Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

84. zk., 2012ko apirilaren 30a, astelehena

N.º 84, lunes 30 de abril de 2012


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
1929
1929

7/2012 LEGEA, apirilaren 23koa, barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktibara egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa.

LEY 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

Eusko Legebiltzarrak apirilaren 23ko 7/2102 Legea, barne-merkatuko zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 2006/123/EE Direktibara egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Europar Batasuna eratzeko itunetan bermaturik dago salgaien, pertsonen, zerbitzuen eta kapitalen joan-etorri askea barne-mugarik gabeko eremuan, hau da, barne-merkatuan.

Los tratados constitutivos de la Unión Europea garantizan la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales en un espacio sin fronteras interiores, esto es, en el mercado interior.

Lisboako estrategiaren itzalpean, 2006ko abenduaren 12an, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/123/EE Direktiba onartu zen, barne-merkatuko zerbitzuei buruzkoa, edo, aurrerantzean, Zerbitzuen Direktiba, urte horretan bertan, abenduaren 28an, indarrean sartu zena. Barruko zerbitzu-merkatuak esan nahi du Batasuneko estatu bateko pertsona fisikoek eta juridikoek ez dutela eragozpenik Batasuneko beste estatu bateko lurraldean kokatzeko, eta esan nahi du, orobat, zerbitzuak emateko askatasuna ere badagoela, eman behar diren estatu kidean kokatu beharrik gabe.

Dentro del marco de la estrategia de Lisboa se aprobó, el 12 de diciembre de 2006, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, en adelante Directiva de Servicios, que entró en vigor el 28 de diciembre de ese mismo año. El mercado interior de servicios supone tanto la libertad de establecimiento de las personas físicas y jurídicas nacionales de un estado miembro en el territorio de otro estado miembro como la libertad de prestación de servicios sin necesidad de establecerse en el estado miembro donde estos se prestan.

Direktiba hori derrigor aplikatu beharrekoa da, Erkidegoko Zuzenbide eratorria baita, baina ez hori bakarrik. Zerbitzuen arloak oso garrantzi handia du Erkidegoko ekonomian, eta direktiba horri esker, aukera paregabea dago arloa bera goitik behera berritzeko; hau da, arlo horrek Europan duen eman-ahala trabarik gabe garatu ahal izateko berebiziko tresna da.

La aplicación de esta directiva constituye no solo una obligación en tanto que Derecho comunitario derivado, sino también una oportunidad para reformar en profundidad un sector de gran importancia para la economía comunitaria en sus diversas escalas, resultando un instrumento clave para desbloquear todo el potencial del sector de los servicios en Europa.

Zerbitzuen Direktibaren helburua Europar Batasunean benetako zerbitzu-merkatu bakarra iristea da, arau-esparru gardena, kontraesanik gabea eratuz. Era berean, esparru horrek norabide jakin bat izan behar du: ekonomiaren jarduera bera; estatu kideetan eragozpenik gabe kokatzea eta eragozpenik gabe ematea zerbitzuak; oztopo zentzugabeak edo neurrigabeak bidetik kentzea; prozedurak erraztea eta, azken batean, Batasuneko estatuen artean elkarrenganako konfiantza sustatzea eta barruko merkatuan zerbitzuak ematen eta kontsumitzen dituztenen konfiantza sustatzea.

El objetivo de la Directiva de Servicios es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea, a través de la implantación de un marco regulatorio transparente, predecible y favorable para la actividad económica y las libertades de establecimiento y de prestación de servicios en los estados miembros, la eliminación de las trabas injustificadas o desproporcionadas, la simplificación de los procedimientos y, en definitiva, el fomento de la confianza recíproca entre estados miembros y de la confianza de quienes prestan servicios y de quienes consumen en el mercado interior.

Zerbitzuak aske ematea dela-eta, direktibak dio legezko eta administrazio-arloko alferreko trabak bertatik kendu behar direla, hau da, beharrik gabe, neurri gabe edo bazterkeriaz –horiek baitira bete beharreko irizpideak– Batasuneko estatuetan kokatzeko eta zerbitzuak emateko askatasunak oztopatu edo mugatzen dituzten trabak eraitsi behar direla. Eta prozeduraren batek irizpide horiek betetzen baditu, eta direktibaren arabera ere beharrezkoa baldin bada premiazkoa delako edo denon onerako delako, bi aukera izango dira: prozedurak agintzen dituen izapideak eta eskakizunak erraztu, edo ordezko beste aukeraren bat aurkitu, zerbitzuak emate hori hain gauza gaitza izan ez dadin.

En relación con la libre prestación de servicios, la directiva establece la eliminación de las barreras legales y administrativas que obstaculizan o limitan las libertades de establecimiento y de prestación de servicios en los estados miembros y no cumplen con los requisitos de necesidad, proporcionalidad y carácter no discriminatorio. Y respecto a los procedimientos que sí cumplen esos criterios y, conforme a la directiva, resultan justificados por una razón imperiosa de interés general, estos se deberán simplificar en cuanto a sus trámites y requisitos o, en su caso, ser sustituidos por alternativas que resulten menos gravosas para quienes prestan servicios.

Baina Zerbitzuen Direktibak baditu beste helburu garrantzitsu batzuk ere, esate baterako: administrazio-bidea erraztea, prozedurak eta izapideak elektronikoki eginaraziz eta halakoetarako «leihatila bakarrak» zabalduz; kontsumitzaileek zerbitzu-erabiltzaile gisa dituzten eskubideak indartzea eta zerbitzu horien kalitatea bermatzea; eta Batasuneko estatuek administrazio-arloan batak besteari eraginkortasunez laguntzea, bai estatuen artean, bai eskualdeen artean bai eta herrien artean ere.

Al mismo tiempo, la Directiva de Servicios persigue otros importantes objetivos como son: la simplificación administrativa, imponiendo la realización de los procedimientos y sus trámites por vía electrónica e implantando la creación de «ventanillas únicas» para llevarlos a cabo; el refuerzo de los derechos de las personas consumidoras como usuarias de los servicios y la garantía de calidad de estos, y el mantenimiento de una cooperación administrativa efectiva entre estados miembros, tanto a nivel nacional como regional y local.

Estatua hasi da direktiba hori Espainiako ordenamendu juridikora biltzeko lana egiten. Horretarako idatzi du oinarrizko lege bat, azaroaren 23ko 17/2009 Legea, Zerbitzu Jardueretan Aske Sartzeari eta Aritzeari buruzkoa. Bertan, Zerbitzuen Direktibaren printzipio orokorrak jasotzeaz batera, autonomia-erkidegoetako araudiak egokitzen hasteko irizpide erkideak ere zehaztu dira. Legeak asmo handiko ikuspegia hartzen du, eta printzipio horiek aplika daitezen sustatzen du, zerbitzu-sektorea arautzeko esparrua hobetzeko eta, hartara, irabaziak izateko sektore horietako eraginkortasunean, produktibitatean eta enpleguan, bai eta herritarrei eta enpresei zerbitzu mota gehiago emateko eta zerbitzu horien kalitatea hobetzeko ere.

El Estado, iniciador del proceso de transposición de la directiva al ordenamiento jurídico español, ha dictado una ley de carácter básico, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, en la cual se contienen los principios generales de la Directiva de Servicios y se fijan los criterios comunes para llevar a cabo el correspondiente proceso de adaptación normativa en las comunidades autónomas. Esta ley adopta un enfoque ambicioso, fomentando una aplicación generalizada de sus principios con objeto de impulsar una mejora global del marco regulatorio del sector servicios, para así obtener ganancias de eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados, además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para la ciudadanía y las empresas.

Beraz, azaroaren 23ko 17/2009 Legeak, Zerbitzu Jardueretan Aske Sartzeari eta Aritzeari buruzkoak, finkatu egiten ditu kokatzeko eta zerbitzuak aske emateko oinarrizko askatasunekin bateragarriak diren arauketa-printzipioak eta, era berean, zerbitzu-jardueretan sartzea eta aritzea arrazoirik gabe mugatzen duten oztopoak kentzeko eta trabak murrizteko aukera ematen du. Bereziki, legeak azpimarratzen du administrazio publikoek sektore honetan parte hartzeko dituzten tresnak zehatz-mehatz aztertu behar direla, eta honako printzipio hauek hartu behar direla aintzat: ez diskriminatzeko printzipioa, interes orokorreko arrazoi saihestezinak daudelako justifikazio-printzipioa eta arrazoi horiek kontuan hartzeko proportzionaltasun-printzipioa. Beste alde batetik, prozedurak sinplifikatu egin behar direla esaten du, alferrikako luzapenik gerta ez dadin, eta zerbitzuak ematen dituztenei karga administratiboak arin dakizkien. Horretaz gain, zerbitzuen erabiltzaileen eta kontsumitzaileen bermeak indartu egiten dira, zerbitzu-emaileak garbi-garbi jokatzera behartuta daudelako, bai eman behar duten informazioari dagokionez, baita erreklamazioei dagokienez ere.

En efecto, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, viene a consolidar los principios regulatorios compatibles con las libertades básicas de establecimiento y de libre prestación de servicios y, al mismo tiempo, permite suprimir las barreras y reducir las trabas que restringen injustificadamente el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En particular, dicha ley pone énfasis en que los instrumentos de intervención de las administraciones públicas en este sector deben ser analizados pormenorizadamente y ser conformes con los principios de no discriminación, de justificación por razones imperiosas de interés general y de proporcionalidad para atender esas razones. Por otro lado, exige que se simplifiquen los procedimientos, evitando dilaciones innecesarias y reduciendo las cargas administrativas en la prestación de servicios. Adicionalmente, se refuerzan las garantías de quienes consumen y usan los servicios, al obligar a quienes prestan servicios a actuar con transparencia, tanto respecto a la información que deben proveer como en materia de reclamaciones.

Eta transposizio-lan hori amaitzeko, Estatuaren Administrazioak 25/2009 Legea idatzi du, abenduaren 22koa, Zerbitzu Jardueretan Aske Sartzeari eta Aritzeari buruzko Legeari egokitzeko zenbait lege aldatzen dituena. Lege horren bitartez, Zerbitzuen Direktibako xedapenen eraginpean dauden estatu-lege batzuk aldatzen dira.

La Administración del Estado completa su proceso de transposición con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, mediante la cual modifica distintas leyes estatales afectadas por las disposiciones de la Directiva de Servicios.

Arau horietan aginduta datozen irizpide orokorrak, osotasunean ulerturik, proposatu diren lau helburuetako bakoitzean aplikatzen dira. Lehen-lehenik, aurretiazko baimenen beharra bertatik kentzea eta, beharrezkoa denetan, ordezko modura, gerora egin beharreko jakinarazpenak edo adierazpenak erabiltzea, agintari eskudunek jarraipena egin ahal izan dezaten. Jakinarazpen edo adierazpen horietan, dena delako zerbitzua ematen duen pertsonak edo enpresak bere gain hartuko du bere jarduerak zuzen funtzionatzeko beharrezko baldintzak betetzeko ardura. Zerbitzuak aske eman ahal izateko baldintzaren bat betearaztekotan, arrazoiak fundamentuzkoa izan beharko du, neurrizkoa, eta ezingo du inor nazionalitatearen edo sozietate-helbidearen kariaz baztertu. Fundamentuzko arrazoi horiek izan daitezke osasun publikoak, ingurumena zaindu beharrak edo ordena publikoak edo segurtasun publikoak eragindakoak.

Los criterios generales que establecen las normas referidas, expuestos de manera global, se aplican en cada uno de los cuatro objetivos propuestos. En primer lugar, la eliminación de los procesos de autorización previa y, cuando sea necesario, su sustitución por notificaciones posteriores o declaraciones para su seguimiento por las autoridades competentes, en las que la persona o empresa que presta los servicios se responsabiliza del cumplimiento de los requisitos necesarios para el correcto funcionamiento de su actividad. Solo se mantiene la exigencia de requisitos a la libre prestación de servicios cuando estén debidamente justificados por razones de salud pública, de protección del medio ambiente, de orden público o de seguridad pública, sean proporcionados y no sean discriminatorios por razón de nacionalidad o domicilio social.

Bigarrenik, administrazio-lanak sinpletze horretan aurrera egitea, alferreko tramite guztiak eraitsiz, eta, aukeran, herritarrei gaitzik txikiena eragiten dieten bideak hartuz, esate baterako, tramitazioak telematikaz edo urrunetik egiteko aukera erraztuz. Horretarako, leihatila bakar bat zabalduko da, eta bertan egin ahal izango dira, arin-arin, zerbitzu-jarduera Europako edozein herrialdetan garatzeko beharrezko diren administrazio-tramite guztiak –Europakoak, estatukoak, autonomia-erkidegokoak eta tokian tokikoak–.

En segundo lugar, el avance en la simplificación administrativa, eliminando todos los trámites que no sean necesarios y optando por las alternativas que sean menos gravosas para la ciudadanía, por ejemplo, facilitando la tramitación por vía telemática y a distancia. Para ello, se contempla la creación de una ventanilla única que permitirá realizar de manera ágil todos los trámites administrativos –europeos, nacionales, autonómicos y locales– para poder desarrollar la actividad de servicios en cualquier país europeo.

Hirugarrenik, kontsumitzaileen eskubideak eta bermeak indartzea, zerbitzua ematen duen enpresari edo pertsonari buruz eta zerbitzuei buruz ere informazio gehiago eman beharra izango delako.

En tercer lugar, se refuerzan los derechos y garantías de quienes consumen ya que se imponen mayores obligaciones de información sobre la empresa o persona prestadora y sus servicios.

Eta azkenik, Espainiako agintariek eta Batasuneko gainerako estatuetakoek, aurrerantzean, lankidetzan aritzeko tresna sendoagoak izango dituzte. Europar Batasuneko herrialde guztietako administrazioek dute beren lurraldean kokaturik dituzten zerbitzuen emaileen gaineko informaziorako, kontrolerako, ikuskaritzarako eta ikerketetarako lankidetzan aritzeko betebeharra, eta Europako Batzordeari ere lagundu behar diote eginkizun horretan.

Por último, se refuerzan los mecanismos de cooperación entre las autoridades españolas y las del resto de los estados miembros. Las administraciones de todos los países de la Unión Europea deben cooperar entre ellas a efectos de información, control, inspección e investigación sobre quienes prestan servicios establecidos en su territorio, así como con la Comisión Europea.

Bada, batetik, 2006/123/EE Direktiba dago, bestetik Estatuak direktiba hori bere baitara biltzeko idatzi duen oinarrizko legedia, eta orain Euskal Autonomia Erkidegoak lege-mailako bere arauak haien arabera egokitzeko hartu beharreko neurriak hartu behar ditu. Horretarako egin da lege hau. Baliteke, gainera, tartean diren jarduera batzuetan Autonomia Erkidegoak eskumen beteak ez izatea, baina haietarako gaikuntza bai izatea; bada, halakoetan ere kontuan hartu beharko da. Izan ere, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuak, abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoak onetsi zuenak, bere baitan jasotzen dituen eskumen-tituluen bidez etorriko zaio gaikuntza hori, eta eskumen-titulu horietan oinarriturik onartuko ziren, bere garaian, orain Zerbitzuen Direktibara egokitu beharrez aldatzen diren legeak.

La presente Ley responde a la necesidad de que la Comunidad Autónoma del País Vasco adopte las medidas necesarias para la adaptación de sus normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE y a la legislación básica dictada por el Estado para su transposición, que también habrá de ser tenida en cuenta cuando afecte a sectores de actividad en los que la Comunidad Autónoma no tiene competencias exclusivas, y tiene su habilitación en los diversos títulos competenciales contemplados en el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, que en su día fundamentaron la aprobación de las leyes que ahora se modifican para su adaptación a la Directiva de Servicios.

Legeak 126 artikulu ditu, 15 kapitulutan bilduak, eta bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta bi azken xedapen.

La ley consta de 126 artículos, agrupados en 15 capítulos, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

I. kapituluak Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legea aldatzen du. Horrela, jokoari buruzko legearen ezarpen-eremutik kanpo geratu dira zorrozki harturik diru-kopururik edo ekonomikoki neurtzeko moduko beste objekturik arriskatzen ez duten jarduerak, zein emaitza izango duen jakiterik ez dagoen gertakizun batean.

El Capítulo I modifica la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Así, se han excluido del ámbito de aplicación de la ley de juego aquellas actividades que en sentido estricto no aventuran cantidades de dinero u otros objetos económicamente evaluables sobre los resultados de un evento incierto.

Lege honen eremutik kanpo geratu dira denbora-pasa hutsa diren jolas-makinak, gaur egun AR motako edo berrerospeneko jolas-makina deitzen direnak izan ezik, hau da, erabiltzeko eta jokatzeko denbora-tarte bat emateaz gain, erabiltzailearen trebetasunaren arabera tiketak, fitxak edo antzeko elementuak lortzeko aukera eskaintzen dutenak; elementu horiek, gainera, trukatu ahal izango dira pilatu eta aurrez zehaztu den eta erabiltzaileak ezagutzen duen balioko ondasunen bidez. Balio horren diru-kostuak ez du gaindituko hori lortzeko gutxienez jokatu behar diren partiden prezioa.

En tal sentido, se han excluido del ámbito de la ley las máquinas recreativas de mero pasatiempo, a excepción de aquellas actualmente denominadas máquinas recreativas de redención o tipo AR, es decir aquellas que ofrecen la posibilidad de obtener, además de un tiempo de uso o de juego, tiques, fichas o elementos similares que podrán ser acumulables y canjeables por bienes de un valor preestablecido y conocido por la persona usuaria, cuyo coste dinerario no supere el precio de las partidas mínimas necesarias para su obtención.

Denbora-pasa hutsa diren saririk gabeko makinak, gaur egun AR motako edo berrerospeneko jolas-makina deitzen direnak izan ezik, lege honen eremutik kanpo uzteak jolas-aretoek bete behar duten erregimenean aldaketak egin beharra ekarri du. Jolas-areto horietan berrerospeneko jolas-makinak, AR motako jolas-makina gisa sailkatuta daudenak, jarri ahal izango dira, eta areto horiek martxan jartzeko, ez da aldez aurretiko baimenik behar izango; nahikoa izango da erantzukizunpeko adierazpena egitea. AR makinak ustiatzeko baimenaren ordez, erantzukizunpeko adierazpena egin beharko da.

La exclusión de las máquinas recreativas de mero pasatiempo y sin premio, a excepción de las hasta ahora llamadas de redención o AR, implica cambios en la configuración del régimen aplicable a los salones recreativos. La puesta en funcionamiento de tales salones recreativos, donde pueden instalarse máquinas recreativas de redención, clasificadas como AR, no requerirá de autorización previa, sino de una declaración responsable. El permiso de explotación de las máquinas AR se sustituye por una declaración responsable.

Arrazoi berdinengatik kendu da Administrazioaren aurretiazko baimena produktu edo zerbitzu baten sustapena eta publizitatea egitea helburu duten ausazko konbinazioak antolatu, egin eta garatu ahal izateko, betiere jendeak doan har badezake parte jarduera horietan. Asmoa merkataritza sustatzeko tresnak malgutzea da.

Por iguales razones se elimina la autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita, de modo que se flexibilizan los instrumentos de promoción comercial.

Bestetik, bingoei eta jokorako beste leku batzuei ematen zaizkien lizentziak aurrerantzean ez dira aldi baterakoak izango, eta beste horrenbeste gertatzen da beste baimen zehatz batzuekin; izan ere, baimen horiek, orain arte, praktikan, betekizun burokratiko bat baino ez dira izan, aldian-aldian baimena berritzea eskatzen zuena. Jokoan ematen diren lizentzia eta baimenak segidako traktukoak dira, eta beraz, horiek berritu beharra dagoela eskatu gabe ere, edozein unetan ezeztatzeko aukera egongo da, ematerakoan jarri ziren baldintzak ez direla betetzen ikusten bada.

Por otra parte, se suprime la temporalidad de las licencias de los bingos y de otros locales de juego, así como de otras autorizaciones concretas, que han venido funcionando en la práctica como una mera exigencia burocrática de renovar periódicamente la autorización. Las licencias y autorizaciones de juego son de tracto sucesivo, por lo que, sin necesidad de exigir su renovación, pueden ser revocadas en cualquier momento si se descubre que han dejado de cumplirse las condiciones en las que fueron otorgadas.

Bukatzeko, aldaketa txiki batzuk ere jaso dira jokoaren arloko zehapen-erregimenean, gorago aipaturiko aldaketak kontuan izanda.

Finalmente, se introducen modificaciones puntuales en el régimen sancionador en materia de juego atendiendo a las reformas anteriormente expuestas.

II. kapituluan, Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jarduerak arautzen dituen azaroaren 10eko 4/1995 Legearen 9. artikulua aldatzen da, eta horren ondorioz, erabilera berezietarako diren zenbait lokalek establezimendu lizentzia eskatu beharko dute; beste horrenbeste gertatuko da jende kopuru jakin bat hartzeko gaitasuna duten lokalekin ere, eta establezimenduetako musika-ekipoen potentzia ere kontuan hartuko da, hain zuzen ere lokaletan dauden pertsonen segurtasuna zaintzeko, eta hirugarrenei eragozpenak eragitea saihesteko.

En el Capítulo II se modifica el artículo 9 de la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, estableciéndose la sujeción a licencia de establecimiento para determinados locales con usos específicos, o en función de una capacidad o aforo determinado, considerando, asimismo, la potencia de los equipos de música de los establecimientos, con objeto de tutelar la seguridad de las personas usuarias de los locales y garantizar la evitación de molestias a terceras personas.

Zalantzarik gabe, establezimendu horietan interes orokorra zaindu beharra eragiten duten hainbat arrazoi daude (osasun publikoaren arlokoak, kontsumitzaileak babestearen ingurukoak edo hiri-ingurua babesteari loturikoak), eta horrekin batera, hirugarrenen interes legitimoak zaindu beharra ere badago, bereziki auzotarrena. Horren guzti horren ondorioz, Administrazioaren kontrol-erregimena ikuskizun publikoen, jolas-jardunen eta horiek egiten diren establezimenduen gainean lege honetan zehaztea justifikaturik dago, eta horrek barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 12ko 2006/123/EE Direktibarekin bat egin du.

No hay duda de que en estos establecimientos existen razones imperiosas de interés general (objetivos de salud pública, protección de las personas consumidoras y protección del entorno urbano), así como de protección del interés legítimo de terceras personas, especialmente de los vecinos y vecinas, que justifican el régimen de control administrativo sobre los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los establecimientos en que estos se realizan, establecido por la presente Ley, de forma coherente con la Directiva 2006/123/(CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

Irizpide berarekin jarraituta, gorago aipaturiko 4/1995 Legeari 9 bis artikulua erantsi zaio, eta horretan esaten denez, 9. artikuluan aipatzen ez diren lokalei ez zaie aldez aurretik lizentzia edo baimenik izatea eskatuko; horren ordez, aurretiazko komunikazioa behar duten jarduera sailkatuen prozedura bete beharko dute, hain zuzen ere otsailaren 27ko 3/1998 Legean, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa babestekoan, esaten denaz bat.

Siguiendo el mismo criterio, se adiciona un nuevo artículo 9 bis a la citada Ley 4/1995, para establecer que en aquellos locales no contemplados en su artículo 9 no se exigirá licencia o autorización previa, sino el procedimiento de comunicación previa de actividad clasificada, de acuerdo con lo que dispone la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

Horrela jardunda, lege honen helburuetako bat betetzen da, justifikaziorik ez duten izapide edo traba burokratikoak kendu nahi baititu, batetik, eta bestetik, ikuskizun publikoak eta jolas-jarduerak eskaintzen dituzten lokalen erabiltzaileen segurtasuna babesten du.

Con ello se alcanza el objetivo de la presente Ley que pondera la eliminación de trámites o barreras burocráticas no justificadas y la protección de la seguridad de las personas usuarias de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas.

III. kapituluan, abenduaren 1eko 7/2006 Legea aldatzen da, Euskadiko Museoei buruzkoa. Direktibak dakar zerbitzuak ematen dituzten enpresak eta pertsonak askeak direla estatu kideetan kokatzeko, eta estatu kideen artean zerbitzuak eskaintzeko askatasuna dagoela. Horregatik, jartzen du, era berean, ezin dela horrela eta horrela inolako baimen-premiarik ezarri zerbitzuak eskaini ahal izateko, salbuespena izan behar duela horrek, tartean baldintza batzuk daudenerako soilik. Eta Euskadiko Museoei buruzko Legea aztertzean, ikusten da 2. artikuluko 7. paragrafoa aldatu beharra dagoela, baimen-sistema bat dakarrelako horretarako baldintzarik ez egonagatik ere, eta, hortaz, aipatu berri diren eskubide horiek urratu egiten dituelako.

El Capítulo III modifica la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi. La directiva implanta la libertad de establecimiento de las empresas y personas prestadoras de servicios en los estados miembros y la libertad de prestación de servicios entre los estados miembros. Por ello, establece que solo excepcionalmente podrá supeditarse el acceso o ejercicio de una actividad de servicios a un régimen de autorización cuando concurran determinadas condiciones. Del análisis de la Ley de Museos de Euskadi se deduce la necesidad de suprimir el apartado 7 del artículo 2, puesto que vulnera las libertades arriba indicadas mediante el establecimiento de un régimen de autorización sin que concurran las condiciones requeridas para ello.

IV. kapituluan, azaroaren 12ko 8/2004 Legea aldatzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriakoa. Aurrerantzean, egindako aldaketekin, aurretiazko baimena ez baino, komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena eskatuko da. Adierazpen horretan, gauza hauek jaso beharko dituzte: dena delako jardueran aritzeko eskatu diren baldintzak betetzen direla; hala dela egiaztatzeko agiriak edonoren eskura eduki behar dituztela, eta jarduera horretan ari diren bitarte osoan beteko dituztela agindu beharko dute. Era berean, aurrerantzean ez da zertan, jarduerari ekin baino lehenago derrigor, Industria Erregistroan inskribatu beharrik izango. Orain arte interesdunak eskatu behar izaten zuen, eta aurrerantzean administrazioak berak egingo du, bere kasa. Azkenik, arau-hausteen eta zehapenen artean ere bada berritasunik. Aurrerantzean, erantzukizunpeko adierazpenean datu faltsuak edo ez-zehatzak ematea edo derrigorrezko datuak eman gabe uztea zehapen-araubidean jasota egongo da, eta adierazpen hori ez aurkeztea ere bai. Eta beste aukera bat ere jaso da: administrazioaren ebazpen bidez, interesatua behartzea egoera juridikoa dena delako jarduera hasi baino lehenagora itzularaztera, eta urtebetez behintzat gauza berbererako beste prozedurarik eskatzen ez uztea.

El Capítulo IV modifica la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Con las modificaciones introducidas, se sustituye el régimen de autorización previa al ejercicio de actividad por el de comunicación o declaración responsable que recoja: el cumplimiento de los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad, la disposición de la documentación que así lo acredita y el compromiso de mantener su cumplimiento durante el tiempo de ejercicio de la actividad. Así mismo, la inscripción en el Registro Industrial deja de ser un requisito constitutivo previo al inicio de la actividad cuya tramitación debía solicitar la persona interesada, para pasar a realizarse de oficio por la propia Administración. Por último, en materia de infracciones y sanciones, se introducen en el régimen sancionador los supuestos de falsedad, inexactitud u omisión de datos preceptivos contenidos en una declaración responsable, así como la falta de presentación de la misma. Además, se contempla la posibilidad de que por resolución administrativa se determine la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, y la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de un año.

V. kapituluak maiatzaren 27ko 1994 Legea, Merkataritza Jarduerari buruzkoa, aldatzen du, eta 13. artikuluaren 5. paragrafoa beste modu batean idazteaz gainera, 12. artikulua eta 29. artikuluaren 6. paragrafoa ezabatzen ditu; aldaketa horiek lege honetan bertan Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Legean eta ekainaren 30eko 2/2006 Legean, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoan, egindako aldaketekin bat datoz, eta udal-lizentziei eragiten diete. Izan ere, epe bat ezartzen da merkataritzaren arloko eskumenak dituen organoak txostena egin dezan, eta beharrezkoak ez diren baimen-emateak bertan behera geratzen dira.

El Capítulo V modifica la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial, dando una nueva redacción al apartado 5 del artículo 13 y suprime el artículo 12 y el apartado 6 del artículo 29 de la misma, en congruencia con los cambios que se realizan, en esta misma norma, en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, y en la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, que afectan a las licencias municipales, estableciéndose un plazo para la emisión del informe por el órgano competente en materia de comercio y suprimiéndose autorizaciones no necesarias.

VI. kapituluan, Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legean funtsezko hainbat aldaketa egiten dira, baina horrek ez du esan nahi beste arrazoi batzuengatik beste aldaketa txikiago batzuk ere egiten ez direnik. Batez ere, lege sektorialean egindako aldaketak aipatu behar dira:

En el Capítulo VI se operan diversas modificaciones sustanciales en la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, y ello sin perjuicio de la inclusión de algunas modificaciones puntuales que obedecen a otra serie de consideraciones. Específicamente, con las modificaciones introducidas en la ley sectorial:

– Aurrerantzean, jarduerari ekin baino lehenago ez da administrazioaren baimena lortu beharrik izango, eta, horren ordez, erantzukizunpeko adierazpena egin beharko dute, hau da, adierazi beharko dute betetzen dituztela dena delako jarduerarako legezko eta erregelamenduzko baldintzak, badituztela hori hala dela egiaztatzeko agiriak, eta jarduerak irauten duen bitarte osoan beteko dituztela. Erantzukizunpeko adierazpena aurkezten duten egunetik bertatik ekin ahal izango zaio dena delako jarduerari. Administrazioak, hala ere, izango du gauza batzuk konprobatzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko ahalmena, eta beste erakunde batzuek ere bai, eskumenez, beste ahalbide batzuk dituzten neurrian. Ondorioz, aurrerantzean, martxoaren 16ko 6/1994 Legean, erregistroko inskripzioa ez da ezer osatzeko derrigorrezko inskripzioa izango. Hainbat urraketaren ondorioak ere zehazten dira: erantzukizunpeko adierazpenarekin batera joan behar duten datu, adierazpen edo agirietan funtsezko zer edo zer aurkeztu gabe uzteak, edo, aurkeztu bai, baina bertan datu ez-zehatzak edo faltsuak adierazteak dakartzan ondorioak.

