Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

118. zk., 2012ko ekainaren 18a, astelehena

N.º 118, lunes 18 de junio de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
2784
2784

ERABAKIA, 2012ko maiatzaren 16koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluarena. Horren bidez onartzen da UPV/EHUko Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendurako eta Erregistro Elektronikoa Sortzeko Arautegia.

ACUERDO de 16 de mayo de 2012, del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro General y de Creación del Registro Electrónico de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Badira hilabete batzuk Idazkaritza Nagusia lanean dabilela Informazio eta Komunikazio Teknologiez arduratzen den zerbitzuarekin UPV/EHUn administrazio elektronikoa ezartzeko. Proiektu hau kokatzen da 2012-2017 aldirako UPV/EHUren Plan Estrategikorako Oinarrien esparruan, IV. ardatzean, hain zuzen. Ardatz horrek «Gobernantza eta gestioa» du izena eta haren helburuetako bat da erregistro elektronikoa sortzea, proiektu estrategiko honen abiapuntua izango dena.

Desde hace meses la Secretaría General viene trabajando en coordinación con el servicio responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en el proyecto para la implantación de la Administración Electrónica en la UPV/EHU. Este proyecto se desarrollará dentro de las Bases del Plan Estratégico para la UPV/EHU 2012-2017, dentro del Eje IV «Gobernanza y Gestión», cuyos objetivos son, entre otros, la creación del Registro Electrónico, que constituye el punto de partida de este estratégico proyecto.

Arautegi honen euskarri legalak bi dira: estatu mailan 11/2007 Legea, ekainaren 22koa, herritarrek zerbitzu publikoak baliabide elektronikoez erabiltzeari buruzkoa (LAESCP); eta, autonomia erkidegoaren mailan, 21/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, administrazio elektronikoari buruzkoa.

El marco normativo básico por el que se desarrolla la presente normativa, viene dado por una parte, por la normativa estatal, representada por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAECSP); y por otra, por la normativa autonómica propia, representada por el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica.

11/2007 Legeak dio herritarrek eskubidea dutela administrazio publikoekiko harremanak baliabide elektronikoen bidez izateko, hartara azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 35. artikuluan aitortzen zaizkien eskubideak gauza ditzaten (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea), bai eta modu horretan informazioa eskura dezaten, kontsultak eta alegazioak, eskariak eta abar egin ditzaten. Ondorioz, administrazioak behar diren baliabide elektronikoak jarri behar ditu herritarren esku.

La Ley 11/2007 señala que los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo Común, así como a obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, etc., con la consecuente obligación de la Administración de poner a disposición de la ciudadanía los medios electrónicos precisos.

Zehatzago, legeak erregistro elektronikoak arautzen ditu 24.etik 26.era bitarteko artikuluetan, eta dio administrazio publikoek erregistro elektronikoak sortuko dituztela herritarrek eskariak, idatziak eta jakinarazpenak jaso eta bidaltzeko, eta erregistrook sortzen direnean horren berri argitaratu beharko dela kasuan kasuko aldizkari ofizialean.

Más concretamente, el citado texto legal regula en los artículos 24 a 26 los Registros Electrónicos, estipulando que las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, cuyas disposiciones de creación deberán ser publicadas en los correspondientes Boletines Oficiales.

Abiapuntu horretatik, eta legeak agintzen duenez UPV/EHUren premien araberako erregistro elektronikoa sortzea, eta unibertsitatean oraindik ez daukagunez Erregistro Orokorraren egitura eta funtzionamenduari buruzko arautegirik, arautegi honen zirriborroa aurkeztu genion Gobernu Kontseiluari 2012ko otsailaren 23ko bileran. Gero epea zabaldu zen zuzenketak eta hobekuntzak proposatzeko, eta, epea amaituta, proposamen horiek aurkeztu zitzaizkion Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordeari. Batzordeak ontzat jo zituen proposamenok.

Bajo estas premisas, y dado que es necesaria la creación reglamentaria del Registro Electrónico ajustado a las particularidades de la UPV/EHU, y que en la misma no existe todavía Reglamento que regule la estructura y funcionamiento del Registro General, se presentó el borrador del texto del presente Reglamento en sesión ordinaria del Consejo de Gobierno celebrada el día 23 de febrero de 2012, regulando dichos aspectos, tras lo cual, se informó favorablemente en la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo (Codest) la propuesta de correcciones y mejoras presentada en el plazo de enmiendas al texto reglamentario.

Hori guztia kontuan hartuta, eta idazkari nagusiak hala proposatuta, Gobernu Kontseiluak honakoa

Por todo ello, a propuesta de la Secretaria General, el Consejo de Gobierno

ERABAKI DU:
ACUERDA:

Lehenengoa.– Onartzea UPV/EHUko Erregistro Orokorraren Antolaketa eta Funtzionamendurako eta Erregistro Elektronikoa Sortzeko Arautegia.

Primero.– Aprobar el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Registro General y de Creación del Registro Electrónico de la UPV/EHU.

Bigarrena.– Erabaki honen berri ematea errektoreordetza guztiei, ikastegi guztiei eta UPV/EHUko gainontzeko organo guztiei erabakia zabal dezaten.

Segundo.– Comunicar este acuerdo a todos los Vicerrectorados, Centros y demás órganos de la UPV/EHU al objeto de que se dé difusión al mismo.

Hirugarrena.– Agindua ematea erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko.

Tercero.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2012ko maiatzaren 16a.

Leioa, a 16 de mayo de 2012.

Errektorea,

El Rector,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

Idazkari nagusia,

La Secretaria General,

EVA FERREIRA GARCÍA.

EVA FERREIRA GARCÍA.

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO ERREGISTRO OROKORRAREN ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDURAKO ETA ERREGISTRO ELEKTRONIKOA SORTZEKO ARAUTEGIA.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO GENERAL Y DE CREACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
I. TITULUA
TÍTULO I
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

1. artikulua.– Azalpena.

Artículo 1.– Concepto.

Erregistroa zerbitzu publiko bat da, eta Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU) jasotzen edo igortzen dituen eskaerak, idatziak eta komunikazioak jasota uzten ditu, horretarako ezarrita dagoen erregistro sisteman sarrera eta irteera idazpenak eginez.

El registro es un servicio público que tiene por objeto dejar constancia oficial del flujo documental de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidos o remitidos por la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), mediante la práctica de asientos de entrada y salida –en el sistema– registral establecido al efecto.

2. artikulua.– Xedea eta aplikazio eremua.

Artículo 2.– Objeto y ámbito de aplicación.

Arautegi hau Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 35.c), 38., 46. eta 70.3 artikuluak eta Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 24., 25., 26., 27. eta 28. artikuluak garatzeko eman da, eta honako hauek arautzen ditu UPV/EHUren eremuan:

El presente Reglamento, dictado en desarrollo de los artículos 35.c), 38, 46 y 70.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y de los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, regula en el ámbito de la UPV/EHU:

a) Erregistro sistemaren egitura.

a) La estructura del sistema de registro.

b) Erregistro bakoitzaren funtzioak.

b) Las funciones de los distintos registros.

c) Erregistro sistema orokorraren bermeak.

c) Garantías del sistema de registro general.

d) Dokumentuak aurkezteko eta erregistratzeko baldintzak eta irizpideak.

d) Las condiciones y criterios para la presentación y registro de documentos.

e) Dokumentuak aurkeztu izanaren agiriak eta kopia zigilatu, erkatu eta elektronikoak egitea.

e) La expedición de recibos de presentación, de copias selladas, compulsadas y electrónicas.

f) Elektroniko Osagarriaren sorrera, haren funtzionamenduaren erregulazioa eta bitarteko elektronikoen bidez izapidetuko diren eskaera, idatzi eta komunikazioak aurkezteko, jasotzeko eta jaulkitzeko indarrean egongo diren baldintza zehatzen ezarpena.

f) La creación del Registro Auxiliar Electrónico, la regulación de su funcionamiento y el establecimiento de los requisitos y condiciones específicas que regirán en la presentación, recepción y salida de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos.

3. artikulua.– Erregistro– eta atxikitze-sistemaren egitura.

Artículo 3.– Estructura del sistema de registro y adscripción.

1.– UPV/EHUk erregistrorako sistema automatizatu bakarra dauka bere organo eta administrazio unitate guztietarako.

1.– La UPV/EHU dispone de un sistema automatizado de registro general único y común para todos sus órganos y unidades administrativas.

2.– Sistema hori Erregistro Orokorreko bulego guztiek eta UPV/EHUren Erregistro Elektroniko Osagarriak osatzen dute. Azken hori arautegi honen IV. tituluan sortu eta arautu da.

2.– El sistema está integrado por las distintas oficinas del Registro General y por el Registro Auxiliar Electrónico de la UPV/EHU, que se crea y regula en el Título IV del presente Reglamento.

3.– Idazkaritza Nagusiak Erregistro Orokorreko beste bulego batzuk ireki ahal izango ditu, eskaerak, idatziak eta komunikazioak errazago aurkezteko eta igortzeko. UPV/EHUko Gobernu Kontseiluari jakinarazi beharko dio, betiere.

3.– La Secretaría General podrá crear otras oficinas del Registro General para facilitar la presentación y emisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, informando de ello al Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

4.– Erregistro Orokorreko bulegoetan eta Erregistro Elektroniko Osagarrian egiten diren idazpenak Unibertsitatearen Erregistro Orokorrean sartuko dira automatikoki; haren parte izango dira, eta haren euskarri informatiko bera izango dute.

4.– Los asientos que realizan las oficinas de Registro General y el Registro Auxiliar Electrónico quedarán integrados automáticamente en el Registro General de la Universidad, del que forman parte y con el que comparten la aplicación informática de soporte.

5.– Unibertsitateko lanpostuen zerrendan dokumentuak erregistratzeko ardura duen administrazio unitateak kudeatuko du sistema. Hura koordinatzeaz, administratzeaz eta gainbegiratzeaz arduratuko da, haren egitura organikoaren arabera.

5.– El sistema será gestionado por la unidad administrativa a la que competa el registro general de documentos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Universidad, que ejercerá las funciones de coordinación, administración y supervisión del mismo, de acuerdo con su estructura orgánica.

6.– Sistema unibertsitateko idazkari nagusiaren ardurapean dago. Otsailaren 15eko 17/2011 Dekretuaren bidez onartutako UPV/EHUko Estatutuen 187. artikuluan ezarrita dagoenaren arabera, hark zuzenduko du Erregistro Orokorra.

6.– El sistema depende del Secretario o de la Secretaria General de la Universidad quien, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de los Estatutos de la UPV/EHU, aprobados por Decreto 17/2011, de 15 de febrero, dirige el Registro General.

4. artikulua.– Erregistroen funtzioak.

Artículo 4.– Funciones de los registros.

Erregistro sistema orokorreko erregistro guztiek funtzio hauek beteko dituzte (salbuespen bakarra 20.3 artikuluan ezarritakoa izango da):

Todos los registros del sistema de registro general, con la salvedad establecida en el artículo 20.3, desarrollarán las siguientes funciones:

a) UPV/EHUko edozein administrazio organori zuzendutako eskaera, idatzi eta komunikazioak jasoko dituzte, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritakoaren arabera.

a) La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano o unidad administrativa de la UPV/EHU, en los términos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) Eskaera, idatzi eta komunikazio guztien sarreren eta irteeren erregistroak idatziz jasoko dituzte.

b) La anotación de registros de entrada y salida de las solicitudes, escritos y comunicaciones.

c) Eskaerak, idatziak eta komunikazioak organo eta unitate hartzaileei igorriko dizkiete.

c) La remisión de las solicitudes, escritos y comunicaciones a los órganos y unidades destinatarias.

d) Herritarrek eskaerarekin batera aurkeztu behar dituzten dokumentu originalen kopia zigilatuak egingo dituzte.

d) La expedición de copias selladas de los documentos originales que los ciudadanos y las ciudadanas deban aportar junto a la solicitud.

e) UPV/EHUk izapidetu beharreko espedienteei erantsi behar zaizkien dokumentu originalen kopia erkatuak eta elektronikoak egingo dituzte.

e) La realización de copias compulsadas y electrónicas de los documentos originales aportados a los expedientes tramitados por la UPV/EHU.

f) Lege edo erregelamendu bidez esleitutako beste edozein funtzio beteko dute.

f) Cualesquiera otras que se les atribuya legal o reglamentariamente.

5. artikulua.– Erregistro-sistema orokorraren bermeak.

Artículo 5.– Garantías del sistema de registro general.

1.– Sarrera erregistratzeko izapidea amaituta, idatzi, eskaera eta komunikazio originalak 2 laneguneko gehienezko epean igorriko zaizkie administrazioko organo edo unitate hartzaileei, izapideak egin ditzaten, kalterik egin gabe jende askorentzako deialdietarako edo UPV/EHUko hauteskunde prozeduretarako epe bereziei. Era berean, 2 laneguneko epe hori aldatu egin ahal izango da kasu hauetan: UPV/EHUko oporraldian, udako lanaldi jarraituan eta Aste Santuko nahiz Gabonetako txandetan.

