Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

209. zk., 2012ko urriaren 29a, astelehena

N.º 209, lunes 29 de octubre de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
4757
4757

ERABAKIA, 2012ko irailaren 27koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluarena, UPV/EHUko Euskara Batzordearen Arautegia onartzeko dena.

ACUERDO de 27 de septiembre de 2012, del Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Euskera de la UPV/EHU.

Estatutuetako lehenengo xedapen iragankorraren hirugarren atalean esaten zen Estatutuak indarrean jarri eta gehienez sei hilabeteko epean Gobernu Kontseiluak egutegi bat egingo du Estatutuak garatzeko arautegia berrikusteko.

La Disposición Transitoria Primera de los Estatutos preveía en su apartado tercero que tras la entrada en vigor de los mismos, el Consejo de Gobierno elaboraría en un plazo máximo de seis meses un calendario de revisión de la normativa de desarrollo.

Gobernu Kontseiluak garapen arautegia berrikusteko 2011ko ekainaren 23an onartutako egutegia betez, orain aurkezten diogu kontseilu honi 2012ko uztailaren 19an aurkeztutako UPV/EHUko Euskara Batzordearen arautegia, egokitzat joz gero, onar dezan.

En cumplimiento del calendario de revisión de la normativa de desarrollo que se aprobó en Consejo de Gobierno de 23 de junio de 2011, se eleva para su aprobación el Reglamento de la Comisión de Euskera de la UPV/EHU que fue presentado a este Consejo del pasado 19 de julio de 2012.

Arautegi honek Euskara Batzordea arautzen du UPV/EHUko Estatutuetako 118. artikuluan zehaztutakoari jarraituz.

El presente Reglamento regula la Comisión de Euskera de acuerdo con las previsiones del artículo 118 de los Estatutos de la UPV/EHU.

Euskara Batzordearen Arautegiari egindako zuzenketak Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordeak diktaminatu ditu eta, irizpen horien arabera moldatutako testua aurkezten diogu orain Gobernu Kontseiluari.

Las enmiendas al Reglamento de la Comisión de Euskera han sido dictaminadas por la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo dando como resultado el texto que se presenta para su aprobación a Consejo de Gobierno.

Horregatik guztiagatik, eta idazkari nagusiak hala proposatuta, Gobernu Kontseiluak ondokoa

Por todo ello, a propuesta de la Secretaria General, el Consejo de Gobierno

ERABAKITZEN DU:
ACUERDA:

Lehenengoa.– UPV/EHUko Euskara Batzordearen Arautegia onartzea eranskinean jasotako idazkeran.

Primero.– Aprobar el Reglamento de la Comisión de Euskera de la UPV/EHU en los términos del documento adjunto.

Bigarrena.– Agindua ematea arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko.

Segundo.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2012ko irailaren 27a.

Leioa, a 27 de septiembre de 2012.

Errektorea,

El Rector,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

Idazkari nagusia,

La Secretaria General,

EVA FERREIRA GARCÍA.

EVA FERREIRA GARCÍA.

UPV/EHUKO EUSKERA BATZORDEAREN ARAUTEGIA
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE EUSKERA DE LA UPV/EHU

1. artikulua.– Osaera.

Artículo 1.– Composición.

1.– UPV/EHUko Euskara Batzordeko burua euskararen arloko errektoreordea izango da eta batzordeko kide izango dira: unibertsitatearekin lotura iraunkorra daukaten irakasle edo ikertzaileen taldekoak izanik irakaskuntzaren eta ikerketaren arloan gutxien dela hamar urteko esperientzia dutenen artetik hamar lagun, bi jakintzaren adar bakoitzeko; campusetako euskara batzordeetako ordezkari bana, unibertsitatearekin lotura iraunkorra daukaten irakasle eta ikertzaileen taldekoak; hiru ikasle; eta administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat campus bakoitzeko. Gobernu Kontseiluak arautuko ditu batzordeko kideak izendatzeko prozedura eta funtzionamendua. Kideak izendatzeko prozeduran neurriak zehaztuko ditu emakumezko eta gizonezko kideen kopuruak orekatuak izan daitezen.

1.– La Comisión de Euskera de la UPV/EHU está presidida por el Vicerrector o Vicerrectora del Área de Euskera y compuesta por diez personas del personal docente e investigador permanente, con al menos diez años de experiencia docente e investigadora, dos por cada rama del conocimiento; una persona perteneciente al personal docente e investigador con vinculación permanente representante de cada una de las Comisiones de Euskera de los Campus, tres estudiantes y un o una representante del personal de administración y servicios por cada Campus. El Consejo de Gobierno regulará su designación y funcionamiento. El procedimiento de designación articulará los medios para posibilitar una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

2.– Batzordeak idazkari teknikoa izango du; Euskara Zerbitzura atxikitako teknikari bat izango da eta ahotsa izango du, baina ez botorik.

2.– Actuará como Secretaría Técnica, con voz pero sin voto, un o una Técnico adscrito al Servicio de Euskera.

3.– UPV/EHUko Euskara Batzordean ikasleek erraztasuna izan dezaten beren eginkizunak betetzeko, ordezkari titularrek zein ordezkoek hartu ahal izango dute parte.

3.– Para facilitar el ejercicio de las funciones de representación del alumnado en la Comisión de Euskera de la UPV/EHU podrán participar indistintamente los titulares o sus suplentes.