– Se sustituye el régimen de autorización previa al ejercicio de actividad por la Administración por el de declaración responsable de que se reúnen los requisitos legales y reglamentarios para el ejercicio de la actividad, de que se dispone de la documentación que así lo acredita y del compromiso a mantener su cumplimiento durante el tiempo de ejercicio de la actividad. La presentación de la declaración responsable permitirá el inicio de la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la Administración turística y de las que corresponda a otros organismos en virtud de sus respectivas competencias. En consecuencia, se suprime de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, el carácter de inscripción constitutiva de la inscripción registral. Se prevén asimismo las consecuencias de la no presentación o inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que acompañe o se incorpore a una declaración responsable.

– Turismoko enpresek badute kokatzeko askatasuna, baina, lanean hasi aurretik, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dute Turismo Administrazioan.

– Se establece el principio de libertad de establecimiento de las empresas turísticas, pero con la obligación de que, con carácter previo al inicio de la actividad, deberán presentar ante la Administración turística una declaración responsable.

– Legean beste artikulu bat eransten da, turismoko ostatuek bete beharreko gutxieneko baldintzak bete beharra izatetik salbuesteko erregimena zein den jasotzeko, baina halaber zehazten da dispentsa-eskabideak hiru hilabeteko epean ebatzi beharko direla, bestela, epe horretan ebatzi ezean, eman egin direla ulertuko da.

– Se introduce en la ley un nuevo artículo con el fin de incluir el régimen de dispensa del cumplimiento de determinados requisitos y condiciones mínimas exigibles a los alojamientos turísticos, si bien se especifica que las solicitudes de dispensa deberán resolverse en el plazo de tres meses, puesto que en caso contrario se entenderán concedidas.

– Aurrerantzean, nekazaritza-turismoko establezimendu eta landetxeetarako, ez da bertan bizi beharrik izango. Turismoa antolatzeko martxoaren 16ko 6/1994 Legea idatzita dagoen moduan, 26 eta 27. artikuluetan hain zuzen ere, titularrak ohiko bizilekua establezimenduan eduki behar du, bertan edo bertako bizileku batean. Baina Zerbitzuen Direktibako 14. artikuluak dio baldintza hori debekatuta dagoela eta ezabatu egin behar dela.

– Se suprime el requisito de residencia exigido para los agroturismos y casas rurales. En la redacción actual de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, los artículos 26 y 27 exigen a la persona titular tener su residencia habitual en el establecimiento o en los aledaños. Requisito de residencia que el artículo 14 de la Directiva de Servicios califica como prohibido y debe ser suprimido.

– Bidaia-agentzien arloan, aldaketa hauek egiten dira: horiek nola sailkatu, erregelamendu bidez zehaztuko da, eta beren jarduera-eremu esklusiboa bidaia konbinatuak antolatu eta saltzera murrizten da. Era berean, Zerbitzuen Direktibaren 15. artikuluan (ebaluatzeko diren betekizunak) eta 25.ean (hainbat eratako jarduerak) esaten denarekin bat, ez dute derrigorrez gutxieneko kapital bat jarri beharrik izango, ez eta jarduera jakin bat bakarrik aurrera eraman beharrik izango.

– En materia de agencias de viajes, se deja al desarrollo reglamentario la clasificación de las mismas, se restringe su ámbito exclusivo de actuación a la organización y venta de los viajes combinados. Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 (requisitos a evaluar) y 25 (actividades multidisciplinares), respectivamente, de la Directiva de Servicios, dejan de estar sujetas a la obligación de tener un capital mínimo desembolsado y a la obligación de ejercer exclusivamente una actividad específica.

– Era berean, bidaia-agentzien kasuan intrusismoari buruzko erreferentzia kentzen da, agentziok ez daukatelako inolako ezaugarri berezirik turismoaren arloko gainerako enpresekin alderatuta, eta ondorioz, kasu horietan martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 66 a) artikuluan aurreikusitako arau-haustea ezarriko zaie.

– Igualmente, se suprime la referencia al intrusismo en agencias de viajes, por no tener estas especificidad alguna respecto a las demás empresas turísticas y serles también de aplicación en estos casos la infracción prevista en el artículo 66.a) de la Ley 6/1994, de 16 de marzo.

– Jatetxe-enpresei buruzko xedapen batzuk aldatzen dira; aurrerantzean, bi motatakoak izango dira: jatetxeak eta tabernak, eta ezabatu egiten da horiek kategoriatan sailkatzea. Halaber, aldaketak ere egin dira erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharrari eta turismo-enpresen erregistroan sartu beharrari dagokionez.

– Se modifican diversas disposiciones referidas a las empresas de restauración, reduciendo las modalidades a restaurantes y bares, suprimiéndose la clasificación en categorías de los mismos, así como a la necesidad de presentación de declaración responsable y de inclusión en el registro de empresas turísticas.

– Turismo-arloko lanbideak direla-eta, legeak berariaz jasota dakar erregelamenduz prestakuntzaren bat eduki beharra eskatzeko aukera. Horrek ez du esan nahi beste estatu kide batzuetako zerbitzu-emaileen lanbide-prestakuntza aitortuko ez denik. Halaber, beste autonomia-erkidego batzuetan kokatuta dauden zerbitzu-emaileek askatasunez gauzatu ahal izango dute beren jarduera, etengabe nahiz aldi baterako, Euskal Autonomia Erkidegoan.

– Respecto a las profesiones turísticas se incluye expresamente por la ley la posibilidad de establecer reglamentariamente la necesidad de poseer una cualificación y sin perjuicio del reconocimiento de la cualificación profesional de las personas prestadoras de otros estados miembros. A su vez, los prestadores establecidos en otras comunidades autónomas podrán ejercer libremente su actividad, de forma permanente o eventual, en la Comunidad Autónoma vasca.

– Azkenik, arau-hausteak eta zehepenak datoz. Zehapen-araubidean, zehatzeko kasu berri batzuk gehitu dira, hain zuzen ere, erantzukizunpeko adierazpeneko edozein datu, adierazpen edo agiritan funtsezko zer edo zer ez bada zehatza, faltsua bada edo jarri gabe geratu bada. Eta beste aukera bat ere jaso da: administrazioaren ebazpen bidez, interesatua behartzea egoera juridikoa dena delako jarduera hasi baino lehenagokora itzularaztera, eta urtebetez behintzat helburu berbererako beste prozedurarik eskatzen ez uztea.

– Finalmente, en materia de infracciones y sanciones se introducen en el régimen sancionador correspondiente los supuestos de inexactitud, falsedad u omisión de cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable, así como la posibilidad de que por resolución administrativa se determine la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, y la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de un año.

VII. kapituluan, Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzeko maiatzaren 7ko 5/2004 Legea aldatzen da, 30. artikuluko zati batzuk ez zetozelako bat Zerbitzuen Direktibarekin, eta hain zuzen ere, 14. artikuluko 1 eta 8. paragrafoetan jartzen duenarekin. Oinarri gisa ezartzen da Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean bakar-bakarrik instalazio hauetan egin ahal izango dela ardoa: nahitaez eta funtzionatzen hasi aurretik, erantzukizunpeko adierazpena nekazaritzako elikagaien industrien arloan eskuduna den sailean aurkeztu duten instalazioetan, instalazio horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Elikagaien Industrien Erregistroan inskribatze aldera. Bestetik, lege honetan ondorengoa jasotzen da: ardogintzako azpiproduktuak deuseztatzeko aukera, azpiproduktuak kontrolpean eta arauz ezarriko den moduan kentzearen bitartez; eta azpiproduktuak kentzeko betebeharretik salbuestea pertsona fisiko edo juridiko ekoizle batzuk, kasuan kasuko mahats-kanpainan beren instalazioetan gehienez ere 25 hektolitro ardo edo muztio ekoizten dituztenak. Aipatutakoak ez betetzearen ondorioz etorriko diren zehapenen eta arau-hausteen araubidea ere egokitu da.

El Capítulo VII modifica la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola, puesto que algunos apartados de su artículo 30 resultaban contrarios a lo establecido en el artículo 14, apartados 1 y 8, de la Directiva de Servicios. Se establece el principio de que la elaboración de vino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi sólo podrá realizarse en las instalaciones que hayan presentado la preceptiva declaración responsable al departamento competente en materia de industrias agrarias y alimentarias a efectos de su inscripción en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con carácter preceptivo y previo a su puesta en funcionamiento. Además, se incorpora a esta ley la posibilidad de eliminar los subproductos de la vinificación mediante la retirada bajo control en la forma que reglamentariamente se establezca, así como la exención de la obligación de eliminar los subproductos para las personas físicas o jurídicas productoras que, en la campaña vitícola de que se trate, no produzcan más de 25 hectolitros de vino o mosto en sus instalaciones, con la consecuente adaptación del régimen de infracciones y sanciones que se derivan como consecuencia de su incumplimiento.

VIII. kapituluan, otsailaren 27ko 3/1998 Legea aldatzen da, Euskadiko Ingurugiroa Babesten duen Lege Orokorra, alegia. Zerbitzuen Direktiban zer jartzen duen ikusita, sailkaturik dauden jardueren araubide juridikoa aldatzea da egin beharrekoa. II. eranskinean dago jarduera horien zerrenda. Honako hau egin da: jarduera bakoitzak ingurumenean eta pertsonengan zer-nolako eragina duen ikusi, eta administrazioak jarduera horietan esku hartzeko hainbat araubide zehaztu, eragin horren arabera. Hartara, ustez eraginik txikiena dutenek bete behar duten araubidea komunikazioarena izango da. Horretarako, 3/1998 Legeko III. tituluko III. kapituluko hainbat artikuluren edukia aldatu, eta zehapen-araubideari buruzko artikuluak egokitu egin dira.

El Capítulo VIII modifica la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que establece el régimen jurídico aplicable a las actividades clasificadas, cuya relación se contempla en el anexo II, régimen que debe modificarse a la luz de las previsiones de la Directiva de Servicios. En este sentido, se ha fijado un régimen de intervención administrativa diferente en función de la incidencia que las actividades tengan en el medio ambiente y en la salud de las personas, de forma tal que aquellas que se considera que tienen una incidencia más escasa quedan sometidas a un régimen de comunicación previa. A estos efectos se modifica el contenido de diversos artículos del Capítulo III del Título III de la citada Ley 3/1998, además de adecuar los artículos relativos al régimen sancionador.

IX. kapituluan, Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legea aldatzen da. Izan ere, lege horretan badira gauza batzuk Zerbitzuen Direktibaren eta Estatuko arauen aurkakoak direnak edo haiekin bat ez datozenak. Legean egin diren aldaketetan, badira funtsezko gauza batzuk, legea aplikatzeko orduan oinarrizko printzipio modura balio dutenak, esate baterako, kontsumitzaileak babestu beharra eta Lehiaren Zuzenbidea errespetatzea. Beste alde batetik, elkargoaren funtzionamenduarekin berarekin zerikusia duen hainbat kontu ere ukitu dira, hala nola derrigor kolegiatu beharra, elkargoaren bisatua eskatu beharra, elkargoek gutxi gorabeherako baremoak jartzea, eta direktibaren asmo orokorrarekin zerikusi handiagoa duten beste hainbat gauza, zerbitzua partikularrari ematen zaionerako, esate baterako, informazio-leihatila bakarra.

El Capítulo IX modifica la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales. Esta modificación se dirige fundamentalmente a una serie de cuestiones que se consideran contrarias o incompatibles con la Directiva de Servicios y la normativa estatal. En este sentido, hay algunas cuestiones esenciales en la reforma legal, como son la protección de las personas consumidoras y el respeto del Derecho de la competencia, como principios esenciales en todo momento en la aplicación de la ley. De otro lado, se ven afectadas algunas cuestiones relacionadas con el propio funcionamiento del colegio, como son la colegiación obligatoria, la exigencia de visado por el colegio, y la fijación de baremos orientativos por los colegios profesionales, así como otras cuestiones más relacionadas con la inspiración general de la directiva relacionadas con la prestación de servicio al particular como, por ejemplo, la ventanilla única de información.

X. kapituluan, ekainaren 17ko 12/1994 Legea aldatzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzkoa. Herritarrek Administraziora jotzeko duten bidea eta hark eman beharreko erantzuna ere badatoz nolabait direktiban jorraturik, eta han dioena legera ekartzea izan da egin dena. Beste alde batetik, aurrerantzean Administrazioak fundazioekin ez du orain arteko moduan jokatuko, hau da, fundazio berririk sortu behar denean, orain arte baino malguagoa izango da, gauzak errazteko joera izango du, eta jarrera hori bera izango du fundazioetan denboraren poderioz eta ibiliaren ibiliaz gertatzen diren aldaketak onartzeko orduan ere, hala nola gobernu-organoa, patronatua, osaketa-araua edo sorrerako estatutuak aldatu behar dituztenean, eta jarrera berri hori ere islatu da, egin beharreko aldaketak eginez. Orain bete behar izaten diren baldintza batzuk direla-eta, Fundazioen Erregistroan eskabiderik aurkezten denean, Administrazioa nahikoa arin erantzun ezinik ibiltzen da, aurkezten diren eskabide guztiei garaiz erantzun ezinik, administrazio eraginkor eta zuzen batek beharko lukeen bezain garaiz esan nahi da. Bada, oztopo horiek ezabatzea da egin dena.

En el Capítulo X se operan diversas modificaciones sustanciales en la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, con el objeto de asumir e integrar en la redacción de la ley las previsiones de la Directiva de Servicios en cuanto al acceso de la ciudadanía a la Administración y la respuesta proporcionada por esta. Por otro lado, se incorporan también modificaciones a la ley que responden a un replanteamiento de la posición de la Administración ante las fundaciones, asumiendo esta un papel mucho más flexible y favorecedor de las constituciones de nuevas fundaciones así como en cuanto a los cambios que en estas se producen con el paso del tiempo y el funcionamiento de las mismas, como son las modificaciones en su órgano de gobierno, el patronato, y las modificaciones en su norma constitutiva, los estatutos de la fundación. Así, se eliminan requisitos que encorsetan la capacidad de respuesta administrativa en aras de una respuesta ágil a las solicitudes que se presentan ante el Registro de Fundaciones y de la atención al volumen de solicitudes presentadas en tiempos que se enmarquen dentro del concepto de administración eficaz y eficiente.

XI. kapituluan, ekainaren 17ko 11/1994 Legea aldatzen da, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikorako Legea. Izan ere, Zerbitzuen Direktibako 15. artikuluan jartzen duenez, balioetsi beharreko eskakizunen artean, batek dio ikusi behar dela ea badagoen edo ez «langile-kopuru gutxieneko bat edukitzeko» obligazioren bat. Beste alde batetik, azaroaren 23ko 17/2009 Legeko 11. artikuluan jartzen duena ere bete nahi izan da (zerbitzuetara libreki iristeari eta zerbitzuetan libreki jarduteari buruzkoa da lege hori), han jartzen baitu zerbitzuetara iriste hori edo zerbitzuetan jardute hori ez dela langile-kopuruari buruzko ezelako eskakizunen edo halako edo bestelako jatorriz edo modalitatez kontratatzeko obligazioaren mendean egongo. Horregatik ezabatu da lege horretako 31. artikuluko 3. paragrafoko bigarren idatz-zatia (Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikoari buruzko Legean, ekainaren 17ko 11/1994 Legean).

El Capítulo XI modifica la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, atendiendo a lo establecido en el artículo 15 de la Directiva de Servicios, que reconoce entre los requisitos a evaluar la comprobación de si existe alguna obligación sobre «tener un número mínimo de empleados y empleadas» y para cumplir así con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, que dispone que no deberá supeditarse dicho acceso o ejercicio a requisitos relativos a una composición cuantitativa de la plantilla o a una obligación de contratar con una procedencia o modalidad determinada. Es por ello que se procede a la supresión del párrafo segundo del apartado 3 del artículo 31 de la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

XII. kapituluan, abenduaren 5eko 12/2008 Legea aldatzen da, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa. Lau gauza aldatu dira. Lehenik eta behin, aurrerantzean, gizarte-zerbitzuak betetzen eta ematen jardun ahal izateko, aurretiaz administrazioaren dena delako baimena lortu beharko da, eta, gainera, aseguru-poliza bat hitzartu beharko da, titularren erantzukizun zibila estalita edukitzeko, badaezpada lokaletako, instalazioetako eta zerbitzuetako baldintza objektiboak direla-eta edo zerbitzuko langileen lana dela-eta erabiltzaileei inolako kalterik eragiten bazaie ere. Bigarrenik, baimena emateko prozeduran, administrazio-isiltasunak baietz esan nahiko du, hartara, eskaerak hiru hilabeteko epean ebatzi beharko dira, bestela, ebatzi ezean, onartu egin direla ulertuko da. Hirugarrenik, baliteke dena delako zerbitzua eskaintzeko, establezimendu fisiko egonkor baten premia egotea, hartan oinarriturik eskaintzeko zerbitzua. Halakoetan, zerbitzuak betetzeko eta eskaintzeko administrazio-baimen bakoitza halako establezimendu fisiko bakarrerako izango da, hartara, zerbitzuak hartu behar dituztenak behar bezala babesteko. Eta, azkenik, gizarte-zerbitzuak ematen dituzten pertsona fisiko edo juridikoak Europar Batasuneko beste estatu batean kokaturik baldin badaude, aurrerantzean, libreki eskaini ahal izango dituzte zerbitzu horiek, erregistroan izena eman beharrik gabe, edo gizarte zerbitzuak betetzeko eta eskaintzeko aurretiazko administrazio-baimena lortu beharrik gabe.

El Capítulo XII modifica la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. En primer lugar, se establece la exigencia en la concesión de la correspondiente autorización administrativa para poder intervenir en la provisión y prestación de servicios sociales, de la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de sus titulares por daños a las personas destinatarias como consecuencia de las condiciones objetivas de los locales, sus instalaciones y servicios, o de la actividad del personal a su servicio. En segundo lugar, se determina el sentido positivo del silencio administrativo en el procedimiento de autorización, de tal forma que las solicitudes deberán resolverse en el plazo de tres meses, puesto que en caso contrario se entenderán concedidas. En tercer lugar, se establece el carácter individual para cada establecimiento físico de las autorizaciones administrativas para la provisión y prestación de servicios que requieran disponer de un establecimiento físico que constituya la infraestructura estable a partir de la cual llevar a cabo efectivamente la prestación, con el objeto de garantizar una adecuada protección a las personas destinatarias de los servicios sociales. Por último, se dispone que las personas físicas o jurídicas prestadoras de servicios sociales establecidas en otros estados miembros de la Unión Europea podrán prestar dichos servicios en régimen de libre prestación sin sujeción al requisito de inscripción registral y autorización administrativa previa para poder intervenir en la provisión y prestación de servicios sociales.

XIII. kapituluan, otsailaren 8ko 1/2008 Legea aldatzen da, Familia Bitartekaritzakoa. Ondorioz, familia-bitartekaritzaren lanbide-jardueran hasteko edo horretan aritzeko baimen-erregimena bertan behera uztea erabaki da. Kontuan izanda badirela titulu egokia duten profesionalak, eta pertsona horiek familia-bitartekaritzaren lana beren eskumen profesionalen barruan izanda aurrera eraman dezaketela, berariaz jaso da familia-bitartekaritzako jarduera profesionalak Familia Bitartekaritzako otsailaren 8ko 1/2008 Legea bete beharrik izan gabe aurrera eraman ahal izatea; gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko Bitartekarien Erregistroan izena eman behar izatea borondatezkoa izango da aurrerantzean. Ondorioz, legeko artikuluetan aldatu beharrekoak aldatu dira.

El Capítulo XIII modifica la Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar. Así, se ha optado por suprimir el régimen de autorización para el acceso a la actividad profesional de mediación familiar o a su ejercicio. Teniendo en cuenta la existencia de profesionales con titulación adecuada que puedan desarrollar la actividad de mediación familiar en el ámbito de sus competencias profesionales, se contempla de forma expresa la posibilidad de actividades profesionales de mediación familiar no sujetas a la Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar, y la inscripción en el Registro de Personas Mediadoras de la Comunidad Autónoma de Euskadi pasa a ser voluntaria. En este sentido, se han efectuado las modificaciones pertinentes en el articulado de la ley.

XIV. kapituluan, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea aldatzen da. Egindako aldaketak direla eta, kendu egin da, oro har, irekitzeko lizentzia lortzeko baldintza, baina zehaztutako zenbait kasutan lizentzia hori eskuratu beharra egongo da, esate baterako ordenarekin, segurtasunarekin edo osasun publikoarekin zerikusia duten kasu batzuetan.

El Capítulo XIV modifica la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. Las modificaciones consisten en eliminar el requisito de obtención de licencia de apertura con carácter general, manteniéndola para una serie de supuestos tasados, como la concurrencia de razones de orden, seguridad o salud públicas.

Gainera, eta kontuan izanda, araudi sektorial baten ondorioz, irekitzeko lizentziaren ordez komunikatu beharra eskatzen duen erregimen bat jarri behar dela kasu batzuetan, egoki ikusi da Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 206. artikuluko 1. paragrafoari beste idatz-zati bat eranstea, hain zuzen ere jasota gera daitezen lege horretan toki-erakundeek herritarren jardueretan esku hartzeko dituzten beste bide horiek, betiere artikulu horretan aurreikusitako jarduerak legezkoak ote diren kontrolatzeko.

Además, y teniendo en cuenta que por normativa sectorial la licencia de apertura va a ser sustituida en algunos supuestos por el sometimiento al régimen de comunicación, se considera procedente añadir una nueva letra al apartado 1 del artículo 206 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, al objeto de que se contemplen las nuevas formas de intervención de las entidades locales en la actuación de la ciudadanía, en orden a controlar la legalidad de las actuaciones previstas en dicho artículo.

XV. kapituluan, Animaliak Babesten dituen urriaren 29ko 6/1993 Legea aldatzen da. Aldaketa honetan datza: ezabatu egiten da haztegiak, salmentarako tokiak eta animaliak aldi batez edukitzeko tokiak baimentzeko araubidea. Hartara, baimenaren ordez, titularrak erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du, non adieraziko baitu ezarritako eskakizunak betetzen dituela, hori egiaztatzen duten dokumentuak badituela eta establezimenduak, haztegiak, zentroak edo instalazioak irauten duen bitartean eskakizun horiek betetzeko konpromisoa hartzen duela.

El Capítulo XV modifica la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales. La modificación consiste en que se opta por suprimir el régimen de autorización de los criaderos, establecimientos de venta y centros para el mantenimiento temporal de animales. La autorización se sustituye por la presentación de una declaración responsable de la persona titular, en la que manifieste que cumple con los requisitos establecidos, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo de permanencia del establecimiento, criadero, centro o instalación.

Lehenengo xedapen iragankorrean, legea indarrean sartu baino lehenagotik abiarazitako baimen-prozeduretan aplika daitekeen araubide iragankorra zehazten da.

La disposición transitoria primera establece el régimen transitorio aplicable a los procedimientos de autorización iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.

Legea indarrean jarri aurretik ere, bazen hainbat pertsona eta enpresa zerbitzuetan aritzeko baimendurik edo habilitaturik, eta, hain zuzen ere, bigarren xedapen iragankorrean, halakoei aplika dakiekeen araubide iragankorra arautzen da, hau da, lehengo administrazio-baimenaren ordez, zerbitzuetara iristeko edo zerbitzuetan aritzeko aurretiazko komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dutela.

La disposición transitoria segunda regula el régimen transitorio aplicable a aquellas personas y empresas prestadoras autorizadas o habilitadas para el ejercicio de una actividad de servicios con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, sustituyéndose el régimen de autorización administrativa previa por el de presentación de declaración responsable o comunicación previa para el acceso y ejercicio de las actividades de servicios.

Xedapen indargabetzaile bakarrak baliogabetu egin ditu lege honek agindutakoaren kontra ari diren maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak, eta bereziki martxoaren 9ko 165/1999 Dekretua. Dekretu horrek adierazten du Euskadiko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Legeak agintzen duen jarduera-lizentzia eskuratzetik salbuetsita dauden jarduerak zein diren.

La disposición derogatoria única deja sin vigor cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la ley y, en particular, el Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

Azken xedapenetako lehenak Eusko Jaurlaritzari lege hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren erregelamendu-xedapenak sortzeko bidea ematen dio, dagozkion eskumenen esparruan.

La disposición final primera autoriza al Gobierno Vasco para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.

Azken xedapenetako bigarrenak, azkenik, agintzen du lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera sartuko dela indarrean.

Por último, la disposición final segunda dispone la entrada en vigor de la presente Ley el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN JOKOA ARAUTZEN DUEN AZAROAREN 8KO 4/1991 LEGEA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/1991, DE 8 DE NOVIEMBRE, REGULADORA DEL JUEGO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Lehenengo artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 1. artikulua, «Xedea», eta honela idatzita geratzen da:

Artículo primero.– Se modifica el artículo 1, «Objeto», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«1.– Lege honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan jokoari eta apustuei lotutako jarduera guztiak arautzea, modalitate eta izendapen guztietakoak, barne hartuta baliabide elektroniko, informatiko edo telematikoez edo urruneko komunikazioko beste edozein baliabidez egiten direnak, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuko 10.35 artikuluak ezarritakoarekin bat etorrita.

«1.– La presente Ley tiene por objeto la regulación, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de todas las actividades relativas al juego y apuestas, en todas sus modalidades y denominaciones, incluyendo las realizadas por medios electrónicos, informáticos o telemáticos o por cualquier otro medio de comunicación a distancia, conforme a lo establecido en el artículo 10.35 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

2.– Lege honen eremutik kanpo geratzen dira:

2.– Quedan excluidos del ámbito de la presente Ley:

a) Denbora-pasa hutsa edo jolas hutsa diren jokoak edo lehiaketak, tradizioan, familian edo lagunartean errotutako gizarte-ohitura direnak, betiere jokalariek edo beste norbaitek irabazi-asmorik ez badute.

a) Los juegos o competiciones de puro pasatiempo o recreo constitutivos de usos sociales de carácter tradicional, familiar o amistoso, siempre que los jugadores o personas ajenas a estos no hagan de ellos objeto de explotación lucrativa.

Halaber, lege honetatik kanpo geldituko dira kirol-joko edo -lehiaketak, irabazi-asmoa dutenak eta ez dutenak. Ez dira lege honetatik kanpo geldituko, ordea, kirol-joko edo -lehiaketen gaineko apustuak.

Asimismo, quedarán excluidos de la presente Ley los juegos o competiciones deportivas, con o sin ánimo de lucro. Tal exclusión no se extenderá a las apuestas sobre tales juegos o competiciones deportivas.

b) Denbora-pasa hutsa diren jolas-makinak, baldin eta, prezio baten truke, haiek erabiltzeko eta haiekin jolasteko denbora-tarte bat ematen badute, betiere jolasaren garapena aurretik kontrolatuta eta programatuta badago, edo, gehigarrizko eragingarri bakar gisa hauetako bat eskaintzen badute: partidaren zenbatekoa itzultzea, eskudirutan edo balio bereko gauzatan edo zernahi ondasunekin trukagarriak diren balio bereko fitxatan; partida bera luzatu ahal izatea edo hasierako zenbateko berarekin partida gehiago lortzea».

b) Las máquinas recreativas de mero pasatiempo que, a cambio de un precio, conceden un tiempo de uso o de juego cuyo desarrollo está previamente controlado o programado, o, como único aliciente adicional, la devolución del importe de la partida, en metálico o su equivalente en especie o fichas canjeables por bienes de cualquier naturaleza, la posibilidad de prolongación de la propia partida o la obtención de otras partidas adicionales por el mismo importe inicial».

Bigarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 3. artikuluari, «Joko Zerrenda» izenekoari, 5. paragrafoa gehitzen zaio, honela idatzita:

Artículo segundo.– Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 3, «Catálogo de Juegos», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la siguiente redacción:

«5.– Ausazko konbinaziotzat joko dira eskudirutan, gauzatan edo zerbitzutan sari jakin batzuk emateko egiten diren zozketak, era askotako baliabideak eta euskarriak erabilita, telematikoak eta elektronikoak barne, helburu bakarra izanik produktu edo zerbitzu baten publizitatea edo sustapena egitea, publizitatearen xede den ondasun edo zerbitzua kontsumitzeko kontraprestazioarekin, baldin eta, jarduera horietan, jendearen parte-hartzea doakoa bada eta inoiz ere ez badago gainpreziorik edo tarifikazio gehigarririk edozein delarik ere horretarako erabiltzen den prozedura edo sistema.

«5.– Se entiende por combinación aleatoria la realización de sorteos por cualquier medio y soporte, incluido el telemático y electrónico, que, con fines estrictamente publicitarios o promocionales de un producto o servicio, y teniendo como contraprestación el consumo del bien o servicio objeto de publicidad, ofrecen determinados premios en metálico, especies o servicios, siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o tarifación adicional alguna cualquiera que fuere el procedimiento o sistema a través del que se realice.

