri administrazioek prozedura zerrendak argitaratu behar dituzte, eta eguneratuta eduki, jendeak jakiteko. Era berean, bertan adierazita egongo dira bai prozeduren gehienezko epeak, bai administrazioaren isiltasunak ekarriko lituzkeen ondorioak.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), en el punto 4 de su artículo 42, establece la obligación de todas las Administraciones Públicas de publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

Bestalde, ekainaren 22ko 11/2007 Legeak, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa Izateari buruzkoak (aurrerantzean LAE), Administrazio Elektronikoa garatzeko funtsezkoa denak, 6. artikuluan herritarrei aitortu egiten die herri administrazioekin izan behar dituzten harremanak bitarteko elektronikoz bideratzeko eskubidea. Ondorio horietarako, lege horrek, azken xedapenetatik hirugarrenean, ezartzen du LAEko 6. artikuluan aitortutako eskubideez baliatzeko aukera egongo dela bitarteko elektronikoetara egokitutako prozedura eta jardueretan eta herri administrazio bakoitzak prozedura eta jarduera horien zerrenda argitaratu eta eguneratuta mantenduko duela. Horrekin batera, LAEk ezartzen du herri administrazioek beren prozedurak berriz diseinatu behar dituztela eta aipatutako eskubideak baliatzeko beharrezkoak diren bitarteko tekniko eta elektronikoez hornitu behar dutela.

Por su parte, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (en adelante LAECSP), clave en el desarrollo de la Administración Electrónica, reconoce en su artículo 6 el derecho de éstos a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos. A tales efectos, la citada norma, en su disposición final tercera, establece que los derechos citados en el artículo 6 de la LAECSP podrán ser ejercidos en los procedimientos y actuaciones adaptados a los medios electrónicos cuya relación hará pública y mantendrá actualizada la respectiva Administración Pública. Junto a ello, la LAECSP establece asimismo, la obligación de las Administraciones Públicas de rediseñar sus procedimientos y dotarse de los medios técnicos/electrónicos necesarios para el ejercicio de tales derechos.

Hain zuzen ere, Administrazio Elektronikoaren kontzeptuaren atzean dagoen alderdietako bat da paperean egin izan diren prozeduretatik prozedura elektronikoetara aldatzeak gestioa hobetzea ekarriko duela, bai erabiltzaileentzat, bai unibertsitatearen administrazioarentzat berarentzat. Ildo horretatik, unibertsitateko kideek, eta, oro har, hiritarrek, UPV/EHUrekin bitarteko elektronikoen bidez harremanak izaterakoan, Administrazio Elektronikoa zuzentzen duen gardentasun printzipioari jarraiki, informazio gehiago lortzen dute, eta, ondorioz, beraiek hasitako prozeduren izapideen egoeraren jarraipena egin eta izapideen ardura zein zerbitzu edo atalek duen jakin dezakete. Hain zuzen ere, prozedurak zertan diren ezagutu ahal izango dute eta dudarik gabe, UPV/EHUk ematen dien zerbitzuaren kalitatean hobekuntza nabarmena igarriko dute. Horrez gain, prozedura elektronikoak beste abantaila garrantzitsu bat ere badu paperezko euskarrian izapidetzen den prozeduraren aldean, eta abantaila hori da, hain zuzen ere, izapideak bizkorrago egiten direla, komunikazioak eta jakinarazpenak berehala jasotzen direlako. Labur esanda, administrazio prozeduraren jarduerak sendotu egingo dira bitarteko elektronikoak erabiliz burutzen badira.