1.– Concluido el trámite de registro de entrada, los escritos, solicitudes y comunicaciones originales serán cursados en un plazo no superior a 2 días hábiles a los órganos o unidades administrativas destinatarias para su tramitación, sin perjuicio de plazos especiales para la tramitación de convocatorias de alta concurrencia o de los procedimientos electorales de la UPV/EHU. Asimismo, el mencionado plazo de 2 días hábiles podrá verse afectado en periodo vacacional, en jornada continua de verano y en los turnos de Semana Santa y Navidad de la UPV/EHU.

2.– Sistemak bermatu egingo du aurkeztu edo jasoko diren eskaera, idatzi edo komunikazio guztien idazpenetan gutxienez datu hauek jasota geratuko direla:

2.– El sistema garantizará la constancia, en cada asiento que se practique de las solicitudes, escritos o comunicaciones que se presenten o reciban, de al menos los siguientes datos:

a) Erregistro zenbakia.

a) Número de registro.

b) Erregistroaren data eta ordua, sarrera eta irteera dokumentuen kasuan.

b) Fecha y hora de registro, cuando se trata de documentos de entrada y salida.

c) Dokumentuaren gaia edota laburpena.

c) Asunto y/o resumen del documento.

d) Pertsona, organo, entitate edo administrazio unitate igorlearen identifikazioa.

d) Identificación de la persona, órgano, entidad o unidad administrativa de procedencia.

e) Pertsona, organo, entitate edo administrazio unitate hartzailearen identifikazioa.

e) Identificación de la persona, órgano, entidad o unidad administrativa de destino.

3.– Aplikazio informatikoak bermatu egingo du Erregistro Orokorreko eta Erregistro Elektroniko Osagarriko bulego guztietan jasotako ohar guztiak Sistema Orokorraren sistema automatizatuan sartuko direla, eta zenbaki korrelatiboak ezarriko dizkie erregistroei automatikoki, sarreraren edo irteeraren denborazko hurrenkeraren arabera. Erregistro Elektroniko Osagarria salbuespena izango da, berezko zenbakera izango baitu, arautegi honen 28.1 artikuluan ezarritakoari jarraiki.

3.– La aplicación informática garantizará la integración en el sistema automatizado de Registro General de las anotaciones efectuadas en todas las oficinas del Registro General y del Registro Auxiliar Electrónico estableciendo automáticamente una numeración correlativa de los registros en función del orden temporal de recepción o salida, salvo el Registro Auxiliar Electrónico, que tendrá su propia numeración de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.1 de este Reglamento.

4.– Kasu guztietan, erregistra daitezkeen datuak aurkeztutako dokumentuen isla zehatzak direla bermatu beharko da, baita izaera pertsonaleko datuen babesari dagokionez indarrean dagoen arautegia beteko dela ere.

4.– En todos los casos, se deberá garantizar que los datos registrables son reflejo fiel de la documentación presentada y que se cumplirá la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

5.– UPV/EHUren Erregistro Orokorreko sistema automatizatuaren segurtasunaren ardura Idazkaritza Nagusiak dauka, Informazio eta Komunikazio Teknologien (IKT) Gerenteordetzak izendatutako zerbitzuarekin koordinatuta.

5.– El órgano responsable de la seguridad del sistema automatizado de Registro General de la UPV/EHU es la Secretaría General en coordinación con el servicio que designe la Gerencia para las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

6.– Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legea beteko dela bermatuko da. Dokumentuak haiek idazteko erabilitako hizkuntza ofizialean inskribatuko dira. Aurkeztu izanaren ziurtagiriak eta egiaztagiriak interesdunak hautatutako hizkuntzan egingo dira.

6.– Se garantizará el cumplimiento de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera. La inscripción de documentos se hará en la lengua oficial en que aparezcan extendidos. En particular, la expedición de recibos de presentación y certificaciones se efectuará en el idioma elegido, en su caso, por la persona interesada.

II. TITULUA
TÍTULO II
DOKUMENTUAK AURKEZTEKO ETA ERREGISTRATZEKO BALDINTZAK ETA IRIZPIDEAK
CONDICIONES Y CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE DOCUMENTOS

6. artikulua.– Dokumentuak aurkezteko tokiak.

Artículo 6.– Lugares de presentación.

1.– UPV/EHUko organo eta unitateei zuzendutako eskaerak, idatziak eta komunikazioak Erregistro Orokorreko edozein bulegotan aurkeztu ahal izango dira ondorio beretarako; Unibertsitatearen Erregistro Elektronikoan ere aurkeztu ahal izango dira, xedapen honen IV. tituluan aurreikusita dagoen moduan.

1.– Las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los órganos y unidades de la UPV/EHU podrán presentarse con idénticos efectos ante cualquier oficina del Registro General, así como en el Registro Electrónico de la Universidad en los términos previstos en el Título IV de esta Disposición.

Aurrekoari kalterik egin gabe, arautegi honen I. eranskinean jasota dauden prozedura berezien aurkezpena eranskinean bertan aipatutako Erregistro Orokorreko bulego zehatzetara mugatu ahal izango da.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá limitar la presentación de aquellos procedimientos especiales recogidos en el anexo I de este Reglamento, a las concretas oficinas del Registro General mencionadas en dicho anexo.

2.– Halaber, lehendik aipatutako 30/1992 Legearen 38.4 artikuluaren arabera, herritarrek honako toki hauetan ere aurkeztu ahalko dituzte UPV/EHUko organo eta unitateei zuzendu nahi dizkieten eskaera, idatzi eta komunikazioak:

2.– Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, ya citada, los ciudadanos y las ciudadanas podrán presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los órganos y unidades de la UPV/EHU en los siguientes lugares:

a) Estatuko Administrazio Orokorrari edo autonomia erkidegoetako edozein administraziori dagokion edozein administrazio organotako erregistroetan.

a) En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Administración General del Estado o a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas.

b) Posta bulegoetan, araudi bidez ezarritako moduan.

b) En las oficinas de Correos en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) Espainiak atzerrian dauzkan ordezkaritza diplomatikoetan edo kontsulatuetako bulegoetan.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

d) UPV/EHUrekin beharrezko hitzarmena izenpetuta duten tokiko administrazioko entitateetako erregistroetan.

d) En los registros de las entidades que integran la Administración local con las que la UPV/EHU suscriba el oportuno convenio.

e) Indarrean dauden xedapenek ezarritako beste edozein erregistrotan.

e) En cualquier otro registro que establezcan las disposiciones vigentes.

7. artikulua.– Dokumentuak aurkezteko moduak.

Artículo 7.– Medios de presentación.

Eskaerak, idatziak eta komunikazioak modu hauetan aurkeztu ahal izango dira:

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones se podrá efectuar por los siguientes medios:

a) Paperean. Interesdunak edo haren ordezkariak aurkeztu beharko ditu, aurreko artikuluan onartutako tokietan.

a) En soporte papel, haciendo entrega del mismo la persona interesada o su representante en los lugares de presentación admitidos en el artículo anterior.

b) Bitarteko elektronikoz, xedapen honen IV. tituluan ezarritakoaren arabera.

b) Por medios electrónicos, conforme a lo establecido en el Título IV de esta Disposición.

8. artikulua.– Dokumentuak onartzea eta erregistratzea.

Artículo 8.– Admisión y registro de documentos.

1.– Oro har, sistemako erregistroek herritarrek aurkezten dizkieten edo jasotzen dituzten eskaera, idatzi eta komunikazio guztiak onartu eta erregistratu behar dituzte, baldin eta igorlea identifikatuta ageri bada, UPV/EHUko edozein administrazio organo edo unitateri zuzenduta badaude eta haiek jasotzea egokia bada arautegi honen 8., 9., 10. eta 21. artikuluetan eta 30/1992 Legearen 70. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– Con carácter general, los registros del sistema deben aceptar y registrar todas las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos y las ciudadanas les presenten o reciban siempre que se identifique a la persona emisora, que se dirijan a cualquier órgano o unidad administrativa de la UPV/EHU, y cuya recepción resulte procedente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 9, 10 y 21 del presente Reglamento y con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 30/1992.

2.– Baldintza horietan beretan onartu eta jasoko dira entitate publiko nahiz pribatuen eskaerak, idatziak eta komunikazioak, baita administrazio-izaera duten eta UPV/EHUren eskumen arlokoak diren beste administrazio batzuetako dokumentu publikoak ere.

2.– En las mismas condiciones se aceptarán y anotarán las solicitudes, escritos y comunicaciones de entidades públicas y privadas, y los documentos públicos de otras administraciones de carácter administrativo y del ámbito competencial de la UPV/EHU.

3.– Beste administrazio publikoren bati zuzendutako eskaerak, idatziak eta komunikazioak ere onartu eta erregistratuko dira, baldin eta administrazio horrek izenpetuta badu unibertsitatearekin bertako erregistroak dokumentuak aurkezteko toki gisa onartzeko hitzarmena.

3.– También serán aceptadas y registradas las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos y las ciudadanas dirijan a otra administración pública con la que la Universidad hubiera suscrito convenio, en virtud del cual los registros de la Universidad ejerzan como lugar de presentación de documentos.

4.– Irteera erregistrorako onartuko dira UPV/EHUko organoek beste administrazio publiko batzuei, erakundeei, entitateei eta partikularrei zuzentzeko jaulkitako administrazioko dokumentu publikoak.

4.– Se aceptarán para el registro de salida los documentos públicos administrativos emitidos por órganos de la UPV/EHU dirigidos a otras administraciones públicas, instituciones, entidades y particulares.

5.– Erregistroan jaso beharreko eskaerak, idatziak eta komunikazioak hartzen dituzten organoek eta administrazio unitateek ez dituzte zuzenean interesdunaren eskutik jasoko, eta hura erregistro sistemako bulegoetara bidaliko dute, edo arautegi honetan dokumentuak aurkezteko toki gisa onartuta dauden beste toki batzuetara, beharrezkoa izanez gero.

5.– Los órganos y unidades administrativas destinatarias de solicitudes, escritos y comunicaciones que precisen de anotación en registro, se abstendrán de recibirlos directamente de la persona interesada, derivándole hacia las oficinas del sistema de registro y en caso necesario, hacia otros lugares de presentación admitidos en el presente Reglamento.

6.– Erregistroan, gutunak ireki egingo dira; errektoreari edo aldezleari zuzenduta daudenak eta errektoreordeei, gerenteari eta idazkari nagusiari pertsonalki zuzenduta daudenak izango dira salbuespen. Horiek berehala erregistratu beharko dituzte jasotako gutunak, guztiz isilpekoak izan ezean.

6.– Asimismo, se procederá a la apertura de la correspondencia en el Registro, excepto la dirigida al Excmo. Y Magfco. Sr. Rector o Sra. Rectora y al o a la Aldezle, y la que, personalmente, sea dirigida a los Vicerrectores y Vicerrectoras, a la o al Gerente y al Secretario o Secretaria General, quienes deberán proceder inmediatamente a su registro cuando no tenga un carácter estrictamente confidencial.

9. artikulua.– Erregistratu behar ez diren dokumentu motak.

Artículo 9.– Tipos de documentos que no deben causar asiento registral.

1.– Oro har, aurreko artikuluan jasota ez dauden idatziak ez dira erregistratzeko onartu behar.

1.– Con carácter general los escritos no contemplados en el artículo anterior no deberán ser admitidos para su registro.

2.– Nolanahi ere, honako dokumentu mota hauek ez dira erregistratu behar:

2.– En todo caso, no causarán asiento registral los siguientes tipos de documentos:

a) Erregistratuko den idatzi, eskaera edo komunikazioarekin batera doazenak.

a) Los que acompañan al escrito, solicitud o comunicación que se registra.

b) UPV/EHUren eskumenetatik kanpo dauden idatziak, eskaerak edo komunikazioak.

b) Los escritos, solicitudes o comunicaciones que excedan de las competencias de la UPV/EHU.

c) Dokumentu anonimoak eta igorlea nor den jakiteko aukerarik ematen ez duten idatziak.

c) Los anónimos y escritos de cuyo contenido no se pueda deducir su emisor o emisora.

d) Publizitateko edo propagandako idatziak, eskaerak eta komunikazioak.

d) Los escritos, solicitudes y comunicaciones con carácter publicitario o de propaganda.

e) Gonbidapenak, agurrak, zorion gutunak eta protokolozko gutunak.

e) Las invitaciones, saludas, felicitaciones y cartas de carácter protocolario.

f) Herritarrek UPV/EHUrekin dagokion hitzarmena izenpetuta ez duten estatuko administrazioko, autonomia-erkidegoetako, tokiko erakundeetako eta unibertsitateetako organoei zuzendu nahi dizkieten idatziak, eskaerak edo komunikazioak.

f) Los escritos, solicitudes o comunicaciones dirigidos por los ciudadanos y las ciudadanas a órganos de la Administración de Estado, de las Comunidades Autónomas, de Entidades Locales y Universidades con las que no se hubiera suscrito el correspondiente convenio.

g) Barneko jakinarazpenak.

g) Los avisos de carácter interno.

h) Igorpen idatzi batekin batera joan behar duten ziurtagiriak, aktak, txostenak, memoriak eta ziurtatzeko nahiz epaitzeko beste dokumentu batzuk. Igorpen idatzia erregistratu beharko da.

h) Los certificados, actas, informes, memorias y otros documentos de constancia o juicio, que deberán ir acompañados de un escrito de remisión, que será el que requiera ser registrado.

i) Telegramak eta faxak.

i) Los telegramas y fax.