Ausazko konbinazioen sariak, zozketa-eguna baino lehen, eskuratu eta leku jakin batzuetan instalatu edo utzi beharko dira, egiazkoak direla ikusi ahal izateko edo haien balioaren zenbatekoan bermea eratu ahal izateko.

Los premios de las combinaciones aleatorias deberán, con carácter previo a la fecha de celebración de estas, ser adquiridos e instalados o depositados en lugares en los que pueda constatarse su existencia o constituirse aval por la cuantía de su valor.

Arloan arloko erregelamenduetan ezarriko da ausazko konbinazioei eskatu ahalko zaizkien betekizunak, gardentasuna bermatuta egon dadin txartelak edo partaidetzak banatzeko edo esleitzeko prozeduretan eta sariak esleitzekoetan, bai eta egin beharreko publizitatean ere».

La reglamentación sectorial correspondiente determinará el resto de requisitos exigibles a las combinaciones aleatorias para garantizar la transparencia en los procedimientos de asignación o distribución de papeletas o participaciones y de asignación de los premios, así como en cuanto a la publicidad a realizar».

Hirugarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 4. artikuluari, «Jokoari buruzko plangintzako irizpideak» izenekoari, 2. paragrafoa gehitzen zaio, honela idatzita:

Artículo tercero.– Se adiciona un nuevo apartado 2 al artículo 4, «Criterios de planificación del juego», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la siguiente redacción:

«2.– Lege honen arabera egiten diren jokoen eta apustuen lokal guztiak barne hartuko ditu plangintzak, lokalen titulartasuna publikoa nahiz pribatua izan».

«2.– La planificación comprenderá a todos los locales donde se puedan desarrollar juegos y apuestas de conformidad con esta ley, con independencia de su titularidad pública o privada».

Laugarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen «Baimenak» izeneko 5. artikuluko 3. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo cuarto.– Se modifica el apartado 3 del artículo 5, «Autorizaciones», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«3.– Lege honetako 3. artikuluan jasota dauden joko motak ustiatzeko baimenak besterenezinak dira eta baliozkoak izango dira baldin eta baimenen indarraldian betetzen badira indarrean dagoen araudian ezarritako eskakizun guztiak».

«3.– Las autorizaciones para la explotación de los tipos de juegos previstos en el artículo 3 de esta ley son intransferibles y serán válidas siempre que durante la vigencia de las mismas se cumplan todos los requisitos establecidos por la normativa vigente».

Bosgarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 5. artikuluari, «Baimenak» izenekoari, 5. paragrafoa gehitzen zaio, honela idatzita:

Artículo quinto.– Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 5, «Autorizaciones», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la siguiente redacción:

«5.– Ez da beharrezkoa izango aurretiazko administrazio-baimena lortzea, lege honetako 3. artikuluaren 5. paragrafoan jasotako ausazko konbinazioak antolatu, egin eta garatzeko.

«5.– No se exigirá autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de combinaciones aleatorias a las que se refiere el apartado 5 del artículo 3 de esta ley.

Halakoetan, enpresa antolatzaileak erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du joko-gaietan eskumena duen zuzendaritzan, ausazko konbinazioari hasiera eman zaiola jakinarazteko.

En tales casos, la empresa organizadora deberá presentar una declaración responsable ante la dirección competente en materia de juego del inicio de la combinación aleatoria.

Erantzukizunpeko adierazpena aurkezten den egunetik bertatik ekin ahal izango zaio jarduerari, joko-gaietan eskumena duen zuzendaritzak egiaztatzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko duen ahalmena kendu gabe.

La declaración responsable permitirá el desarrollo de la actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a la dirección competente en materia de juego.

Aurkeztutako agirian antolatzaileak adieraziko du, bere erantzukizunpean, betetzen dituela dagokion arloko erregelamenduetan ezarritako baldintzak, badituela hori hala dela egiaztatzeko agiriak eta agintzen duela jarduerak irauten duen bitartean ere beteko dituela».

En el documento presentado el organizador declarará, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la correspondiente reglamentación sectorial, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad».

Seigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen «Baimena duten joko lekuak» izeneko 10. artikuluko 3. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo sexto.– Se modifica el apartado 3 del artículo 10, «Establecimientos autorizados», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«3.– Jolas-lekuetan AR motako edo berrerospeneko jolas-makinak instalatzeko baimena eman ahal izango da».

«3.– Podrá autorizarse la instalación de máquinas tipo AR o recreativas de redención en lugares de recreo».

Zazpigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen «Bingoak» izeneko 12. artikuluko 4. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo séptimo.– Se modifica el apartado 4 del artículo 12, «Bingos», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«4.– Bingo-aretoak ustiatzeko baimenek indarrean iraungo dute baimena emateko kontuan hartu ziren baldintza guztiak betetzen diren artean».

«4.– Las autorizaciones para la explotación de salas de bingo se mantendrán vigentes siempre que se cumplan todas las condiciones que determinaron su otorgamiento».

Zortzigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita gelditzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 13. artikuluaren izenburua eta edukia, era honetara:

Artículo octavo.– Se da nueva redacción al título y al contenido del artículo 13 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que quedan como sigue:

«13. artikulua- Joko-makinak eta -sistemak eta ustiatzeko baimenak.

«Artículo 13.– Máquinas y sistemas de juego y permisos de explotación.

1.– Lege honen ondorioetarako, joko-makina eta -sistema hauek bereizten dira:

1.– A los efectos de esta ley, se consideran máquinas y sistemas de juego los tipos siguientes:

a) Joko-makinak: eskuzko aparatuak zein aparatu automatikoak, diruaren edo ordainketa-bide baliokideen truke erabiltzaileari erabiltzeko denbora-tartea ematen diotenak eta, batzuetan, sariak lortzeko aukera ere bai, dirutan, gauzatan, zerbitzutan edo horiekin truka daitekeen edozein produktutan. Joko-makina mota hauek bereizten dira:

a) Máquinas de juego: aquellos aparatos, manuales o automáticos, que, a cambio de dinero u otros medios de pago equivalentes, permiten a la persona usuaria un tiempo de uso y, eventualmente, la posibilidad de obtener premios en metálico, en especie, servicios o en cualquier otro producto canjeable por estos. Las máquinas de juego se clasifican en los siguientes tipos:

– AR mota. Berrerospeneko jolas-makinak: erabiltzeko eta jokatzeko denbora-tarte bat emateaz gain, erabiltzailearen trebetasunaren arabera tiketak, fitxak edo antzeko elementuak lortzeko aukera ematen duten makinak; elementu horiek, gainera, trukatu ahal izango dira pilatu eta aurrez zehaztu den eta jokalariak ezagutzen duen balioko ondasunen bidez. Balio horren diru-kostuak ez du gaindituko hori lortzeko gutxienez jokatu behar diren partiden prezioa.

– Tipo AR. Máquinas recreativas de redención: son aquellas máquinas que, dependiendo de la habilidad de la persona usuaria, ofrecen la posibilidad de obtener, además de un tiempo de uso o de juego, tiques, fichas o elementos similares que podrán ser acumulables y canjeables por bienes de un valor preestablecido y conocido por la persona usuaria, cuyo coste dinerario no supere el precio de las partidas mínimas necesarias para su obtención.

– B mota. Jolas-makina saridunak: jokaldiaren prezioaren truke, erabiltzaileari erabiltzeko denbora-tarte bat eta, batzuetan, diru-saria ematen dioten makinak.

– Tipo B. Máquinas recreativas con premio: son aquellas máquinas que, a cambio del precio de la jugada, conceden a la persona usuaria un tiempo de uso y, eventualmente, un premio en metálico.

– C mota. Zorizko makinak: prezio baten truke erabiltzaileari erabiltzeko edo jokorako denbora-tarte bat eta, batzuetan, zoriaren araberako diru-saria ematen dioten makinak.

– Tipo C. Máquinas de azar: son aquellas máquinas que, a cambio de un precio, conceden a la persona usuaria un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, un premio en metálico que dependerá siempre del azar.

Lege honetan araututako joko desberdinen modalitate, elementu edo mekanikak konbinatuta sariak lortzeko aukera ematen duten eskuzko makinak zein makina automatikoak, goian azaldutako mota horietakoak ez direnak, mota desberdindu gisa sailkatu ahal izango dira, eta berariazko araudiak ezarriko du horien araubidea eta ezarpen-eremua.

Aquellas máquinas, manuales o automáticas, que permitan la obtención de premios combinando modalidades, elementos o mecánicas de diferentes juegos regulados en esta ley y que no estén contempladas en los tipos anteriores podrán clasificarse como tipo diferenciado, y la reglamentación específica determinará su régimen y ámbito de aplicación.

b) Makina laguntzaileak: eskuzko aparatuak zein aparatu automatikoak, diruaren edo ordainketa-bide baliokideen truke, eta jokoaren osagarri, erabiltzaileari indarrean dagoen Jokoen Katalogoan jasotako beste modalitate batzuetan parte hartzeko aukera ematen diotenak.

b) Máquinas auxiliares: aquellos aparatos, manuales o automáticos, que, a cambio de dinero u otros medios de pago equivalentes, y que como complemento del juego, permitan a la persona usuaria participar en otras modalidades incluidas en el vigente Catálogo de Juegos.

c) Joko-sistemak: diruaren edo ordainketa-bide baliokideen truke, erabiltzaileari Jokoen Katalogoan jasotako edozein joko-modalitatetan aritzeko aukera ematen dioten beste elementuak edo euskarri informatikoak edo telematikoak. Elkarrekin konektatuta egon daitezke, sare lokaleko zerbitzarien bidez, behar bezala baimendutako sare lokal batean, edo sare informatikoak, telematikoak, satelitea edo urruneko bestelako komunikazio- edo konexio-bideak erabilita.

c) Sistemas de juego: aquellos otros elementos o soportes informáticos o telemáticos que, a cambio de dinero u otros medios de pago equivalentes, permiten a la persona usuaria participar en cualquier modalidad de juego de las incluidas en el Catálogo de Juegos, pudiendo estar interconectados, mediante servidor de área local, a una red local debidamente autorizada, o con conexión a redes informáticas, telemáticas, vía satélite o cualquier medio de comunicación o conexión a distancia.

2.– Erregelamendu bidez ezarriko dira jolas-makina saridun bakoitza kontrolatzeko elementuak, zenbat partida jokatu diren eta zenbat diru bildu edo sartu den jakiteko.

2.– Reglamentariamente se fijarán los elementos de control en cada máquina de juego con premio que permitan conocer el número de partidas realizadas y el dinero recaudado o ingresado.

3.– AR motako edo berrerospeneko jolas-makinak ustiatu ahal izateko, aurretiazko komunikazioa igorri behar zaio gaian eskumena duen zuzendaritzari, eta erantzukizunpeko adierazpena erantsi behar zaio, horiek ustiatzeko erregelamenduz ezarritako baldintza tekniko guztiak betetzen direla egiaztatzeko.

3.– Para la explotación de las máquinas tipo AR o recreativas de redención será necesaria la comunicación previa a la dirección competente en la materia, acompañando una declaración responsable en la que se acredite el cumplimiento de todas las condiciones técnicas exigidas reglamentariamente para su explotación.

4.– B eta C makinak ustiatu ahal izateko, bana-banako baimena eduki beharko da, 'ustiatzeko baimena' izenekoa.

4.– Para la explotación de las máquinas tipo B y C será necesaria la obtención de una autorización individualizada denominada «permiso de explotación».

Ustiatzeko baimena beste baten esku uzteko, Herrizaingo Sailaren baimena beharko da.

La transferencia del permiso de explotación deberá ser autorizada por el Departamento de Interior.

Erregelamendu bidez mugatuko da titular bakoitzak makina saridunak ustiatzeko gehienez ere izan dezakeen baimen-kopurua, eta titularrak, ez bere izenean ez tartean jarritako pertsona baten bidez, ezingo du muga hori gainditu».

Reglamentariamente se limitará el número máximo de permisos de explotación de máquinas con premio por titular, quien, ni a título individual ni mediante persona interpuesta, podrá superar el límite establecido».

Bederatzigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen «Joko aretoak» izeneko 14. artikuluko 3. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo noveno.– Se modifica el apartado 3 del artículo 14, «Salones de juego», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«3.– Joko-aretoak ustiatzeko baimenek indarrean iraungo dute baimena emateko kontuan hartu ziren baldintza guztiak betetzen diren artean».

«3.– Las autorizaciones para la explotación de salones de juego se mantendrán vigentes siempre que se cumplan todas las condiciones que determinaron su otorgamiento».

Hamargarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 15. artikulua, «Jolas aretoak», era honetara:

Artículo décimo.– Se da nueva redacción al artículo 15, «Salones recreativos», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«1.– AR motako edo berrerospeneko jolas-makinak bakarrik ustiatzen dituzten establezimenduak dira jolas-aretoak.

«1.– Son salones recreativos aquellos establecimientos destinados a la explotación exclusiva de máquinas de tipo AR o recreativas de redención.

2.– Jolas-aretoak ustiatu ahal izateko, jarduera hasi aurretik jakinarazpena igorri beharko zaio joko-gaietan eskumena duen zuzendaritzari, eta erantzukizunpeko adierazpena erantsi beharko zaio, indarrean dagoen araudiak ezarritako baldintza guztiak betetzen dituela egiaztatzeko».

2.– La explotación de salones recreativos deberá ser comunicada a la dirección competente en materia de juego antes del inicio de la actividad, acompañada de una declaración responsable en la que se acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa vigente».

Hamaikagarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 16. artikulua, «Ostalaritza alorreko establezimenduak», era honetara:

Artículo decimoprimero.– Se da nueva redacción al artículo 16, «Establecimientos de hostelería», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«1.– Ostalaritzako lokal eta instalazioetan, dantzalekuetan, dantza-saletan eta diskoteketan gehienez ere hiru joko-makina jarri ahal izango dira, ezaugarri hauetakoak:

«1.– En los locales e instalaciones de hostelería, en salas de fiestas, de baile y discotecas se podrá instalar un máximo de tres máquinas de juego, con las siguientes especificaciones:

– B motako makina bat.

– Una máquina de tipo B.

– AR motako edo berrerospeneko bi jolas-makina.

– Dos máquinas de tipo AR o recreativas de redención.

– Apustuen, txartelen edo ausazko konbinazioen makina laguntzaile bat, berdin dio hiruretatik zein.

– Indistintamente, una máquina auxiliar de apuestas, boletos o de combinaciones aleatorias.

2.– Establezimendu horietan jokoak komertzializatzeko, praktikatzeko edo ustiatzeko edozein makina edo ekipo jarri ahal izateko, jokoaren arloko zuzendaritza eskudunaren aurretiazko baimena beharko da nahitaez, eta betiere aurreko paragrafoan aurreikusitako baldintzak bete beharko dira eta orobat lege honetako 4. artikuluan aurreikusitako plangintza.

2.– La instalación en dichos establecimientos de cualquier tipo de máquina o equipo destinado a la comercialización, práctica o explotación de juegos solo procederá previa autorización de la dirección competente en materia de juego, siempre que cumpla los requisitos previstos en el apartado anterior y la planificación prevista en el artículo 4 de esta ley.

3.– Establezimendu horietan jendaurrean jarri beharko da debekatuta dagoela adingabeek B motako makinak eta apustuen, txartelen edo ausazko konbinazioen makina laguntzaileak erabiltzea».

3.– En dichos establecimientos deberá constar públicamente la prohibición de utilización de las máquinas tipo B y de las máquinas auxiliares de apuestas, boletos o combinaciones aleatorias a las personas menores de edad».

Hamabigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen «Joko makinen enpresa eragileak» izeneko 21. artikuluko 4. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo decimosegundo.– Se modifica el apartado 4 del artículo 21, «Empresas operadoras de máquinas de juego», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«4.– Enpresa-operadoreen baimenek indarrean iraungo dute baimena emateko kontuan hartu ziren baldintza guztiak betetzen diren arte».

«4.– Las autorizaciones de empresa operadora se mantendrán vigentes siempre que se cumplan todas las condiciones que determinaron su otorgamiento».

Hamahirugarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen «Akuratutako lanariak» izeneko 22. artikuluko 1. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo decimotercero.– Se modifica el apartado 1 del artículo 22, «Personal empleado», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«1.– Erregelamendu bidez ezarriko da zeintzuek eduki beharko duten agiri profesionala, lege honetan araututako jokoak ustiatzen dituzten enpresetan beren eginkizunak betetzeko. Agiri hori Herrizaingo Sailak emango du, eta indarrean iraungo du baimena emateko kontuan hartu ziren baldintza guztiak betetzen diren artean».

«1.– Se determinarán reglamentariamente las personas que deban estar en posesión del documento profesional para el ejercicio de sus funciones en las empresas dedicadas a la explotación de los juegos regulados en la presente Ley. Dicho documento será expedido por el Departamento de Interior, y mantendrá su vigencia siempre que se cumplan todas las condiciones que determinaron su otorgamiento».

Hamalaugarren artikulua.– Aldatu egiten dira Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen «Arau-hauste larriak» izeneko 26. artikuluko 9 eta 10. paragrafoak, eta honela idatzita geratzen dira:

Artículo decimocuarto.– Se modifican los apartados 9 y 10 del artículo 26, «Infracciones graves», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que quedan redactados como sigue:

«9.– Baimendutako kopurua baino AR motako edo berrerospeneko jolas-makina gehiago ustiatzea.

«9.– La explotación de máquinas de tipo AR o recreativas de redención en número que exceda al autorizado.

10.– Zerbitzu edo produktu baten sustapena eta publizitatea egitea helburu duten ausazko konbinazioak antolatu, egin eta garatzea, jarduera hasi aurretik 5.5 artikuluan ezarritako erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu ez bada».

10.– Organizar, celebrar o desarrollar combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales sin presentar, antes de su inicio, la declaración responsable prevista en el artículo 5.5».

Hamabosgarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoan Jokoa Arautzen duen azaroaren 8ko 4/1991 Legearen 26. artikuluari, «Arau-hauste larriak» izenekoari, 9 bis paragrafoa gehitzen zaio, honela idatzita:

Artículo decimoquinto.– Se adiciona un nuevo apartado 9 bis al artículo 26, «Infracciones graves», de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con la siguiente redacción:

«9 bis.– Jolas-aretoak eta AR motako edo berrerospenerako jolas-makinak ustiatzea joko-gaietan eskumena duen zuzendaritzari aurrez jakinarazi gabe».

«9 bis.– La explotación de salones recreativos, así como de máquinas AR o recreativas de redención, sin la comunicación previa a la dirección competente en materia de juego».

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
JENDAURREKO IKUSKIZUNAK ETA JOLAS JARDUERAK ARAUTZEN DITUEN AZAROAREN 10EKO 4/1995 LEGEA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/1995, DE 10 DE NOVIEMBRE, DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Hamaseigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita gelditzen dira Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak Arautzen dituen azaroaren 10eko 4/1995 Legearen 9. artikuluaren izenburua eta edukia, era honetara:

Artículo decimosexto.– Se da nueva redacción al título y al contenido del artículo 9 de la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que quedan redactados en los siguientes términos:

«9. artikulua.– Aurretiaz establezimendu-lizentzia behar izatea.

«Artículo 9.– Sujeción a licencia de establecimiento.

1.– Establezimendu-lizentzia beharko dute, funtzionatzen jarri aurretik, ikuskizunetarako edo jolas-jardueretarako lokal edo instalazio hauek:

1.– Los locales e instalaciones destinados a la celebración de espectáculos o actividades recreativas deberán obtener, previamente a su puesta en funcionamiento, la licencia de establecimiento en los siguientes casos:

a) Dantza-sala, dantzaleku, klub, diskoteka, disko-bar, karaoke, pub edo antzekoetarako establezimenduek.

a) Establecimientos destinados a salas de baile y fiestas, clubes, discotecas, disco-bares, karaokes, pubs o similares.

b) Ostalaritza-establezimenduek, jatetxeek eta jendaurreko ikuskizunetarako eta jolas-jardueretarako beste establezimendu batzuek, baldin eta, betiere, honako baldintza hauetakoren bat betetzen badute:

b) Otros establecimientos de hostelería y restauración y de espectáculos públicos o actividades recreativas, siempre y cuando, en todos los casos, cumplan alguno de los siguientes requisitos:

– 300 lagun edo gehiagorentzako tokia izatea.

– disponer de una capacidad o aforo igual o superior a 300 personas.

– Lau ohmeko karga estandarrerako 50 wattetik gorako potentzia efikaza duen musika-ekipoa izatea.

– disponer de un equipo de música que tenga una potencia eficaz superior a 50 vatios para una carga estándar de cuatro ohmios.

2.– Aurreko paragrafoan jasotako lokalek, halaber, aurretiazko lizentzia beharko dute ikuskizun edo jarduera mota aldatzeko, instalazioak berritzeko edo tokiz aldatzeko.

2.– Será precisa, asimismo, la obtención previa de licencia para la modificación de la clase de espectáculo o actividad, la reforma de las instalaciones o su cambio de emplazamiento, de los locales incluidos en el apartado anterior.

3.– Lege honetan ezarritako lizentziak edo baimenak independenteak dira jendaurreko ikuskizun eta jolas-jardueren berariazko arauak ez diren bestelako arau orokor edo sektorialen arabera eska daitezkeen lizentzia edo baimenei dagokienez».

3.– Las licencias o autorizaciones contempladas en esta ley serán independientes de aquellas que resulten exigibles conforme a otras normas generales o sectoriales distintas a las específicas de espectáculos públicos y actividades recreativas».

Hamazazpigarren artikulua.– Jendaurreko Ikuskizunak eta Jolas Jarduerak Arautzen dituen azaroaren 10eko 4/1995 Legeari 9 bis artikulua gehitzen zaio, honela idatzita:

Artículo decimoséptimo.– Se adiciona un nuevo artículo 9 bis a la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, con la siguiente redacción:

«9 bis artikulua.– Aurretiaz jakinarazpena egin behar izatea

«Artículo 9 bis.– Sujeción a comunicación previa.

Aurreko artikuluan jasotzen ez diren ikuskizunen eta jolas-jardueren lokalek, ireki aurretik, jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena egin beharko dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrak xedatutakoarekin bat etorrita».

Los locales de espectáculos y actividades recreativas no incluidos en el artículo anterior, con carácter previo a su apertura, estarán sujetos al procedimiento de comunicación previa de actividad clasificada, de acuerdo con lo que dispone la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco».

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
EUSKADIKO MUSEOEI BURUZKO ABENDUAREN 1EKO 7/2006 LEGEA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/2006, DE 1 DE DICIEMBRE, DE MUSEOS DE EUSKADI

Hemezortzigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskadiko Museoei buruzko abenduaren 1eko 7/2006 Legearen 2. artikuluaren izenburua, eta honela idatzita geratu da:

Artículo decimoctavo.– Se modifica el título del artículo 2 de la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, que queda redactado como sigue:

«2. artikulua.– Museoak eta bildumak: kontzeptua eta eginkizunak».

«Artículo 2.– Concepto y funciones de los museos y colecciones».

Hemeretzigarren artikulua.– Ezabatu egiten da Euskadiko Museoei buruzko abenduaren 1eko 7/2006 Legearen «Museoak eta bildumak: zer diren eta zertarako diren» izeneko 2. artikuluko 7. paragrafoa.

Artículo decimonoveno.– Se suprime el apartado 7 del artículo 2, «Concepto y funciones de los museos y colecciones», de la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi.

Hogeigarren artikulua.– Euskadiko Museoei buruzko abenduaren 1eko 7/2006 Legearen 10. artikuluari, «Euskadiko museo eta bildumen betebehar orokorrak» izenekoari, j) idatz-zatia gehitzen zaio, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo vigésimo.– Se adiciona una nueva letra j) al artículo 10, «Deberes generales de los museos y colecciones de Euskadi», de la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, que queda redactada como sigue:

«j) Kultura-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari aurretiaz jakinaraztea museoaren edo bildumaren desegitea».

«j) Comunicar al departamento competente en materia de cultura del Gobierno Vasco, con carácter previo, la disolución del museo o colección».

Hogeita batgarren artikulua.– Euskadiko Museoei buruzko abenduaren 1eko 7/2006 Legearen 27. artikuluko 2.3 paragrafoari, «Arau-hauste arinak» izenekoari, h) idatz-zatia gehitzen zaio, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo vigesimoprimero.– Se adiciona una nueva letra h) al apartado 2.3 del artículo 27, «Infracciones leves», de la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, que queda redactada del modo siguiente:

«h) Lege honen mende dauden museoek eta bildumek kultura-gaietan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailari aurretiaz ez jakinaraztea museoaren edo bildumaren desegitea».

«h) Que los museos y colecciones sujetos a esta ley no comuniquen, con carácter previo, al departamento competente en materia de cultura del Gobierno Vasco la disolución del museo o colección».

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO INDUSTRIAKO AZAROAREN 12KO 8/2004 LEGEA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 8/2004, DE 12 DE NOVIEMBRE, DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

Hogeita bigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako azaroaren 12ko 8/2004 Legearen «Industriako erantzukizunetarako araubidea» izeneko 3. artikuluko 3. paragrafoaren d) idatz-zatia, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo vigesimosegundo.– Se modifica la letra d) del apartado 3 del artículo 3, «Régimen de responsabilidad industrial», de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que queda redactada como sigue:

«d) Enpresa instalatzaileei, mantentze-lanak egiten dituztenei edo enpresa konpontzaileei, haien esku utzitako instalazioak behar bezala egitea edo mantentzea, eta haien jarduera hasteko eta garatzeko jarri zaizkien baldintzak betetzea».

«d) Las empresas instaladoras, mantenedoras o reparadoras, de la correcta ejecución o mantenimiento de las instalaciones que se les encomienden, así como del cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio y desarrollo de su actividad».

Hogeita hirugarren artikulua.– Beste modu batean idatzita gelditzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako azaroaren 12ko 8/2004 Legearen 4. artikuluaren izenburua eta edukia, era honetara:

Artículo vigesimotercero.– Se da nueva redacción al título y al contenido del artículo 4 de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedan redactados en los siguientes términos:

«4. artikulua.– Industria-jardueren abiaburuko eta funtzionamenduko araubide orokorra. Erantzukizunpeko adierazpena, komunikazioa eta baimena.

«Artículo 4.– Régimen general de inicio y funcionamiento de las actividades industriales. Declaración responsable, comunicación y autorización.

1.– Lege honen ondorioetarako, hauek dira industria-jarduerak: industriako produktuak lortzeko, konpontzeko, mantentzeko, eraldatzeko edo berriro erabiltzeko jarduerak, ontziratzea eta paketatzea, eta hondakinak edo azpiproduktuak aprobetxatzea, berreskuratzea eta ezabatzea –edozein dela ere horretarako erabiltzen den baliabidea edo prozesu teknikoa–, Industriako uztailaren 16ko 21/1992 Legean jartzen duen moduan.

1.– A los efectos previstos en la presente Ley, se consideran industriales las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de productos industriales y el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados, en los términos establecidos en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

2.– Industria-jarduerek aitorturik dute kokatzeko askatasuna, instalatzeko, zabaltzeko eta lekualdatzeko.

2.– Se reconoce la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de las actividades industriales.

3.– Nolanahi ere, interesdunak komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko du, azaltzeko, hala badagokio, betetzen dituela eskatutako baldintzak, badituela hori hala dela egiaztatzeko agiriak eta agintzen duela jarduerak irauten duen bitartean ere beteko dituela, eta eskumena duen aginteari jarduera kontrolatzeko beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztu beharko dio honako kasu hauetan:

3.– No obstante, se requerirá una comunicación o una declaración responsable de la persona interesada, mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos, la disposición de la documentación que así lo acredita y el compromiso de mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad, y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad en los supuestos siguientes:

a) Baldin eta lege batek hala ezartzen badu, ordena publikoa, segurtasun eta osasun publikoa, laneko segurtasuna edo osasuna edo ingurumena babesteko arrazoiak tarteko.

a) Cuando así lo establezca una ley por razones de orden público, seguridad y salud pública, seguridad y salud en el trabajo o de protección del medio ambiente.

b) Erregelamenduz dagoenean hala aginduta, Estatuak Europako Erkidegoko arauetatik edo nazioarteko itun eta hitzarmenetatik datozen obligazioak betetzeko.

b) Cuando se establezca reglamentariamente para el cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales.

4.– Zerbitzuak ematen dituen establezimendu fisiko bakoitzeko erantzukizunpeko adierazpen bat egin beharko da, bete behar dituen baldintzak betetzeari buruzkoa, dagozkion segurtasuneko erregelamendu teknikoek establezimendu jakin batzuek nahitaez ezaugarri jakin batzuk izatea aurreikusten duten kasuetan.

4.– Se realizará una declaración responsable por cada establecimiento físico desde donde se presten los servicios, referida al cumplimiento de los requisitos vinculados al mismo, en aquellos supuestos en los que los reglamentos técnicos de seguridad correspondientes prevean la exigencia de un establecimiento con determinadas características.

5.– Komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena Euskal Autonomia Erkidegoan aurkezten duenak, aurkezten duen egunetik aurrera, dagokion jarduera garatzeko gaikuntza izango du, epe-mugarik gabe. Komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena beste autonomia-erkidego batean aurkeztu duten enpresek askatasuna izango dute beren zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoan emateko eta bertan kokatzeko.

5.– La comunicación o la declaración responsable presentada en la Comunidad Autónoma vasca habilita desde el día de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate y con una duración indefinida. Las empresas que hubieran entregado su comunicación o declaración responsable en otra comunidad autónoma podrán prestar sus servicios y establecerse libremente en la Comunidad Autónoma vasca.

