Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

132. zk., 2012ko uztailaren 6a, ostirala

N.º 132, viernes 6 de julio de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA
DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
3072
3072

110/2012 DEKRETUA, ekainaren 19koa, Doako Laguntza Juridikoari buruzkoa.

DECRETO 110/2012, de 19 de junio, de Asistencia Jurídica Gratuita.

I
I

Doako Laguntza Juridikoari buruzko 210/1996 Dekretua, uztailaren 30ekoa, 1996ko irailaren 5ean argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian. Dekretu hori, argitaratu zeneko garaiari dagokiona, urtarrilaren 10eko 1/1996 Legea, Doako Laguntza Juridikoari buruzkoa, indarrean sartu ondoren erkidego mailan eman zen lehenengo arautzea izan zen; estatu mailakoa zen, eta, edukiari dagokionez, oinarrizkoa.

El 5 de septiembre de 1996, se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto 210/1996, de 30 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita. Dicho Decreto, propio de la época de su publicación, fue la primera regulación de carácter autonómico tras la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, de carácter estatal y básica en parte de su contenido.

II
II

Euskal Herriko Autonomia Estatutuaren 13.1 eta 35.3 artikuluetan zehaztutakoa oinarritzat harturik eta Transferentzien Batzorde Mistoaren 1987ko ekainaren 17ko Akordioaren argitalpena onartzen duen abenduaren 30eko 390/1987 Dekretua indarrean sartu zenetik, Eusko Jaurlaritzak, Lehendakaritza, Justizia eta Autonomia Garapenerako Sailaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-etxeetan edo epaitegietan ofiziozko defentsa eta ordezkaritzari eta atxilotu edo presoarentzako abokatu-laguntzari dagozkion jardunengatiko diru-laguntzak Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoei ordaintzea hartu zuen bere gain, 1996. urtea baino lehen. Jarduera horiek abokatuek egin izan dituzte, alde batetik, uztailaren 24ko 2090/1982 Errege Dekretuaren 57. artikulutik 60. artikulura zehaztutakoaren arabera, eta, bestetik, prokuradoreek, uztailaren 30eko 2046/1982 Errege Dekretuaren 13. artikuluan zehaztutakoaren arabera. Izan ere, bi dekretu horiek arautzen dituzte lanbide horien estatutu orokorrak.

Con anterioridad al año 1996, en base a lo dispuesto en los artículos 13.1 y 35.3 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y después de la entrada en vigor del Decreto 390/1987, de 30 de diciembre, por el que se aprobó la publicación del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de 17 de junio de 1987, el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico, asumió el pago a los Colegios de Abogados y Procuradores de la Comunidad Autónoma de la subvención por las actuaciones correspondientes a la defensa y representación de oficio y a la asistencia letrada a la persona detenida o presa en centros de detención o juzgados de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Dichas actuaciones eran las que la abogacía venía asumiendo en virtud de los artículos 57 al 60 del Real Decreto 2090/1982, de 24 de julio, y la procuraduría en base a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 2046/1982, de 30 de julio, normativas reguladoras respectivamente de los Estatutos Generales de dichas profesiones.

Horretarako, uztailaren 24ko 200/1990 Dekretua eta urriaren 23ko 282/1990 Dekretua eman ziren, ofiziozko txandari eta atxilotu edo presoarentzako abokatu-laguntzari dagozkion jardunengatiko diru-laguntzen jardunbidea arautzeko; eta baita Justizia sailburuordearen Agindua, 1992ko irailaren 29koa, ere, 200/1990 Dekretua garatzeko eta zehazteko neurriak zehaztu zituena eta, geroago, 1994ko apirilaren 13ko Aginduak aldatuko zuena.

A tales efectos se dictaron los Decretos 200/1990, de 24 de julio y 282/1990, de 23 de octubre, por los que se legislaba sobre el procedimiento de subvención de las actuaciones correspondientes al Turno de Oficio y a la Asistencia Letrada al detenido o preso, así como la Orden del Consejero de Justicia de 29 de septiembre de 1992, modificada por Orden de 13 de abril de 1994, por la que se establecían medidas de desarrollo y concreción del Decreto 200/1990.

III
III

Urtarrilaren 10eko 1/1996 Legea, Doako Laguntza Juridikoari buruzkoa, indarrean sartzeak funtsezko aldaketa eragin zuen Autonomia Erkidegoko araudian. Izan ere, alde batetik, doako laguntza juridikoa jasotzeko eskubidea aitortzeko jardunbidea epaitegietatik atera zuen, eta administrazio-izaerako kide anitzeko organo baten esku utzi zen, Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeen esku, alegia; eta, bestetik, doako justiziaren espedienteak izapidetzea Abokatuen Elkargoetako Laguntza eta Orientazio Zerbitzuei zegokienez, elkargoak berak hasi ziren eskabideen izapide arruntak egiten, uziak aztertzen eta behin-behineko izendapen edo ukapenak erabakitzen.

La entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita supuso un cambio sustancial del marco donde se desenvolvía la normativa autonómica, pues, por un lado, desjudicializó el procedimiento de reconocimiento del derecho de Asistencia Jurídica Gratuita, trasladándolo a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, órganos colegiados de carácter administrativo, y por otro, partía de la tramitación inicial de los expedientes de Justicia Gratuita en los Servicios de Asistencia y Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados, iniciando estos la tramitación ordinaria de solicitudes, analizando las pretensiones y acordando designaciones o denegaciones provisionales.

IV
IV

Hamabost urte igaro dira jada urtarrilaren 10eko 1/1996 Legea, Doakoa Laguntza Juridikoari buruzkoa, eta uztailaren 30eko 210/1996 Dekretua argitaratu zirenetik, eta aldaketa ugari eta garrantzitsuak gertatu dira ordutik, bai gizartean, bai ekonomian eta administrazioan. Horregatik, araudi berri bat sortu beharra dago, 90eko hamarkadan Doako Justiziarako sistema arautu zenean hartutako jarrerari eutsiz baina, aldi berean, sistema hura hobetuz, urte hauetan agerian geratu diren hutsuneak betetzeko eta sistemaren eraginkortasuna eta indarra hobetze aldera lan eginez, herritarren eskubideei kalterik eragin gabe.

Transcurridos quince años desde la publicación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y del Decreto 210/1996, de 30 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita, las transformaciones sociales, económicas, administrativas y judiciales han sido muchas y de gran trascendencia. Es necesario una regulación nueva que, manteniendo el espíritu con el que se reglamentó el sistema de Justicia Gratuita en los años noventa, lo mejore, solucione disfunciones que se han observado en estos años y avance hacia una mejora de la eficacia y eficiencia del sistema, sin afectar a los derechos de la ciudadanía.

V
V

Dekretu hau Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen arabera arautu da, eta baita erkidegoko zuzenbiderako zehaztutako arauen eta Nazioarteko Itunetan zehaztutakoaren arabera ere. Dekretu honen ardatz nagusiak Profesionalen Elkargoak, Orientazio Juridikoko Zerbitzuak eta Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak dira, eta eurek sortuko dituzte jardunbiderako eta komunikaziorako formula eta bide berriak, prozesuak hobetzeko eta azkartzeko eta eskatzaileen eskabideei erantzun egokiak eta eraginkorrak emateko.

La regulación del presente Decreto se efectúa de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en las normas de Derecho Comunitario y en los Tratados Internacionales que son de aplicación. En el mismo se mantiene como eje central del sistema a los Colegios Profesionales, sus Servicios de Orientación Jurídica y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, elaborando fórmulas y mecanismos de actuación y comunicación que mejoran y agilizan los procesos, permitiendo dar respuesta eficaz y efectiva a las demandas de las personas solicitantes.

Erakunde parte-hartzaile guztien eginkizunak argi adierazteak eta Profesionalen Elkargoen funtzionamendu-gastuetarako ordainketa-sistema berri bat ezartzeak -aurreko ekitaldietan irabazitako kopuruen araberako ehunekoetan oinarrituta, eta ez izapidetutako espediente-kopuruan- orain arte beharrezkoak ziren zereginak eta denbora murriztea dakarte, eta baliabideak eta ahaleginak gutxitzea eta funtzionamendu-sistema garden bihurtzea ere bai.

Clarificar las funciones de cada institución interviniente y establecer un sistema de abono para gastos de funcionamiento de los Colegios Profesionales que no dependa del número de expedientes tramitados sino basado en un porcentaje en función de cantidades devengadas en ejercicios anteriores, supone reducir tareas y tiempos hasta ahora necesarios, liberando con ello recursos y esfuerzos, así como hacer transparente el sistema de funcionamiento.

Beharrezkoa da doako laguntza juridikoa kudeatzeko sistema informatiko bat eta bulego birtuala izatea, Orientazio Juridikoko Zerbitzuen, Abokatuen nahiz Prokuradoreen Elkargoen eta Autonomia Erkidegoko Administrazioaren artean informazioa trukatu ahal izango baita horri esker eta Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeen bitartez. Halaber, sistema horren bidez, espedienteen, jardueren eta parte-hartzaileen kontrola eta jarraipena azkarragoa, errazagoa eta eraginkorragoa izango da.

Disponer de un sistema informático y una oficina virtual de la Asistencia Jurídica Gratuita que permita un intercambio de información entre los diferentes Servicios de Orientación Jurídica, los Colegios de Abogados y Procuradores y la Administración Autonómica a través de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, permitirá un control y seguimiento de expedientes, actuaciones e intervinientes más rápido, sencillo y eficaz.

VI
VI

Doako Laguntza Juridikoaren Aholku Kontseiluaren ardura izango da egitate berdinen aurrean Euskal Autonomia Erkidegoko Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeek jardunbide desberdina izan ez dezaten eta ebazpen desberdinak eman ez ditzaten irizpideak ezartzea eta bateratzea.

Se consolida el Consejo Asesor de la Asistencia Jurídica Gratuita como máxima instancia a la hora de fijar y unificar criterios que eviten la dispersión de actuaciones y resoluciones ante los mismos hechos en las diferentes Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Bestalde, indarrean dauden txanda espezializatuei eutsiko zaie, ongi ari direnez eta gizarteari zerbitzu ona eskaintzen diotenez. Era berean, aurrerantzean ofiziozko abokatua aukeratzeko eskubidea izango dute herritarrek prozesu zibiletan, lan-arlokoetan eta administrazioarekiko auzi-errekurtsoetan, beste autonomia-erkidego batzuetan herritarren onartuta baitago eskaera hori.

Se mantienen los turnos especializados vigentes, a la vista del buen funcionamiento y servicio que prestan a la sociedad, a la vez que se introduce la libre elección de abogado en asuntos de Turno de Oficio dentro de procesos civiles, laborales y recursos contencioso-administrativos, demanda ciudadana reconocida en otras Comunidades.

VII
VII

Azkenik, guardiako txanda egiteagatik Abokatuen Elkargoei ematen zaien konpentsazio ekonomikorako sistema aldatu egin da: jardunbide bakoitzeko ordaindu ordez lan egiteko prestasunaren arabera ordainduko zaie. Horrela, gaur egun indarrean dauden konpentsazio-kopuruei bere horretan eutsita, herritarrei zerbitzu hobea eman ahal izango zaie.

Por último, se modifican los sistemas de compensación económica a los Colegios Profesionales de Abogados por turno de guardia, abandonando el criterio de abono por actuación y sustituyéndolo por el de disponibilidad, lo que permitirá mejorar el servicio prestado al ciudadano manteniendo los niveles de compensación actualmente vigentes.

VIII
VIII

Dekretu hau Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoarekin bat etorriz onartu da.

El presente Decreto se aprueba de acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi

Ondorioz, Justizia eta Herri Administrazioko sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012ko ekainaren 19an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Justicia y Administración Pública, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 19 de junio de 2012,

XEDATzen DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK.
DISPOSICIONES GENERALES.

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Doako Laguntza jasotzeko eskubidearen aitorpenari buruzko jardunbidea arautzea da dekretu honen xedea, Espainiako Konstituzioaren 119. artikuluak hala agintzen baitu, eta baita bertan aritzen diren organoen funtzionamenduaren erregimena arautzea eta Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta Doako Laguntza Juridikoko Zerbitzuaren kudeaketarako beharrezkoak diren elkargoen arteko harremanak finkatzea ere.

1.– El presente Decreto tiene por objeto la regulación del procedimiento para el reconocimiento del derecho de Asistencia Gratuita, consagrado en el artículo 119 de la Constitución Española, el régimen de funcionamiento de los órganos que intervienen en el mismo y el establecimiento de las relaciones entre la Administración Autonómica y las Instituciones Colegiales competentes para la gestión del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.

2.– Doako laguntza juridikoa jasotzeko eskubidea aitortze aldera, dekretu hau honako kasuetan aplikatuko da: Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo lurralde-eskumena ez duten organoek izapidetutako prozesu judizialetan; atzerritartasun-arloko administrazio-prozeduretan, baldin eta legeak doako laguntza juridikoa jasotzeko eskubidea aitortzen badie; eta Genero Indarkeriaren Aurkako Babes Osorako Neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 20. artikuluan zehazten diren bestelako administrazio-prozeduretan.

2.– Este Decreto será de aplicación para el reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita en los procedimientos judiciales que se tramiten ante órganos cuya competencia territorial no se extienda fuera del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los procedimientos administrativos en materia de extranjería, siempre que se encuentren legalmente comprendidos en el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, así como en aquellos otros procedimientos administrativos a que se refiere el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

3.– Laguntza juridikoa doan jasotzeko eskubidea aitortzeak Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 6. artikuluan jasotako prestazioak ekarriko dizkio eskubidearen titularrari.

3.– El reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita conllevará para sus titulares las prestaciones contempladas en el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

2. artikulua.– Eskubidearen titularrak.

Artículo 2.– Titulares del derecho.

Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 2. artikuluan espresuki adierazitako pertsonak eta erakundeak eta lege mailako xedapenetan beraraziaz adierazitakoak izan daitezke laguntza juridikoa doan jasotzeko eskubidearen titularrak.

Podrán ser titulares del derecho de Asistencia Jurídica Gratuita todas aquellas personas o entidades expresamente señaladas en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita o en las disposiciones con rango de Ley que con carácter especial lo establezcan.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOAREN BATZORDEEN ANTOLAKUNTZA ETA FUNTZIONAMENDUA.
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

3. artikulua.– Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak.

Artículo 3.– Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

1.– Beren lurralde-eremuan doako laguntza juridikoa aitortzeko eskumena daukaten kide anitzeko organoak dira Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak. Justizia-arloan eskumena duen sailari atxikita egongo dira, eta sail horrek emango dizkie lana ongi egin dezaten beharrezko dituzten giza baliabideak nahiz baliabide material eta ekonomikoak, aurrekontuetan zehaztutakoaren arabera.

1.– Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita son los órganos colegiados competentes para efectuar el reconocimiento del derecho de Asistencia Jurídica Gratuita en su ámbito territorial. Estarán adscritas al Departamento competente en materia de justicia, que les facilitará los recursos humanos, materiales y económicos que precisen para su correcto funcionamiento, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.

2.– Batzordeek egoitza bana izango dute Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako hiriburuetan, beren eginkizunak eta eskumeneko ardurak bete ditzaten dagozkien lurralde-eremuetan. Justizia-arloan eskumena duen sailak erabakiko du egoitzak zein tokitan egongo diren zehazki.

2.– Tendrán su sede en cada una de las capitales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ejerciendo sus funciones y competencias en su respectivo ámbito territorial, en las dependencias que a tal fin les destine el Departamento competente en materia de justicia.

3.– Batzorde batek gai askoren ardura duela frogatzen badu, Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeen ordezkaritzak sortu ahal izango dira, justizia-arloan eskumena duen sailaren ebazpen baten bidez. Ordezkaritzek egoitzen osaera berbera izango dute, bai kide-kopuruari dagokionez, bai kideen jatorriari dagokionez.

3.– Cuando el volumen de asuntos que soporta una Comisión lo justifique, mediante resolución del Departamento competente en materia de justicia podrá acordarse la creación de delegaciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Las delegaciones estarán compuestas de forma idéntica a las Comisiones en cuanto al número de miembros y su origen o procedencia.

4. artikulua.– Osaera.

Artículo 4.– Composición.

1.– Honako hauek izango dira Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeko kideak.

1.– Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita estarán integradas por los siguientes miembros.

a) Fiskaltzako ordezkari bat. Kide hori izango da batzordeburua, eta Euskal Autonomia Erkidegoko fiskalburuak aukeratuko du.

a) Una persona representante del Ministerio Fiscal designada por la o el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que la presidirá.

b) Dagokion lurralde historikoko Abokatuen Elkargoko dekanoa edo horrek izendatutako abokatu bat.

b) El Decano o la Decana del Colegio de Abogados del Territorio Histórico correspondiente, o el letrado o letrada que designe.

c) Dagokion lurralde historikoko Prokuradoreen Elkargoko dekanoa edo horrek izendatutako prokuradore bat.

c) El Decano o la Decana del Colegio de Procuradores del Territorio Histórico correspondiente, o la procuradora o procurador que designe.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko funtzionario bat, A taldekoa eta justizia-arloan eskumena duen sailak izendatua, batzordearen idazkari arituko dena.

d) Un funcionario o funcionaria de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco que ocupe plaza del grupo A, designado o designada por el Departamento competente en materia de justicia, que hará las funciones de secretario o secretaria de la Comisión.

e) Eusko Jaurlaritzako Zerbitzu Juridikoko Abokatu Taldeko funtzionario bat, berari dagokion sailak aukeratua.

e) Un funcionario o funcionaria del Cuerpo de Letrados de los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco, que será designado o designada por el Departamento al que pertenezca.

