Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

74. zk., 2013ko apirilaren 18a, osteguna

N.º 74, jueves 18 de abril de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
1818
1818

187/2013 DEKRETUA, apirilaren 9koa, Lehendakaritzako egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa.

DECRETO 187/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Lehendakaritza.

Martxoaren 1eko 8/2013 Dekretuaren bidez aldatutako Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu zituen, eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatu zituen. Dekretu horren arabera, honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Lehendakaritzari:

El Decreto 20//2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, modificado por Decreto 8/2013, de 1 de marzo, asigna a Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno, las relativas a:

a) Lehendakariari Jaurlaritzaren jarduna planifikatu eta koordinatzen laguntzea; eta, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen arteko lankidetza, koordinazioa, plangintza bateratua eta artikulaziorako harremanak zuzentzea.

a) La asistencia al Lehendakari en las funciones de planificación y coordinación de la acción del Gobierno; así como la dirección de las relaciones de cooperación, coordinación, planificación conjunta y articulación institucional del País Vasco.

b) Jaurlaritzaren bozeramailetza.

b) Portavoz del Gobierno.

c) Jaurlaritzaren informazio- eta komunikazio-politika komunikabideen aurrean; eta teknologia berriei eta multimedia ekoizpenari buruzko politika.

c) Política informativa y de comunicación del Gobierno ante los medios de comunicación, así como de nuevas tecnologías y producción multimedia.

d) Gizartearen eta herritarren parte-hartzea.

d) Participación social y ciudadana.

e) Gizarte- eta erakunde-harremanak.

e) Relaciones sociales e institucionales.

f) Jaurlaritzaren politika ondorengo gaietan: Europar Batasuna, mugaz gaindiko eta eskualdeen arteko lankidetza, eta euskal gizataldeak eta euskal etxeak.

f) Política del Gobierno en materia de Asuntos Europeos, Cooperación Transfronteriza e Interregional y Colectividades y Centros Vascos.

g) Euskadiren kanpoko ordezkaritza- eta proiekzio-politika.

g) Política de representación y proyección de Euskadi en el exterior.

h) Garapenerako lankidetza.

h) Cooperación para el desarrollo.

i) Generoaren aukera-berdintasunerako politika.

i) Política de igualdad de oportunidades en materia de género.

j) Genero-indarkeriaren biktimez arduratzeko politikak zuzendu eta koordinatzea.

j) Dirigir y coordinar las políticas sobre atención a víctimas de la violencia de género.

k) Giza Eskubideen sustapena.

k) Promoción de los Derechos Humanos.

l) Terrorismoaren biktimez arduratzeko politikak zuzendu eta koordinatzea.

l) Dirigir y coordinar las políticas sobre atención a víctimas del terrorismo.

Jaurlaritzaren Lehendakaritzaren antolamendu eta egitekoen esparru berria ezartzeko, hiru idazkaritza nagusitan egituratzen du Jaurlaritzaren Lehendakaritza dekretu honek: Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia eta Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia.

Con objeto de establecer el nuevo marco organizativo y funcional de Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno, el presente Decreto estructura Lehendakaritza en tres Secretarías: la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría General de Acción Exterior y la Secretaría General para la Paz y la Convivencia.

Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusiari Lehendakaritzako zerbitzu komunak koordinatu, zuzendu eta kudeatzea dagokio, eta, bereziki, Lehendakariari laguntza politikoa eta teknikoa ematea eta gizarte- eta erakunde-harremanen politika. Eusko Jaurlaritzaren informazio- eta komunikazio-politika ezarri, diseinatu eta zuzentzea dagokio, baita Jaurlaritzaren bozeramailetza-arloa eta protokoloa ere. Herritarren parte-hartzearen arloan, gainera, herritarrek parte hartzeko eta euren proposamenei erantzun instituzionala emateko bideak sustatzea dagokio.

A la Secretaría General de la Presidencia le corresponde la coordinación general, dirección y gestión de los servicios comunes de Lehendakaritza y, en particular, la asistencia política y técnica al Lehendakari y la política de relaciones sociales e institucionales. El establecimiento, diseño y dirección de la política informativa y de comunicación del Gobierno Vasco, así como el área de portavoz del Gobierno y protocolo. En materia de participación ciudadana, le corresponde, además, el fomento de cauces de participación de la ciudadanía y de respuesta institucional a sus propuestas.

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari Eusko Jaurlaritzaren kanpo-harremanak planifikatu, bultzatu eta koordinatzea dagokio.

A la Secretaría General de Acción Exterior le corresponde la planificación, el apoyo y la coordinación de la acción exterior del Gobierno Vasco.

Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiari bakearen eta bizikidetzaren aldeko estrategiak eta jarduerak diseinatu eta sustatzea, terrorismoaren biktimez arduratzeko politikak zuzendu eta koordinatzea eta Giza Eskubideak sustatzea dagokio.

A la Secretaría General para la Paz y la Convivencia le corresponde el diseño e impulso de estrategias y acciones en favor de la paz y la convivencia, la dirección y coordinación de las políticas sobre atención a víctimas del terrorismo, así como la promoción de los Derechos Humanos.

Generoaren arloko aukera-berdintasunaren jardun-arloa eta genero-indarkeriaren biktimez arduratzeko politikak zuzendu eta koordinatzekoa Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari dagozkio.

El área de actuación de igualdad de oportunidades en materia de género y el de dirección y coordinación de las políticas sobre atención a víctimas de la violencia de género, corresponden al Organismo Autónomo Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

Garapenerako lankidetzaren arloa Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari dagokio, berau sortu eta arautzeko ekainaren 19ko 5/2008 Legean xedatutakoa betez.

El área de cooperación para el desarrollo corresponde a la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 5/2008, de 19 de junio, por la que se crea y regula.

Ondorioz, eta Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 8.c) artikuluak eta abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren 4. artikuluak ematen dizkidaten eskumenen arabera eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko apirilaren 9ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Por lo expuesto y, en virtud de las facultades que me confieren el artículo 8.c) de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y artículo 4 del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión del día 9 de abril de 2013,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA

1. artikulua.– Jardun-arloak.

Artículo 1.– Áreas de actuación.

Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuak –martxoaren 1eko 8/2013 Dekretuaren bidez aldatua– bere 4. artikuluan Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu zituen, eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatu. Dekretu horren arabera, honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Lehendakaritzari: Jaurlaritzaren jarduna planifikatu eta koordinatzen Lehendakariari laguntzea; Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen arteko lankidetza, koordinazio, plangintza bateratu eta artikulaziorako harremanak zuzentzea; Jaurlaritzaren bozeramailetza; Jaurlaritzaren informazio- eta komunikazio-politika komunikabideen aurrean; teknologia berriak eta multimedia ekoizpena; gizartearen eta herritarren parte-hartzea; gizarte- eta erakunde-harremanak; Jaurlaritzaren politika ondorengo gaietan: Europar Batasuna, mugaz gaindiko eta eskualdeen arteko lankidetza, eta euskal gizataldeak eta euskal etxeak; Euskadiren ordezkaritza- eta proiekzio-politika kanpoan; garapenerako lankidetza; generoaren aukera berdintasunerako politika; genero-indarkeriaren biktimez arduratzeko politikak zuzendu eta koordinatzea; Giza Eskubideak sustatzea; eta terrorismoaren biktimei laguntzeko politikak zuzendu eta koordinatzea.

Según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, modificado por Decreto 8/2013, de 1 de marzo, Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno tiene asignadas las áreas de asistencia al Lehendakari en las funciones de planificación y coordinación de la acción del Gobierno, así como la dirección de las relaciones de cooperación, coordinación, planificación conjunta y articulación institucional del País Vasco, portavocía del Gobierno, política informativa y de comunicación del Gobierno ante los medios de comunicación, así como de nuevas tecnologías y producción multimedia, participación social y ciudadana, relaciones sociales e institucionales, política del Gobierno en materia de asuntos europeos, cooperación transfronteriza e interregional y colectividades y Centros Vascos, política de representación y proyección de Euskadi en el exterior, cooperación para el desarrollo, política de igualdad de oportunidades en materia de género, dirección y coordinación de las políticas sobre atención a víctimas de la violencia de género, promoción de los Derechos Humanos y dirección y coordinación de las políticas sobre atención a víctimas del terrorismo.

2. artikulua.– Egitura.

Artículo 2.– Estructura.

1.– Aurreko artikuluan adierazitako arloen inguruko eskumenak betetzeko, honako organo hauek daude Lehendakaritzan:

1.– Para el ejercicio de las funciones relativas a las áreas señaladas en el artículo anterior, Lehendakaritza se estructura en los siguientes órganos:

1.1.– Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia:

1.1.– Secretaría General de la Presidencia:

a) Lehendakariaren Kabinetearen Zuzendaritza.

a) Dirección de Gabinete del Lehendakari.

b) Araubide Juridikoaren Zuzendaritza.

b) Dirección de Régimen Jurídico.

c) Koordinaziorako Zuzendaritza.

c) Dirección de Coordinación.

d) Zerbitzu Zuzendaritza.

d) Dirección de Servicios.

e) Komunikaziorako Zuzendaritza.

e) Dirección de Comunicación.

f) Gobernu Irekiaren Zuzendaritza.

f) Dirección de Gobierno Abierto.

g) Protokolo Zuzendaritza.

g) Dirección de Protocolo.

1.2.– Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia:

1.2.– Secretaría General de Acción Exterior:

a) Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza.

a) Dirección de Relaciones Exteriores.

b) Europako Gaietarako Zuzendaritza.

b) Dirección de Asuntos Europeos.

c) Kanpoko Euskal Komunitatearen Zuzendaritza.

c) Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior.

d) Ordezkaritzak: Euskadiren Europar Batasuneko Ordezkaritza, Euskadiren Argentinako Ordezkaritza (Mercosur), Euskadiren Txile, Peru eta Kolonbiako Ordezkaritza, Euskadiren Estatu Batuetako Ordezkaritza eta Euskadiren Mexikoko Ordezkaritza.

d) Delegaciones: Delegación de Euskadi para la Unión Europea, Delegación de Euskadi en Argentina-Mercosur, Delegación de Euskadi en Chile, Perú y Colombia, Delegación de Euskadi en Estados Unidos y Delegación de Euskadi en México.

1.3.– Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia:

1.3.– Secretaría General para la Paz y la Convivencia.

Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza.

Dirección de Víctimas y Derechos Humanos.

2.– Jaurlaritzaren Lehendakaritzako idazkari nagusiak Lehendakariaren menpe egongo dira zuzenean eta hierarkikoki, eta Jaurlaritzaren ekainaren 30eko 7/1981 Legearen ondorioetarako, sailburuordeen maila izango dute.

2.– Las personas titulares de la Secretarías Generales que integran Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno actuarán bajo la dependencia directa y jerárquica del Lehendakari y a efectos de lo dispuesto en la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, tendrán el rango de Viceconsejeros o Viceconsejeras.

3.– Euskadiren kanpoko ordezkari bakoitzak zuzendari-maila izango du, ekainaren 30eko 7/1981 Legean jasotakoaren ondorioetarako.

3.– Las personas titulares de cada una de las Delegaciones de Euskadi en el Exterior tendrán, a los efectos previstos en la Ley 7/1981, de 30 de junio, el rango de Directores o Directoras.

4.– Lehendakaritzaren idazkari nagusiek emandako ebazpenek administrazio-bideari amaiera emango diote.

