Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

90. zk., 2013ko maiatzaren 13a, astelehena

N.º 90, lunes 13 de mayo de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
2215
2215

ERABAKIA, 2013ko apirilaren 25ekoa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluarena, UPV/EHUko Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendurako eta Erregistro Elektronikoa Sortzeko Arautegiaren 26. artikulua aldatzeko dena.

ACUERDO de 25 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que se modifica el artículo 26 del Reglamento de Funcionamiento del Registro General y de creación del Registro Electrónico.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

Administrazioaren eta administratuen arteko harremanetarako, sinadura da identitatea egiaztatzeko tresna juridikoa, eta tradizioz, horixe izan da ere borondatea adierazteko bidea. Sinadura elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legeari jarraituz, e-administrazioko ereduan ondokoa da sinadura elektronikoaren definizioa: datu multzo elektronikoa, beste batzuekin batera idatzita edota beste horiei lotuta dagoena, eta sinatzailea identifikatzeko modu gisa erabil daitekeena. Legeak sinadura elektronikorako hiru sistema arautzen ditu:

En las relaciones que se entablan entre administraciones y administrados, la firma es el instrumento jurídico que permite acreditar la identidad, y es la manera que se ha utilizado tradicionalmente para manifestar una determinada voluntad. En el modelo de e.Administración la herramienta informática que se utiliza para acreditar la identidad es la firma electrónica, definida en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, de Firma Electrónica como el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. La Ley regula tres sistemas de firma electrónica:

Sinadura elektroniko onartua: sinatzailea identifikatzen duen sinadura elektronikoa da, eta sinatutako datuen ostean egondako edozein aldaketa hauteman dezake. Sinatzaile bakarrarekiko eta sinadurak berak biltzen dituen datuekiko lotura du, eta sinatzaileak bakarrik ezagutu dezakeen moduan sortzen da. Ziurtagiri onartu batean dago oinarrituta eta sinadura sortzeko, sistema segurua erabiltzen da.

Firma electrónica reconocida: es aquella que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, ya que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control, además de estar basada en un certificado reconocido y generada mediante un sistema seguro de creación de firma.

Sinadura elektroniko aurreratua: sinadura horrek daukan konfigurazio teknikoaren ondorioz, posible da sinatzailea identifikatzea (sinatzaileak berak bakarrik ditu pasahitzak), eta sinatutako datuen ostean egondako edozein aldaketa hauteman dezake; horrez gain, sinatzaile bakar bati dago lotuta.

Firma electrónica avanzada: es aquella que por su configuración técnica, permite identificar al firmante (que dispone de las claves en exclusividad) hace posible detectar cualquier cambio ulterior en los datos firmados, y además, está vinculada a aquel de manera única.

Sinadura elektronikoa (oinarrizkoa): datuen sinatzailea identifikatzen du, baina ezin da bermatu sinatzaileari lotutako datuak benetakoak direnik.

Firma electrónica (básica): aquellos sistemas de firma que son capaces de identificar al firmante de los datos pero que no pueden garantizar la autenticación de los datos signados.

Kasuan kasuko administrazioari dagokio horietako zein erabil daitekeen zehaztea. Egin beharreko izapidearen arabera erabakiko da zein sinadura onartu, neurriz erabaki ere, zentzuzkoa izan behar baita egin beharreko izapiderako eskatutako segurtasun maila. Nahiz eta borondate adierazpena egin behar izan, segurtasun maila handiegia behar ez bada, ez da beharrezkoa herritarrari erabiltzaile ziurtagirian oinarritutako tresna bat ematea, egon badago-eta baliabide erraz eta merkeagorik (eraginkorra eta fidagarria, hura lortzeko prozesuaren ikuspegitik zein erabilgarritasunaren ikuspegitik), izapidea egiteko baliagarri izango dena.

Corresponde a cada administración determinar el tipo de firma utilizable de entre las tres categorías. El empleo en cada caso concreto dependerá del trámite en cuestión que desea realizarse, debiendo existir una razonable (y razonada proporcionalidad) entre el trámite que se pretende realizar y el nivel de seguridad exigido para su realización. Cuando, aun siendo preciso realizar una manifestación de voluntad, la seguridad requerida no es elevada, no es necesario dotar al ciudadano de un instrumento basado en certificado de usuario, pues existen otros medios más ágiles y menos costosos (en términos de eficacia y fiabilidad para su obtención y uso) que pueden servir perfectamente para cumplimentar el trámite.

UPV/EHUko Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendurako eta Erregistro Elektronikoa Sortzeko Arautegiaren 26. artikuluan jasota dago sinadura elektronikoko zein sistema dagoen onartuta erregistro elektronikorako, eta sinadura elektroniko onartua baino ez du zehazten, hau da: ziurtagiri onartu batean oinarritua, horixe baita seguruena, eta legeak berak ere, eskuz idatzitako sinaduraren balio bera aitortzen baitio.

El artículo 26 del Reglamento de Funcionamiento del Registro General y de creación del Registro Electrónico, al relacionar los sistemas de firma electrónica admitidos sólo recoge sistemas de firma electrónica reconocida, esto es, basada en un certificado reconocido que es la más segura y a la que la propia Ley atribuye el mismo valor que la firma manuscrita.

Hala ere, gerta daiteke prozedura jakin batean erregistro idazpena egin behar izatea, baina horren helburu bakarra izatea jasota uztea noiz bidali den eta noiz hartu den. Gerora garatuko diren faseetan egiaztatuko da emandako informazioa. Horrelakoetan, aski da adostutako gako baten bidez identifikatzea (erabiltzailea eta pasahitza), arautegian jaso beharreko gaia izanik. Izan ere, unibertsitateak berak ere sortzen ditu erabiltzaile izenak eta pasahitzak hainbat tramite egiteko sistema informatikoak erabilita: GAUR, META4 (Langileen Ataria), posta elektronikoko zerbitzua, iragarki oholak (EHUtaula) eta abar.