6.– Dena delako jardueran aritzeko funtsezko eskakizunak bete gabe geratzen badira, eta interesduna jakinaren gainean badago, jarduera eten egin beharko du berehala eta besterik gabe, eten behar hori eragin duen arrazoia konpondu arte. Interesdunak ez badu jarduera eteten, eta agintari eskudunek jakiten badute ez direla eskakizunak betetzen, interesdunari hiru eguneko epea emango diote azalpenak emateko, eta jarduera geldiarazteko aginduko dute lehenbailehen, organo arduradunaren ebazpen bidez, jarri daitezkeen zehapenei kalterik egin gabe.

6.– Si se produce el incumplimiento de los requisitos esenciales exigidos para realizar la actividad, y dicho incumplimiento es conocido por la persona interesada, esta procederá al cese automático de la misma, hasta que la causa que originó dicho cese sea subsanada. En el supuesto de que la persona interesada no cesara en la actividad y la autoridad competente constatara el incumplimiento de los requisitos, esta procederá a la mayor inmediatez a ordenar la paralización de la actividad mediante resolución dictada al efecto por el órgano competente, previa audiencia a la persona interesada en el plazo de tres días, sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse.

7.– Jarduera bat geldiarazteko arrazoiak honako hauek ere izan daitezke: Administrazioak ikusten badu erantzukizunpeko adierazpeneko edo komunikazioko datuetan, adierazpenetan edo agirietan, funtsezkoa den zerbait zehatza ez dela, faltsua dela edo falta dela, edo ikusten badu adierazpena edo komunikazioa bera dagoela aurkeztu gabe.

7.– La citada paralización también podrá efectuarse en los supuestos de que la Administración constate alguna inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que acompañe a la declaración responsable o a la comunicación, o cuando constate la no presentación de las mismas.

8.– Ez-betetzeren bat egiaztatzen duen administrazio-ebazpenak beste ondorio bat ere ekar dezake: interesduna behartzea egoera juridikoa dena delako jarduera hasi baino lehenagora itzularaztera, eta urtebetez behintzat gauza berbererako beste prozedurarik eskatzen ez uztea. Jarduera geldiaraztea edo etetea eragin zuen arrazoia konpondu arte eta prozeduran esku hartu duen administrazioak hala dela ikusi arte, ezingo zaio berriro dena delako jarduerari ekin.

8.– La resolución administrativa que constate el incumplimiento podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de un año. La actividad no podrá reanudarse en tanto no se haya subsanado la causa que dio lugar a la paralización o cese, y sea constatado tal hecho por la administración actuante en el procedimiento.

9.– Interesdunek erantzukizunpeko adierazpenean edo, hala badagokio, komunikazioan ematen dituzten datuek Industria Erregistrorako datu modura balioko dute, hurrengo artikuluan zehazturik dagoen bezala.

9.– Los datos que se manifiesten por las personas interesadas en la correspondiente declaración responsable o, en su caso, en la comunicación, servirán de base documental, para el Registro Industrial, en los términos establecidos en el artículo siguiente.

10.– Administrazio eskudunaren aurretiazko administrazio-baimena eska daiteke, soil-soilik, baldintza hauek ezartzen direnean: inor ez baztertzea, premia eta proportzionaltasuna behar bezain ondo arrazoituta egotea eta legez ere hala ezarrita egotea, eta Europako Erkidegoko arauetatik edo nazioarteko hitzarmen eta itunetatik datozen obligazioak betetzeko ezinbestekoa denean».

10.– Únicamente podrá requerirse autorización administrativa previa de la administración competente cuando concurran condiciones de no discriminación, necesidad y proporcionalidad suficientemente motivadas y así se establezca por ley, y cuando resulte obligado para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales».

Hogeita laugarren artikulua.– Beste modu batean idatzita gelditzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako azaroaren 12ko 8/2004 Legearen 5. artikuluaren izenburua eta edukia, era honetara:

Artículo vigesimocuarto.– Se da nueva redacción al título y al contenido del artículo 5 de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedan redactados como sigue:

«5. artikulua.– Industria Erregistroa.

«Artículo 5.– Registro Industrial.

1.– Industria Erregistroko inskripzioa Administrazioak berak egingo du ofizioz, baimenean edo komunikazioan edo erantzukizunpeko adierazpenean jasota datozen datuetatik abiaturik.

1.– La inscripción en el Registro Industrial se realizará de oficio por la Administración, a partir de los datos incluidos en la autorización o en la comunicación o la declaración responsable.

2.– Industria Erregistroa, batez ere, administrazio-tresna bat da, eta informazioa eskuratzeko erabiltzen da, bai industria-segurtasunerako behar den informazioa, bai industria-jarduerei buruzkoa eta bai jarduera horiekin zerikusia duten zerbitzuei buruzkoa.

2.– La función principal del Registro Industrial es la de ser el instrumento administrativo destinado a disponer de la información necesaria para la seguridad industrial, así como de la información sobre las actividades industriales y de servicios relacionadas con ellas.

3.– Baimenean edo komunikazioan edo erantzukizunpeko adierazpenean, gutxienez, enpresen, industria-establezimenduen, industria-zerbitzuetarako enpresen eta eragile laguntzaileen datu orokorrak jaso beharko dira. Lege honetako 14. artikuluan dago zehazturik nor diren eragile horiek. Edonola ere, behin datuak Administrazioari jakinarazi ondoren, ez da haren erantzunik edo oniritzirik beharko, jardueran aritzeko, eta ezta Industria Erregistroan benetan inskribatzea ere.

3.– En la autorización o en la comunicación o la declaración responsable deberán constar, como mínimo, los datos generales de las empresas, establecimientos industriales, empresas de servicios industriales y de los agentes colaboradores previstos en el artículo 14 de la presente Ley. En todo caso, una vez que se haya realizado la comunicación de los datos a la Administración, no será necesaria respuesta ni conformidad por parte de la misma, ni será necesaria la inscripción efectiva en el Registro Industrial para poder ejercer la actividad.

4.– Baimenik, erantzukizunpeko adierazpenik edo komunikaziorik behar ez duten jardueretan ari diren pertsona fisikoek edo juridikoek badute beste aukera bat ere: organo eskudunari beren jarduerari buruzko datuak jarduera bera hasi eta gero ematea, Industria Jardueren Erregistroko inskripzioa ofizioz egiteko.

4.– Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades no sujetas a autorización, declaración responsable o comunicación podrán aportar datos sobre su actividad al órgano competente para su inscripción de oficio en el Registro Industrial, una vez iniciada su actividad.

5.– Estatuko erregistroan ere inskriba dadin, organo eskudunak industriako eskumenak dituen ministeriora bidaliko ditu beharrezko datuak.

5.– El órgano competente dará traslado al ministerio competente en materia de industria de los datos necesarios, para su inclusión en el registro de ámbito estatal.

6.– Era berean, Administrazioak eska ditzake tamaina egiaztatzeko beharrezkoak diren datu zehatzak, hala nola ekoizteko gaitasuna, energia-kontsumoa, baliabide materialak eta langileak edo industria-jarduera deskribatzeko beste datu adierazgarri batzuk, kasuan-kasuan isilpekotasuna dela-eta aplikatu beharreko arauak errespetatuz.

6.– Así mismo, la Administración podrá recabar los datos específicos que resulten necesarios para acreditar la dimensión, tales como capacidad productiva, consumo energético, medios materiales y humanos u otros indicadores descriptivos de la actividad industrial, respetando las normas sobre confidencialidad aplicables a cada caso.

7.– Inskripzioa egiteko prozedura printzipio hauen araberakoa izango da: bizkortasuna, administrazio-arintasuna eta gutxieneko kostua inskripzioa egin behar duten industria-sektoreentzat.

7.– El procedimiento de inscripción se establecerá de acuerdo con los principios de celeridad, agilidad administrativa y mínimo coste para los sectores industriales objeto de inscripción.

8.– Erregistroa publikoa da. Lege hau garatzeko xedapenetan zehaztuko da erregistrora nola iritsi eta horko datuak nola zabaldu, eta baita industriako sekretu-arauen edo kasuan-kasuan aplikatu beharreko arauen pean diren datuak isilpean bermatzeko beharrezko arauak ere».

8.– El registro es público. En las disposiciones de desarrollo de la presente Ley se establecerán los mecanismos de acceso al registro y de difusión de los datos inscritos, así como las normas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos protegidos por secreto industrial o normas aplicables en cada caso».

Hogeita bosgarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako azaroaren 12ko 8/2004 Legearen «Eragile laguntzaileak» izeneko 14. artikuluko 1. paragrafoa eta paragrafo horren a), b) eta f) idatz-zatiak, eta honela idatzita geratzen dira:

Artículo vigesimoquinto.– Se modifica el apartado 1 y, dentro de él, las letras a), b) y f) del artículo 14, «Agentes colaboradores», de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedan redactados como sigue:

«1.– Lege honek dakartzan ondorioetarako, pertsona fisiko edo juridiko batzuk eragile laguntzailetzat hartuak izateko, beren zeregina betetzeko nahikoa gaitasun tekniko eta finantzazkoa eduki behar dute, eta beharrezko inpartzialtasuna, eta egiaztatu behar dute betetzen dituztela agindutako xedapen teknikoak, eta betetzen dituztela, orobat, industriako segurtasunarekin zerikusia duten eginkizunetan aritzeko eskakizunak –legez edo erregelamenduz zehaztuak–, lege honetan ezarrita dagoen moduan. Hauek hartu ahal izango dira eragile laguntzailetzat:

«1.– A los efectos previstos en la presente Ley, se consideran agentes colaboradores todas aquellas personas físicas o jurídicas que dispongan de la solvencia técnica y financiera e imparcialidad necesarias para realizar su cometido y que acrediten el cumplimiento de las disposiciones técnicas que se dicten, así como el cumplimiento de los requisitos legal o reglamentariamente establecidos para el ejercicio de funciones relacionadas con la seguridad industrial, en los términos establecidos en la presente Ley. Podrán tener la consideración de agentes colaboradores los siguientes:

a) Kontrolerako edo egiaztapenerako erakunde modura edo saiakuntza– edo kalibrazio-laborategi modura baimendutakoak, eta substantzia arriskutsuak dituzten istripu larriei aurrea hartzeko entitate ebaluatzaile modura baimendutakoak.

a) Los autorizados como organismos de control o de certificación, como laboratorios de ensayo o de calibración y como entidades evaluadoras en materia de prevención de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

b) Gaitasuna duten teknikari tituludunak, profesional kualifikatuak eta erregelamenduetan aurreikusitako espezialitateetakoren batean gaituta dauden enpresak.

b) Los técnicos y técnicas titulados competentes, las y los profesionales cualificados y las empresas habilitadas en alguna de las especialidades reglamentariamente previstas.

f) Normalizaziorako eta egiaztapenerako erakundeak, batera aritzen direnean industriako kalitate eta segurtasunerako; eta profesional kualifikatuak prestatzeko aitorturik dauden entitateak».

f) Organismos de normalización y entidades de acreditación en sus actuaciones comunes para la calidad y seguridad industrial, así como las entidades reconocidas para la formación de profesionales cualificados».

Hogeita seigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako azaroaren 12ko 8/2004 Legearen «Eragile laguntzaileak» izeneko 14. artikuluko 7. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo vigesimosexto.– Se modifica el apartado 7 del artículo 14, «Agentes colaboradores» de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que queda redactado del modo siguiente:

«7.– Jardueran hasi ahal izateko baldintza modura, eragile laguntzaileak behartuta egongo dira, erregelamenduz eskatzen den moduan, erantzukizun-arriskuak babestuko dituzten aseguru-polizak sinatzera; polizek zehazten den zenbatekoaren araberakoak izan beharko dute, baina zenbateko horrek ez du mugatuko aipatutako erantzukizuna».

«7.– Los agentes colaboradores vendrán obligados, en los términos en los que reglamentariamente se exija, como requisito previo al inicio de la actividad, a suscribir pólizas de seguro que cubran los riesgos de responsabilidad en la cuantía que se establezca, sin que la misma limite dicha responsabilidad».

Hogeita zazpigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako azaroaren 12ko 8/2004 Legearen «Arau-hauste larriak» izeneko 31. artikuluko d) idatz-zatia, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo vigesimoséptimo.– Se modifica la letra d) del artículo 31, «Infracciones graves», de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que queda redactada como sigue:

«d) Industriako segurtasun-arauen menpe dauden instalazioak egitea, ziurtagiriak ematea edo haiek kontrolatzea komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu gabe, edo behar den baimenik izan gabe».

«d) La ejecución, certificación y control de instalaciones sometidas a seguridad industrial sin haber presentado la comunicación o declaración responsable o, en su caso, sin contar con la autorización correspondiente».

Hogeita zortzigarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako azaroaren 12ko 8/2004 Legearen «Arau-hauste larriak» izeneko 31. artikuluari o) eta p) idatz-zatiak gehitzen zaizkio, eta honela idatzita geratzen dira:

Artículo vigesimoctavo.– Se adicionan dos nuevas letras o) y p) al artículo 31, «Infracciones graves», de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedan redactadas como sigue:

«o) Interesdunek, komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena aurkezten dutenean, bertan, jarduerarako funtsezkoa den edozein datutan zer edo zer faltsua esatea edo jarri gabe uztea, legez aginduta dauden eskakizunak betetzeari buruz.

«o) La falsedad u omisión en la comunicación de cualquier dato de carácter esencial para la actividad, en relación con el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente, al presentar la comunicación o la declaración responsable por las personas interesadas.

p) Legez agintzen diren funtsezko eskakizunak bete gabe jardutea».

p) La realización de la actividad sin cumplir los requisitos esenciales exigidos legalmente».

Hogeita bederatzigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako azaroaren 12ko 8/2004 Legearen «Arau-hauste arinak» izeneko 32. artikuluko c) idatz-zatia, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo vigesimonoveno.– Se modifica la letra c) del artículo 32, «Infracciones leves», de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que queda redactada como sigue:

«c) Instalazioen titularrei edo erabiltzaileei ez jakinaraztea instalazioek zein gabezia dituzten eta zein lege-betebehar dituzten; bai eta, betebeharrok bete ezean, zein erantzukizun izan ditzaketen ere, betiere informazio hori ematea nahitaezkoa bada legez agindutakoaren arabera».

«c) La no comunicación a las personas titulares o usuarias de las instalaciones de las deficiencias de las que adolezcan las mismas y de las obligaciones legales que les incumben, así como de las responsabilidades en que pueden incurrir de no cumplirlas, cuando haya obligación legal de transmitir dicha información».

Hogeita hamargarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako azaroaren 12ko 8/2004 Legearen «Arau-hauste arinak» izeneko 32. artikuluari h) idatz-zatia gehitzen zaio, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo trigésimo.– Se adiciona una nueva letra h) al artículo 32, «Infracciones leves», de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que queda redactada como sigue:

«h) Interesdunek, komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena aurkezten dutenean, bertan, jarduerarako funtsezkoa ez den edozein datu zehatz ez jartzea edo jarri gabe uztea, legez aginduta dauden eskakizunak betetzeari buruz».

«h) La omisión o inexactitud en la comunicación de cualquier dato de carácter no esencial para la actividad, pero preceptivo, en relación con el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente, al presentar la comunicación o la declaración responsable por las personas interesadas».

Hogeita hamaikagarren artikulua.– Laugarren xedapen gehigarria eransten zaio Euskal Autonomia Erkidegoko Industriako azaroaren 12ko 8/2004 Legeari, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo trigésimo primero.– Se incorpora una nueva disposición adicional cuarta a la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que queda redactada como sigue:

«Laugarren xedapen gehigarria. Komunikazioaren edo erantzukizunpeko adierazpenaren betebeharra eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren betebeharra integratzea.

«Disposición adicional cuarta. Integración entre las exigencias de la comunicación o declaración responsable y la evaluación de impacto ambiental.

Baldin eta, lege honekin bat etorrita, komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu behar bada eta, orobat, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa, Proiektuen Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioari buruzko Legearen testu bateginaren arabera (testu hori urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen), edo hura garatzeko autonomia-arautegiaren arabera, komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena ezin izango da aurkeztu harik eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egin arte, eta derrigorrezkoa izango da, beti, hala egin dela egiaztatzen dituzten agiriak edukitzea».

Cuando, de acuerdo con esta ley, se exija una comunicación o declaración responsable para el ejercicio de una actividad y una evaluación de impacto ambiental, conforme al texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, o a la normativa autonómica de desarrollo, la comunicación o declaración responsable no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación de impacto ambiental y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que así lo acredite».

V. KAPITULUA
CAPÍTULO V
MERKATARITZA JARDUERARI BURUZKO MAIATZAREN 27KO 7/1994 LEGEA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 7/1994, DE 27 DE MAYO, DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Hogeita hamabigarren artikulua.– Ezabatu egiten da Merkataritza Jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legearen 12. artikulua, «Irekitzeko baimena».

Artículo trigésimo segundo.– Se suprime el artículo 12, «Licencia de apertura», de la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial.

Hogeita hamahirugarren artikulua.– Aldatu egiten da Merkataritza Jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legearen «Merkataritza-etxeak jartzea» izeneko 13. artikuluaren 5. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo trigésimo tercero.– Se modifica el apartado 5 del artículo 13, «Implantación de grandes establecimientos comerciales», de la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial, que queda redactado como sigue:

«5.– Merkataritza-establezimendu handi bat ezartzeko edo handitzeko, udal-lizentzia eman aurretik, proiektatuko jarduera Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planean ezarritako irizpideetara egokitzen dela egiaztatzeko txostena egitea eskatuko dio kasuan kasuko udalak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan merkataritzaren arloko eskumena duen organoari. Txosten hori, betiere, bi hilabeteko epean egingo da».

«5.– Para toda implantación o ampliación de un gran establecimiento comercial, con carácter previo a la concesión de la licencia municipal, el ayuntamiento correspondiente solicitará al órgano competente en materia de comercio de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco la emisión de un informe sobre la adecuación de la actividad proyectada a los criterios establecidos en el Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales, el cual se emitirá en el plazo de dos meses».

Hogeita hamalaugarren artikulua.– Ezabatu egiten da Merkataritza Jarduerari buruzko maiatzaren 27ko 7/1994 Legearen «Salmenta automatikoa» izeneko 29. artikuluko 6. paragrafoa.

Artículo trigésimo cuarto.– Se suprime el apartado 6 del artículo 29, «Venta automática», de la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial.

VI. KAPITULUA
CAPÍTULO VI
TURISMOA ANTOLATZEN DUEN MARTXOAREN 16KO 6/1994 LEGEA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 6/1994, DE 16 DE MARZO, DE ORDENACIÓN DEL TURISMO

Hogeita hamabosgarren artikulua.– Aldatu egiten da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen «Aginpideak» izeneko 5. artikuluaren 1. paragrafoko a) idatz-zatia, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo trigésimo quinto.– Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 5, «Competencia», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que queda redactada en los siguientes términos:

«a) Turismo-enpresetako establezimenduen jarduera antolatzea, dagozkien taldea, klasea, mota eta kategoria finkatuz, hala behar izanez gero».

«a) Ordenar la actividad de los establecimientos de las empresas turísticas fijando, en su caso, el grupo, clase, modalidad y categoría que correspondan».

Hogeita hamaseigarren artikulua.– Aldatu egiten da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen «Turismo-enpresak eta -tegiak» izeneko 6. artikuluko 1. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo trigésimo sexto.– Se modifica el apartado 1 del artículo 6, «Empresas y establecimientos turísticos», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Ostatu- eta jatetxe-zerbitzuak edo bidaiarien eta turismo-eskaintzaren arteko bitartekaritza-zerbitzuak ematen dituzten pertsona fisikoak nahiz juridikoak dira turismo-enpresak. Halaber, turismoarekin zuzeneko zerikusia izan eta erregelamenduz horrelakoetan sailkatzen direnak turismo-enpresatzat hartuko dira».

«1.– Son empresas turísticas las personas físicas o jurídicas que tienen como objeto de su actividad la prestación de servicios de alojamiento, restauración o de simple mediación entre los viajeros y la oferta turística, o cualesquiera otras directamente relacionadas con el turismo, y que reglamentariamente se clasifiquen como tales».

Hogeita hamazazpigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita gelditzen dira Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 8. artikuluaren izenburua eta edukia, era honetara:

Artículo trigésimo séptimo.– Se da nueva redacción al título y al contenido del artículo 8 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que quedan redactados en los siguientes términos:

«8. artikulua.– Turismo-enpresen kokatzeko askatasuna.

«Artículo 8.– Libertad de establecimiento de las empresas turísticas.

1.– Turismo-enpresek aitorturik dute kokatzeko askatasuna. Baina jarduerari hasiera eman baino lehen, turismo-ostatuko enpresek, bidaia-agentziek eta lege honetako 37. artikuluan zehazturik dauden turismo-enpresa osagarriek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute Turismo Administrazioan. Adierazpena titularrak egin beharko du, eta bertan adierazi beharko du, bere erantzukizunpean, betetzen dituela erregelamenduz agindutako eskakizunak, badituela hori hala dela egiaztatzeko agiriak, eta agintzen duela jarduerak irauten duen bitartean ere beteko dituela.

1.– Se reconoce la libertad de establecimiento de las empresas turísticas. No obstante, con carácter previo al inicio de la actividad, las empresas de alojamiento turístico, las agencias de viajes y las empresas turísticas complementarias a que se refiere el artículo 37 de esta ley, deberán presentar ante la Administración turística, una declaración responsable de la persona titular en la que manifieste, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos reglamentariamente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo de ejercicio de la actividad.

Turismo-ostatuko enpresek establezimendu fisiko bakoitzeko erantzukizunpeko adierazpen bat egin beharko dute, enpresek zerbitzuak ematen dituzten lekutik, era horretara bermatzeko kontsumitzaileen eta zerbitzu-hartzaileen babesa.

Cuando se trate de empresas de alojamiento turístico, se realizará una declaración responsable por cada establecimiento físico desde donde las referidas empresas presten sus servicios, con el objeto de garantizar la protección de las personas consumidoras y destinatarias de los servicios.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena aurkezten duten egunetik bertatik ekin ahal izango zaio dena delako jarduerari, dagokion taldean, klasean, motan, kategorian edo espezializazioan. Turismo-administrazioak, hala ere, badu gauza batzuk konprobatzeko, kontrolatzeko eta ikuskatzeko ahalmena; beste erakunde batzuek ere badituzte, eskumenez, beste ahalbide batzuk, eta honek ez du esan nahi erabili ezin dituztenik.

2.– La presentación de la declaración responsable permitirá el inicio de la actividad en el grupo, clase, modalidad, categoría o, en su caso, especialización correspondiente, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección de la Administración turística y de las que correspondan a otros organismos en virtud de sus respectivas competencias.

3.– Ez badute erantzukizunpeko adierazpena aurkezten, edo erantzukizunpeko adierazpeneko edozein datu, adierazpen edo agiritan funtsezko zer edo zer ez bada zehatza, faltsua bada edo falta bada, edo bete beharreko eskakizunak ez badira betetzen, eta agintari eskudunek hala dela egiaztatzen badute, gerta daiteke ezin izatea kasuan kasuko jarduerarekin denbora luzeagoan aritu. Halakoetan, turismoko eskumenak dituen organoak prozedura bat abiaraziko du, eta, haren baitan, titularrak nahi dituen ebidentziak eta arrazoibideak azaldu eta aurkeztu ahal izango ditu. Eta egindako jarduerak ikusita, bere esku izango du jarduera geldiaraztea, ebazpen arrazoitu bidez ezar litezkeen zehapenei kalterik egin gabe.

3.– La no presentación de la declaración responsable, la inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que acompañe o se incorpore a una declaración responsable, o el incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por la autoridad competente, podrá conllevar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad. A tal efecto, el órgano competente en materia de turismo abrirá un procedimiento para que la persona titular pueda alegar y aportar las evidencias o descargos correspondientes. A la vista de las actuaciones practicadas, podrá ordenar la paralización de la actividad mediante resolución motivada. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.

4.– Gorabehera horien berri jasotzen duen administrazio-ebazpenak beste ondorio bat ere ekar dezake: interesduna behartzea egoera juridikoa dena delako jarduera hasi baino lehenagora itzularaztera, eta urtebetez behintzat gauza berbererako beste prozedurarik eskatzen ez uztea.

4.– La resolución administrativa que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de un año.

5.– Era berean, aitortutako datuetan aldaketarik egin nahi badute, turismo-enpresek erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko dute aldez aurretik.

5.– Igualmente, las empresas turísticas que pretendan llevar a cabo alguna modificación en los requisitos declarados deberán presentar con anterioridad una declaración responsable.

6.– Beste autonomia-erkidego batean legez kokatuta dauden enpresek askatasuna izango dute Euskal Autonomia Erkidegoan kokatu eta beren zerbitzuak emateko, nahiz eta turismo-ostatuko enpresek erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko duten jarduera gauzatu nahi duten establezimendu fisikoari dagozkion betebeharrak betetzeari buruz.

6.– Las empresas turísticas establecidas legalmente en otra comunidad autónoma podrán prestar sus servicios y establecerse libremente en la Comunidad Autónoma vasca, si bien las empresas de alojamiento deberán presentar una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos vinculados al establecimiento físico a partir del cual pretenden llevar a cabo su actividad.

7.– Europar Batasuneko estatu kideetan edo Europako Esparru Ekonomikoaren Itunari atxikitako estatuetan kokatutako turismo-enpresek, aldi baterako eta noizean behin zerbitzuak modu librean ematen dituztenek, askatasuna izango dute beren zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoan emateko».

7.– Las empresas turísticas establecidas en estados miembros de la Unión Europea o en estados asociados al Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que desempeñen de manera temporal y ocasional servicios susceptibles de libre prestación podrán prestar libremente sus servicios en la Comunidad Autónoma vasca».

Hogeita hemezortzigarren artikulua.– Aldatu egiten da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen «Turismo-enpresen betebeharrak» izeneko 9. artikuluaren 6. paragrafoa, eta honela geratuko da idatzita:

Artículo trigésimo octavo.– Se modifica el apartado 6 del artículo 9, «Obligaciones de las empresas turísticas», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que queda redactado en los siguientes términos:

«6.– Erantzukizun zibileko poliza bat kontratatzea, hartzailearen edo hirugarren baten osasunerako, segurtasun fisikorako edo hartzailearen finantza-segurtasunerako arrisku zuzen eta zehatz bat dagoenean; hartzaileak berak bermatuko du poliza hori, erregelamendu bidez erabakitzen den moduan eta zenbatekoan. Eskatutako bermeak estalitako arriskuaren izaeraren eta tamainaren neurrikoa izan beharko du».

«6.– Contratar una póliza de responsabilidad civil cuando exista un riesgo directo y concreto para la salud, la seguridad física del destinatario o de un tercero o para la seguridad financiera del destinatario, que garantice él mismo en la forma y cuantía que reglamentariamente se determine. La garantía exigida deberá ser proporcionada a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto».

Hogeita hemeretzigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita gelditzen da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 10. artikulua «Turismo-enpresen errolda», era honetara:

Artículo trigésimo noveno.– Se da nueva redacción al artículo 10, «Registro de empresas turísticas», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Turismo-ostatuko enpresek, bidaia-agentziek eta lege honetako 37. artikuluan zehazturik dauden turismo-enpresa osagarriek eta beren turismo-establezimenduek Euskal Autonomia Erkidegoko Turismo Enpresen Erroldan eman beharko dute izena.

«1.– Las empresas de alojamiento turístico, agencias de viajes y empresas turísticas complementarias a que se refiere el artículo 37 de esta ley, así como sus establecimientos turísticos, se inscribirán de oficio en el Registro de Empresas Turísticas del País Vasco.

2.– Turismo arloko eskumena duen organoaren menpe egongo da errolda hori, eta administrazio-izaerakoa eta publikoa izango da.

2.– Este registro dependerá del órgano que tenga atribuida la competencia en materia de turismo y tendrá naturaleza administrativa y carácter público.

3.– Errolda horren antolaketa eta funtzionamendua erregelamenduz zehaztuko dira».

3.– La organización y funcionamiento del citado registro se determinará reglamentariamente».

Berrogeigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita gelditzen da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen «Klaseak» izeneko 12. artikuluko 2. paragrafoa, era honetara:

Artículo cuadragésimo.– Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 12, «Clases», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Kanpinak eta kanpatze-turismoko beste mota batzuk, landetxeak, nekazaritza-turismoak, turismo-apartamentuak eta turismo-aterpetxeak dira hotelez kanpoko turismo-establezimenduak. Bestelako ostatu-mota oro ere turismo-ostatu izango da, baldin eta hura baimendu beharra legez ezarrita dauden interes orokorreko arrazoiekin justifikatzen bada».

«2.– Son establecimientos turísticos extrahoteleros los campings y otras modalidades de turismo de acampada, las casas rurales, los agroturismos, los apartamentos turísticos y los albergues turísticos, así como cualesquiera otras modalidades cuando el establecimiento de requisitos que supediten el acceso al ejercicio de una actividad esté justificado por razones de interés general legalmente determinadas».

Berrogeita batgarren artikulua.– Ezabatu egiten da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 23. artikulua, «Kulturaren, jolasaren edo kirolaren arloko ekitaldietarako aldi baterako kanpaketa-eremuak».

Artículo cuadragésimo primero.– Se suprime el artículo 23, «Áreas provisionales de acampada para eventos culturales, recreativos o deportivos», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo.