4.– Las resoluciones dictadas por las personas titulares de la Secretarías Generales que integran Lehendakaritza pondrán fin a la vía administrativa.

3. artikulua.– Sektore publikoko erakundeak.

Artículo 3.– Entidades del sector público.

1.– Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea administrazio-erakunde autonomoa Jaurlaritzaren Lehendakaritzari atxikita dago Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusiaren bidez, Emakunde sortzeko otsailaren 5eko 2/1988 Legean xedatutakoaren arabera. Erakunde honi dagokio generoaren aukera-berdintasunerako politikaren arloa, bai eta genero-indarkeriaren biktimez arduratzeko politikak zuzendu eta koordinatzea ere.

1.– El organismo autónomo administrativo Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer está adscrito a Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno a través de la Secretaría General de la Presidencia, en los términos establecidos por la Ley 2/1988, de 5 de febrero, de creación del mismo. A este organismo corresponde las áreas de política de igualdad de oportunidades en materia de género, así como la dirección y coordinación de las políticas sobre atención a víctimas de la violencia de género.

2.– Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia zuzenbide pribatuko erakunde publikoa Lehendakaritzari atxikia dago, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren bidez, erakunde hori sortu eta arautzeko ekainaren 19ko 5/2008 Legean xedatutakoren arabera. Erakunde honi dagokio garapenerako lankidetzaren arloa.

2.– El ente público de derecho privado Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo está adscrito a Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno, a través de la Secretaría General de Acción Exterior, en los términos establecidos en la Ley 5/2008, de 19 de junio, de creación del mismo. A este organismo corresponde el área de cooperación para el desarrollo.

4. artikulua.– Atxikipenak.

Artículo 4.– Adscripciones.

Lehendakaritzari atxikita daude, halaber, sortze-arauetan ezarritako baldintzetan, honako organo hauek:

Están así mismo adscritos o vinculados a Lehendakaritza, en los términos que establecen sus normas de creación, los siguientes órganos:

a) Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseilua, Lehendakariaren apirilaren 17ko 1/2007 Dekretuak sortu eta arautua.

a) Consejo Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación, creado y regulado por el Decreto 1/2007, de 17 de abril, del Lehendakari.

b) Kanpo Harremanetarako Sailarteko Batzordea, abuztuaren 31ko 127/2007 Dekretuaren bidez arautua.

b) Comisión Interdepartamental de Acción Exterior, regulada por el Decreto 127/2007, de 31 de agosto.

c) Kanpo Harremanetarako Erakunde Arteko Batzordea, martxoaren 18ko 52/2008 Dekretuaren bidez arautua.

c) Comisión Interinstitucional de Acción Exterior, regulada por el Decreto 52/2008, de 18 de marzo.

d) Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Aholku Batzordea, apirilaren 11ko 243/1995 Dekretuaren bidez arautua.

d) Consejo Asesor de Relaciones con las Colectividades Vascas, regulado por el Decreto 234/1995, de 11 de abril.

e) Euskal Etxeen Erregistroa, uztailaren 28ko 318/1994 Dekretuaren eta maiatzaren 14ko 106/1996 Dekretuaren bidez arautua.

e) Registro de Centros Vascos-Euskal Etxeak, regulado por el Decreto 318/1994, de 28 de julio, y el Decreto 106/1996, de 14 de mayo.

f) Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordea, Garapenerako Lankidetzarako otsailaren 22ko 1/2007 Legearen bidez sortua eta martxoaren 24ko 71/2009 Dekretuaren bidez arautua.

f) Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo, creada por la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación al Desarrollo, y regulada por el Decreto 71/2009, de 24 de marzo.

g) Garapenerako Lankidetzarako Euskal Kontseilua, otsailaren 22ko 1/2007 Legearen bidez sortua eta irailaren 16ko 158/2008 Dekretuaren bidez arautua.

g) Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, creado por la citada Ley 1/2007, de 22 de febrero, y regulado por el Decreto 158/2008, de 16 de septiembre.

h) Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseilua, otsailaren 23ko 55/2010 Dekretuaren bidez arautua.

h) El Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo, regulado por el Decreto 55/2010, de 23 de febrero.

i) Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordea, Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzko abenduaren 23ko 6/2010 Legearen bidez sortua eta azaroaren 22ko 237/2011 Dekretuaren bidez arautua.

i) Comisión Interdepartamental de Publicidad, creada por la Ley 6/2010, de 23 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional de Euskadi y regulada por el Decreto 237/2011, de 22 de noviembre.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
LEHENDAKARITZAREN IDAZKARITZA NAGUSIA
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

5. artikulua.– Egitekoak.

Artículo 5.– Funciones.

1.– Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia Lehendakariaren menpe egongo da zuzenean eta hierarkikoki, eta egiteko hauek izango ditu:

1.– Corresponde a la Secretaría General de la Presidencia, bajo la dependencia directa y jerárquica del Lehendakari:

a) 1. artikuluan ezarritakoaren arabera Lehendakaritzari dagozkion jardun-arloak koordinatu eta bultzatzea, eta Lehendakaritza osorako diren zerbitzuen kudeaketa zuzentzea.

a) Coordinar e impulsar las funciones y áreas de actuación que corresponden a Lehendakaritza en virtud de lo previsto en el artículo 1, así como la dirección de la gestión de los servicios comunes.

b) Jaurlaritzaren sailekiko eta Lehendakaritzarekin zerikusia duten erakundeekiko komunikazio-organo legez jardutea, hargatik eragotzi gabe Jaurlaritzako kideek Lehendakaritzarekin duten zuzeneko harremana eta dekretu honek Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiari eta Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari esleitzen dizkien harremanak, Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legean ezarritakoaren arabera.

b) Actuar como órgano de comunicación con los Departamentos del Gobierno y con los organismos que tengan relación con Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno, sin perjuicio de la relación directa que con ésta mantengan quienes componen el Gobierno, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y de las relaciones que el presente Decreto atribuye a la Secretaría General de Acción Exterior y a la Secretaría General para la Paz y la Convivencia.

c) Lehendakariari bere erantzukizunak gauzatzeko behar dituen argibide politiko eta teknikoak eskaintzea. Horrek ez du sailburuen egitekoak gutxitzea ekarriko.

c) Proporcionar al Lehendakari la información política y técnica que le sea precisa, para el ejercicio de sus responsabilidades, sin merma de las funciones que corresponden a las personas titulares de los Departamentos.

d) Lehendakariari Jaurlaritzaren jarduna zuzendu eta koordinatzeko behar duen laguntza ematea. Horretaz gain, aholkularitza ere eskainiko dio, hala eskatzen dionean.

d) Prestar al Lehendakari el apoyo preciso para dirigir y coordinar la Acción de Gobierno, así como asesorarle en las materias que se le requieran.

e) Lehendakariaren gizarte- eta erakunde-harremanak gauzatu eta sustatzeko irizpide orokorrak ezartzea.

e) Establecer los criterios generales para el desarrollo y fomento de las relaciones sociales e institucionales del Lehendakari.

f) Sektoreetako jarduera- eta ekimen-planei buruzko informazio-prozedura egokiak ezartzea eta horiek mantentzea, Lehendakariari gobernu-lana koordinatzen laguntzeko.

f) Establecer y mantener los adecuados procedimientos de información sobre los planes de actuación e iniciativas sectoriales, al objeto de facilitar la coordinación de la acción gubernamental por parte del Lehendakari.

g) Lehendakariak erakundeetan parte hartu behar duenean lagungarri izan dakiokeena eskatzea Jaurlaritzako sailei.

g) Recabar de los distintos Departamentos del Gobierno la asistencia que precise el Lehendakari para sus intervenciones institucionales.

h) Sailen jardueren koordinazio orokorrerako eta sektorialerako prozedurak eta tresnak proposatzea, eta gauzatzen diren gainbegiratzea.

h) Proponer procedimientos e instrumentos para la coordinación general y sectorial de las actuaciones departamentales, y supervisar su ejecución.

2.– Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusiak egiteko hauek ditu komunikazio-arloan:

2.– Corresponde a la Secretaría General de la Presidencia, en materia de comunicación:

a) Eusko Jaurlaritzaren informazio- eta komunikazio-politika ezarri, diseinatu eta zuzentzea, gizarte-komunikabideez baliatuz.

a) Establecer, diseñar y dirigir la política informativa y de comunicación del Gobierno, a través de los medios de comunicación social.

b) Eusko Jaurlaritzaren jardunaren berri behar bezala ematen dela ziurtatzea, baita Lehendakariaren eta Jaurlaritzaren bozeramailearen jardunaren berri ere.

b) Garantizar la adecuada cobertura informativa de las acciones del Gobierno, incluidas las relativas al Lehendakari y el área de portavocía del Gobierno.

c) Beharrezko irizpide eta baliabideak ezartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko sail eta erakunde autonomoen prentsa-zerbitzuen nahiz erakunde-izaerako jarduerei eragiten dien zabalkunde- eta informazio-jardunaren koordinazioa bermatzeko.

c) Establecer los criterios y mecanismos necesarios que aseguren la coordinación de los servicios de prensa de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como de la acción divulgativa e informativa que afecte a actuaciones de carácter institucional.

d) Beharrezko irizpideak eta baliabideak ezartzea erakunde arteko jarduerei eragiten dien zabalkunde- eta informazio-jardunaren koordinazioa ziurtatzeko.

d) Establecer los criterios y mecanismos necesarios que aseguren la coordinación de la acción divulgativa e informativa que afecte a actuaciones de carácter interinstitucional.

e) Jaurlaritzak komunikabideekin dituen harremanak zuzentzea.

e) Dirigir las relaciones del Gobierno con los medios de comunicación.

f) Gizartea sentsibilizatzeko publizitate-kanpainak eta neurriak koordinatzea, baita Eusko Jaurlaritzaren eta bere sailen jardueren zabalkundea egitea ere, Publizitate Instituzionalari buruzko Sailarteko Batzordearen bidez.

f) Coordinar las campañas publicitarias y medidas de sensibilización social, así como la difusión de las acciones del Gobierno Vasco y de sus Departamentos, a través de la Comisión Interdepartamental de Publicidad Institucional.

g) Euskadiren irudi instituzionala kanpoan zabaltzeko informazio- eta publizitate-irizpideak eta -politikak ezartzea.

g) Establecer los criterios y las políticas informativas y de publicidad en orden a divulgar la imagen institucional de Euskadi en el exterior.

h) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoak interneten duen presentzia-eredua arautzen duen ekainaren 8ko 108/2004 Dekretuan zehaztutako egitekoak.

h) Las funciones señaladas en el Decreto 108/2004, de 8 de junio, del modelo de presencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi en Internet.

i) Jaurlaritzari laguntza ematea Gobernuaren interes orokorreko gaiak euskal gizarteari komunikatzerakoan.

i) Asistir al Gobierno en la comunicación a la sociedad vasca de los asuntos de interés general del Gobierno.

j) Gizarteak eta herritarrek politika sektorialak diseinatu eta ezartzen parte hartu behar dutela jakinaraztea Gobernu-organoei, eta horren gainean sentsibilizatzea.

j) Comunicar y sensibilizar a los órganos del Gobierno sobre la necesaria participación social y ciudadana en el diseño e implantación de sus políticas sectoriales.

k) Herritarrek parte hartzeko eta euren proposamenei erantzun instituzionala emateko bideak sustatzea.

k) Fomentar cauces de participación de la ciudadanía y de respuesta institucional a sus propuestas.