3.– Erregistroko langileak uko egingo dio aurreko atalean ezarritakoaren arabera erregistra ez daitekeen edozein dokumenturi. Erabaki horren aurka erreklamazioa jarri ahal izango zaio unibertsitateko Idazkaritza Nagusiari; erreklamazioko idatziak atxikita eraman beharko du erregistratu nahi den dokumentuaren kopia bat.

3.– El personal del Registro rechazará cualquier documento que no sea susceptible de registro, de conformidad con lo establecido en el apartado anterior. Esta decisión podrá ser objeto de reclamación ante la Secretaría General de la Universidad, mediante escrito al que se acompañará copia del documento que se pretenda registrar.

4.– Idazkari nagusiak erantsi ahalko dizkio beste dokumentu mota batzuk aurreko paragrafoko zerrendari; hark emango ditu dagozkion argibideak.

4.– La incorporación de otros tipos de documentos a la relación del párrafo anterior corresponderá al Secretario o a la Secretaria General, quien dictará las instrucciones pertinentes.

10. artikulua.– Administrazioko organo eta unitateen arteko komunikazioak.

Artículo 10.– Comunicaciones entre órganos y unidades administrativas.

1.– Oro har, eta aurretik aipatutako 30/1992 Legearen 19. artikuluan ezarritakoaren arabera, UPV/EHUko administrazioko organo eta unitateen arteko komunikazioak haien artean zuzenean egingo dira beti, erregistro sistema orokorretik igaro gabe.

1.– Con carácter general y de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 30/1992, ya citada, las comunicaciones entre órganos y unidades administrativas de la UPV/EHU se efectuarán siempre directamente entre ellos, sin pasar por el sistema de registro general.

2.– UPV/EHUko administrazioko organo eta unitateen arteko komunikazioak barne oharren bidez egingo dira, nagusiki; nolanahi ere, organo edo unitate igorleak organo edo unitate hartzaileak komunikazioa jaso duela idatziz jasota geratzea beharrezkoa dela uste badu, hartu izanaren agiria eskatuko dio. Organo edo unitate hartzaileak berehala egiaztatu beharko du jaso izana, eta komunikazioa jasotzeko erabilitako bide bera erabili beharko du horretarako.

2.– Las comunicaciones entre órganos y unidades administrativas de la UPV/EHU se efectuarán preferentemente a través de notas internas y cuando a juicio del órgano o unidad emisora de la comunicación sea precisa la constancia de su recepción por el órgano o unidad de destino, se solicitará de ésta el oportuno acuse de recibo, que el órgano o unidad receptora deberá verificar de forma inmediata y por el mismo medio en que se reciba la comunicación.

3.– UPV/EHUko administrazioko organo eta unitateen arteko komunikazioak euskarri elektronikoen bitartez egingo dira, nagusiki, komunikazio horietarako berariaz prestatutako tresnen bidez eta emandako jarraibideen arabera.

3.– Las comunicaciones entre órganos y unidades administrativas de la UPV/EHU se efectuarán preferentemente en soporte electrónico, en las herramientas específicamente habilitadas para dichas comunicaciones y de acuerdo a las instrucciones que se dicten.

4.– UPV/EHUren berezko organoek eta zerbitzuek nahitaez eman beharko diote Erregistro Orokorrari euren deialdien eta prozeduren berri, dokumentuak aurkezteko epea ireki baino 10 egun lehenago, gutxienez. Dokumentu horiek non jasoko dituzten adieraziko dute, baita deialdiaren edo prozeduraren gainerako ezaugarriak ere.

4.– Los órganos y servicios propios de la UPV/EHU deberán comunicar obligatoriamente al Registro General de la existencia de las convocatorias y procedimientos que generen, con al menos 10 días de antelación a la apertura del plazo de presentación, haciendo saber el destino de recepción de dicha documentación y demás características de la convocatoria o procedimiento de que se trate.

5.– Erregistro Orokorra dokumentuak aurkezteko toki gisa ezartzen duten prozeduretan, unibertsitateko kideek Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dituzte UPV/EHUko administrazioko organo eta unitateei zuzendu nahi dizkieten eskaerak, idatziak eta komunikazioak. Halaber, euren interesak defendatzeko, beti aurkeztu ahal izango dituzte dokumentuak Erregistro Orokorrean, unibertsitatean betetzen duten karguaren ordezkari gisa jarduten ez dutenean.

5.– Las y los miembros de la comunidad universitaria deberán presentar sus solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los órganos y unidades administrativas de la UPV/EHU en aquellos procedimientos en que se establezca el Registro General como lugar de presentación, y en todo caso podrán hacerlo en defensa de su propios intereses, cuando no actúen en representación del cargo que ejercen o puesto que ocupan en la Universidad.

11. artikulua.– Aurkezpenaren ondorioak.

Artículo 11.– Efectos de la presentación.

1.– UPV/EHUko administrazioko organo eta unitateei zuzendutako eskaera, idatzi eta komunikazioak arautegi honen 6. artikuluan onartutako edozein tokitan aurkezteko erabilitako datak ondorioak izango ditu, hala badagokio, herritarrek bete beharreko epeei dagokienez.

1.– La fecha de presentación de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a órganos y unidades administrativas de la UPV/EHU en cualquiera de los lugares admitidos en el artículo 6 del presente Reglamento producirá efectos, en su caso, en cuanto al cumplimiento de los plazos por los ciudadanos y las ciudadanas.

2.– Aurreko atalean aipatutako eskaera, idatzi eta komunikazioek UPV/EHUko erregistro-sistema orokorrean izango duten sarrera datak hasiera emango dio UPV/EHUk administrazio gisa bete beharreko epeen zenbaketari eta, zehazki, erabaki zehatza jakinarazteko gehienezko epearen zenbaketari.

2.– La fecha de entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones a las que se refiere el apartado anterior en el sistema de registro general de la UPV/EHU producirá como efecto el inicio del cómputo de los plazos que ésta haya de cumplir como administración, y en particular, del plazo máximo para notificar la resolución expresa.

3.– Epeen zenbaketa aurretik aipatutako 30/1992 Legean ezarritakoaren araberakoa izango da; salbuespen bakarra arautegi honen 27.3 artikuluan Erregistro Elektronikoaren bidez izapidetutako eskaera, idatzi eta komunikazioei buruz zehaztutakoa izango da.

3.– El cómputo de plazos se regirá por lo establecido en la Ley 30/1992, ya citada, con la salvedad precisada en el artículo 27.3 del presente Reglamento en lo que se refiere a solicitudes, escritos y comunicaciones tramitadas a través del Registro Electrónico.

12. artikulua.– Eskaera ereduak.

Artículo 12.– Modelos de solicitud.

Herritarrei eskaeren aurkezpena errazte aldera egoki irizten zaionean, izapideak egiteko edo erabakitzeko eskumena duen organoak inprimaki eredu normalizatuak ezarri ahalko ditu. Horiek idazkari nagusiak baimendu beharko ditu, eta erregistro sistema orokorreko bulegoetan aurkezpen epea ireki baino lehen jaso beharko dira. Halako ereduak ezarri beharko dira beti hainbat prozeduraren gaineko ebazpen ugari dakartzaten prozeduretarako eta Unibertsitatearen Erregistro Elektronikoaren bidez (arautegi honen IV. tituluan ezarritakoari jarraiki) izapidetuko diren prozeduretarako.

Cuando se estime conveniente para facilitar a los ciudadanos y a las ciudadanas la presentación de solicitudes, el órgano competente de su instrucción o resolución podrá establecer modelos de formularios normalizados que deberán ser autorizados por el Secretario o Secretaria General y recibirse en las oficinas del sistema de registro general con carácter previo a la apertura del plazo de presentación. En todo caso, deberán establecerse dichos modelos cuando se trate de procedimientos que impliquen la resolución numerosa de una serie de procedimientos, y para los que se vayan a tramitar a través del Registro Electrónico de la Universidad, conforme a lo establecido en el Título IV de este Reglamento.

III. TITULUA
TÍTULO III
DOKUMENTUAK AURKEZTU IZANA EGIAZTATZEKO AGIRIAK ETA KOPIA ZIGILATU, ERKATU ETA ELEKTRONIKOAK EGITEA
EXPEDICIÓN DE RECIBOS DE PRESENTACIÓN, DE COPIAS SELLADAS, COMPULSADAS Y ELECTRÓNICAS

13. artikulua.– Dokumentuak aurkeztu izana egiaztatzeko agiria egitea.

Artículo 13.– Expedición de recibos de la presentación.

1.– Erregistro sistema orokorrean eskaera, idatzi eta komunikazio bat aurkezten duten interesdunek honako hauek egiaztatuko dituen agiria eskatu ahal izango dute: aurkezpenaren data eta ordua, erregistro idazpenaren zenbakia eta interesdunaren datuak. Agiri hori dokumentuak aurkeztean bertan egin beharko diete. Agiri hori automatikoki emango da Erregistro Elektronikoaren bidez izapidetutako eskaeren kasuan, arautegi honen 28.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.– De las solicitudes, escritos y comunicaciones que presenten las personas interesadas en el sistema de registro general podrán exigir el correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación, el número de asiento registral y los datos de la persona interesada, que deberá expedirse en el mismo momento de presentación de aquéllas. La expedición de dicho recibo será automática en el caso de solicitudes tramitadas a través del Registro Electrónico, conforme a lo establecido en el artículo 28.2 de este Reglamento.

2.– Interesdunak eskaeraren, idatziaren edo komunikazioaren kopia bat badakar hura aurkezteko unean, egiaztagiria kopia hori bera izango da; erregistroko langileak dagokion zigilua inprimatuko du kopian, eskaeraren edukia eta kopiarena berdin-berdinak direla egiaztatu ostean.

2.– Cuando la persona interesada aporte una copia de la solicitud, escrito o comunicación en el momento de la presentación, el recibo consistirá en la mencionada copia, en la que se estampará por el personal del registro el oportuno sello de copia, tras la verificación de la exacta concordancia entre el contenido de la solicitud y el de la copia.

3.– Interesdunak ez badakar kopiarik, erregistroko langileak bi aukera izango ditu: kopia bat egitea eta aurreko atalean deskribatutako eragiketak gauzatzea, edo dokumentua aurkeztu izana egiaztatzeko agiri bat egitea, idazkari nagusiak onartutako eredu normalizatuari jarraiki.

3.– Si el interesado o la interesada no aportase copia, el personal del registro podrá optar por procurar una copia sobre la que efectuar las operaciones descritas en el apartado anterior, o por la expedición de un recibo de presentación, de acuerdo al modelo normalizado aprobado por el Secretario o la Secretaria General.

14. artikulua.– Dokumentu originalak aurkeztean kopia zigilatuak egitea.

Artículo 14.– Expedición de copias selladas por aportación de originales.

1.– Administrazioko prozedura arauen edo jardute arauen arabera herritarrek dokumentu originalak aurkeztu behar badituzte eskaera, idatzi edo komunikazioarekin batera, dokumentu horiek erregistro bulegoan aurkezten dituztenean haien kopia zigilatu bat jasotzeko eskubidea izango dute.

1.– Cuando las normas de procedimiento o actuación administrativa requieran que el ciudadano o la ciudadana aporte documentos originales junto a su solicitud, escrito o comunicación, éstos tendrán derecho a la expedición, en el momento de su presentación en la oficina de registro, de una copia sellada de dichos documentos.

2.– Eskubide hori bete dadin, herritarrek kopia bat aurkeztuko dute, langileek originalarekin erka dezaten; langileek zigilu bat inprimatuko diote kopiari, sarrera data, aurkezpen tokia eta organo hartzailea adierazita, eta bueltan itzuliko diote interesdunari.

2.– Para el ejercicio de este derecho, el ciudadano o la ciudadana aportará una copia que será cotejada con el original por el personal y le será devuelta una vez diligenciada con un sello en el que conste la fecha de entrega, el lugar de presentación y órgano destinatario.

3.– Kopia zigilatuak egiaztatu egingo du dokumentu originala dagokion administrazioaren esku dagoela, eta balioduna izango da aurretik aipatutako 30/1992 Legearen 35.f) artikuluak aitortutako eskubidea erabiltzeko, baita prozedura edo jardutea amaitzean dokumentu originala itzultzea eskatzeko ere, aplikatu beharreko araudiak ezarritakoaren arabera.

3.– La copia sellada acreditará que el documento original se encuentra en poder de la administración correspondiente, siendo válida a los efectos del ejercicio del derecho reconocido por el artículo 35.f) de la ya citada Ley 30/1992, así como para solicitar en su caso, la devolución del documento original una vez finalizado el procedimiento o actuación, de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación.

4.– Kopia zigilatua administrazio unitate eskudunari emango zaio, dokumentu originala interesdunari itzultzean. Dokumentu originalak ustekabean galdu edo suntsituz gero, UPV/EHUk hartuko ditu beregain gertaera horretatik eratorritako erantzukizun guztiak.

