Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

209. zk., 2012ko urriaren 29a, astelehena

N.º 209, lunes 29 de octubre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
4759
4759

ERABAKIA, 2012ko irailaren 27koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluarena, UPV/EHUko Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordearen Arau­tegia onartzeko dena.

ACUERDO de 27 de septiembre de 2012, del Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UPV/EHU.

Estatutuetako lehenengo xedapen iragankorraren hirugarren atalean esaten zen Estatutuak indarrean jarri eta gehienez sei hilabeteko epean Gobernu Kontseiluak egutegi bat egingo du Estatutuak garatzeko arautegia berrikusteko.

La Disposición Transitoria Primera de los Estatutos preveía en su apartado tercero que tras la entrada en vigor de los mismos, el Consejo de Gobierno elaboraría en un plazo máximo de seis meses un calendario de revisión de la normativa de desarrollo.

Gobernu Kontseiluak garapen arautegia berrikusteko 2011ko ekainaren 23an onartutako egutegia betez, orain aurkezten diogu kontseilu honi 2012ko uztailaren 19an aurkeztutako UPV/EHUko Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordearen arautegia, egokitzat joz gero, onar dezan.

En cumplimiento del calendario de revisión de la normativa de desarrollo que se aprobó en Consejo de Gobierno de 23 de junio de 2011, se eleva para su aprobación el Reglamento de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UPV/EHU que fue presentado a este Consejo del pasado 19 de julio de 2012.

Arautegi honek Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordea arautzen du UPV/EHUko Esta­tutuetako 90. artikuluan zehaztutakoari jarraituz.

El presente Reglamento regula la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UPV/EHU de acuerdo con las previsiones del artículo 99 de los Estatutos de la UPV/EHU.

Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordearen Arautegiari egindako zuzenketak Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordeak diktaminatu ditu eta, irizpen horien arabera moldatutako testua aurkezten diogu orain Gobernu Kontseiluari.

Las enmiendas al Reglamento de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación han sido dictaminadas por la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo dando como resultado el texto que se presenta para su aprobación a Consejo de Gobierno.

Horregatik guztiagatik, eta idazkari nagusiak hala proposatuta, Gobernu Kontseiluak ondokoa

Por todo ello, a propuesta de la Secretaria General, el Consejo de Gobierno

ERABAKITZEN DU:
ACUERDA:

Lehenengoa.– UPV/EHUko Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordearen Arautegia onartzea eranskinean jasotako idazkeran.

Primero.– Aprobar el Reglamento de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UPV/EHU en los términos del documento adjunto.

Bigarrena.– Agindua ematea arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko.

Segundo.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2012ko irailaren 27a.

Leioa, a 27 de septiembre de 2012.

Errektorea,

El Rector,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

Idazkari nagusia,

La Secretaria General,

EVA FERREIRA GARCÍA.

EVA FERREIRA GARCÍA.

IKERKETA, GARAPEN ETA BERRIKUNTZA BATZORDEAREN ARAUTEGIA
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

1. artikulua.– Osaera.

Artículo 1.– Composición.

1.– Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeko burua errektorea izango da, edo horretarako eskuordetza daukan errektoreordea, eta batzordeko kide izango dira unibertsitatearekin lotura iraunkorra daukaten irakasle edo ikertzaile doktoreen taldekoak izanik irakaskuntzaren eta ikerketaren arloan gutxien dela hamar urteko esperientzia egiaztatua duten hamabost lagun, hiru jakintzaren adar bakoitzeko. Gobernu Kontseiluak, aparteko kasuetan eta behar bezala arrazoituta, handitu ahal izango du batzordeko kide kopurua, betiere proportzioa gordeta; era berean, batzordeko kideak izendatzeko prozedura eta funtzionamendua arautu ahal izango ditu. Kideak izendatzeko prozeduran neurriak zehaztuko ditu emakumezko eta gizonezko kideen kopuruak orekatuak izan daitezen.

1.– La Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación estará presidida por el Rector o Rectora, o Vicerrectora o Vicerrector en quien delegue, e integrada por quince miembros del personal docente e investigador doctor con vinculación permanente, tres de cada una de las ramas del conocimiento, con al menos diez años de acreditada experiencia docente e investigadora. El Consejo de Gobierno podrá ampliar proporcionalmente, de forma excepcional y justificada, la composición de esta Comisión y regular su designación y funcionamiento. El procedimiento para la designación articulará los medios para posibilitar una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

2.– Batzordeak idazkari teknikoa izango du; Ikerketari Laguntzeko Ataleko burua izango da idazkari teknikoa, eta ahotsa izango du, baina ez botorik.