3.– Lehendakaritzari dagozkion eskumenen eremuan, hauek dira Lehendakaritzaren idazkari nagusiaren egitekoak:

3.– En el ámbito de las competencias que corresponden a Lehendakaritza, quien ostente la titularidad de la Secretaría General de la Presidencia asumirá las siguientes funciones:

a) Lehendakariari xedapen orokorren eta erabakien proiektuak prestatu eta proposatzea, eta Lehendakaritzaren egitekoen eta jardun-eremuen arloan beharrezko diren zirkularrak, instrukzioak eta egintzak ematea. Berari dagokio, halaber, Lehendakaritzako diru-laguntzen deialdia egitea eta horiek ebaztea, salbu Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren eta Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren eskumen-arloari dagozkionak.

a) Elaborar y proponer al Lehendakari los proyectos de disposiciones generales y acuerdos, y dictar las circulares, instrucciones y actos necesarios en el ámbito de las funciones y áreas de actuación de Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno. Así mismo le corresponderá la convocatoria y resolución de las subvenciones de Lehendakaritza, salvo las referidas al área competencial de la Secretaría General de Acción Exterior y de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia.

b) Lehendakariari laguntzea, Jaurlaritzaren Lehendakaritzari esleitutako jardun-arloetan, Jaurlaritzaren Kontseiluak edo horren baitan sortutako batzorde delegatuek onartu beharreko gaiak aurkeztu, defendatu eta izapidetzen.

b) Asistir al Lehendakari en la presentación, defensa y tramitación de los asuntos que, en las áreas de actuación atribuidas a Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno, deban ser aprobados por el Consejo de Gobierno o las Comisiones Delegadas que se creen en su seno.

c) Sektore Publikokok Kontratuen Legearen Testu Bateginak –azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege-dekretuaren bidez onartua– Kontratazio Organoari esleitzen dizkion ahalmenak betetzea, hargatik eragotzi gabe Euskadiren Kanpoko ordezkariei dagozkien kontratazio-arloko ahalmenak.

c) Ejercer las facultades que el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, atribuye al Órgano de Contratación, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a las personas titulares de las Delegaciones de Euskadi en el Exterior.

Halaber, eskumena izango du Euskal Autonomia Erkidegoko baliabide propio eta zerbitzu teknikotzat hartzen diren entitateekin prestazioren bat hitzartzeko negozio juridikoak egiteko. Arlo publikoko kontratazioaren arauetan jarriko du zein diren baliabide propio eta zerbitzu tekniko horiek.

Igualmente será competente para suscribir aquellos negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de la contratación en el sector público, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la realización de una determinada prestación.

d) Lehendakaritzaren eskumenekoak diren espedienteak izapidetzeko gastuetarako baimenak ematea –hargatik eragotzi gabe zenbatekoaren arabera Jaurlaritzaren Kontseiluari dagozkion gastu-baimenak– eta aurrekontu-gaietan oro har sailburuenak diren ahalmenak erabiltzea.

d) Realizar las autorizaciones de gasto precisas para la tramitación de expedientes competencia de Lehendakaritza, sin perjuicio de las que por razón de la cuantía correspondan al Consejo de Gobierno, así como ejercer, con carácter general, las facultades que se atribuyen a las personas titulares de los Departamentos en materia de régimen presupuestario.

e) Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 10. artikuluak sail bakoitzari esleitzen dizkion eskumenak betetzea eta Lehendakaritzako aldi baterako langileak izendatzea.

e) Ejercer las competencias que el artículo 10 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, atribuye a cada Departamento, incluyendo el nombramiento del personal eventual adscrito a Lehendakaritza.

4.– Lehendakaritzaren idazkari nagusiak Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren arteko harreman-organo gisa jardungo du.

4.– La persona titular de la Secretaría General de la Presidencia actuará como órgano de relación de la Administración de la Comunidad Autónoma con la Agencia Vasca de Protección de Datos.

6. artikulua.– Lehendakariaren Kabinetearen Zuzendaritza.

Artículo 6.– Dirección de Gabinete del Lehendakari.

Lehendakariaren Kabinetearen Zuzendaritzari egiteko hauek dagozkio:

Corresponden a la Dirección de Gabinete del Lehendakari las siguientes funciones:

a) Lehendakariaren lan-programaren jarraipena egitea.

a) Realizar el seguimiento del programa de trabajo del Lehendakari.

b) Lehendakariari laguntza zuzena ematea bere karguaren arabera esleituta dituen egitekoetan.

b) Prestar asistencia directa al Lehendakari para el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas en virtud de su cargo.

c) Prospekzio Soziologikoen Kabinetearen bidez, azterlanak, txostenak eta jarduerak gauzatzea, Jaurlaritzaren Lehendakaritzak gizarte-errealitatearen egoera eta bilakaeraren berri izan dezan.

c) Realizar cuantos estudios, informes y acciones sean precisos para mantener informada a Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno de la situación y evolución de la realidad social, a través del Gabinete de Prospección Sociológica.

7. artikulua.– Araubide Juridikoaren Zuzendaritza.

Artículo 7.– Dirección de Régimen Jurídico.

Araubide Juridikoaren Zuzendaritzari egiteko hauek dagozkio:

Corresponden a la Dirección de Régimen Jurídico las siguientes funciones:

a) Lehendakaritzaren eskumen-eremuan, Jaurlaritzaren Kontseilua erabaki beharreko gaiak prestatu eta koordinatzea, bai eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu beharrekoak ere.

a) Preparar y coordinar los asuntos, en el ámbito de la competencia de Lehendakaritza, cuya deliberación corresponde al Consejo de Gobierno, así como de los que deban ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

b) Legebiltzarreko agerraldiak lantzen laguntzea Jaurlaritzaren Lehendakaritzako organoei, bai eta Lehendakaritzak Arartekoarekin, Herri Kontuen Euskal Epaitegiarekin nahiz beste erakunde publiko batzuekin dituen harremanak koordinatu eta bideratzea ere, organo eskudunen bidez.

b) Asistir a los órganos de Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno en la elaboración de intervenciones parlamentarias, así como coordinar y canalizar, a través de los órganos competentes, las relaciones de Lehendakaritza con el o la Ararteko, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y otras Instituciones Públicas.

c) Lehendakaritzaren xedapen, hitzarmen eta akordioen proiektuak prestatzea eta horien berri ematea, eta Jaurlaritzaren Lehendakaritzaren organoei aholku juridikoak ematea.

c) Elaborar e informar los proyectos de las disposiciones, convenios y acuerdos, y prestar asesoramiento jurídico a los órganos de Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno.

d) Lehendakaritzari interesa dakizkiokeen lege, jurisprudentzia eta doktrinen jarraipena egitea.

d) Realizar el seguimiento de la legislación, jurisprudencia y doctrina de interés para Lehendakaritza.

e) Jaurlaritzaren Lehendakaritzaren organoekin sustatu, koordinatu eta lankidetzan jardutea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta Eusko Jaurlaritzak onartutako Berdintasunerako Planean xedatutakoa betetzeko, dagokion berdintasun-unitatearen bidez.

e) Impulsar, coordinar y colaborar con los distintos órganos de Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno, para la ejecución de lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y en el Plan para la Igualdad aprobado por el Gobierno Vasco, a través de la correspondiente unidad de igualdad.

f) Lehendakaritzaren interesen jarraipena egitea prozedura judizialetan, eta haren defentsan jardutea organo eskudunaren bidez.

f) Efectuar el seguimiento de los intereses de Lehendakaritza en procedimientos judiciales y cooperar en su defensa a través del órgano competente.

8. artikulua.– Koordinaziorako Zuzendaritza.

Artículo 8.– Dirección de Coordinación.

Koordinaziorako Zuzendaritzari egiteko hauek dagozkio:

Corresponden a la Dirección de Coordinación las siguientes funciones:

a) Gobernuaren jardunaren prestakuntza koordinatzea eta haren jarraipena egitea, baita horien informazio- eta jarraipen-prozeduren proposamena egitea ere.

a) Coordinar la elaboración y realizar el seguimiento de la acción de Gobierno, así como formular la propuesta de procedimientos de información y seguimiento de los mismos.

b) Sailen arteko koordinazio-estrategiak eta elkarlan-mekanismoak zehaztea, Gobernuaren jardun bateratu baterantz jotzeko.

b) Formular estrategias de coordinación y mecanismos de trabajo conjunto entre los Departamentos orientados hacia una acción conjunta de Gobierno.

c) Sailei euren jardunak planifikatu, programatu eta ebaluatzeko aholkularitza ematea, bereziki sail arteko eta erakunde arteko eragina dutenean. Jardun hauetan, Herri Administrazio eta Justizia eta Ogasun eta Finantza Sailekin koordinatuta jardungo du.

c) Asesorar a los Departamentos en la planificación, programación y evaluación de sus actuaciones, en particular, cuando tengan una incidencia interdepartamental o interinstitucional. En lo que se refiere a estas actividades, se actuará en coordinación con los Departamentos de Administración Pública y Justicia y de Hacienda y Finanzas.

d) Sail arteko edo erakunde arteko organoetan parte hartzea, horien jarduera Gobernuaren jardunerantz bideratzeko, eta organoen arteko koordinazioa eta horien funtzionamendu eraginkor eta eragimenezkoa sustatzea.

d) Participar en órganos de carácter interdepartamental o interinstitucional para orientar su actividad hacia la acción de Gobierno, y promover su coordinación para mejorar el funcionamiento de los mismos, de manera eficaz y eficiente.

9. artikulua.– Zerbitzu Zuzendaritza.

Artículo 9.– Dirección de Servicios.

Zerbitzu Zuzendaritzari egiteko hauek dagozkio:

Corresponden a la Dirección de Servicios las siguientes funciones:

a) Aurrekontu-aurreproiektua prestatzea, erakunde autonomoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta Lehendakaritzari atxikitako sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontu-proiektuak koordinatzea, aurrekontuaren jarraipena egitea, eta Lehendakaritzaren ekonomia- eta administrazio-kudeaketa egitea.

a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto, coordinar los proyectos de presupuestos de los Organismos Autónomos, Entes Públicos de derecho privado y demás entidades del sector público adscritas a Lehendakaritza, ejercer el seguimiento del presupuesto, y llevar a cabo la gestión económico-administrativa de Lehendakaritza.

b) Lehendakaritzari atxikitako langileak administratu eta kudeatzea, bera baita diziplina-espedienteak izapidetzeko eskumena duen administrazio-organoa.

b) Administrar y gestionar el personal adscrito a Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno, siendo el órgano administrativo competente para la tramitación de los expedientes disciplinarios.

c) Langileak behar diren aztertzea eta Lehendakaritzako lanpostu-zerrendaren proposamena prestatzea.

c) Evaluar las necesidades de personal y elaborar la propuesta de relación de puestos de trabajo de Lehendakaritza.

d) Gizarte-ekintzako eta langileak prestatu eta trebatzeko planak eta programak prestatzea, hargatik eragotzi gabe gai horretan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak bereganatuta dituen aginpideak.

d) Preparar planes y programas de acción social, formación y perfeccionamiento del personal, sin perjuicio de las atribuciones del Instituto Vasco de Administración Pública en esta materia.

e) Barne-antolaketarako metodoak eta informazio-sistemak proposatzea, lan-sistemak arrazionalizatu eta hobetzeko.

