Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

128. zk., 2013ko uztailaren 5a, ostirala

N.º 128, viernes 5 de julio de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
3065
3065

EBAZPENA, 2013ko ekainaren 19koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiarena, zeinen bidez argitaratzen baita Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren Erabakia. Horren bidez, baliabide ekonomikoak esleitzen ditu eta martxoaren 7ko TAS 718/2008 Aginduaren III. kapituluan aurreikusitako laguntzak 2013an finantzatzeko oinarri arautzaileak egokitzen eta osatzen ditu. Baliabide horiek esleituko dituzte lanetik kanpoko praktikak egiteagatik enpresei konpentsatzeko, eta araudi horietan erregulatutako heziketa-ekintzetan parte hartzen duten langabeei laguntzak eta bekak emateko.

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos económicos y se adaptan y completan las bases reguladoras para la financiación, en el año 2013, de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, en concepto de compensación a las empresas por la realización de prácticas no laborales, así como becas y ayudas a las personas desempleadas, participantes en las acciones formativas reguladas en la citada normativa.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak, 2013ko ekainaren 17ko bileran hartu zuen erabakiaren bidez, baliabide ekonomikoak esleitu ditu eta martxoaren 7ko TAS 718/2008 Aginduaren III. kapituluan aurreikusitako laguntzak 2013an finantzatzeko oinarri arautzaileak egokitu eta osatu ditu. Baliabide horiek esleituko dituzte lanetik kanpoko praktikak egiteagatik enpresei konpentsatzeko, eta araudi horietan erregulatutako heziketa-ekintzetan parte hartzen duten langabeei laguntzak eta bekak emateko Eta Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluaren p) idatzi-zatian xedatutakoaren arabera –maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onartua–, erakunde autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio berau argitaratzea.

El Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, mediante Acuerdo adoptado en su sesión de 17 de junio de 2013, ha procedido a asignar los recursos económicos y adaptar y completar las bases reguladoras para la financiación, en el año 2013, de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, en concepto de compensación a las empresas por la realización de prácticas no laborales, así como becas y ayudas a las personas desempleadas, participantes en las acciones formativas reguladas en la citada normativa. Y de conformidad con lo dispuesto en el apartado p) del artículo 10.2 de los Estatutos de Lanbide, aprobados por el Decreto 82/2012, de 22 de mayo, corresponde al Director General de este organismo autónomo proceder a su publicación.

Horregatik guztiagatik, honako hau

Por lo expuesto,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak 2013ko ekainaren 17ko bileran hartu zuen erabakia argitaratzea, zeinen bidez baliabide ekonomikoak esleitzen baititu eta martxoaren 7ko TAS 718/2008 Aginduaren III. kapituluan aurreikusitako laguntzak 2013an finantzatzeko oinarri arautzaileak egokitzen eta osatzen baititu. Baliabide horiek esleituko dituzte lanetik kanpoko praktikak egiteagatik enpresei konpentsatzeko, eta araudi horietan erregulatutako heziketa-ekintzetan parte hartzen duten langabeei laguntzak eta bekak emateko

Primero.– Proceder a la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en su sesión de 17 de junio de 2013, por el que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2013, de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, en concepto de compensación a las empresas por la realización de prácticas no laborales, así como becas y ayudas a las personas desempleadas, participantes en las acciones formativas reguladas en la citada normativa, recogido como anexo a esta Resolución.

Bigarrena.– Ebazpen honen bidez jakinarazten den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Erabakiak ondorioak izango ditu ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Segundo.– Informar que el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo del que se da publicidad surtirá efectos desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Hirugarrena.– Argitaratzen den Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Tercero.– Hacer saber que contra el Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo del que se da publicidad, podrá interponerse recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko ekainaren 19a.

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2013.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

El Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,

ADOLFO ALUSTIZA FERNÁNDEZ.

ADOLFO ALUSTIZA FERNÁNDEZ.

ERANSKINA
ANEXO
ERABAKIA, LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUARENA, ZEINEN BIDEZ BALIABIDE EKONOMIKOAK ESLEITZEN BAITITU ETA MARTXOAREN 7KO TAS 718/2008 AGINDUAREN III. KAPITULUAN AURREIKUSITAKO LAGUNTZAK 2013AN FINANTZATZEKO OINARRI ARAUTZAILEAK EGOKITZEN ETA OSATZEN BAITITU. BALIABIDE HORIEK ESLEITUKO DITUZTE LANETIK KANPOKO PRAKTIKAK EGITEAGATIK ENPRESEI KONPENTSATZEKO, ETA ARAUDI HORIETAN ERREGULATUTAKO HEZIKETA-EKINTZETAN PARTE HARTZEN DUTEN LANGABEEI LAGUNTZAK ETA BEKAK EMATEKO
ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO, POR EL QUE SE ASIGNAN RECURSOS ECONÓMICOS Y SE ADAPTAN Y COMPLETAN LAS BASES REGULADORAS PARA LA FINANCIACIÓN, EN EL AÑO 2013, DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL CAPÍTULO III DE LA ORDEN TAS 718/2008, DE 7 DE MARZO, EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN A LAS EMPRESAS POR LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES, ASÍ COMO BECAS Y AYUDAS A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS, PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES FORMATIVAS REGULADAS EN LA CITADA NORMATIVA