2.– Actuará como Secretaría Técnica, con voz pero sin voto, quien ostente la Jefatura de la Sección de Apoyo a la Investigación o quien le sustituya.

3.– Gehienez ere segituko bi agintaldi bete ahal izango dira Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordean.

3.– No se podrá permanecer en la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación más de dos mandatos consecutivos.

2. artikulua.– Eskumenak.

Artículo 2.– Competencias.

Hauek dira Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordearen eginkizunak:

Son funciones de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación las siguientes:

a) Urteko eta urte anitzerako ikerketa programazioa proposatzea Gobernu Kontseiluari kontuan hartuta, besteak beste, campusen ikuspegia eta haien ekimenak.

a) Proponer al Consejo de Gobierno la programación plurianual y anual de investigación, atendiendo, entre otras, a la perspectiva de los Campus y sus iniciativas.

b) Aurrekontua banatzeko irizpideak eta proposamenak egitea, Gobernu Kontseiluak onartutako irizpide eta prozedurei kalterik egin gabe.

b) Elaborar, sin perjuicio de las directrices y procedimientos que en su caso apruebe el Consejo de Gobierno, los criterios y propuestas de distribución del presupuesto.

c) Ikerketaren finantziaziorako deialdien berri ematea. Deialdiak publikoak izango dira.

c) Informar las convocatorias de financiación de la investigación, que serán públicas.

d) UPV/EHUko ikerlanen berri izan eta hori ebaluatzeko aukera emango duten azterlanak eskatu eta egitea.

d) Solicitar y realizar estudios que permitan conocer y evaluar la actividad investigadora de la UPV/EHU.

e) UPV/EHUko ikertaldeen urteroko memoria egitea, taldeen, sailen eta unibertsitateko ikerketa institutuen memorietan oinarrituta.

e) Elaborar la Memoria anual de las actividades de investigación de la UPV/EHU a partir de las Memorias de los grupos, Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación.

f) Estatutuek eta horiek garatzeko arautegiek eta indarreko legediak esleitutako gainerako eskumen guztiak, bai eta UPV/EHUko gobernu organoek eskuordetutakoak ere.

f) Cuantas otras le sean otorgadas en los Estatutos de la UPV/EHU y en sus normas de desarrollo, así como por la legislación vigente, o le sean delegadas por los órganos de gobierno de la UPV/EHU.

3. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileek bete beharreko baldintzak hautesle eta hautagarri izateko.

Artículo 3.– Requisitos del Personal docente e investigador para ser elector y elegible.

1.– Hautesle izango dira, nork bere jakintzaren adar nagusian aurkeztutako hautagai zerrendei botoa emateko, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaile doktore iraunkor guztiak, betiere, jardunean badaude eta zerbitzuak betetzen UPV/EHUn.

1.– Tendrán la condición de electores y electoras, para votar las candidaturas presentadas en su principal rama del conocimiento, todo el personal docente e investigador doctor permanente de la UPV/EHU, que se encuentre en activo y prestando servicios en la UPV/EHU.

2.– Hautagai zerrenda aurkeztu ahal izango dute (hautagarri izan ahalko dira) unibertsitatearekin lotura iraunkorra daukaten irakasle edo ikertzaile doktoreen taldekoek, baldin eta jardunean eta zerbitzuak betetzen ari badira UPV/EHUn, eta irakaskuntzaren eta ikerketaren arloan gutxien dela hamar urteko esperientzia egiaztatua badute hautagai zerrendak ixteko epea bukatzean. Hautagai zerrendak jakintzaren adarren arabera aurkeztuko dira, eta hautagaiak kasuan kasuko adarrekoak izan behar dira.