4.– Gehienez ere segituko bi agintaldi bete ahal izango dira UPV/EHUko Euskara Batzordean.

4.– No se podrá permanecer en la Comisión de Euskera de la UPV/EHU más de dos mandatos consecutivos.

2. artikulua.– Eskumenak.

Artículo 2.– Competencias.

UPV/EHUko Euskara Batzordearen eskumenak dira:

Son competencias de la Comisión de Euskera de la UPV/EHU:

a) Aholku ematea errektoreari eta Gobernu Kontseiluari.

a) Asesorar al Rector o Rectora y al Consejo de Gobierno.

b) Hizkuntza plangintza proposatzea Gobernu Kontseiluari, kontseiluak onar dezan.

b) Proponer al Consejo de Gobierno la planificación lingüística, para su aprobación.

c) Campusetan eta ikastegietan euskararen erabilera normaldu eta hobetzeko neurri egokiak proposatzea.

c) Proponer las medidas más adecuadas para el mejor uso y normalización del euskera en los Campus y en los Centros Docentes.

d) Aholkua ematea UPV/EHUko gobernu organoei unibertsitateko hizkuntza politikari buruzko gaietan.

d) Asesorar a los órganos de gobierno de la UPV/EHU en lo referente a la política lingüística universitaria.

e) Urtero, hizkuntza normalkuntzako neurriak ebaluatzea, eta Gobernu Kontseiluari jarduera txostenaren eta jarduera planaren berri ematea.

e) Evaluar anualmente las medidas de normalización lingüística e informar al Consejo de Gobierno de la memoria de actuación y del plan de actividades.

f) UPV/EHUn euskaraz irakasteko gaitasun agiria eskuratzeko arautegia proposatzea Gobernu Kontseiluari, kontseiluak onar dezan.

f) Proponer al Consejo de Gobierno, para su aprobación, la normativa sobre la obtención de la acreditación de capacidad para la docencia en lengua vasca en la UPV/EHU.

g) Estatutuek eta horiek garatzeko arautegiek eta indarreko legediak esleitutako gainerako eskumen guztiak, bai eta UPV/EHUko gobernu organoek eskuordetutakoak ere.

g) Cuantas otras le sean otorgadas en los Estatutos de la UPV/EHU y en sus normas de desarrollo, así como por la legislación vigente, o le sean delegadas por los órganos de gobierno de la UPV/EHU.

3. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileek bete beharreko baldintzak hautesle eta hautagarri izateko.

Artículo 3.– Requisitos del Personal docente e investigador para ser elector y elegible.

1.– Hautesle izango dira, nork bere jakintzaren adar nagusian aurkeztu diren hautagai zerrendei botoa emateko, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaile iraunkor guztiak, betiere, jardunean badaude eta zerbitzuak betetzen UPV/EHUn.

1.– Tendrán la condición de electores y electoras, para votar las candidaturas presentadas en su principal rama de conocimiento, todo el personal docente e investigador permanente de la UPV/EHU, que se encuentre en activo y prestando servicios en la UPV/EHU.

2.– Hautagai zerrenda aurkeztu ahal izango dute (hautagarri izan ahalko dira) unibertsitatearekin lotura iraunkorra daukaten irakasle edo ikertzaileek, baldin eta jardunean eta zerbitzuak betetzen ari badira UPV/EHUn, eta irakaskuntzaren eta ikerketaren arloan gutxien dela hamar urteko esperientzia egiaztatua badute hautagai zerrendak ixteko epea bukatzean. Horrez gain, plaza elebidunean aritu beharko dira, edo, bestela, eskuratua izan UPV/EHUn Euskaraz Irakasteko Gaitasun Agiria eskuratzeko Arautegian jasotako agiria (arautegia 2002ko maiatzaren 23an onartu zuen Gobernu Batzarrak).

2.– Podrán presentar su candidatura (elegibles), las y los miembros del personal docente e investigador con vinculación permanente, que estando en activo y prestando servicios a la UPV/EHU, acrediten, al menos, diez años de experiencia docente e investigadora a la fecha de cierre del plazo para presentación de candidaturas. Además deberán ocupar una plaza bilingüe, o en su caso, acreditar estar en posesión de la titulación recogida en la normativa aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad el 23 de mayo de 2002 relativa al Procedimiento para la acreditación de la capacidad para la docencia en lengua vasca en la UPV/EHU.

Irakaskuntzaren arloko esperientziarako, gutxien dela 2 bosturteko izan beharko dira egiaztatuta edo horren baliokidea; ikerketako esperientzia ikerketako curriculumaren bidez egiaztatuko da.

La experiencia docente se justificará mediante la acreditación de al menos dos quinquenios o equivalente y la investigadora se acreditará mediante presentación del curriculum investigador.

3.– Hautagai zerrendak jakintzaren adarren arabera aurkeztuko dira, eta hautagaiak kasuan kasuko adarrekoak izan behar dira.

3.– Las candidaturas se presentarán por la rama de conocimiento a la que se encuentren adscritos las y los elegibles.

4.– Irakasle eta ikertzaileen agintaldia lau urtekoa izango da, eta epe horretan guztian bete beharko dira hautagarri izateko baldintzak.