Efectivamente, uno de los aspectos que aparece detrás del concepto de Administración Electrónica es que el cambio de los procedimientos tradicionales en papel a procedimientos electrónicos conllevará una mejora en la gestión, tanto para las y los usuarios como para la propia administración universitaria. En este sentido, las y los miembros de la comunidad universitaria así como la ciudadanía en general, al interactuar electrónicamente con la UPV/EHU, en virtud del principio de transparencia que rige la administración electrónica, reciben una mayor información y, en consecuencia, también pueden realizar un seguimiento pormenorizado del estado de tramitación de cualquier procedimiento iniciado por ellos y conocer qué servicio o unidad es responsable de dicha tramitación. Esto es, podrán conocer la trazabilidad de los mismos y percibirán, sin duda, una mejora sustancial en la calidad del servicio que la UPV/EHU les presta. A lo que se añade otra importante ventaja frente al procedimiento en soporte papel, cual es la mayor celeridad en la tramitación consecuencia de la inmediata recepción de las comunicaciones y notificaciones. En definitiva, las actuaciones del procedimiento administrativo se verán reforzadas si se practican a través de medios electrónicos.

Ildo horretatik, UPV/EHU Administrazio Elektronikoa ezartzeko proiektuan murgilduta dago eta proiektu horren barruan jarduera garrantzitsuenetako bat da «Prozedura Elektronikoen Katalogo» bat egitea. Katalogo hori erreferentziazko tresna moduan ulertu behar da, hain zuzen ere, erakunde batean indarrean dauden prozedura, izapide eta zerbitzu elektroniko guztiak bildu, deskribatu eta sailkatzen dituen tresna moduan. Bilduma hori eguneratutako inbentario bat izango da eta Administrazio Elektronikoaren proiektuaren ikuspegi kualitatibo eta kuantitatiboa eskainiko du.

En esta línea, en el marco del proyecto de Implantación de Administración Electrónica del cual se encuentra inmersa la UPV/EHU, se contempla como una de las principales acciones la elaboración de un «Catálogo de procedimientos electrónicos», entendido como un instrumento de referencia que recopila, describe y clasifica todos los procedimientos, trámites y servicios electrónicos existentes y en vigor en una organización. Esta recopilación constituirá un inventario actualizado de los mismos que ofrecerá una visión no sólo cuantitativa sino también cualitativa del proyecto de Administración Electrónica.

Zehazkiago, gure unibertsitatean, prozeduren katalogoak barne hartuko ditu prozedura eta zerbitzu elektroniko guztiak eta bitarteko elektronikoak erabiliz egin daitezkeen izapide guztiak. Horiek guztiak apurka-apurka sartuko dira prozeduren katalogoan, Administrazio Elektronikoa Ezartzeko Plana ezarriz doan heinean, eta betiere, 2012-2017 aldirako UPV/EHUren Plan Estrategikoak ezarritako epeen barruan.

Concretamente, para nuestra universidad, el Catálogo de procedimientos incluirá todos los procedimientos, trámites y servicios susceptibles de ser tramitados a través de medios electrónicos. Su incorporación al catálogo de procedimientos se efectuará progresivamente, a medida que vaya desarrollándose el Plan de Implantación de la Administración Electrónica y siempre dentro de los plazos marcados por el Plan Estratégico de la UPV/EHU 2012-2017.

Azkenik, prozedurak mantentzeko edo kentzeko arauak ere ematen dira; izan ere, UPV/EHUn Bitarteko Elektronikoen Erabilera Arautzeko eta Egoitza Elektronikoa Sortzeko Arautegiko 7. artikuluak ezartzen duenez, administrazio prozedurak gehitu edo kentzeko, UPV/EHUko Prozedura Elektronikoen Katalogoa Sortzeko Arautegian ezarritakoa beteko baita.

Por último, también se regula el mantenimiento y supresión de procedimientos, ya que en el artículo 7 del Reglamento por el que se regula el uso de los medios electrónicos de la UPV/EHU y se crea la Sede Electrónica se establece que la incorporación o supresión de procedimientos electrónicos al Catálogo se realizará en los términos recogidos en la normativa por la que se crea el Catálogo de procedimientos electrónicos de la UPV/EHU.

Esandako guztia aintzat hartuta, arautegi honen helburua da UPV/EHUko «Prozedura Elektronikoen Katalogoa» sortzea, baita bere edukia eta bertara prozedurak gehitzeko modua arautzea ere.