4.– La copia sellada será entregada a la unidad administrativa competente en el momento de devolución del original a la persona interesada. En caso de pérdida o destrucción accidental de los documentos originales, la UPV/EHU deberá hacerse cargo de todas las responsabilidades derivadas.

5.– Erregistroko langile publikoek ez dituzte egingo erregistro sistema orokorretik bideratuko ez diren idatzien kopia zigilatuak.

5.– El personal del registro no expedirá copia sellada de escritos que no se vayan a cursar por el sistema de registro general.

6.– Ez dituzte inolaz ere egingo argitalpen edo inprimakien kopia zigilatuak.

6.– En ningún caso se emitirán copias selladas de publicaciones o impresos.

7.– Erregistro Elektronikoaren bidez izapidetutako eskaera, idatzi eta komunikazioekin batera doazen dokumentu digitalizatuei dagokienez, egiaztagiri bat egingo da, arautegi honen 28. artikuluan ezarritakoaren arabera. Horrek ez du, inolaz ere, kopia zigilatuaren izaera izango.

7.– De los documentos digitalizados que acompañen a las solicitudes, escritos y comunicaciones tramitadas a través del Registro Electrónico, conforme a lo establecido en el artículo 28 de este Reglamento se generará un recibo acreditativo que en ningún caso tendrá carácter de copia sellada.

15. artikulua.– Kopia erkatuak egitea horiek aurkezteko.

Artículo 15.– Expedición de copias compulsadas para su aportación.

1.– Administrazioko prozedura edo jardute baten arau erregulatzaileek dokumentu originalen kopia erkatuak eskatzen badituzte, herritarrek bueltan jaso ahal izango dituzte dokumentu originalak; horretarako, jatorrizko dokumentuarekin batera kopia bat aurkeztu beharko dute.

1.– Cuando las normas reguladoras de un procedimiento o actuación administrativa requieran la aportación de copias compulsadas de documentos originales, el ciudadano o la ciudadana podrá ejercer su derecho a la devolución de dichos documentos originales, para lo cual deberá aportar, junto al documento original, una copia del mismo.

2.– Erregistroko langileak kopia eta originala alderatuko ditu, edukiak berdin-berdinak direla egiaztatzeko, eta egiaztatzeko zigilu bat inprimatuko du kopian. Benetakotzat egiaztatutako kopia dagokion eskaera, idatzi edo komunikazioari atxikiko zaio, dagokion hartzaileari igortzeko.

2.– El personal del registro efectuará el cotejo de la copia con el original, comprobando la identidad de sus contenidos, y estampará un sello de compulsa en la copia, que quedará así autenticada y se unirá a la solicitud, escrito o comunicación a la que se acompañe para su remisión a destino.

3.– Egiaztatzeko zigiluan adierazita egongo da data, baita erkaketa egin duen organoaren eta langilearen identifikazioa ere.

3.– El sello de compulsa expresará la fecha en que se practica, así como la identificación del órgano y del personal que la practique.

4.– Kopia erkatuak dokumentu originalaren balio berbera izango du dagokion prozedura zehatzean, baina ez du inolaz ere bermatuko jatorrizkoaren egiazkotasuna.

4.– La copia compulsada tendrá la misma validez que el original en el procedimiento concreto de que se trate, sin que en ningún caso acredite la autenticidad del original.

5.– Prozeduren gaineko ebazpen ugari dakartzaten kasuetan eta idazkari nagusiak zehaztutakoetan, izapideak egingo dituen unitatea arduratuko da dokumentuak erkatzeaz eta egiaztatzeaz, herritarrei arreta eraginkorra eta kalitatezkoa eskaintze aldera.

5.– En aquellos casos que impliquen la resolución numerosa de procedimientos, y en los que así se determine por el Secretario o Secretaria General, en aras de la eficacia y la calidad de la atención al ciudadano o a la ciudadana, la práctica del cotejo y compulsa recaerá sobre la unidad encargada de la tramitación.

6.– Dokumentuak ez dira erkatuko, baldin eta ez badoaz herritarrek erregistroan aurkeztuko dituzten eskaera, idatzi eta komunikazioekin batera edo prozeduraren arauek ez badute halakorik eskatzen.

6.– No será procedente la compulsa de copias de documentos cuando no acompañen a solicitudes, escritos y comunicaciones que vayan a ser presentadas por el ciudadano o la ciudadana ante el registro o no se requiera por las normas del procedimiento la aportación de las mismas.

16. artikulua.– Paperean dauden dokumentu originalen erkatze elektronikoa.

Artículo 16.– Compulsa electrónica de documentos originales en papel.

1.– Dokumentuen erkatze elektronikoa paperean dauden dokumentu originalak digitalizatzeko prozedura segurua da, eta jatorrizko dokumentuaren kopia elektroniko bat sortzen du. Horretarako, erregistroko langile baten sinadura elektroniko aitortua erabiltzen du. Langile horrek bermatzen du dokumentu originalaren eta kopia elektronikoaren edukiak berdinak eta zehatzak direla.

1.– La compulsa electrónica de documentos es un procedimiento seguro de digitalización de la documentación de originales en papel que produce una copia electrónica del documento original, utilizando para ella la firma electrónica reconocida de una empleada o un empleado público del Registro, que es la que garantiza la identidad y fidelidad de los contenidos del documento original y de la copia electrónica.

2.– Erkatze elektronikoa egiteko, erkatu beharreko jatorrizko dokumentuak digitalizatuko dira, eta fitxategi bat sortuko da zehaztutako formatuan; fitxategi hori pantailan agertuko da, lortutako irudiarekin. Paperean dagoen dokumentu originalaren irudia eta ordenagailuaren pantailan agertutakoa erkatu ostean, kopia elektronikoa sinatuko da, erkaketa egingo duen langilearen sinadura elektronikoa erabilita. Kopia erkatuari dokumentuaren identifikatzaile unibertsala erantsiko zaio, baita erkaketaren data eta ordua eta erregistroko langilearen sinaduraren identifikazioa ere.

2.– Para realizar la compulsa electrónica se digitalizarán los documentos originales en papel sujetos a compulsa, produciendo un fichero en el formato en el que se determine, que se mostrará en la pantalla del ordenador con la imagen obtenida. Una vez cotejada la imagen del documento original en papel con el mostrado en la pantalla del ordenador, se procederá a la firma de la copia electrónica mediante la utilización de la firma electrónica de la empleada o del empleado público que realice la compulsa. A la copia compulsada se le añadirá un localizador universal del documento, así como la fecha y hora de la compulsa y la identificación de la firma de la empleada o del empleado público del Registro.

3.– Elektronikoki erkatu ostean, dokumentu originalak interesdunei itzuliko zaizkie, eta dokumentuaren identifikatzaile unibertsala jakinaraziko zaie, jatorrizko eskaerari erantsi diezaioten. Elektronikoki erkatutako dokumentuek jatorrizko dokumentuaren balio berbera izango dute dagokion prozedura zehatzean edo UPV/EHUk izapidetuko duen beste edozein prozeduratan; nolanahi ere, ez dute, inolaz ere, dokumentu originalaren egiazkotasuna bermatuko.

3.– Los documentos originales, una vez compulsados electrónicamente, se devolverán a las personas interesadas que presentaron y se les comunicará el localizador universal del documento a efectos de su aportación a la solicitud de origen. Los documentos compulsados electrónicamente tendrán la misma validez que el documento original en el procedimiento concreto de que se trate o en cualquier otro que se tramite por la UPV/EHU, sin que en ningún caso acredite la autenticidad del documento original.

17. artikulua.– Elektronikoki erkatutako dokumentuen formatua.

Artículo 17.– Formato de los documentos compulsados electrónicamente.

1.– Elektronikoki erkatutako dokumentuak gordetzeko formatua Idazkaritza Nagusiak zehaztuko du, Informazio eta Komunikazio Teknologien (IKT) Gerenteordetzak izendatutako zerbitzuarekin koordinatuta.

1.– Los documentos compulsados electrónicamente se almacenarán utilizando el formato que se determine por la Secretaría General en coordinación con el servicio que designe la Gerencia para las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).

2.– Formatu horrek paperezko euskarria duen dokumentu originalaren kopia bat gordeko du; kopia hori enkriptatze algoritmoak eta sortutako sinadura aitortua aplikatuz lortuko da.

2.– Este formato deberá almacenar una copia del documento original en papel, que será el resultado de aplicar algoritmos de encriptación y la firma reconocida generada.

18. artikulua.– Kopia elektronikoak.

Artículo 18.– Copias electrónicas.

1.– 11/2007 legearen 6.2.e) artikuluaren eta 30/1992 legearen 35.a) artikuluaren arabera, interesdunek bermatuta dute dokumentu elektronikoen kopia elektronikoak jasotzeko eskubidea, baldintza hori daukaten espedienteei dagokienez. Interesdunek dokumentuen kopiak jasotzeko duten eskubidea dagokion organoak baimendu beharko du, sinadura elektronikoaren bidez.

1.– Se garantiza el derecho de las personas interesadas a obtener copias electrónicas de documentos electrónicos con respecto a los expedientes que disfruten de esta condición, conforme al artículo 6.2.e) de la Ley 11/2007 y al artículo 35.a) de la Ley 30/1992. El derecho por parte de la persona interesada a la obtención de copias de los documentos, deberá ser autorizado por el órgano correspondiente mediante firma electrónica.

2.– UPV/EHUk egindako kopia elektronikoak (erakundeak berak paperean emandako dokumentuenak edo interesdunak paperean ekarritako dokumentuenak) egiazko kopiatzat hartuko dira, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 46. artikuluan aurreikusitako eskakizunak eta jardunak betetzen badira, betiere.

2.– Las copias electrónicas realizadas por la UPV/EHU de documentos emitidos originalmente por la misma o por el propio interesado o interesada en soporte papel tendrán la consideración de copias auténticas siempre y cuando se cumplan los requerimientos y actuaciones previstas en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.– Era berean, dokumentu elektronikoak paperezko kopia bilaka daitezke, kopiatzeko prozedura automatizatuen bidez. Halakoetan, paperean dagoen dokumentua egiazko kopiatzat hartuko da, baldin eta baduen haren edukia jatorrizko dokumentu elektronikoaren identifikazioarekin baliozkotzea ahalbidetuko duen egiaztatzeko kode-mekanismo seguru bat.

3.– Asimismo, los documentos electrónicos pueden trasladarse a copias en soporte papel mediante procedimientos automatizados de copia. En este caso, el documento en soporte papel tendrá la consideración de copia auténtica siempre que incorpore un mecanismo de código seguro de verificación que permita validar su contenido con la identificación del documento electrónico original.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
ERREGISTRO ELEKTRONIKOA ETA JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOAK
REGISTRO ELECTRÓNICO Y LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
ERREGISTRO ELEKTRONIKOAREN SORRERA ETA HAREN FUNTZIONAMENDU ERREGIMEN OROKORRA
DE LA CREACIÓN Y RÉGIMEN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO ELECTRÓNICO

19. artikulua.– Erregistro Elektronikoa.

Artículo 19.– Del Registro Electrónico.

Titulu honen xedea UPV/EHUren Erregistro Elektronikoa sortzea eta haren funtzionamendua arautzea da; halaber, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legearen 24. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitakoari jarraiki, bitarteko elektronikoen bidez igorritako eskaera, idatzi eta komunikazioak aurkezteko, jasotzeko edo igortzeko aintzat hartu beharreko baldintzak ezarri nahi ditu.

El presente título tiene por objeto la creación y regulación del funcionamiento del Registro Electrónico de la UPV/EHU, así como el establecimiento de los requisitos y condiciones que habrán de observarse en la presentación, recepción o remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios electrónicos, de acuerdo con las previsiones del artículo 24 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

20. artikulua.– Erregistro Elektronikoren sorrera eta atxikitze organiko nahiz funtzionala.

Artículo 20.– Creación del Registro Electrónico y adscripción orgánica y funcional.

1.– Otsailaren 15eko 17/2011 Dekretuaren bidez onartutako UPV/EHUko Estatutuen 187. artikuluan ezarritakoaren arabera, UPV/EHUren Erregistro Elektronikoa sortuko da, UPV/EHUren Erregistro Orokorraren Erregistro Osagarria izango dena eta Idazkaritza Nagusiaren mende egongo dena.

1.– Se crea el Registro Electrónico de la UPV/EHU, con el carácter de Registro Auxiliar del Registro General de la UPV/EHU, dependiente de la Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de los Estatutos de la UPV/EHU, aprobados por Decreto 17/2011, de 15 de febrero.

2.– Dagokion Lanpostuen Zerrendako aurreikuspenen arabera Erregistro Orokorraren eskumena duen administrazio unitateak beteko ditu Erregistro Elektronikoaren funtzioak.

2.– Las funciones del Registro Electrónico serán desempeñadas por la unidad administrativa a la que competa el Registro General, de acuerdo con las previsiones de la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo.

3.– UPV/EHUren Erregistro Elektronikoak xedapen honen 4. artikuluan deskribatutako funtzioak beteko ditu, artikulu horren lehen puntuko d eta e ataletan zehaztutakoak izan ezik.

3.– El Registro Electrónico de la UPV/EHU desarrollará las funciones descritas en el artículo 4 de la presente Disposición, exceptuando los apartados d y e del primer punto de dicho artículo.