4.– La duración del mandato del personal docente e investigador será de cuatro años debiendo mantenerse durante el mismo los requisitos exigidos para presentar candidatura.

4. artikulua.– Ikasleek bete beharreko baldintzak hautagai aurkezteko.

Artículo 4.– Requisitos del alumnado para presentar candidatura.

1.– UPV/EHUn matrikula indarrean daukan edozein ikasle aurkeztu ahal izango da hautagai.

1.– Podrá presentar su candidatura cualquier estudiante con matrícula en vigor en la UPV/EHU.

2.– Hautagai izateko, lerro elebidunean aritu beharko da ikasten, edo, bestela, eskuratua izan UPV/EHUn Euskaraz Irakasteko Gaitasun Agiria eskuratzeko Arautegian jasotako agiria (arautegia 2002ko maiatzaren 23an onartu zuen Gobernu Batzarrak).

2.– Para ser candidato o candidata es necesario cursar estudios en una línea bilingüe o en su caso, acreditar estar en posesión de la titulación recogida en la Normativa aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad el 23 de mayo de 2002 relativa al Procedimiento para la acreditación de la capacidad para la docencia en lengua vasca en la UPV/EHU.

3.– Ikasleen agintaldia bi urtekoa izango da.

3.– La duración del mandato del alumnado será de dos años.

4.– Ezin izango dira ikasleen taldetik hautagai aurkeztu ikasle izateaz gain unibertsitatearekin beste loturaren bat daukatenak.

4.– No se podrán presentar por el colectivo del alumnado quienes tengan cualquier otro vínculo con la Universidad diferente al propio de alumnado.

5. artikulua.– Administrazio eta zerbitzuetako langileek bete beharreko baldintzak hautagai aurkezteko.

Artículo 5.– Requisitos del Personal de Administración y Servicios para presentar candidatura.

1.– UPV/EHUn jardunean eta zerbitzuak betetzen ari den administrazio eta zerbitzuetako edozein langilea izan ahalko da hautagai, konfiantzako langileak izan ezik.

1.– Podrán presentar su candidatura en representación del Personal de Administración y Servicios, todas las y los miembros del PAS de la Universidad en activo y que presten servicios en la UPV/EHU, con exclusión del personal eventual.

Hautagai izateko, gutxien dela 3. HE daukan plaza bete beharko da eta hizkuntza eskakizun hori edo parekoa egiaztatua izan, edo, bestela, eskuratua izan UPV/EHUn Euskaraz Irakasteko Gaitasun Agiria eskuratzeko Arautegian jasotako agiria (arautegia 2002ko maiatzaren 23an onartu zuen Gobernu Batzarrak).

Para ser candidato o candidata es necesario ocupar una plaza con, al menos, perfil lingüístico 3, teniendo acreditado dicho perfil o equivalente, o en su caso, acreditar estar en posesión de la titulación recogida en la Normativa aprobada por la Junta de Gobierno de la Universidad el 23 de mayo de 2002, relativa al Procedimiento para la acreditación de la capacidad para la docencia en lengua vasca en la UPV/EHU.

2.– Administrazio eta zerbitzuetako langileen agintaldia lau urtekoa izango da.

2.– La duración del mandato del Personal de Administración y Servicios será de cuatro años.

3.– Hautagai zerrendak campusaren arabera osatu eta aurkeztuko dira.

3.– La candidatura deberá presentarse por el Campus al que pertenezca.

6. artikulua.– Batzordeko kideek kargua uzteko arrazoiak.

Artículo 6.– Causas de cese de los miembros.

1.– Ondokoak dira UPV/EHUko Euskara Batzordeko ordezkariek kargua uzteko arrazoiak:

1.– Los y las representantes de la Comisión de la de Euskera de la UPV/EHU cesarán por las siguientes causas:

a) Heriotza.

a) Fallecimiento.

b) Ezintasun legala.

b) Incapacitación legal.

c) Kargurako gaitasuna kenduta izatea.

c) Inhabilitación.

d) Dimisioa aurkeztea.

d) Dimisión.

e) Agintaldia amaitzea.

e) Extinción de su mandato.

f) Gobernu Kontseiluak kargutik kentzeko proposamena egitea.

f) A propuesta del Consejo de Gobierno.

g) Arautegi honetako 3.2, 4. eta 5. artikuluetan zehaztutako baldintzaren bat betetzeari uztea.

g) Pérdida de alguno de los requisitos establecidos en los artículos 3.2, 4 y 5 del presente reglamento.

h) Segidan hiru bileretara edo tarteka bost bileretara huts egitea.

h) Por inasistencia a tres reuniones seguidas, o a cinco alternas.

i) Batzordearen osaera osoan desoreka handia izatea gizonezkoen eta emakumezkoen artean, xedapen gehigarrietatik bigarrenean zehaztutakoari jarraituz.

i) Por desequilibrio significativo de hombres y mujeres en la composición total de la comisión, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda.

2.– Batzordeko kideren batek kargua utziz gero, errektoreak, edo hark bere ordez izendatzen duen errektoreordeak, Gobernu Kontseiluari proposatuko dio karguan berrestea hautagai zerrenda bereko ordezkoa, edo, ordezkorik ez badago, arautegi honetan zehaztutako baldintzak beteta boto gehien lortu zituen hurrengo ordezkaria.