Enpleguari buruzko abenduaren 16ko 56/2003 Legearen 26. artikuluan, Enplegurako Lanbide Heziketaren lege-esparrua finkatzen da. Bertan adierazten da, enplegurako lanbideko azpisistemaren heziketa-ekintzen helburu dela lanbide-kualifikazioak eta -eskuduntzak eskuratzea, hobetzea eta etengabe eguneratzea, biztanleria aktiboaren bizitza osorako heziketa bultzatuz, eta pertsonen, enpresen, lurraldeen eta produkzio-sektoreen beharrak elkarren artean uztartuz.

La Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, establece, en su artículo 26, el Marco Legal de la Formación Profesional para el Empleo, señalando, que las acciones formativas del subsistema de formación para el empleo están dirigidas a la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo la formación a lo largo de toda la vida de la población activa, y conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los territorios y de los sectores productivos.

Enplegurako lanbide-heziketako azpisistema arautzen duen martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretuak azpisisteman bilatutako helburuak eskuratzeko behar dituzten heziketa-eskaintzako eta -programazioko bide diferenteak ezartzen ditu. Hala, 25. artikuluan, eta eskaintza-heziketaren barruan, bereziki langile langabeei zuzendutako heziketa-ekintzen oinarrizko erregulazioa biltzen da. Ekintza hauen helburu nagusia da produkzio-sistemak behar dituen enplegutan langabeak laneratzea.

El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, establece las distintas vías de programación y de oferta formativa precisas para la obtención de los fines perseguidos en el subsistema, recogiendo en su artículo 25 la regulación básica de las acciones formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores y trabajadoras desempleadas, dentro de la formación de oferta. El objetivo prioritario de estas acciones es la inserción o reinserción laboral de los trabajadores y trabajadoras desempleadas en aquellos empleos que requiere el sistema productivo.

395/2007 Errege Dekretuaren 25. artikuluan bertan praktika egiten duten pertsonekin lan-erlaziorik sortuko ez duten laneko praktikak egiteko enpresekin akordioak bultzatzeko beharra adierazten da. Horren ondorioz enpresek praktikako ikasle/ordu bakoitzeko dirua jaso dezakete. Era berean, talde jakinentzako beka, garraio, mantenu, bizileku, eta laneko eta etxeko eginkizunak bateratzeko kontzeptu gisa, heziketa-ekintzetan parte hartuko duten langileei laguntzak ematea aurreikusi dute.

En el mismo artículo 25 del Real Decreto 395/2007 se establece la necesidad de potenciar acuerdos con las empresas para la realización de prácticas profesionales, que no supondrán relación laboral y la posibilidad de que las empresas reciban una compensación económica por alumno/hora de práctica. Asimismo se prevé la concesión de ayudas para los trabajadores desempleados que participen en las acciones formativas, en concepto de transporte, manutención, alojamiento, conciliación y becas a determinados colectivos.

Martxoaren 7ko TAS/718/2008 Aginduak 395/2007 Errege Dekretua garatzen du eskaintza egiteari dagokionean. Gainera, lanez aparteko praktika profesionalak egiteagatik enpresei ordain ekonomikoak eta heziketa-ekintzak, eta heziketa horietan parte hartzen duten ikasleei laguntzak eta bekak finantzatzeko diru-laguntza publikoak ematea arautuko duten oinarriak erregulatzen ditu.

La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, desarrolla el Real Decreto 395/2007 en lo que se refiere a la formación de la oferta, y además regula las bases que han de regir la concesión de las subvenciones públicas destinadas a financiar, tanto las acciones formativas, como las compensaciones económicas a las empresas por la realización de prácticas profesionales no laborales y las ayudas y becas a los alumnos y alumnas que participan en tales modalidades de formación.

Bestalde, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitako Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoari dagokio, gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan enpleguaren, enplegurako prestakuntzaren eta autoenpleguaren eta enpresen sorkuntzen sustapenerako programak kudeatzeko eskumena, indarrean dagoen urriaren 13ko 3/2011 Legean ezarrita dagoenez. Lanbidek, 2011ko urtarrilaren 1ean lanean hasi zenetik, bere gain hartu zituen Euskal Autonomia Erkidegoari transferitutako funtzioen eta zerbitzuen kudeaketa, enplegurako lanbide-heziketaren, enpleguaren eta lanaren esparruan lan-legeria gauzatzeko.