Berrogeita bigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 26. artikulua, «Baldintzak», era honetara:

Artículo cuadragésimo segundo.– Se da nueva redacción al artículo 26, «Requisitos», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que queda redactado en los siguientes términos:

«Nekazaritza-turismoko establezimenduaren titularrak nekazaritza-ustiategiaren titularra edo titularkidea izan behar du».

«La persona titular del establecimiento de agroturismo debe ser titular o cotitular de la explotación agraria».

Berrogeita hirugarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 27. artikulua, «Kontzeptua», era honetara:

Artículo cuadragésimo tercero.– Se da nueva redacción al artículo 27, «Concepto», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Prezio baten truke, mantenuarekin edo mantenurik gabe, ostatu-zerbitzuak ematen dituzten landa-inguruneko establezimenduak dira landetxeak, dauden landa-ingurunean ohiko den arkitekturako eraikinetan kokatuak.

«1.– Son casas rurales aquellos establecimientos que, estando en el medio rural, ofrecen mediante precio servicio de alojamiento, con o sin manutención, en edificios de arquitectura característica del medio rural en el que se localizan.

2.– Landetxeak, beren instalazioen eta zerbitzuen arabera, erregelamendu bidez zehazten diren kategorietan sailkatu ahal izango dira, hala nahi izanez gero».

2.– Las casas rurales, dependiendo de sus instalaciones y servicios, podrán clasificarse voluntariamente en las categorías que reglamentariamente se determinen».

Berrogeita laugarren artikulua.– Aldatu egiten dira Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen «Kontzeptua» izeneko 28 bis artikuluaren 1 eta 3. paragrafoak, eta honela idatzita geratzen dira:

Artículo cuadragésimo cuarto.– Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 28 bis, «Concepto», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que quedan redactados en los siguientes términos:

«1.– Ostatu-zerbitzua emateko hainbat lagunentzako gelak dituzten establezimenduak dira turismo-aterpetxeak, zerbitzu osagarriak dituztenak eta ez dituztenak.

«1.– Tendrán la consideración de albergues turísticos los establecimientos que faciliten el servicio de alojamiento en habitaciones de capacidad múltiple, con o sin servicios complementarios.

3.– Erregelamenduz arautuko da aterpetxeek zein baldintza bete behar dituzten, zer-nolako ikur bereizgarriak eduki behar dituzten eta aukeran zer-nolako espezialitateak izango dituzten».

3.– Reglamentariamente se determinarán los requisitos que deben reunir los albergues y los distintivos de dichos establecimientos, así como las especialidades que podrán adoptar».

Berrogeita bosgarren artikulua.– 8. atala eta 28 ter artikulua sartzen dira Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen II. tituluko II. kapituluan, eta honela idatzita geratzen dira:

Artículo cuadragésimo quinto.– Se introducen la sección 8.ª y un artículo 28 ter en el Capítulo II del Título II de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, con la siguiente redacción:

«8. ATALA.
«SECCIÓN 8.ª
TURISMO-OSTATUEI BURUZKO XEDAPEN KOMUNAK
DISPOSICIONES COMUNES A LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS.

28 ter artikulua.– Dispentsa-araubidea.

Artículo 28 ter.– Régimen de dispensa.

1.– Turismo Administrazioak, izaten diren inguruabarrak beren osotasunean haztatuta, era arrazoituan eta salbuespen gisa, dispentsa eman ahal izango dio establezimendu jakin bati, lege hau garatzeko xedapenetan ezartzen diren gutxieneko betekizun eta baldintzetatik bati edo batzuei dagokienez.

1.– La Administración turística, ponderando en su conjunto las circunstancias existentes y previo informe técnico, podrá razonadamente dispensar con carácter excepcional a un establecimiento de alojamiento turístico determinado, de alguno o algunos de los requisitos y condiciones mínimas establecidas en las disposiciones de desarrollo de la presente Ley.

2.– Arkitektura balio berezi egiaztatua duten edo eskualdean edo inguruan ohiko duten arkitekturaren araberakoak diren eraikinetan kokatutako establezimenduen egoerei begiratuko zaie, besteak beste eta era berezian, aginduzko neurriei dagokienez.

2.– Se atenderán, entre otras, aquellas situaciones de los establecimientos instalados en edificios de singular valor arquitectónico acreditado, o en edificios rehabilitados ubicados en cascos históricos o que respondan a la arquitectura tradicional típica de la comarca o zona, especialmente las relativas a medidas preceptivas.

3.– Horrelako dispentsak orekatu egin beharko dira beste konpentsazio-faktore batzuk, hala nola beren taldearen edo kategoriaren arabera egokituko litzaiekeen zerbitzu osagarrien edo baldintza gehigarrien eskaintza, egoteari erantzunez, bai eta beren instalazio eta zerbitzuen edo sar ditzakeen hobekuntzen balioespen bateratuari erantzunez ere.

3.– Tales dispensas deberán equilibrase atendiendo a la concurrencia de otros factores compensatorios, como la oferta de servicios complementarios o condiciones adicionales a los que les corresponderían según su grupo y categoría, y a la valoración conjunta de sus instalaciones, servicios y mejoras que pueda introducir.

4.– Aipatutako dispentsak, betiere, kasuan kasuko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu baino lehenago lortu beharko dira.

4.– Las citadas dispensas deberán obtenerse con carácter previo a la presentación de la correspondiente declaración responsable.

5.– Dispentsa-eskabideak hiru hilabeteko epean ebatzi beharko dira. Epe horretan ebazten ez badira, eman egin direla ulertuko da».

5.– Las solicitudes de dispensa deberán resolverse en el plazo de tres meses. En el caso de que no se resuelvan en este plazo, se entenderán concedidas».

Berrogeita seigarren artikulua.– Aldatu egiten dira Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen «Zer diren eta betekizunak» izeneko 29. artikuluaren 1 eta 2. paragrafoak, eta honela idatzita geratzen dira:

Artículo cuadragésimo sexto.– Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 29, «Concepto y requisitos», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que quedan redactados en los siguientes términos:

«1.– Lanbidez eta komertzialki bidaia konbinatuen antolaketa, bitartekotza komertziala edo komertzializazioa egiten dituzten pertsona fisikoak nahiz juridikoak dira bidaia-agentziak.

«1.– Son agencias de viajes las personas físicas o jurídicas dedicadas profesional y comercialmente a la organización, intermediación comercial o comercialización de viajes combinados.

2.– Bidaia-agentziak zein motatakoak izan daitezkeen erregelamenduz zehaztuko da, bakoitzak bete beharreko baldintzekin batera. Batez ere, zer-nolako zerbitzuak eskaintzen dituzten eta zer-nolako instalaziotan dauden izango da bereizketa-gakoa».

2.– Reglamentariamente se determinarán los tipos en que se clasifican las agencias de viajes, así como los requisitos de cada uno de ellos, atendiendo principalmente a los servicios ofrecidos y, en su caso, a las instalaciones sobre las que se soportan».

Berrogeita zazpigarren artikulua.– Ezabatu egiten da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 30. artikulua, «Klaseak».

Artículo cuadragésimo séptimo.– Se suprime el artículo 30, «Clases», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo.

Berrogeita zortzigarren artikulua.– Aldatu egiten da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen «Bermea» izeneko 31. artikulua, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo cuadragésimo octavo.– Se modifica el artículo 31, «Fianza», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Bidaia-agentziek, bezeroekin itundutako zerbitzuak direla eta, fidantza edo berme nahikoa eratu eta etengabe indarrean eduki beharko dute beren gain hartu dituzten betebeharrei aurre egiteko. Fidantza administrazio-bideko edo auzibideko erabaki irmoz edo arbitrajeko laudoz betearazi ahal izango da.

«1.– Las agencias de viajes quedarán obligadas a constituir y mantener en permanente vigencia una fianza o garantía suficiente para responder del cumplimiento de las obligaciones contraídas con ocasión de los servicios concertados con sus clientes. La fianza podrá ejecutarse en virtud de resolución firme en vía administrativa o judicial, o en virtud de laudo arbitral.

2.– Aurreko paragrafoan ezarritako betebeharra ez zaie eskatuko beste autonomia-erkidego batzuetan kokatutako zerbitzu-emaileei Euskal Autonomia Erkidegoan sukurtsalak zabaltzen dituzten kasuetan».

2.– La obligación consignada en el apartado anterior no será exigible a los prestadores de servicios establecidos en otras comunidades autónomas en los supuestos de aperturas de sucursales en la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Berrogeita bederatzigarren artikulua.– Ezabatu egiten da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 33. artikulua, «Intrusismoa».

Artículo cuadragésimo noveno.– Se suprime el artículo 33, «Intrusismo», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo.

Berrogeita hamargarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen dira Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 34. artikuluaren izenburua eta edukia, era honetara:

Artículo quincuagésimo.– Se da nueva redacción al título y al contenido del artículo 34 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que quedan redactados en los siguientes términos:

«34. artikulua.– Kontzeptua.

«Artículo 34.– Concepto.

1.– Jantoki-zerbitzua duten establezimendu finkoetan, establezimendu horietan bertan jan eta edateko, janariez eta edariez hornitzen duten entitateak dira jatetxe-enpresak, lanbidez eta ohikotasunez jarduera hori gauzatzen dutenak.

1.– Las empresas de restauración son entidades que se dedican de forma habitual y profesional a suministrar, en establecimientos fijos que dispongan de servicio de comedor, comidas y bebidas para consumir en el mismo local.

2.– Jatetxe-enpresek lege honetako 9. artikuluan zehazturik datozen obligazioak bete beharko dituzte».

2.– A las empresas de restauración les serán de aplicación las obligaciones contenidas en el artículo 9 de la presente Ley».

Berrogeita hamaikagarren artikulua.– Aldatu egiten da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 35. artikulua, «Klaseak», eta honela idatzita geratzen da:

Artículo quincuagésimo primero.– Se modifica el artículo 35, «Clases», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que queda redactado en los siguientes términos:

«Jatetxe-establezimenduak, ematen duten jatetxe-zerbitzuaren arabera, bi motatakoak izan daitezke: jatetxeak eta tabernak».

«Los establecimientos de restauración, en atención a los servicios de restauración ofrecidos, se ordenan en restaurantes y en bares».

Berrogeita hamabigarren artikulua.– Ezabatu egiten da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 36. artikulua, «Mailak».

Artículo quincuagésimo segundo.– Se suprime el artículo 36, «Categorías», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo.

Berrogeita hamahirugarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen 40. artikulua, 'Zer diren', era honetara:

Artículo quincuagésimo tercero.– Se da nueva redacción al artículo 40, «Concepto», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que tendrá la siguiente redacción:

«Orientazio, informazio, laguntza eta antzeko jardunak ohikotasunez eta ordaindurik egiteari buruzko lanbide izan eta erregelamenduz horrelakotzat zehaztutakoak dira turismo-lanbideak. Kualifikazioren bat eduki beharra eskatzeko aukera ere badago, beste estatu kide batzuetako lanbide-kualifikazioa aitortzeari kalterik egin gabe.

«Son profesiones turísticas las relativas a la realización, de manera habitual y retribuida, de actividades de orientación, información, asistencia y otras similares, y que reglamentariamente se determinen como tales, pudiendo establecer la necesidad de poseer una cualificación y sin perjuicio del reconocimiento de la cualificación profesional de otros estados miembros.

Beste autonomia-erkidego batzuetan kokatutako zerbitzu-emaileek askatasunez gauzatu ahal izango dute beren jarduera, etengabe nahiz aldi baterako, Euskal Autonomia Erkidegoan».

Los prestadores establecidos en otras comunidades autónomas podrán ejercer libremente su actividad, de forma permanente o eventual, en la Comunidad Autónoma vasca».

Berrogeita hamalaugarren artikulua.– Aldatu egiten dira Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen «Arau-hauste larriak» izeneko 66. artikuluaren a), b), c) eta p) idatz-zatiak, eta honela idatzita geratzen dira:

Artículo quincuagésimo cuarto.– Se modifican las letras a), b), c) y p) del artículo 66, «Infracciones graves», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que quedan redactadas en los siguientes términos:

«a) Turismo-zerbitzuen publizitatea egitea edo zerbitzu horiek egiazki ematea, aldez aurretik erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu gabe, edo, aldez aurreko adierazpena egin gabe, establezimendu fisikoetan erreformak egitea, erreforma horiek jarduerarako oinarrizko baldintzak aldatzen badituzte eta lehenagotik aitortutako baldintzetan ere eragina badute.

«a) La realización de publicidad o la prestación efectiva de servicios turísticos sin haber efectuado previamente la presentación de declaración responsable, o llevar a cabo, sin dicha declaración previa, reformas en establecimientos físicos que modifiquen los requisitos básicos esenciales para el ejercicio de la actividad y afecten los requisitos anteriormente declarados.

b) Jarduera gauzatzeko edo sailkatzeko ezinbestekoak diren baldintzak bete gabe uztea edo aldatzea, bai eta duen sailkapenaren arabera egokitzen zaizkionaz bestelako izendapen, errotulu edo bereizgarriak erabiltzea ere.

b) El incumplimiento o alteración de los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad o para su clasificación, así como la utilización de denominaciones, rótulos o distintivos diferentes a los que le corresponden conforme a su clasificación.

c) Erantzukizunpeko adierazpeneko edozein datutan, adierazpenetan edo agiritan jarduerarako funtsezkoa den zer edo zer zehatza ez izatea, faltsua izatea edo falta izatea.

c) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial para la actividad, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable.

p) Turismo arloko arauetan eskatzen diren aseguru-bermeak eta fidantzak egunean ez edukitzea».

p) No mantener vigentes las garantías de seguro y fianzas exigibles por la normativa turística».

Berrogeita hamabosgarren artikulua.– Ezabatu egiten dira Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen «Zigor-motak» izeneko 71. artikuluaren 2. paragrafoko c) idatz-zatia eta 3. paragrafoa.

Artículo quincuagésimo quinto.– Se suprimen la letra c) del apartado 2 y el apartado 3 del artículo 71, «Clases de sanciones», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo.

Berrogeita hamaseigarren artikulua.– Aldatu egiten da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen «Zigor osagarriak» izeneko 74. artikuluaren 2. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo quincuagésimo sexto.– Se modifica el apartado 2 del artículo 74, «Sanciones accesorias», de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Hutsegite oso larria errepikatu egiten bada eta arau-hausteak Euskadiko turismo arloko interesak larriki kaltetu baditu, bidezko izango da establezimendua ixtea eta bi eta bost urte bitartean edo aurrerantzean inoiz ere arlo honetan berriro jarduten ez uztea».

«2.– En los casos de reincidencia en la comisión de una falta muy grave, cuando el hecho infractor hubiera lesionado gravemente los intereses turísticos de Euskadi, procederá la clausura del establecimiento y la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la actividad por un período temporal, de dos a cinco años, o de manera definitiva».

Berrogeita hamazazpigarren artikulua.– Ezabatu egiten da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen lehenengo xedapen gehigarria.

Artículo quincuagésimo séptimo.– Se suprime la disposición adicional primera de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo.

Berrogeita hemezortzigarren artikulua.– Sortu egiten da Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legearen lehenengo xedapen gehigarri berria, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo quincuagésimo octavo.– Se crea una nueva disposición adicional primera de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, con la siguiente redacción:

«Lehenengoa.– Lege honen gaztelaniazko bertsioan, 'usuarios turísticos' aipatzen direnean, 'personas usuarias turísticas' direla ulertuko da».

«Primera.– Las referencias que en esta ley se hacen a los usuarios turísticos se entenderán realizadas a las personas usuarias turísticas».

Berrogeita hemeretzigarren artikulua.– Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legeari zazpigarren xedapen gehigarria eransten zaio, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo quincuagésimo noveno.– Se incorpora una disposición adicional séptima a la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que queda redactada como sigue:

«Zazpigarrena.– Lege honetan aipatzen denean, jarduera hasi baino lehen Turismo Administrazioaren baimena edo aitorpena lortu beharra dagoela, bada, aurrerantzean, horren ordez, honako hau ulertuko da: interesdunak, jarduerari hasiera eman baino lehen, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko duela».

«Séptima.– Las referencias contenidas en esta ley a la necesidad de obtener, con carácter previo al inicio de la actividad, una autorización o un reconocimiento por la Administración turística, se entenderán realizadas a la necesidad de presentar, con carácter previo al inicio de la actividad, una declaración responsable».

Hirurogeigarren artikulua.– Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legeari zortzigarren xedapen gehigarria eransten zaio, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo sexagésimo.– Se incorpora una disposición adicional octava a la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, que queda redactada como sigue:

«Zortzigarrena.– Baldin eta, lege honekin bat etorrita, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu behar bada eta, orobat, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa, Proiektuen Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazioari buruzko Legearen testu bateginaren arabera (testu hori urtarrilaren 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen), edo hura garatzeko autonomia-arautegiaren arabera, erantzukizunpeko adierazpena ezin izango da aurkeztu harik eta ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa egin arte, eta derrigorrezkoa izango da, beti, hala egin dela egiaztatzen dituzten agiriak edukitzea».

«Octava.– Cuando, de acuerdo con esta ley, se exija una declaración responsable para el ejercicio de una actividad y una evaluación de impacto ambiental, conforme al texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, o a la normativa autonómica de desarrollo, la declaración responsable no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación de impacto ambiental y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que así lo acredite».

Hirurogeita batgarren artikulua.– Bederatzigarren xedapen gehigarria eransten zaio Turismoa Antolatzen duen martxoaren 16ko 6/1994 Legeari, testu honekin:

Artículo sexagésimo primero.– Se incorpora una disposición adicional novena a la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, con el siguiente texto:

«Bederatzigarrena.– Baimendurik eta sailkaturik dauden jatetxe-enpresek 2012ko abenduaren 31 baino lehen jaso beharko dituzte beren kategoriari dagozkion plakak eta bereizgarriak».

«Novena.– Las empresas de restauración que cuenten con autorización y clasificación deberán retirar las placas y distintivos correspondientes a su categoría con anterioridad al 31 de diciembre de 2012».

VII. KAPITULUA
CAPÍTULO VII
MAHASTIZAINTZA ETA ARDOGINTZA ANTOLATZEKO MAIATZAREN 7KO 5/2004 LEGEA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/2004, DE 7 DE MAYO, DE ORDENACIÓN VITIVINÍCOLA

Hirurogeita bigarren artikulua.– Aldatu egiten da Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzeko maiatzaren 7ko 5/2004 Legearen 14. artikulua, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo sexagésimo segundo.– Se modifica el artículo 14 de la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola, que queda redactado en los siguientes términos:

«14. artikulua.– Gai orokorrak.

«Artículo 14.– Generalidades.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean bakar-bakarrik instalazio hauetan egin ahal izango da ardoa: nahitaez eta funtzionatzen hasi aurretik, erantzukizunpeko adierazpena nekazaritzako elikagaien industrien arloan eskuduna den sailean aurkeztu duten instalazioetan, instalazio horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Elikagaien Industrien Erregistroan inskribatze aldera.

1.– La elaboración de vino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi solo podrá realizarse en las instalaciones que hayan presentado la preceptiva declaración responsable al departamento competente en materia de industrias agrarias y alimentarias, a efectos de su inscripción en el Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con carácter preceptivo y previo a su puesta en funcionamiento.

2.– Erantzukizunpeko adierazpena aurkezteak ez du salbuesten beharrezkoak diren beste erregistroetan inskripzioa egin behar izatetik.

2.– La presentación de esta declaración no exime de la obligación de inscripción en aquellos otros registros que sean preceptivos.

3.– Nekazaritzako elikagaien industrien arloan eskuduna den sailak, beste erakunde publiko zein pribatuekin elkarlanean, ardogintzaren arloko ikerkuntza-, garapen- eta berrikuntza-programak garatuko ditu».

3.– El departamento competente en esta materia desarrollará, en colaboración con otras entidades públicas o privadas, programas de investigación, desarrollo e innovación en el sector vinícola».

Hirurogeita hirugarren artikulua.– Aldatu egiten da Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzeko maiatzaren 7ko 5/2004 Legearen «Praktika eta tratamendu enologikoak» izeneko 15. artikuluko 5. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo sexagésimo tercero.– Se modifica el apartado 5 del artículo 15, «Prácticas y tratamientos enológicos», de la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola, que queda redactado en los siguientes términos:

«5.– Ardoa egin duten pertsona fisiko edo juridikoek eta pertsona horiek osatutako taldeek obligazioa daukate ardoa egitetik sortutako azpiproduktuak desegiteko. Horretarako, baimendutako distilazio-enpresa bati eman ahalko zaizkio ardoa sortzearen azpiproduktuak, distilaziorako erabil ditzan, edo kendu ahalko dira azpiproduktu horiek, kontrolak betez, erregelamenduz ezarritako moduan.

«5.– Las personas físicas o jurídicas o agrupaciones de personas que hayan procedido a una vinificación estarán obligadas a la eliminación de los subproductos de dicha vinificación. La eliminación podrá realizarse mediante entrega para su destilación a una empresa destiladora autorizada, o realizando una retirada bajo control en la forma que reglamentariamente se establezca.

Nolanahi ere, ardogintzako kanpaina batean, aurreko lerrokadan aipatutako pertsonek ez badute 25 hektolitro ardo edo muztio baino gehiago ekoitzi beren instalazioetan, ez dute ardoa egitearen azpiproduktuak desegiteko obligaziorik izango».

No obstante, cuando en la campaña vitícola de que se trate las personas indicadas en el párrafo anterior no produzcan más de 25 hectolitros de vino o mosto en sus instalaciones, no estarán obligadas a eliminar los subproductos».

Hirurogeita laugarren artikulua.– Aldatu egiten da Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzeko maiatzaren 7ko 5/2004 Legearen «Aitorpena» izeneko 30. artikuluko 2. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo sexagésimo cuarto.– Se modifica el apartado 2 del artículo 30, «Reconocimiento», de la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola, que queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Aitorpena eman aurretik, proposatutako produktuaren kalitatearen eta trazabilitatearen berme-sistemaren kontrola egingo da. Hau da, aginduzko txosten bat egingo da eskabideari erantsi beharreko agirien edukien gaineko adostasuna sendesteko (agiriok aurreko artikuluan aipatu dira), eta proposatutako kontrol-sistema egokia eta nahikoa dela bermatzeko.

«2.– Previamente al reconocimiento, se realizará un control del sistema de garantía de calidad y trazabilidad del producto propuesto, consistente en la emisión de un informe preceptivo que avale la conformidad sobre los contenidos de la documentación a adjuntar a la solicitud, contemplada en el artículo anterior, además de garantizar que el sistema de control propuesto es adecuado y suficiente.

Eusko Jaurlaritzan nekazaritza-gaietan eskumena daukan sailak homologatuko ditu aipatutako txostena egiteko beren burua eskaintzen duten erakundeak, eskabidea egin eta baldintza hauek guztiak betetzen badituzte:

El departamento competente en materia de agricultura del Gobierno Vasco homologará a las entidades que opten a la emisión del precitado informe de entre aquellas que lo soliciten y cumplan todos los requisitos siguientes:

a) Nortasun juridiko propioa izan eta zuzenbide pribatuaren mende egotea.

a) Tener personalidad jurídica propia y estar sometida a derecho privado.

b) Bere zereginak bete ahal izateko nahiko baliabide edukitzea beti, bai langile kualifikatuen aldetik eta bai administrazio-azpiegituraren aldetik.

b) Tener permanentemente a su disposición recursos suficientes de personal cualificado y de infraestructura administrativa para llevar a cabo sus funciones.

c) Nekazaritzako elikagaien kalitate-kontrolak egiten gutxienez bost urteko eskarmentua daukala egiaztatzea, baita aldi horretan erakundeak bere egitura juridikoa aldatu badu ere, baldin eta aldi horretako benetako eskarmentua zuzenbidean onartutako edozein bide erabilita egiaztatzeko modukoa bada.

c) Acreditar una experiencia mínima de tres años en la realización de controles de calidad a productos agroalimentarios, sin perjuicio de que la entidad haya variado de forma jurídica durante dicho periodo, y siempre que la experiencia efectiva durante el mismo pueda ser acreditada mediante cualquier forma admitida en derecho.

d) Entidad Nacional de Acreditación (Enac) delakoaren egiaztagiria izatea, hala agintzen baitute UNE-EN ISO/IEC 17020:2004 eta UNE-EN 45011 arauek, edo horien ordezko arauek.

d) Estar acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (Enac) en el cumplimiento de las normas UNE-EN ISO/IEC 17020:2004 y UNE-EN 45011, o normas que las sustituyan.

e) Ondo bermatzea erakundearekin harremanen bat izango duten guztiek, pertsona fisiko nahiz juridikoa izan, bermatuta izango dutela harreman hori nahi duten hizkuntza ofizialean izateko eskubidea.

e) Garantizar el derecho que asiste a todas aquellas personas físicas y jurídicas que tengan relación con la entidad para ser atendidas en la lengua oficial que elijan.

Kalitateko ardo aitorpena eskuratzeko eskabidea egin duenak berak aukeratuko du aginduzko txostena egiteko egoki iritzitako erakundea, homologazioa lortu duten erakundeen artetik».

Quien solicite el reconocimiento de un vino de calidad elegirá, de entre las entidades que hayan obtenido la homologación, aquella que estime conveniente para la emisión del preceptivo informe».

Hirurogeita bosgarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzeko maiatzaren 7ko 5/2004 Legearen «Arau-hauste arinak» izeneko 50. artikuluko 1. paragrafoa, era honetara:

Artículo sexagésimo quinto.– Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 50, «Infracciones leves», de la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Ardoa egitetik sortutako azpiproduktuak kentzeko obligazioa ez betetzea».

«1.– El incumplimiento de la obligación de eliminar los subproductos de la vinificación».

Hirurogeita seigarren artikulua.– Ezabatu egiten da Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzeko maiatzaren 7ko 5/2004 Legearen 51. artikuluko 1. paragrafoa.

Artículo sexagésimo sexto.– Se suprime el apartado 1 del artículo 51, «Infracciones graves», de la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola.

Hirurogeita zazpigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzeko maiatzaren 7ko 5/2004 Legearen «Arau-hauste arinak» izeneko 54. artikuluko 1. paragrafoa, era honetara:

Artículo sexagésimo séptimo.– El apartado 1 del artículo 54, «Infracciones leves», de la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola, queda redactado como sigue:

«1.– Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean ardoa egitea dagokion jarduera-jakinarazpena Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Elikagaien Industrien Erregistroari egin gabe izatea, organo eskudunaren errekerimendurik ez badago».

«1.– La elaboración de vino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi sin haber realizado la correspondiente notificación de actividad al Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuando no constase requerimiento del órgano competente».

Hirurogeita zortzigarren artikulua.– Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzeko maiatzaren 7ko 5/2004 Legearen «Arau-hauste larriak» izeneko 55. artikuluari 10. paragrafoa gehitzen zaio, honela idatzita:

Artículo sexagésimo octavo.– Se añade un nuevo punto 10 al artículo 55, «Infracciones graves», de la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola, con el siguiente texto:

«10.– Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean ardoa egitea dagokion jarduera-jakinarazpena Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Elikagaien Industrien Erregistroari egin gabe izatea, erregularizatzeko aurretiaz egindako errekerimendua saihestu bada».

«10.– La elaboración de vino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Euskadi sin haber realizado la correspondiente notificación de actividad al Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco, habiendo eludido el requerimiento previo de regularización».

Hirurogeita bederatzigarren artikulua.– Indargabetuta geratzen da Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzeko maiatzaren 7ko 5/2004 Legearen «Arau-hauste oso larriak» izeneko 56. artikuluaren 1. paragrafoa.

Artículo sexagésimo noveno.– Queda derogado el apartado 1 del artículo 56, «Infracciones muy graves», de la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola.

Hirurogeita hamargarren artikulua.– Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzeko maiatzaren 7ko 5/2004 Legeari hirugarren xedapen gehigarria eransten zaio, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo septuagésimo.– Se incorpora una nueva disposición adicional tercera a la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola, que queda redactada como sigue:

«Hirugarrena.– Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzeko maiatzaren 7ko 5/2004 Legeak bere artikuluetan Nekazaritza eta Arrantza Saila aipatzen duen guztietan, nekazaritza-gaietan eskumena duen saila ulertu behar da».

«Tercera.– Las referencias que se efectúan a lo largo del articulado de la Ley 5/2004, de 7 de mayo, de Ordenación Vitivinícola, al Departamento de Agricultura y Pesca, se entenderán realizadas al departamento competente en materia de agricultura».

VIII. KAPITULUA
CAPÍTULO VIII
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO INGURUGIROA BABESTEN DUEN OTSAILAREN 27KO 3/1998 LEGE OROKORRA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/1998, DE 27 DE FEBRERO, GENERAL DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL PAÍS VASCO

Hirurogeita hamaikagarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren «Ingurugiro-eraginaren banakako ebaluazioa» izeneko 47. artikuluaren 3. paragrafoa, era honetara:

Artículo septuagésimo primero.– Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 47, «Evaluación individualizada de impacto ambiental», de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que queda redactado en los siguientes términos:

«3.– Jarduerak lege honetako II. eranskineko A atalean aipatzen direnetakoak badira, eta, halaber, ingurumenaren gaineko inpaktuaren banakako ebaluazioaren menpe badaude, ebaluazio horrek ordeztuko du, ondorio guztietarako, lege honen 59. artikuluak adierazitako neurri zuzentzaileak ezartzeko tramitea».

«3.– En los supuestos de actividades incluidas en el apartado A del anexo II de la presente Ley y sometidas a su vez al procedimiento de evaluación individualizada de impacto ambiental, dicha evaluación suplirá, a todos los efectos, al trámite de imposición de medidas correctoras al que se refiere el artículo 59 de esta ley».