2.– Batzordeen eginkizunen jarraipena eta jardunbidea bermatzeko asmoz, titular bakoitzeko ordezko bat izendatuko da, titularrak izendatzen diren modu berean. Batzordekide titularrek eta ordezkoek aldi berean jardun dezakete.

2.– Al objeto de garantizar la continuidad de los trabajos y el buen funcionamiento de las Comisiones, se nombrará una persona suplente por cada persona titular, que será designada de la misma manera que éstas. Los miembros titulares y suplentes podrán actuar indistintamente.

5. artikulua.– Ordainsariak bileretan parte hartzeagatik.

Artículo 5.– Indemnización por asistencias.

Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeen bileretara joanez gero eta bilera horretako idazkariak behar bezala justifikatuta, ordainsaria jasotzeko eskubidea izango dute profesionalek, zerbitzua dela-eta egin diren gastuak ordaintzeko, Eusko Jaurlaritzaren ordainsariei buruzko araudian adierazten den moduan, baldintzetan eta zenbatekoetan. Araubide horretatik salbuetsita geratzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko funtzionarioak.

La asistencia a las reuniones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, debidamente justificadas por la secretaria o secretario de la misma, dará derecho a una indemnización, en los términos, condiciones y por el importe previstos en la normativa sobre indemnizaciones por razón de servicio del Gobierno Vasco. Se exceptúa de tal indemnización a las personas que participen en su condición de funcionarias de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

6. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 6.– Funcionamiento.

Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeen funtzionamendua dekretu honetan ezarritako arauen menpe egongo da. Arau horiek bete ezean, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legean eta, oro har, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legean, azaroaren 26koan, kide anitzeko organoentzat zehaztutakoa ezarriko da. Erabakiak hartzeko, botoen gehiengoa lortu beharko da.

Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustarán en su funcionamiento a las normas establecidas en el presente Decreto. En su defecto, será de aplicación lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y, con carácter general, por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para los órganos colegiados. Adoptarán sus acuerdos por mayoría de votos.

7. artikulua.– Deialdia eta saioak.

Artículo 7.– Convocatoria y sesiones.

1.– Bilkurak egin eta erabakiak hartzeari dagokionez, organoaren eraketa baliozkoa izan dadin, beharrezkoa izango da, gutxienez, hiru batzordekide bertaratzea eta horien artean batzordeburua eta idazkaria egotea.

1.– Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de, al menos, tres miembros de la Comisión, incluyendo entre estos al presidente o presidenta y al secretario o secretaria.

2.– Deialdien eta bilkuren erregimena Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legean, azaroaren 26koan, 26. artikuluan ezartzen dena izango da. Dena dela, Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak bilkura-egutegi bat ezarri ahal izango du, eta, horrelakoetan, ez da beharrezkoa izango bilkuretarako deia egitea, ez eta batzordekideei deitzea ere.

2.– El régimen de convocatorias y sesiones será el previsto en el artículo 26 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; no obstante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá establecer un calendario de sesiones, no siendo preciso en este caso efectuar su convocatoria, a la que se entenderán citadas todas las personas integrantes de la misma.

3.– Hamabost egunean behin bilduko dira gutxienez, eztabaidatu beharrezko gai-kopurua dela-eta batzordeak bilkuren periodikotasuna alda badezake ere.

3.– Se reunirán al menos con una periodicidad quincenal, sin perjuicio de que la Comisión acuerde variar dicha periodicidad atendiendo al volumen de los asuntos a tratar.

8. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 8.– Funciones.

1.– Honako hauek dira Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeen eginkizunak.

1.– Son funciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

a) Laguntza juridikoa doan jasotzeko eskubidea aitortu edo ukatu, Profesionalen Elkargoek aurrez hartutako erabakiak baieztatuz edo aldatuz, beharrezkoa bada.

a) Reconocer o denegar el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, confirmando o modificando, en su caso, las decisiones previamente adoptadas por los Colegios Profesionales.

b) Eskubidearen aitorpena baliogabetu, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legean adierazitakoak kontuan hartuta.

b) Revocar el reconocimiento del derecho, de acuerdo con los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

c) Laguntza juridikoa doan jasotzeko eskubidea onartzen ez duten ebazpenak baliogabetu eta akatsak zuzendu, kontuan hartuta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak, 105. artikuluan xedatutakoak.

c) Revocar las resoluciones que desestimen el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita y rectificar errores en los términos previstos en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Laguntza juridikoa doan jasotzeko eskubidea aitortzen duten ebazpenak berrikusi, betiere ebazpena baliogabea bada eta kontuan hartuta Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeak, azaroaren 26koak, 102. artikuluan xedatutakoa.

d) Revisar las resoluciones que reconozcan el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita siempre que sean nulos y en los términos previstos en el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

e) Egiaztapenak egin eta beharrezkotzat jotzen den informazioa bildu, bereziki Herri Administrazioari dagokiona; ziurtagiri telematikoak eskatu eta Herri Administrazioaren datu-baseetarako sarbidea zein izango den adostu, baldin eta interesdunak aurrez horretarako baimena eman badu.

e) Efectuar las comprobaciones y recabar la información que se estime necesaria, en especial de la Administración Pública; solicitar los certificados telemáticos y acordar el acceso a las bases de datos de las Administraciones Públicas, previo consentimiento o autorización de la persona interesada.

f) Emandako ebazpenen berri eman.

f) Efectuar las notificaciones derivadas de las resoluciones adoptadas.

g) Batzordeak adostutako behin betiko ebazpenen aurka egiteko idazkiak jaso, eta dagokion organo judizialean izapidetu.

g) Recibir y tramitar ante el órgano judicial correspondiente los escritos de impugnación de las resoluciones definitivas adoptadas por la Comisión.

h) Uziaren funtsik gabeko txostenak izapidetu, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legean adierazitakoa betez.

h) Tramitar los informes relativos a la insostenibilidad, formuladas de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

i) Doako Laguntza Juridikoko Zerbitzuen jarduerek eragindako arazoak, kexak eta salaketak Profesionalen Elkargoei jakinarazi.

i) Trasladar a los Colegios Profesionales las incidencias, quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones relacionadas con los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.

j) Doako laguntza juridikoari buruzko araudiak zehazten dituen bestelako eginkizunak bete.

j) Cualquier otra que les atribuya la normativa sobre Asistencia Jurídica Gratuita.

2.– Eginkizun horiek betetzerakoan, Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeek objetibotasunez, alderdikeriarik gabe, berdintasunez, gardentasunez, eraginkortasunez, arintasunez eta laburtasunez jardungo dute, herritarrek zerbitzu azkarra eta kalitatezkoa jaso dezaten.

2.– En el ejercicio de tales funciones, las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita funcionarán con criterios de objetividad, imparcialidad, igualdad, transparencia, eficiencia, sumariedad y celeridad, de manera que la ciudadanía obtenga un servicio ágil y de calidad.

3.– Halaber, euren jardueren berri emango diote justizia-arloko sail eskudunari, sailak eskatzen dizkien datuak eta estatistikak sexuaren arabera bereizita emanez, eta Doako Laguntza Juridikoaren Zerbitzuaren funtzionamendu egokirako beharrezkotzat jotzen dituzten jarduerak proposatuko dizkiote.

3.– Asimismo informarán sobre su funcionamiento al Departamento competente en materia de justicia, facilitando los datos y estadísticas que les sean requeridos, desagregados por sexo, y propondrán a éste las actuaciones que consideren necesarias para el correcto funcionamiento del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.

9. artikulua.– Doako Laguntza Juridikoaren Zerbitzuei buruzko informazioa.

Artículo 9.– Información sobre los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.

Abokatuen Elkargoetako Orientazio Juridikoko Zerbitzuek beren antolakuntza– eta funtzionamendu-arauei, egoitzari eta herritarrei harrera egiteko ordutegiari buruzko informazioa emango diote etengabe Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeari, eta, aldaketarik egonez gero, idatziz jakinarazi beharko diote atzerapenik gabe.

Los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados mantendrán permanentemente informadas a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita sobre su organización y normas de funcionamiento, sede y horarios de atención a la ciudadanía, comunicándoles por escrito sin demora cualquier cambio.

10. artikulua.– Doako laguntza juridikoaren sistema informatikoa eta bulego birtuala.

Artículo 10.– Sistema informático y oficina virtual de la Asistencia Jurídica Gratuita.

1.– Prozeduren kudeaketa administratiboa dagokion justizia-arloko sail eskudunaren eta Profesionalen Elkargoen aplikazio informatikoak erabiliz egingo da, doako laguntza juridikoaren sistema informatikoaren bitartez.

1.– La gestión administrativa de los procedimientos se llevará a cabo a través de las aplicaciones informáticas del Departamento competente en materia de justicia y las de los respectivos Colegios Profesionales, que conformarán el sistema informático de Asistencia Jurídica Gratuita.

2.– Aplikazio informatikoak elkarrekin telematika bidez konektatuta egongo dira ingurune seguru batean, Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoek kudeatutako jardueretan eta Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeek eta doako justiziaren kudeaketaz arduratzen den zuzendaritzak kudeatutakoetan datuak bateratuta daudela bermatzeko. Horregatik, zuzendaritzak emandako ebazpen baten bidez, zuzendaritzak berak kudeatuko duen doako laguntza juridikoaren sistema informatikoan jaso beharreko artxiboen edukia, formatua eta bidaltzeko baldintzak arautuko dira.

2.– Las aplicaciones informáticas estarán interconectadas a través de una vía telemática en un entorno seguro, que garantice la unicidad de datos entre la gestión que realicen los Colegios de Abogados y Procuradores y la que desarrollen las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y la Dirección a quien se tribuya la gestión de la Justicia Gratuita. A tal efecto, a través de una resolución de dicha Dirección, se regulará el contenido, formato y condiciones de envío de los archivos que deben ser incorporados al sistema informático de Asistencia Jurídica Gratuita, gestionado por aquella Dirección.

3.– Doako laguntza juridikoaren sistema informatikoak bulego birtual bat izango du, ofiziozko txandako eskatzaileek, abokatuek eta prokuradoreek beren espedienteen izapidetze-egoera kontsulta dezaten; eta, hala badagokie, sinadura digitala dutenek eskabideak modu elektronikoan izapidetu ahal izango dituzte.

3.– El sistema informático de Asistencia Jurídica Gratuita dispondrá de una oficina virtual a través de la cual las personas solicitantes, los abogados y abogadas y los procuradores y procuradoras del Turno de Oficio podrán consultar el estado de tramitación de sus expedientes y, en su caso, aquéllos que dispongan de firma digital podrán realizar la tramitación de solicitudes de forma electrónica.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOAREN AHOLKU KONTSEILUA.
CONSEJO ASESOR DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

11. artikulua.– Helburuak.

Artículo 11.– Finalidades.

Hauek izango dira Doako Laguntza Juridikoaren Aholku Kontseiluaren helburuak.

El Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita tiene las siguientes finalidades.

a) Dekretu honek agintzen dituen arauen eraginkortasunari eta betetze mailari buruzko jarraipena egin, eta doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzeko irizpide orokorrak nahiz bereziak homogeneo bihurtu. Irizpide horiek izaera loteslea izango dute hiru Lurralde Historikoetako Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeetan.

a) Realizar un seguimiento de la efectividad y del cumplimiento de lo que se dispone en este Decreto, homogeneizando los criterios del reconocimiento del derecho de Asistencia Jurídica Gratuita, tanto en la vertiente general como excepcional. Dichos criterios tendrán carácter vinculante para las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de los tres Territorios Históricos.

b) Doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzeko sistemaren funtzionamendua edo arauak aldatzeko proposamenak egin justizia-arloan eskumena duen sailari.

b) Proponer al Departamento competente en materia de justicia las modificaciones de carácter normativo o de funcionamiento del sistema de reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

c) Doako Laguntza Juridikoaren Zerbitzua hobetzeko egoki iritzitako proposamenak aztertu eta organo eskudunei aurkeztu.

c) Estudiar y elevar a los órganos competentes cuantas propuestas considere oportunas para mejorar la prestación del servicio de Asistencia Jurídica Gratuita.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Doako Laguntza Juridikoaren Urteko Memoria sortu.

d) Elaborar la Memoria Anual de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

12. artikulua.– Osaera.

Artículo 12.– Composición.

1.– Honako hauek izango dira Aholku Kontseiluko kideak.

1.– El Consejo Asesor estará integrado por los siguientes miembros.

a) Justizia-arloan eskumena duen sailburuordetzako titularra, kontseiluburu gisa.

a) La persona titular de la Viceconsejería competente en materia de justicia, que lo presidirá.

b) Justizia-arloan eskumena duen saileko bi ordezkari, zuzendari gisa.

b) Dos personas en representación del Departamento competente en materia de justicia con rango de Director o Directora.

c) Abokatu Elkargo bakoitzeko ordezkari bat.

c) Una persona en representación de cada Colegio de Abogados.

d) Euskal Autonomia Erkidegoko Prokuradoreen Kontseiluko ordezkari bat.

d) Una persona en representación del Consejo Vasco de Procuradores.

e) Epailetzako ordezkari bat, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Gobernu Aretoak izendatua.

e) Una persona en representación de la judicatura, designada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

f) Fiskaltzako ordezkari bat, Euskal Autonomia Erkidegoko fiskalburuak izendatu.

f) Una persona en representación del Ministerio Fiscal, designada por la o el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

g) Idazkaritza Judizialeko ordezkari bat, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko gobernu-idazkariak izendatu.

g) Una persona en representación del Secretariado Judicial designada por la Secretaria o el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

h) Eusko Jaurlaritzako Zerbitzu Juridikoko Abokatu Taldeko funtzionario bat; dagokion sailak izendatu.

h) Un funcionario o funcionaria del Cuerpo de Letrados de los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco, que será designado o designada por el Departamento al que pertenezca.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazio Orokorreko funtzionario bat; A taldekoa eta justizia-arloko sail eskudunak izendatua. Funtzionario hori kontseiluaren idazkari arituko da, eta doako justiziaren kudeaketaren ardura duen zuzendariak izendatuko du.

i) Un funcionario o funcionaria de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco que ocupe plaza del grupo A, designado o designada por el Departamento competente en materia de justicia, que hará las funciones de secretario o secretaria del Consejo, tras designación por el Director o Directora a quien venga atribuida la gestión de la Justicia Gratuita.

2.– Kontseiluko kide bakoitzeko ordezko bat izendatuko da, titularrak izendatzen diren modu berean.

2.– Se nombrará una persona suplente por cada uno de los miembros del Consejo, que se designará de la misma manera que las personas titulares.

3.– Kontseiluak beharrezkotzat joz gero, teknikariak edo adituak eraman ditzake bilkuretara, akordio bidez erabakitzen diren gaiak aztertzeko.

3.– El Consejo podrá convocar a sus reuniones, cuando lo considere necesario, a personal técnico o cualificado para el estudio de aquellas cuestiones que se determinen mediante acuerdo.

13. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 13.– Funcionamiento.

1.– Kontseilua lehendakaritzak deia egiten duen guztietan bilduko da; eta, gutxienez, urtean behin. Kontseiluaren funtzionamendua Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legean, azaroaren 26koan, biltzen diren xedapenen menpe egongo da.

1.– El Consejo se reunirá siempre que la presidencia lo convoque y, como mínimo, una vez al año. Su funcionamiento se ajustará a las disposiciones que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Kontseiluko kide orok ezohiko bilkurarako deialdia egiteko eskatu ahal izango dio lehendakariari.

Cualquiera de los miembros del Consejo podrá solicitar a la presidencia que acuerde la convocatoria de sesiones extraordinarias.

2.– Helburuak betetzeko, kontseiluak beharrezkotzat jotzen dituen datuak eta txostenak bilduko ditu, Profesionalen Elkargoei eskatuz.

2.– Para el cumplimiento de sus finalidades, el Consejo podrá recabar los datos e informes que considere convenientes de cualquiera de los Colegios Profesionales.

3.– Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeen bileretara joanez gero eta bertako idazkariak behar bezala justifikatzen badu, ordainsaria jasotzeko eskubidea izango dute, zerbitzua dela-eta egin diren gastuak ordaintzeko, Eusko Jaurlaritzaren ordainsariei buruzko araudian adierazten den moduan, baldintzetan eta zenbatekoetan. Araubide horretatik salbuetsita geratzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko funtzionarioak eta kargudunak.

3.– La concurrencia a las reuniones del Consejo Asesor de Asistencia Jurídica Gratuita, debidamente justificada por la secretaria o secretario, dará derecho a una indemnización en los términos, condiciones y por el importe previstos en la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio del Gobierno vasco. Se exceptúa de tal indemnización a las personas que participen en su condición de funcionarias y cargos de la Administración general de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
DOAKO LAGUNTZA JURIDIKORako ESKUBIDEA AITORTZEKO JARDUNBIDEA.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

14. artikulua.– Jardunbide arautuari hasiera ematea.

Artículo 14.– Iniciación del procedimiento normalizado.