e) Proponer métodos de organización interna y sistemas de información en orden a la racionalización y mejora de los sistemas de trabajo.

f) Lehendakaritzako bulegoen barne-erregimenaz arduratzea, horiek administratzea, eta horien ondarea eta ekipamendua mantentzea.

f) Mantener el régimen interior de las dependencias de Lehendakaritza, llevar su administración y velar por la conservación de su patrimonio y equipamiento.

g) Sortzen diren ondare-erantzukizuneko espedienteak hasi eta izapidetzea, ondoren Lehendakaritzaren idazkari nagusiari helarazteko, honek ebatz ditzan.

g) Incoar y tramitar los expedientes de responsabilidad patrimonial que se susciten, para su posterior elevación al Secretario General de la Presidencia, que los resolverá.

h) Euskadiren Kanpoko Ordezkaritzetako egoitzen funtzionamendu ona bermatzeko ordezkariekin koordinatzea eta elkarlanean jardutea, betiere Zuzendaritzari dagozkion gaietan.

h) Coordinar y colaborar con las personas titulares de las Delegaciones de Euskadi en el Exterior en el desempeño de cuantas actuaciones sean precisas para el normal funcionamiento de sus sedes, en las materias propias de la Dirección.

i) Euskadiren Kanpoko Ordezkaritzek egoki funtzionatzeko jardueretan laguntzea eta jarduera horien gauzatzen direla ziurtatzea, bereziki gai hauetan: ondarea, obrak eta altzariak, informatika- eta telekomunikazio-baliabideak, ibilgailuak eta langileak, besteak beste.

i) Asistir y asegurar la ejecución de cuantas actuaciones sean precisas para el buen funcionamiento de las Delegaciones de Euskadi en el Exterior, especialmente en las materias referidas a patrimonio, obras y mobiliario, recursos informáticos y telecomunicaciones, vehículos y personal, entre otras.

j) Laneko Segurtasunerako eta Osasunerako unitatearen jarduerak zuzendu eta antolatzea.

j) Dirigir y organizar las actuaciones de la unidad de Seguridad y Salud Laboral.

k) Administrazioa aldatu eta modernizatzeko organo eskudunak ezartzen dituen ekimenak eta araubideak garatu eta betetzeko behar den euskarria bermatzea.

k) Garantizar el soporte necesario para desarrollar y ejecutar las iniciativas y directrices dictadas por el órgano competente en materia de reforma y modernización de la Administración.

l) Sailean herritarrentzako informazio- eta arreta-zerbitzuek ezin hobeto funtzionatzen dutela ziurtatzea (arretarako 2. eta 3. maila), eta Zuzenean-Herritarren Arreta Zerbitzuarekin dauden harremanak egokiro antolatzea, beren eskumeneko arloetan solaskide operatiboak daudela bermatuz.

l) Asegurar el óptimo funcionamiento de los servicios de información y atención a la ciudadanía del Departamento (niveles 2 y 3 de atención), así como articular adecuadamente las relaciones con el Servicio de Atención Ciudadana del Gobierno Vasco (Zuzenean), asegurando la existencia de interlocutores operativos en las diferentes materias de su ámbito competencial.

m) Lehendakaritzako langileen euskalduntze-prozesua eta hizkuntza-normalizazioa bultzatzea, bai eta euskararen erabilera sustatzea ere, dagokion euskara-unitatearen bidez.

m) Promover el proceso de euskaldunización y normalización lingüística del personal al servicio de Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno, así como fomentar el uso del euskera, a través de la correspondiente unidad de euskera.

10. artikulua.– Komunikaziorako Zuzendaritza.

Artículo 10.– Dirección de Comunicación.

Komunikaziorako Zuzendaritzari egiteko hauek dagozkio:

Corresponden a la Dirección de Comunicación las siguientes funciones:

a) Eusko Jaurlaritzaren jardueren berri behar bezala ematen dela ziurtatzea, baita Lehendakariaren eta Jaurlaritzaren bozeramailearen jardueren berri ere.

a) Garantizar la adecuada cobertura informativa de las acciones del Gobierno, incluidas las relativas al Lehendakari y al área de Portavoz del Gobierno.

b) Gobernuaren komunikatuak, erreferentziak eta prentsa-oharrak egitea.

b) Elaborar comunicados, referencias y notas de prensa del Gobierno.

c) Gizarte-komunikabideekiko harremanak ziurtatu eta erraztea.

c) Asegurar y facilitar las relaciones con los medios de comunicación social.

d) Sailen informazio-lana erraztea eta sail horien prentsa-zerbitzuak koordinatzea.

d) Facilitar la labor informativa y coordinar los servicios de prensa de los distintos Departamentos.

e) Publizitate-kanpainak eta sentsibilizazio-neurriak koordinatzen eta Eusko Jaurlaritzaren jarduna zabaltzen kolaboratzea.

e) Colaborar en la coordinación de las campañas publicitarias y medidas de sensibilización social, así como en la difusión de las acciones del Gobierno Vasco.

f) Informazio- eta publizitate-politikak ezarri eta gauzatzea, Euskadiko erakundeen irudi instituzionala kanpoan zabaltzeko.

f) Desarrollar y ejecutar las políticas informativas y de publicidad en orden a divulgar la imagen institucional de Euskadi en el exterior.

g) Euskadiko nahiz nazioarteko gaurkotasunak komunikabideetan duen islaz azterlanak eta txostenak gauzatzea, eta politikaren, ekonomiaren eta gizartearen egoera aztertzea, ikuspuntu informatibotik.

g) Elaborar estudios e informes sobre el reflejo informativo de la actualidad vasca e internacional, así como analizar, desde el punto de vista informativo, la coyuntura política, económica y social.

11. artikulua.– Gobernu Irekiaren Zuzendaritza.

Artículo 11.– Dirección de Gobierno Abierto.

Gobernu Irekiaren Zuzendaritzari egiteko hauek dagozkio:

Corresponden a la Dirección de Gobierno Abierto las siguientes funciones:

a) Eusko Jaurlaritzaren komunikatuak, erreferentziak eta prentsa-oharrak egitea, sailetako prentsa-zerbitzuekin elkarlanean, eta Jaurlaritzaren jarduerek ikus-entzunezko estaldura egokia izango dutela bermatzea.

a) Elaborar y facilitar los contenidos multimedia de las comunicaciones del Gobierno, en coordinación con los servicios de prensa de los distintos Departamentos, y garantizar la adecuada cobertura audiovisual de las acciones del Gobierno.

b) Gizarte-komunikabideei Jaurlaritzaren ikus-entzunezko edukiak eskuratzeko modua eman eta erraztea.

b) Dotar y facilitar a los medios de comunicación social el acceso a los contenidos audiovisuales del Gobierno.

c) Erakundearen «euskadi.net» web-orriaren bidez, Jaurlaritzaren jardun orokorraren informazio-edukiak zuzendu eta koordinatzea.

c) Dirigir y coordinar los contenidos informativos de la acción general del Gobierno, a través de la web institucional «euskadi.net».

d) Interneteko komunikazioko ikus-entzunezko eta multimediako tresna berriak aztertu eta sustatzea, parte-hartzea bultzatzeko eta Jaurlaritzarekin sarean komunikatzeko.

d) Investigar y promover nuevas herramientas multimedia y audiovisuales de comunicación en Internet, para la participación y comunicación en red con el Gobierno.

e) Jaurlaritzak Interneten gauzatuko dituen jardueren gardentasuna erraztea.

e) Facilitar la transparencia de las acciones del Gobierno en Internet.

f) Administrazio publikoaren jarduerak gizartean hedatzeko bide eraginkorrak ezartzeko proposamenak egitea.

f) Elaborar propuestas de implantación de vías y canales efectivos para difundir las actividades de la Administración Pública en la sociedad.

g) Herritarren artean eztabaida eragiten duten gaiak zein diren identifikatzea, Administrazio publikoak horien gaineko gogoeta egin dezan.

g) Identificar materias objeto de debate por parte de la ciudadanía a fin de incorporarlas a la reflexión de la Administración Pública.

h) Herritarrek aurkeztutako proposamen eta proiektuak koordinatzea eta, hala badagokio, proposamen eta proiektu horien ezarpena ahalbidetzea.

h) Coordinar las propuestas y proyectos presentados por la ciudadanía y, en su caso, posibilitar su implantación.

i) Ekimenak proposatzen dituzten eragile eta pertsonen eta dagokion arloko organo eskudunen artean harreman zuzena bultzatzea.

i) Potenciar el contacto directo entre agentes y personas proponentes de iniciativas y los órganos competentes del área sectorial correspondiente.

12. artikulua.– Protokolo Zuzendaritza.

Artículo 12.– Dirección de Protocolo.

Protokolo Zuzendaritzari egiteko hauek dagozkio:

Corresponden a la Dirección de Protocolo las siguientes funciones:

a) Gizarte-eragile, herritar eta erakundeekiko Lehendakariaren harremanak gauzatzea eta horien jarraipena egitea.

a) Proceder a la ejecución y seguimiento de las relaciones del Lehendakari con los agentes sociales, la ciudadanía y con las distintas Instituciones.

b) Lehendakariak parte hartu behar duen ekitaldi ofizialak egoki antolatu eta burutzen direla bermatzea.

b) Garantizar la adecuada organización y desarrollo de los actos oficiales en los que participe el Lehendakari.

c) Lehendakaritzaren harreman publikoetarako behar diren jarduerak burutzea.

c) Llevar a cabo las acciones precisas en el ámbito de las relaciones públicas de la Presidencia.

d) Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiarekin elkarlanean, Lehendakariari laguntza logistikoa ematea kanpora egin behar dituen bidaietarako.

d) Prestar la cobertura logística oportuna a los viajes del Lehendakari al exterior, en coordinación con la Secretaría General de Acción Exterior.

e) Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiarekin elkarlanean, kanpoko pertsona ospetsuek Euskadira egiten dituzten bidaietarako laguntza logistikoa ematea.

e) Prestar la cobertura logística oportuna a los viajes de personalidades del exterior a Euskadi, en coordinación con la Secretaría General de Acción Exterior.

f) Lehendakaritzari eta Jaurlaritzako goi-kargudunei protokoloaren araubidea ezartzea.

f) Aplicar el régimen de protocolo a Lehendakaritza y altos cargos del Gobierno.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
KANPO HARREMANETARAKO IDAZKARITZA NAGUSIA
SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR

13. artikulua.– Egitekoak.

Artículo 13.– Funciones.

1.– Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia Lehendakariaren menpe egongo da zuzenean eta hierarkikoki, eta laguntza emango dio Lehendakariari Euskal Autonomia Erkidegoaren kanpo-harremanetarako estrategia politiko eta instituzionala zehaztu eta zuzentzeko.