Hirurogeita hamabigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 55. artikulua, «Aplikazio-esparrua», era honetara:

Artículo septuagésimo segundo.– Se da nueva redacción al artículo 55, «Ámbito de aplicación», de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Ingurumenari, pertsonei edo haien ondasunei kalte eragiteko arriskua daukaten jarduera eta instalazio publikoek zein pribatuek edo kalte horiek eragiteko arriskua ekar dezaketenek 'sailkatuak' izen generikoa hartuko dute aurrerantzean.

«1.– Las actividades e instalaciones públicas o privadas susceptibles de originar daños al medio ambiente, a las personas o a sus bienes, generar riesgos de producir tales daños o causar molestias a las personas adoptarán la denominación genérica de clasificadas.

2.– Jarduera eta instalazio horiek ingurumenean, pertsonengan edo haien ondasunetan zenbateko eragina izan dezaketen kontuan hartuta, lizentzia administratiboen edo aurrekomunikazioaren araubidea bete beharko dute ezinbestean, ondorengo artikuluetan azaldu bezala, funtzionatzen jarri, handitu edo zaharberritu aurretik.

2.– Dichas actividades e instalaciones, en función de la mayor o menor afección que las mismas puedan causar al medio ambiente, a las personas o a sus bienes, deberán sujetarse al régimen de licencia administrativa o de comunicación previa contemplados en los artículos siguientes, con carácter preceptivo y previo a su puesta en funcionamiento, ampliación o reforma.

3.– Lege honen II. eranskinean dator jasota zein jarduera edo instalazio egongo diren lizentzia administratiboen edo aldez aurretik komunikatu beharra eskatzen duen araubidearen menpe, jarduera eta instalazio horiek daukaten eragina handia edo txikia den kontuan hartuta. Hori kalkulatzeko honakoak hartuko dira kontuan:

3.– En el anexo II de la presente Ley se recoge el listado de actividades e instalaciones sujetas al régimen de licencia administrativa o de comunicación previa, habiéndose realizado la clasificación sobre la base de la mayor o menor afección de las actividades e instalaciones teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Instalazioaren tamaina eta ekoizpen-ahalmena.

a) La dimensión y capacidad de producción de la instalación.

b) Zenbat ur, energia eta bestelako baliabide kontsumitzen den.

b) El consumo de agua, energía y otros recursos.

c) Zenbat hondakin sortzen dituen, eta zer pisu eta tipologiakoak diren.

c) La cantidad, peso y tipología de los residuos generados.

d) Atmosferara eta uretara isurtzeko zenbateko arriskua daukan.

d) Las potenciales emisiones a la atmósfera y a las aguas.

e) Istripuak izateko arriskua zenbatekoa den.

e) El riesgo de accidente.

f) Substantzia arriskutsurik erabiltzen duten.

f) El uso de sustancias peligrosas.

4.– Baldin eta jarduera edo instalazio batek Administrazioaren esku-hartzearen araubideetako bakoitza bete behar duten jarduera edo instalazioak baditu, halakoetan, jarduera edo instalazio osoak bete beharko du dena delako lizentzia-araubidea».

4.– En el supuesto de que una actividad o instalación englobe actividades o instalaciones sometidas a cada uno de los regímenes de intervención administrativa, la actividad o instalación en su conjunto deberá sujetarse al régimen de licencia».

Hirurogeita hamahirugarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 56. artikuluaren izenburua eta edukia, era honetara:

Artículo septuagésimo tercero.– Se da nueva redacción al título y al contenido del artículo 56 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que quedan redactados en los siguientes términos:

«56. artikulua.– Eskumenak eta izena.

«Artículo 56.– Competencia y denominación.

1.– Jarduera sailkatu bat ezarri eta handitu nahiz aldatzeari buruz esku-hartzeko eskumena jarduera kokatzekoa den lekuko udalak dauka.

1.– La competencia para actuar sobre la implantación de una actividad clasificada, así como para su ampliación o reforma, corresponde al ayuntamiento en cuyo territorio fuera a ubicarse.

2.– Udal-lizentziari jarduera sailkatuetarako lizentzia esango zaio, eta formalizatzeko, ondorengo artikuluetan eta legea garatzeko emango diren arauetan zehaztutakoa bete beharko da.

2.– La licencia municipal se denominará licencia de actividad clasificada y se atendrá en su formalización a lo especificado en los siguientes artículos y en la normativa de desarrollo que se dicte.

3.– Komunikazioari jarduera sailkatuari buruzko aurrekomunikazioa esango zaio, eta formalizatzeko, lege honetan eta legea garatzeko emango diren arauetan zehaztutakoa bete beharko da».

3.– La comunicación se denominará comunicación previa de actividad clasificada y se atendrá en su formalización a lo especificado en esta ley y en la normativa de desarrollo que se dicte».

Hirurogeita hamalaugarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrari 59 bis artikulua gehitzen zaio, honela idatzita:

Artículo septuagésimo cuarto.– Se adiciona un nuevo artículo 59 bis a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que queda redactado en los siguientes términos:

«59 bis artikulua.– Jarduera sailkatuetarako lizentzia ematea, aldatzea eta ezeztatzea.

«Artículo 59 bis.– Concesión, modificación y revocación de la licencia de actividad clasificada.

1.– Neurri zuzentzaileei buruzko txostena jaso ondoren, udalak sei hilabeteko epea izango du, hasierako eskabidea jaso zuenetik, jarduera sailkatuetarako lizentzia emateko, egoki baderitzo.

1.– Una vez recibido el correspondiente informe de medidas correctoras, el ayuntamiento, en el plazo de seis meses desde la solicitud inicial, concederá, en su caso, la licencia de actividad clasificada.

2.– Lizentziak inongo indarrik gabe geratuko dira baldin eta ezinbestean betetzekoak zituzten baldintzak ez badituzte betetzen.

2.– Las licencias quedarán sin efecto si se incumplieran las condiciones a que estuvieran subordinadas.

3.– Lizentziak ofizioz alda daitezke sektoreko araudia aldatu eta berria indarrean jartzen bada edo ikusten bada jarduerari ezarri zaizkion neurri zuzentzaileak ez direla nahikoak ingurumenari, pertsonei edo haien ondasunei eragin diezaieketen kaltearen aldean. Baimena aldatzeak ez du eragingo kalte-ordainak jasotzeko inongo eskubiderik.

3.– Las licencias podrán ser modificadas de oficio cuando se produzca la entrada en vigor de nueva normativa sectorial o cuando se acredite la insuficiencia de las medidas correctoras implantadas en relación con la afección que se puede causar al medio ambiente, a las personas o sus bienes. Esta modificación no dará derecho a indemnización alguna.

4.– Lizentziak ezeztatu egingo dira baldin eta hasieran lizentzia ez ematea justifikatuko lukeen gorabeheraren bat badela jakiten bada, Herri-administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko egintza administratiboak berrikusteko prozedurek hala aurreikusten baitute».

4.– Las licencias deberán ser revocadas cuando se conozcan circunstancias que hubieran justificado su denegación de acuerdo con los procedimientos de revisión de los actos administrativos contemplados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».

Hirurogeita hamabosgarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 61. artikuluaren izenburua eta edukia, era honetara:

Artículo septuagésimo quinto.– Se da nueva redacción al título y al contenido del artículo 61 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que quedan redactados en los siguientes términos:

«61. artikulua.– Jarduera sailkatuetarako lizentziaren eta gainerako hirigintza-lizentzien arteko lotura.

«Artículo 61.– Relación entre la licencia de actividad clasificada y el resto de licencias urbanísticas.

1.– Udalek ezin izango dute obra-lizentziarik eman jarduera sailkatuetarako lizentziaren menpe dauden jardueretarako harik eta jarduera-lizentzia eman arte.

1.– Los ayuntamientos no podrán conceder licencias de obras para actividades sujetas a licencia de actividad clasificada en tanto no se haya concedido la licencia de actividad.

2.– Jarduera sailkatuetarako lizentzian agindutako neurri zuzentzaileak ezarrita daudenean eta instalazioak egokituta daudenean, jarduerari ekin ahal izateko, aurrekomunikazioaren araubidea bete beharko da.

2.– Una vez implantadas las medidas correctoras impuestas en la licencia de actividad clasificada y habilitadas las instalaciones, el inicio de la actividad se sujetará a un régimen de comunicación previa.

3.– Komunikazioarekin batera, teknikari gaituak emandako ziurtagiria ere aurkeztu behar da, egiaztatzeko jarduerak edota instalazioak bat datozela aurkeztutako eraikitze-proiektuarekin eta dokumentazio teknikoarekin, eta ezarri zaizkion neurri zuzentzaileak bete dituela.

3.– La comunicación vendrá acompañada de certificación expedida por persona técnica competente que acredite que la actividad y/o las instalaciones se adecuan al proyecto constructivo y a la documentación técnica presentada y que se han cumplido las medidas correctoras impuestas.

4.– Komunikazioa eginda dagoela, komunikazioa egin den egunetik bertatik has daiteke gauzatzen jarduera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Prozedura Administratibo Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71 bis artikuluan xedatutakoaren arabera».

4.– Una vez efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad se podrá iniciar desde el día de su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».

Hirurogeita hamaseigarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrari 62 bis artikulua gehitzen zaio, honela idatzita:

Artículo septuagésimo sexto.– Se adiciona un nuevo artículo 62 bis a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que queda redactado en los siguientes términos:

«62 bis artikulua.– Jarduera sailkatuaren aurretiazko komunikazioa.

«Artículo 62 bis.– Comunicación previa de actividad clasificada.

1.– Aurretiazko komunikazioaren araubidea bete behar duten jarduera sailkatuak sustatzen dituztenek aukera izango dute lege honetako 57.1 artikuluak aipatzen duen kontsulta udalean egiteko.

1.– Quienes promuevan actividades clasificadas sometidas al régimen de comunicación previa podrán realizar ante el ayuntamiento la consulta prevista en el artículo 57.1 de esta ley.

2.– Jarduera-sustatzailearen komunikazioa dagokion udalean formalizatu behar da, instalazioak hasteko prest daudenean; nolanahi, sektoreko lizentzia edo baimenak ere beharrezkoak baldin badira hasteko, ordurako eskuratuta eduki beharko ditu.

2.– La comunicación por la parte promotora de la actividad se deberá formalizar ante el ayuntamiento respectivo cuando las instalaciones se encuentren habilitadas para su inicio, debiendo contar, en su caso, con las licencias o autorizaciones sectoriales necesarias.

Instalazioa prestatzeko beharrezkoa baldin bada obrak egitea, dagokion hirigintza-lizentzia eskuratu ondoren egin beharko dira obra horiek.

Si la habilitación de la instalación requiriese la realización de obras, estas deberán estar amparadas por la licencia urbanística correspondiente.

3.– Komunikazioarekin batera honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

3.– La comunicación vendrá acompañada de la siguiente documentación:

– Memoria bat: jarduera deskribatu behar du eta jarduera horrek ingurumenean, pertsonengan edo haien ondasunetan eragin ditzakeen kalteak gutxitzeko ezarri diren neurriak azaldu.

– Una memoria en la que se incorpore la descripción de la actividad y de las medidas implantadas para minimizar el posible impacto de la actividad en el medio ambiente, las personas o sus bienes.

– Eskumena daukan teknikariak emandako ziurtagiria, egiaztatzeko jarduera edota instalazioak bat datozela aurkeztutako proiektuarekin eta dokumentazio teknikoarekin, eta ondo betetzen dituztela ingurumenarekiko betebehar guztiak, baita, bete beharrekoak badira, ingurumen-inpaktuaren adierazpenean jasotakoak ere.

– La certificación expedida por persona técnica competente que acredite que la actividad y/o las instalaciones se adecuan al proyecto constructivo y a la documentación técnica presentada y que cumple todos los requisitos ambientales, incluidos, en su caso, los recogidos en la correspondiente declaración de impacto ambiental.

4.– Komunikazioa eginda dagoela, komunikazioa aurkeztu den egunetik bertatik has daiteke gauzatzen jarduera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Prozedura Administratibo Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71 bis artikuluan xedatutakoaren arabera.

4.– Una vez efectuada la comunicación, el ejercicio de la actividad se podrá iniciar desde el día de su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.– Jarduera hastea jardueraren titularren eta ziurtagiria eman duten teknikarien ardurapean egingo da, erabat; halere, jarduerak hasi ahal izateko, beharrezkoa izango da sektorean aplikatzekoa den araudiaren arabera baimena edukitzeko beharrezko diren titulu administratiboak aurretik eskuratzea edo egin beharreko kontrolak aurretik eginda edukitzea.

5.– El inicio de la actividad se realizará bajo la exclusiva responsabilidad de las personas titulares de la actividad y del personal técnico que haya emitido la certificación, sin perjuicio de que para iniciar las actividades se deba disponer de los títulos administrativos habilitantes o de controles previos que sean preceptivos de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

6.– Baldin eta lege honen II. eranskineko B atalean jasota dauden jardueretako batek, funtzionatzen hasten denean, gainditu egiten badu aipatutako atal horretan jarduera horretarako ezarritako edozein muga, aurrerantzean, jarduera sailkatuaren lizentziaren araubidea ezarriko zaio jarduera horri».

6.– En el supuesto de que una actividad de las contempladas en el apartado B del anexo II de esta ley sobrepase en su funcionamiento cualquiera de los umbrales que para ellas se fijan en dicho apartado, tal circunstancia supondrá la aplicación a la misma del régimen de licencia de actividad clasificada».

Hirurogeita hamazazpigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 64. artikulua, «Ikuskapen eta kontrola», era honetara:

Artículo septuagésimo séptimo.– Se da nueva redacción al artículo 64, «Inspección y control», de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Udalei dagokie jarduera sailkatuak ikuskatzeko eta kontrolatzeko eginkizunak eraginkortasunez gauzatzeko eskumena. Tokian tokiko alkateak ahalmena du legez kanpoko jarduerak bertan behera utzi edo ixteko, lizentziak deuseztatzeko eta legez finkatuta dauden zehapenak ezartzeko.

«1.– Serán competencia municipal las funciones a desarrollar para la efectiva inspección y control de las actividades clasificadas, hallándose facultados los alcaldes o alcaldesas respectivos para decretar la suspensión o clausura de las actividades ilícitas, la revocación de las licencias y la imposición de las sanciones legalmente determinadas.

2.– Jardueraren funtzionamenduak akatsak dituela ikusiz gero, akats horiek konpontzeko eskatuko dio alkateak titularrari. Akats horiek konpontzeko epea, behar bezala justifikatutako kasu berezietan izan ezik, ez da inoiz izango sei hilabetekoa baino luzeagoa.

2.– Advertidas deficiencias en el funcionamiento de una actividad, el alcalde o alcaldesa requerirá a la persona titular de la misma para que corrija aquellas en un plazo determinado que, salvo casos especiales debidamente justificados, no podrá ser superior a seis meses.

3.– Ingurumenari kalte larriak edo konponezinak eragiteko hur-hurreko mehatxua baldin badago edo pertsonek edo haien ondasunek berehalako arriskua badaukate, horri aurrea hartzeko, alkateak ahalmena dauka zenbait neurri har daitezela agintzeko, baita jarduera erabat edo zati batean bertan behera uzteko ere, harik eta mehatxua edo arriskua eragiten duten gorabeherak erabat desagertu arte.

3.– Cuando exista amenaza inminente de que se produzcan daños graves o irreversibles al medio ambiente o peligro inmediato para las personas o sus bienes, el alcalde o alcaldesa podrá, con carácter preventivo, imponer la adopción de medidas, incluida en su caso la suspensión de la actividad total o parcialmente, en tanto no desaparezcan las circunstancias que generen la amenaza o el peligro.

4.– Aurreko paragrafoan aipatutako kasuan, jardueraren bateko titularrak uko egiten badio ezarri zaion neurriren bat betetzeari, ekintza errekeritu dion agintariak, ohartarazpena egin eta gero, modu subsidiarioan egikaritu ahal izango du. Eragindako kostuak bere gain hartuko ditu titularrak, eta kostu horiek premiamendu-bidea erabilita eskatu ahal izango zaizkio».

4.– En el supuesto del apartado anterior, cuando la persona titular de una actividad se niegue a adoptar alguna medida que le haya sido impuesta, la autoridad que haya requerido la acción, previo apercibimiento, podrá ejecutarla con carácter subsidiario, siendo a cargo de la persona titular los costes derivados, que serán exigibles por vía de apremio».

Hirurogeita hemezortzigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren 65. artikuluaren izenburua eta hasierako lerrokada, era honetara:

Artículo septuagésimo octavo.– Se da nueva redacción al título y al párrafo inicial del artículo 65 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que quedan redactados en los siguientes términos:

«65. artikulua.– Lizentziarik edo aurretiazko komunikaziorik gabeko jarduerak.

«Artículo 65.– Actividades sin licencia o comunicación previa.

Egokitzen diren zehapenak zehapen, alkateak jakiten badu jarduera bat funtzionamenduan dagoela horretarako beharrezko lizentziak eskuratu gabe edo dagokion aurretiazko komunikazioa egin gabe, honako neurriak hartuko ditu:».

Sin perjuicio de las sanciones que procedan, cuando el alcalde o alcaldesa tenga conocimiento de que una actividad funciona sin haber obtenido las licencias pertinentes o sin haber realizado la comunicación previa correspondiente, efectuará las siguientes actuaciones:».

Hirurogeita hemeretzigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren «Oso arau-hauste larriak» izeneko 109. artikuluaren a) idatz-zatia, era honetara:

Artículo septuagésimo noveno.– Se da una nueva redacción al apartado a) del artículo 109, «Infracciones muy graves», de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que queda redactado en los siguientes términos:

«a) Obra, proiektu eta jarduerak hastea edo gauzatzea aurretik lizentzia, baimena edo ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa ez bada eskuratu, edo kasuan kasuko aurretiazko komunikazioa egin gabe badago, edo ez badira betetzen baimenetan nahiz ingurumen-lizentzietan edo ingurumen-inpaktuaren adierazpenean ezarritako baldintzak, edo aurretiazko komunikazioan jakinarazitakoak».

«a) La iniciación o ejecución de obras, proyectos y actuaciones sin haberse obtenido licencia, autorización o evaluación de impacto ambiental, sin haber realizado la oportuna comunicación previa, sin ajustarse a las condiciones impuestas en las autorizaciones y licencias ambientales o en las declaraciones de impacto ambiental o sin ajustarse a las condiciones notificadas en la comunicación previa».

Laurogeigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren «Oso arau-hauste larriak» izeneko 109. artikuluaren c) idatz-zatia, era honetara:

Artículo octogésimo.– Se da una nueva redacción al apartado c) del artículo 109, «Infracciones muy graves», de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que queda redactado en los siguientes términos:

«c) Jarduera sailkatuen aurretiazko komunikazioari, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari eta era guztietako ingurumen-baimen eta –lizentziak emateari eransten zaion edo haiekin batera aurkezten den dokumentazioan exijitutako datuak ezkutatzea edo faltsutzea».

«c) La ocultación o falseamiento de los datos exigidos en la documentación que se acompañe o incorpore a la comunicación previa de actividades clasificadas, a la evaluación de impacto ambiental y a la emisión de autorizaciones y licencias ambientales de todo tipo».

Laurogeita batgarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrari hirugarren xedapen gehigarria eransten zaio, honela idatzita:

Artículo octogésimo primero.– Se incorpora una nueva disposición adicional tercera a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que queda redactada en los siguientes términos:

«Hirugarrena.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Legearen artikuluetan 'jarduera-lizentzia' aipatzen denean, 'jarduera sailkatuaren lizentzia' ulertu behar da».

«Tercera.– Las referencias que se efectúan a lo largo del articulado de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco a la licencia de actividad se entenderán realizadas a la licencia de actividad clasificada».

Laurogeita bigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren azken xedapenetako bigarrena, era honetara:

Artículo octogésimo segundo.– Se da una nueva redacción a la disposición final segunda de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que queda redactada en los siguientes términos:

«Gobernu Kontseiluari baimena ematen zaio lege hau betetzeko behar diren aplikazio- eta garapen-xedapenak agintzeko, eta, zehazki, III. tituluko II eta III. kapituluetako edukiari buruz 39. artikuluan xedatutakoa burutzeko. Gobernu Kontseiluak ahalmena dauka Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Legearen eranskinetan jasota dauden jarduerak, proiektuak, planak eta programak aldatzeko, dekretu bidez».

«Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo que fueran precisas para el cumplimiento de esta ley, y, en concreto, para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 39 en relación con el contenido de los Capítulos II y III del Título III. El Consejo de Gobierno podrá modificar mediante decreto los listados de actividades, proyectos, planes y programas contenidos en los anexos de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco».

Laurogeita hirugarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorraren II. eranskinaren izenburua eta edukia, era honetara:

Artículo octogésimo tercero.– Se da nueva redacción al título y al contenido del anexo II de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que quedan redactados en los siguientes términos:

«II. eranskina. Jarduera eta instalazio sailkatuen zerrenda

«Anexo II. Lista de actividades e instalaciones clasificadas

A) Jarduera-lizentzia behar duten jarduera eta instalazio sailkatuak.

A) Actividades e instalaciones clasificadas sometidas a licencia de actividad.

1.– Erauzketa-jarduerak.

1.– Actividades extractivas.

2.– Instalazio nuklearrak eta erradiaktiboak.

2.– Instalaciones nucleares y radiactivas.

3.– 100 kW-etik gorako potentzia instalatua duten argindarra ekoizteko instalazioak.

3.– Instalaciones productoras de energía eléctrica con una potencia instalada superior a 100 kW.

4.– Industriak, oro har.

4.– Industrias en general.

5.– Azaleraren tratamenduak, pistola bidezko bernizatze- eta pintatze-lanak edo antzekoak egiten dituzten tailerrak; bai eta motordun ibilgailuak mantentzeko eta konpontzeko lanak eta antzeko lanak egiten dituzten tailerrak ere.

5.– Talleres que realicen tratamientos superficiales u operaciones de barnizado o pintado a pistola y similares, así como mantenimiento y reparación de vehículos a motor y similares.

6.– Hainbat tailer eta lantegi (aroztegiak, galdaragintza-tailerrak, muntaia-tailerrak, mekanizaziokoak, okindegiak, gozotegiak, cateringak...), baldin eta instalatutako potentzia totala (mekanikoa eta elektrikoa, argiarena kenduta) 25 kW-ekoa edo handiagoa bada eta ekoizpenerako azalera 300 m2-tik gorakoa bada.

6.– Talleres y obradores varios (carpinterías, caldererías, montaje, mecanización, obradores de panadería, pastelería, catering...), cuando la potencia total instalada (potencia mecánica y eléctrica, excluida la correspondiente al alumbrado) sea igual o superior a 25 kW y la superficie específicamente destinada a la producción supere los 300 m2.

7.– Biltegiratzeko, salerosketarako eta erakusketarako jarduerak eta instalazioak, toxiko, arriskutsu edo sugarri gisa katalogatuta dauden produktu eta materialak baldin badituzte (500 kg-tik gora, bizitegirako hiri-lurzoruan, edo 1.000 kg-tik gora, gainerako lurzoruetan).

7.– Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio y exposición que dispongan de productos y materiales catalogados como tóxicos, peligrosos o inflamables en cantidad superior a 500 kg en instalaciones ubicadas en suelo urbano residencial, y 1.000 kg en el resto de suelos.

8.– Gasolina-zerbitzuguneak eta hornitegiak, eta erregai likidoak edota gaseosoak banatzeko instalazioak edo antzeko instalazioak.

8.– Estaciones de servicio y parque de suministro, instalación distribuidora o instalación análoga de combustibles líquidos o gaseosos.

9.– Edozein motatako lurzoruan kokatutako erregai likido eta gaseosoak biltzeko instalazioak, 50.000 litrotik gora badute.

9.– Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos ubicadas en cualquier tipo de suelo con una capacidad superior a 50.000 litros.

10.– Hondakinak bildu, berreskuratu eta deuseztatzeko instalazioak.

10.– Instalaciones de almacenamiento, valorización y eliminación de residuos.

11.– 500.000 m3 baino gehiagoko lekua daukaten lur eta harkaitzen betelanak, urtebete baino gehiago iraungo badute; azpiegitura linealetarako obrei lotutakoak izan ezik.

11.– Rellenos de tierras y rocas con una capacidad superior a 500.000 m3 cuya ejecución se prolongue por un tiempo superior a un año, excepto aquellos vinculados a obras de infraestructura lineal.

12.– Hondakin-urak arazteko instalazioak eta edateko ura tratatzeko instalazioak.

12.– Instalaciones de depuración de aguas residuales y de tratamiento de agua potable.

13.– Arrain-haztegiak.

13.– Piscifactorías.

14.– Abere-hiltegiak.

14.– Mataderos.

15.– Dantza-sala, dantzaleku, klub, diskoteka, disko-bar, karaoke, pub edo antzeko establezimenduak.

15.– Los establecimientos destinados a salas de baile y fiestas, clubes, discotecas, disco-bares, karaokes, pubs o similares.

16.– Ostalaritza-establezimenduak, jatetxeak eta jendaurreko ikuskizunetarako eta jolas-jardueretarako beste establezimendu batzuk, baldin eta, betiere, honako baldintza hauetakoren bat betetzen badute:

16.– Otros establecimientos de hostelería y restauración y de espectáculos públicos o actividades recreativas, siempre y cuando, en todos los casos, cumplan alguno de los siguientes requisitos:

– 300 lagun edo gehiagorentzako tokia izatea.

– disponer de una capacidad o aforo igual o superior a 300 personas.

– Lau ohmeko karga estandarrerako 50 wattetik gorako potentzia efikaza duen musika-ekipoa izatea.

– disponer de un equipo de música que tenga una potencia eficaz superior a 50 vatios para una carga estándar de cuatro ohmios.

17.– 20 ALU (azienda larri unitateak) baino gehiagoko abeltzaintzako ustiategiak eta etxeko eskortak, edo ustiategi baliokideak, irailaren 22ko 515/2009 Dekretuaren 3. artikuluko a) idatz-zatian agertzen diren proportzioen arabera, edo horren ordez aterako den araudiaren arabera; txakur-zaindegiak (hazkuntza eta hezkuntza), 25 txakur baino gehiago hartzeko lekua badute; denak ere, baldin eta lurzoru ez urbanizagarrian edo industriarako hiri-lurzoruan badaude.

17.– Explotaciones ganaderas y corrales domésticos de más de 20 UGM (unidades de ganado mayor) o explotaciones equivalentes según las proporciones que se indican en el apartado a) del artículo 3 del Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, o norma que lo sustituya, y guarderías caninas (cría y adiestramiento) con una capacidad superior a 25 perros, siempre que todas ellas estén ubicadas en suelo no urbanizable o suelo urbano industrial.

18.– Etxeko abeltzaintza-jarduerak, alegia, 4 ALU (azienda larri unitateak) baino gehiago dituzten instalazioak, eta txakur-zaindegiak, den-denak, bizitegirako hiri-lurzoruan baldin badaude.

18.– Actividades ganaderas domésticas, entendiendo por tales las instalaciones de más de 4 UGM (unidades de ganado mayor), y todo tipo de guarderías caninas, siempre que todas ellas estén ubicadas en suelo urbano residencial.

19.– Errauste-labeak.

19.– Crematorios.

20.– Lege honen 55. artikuluak xedatzen duenaren arabera, osasunean eta ingurumenean antzeko eragina daukaten beste jarduerak.

20.– Otras actividades que, de conformidad con el artículo 55 de esta ley, puedan tener efectos análogos sobre la salud y el medio ambiente.

B) Jardueraren aurrekomunikazioa behar duten jarduera eta instalazio sailkatuak.

B) Actividades e instalaciones clasificadas sometidas a comunicación previa de actividad.

1.– Argindarra ekoizteko instalazioak edo energia berriztagarriak argindar bihurtzeko hartze- eta eraldatze-instalazioak, potentzia instalatua 50 kW-etik gorakoa eta 100 kW-ekoa edo baxuagoa baldin badute.

1.– Instalaciones productoras de energía eléctrica e instalaciones de captación y transformación de energía renovable en energía eléctrica con una potencia instalada superior a 50 kW e inferior o igual a 100 kW.

2.– Hainbat tailer eta lantegi (aroztegiak, galdaragintza-tailerrak, muntaia-tailerrak, mekanizaziokoak, okindegiak, gozotegiak, cateringak...), baldin eta instalatutako potentzia totala (mekanikoa edota elektrikoa, argiarena kenduta) 25 kW baino txikiagoa bada eta ekoizpenerako azalera ez bada 300 m2-tik gorakoa; hortik kanpo geratzen dira gainazalaren tratamendua, bernizatze-lana, pistola bidezko pintatze-lana edo halakoak egiten dituzten tailerrak, eranskin honetako A) atalean baitaude sartuta.

2.– Talleres y obradores varios (carpinterías, caldererías, montaje, mecanización, obradores de panadería, pastelería, catering...), cuando la potencia total instalada (potencia mecánica y eléctrica, excluida la correspondiente al alumbrado) sea inferior a 25 kW y la superficie específicamente destinada a la producción no supere los 300 m2, salvo los talleres que realicen tratamientos superficiales u operaciones de barnizado o pintado a pistola y similares, que en todo caso se entienden incluidos en la letra A) de este anexo.

3.– A eranskineko 7. puntuan sartzen ez diren biltegiratze-, salerosketa- eta erakusketa-jarduerak eta -instalazioak.

3.– Actividades o instalaciones de almacenamiento, comercio y exposición de productos y materiales no incluidas en el punto 7 del anexo A).