1.– Doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzeko jardunbideari alderdiak hala eskatuta emango zaio hasiera, eta dekretu honen 1. eranskinean jasotako eredu arautua aurkeztuz.

1.– El procedimiento para reconocer el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita se iniciará a instancia de parte, mediante la presentación del modelo normalizado contenido en el anexo I del presente Decreto.

Inprimakiak epaitegien bulegoetan, Abokatuen Elkargoetako Orientazio Juridikoko Zerbitzuetan eta Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeen egoitzetan eskura daitezke.

Los impresos de solicitud se facilitarán en las oficinas judiciales, en los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados y en las sedes de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.

2.– Abokatuen Elkargoek beharrezko neurriak hartuko dituzte Doako Laguntza Juridikoaren Zerbitzuetako profesionalek interesdunei inprimakiak emateko eta ongi betetzen dituztela ziurtatzeko, eta, beharrezkoa balitz, laguntza emango diete.

2.– Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para que las y los profesionales intervinientes en los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita faciliten los impresos a las personas interesadas y procuren que éstas los cumplimenten adecuadamente, auxiliándolas para ello si fuese necesario.

3.– Hasierako eskabidearekin batera, agiri horretan bertan adierazitako datuen egiaztagiriak aurkeztu beharko dira, dekretu honetako 1. eranskinean ezarritakoaren arabera, bertan adierazten diren dokumentuak une horretan bertan aurkeztea ezinezkoa denean izan ezik. Kasu horietan, eten egingo da dagokion prozedura-epea.

3.– La solicitud inicial se acompañará de la documentación acreditativa de los datos en ella recogidos, conforme al anexo I de este Decreto, salvo que, siendo necesario interrumpir los correspondientes plazos procesales, no puedan entregarse en ese momento los documentos indicados.

4.– Abokatua eta prokuradorea behin-behinean izendatuko da errekerimendu judizial bidez, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 21. artikuluaren eta Prozedura Judizialei buruzko urtarrilaren 7ko 1/2000 Legearen 33. artikuluaren arabera, epaiketa batean aldeek defentsa eta ordezkaritza izango dutela bermatzeko. Dena dela, prozedura ez da hasiko, baldin eta interesdunak Doako Laguntza Juridikorako eskubidea aitortzeko inprimakia atxikitzen ez badu. Organo judizialak berak emango dio interesdunari doako laguntza juridikoa eskatzeko inprimakia, eta, bete ondoren, Orientazio Juridikoko Zerbitzuari igorriko zaio.

4.– El requerimiento judicial de designación provisional de abogado o abogada y procurador o procuradora, realizado conforme al artículo 21 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, o al artículo 33 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para asegurar la defensa o representación de las partes en un proceso no constituye iniciación del procedimiento salvo que se adjunte la manifestación de voluntad de la persona interesada mediante la presentación del formulario correspondiente para el reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita. El propio órgano judicial facilitará a la persona interesada la solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita que una vez cumplimentada será remitida al Servicio de Orientación Jurídica.

Halakoetan, baldin eta Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 21. artikuluan adierazitako errekerimendua eta doako laguntza juridikoa eskatzeko inprimakia behar bezala bete bada, Profesionalen Elkargoek dagokien izendapena egingo dute.

En estos casos, y siempre que se reciba el requerimiento señalado en el artículo 21 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, junto con el formulario de solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita debidamente cumplimentado, los Colegios Profesionales procederán a la designación correspondiente.

Interesdunak eskabidea eta aginduzko agiriak aurkeztu beharko ditu eskubidea aitortua izan dakion; eta, hala egiten ez badu, izendatutako ofiziozko profesionalen jarduerak sortutako zerbitzu-sariak eta eskubideak ordaindu beharko ditu. Orientazio Juridikoko Zerbitzuek interesdunari jakinaraziko diote sortutako zerbitzu-sariak eta eskubide ekonomikoak ordaindu beharko dituela, doako laguntza juridikoa eskatzen edo jasotzen ez badu ere. Era berean, Doako Justiziarako eskubidea ez jasotzeak zer ondorio ekarriko dizkieten adieraziko diete organo judizialek interesdunei.

La persona interesada deberá presentar la solicitud para el reconocimiento del derecho y la documentación preceptiva y, si no lo hiciere, deberá pagar los honorarios y derechos devengados por las y los profesionales designados de oficio. Los Servicios de Orientación Jurídica informarán a la persona interesada sobre la obligación de satisfacer los honorarios y derechos económicos ocasionados si no solicita o no obtiene la Asistencia Jurídica Gratuita. Los órganos judiciales, igualmente, advertirán a las personas interesadas sobre las consecuencias de la no concesión del beneficio de Justicia Gratuita.

Profesionalen behin-behineko izendapena egin bada eta epailetzak edo batzordeak doako laguntza juridikoa jasotzeko eskubidea gaitzesten badu, batzordeak ukapenaren berri emango die abokatuari eta prokuradoreari, erabaki horren arabera jardun dezaten.

En los casos en que se hubiera realizado designación provisional de profesionales y la Comisión o el Juzgado desestimaren el beneficio de Asistencia Jurídica Gratuita, la Comisión comunicará al letrado o letrada y al procurador o procuradora dicha denegación, para que estos puedan actuar conforme a la misma.

15. artikulua.– Jardunbide arautuak dituen salbuespenak.

Artículo 15.– Excepciones al procedimiento normalizado.

1.– Zigor-arloko jurisdikzioaren esparruan, ez da beharrezkoa izango 14. artikuluan zehazten diren izapideak egitea –bide-segurtasunaren aurkako delituetan, adingabeek egindakoetan, genero-indarkeria edo familia barruko indarkeria kasuetan eta soilik kereila bidez zigor daitezkeen iruzur eta delituen kasuan salbu–; eta ezta administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren esparruan atzerritarrei dagokienez ere, espainiar lurraldean sartzea ukatzen zaienean edo euren jaioterrira itzultzen edo lurraldetik kanporatzen direnean. Balizko kasu horietan guztietan, Administrazioak ordainduko ditu izendatutako profesionalen jardueraren gastuak, profesionalek beren bezeroek edo ordezkatuek oso baliabide ekonomiko eskasak dituztela uste badute eta doako laguntza juridikorako eskubidearen hartzekodun baldin badira.

1.– No será precisa la tramitación a que se refiere el artículo 14 en el ámbito de la jurisdicción penal –salvo en delitos contra la seguridad vial, delitos cometidos por menores, violencia de género o intrafamiliar, estafas y delitos perseguibles únicamente mediante querella–, y en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa en el caso de personas extranjeras para procesos de denegación de entrada, devolución o expulsión del territorio español. En estos supuestos la Administración abonará las actuaciones de los profesionales designados siempre que estos estimen que sus clientes o personas representadas presenten notoria insuficiencia de medios económicos y sean acreedores del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Administrazioak eginbehar hori bete dezan, beharrezkoa da abokatua izendatzen denetik hilabeteko epe luzaezinean abokatuak berak dagokion elkargoari bezeroak baliabide ekonomiko urriak dituela adieraztea, eta, adierazpen edo susmo horiez gain, prozedura-espedientean jasotako datu guztiak ere aurkeztu beharko ditu; betiere, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen babesean, eta eskubidearen onura jasotzeko eskabide-orria bezeroak sinatuta aurkeztuz.

Para hacer efectiva la obligación anterior a cargo de la Administración, es necesario que en el improrrogable plazo de un mes desde la designación de letrado o letrada, éste o ésta comunique a su respectivo Colegio el hecho de la insuficiencia de medios económicos, acompañando la relación de hechos o indicios de la que ésta se deduzca, junto con los datos completos del expediente del procedimiento en el que actuará al amparo de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, así como firma del o la cliente solicitando la concesión del beneficio.

Kasu horietan, abokatuak defendatzen ari den pertsonari profesional gisa dagozkion zerbitzu-sariak Administrazioak ordainduko dizkiola jakinaraziko dio, baldin eta Administrazioak prozedura horren onura aitortzen badio eskatzaileari. Horregatik, espedientearekin batera, eskabidearen eta jakinarazpenaren kopia bat igorriko da, eta dekretu honen II. eta IV. eranskinetan gehitu den ereduarekin bat etorriko da berori.

En estos casos el letrado o letrada comunicará a la persona a quien defiende el hecho de que será la Administración quién abonará sus honorarios profesionales si ésta le reconoce el beneficio en base a este procedimiento, adjuntando copia de dicha solicitud y comunicación al expediente, conforme al modelo incorporado en el los anexos II y IV de este Decreto.

Halako baliabide-urritasunik ez duela uste badu abokatuak, bezeroak izapidea egin ondoren eskabidea hilabeteko epean izapidetzen duela ziurtatuko du, eta eskatzaileari araututako dokumentu bat sinatzeko eskatuko dio, dekretu honetako III. eranskinean jaso den ereduarekin bat etorriz. Halaber, ohartaraziko dio eskabidea hamar eguneko epean egiten ez badu bere eskubideari uko egingo diola eta defentsa-jarduerek eragindako gastuak ordaindu beharko dituela.

Si el letrado o letrada no considera dicha insuficiencia, velará para que su cliente tramite la solicitud en el plazo de un mes desde su designación, instando a la persona peticionaria a firmar un documento normalizado conforme al modelo incorporado en el anexo III de este Decreto, con la advertencia de que caso de no tramitar dicha solicitud en el plazo de diez días se le tendrá por desistida de su derecho y deberá abonar los gastos ocasionados por su defensa.

2.– Administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren edo jurisdikzio zibilaren esparruan, adingabe atzerritarraren adinari dagozkion foru-aginduen aurka errekurtsoa aurkeztu nahi denean, doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzeko jardunbidea zalantzazko adingabetasuna frogatuta ez duen atzerritarraren interesak defendatuko dituen abokatuak egin ahal izango du, hura adingabea dela eztabaidatzen ari den prozesuetan, artikulu honen 1. paragrafoan adierazitako jardunbidearen arabera.

2.– En el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa o civil, cuando se trate de recurrir las órdenes forales relativas a la edad del o la menor extranjera, podrá iniciar el procedimiento de reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita el letrado o letrada que represente los intereses de la persona extranjera cuya minoría de edad sea discutida, conforme al procedimiento establecido en el párrafo 1 de este artículo.

3.– Atzerritartasun-kontuetan, pertsona bati lurraldean sartzea ukatzeko, jaioterrira itzularazteko edo kanporatzeko jardunbideetan, beharrezkoa izango da onuradunak errekurtsoa aurkeztu nahi duela berrestea errekurtsoa jartzen duen unean bertan, berariaz haren izen-abizenak eta ebazpenaren berri baduela adierazten dituen edozein bitartekoren bidez. Organo judizialak jurisdikzio-bidean ordezkaritza eskatzen duenean, interesdunak berak eskatu beharko du ofiziozko prokuradore bat izendatzea. Halaber, aurreko administrazio-bidean doako laguntza juridikoa jasotzeko eskubidea aitortzen zaienei ere jurisdikzio-ekintza burutu nahi dutela berrestea eskatu zaie, aurreko paragrafoan adierazitako baldintzetan eta dekretu honen V. eranskinean jaso den ereduaren arabera.

3.– En materia de extranjería en procedimientos de denegación de entrada, devolución o expulsión, será necesario que la persona beneficiaria ratifique su voluntad de presentar el recurso en el momento de su interposición por cualquier medio que deje constancia expresa de su identidad y del conocimiento de la resolución. Cuando la representación sea requerida por el órgano judicial para acudir a la vía jurisdiccional, el nombramiento de procurador o procuradora de oficio deberá solicitarse por la propia persona interesada. Asímismo, en los casos en que se reconozca Asistencia Jurídica Gratuita en la vía administrativa previa, también será necesaria la ratificación de la voluntad de ejercitar la acción jurisdiccional en los términos previstos en el párrafo anterior, ratificación que se efectuará conforme al modelo incorporado al anexo V de este Decreto.

4.– Aurreko paragrafoetan jaso ez diren bestelako kasu guztietan, 14. artikuluan xedatutako jardunbide orokorra aplikatuko da.

4.– En el resto de los supuestos no incluídos en los párrafos anteriores se estará al procedimiento general fijado en el artículo 14.

16. artikulua.– Eskabidea aurkeztea.

Artículo 16.– Presentación de la solicitud.

1.– Bai doako laguntza juridikoa jasotzeko eskabideak eta bai aginduzko agiriak prozesu nagusiaz arduratuko den organo judiziala dagoen tokiko Abokatuen Elkargoko Orientazio Juridikoko Zerbitzuetan aurkeztuko dira, edo eskatzailearen helbideari dagokion auzitegian, behar bezala beteta. Azken kasu horretan, organo judizialak lurralde-aginpidea duen Orientazio Juridikoko Zerbitzuari igorriko dio eskabidea.

1.– Las solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita así como la documentación preceptiva, se presentarán debidamente cumplimentadas ante los Servicios de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados correspondiente al lugar en que se halle el órgano judicial que conozca o haya de conocer del proceso principal para el que se solicita, o ante el Juzgado correspondiente al domicilio de la persona solicitante. En este último caso, el órgano judicial remitirá la petición al Servicio de Orientación Jurídica territorialmente competente.

2.– Epaiketa azkarretako jardunbide berezian eta atzerritartasun-gaietan, dekretu honen 15.1 artikuluan agindutakoa beteko da, bertan aipatzen diren delituak epaitzerakoan. Dena dela, ez da beharrezkoa izango laguntza jasotzen ari den pertsonak aurrez baliabide ekonomikoak badituela egiaztatzea, eta beharrezko agiriak aurkeztu beharko ditu, eskabidea aurkeztu eta 5 eguneko epean. Kasu horietan, abokatuak laguntza eskatu duen pertsonari eskabidea betetzeko eskatuko dio, eta hark igorriko dio 48 orduko epean dagokion Abokatuen Elkargoaren Orientazio Juridikoko Zerbitzuari, izapideak egin ditzan.

2.– En el procedimiento especial para enjuiciamiento de juicios rápidos y en materia de extranjería será de aplicación lo preceptuado en el artículo 15.1 de este Decreto cuando se enjuicien los delitos en él referenciados. En todo caso, no será precisa la acreditación previa de recursos económicos por parte de la persona asistida, debiendo aportar la documentación necesaria en los cinco días siguientes al de la presentación de la solicitud. En estos supuestos, el abogado o abogada recabará de la persona a la que asiste la cumplimentación de la solicitud y dará traslado de ésta, en el plazo de cuarenta y ocho horas, al Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados competente para su tramitación.

3.– Bide-segurtasunaren aurkako delituetan, adingabeek egindako delituetan, genero-indarkeria edo familia barruko indarkeria kasuetan eta soilik kereila bidez zigor daitezkeen iruzur eta delituen zigor-arloko kasuetan, abokatuak bere bezeroari jakinaraziko dio eskabidea izapidetzeko hilabeteko epea duela, abokatua izendatzen den egunetik kontatzen hasita; eta eskatzaileari araututako dokumentu bat sinatzeko eskatuko dio, eta dekretu honetako III. eranskinean jaso den ereduarekin bat etorriko da agiri hori. Halaber, ohartaraziko zaio eskabidea hamar eguneko epean egiten ez badu bere eskubideari uko egingo diola eta defentsa-jarduerek eragindako gastuak ordaindu beharko dituela.

3.– En procedimientos penales por delitos contra la seguridad vial, delitos cometidos por menores, violencia de género o intrafamiliar, estafas y delitos perseguibles únicamente mediante querella, el letrado informará a su cliente de la obligación de tramitar su solicitud en el plazo de un mes a contar desde su designación, instando a firmar a la persona peticionaria un documento normalizado conforme al modelo incorporado al anexo III de este Decreto, con la advertencia de que caso de no tramitar en diez días dicha solicitud, se le tendrá por desistido de su derecho y deberá abonar los gastos ocasionados por su defensa.

4.– Adingabeen Epaitegiei dagozkien jardunbideetan, doako laguntza juridikorako eskabide bakarra egingo da, abiatzen diren prozesuen kopurua kontuan hartu gabe. Adingabeak berak sinatuko du, haren legezko ordezkariak edo egitatezko zaintza duenak, haren izenean; edo, bestela, interes kontrajarriak badaude edo adingabearen eta haren legezko ordezkariaren edo egitatezko zaintza duenaren artean interes-gatazka dagoenean, Fiskaltzak berak sinatuko du.

4.– En los procedimientos atribuídos a los Juzgados de Menores, se hará una única solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita con independencia de las piezas que se abran y será firmada, en nombre y representación de la o el menor, por quien tenga su representación legal o guarda de hecho y, en su defecto, por el Ministerio Fiscal si existiesen intereses contrapuestos o un conflicto de intereses entre el o la menor y la persona que tenga su representación legal o guarda de hecho.

Jardunbide horietan, artikulu honen lehenengo paragrafoan Fiskaltza aipatzen denean, argi dago Adingabeen Fiskaltzaz ari dela, guardiako laguntzak ez diren jardueretarako. Izendapena egin eta gero, Adingabeen Erantzukizun Penalari buruzko abenduaren 4ko 5/2000 Lege Organikoaren 16.3, 22.1.b) eta 22.2 artikuluan xedatutakoaren babespean Adingabeen Fiskaltzak ofiziozko abokatua eskatuko balu, abokatu bera izendatuko litzateke, legezko arrazoiak direla-eta beste batez ordezkatzea bidezkoa denean salbu.