A la vista de lo antedicho, la presente normativa tiene por objeto crear el «Catálogo de procedimientos electrónicos» de la UPV/EHU, así como regular su contenido y el modo de incorporar procedimientos al mismo.

1. artikulua.– Ezarpen eremua.

Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

Arautegi hau UPV/EHUren administrazio prozedura guztiei ezarriko zaie. Prozedura multzo hori izango da UPV/EHUko organoen, zerbitzuen eta administrazio unitateen jarduera gauzatzen duten egintzen multzo ordenatua. Egintzok unibertsitatearen eginkizunak eta eskumenak betetzeko balio dute, indarreko arauen arabera, eta hirugarrenen aurrean edo unibertsitatearen beraren esparruan eragina dute.

La presente normativa es de aplicación a la totalidad de los procedimientos administrativos de la UPV/EHU, entendidos como el conjunto ordenado de actos en que se concreta la actuación de los órganos, servicios y unidades administrativas que integran la UPV/EHU, para la realización de las funciones y competencias encomendadas a ésta, de acuerdo con la normativa vigente, y que producen efectos frente a terceros o en su propio ámbito interno.

2. artikulua.– Administrazio Prozeduren Katalogoa.

Artículo 2.– Catálogo de Procedimientos Administrativos.

1.– UPV/EHUko «Administrazio Prozedura Elektronikoen Katalogoa» sortzen da. Katalogo hori unibertsitatean dauden prozedura eta zerbitzu elektroniko guztiak eta bitarteko elektronikoak erabiliz egin daitezkeen izapide guztiak bildu, deskribatu eta sailkatzen dituen tresna moduan ulertu behar da.

1.– Se crea el «Catálogo de procedimientos administrativos electrónicos» de la UPV/EHU, entendido como el instrumento de referencia que recopila, describe y clasifica todos los procedimientos, trámites y servicios susceptibles de ser tramitados por medios electrónicos.

2.– Prozedura Elektronikoen Katalogoa, UPV/EHUren Egoitza Elektronikoaren funtsezko edukia den aldetik, bertan egongo da ikusgai, ondo ikusteko lekuan.

2.– El Catálogo de procedimientos electrónicos, como contenido esencial de la Sede Electrónica de la UPV/EHU, estará situado de forma claramente visible en la misma.

3.– Prozedurak, izapideak eta zerbitzuak aipatutako katalogoan agertuko dira unibertsitateko sektoreen arabera sailkatuta. Ondorio horietarako, taldeak honela banatuko dira: irakasle eta ikertzaileak, ikasleak, administrazio eta zerbitzuetako langileak eta beste batzuk (azken horien artean egongo da Kontratatzailearen Profila).

3.– Los procedimientos, trámites y servicios figurarán en el citado Catálogo agrupados en función del sector universitario a que pertenecen aquellos. A tales efectos, los grupos se dividen en: Personal Docente e Investigador, Alumnado, Personal de Administración y Servicio y Otros, entre los que se incorporará el Perfil del Contratante.

Prozeduren mapan nabigazioa errazteko, berdin izapidetzen diren prozedurak ere multzokatu egingo dira, lehenengo xedapen gehigarrian zehaztutakoaren antzera.

Para facilitar la navegación por el mapa de procedimientos, estos también se agruparán en función de criterios de homogeneidad en sus procesos de tramitación, en términos similares a los recogidos en la Disposición Adicional Primera.

4.– Prozedurak, izapideak eta zerbitzuak apurka-apurka sartuko dira aipatutako katalogoan eta halakorik onartzeko, UPV/EHUko Idazkaritza Nagusiak eman beharko du erabakia. Idazkaritza Nagusiak izango du, halaber, katalogoa etengabe berrikusi eta eguneratzeko ardura, betiere, Administrazio Elektronikoko Batzordeak aldeko txostena eman ondoren.