4.– Erregai likidoak edo gaseosoak biltzeko instalazioak, 50.000 litrotik beherako edukia dutenak; sailkapen honetatik kanpo utzita gasolindegi batean, hornitegi-parke batean, banatze-instalazio batean edo horren pareko instalazio batean daudenak.

4.– Instalaciones de almacenamiento de combustibles líquidos o gaseosos que no superen los 50.000 litros de capacidad, exceptuadas aquellas que forman parte de una estación de servicio, parque de suministro, instalación distribuidora o instalación análoga.

5.– Ibilgailuak zaintzeko lekuak.

5.– Guarderías para vehículos.

6.– Zenbait zerbitzu-jarduera: haurtzaindegiak, ikastetxeak, osasun-zentroak eta botikak, albaitaritza-klinikak, polizia-etxeak eta segurtasun-zentroak, bulegoak, ile-apaindegiak, masaje-etxeak eta hiltegi-zerbitzuak.

6.– Actividades de servicios tales como guarderías infantiles, centros de enseñanza, centros sanitarios y de atención farmacéutica, clínicas veterinarias, comisarías y centros de seguridad, oficinas, peluquerías, salas de masaje y funerarias.

7.– Hotelak eta erresidentzia komunitarioak, edadetuen egoitzak, ostatuak eta halako etxeak.

7.– Hoteles y residencias comunitarias, residencias de personas mayores, casas de huéspedes y establecimientos similares.

8.– Jarduera sailkatuetarako aurretiazko lizentziaren menpe ez dauden ostalaritza- eta jatetxe-establezimenduak eta jendaurreko ikuskizunak edo jolas-jarduerak ematen dituztenak.

8.– Establecimientos de hostelería y restauración y de espectáculos públicos o actividades recreativas, que no se encuentren sujetos a licencia de actividad clasificada previa.

9.– Eranskin honetako A) atalean sartu gabe dauden abeltzaintza-ustiategi txikiak eta etxeko eskortak.

9.– Pequeñas explotaciones ganaderas y corrales domésticos no incluidos en la letra A) de este anexo.

10.– Eraldaketa-zentroak.

10.– Centros de transformación.

11.– Informazioa tratatu eta komunikatzeko zentroak (kalkulu-zentroak, datu-bankuak, irrati-errepikagailuak eta telebista-errepikagailuak, satelite bidezko errepikagailuak, telefonia mugikorreko antenak eta oinarri-estazioak, irrati-telefonoko estazioak eta estazio irrati-telegrafokoak, irrati-igorgailuak, telebista-igorgailuak eta alarmak kontrolatzeko zentralak) eta antzekoak.

11.– Servicios de tratamiento y comunicación de la información (centros de cálculo, banco de datos, repetidores de radio y televisión, repetidores vía satélite, antenas y estaciones base de telefonía móvil, centros de tratamiento electrónico o informático de la información, estaciones radiotelefónicas y radiotelegráficas, emisoras de radio y televisión y central de control de alarmas) y similares.

12.– Instalazio osagarriak:

12.– Instalaciones complementarias:

12.1.– Galdara-gelak.

12.1.– Sala de calderas.

12.2.– Airea girotzeko instalazioak.

12.2.– Instalaciones de aire acondicionado.

12.3.– Kamera hozkailuen instalazioak.

12.3.– Instalaciones de cámaras frigoríficas.

12.4.– Erradio-diagnosi medikoa egiteko instalazioak; alegia, aplikatzekoa den erregelamenduaren arabera, diagnosi medikoak egiteko helburua daukaten X izpien ekipoak eta instalazioak.

12.4.– Instalaciones de radiodiagnóstico médico, entendiendo por tales los equipos e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, de acuerdo con la reglamentación que resulte de aplicación.

13.– Errauste-laberik gabeko hilerri eta tanatorioak.

13.– Cementerios y tanatorios sin crematorio.

14.– Lege honen 55. artikuluak xedatzen duenaren arabera, osasunean eta ingurumenean antzeko eragina daukaten beste jarduerak».

14.– Otras actividades que, de conformidad con el artículo 55 de esta ley, puedan tener efectos análogos sobre la salud y el medio ambiente».

IX. KAPITULUA
CAPÍTULO IX
TITULUDUN LANBIDEEI ETA PROFESIONALEN ELKARGO ETA KONTSEILUEI BURUZKO AZAROAREN 21EKO 18/1997 LEGEA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 18/1997, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE EJERCICIO DE PROFESIONES TITULADAS Y DE COLEGIOS Y CONSEJOS PROFESIONALES

Laurogeita laugarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Kontzeptua eta sailkapena» izeneko 2. artikuluko 3. paragrafoa, era honetara:

Artículo octogésimo cuarto.– Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 2, «Concepto y clasificación», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que queda redactado en los siguientes términos:

«3.– Dagokion legean hala direla zehazturik daudenak dira lanbide tituludun eta elkargodunak».

«3.– Son profesiones tituladas colegiadas aquellas respecto a las que así se haya dispuesto mediante la pertinente ley».

Laurogeita bosgarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Bateraezintasunak» izeneko 6. artikuluko 2. paragrafoa, era honetara:

Artículo octogésimo quinto.– Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 6, «Incompatibilidades», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Profesionalen kontseiluek edo, bestela, elkargoek, beren kideek bete beharreko beste bateraezintasun batzuk ezar ditzakete estatutuetan, kasuan kasuko lanbidearen inguruan, arlo horretako legedi bereziak xedatzen duenaren arabera».

«2.– Los consejos profesionales y, en su caso, los colegios podrán establecer en sus estatutos para sus colegiados y colegiadas otras incompatibilidades propias de la profesión de que se trate, con arreglo a lo que disponga la legislación específica correspondiente».

Laurogeita seigarren artikulua.– Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Bateraezintasunak» izeneko 6. artikuluari 5. paragrafoa gehitzen zaio, honela idatzita:

Artículo octogésimo sexto.– Se añade un apartado 5 al artículo 6, «Incompatibilidades», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, con la siguiente redacción:

«5.– Edonola ere, lanbide bat bera bakar-bakarrik egitera behartzen duten baldintzak edo lanbide bi edo gehiago aldi berean egitekotan neurriak jartzen dituzten baldintzak, eta kolegiatutako lanbideetan merkataritza-komunikazioei aplikatzen zaizkien murrizketak soil-soilik legeak ezartzen dituen horiexek izan daitezke. Elkargoek aukera daukate berek arautzeko beren kideei zein baldintza exijitu merkataritza-komunikazioei dagokienez; baldintzok, betiere, legearen barruan egon behar dute».

«5.– En todo caso, los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o más profesiones, así como las restricciones a las comunicaciones comerciales en las profesiones colegiadas, serán solo los que se establezcan expresamente por ley. Los colegios podrán regular los requisitos a exigir a sus colegiados y colegiadas en materia de comunicaciones comerciales siempre dentro del sometimiento de estas a la ley».

Laurogeita zazpigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Kontratatzeko askatasuna» izeneko 7. artikuluko 2. paragrafoa, era honetara:

Artículo octogésimo séptimo.– Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 7, «Libertad de contratación», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Gaiagatik edo fundamentuzko beste arrazoi objektibo batzuk direla medio, elkargoaren arauek exijitzen badute jardunak esklusiboa izan behar duela, edota interes-gatazka sortzen denean, arauek berek finkatuko dute profesionalak ordezkatzeko baldintzak zein izango diren, betiere, kontratatzaileek kontsumitzaile eta erabiltzaile modura dituzten eskubide eta bermeetatik ezer kendu gabe».

«2.– Cuando por razón de la materia u otras consideraciones, objetivas y justificadas, las normas colegiales requieran que las actuaciones sean en régimen de exclusividad, o se produzca una situación de conflicto de intereses, dichas normas establecerán las condiciones de sustitución de profesionales, sin menoscabo de los derechos y garantías como personas consumidoras y usuarias de quienes contraten con ellos».

Laurogeita zortzigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Profesionalen arau-hausteak» izeneko 15. artikuluko 2. paragrafoaren g) idatz-zatia, era honetara:

Artículo octogésimo octavo.– Se da nueva redacción a la letra g) del apartado 2 del artículo 15, «Infracciones profesionales», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que queda redactado en los siguientes términos:

«g) Lehia desleiala diren egintzak, Lehiaren Zuzenbidea eta lehia desleialaren inguruan indarrean dagoen legediaren arabera».

«g) Los actos constitutivos de competencia desleal, de acuerdo con la legislación vigente en materia de Derecho de la competencia y competencia desleal».

Laurogeita bederatzigarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 22. artikulua, «Helburua», era honetara:

Artículo octogésimo noveno.– Se da nueva redacción al artículo 22, «Finalidad», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que queda redactado en los siguientes términos:

«Profesionalen elkargoek nortasun juridiko propioa eta jarduteko ahalmen osoa daukate. Helburu izango dute erakunde modura lanbidearen ordezkaritza bakarra izatea, elkargokideen interes profesionalak defendatzea eta elkargokideen zerbitzuak kontsumitzen eta erabiltzen dituztenen interesak defendatzea; eta hori guztia gizartearen asmo eta behar orokorrekin bat eginda».

«Los colegios profesionales gozan de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. Tienen por finalidad la representación institucional exclusiva de la profesión, la defensa de los intereses profesionales de las personas colegiadas y la protección de los intereses de las personas consumidoras y usuarias de los servicios de sus colegiados y colegiadas, todo ello en congruencia con los intereses y necesidades generales de la sociedad».

Laurogeita hamargarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 23. artikulua, «Lanbidea elkargo batean antolatzea», era honetara:

Artículo nonagésimo.– Se da nueva redacción al artículo 23, «Carácter colegiado de una profesión», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que queda redactado en los siguientes términos:

«Lege hau indarrean sartzen denean oraindik elkargorik ez daukaten lanbideei aukera emango zaie elkargoan biltzeko, baina soil-soilik lanbide horretan jarduteko unibertsitate-mailako titulua behar baldin bada eta interes publikoko arrazoirik badago».

«Solo podrá extenderse la organización colegial a profesiones que no dispongan de ella a la entrada en vigor de la presente Ley, cuando tales profesiones requieran para su ejercicio de titulación universitaria y concurran razones de interés público».

Laurogeita hamaikagarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen dira Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Berezko eginkizunak» izeneko 24. artikuluko e), i), n) eta ñ), era honetara:

Artículo nonagésimo primero.– Se da nueva redacción a las letras e), i), n) y ñ) del artículo 24, «Funciones propias», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que quedan redactadas en los siguientes términos:

«e) Irizpide orientatiboak prestatzea, kostak tasatzeko eta abokatuen kontuei zin egiteko. Irizpide horiexek baliatuko dira ordainsariak eta eskubideak kalkulatzeko, laguntza juridiko doakoari dagozkion kostak tasatu ahal izateko.

«e) Elaborar criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados y abogadas. Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita.

i) Lanbide teknikoei dagokienez, bakoitzaren eskumen-esparruko lan profesionalak ikus-onestea, bezeroek, eta horien barruan herri-administrazioek herri-administrazio gisa jarduten badute, halaxe eskatzen dutenean, edo indarrean dagoen araudiak hala agintzen duenean. Ikus-onespenaren helburua da, gutxienez, lana egin duena nor den eta zer gaikuntza duen ikustea, eta lan profesional horren dokumentazioa zuzena eta formaz egokia dela ziurtatzea, dena delako lan horri aplikatzekoa zaion araudiaren arabera. Ikus-onespenak oso argia izan behar du bere xedeari, kontrolatu diren kontuei eta elkargoak hartzen duen erantzukizunari buruz, baina ez ditu inola ere agertuko ez zerbitzu-sariak ez eta kontratuaren baldintzak ere, bai bata eta bai bestea aldeek adostutako akordioaren barruan finkatu beharko baitira. Ikus-onespenak ez du jasoko lan profesionalaren elementu fakultatiboen kontrol teknikoa.

i) En relación con las profesiones técnicas, visar los trabajos profesionales en su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por petición expresa de las clientes y los clientes, incluidas las administraciones públicas cuando actúen como tales, o cuando así se establezca en la normativa vigente. El objeto del visado es comprobar al menos la identidad y habilitación profesional de la persona autora del trabajo, así como la corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo de que se trate. El visado debe responder a las exigencias de claridad en cuanto a su objeto, extremos sometidos a control y responsabilidad que asume el colegio. El visado no comprenderá en ningún caso los honorarios ni las condiciones contractuales, que deberán ser fijadas dentro del acuerdo entre las partes; tampoco comprenderá el control técnico de los elementos facultativos del trabajo profesional.

Elkargoaren ikus-onespena ezinbestekoa den kasuetan, ikus-onespenaren kosteak modu onekoa izan behar du, ez gehiegizkoa eta ez diskriminatzailea ere. Elkargoek publizitatea egin behar diote ikus-onespenaren kostuari, eta bide telematikoaren bidez izapidetu ahal izango da.

En aquellos casos en que el visado colegial sea preceptivo, su coste será razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los colegios deberán someter a publicidad el coste del visado, que podrá tramitarse por vía telemática.

n) Urteko memoria egitea, eta elkargo profesionalaren web-orrian argitaratzea.

n) Elaborar una memoria anual, que deberá hacerse pública en la página web del colegio profesional.

ñ) Profesionalen elkargoa erabiltzen dutenentzat eta elkargoko zerbitzuak kontsumitzen dituztenentzat arreta-zerbitzua sortzea, kexak eta erreklamazioak ordenagailu bidez bertaraino joan beharrik gabe aurkezteko aukera ere eman behar duena».

ñ) Crear un servicio de atención a las personas consumidoras y usuarias de los servicios del colegio profesional, que deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia».

Laurogeita hamabigarren artikulua.– Aldatu egiten da Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Berezko eginkizunak» izeneko 24. artikuluaren f) idatz-zatia, eta honela idatzita geratzen da.

Artículo nonagésimo segundo.– Se modifica la letra f) del artículo 24, «Funciones propias», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, con arreglo al siguiente texto.

«f) Ordainak, soldatak eta zerbitzu-sariak kobratzea, elkargoko kideek eskatuz gero eta, betiere, elkargo bakoitzeko estatutuetan zehazten diren baldintzetan, eta zerbitzu-sariak eztabaidagai dituzten prozesu judizialetan txostenak ematea».

«f) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales a petición de los colegiados y en las condiciones que se determinen en los estatutos de cada colegio, y emitir informe en los procesos judiciales en los que se discutan cuestiones relativas a honorarios profesionales».

Laurogeita hamahirugarren artikulua.– Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Berezko eginkizunak» izeneko 24. artikuluari o) eta p) idatz-zatiak gehitzen zaizkio, eta honela idatzita geratzen dira:

Artículo nonagésimo tercero.– Se añaden dos nuevas letras, o) y p), al artículo 24, «Funciones propias», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que quedan redactadas en los siguientes términos:

«o) Lanbiderako mesedegarriak diren eta elkargoaren helburuak betetzera bideratuta dauden beste eginkizun guztiak. Eginkizun horien artean egongo da elkargoko kideei buruz eta kideei ezarri zaizkien zehapen irmoei buruz egiten diren informazio-eskaerak aintzat hartzea, eta orobat Zerbitzu Jardueretan Aske Sartzeari eta Aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legearen 27.4 artikuluari jarraiki Europar Batasuneko edozein estatutako agintari eskudunak egiten dituen ikuskaritza– edo ikerketa-eskaerak arretaz hartzea, batez ere informazio-eskaerak eta kontrol–, ikuskapen– edota ikerketa-eskaerak behar bezala arrazoituta egoteari dagokionez eta hortik ateratako informazioa soil-soilik eskaeraren helbururako erabiltzeari dagokionez.

«o) Todas las demás funciones que sean beneficiosas para los intereses profesionales y se encaminen al cumplimiento de los objetivos colegiales, incluido atender las solicitudes de información sobre sus colegiadas y colegiados y sobre las sanciones firmes a ellas y a ellos impuestas, así como las peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad competente de un estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en el artículo 27.4 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, en particular en lo que se refiere a que las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.

p) Indarrean dagoen legeriak agindutako beste edozein eginkizun, bai eta haien elkargokideen zerbitzuak jasotzen dituzten kontsumitzaile eta erabiltzaileei behar besteko babesa eman ahal izateko beharrezko jotzen diren eginkizun guztiak ere».

p) Cualesquiera otras que les atribuya la legislación vigente, así como cuantas funciones se consideren necesarias con el fin de obtener una adecuada protección de las personas consumidoras y usuarias de los servicios de sus colegiados y colegiadas».

Laurogeita hamalaugarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen dira Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Sorrera» izeneko 29. artikuluko 1. paragrafoa, era honetara:

Artículo nonagésimo cuarto.– Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 29, «Creación», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Artikulu honetako 3. paragrafoan jasota dagoen kasuan izan ezik, profesionalen elkargoak sortzeko, beharrezkoa izango da Eusko Legebiltzarraren lege bat, arlo jakin bakoitzeko profesional interesatuek –behar besteko eta behar bezala egiaztatutako ordezkaritzaren bidez– hala eskatu dutelako emana, baldin eta, dena delako lanbidean jarduteko, hurrengo artikuluaren arabera elkargoan egotea derrigorrezkoa bada».

«1.– Salvo que se trate del supuesto previsto en el apartado 3 de este artículo, la creación de nuevos colegios profesionales precisará de una ley del Parlamento Vasco a petición suficientemente representativa y debidamente acreditada de las profesionales y los profesionales interesados, siempre que para el ejercicio de dicha profesión sea indispensable la colegiación de conformidad con el artículo siguiente».

Laurogeita hamabosgarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Elkargoko kide izatea» izeneko 30. artikuluko 1. paragrafoa, era honetara:

Artículo nonagésimo quinto.– Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 30, «Colegiación», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Lanbide elkargodunetan aritzeko ezinbesteko baldintza izango da lanbide bakoitzari dagokion elkargoan sartzea, betiere egokitzen zaion legean hala ezarrita badago».

«1.– Es requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas la incorporación al colegio correspondiente cuando así lo establezca la pertinente ley».

Laurogeita hamaseigarren artikulua.– Aldatu egiten da Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Kolejiatu-motak» izeneko 38. artikuluko 2. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo nonagésimo sexto.– Se modifica el apartado 2 del artículo 38, «Clases de colegiados», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales, que queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Elkargokideek eskubidea izango dute beren hasierako elkargoa ez den beste elkargo baten eremuan jarduteko, baldin eta, indarrean dagoen araudiaren arabera, xede-elkargoak ezarritako arau orokorrak eta espezifikoak errespetatzen badituzte. Ezingo dute gaikuntza eman dien elkargoko organoetan eskubide osoko kide gisa parte hartu».

«2.– Los colegiados y colegiadas tendrán derecho al ejercicio de su profesión en el ámbito de otro colegio diferente al de su incorporación, siempre y cuando se respeten las normas generales y las específicas establecidas por el colegio de destino, en cumplimiento de la normativa vigente. No podrán participar en calidad de miembros de pleno derecho en los órganos del colegio habilitante».

Laurogeita hamazazpigarren artikulua.– Aldatu egiten da Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Elkargoan sartzea» izeneko 39. artikuluko 1. paragrafoaren bigarren lerrokada, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo nonagésimo séptimo.– Se modifica el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 39, «Incorporación», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que queda redactado como sigue:

«Lanbidea lurralde-elkargoka antolatzen denean, haietako batean sartzea aski izango da, hau da, lanbide-egoitza bakar edo nagusia dagoen lurraldekoan. Europar Batasuneko beste estatu batetik aldi baterako etorritako profesionalen kasuan, Erkidegoko Zuzenbidea aplikatuta indarrean dagoen kualifikazioen aitortzari buruzko araudiari jarraituko zaio».

«Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal. En el caso de desplazamiento temporal de un profesional o una profesional de otro estado miembro de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario relativa al reconocimiento de cualificaciones».

Laurogeita hemezortzigarren artikulua.– Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Elkargoan sartzea» izeneko 39. artikuluari 4. paragrafoa gehitzen zaio, honako idazkera honekin:

Artículo nonagésimo octavo.– Se adiciona un nuevo apartado 4 al artículo 39, «Incorporación», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, con la siguiente redacción:

«4.– Elkargoek ezin diete inongo komunikaziorik edo gaikuntzarik exijitu hasierako elkargoa dagoen lurraldeaz besteko lurralde batean lan egiten duten profesionalei, ez eta elkargoko kuotak estaltzen ez dituen zerbitzuen onuradunak izateagatik elkargokideei exijitzen dizkieten ohiko diru-kontraprestazioez bestekoak ordaintzea ere».

«4.– Los colegios no podrán exigir a los profesionales y las profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación comunicación ni habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados y colegiadas por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios o beneficiarias y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial».

Laurogeita hemeretzigarren artikulua.– Aldatu egiten da Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen «Lanbidean jarduteko lurralde-esparrua» izeneko 40. artikuluaren 2. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo nonagésimo noveno.– Se modifica el apartado 2 del artículo 40, «Ámbito territorial de ejercicio de la profesión», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que queda redactado como sigue:

«2.– Europar Batasuneko herrialderen batean modu iraunkorrean kokatuta dagoen profesional orok, lege honen lurralde-eremuan jardun nahi baldin badu, kasuan-kasuan indarrean dauden arau komunitarioak bete beharko ditu. Horrez gain, profesionalek aukera izango dute beren kasa edo beste batzuekin batera jarduteko, jarduera profesional berdinekoekin edo bestelakoekin. Beren kasa edo besteren batekin jardunda ere, sozietate moduan jardun dezakete, betiere legeek baimentzen dituzten sozietateak eratuta».

«2.– A cada profesional de la Unión Europea establecido con carácter permanente en cualquiera de los estados que la integran que pretenda ejercer la profesión en el ámbito territorial de la presente Ley, se le aplicarán las normas comunitarias que rijan en cada caso. Asimismo, las profesionales y los profesionales podrán ejercer su profesión individualmente o de forma conjunta con profesionales de la misma o distinta actividad profesional. Tanto en el supuesto de ejercicio individual como de ejercicio conjunto se podrá actuar en forma societaria, debiendo adoptar cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes».

Ehungarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legearen 50. artikulua, «Baliabideak», era honetara:

Artículo centésimo.– Se da nueva redacción al artículo 50, «Medios instrumentales», de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Elkargo eta kontseilu profesional bakoitzak bere jarduera garatzeko beharrezko dituen baliabide materialak eta giza baliabideak izango ditu eskueran. Elkargoek eskainiko dituzte kontseiluetarako giza baliabideak, elkargoetako estatutuek besterik xedatzen ez badute behintzat. Elkargokideek jarritako kexa edo erreklamazioei aurre egiteko bestekoak izan behar dute baliabideek. Horrez gain, kontsumitzaile eta erabiltzailentzako arreta-zerbitzua eduki behar dute profesionalen elkargoek, elkargokideen jarduera profesionala edo kolegiatua dela-eta inork aurkezten dituen kexa eta erreklamazioei erantzuteko. Zerbitzu hori erregulatzean, kontuan hartu beharko da, halaber, kexak eta erreklamazioak mezu elektronikoz eta urrundik aurkezteko aukera.

«1.– Cada colegio y consejo profesional dispondrá de los medios personales y materiales que precise para el desarrollo de su actividad, siendo los medios personales de los consejos facilitados por los colegios, salvo que los estatutos de estos dispusieren otra cosa. Dichos medios deberán ser suficientes para poder atender las quejas o reclamaciones presentadas por las personas colegiadas. Asimismo, los colegios profesionales dispondrán de un servicio de atención a las personas consumidoras y usuarias, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de las personas colegiadas se presenten. La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.

2.– Elkargo-erakundeek web-orria eduki behar dute profesionalek aukera izan dezaten, Zerbitzu Jardueretan Aske Sartzeari eta Aritzeari buruzko azaroaren 23ko 17/2009 Legean aurreikusita dagoen leihatila bakarraren bidez, elkargoko kide egiteko, lanbide-jardueran aritzeko eta baja emateko egin beharreko izapide guztiak egiteko, puntu bakar batetik, elektronikaren bidez eta urrundik, betiere aipatutako 17/2009 Legearen 18.2 artikuluak jarritako baldintzetan.

2.– Las organizaciones colegiales dispondrán de una página web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, las profesionales y los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para la colegiación, el ejercicio de su actividad profesional y su baja en el colegio, a través de un único punto, por vía electrónica y a distancia, en las condiciones previstas en el artículo 18.2 de la Ley 17/2009 mencionada.

3.– Elkargo eta kontseilu profesional bakoitzak bere aurrekontua izango du. Aurrekontua gutxi gorabeherakoa izango da, eta urte bakoitzerako aurrez ikusten diren diru-sarrera eta gastu guztiak jasoko ditu.

3.– Cada colegio y consejo profesional dispondrá de su propio presupuesto, de carácter meramente estimativo, comprensivo de todos los ingresos y gastos previstos para cada año natural.

4.– Profesionalen elkargoak eta kontseiluak auditoria pasatzera derrigortuta daude. Aurrekontuaren ekitaldi bakoitzean egingo zaie auditoria, estatutuetan jarrita daukaten moduan, Herri Kontuen Euskal Epaitegiari dagokion fiskalizazioari kalterik egin gabe, haren lege arautzaileak ezarri bezala».

4.– Los colegios profesionales y los consejos estarán obligados a ser auditados, en cada ejercicio presupuestario, en la forma que determinen sus estatutos, sin perjuicio de la función fiscalizadora que corresponde al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de acuerdo con lo dispuesto por su ley reguladora».

Ehun eta batgarren artikulua.– Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluei buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legeari hamargarren xedapen gehigarria eransten zaio, honako idazkera honekin:

Artículo centésimo primero.– Se incorpora una nueva disposición adicional décima a la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, que queda redactada como sigue:

«Hamargarren xedapen gehigarria.– Profesionalen elkargoen gaian eskumena duen saila aipatzea

«Disposición adicional décima.– Referencia al departamento competente en materia de colegios profesionales.

Tituludun Lanbideei eta Profesionalen Elkargo eta Kontseiluen Jardunari buruzko azaroaren 21eko 18/1997 Legeak bere artikuluetan Justizia, Ekonomia, Lana eta Gizarte Segurantzako Saila aipatzen duen guztietan, profesionalen elkargoen gaian eskumena duen saila ulertu behar da».

Las referencias que se efectúan a lo largo del articulado de la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales, al Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social, se entenderán realizadas al departamento competente en materia de colegios profesionales».

X. KAPITULUA
CAPÍTULO X
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO FUNDAZIOEI BURUZKO EKAINAREN 17KO 12/1994 LEGEA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1994, DE 17 DE JUNIO, DE FUNDACIONES DEL PAÍS VASCO

Ehun eta bigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen «Ondarezko diru-izendapena» izeneko 9. artikuluko 1. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo centésimo segundo.– Se modifica el apartado 1 del artículo 9, «Dotación patrimonial», de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Ondarezko diru-izendapena edozein eratako ondasun eta eskubideek osa dezakete. Izendapenak nahikoa izan behar du fundazioaren helburuak betetzeko, eta fundazioa diruz bideragarria izango dela ziurtatuko du. Diru-izendapena nahikotzat joko da ondarea osatzen duten ondasun eta eskubideen balio ekonomikoa 30.000 eurokoa bada. Ekarpenaren balioa kopuru horretatik beherakoa bada, fundazioa eratu duen pertsona fisiko edo juridikoak, eratzeko eskrituran bertan, lehenengo jardun-programa jarri beharko du, bai eta profesional independente batek prestatutako ikerlan ekonomikoa ere, fundazioa diruz bideragarria dela bermatzen duena».

«1.– La dotación patrimonial podrá consistir en bienes y derechos de cualquier tipo, que habrán de ser suficientes para el cumplimiento de los fines fundacionales asegurando su viabilidad económica. Se presumirá que la dotación es suficiente cuando el valor económico de los bienes y derechos que la integran alcance los 30.000 euros. Cuando la dotación sea de inferior valor, la persona física o jurídica fundadora aportará en la escritura fundacional el primer programa de actuación junto con un estudio económico realizado por un o una profesional independiente, que avale la viabilidad económica de la fundación».

Ehun eta hirugarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen «Ahalmenak» izeneko 11. artikuluko 3. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo centésimo tercero.– Se modifica el apartado 3 del artículo 11, «Capacidad», de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, que queda redactado en los siguientes términos:

«3.– Pertsona juridikoek pertsona fisiko bat izan behar dute gobernu-organoan beren ordezkari, baina ordezkari hori ez da erregistroan inskribatuko».

«3.– Las personas jurídicas deberán hacerse representar en el órgano de gobierno por una persona física, que no será objeto de inscripción en el registro».

Ehun eta laugarren artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen «Ahalmenak» izeneko 11. artikuluari 5. paragrafoa eransten zaio, honako idazkera honekin:

Artículo centésimo cuarto.– Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 11, «Capacidad», de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«5.– Gobernu-organoko kideak izendatzeko eta kargutik kentzeko ahalmena pertsona juridikoren batek badauka, patronatuko kidea pertsona juridikoa bera izango da».

«5.– En el caso de que recaiga en una persona jurídica la capacidad para designar y destituir a miembros del órgano de gobierno, se considerará que ostenta la condición de patrono la persona jurídica».

Ehun eta bosgarren artikulua.– Bere modu batean idatzita geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen 12. artikulua, «Onarpena», era honetara:

Artículo centésimo quinto. Se da nueva redacción al artículo 12, «Aceptación», de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Eratze-organoa osatzen duten kideak kargua berariaz onartu eta gero hasiko dira lanean.

«1.– Las personas que componen el órgano fundacional comenzarán su gestión después de haber aceptado expresamente el cargo.