Por otro lado, el organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, adscrito al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, es en la actualidad el competente para la gestión de los programas de empleo, formación para el empleo y de fomento del autoempleo y la creación de empresas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, tal y como al efecto se encuentra establecido en la vigente Ley 3/2011, de 13 de octubre. Desde el inicio de su actividad el 1 de enero de 2011, Lanbide asumió la gestión de las funciones y servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo.

TAS/718/2008 Agindua indarraldi mugagabeko araudia da. Halaber, Aginduaren III. kapituluan arautzen dituzten ikasleentzako laguntzak eta bekak emateak, eta lanez kanpoko praktika profesionalak gauzatzeagatik enpresei ordain ekonomikoak emateak ez dute norgehiagokako erregimena jarraitzen, araudi honetan berariaz adierazten den moduan. Era horretan, laguntza horiek finantzatzeko urtero esleituko duten aurrekontu-kreditua, edo bere eguneratzearen ondoriozkoa, laguntza hauen muga izango da.

La Orden TAS/718/2008 es una norma de vigencia indefinida y la concesión de las compensaciones económicas a las empresas por la realización de prácticas profesionales no laborales y las ayudas y becas a los alumnos y alumnas, reguladas todas ellas en el Capítulo III de la Orden, no sigue el régimen de concurrencia competitiva, tal y como expresamente se establece en esta normativa. De este modo, el crédito presupuestario que anualmente se asigne para su financiación, o el que resulte de su actualización, será el límite de concesión de estas ayudas.

Azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegilearen bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 49.1 eta 2. artikuluetan xedatutakoaren arabera, eta indarraldi mugagabeko arauetan erregulatutako diru-laguntzen deialdien arabera artikulu honetako 5. paragrafoan xedatutakoa analogikoki aplikatuz, jakitera eman behar da TAS/718/2008 Aginduaren III. kapituluan araututako laguntzak finantzatzeko esleitutako kredituen zenbateko osoa, eta baita berau eguneratzearen ondoriozkoa ere.

En cumplimiento del principio de publicidad al que ha de ajustarse la actividad subvencional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobada por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y por aplicación analógica de lo dispuesto en el párrafo 5 de este mismo artículo en relación con las convocatorias de subvenciones reguladas en normas de vigencia indefinida, en cada ejercicio, procede dar a conocer el importe total de los créditos asignados para la financiación de las ayudas reguladas en el Capítulo III de la Orden TAS/718/2008, así como el que pueda resultar de su actualización.

Era berean, publizitate eta segurtasun juridikoko printzipioak errespetatzeko, komeni da ezagutzera ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko erakunde autonomoaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoak laguntza horien kudeaketa bere gain hartzean aplikatu beharreko diru-laguntzen erregimen juridikoarekin eta prozedurarekin lotutako alderdi jakinetako laguntzen onuradun potentzialak. Halaber, TAS 718/2008 Aginduan aurreikusitako laguntza hauek arautzen dituzten oinarriak osatu egin behar dira, diru-laguntzen programa hau gauzatzeko baldintza jakinak zehazteko, 2013ko ekitaldian emandako diru-laguntzei aplikatzekoak izango direnak.

Asimismo, es conveniente, por respeto a los principios de publicidad y de seguridad jurídica, dar a conocer a los potenciales beneficiarios de las ayudas determinados extremos relacionados con el procedimiento y régimen jurídico de las subvenciones que resultan de aplicación al asumir la gestión de estas ayudas la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del organismo autónomo Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, y por otro lado, las bases que regulan la concesión de estas ayudas, previstas en Orden TAS/718/2008, precisan ser completadas para concretar determinadas condiciones de ejecución de este programa subvencional, que serán de aplicación a las subvenciones concedidas en este ejercicio 2013.

Horregatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak, 2013ko ekainaren 17ko bileran, erakunde autonomoaren zuzendari nagusiak proposatuta eta aldez aurretik dagokion deliberamendua hartuta, honako erabaki hau hartu du:

Por todo ello, el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en su sesión de 17 de junio de 2013, a propuesta del Director General del organismo autónomo y previa la correspondiente deliberación, adopta el siguiente

ERABAKIA
ACUERDO

Lehenengoa.– Eskaintza osatzeko arloan, martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretua garatzen duen martxoaren 7ko TAS 718/2008 Aginduaren III. kapituluan araututako laguntzak finantzatzeko 2013. urtean baliabide ekonomikoak esleitzea. Baliabide horiek esleituko dituzte lanetik kanpoko praktikak egiteagatik enpresei konpentsatzeko, eta araudi horietan erregulatutako eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak finantzatutako heziketa-ekintzetan parte hartzen duten langabeei laguntzak eta bekak emateko. Guztira, 3.500.000 euro emango dituzte, 2013ko ekitaldiaren ordainketa-kredituari dagozkionak, eta 3231 – Heziketa, 41. Atala – Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua programaren kargura izango dira.