21. artikulua.– Erregistro Elektronikoaren aplikazio eremua.

Artículo 21.– Ámbito de aplicación del Registro Electrónico.

1.– UPV/EHUren Erregistro Elektronikoaren zeregina da interesdunek edo haien ordezkariek sinadura elektronikoa erabiliz bitarteko telematikoz igorritako dokumentu mota hauek jasotzea nahiz igortzea eta horien sarrera nahiz irteera erregistroak egitea:

1.– El Registro Electrónico de la UPV/EHU tiene como función la recepción, remisión y la anotación de los correspondientes registros de entrada y salida de los siguientes documentos transmitidos por las personas interesadas o sus representantes por vía telemática mediante firma electrónica:

a) Egoitza elektronikoan argitaratutako prozeduren katalogoan zehaztuta dauden eta UPV/EHUko organoek ebatzi behar dituzten zerbitzu, prozedura eta izapideei dagozkien dokumentu elektroniko normalizatuak, dagozkien inprimaki ereduen arabera beteak.

a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifican en el catálogo de procedimientos publicado en la sede electrónica, cumplimentados de acuerdo a su correspondiente modelo de formulario, cuya Resolución corresponda a órganos de la UPV/EHU.

b) Aurreko puntuan aipatutakoak ez diren beste edozein eskaera, idatzi edo komunikazio, UPV/EHUko organoren bati dagokion eskabide orokorreko inprimakiaren bidez zuzendua, 11/2007 Legearen 24. artikuluan ezarritakoaren arabera.

b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación, distinto de los mencionados en el apartado anterior, dirigido a cualquier órgano de la UPV/EHU, a través del correspondiente formulario de solicitud genérica, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 11/2007.

c) Interesdunei egin beharreko jakinarazpenak, komunikaziorako bide nagusi gisa bitarteko elektronikoak hautatu dituztenean, edo helbide elektronikoa adieraziz halako bitartekoak erabiltzeko baimena eman dutenean.

c) Las notificaciones correspondientes en todos aquellos procedimientos en los que los respectivos interesados e interesadas hayan señalado la utilización de medios electrónicos como forma preferente de comunicación, o hayan consentido expresamente su utilización, identificando además la dirección electrónica correspondiente.

2.– Idazkaritza Nagusiak erantsi ahal izango dizkio beste izapide, prozedura eta inprimaki batzuk aipatutako prozeduren katalogoari.

2.– La incorporación de nuevos trámites, procedimientos y formularios al catálogo de procedimientos ya citado corresponderá a la Secretaría General.

22. artikulua.– Eskaerak, idatziak, komunikazioak eta bestelako dokumentuak aurkezteko baldintza orokorrak.

Artículo 22.– Condiciones generales para la presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y otros documentos.

1.– UPV/EHUren Erregistro Elektronikora egoitza elektronikoaren bidez sartu ahalko da. Egoitza horretan, Erregistro Elektronikoan izapidetu daitezkeen prozeduren zerrenda eguneratua egongo da, 21. artikuluko aurreikuspenekin bat etorriko dena.

1.– El acceso al Registro Electrónico de la UPV/EHU se realizará a través de la sede electrónica. En la citada sede figurará la relación actualizada de procedimientos que pueden tramitarse en dicho registro, de acuerdo con las previsiones del artículo 21.

2.– Erregistro Elektronikoan egindako aurkezpenek aipatutako 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan onartutako bideen bidez egindakoen ondorio berak izango dituzte. Dokumentuak horrela aurkezteko, dokumentu eta kopia digitalizatuak eransteko aukera emango duen prozedura elektronikoari jarraitu beharko zaio, eta prozedura horretako eredu normalizatuak erabili beharko dira.

2.– La presentación en el Registro Electrónico tendrá idénticos efectos que la realizada por los demás medios admitidos en el artículo 38.4 de la mencionada Ley 30/1992, y deberá hacerse siguiendo el correspondiente procedimiento electrónico, que permita anexar documentos y copias digitalizadas, y a través de los modelos normalizados que se integran en éste.

3.– Eredu horietan, markatuta egongo dira Erregistro Elektronikoak eskaerak, idatziak eta komunikazioak onartzeko nahitaez bete beharreko eremuak. Eskaeraren inprimakian, jakinarazpenak jasotzeko posta-helbide bat edo helbide elektroniko bat adieraziko da. Eredu horiek egoitza elektronikoan argitaratuta egongo dira.

3.– En dichos modelos se señalarán los campos que deben ser completados para que las solicitudes, escritos y comunicaciones sean aceptadas por el Registro Electrónico. En todo caso, en el formulario de solicitud figurará un domicilio a efecto de notificaciones o una dirección electrónica habilitada para ello. Estos modelos figurarán publicados en la sede electrónica.

4.– Eskaerak, idatziak eta komunikazioak nahi izanez gero bakarrik aurkeztuko dituzte interesdunek UPV/EHUren Erregistro Elektronikoan; nahiago badute, UPV/EHUren gainerako erregistroak edo 6.2 artikuluan adierazitako bideak erabili ahalko dituzte.

4.– La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones a través del Registro Electrónico de la UPV/EHU tendrá carácter voluntario para las personas interesadas, siendo alternativa a la utilización de los restantes registros de la UPV/EHU o a los indicados en el artículo 6.2.

23. artikulua.– Ordezkaritza.

Artículo 23.– Representación.

1.– Pertsona fisiko eta juridikoek ordezkari baten bitartez jardun ahalko dute. Ordezkari horrek bere sinadura elektronikoa erabili beharko du. Hala izanez gero, ordezkaritza mota bakoitzari aplika dakizkiokeen berariazko arauak errespetatu beharko dira.

1.– Las personas, físicas y jurídicas, podrán actuar a través de un representante que, en todo caso, habrá de utilizar su propia firma electrónica. En este supuesto, habrán de respetarse las normas específicas que resulten aplicables a cada modalidad de representación.

2.– Era berean, pertsona juridikoek egin beharreko jardute eta izapideen kasuan, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen 7. artikuluak aipatzen dituen egiaztagiriak erabili ahal izango dira, organo eskudunak hala ezartzen duenean.

2.– Igualmente, para las actuaciones y trámites que deben realizar las personas jurídicas podrán utilizarse los certificados a que se refiere el artículo 7 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, cuando así si haya establecido expresamente por el órgano competente.

3.– Erregistro Elektronikoaren bitartez aurkeztutako eskaeran interesdun bat baino gehiago badago, ordezkari bat izendatuko da administrazio prozedurarako, eta horrek sinatuko du guztien izenean. Jarduerak ere ordezkari izendatutako pertsonarekin egingo dira.

3.– Cuando en una solicitud presentada a través del Registro Electrónica haya más de una persona interesada, se designará a una persona representante en el procedimiento administrativo, y ésta firmará en representación de todas ellas. Las actuaciones se efectuarán con la persona que se haya designado como representante.

24. artikulua.– Dokumentuak funtzionario gaituen bitartez aurkezteko prozedura.

Artículo 24.– Procedimiento de presentación por funcionario o funcionaria habilitada.

1.– Herritar batek ez badauka Unibertsitatearen Erregistroan elektronikoki izapidetu daitezkeen eskaerak, idatziak eta komunikazioak aurkezteko onartuta dauden sinadura elektronikoko sistemarik, funtzionario publiko gaitu batek identifikatzea edo egiaztatzea eskatu ahal izango du.

1.– Cuando un ciudadano o una ciudadana no disponga de los sistemas de firma electrónica admitidos para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones previstos para su tramitación electrónica en el Registro de la Universidad, podrá solicitar la identificación o autenticación por funcionario o funcionaria pública habilitada.

2.– Aurreko paragrafoan ezarritakoa eraginkorra izan dadin, herritarrak dagokion inprimakia bete beharko du, eta bertan adierazi beharko ditu izen-deiturak, NAN edo AIZ zenbakia eta identifikazio elektronikoaren xede den prozedura edo izapidea. Gero, idatziz emango du baimen argia, funtzionario gaituak identifika dezan, eta hori idatziz jasota geratuko da, desadostasun-kasuetarako edo auzietarako.

2.– Para la eficacia de lo dispuesto en el párrafo anterior, el ciudadano o la ciudadana deberá cumplimentar el formulario correspondiente en el que hará constar nombre, apellidos, número del DNI o NIE, procedimiento o trámites para el que solicita identificación electrónica y prestará consentimiento expreso y escrito para que el funcionario o la funcionaria habilitada lo identifique, quedando constancia de ello para los casos de discrepancia o litigio.

3.– Identifikazio eskaera aurkeztean, herritarrak bere nortasun-agiri nazionala edo atzerritarren identifikazio-zenbakia erakutsi beharko dio funtzionario gaituari.

3.– En el momento de presentación de la solicitud de identificación, el ciudadano o la ciudadana deberá mostrar al funcionario o a la funcionaria habilitada su DNI o NIE.

4.– Funtzionario gaituak herritarrari laguntza eskainiko dio, eskaera, idatzia edo komunikazioa betetzeko, eta haren kopia erregistratua emango dio.

4.– El funcionario o la funcionaria habilitada asistirá al ciudadano o a la ciudadana en la cumplimentación de la solicitud, escrito o comunicación, entregándole la copia registrada de la misma.

5.– Izapidea amaituta, funtzionarioak dagokion prozedurako organo edo unitate eskudunari bidaliko dio herritarrak betetako inprimakia, eta sistemak eskaerari, idatziari edo komunikazioari esleitu dion erregistro-zenbakia adieraziko du.

5.– Finalizado el trámite, el funcionario o la funcionaria que lo haya realizado remitirá al órgano o unidad competente para el procedimiento de que se trate el formulario cumplimentado por el ciudadano o la ciudadana, indicando el número de registro asignado por el sistema a la solicitud, escrito o comunicación que se haya presentado.

6.– Funtzionario gaituak izapidea elektronikoki sinatzean, gainerako izapide elektronikoa herritarrarekin gauzatuko da, ez funtzionarioarekin; hala ere, beharrezkoa izanez gero, herritarrak berriz erabili ahal izango du funtzionario gaitu baten sinadura elektronikoa.

6.– Una vez que el funcionario o la funcionaria habilitada firme electrónicamente el trámite en cuestión, el resto de la tramitación electrónica se desarrollará con el ciudadano o la ciudadana y no con el funcionario o la funcionaria, sin perjuicio de que dichas personas puedan volver a requerir, en caso de que sea necesario, la utilización de un instrumento de firma electrónica por parte de funcionario o funcionaria habilitada.

7.– UPV/EHUk eguneratuta izango du artikulu honetan araututako identifikazioa eta egiaztatzea egin ahal duten funtzionarioen erregistroa.

7.– La UPV/EHU mantendrá actualizado un registro de (los) funcionarios y funcionarias habilitadas para la identificación y autenticación regulada en este artículo.

25. artikulua.– Gutxieneko baliabide teknikoak erregistrora sartzeko eta hura erabiltzeko.

Artículo 25.– Requerimientos técnicos mínimos necesarios para el acceso y la utilización del registro.

1.– Web-nabigatzaile bat erabili beharko da Internet bidez UPV/EHUren Erregistro Elektronikora sartzeko.

1.– El acceso de los ciudadanos y de las ciudadanas a través de internet al Registro Electrónico de la UPV/EHU se realizará a través de un navegador web.

2.– Egoitza elektronikoan, erabil daitezkeen sistema eragileen eta nabigatzaileen zerrenda kontsultatu ahal izango da, baita onartutako dokumentu elektronikoen formatua ere.

2.– En la sede electrónica estará disponible la relación de los sistemas operativos y navegadores que pueden ser utilizados por las personas interesadas, así como el formato de los documentos electrónicos admisibles.

26. artikulua.– Erregistro Elektronikoak onartzen dituen sinadura elektronikoko sistemak.

Artículo 26.– Sistemas de firma electrónica admitidos por el Registro Electrónico.

UPV/EHUk ondoren aipatzen diren sinadura elektronikoko sistemak onartuko ditu, nortasuna egiaztatzeko tresna gisa, herritarrekin eta beste herri-administrazioekin dituen harreman elektronikoetan: UPV/EHUren korporazio-txartela, ONA txartela (herri erabilera anitzeko osasun txartela) eta herritarren txartela, horiek guztiak UPV/EHUk onartutako ziurtapen-zerbitzu prestatzaileek igorriak; Moneta eta Tinbre Fabrika Nazionalak igorritako ziurtagiriak; eta, oro har, Nortasun Agiri Nazional Elektronikoaren barnean dauden pertsona fisikoen ziurtagiri errekonozituak, baita ordenamendu juridikoak ezarritako baldintzak betetzen dituzten eta UPV/EHUren egoitza elektronikoan jasotzen diren gainerako ziurtagiriak ere.

La UPV/EHU admitirá como medios de acreditación de la identidad, en sus relaciones electrónicas con los ciudadanos y las ciudadanas y con las restantes Administraciones Públicas, los sistemas de firma electrónica siguientes: la tarjeta corporativa de la UPV/EHU, la tarjeta ONA (Tarjeta Electrónica Sanitaria con Usos Ciudadanos) y la tarjeta del ciudadano/a, emitidos todos estos por prestadores de servicios de certificación admitidos por la UPV/EHU, los certificados emitidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y en todo caso, los certificados reconocidos de persona física incluidos en el Documento Nacional de Identidad Electrónica, así como aquellos otros que, en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, se recojan en la sede electrónica de la UPV/EHU.