2.– Podrán presentar su candidatura (elegibles), las y los miembros del personal docente e investigador doctor con vinculación permanente, que estando en activo y prestando servicios a la UPV/EHU, acrediten, al menos, diez años de experiencia docente e investigadora a la fecha de cierre del plazo para presentación de candidaturas. Las candidaturas se presentarán por la rama de conocimiento a la que se encuentren adscritas las y los elegibles.

a) Irakaskuntzaren arloko esperientziarako, gutxien dela 2 bosturteko izan beharko dira egiaztatuta edo horien baliokidea.

a) La experiencia docente se justificará mediante la acreditación de al menos 2 quinquenios o equivalente.

b) Ikerketako esperientziarako, azken sei urteotan lortutako ikerketako seiurteko bat edo aitortutako ikerketako hiru tarte izan beharko da Ikerketako Jarduna Egiaztatzeko Estatuko Batzordeak (CENAIk) egiaztatua edo Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziak egindako pareko ebaluazioren baten bidez lortua edo Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Estatuko Agentziak edo pareko agentziaren batek emana; edo gaitasunengatik edo arlo akademikoan izandako ibilbidearengatik komunitate zientifikoan itzal handia aitortua daukan curriculuma izatea.

b) La experiencia investigadora, se justificará bien por la acreditación de un sexenio de investigación concedido en los últimos seis años o tres tramos de investigación reconocidos, del CENAI o evaluación equivalente realizada por la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco o la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación u otra agencia análoga, o bien, mediante un currículo acreedor de una competencia e historial académico reconocidos en la Comunidad científica.

3.– Irakasle eta ikertzaileen agintaldia lau urtekoa izango da, eta epe horretan guztian bete beharko dira hautagarri izateko baldintzak.

3.– La duración del mandato del personal docente e investigador será de cuatro años debiendo mantenerse durante el mismo los requisitos exigidos para presentar candidatura.

4. artikulua.– Batzordeko kideek kargua uzteko arrazoiak.

Artículo 4.– Causas de cese de los miembros.

1.– Ondokoak dira Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeko kideek kargua uzteko arrazoi:

1.– Los y las representantes de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación cesarán por las siguientes causas:

a) Heriotza.

a) Fallecimiento.

b) Ezintasun legala.

b) Incapacitación legal.

c) Kargurako gaitasuna kenduta izatea.

c) Inhabilitación.

d) Dimisioa aurkeztea.

d) Dimisión.

e) Agintaldia amaitzea.

e) Extinción de su mandato.

f) Gobernu Kontseiluak kargutik kentzeko proposamena egitea.

f) A propuesta del Consejo de Gobierno.

g) Arautegi honetako 3.2 artikuluan zehaztutako baldintzaren bat betetzeari uztea.

g) Pérdida de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 3.2 del presente reglamento.

h) Segidan hiru bileretara edo tarteka bost bileretara huts egitea.

h) Por inasistencia a tres reuniones seguidas, o a cinco alternas.

i) Batzordearen osaera osoan desoreka handia izatea gizonezkoen eta emakumezkoen artean, xedapen gehigarrietatik bigarrenean zehaztutakoari jarraituz.

i) Por desequilibrio significativo de hombres y mujeres en la composición total de la comisión, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda.

2.– Batzordeko kideren batek kargua utziz gero, errektoreak edo hark bere ordez izendatzen duen errektoreordeak Gobernu Kontseiluari proposatuko dio karguan berrestea hautagai zerrenda bereko ordezkoa edo, ordezkorik ez badago, arautegi honetan zehaztutako baldintzak betetzen dituen eta boto gehien lortu zituen hurrengo ordezkaria.

2.– En el caso de cese de alguno de las y los miembros electos de la Comisión, la Rectora o Rector, o Vicerrector o Vicerrectora en quien delegue, propondrá al Consejo de Gobierno para su ratificación al o a la suplente de su candidatura o de no haber suplentes en dicha candidatura, al siguiente o a la siguiente representante en número de votos que cumpla los requisitos previstos en este reglamento.

5. artikulua.– Kide hautetsiak eta errektoreak proposatutakoak.

Artículo 5.– Numero de personas electas y propuestas por la Rectora o el Rector.

UPV/EHUko Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordean irakasle eta ikertzaileek hamabost ordezkari izango dituzte: hamar hautetsiak izango dira eta bost, errektoreak proposatuak.

Formarán parte de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación quince miembros del Personal Docente e Investigador, de los cuales diez serán electos y electas y cinco lo serán a propuesta del Rector o Rectora.