2.– En el caso de cese de alguno de las y los miembros electos de la Comisión, la Rectora o Rector, o Vicerrector o Vicerrectora en quien delegue, propondrá al Consejo de Gobierno para su ratificación al o a la suplente de su candidatura o de no haber suplentes en dicha candidatura, al siguiente o a la siguiente representante en número de votos que cumpla los requisitos previstos en este reglamento.

7. artikulua.– Kide hautetsiak eta errektoreak proposatutakoak.

Artículo 7.– Número de personas electas y propuestas por la Rectora o el Rector.

1.– UPV/EHUko Euskara Batzordean irakasle eta ikertzaileek hamar ordezkari izango dituzte: bost hautetsiak izango dira eta beste bost, errektoreak proposatuak.

1.– Formarán la comisión de Euskera de la UPV/EHU diez miembros del Personal Docente e Investigador, de los cuales cinco serán electos y electas y cinco lo serán a propuesta del Rector o Rectora.

2.– Ikasleen hiru ordezkarietatik bi Unibertsitateko Klaustroan ikasleek dituzten ordezkarien artetik aukeratuko dira; arautegi honetako 4. artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen di­tuzten ikasleak aurkeztu ahal izango dira eta horretarako zehaztutako epean aurkeztuko diote hautagaitza Klaustroko Mahaiko buruari. Beste ordezkaria errektoreak egindako proposamenari jarraituz berretsiko da, UPV/EHUko Ikasleen Kontseilua entzun ondoren, eta arautegi honetan zehaztutakoari jarraituz.

2.– De los o las tres representantes del alumnado, dos serán elegidos o elegidas por la representación del alumnado en el Claustro Universitario de entre quienes, cumpliendo los requisitos exigidos para ser candidato o candidata, en los términos del artículo 4 del presente Reglamento, presenten su candidatura a la Presidencia de la Mesa del Claustro en el plazo dado al efecto. La tercera persona en representación del alumnado será ratificados a propuesta de la Rectora o el Rector, oído el Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, de acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento.

8. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileen ordezkariak aukeratzeko prozesuko Hauteskunde Batzordea.

Artículo 8.– Comisión Electoral para la elección del Personal Docente e Investigador.

1.– Hauteskunde prozesurako Hauteskunde Batzordea eratuko da, era honetara osatua: batzordeburua euskararen arloko eskumenak dituen errektoreordea izango da; idazkaria, idazkari nagusia; eta batzordekide bat, hautesleen artetik zozketaz aukeratua.

1.– Para el desarrollo de este proceso se constituirá una Comisión electoral, compuesta por la o el Vicerrector competente en materia de euskera, que asumirá la Presidencia de la comisión, por la o el Secretario General que actuará como Secretaria o Secretario de la comisión, así como por una vocalía elegida por sorteo de entre todas las personas electoras.

2.– Batzordearen eginkizunak izango dira: hauteskunde prozesua gainbegiratzea, arautegi hau interpretatzea, egon daitezkeen hutsuneak betetzea eta erreklamazioak ebaztea.

2.– Las funciones de esta Comisión serán las de supervisar el proceso electoral así como suplir las lagunas que pudieran existir, realizar las interpretaciones de este Reglamento y resolver las posibles reclamaciones.

9. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileak aukeratzeko prozedurari hasiera ematea.

Artículo 9.– Iniciación del procedimiento para la elección del Personal Docente e Investigador.

1.– Idazkari nagusiak egingo du hauteskunde prozesuari hasiera emateko deia, UPV/EHUko Euskara Batzorderako irakasle eta ikertzaileen ordezkariak aukeratzeko xedez.

1.– La Secretaría General convocará el proceso electoral para la designación de las y los miembros de la Comisión de Euskera de la UPV/EHU en representación del Personal Docente e Investigador.

Deialdia egiteko erabakia argitaratu egingo da, eta ondokoak jaso beharko dira bertan:

En el acuerdo de convocatoria, que se hará pública, se señalará:

a) Hautesle errolda ixteko eguna.

a) Fecha de cierre de censo de electores y electoras.

b) Behin-behineko errolda argitaratzeko eguna.

b) Publicación de censo provisional.

c) Behin-behineko errolda inpugnatzeko epea.

c) Plazo para impugnación al censo provisional.

d) Behin betiko errolda argitaratzeko eguna.

d) Publicación definitiva del Censo.

e) Hautagarriek hautagai izateko guraria adierazteko daukaten epea.

e) Plazo del que disponen los y las elegibles para postularse como candidatos y candidatas.

f) Hautagai izateko guraria adierazi dutenek hauteskunde batzordeburuari beren hautagaitza aurkezteko daukaten epea.

f) Plazo para que quienes se han postulado como candidatas y candidatos formalicen ante la Presidencia de la comisión electoral sus candidaturas.

g) Behin-behineko hautagaiak aldarrikatzeko eguna.

g) Proclamación provisional de candidaturas.

h) Hautagaien kontra egiteko edo akatsak zuzentzeko epea.

h) Plazo para impugnar o subsanar candidaturas.

i) Behin betiko hautagaiak aldarrikatzeko eguna.

i) Proclamación definitiva de candidaturas.

j) Bozketa eguna eta tokia.

j) Votación: fecha y lugar.

k) Behin-behineko emaitzak aldarrikatzeko eguna.

k) Proclamación provisional de resultados.

l) Emaitzen kontra egiteko epea.

l) Plazo para impugnación de resultados.

m) Behin betiko emaitzak aldarrikatzeko eguna.

m) Proclamación definitiva de resultados.