1.– La Secretaría General de Acción Exterior, bajo la dependencia directa y jerárquica del Lehendakari, es el órgano que le asiste en la definición y dirección de la estrategia político-institucional de la acción exterior de la Comunidad Autónoma.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen-eremuan, hauek dira Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren egitekoak:

2.– La Secretaría General de Acción Exterior tiene atribuidas, en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma, las siguientes funciones:

a) Eusko Jaurlaritzaren kanpo-harremana programatu, sustatu eta koordinatzea.

a) Programar, impulsar y coordinar la acción exterior del Gobierno Vasco.

b) Kanpo-harremanen plan estrategikoaren zehaztapena eta martxan ezartzea sustatu eta koordinatzea.

b) Impulsar y coordinar la definición y puesta en marcha del correspondiente plan estratégico de acción exterior.

c) Jaurlaritzari kanpo-harremanen arloan lagundu eta aholku ematea, eta eremu horretarako Lehendakariaren jarraibideak betearaztea. Ildo horretan, Lehendakaritzari laguntzea, Eskualdeen Komitean eta beste eskualde-organo edo -erakunde batzuetan Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkari instituzionala den heinean dituen egitekoetan. Horrez gain, Lehendakariaren ordezkoa izango da Eskualdeen Komitean eta beste eskualde-organo edo -erakunde batzuetan.

c) Apoyar y asesorar al Gobierno en materia de acción exterior y ejecutar las instrucciones del Lehendakari en este ámbito. En este sentido, ejercerá funciones de apoyo a Lehendakaritza, en la representación institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el Comité de las Regiones y en otros órganos u organizaciones regionales. Además, ejercerá la suplencia del Lehendakari en el Comité de las Regiones y en otros órganos u organizaciones regionales.

d) Euskadin kanpoko pertsona ospetsuen presentzia planifikatu, sustatu eta koordinatzea.

d) Planificar, apoyar y coordinar la presencia en Euskadi de personalidades del exterior.

e) Europar erakundeei buruzko jardun-politika definitzea, batez ere Europar Batasunari eta Europako Kontseiluari buruzkoa.

e) Definir la política de actuación en relación con las Instituciones Europeas, en particular con la Unión Europea y con el Consejo de Europa.

f) Eusko Jaurlaritzak Europako eskualde-mugimenduan duen ekimena zuzentzea; batez ere, Europako Eskualdeen Batzordean eta Euskadik parte hartzen duen eskualde arteko erakundeetan.

f) La dirección de la acción del Gobierno Vasco en el movimiento regional europeo, en particular, en el Comité de las Regiones y en aquellos órganos y entidades interregionales en las que participe Euskadi.

g) Mugaz gaindiko eta eskualde arteko lankidetza-harremanak sustatu, gauzatu eta koordinatzea.

g) Impulsar, desarrollar y coordinar las relaciones de cooperación transfronteriza e interregional.

h) Kanpoan diren euskal gizataldeekiko harreman-politika planifikatu, gauzatu eta kudeatzea.

h) Planificar, ejecutar y gestionar la política de relación con las colectividades vascas en el exterior.

i) Eusko Jaurlaritzak beste herri, eskualde edo erakunde azpiestatal batzuekin edota Nazioarteko Erakundeekin izan ditzakeen harreman bilateralak eta multilateralak sustatu, gauzatu eta koordinatzea.

i) Impulsar, desarrollar y coordinar las relaciones bilaterales y multilaterales que el Gobierno Vasco pueda mantener con otros países, regiones o entidades subestatales, así como con Organizaciones Internacionales.

j) Europar politikaren, Eusko Jaurlaritzaren kanpo-harremanen, eta Estatuaren nazioarteko politikaren jarraipena egitea Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenei eragiten dieten gaietan, eta gai horietan Estatuko Administrazioarekin elkarlan instituzionalean aritzea.

j) La coordinación institucional con la Administración del Estado respecto al seguimiento de la política europea, de la acción exterior del Gobierno Vasco y de la política internacional del Estado, en los asuntos que afecten a las competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, a fin de garantizar la mejor realización de la acción exterior.

k) Nazioarteko Tratatuak egin eta negoziatzen Euskal Autonomia Erkidegoak izan behar duen parte-hartzea zuzendu eta koordinatzea, Estatuko Administrazioarekin adostutako bideetatik.

k) Dirigir y coordinar la participación de la Comunidad Autónoma en la elaboración y negociación de Tratados Internacionales, mediante los cauces acordados con la Administración del Estado.

l) Gai horietan Estatuaren borondatea zehazteko eratzen diren konferentzia, batzorde edo organoetan Euskal Autonomia Erkidegoaren presentzia eta parte-hartzea koordinatzea.

l) Coordinar la presencia y participación de la Comunidad Autónoma en las Conferencias, Comisiones u órganos que se constituyan, a los efectos de proceder a la formación de la voluntad del Estado en estas materias.

m) Kanpo-harremanetan eragina duten jarduerak gauzatzen dituzten erakunde publikoekin edo pribatuekin harremanak izatea.

m) El desarrollo de las relaciones con aquellas entidades públicas o privadas de Euskadi cuando realicen actuaciones de relevancia exterior.

n) Euskal erakundeen arteko kooperazioa eta lankidetza sustatzea, Kanpo Harremanetarako Sailarteko Batzordearen eremuan, kanpo-harremanen eremuko proiektu komunak abian jartzeko.

n) Impulsar, en el marco de la Comisión Interinstitucional de Acción Exterior, la cooperación y colaboración entre distintas Instituciones Vascas, para la puesta en común de proyectos en el ámbito de la acción exterior.

o) Europako Batzordearen eta Europako Parlamentuaren Estatuko Ordezkaritzarekin harremanak garatzea.

o) El desarrollo de las relaciones con la Representación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, en el Estado.

3.– Jaurlaritzaren kanpo-harremanak bateratuak izan daitezen, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia eta bere organoak elkarlanean arituko dira Eusko Jaurlaritzako sailekin, erakunde autonomoekin, sozietate publikoekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko erakunde publikoekin, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak kanpo-harremanekin zerikusia duten arau- eta xedapen-proiektuen berri emango du.

3.– La Secretaría General de Acción Exterior y sus órganos, a fin de asegurar una acción exterior integrada del Gobierno, ejercerán estas funciones en relación con los Departamentos del Gobierno Vasco, sus Organismos Autónomos, Sociedades Públicas y Entes Públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma, e informarán los proyectos de normas y disposiciones que se dicten en relación con la acción exterior.

4.– Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari eta haren organoei esleitutako egitekoek lurralde historikoen eta lurralde-erakundeen jardunean eragiten dutenean, lankidetza- eta elkarlan-bitarteko egokiak ezarriz gauzatuko dira.

4.– Cuando las funciones atribuidas a la Secretaría General de Acción Exterior y sus órganos incidan en la actividad de los Territorios Históricos y Entes Locales, se llevarán a cabo mediante el establecimiento de los oportunos cauces de cooperación y colaboración.

5.– Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiak egingo du bere eskumeneko arloko diru-laguntzen deialdia, bere eskumen-eremuari dagozkion arloetan, eta horien ebazpena, aldiz, dagokion zuzendari eskudunek emango dute.

5.– La persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior realizará la convocatoria de las subvenciones que correspondan, por razón de la materia, a su área competencial, correspondiendo la resolución de las mismas a las personas titulares de las Direcciones competentes.

6.– Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia izango da Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren lehendakariordea.

6.– La persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior ejercerá la vicepresidencia de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.

7.– Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia izango da Garapenerako Lankidetzaren Erakunde arteko Batzordearen lehendakaria.

7.– La persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior ejercerá la presidencia de la Comisión Interinstitucional de Cooperación para el Desarrollo.

14. artikulua.– Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza.

Artículo 14.– Dirección de Relaciones Exteriores.

Kanpo Harremanetarako Zuzendaritzak Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari gai horietan dagozkion egitekoak bete behar ditu, eta bereziki, honako hauek:

Corresponde a la Dirección de Relaciones Exteriores ejecutar las funciones que tiene encomendadas la Secretaría General de Acción Exterior en su ámbito de actuación, y en especial:

a) Kanpo Harremanetarako idazkaritza nagusiari laguntzea kanpo-harremanen politika kudeatu eta gauzatzen.

a) Asistir a la persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior en la gestión y ejecución de la política vinculada a las relaciones exteriores.

b) Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak definitzen duen kanpo-harremanen plan estrategikoko jardun- eta jarduera-lerroak prestatu, sustatu, koordinatu eta ebaluatzea.

b) Elaborar, impulsar, coordinar, ejecutar, y evaluar las líneas de actuación y acciones contenidas en el plan estratégico de acción exterior que defina la Secretaría General de Acción Exterior.

c) Jaurlaritzaren kanpo-harremanen estrategia politikoa eta instituzionala ziurtatzeko, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak kanpoan gauzatutako jarduerak koordinatzeko tresnak proposatu eta kudeatzea.

c) Proponer y gestionar los instrumentos de coordinación de las actividades realizadas en el exterior por la Secretaría General de Acción Exterior, en orden a asegurar la estrategia político-institucional de la acción exterior del Gobierno.

d) Eusko Jaurlaritzaren sail, erakunde autonomo eta sozietate publikoen kanpo-harreman oro sustatzea, horien jarraipena egin eta koordinatzea, Euskadiren ekonomia-, enpresa- eta kultura-sustapenaren koherentzia eta eraginkortasuna bermatzeko.

d) Impulsar, realizar el seguimiento y coordinar todas las acciones exteriores de los distintos Departamentos, Organismos Autónomos y Sociedades Públicas del Gobierno Vasco, con la finalidad de garantizar la coherencia y eficacia de la promoción económica, empresarial y cultural de Euskadi.

e) Euskadiren Kanpoko Ordezkaritzek egoki funtziona dezaten behar den jarduera oro proposatu eta sustatzea.

e) Proponer e impulsar cuantas actuaciones sean precisas para el buen funcionamiento de las Delegaciones de Euskadi en el Exterior.

f) Ordezkaritzei babesa eta laguntza teknikoa ematea txostenak eta memoriak prestatzeko, solaskide edo eragileak identifikatu eta aurkitzeko, eta, oro har, bere eguneroko funtzionamendurako.

f) Proporcionar asistencia y soporte técnico a las Delegaciones en la preparación de informes, memorias, identificación y localización de interlocutores o agentes y, en general, en su funcionamiento ordinario.

g) Eusko Jaurlaritzaren interesak koordinatzea Madrilen, Euskadiren Madrilgo Bulegoaren bidez.

g) Coordinar los intereses del Gobierno Vasco en Madrid, a través de la Oficina de Euskadi en Madrid.

h) Eusko Jaurlaritzaren eta nazioarteko erakundeen arteko harreman multilateralak sustatu eta erraztea.

h) Impulsar y facilitar las relaciones del Gobierno Vasco con Organizaciones Internacionales y Multilaterales.

i) Izaera horizontaleko erakunde eta sareetan parte hartzea, izan horiekiko harremanak sustatzeko, zein Eusko Jaurlaritzaren sail, erakunde autonomo eta sozietate publikoek erakunde eta sare horiekin dituzten harremanen jarraipena egiteko.

i) Participar en organismos y redes de carácter horizontal, bien para impulsar las relaciones con los mismos, como para realizar el seguimiento de las relaciones de otros Departamentos, Organismos Autónomos y Sociedades Públicas del Gobierno Vasco con dichos organismos.

j) Euskadi kanpoan ezagutzera emateko jarduerak sustatzea, haren industrian, ezagupenean, berezitasun instituzionaletan, hizkuntzan eta kulturan oinarri hartuz.

j) Impulsar acciones para dar a conocer Euskadi en el exterior apoyándose en su industria, su conocimiento, sus singularidades institucionales, su lengua y su cultura.

k) Euskadin nazioarteko erakundeek euren egoitzak irekitzeko laguntza eta euskarria ematea.

k) Proporcionar asistencia y soporte a la apertura de sedes de organismos internacionales en Euskadi.

l) Kide kontsularrarekiko harremanetan komunikazio-kanal izatea Euskadin.

l) Servir de canal de comunicación en las Relaciones con el cuerpo Consular en Euskadi.