27. artikulua.– Dokumentuak jasotzea eta epeak zenbatzea.

Artículo 27.– Recepción de documentos y cómputo de plazos.

1.– UPV/EHUren Erregistro Elektronikoaren bidez, urteko egun guztietan aurkeztu ahal izango dira eskaerak, idatziak eta komunikazioak, eguneko hogeita lau orduetan. Erregistro Elektronikoak EAEko egutegi eta ordutegi ofiziala erabiliko du, eta egun eta ordu ofizial horiek egoitza elektronikoan agertuko dira.

1.– El Registro Electrónico de la UPV/EHU permitirá la correspondiente presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro horas del día. El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial que rige en la Comunidad Autónoma de Euskadi, que deberá figurar visible en la sede electrónica.

2.– Soilik mantentze-lan tekniko edo operatiboko arrazoiengatik eten ahal izango da eskaeren, idatzien eta komunikazioen harrera, behar-beharrezkoa den denboraz. Etena denborarekin iragarriko da, ahal den aurrerapenaz, jakinaren gainean jartzeko Erregistro Elektronikoaren erabiltzaileak. Erregistro Elektronikoaren etena aurreikusita ez dagoenean, horren berri emango zaio pertsona erabiltzaileari mezu baten bidez, ahal den neurrian betiere.

2.– Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones. La interrupción deberá anunciarse a los potenciales usuarios e usuarias del Registro Electrónico con la antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada en el funcionamiento del Registro Electrónico, y siempre que sea posible, la persona usuaria visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.

3.– Egun baliogabe izango dira UPV/EHUren Erregistro Elektronikoan halakotzat hartzen direnak arautegi honen I. eranskinean. Egun baliogabeetan Erregistro Elektronikora iristen diren eskaera, idatzi eta komunikazioen kasuan, hurrengo lehen egun baliodunaren lehen orduan hartutzat joko dira, harrera egun baliogabe batean berariaz baimenduta dagoenean izan ezik. Dokumentuak elektronikoki aurkezteak ez ditu aldatuko inolaz ere arautegiak ezarritako epeak.

3.– Serán considerados días inhábiles para el Registro Electrónico de la UPV/EHU los así declarados en el anexo I del presente Reglamento. La entrada de solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil para el Registro Electrónico se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que se permita expresamente la recepción en un día inhábil. En ningún caso la presentación electrónica de documentos implicará la modificación de los plazos establecidos reglamentariamente.

4.– Erregistro Elektronikoan egun baliogabeetan eginiko irteera-idazpenak, epeak zenbatzeari dagokionez, hurrengo egun baliodunean eginikotzat hartuko dira.

4.– Las anotaciones del Registro Electrónico de salidas en días inhábiles se entenderán realizadas, a efectos del cómputo de plazos, el siguiente día hábil.

5.– UPV/EHUren Erregistro Elektronikoak ez du eskaera, idatzi edo komunikazioarekin batera bidaltzen diren dokumentuen kopia zigilaturik edo erkaturik egingo.

5.– En ningún caso el Registro Electrónico de la UPV/EHU realizará funciones de expedición de copias selladas o compulsadas de los documentos que, en su caso, se transmitan junto con la solicitud, escrito o comunicación.

6.– Digitalizatu ezin daitekeen eta elektronikoki bidal ezin daitekeen dokumentazio gehigarria aurkeztu nahi edo behar denean eskaera edo komunikazio elektronikoarekin batera (edo dokumentuak erkatu behar direnean edota originalak aurkeztu), UPV/EHUren beste edozein erregistrotan edo 6.2 artikuluan adierazitakoetan aurkeztuko da dokumentazio hori. Dokumentazio horretan, dagokion banan-banako erregistro-zenbakia aipatuko da (hurrengo artikuluan aipatzen den zenbakia, hain zuzen).

6.– Si se desea o se requiere, durante la tramitación del procedimiento, aportar documentación anexa a la solicitud o comunicación electrónica, que no puede ser digitalizada y remitida por el procedimiento electrónico establecido o que precisa de compulsa o debe aportarse el original, ésta deberá ser presentada a través de cualquiera de los restantes Registros de la UPV/EHU o a los indicados en el artículo 6.2. En dicha documentación se hará mención al correspondiente número de registro individualizado al que se refiere el artículo 28 siguiente.

28. artikulua.– Erregistro Elektronikoaren bermeak.

Artículo 28.– Garantías proporcionadas por el Registro Electrónico.

1.– Erregistro Elektronikoaren informazio-sistemak ondoren aipatzen diren datuak jasoko ditu idazpen bakoitzean, eta erregistro bat egingo du idazpen bakoitzeko, erregistro zenbaki bati lotua, aurkeztu beharreko dokumentazioa azalduko duena:

1.– El sistema de información que soporte el Registro Electrónico garantizará la constancia de los siguientes datos en cada asiento que se practique, estableciéndose un registro por asiento en el que se identifique la documentación presentada, que se asociará al número de registro correspondiente:

– Banan-banako erregistro zenbakia: hau da, REE hizkiak (sarrera erregistroen kasuan) edo RES hizkiak (irteera erregistroen kasuan), gehi data (zortzi zenbaki: urtea, eguna eta hilabetea), gehi ordua (4 zenbaki: aurkezpenaren ordua eta minutuak), eta 4 zenbakiren konbinazioa, idazpenaren bakartasuna bermatzeko.

– Un número de registro individualizado, compuesto por las letras REE, en el caso de un registro de entrada, o por las letras RES, en caso de un registro de salida, seguido de la fecha, expresada con 8 dígitos para el año, día y mes; y de la hora, expresada con 4 dígitos para la hora y minutos concretos de presentación, y una combinación de 4 dígitos que garantiza la unicidad del asiento practicado.

– Interesdunaren identifikazioa: izen-deiturak, nortasun-agiria edo pasaportea (indarrean), posta helbidea eta helbide elektronikoa; eta pertsona juridikoen kasuan, izen soziala, identifikazio fiskaleko kodea eta helbide soziala. Hala dagokionean, administrazio organo igorlea ere adieraziko da.

– Identificación de la persona interesada, mediante su nombre y apellidos, documento nacional de identidad o pasaporte en vigor, dirección postal y correo electrónico; y en el caso de personas jurídicas, la denominación social, código de identificación fiscal y domicilio social. Cuando proceda, se hará constar el órgano administrativo remitente.

– Aurkezpen data eta ordua.

– Fecha y hora de presentación.

– Zer organori zuzentzen zaion dokumentu elektronikoa.

– Órgano al que se dirige el documento electrónico.

– Erregistratutako dokumentuaren izaera eta edukia.

– Naturaleza y contenido del documento registrado.

– Egokitzat hartzen den beste edozein informazio, erregistrorako erabili den prozedura elektronikoaren arabera.

– Cualquier otra información que se considere pertinente en función del procedimiento electrónico origen del registro.

2.– Eskaera, idatzi edo komunikazio bat jasotzean, Erregistro Elektronikoak hartu izanaren agiri bat igorriko du automatikoki, elektronikoki sinatua, fitxategian gorde eta inprimatu ahal izango dena. Agiri horretan, interesdunak emandako datuak agertuko dira, harreraren egun eta orduarekin eta sarrera-zenbakiarekin batera.

2.– Tras la recepción de una solicitud, escrito o comunicación, El Registro Electrónico emitirá automáticamente un recibo firmado electrónicamente, que pueda ser archivado e impreso, en el que constarán los datos proporcionados por la persona interesada, junto con la acreditación de la fecha y hora en que se produjo la recepción y el número de entrada asignado.

3.– Hartu izanaren agiririk sortzen ez bada (edo transmisioan errore edo akats bat izan dela dioen mezuren bat jasotzen bada), eskaerarik hartu ez dela ulertuko da, eta beste une batean egin beharko da aurkezpena, edo beste baliabide batzuekin.

3.– La no generación del recibo o, en su caso, la recepción de un mensaje de indicación de error o deficiencia de la transmisión implica que no se ha producido la entrada de solicitud, debiendo realizarse la presentación en otro momento o utilizando otros medios.

4.– Bestetik, erabiltzaileak aukera izango du bere eskaera guztien jarraipena egiteko, noiznahi, zer tramitazio-egoeratan dauden jakiteko.

4.– Asimismo, la persona usuaria podrá hacer en cualquier momento un seguimiento de todas sus solicitudes y conocer en qué estado de tramitación se encuentran las mismas.

29. artikulua.– Erregistroaren segurtasuna.

Artículo 29.– Seguridad del Registro.

1.– Informazio eta Komunikazio Teknologien (IKT) Gerenteordetzak izendatuko duen zerbitzuak mekanismo egoki batzuk ezarriko ditu elektronikoki eginiko eskaerak eta haiei erantsitako dokumentazioa gordetzeko eta dokumentu horien osotasuna, egiazkotasuna, kalitatea, babesa eta kontserbazioa bermatzeko.

1.– El servicio que designe la Gerencia para las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), establecerá los mecanismos adecuados para conservar las solicitudes realizadas por vía electrónica y su documentación anexa, al objeto de garantizar la integridad, autenticidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados.

2.– UPV/EHUk ez du erantzukizunik izango erabiltzaileek administrazio elektroniko bidez eskaintzen diren zerbitzuak iruzurrez erabiliz gero. Hori horrela, erabiltzaile horiek beren gain hartzen dute osoki beren autentifikaziorako elementuen zaintzaren erantzukizuna (autentifikazioa administrazio elektronikoko zerbitzuetara sartzeko, beharrezko konexioa ezartzeko eta sinadura elektronikoa erabiltzeko), baita elementu horiek desegoki, gaizki edo arduragabe erabiltzeak izan litzakeen ondorioen gaineko erantzukizuna ere.

2.– La UPV/EHU no responderá del uso fraudulento que las personas usuarias del sistema puedan llevar a cabo de los servicios prestados mediante Administración electrónica. A estos efectos, dichas personas asumen, con carácter exclusivo, la responsabilidad de la custodia de los elementos necesarios para su autenticación en el acceso a los citados servicios de Administración electrónica, el establecimiento de conexión preciso y la utilización de la firma electrónica, así como de las consecuencias que pudieran derivarse del uso indebido, incorrecto o negligente de los mismos.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
JAKINARAZPEN ELEKTRONIKOAK
DE LAS NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

30. artikulua.– Jakinarazpen elektronikoak.

Artículo 30.– Notificaciones electrónicas.

1.– Interesdunak baliabide elektronikoei lehentasuna eman dienean edo baliabide horien erabilera baimendu duenean, horrelakoak erabiliko dira jakinarazpenetarako, bai elektronikoki bai paperean egiten diren administrazio prozeduretan, UPV/EHUk horretarako ezarriko duen jakinarazpen elektronikoetarako postontzi baten bitartez. Era berean, aurkakoa adierazi ezean, baliabide elektronikoak erabiliko dira Erregistro Elektronikoak izapidetzen duen dokumentazioa jakinarazteko ere.

1.– La notificación se realizará utilizando medios electrónicos cuando la persona interesada haya señalado este medio como preferente, o cuando haya consentido su utilización, tanto en los procedimientos administrativos que se tramiten por vía electrónica como en los procedimientos tramitados en soporte papel, a través de un buzón de notificación electrónica que establezca la UPV/EHU a tal efecto. Igualmente, salvo manifestación expresa en contrario, la documentación tramitada por el Registro Electrónico se notificará a través del mismo medio.

2.– Beharrezkoa izango da pertsona interesdunaren onespena edo baimena unibertsitatearekin lotzen duen prozedura bakoitzerako.

2.– La aceptación o consentimiento de la persona interesada deberá manifestarse para cada uno de los procedimientos que la relacionen con la Universidad.

3.– Unibertsitateko kideei zuzendutako jakinarazpen elektronikoa UPV/EHUk erabakitako bitartekoekin edo lekuan egingo da. Horretarako, jakinarazitako egintzaren harrera, data, izaera eta edukia jasoko dira, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59. artikuluak ezarritako baldintzen arabera.

3.– La notificación electrónica a las y a los miembros de la comunidad universitaria se realizará por el medio o en el lugar acordado por la UPV/EHU, que en cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debe dejar constancia de la recepción, fecha, identidad y contenido del acto notificado.

4.– Jakinarazpenak baliabide elektronikoen bidez jaso nahi dituen pertsonak helbide elektroniko bat izan beharko du derrigorrez. UPV/EHUk ez du inolako erantzukizunik izango interesdunen kontu elektroniko akasdunen gainean.

4.– Toda persona que manifieste su voluntad de comunicarse y recibir las notificaciones por medios electrónicos deberá disponer de una dirección electrónica. La UPV/EHU no se responsabilizará de las cuentas electrónicas erróneas presentadas por las personas interesadas.

31. artikulua.– Jakinarazpena gauzatzea eta ondorioak.

Artículo 31.– Práctica y efectos de la notificación.