6. artikulua.– Hauteskunde Batzordea.

Artículo 6.– Comisión Electoral.

1.– Hauteskunde prozesurako Hauteskunde Batzordea eratuko da, era honetara osatua: batzordeburua ikerketaren arloko eskumenak dituen errektoreordea izango da; idazkaria, idazkari nagusia; eta batzordekide bat, hautesleen artetik zozketaz aukeratua.

1.– Para el desarrollo de este proceso se constituirá una Comisión electoral, compuesta por la o el Vicerrector competente en materia de Investigación, que asumirá la Presidencia de la comisión, por la o el Secretario General que actuará como Secretaria o Secretario de la comisión, así como por una vocalía elegida por sorteo de entre todas las personas electoras.

2.– Batzordearen eginkizunak izango dira: hauteskunde prozesua gainbegiratzea, arautegi hau interpretatzea, egon daitezkeen hutsuneak betetzea eta erreklamazioak ebaztea.

2.– Las funciones de esta Comisión serán las de supervisar el proceso electoral así como suplir las lagunas que pudieran existir, realizar las interpretaciones de este Reglamento y resolver las posibles reclamaciones.

7. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileak aukeratzeko prozedurari hasiera ematea.

Artículo 7.– Iniciación del procedimiento para la elección del Personal Docente e Investigador.

1.– Idazkari nagusiak egingo du hauteskunde prozesuari hasiera emateko deia, Ikerketa Batzorderako irakasle eta ikertzaileen ordezkariak aukeratzeko xedez. Deialdia egiteko erabakia argitaratu egingo da, eta ondokoak jaso beharko dira bertan:

1.– La Secretaría General convocará el proceso electoral para la designación de las y los miembros de la Comisión de Investigación en representación del Personal Docente e Investigador. En el acuerdo de convocatoria, que se hará pública, se señalará:

a) Hautesle errolda ixteko eguna.

a) Fecha de cierre de censo de electores y electoras.

b) Behin-behineko errolda argitaratzeko eguna.

b) Publicación de censo provisional.

c) Behin-behineko errolda inpugnatzeko epea.

c) Plazo para impugnación al censo provisional.

d) Behin betiko errolda argitaratzeko eguna.

d) Publicación definitiva del Censo.

e) Hautagarriek hautagai izateko guraria adierazteko daukaten epea.

e) Plazo del que disponen los y las elegibles para postularse como candidatos y candidatas.

f) Hautagai izateko guraria adierazi dutenek Hauteskunde Batzordeko buruari beren hautagaitza aurkezteko daukaten epea.

f) Plazo para que quienes se han postulado como candidatas y candidatos formalicen ante la Presidencia de la comisión electoral sus candidaturas.

g) Behin-behineko hautagaiak aldarrikatzeko eguna.

g) Proclamación provisional de candidaturas.

h) Hautagaien kontra egiteko edo akatsak zuzentzeko epea.

h) Plazo para impugnar o subsanar candidaturas.

i) Behin betiko hautagaiak aldarrikatzeko eguna.

i) Proclamación definitiva de candidaturas.

j) Bozketa eguna eta tokia.

j) Votación: fecha y lugar.

k) Behin-behineko emaitzak aldarrikatzeko eguna.

k) Proclamación provisional de resultados.

l) Emaitzen kontra egiteko epea.

l) Plazo para impugnación de resultados.

m) Behin betiko emaitzak aldarrikatzeko eguna.

m) Proclamación definitiva de resultados.

2.– Ikerketaren arloko eskumenak dituen errektoreordeak emango ditu argitara erroldak, hauta­gaitzak eta hauteskundeetako emaitzak.

2.– La publicación de los censos, de las candidaturas y de los resultados del proceso electoral se realizará por el Vicerrectorado competente en materia de Investigación.

8. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileak aukeratzeko prozeduraren nondik norakoak.

Artículo 8.– Desarrollo del procedimiento para la elección del Personal Docente e Investigador.

1.– Hautesle errolda jakintzaren adarren arabera osatuko da, oinarri hartuta UPV/EHUko ira­kasle eta ikertzaile doktore iraunkor bakoitzari atxikipenez dagokion jakintzaren adarra.

1.– El censo de electores y electoras se confeccionará atendiendo a las distintas ramas del conocimiento a las que se encuentre adscrito el personal docente e investigador doctor permanente de la UPV/EHU.