En estos procedimientos, la referencia al Juzgado contenida en el primer párrafo de este artículo se entiende hecha a la Fiscalía de Menores para actuaciones distintas de las realizadas en la asistencia a la guardia. Si con posterioridad a la designación practicada, se solicitare abogado o abogada de oficio por el Juzgado de Menores al amparo de lo previsto en los artículos 16.3, 22.1.b) y 22.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 4 de diciembre, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, se reiterará la designación del mismo letrado o letrada, salvo que proceda la sustitución por causa legítima.

Tutoretza amaitutzat jotzeko foru-aginduen aurkako errekurtsoa jarri nahi duten adingabeek eskubidea izango dute adingabeen arloan espezializatutako ofiziozko abokatuengana jotzeko.

Las y los menores que deseen recurrir órdenes forales de cese de tutela podrán acceder a los letrados y letradas del Turno de Oficio especializado en menores.

5.– Familia-prozeduretan edo ezkontzaz kanpoko seme-alaben neurriei buruzkoetan, bikotekideek interes kontrajarriak dituztela ulertuko da. Horregatik, doako laguntza juridikorako eskabidea banaka egingo dute, eta bikotekide bakoitzak baldintza ekonomikoei buruzko atala bete beharko du, dagokion izendapena egin ahal izateko. Izendapen hori soilik eskubidearen onuradunarentzat izango da.

5.– En los procedimientos de familia o de medidas de hijos e hijas extramatrimoniales, se considerará que hay intereses contrapuestos entre los miembros de la pareja, por lo que la solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita se realizará individualmente, debiendo cumplir cada uno de ellos los requisitos económicos al objeto de la oportuna designación. Tal designación será única y exclusivamente para la persona beneficiaria del derecho.

6.– Dagokion Orientazio Juridikoko Zerbitzuari eskabidea aurkeztu ondoren prozedura abiatu bada, zerbitzuak eskatzaileari hauxe jakinaraziko dio: prozedura bertan behera uzteko asmoa badu, berariaz eskatu behar diola organo judizialari.

6.– Presentada la solicitud ante el Servicio de Orientación Jurídica correspondiente, éste, de haberse iniciado ya el proceso, advertirá al peticionario que de pretender la suspensión del procedimiento habrá de solicitarlo expresamente ante el órgano judicial.

17. artikulua.– Hutsak zuzentzea.

Artículo 17.– Subsanación de deficiencias.

1.– Aurkeztutako dokumentuak aztertuko dituzte Orientazio Juridikoko Zerbitzuek, eta aski ez dela balioesten badute edo uste badute eskabidean akatsak daudela edo ez dagoela behar bezala betea, argi eta garbi adieraziko dituzte akatsak eta hutsuneak, eta hamar egun balioduneko epea emango diote interesdunari, akatsak zuzendu ditzan edo dagokion dokumentazioa aurkez dezan. Errekerimendua interesdunak jaso duela ziurtatzeko aukera ematen duen modu bat erabiliz egingo da.

1.– Los Servicios de Orientación Jurídica examinarán la documentación presentada y si apreciasen que es insuficiente o que en la solicitud existen defectos o no está debidamente cumplimentada, requerirán a la persona interesada, indicando con precisión los defectos o carencias advertidas, para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o adjunte la documentación pertinente, advirtiéndole que en el caso de no hacerlo, se le tendrá por desistida. El requerimiento deberá practicarse de forma que quede constancia de su recepción.

2.– Epe horretan akatsak zuzentzen ez baditu, Orientazio Juridikoko Zerbitzuak izendapenik ez duten eskabideak artxibatuko ditu, eta izendapena jaso dutenak batzordeari bidaliko dizkio, behin-behineko izaeraz kontrako irizpena dutela adierazita.

2.– Transcurrido este plazo sin que se produzca la subsanación, el Servicio de Orientación Jurídica archivará aquellos expedientes en los que no exista designación, trasladando a la Comisión, con dictamen provisional de desfavorable, aquéllos en los que esta designación se hubiere producido.

3.– Batzordeak espedientearen eskabidean formazko akatsak daudela sumatzen badu, Orientazio Juridikoko Zerbitzuari igorriko dio, izapideak behar bezala egiteko.

3.– En los casos en que la Comisión aprecie defectos formales en la tramitación del expediente, procederá a su devolución al Servicio de Orientación Jurídica para su correcta tramitación.

18. artikulua.– Agiriak aurkeztetik salbuetsitako eskabideen izapidetzea.

Artículo 18.– Tramitación de las solicitudes exceptuadas de la aportación de documentos.

Ez da beharrezkoa izango agiriak jasotzea edo telematika bidezko ziurtagiriak eskatzea, Orientazio Juridikoko Zerbitzuak edo Batzordeak nahikoa informazioa badute eskatzaile berak aurretik doako laguntza juridikoaren beste espediente batean aurkeztu duelako, aurretik aurkeztutako informazio horren ondorioz eskabideari ezezkoa eman zaionean edo igorri zenetik sei hilabete baino gehiago igaro direnean salbu.

No será necesario recabar documentación o solicitar los certificados telemáticos cuando al Servicio de Orientación Jurídica o a la Comisión les conste la información suficiente por haber sido incorporada a otro expediente de Asistencia Jurídica Gratuita correspondiente a la misma persona solicitante, salvo que dicha información anterior determinase la desestimación de la respectiva solicitud o hubieren transcurrido más de seis meses desde su emisión.

19. artikulua.– Behin-behineko izendapenak egitea eta Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeari igortzea.

Artículo 19.– Designaciones provisionales y remisión a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

1.– Eskabidea eta frogagiriak aztertu ondoren eta akatsik egonez gero horiek zuzendu ondoren, Abokatuen Elkargoaren ustetan eskatzaileak doako laguntza juridikoa jasotzeko legezko baldintzak betetzen baditu, elkargoak eskabidea jaso edo akatsak zuzendu ondoren gehienez ere hamabost eguneko epean abokatuaren behin-behineko izendapenari ekingo dio, eta, prokuradorearen esku-hartzea nahitaezkoa denean, berehala emango dio horren berri Prokuradoreen Elkargoari, hurrengo hiru egunetan ordezkari arituko den prokuradorea izenda dezan.

1.– Analizada la solicitud y los documentos justificativos, y subsanados en su caso los defectos advertidos, si el Colegio de Abogados estimara que la persona peticionaria cumple los requisitos legalmente establecidos para obtener el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, procederá en el plazo máximo de quince días, contado a partir de la recepción de la solicitud por dicho Colegio o de la subsanación de los defectos, a la designación provisional de abogado y lo comunicará inmediatamente al Colegio de Procuradores, en el caso de ser preceptiva la intervención de procurador o procuradora, para que dentro de los tres días siguientes designe al profesional que asuma la representación.

Prokuradoreen Elkargoak izendapenaren berri emango dio berehala Abokatuen Elkargoari.

El Colegio de Procuradores comunicará inmediatamente al de Abogados la designación efectuada.

Elkargoek behin-behineko izendapenaren berri emango diote ordezkari gisa aritzeko izendatutako profesionalei, eta, prozedura hasita balego, baita organo judizialari ere.

Los Colegios comunicarán la designación provisional a las y los profesionales cuya intervención corresponda y, si el proceso ya hubiese comenzado, también al órgano judicial.

2.– Jurisdikzio zibilean, lan-arloko jurisdikzioan eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, eskatzaileak aukeratutako abokatua izendatuko da, dekretu honen 32. artikuluan adierazten den eskubidea erabiliz, baldin eta kupoa agortu ez badu. Kupoa agortua badu, berriz, ausazko txandaren arabera abokatua izendatuko da, elkargoak ezarritako antolaketaren arabera. Izendatutako abokatua auzipetuaren defentsatik desenkusatu ahal izango da behar bezala arrazoitzen badu hori, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen adierazitakoaren arabera.

2.– En las jurisdicciones civil, social y contencioso-administrativa, la designación se realizará a favor del abogado o abogada elegido por el solicitante que hubiese ejercido el derecho que le reconoce el artículo 32 de este Decreto siempre que no haya agotado el cupo. Caso de haberse agotado, se procederá a designar un letrado o letrada por turno aleatorio, según la organización que se haya establecido por el Colegio. El abogado o abogada designado podrá excusar la designación de forma motivada de conformidad con lo previsto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

3.– Behin-behineko izendapenak egin ondoren, elkargoek hiru eguneko epea izango dute gehienez ere Laguntza Juridikoaren Batzordeari espediente osoa emateko, eskabidea egiazta eta ebatz dezan.

3.– Realizadas las designaciones provisionales, los Colegios tendrán un plazo máximo de tres días para trasladar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita el expediente completo, a los efectos de verificación y resolución de la solicitud.

4.– Epe horretan bertan, behin-behineko izendapenaren berri emango diote interesdunari. Jakinarazpenean, halaber, behin-behinean izendatutako profesionalek egindako lanaren zerbitzu-sariak eta eskubide ekonomikoen kostuak ordaindu beharko dituela adieraziko zaio, doako laguntza juridikorako eskubidea aitortu ez bazaio.

4.– En el mismo plazo comunicarán a la persona interesada el nombramiento provisional, conteniéndose en dicha comunicación la información relativa a la obligación de abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados por los o las profesionales designados con carácter provisional en el caso de no obtener el reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

5.– Aurreko paragrafoetan zehazten denaren ildotik Abokatuen Elkargoak ez badu behin-behineko abokatua izendatzen, eskatzaileari jakinaraziko dio bost eguneko epean, eta eskabidea Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeari igorriko dio.

5.– En el caso de que el Colegio de Abogados no efectuase el nombramiento provisional de abogada o abogado previsto en los párrafos anteriores, lo comunicará en el plazo de cinco días a la persona solicitante y trasladará la solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.

Abokatuen Elkargoak ez dio ekingo abokatuaren behin-behineko izendapenari baldin eta.

El Colegio de Abogados no efectuará la designación provisional de letrado o letrada cuando:

a) Abokatuaren parte-hartzea nahitaezkoa ez bada, ebazpen judizialak kontrakoa ebazten duen kasuetan izan ezik.

a) No sea preceptiva la intervención del letrado, salvo los supuestos de resolución judicial en contrario.

b) Eskatzaileak Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 2., 3. eta 4. artikuluetan zehaztutako nahitaezko baldintzak betetzen ez dituela uste badu.

b) Estime que la persona peticionaria no cumple los requisitos previstos en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

c) Eskabidea Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 5. artikuluaren esparru-eremuan egon litekeela uste badu.

c) Considere que la solicitud podría estar comprendida en el ámbito del artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

d) Eskubidea aitortzeko eskabidea batzordeak aurretik izapidetutako gai judizial bereko beste baten kopia dela frogatzen badu, eskatzaileari dagokionez jardunbideari hasiera eman ez zaionean izan ezik.

d) Constate que la solicitud de reconocimiento es reproducción de otra que ya fue tramitada ante la Comisión por el mismo asunto judicial, salvo en el caso de demandantes en los que no se haya iniciado el procedimiento.

e) Eskabidean lurralde-eskumenik ez duela adierazten badu.

e) Constate incompetencia territorial en la solicitud de reconocimiento.

f) Demandatzaileak eskabidea auzia aurkeztu eta gero egin zuela ohartzen bada, edo demandatuak demandari erantzun eta gero aurkeztu zuela.

f) Observe que la solicitud fue presentada por el actor después de presentada la demanda o por la parte demandada una vez que formuló su contestación.

g) Doako laguntza juridikoaren eskabidean jasotako uziak argi eta garbi funtsik edo oinarririk ez duela jotzen badu.

g) Califique como manifiestamente insostenible o carente de fundamento la pretensión que motiva la solicitud de Asistencia Jurídica Gratuita.

6.– Abokatuen Elkargoak, eskabidea jasotzen denetik hasita edo, akatsak badaude, zuzentzen direnetik hasita hamabost eguneko epean, aurreko paragrafoetan zehaztutako jarduerak egin ez baditu, eskatzaileak berriro ere aurkez diezaioke eskabidea Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeari, hamabost eguneko epean.

6.– Si el Colegio de Abogados, en el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud o, en su caso, desde la subsanación de los defectos, no hubiere realizado ninguna de las actuaciones previstas en los párrafos anteriores, la persona solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en el plazo de quince días.

7.– Kasu horretan, batzordeak espedientea eta eskabideari buruzko txostena eskatuko dizkio Abokatuen Elkargoari, eta, bidezkoa denean, behin-behineko abokatu bat izendatzeko aginduko du, eta, nahitaezkoa bada, baita prokuradore bat ere, dekretu honetan zehaztutako jardunbidearen arabera.

7.– En este caso, la Comisión requerirá el expediente al Colegio de Abogados junto con un informe sobre la petición, ordenando, cuando resulte procedente, la designación provisional de abogado o abogada y, si fuera preceptivo, de procurador o procuradora, continuando el procedimiento previsto en este Decreto.

8.– Profesionalen Elkargoek beharrezko neurriak hartuko dituzte genero-indarkeriaren, familia barruko indarkeriaren eta sexu-erasoen biktimei behin-behineko abokatua izendatzeko, eta, beharrezkoa bada, baita prokuradore bat izendatzeko ere, epaiketa azkarretan agerraldia egin edo ikustaldian parte hartu baino aski lehenago.

8.– Los Colegios Profesionales establecerán las medidas necesarias para garantizar a las víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y de agresión sexual la designación provisional de abogado o abogada y, si es preceptiva su intervención, de procurador o procuradora, con antelación suficiente a las comparecencias o vistas de juicios rápidos en los que deban intervenir.

9.– Profesionalen Elkargoen betebeharra izango da Doako Laguntza Juridikoko Zerbitzuetan alta emanda dauden elkargokideen datu-basea mantentzea eta eguneratzea.

9.– Será obligación de los Colegios Profesionales el mantenimiento y actualización de las bases de datos de colegiados y colegiadas dadas de alta en los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.

10.– Salbuespen modura araututako jardunbidea bete gabe izapidetutako espedienteen zerrenda igorriko diote dagokion batzordeari Abokatuen Elkargoetako Orientazio Juridikoko Zerbitzuek.

10.– Los Servicios de Orientación Jurídica de los Colegios de Abogados, trasladarán a la correspondiente Comisión la relación de los expedientes tramitados de manera excepcional al procedimiento normalizado para su validación.

20. artikulua.– Jardunbidearen instrukzioa.

Artículo 20.– Instrucción del procedimiento.

1.– Espedientea jaso eta gero, Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak gehienez ere hogeita hamar eguneko epea izango du espedientea ebazteko, eskatzaileak aurkeztutako datuen zuzentasun eta benetakotasuna egiaztatzeko beharrezko argibideak jaso eta gero.

1.– Recibido el expediente, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dispondrá de un plazo máximo de treinta días para resolver, previas las comprobaciones e informaciones que estime precisas para verificar la exactitud y realidad de los datos declarados por la persona solicitante.

2.– Aurreko paragrafoan zehaztutakoa betetze aldera, batzordeak eskabidearekin batera aurkeztutako dokumentazioan azaldutako datu ekonomikoen egiaztapena jaso ahal izango du Zerga Administraziotik edo beste edozein erakundetatik, betiere, ebazpena emateko ezinbestekoa dela uste badu.

2.– A los efectos previstos en el párrafo anterior, la Comisión podrá recabar de las Administraciones Tributarias o de cualquier otra Institución o Entidad, la confirmación de los datos de carácter económico que consten en la documentación presentada con la solicitud y cualquier otro dato relativo a su capacidad económica, siempre que lo estime indispensable para dictar la resolución.

Informazio hori batzordeko idazkariari eskatu beharko zaio, eta datuak telematika bidez igorriko dira, datuak lagatzeko Herri Administrazioekin adostutako lankidetza-hitzarmenak eta protokoloak kontuan hartuta eta datu pertsonalak arautzen dituen araudian xedatutakoa betez.

La petición de esta información, que se efectuará por la secretaria o secretario de la Comisión, podrá obtenerse mediante procedimientos de transmisión de datos por medios telemáticos de conformidad con lo previsto con los convenios de colaboración y protocolos establecidos con las Administraciones Públicas cedentes de los datos y respetando lo dispuesto en la normativa reguladora de datos de carácter personal.

Halaber, interesdunari errekerimendu bidez eskatu ahal izango dio eskabidea aztertzeko ezinbesteko datuak eta agiriak aurkezteko, eta argi eta garbi adieraziko zaio zein diren aurkeztu beharreko datuak eta agiriak. Era berean, jakinaraziko dio errekerimenduari kasurik ez eginez gero Doako Justiziaren onuraren aitorpena ukatzea ekar dezakeela.

Asimismo, podrá acordar el requerimiento a la persona interesada para que en el plazo de diez días aporte datos y documentos imprescindibles para valorar la solicitud, indicándole claramente cuáles son los datos o instrumentos que debe presentar. Del mismo modo, le advertirá que la desatención del requerimiento puede determinar la denegación del reconocimiento del beneficio de Justicia Gratuita.

Paragrafo honetan adierazitako kasuetan, beharrezko dokumentuak aurkezteko epea eten egingo da eskabidea eta eskatzaileari eskatutako txostena edo agiriak eskatzen direnetik jaso arte. Nolanahi ere, etenaldi hori hiru hilabetekoa izango da gehienez ere.