2.– Euskararen arloko eskumenak dituen errektoreordeak emango ditu argitara erroldak, hautagaitzak eta hauteskundeetako emaitzak.

2.– La publicación de los censos, de las candidaturas y de los resultados del proceso electoral por el Vicerrectorado competente en materia de euskera.

10. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileak aukeratzeko prozeduraren nondik norakoak.

Artículo 10.– Desarrollo del procedimiento para la elección del Personal Docente e Investigador.

1.– Hautesle errolda jakintzaren adarren arabera osatuko da, oinarri hartuta UPV/EHUko irakasle eta ikertzaile bakoitzari atxikipenez dagokion jakintzaren adarra.

1.– El censo de electores y electoras se confeccionará atendiendo a las distintas ramas de conocimiento a las que se encuentre adscrito el personal docente e investigador permanente de la UPV/EHU.

2.– Hautagai izan nahi duten unibertsitateko irakasle eta ikertzaileek idatzia aurkeztu beharko diote euskararen arloan eskumena daukan errektoreordeari, adieraziz hauteskunde prozesuan hautagai izan nahi dutela eta zehaztuta jakintzaren zein adarretakoak diren. Idatzia hauteskunde egutegian hautagai izateko guraria adierazteko zehaztu den epearen barruan bidali beharko da, eta, edozelan ere, arautegi honetako 3.2 artikuluan zehaztutako baldintzak bete beharko dira.

2.– Los y las miembros del personal docente e investigador de la Universidad que cumplan los requisitos mencionados en el artículo 3.2 de esta normativa, antes de la finalización de la fecha marcada en el calendario electoral para expresar su interés en postularse como candidatas y candidatos, remitirán al Vicerrector o Vicerrectora competente en materia de euskera un escrito mediante el que manifiesten su intención de concurrir al proceso electoral, indicando la rama de conocimiento al que pertenecen.

3.– Euskararen arloan eskumena daukan errektoreordeak, hiru eguneko epean, jakintzaren adar bakoitzean hautagai izateko guraria adierazi dutenen zerrenda igorriko die guztiei, horren arabera banakako hautagaitza (eta nahi izanez gero ordezko eta guzti) aurkez dezaten horretarako ezarritako epearen barruan.

3.– El Vicerrector o Vicerrectora competente en materia de euskera en el plazo máximo de 3 días remitirá a todas y todos ellos, el listado de propuestas de expresiones de interés en postular candidaturas en su rama de conocimiento para que por y de entre ellas, formalicen sus candidaturas individuales, acompañadas de posibles suplentes, en su caso, antes del cierre del plazo para presentar candidaturas.

4.– Hautagaitza aurkezteko epea behin amaituta, Hauteskunde Batzordeak egiaztatu egingo du hautagaiek baldintza guztiak betetzen dituztela, eta euskararen arloan eskumena daukan errektoreordeak argitara emango ditu jakintzaren adar bakoitzerako aurkeztu diren hautagaitzak (ordezkoekin edo ordezkorik gabe).

4.– Una vez transcurrido el plazo de formalización de candidaturas, la Comisión Electoral verificará el cumplimiento de los requisitos y el vicerrectorado competente en materia de euskera hará pública las candidaturas individuales (tengan o no suplentes) que se hayan presentado por cada rama del conocimiento.

5.– Bozketaren egunean, hautesleek beren jakintzaren adarreko hautagaitza bakar bati emango diote botoa.

5.– El día de la votación cada elector o electora votará a una única candidatura de su rama de conocimiento.

11. artikulua.– Botoa aldez aurretik ematea.

Artículo 11.– Depósito de voto.

Botoa ematea errazagoa izan dadin, hautesleek aldez aurretik eman ahal izango dute botoa Hauteskunde Batzordeko buruaren aurrean edo hark bere ordez izendatuko duen pertsonaren aurrean. Hori guztia Hauteskundeei buruzko Arautegi Orokorreko 7. artikuluan zehaztutakoari jarraituz.

A efectos de facilitar la participación en la votación, los y las electoras podrán realizar Depósito de voto en los términos regulados en el artículo 7 del Reglamento de Régimen Electoral General, ante la presidencia de la comisión electoral o persona en quien delegue.

12. artikulua.– Hauteskunde mahaiak.

Artículo 12.– Mesas Electorales.

Hauteskunde egunean, Hauteskunde Batzordeak behar beste hauteskunde mahai eratuko ditu bozketa behar bezala gauzatze aldera. Hauteskunde mahaietako buruak euskararen arloan eskumenak dituen errektoreordeak izendatuko ditu, eta bi mahaikide izango dira jendaurrean egindako zozketa bidez aukeratuak hautagai ez diren hautesleen artetik.

En la fecha prevista para la elección, se constituirán las Mesas Electorales que la Comisión Electoral haya considerado conveniente para el correcto desarrollo de la sesión. Las mesas electorales serán presididas por la persona designada por el Vicerrectorado competente en materia de euskera e integradas por dos miembros elegidos o elegidas por sorteo público de entre los electores y electoras no candidatas.