Primero.– Asignar recursos económicos en el año 2013 para la financiación de las ayudas reguladas en el Capítulo III de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en materia de formación de oferta, en concepto de compensación a las empresas por acoger a alumnos/as en prácticas no laborales, así como becas y ayudas a personas desempleadas que participan en las acciones formativas reguladas en las citadas normativas y financiadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por un importe total de 3.500.000 euros, correspondientes al crédito de pago del ejercicio 2013, con cargo al programa 3231 – Formación, Sección 41 - Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Hala badagokio, indarrean dagoen legeriaren arabera aurrekontuetan aldaketak onartzen badituzte, kopuru hori handitu egin daiteke. Aldaketa horiek gertatzen badira, horren berri emango dute EHAAn argitaratutako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

Dicha cuantía podrá verse, en su caso, incrementada en el supuesto de que se aprueben modificaciones presupuestarias de conformidad con la legislación vigente. En el supuesto de que existan dichas modificaciones, se dará publicidad a esta circunstancia mediante Resolución del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo publicada en el BOPV.

Esleitutako baliabide ekonomikoen zenbatekoa edo gehikuntzaren ondoriozkoa izango da laguntzak emateko muga. Funtsak agortzen badira, EHAAn jakinaraziko dute Lanbideko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez.

El importe de los recursos económicos asignados o el que resulte de su incremento, será el límite de concesión de las ayudas. En el supuesto de que se produzca el agotamiento de los fondos, se dará publicidad en el BOPV mediante Resolución del Director General de Lanbide.

Aurrekontu-kreditu honen bitartez, ordainduko dituzte EAEko langabeei bereziki zuzendutako eskaintza-heziketako programazioen eta deialdien babesean diruz lagundutako heziketa-ekintzetan parte hartzen duten langabeen laguntzak eta bekak, baita kontratatzeko konpromisoa barne hartzen duen heziketa-programa ere. Ekintza horiek guztiak 2012ko ekitaldian Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak sustatu eta kudeatzen ditu, 395/2007 EDren eta TAS 718/2008 Aginduan xedatutakoak. Halaber, kreditu honen bitartez ordainduko dituzte 2013ko ekitaldian emango eta ordainduko dituzten heziketa-zerbitzu horien barne dauden lanez kanpoko praktikak egiteagatik enpresei eman beharreko konpentsazio ekonomikoak.

Con este crédito presupuestario se dará cobertura a las becas y ayudas de los trabajadores y trabajadoras desempleadas que participen en las acciones formativas gestionadas y subvencionadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, al amparo de las convocatorias y programaciones, correspondientes al ejercicio 2012, de formación de oferta dirigidas prioritariamente a personas desempleadas de la CAPV, incluido el programa de formación con compromiso de contratación, previstas en el RD 395/2007 y reguladas en la Orden TAS 718/2008, así como a las compensaciones económicas a las empresas por la realización de prácticas no laborales que forman parte de tales acciones formativas, y de las subvencionadas al amparo de las convocatorias del ejercicio 2013.

Bigarrena.– Martxoaren 7ko TAS 718/2008 Aginduaren III. kapituluan jasotako diru-laguntzen banaketak erregulatzeko oinarri arautzaileak egokitzea eta osatzea, laguntza hauen kudeaketari buruzko zenbait alderdi barne hartzeko. Alderdi horietan eragina izango dute Euskal Autonomia Erkidegoaren berezko diru-laguntzen erregimen juridikoko eta antolakuntzako araudien aplikazioek. Era berean, eragina izango dute 2013ko ekitaldi honetan emandako laguntzei aplikatuko dizkieten gauzatze-baldintza zehatzek ere. Honela:

Segundo.– Adaptar y completar las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones contenidas en el Capítulo III de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, para incluir algunos extremos relativos a la gestión de estas ayudas, que se ven afectados por la aplicación de las normativas de organización y régimen jurídico de subvenciones propias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como determinadas condiciones de ejecución que serán de aplicación a las ayudas concedidas en este ejercicio 2013, todo ello, en los siguientes términos:

A) Langabeentzako bekei eta laguntzei dagokienez.

A) En relación con las becas y ayudas a los trabajadores y trabajadoras desempleadas.

1.– Garraiorako, bizilekurako, mantenurako eta laneko eta etxeko eginkizunak bateratzeko laguntzak eta bekak aurkezteko eskaerak eta epea.