En los casos previstos en el presente párrafo se suspenderá el transcurso del plazo por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe o documentación requerida al peticionario, sin que en ningún caso la suspensión pueda exceder de tres meses.

3.– Batzordeak auziaren kontrako alderdiari edo alderdiei entzungo die edo, akzioa egikaritu nahi dutenei, baldin eta datuak eman ditzaketela uste badu edo alderdiek hala eskatzen badute.

3.– La Comisión oirá a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción si estima que pueden aportar datos o cuando sea solicitado por éstas.

4.– Doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzeko jardunbidearen bideratzea arintasun- eta laburtasun-printzipioen menpe egongo da beti.

4.– La instrucción del procedimiento para reconocer el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita se regirá en todo caso por los principios de celeridad y sumariedad.

5.– Doako Laguntza Juridikoko Batzordeek erabateko lehentasuna emango diete doako laguntza juridikoaren eskabideei, eta presaz izapidetuko dituzte, bai biktimenak, bai inputatuenak, delituen prozedura azkarren jardunbidearen esparruan.

5.– Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita darán preferencia absoluta y tramitarán con urgencia las solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita, tanto de las víctimas como de los imputados o imputadas, en el ámbito del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos.

6.– Batzordeek Doako Justiziako Zerbitzuetako jarduneko batzordekideen zerrenda eskuratu ahal izango dute, doako laguntza juridikoaren sistema informatikoaren bidez, eta jurisdikzioko espezializazio-irizpideak ere jaso ahal izango dituzte berorren bidez.

6.– A través del sistema informático de Asistencia Jurídica Gratuita las Comisiones dispondrán de las listas de colegiados y colegiadas en ejercicio adscritos a los servicios de Justicia Gratuita, en su caso, con las de especializaciones por órdenes jurisdiccionales.

21. artikulua.– Izendatzeari uko egitea.

Artículo 21.– Renuncia a la designación.

Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legeak ezarritakoaren arabera, doako laguntza juridikoa jasotzeko eskubidea dutenek berariaz uko egin diezaiokete ofiziozko abokatua eta prokuradorea izendatzeari, eta beraiek nahi dituzten konfiantzazko profesionalak izendatu ahal izango dituzte. Puntu hori eskabidean adierazi beharko du interesdunak, eta batzordeari eta dagozkion elkargoei jakinarazi beharko die.

Conforme a lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, quienes tengan derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita podrán renunciar expresamente a la designación de abogado/a y procurador/a de oficio, nombrando a profesionales de su confianza, debiendo constar este extremo en su solicitud, y tendrá que ser comunicada por la persona interesada a la Comisión y a los Colegios correspondientes.

22. artikulua.– Ebazpena: edukia eta ondorioak.

Artículo 22.– Resolución: contenido y efectos.

1.– Egiaztapen egokiak egin ondoren, batzordeak ebazpena emango du doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzeko ala ukatzeko. Ebazpena hiru eguneko epean jakinaraziko zaio eskatzaileari, Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoari, eta baita alderdi interesdunei ere. Era berean, horren berri emango zaio prozesuaren ardura duen Epaitegi edo Auzitegiari, edo herriko Epaile Dekanoari, prozesuari hasiera eman ez bazaio. Batzordearen idazkariak jakinaraziko ditu.

1.– Realizadas las comprobaciones pertinentes, la Comisión dictará una resolución en la que reconocerá o denegará el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita. Las notificaciones se realizarán en el plazo de tres días a la persona solicitante, al Colegio de Abogados y de Procuradores, a las partes interesadas, así como al Juzgado o Tribunal que esté conociendo del proceso o al Juez o Jueza Decana si éste no se hubiera iniciado. Serán realizadas por la secretaria o el secretario de la Comisión.

2.– Laguntza jasotzeko baieste-ebazpenak abokatuaren izendapenaren berrespena ekarriko du berarekin, eta, hala badagokio, prokuradorearena ere bai; aurrez, Profesionalen Elkargoak izendatuko ditu beroiek, behin-behinean.

2.– La resolución estimatoria del derecho implicará la confirmación de las designaciones de abogado o abogada y, en su caso, de procurador o procuradora, efectuadas provisionalmente por los Colegios Profesionales.

Izendapen horiek aurretik egin ez badira, Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeak elkargoei profesionalak izendatzeko eskatuko die berehala, eskubidearen titularraren defentsaz ardura daitezen eta, hala badagokio, hura ordezka dezaten. Dekretu honen 19.2 artikuluaren bitartez, eskatzaileak eskubide osoz aukeratutako profesionala izendatuko da, baldin eta kupoa agortu ez badu.

En el supuesto de que dichas designaciones no se hubiesen producido, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita requerirá inmediatamente de los Colegios el nombramiento de profesionales que defiendan y, en su caso, representen al titular del derecho. En el ámbito del artículo 19.2 de este Decreto la designación se realizará a favor del o la profesional elegido por el o la solicitante que hubiese ejercido este derecho, excepto en el supuesto de agotamiento del cupo máximo de éste.

3.– Prozedura hasita ez badago, izendatutako profesionalek baieste-ebazpena erantsi beharko dute jarduerak hasteko idazkiarekin batera, auzipetuak edo kontrako alderdiek Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 20. artikuluan zehaztutako eskubidea izan dezaten. Halaber, horren berri eman beharko diete eskatzaileari eta Profesionalen Elkargoei.

3.– Si el proceso aún no se hubiese iniciado, los o las profesionales designadas deberán adjuntar la resolución estimatoria al escrito con el que se inicien las actuaciones, a los efectos de que la parte o las partes contrarias puedan hacer uso del derecho previsto en el artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita, circunstancia de la que advertirán tanto en la notificación al solicitante como en la realizada a los Colegios Profesionales.

4.– Ezezte-ebazpena irmoa bada, behin-behineko ofiziozko izendapenek eraginkortasunik ez izatea ekarriko du horrek, zigor-arloko jurisdikzioan izan ezik, kasu horretan eskatzaileak berak aukeratuko baititu abokatua eta prokuradorea. Behin-behineko izaeraz izendatutako profesionalen parte-hartzeagatik sortutako zerbitzu-sariak eta diru-eskubideak ordaindu beharko ditu eskatzaileak. Kasu horietan, parte hartu duten profesionalek jaso beharreko zerbitzu-sariak eskatu ahal izango dituzte epaiketa bidez.

4.– La resolución desestimatoria, una vez sea firme, implicará la sobrevenida ineficacia de las eventuales designaciones de oficio realizadas, salvo en la jurisdicción penal, debiendo la persona solicitante designar abogado/a y procurador/a de libre elección. La persona solicitante deberá abonar los honorarios y derechos económicos correspondientes a las actuaciones practicadas por los y las profesionales designados con carácter provisional. En estos supuestos, tales profesionales intervinientes podrán reclamar judicialmente sus honorarios.

23. artikulua.– Berariazko ebazpenik eza.

Artículo 23.– Falta de resolución expresa.

1.– Berariazko ebazpena emateko betebeharraren katerik gabe, hogeita hamar eguneko epean batzordeak ez badu ebazpenik eman, Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoak aurrez hartutako erabakiak berretsiko dira, kasu jakin bakoitzari dagozkion ondorioekin.

1.– Sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa, transcurrido el plazo de treinta días sin que la Comisión la hubiere dictado quedarán ratificadas las decisiones previamente adoptadas por los Colegios de Abogados y de Procuradores, con los efectos que en cada caso correspondan.

2.– Zehaztutako epean Profesionalen Elkargoek ez badute inolako erabakirik hartzen, batzordearen isiltasuna positiboa izango da. Hala gertatzen bada, interesdunak eskatuta, prozesuaz arduratzen den organo judizialak edo, eskabidea prozesua hasi baino lehen egiten bada, Epaile Dekano aginpidedunak eskubide osoa aldarrikatuko du, eta abokatuaren eta, beharrezkoa balitz, prokuradorearen behin-behineko izendapena egiteko eskatuko die Profesionalen Elkargoei.

2.– Si los Colegios Profesionales no hubieran adoptado decisión alguna en el plazo previsto, el silencio de la Comisión será positivo. En este caso, a petición de la persona interesada, el órgano judicial que conozca del proceso o, si la solicitud se realizó antes de la iniciación de aquél, el Juez o Jueza Decano/a competente, declarará el derecho en su integridad y requerirá de los Colegios Profesionales la designación de abogado o abogada y, si fuese preceptivo, de procurador o procuradora.

3.– Interesdunak Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 5. artikuluan zehaztutako salbuespenezko kasuetan oinarritu badu uzia eta batzordeak ez badu berariazko ebazpenik eman, eskabidea balioetsita geratuko da, eta, beraz, eskubidea aitortua.

3.– Cuando la persona interesada haya fundado su pretensión en las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la falta de resolución expresa de la Comisión dará lugar a que la solicitud se entienda estimada, y por tanto, reconocido el derecho.

24. artikulua.– Administrazioaren kabuz berrikustea.

Artículo 24.– Revisión de oficio.

1.– Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, doako laguntza juridikoaren eskatzaileei eskubidea aitortzeko erabakigarriak izan diren adierazpenak okerrak edo faltsuak badira edo datu garrantzitsuak ezkutatu badira, batzordeak eskubidearen aitorpena ezeztatu egingo dio. Beraz, batzordeak ofizioz berrikusteko ahalmena izango du.

1.– De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la declaración errónea o el falseamiento u ocultación de datos por las personas solicitantes de Asistencia Jurídica Gratuita que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, en todo caso, a su revocación por parte de la Comisión. A estos fines la Comisión tendrá potestades de revisión de oficio.

2.– Batzordeak doako laguntza juridikorako eskubidea aitortu zion ebazpena deuseztatu ahal izango du edo deuseztagarritzat jo ahal izango du edozein unetan, bere kabuz edo interesdunak hala eskatuta, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 102. eta 103. artikuluetan zehaztutakoaren arabera.

2.– La Comisión, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de persona interesada, declarará la nulidad o anulabilidad de la resolución que reconoció el derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, en los términos establecidos en los artículos 102 y 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Eskubidearen ezeztapenak bere baitan dakar onuradunak ofizioz izendatutako profesionalen parte-hartzearengatik sortutako zerbitzu-sariak eta diru-eskubideak ordaindu beharra. Emakida horrengatik lortutako gainerako prestazioen kostuari dagokionez, Autonomia Erkidegoko Administrazioak premiamenduzko administrazio-jardunbide bidez dirua itzultzeko eskatu ahal izango du.

3.– La revocación del derecho comportará la obligación del pago por parte del beneficiario de los honorarios y derechos económicos devengados por los profesionales designados de oficio. Respecto al coste de las demás prestaciones obtenidas en razón de dicha concesión, la Administración Autonómica podrá exigir dicho reembolso mediante el procedimiento administrativo de apremio.

4.– Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeek ahalmena dute eskubidea ukatzen duten ebazpenak baliogabetzeko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 105.1 artikuluan zehaztutakoaren arabera.

4.– Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita son competentes para revocar las resoluciones denegatorias del reconocimiento del derecho, conforme a lo previsto en el artículo 105.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.– Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeek, ofizioz edo interesdunak eskatuta, edozein unetan zuzendu ahal izango dituzte jardunean egindako akats materialak, izatezkoak edo aritmetikoak.

5.– Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

25. artikulua.– Asmoaren jasanezinkortasuna.

Artículo 25.– Insostenibilidad de la pretensión.

1.– Epaiketa baterako izendatutako abokatuak uzia funtsik gabekoa dela uste badu, Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeari jakinaraziko dio, izendapenetik kontatzen hasi eta hamabost eguneko epean. Horretarako, behar bezala arrazoitutako txosten bat aurkeztu beharko du, eta txosten horretan bere erabakia arrazoitzeko arrazonamendu juridikoak adieraziko ditu. Ondoren, izapidetu egingo da, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 32. artikulutik 35. artikulura adierazitakoaren arabera.

1.– Cuando el abogado o abogada designado o designada para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los quince días siguientes a su designación, mediante la presentación de un informe debidamente motivado en el que exponga los argumentos jurídicos en los que fundamenta su decisión. A continuación se tramitará conforme a lo previsto en los artículos 32 a 35 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Uziaren funtsik ezari dagokion eskaera ez da izapidetzeko onartuko, abokatua inputatuak edo akusatuak defendatzeko izendatu bada.

No se admitirá a trámite la solicitud de insostenibilidad de la pretensión cuando la designación de abogada o abogado se haya realizado para la defensa de imputados o imputadas y de acusados o acusadas.

2.– Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeek erregistro berezi bat sortuko dute uzien funtsik eza dela-eta izapidetutako espedienteekin.

2.– Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita llevarán un registro especial en el que constarán los expedientes tramitados con motivo de la insostenibilidad de las pretensiones producidas.

3.– Uzien funtsik ezari dagokion eskabidea ezeztatzen duten batzordearen ebazpenak eskatzaileari jakinaraziko zaizkio, eta, era berean, ofiziozko profesionalei, Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoei eta organo judizialari.

3.– Las resoluciones de las Comisiones desestimatorias de la solicitud de insostenibilidad de la pretensión serán comunicadas a la persona solicitante, a los y las profesionales de oficio, a los Colegios de Abogados y de Procuradores y al órgano judicial.

26. artikulua.– Jurisdikzio-aurkarapena.

Artículo 26.– Impugnación jurisdiccional.

1.– Eskatutako eskubidea aitortzen edo ukatzen duten Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeen ebazpenak, baita aurretik aitortutako eskubidea baliogabetzen dutenak ere, aurkaratu ahal izango dira, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 20. artikuluan adierazitakoa betez.

1.– Las resoluciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita que reconozcan o denieguen el derecho solicitado, así como las que revoquen el derecho previamente reconocido, podrán ser impugnadas en los términos previstos por el artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

2.– Eskabidearen ustezko onarpenaren edo ukatzearen aurka egin ahal izateko, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 43.4 artikuluan adierazitakoa bete beharko da.

2.– Al objeto de posibilitar eventuales impugnaciones contra la estimación o desestimación presunta de la solicitud, será de aplicación lo establecido en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoek doako justiziaren kudeaketarako duten zuzendaritzara bidaliko dituzte izapidetutako aurkaratzeei dagozkien ebazpen judizialak, jakinarazpena egin eta bost eguneko epean.

3.– Los Servicios Jurídicos del Gobierno Vasco, en los cinco días siguientes a su notificación, remitirán a la Dirección que tenga atribuida la gestión de la Justicia Gratuita las resoluciones judiciales de las impugnaciones tramitadas.

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOAREN ZERBITZUEN ANTOLAKETA.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

27. artikulua.– Zerbitzuen kudeaketa.

Artículo 27.– Gestión de los servicios.

1.– Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoek abokatuen doako laguntza, defentsa eta ordezkaritza-zerbitzuak arautu eta antolatuko dituzte. Horretarako, honako irizpide hauek hartuko dira kontuan: eraginkortasuna, tratu- eta aukera-berdintasuna, funtzionaltasuna, arintasuna, irisgarritasuna, kalitatea eta gardentasuna.

1.– Los Colegios de Abogados y de Procuradores regularán y organizarán los servicios de asistencia letrada y defensa y representación gratuitas atendiendo a criterios de eficacia, igualdad de trato y oportunidades, funcionalidad, agilidad, accesibilidad, calidad y transparencia.

2.– Profesionalen Elkargoek justizia-arloan eskumena duen sailari jakinaraziko diote doako laguntza juridikoaren antolaketari eta jardunbideari buruzko ildo nagusiak zeintzuk diren, dekretuan zehaztutakoa ongi betetze aldera.

2.– Los Colegios Profesionales, comunicarán al Departamento competente en materia de justicia, las directrices generales sobre organización y funcionamiento de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita para asegurar el eficaz cumplimiento de lo previsto en este Decreto.

3.– Era berean, Profesionalen Elkargoek izendatutako profesionalen jarduna egokia dela bermatuko dute, eta behar beste neurri hartuko dituzte, herritarrek profesional adituen eskutik aholkua jasotzeko eta defendatuak eta ordezkatuak izateko duten eskubidearen eta laguntza hori kalitatezko laguntza profesionala izan dadin duten eskubidearen eraginkortasuna eta errespetua bermatzeko.

3.– Asimismo los Colegios Profesionales velarán por el correcto desarrollo de la actividad de los y las profesionales designados y adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a ser asesorados, defendidos y representados por profesionales suficientemente cualificados y a recibir una prestación profesional de calidad.