2.– Hautagai izan nahi duten unibertsitateko irakasle eta ikertzaileek idatzia aurkeztu beharko diote ikerketaren arloan eskumena daukan errektoreordeari, adieraziz hauteskunde prozesuan hautagai izan nahi dutela eta zehaztuta jakintzaren zein adarrekoak diren. Idatzia hauteskunde egutegian hautagai izateko guraria adierazteko zehaztu den epearen barruan bidali beharko da, eta, edozelan ere, arautegi honetako 3.2 artikuluan zehaztutako baldintzak bete beharko dira.

2.– Los y las miembros del personal docente e investigador de la Universidad que cumplan los requisitos mencionados en el artículo 3.2 de esta normativa, antes de la finalización de la fecha marcada en el calendario electoral para expresar su interés en postularse como candidatas y candidatos remitirán al Vicerrector o Vicerrectora competente en materia de investigación un escrito mediante el que manifiesten su intención de concurrir al proceso electoral, indicando la rama del conocimiento a la que pertenecen.

3.– Ikerketaren arloan eskumena daukan errektoreordeak, hiru eguneko epean, jakintzaren adar bakoitzean hautagai izateko guraria adierazi dutenen zerrenda igorriko die guztiei, horren arabera banakako hautagaitza (eta nahi izanez gero ordezko eta guzti) aurkez dezaten horretarako ezarritako epearen barruan.

3.– El Vicerrector o Vicerrectora competente en materia de investigación en el plazo máximo de 3 días remitirá a todas y todos ellos, el listado de propuestas de expresiones de interés en postular candidaturas en su rama de conocimiento para que por y de entre ellas, formalicen sus candidaturas individuales, acompañadas de posibles suplentes, en su caso, antes del cierre del plazo para presentar candidaturas.

4.– Hautagaitza aurkezteko epea behin amaituta, Hauteskunde Batzordeak egiaztatu egingo du hautagaiek baldintza guztiak betetzen dituztela, eta ikerketa, garapen eta berrikuntzaren arloan eskumena daukan errektoreordeak argitara emango ditu jakintzaren adar bakoitzerako aurkeztu diren hautagaitzak (ordezkoekin edo ordezkorik gabe).

4.– Una vez transcurrido el plazo de formalización de candidaturas, la comisión electoral verificará el cumplimiento de los requisitos y el vicerrectorado competente en materia de investigación, desarrollo e innovación hará pública las candidaturas individuales (tengan o no suplentes) que se hayan presentado por cada rama del conocimiento.

5.– Bozketaren egunean, hautesleek beren jakintzaren adarreko hautagaitza bakar bati emango diote botoa.

5.– El día de la votación cada elector o electora votará a una única candidatura de su rama de conocimiento.

9. artikulua.– Botoa aldez aurretik ematea.

Artículo 9.– Depósito de voto.

Botoa ematea errazagoa izan dadin, hautesleek aldez aurretik eman ahal izango dute botoa Hauteskunde Batzordeko buruaren aurrean edo hark bere ordez izendatuko duen pertsonaren aurrean. Hori guztia Hauteskundeei buruzko Arautegi Orokorreko 7. artikuluan zehaztutakoari jarraituz.

A efectos de facilitar la participación en la votación, los y las electoras podrán realizar Depósito de voto en los términos regulados en el artículo 7 del Reglamento de Régimen Electoral General, ante la presidencia de la comisión electoral o persona en quien delegue.

10. artikulua.– Hauteskunde mahaiak.

Artículo 10.– Mesas Electorales.

Hauteskunde egunean, Hauteskunde Batzordeak behar beste hauteskunde mahai eratuko ditu bozketa behar bezala gauzatze aldera. Hauteskunde mahaietako buruak ikerketaren arloan eskumenak dituen errektoreordeak izendatuko ditu, eta bi mahaikide izango dira jendaurrean egindako zozketa bidez aukeratuak hautagai ez diren hautesleen artetik.

En la fecha prevista para la elección, se constituirán las Mesas Electorales que la Comisión Electoral haya considerado conveniente para el correcto desarrollo de la sesión. Las mesas electorales serán presididas por la persona designada por el Vicerrectorado competente en materia de investigación e integradas por dos miembros elegidos o elegidas por sorteo público de entre los electores y electoras no candidatas.

11. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileak aukeratzeko prozesuaren amaiera.

Artículo 11.– Finalización del proceso para la elección del Personal Docente e Investigador.

1.– Errektoreak, edo eskuordetza daukan errektoreordeak, Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeko kide izendatuko du jakintzaren adar bakoitzean boto gehien lortu duen hautagaia. Berdinketarik egonez gero, Hauteskunde Batzordeak zozketa egingo du berdinketa ebazteko.

1.– El Rector o Rectora, o responsable del Vicerrectorado en quien delegue nombrará como miembros de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación, por cada rama de conocimiento a las personas titulares de las candidaturas con mayor número de votos. En caso de empate, será resuelto mediante sorteo realizado por la Comisión Electoral.

2.– Ezin izango dira, inolaz ere, sail berera atxikitako hautagaiak izendatu batzorderako. Zerrendako lehenengo hiruren artean sail berera atxikitakoak badaude, kide izateko proposatuko dira lehenengoa eta sail berekoak ez diren bi hurrengoak.

2.– En todo caso, las personas nombradas no podrán estar adscritas al mismo Departamento. Si entre las tres primeras personas de la lista alguna resultara estar adscrita al mismo departamento serán propuestas como miembros la primera y las siguientes que no pertenezcan al mismo departamento.

12. artikulua.– Errektoreak proposatutako irakasle eta ikertzaileen ordezkariak.

Artículo 12.– Representantes del Personal Docente e Investigador a propuesta del Rector o Rectora.

1.– Gainontzeko bost ordezkariak (bat jakintzaren adar bakoitzeko) errektoreak proposatuko dizkio Gobernu Kontseiluari, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaile doktore iraunkorren taldekoak izanik arautegi honetako 3.2 artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen dituztenen artetik aukeratuak. Errektoreak egindako proposamenak emakumezko eta gizonezkoen arteko oreka gorde beharko du.

1.– Los o las cinco miembros restantes de la Comisión (uno o una por rama) serán propuestos o propuestas por el Rector o Rectora al Consejo de Gobierno, de entre el personal docente e investigador doctor permanente de la UPV/EHU, que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3.2 del presente Reglamento. La propuesta que realice la Rectora o el Rector garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición total de la Comisión.

2.– Gobernu Kontseiluak berretsi egin beharko ditu errektoreak proposatutako ordezkariak.

2.– El Consejo de Gobierno ratificará las propuestas realizadas a propuesta directa del Rector o Rectora.

3.– Berretsi ezean, errektoreak beste proposamen bat egingo du Gobernu Kontseiluak berrets dezan.

3.– En caso de no ratificación el Rector o Rectora propondrá una nueva candidatura individual para su ratificación por el Consejo.

4.– Kargua utzi delako hutsik geratu diren postuak edo batzordea handitzea erabaki delako bete beharrekoak betetzeko, hautetsien zerrendako ordezkoak izendatuko dira horretarako aukera baldin badago; bestela, ordezkorik ez badago, jakintzaren adar berean boto gehien lortu duen hurrengo hautagaia izendatuko da. Hala ere, batzordeak behar bezala funtzionatuko duela bermatzeko, errektoreak proposamena egin ahal izango dio Gobernu Kontseiluari batzordean hutsik dauden postuak betetzeko, hauteskunde prozesuaren ondorioz hutsik geratutakoak zein ezusteko arrazoiengatik hutsik geratutakoak betetzeko, betiere irizpide berberei jarraituz. Errek­toreak egindako proposamenak emakumezko eta gizonezkoen arteko oreka gorde beharko du.

4.– Para cubrir los puestos consecuencia de ceses o del acuerdo de ampliación de su composición siempre que fuera posible, se nombrará a las y los suplentes de las candidaturas individuales electas, o de no contener suplentes la siguiente candidatura individual más votada de la lista de la correspondiente rama de conocimiento. No obstante, y al objeto de asegurar el normal funcionamiento de la Comisión, la Rectora o el Rector podrá proponer al Consejo de Gobierno para su ratificación el número de puestos que hubiesen quedado vacantes, bien como consecuencia del proceso electoral o bien de forma sobrevenida, siguiendo los mismos criterios. La propuesta que realice la Rectora o el Rector garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición total de la Comisión.