13. artikulua.– Irakasle eta ikertzaileak aukeratzeko prozesuaren amaiera.

Artículo 13.– Finalización del proceso para la elección del Personal Docente e Investigador.

1.– Errektoreak, edo arloko eskumenak dituzten errektoreordetzako pertsonak arduradunak, UPV/EHUko Euskara Batzordeko kide izendatuko du jakintzaren adar bakoitzean boto gehien lortu duen hautagaia. Berdinketarik egonez gero, Hauteskunde Batzordeak zozketa egingo du berdinketa ebazteko.

1.– El Rector o Rectora o persona responsable del Vicerrectorado competente por razón de la materia, nombrará como miembros de la Comisión de Euskera de la UPV/EHU por cada rama de conocimiento a las personas titulares de las candidaturas con mayor número de votos. El empate será resuelto mediante sorteo realizado por la Comisión Electoral.

2.– Ezin izango dira, inolaz ere, sail berera atxikitako pertsonak izendatu batzorderako. Boto gehien lortu dutenak sail berera atxikita badaude, kide izateko izendatuko dira lehenengoa eta egitura berekoa ez den hurrengoa.

2.– En todo caso, las personas nombradas no podrán estar adscritas al mismo Departamento. Si entre las primeras personas de la lista alguna resultara estar adscrita al mismo departamento serán nombradas como miembros la primera y la siguiente que no pertenezca a la misma estructura que la primera.

14. artikulua.– Errektoreak proposatutako irakasle eta ikertzaileen ordezkariak.

Artículo 14.– Representantes del Personal Docente e Investigador a propuesta del Rector o Rectora.

1.– Gainontzeko bost ordezkariak (bat jakintzaren adar bakoitzeko) errektoreak proposatuko dizkio Gobernu Kontseiluari, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaile iraunkorren taldekoak izanik arautegi honetako 3.2 artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen dituztenen artetik aukeratuak. Errektoreak egindako proposamenak emakumezko eta gizonezkoen arteko oreka gorde beharko du.

1.– Los o las cinco miembros restantes de la Comisión (uno o una por rama) serán propuestos o propuestas por el Rector o Rectora al Consejo de Gobierno, de entre el personal docente e investigador permanente de la UPV/EHU, que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3.2 del presente Reglamento. La propuesta que realice la Rectora o el Rector garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición total de la Comisión.

2.– Gobernu Kontseiluak berretsi egin beharko ditu errektoreak proposatutako ordezkariak.

2.– El Consejo de Gobierno ratificará las propuestas realizadas a propuesta directa del Rector o Rectora.

3.– Berretsi ezean, errektoreak beste proposamen bat egingo du Gobernu Kontseiluak berrets dezan.

3.– En caso de no ratificación el Rector o Rectora propondrá una nueva candidatura individual para su ratificación por el Consejo.

4.– Kargua utzi delako hutsik geratu diren Postuak edo batzordea handitzea erabaki delako bete beharrekoak betetzeko, hautetsien zerrendako ordezkoak izendatuko dira horretarako aukera baldin badago; bestela, ordezkorik ez badago, jakintzaren adar berean boto gehien lortu duen hurrengo hautagaia izendatuko da. Hala ere, batzordeak behar bezala funtzionatuko duela bermatzeko, errektoreak proposamena egin ahal izango dio Gobernu Kontseiluari batzordean hutsik dauden postuak betetzeko, hauteskunde prozesuaren ondorioz hutsik geratutakoak zein ezusteko arrazoiengatik hutsik geratutakoak betetzeko, betiere irizpide berberei jarraituz. Errektoreak egindako proposamenak emakumezko eta gizonezkoen arteko oreka gorde beharko du.

4.– Para cubrir los puestos consecuencia de ceses o del acuerdo de ampliación de su composición siempre que fuera posible, se nombrará a las y los suplentes de las candidaturas individuales electas, o de no contener suplentes la siguiente candidatura individual más votada de la lista de la correspondiente rama de conocimiento. No obstante, y al objeto de asegurar el normal funcionamiento de la Comisión, la Rectora o el Rector podrá proponer al Consejo de Gobierno para su ratificación el número de puestos que hubiesen quedado vacantes, bien como consecuencia del proceso electoral o bien de forma sobrevenida, siguiendo los mismos criterios. La propuesta que realice la Rectora o el Rector garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición total de la Comisión.

15. artikulua.– Ikasleen hautagai zerrendak.

Artículo 15.– Presentación de Candidaturas en representación del Alumnado.

1.– Ikasleen bi ordezkariak aukeratzeko, ikasleek hautagai zerrenda aurkeztu beharko diote Klaustroko Mahaiari; horretarako epea bozketa egingo den Klaustroko bilerako zehaztapenetan adierazitakoa izango da.

1.– Para la elección de los o las dos representantes del alumnado se presentarán candidaturas dirigidas a la Mesa del Claustro, en el plazo expresado en las precisiones que acompañen a la convocatoria de la sesión claustral en que se verifique su elección.

2.– Hautagai zerrendetan titularrak eta ordezkoak zehaztu beharko dira.

2.– Las candidaturas deben contener titulares y suplentes.

16. artikulua.– Ikasleen ordezkariak aukeratzeko bozketa Unibertsitateko Klaustroan.

Artículo 16.– Votación en el Claustro Universitario de la representación del Alumnado.