4.– Horregatik, Abokatuen Elkargoek ondorengo eginkizunak beteko dituzte, besteak beste:

4.– Con esta finalidad los Colegios de Abogados desarrollarán, entre otras, las siguientes funciones:

a) Orientazio Juridikoko Zerbitzuen protokoloak onartu.

a) Aprobar protocolos de actuación del Servicio de Orientación Jurídica.

b) Orientazio Juridikoko Zerbitzuaren jardunbidea antolatu, zuzendu eta ikuskatu, horretarako, Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeekin eta justizia-arloko sail eskudunarekin elkarlana bermatuz.

b) Organizar, dirigir e inspeccionar el funcionamiento del Servicio de Orientación Jurídica, asegurando la coordinación con las comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita y el Departamento competente en materia de justicia.

c) Ebaluatzeko agiriak eta kalitatezko kudeaketa-sistemen ezarpena adostu.

c) Aprobar la implantación de instrumentos de evaluación y sistemas de gestión de calidad.

d) Dekretu honen 30. eta 31. artikuluetan zehaztutako guardiako txanden eta txanda espezializatuen jarduera gainbegiratu eta kontrolatu.

d) Supervisar y controlar el funcionamiento de los turnos de guardia y turnos especializados previstos en los artículos 30 y 31 de este Decreto.

e) Kexarik edo erreklamaziorik aurkeztuz gero, doako laguntza juridikoaren barneko abokatuen zerbitzuari buruzko txostenak igorri. Horretarako, aurkeztutako kexen eta erreklamazioen inguruko txosten bat igorriko da urtero, lehenengo hiruhilekoan.

e) Emitir los informes sobre la prestación por las y los abogados de la función de Asistencia Jurídica Gratuita que les sean solicitados con motivo de la presentación de quejas y reclamaciones. A tal efecto se emitirá un informe anual, el primer trimestre del año, acerca del número de quejas y reclamaciones presentadas.

5.– Helburu bera hartuta, Prokuradoreen Elkargoek ere ondorengo eginkizunak beteko dituzte, besteak beste:

5.– Con idéntica finalidad los Colegios de Procuradores llevarán a cabo, entre otras, las siguientes funciones:

a) Zerbitzua ematen duten pertsonen lana gainbegiratu eta kontrolatu.

a) Supervisar y controlar el trabajo de las personas que presten el servicio.

b) Kexarik edo erreklamaziorik aurkeztuz gero, doako laguntza juridikoaren barneko prokuradoreen zerbitzuari buruzko txostenak igorri. Horretarako, aurkeztutako kexen eta erreklamazioen inguruko txosten bat igorriko da urtero, lehenengo hiruhilekoan.

b) Emitir los informes sobre la prestación por las y los procuradores de la función de Asistencia Jurídica Gratuita que les sean solicitados con motivo de la presentación de quejas y reclamaciones. A tal efecto se emitirá un informe anual, el primer trimestre del año, acerca del número de quejas y reclamaciones presentadas.

6.– Aurreko paragrafoetan zehaztutako eginkizunak ongi betetzeko, elkargoen barruan taldeak eta batzordeak osatu ahal izango dira, ofiziozko txandari eta doako laguntza juridikoari dagokienez.

6.– Para el adecuado desarrollo de las funciones previstas en los párrafos anteriores, en el seno de los Colegios podrán constituirse grupos o comisiones en relación con el Turno de Oficio y la Asistencia Jurídica Gratuita.

28. artikulua.– Orientazio Juridikoko Zerbitzuak.

Artículo 28.– Servicios de Orientación Jurídica.

1.– Abokatuen Elkargo bakoitzak Orientazio Juridikoko Zerbitzua izango du, eta, Gobernu Batzordeak ematen dizkion eginkizunez gain, beste hauek ere izango ditu:

1.– Cada Colegio de Abogados contará con un Servicio de Orientación Jurídica que asumirá, además de las funciones que le asigne la Junta de Gobierno, las siguientes:

a) Doako laguntza juridikoa eskatzen dutenei aurretiazko aholkularitza ematea, uziak argitzeko eta bideratzeko.

a) El asesoramiento previo a las personas peticionarias de Asistencia Jurídica Gratuita con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones.

b) Doako laguntza juridikorako eskubidea aitortzeko beharrezko baldintzak betetzeari buruzko argibideak ematea.

b) La información sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para el reconocimiento de la Asistencia Jurídica Gratuita.

c) Idatziz nahiz telematika bidez eskabideak formalizatzen laguntzea, eta izendapen-proposamenetan laguntza ematea, dekretu honen 19.2 artikuluan ezarritakoa kontuan hartuz.

c) El auxilio en la formalización de solicitudes, tanto en forma escrita como telemática, así como su colaboración en las propuestas de designación basadas en el artículo 19.2 de este Decreto.

d) Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko aginduzko agiriak interesdunari eskatzea, eta akatsak zuzentzea edo hutsuneak betetzea.

d) Requerir a las personas interesadas la documentación preceptiva que ha de acompañar a la solicitud y la subsanación de deficiencias u omisiones de la misma.

e) Eskabidean jasotako uzi nagusia aztertzea, argi eta garbi, luzaezinezkoa edo funtsik gabekoa den jakiteko.

e) Analizar la pretensión principal contenida en la solicitud por si resultase manifiestamente insostenible o carente de fundamento.

f) Espedienteak izapidetzerakoan, dekretu honen IV. kapituluan zehaztutakoa betetzea eta, beharrezkoa den kasuetan, profesionalen izendapena Prokuradoreen Elkargoekin batera egitea.

f) Tramitar los expedientes de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV de este Decreto y coordinar con los Colegios de Procuradores las designaciones de estos profesionales en los casos necesarios.

g) Libreki aukeratutako profesionalen zerbitzu-sariak kobratzeari uko egitean, beroriek izapidetzea, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legean zehaztutakoak kontuan hartuz.

g) Tramitar las renuncias al cobro de honorarios de los profesionales libremente elegidos en los supuestos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

2.– Doako laguntza juridikorako eskubidea eskatzen duten pertsonek doan jasoko dute zerbitzu hau.

2.– Este servicio tendrá carácter gratuito para las personas solicitantes del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

3.– Abokatuen Elkargoek beharrezko neurriak hartuko dituzte Orientazio Juridikoko Zerbitzuak herritarren eskura jartzeko eta zerbitzu horien bulegoen kokapenaren eta eginkizunen berri emateko.

3.– Los Colegios de Abogados adoptarán las medidas precisas para facilitar el acceso de la ciudadanía a los Servicios de Orientación Jurídica y dar a conocer su localización y sus funciones.

29. artikulua.– Prestakuntza.

Artículo 29.– Formación.

1.– Justizia-arloko sail eskudunak, Legelarien Euskal Kontseiluak eta Prokuradoreen Euskal Kontseiluak urtero adostuko dituzte Doako Laguntza Juridikoko Zerbitzuak emateko prestakuntzarako eta espezializaziorako baldintza orokorrak.

1.– El Departamento competente en materia de justicia, el Consejo Vasco de la Abogacía y el Consejo Vasco de Procuradores acordarán anualmente los requisitos generales de formación y especialización para la prestación de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.

2.– Aurreko paragrafoan aipatzen diren prestakuntza-baldintza horiek bermatuko dute abokatu espezializatuek emango dutela laguntza juridikoa eta defentsa, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen epaiketetan, adingabeen epaiketetan eta atzerritarren epaiketetan, eta baita nahitaez prestakuntza espezializatua izatea eskatzen duten beste arlo batzuetan ere.

2.– Los requisitos de formación a que alude el párrafo anterior garantizarán que la asistencia jurídica y defensa en juicio de mujeres víctimas de violencia de género, de menores y en materia de extranjería la lleven a cabo abogados y abogadas especializados; así como en otras especialidades en las que se acuerde la obligatoriedad de una formación específica.

3.– Legelarien Euskal Kontseiluak, justizia-arloko sail eskudunaren oniritziarekin, elkargokideei bideratutako ikastaroak antolatuko ditu urtero, Doako Laguntza Juridikoko Zerbitzuetan sartzen laguntzeko. Halaber, txandetako kideei bideratutako etengabeko prestakuntzarako ikastaroak antolatuko ditu.

3.– El Consejo Vasco de la Abogacía, con el visto bueno del Departamento competente en materia de justicia, programará anualmente cursos dirigidos a la formación de las y los colegiados para el acceso a los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita. Asimismo, programará cursos de formación continua obligatorios para las y los integrantes de los turnos.

4.– Justizia-arloko sail eskudunak aurreko paragrafoetan zehaztutako elkargokideen prestakuntza finantzatuko du, ahal duen neurrian eta aurrekontuetako finantza-baliabideen arabera.

4.– El Departamento competente en materia de justicia contribuirá a la financiación de la formación de las y los colegiados exigida en los párrafos anteriores conforme a sus posibilidades y disponibilidad presupuestaria.

30. artikulua.– Txanda espezializatuak.

Artículo 30.– Turnos especializados.

Honako hauek izango dira doako laguntza juridikorako txanda espezializatuak:

Los turnos especializados en Asistencia Jurídica Gratuita serán:

a) Genero-indarkeria.

a) Violencia de género.

b) Adingabeak.

b) Menores.

c) Atzerritartasuna.

c) Extranjería.

d) Bestelakoak; elkargoek zehaztu ditzakete, justizia-arloko sail eskudunaren oniritziz eta abokatuen erroldak horretarako bidea ematen duenean.

d) Otros que pudieran establecerse por los Colegios, con el visto bueno del Departamento competente en materia de justicia, cuando el censo de letrados y letradas lo permita.

31. artikulua.– Zaintza-txanda.

Artículo 31.– Turno de guardia.

1.– Abokatuen Elkargoek abokatu-laguntzarako zerbitzua bermatuko diote atxilotuari, salatua izan den pertsonari eta polizia-atestatuan delitutzat hartu ahal den ekintza egozten zaion pertsonari. Bermatuko dute, orobat, guardiako epaitegian egiten diren adostasun-judizioetako defentsa. Horretarako, egun osoko txandak egongo dira, eta polizia-etxeek edo auzitegiak eskatu bezain pronto ekingo diote lanari txanda horretako langileek. Elkargoek euren jarduera gainbegiratuko eta bermatuko dute, eta justizia-arloko sail eskudunari jakinaraziko dizkiote bai emandako zerbitzu horiek eta bai izan diren aldaketa guztiak.

1.– Los Colegios de Abogados garantizarán el servicio de asistencia letrada a la persona detenida, a la persona denunciada o a la persona a quien se atribuya en el atestado policial los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, así como la defensa en los juicios de conformidad que se celebren ante el Juzgado de Guardia. Para ello organizarán un turno de guardia permanente cuyos integrantes actuarán tan pronto sean requeridos por las Comisarías o por los Juzgados. Los Colegios supervisarán y controlarán su correcto funcionamiento, y darán cuenta al Departamento competente en materia de justicia del régimen de prestación de los mismos y de los cambios que en ellos se produzcan.

2.– Abokatuen Elkargoek, egun osoko txandak eta txanda espezializatuak egokitzerakoan, kontuan hartuko dute abokatuek 24 orduz libre egon behar dutela laguntza-zerbitzua emango duten egun horretan, eta behar besteko laguntza-zerbitzua emango dute egun horretan.

2.– Los Colegios de Abogados deberán constituir el turno de guardia permanente en situación de disponibilidad de los letrados y letradas durante las 24 horas del día para la prestación del servicio de asistencia letrada, así como para los turnos especiales, realizando cuantas asistencias sean necesarias durante el mismo.

3.– Prokuradoreen Elkargoek zerbitzu bat sortuko dute, organo judizialei eta eskatzaileei hala eskatzen dutenean izendatutako prokuradorearen berri emateko, arlo penaleko epaiketa azkarretan agerraldia egin edo ikustaldian parte hartu baino aski lehenago.

3.– Los Colegios de Procuradores constituirán un servicio que les permita dar a conocer a los órganos judiciales y a las partes que lo soliciten el procurador o procuradora designado con antelación suficiente a la celebración de las vistas o comparecencias en los juicios rápidos en el orden penal en las que deban intervenir.

4.– Abokatuen Elkargoek eta justizia-arloko sail eskudunak adostuko dute guardiako txanden antolaketa eta guardiako txanda bakoitzean egongo den abokatu-kopurua. Antolaketa hori urtero adieraziko da eta aldatu ahal izango da diru-konpentsazioaren baremoak zehazteko ebazpenean bertan.

4.– Los Colegios de Abogados y el Departamento competente en materia de justicia fijarán la organización de los turnos de guardia, con especificación del número de letrados o letradas integrantes de cada uno de los servicios de guardia. Esta organización quedará reflejada y podrá actualizarse anualmente en la resolución que fije los baremos de compensación económica.

32. artikulua.– Ofiziozko txanda eta abokatua norberak aukeratzea.

Artículo 32.– Turno de oficio y libre elección de abogado o abogada.

1.– Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoek ofiziozko profesionalen izendapena berdin banatzeko sistemak ezarriko dituzte. Sistema horiek publikoak izango dira abokatu eta prokuradore guztientzat, eta doako laguntza juridikoaren eskatzaileek kontsultatu ahal izango dituzte.

1.– Los Colegios de Abogados y Procuradores establecerán sistemas de distribución equitativa para la designación de las y los profesionales de oficio. Dichos sistemas serán públicos para todas las abogadas o abogados y procuradoras o procuradores y podrán ser consultados por las personas solicitantes de Asistencia Jurídica Gratuita.

2.– Abokatuak eta prokuradoreak euren Profesionalen Elkargoek kudeatutako ofiziozko txandarako zerrendetan izena emanda daudenen artean aukeratuko dira.

2.– La designación de abogados o abogadas y procuradores o procuradoras se realizará a favor de los inscritos en las listas de Turno de Oficio gestionadas por los Colegios Profesionales respectivos.

Zerrendak jurisdikzio-ordenen arabera antolatuko dira. Halaber, txanda espezializatuetarako beste zerrenda batzuk sortuko dira.

Las listas se organizarán por órdenes jurisdiccionales y, además, se confeccionarán listas separadas para los turnos especializados.

3.– Abokatuek ofiziozko txandako zerrendetan izena emateko edo bertan jarraitzeko beharrezko prestakuntza, espezializazioa eta esperientzia dutela egiaztatu behar dute. Profesionalek zerrenda batean baino gehiagotan eman dezakete izena aldi berean, betiere, zerrenda horietarako eskatzen diren beharrezko baldintzak betetzen badituzte.

3.– La inscripción y permanencia de las abogadas y abogados en las listas de Turno de Oficio requerirá la acreditación de la formación, de la especialización y, de la experiencia precisa. Las y los profesionales podrán estar inscritos simultáneamente en varias listas siempre que cumplan los requisitos necesarios para el acceso a cada una de ellas.

4.– Abokatua norberak aukeratzeko eskubidea ezartzen da jurisdikzio zibilean, lan-arloko jurisdikzioan eta administrazioarekiko auzien jurisdikzioan. Jurisdikzio horien menpeko epaiketetarako, eskatzaileak berak izendatuko du behin-behineko abokatua dagokion zerrendakoen artetik, baldin eta kupoa agortu ez badu. Gehienezko kupoak justizia-arloko sail eskudunak zehaztuko ditu ebazpen bidez, aurretik Abokatuen Elkargoarekin adostuta.

4.– Se establece la libre elección de abogado o abogada en las jurisdicciones civil, social y contencioso-administrativa. La designación provisional y definitiva de abogado o abogada en procesos de estas jurisdicciones se realizará a favor de la persona elegida por la o el solicitante entre las incluidas en la lista correspondiente que no hubiesen agotado su cupo máximo. Los cupos máximos quedaran establecidos por una resolución del Departamento competente en materia de justicia, previa negociación con los Colegios de Abogados.

5.– Eskatzaileak ez badu berariaz adierazten profesionala berak aukeratu nahi duela, edo eskatzaileak aukeratutako profesionalak zehaztutako kopurua agortu badu edota defentsa saihestu badu, txandako izendapena egingo da, 2. paragrafoan zehaztutakoaren arabera. Eskatzaileak inoiz ezin izango du profesionala aukeratu, txandaren arabera dagokiona izendatu ondoren.

5.– Cuando la persona solicitante no manifieste expresamente su deseo de elegir un profesional o cuando el o la profesional elegido o elegida por aquélla haya agotado el cupo establecido al efecto o sea excusado de la defensa, se procederá a la designación por turno, de conformidad con lo previsto en el párrafo 2. En ningún caso la persona solicitante podrá elegir un profesional una vez le haya sido designado el que corresponda por turno.

33. artikulua.– Abokatuen jardunbidearen unitatea.

Artículo 33.– Unidad de actuación letrada.

1.– Profesionalak izendatu ondoren izendatzeari uko egiten dioten kasuetan izan ezik, izendatutako profesionalek beren eginkizunak burutuko dituzte, prozedura dagokion epai-organoan amaitu arte, eta, hala badagokio, epaiak bete arte, ebazpen judiziala eman eta hurrengo bi urteetan gertatzen bada.

1.– Salvo en los supuestos en que concurran causas de renuncia o excusa de los profesionales designados, estos desempeñarán sus funciones hasta la finalización del procedimiento en la instancia judicial de que se trate y, en su caso, la ejecución de las sentencias, siempre que se inicie dentro de los dos años siguientes a la sentencia.

Familia-prozesuetan, ebazpen judiziala eman zenetik urtebete igaro bada, dagokion moduluaren zenbaketa egingo da.

En los procesos de familia, la ejecución de sentencia transcurrido un año desde su firmeza, dará lugar al cómputo del módulo correspondiente.