No obstante, en ocasiones en un determinado procedimiento se considera necesario realizar un apunte en un asiento registral, con la exclusiva finalidad de dejar constancia de la fecha de su envío y de su recepción. Será en el desarrollo de las fases posteriores cuando se verifique la veracidad de la información aportada. En estos supuestos es suficiente la identificación mediante una clave concertada (usuario y contraseña), cuestión que debe reflejarse en el texto del Reglamento. De hecho, la propia Universidad genera usuarios y contraseñas tanto para acceder y realizar trámites en diversos sistemas de información, como es el caso de GAUR, META4 (portal del Empleado), servicio de correo electrónico o tablones de anuncios (EHUtaula) entre otros.

Hori guztia kontuan hartuta, idazkari nagusiaren proposamenari jarraituz, Gobernu Kontseiluak honakoa

Por todo lo anterior, a propuesta del Secretario General, el Consejo de Gobierno

ERABAKI DU:
ACUERDA:

Lehenengoa.– Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendurako eta Erregistro Elektronikoa Sortzeko Arautegiaren 26. artikuluan 2. paragrafo bat sartzea, eta 26. artikulua era honetara idaztea:

Primero.– Añadir un punto 2 al artículo 26 del Reglamento de Funcionamiento del Registro General y de creación del Registro Electrónico, que quedará con la siguiente redacción:

«26. artikulua.– Erregistro Elektronikoak onartzen dituen sinadura elektronikoko sistemak.

«Artículo 26.– Sistemas de firma electrónica admitidos por el Registro Electrónico.

1.– UPV/EHUk ondoren aipatzen diren sinadura elektronikoko sistemak onartuko ditu, nortasuna egiaztatzeko tresna gisa, herritarrekin eta beste herri-administrazioekin dituen harreman elektronikoetan: UPV/EHUren korporazio-txartela, ONA txartela (herri erabilera anitzeko osasun txartela) eta herritarren txartela, horiek guztiak UPV/EHUk onartutako ziurtapen-zerbitzu prestatzaileek igorriak; Moneta eta Tinbre Fabrika Nazionalak igorritako ziurtagiriak; eta, oro har, Nortasun Agiri Nazional Elektronikoaren barnean dauden pertsona fisikoen ziurtagiri errekonozituak, baita ordenamendu juridikoak ezarritako baldintzak betetzen dituzten eta UPV/EHUren egoitza elektronikoan jasotzen diren gainerako ziurtagiriak ere.

1.– La UPV/EHU admitirá como medios de acreditación de la identidad, en sus relaciones electrónicas con los ciudadanos y ciudadanas y con las restantes Administraciones Públicas, los sistemas de firma electrónica siguientes: la tarjeta corporativa de la UPV/EHU, la tarjeta ONA (Tarjeta Electrónica Sanitaria con usos ciudadanos) y la tarjeta del ciudadano/a, emitidos todos estos por prestadores de servicios de certificación admitidos por la UPV/EHU, los certificados emitidos por la Fábrica Nacional de la Moneda y timbre, y en todo caso, los certificados reconocidos de personas física incluidos en el Documentos Nacional de Identidad Electrónica, así como aquellos otros que, en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, se recojan en la sede electrónica de la UPV/EHU.

2.– Hala ere, UPV/EHUko deialdi bateko erabakian edo oinarrietan zehaztuta badago deialdian egin beharreko izapideren bat jasota geratu behar dela UPV/EHUko Erregistro Orokorreko sarrera liburuan, sinadura elektronikoko beste sistema batzuk ere erabili ahal izango dira, nahiz eta sistema horiek identifikaziorako duten tresna erabiltzailearen ziurtagirian oinarritua ez izan. Sistema hori, edozelan ere, oinarrietan zehaztutakoari jarraituz erabili beharko da».

2.– En los términos que se especifiquen en las mismas y cuando las bases o la resolución de una convocatoria de la UPV/EHU establezcan que algún trámite que en ellas se regulan debe dejar constancia en el libro de entrada del Registro General de la UPV/EHU, se admitirán aquellos otros sistemas de firma electrónica que no requieran para la identificación y autenticación del usuario o usuaria un instrumento basado en certificado de usuario».

Horrelakoetan, dena delako identifikaziorako sistema horrek oinarri baldin baditu erabiltzaileak lehenago egindako erregistro batean hitzartutako gakoak, UPV/EHUk bermatu egin beharko du ezestapen printzipioa, informazioaren osotasuna eta agiria sinatzeko emandako gakoak pertsona bakar batenak direla.

En el caso de que el sistema de identificación consista en claves concertadas en un registro previo de la usuaria o usuario, la UPV/EHU deberá garantizar la integridad de la información, que las claves asignadas para la firma del documento se corresponden con una única persona y el principio de no repudio.

Bigarrena.– Agindua ematea aldaketa hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko. Aldaketa indarrean sartuko da EHAAn argitaratu eta biharamunean.

Segundo.– Ordenar la publicación de esta modificación, que entrará en vigor al día siguiente, en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2013ko apirilaren 25a.

Leioa, a 25 de abril de 2013.

Errektorea,

El Rector,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

Idazkari nagusia,

El Secretario General,

JOSÉ LUIS MARTÍN GONZÁLEZ.

JOSÉ LUIS MARTÍN GONZÁLEZ.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común