Hautesle izango dira Unibertsitateko Klaustroan ikasleek dituzten ordezkariak.

Serán electores y electoras la representación del alumnado en el Claustro Universitario.

17. artikulua.– Ikasleen ordezkariak aukeratzeko hauteskunde prozesuaren amaiera.

Artículo 17.– Finalización del proceso para la elección del Alumnado.

1.– Errektoreak, edo eskumenak eskuordetuta dituen errektoreordeak, proposamena egingo dio Gobernu Kontseiluari UPV/EHUko o ikasleen ordezkari berrets ditzan boto gehien lortu dituzten bi hautagaiak.

1.– El Rector o Rectora, o responsable del Vicerrectorado en quien delegue, nombrará, como representantes del alumnado, a aquellos dos candidatos o candidatas que obtuvieran mayor número de votos.

2.– Edozelan ere, ordezkari izateko matrikula izan beharko da indarrean UPV/EHUn.

2.– En todo caso, los representantes nombrados deberán tener matricula en vigor en la UPV/EHU.

3.– Berdinketarik egonez gero, Klaustro Mahaiak zozketa bidez ebatziko du.

3.– El empate, será resuelto mediante sorteo realizado por la Mesa del Claustro.

18. artikulua.– Errektoreak proposatutako ikasleen ordezkariak.

Artículo 18.– Representantes del Alumnado a propuesta de la Rectora o el Rector.

1.– Ikasleen hirugarren ordezkaria errektoreak proposatuko dio Gobernu Kontseiluari 4. artikuluan zehaztutako baldintzak betetzen dituzten ikasleen artetik aukeratuta; ikasleok indarrean izan behar dute matrikula UPV/EHUn. Errektoreak egindako proposamenak emakumezko eta gizonezkoen arteko oreka gorde beharko du.

1.– La tercera persona representante del alumnado en la Comisión será propuesta por el Rector o Rectora al Consejo de Gobierno, de entre el alumnado con matricula en vigor en la UPV/EHU que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 4 del presente reglamento. La propuesta que realice la Rectora o el Rector garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres.

2.– Batzordeak behar bezala funtzionatuko duela bermatzeko, errektoreak proposamena egin ahal izango dio Gobernu Kontseiluari batzordean hutsik dauden postuak betetzeko, hauteskunde prozesuaren ondorioz hutsik geratutakoak zein ezusteko arrazoiengatik hutsik geratutakoak betetzeko.

2.– Al objeto de asegurar el normal funcionamiento de la Comisión, la Rectora o el Rector podrá proponer al Consejo de Gobierno para su ratificación el número de puestos en la Comisión que hubiesen quedado vacantes bien como consecuencia del proceso electoral o bien de forma sobrevenida.

19. artikulua.– Administrazio eta zerbitzuetako langileen hautagai zerrendak.

Artículo 19.– Presentación de candidaturas del Personal de Administración y Servicios.

1.– Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkariak aukeratzeko, hautagai zerrenda aurkeztu beharko zaio Klaustroko Mahaiari; horretarako epea bozketa egingo den Klaustroko bilerako zehaztapenetan adierazitakoa izango da.

1.– Para la elección de la representación del Personal de Administración y Servicios se presentarán candidaturas dirigidas a la Mesa del Claustro, en el plazo expresado en las precisiones que acompañen a la convocatoria de la sesión claustral en que se verifique su elección.

2.– Hautagai zerrendak campusaren arabera osatu eta aurkeztuko dira.

2.– Las candidaturas deberán presentarse por el campus al que se pertenezca.

20. artikulua.– Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkariak aukeratzeko bozketa Unibertsitateko Klaustroan.

Artículo 20.– Votación en el Claustro Universitario de las candidaturas del Personal de Administración y Servicios.

1.– Hautesle izango dira administrazio eta zerbitzuetako langileek Unibertsitateko Klaustroan dituzten ordezkariak.

1.– Sólo serán electores y electoras los representantes y las representantes del Personal de Administración y Servicios en el Claustro Universitario.

2.– Hautesleek nork bere campuseko hautagai zerrendari emango diote botoa.

2.– Los electores y electoras votarán las candidaturas presentadas por el campus al que pertenezcan.

3.– Berdinketarik egonez gero, Hauteskunde Batzordeak zozketa egingo du berdinketa ebazteko.

3.– En caso de empate, será resuelto mediante sorteo realizado por la Comisión electoral.

21. artikulua.– Administrazio eta Zerbitzuetako langileen ordezkariak izendatzea.

Artículo 21.– Nombramiento de la representación del Personal de Administración y Servicios.

1.– Errektoreak administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari izendatuko du campus bakoitzean boto gehien lortu duen hautagaia.

1.– El Rector o Rectora nombrará como representantes del Personal de Administración y Servicios, a la candidatura que por cada campus obtuviera mayor número de votos.

2.– Edozelan ere, ordezkari izateko, 4. artikuluan zehaztutako baldintzak bete beharko dira.

2.– En todo caso, los representantes nombrados deberán cumplir los requisitos del artículo 4.

3.– Era berean, batzordeak behar bezala funtzionatuko duela ziurtatzeko, errektoreak proposatu ahal izango dizkio Gobernu Kontseiluari administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkariek hautatu ez dituzten gainerako kideak.