1.– Solicitudes y plazo de presentación de las becas y ayudas por transporte, alojamiento, manutención y conciliación.

1.1.– 2012an hasi eta 2013an jarraipena duten heziketa-ekintzei dagozkien beka eta laguntzei buruz, ez da beharrezkoa izango eskabideak berriz aurkeztea, eta heziketa-ekintza hasi eta hurrengo hilabetean aurkeztutakoak egindakotzat joko dira.

1.1.– En relación con las becas y ayudas correspondientes a las acciones formativas iniciadas en 2012, y que tengan continuidad en 2013, no será necesario volver a presentar las instancias de solicitud, teniéndose por realizadas aquellas presentadas en el mes siguiente a la iniciación de la correspondiente acción formativa.

1.2.– 2013ko ekitaldian emango eta ordainduko dituzten heziketa-zerbitzu horien barne dauden lanez kanpoko praktikei dagozkien beka eta laguntzei dagokienez, eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da parte-hartzailea lanez kanpoko praktikan hasten denetik.

1.2.– En relación con las becas y ayudas correspondientes a las prácticas no laborales relacionadas con las acciones formativas subvencionadas al amparo de las convocatorias de ayudas del ejercicio 2012, el plazo para realizar la presentación de solicitudes será de un mes desde la incorporación del/la participante a la práctica no laboral.

1.3.– Dena den, eskabidea izango da heziketa-ekintzaren edo lanez kanpoko praktikaren lehenengo hilabete naturaleko parte-hartzeari dagokion beka eta/edo laguntzari buruzkoa; automatikoki berrituk oda eta hilabete natural bakoitzaren azken eguneko baldintza beretan, eskatzaileak aldi horri dagozkion heziketa-ekintzetan edo lanez kanpoko praktiketan behar bezala parte hartuta; Lanbidek ofizioz egiaztatuko du.

1.3.– En todo caso, la solicitud se referirá a la beca y/o ayuda relativa a los días de asistencia durante el primer mes natural de impartición de la acción formativa o práctica no laboral correspondiente; entendiéndose renovada automáticamente y en los mismos términos el último día de cada mes natural, tras la asistencia efectiva de la persona solicitante a las acciones formativas o prácticas no laborales correspondientes a ese periodo, que será comprobada de oficio por Lanbide.

1.4.– Heziketa-ekintzan zehar langabeak minusbaliotasun-izaera eskuratuko balu edo genero-indarkeriako biktimaren izaera lortuko balu, baldintza horiek betetzen dituztenentzako zuzendutako beka eskatu ahal izango du, izaera berezi hori eskuratzen duen legezko dataren ondorengo hilabetearen epean.

1.4.– En el supuesto de que el alumno/a desempleada obtuviese la condición de discapacidad o víctima de violencia de género durante el transcurso de la acción formativa podrá solicitar la beca inherente a dicha condición en el plazo del mes siguiente a la fecha legal de obtención de la condición especial.

1.5.– Diru-laguntza hauek lortzeko eskaerak Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren Zerbitzu Zentraletan (Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz) eta Lanbideko enpleguko lurraldebulegoetan aurkeztu beharko dira, http://www.lanbide.net webgunean eskura egongo den eredu ofizialaren bidez.

1.5.– Las solicitudes para la obtención de estas subvenciones deberán presentarse, mediante el modelo oficial que se encontrará disponible en http://www.lanbide.net, en los Servicios Centrales de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en la c/ Atxotegi n.º 1 de Vitoria-Gasteiz (CP 01009) y en las Oficinas Territoriales de Empleo de Lanbide.

Horretaz gain, eskaerak Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako moduetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dira.

Asimismo la presentación de solicitudes podrá realizarse conforme a cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

1.6.– Eskaerekin batera honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

1.6.– Las solicitudes deberán venir acompañadas de la siguiente documentación:

a) Hiri barruko garraio publikoko laguntza jasotzeko: etxetik ikastetxera joateko garraio publikoa erabiltzeko beharrari buruzko ardurapeko aitorpena.

a) Para la ayuda por transporte público urbano: declaración responsable de la necesidad de utilizar transporte público urbano para trasladarse desde su domicilio al centro de formación.

b) Hiriarteko garraio publikoa erabiltzeko laguntza jasotzeko:

b) Para la ayuda por transporte público interurbano:

– Lehen egunean erabilitako garraio publikoko joan-etorriko txartelak.

– Billetes de transporte público de ida y vuelta utilizados el primer día.

– Errolda- eta/edo bizitegi-ziurtagiria.

– Certificado de empadronamiento y/o residencia.

c) Norberaren ibilgailuan garraiatzeagatik laguntza jasotzeko: errolda- eta/edo bizitegi-ziurtagiria.

c) Para la ayuda por transporte en vehículo propio: certificado de empadronamiento y/o residencia.

d) Mantenurako laguntza jasotzeko:

d) Para la ayuda por manutención:

– Lehen egunean erabilitako garraio publikoko joan-etorriko txartelak.