15. artikulua.– Europako Gaietarako Zuzendaritza.

Artículo 15.– Dirección de Asuntos Europeos.

1.– Europako Gaietarako Zuzendaritzak Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiari gai horietan dagozkion egitekoak bete behar ditu, eta bereziki, honako hauek:

1.– Corresponde a la Dirección de Asuntos Europeos ejecutar las funciones que tiene encomendadas la Secretaría General de Acción Exterior en su ámbito de actuación, y en especial:

a) Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiari laguntzea Jaurlaritzaren Europako jarduna sustatu eta koordinatzen.

a) Asistir a la persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior en las funciones de impulso y coordinación de la acción europea del Gobierno.

b) Autonomia Erkidegoaren eta Europar Batasuneko eta Europako Kontseiluko erakunde eta organoen arteko harreman-organo gisa jardutea, Euskadiren Europar Batasuneko Ordezkaritzarekin elkarlanean.

b) Actuar como órgano de relación de la Comunidad Autónoma con las Instituciones y órganos de la Unión Europea y del Consejo de Europa, en coordinación con la Delegación de Euskadi para la Unión Europea.

c) Koordinazio-neurriak bete daitezela bultzatu eta gauzatzea, Europar Batasuneko arauak eta politika landu eta aplikatzen Jaurlaritzak esku har dezan, eta neurri horiek betetzeko Jaurlaritzaren Sare Eragilea garatzea.

c) Dirigir y desarrollar la ejecución de las medidas de coordinación para la intervención del Gobierno en la elaboración y aplicación de la normativa y de las políticas de la Unión Europea, así como el desarrollo de la Red Operativa del Gobierno para la aplicación de estas medidas.

d) Europako erakundeetako organo eta lantaldeetan –Europar Batasunekoetan, batez ere– EAEko ordezkarien parte-hartzea sustatu, garatu eta koordinatzea.

d) Impulsar, desarrollar y coordinar la participación de representantes de la Comunidad Autónoma en los órganos y grupos de trabajo de las Instituciones Europeas y, en particular, de las de la Unión Europea.

e) Europako Erkidegoko zuzenbidearen erabilera gainbegiratu eta koordinatzea.

e) Supervisar y coordinar la aplicación del derecho comunitario.

f) EAEko Administrazio Orokorraren komunikazio ofizialak Europako erakundeetara –batez ere, Europako Kontseilura– bideratu eta gidatzea, komunikazio horiek ordenamendu komunitarioak eragiten dieten betebeharrei buruzkoak direnean bereziki (xedapenen transposizioei, Estatu-laguntzen proposamenei, arau-hausteei eta abarrei buruzkoak). Horretarako legeak ezarritako bideak erabiliko dira.

f) Controlar y canalizar, hacia las Instituciones Europeas y, en particular, hacia la Comisión Europea, las comunicaciones oficiales de la Administración General de la Comunidad Autónoma y, en particular, aquellas derivadas de las obligaciones que impone el ordenamiento comunitario (transposición de directivas, notificaciones de las propuestas de ayudas de Estado, procedimientos de infracción...), que se realizarán a través de los cauces legalmente establecidos.

g) Kanpo Harremanetarako eta Europar Batasunerako Estatu Idazkaritzekin elkarlan- eta lankidetza-harremanak izatea, Europar Batasunaren gaiei dagokienean.

g) Desarrollar las relaciones de colaboración y cooperación con las Secretarías de Estado de Asuntos Exteriores y para la Unión Europea, en lo que a los asuntos relativos a la Unión Europea se refiere.

h) Europako Batzordearen eta Europako Legebiltzarraren Madrilgo Ordezkaritzarekin harremanak izatea.

h) Desarrollar las relaciones con la Representación de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo en Madrid.

i) Jaurlaritzako sailek, bere erakunde autonomoek eta sozietate publikoek Europar Batasunaren programa eta ekimenetan duten parte-hartzea sustatu, koordinatu eta ebaluatzea, betiere, programa eta ekimen horiek programazio-dokumenturik edo programa eragilerik behar ez badute.

i) Impulsar, coordinar y evaluar la participación de los Departamentos del Gobierno, sus Organismos Autónomos y Sociedades Públicas en los programas e iniciativas de la Unión Europea que no requieran de documentos de programación o de programas operativos.

j) Jaurlaritzako sailek Europar Batasunaren ekimenen berri izateko eta ekimenoi jarraipena egiteko tresnak zuzendu eta koordinatzea.

j) Dirigir y coordinar los instrumentos que faciliten a los Departamentos del Gobierno la información y seguimiento de la actividad de la Unión Europea.

k) Jaurlaritzako sailei arau, politika eta ekimen komunitarioei buruzko aholkuak ematea, arau, politika eta ekimenok sailon interesekoak direnean.

k) Asesorar a los Departamentos del Gobierno sobre la normativa, políticas y actuaciones comunitarias de su interés.

l) Europar Batasuna eraikitzearekin zerikusia duten gaiei buruzko hedapena eta zabalkundea egiteko jarduerak gauzatzea, gai horiei buruzko prestakuntza-egintzak eta -azterlanak gauzatzea, eta Europako Informazioaren Euskal Sarea sustatzea.

l) Desarrollar acciones de difusión y divulgación en los ámbitos relativos a la construcción de la Unión Europea, y realizar estudios y actos de formación en estas cuestiones e impulso de la Red Vasca de Información Europea.

2.– Mugaz gaindiko lankidetzari buruzko jarduerei dagokienez, honako egiteko hauek ditu Europako Gaietarako Zuzendaritzak:

2.– En lo referente a las actividades relativas a la Cooperación Transfronteriza, corresponde a la Dirección de Asuntos Europeos:

a) Euroeskualdeen Biltzarraren lan-bilkura eta batzordeetan parte hartzea.

a) Participar en las sesiones de trabajo y en las comisiones de la Conferencia Euro-regional.

b) Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia ordezkatzea Pirinioetako Lan Elkartearen (PLE) batzarretan.

b) Representar a la Secretaría General de Acción Exterior en las reuniones de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP).

c) Jaurlaritzaren ordezkaritza teknikoa koordinatzea Eskualde arteko Ekimen Komunitarioaren kudeaketan.

c) Coordinar la representación técnica del Gobierno en la gestión de la iniciativa Comunitaria Interreg.

d) Akitaniako, Pirinio Atlantikoetako eta Midi-Pyrénées eskualdeko erakundeekin eta muga inguruko udalerriekin harremanak ezartzea, bai eta mugaz gaindiko herritarrari zerbitzuak ematen dizkioten erakunde eta agentziekin ere.

d) Establecer contacto y relaciones con las Instituciones de Aquitania, Pirineos Atlánticos, Midi-Pyrénées y municipios del área fronteriza, así como con instituciones y agencias prestadoras de servicios a la ciudadanía transfronteriza.

e) Mugaren alde bietako eragile publikoen eta pribatuen artean mugaz gaindiko harremanak ezar daitezela bultzatzea.

e) Impulsar el establecimiento de relaciones transfronterizas entre agentes públicos y privados de ambos lados de la frontera.

f) Jaurlaritzaren mugaz gaindiko politiken eragina ebaluatzea.

f) Evaluar el impacto de las políticas de carácter transfronterizo del Gobierno.

g) Jaurlaritzaren sailen mugaz gaindiko jardueren aholkularitzan laguntzea.

g) Colaborar en el asesoramiento a la acción transfronteriza de los distintos Departamentos del Gobierno.

16. artikulua.– Kanpoko Euskal Komunitatearen Zuzendaritza.

Artículo 16.– Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior.

Kanpoko Euskal Komunitatearen Zuzendaritzari dagokio Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak bere jarduera-esparruan dituen egitekoak gauzatzea, eta, bereziki, hauek:

Corresponde a la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior ejecutar las funciones que tiene encomendadas la Secretaría General de Acción Exterior en su ámbito de actuación, y en especial:

a) Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiari laguntzea kanpoko euskal komunitatearen harreman-politika kudeatu eta gauzatzen; komunitate hori euskal etxeei bildutako edo bildu gabeko euskal jatorriko pertsonek osatzen dute.

a) Asistir a la persona titular de la Secretaría General de Acción Exterior en la gestión y ejecución de la política de relación con la comunidad vasca en el exterior, que engloba tanto a las personas asociadas a los Centros Vascos, como a las no asociadas de origen vasco.

b) Euskadi eta kanpoko euskal komunitatearen arteko loturak eta harremanak sustatu, koordinatu, ezarri eta areagotzea, batez ere, lotura eta harreman sozialak, kulturalak eta ekonomikoak.

b) Promover, coordinar, establecer e intensificar los lazos y relaciones, especialmente sociales, culturales y económicas, entre Euskadi y la comunidad vasca en el exterior.

c) Kanpoko euskal komunitatea egituratu eta interkonektatzea.

c) Estructurar e interconectar la comunidad vasca en el exterior.

d) Euskal Autonomi Elkarteaz kanpoko euskal gizatalde eta etxeekiko harremanetarako maiatzaren 27ko 8/1994 Legeak esleitzen dizkion egitekoak betetzea, lege horretan jasotako aurreikuspenak, eskubideak eta zerbitzuak ezarriz.

d) Actuar como órgano encargado del ejercicio de las funciones atribuidas en la Ley 8/1994, de 27 de mayo, de Relaciones con las Colectividades y Centros Vascos en el Exterior de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dando cumplimiento a las previsiones, derechos y prestaciones contempladas en la misma.

e) Euskal gizataldeak eta euskal etxeak indartzen laguntzea, horien barne-kohesioaren eta elkarte-jardueren eraginkortasunaren alde eginez.

e) Contribuir al fortalecimiento de las colectividades y Centros Vascos favoreciendo su cohesión interna y la eficacia de sus acciones asociativas.

f) Ordenamendu juridikoaren eta aurrekontu-baliabideen esparruan, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo bizi den euskal komunitateari laguntza eta babesa ematea ahalbidetzea.

f) Posibilitar, en el marco del ordenamiento jurídico y de las disponibilidades presupuestarias, la ayuda, asistencia y protección a la comunidad vasca residente fuera de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

g) Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo bizi den euskal komunitatearen eta EAEko botere publikoen arteko komunikazio-kanalak ezartzen laguntzea

g) Facilitar el establecimiento de canales de comunicación entre la comunidad vasca residente fuera del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi y los poderes públicos de ésta.

h) Lau urtero, Kanpoko Euskal Gizataldeen Mundu Batzarra antolatzea.

h) Organizar cada cuatro años la celebración del Congreso Mundial de Colectividades Vascas en el Exterior.

i) Euskal Gizataldeei laguntzeko lau urteko plana koordinatzea eta, hala balegokio, gauzatzea.

i) Coordinar y, en su caso, ejecutar, el Plan cuatrienal de apoyo a las Colectividades Vascas.

j) Euskal Gizataldeekiko Harremanetarako Aholku Batzordeari laguntzea.

j) Apoyar y prestar asistencia al Consejo Asesor de Relaciones con las Colectividades Vascas.

k) Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila eta Etxepare Institutuarekin batera, kanpoko euskal komunitatean euskal kultura eta hizkuntza zabaldu eta mantentzeko proiektuak gauzatzea, bai eta Euskadik eta kanpoan diren euskal gizataldeek komunean duten errealitate horretako gai historikoei eta egungo gaiei buruzko ikastaroak, mintegiak, konferentziak, erakusketak eta kongresuak ere.

k) Desarrollar, en coordinación con el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, y el Instituto Etxepare, proyectos de difusión y mantenimiento de la cultura y lengua vascas entre la comunidad vasca en el exterior, y cursos, seminarios, conferencias, exposiciones y congresos sobre temas históricos y de actualidad, comunes a la realidad vasca en Euskadi y en los países donde existan colectividades vascas.

l) Euskal Etxeen Erregistroa eta Federazioak kudeatzea.

l) Gestionar el Registro Oficial de Centros Vascos y Federaciones.

m) Euskadiko eta beste herrialde batzuetako euskal komunitateak elkarrengana gehiago hurbil daitezen behar diren azterlanak eta argitarapenak egin eta zabaltzea.

m) Realizar y difundir cuantos estudios y publicaciones sean convenientes para promover una mayor aproximación entre Euskadi y la comunidad vasca en el exterior, allí donde esté asentada.

n) Euskal emigrazioaren Memoria Historikoa biltzen laguntzen duten jarduerak sustatzea.

n) Impulsar las acciones que contribuyan a la recopilación de la Memoria Histórica de la emigración vasca.