1.– Jakinarazpena gauzatutzat hartuko da, lege ondorio guztietarako, interesduna haren edukira sartzen den unean berean. Jakinarazpenen postontziak adieraziko du zer egunetan eta ordutan jarri den jakinarazitako egintza pertsona hartzailearen eskura, eta zer egunetan eta ordutan sartu den pertsona hori haren edukian. Jakinarazpenaren egiaztapena (hau da, hartu izanaren agiria eta onarpena edota errefusatzea sinadura elektroniko bidez) espedienteari gehituko zaio.

1.– La notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento en que se produce el acceso a su contenido. El buzón de notificación deberá acreditar la fecha y hora en que se pone a disposición de la persona interesada el acto objeto de notificación, así como la fecha y hora en que la persona destinataria accede al contenido del acto notificado. La acreditación de la notificación, que incluye el acuse de recibo y la aceptación o el rechazo mediante firma electrónica, se incorporará al expediente.

2.– Jakinarazpena helbide elektronikora bidali izanaren ziurtasuna egonik, hamar egun natural igarotzen direnean haren edukira sartu gabe, errefusatutzat hartuko da, 11/2007 Legearen 28.3 artikuluan ezarritako ondorio juridikoekin, salbu eta, ofizioz edo pertsona interesdunak hala eskatuta, egiaztatu egiten bada ezinezkoa dela, teknikoki edo beste arrazoiren bategatik, jakinarazpen elektronikoetarako postontzira sartzea.

2.– Cuando haya constancia de la puesta a disposición de la notificación en la dirección electrónica y transcurran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada surgiendo los efectos jurídicos oportunos a efectos de lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley 11/2007, salvo si de oficio o a instancia de la persona interesada se comprueba la imposibilidad técnica o material de acceder al buzón de notificación electrónica.

3.– Prozedurak izapidetzean, jakinarazpenak baliabide elektronikoen bidez ez egiteko eska diezaioke pertsona interesdunak dagokion organo edo zerbitzuari (eta, beraz, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 59. artikuluan ezarritako beste baliabideak erabiltzeko), baliabide elektronikoak soilik erabiltzearen derrigorrezkotasuna dagoenean izan ezik, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko 11/2007 Legearen 27.6 artikuluaren arabera.

3.– Durante la tramitación de los procedimientos, la persona interesada podrá requerir al órgano o servicio correspondientes que las notificaciones sucesivas no se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, salvo en los supuestos en los que se establezca la obligatoriedad de comunicarse sólo con medios electrónicos, de conformidad con el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.

4.– Interesduna egintza administratiboen edukira elektronikoki sartzeak eta jakinarazpena eskura emateak ondorio berberak dituzte, sarbide elektroniko hori egiazta daitekeenean betiere.

4.– El acceso electrónico por parte de las personas interesadas al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes tiene los efectos propios de la notificación por comparecencia, siempre que quede constancia de este acceso.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Erregistro Orokorreko Bulegoen zerrenda eguneratua.

Primera.– Relación actualizada de Oficinas de Registro General.

Idazkaritza Nagusiak erregistro guztien zerrenda argitaratu eta eguneratuta edukiko du, baita Erregistro Bulego guztien sarbide sistemak eta funtzionamendu ordutegiak ere.

La Secretaría General publicará y mantendrá actualizada la relación de todos los Registros, así como el sistema de acceso y los horarios de funcionamiento de todas las Oficinas del Registro.

Bigarrena.– Lankidetza hitzarmen partziala UPV/EHUren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren artean.

Segunda.– Convenio de colaboración parcial entre la UPV/EHU y la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2011ko azaroaren 8an EAEk eta UPV/EHUk izenpetu zuten lankidetza hitzarmen partzialaren arabera, hitzarmena indarrean egon bitartean, UPV/EHUko unibertsitateko kideek hitzarmenean espezifikoki aipatzen diren UPV/EHUren erregistroetan aurkeztu ahal izango dituzte hitzarmen horretan aipatutako prozedurak izapidetzeko beharrezkoak diren eta EAEko Administrazioko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Politika Zientifikorako Zuzendaritzari zuzenduta dauden eskaerak, idatziak eta komunikazioak.

En virtud de convenio de colaboración parcial firmado entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la UPV/EHU el 8 de noviembre de 2011 y publicado el 16 de marzo de 2012 en el BOPV, y mientras dure su vigencia, las y los miembros de la Comunidad Universitaria de la UPV/EHU podrán presentar en los Registros de la UPV/EHU específicamente señalados en el convenio solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a la Dirección de Política Científica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación de la Administración de la CAPV necesarios para la tramitación de los procedimientos concretos que en el mismo se enumeran.

Hirugarrena.– Barne-aplikazio elektronikoak.

Tercera.– Aplicaciones internas electrónicas.

Araudi honetako xedapenak ez dira aplikatuko prozedura zehatz baterako soilik sortzen diren barne aplikazio elektronikoetan, beren kudeaketa esparrutik kanpoko dokumentazioa jasotzeko erregistrotzat hartzen ez direlako.

A las aplicaciones internas electrónicas creadas únicamente para un procedimiento concreto no les será de aplicación las disposiciones de este Reglamento en cuanto no tienen la consideración propia de registros para recibir documentación ajena a los asuntos propios de su gestión.

Aplikazio hauek erabiltzen dira UPV/EHUko organo edo zerbitzu batek izapidetutako prozedura zehatz baten eskaera-sarrerak eta –irteerak kontrolatzeko, eta tresna eraginkor gisa dokumentazioa ordenatu eta prozeduren jarraipena errazteko, erregistro-liburuan idazpenik ez izan arren eskaeren aurkezpen-dataren egiaztapena behar dutelako.

Estas aplicaciones funcionan a modo de control de las entradas y salidas de solicitudes correspondientes a un procedimiento concreto tramitado por algún órgano o servicio de la UPV/EHU, como instrumento eficaz para ordenar la documentación y facilitar el seguimiento de los procedimientos, que, aunque no causen asiento en el libro de Registro, deberán dejar en todo caso constancia de la fecha de presentación de las solicitudes.

Hala ere, Erregistro Elektroniko Osagarriaren jardun esparrua zabaltzean, aurkeztutako edo jasotako eskaeren erregistro-idazpena eragingo dute aplikazio hauek.

No obstante, en cuanto se amplíe el ámbito de actuación del Registro Auxiliar Electrónico, estas aplicaciones causarán el correspondiente asiento registral de las solicitudes presentadas o recibidas.

Laugarrena.– Ikasleen Kontseiluaren barne erregistroa.

Cuarta.– Registro interno del Consejo de Estudiantes.

UPV/EHUko Ikuskaritza Zerbitzuaren Arautegian jasotako kexei buruzko protokoloari jarraituta, ez da egingo Ikasleen Kontseiluari dagozkion kexen izendapenik UPV/EHUko Erregistro Orokorraren liburuan, nahiz eta jaso ahal izango den kexa horiek zein datetan aurkeztu diren.

Al amparo del Protocolo de quejas, regulado en el Reglamento del Servicio de Inspección de la UPV/EHU, aquellas destinadas al Consejo de Estudiantes, no causarán asiento en el Libro de Registro General de la UPV/EHU, sin perjuicio de que quede constancia de la fecha de presentación de dichas quejas.

Bosgarrena.– Soilik baliabide elektronikoen bidez komunikatzeko derrigorrezkotasuna.

Quinta.– Obligatoriedad de comunicarse sólo por medios electrónicos.

UPV/EHUko idazkari nagusiaren ebazpen bidez, bide elektronikoen bidez izapidetzeko derrigorrezkotasuna ezarri ahal izango da administrazio prozedura batzuen kasuan, edo unibertsitatearekin harremanetan jartzeko derrigorrezkotasuna soilik baliabide elektronikoen bidez, interesdunak pertsona juridikoak edo pertsona fisikoen kolektiboak direnean eta gaitasun ekonomiko edo tekniko egiaztatua dutenean beharrezko bitarteko teknologikoak erabiltzeko.

Podrá establecerse justificadamente, mediante resolución del Secretario o de la Secretaria General de la UPV/EHU, la obligatoriedad de tramitar determinados procedimientos administrativos electrónicos o de comunicarse con la Universidad utilizando únicamente medios electrónicos, en los supuestos en donde las personas interesadas se correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos.

Idazkari nagusiaren ebazpen bidez, halaber, baliabide elektronikoak erabiltzearen derrigorrezkotasuna ezarri ahal izango da unibertsitateko kideei edo UPV/EHUrekin lotura juridikoa duten enpresei edo erakundeei zuzendutako prozeduren kasuan. Prozedura horien zerrenda egoitza elektronikoan argitaratuko da.

Asimismo, por resolución del Secretario o de la Secretaria General, se podrá establecer la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos cuando se trate de procedimientos dirigidos a la comunidad universitaria o a empresas o instituciones que tengan un vínculo jurídico previo con la UPV/EHU. La relación de estos procedimientos se publicará en la sede electrónica.

Seigarrena.– Berrikuntza teknologikoetara egokitzea herritarrek zerbitzu publikoetara sartzeko duten eskubideak gauzatzeko.

Sexta.– Adaptación a las innovaciones tecnológicas para el ejercicio de los derechos de acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos.

UPV/EHUn 11/2007 Legearen 6. artikuluak aipatzen dituen eskubideak erabili ahal izango dira, baliabide teknikoek eta aurrekontuak ematen dituzten aukeren arabera, UPV/EHUko Administrazio Elektronikoaren Ezarpen Plana garatu ahala.

En el ámbito de la UPV/EHU, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la Ley 11/2007, podrán ser ejercidos progresivamente conforme lo permitan los medios técnicos y disponibilidades presupuestarias, a medida que vaya desarrollándose el Plan de Implantación de la Administración Electrónica de la UPV/EHU.

Zazpigarrena.– Garapenerako xedapenak.

Séptima.– Disposiciones de desarrollo.

Idazkaritza Nagusiak araudi hau interpretatu eta garatu ahal izango du, eta beharrezkoak iruditzen zaizkion aginduak emango ditu haren aplikazio egokirako.

Se faculta a la Secretaría General para interpretar y desarrollar el presente Reglamento, dictando cuantas instrucciones sean necesarias para su correcta aplicación.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Erregistro Elektronikoaren helbidea Egoitza Elektronikoa sortu arte.

Primera.– Dirección del Registro Electrónico hasta la creación de la Sede Electrónica.

UPV/EHUren egoitza elektronikoa sortu arte, Erregistro Elektronikoa UPV/EHUren WEB orriaren barnean egongo da.

Hasta que se produzca la creación de la sede electrónica de la UPV/EHU, el Registro Electrónico se incardinará dentro de la Página WEB de la UPV/EHU.

Bigarrena.– Kopia elektronikoak igortzeko Zerbitzua.

Segunda.– Servicio de expedición de copias electrónicas.

Paperean dauden dokumentu originalen kopia elektronikoak egiteko baliabide elektronikoen erabilera, baita dokumentu original elektronikoen kopiak (paperean edo euskarri elektronikoan) egiteko ere, arautegi honen 16., 17. eta 18. artikuluetan aurreikusita, gerorako utziko da, dagokion aplikazioa erabilgarri egon arte eta zerbitzu hau martxan jartzeko neurri tekniko eta antolakuntzazkoak ezartzen diren arte (horren berri emango da egoitza elektronikoaren bidez).

La utilización de medios electrónicos para la expedición de copias electrónicas de documentos originales en soporte papel, así como la de copias en soporte papel o electrónico de originales electrónicos, prevista en los artículos 16, 17 y 18 del presente Reglamento, quedará diferida hasta que esté disponible la aplicación correspondiente y se establezcan las medidas técnicas y organizativas oportunas para la puesta en marcha de este servicio, lo cual se avisará a través de la sede electrónica.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe gelditzen da araudi honek ezarritakoaren aurka dagoen araudi oro.

Queda derogada cualquier normativa que contradiga o se oponga a este reglamento.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean sartzea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor.

Araudi hau indarrean sartuko da EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunean, IV. titulua izan ezik. Titulu hori 2012ko urriaren 1ean sartuko da indarrean.

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el BOPV, salvo el Título IV, que entrará en vigor el 1 de octubre de 2012.