– Billetes de transporte público de ida y vuelta utilizados el primer día.

– Errolda- eta/edo bizitegi-ziurtagiria.

– Certificado de empadronamiento y/o residencia.

e) Mantenurako eta ostatu hartzeko laguntza jasotzeko:

e) Para la ayuda por manutención y alojamiento:

– Garraio-frogagiriak.

– Justificantes de transporte.

– Errolda- eta/edo bizitegi-ziurtagiria.

– Certificado de empadronamiento y/o residencia.

– Errentamendu-kontratua, ostatuko faktura edo ostatu hartu dutela egiaztatzeko beste edozein agiri.

– Contrato de arrendamiento, factura de hospedaje o cualquier otro medio documental acreditativo del alojamiento.

f) Laneko eta etxeko eginkizunak bateratzeko laguntza jasotzeko:

f) Para la ayuda por conciliación:

– Familia-liburuaren edo ahaidetasun-mailaren ziurtagiriaren kopia konpultsatua.

– Copia compulsada del Libro de Familia o documentación justificativa grado de parentesco.

– Mendetasun-egoera aintzat hartzen duen dokumentuaren kopia konpultsatua. Dokumentu hori, administrazio-agintaritzak edo agintaritza judizialak eman behar du.

– Copia compulsada del documento de reconocimiento de la situación de dependencia emitido por la autoridad administrativa o judicial.

– Familia-unitateko kide guztien diru-sarreren egiaztagiria.

– Acreditación de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar.

– Interesduna ez dela bestelako prestaziorik jasotzen ari adierazten duen ardurapeko edo zinpeko aitorpena.

– Declaración responsable/jurada de no estar percibiendo otro tipo de prestaciones.

– Lanbidek emandako «Errenten adierazpenaren» inprimakia, betea eta sinatua.

– Impreso «Declaración de Rentas», cumplimentado y firmado, facilitado por Lanbide.

– Etxebizitza berean erroldatuta dauden pertsona guztiak biltzen dituen erroldatze-ziurtagiria.

– Certificado de empadronamiento que recoja a todas las personas que están empadronadas en el mismo domicilio.

– Lanbidek emandako «saririk kobratzen ez dutenaren ardurapeko aitorpenaren» inprimakia, betea eta sinatua.

– Impreso de «Declaración responsable de no cobrar prestaciones», cumplimentado y firmado, facilitado por Lanbide.

2.– Emateko eta ordaintzeko prozedura, kudeaketako, ebazpeneko eta baliabidetako organoak.

2.– Procedimiento de concesión y pago, órganos de gestión, resolución y recursos.

2.1.– Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuko Diru-sarreren Bermerako eta Enplegurako Prestakuntzako Zuzendaritzak kudeatuko eta bideratuko ditu eskaerak, eta erakunde autonomo honetako zuzendari nagusiak izango du eskaerak ebazteko eskuduntza.

2.1.– El órgano encargado de la gestión y tramitación de las solicitudes es la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el competente para resolver el Director General de este organismo autónomo.

2.2.– Aurreko hilean laguntzak jaso dituzten pertsonak heziketa-ekintzetara bertaratu diren egunak Zuzendari Nagusiak hilero egiaztatu ondoren, eman beharreko bekaren edo laguntzaren zenbatekoaren inguruan ebatziko du eta bertan finkatutakoa ordainduko dute.

2.2.– Mensualmente, el Director General, previa comprobación de los días de asistencia efectiva a las acciones formativas por parte de las personas beneficiarias en el mes anterior, resolverá sobre el importe de la beca o ayuda a conceder y se procederá al pago.

Ezarritako baldintzak betetzen dituzten eskaerak aurkeztutako ordena errespetatuz ebatziko dituzte, behin betiko osatzen dituzten neurrian eta helburu horretarako onartutako aurrekontu-kopurua agortu arte. Baliabide ekonomikoak agortzen diren hilabetean, baliabide horiek laguntzak ordaintzeko esleituko dituzte, dagozkien heziketa-ekintzak hasteko daten ordena kontuan hartuz eta bertan parte hartzen dutenen hasierako eskaera aurkezteko data kontuan hartuz.

Las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos se resolverán por orden de presentación, a medida que se completen de manera definitiva y hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria aprobada para este fin. El mes en el que se produzca el agotamiento de los recursos económicos, los mismos serán asignados al pago de las ayudas según el orden de las fechas de inicio de las acciones formativas correspondientes y según la fecha de presentación de la solicitud inicial de los participantes en las mismas.