13. artikulua.– Batzordea eratzea.

Artículo 13.– Constitución de la Comisión.

Gobernu Kontseiluak hautagaiak berretsi edo izendapena egin eta 15 eguneko epean Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzorde berria eratuko da.

En el plazo de 15 días desde su nombramiento o ratificación por el Consejo de Gobierno, se procederá a la constitución de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación.

14. artikulua.– Barne arautegia.

Artículo 14.– Régimen de funcionamiento interno.

1.– Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeak barne arautegia onartuko du. Bestelakorik ezarri bitartean, Ikastegien Oinarrizko Arautegian kide anitzeko organoetarako zehaztutako arauei jarraituko zaie, arau horiek ezartzea posible den heinean.

1.– La Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación aprobará su régimen de funcionamiento interno. En tanto no se establezca una previsión diferente, se estará a lo dispuesto para el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados en el Reglamento Marco de Centros en cuanto resulte aplicable.

2.– Barne arautegian zehaztu egin beharko da zein irizpide ezarriko diren banakako hautagai zerrendetako ordezkoek kide anitzeko organoan parte hartu dezaten titularra ez dagoenean edo gaixorik dagoenean edo, oro har, behar bezala egiaztatutako arrazoiren batengatik titularra ez dagoenean. Egoera horretako batean dauden titularrek horren berri eman beharko diote batzordeburuari barne arautegian zehaztutakoari jarraituz.

2.– El reglamento de funcionamiento interno deberá regular las exigencias y requisitos para que las y los suplentes de las candidaturas individuales puedan sustituir a las y los miembros titulares del órgano colegiado en caso de ausencia, o enfermedad o, en general, cuando concurra una causa debidamente justificada. Las y los miembros titulares que se encuentren en alguna de esas situaciones deberán comunicarlo por escrito a la Presidencia del órgano conforme a las exigencias recogidas en el reglamento interno.

3.– Eginkizunak hobeto betetzeko, batzordeak Batzorde Iraunkorra izendatu ahal izango du, bai eta behar beste azpibatzorde ere; horiek guztiak autonomoak izango dira eta erabakimena izango dute eskuordetuta dituzten gaietarako.

3.– Para el mejor cumplimiento de sus funciones la Comisión podrá nombrar de su seno una Comisión Permanente y tantas subcomisiones como sea necesario que actuarán de forma autónoma y tendrán capacidad resolutoria sobre las materias delegadas por el Pleno.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeko kide diren irakasle eta ikertzaileek kredituak lortu ahal izango dituzte jardun akademikoari buruzko araudian zehaztutakoari jarraituz.

Primera.– El PDI miembro de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la UPV/EHU de la UPV/EHU podrá tener una imputación de créditos según se determine en la normativa que regule la dedicación académica.

Bigarrena.– Batzordearen osaera osoan desoreka handia baldin badago gizonezko eta emakumezkoen artean, batzordea berritu egin beharko da urtebeteko epean, parekotasuna lortze aldera.

Segunda.– Verificado un desequilibrio significativo entre hombres y mujeres en la composición total de la comisión, deberá renovarse la misma en el plazo máximo de un año a fin de conseguir la paridad requerida.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da apirilaren 7ko EHAAn (65. zk.) argitaratutako Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeko kideak aukeratzeko arautegia.

Queda derogado el Reglamento de Elección de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación publicado en el BOPV n.º 65, de 7 de abril.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

ERANSKINA
ANEXO
JAKINTZAREN ADARRAK
RAMAS DE CONOCIMIENTO

Estatutuen 99.1 artikuluaren ondorioetarako, jakintzaren adartzat hartuko dira urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak, unibertsitate ikasketa ofizialak antolatzen dituenak, II. eranskinean jasotakoak:

A los efectos del artículo 99.1 de los Estatutos, se entiende por cada una de las ramas del conocimiento las recogidas en el anexo II del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:

Arteak eta Giza Zientziak.

Artes y Humanidades.

Zientziak.

Ciencias.

Osasun Zientziak.

Ciencias de la Salud.

Gizarte eta Lege Zientziak.

Ciencias Sociales y Jurídicas.

Ingeniaritza eta Arkitektura.

Ingeniería y Arquitectura.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común