17. artikulua.– Euskadiren Europar Batasuneko Ordezkaritza.

Artículo 17.– Delegación de Euskadi para la Unión Europea.

1.– Euskadiren Bruselako Ordezkaritza Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren menpe egongo da zuzenean eta hierarkikoki, eta Europako Gaietarako Zuzendaritzarekin arituko da elkarlanean. Bruselako Ordezkaritzak Euskadi Europar Batasuneko erakundeetan ordezkatzen du, eta EAEk hainbat alorretan dituen interesak defendatu eta bultzatuko ditu erakunde horietan. Horretarako, honako egiteko hauek ditu:

1.– La Delegación de Euskadi para la Unión Europea, con sede en Bruselas, que actuará bajo la dependencia directa y jerárquica de la Secretaría General de Acción Exterior y en coordinación con la Dirección de Asuntos Europeos, es el órgano de representación de Euskadi y de defensa y promoción de los intereses multisectoriales de la Comunidad Autónoma Vasca en las instituciones de la Unión Europea y, a tal fin, ejerce las siguientes funciones:

a) Autonomia Erkidegoaren interesak ordezkatzea Europar Batasuneko erakunde eta organoen eta egoitza Bruselan duten erakunde multilateralen eta organoen aurrean.

a) Representar los intereses de la Comunidad Autónoma ante las Instituciones y órganos de la Unión Europea, y aquellas organizaciones multilaterales y órganos con sede en Bruselas.

b) Euskadiren interes sozioekonomikoak, sektorialak eta profesionalak kudeatzea, Europar Batasuneko ekimenek interesoi eragiten badiete, betiere.

b) Gestionar los intereses socioeconómicos, sectoriales y profesionales de Euskadi en la medida en que las iniciativas comunitarias incidan en ellos.

c) Bere egitekoak betetzen Europako Gaietarako Zuzendaritzari laguntza ematea.

c) Apoyar a la Dirección de Asuntos Europeos en el desarrollo de sus funciones.

d) Europar Batasuneko lege-ekimenen inguruko erabakiak hartzeko prozesua jarraitzea eta informazioa eskuratzea, lege-ekimenok Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenei edo interesei eragiten badiete, betiere.

d) Realizar el seguimiento del proceso de toma de decisiones y obtención de información en relación con aquellas iniciativas legislativas de la Unión Europea que afecten las competencias o los intereses de la Comunidad Autónoma.

e) EAEko agintariak eta gizarte- eta ekonomia-alorreko eragileak Europar Batasuneko erakundeekin elkartzeko azpiegitura izatea.

e) Servir de infraestructura para el establecimiento de encuentros entre agentes socioeconómicos y autoridades autonómicas con las instituciones comunitarias.

f) Europar Batasunean parte hartzeko borondatea adierazten duten erakunde publiko nahiz pribatuei aholku teknikoak eskaintzea, laguntzarako zentro logistiko gisa.

f) Facilitar asesoramiento técnico, como centro logístico de apoyo, de las entidades públicas y privadas autonómicas con voluntad de intervenir a nivel comunitario.

g) Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Espainiako Ordezkaritza iraunkorraren arteko harreman-organoa izatea.

g) Actuar como órgano de relación de la Comunidad Autónoma con la Representación Permanente Española.

h) Europako erakundeetan eta egoitza Bruselan duten bestelako erakundeetan zuzenean aritzea, Jaurlaritzako sailek Europako Erkidegoko arauak eta politikak landu eta ezartzen parte har dezaten; baita, premiazkoa denean, sailek egindako parte-hartzeen berri izatea ere.

h) Llevar a cabo las actuaciones directas con las Instituciones Europeas y otras organizaciones con sede en Bruselas que sea preciso realizar para la intervención departamental en la elaboración y aplicación de las normativas y de las políticas comunitarias, y conocer de aquellas realizadas por los Departamentos cuando razones de urgencia así lo requieran.

i) Gainerako autonomia-erkidego, länder edo eskualdeek Bruselan dituzten bulegoekin elkarlanean aritzea.

i) Colaborar con otras oficinas de Comunidades Autónomas, de Länder o de Regiones en Bruselas.

j) Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazio Orokorreko erakundeen eta Bruselan kokatutako beste erakunde publiko eta pribatuen arteko lankidetza erraztea, Euskadiren hainbat sektoretako interesak defendatu eta sustatzeko.

j) Facilitar la colaboración de entidades y órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma con otras entidades públicas y privadas ubicadas en Bruselas, para la defensa y promoción de los intereses multisectoriales de Euskadi.

k) Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkariek Europar Erakundeen organoetan eta lantaldeetan eta, bereziki, Europar Batasunarenetan parte hartzeko behar diren jarduerei ekitea.

k) Acometer las actuaciones necesarias para la participación de representantes de la Comunidad Autónoma en los órganos y grupos de trabajo de las Instituciones Europeas y, en particular, de las de la Unión Europea.

2.– Euskadiren Bruselako ordezkariak kontratazio-organo gisa jardungo du bere lurralde-eremuan egiten diren kontratuetan, baldin eta sektore publikoko kontratuei buruzko legerian araututako kontratu txikiak badira, eta higiezinak errentatzeko kontratuak badira, azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ondareari buruzko Legearen Testu Bateginaren 41. artikuluko 2. paragrafoko a) eta b) idatzi-zatietan ezarritako eran. Gainera, titularrak baimendu beharko du kontratazio horiek eragindako gastua.

2.– La persona titular de la Delegación de Euskadi para la Unión Europea actuará como órgano de contratación en los contratos celebrados en su concreto ámbito territorial y que se refieran a los contratos menores regulados en la legislación de contratos del sector público y a los contratos de arrendamiento de inmuebles en los términos previstos en los apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 41 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre. Asimismo, le corresponderá autorizar el gasto que tales contrataciones conlleven.

18. artikulua.– Euskadiren kanpoko beste ordezkaritza batzuk.

Artículo 18.– Otras Delegaciones de Euskadi en el Exterior.

1.– Euskadiren Argentinako (Mercasur), Txile, Peru eta Kolonbiako, Estatu Batuetako eta Mexikoko Ordezkaritzak Euskal Autonomia Erkidegoaren ordezkaritza-organoak dira euskal gizataldeekiko harremanen arloan, eta Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion eskumenen baitan hainbat sektoretako interesak babestu eta sustatzearen arloan.

1.– Las Delegaciones de Euskadi en Argentina-Mercosur, en Chile, Perú y Colombia, en Estados Unidos, y en México, son los órganos de representación de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de relaciones con las Colectividades Vascas y de defensa y promoción de intereses multisectoriales en el ámbito de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Euskadiren Kanpoko Ordezkaritza hauek, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren menpe daude zuzenean eta hierarkikoki, eta Kanpo Harremanetarako Zuzendaritzarekin koordinatuta jardungo dute; hauek dira haien egitekoak:

2.– Estas Delegaciones de Euskadi en el Exterior, bajo la dependencia directa y jerárquica de la Secretaría General de Acción Exterior, y en coordinación con la Dirección de Relaciones Exteriores, tendrán las siguientes funciones:

a) Ordezkaritzak kokatuta dauden herrietan Euskal Autonomia Erkidegoko eragile sozial eta ekonomikoen arteko lankidetza eta elkarketa sustatzea.

a) Promover la colaboración y el encuentro entre los agentes económicos y sociales de la Comunidad Autónoma de Euskadi en los países en los que se ubican las Delegaciones.

b) Tokian tokiko erakunde, enpresa eta entitateekin harreman-organo gisa jardutea, bisitak, topaketak eta informazio-trukeak antolatzeko eta enpresa-, ekonomia- edo gizarte-arloko loturak ezartzeko.

b) Servir de órgano de relación con las instituciones, empresas y entidades locales para el desarrollo de visitas, encuentros, intercambios de información y el establecimiento de vínculos empresariales, económicos o sociales.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko eragileen arteko topaketak antolatzeko azpiegitura eta laguntza-zentroa izatea.

c) Servir de infraestructura y de centro de apoyo para el establecimiento de encuentros entre operadores de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

d) Herrialde bakoitzeko araudi, politika eta aukerei buruzko aholkularitza, orientazioa eta informazioa ematea Jaurlaritzaren sailei zein toki- eta foru-erakundeei, bai eta interesa duten enpresei, unibertsitateei, zentro teknologikoei eta eragile ekonomiko eta sozialei ere.

d) Asesorar, orientar e informar sobre las normativas, políticas y oportunidades existentes en cada país, tanto a los distintos Departamentos del Gobierno Vasco, como a las instituciones locales y forales, a las empresas, universidades, centros tecnológicos y demás agentes económicos y sociales interesados.

e) Herrialde horietan jarduten duten Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeen beharrizanak ebaluatzea, eta dagozkien proposamenak bideratzea.

e) Evaluar las necesidades de entidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi que operen en dichos países y canalizar las propuestas correspondientes.

f) Euskadiko kultura-ekitaldi guztien zabalkundea egitea. Arreta berezia eskainiko zaio euskarari, kanpoan diren euskal gizataldeetako herritarrek, edo gizatalde horietakoak izan ez arren interes berezia duten gainontzeko herritarrek, ikasteko aukera izan dezaten.

f) Difundir todas las manifestaciones culturales existentes en Euskadi. La singularidad de la lengua vasca será objeto de especial cuidado, con el fin de que aquellas ciudadanas y ciudadanos de las colectividades vascas en el exterior, o cuantos, sin serlo, tengan un especial interés en la misma, puedan acceder a su conocimiento.

g) Lankidetza-harremanak ezartzea euskal kultura, tradizioak eta hizkuntza bultzatzeko erakunde, elkarte eta zentroekin, bai eta Euskadiri arreta berezia eskaintzen dioten tokian tokiko erakundeekin ere.

g) Establecer relaciones de colaboración con las instituciones, asociaciones y centros constituidos para favorecer la cultura, las tradiciones y la lengua vasca, así como con aquellas entidades locales que propugnen una especial dedicación a Euskadi.