4.– La incorporación de los procedimientos, trámites y servicios al mencionado Catálogo se efectuará progresivamente y deberá ser aprobada por Resolución de la Secretaría General de la UPV/EHU, a la que corresponderá velar por la revisión y actualización permanente de dicho Catálogo, previo informe favorable de la Comisión de Administración Electrónica de la UPV/EHU.

5.– Prozedurak, izapideak edo zerbitzuak katalogoan sartu aurretik, LAEko 4.j) artikuluan jasotako administrazio soiltasunaren printzipioarekin bat etorrita, haiek berriz diseinatzeko eta soiltzeko azterketa bat egin beharko da, honako alderdi hauek kontuan izango dituena:

5.– Previamente a la inclusión de un procedimiento, trámite o servicio en el Catálogo, y en concordancia con el principio de simplificación administrativa recogido en el artículo 4.j) de la Ley, será necesario proceder a la realización de un análisis de rediseño funcional y simplificación de los mismos, en el que se considerarán especialmente los siguientes aspectos:

a) Interesdunei agiriak ez eskatzea edo eskatzen zaizkien agirien kopurua murriztea, eta horien ordez datuak eskuratzea, transmititzea edo egiaztapenak egitea, edo agiriak izapideak bukatzerakoan emateko bidea arautzea.

a) La supresión o reducción de la documentación requerida a las personas interesadas, mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación.

b) Parte hartzerako, gardentasunerako eta informaziorako baliabideak eta tresnak ezartzea.

b) La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e información.

c) Epeak eta erantzuteko denbora murriztea.

c) La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.

d) Barne komunikazioen eta UPV/EHU osatzen duten zerbitzu eta administrazio atalen lan kargen banaketa arrazionalizatzea.

d) La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo de los servicios o unidades administrativas que integran la UPV/EHU y de las comunicaciones internas.

Halaber, prozedurek, izapideek eta zerbitzuek euskarri informatikoak dituztela bermatu beharko da, prozedurak bitarteko elektronikoak erabiliz hasi, izapidetu eta ebatzi ahal daitezen, balio eta segurtasun tekniko eta juridiko osoz.

Asimismo, deberá asegurarse que el procedimiento, trámite o servicio cuenta con la aplicación informática adecuada que lo sustente, de forma que la iniciación, tramitación y resolución de los mismos, en su caso, pueda realizarse electrónicamente con plena validez y en plenas condiciones de seguridad técnica y jurídica.

6.– Katalogoko prozedura, izapide eta zerbitzu bakoitzak informazio fitxa bat izango du. Fitxa horretan, honako informazio hau agertuko da:

6.– Cada procedimiento, trámite y servicio del Catálogo incluirá una ficha informativa a través de la cual se obtendrá, respecto a cada uno de ellos, la información que a continuación se detalla:

a) Datu orokorrak:

a) Datos generales:

– Identifikazio unibokorako kodea.

– Código que permita su identificación unívoca.

– Izena.

– Denominación.

– Deskribapen laburra.

– Breve descripción.

– Organo, zerbitzu edo atal arduraduna.

– Órgano, servicio o unidad responsable.

– Eskatzaileak bete beharreko baldintzak.

– Requisitos del solicitante.

b) Izapidetze datuak:

b) Datos de tramitación:

– Hasteko modua.

– Forma de iniciación.

– Izapidetzeko modua.

– Forma de tramitación.

– Izapidetzeko lekua.

– Lugar de tramitación.

– Izapiderako behar den dokumentazioa.

– Documentación requerida para su tramitación.

– Betekizunak.

– Requisitos.

– Administrazioko izapide edo jarduera kopurua.

– Número de trámites o actuaciones administrativas.

– Ezarri beharreko arauak.

– Normativa aplicable.

– Kontuan hartu beharreko oharrak.

– Observaciones a considerar.

– Ebazteko epea.

– Plazo de resolución.

– Isiltasunaren ondorioak.

– Efectos del silencio.

– Administrazio bidearen amaiera.

– Fin vía administrativa.

– Errekurtsoak (zein organoren aurrean jarri behar diren eta zein epe dagoen).