3.– Así mismo, al objeto de asegurar el normal funcionamiento de la Comisión, el Rector podrá proponer al Consejo de Gobierno para su ratificación el número de miembros restantes que no hubieran sido elegidos o elegidas por los representantes y las representantes del Personal de Administración y Servicios.

22. artikulua.– Batzordea eratzea.

Artículo 22.– Constitución de la Comisión.

Gobernu Kontseiluak hautagaiak berretsi, edo izendapenak egin, eta 15 eguneko epean eratuko da UPV/EHUko Euskara Batzorde berria.

En el plazo de 15 días desde su nombramiento o ratificación por el Consejo de Gobierno, se procederá a la constitución de la Comisión de Euskera de la UPV/EHU.

23. artikulua.– Barne arautegia.

Artículo 23.– Régimen de funcionamiento interno.

1.– UPV/EHUko Euskara Batzordeak barne arautegia onartuko du. Bestelakorik ezarri bitartean, Ikastegien Oinarrizko Arautegian kide anitzeko organoetarako zehaztutako arauei jarraituko zaie, arau horiek ezartzea posible den heinean.

1.– La Comisión de Euskera de la UPV/EHU aprobará su régimen de funcionamiento interno. En tanto no se establezca una previsión diferente, se estará a lo dispuesto para el régimen de funcionamiento de los órganos colegiados en el Reglamento Marco de Centros en cuanto resulte aplicable.

2.– Barne arautegian zehaztu egin beharko da zein irizpide ezarriko diren banakako hautagai zerrendetako ordezkoek kide anitzeko organoan parte hartu dezaten titularra ez dagoenean edo gaixorik dagoenean edo, oro har, behar bezala egiaztatutako arrazoiren batengatik titularra ez dagoenean. Egoera horretako batean dauden titularrek horren berri eman beharko diote batzordeburuari barne arautegian zehaztutakoari jarraituz.

2.– El reglamento de funcionamiento interno deberá regular las exigencias y requisitos para que las y los suplentes de las candidaturas individuales puedan sustituir a las y los miembros titulares del órgano colegiado en caso de ausencia, o enfermedad o, en general, cuando concurra una causa debidamente justificada. Las y los miembros titulares que se encuentren en alguna de esas situaciones deberán comunicarlo por escrito a la Presidencia del órgano conforme a las exigencias recogidas en el reglamento interno.

3.– Eginkizunak hobeto betetzeko, batzordeak Batzorde Iraunkorra izendatu ahal izango du, bai eta behar beste azpibatzorde ere; horiek guztiak autonomoak izango dira eta erabakimena izango dute eskuordetuta dituzten gaietarako.

3.– Para el mejor cumplimiento de sus funciones la Comisión podrá nombrar de su seno una Comisión Permanente y tantas subcomisiones como sea necesario que actuarán de forma autónoma y tendrán capacidad resolutoria sobre las materias delegadas por el Pleno.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– UPV/EHUko Euskara Batzordeko kide diren irakasle eta ikertzaileek kredituak lortu ahal izango dituzte, jardun akademikoari buruzko araudian zehaztutakoari jarraituz.

Primera.– El PDI miembro de la Comisión de Euskera de la UPV/EHU podrá tener una imputación de créditos según se determine en la normativa que regule la dedicación académica.

Bigarrena.– Batzordearen osaera osoan desoreka handia baldin badago gizonezko eta emakumezkoen artean, batzordea berritu egin beharko da urtebeteko epean, parekotasuna lortze aldera.

Segunda.– Verificado un desequilibrio significativo entre hombres y mujeres en la composición total de la comisión deberá renovarse la misma en el plazo máximo de un año a fin de conseguir la paridad requerida.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Arautegi hau indarrean jarri ostean egingo den lehen Klaustroko aztergaien zerrendan UPV/EHUko Euskara Batzorderako ikasleen ordezkariak eta administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkariak aukeratzeko prozesuari buruzko puntua sartuko da.

Se incluirá en el Orden del día de la sesión del primer claustro a celebrar a partir de la entrada en vigor del Reglamento un punto referente a la elección de representantes del alumnado y de la representación del Personal de Administración y Servicios, en la comisión de Euskera de la UPV/EHU.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da 2005eko uztailaren 27ko EHAAn (142. zk.) argitaratutako UPV/EHUko Euskara Batzordeko kideak aukeratzeko arautegia.

Queda derogado el Reglamento de Elección de la Comisión de Euskera de la UPV/EHU publicado en el BOPV 142 de 27 de julio de 2005.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

El Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

ERANSKINA
ANEXO
JAKINTZAREN ADARRAK
RAMAS DE CONOCIMIENTO

Estatutuen 118.1 artikuluaren ondorioetarako, jakintzaren adartzat hartuko dira urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuak, unibertsitate ikasketa ofizialak antolatzen dituenak, II. eranskinean jasotakoak:

A los efectos del artículo 118.1 de los Estatutos, se entiende por cada una de las ramas del conocimiento las recogidas en el anexo II del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:

Arteak eta Giza Zientziak.

Artes y Humanidades.

Zientziak.

Ciencias.

Osasun Zientziak.

Ciencias de la Salud.

Gizarte eta Lege Zientziak.

Ciencias Sociales y Jurídicas.

Ingeniaritza eta Arkitektura.

Ingeniería y Arquitectura.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común