2.– Genero-indarkeriaren biktimentzako abokatu-laguntza abokatu berberak emango du, ebazpena hasten denetik zigor-arloko prozedura amaitu arte. Halaber, beste edozein epaiketa penaletan, zibiletan, administrazioarekiko auzietan eta lan-arlokoetan ere jardun beharko du, jasandako indarkeriarekin zerikusi zuzena edo zeharkakoa badute, eta hasierako eskabidea egin zenetik 6 hilabete igaro arte ez da beharrezkoa izango eskabide bakoitzean agiri ekonomikoak aurkeztea. Eskubide horiek berak izango dituzte kausadunek, biktima hilez gero. Arlo penalean abokatua defentsatik desenkusatzen bada eta elkargoak desenkusa onartzen badu, bestelako prozeduretatik at geratuko da, eta beste abokatu bat izendatuko da.

2.– La asistencia letrada a las víctimas de violencia de género la prestará el mismo abogado o abogada desde que se requiera dicha asistencia y hasta la finalización del procedimiento penal, abarcando además cualesquiera otros procesos penales, civiles, contencioso-administrativos y sociales, así como procedimientos administrativos, que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida, sin que sea necesario aportar documentación económica en cada una de las solicitudes hasta que transcurran 6 meses desde la solicitud inicial. Este mismo derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. Si el abogado o abogada se excusa de la defensa en el orden penal y el Colegio acepta la excusa implicará el cese en los demás procedimientos y la designación de un nuevo letrado o letrada.

3.– Oro har, zigor-arloko prozeduretan, abokatu-laguntza abokatu bakar batek egingo du atxiloketa egin denetik, hala gertatzen den kasuetan, edo lehenengo agerralditik, eta profesional horrek izango du prozeduraren fase guztien aginpidea.

3.– Con carácter general, la asistencia letrada en los procedimientos penales la prestará un único abogado o abogada desde la detención, si la hubiere, o desde la primera comparecencia, y se entenderán con dicho profesional todas las fases del procedimiento.

34. artikulua.– Kexak eta erreklamazioak.

Artículo 34.– Quejas y reclamaciones.

1.– Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 41. artikuluak ezarritakoarekin bat eginez, doako laguntza juridikoaren barnean elkargoen zerbitzuek izendatutako abokatuen jarduerak direla-eta sortzen diren kexak eta erreklamazioak Doako Laguntza Juridikoaren Batzordeari bidaliko zaizkio, eta honek dagozkien elkargoei igorriko dizkio.

1.– De conformidad con el artículo 41 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, las quejas o reclamaciones formuladas como consecuencia de las actuaciones de los y las profesionales encargados de los servicios colegiales de Asistencia Jurídica Gratuita deberán ser presentadas ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, quien dará traslado de las mismas a los Colegios correspondientes.

2.– Batzordeei ebazpenen eta diziplina-espedienteen ondorioz hartutako neurrien berri emango diete elkargoek, espedienteak ireki badira. Ebazpen horien kontra errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute batzordeen bitartez.

2.– Los Colegios comunicarán a las Comisiones las resoluciones y medidas adoptadas como consecuencia de los expedientes disciplinarios que, en su caso, fueran incoados. Dichas resoluciones podrán recurrirse por las Comisiones.

35. artikulua.– Ondare-erantzukizuna.

Artículo 35.– Responsabilidad patrimonial.

1.– Herri Administrazioen Prozedurak arautzen dituen martxoaren 26ko 429/1993 Errege Dekretuan ondare-erantzukizunaren arloan ezarritakoaren menpe egongo da ordainak jasotzeko erreklamazioen izapidetzea. Nolanahi ere, honako hauek zehaztu beharko dira:

1.– La tramitación de las reclamaciones de indemnización se ajustará a lo establecido por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, en lo que sea aplicable y, en todo caso, con las siguientes precisiones:

a) Ordaina erreklamatzeko prozedura interesdunak eskatuta hasiko da. Interesdunari dagokion Profesionalen Elkargoari zuzenduta egongo da, eta bertan aurkeztuko da.

a) El procedimiento de reclamación de indemnización se iniciará mediante solicitud del interesado, que se dirigirá y presentará al Colegio Profesional correspondiente.

b) Gobernu Batzordearen ebazpenak amaitutzat emango du administrazio-bidea.

b) La resolución de la Junta de Gobierno pondrá fin a la vía administrativa.

2.– Doako laguntza juridikoaren arloko sail eskudunak erantzukizun zibileko aseguruaren kostua ordainduko du, urtarrilaren 10eko Doako Laguntza Juridikoari buruzko 1/1996 Legearen 26. artikuluan zehaztutako ondare-erantzukizunak sortutako gorabeherei aurre egiteko. Asegurua ordaintzeko, gehienez ere 4.113 euro ordainduko ditu, eta kopuru hori Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoen artean banatuko da.

2.– El Departamento competente en materia de Asistencia Jurídica Gratuita sufragará el coste del seguro de responsabilidad civil que haga frente a las contingencias derivadas de la responsabilidad patrimonial establecida en el artículo 26 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita hasta un máximo de 4.113 euros, a repartir entre los Colegios de Abogados y de Procuradores.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
DOAKO LAGUNTZA JURIDIKOAREN ZERBITZUEN KONPENTSAZIO EKONOMIKOA ETA IKUSKAPENA
COMPENSACIÓN ECONÓMICA Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

36. artikulua.– Konpentsazio ekonomikoa.

Artículo 36.– Compensación económica.

1.– Justizia-arloko sail eskudunak, diru-izendapenen barruan, honako jarduera hauek ordainduko ditu:

1.– El Departamento competente en materia de justicia, dentro de las consignaciones presupuestarias, compensará económicamente:

a) Inputatu, atxilotu edo presoarentzako abokatu-laguntzaren zerbitzua guardiako txandetan.

a) El desarrollo del turno de guardia para prestación del servicio de asistencia letrada a la persona imputada, detenida o presa.

b) Ofiziozko txandako profesionalek egindako doako defentsa eta ordezkaritzak, Doako Justiziaren onuradun direnentzat.

b) Las actuaciones que se realicen por los profesionales correspondientes para la defensa y representación gratuitas en el Turno de Oficio, comprendidas bajo la concesión del beneficio de Justicia gratuita.

c) Orientazio Juridikoko Zerbitzuek beren jardueran sortutako gastuak eta Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoen doako laguntza juridikoari dagozkienak.

c) Los gastos de funcionamiento de los Servicios de Orientación Jurídica y de Asistencia Jurídica Gratuita de los Colegios de Abogados y Procuradores.

2.– Justizia-arloko sail eskudunak izapidetuko du kostuen ordainketa, indarrean dagoen baremoaren arabera kalkulatuta.

2.– El Departamento competente en materia de justicia, tramitará el pago por el importe que corresponda calculado según el baremo vigente.

37. artikulua.– Guardiako txandagatiko konpentsazio ekonomikoa. Likidazioa eta ordainketa-erak.

Artículo 37.– Compensación económica por turno de guardia. Liquidación y forma de pago.

1.– Justizia-arloko sail eskudunak, dagokion ebazpenaren bidez, urtero berrituko du egun osoko guardiako txandari dagokion konpentsazio ekonomikoaren zenbatekoa, VI. eranskinean jasotako egun osoko lanaldirako prestasuna dutenen moduluari gehituko zaiona, egiten diren zerbitzuez gain.

1.– El Departamento competente en materia de justicia actualizará anualmente, mediante la oportuna resolución, el importe aplicable a la compensación económica por servicio de guardia de veinticuatro horas establecido en el módulo para la guardia de disponibilidad recogido en el anexo VI, que se abonará con independencia de las prestaciones que se realicen en dicha guardia.

2.– Profesionalen Elkargoek hiru hilabetean behin kitapenak bidaliko dizkiote sailari, elkargoaren ziurtagiriz, eta dekretu honen 40. artikuluak agintzen duen dokumentazioarekin batera. Izapide hori betez gero, sailak, hiru hilabetean behin, behar diren igorpenak egingo dizkie dagozkien elkargoei, letratuen artean bana ditzaten.

2.– Los Colegios Profesionales trasladarán al Departamento las liquidaciones trimestrales correspondientes, mediante certificado colegial, junto con la documentación exigida por el artículo 40 del presente Decreto. Cumplimentado este trámite, el Departamento procederá trimestralmente a efectuar los libramientos oportunos a favor de los respectivos Colegios para su posterior distribución entre los letrados y letradas.

3.– Taldeen behin betiko antolaketari eta zehaztapenari kalterik egin gabe, eta barruti judizial bakoitzean dauden guardiako txandarako profesionalen kopuruan eragin gabe, dekretu honen 31. artikuluak zehazten duenez, Euskal Autonomia Erkidegoan gutxienez berrogeita bat abokatu izendatuko dira lanegunetan lan egiteko. Halaber, asteburu eta jaiegunetan lan gutxiago izaten denez, kopurua murriztu egingo da beharren arabera, baina zerbitzuaren eraginkortasunari kalterik eragin gabe.

3.– Sin perjuicio de la organización y determinación definitiva de los grupos, así como del número de profesionales que conformarán el servicio de guardia en cada partido judicial, tal y como recoge el artículo 31 del presente Decreto, se establece un mínimo de cuarenta y un letrados para prestar estas tareas los días laborables en toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, que se reducirán en el número que sea necesario durante los fines de semana y festivos para adecuarse a la menor actividad, sin que el servicio prestado sufra merma o perjuicio.

38. artikulua.– Ofiziozko txandagatiko konpentsazio ekonomikoa. Likidazioa eta ordainketa-erak.

Artículo 38.– Compensación económica por Turno de Oficio. Liquidación y forma de pago.

1.– Justizia arloko sail eskudunak ofiziozko txandako profesionalen doako defentsa eta ordezkaritzako zerbitzuei dagokien konpentsazio ekonomikoa ordainduko die. Horretarako, laguntza juridikoa jaso behar duenari doako laguntza juridikorako eskubidea aitortu behar zaio.

1.– El Departamento competente en materia de justicia procederá a la compensación económica de las actuaciones correspondientes a la defensa y representación gratuitas llevadas a cabo por las y los profesionales adscritos al Turno de Oficio. Serán compensadas económicamente siempre que tengan por destinatarios a quienes obtengan el reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

2.– Ofizioz izendatutako profesionalen diru-konpentsazioa dekretu honen VI. eranskinean adierazitako oinarri ekonomikoekin eta moduluekin bat etorriz zehaztuko da.

2.– El importe de la compensación que corresponde a las y los profesionales designados de oficio por las actuaciones realizadas se determinará conforme a las bases económicas y módulos que figuran como anexo VI al presente Decreto.

Oinarri ekonomiko eta modulu horien berritzea justizia-arloko sail eskudunak egingo du, ebazpen bidez.

La actualización de dichas bases económicas y módulos se hará mediante resolución dictada por el Departamento competente en materia de justicia.

3.– Ofiziozko profesionalek dagokien diru-konpentsazioa prozeduraren hasieran jasoko dute, dekretu honen VI. eranskinean ezarritako lehen prozesuko jarduera gertatzen denean. Diru-konpentsazio hori prozedurak irauten duen epeari dagokio, epaiaren egikaritzea barnean hartuta, hala gertatzen denean; jurisdikzio zibileko prozedura monitorioan, prozedura arruntean eta ahozko epaiketetan eta lan-arloko jurisdikzioaren prozedura arruntetan izan ezik.

3.– Salvo en los procesos monitorios, ordinarios y verbales de la jurisdicción civil y en el proceso ordinario de la jurisdicción social, las y los profesionales designados de oficio devengarán la compensación económica correspondiente a su actuación, al inicio del procedimiento, cuando concurra la primera de las actuaciones procesales establecidas en el anexo VI del presente Decreto. Dicha compensación económica abarcará la totalidad del procedimiento incluida, en su caso, la ejecución.

Jurisdikzio zibileko prozedura monitorioan, prozedura arruntean eta ahozko epaiketetan eta lan-arloko jurisdikzioaren prozedura arruntetan, ofizioz izendatutako profesionalek euren jarduerari dagokion kopurua jasoko dute, dekretu honen VI. eranskinean adierazitako izapideak egin ondoren eta gastuen banakatze honen arabera:

En los procesos monitorios, ordinarios y verbales de la jurisdicción civil y en el proceso ordinario de la jurisdicción social, las y los profesionales designados de oficio devengarán la compensación económica correspondiente a su actuación, una vez realizado el trámite establecido en el anexo VI de este Decreto, conforme al siguiente desglose:

a) Ehuneko hirurogeita hamabost, adierazpen-fasearen hasieran.

a) El setenta y cinco por ciento al inicio de la fase declarativa.

b) Gainerakoa, ehuneko hogeita bosta, epaiaren ebazpen fasean.

b) El veinticinco por ciento restante al inicio de la fase de ejecución.

4.– Profesionalek ekitaldi horretan jasotako diru-konpentsazioa zertan erabili den frogatu beharko dute, izapidea egin eta hiru hilabeteko epean.

4.– Las y los profesionales procederán a la justificación de las cantidades que se les deben abonar en el plazo máximo de tres meses a partir de la finalización del trámite correspondiente.

5.– Profesionalek likidazioa aurkeztuko dute justizia-arloko sail eskudunak ebazpen bidez zehaztutako sistema informatiko arruntaren bidez edo homologatutako sistemaren bidez, edo, bestela, beste euskarri baten bidez dagokion Profesionalen Elkargoari aurkeztuz. Kasu horretan, Profesionalen Elkargoak berak pasatu beharko ditu beharrezkoak diren datuak aipatu sistemara.

5.– Los y las profesionales presentarán la liquidación bien a través del sistema informático común u homologado que se establezca por resolución del Departamento competente en materia de justicia, o bien en otro soporte ante el Colegio Profesional correspondiente, siendo en este último caso responsabilidad de dicho Colegio Profesional el traslado de los datos necesarios al referido sistema.

6.– Profesionalen Elkargoek justizia-arloko sail eskudunari bidaliko dizkiote hiruhileko likidazioak, elkargoaren ziurtagiriaren bidez eta dekretu honen 40. artikuluan zehaztutako dokumentazioarekin batera.

6.– Los Colegios Profesionales trasladarán al Departamento competente en materia de justicia las liquidaciones trimestrales correspondientes mediante certificado colegial, junto con la documentación exigida por el artículo 40 del presente Decreto.

Izapide horiek egin ondoren, justizia-arloko sail eskuduna arduratuko da hiru hilabetean behin elkargoei beharrezko ordainketa-aginduak egiteaz.

Cumplimentado este trámite el Departamento competente en materia de justicia procederá trimestralmente a efectuar los libramientos oportunos a favor de los respectivos Colegios.

39. artikulua.– Funtzionamendu-gastuengatiko konpentsazio ekonomikoa. Ordainketa-agindua eta modua.

Artículo 39.– Compensación económica por gastos de funcionamiento. Libramiento y forma de pago.

1.– Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 38. artikuluaren arabera, Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoek konpentsazio ekonomikoa jasoko dute, doako laguntza juridikoa emateko zerbitzuen jardueraren, prozesu aurretiko aholkularitzaz eta argibideez arduratutako unitateen eta eskatutako uzien behin-behineko kalifikazioaren gastuak ordaintzeko.

1.– De conformidad con lo prevenido en el artículo 38 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, serán objeto de compensación económica a los Colegios de Abogados y Procuradores, el coste que genere el funcionamiento operativo de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, los de asesoramiento y orientación previos al proceso y de calificación provisional de las pretensiones solicitadas que efectúen aquellos.

2.– Justizia-arloko sail eskudunak Abokatuen Elkargoei diru-kopuru bat emango die jarduera-gastuetarako. Kopuru hori aurreko urtean jasotakoa oinarri hartuz kalkulatuko da, 37. artikuluan jasotako ofiziozko txandei eta 38. artikuluak barne hartzen dituen jarduerei dagokionez, ondoren adierazten diren tarteen arabera. Ehuneko horiek dagokien tartera ekarriz lortuko da elkargo bakoitzak jaso beharreko diru-kopurua.

2.– El Departamento competente en materia de justicia distribuirá a los Colegios de Abogados a fin de atender sus respectivos gastos de funcionamiento, una cantidad que será el resultado de aplicar sobre la base de lo devengado el año anterior en concepto de turnos de guardia del artículo 37 y actuaciones de las encuadradas en el artículo 38, un porcentaje, variable en función de los tramos que a continuación se indican. El resultado de aplicar los porcentajes aplicados a los tramos conformará la cantidad total a percibir por cada Colegio.

Lehenengo tarteari, bi milioi eurora artekoari, ehuneko hamaika ezarriko zaio. Bigarren tarteari, bi milioi eta bat eurotik lau milioira artekoari, ehuneko zortzi ezarriko zaio. Hirugarrenari, lau milioi eta bat eurotik sei milioira artekoari, ehuneko zazpi ezarriko zaio.

Al primer tramo, hasta los dos millones de euros, se le aplicará un once por ciento. Al segundo tramo, desde los dos millones y un euro hasta cuatro millones, se le aplicará un ocho por ciento. Al tercer tramo, desde los cuatro millones y un euro hasta los seis millones, se le aplicará un siete por ciento.

Kopuru horretatik gorakoekin, sei milioi eta bat eurotik gorakoekin, alegia, tarte bakar bat osatuko da, eta ehuneko bost ezarriko zaie.

Por encima de esta cantidad se configura un tramo único a partir de seis millones y un euro sobre el que se aplicará un cinco por ciento.

