Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

22. zk., 2012ko otsailaren 1a, asteazkena

N.º 22, miércoles 1 de febrero de 2012


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad del País Vasco
512
512

ERABAKIA, 2011ko abenduaren 22koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluarena, Sailen Oinarrizko Arautegia onesteko dena.

ACUERDO de 22 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que se aprueba el Reglamento Marco de Departamentos.

Estatutuen lehenengo xedapen iragankorrak aurreikusten du, hirugarren atalean, estatutuok indarrean sartuta, Gobernu Kontseiluak, gehien delarik, sei hilabeteren epean berorien garatzeko arautegia berrikusteko egutegia egin beharko zuela.

La Disposición Transitoria Primera de los Estatutos preveía en su apartado tercero que tras la entrada en vigor de los mismos, el Consejo de Gobierno elaboraría en un plazo máximo de seis meses un calendario de revisión de la normativa de desarrollo.

Gobernu Kontseiluak garapen arautegia berrikusteko 2011.eko ekainaren 23an onartutako egutegia betetzeko, kontseilu honi iragan 2011.eko azaroaren 17an aurkeztu zitzaion sailen oinarrizko arautegia proposatzen da berorren onartzeko.

En cumplimiento del calendario de revisión de la normativa de desarrollo que se aprobó en Consejo de Gobierno de 23 de junio de 2011 se eleva para su aprobación el Reglamento Marco de Departamentos que fue presentado a este Consejo del pasado 17 de noviembre de 2011.

Sailen oinarrizko arautegiari egindako emendakinak diktaminatu egin ditu Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordeak 2011.eko abenduaren 12ko diktamenak ezarri zuen moduan eta, honen ondorioz, Gobernu Kontseiluaren onespenean jartzen den testu hau suertatu da.

Las enmiendas al Reglamento Marco de Departamentos han sido dictaminadas por la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo en los términos que se establecen en su Dictamen de 12 de diciembre de 2011 dando como resultado el texto que se presenta para su aprobación a Consejo de Gobierno.

Oinarrizko arautegiak, nahiz eta, lehengoarekin erkatuz gero, artikulu kopuruari dagokionez, askoz ere soilagoa den, oinarrizko arautegi gisa ageri nahi du non sailek xedatu ahal izango duten arautu beharreko alderdi horien inguruan, honetara, zeinek bere antolakuntza autonomia bermatuaz.

El presente Reglamento Marco, pese a que supone una notoria simplificación en cuanto a reducción en su articulado con respecto a su precedente, se configura como una normativa básica sobre la que los departamentos podrán disponer respecto de aquellas cuestiones expresamente llamados a regular, garantizándose así su autonomía organizativa.

Aitzitik, barne arautegiaren zenbait alderdi arautzeko gaitasuna beren beregi izanik ere, arautegi gehigarri ugariez ahalik eta heinik txikienera murriztu nahi da sailek egin beharko duten ahalegina, honako arautegi honetan aurreikusitakoa sailaren premiekin bat letorkeenean, arautegi hau bere egitea besterik egin beharko ez lukeelarik.

No obstante, pese a la expresa habilitación para regular en su reglamento interno determinados aspectos, la abundante normativa supletoria pretende minorar al máximo el esfuerzo que tendrán que realizar los Departamentos de manera que en los supuestos en que la normativa prevista en el presente Reglamento Marco responda a las necesidades del Departamento este podrá limitarse a hacer suyo el presente reglamento.

Horregatik guztiagatik, eta idazkari nagusiak hala proposatuta, Gobernu Kontseiluak honakoa

Por todo ello, a propuesta de la Secretaria General, el Consejo de Gobierno

EBAZTEN DU:

ACUERDA:

Lehenengoa.- Sailen Oinarrizko Arautegia onestea, eranskinean datozen baldintzetan.

Primero.- Aprobar el Reglamento Marco de Departamentos en los términos del documento adjunto.

Bigarrena.- Agindua ematea arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko.

Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2011ko abenduaren 22a.

Leioa, a 22 de diciembre de 2011.

Errektorea,

El Rector,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

Idazkari nagusia,

La Secretaria General,

EVA FERREIRA GARCÍA.

EVA FERREIRA GARCÍA.

SAILEN OINARRIZKO ARAUTEGIA

REGLAMENTO MARCO DE DEPARTAMENTOS

I. TITULUA

TÍTULO I

KONTZEPTUA, XEDEAK, EGINKIZUNAK ETA EGOITZA

CONCEPTO, FINES, FUNCIONES Y SEDE

1. artikulua.- Xedea.

Artículo 1.- Definición.