3.– Jaurlaritzaren Lehendakaritzako eta Ogasun eta Finantza Saileko dagozkion organoen menpe, Euskadiren Kanpoko Ordezkaritza bakoitzak, bere esparruan, ondoko egitekoak beteko ditu:

3.– Bajo la dependencia funcional de los órganos correspondientes de la Presidencia del Gobierno y del Departamento de Hacienda y Finanzas, la persona titular de cada una de las Delegaciones de Euskadi en el exterior ejercerá, en su propio ámbito, las funciones referidas a:

a) Ordezkaritza bakoitza dagoen herrialdean bizi diren lan-kontratuko langileak kontratatzea eta langileen eta langileen ordezkarien aurrean eta erakunde publiko eta pribatuen aurrean enpresariari dagozkion egitekoak betetzea.

a) Contratar personal laboral residente en el país en el que se ubica cada Delegación y ejercer las facultades propias de empresario o empresaria ante los trabajadores y trabajadoras y sus representantes y ante las instituciones públicas y privadas.

b) Kontratazio-organo gisa jardutea bere lurralde-eremuan egiten diren kontratuetan, baldin eta sektore publikoko kontratuei buruzko legerian araututako kontratu txikiak badira, eta higiezinak errentatzeko kontratuak badira, azaroaren 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ondareari buruzko Legearen Testu Bateginaren 41. artikuluko 2. paragrafoko a) eta b) idatzi-zatietan ezarritako eran. Gainera, titularrak baimendu beharko du kontratazio horiek eragindako gastua.

b) Actuar como órgano de contratación en los contratos celebrados en su respectivo ámbito territorial y que se refieran a los contratos menores regulados en la legislación de contratos del sector público y a los contratos de arrendamiento de inmuebles en los términos previstos en los apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 41 del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre. Asimismo, le corresponderá autorizar el gasto que tales contrataciones conlleven.

c) Administrazio publikoetan Eusko Jaurlaritza ordezkatzea Ordezkaritzaren ohiko funtzionamendurako beharrezkoak diren izapide guztietan, eta, batez ere, zergak kudeatu eta ordaintzeko eta lizentziak eta baimenak lortzeko.

c) Representar al Gobierno Vasco ante las Administraciones Públicas en todos los trámites que sean necesarios para el funcionamiento habitual de la Delegación y, en particular, para la gestión y pago de tributos y obtención de licencias y autorizaciones.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
BAKEGINTZA ETA BIZIKIDETZARAKO IDAZKARITZA NAGUSIA
SECRETARÍA GENERAL PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA

19. artikulua.– Egitekoak.

Artículo 19.– Funciones.

Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia Lehendakariaren menpe egongo da zuzenean eta hierarkikoki, eta egiteko hauek dagozkio:

Corresponde a la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, bajo la dependencia directa y jerárquica del Lehendakari:

a) Giza duintasunean eta Giza Eskubideekiko konpromisoan oinarritutako bakearen eta elkarbizitzaren kultura sustatzeko sailen arteko estrategia bat diseinatu eta zuzentzea.

a) Diseñar y dirigir una estrategia interdepartamental de fomento de una cultura de paz y convivencia fundamentada en la dignidad humana y en el compromiso con los derechos humanos.

b) Memoria historikoko politika publikoak definitzea, eta, hala behar bada, Memoriaren Institutua abian jartzea.

b) Definir las políticas públicas de memoria histórica y poner en marcha, en su caso, el Instituto de la Memoria.

c) Biktima guztien elkartasun-, aitortza- eta arreta-politiken jarraitutasuna, garapena eta hedapena diseinatu eta sustatzea.

c) Diseñar y promover la continuidad, desarrollo y ampliación de las políticas de solidaridad, reconocimiento y atención a todas las víctimas.

d) Entitate, elkarte eta erakundeekin lankidetzan jardutea eta elkarri eragitea helburu berak gauzatzeko, batez ere, Eusko Legebiltzarrarekin.

d) Colaborar e interactuar con entidades, asociaciones e instituciones en el desarrollo de los mismos fines, especialmente con el Parlamento Vasco.

20. artikulua.– Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza.

Artículo 20.– Dirección de Víctimas y Derechos Humanos.

1.– Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzari, Terrorismoaren Biktimei emandako arretaren arloan, egiteko hauek dagozkio:

1.– Corresponde a la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, en el ámbito de la atención a las víctimas del terrorismo, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Biktimekiko elkartasuna eta horien aitortza publiko eta soziala sustatzea, honela bakearen aldeko kultura, giza eskubideen eta askatasunen errespetua zabalduz eta iraganaren ikuspegi etikoarekin memoria kritikoa babestuz.

a) Promover la solidaridad con las víctimas y su reconocimiento público y social, extendiendo la cultura a favor de la paz, el respeto a los derechos humanos y las libertades y la preservación de una memoria crítica con visión ética del pasado.

b) Biktimez zuzenean eta banaka arduratzea, kasu bakoitzaren beharrizanak zein diren jakiteko; indarreko legeriaren arabera dagozkien eskubide eta baliabideen berri emango zaie, eta horiek gauzatzen lagunduko.

b) Atender de forma directa e individualizada a las víctimas, a fin de conocer, en cada caso, sus necesidades, informándoles de los derechos y recursos que les asisten, conforme a la legislación vigente y asistiéndoles para posibilitar la materialización de los mismos.

c) Indarreko legerian erreparatze- eta laguntza-prestazioetarako eskabideak izapidetzea, eta, hala badagokio, ebaztea.

c) Tramitar y, en su caso, resolver, las solicitudes de prestaciones reparadoras y asistenciales reguladas en la normativa en vigor.

d) Giza Eskubideen urraketa ororen biktimen eskubideak gauzatzeko ekimenak eta jarduerak lagundu eta sustatzea.

d) Apoyar e impulsar aquellas iniciativas y actividades tendentes a hacer efectivos los derechos de las víctimas de todas las vulneraciones de derechos humanos.

e) Lankidetza- eta informazio-harremanak izatea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko erakundeekin, bai eta bestelako instituzio, erakunde eta administrazio publikoekin ere, bakoitzaren eskumenen eremuan, biktimei laguntza osoa eta egokia emateko.

e) Mantener relaciones de colaboración e información con los diferentes órganos de la Administración General de la Comunidad Autónoma, así como con otras instituciones, entidades y administraciones públicas, a fin de prestar, desde cada ámbito competencial, una ayuda integral y adecuada a las víctimas.

f) Oinarrizko helburutzat biktimei giza laguntza eta laguntza psikosoziala ematea eta haien eskubideen alde egitea duten elkarte, fundazio eta gizarte-mugimenduekin lankidetza-harremanak indartzea.

f) Potenciar las relaciones de colaboración con aquellas asociaciones, fundaciones y movimientos sociales entre cuyos objetivos básicos se encuentre el apoyo humano y psicosocial a la víctima y la defensa de sus derechos.

2.– Giza Eskubideen arloan egiteko hauek dagozkio zuzendaritza honi:

2.– En el ámbito de los Derechos Humanos, a esta Dirección le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Giza Eskubideak eta Bakearen eta Elkarbizitzaren kultura sustatzeko politika publikoa bultzatzea.

a) Impulsar una política pública de promoción de los Derechos Humanos y de fomento de una cultura de paz y convivencia.

b) Jaurlaritzako sailen jarduerak koordinatzea Giza Eskubideen, bakearen eta elkarbizitzaren arloan.

b) Coordinar las acciones de los distintos Departamentos del Gobierno en materia de derechos humanos, paz y convivencia.

c) Aurreko idatzi-zatietan zerrendatutako gaietan sentsibilizazio- eta prestakuntza-jarduerak sustatzea, Autonomia Erkidegoaren eremuan.

c) Promover acciones de sensibilización y formación en el ámbito de la Comunidad Autónoma en los asuntos relacionados en los apartados precedentes.

d) Oinarrizko helburutzat Giza Eskubideen alde egitea eta horiek sustatzea duten elkarte, fundazio eta gizarte-mugimenduekin lankidetza-harremanak indartzea.

d) Potenciar las relaciones de colaboración con aquellas asociaciones, fundaciones y movimientos sociales entre cuyos objetivos básicos se encuentre la defensa y promoción de los derechos humanos.

e) Gerra zibilaren eta diktaduraren garaian jazarpena edo indarkeria jasan zutenen eskubideak aitortu eta zabaltzen eta haien aldeko neurriak ezartzen dituen abenduaren 26ko 52/2007 Legean ezartzen diren aurreikuspenak Autonomia Erkidegoan behar bezala betetzen direla zaintzea.

e) Atender al debido cumplimiento en la Comunidad Autónoma de las previsiones establecidas en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

3.– Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendariak egingo du bere eskumenen arloko diru-laguntzen deialdia eta ebazpena, arloaren arabera.

3.– La persona titular de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos realizará la convocatoria y la resolución de las subvenciones que correspondan, por razón de la materia, a su área competencial.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Euskadiren Kanpoko idazkari orokor, zuzendari eta ordezkarien postuak hutsik badaude edo titularra bera falta bada nahiz gaixorik badago, ordezkapenak arau hauei jarraikiz egingo dira:

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de las personas titulares de las Secretarías Generales, Direcciones y Delegaciones de Euskadi en el Exterior, las suplencias se realizarán conforme a las siguientes reglas:

a) Idazkaritza nagusiei emandako eskumenak eta egitekoak idazkaritza nagusi horietako zuzendariek beteko dituzte egoera horrek dirauen bitartean, egiturako hurrenkeraren arabera.

a) Las competencias y funciones atribuidas a las personas titulares de las Secretarías Generales serán ejercidas, mientras dure tal situación, por los Directores y las Directoras de ellos dependientes, por el mismo orden en que aparecen en su respectiva estructura.

b) Zuzendariei eta Euskadiren Kanpoko ordezkariei emandako eskumenak eta egitekoak hierarkikoki gainetik dagoen agintariak beteko ditu.

b) Las competencias y funciones atribuidas a los Directores y Directoras y Delegados y Delegadas de Euskadi en el Exterior serán ejercidas por el superior jerárquico inmediato.

c) Aurreko arauak nahikoa ez diren kasuetan, administrazio-organoaren eskumenak gain-gainetik dagoen administrazio-organoak erabakitzen duenak beteko ditu.

c) Cuando las anteriores reglas no bastaren, la competencia del órgano administrativo será ejercida por quien designe el órgano administrativo inmediato de quien dependa.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

1.– Indarreko araudiak Herritarren Partaidetzarako Idazkaritza Nagusiari eta Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiari egindako erreferentziak Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusiari egindakotzat hartuko dira.

1.– Las alusiones que la normativa vigente realiza a la Secretaría General de Participación Ciudadana y a la Secretaría General de Comunicación, se entenderán realizadas a la Secretaría General de la Presidencia.

2.– Indarreko araudiak Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzari egindako erreferentziak Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeari egindakotzat hartuko dira.

2.– Las alusiones que la normativa vigente realiza a la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género se entenderán realizadas a Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabe geratzen dira 1/2010 Dekretua, urtarrilaren 12koa, Jaurlaritzaren Lehendakaritzaren egitura organikoa eta egitekoak ezartzen dituena, eta dekretu honetan adierazitakoaren aurka doan maila bereko edo apalagoko beste edozein xedapen.

Queda derogado el Decreto 1/2010, de 12 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de la Presidencia del Gobierno–Lehendakaritza, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Dekretu hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko apirilaren 9an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 9 de abril de 2013.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común