3.– Prokuradoreen Elkargoek jarduera-gastuetarako jasoko duten diru-kopurua kalkulatzeko, aurreko urtean egindako jardueren arabera jasotakoa honako baremoari aplikatu behar zaio:

3.– Los Colegios de Procuradores percibirán para atender a sus gastos de funcionamiento la cantidad resultante de aplicar a lo devengado el año anterior en concepto de actuaciones el baremo escalonado siguiente.

Hirurogeita hamar mila eurora arte, hogeita zazpi mila euro jasoko dituzte. Hirurogeita hamar mila eta bat eurotik ehun eta hogei mila eurora arte, ehuneko hogeita hiru ezarriko da, eta ehun eta hogei mila eta bat eurotik gorako kopuruetan, ehuneko hamabi.

Hasta sesenta mil euros, se abonará una cantidad fija de veintisiete mil euros. Desde sesenta mil y un euro a ciento veinte mil euros se aplicará un porcentaje del veintitrés por ciento, y para aquella cantidad que supere los ciento veinte mil y un euros se aplicará un porcentaje del doce por ciento.

4.– Ekonomia-ekitaldi bakoitzaren lehenengo hiruhilekoan, Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargo bakoitzari aurreko paragrafoetan adierazitako kopuru osoa ordainduko zaio.

4.– En el primer trimestre de cada ejercicio económico se abonará a cada Colegio de Abogados y Procuradores el cien por cien de la cantidad indicada en los párrafos anteriores.

40. artikulua.– Laguntzak jaso direla egiaztatzeko ziurtagiriak eta agiriak.

Artículo 40.– Documentos acreditativos de la certificación y justificación.

1.– Telematika bidezko euskarri bat sortuko da, eta, horri esker, justizia-arloko sail eskudunak diru-laguntza jasotzeko egin beharreko jarduerak ongi egiten direla ziurtatu ahal izango du.

1.– Se establecerán los medios telemáticos a través de los cuales el Departamento competente en materia de justicia podrá verificar la efectiva realización de las actuaciones que dan derecho a las compensaciones correspondientes.

2.– Jasotako diru-konpentsazioa zertan erabili den frogatzeko, hiru hilabetean behin honako dokumentu hauek aurkeztu beharko zaizkio Doako Justizia kudeatzen duen zuzendaritzari:

2.– La justificación trimestral de la aplicación de los fondos percibidos comprenderá la presentación ante la Dirección que tenga atribuida la gestión de la Justicia Gratuita de los documentos siguientes:

a) Guardiako txanden zerrenda zehatza, edo, hala badagokio, abokatu bakoitzak atxilotuari emandako abokatu-laguntzen jarduerei dagokiena, honako datu hauek ere adieraziz: jarduera-eguna, atestatu-zenbakia (edo telefonema), atxiloketa-zentroa, atxilotuen izena eta delitu mota.

a) Relación detallada de los turnos de guardia o, si procede, de las asistencias letradas al detenido o detenida efectuadas por cada letrado o letrada, con indicación de los datos siguientes: día de actuación, número de atestado (o telefonema), centro de detención, nombre de las personas detenidas y tipo de delito.

b) Abokatu bakoitza Doako Justiziaren zein gaitarako izendatu den, Orientazio Juridikoko Zerbitzuak egokitu dion espediente-zenbakia, onuradunaren izena, jardunbide mota eta zenbakia, organo judiziala eta Identifikazio Zenbaki Orokorra.

b) Relación detallada de los asuntos de Justicia Gratuita asumidos por cada letrado, con indicación del número del expediente dado por el Servicio de Orientación Jurídica, nombre de la persona beneficiaria, tipo y número de procedimiento, órgano judicial y Número de Identificación General.

c) Jasotako diru-kopurua bidegabea dela iritzita kopuru hori itzultzen duten abokatuen zerrenda, ondorengo datuak adieraziz: Orientazio Juridikoko Zerbitzuak egokitu dion espediente-zenbakia, onuradunaren izena, jardunbide mota eta zenbakia, organo judiziala, Identifikazio Zenbaki Orokorra, itzulitako diru-kopurua, laguntza noiz jaso duen eta dirua itzultzeko arrazoiak.

c) Relación de los letrados y letradas que procedan a la devolución de cantidades que entienden indebidamente percibidas, con indicación de los datos siguientes: número de expediente dado por el Servicio de Orientación Jurídica, nombre de la persona beneficiaria, tipo y número de procedimiento, órgano judicial, Número de Identificación General, la cuantía devuelta, trimestre en que se liquidó la compensación y motivo de la devolución.

d) Zerbitzu-sariak eta eskubideak jasotzeari uko egin dioten profesionalen zerrenda berezi bat.

d) Relación separada de las renuncias de las y los profesionales a la percepción de honorarios y derechos.

e) Izendapenari uko egin dioten interesdunen zerrenda.

e) Relación de las renuncias de las y los interesados a las designaciones efectuadas.

3.– Nolanahi ere, Profesionalen Elkargoek profesional bakoitzari buruzko informazioa behar bezala bilduta eta antolatuta izango dute: jasotako diru-kopuru gordina, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kontura atxikitako zenbatekoa eta likidatutako kopuru garbia, abokatuak jaso duena. Informazio horrekin, hiru hilean behin zerrenda bat egingo da, eta Doako Justiziaren kudeaketaz arduratzen den zuzendaritzari igorriko zaio, ondoren zehazten diren egiaztagiriekin batera: hiruhilekoan ordaindutako kopuru gordin osoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren kontura atxikitako zenbatekoa eta Lurralde Historiko bakoitzeko abokatuek jaso duten kopuru garbia.

3.– En cualquier caso, los Colegios Profesionales guardarán debidamente ordenada la información relativa a cada profesional, donde figurará el importe bruto abonado, la retención practicada en concepto de Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y el importe neto liquidado finalmente entregado al letrado, información con la que se confeccionará y remitirá trimestralmente a la Dirección que tenga atribuida la gestión de la Justicia Gratuita, junto con las justificaciones del presente párrafo, la relación trimestral conjunta donde figure el importe bruto abonado, la retención practicada en concepto de Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y el importe neto liquidado finalmente entregado al conjunto de letrados de cada Territorio Histórico.

4.– Profesionalek egindako doako ordezkaritza-jardueren ziurtagiriak aurkeztu behar dituzte Prokuradoreen Elkargoek, aurreko paragrafoetan adierazitako baldintzen arabera.

4.– Los Colegios de Procuradores deberán presentar las justificaciones de las actuaciones profesionales de representación gratuita en los términos de los anteriores párrafos que les sean aplicables.

5.– Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoek doako laguntza juridikoaren jardueren ziurtagiriak gorde beharko dituzte bost urtez. Doako Justiziaren kudeaketaz arduratzen den zuzendaritzak agiriak eskatu ahal izango dizkie elkargoei, edozein unetan.

5.– Los Colegios de Abogados y de Procuradores deberán conservar la documentación justificativa de las asistencias jurídicas gratuitas por un período de cinco años. La Dirección que tenga atribuida la gestión de la Justicia Gratuita podrá, en cualquier momento, solicitar de los Colegios la aportación de dicha documentación.

41. artikulua.– Kontu bereiziak.

Artículo 41.– Cuentas separadas.

Abokatuen eta Prokuradoreen Elkargoek kontu bereizietan sartuko dituzte dekretu honetan zehaztutako helburuak betetzeko ordaindutako kopuruak. Kontuaren izena «Doako laguntza juridikoa ordaintzeko Eusko Jaurlaritzak ekarritako diru-kopurua» izango da.

Los Colegios de Abogados y Procuradores deberán ingresar, en cuentas separadas, bajo el título «Aportación del Gobierno Vasco para compensar económicamente la Asistencia Jurídica Gratuita», las cantidades libradas para atender a las finalidades referidas en este Decreto.

42. artikulua.– Egiaztatze-txostenen iraungipen-epea.

Artículo 42.– Plazo de caducidad de los partes de confirmación.

Dagokion zenbatekoa justifikatzen duen lanbide-jarduera izan den hiruhileko naturalean bertan egingo dira egiaztatze-txostenak. Hurrengo hiru hilabeteetan, epetik kanpoko egiaztapenak onartu ahal izango dira, edota oker nahiz behar bezala beteta ez zeudenak zuzendu ahal izango dira.

Los partes de confirmación se realizarán dentro del trimestre natural en que se haya producido la actuación profesional que justifique el devengo de las cuantías correspondientes. Durante los tres meses naturales siguientes se podrán admitir confirmaciones fuera de plazo o subsanar las erróneas o insuficientemente documentadas.

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
PERITUAREN DOAKO LAGUNTZA
ASISTENCIA PERICIAL GRATUITA.

43. artikulua.– Prestazioaren edukia.

Artículo 43.– Contenido de la prestación.

Justizia-arloko sail eskudunak profesionalen jardunak sortutako zerbitzu-sariak ordainduko ditu, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 6.6 artikuluaren bigarren paragrafoak zehazten duenaren arabera, honako kasu hauetan izan ezik:

El Departamento competente en materia de justicia tramitará el pago de los honorarios devengados por los y las profesionales a las que se refiere el segundo párrafo del artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, excepto en los siguientes casos:

a) Peritua kontulari banatzaile erabakitzailea bada.

a) Cuando la pericial se refiera a contador-partidor dirimente.

b) Prozesua amaitutzat jotzen duen epaiak doako laguntza juridikorako eskubidearen titularraren aldeko kostuak ordaintzea erabakitzen badu.

b) Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso haya pronunciamiento sobre costas a favor de la persona titular del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

c) Auzia doako laguntza juridikorako eskubidearen onuradunak irabazi, epaian kostuaren inguruko erabakirik hartu ez, eta prozeduran lortutako onurak haren defentsak sortutako kostuak baino hiru aldiz handiagoak badira.

c) Cuando, venciendo en el pleito la persona titular del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita y no existiendo en la sentencia pronunciamiento expreso sobre costas, los beneficios obtenidos por aquélla en el procedimiento superen en tres veces la cuantía de las costas causadas en su defensa.

44. artikulua.– Autonomia Erkidegoko Administrazioaren perituak.

Artículo 44.– Peritos pertenecientes a la Administración autonómica.

Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 6.6 artikuluak zehazten duen perituaren doako laguntza Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko funtzionario, erakunde edo teknikariek eman behar badute, kasu horietan, justizia-arloko sail eskuduna arduratuko da peritaziorako beharrezkoak diren jakintzak dituen Administrazioko pertsona edo erakundea bilatzeaz, betiere, prozesuaren ardura duen organo judizialak aurrez onartu badu doako laguntza juridikoaren onuradunaren alderdiak proposatutako peritu-froga egitea.

Cuando la asistencia pericial gratuita a que se refiere el artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita deba ejercerse por funcionarios o funcionarias, organismos o servicios técnicos dependientes de la Administración Autonómica Vasca, corresponderá al Departamento competente en materia de justicia, previo requerimiento del Organo judicial que esté conociendo del proceso en que se haya admitido la prueba pericial propuesta por la parte beneficiaria de la Asistencia Jurídica Gratuita, facilitar la persona u organismo de la Administración que reúna los conocimientos que la pericia precise.

45. artikulua.– Peritu pribatuak.

Artículo 45.– Peritos privados.

1.– Teknikari pribatuek perituaren laguntza eman ahal izateko, honako baldintza hauek beharko dira, Doako Laguntza Juridikoari buruzko urtarrilaren 10eko 1/1996 Legearen 6.6 artikuluaren bigarren paragrafoaren arabera:

1.– Para que proceda, conforme al segundo párrafo del artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la asistencia pericial gratuita prestada por profesionales técnicos privados, se requerirá:

a) Prozedurari dagokion arlorako teknikaririk ez badago jurisdikzioko organoetan edo Herri Administrazioetan edo, arlo horretarako teknikariak egon arren, organo judizialak eskatzen duen unean bertan libre ez badaude, edo Administrazioa prozeduran interesduna bada.

a) Inexistencia de profesionales técnicos en la materia de que se trate dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones Públicas o, aun existiendo estos últimos, no cuenten con disponibilidad efectiva en el momento del requerimiento del Organo judicial, o cuando la Administración sea parte interesada en el procedimiento.

b) Epaitegiak edo Auzitegiak arrazoi bidez peritu baten jarduera beharrezkoa dela ebazten badu.

b) Resolución motivada del Juzgado o Tribunal por la que se estime pertinente la concreta actuación pericial.

2.– Peritu-froga egin aurretik, artikuluaren bigarren paragrafoan zehaztutakoaren arabera izendatutako teknikari pribatuak frogaren kostuen aurreikuspenen txostena igorriko dio Doako Justiziaren kudeaketaz arduratzen den zuzendaritzari. Txostenak honako alderdi hauek jasoko ditu:

2.– Antes de la realización de la prueba pericial, el técnico privado designado conforme a lo previsto en el párrafo segundo de aquel artículo, remitirá a la Dirección que tenga atribuida la gestión de la Justicia Gratuita, para su aprobación, una previsión del coste económico de aquélla, que incluirá necesariamente los extremos siguientes:

a) Peritu-froga egiteko aurreikusitako denbora eta orduko kostua.

a) Tiempo previsto para la realización de la pericia y valoración del coste por hora.

b) Froga egiteko beharrezko gastuak.

b) Gastos necesarios para su realización.

c) Froga egiteko baimena eman zuen ebazpen judizialaren kopia.

c) Copia de la resolución judicial que dio lugar a la realización de la prueba.

Frogaren hasierako aurreikuspena onartu egingo da automatikoki, igortzen denetik hilabete igaro ondoren, zuzendaritzak ez badu jartzen kostuen inguruan inongo eragozpenik.

La previsión inicial del coste quedará automáticamente aprobada si en el plazo de un mes, desde su remisión, aquella Dirección no formula ningún reparo a su cuantificación.

3.– Zerbitzu-saria aurreko paragrafoan adierazitakoaren araberako aurrekontuari egokituko zaio. Irabazkinak lortzeko, peritu-froga eskatu zuen pertsona doako laguntza juridikorako eskubidearen onuraduna dela egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko ditu profesionalak, eta baita epaiketak sortutako kostuen inguruko organo judizialaren ebazpena ere.

3.– La minuta de honorarios se ajustará a la previsión del coste económico, aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Para su devengo, el o la profesional aportará los documentos que acrediten el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita de quien instó la prueba pericial, así como el pronunciamiento del órgano judicial sobre las costas generadas por el proceso.

4.– Familia-gaietan peritu-frogak egin behar direnean, dekretu honetan zehaztutako baremo ekonomikoaren kontulari banatzaile moduluaren barruan sartuko dira.

4.– En los asuntos de familia en que deban realizarse periciales, éstas se incardinarán dentro del módulo de contador-partidor establecido en el baremo económico aplicable a este Decreto.

5.– Prozesua amaitzen denean doako laguntza juridikorako eskubidearen titularrari kostuak ordaintzeko agintzen badiote eta prozesua amaitu eta hurrengo hiru urteetan diru-egoera hobea baldin badu, teknikari pribatuek egindako peritu-frogak ordaindu beharko ditu.

5.– Cuando la persona titular del derecho a Asistencia Jurídica Gratuita hubiera sido condenada en costas en la sentencia que pone fin al proceso y dentro de los tres años siguientes a la terminación del mismo viniera a mejor fortuna, estará obligada a abonar las peritaciones realizadas por técnicos privados.

Betebehar hori bete dadin, dekretu honetako 24.3 artikuluan aipatzen den prozeduran zehaztutakoa ezarriko da.

Para hacer efectiva esta obligación será de aplicación el procedimiento a que hace referencia el artículo 24.3 del presente Decreto.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Dekretua indarrean sartu aurretik abiatutako prozedurak.

Primera.– Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto.

Doako Justizia jasotzeko eskabideak dekretu hau indarrean sartu aurretik egin badira, eskabidea egin zuten unean indarrean zegoen araudia beteko dute.

Las solicitudes de Justicia Gratuita instadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto se regirán por la normativa vigente en el momento de efectuar la solicitud.

Bigarrena.– Ondorio ekonomikoak.

Segunda.– Efectos económicos.

Dekretu hau indarrean sartzearen ondorioz sortutako ordainketak, 37. eta 38. artikuluetan zehaztutakoak, eta 2012. urteko bigarren hiruhilekoari dagozkionak, 2013. urteko lehenengo hiruhilekoan likidatu eta ordainduko dira.

Los abonos previstos en los artículos 37, 38 generados como consecuencia de la entrada en vigor del presente Decreto y correspondientes al segundo semestre del año 2012, serán liquidados y satisfechos durante el primer trimestre del año 2013.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA.– Arauak indargabetzea.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA.– Derogación normativa.

Indargabe geratzen da uztailaren 30eko 210/1996 Dekretua, Doako Laguntza Juridikoari buruzkoa, bai eta dekretu honetan zehaztutakoaren kontra doazen maila bereko edo txikiagoko bestelako xedapenak ere.

Queda derogado el Decreto 210/1996, de 30 de julio, de Asistencia Jurídica Gratuita, así como las restantes disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan o contradigan lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Dekretu hau 2012ko irailaren 1ean sartuko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el 1 de septiembre de 2012.

Vitoria-Gasteizen, 2012ko ekainaren 19an.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 19 de junio de 2012.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.

Justizia eta Herri Administrazioko sailburua,

La Consejera de Justicia y Administración Pública,

IDOIA MENDIA CUEVA.

IDOIA MENDIA CUEVA.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común