Gobernu-organoko kideak pertsona juridikoak badira, nahikoa izango da pertsona horiek kargua onartzea; halere, obligazioa izango dute karguaren zereginak betetzeko beren ordezkari izango den pertsona fisikoa izendatzeko, eta ez da beharrezkoa izango ordezkari izango den pertsona fisikoak berariaz kargua onartzea.

En el caso de que sean miembros del órgano de gobierno personas jurídicas, será suficiente la aceptación por estas, sin perjuicio de la obligación de designar a la persona física que les represente en el ejercicio de las funciones propias del cargo, sin que sea precisa la aceptación expresa de la persona física representante.

Pertsona juridikoak bere ordezkari izateko pertsona fisiko bat edo batzuk izendatzen baditu, izendapen horrek berekin dakar pertsona juridikoak gobernu-organoko kide gisa duen kargua onartzen duela, eta onarpen horrek izendapenaren egunetik bertatik izango ditu ondorio juridikoak.

La designación por la persona jurídica de una o varias personas físicas representantes implica la aceptación de la persona jurídica de su cargo de miembro del órgano de gobierno, desplegando efectos jurídicos la aceptación desde la fecha del nombramiento.

2.– Kargu-onartzea Fundazioen Erregistroan jasoko da, eta era hauetako batean gauzatuko da:

2.– La aceptación del cargo, que se inscribirá en el Registro de Fundaciones, se podrá instrumentar de alguna de las maneras siguientes:

a) Eratzeko eskritura publikoan bertan edo beste eskritura batean.

a) En la propia escritura pública fundacional o en escritura aparte.

b) Agiri pribatu batean, notarioak legeztatutako sinaduraz.

b) En documento privado con firma legitimada por notario o notaria.

c) Aipatutako erregistroko arduradunaren aurrean horretarako aurkeztuta.

c) En comparecencia realizada al efecto ante la persona encargada del mencionado registro.

3.– Kargu-onartzea patronatuaren aurrean ere gauzatu ahal izango da, eta idazkariak emandako egiaztagiriaren bidez ziurtatuko da; egiaztagiriaren sinadura notarioak legeztatua izango da edo Fundazioen Erregistroko funtzionario batek benetakotzat egiaztatua».

3.– La aceptación del cargo también podrá realizarse ante el patronato, acreditándose mediante certificado expedido por la secretaria o secretario con firma legitimada notarialmente o autenticada ante persona funcionaria del Registro de Fundaciones en comparecencia realizada al efecto».

Ehun eta seigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen «Aldatzea» izeneko 31. artikuluaren 1. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo centésimo sexto.– Se modifica el apartado 1 del artículo 31, «Modificación», de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, que queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Gobernu-organoak fundazioaren estatutuak aldatzea erabaki dezake, baldin eta fundazioaren helburua errespetatzen bada eta fundatzaileak aldaketa debekatzen ez badu.

«1.– El órgano de gobierno podrá acordar la modificación de los estatutos de la fundación, siempre que sea respetado el fin fundacional y no exista prohibición de la persona fundadora.

Orokorrean, uste izango da gobernu-organoak onartzen duen estatutu-aldaketak errespetatzen duela fundazioaren helburua, eta ez da beharrezkoa izango, erregistroan inskribatu baino lehen, artikulu honetako 4. paragrafoan aipatzen den babesletzaren onarpena izatea.

Con carácter general, se presumirá que la modificación estatutaria que se apruebe por el órgano de gobierno respeta el fin fundacional, no siendo necesaria, previa a su inscripción registral, la aprobación del protectorado a que se refiere el apartado 4 de este artículo.

Edonola ere, estatutu-aldaketa fundatzaileak jarritako helburuak aldatzean edo ezabatzean badatza, babesletzaren berariazko onarpena eduki beharko da erregistroan inskribatu baino lehen».

No obstante lo anterior, si la modificación estatutaria consiste en el cambio o eliminación de fines establecidos por la persona fundadora, se deberá obtener la aprobación expresa del protectorado, con carácter previo a su inscripción registral».

Ehun eta zazpigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen «Aldatzea» izeneko 31. artikuluko 4. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo centésimo séptimo.– Se modifica el apartado 4 del artículo 31, «Modificación», de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, que queda redactado como sigue:

«4.– Aldaketa-erabakia, arrazoitua izan beharko duena, eskritura publikoaren bidez formalizatu beharko da; halaber, babesletzari jakinarazi beharko zaio, haren onarpena izan beharko du, hala dagokionean, eta Fundazioen Erregistroan inskribatu beharko da».

«4.– El acuerdo de modificación, que deberá ser razonado, habrá de formalizarse mediante escritura pública, ser comunicado al Protectorado, contar con la aprobación del mismo cuando proceda y ser inscrito en el Registro de Fundaciones».

Ehun eta zortzigarren artikulua.– Aldatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko ekainaren 17ko 12/1994 Legearen «Pertsona juridiko publikoek eratutako fundazioak» izeneko laugarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoko b) idatz-zatia –Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legearen azken xedapenetako bigarrenaren bidez sartu baitzen laugarren xedapen gehigarria lege honetan–, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo centésimo octavo.– Se modifica la letra b) del apartado 2 de la disposición adicional cuarta, «Fundaciones constituidas por personas jurídicas públicas», de la Ley 12/1994, de 17 de junio, de Fundaciones del País Vasco, incorporada al texto de la ley por la disposición final segunda de la Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi, que queda redactada como sigue:

«b) Pertsona juridiko publikoek fundazio bat eratzen badute, fundazioa eratzeari edo fundazioan parte hartzeari buruz zabaltzen duten administrazio-espedientean, memoria bat sartu beharko da, besteak beste behar adina justifikatzeko zer dela-eta uste den hobeto lortuko direla interes orokorreko helburuak fundazio baten bitartez, indarrean dagoen legerian jasotako beste forma juridiko publiko edo pribatu batzuen bitartez baino.

«b) En el expediente administrativo abierto por las personas jurídicas públicas fundadoras, relativo a la constitución o a la participación en una fundación por parte de las mismas, deberá incluirse una memoria en la que, entre otros aspectos, se justifiquen de manera suficiente las razones o motivos por los que se considera que se alcanzará una mejor consecución de los fines de interés general a través de una fundación que mediante otras formas jurídicas, públicas o privadas, contempladas en la normativa vigente.

Aipatutako pertsona juridiko publikoek baldintzak betetzen ote dituzten egiaztatzeko ahalmena duen administrazio-organo eskudunak egiaztatuko du baldintzak betetzen diren ala ez, eta dagokion egiaztagiria pertsona horiek eratutako fundazioa inskribatzeko beharrezkoak diren agiriei erantsiko zaie».

El cumplimiento de los requisitos expuestos se acreditará por el órgano competente administrativo con capacidad de certificación de dichas personas jurídicas públicas, mediante la certificación correspondiente que se incorporará en la documentación precisa para la inscripción de la fundación por ellas constituida».

XI. KAPITULUA
CAPÍTULO XI
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ORDENAZIO FARMAZEUTIKOARI BURUZKO EKAINAREN 17KO 11/1994 LEGEA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 11/1994, DE 17 DE JUNIO, DE ORDENACIÓN FARMACÉUTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Ehun eta bederatzigarren artikulua.– Ezabatu egiten da Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikoari buruzko ekainaren 17ko 11/1994 Legearen «Produktu farmazeutikoen banaketa» izeneko 31. artikuluaren 3. paragrafoko bigarren lerrokada.

Artículo centésimo noveno.– Se suprime el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 31, «De la distribución de productos farmacéuticos», de la Ley 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

XII. KAPITULUA
CAPÍTULO XII
GIZARTE ZERBITZUEI BURUZKO ABENDUAREN 5EKO 12/2008 LEGEA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/2008, DE 5 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES

Ehun eta hamargarren artikulua.– Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen «Zerbitzu eta zentroak baimentzea eta homologatzea» izeneko 59. artikuluari beste bi paragrafo gehitzen zaizkio, 1 bis eta 1 ter, honela idatzita:

Artículo centésimo décimo.– Se adicionan dos nuevos apartados, 1 bis y 1 ter, al artículo 59, «Autorización y homologación de servicios y centros», de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, con la siguiente redacción:

«1 bis.– Gizarte-zerbitzuen horniketan eta prestazioan esku hartu ahal izateko beharrezko den administrazio-baimena eskuratzeko, aseguru-poliza bat hitzartu beharko da aurrena, titularren erantzukizun zibila estalita edukitzeko, lokal, instalazio eta zerbitzuetako baldintza objektiboak direla-eta edo zerbitzuko langileen lana dela-eta zerbitzu-hartzaileei inolako kalterik eragiten bazaie ere.

«1 bis.– La concesión de la correspondiente autorización administrativa para poder intervenir en la provisión y prestación de servicios sociales requerirá la suscripción de una póliza de seguro que cubra la responsabilidad civil de sus titulares por daños a las personas destinatarias como consecuencia de las condiciones objetivas de los locales, sus instalaciones y servicios, o de la actividad del personal a su servicio.

1 ter.– Eskumena duen administrazioak hiru hilabeteren barruan idatzi eta jakinarazi behar du ebazpena, baimena ematearen aldekoa edo kontrakoa, eskaera aurkeztu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Baimena eman edo ukatzeko prozesuan Administrazioak isiltasunaren bidetik jotzen badu, esan nahiko du baimena eman egiten duela».

1 ter.– La resolución de la administración competente, por la que se conceda o deniegue la autorización, se dictará y notificará dentro del plazo de tres meses, a contar desde el día siguiente al de la presentación de la solicitud. El silencio administrativo en el procedimiento de autorización tendrá carácter positivo».

Ehun eta hamaikagarren artikulua.– Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeari hamalaugarren xedapen gehigarria eransten zaio, honako idazkera honekin:

Artículo centésimo decimoprimero.– Se incorpora una disposición adicional decimocuarta a la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que queda redactada como sigue:

«Hamalaugarrena.– Gizarte-zerbitzuen horniketarako eta prestaziorako eman beharreko administrazio-baimenak banakakoak izatea establezimendu fisiko bakoitzerako.

«Decimocuarta.– Carácter individual para cada establecimiento físico de las autorizaciones administrativas para la provisión y prestación de servicios sociales.

Baldin eta gizarte-zerbitzu batzuen horniketarako eta prestaziorako ezinbestekoa bada establezimendu fisiko bat edukitzea azpiegitura egonkor gisa, zerbitzua bertatik benetan emateko, lege honetako 59. artikuluan zehazten diren baimenak banakakoak izango dira establezimendu fisiko bakoitzerako, gizarte-zerbitzuak hartzen dituztenek behar bezalako babesa izango dutela bermatzeko.

En el caso de servicios sociales para cuya provisión y prestación se requiera disponer de un establecimiento físico que constituya la infraestructura estable a partir de la cual llevar a cabo efectivamente la prestación, las autorizaciones a que se refiere el artículo 59 de esta ley tendrán carácter individual para cada establecimiento físico, con el objeto de garantizar una adecuada protección a las personas destinatarias de los servicios sociales.

Zerbitzua ematen duen enpresa edo pertsona jadanik Espainian kokatuta badago eta legez jarduten bada, ezin izango da eskatu, administrazio-baimena emateari begira, jarduera garatzeko erabiliko den establezimendu fisikoari espezifikoki lotuta ez dauden baldintzak betetzeko».

Cuando la empresa o persona prestadora del servicio ya esté establecida en España y ejerza legalmente la actividad, no podrá exigirse a los fines de otorgamiento de autorización administrativa el cumplimiento de requisitos que no estén ligados específicamente al establecimiento físico a partir del cual pretenda llevarse a cabo la actividad».

Ehun eta hamabigarren artikulua.– Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeari hamabosgarren xedapen gehigarria eransten zaio, honako idazkera honekin:

Artículo centésimo decimosegundo.– Se incorpora una disposición adicional decimoquinta a la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que queda redactada como sigue:

«Hamabosgarrena.– Zerbitzuen zirkulazio librea

«Decimoquinta.– Libertad de circulación de servicios.

Gizarte-zerbitzuak ematen dituzten pertsona fisiko edo juridikoak Europar Batasuneko beste estatu batean kokatuta badaude, aske eman ahal izango dituzte zerbitzu horiek, eta ez dute erregistroan izena eman beharko eta aurretiazko administrazio-baimena lortu gizarte-zerbitzuen horniketan eta prestazioan esku hartu ahal izateko».

Las personas físicas o jurídicas prestadoras de servicios sociales establecidas en otros estados miembros de la Unión Europea podrán prestar dichos servicios en régimen de libre prestación y no estarán sujetas al requisito de inscripción registral y autorización administrativa previa para poder intervenir en la provisión y prestación de servicios sociales».

XIII. KAPITULUA
CAPÍTULO XIII
FAMILIA BITARTEKARITZAKO OTSAILAREN 8KO 1/2008 LEGEA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2008, DE 8 DE FEBRERO, DE MEDIACIÓN FAMILIAR

Ehun eta hamahirugarren artikulua.– Aldatu egiten da Familia Bitartekaritzako otsailaren 8ko 1/2008 Legearen «Aplikazio-eremua» izeneko 2. artikuluko 1. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo centésimo decimotercero.– Se modifica el apartado 1 del artículo 2, «Ámbito de aplicación», de la Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar, que queda redactado como sigue:

«1.– Zati batean nahiz osorik Euskal Autonomia Erkidegoaren lurraldean gauzatzen diren familia-bitartekaritzako jardueretan aplikatu behar da lege hau, baldin eta jarduera horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Bitartekarien Erregistroan inskribaturik dauden bitartekariek garatzen badituzte».

«1.– La presente Ley es de aplicación a las actuaciones profesionales de mediación familiar que se desarrollen total o parcialmente en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco por personas mediadoras inscritas en el Registro de Personas Mediadoras de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Ehun eta hamalaugarren artikulua.– Familia Bitartekaritzako otsailaren 8ko 1/2008 Legearen «Aplikazio-eremua» izeneko 2. artikuluari 3. paragrafoa gehitzen zaio, honako idazkera honekin:

Artículo centésimo decimocuarto.– Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 2, «Ámbito de aplicación», de la Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar, con la siguiente redacción:

«3.– Lege honen aplikazio-eremutik kanpo utzi dira Euskal Autonomia Erkidegoko Bitartekarien Erregistroan inskribaturik ez dauden pertsonek egiten dituzten familia-bitartekaritzako jarduera profesionalak».

«3.– Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley las actuaciones profesionales de mediación familiar desarrolladas por personas no inscritas en el Registro de Personas Mediadoras de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Ehun eta hamabosgarren artikulua.– Familia Bitartekaritzako otsailaren 8ko 1/2008 Legearen «Familia-bitartekaritzako zerbitzu eta programa publikoak» izeneko 4. artikuluari 4. paragrafoa gehitzen zaio, honako idazkera honekin:

Artículo centésimo decimoquinto.– Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 4, «Servicios y programas públicos de mediación familiar», de la Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar, con la siguiente redacción:

«4.– Familia-bitartekaritzako zerbitzu eta programa publikoen familia-bitartekaritzako jarduerak lege honetan xedatutakoaren arabera egingo dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Bitartekarien Erregistroan inskribaturik dauden bitartekariek gauzatuko dituzte».

«4.– Las actuaciones de mediación familiar de los servicios y programas públicos de mediación familiar se desarrollarán de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley y por personas mediadoras inscritas en el Registro de Personas Mediadoras de la Comunidad Autónoma de Euskadi».

Ehun eta hamaseigarren artikulua.– Aldatu egiten da Familia Bitartekaritzako otsailaren 8ko 1/2008 Legearen «Bitartekariak» izeneko 9. artikuluko 1. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo centésimo decimosexto.– Se modifica el apartado 1 del artículo 9, «De las personas mediadoras», de la Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar, que queda redactado como sigue:

«1.– Bitartekari-lanak lege honetan jasota dagoen moduan egiteko, beharrezkoa izango da Bitartekarien Erregistroan inskribaturik egotea. Inskripzio hori egiteko, Zuzenbide, Psikologia, Pedagogia, Psikopedagogia, Gizarte Lan edo Heziketa Sozialeko unibertsitate-titulua edo gradu-titulua aurkeztu beharko da, edo Eusko Jaurlaritzak lege hau erregelamenduz garatu eta prestakuntzako edukiengatik titulu haien pareko izango den titulua, eta, gainera, ezinbestekoa izango da familia-bitartekaritzako prestakuntza espezifikoa, nahikoa eta jarraitua egiaztatzea».

«1.– Para ejercer la mediación familiar en los términos previstos en esta ley será precisa la inscripción en el Registro de Personas Mediadoras. Para obtener dicha inscripción, además de acreditar titulación universitaria o título de grado en Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Trabajo Social o Educación Social, o la titulación que en el desarrollo reglamentario de esta ley por el Gobierno Vasco se equipare a ellas por el contenido de su formación, será imprescindible demostrar una preparación específica, suficiente y continua en mediación familiar».

Ehun eta hamazazpigarren artikulua.– Aldatu egiten da Familia Bitartekaritzako otsailaren 8ko 1/2008 Legearen «Bitartekarien Erregistroa» izeneko 17. artikuluko 1. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo centésimo decimoséptimo.– Se modifica el apartado 1 del artículo 17, «Registro de personas mediadoras», de la Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar, que queda redactado como sigue:

«1.– Bitartekarien Erregistroa eratzen da, familia-bitartekaritzako arloan eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikita».

«1.– Se crea el Registro de Personas Mediadoras, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de mediación familiar».

Ehun eta hemezortzigarren artikulua.– Ezabatu egiten dira Familia Bitartekaritzako otsailaren 8ko 1/2008 Legearen «Arau-hauste oso larriak» izeneko 29. artikuluko e) eta p) idatz-zatiak.

Artículo centésimo decimoctavo.– Se suprimen las letras e) y p) del artículo 29, «Infracciones muy graves», de la Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar.

XIV. KAPITULUA
CAPÍTULO XIV
LURZORUARI ETA HIRIGINTZARI BURUZKO EKAINAREN 30EKO 2/2006 LEGEA ALDATZEA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 2/2006, DE 30 DE JUNIO, DE SUELO Y URBANISMO

Ehun eta hemeretzigarren artikulua.– Aldatu egiten da Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen «Etxeak eta eraikinak aldizka ikuskatzea» izeneko 200. artikuluaren 3. paragrafoa, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo centésimo decimonoveno.– Se modifica al apartado 3 del artículo 200, «Inspección periódica de construcciones y edificaciones», de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, con arreglo al siguiente texto:

«3.– Ondorio administratiboei begira, txosten teknikoek eraginkortasuna izan dezaten, beharrezkoa izango da elkargoaren ikus-onetsia eskuratzea, indarrean dauden arauetan hala xedatzen denean, eta txostenen kopia udalean aurkeztea».

«3.– A efectos administrativos, la eficacia de los informes técnicos requerirá el visado colegial, cuando así se establezca en la normativa vigente, y la presentación de copia de los mismos en el ayuntamiento».

Ehun eta hogeigarren artikulua.– Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen «Hirigintzako antolamenduak arautzen dituen jarduerak eta ekintzak kontrolatzeko araubidea» izeneko 206. artikuluaren 1. paragrafoari d) idatz-zatia eransten zaio, honako idazkera honekin:

Artículo centésimo vigésimo.– Se adiciona una nueva letra d) al apartado 1 del artículo 206, «Régimen de control de las actividades y los actos regulados por la ordenación urbanística», de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, que queda redactada como sigue:

«d) Aurretiazko komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 71 bis artikuluan zehazturik dagoen moduan».

«d) El sometimiento a comunicación previa o declaración responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común».

Ehun eta hogeita batgarren artikulua.– Beste modu batean idatzita geratzen da Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen «Hirigintzako lizentzia behar duten ekintzak» izeneko 207. artikuluaren 1. paragrafoko s) idatz-zatia, era honetara:

Artículo centésimo vigesimoprimero.– Se da nueva redacción a la letra s) del apartado 1 del artículo 207, «Actos sujetos a licencia urbanística», de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, que queda redactada en los siguientes términos:

«s) Establezimendu mota oro irekitzeko, establezimendu horiek industria edo merkataritzakoak, profesionalenak edo elkarteenak direla ere, tartean ordena, segurtasun edo osasun publikoaren arloko arrazoirik baldin badago».

«s) La apertura de todo tipo de establecimiento, incluidos los industriales, comerciales, profesionales y asociativos, cuando concurran razones de orden, seguridad o salud pública».

Ehun eta hogeita bigarren artikulua.– Aldatu egiten da Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen «Hirigintzako lizentzia orok bete beharreko arauak» izeneko 208. artikuluko 1. paragrafoaren a) idatz-zatia, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo centésimo vigesimosegundo.– Se modifica la letra a) del apartado 1 del artículo 208, «Reglas comunes a las licencias urbanísticas», de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, con arreglo al siguiente texto.

«a) Obren oinarrizko proiektuan oinarrituta emango da, baina, hala badagokio, obra horien egikaritze-proiektua ere aurkeztu beharko da aurrerago, indarrean dauden arauetan hala xedatzen denean».

«a) Según el proyecto básico de obras, sin perjuicio de la posterior presentación, en su caso, del pertinente proyecto de ejecución, cuando así se establezca en la normativa vigente».

Ehun eta hogeita hirugarren artikulua.– Aldatu egiten da Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen «Hirigintzako lizentzia emateko prozedura orokorra» izeneko 210. artikuluko 2. paragrafoaren a) idatz-zatia, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo centésimo vigesimotercero.– Se modifica la letra a) del apartado 2 del artículo 210, «Procedimiento general de otorgamiento de licencia urbanística», de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, que queda redactado del modo siguiente:

«a) Dagokion proiektua, eskumena duen teknikariak sinatuta eta, indarrean dauden arauetan hala xedatzen bada, kasuan kasuko elkargo profesionalak ikus-onetsita. Proiektu horren memoriak, ezelan ere, aplikatu beharrekoak diren eta erantzuna ematen dien hirigintza-zehaztapenak adierazi beharko ditu, legearen arabera proiektu teknikoaren beharra duten obrak direnean; beste kasu batzuetan, berriz, egikaritu beharreko obren gutxi gorabeherako aurrekontua zein den adieraziko du».

«a) El proyecto que proceda, firmado por técnico competente y visado por el correspondiente colegio profesional cuando así se establezca en la normativa vigente, cuya memoria deberá especificar las determinaciones urbanísticas de aplicación a las que responda, en el caso de obras que legalmente precisen de proyecto técnico, o, en otro caso, el presupuesto orientativo de las obras a realizar».

Ehun eta hogeita laugarren artikulua.– Beste era batean idazten da Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 213. artikulua, «Hirigintza-araubidea eta sailkatuta dauden edo ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa eskatzen duten jardueren araubidea uztartzea», era honetara:

Artículo centésimo vigesimocuarto.– Se da nueva redacción al artículo 213, «Integración del régimen urbanístico y el de actividades clasificadas o sujetas a evaluación de impacto ambiental», de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, con la siguiente redacción:

«1.– Jarduera sailkatuetarako araubidearen, ingurumen-inpaktuaren ebaluazioaren eta lege honetan aurreikusitako hirigintza-lizentzien arteko harremana, hain zuzen, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean ezarritakoak arautuko du.

«1.– La relación entre el régimen de actividades clasificadas, la evaluación de impacto ambiental y las licencias urbanísticas previstas en esta ley se regirá por lo dispuesto en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

2.– Lizentziak ematerakoan, bidezkoa bada, honako neurri hauek zehaztuko dira:

2.– Las licencias deberán otorgarse, cuando proceda, con especificación de las siguientes medidas:

a) Lizentzia horien xedea jarduera-baimena behar duten jarduera sailkatuen araubidearen mendeko erabilerak edo jarduerak badira, neurri zuzentzaileak eta neurriok eraginkortasunez hartu, gauzatu eta benetan funtzionamenduan jarri direla egiaztatzeko prozedurak, jarduera sailkatuei buruzko araudiaren arabera egokitzen direnak.

a) Cuando tengan por objeto usos o actividades sujetas al régimen de actividades clasificadas sometidas a licencia de actividad, las medidas correctoras y los procedimientos de verificación de su adopción, realización y funcionamiento efectivo que sean procedentes conforme a la normativa reguladora de dichas actividades.

b) Lizentzia horien xedea ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa behar duten erabilerak eta jarduerak badira, ingurumen-inpaktua murrizteko, zuzentzeko eta jarraitzeko neurriak, dagokion adierazpenean aurreikusten direnak».

b) Cuando tengan por objeto usos o actividades sujetas a la evaluación de impacto ambiental, las medidas de minoración, corrección y seguimiento del impacto ambiental que se prevean en la declaración correspondiente».

XV. KAPITULUA
CAPÍTULO XV
ANIMALIAK BABESTEN DITUEN URRIAREN 29KO 6/1993 LEGEA ALDAKETA
MODIFICACIÓN DE LA LEY 6/1993, DE 29 DE OCTUBRE, DE PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES

Ehun eta hogeita bosgarren artikulua.– Aldatu egiten da Animaliak Babesten dituen urriaren 29ko 6/1993 Legearen 19. artikuluaren a) idatz-zatia, eta honela idatzita geratzen da:

Artículo centésimo vigesimoquinto.– Se modifica la letra a) del artículo 19 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, que queda redactado del modo siguiente:

«a) Establezimendua edo zentroa kokatuta dagoen lurralde historikoko foru-organoan titularraren erantzukizunpeko adierazpena aurkeztea, non adieraziko baitu erregelamenduz ezarritako eskakizunak betetzen dituela, hori egiaztatzen duten dokumentuak badituela eta establezimenduak, haztegiak, zentroak edo instalazioak irauten duen bitartean eskakizun horiek betetzeko konpromisoa hartzen duela».

«a) Presentar ante el órgano foral competente del territorio histórico en cuyo ámbito se ubique el establecimiento o centro una declaración responsable de la persona titular, en la que manifieste que cumple con los requisitos establecidos reglamentariamente, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo de permanencia del establecimiento, criadero, centro o instalación».

Ehun eta hogeita seigarren artikulua.– Aldatu egiten da Animaliak Babesten dituen urriaren 29ko 6/1993 Legearen 20. artikuluaren c) idatz-zatia, eta honela idatzita geratu da:

Artículo centésimo vigesimosexto.– Se modifica la letra c) del artículo 20 de la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, que queda redactado del modo siguiente:

«c) Mota horretako establezimenduetan animalia bat zaintzan uzten duen jabeak behar bezala baimenduta utziko du presa-arrazoiengatik animaliaren bizitzarako beharrezkoa izan litekeen edozein albaitari-ebakuntza, betiere jabeakin harremanetan jartzea ezinezkoa denean».

«c) El propietario o propietaria que deje un animal para su guarda en esta clase de establecimientos dejará debidamente autorizada cualquier intervención veterinaria que fuere necesario realizar por razones de urgencia para la vida del animal, cuando no hubiere posibilidad de comunicación con la persona propietaria».

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Aldi baterako araubidea.

Primera.– Régimen transitorio.

1.– Lege hau indarrean jarri aurretik abian ziren baimen-prozedurak baimen-eskaera aurkeztu zen garaian indarrean zegoen araudiaren arabera izapidetu eta ebatziko dira.

1.– Los procedimientos de autorizaciones iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se tramitarán y resolverán conforme a la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud.

2.– Aurreko paragrafoko xedapena xedapen, baimen-eskaera egin duenak aukeran izango du, ebazpena eman aurretik, eskaera atzera botatzea eta araudi berria aplika diezaiotela eskatzea.

2.– No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la persona interesada podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y optar por la aplicación de la nueva normativa.

Bigarrena.– Zerbitzuak ematen dituzten pertsona eta enpresa baimendu eta gaituei lege hau aplikatzea.

Segunda.– Aplicación de la ley a las personas y empresas prestadoras de servicios autorizadas y habilitadas.

Lege honen xedapenek, orain arteko administrazio-baimenaren araubidearen ordez, erantzukizunpeko adierazpena edo aurretiazko komunikazioa ezartzen dute zerbitzu-jardueretan sartu eta aritzeko bidetzat. Xedapen horiek zerbitzuak ematen dituzten pertsona eta enpresa baimenduei eta gaituei aplikatuko zaizkie; horretarako, ulertu behar da emandako baimenak edo gaikuntzak, zuzenean eta besterik gabe, erantzukizunpeko adierazpena edo aurretiazko komunikazioa ordeztuko dituela.

Las disposiciones de la presente Ley por las que se sustituye el régimen de autorización administrativa previa por el de presentación de declaración responsable o comunicación previa para el acceso y ejercicio de las actividades de servicios, resultarán de aplicación a las personas y empresas prestadoras de servicios autorizadas y habilitadas, debiéndose entender, a estos efectos, que la autorización o habilitación concedida sustituye a la declaración responsable o comunicación previa de forma automática.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da martxoaren 9ko 165/1999 Dekretua, Ingurugiroa Babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorrean jasotzen den jarduera-lizentzia eskuratzetik salbuetsitako jardueren zerrenda finkatzen duena, eta indargabetuta geratzen dira, halaber, lege honek agindutakoaren aurkakoak diren maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Se deroga el Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades exentas de la obtención de la licencia de actividad prevista en la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Erregelamendu bidezko gaikuntza.

Primera.– Habilitación reglamentaria.

Baimena ematen zaio Eusko Jaurlaritzari lege hau garatzeko eta aplikatzeko beharrezkoak diren erregelamendu-xedapenak emateko, dagozkion eskumenen esparruan.

Se autoriza al Gobierno Vasco para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo y aplicación de esta ley.

Bigarrena.– Indarrean sartzea.

Segunda.– Entrada en vigor.

Lege hau Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko apirilaren 24a.

Lehendakaria,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 24 de abril de 2012.

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.


Análisis documental

Euskadi, bien común