I. ERANSKINA
ANEXO I
UPV/EHUko erregistro orokorreko bulegoen eta aurkezpen-bulego zehatzak dituzten prozedura berezien zerrenda
Relación de las oficinas del registro general de la UPV/EHU y de los procedimientos especiales con oficinas concretas de presentación

1.– Honako hauek dira UPV/EHUko Erregistro Orokorreko bulegoak:

1.– En la UPV/EHU existen las siguientes oficinas del Registro General:

ARABAKO CAMPUSA

CAMPUS DE ÁLAVA

01 Erregistro Bulegoa Araba

Oficina de Registro 01 Álava

Arabako Campuseko Errektoreordetza

Vicerrectorado del Campus de Álava

Izardui Komandantea kalea 2

C/ Comandante Izarduy, n.º 2

01005 Gasteiz

01005 Vitoria-Gasteiz

13 Erregistro Bulegoa Araba

Oficina de Registro 13 Álava

Farmazia Fakultatea

Facultad de Farmacia

Unibertsitateko ibilbidea 7

Paseo de la Universidad, n.º 7

01006 Gasteiz

01006 Vitoria-Gasteiz

14 Erregistro Bulegoa Araba

Oficina de Registro 14 Álava

Gasteizko Irakasleen Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria

Juan Ibáñez de S. Domingo kalea 1

C/ Juan Ibáñez de S. Domingo, n.º 1

01006 Gasteiz

01006 Vitoria-Gasteiz

15 Erregistro Bulegoa Araba

Oficina de Registro 15 Álava

Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Trabajo Social

Apraiztarren kalea 2

C/ Los Apraiz, n.º 2

01006 Gasteiz

01006 Vitoria-Gasteiz

16 Erregistro Bulegoa Araba

Oficina de Registro 16 Álava

Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz

Nieves Cano kalea 12

C/ Nieves Cano, n.º 12

01006 Gasteiz

01006 Vitoria-Gasteiz

17 Erregistro Bulegoa Araba

Oficina de Registro 17 Álava

Letren Fakultatea

Facultad de Letras

Unibertsitateko ibilbidea 5

Paseo de la Universidad, n.º 5

01006 Gasteiz

01006 Vitoria-Gasteiz

18 Erregistro Bulegoa Araba

Oficina de Registro 18 Álava

Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales

Izardui Komandantea kalea 23

C/ Comandante Izarduy, n.º 23

01006 Gasteiz

01006 Vitoria-Gasteiz

19 Erregistro Bulegoa Araba

Oficina de Registro 19 Álava

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien Fakultatea

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Lasarteko atea z/g

Portal de Lasarte, s/n

01007 Gasteiz

01007 Vitoria-Gasteiz

BIZKAIKO CAMPUSA

CAMPUS DE BIZKAIA

03 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 03 Bizkaia

Errektoretza

Rectorado

Sarriena auzoa z/g

Barrio Sarriena, s/n

48940 Leioa

48940 Leioa

65 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 65 Bizkaia

Zientzia eta Teknologia Fakultatea

Facultad de Ciencia y Tecnología

Sarriena auzoa z/g

Barrio Sarriena, s/n

48940 Leioa

48940 Leioa

66 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 66 Bizkaia

Larrako Etxea

Larrako Etxea

Agirre Lehendakaria hiribidea 81

Avenida Lehendakari Aguirre, n.º 81

48015 Bilbao

48015 Bilbao

67 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 67 Bizkaia

Meatzeen eta Herri Lanen Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas y de Obras Públicas

Beurko muinoa z/g

Colina de Beurko, s/n

48902 Barakaldo

48902 Barakaldo

68 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 68 Bizkaia

Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao

Sarriena auzoa z/g

Barrio Sarriena, s/n.

48940 Leioa

48940 Leioa

69 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 69 Bizkaia

Medikuntza eta Odontologia Fakultatea

Facultad de Medicina y Odontología

Sarriena auzoa z/g

Barrio Sarriena, s/n

48940 Leioa

48940 Leioa

70 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 70 Bizkaia

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Agirre Lehendakaria hiribidea 83

Avenida Lehendakari Aguirre, n.º 83

48015 Bilbao

48015 Bilbao

71 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 71 Bizkaia

Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao

Urkixo zumarkalea z/g

Alameda Urquijo, s/n

48013 Bilbao

48013 Bilbao

73 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 73 Bizkaia

Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial

Etxetxua plaza 3

Plaza de la Casilla, n.º 3

48012 Bilbao

48012 Bilbao

78 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 78 Bizkaia

Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales

Elkano kalea 21

C/ Elcano, 21

48008 Bilbao

48008 Bilbao

79 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 79 Bizkaia

Nautika eta Itsasontzi-makineria Goi Eskola Teknikoa

Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales

María Díaz de Haro kalea 68

María Díaz de Haro, 68

48920 Portugalete

48920 Portugalete

80 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 80 Bizkaia

Lan Harremanen Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales

Sarriena auzoa z/g

Barrio Sarriena, s/n

48940 Leioa

48940 Leioa

81 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 81 Bizkaia

Erizaintzako Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Enfermería

Sarriena auzoa z/g

Barrio Sarriena, s/n

48940 Leioa

48940 Leioa

82 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 82 Bizkaia

Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea

Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

Sarriena auzoa z/g

Barrio Sarriena, s/n

48940 Leioa

48940 Leioa

83 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 83 Bizkaia

Arte Ederren Fakultatea

Facultad de Bellas Artes

Sarriena auzoa z/g

Barrio Sarriena, s/n

48940 Leioa

48940 Leioa

84 Erregistro Bulegoa Bizkaia

Oficina de Registro 84 Bizkaia

Zuzenbide Fakultatea – Bizkaiko Atala

Facultad de Derecho-Sección Bizkaia

Sarriena auzoa z/g

Barrio Sarriena, s/n

48940 Leioa

48940 Leioa

GIPUZKOAKO CAMPUSA

CAMPUS DE GIPUZKOA

02 Erregistro Bulegoa Gipuzkoa

Oficina de Registro 02 Gipuzkoa

Ignacio M.ª Barriola Ikasgelategia

Aulario Ignacio M.ª Barriola

Elhuyar plaza 1

Plaza Elhuyar, n.º 1

20018 Donostia

20018 Donostia-San Sebastián

33 Erregistro Bulegoa Gipuzkoa

Oficina de Registro 33 Gipuzkoa

Erizaintzako Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Enfermería

Begiristain Doktorea hiribidea 105

Paseo Doctor Beguiristain, 105

20014 Donostia

20014 Donostia-San Sebastián

34 Erregistro Bulegoa Gipuzkoa

Oficina de Registro 34 Gipuzkoa

Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales

Oñati plaza 1

Plaza de Oñati, n.º 1

20018 Donostia

20018 Donostia-San Sebastián

35 Erregistro Bulegoa Gipuzkoa

Oficina de Registro 35 Gipuzkoa

Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

Tolosa hiribidea 70

Avenida Tolosa, n.º 70

20018 Donostia

20018 Donostia-San Sebastián

36 Erregistro Bulegoa Gipuzkoa

Oficina de Registro 36 Gipuzkoa

Kimika Fakultatea

Facultad de Químicas

Manuel Lardizabal pasealekua 3

Paseo Manuel de Lardizabal, n.º 3

20018 Donostia

20018 Donostia-San Sebastián

37 Erregistro Bulegoa Gipuzkoa

Oficina de Registro 37 Gipuzkoa

Psikologia Fakultatea

Facultad de Psicología

Tolosa hiribidea 70

Avenida Tolosa, n.º 70

20018 Donostia

20018 Donostia-San Sebastián

38 Erregistro Bulegoa Gipuzkoa

Oficina de Registro 38 Gipuzkoa

Donostiako Unibertsitate Eskola Politeknikoa

Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián

Europa plaza 1

Plaza de Europa, n.º 1

20018 Donostia

20018 Donostia-San Sebastián

39 Erregistro Bulegoa Gipuzkoa

Oficina de Registro 39 Gipuzkoa

Informatika Fakultatea

Facultad de Informática

Manuel Lardizabal pasealekua 1

Paseo de Manuel de Lardizabal, n.º 1

20018 Donostia

20018 Donostia-San Sebastián

40 Erregistro Bulegoa Gipuzkoa

Oficina de Registro 40 Gipuzkoa

Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial

Otaola hiribidea 29

Avenida Otaola, n.º 29

20600 Eibar

20600 Eibar

41 Erregistro Bulegoa Gipuzkoa

Oficina de Registro 41 Gipuzkoa

Zuzenbide Fakultatea

Facultad de Derecho

Manuel Lardizabal pasealekua 4

Paseo Manuel Lardizabal, n.º 4

20018 Donostia

20018 Donostia-San Sebastián

42 Erregistro Bulegoa Gipuzkoa

Oficina de Registro 42 Gipuzkoa

Arkitektura Goi Eskola Teknikoa

Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Oñati plaza 2

Plaza de Oñati, n.º 2

20018 Donostia

20018 Donostia-San Sebastián

43 Erregistro Bulegoa Gipuzkoa

Oficina de Registro 43 Gipuzkoa

Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskola

Escuela Universitaria de Magisterio de San Sebastián

Oñati plaza 3

Plaza de Oñati, n.º 3

20018 Donostia

20018 Donostia-San Sebastián

2.– UPV/EHUko Erregistro Orokorreko bulego guztiek ordutegi bera dute:

2.– El horario de las oficinas del Registro General de la UPV/EHU común a todas ellas, es el siguiente:

Astelehenetik ostegunera: 09:00-13:00 eta 15:00-16:30.

De lunes a jueves de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 16:30.

Ostiraletan, udako lanaldi jarraituan eta Aste Santuko eta Gabonetako txandetan: 09:00-13:00.

Los viernes, durante la jornada continua de verano, y turnos de Semana Santa y Navidad:

De 09:00 a 13:00-

Urte osoko larunbat eta igandeetan, Campus eta Ikastegi bakoitzeko jaiegunetan, Erregistro Orokorreko bulegoak itxita egongo dira.

Durante los sábados y domingos de todo el año, los días declarados festivos y las festividades específicas de cada Campus y Centro, las oficinas del Registro General permanecerán cerradas.

Edonola ere, EAEko eta Unibertsitateko Jaiegunen Egutegi Ofiziala hartuko da kontuan egun baliogabeei dagokienez epeak zenbatzeko orduan.

En todo caso, se tendrá en cuenta el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la propia Universidad a efectos de los días inhábiles en el cómputo de plazos.

3.– Erregistro Orokorreko bulegoek eta Errektoretzan, Bilboko Larrako Etxean, Arabako Errektoreordetzan eta Donostiako Barriola Ikasgelategian kokatutakoek eginkizun bera izango dute, honako bi prozedura hauetan izan ezik (beren berezitasunagatik lau bulego horietan soilik entregatuko direnak, edo dagozkien iragarkietan zehazten diren bulegoetan):

3.– Las oficinas del Registro General tendrán la misma funcionalidad que las ubicadas en el Rectorado, en Larrako Etxea de Bilbao, en el Vicerrectorado de Álava y en el Aulario Ignacio M.ª. Barriola de Donostia-San Sebastián, con excepción de los dos procedimientos que por su especificidad se entregarán exclusivamente en las cuatro oficinas anteriormente mencionadas, o en aquellas dependencias que expresamente se determinen en sus correspondientes anuncios:

– Doktorego Tesien eta haiekin batera entregatu beharreko dokumentazioaren aurkezpena, eta haien irakurketaren dataren iragarpena.

– La entrega de Tesis Doctorales, la documentación a entregar junto con éstas, así como el anuncio de la fecha de lectura de las mismas.

– Eskaintzak edo proposamenak UPV/EHUko Kontratazio eta Erosketa Zerbitzuko Prozedura Laburtu eta Bulegoetarako.

– Las ofertas o proposiciones para Procedimientos Abreviados y Negociados del Servicio de Contratación y Compras de la UPV/EHU.

4.– Gainera, honako hauek UPV/EHUren erregistro-bulego ez-publikoak dira:

4.– Asimismo, son oficinas de Registro propias de la UPV/EHU, de carácter no público, las siguientes:

– 72 Erregistro Bulegoa Bizkaia (Errektoreordetza).

– Oficina de Registro 72 Bizkaia (Vicerrectorado).

– 74 Erregistro Bulegoa Bizkaia (Idazkaritza Nagusia).

– Oficina de Registro 74 Bizkaia (Secretaría General).

– 75 Erregistro Bulegoa Bizkaia (Errektorearen bulegoa).

– Oficina de Registro 75 Bizkaia (Oficina del Rector).

– 76 Erregistro Bulegoa Bizkaia (Zerbitzu Akademikoak).

– Oficina de Registro 76 Bizkaia (Servicios Académicos).

– 77 Erregistro Bulegoa Bizkaia (Pertsonaleko Gerenteordetza).

– Oficina de Registro 77 Bizkaia (Vicegerencia de Personal).

– 02 Erregistro Bulegoa Gipuzkoa (Julianategi - Donostia).

– Oficina de Registro 02 Gipuzkoa (Julianategi– Donostia-San Sebastián).

5.– Erregistro Orokorreko bulegoen zerrenda, araudi honen datari dagozkion datuekin osatua, jendaurrean egongo da UPV/EHUko ikastegietako Idazkaritzetan, baita leku hauetan ere: Leioako Errektoretzan, Bilboko Larrako Etxean, Arabako Campuseko Errektoreordetzan eta Donostiako Barriola Ikasgelategian. Gainera, Interneten ere kontsulta daiteke: http://www.ehu.es/ oficinas_registro.html, eta egoitza elektronikoan.

5.– La relación de oficinas del Registro General, cuyos datos se refieren a la fecha de la adopción del presente reglamento, estará a disposición del público en las Secretarías de los centros de la UPV/EHU, así como en las oficinas del Rectorado de Leioa, Larrako Etxea de Bilbao, Vicerrectorado de Campus de Álava en Vitoria y Aulario Ignacio M.ª. Barriola de Donostia-San Sebastián. Asimismo, puede consultarse en Internet: http://www.ehu.es/ oficinas_registro.html y en la sede electrónica.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común