2.3.– Hilero eman beharreko beka eta laguntzei buruzko erabakia ebazpen bakar batean bilduko dute, eta Lanbideren web-orrian argitaratuz jakinaraziko dute. Bertan, laguntza jasoko duten pertsonen izenak eta jasoko duten kopurua adieraziko dituzte. Eskatutako beka edo laguntza ez emateko ebazpenak, banaka jakinaraziko dituzte.

2.3.– Se acumularán en una única resolución la decisión sobre las becas y ayudas a conceder mensualmente, que se notificará mediante la publicación en la página web de Lanbide, en la que se relacionarán las personas beneficiarias y los importes concedidos. Las Resoluciones por las que se deniega la beca o ayuda solicitada se notificarán individualmente.

Hasierako diru-laguntza eskatzen duten datatik eta automatikoki berritutako eskaera bakoitzetik sei hilabeteko epea edukiko dute ebazpena emateko. Epe hori igarota, eskaera onetsi dutela ulertuko da administrazio-isiltasunagatik, horren inguruan berariazko ebazpena egokituko ez balitz.

El plazo máximo para dictar la Resolución será de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud de subvención inicial y de cada una de las solicitudes renovadas automáticamente, transcurrido el cual se entenderá la solicitud estimada por silencio administrativo si no recayera resolución expresa.

Zuzendari nagusiaren ebazpenak administrazio-bideari amaiera ematen dio, eta, horren aurka, berraztertzeko errekurtsoa jartzeko aukera izango da organo horretan, jakinarazpenaren biharamunetik hasita hilabeteko epean, edo bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ere jar daiteke Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, jakinarazpenaren biharamunetik hasita bi hilabeteko epean.

La Resolución del Director General pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su notificación o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación.

3.– Baldintza espezifikoak eta beken eta laguntzen zenbatekoak.

3.– Condiciones específicas e importes de las becas y ayudas.

3.1.– Ondoren aipatuko ditugun langabeek jaso ahal izango dute beka; kopurua ere adierazten da:

3.1.– Podrán percibir beca las siguientes personas desempleadas y por las siguientes cuantías:

– Pertsona minusbaliatuek, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko enplegu-eskaeran baldintza hori frogatuta badago.

– Personas con discapacidad, siempre que se encuentre acreditada esta circunstancia en su demanda de empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Beka horren arabera, eskatzaileak heziketa-ekintzara bertaratutako egun bakoitzeko 9 euro jasoko du, gehienez.

Esta beca tendrá una cuantía máxima de 9 euros por día de asistencia a la acción formativa.

– Genero-indarkeriaren biktimak diren emakumeek, azaroaren 21eko 1917/2008 EDren 7.b) artikuluan xedatutakoaren arabera, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegu-eskaeran baldintza hori frogatuta badago.

– Las mujeres víctimas de violencia de género, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7.b) del RD 1917/2008, de 21 de noviembre, siempre que esta circunstancia esté acreditada en su demanda de empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Beka horren arabera, eskatzaileak heziketa-ekintzara bertaratutako egun bakoitzeko 10 euro jasoko du, gehienez.

Esta beca tendrá una cuantía máxima de 10 euros por día de asistencia a la acción formativa.

3.2.– Hiri barruko garraiorako laguntzaren kasuan, bertaratutako egun bakoitzeko, gehienez, 1,5 euro emango dute.

3.2.– En el caso de la ayuda por transporte urbano, se concederá un importe máximo de 1,5 euros por día de asistencia.

3.3.– Hiriarteko garraio publikorako laguntzaren kasuan, joan-etorriko txartelen kostu osoa jasotzeko eskubidea izango dute. Horretarako, aipatutako txartelak aurkeztu beharko dituzte. Heziketa-ekintzaren ordutegirako egokia den garraio publikorik ez badago, norberaren ibilgailuan joateko baimena emango dute, eta egunero 0,19 euro ordainduko dute kilometro bakoitzeko.

3.3.– En el caso de la ayuda por transporte público interurbano, se tendrá derecho al importe del coste total de los billetes de ida y vuelta, previa justificación mediante la presentación de dichos billetes. En caso de que no exista transporte público interurbano adecuado al horario de la acción formativa se permitirá el desplazamiento en vehículo propio subvencionándose con una cuantía diaria de 0,19 euros por kilómetro.

3.4.– Mantenu-laguntzari dagokionean eskola-egun bakoitzeko, gehienez, 12 euro ordainduko dizkiete. Ekintza goiz eta arratsaldez denean, mantenurako eskubidea izango dute, betiere bai joateko eta bai etortzeko ibilbideak 50 kilometrotik gorakoak badira.

3.4.– La ayuda de manutención tendrá una cuantía máxima de 12 euros por día lectivo. Se tendrá derecho a la misma siempre que el horario de impartición sea de mañana y tarde y los desplazamientos sean de más de 50 kilómetros tanto de ida como de vuelta.