– Recursos (órgano ante el que hubiera de interponerse y plazo para la interposición).

Era berean, kasuan kasuko prozeduraren edo izapidearen ezaugarrien arabera, interesgarri gerta daitekeen bestelako edozein informazio ere gehitu ahal izango da, hala nola, izapideak egiteko eskuliburuak edo erreferentzia gidak.

Asimismo, debido a las características del procedimiento o trámite de que se trate, se podrá incluir otro tipo de información de interés respecto al mismo, tales como los manuales de ayuda o guías de referencia para su tramitación.

3. artikulua.– Administrazio Prozeduren Katalogoa egiteko prozedura.

Artículo 3.– Procedimiento de elaboración del Catálogo de Procedimientos Administrativos.

1.– Idazkaritza Nagusiak UPV/EHU osatzen duten organo, zerbitzu eta administrazio atalei bidaliko dizkie Kalitate eta Ebaluazio Instituzionaleko Zerbitzuarekin batera egindako galdetegi batzuk, bakoitzak izapidetzen dituen prozedurei buruzko informazioa lortzeko. Galdetegi horietan prozedurak mantentzearekin eta aldatzearekin lotutako informazioa ere sartuko da.

1.– Desde la Secretaría General se remitirá a los distintos órganos, servicios y unidades administrativas que integran la UPV/EHU unos cuestionarios elaborados junto con el Servicio de Calidad y Evaluación Institucional con el fin de obtener información sobre los procedimientos que tramiten cada uno de ellos. En dichos cuestionarios se incluirá información vinculada al mantenimiento y modificación de los procedimientos.

2.– Ondoren, Administrazio Elektronikora atxikitako Idazkaritza Nagusiko langileek organo, zerbitzu eta administrazio atalek bidalitako informazioa aztertuko dute, arautegi honetako 2.5 artikuluan zehaztutakoaren arabera. Azterketa hori prozeduren ardura duten zerbitzuekin batera egin ahal izango da, eta gaian adituak direnen aholkularitza jaso ahalko da.

2.– Posteriormente, el personal de la Secretaría General adscrito a la Administración Electrónica procederá al análisis de la información remitida por los distintos órganos, servicios y unidades administrativas, en los términos previstos en el artículo 2.5 de la presente normativa. Para este análisis, que podrá ser realizado conjuntamente con los servicios responsables de los procedimientos, se podrá contar con el asesoramiento de expertos en la materia.

3.– Egoera zein den ikusi eta organo, zerbitzu eta atal bakoitzaren lehentasunak aztertutakoan, kasuan kasuko prozedura euskarri informatikora egokituta dagoela egiaztatu eta katalogoan sartuko da Idazkaritza Nagusiaren erabaki bidez, UPV/EHUko Administrazio Elektronikoko Batzordeak aldeko txostena eman ondoren.

3.– A la vista de la situación existente, de las prioridades manifestadas por los distintos órganos, servicios y unidades, y verificada su adecuación a la aplicación informática que lo sustente, previo informe de la Comisión de Administración Electrónica de la UPV/EHU, se procederá a incorporar el procedimiento en cuestión al Catálogo mediante resolución de la Secretaría General.

4. artikulua.– Katalogoko prozedurak mantentzea, kentzea eta hobetzea.

Artículo 4.– Mantenimiento, supresión y mejora de procedimientos del Catálogo.

1.– Idazkaritza Nagusiari dagokio arautegi honetan araututako katalogoa etengabe berrikustea eta eguneratzea. Horretarako, katalogoaren eraginkortasunaren jarraipena egin beharko da aldiro-aldiro.

1.– Corresponde a la Secretaría General velar por la revisión y actualización permanente del Catálogo al que se refiere esta normativa. Para ello, periódicamente deberá realizarse un seguimiento de la efectividad del catálogo en su conjunto.

2.– Katalogoko prozeduren berrikuspena prozedura bakoitzaren ardura duen zerbitzu edo administrazio atalak egin beharko du urtero, honako sistema hau erabiliz:

2.– La revisión de los procedimientos incluidos en el catálogo deberá realizarse anualmente por el servicio o unidad administrativa responsable del mismo, con la siguiente sistemática:

a) Izandako gorabeherak.

a) Incidencias ocurridas.

b) Jasotako iradokizunak, kexak, erreklamazioak edo esker onak.

b) Sugerencias, quejas, reclamaciones o reconocimientos recibidos.

c) Prozedurekin lotutako adierazleen berrikuspena.

c) Revisión de los indicadores vinculados a los mismos.

d) Prozeduran proposatutako helburuen betetze maila.

d) Cumplimiento de los objetivos propuestos en el procedimiento.

e) Hobetzeko proposamenak, halakorik egotekotan.

e) Propuestas de mejora, en su caso.

Aurrekoa gorabehera, prozedurak izapidetzeko ardura duten zerbitzuek edo administrazio unitateek prozedurak berrikus daitezela proposatu beharko dute, honako kasu hauetan:

No obstante lo anterior, los servicios o unidades administrativas responsables de su tramitación deberán proponer su revisión siempre que:

a) Indarraldia bukatzen denean.

a) Haya finalizado el período de su vigencia.

b) Gizarteak hala eskatzen duenean.

b) Haya una demanda social al respecto.

c) Arauak aldatu direla-eta, aldaketa horiek sartu behar direnean.

c) Se produzcan modificaciones normativas que haya que incorporar.

d) Antolaketak berak edo teknologia berrien erabilerak hobekuntzaren bat sartzea errazten duenean.

d) Cuando la propia organización o el uso de nuevas tecnologías pueda favorecer la implantación de alguna mejora.

3.– Katalogoko prozedurak kentzeko edo aldatzeko, prozedura izapidetzeko ardura duen zerbitzuak edo administrazio atalak txostena eman beharko du aurretiaz, eta prozedura katalogoan sartzeko egin ziren izapide berak egin beharko dira.

3.– La supresión o modificación de procedimientos del Catálogo se realizará previo informe del servicio o unidad responsable de su tramitación, para lo cual se realizarán los mismos trámites que llevaron a la incorporación de dicho procedimiento al Catálogo.

4.– Gobernu Kontseiluari urtero emango zaio katalogoan sartutako, aldatutako edo katalogotik kendutako prozedura, izapide edo zerbitzuen berri.

4.– Anualmente, se informará al Consejo de Gobierno de los procedimientos, trámites o servicios incorporados, modificados o suprimidos del Catálogo.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA.– Katalogoaren egitura.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.– Estructura del Catálogo.

Katalogoaren egitura, honako ardatz hauen araberakoa izango da: prozedurak nori zuzenduta dauden eta prozeduren xedea zein den. Egitura horren eskema, gutxi gorabehera, honako hau izango da:

El catálogo se estructurará tanto en función del colectivo al que vayan dirigidos los procedimientos, así como en función del objeto de los mismos según el siguiente esquema orientativo:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA.– Fase pilotua.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.– Fase piloto.

Prozedurak katalogoan sartu aurretik, fase pilotu bat egongo da, honako prozedura hauei eragingo diena:

Con carácter previo a la incorporación de procedimientos al Catálogo, se realizará una fase piloto que afectará a los siguientes procedimientos:

– Irakasle eta ikertzaileen baimenak izapidetzea.

– Tramitación de licencias y permisos del Personal Docente e Investigador.

– Kalifikazioen aktak egitea.

– Formalización de Actas de Calificaciones.

Fase pilotu hori amaitutakoan ebaluazio bat egingo da 4.1 artikuluan jasotako baldintzetan, arautegi honetan ezarritako prozeduraren eraginkortasuna egiaztatzeko eta, hala behar izanez gero, hobekuntzak egiteko.

Finalizada dicha fase piloto se procederá a una evaluación en los términos recogidos en el artículo 4.1, para verificar la efectividad del procedimiento establecido en esta normativa y, en su caso, a la incorporación de mejoras en el mismo.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común