3.5.– Ostatu- eta mantenu-laguntzari dagokionean, egun natural bakoitzeko, gehienez, 80 euro ordainduko dizkiete, eta langabeak, eskolara joateko eta itzultzeko ehun kilometro edo gehiago egin behar dituenean emango diote, eta dagoen garraio-sareagatik eskolen aurretik eta ondoren joan-etorriak egunero egin ezin baditu. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegu Prestakuntzako Zuzendaritzak azken egoera hori gertatzen den aztertuko du.

3.5.– La ayuda por alojamiento y manutención tendrá una cuantía de hasta 80 euros por día natural, y se concederá cuando el/la trabajador/a desempleado/a deba desplazarse a cien o más kilómetros, tanto de ida como de vuelta, y siempre que por la red de transporte existente los desplazamientos no puedan realizarse diariamente antes y después de las clases. La concurrencia de esta última circunstancia será apreciada por la Dirección de Formación para el Empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Kasu horretan, ikasleak hasierako eta amaierako bidaiak egiteko klase ekonomikoko garraio-txarteletarako eskubidea izango du. Ostatu hartzeko gastua hainbat ikaslek partekatzen badute, laguntza pertsona horien artean banatuko dute, proportzioan. Jasotako laguntzak ezingo dira ostatu hartzeak eragindako kostu erreala baino handiagoak izan.

En este supuesto, el/la alumno/a tendrá derecho a los billetes de transporte en clase económica de los desplazamientos inicial y final. Si el gasto de alojamiento es compartido entre varios/as alumnos/as se repartirá proporcionalmente entre ellos/as, no pudiendo superar en ningún momento las ayudas concedidas el coste real del alojamiento.

3.6.– Laneko eta etxeko eginkizunak bateratzeko laguntza egunero IPREMen % 75ekoa izango da, eskolara joandako egun bakoitzeko.

3.6.– La ayuda a la conciliación tendrá una cuantía del 75% del IPREM diario por cada día de asistencia.

Errenta-gabeziako baldintzak betetzeko, beste hainbaten artean, diru-sarrerak bermatzeko errenta kontatuko dute.

A los efectos del cumplimiento del requisito de carencia de rentas, se computará, entre otras posibles, la renta de garantía de ingresos.

B) Lanez kanpoko praktikak egiteagatik enpresentzako konpentsazioekin lortuta.

B) En relación con las compensaciones a las empresas por la realización de prácticas no laborales.

Lanez kanpoko praktikak burutzen dituzten lantokiko enpresa titularrek ikasle eta praktika-ordu bakoitzeko 4 euroko konpentsazio ekonomikoa jaso ahal izango dute.

Las empresas titulares del centro de trabajo en las que se desarrollen las prácticas no laborales, podrán recibir una compensación económica por importe de 4 euros por alumno y hora de prácticas.

C) Baldintza orokorrak.

C) Condiciones generales.

1.– Beken eta laguntzen bateragarritasun-erregimena, eta enpresentzako konpentsazioak.

1.– Régimen de compatibilidad de las becas y ayudas y compensaciones a las empresas.

Erabaki honetan aipatutako bekak, laguntzak eta enpresentzako konpentsazioak bateraezinak izango dira helburu berarekin Administrazio Publiko honek edo beste edozeinek, edo entitate publiko edo pribatuek eman ditzakeen beste batzuekin.

Las becas, ayudas y compensaciones a las empresas, a que hace referencia este Acuerdo, serán incompatibles con otras becas, ayudas o subvenciones que, con el mismo objeto o finalidad, pudieran ser concedidas por esta o por cualquier otra Administración Pública o ente público o privado.

2.– Aplikatzeko diru-laguntzen inguruko araudi orokorra.

2.– Normativa general subvencional de aplicación.

Laguntza-programa honi aplikatu behar zaizkio, batetik, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren VI. tituluan eta VII. tituluaren III. kapituluan aurreikusitako diru-laguntza erregimen juridikoa, eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren kargurako diru-laguntzen berme eta itzulketei buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horren kudeaketan laguntzen duten erakundeen betekizunak, erregimena eta betebeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua. Horien bitartez, laguntzen onuradunen obligazioak, laguntza horiek itzultzeko arrazoiak eta prozedurak, bermeen araubideak eta zigor-araubidea arautzen dira besteak beste.

A este programa de ayudas le resulta de aplicación el régimen jurídico subvencional previsto en el Título VI y el Capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades colaboradoras que participan en su gestión, que regulan, entre otros extremos, las obligaciones de los beneficiarios de las ayudas, los motivos y procedimiento de reintegro de las mismas, el régimen de garantías y el régimen sancionador.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común