1.- Sailak irakaskuntzako eta ikerketako unitateak dira, eta sailen ardura da jakintza eremu batean edo gehiagotan eta ikastegi batean edo gehiagotan irakaskuntza koordinatzea UPV/EHUko irakats programazioari jarraituz. Era berean, sailen zeregina da irakasleek eta ikertzaileek irakaskuntzaren eta ikerketaren arloan dituzten jarduera eta ekimenak bultzatzea.

1.- Los Departamentos son las unidades de docencia e investigación encargadas de coordinar las enseñanzas de uno o varios ámbitos del conocimiento en uno o varios Centros, de acuerdo con la programación docente de la UPV/EHU, y de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras de su personal docente e investigador.

2.- Sailak izan daitezke UPV/EHUrenak berarenak, unibertsitate artekoak edo mistoak.

2.- Los Departamentos podrán ser propios, interuniversitarios o mixtos.

a) UPV/EHUren beraren sailak dira horrela sortutakoak, eta guztiz txertatuta daude unibertsitatearen egituran eta antolamenduan.

a) Son Departamentos propios los creados con tal carácter, y que se integran de forma plena en la estructura y organización de la UPV/EHU.

b) Unibertsitate arteko sailak dira beste unibertsitate batzuekin batera sortutakoak.

b) Son Departamentos interuniversitarios, los creados por acuerdo con otras Universidades.

c) Sail mistoak dira goi mailako hezkuntzako edo ikerketako beste zentro batzuekin batera sortutakoak.

c) Son Departamentos mixtos los creados en colaboración con otros Centros de Educación Superior o de investigación.

2. artikulua.- Sailaren eginkizunak.

Artículo 2.- Son funciones del Departamento.

a) Bere eskumeneko irakaskuntza jarduerak koordinatzea eta ematea.

a) Coordinar e impartir las actividades docentes de su competencia.

b) Saileko irakasle eta ikertzaileen ikerlana bultzatzea eta babestea.

b) Impulsar y apoyar la investigación de su personal docente e investigador.

c) Lankidetzan jardutea UPV/EHUko beste egitura batzuekin eta beste erakunde publiko edo pribatuekin, bai irakaskuntzaren arloan, bai ikerketan.

c) Cooperar con otras estructuras, tanto de la UPV/EHU como de otras entidades públicas o privadas, en la realización de actividades docentes e investigadoras.

d) Zientziaren, teknikaren, giza zientzien edo artearen alorreko jarduerak sustatzea, unibertsitateko ikasketak garatzea eta Estatutuetako 97. artikuluan zehaztutako gainontzekoak.

d) Promover la realización de actividades de carácter científico, técnico, humanístico o artístico, y el desarrollo de enseñanzas universitarias y las demás actividades previstas en el artículo 97 de estos Estatutos.

e) Saileko kideen berrikuntza zientifiko eta pedagogikoa sustatzea.

e) Fomentar la renovación científica y pedagógica de sus integrantes.

f) Aurrekontua kudeatzea Estatutuei eta aurrekontuak gauzatzeko UPV/EHUn indarrean dauden arauei jarraiki, baliabide materialak administratzea eta saileko langileak edo sailari atxikitakoak zuzentzea.

f) Gestionar su dotación presupuestaria conforme a los principios establecidos en los Estatutos y normativas de ejecución vigentes en la UPV/EHU, administrar los medios materiales y dirigir el personal adscrito o incorporado al mismo.

g) Sailaren urteko plangintza garatu eta betetzea.

g) Desarrollar y ejecutar la planificación anual del Departamento.

h) Urteko memoria egitea.

h) Elaborar su Memoria anual.

i) UPV/EHUko gainerako organoei eginkizunak betetzen laguntzea.

i) Colaborar con los demás órganos de la UPV/EHU en la realización de sus funciones.

j) Ikasketa planak egiten parte hartzea, baita bere eskumeneko gainontzeko jardueretan ere.

j) Participar en la elaboración de los planes de estudio y en todas aquellas actividades que les afecten en el ámbito de sus competencias.

3. artikulua.- Sailaren egoitza.

Artículo 3.- Sede del Departamento.

1.- Arautegian jasota egongo da zein den sailaren egoitza administratiboa, eta sailak ezingo du izan inolaz ere egoitza bat baino gehiago, ez eta egoitza aldian-aldian aldatu ere.

1.- El Reglamento fijará la sede administrativa del Departamento, sin que en ningún caso puedan preverse sedes múltiples, alternativas o rotatorias.

2.- Egoitza aldatzeko Gobernu Kontseiluaren baimena beharko da, eta aldaketa saileko kontseiluak proposatuko du, arautegiari jarraiki.

2.- El cambio de sede requerirá la autorización del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejo del Departamento adoptada conforme a su Reglamento.

3.- Saileko zuzendaritza lekuz aldatzea edo saileko kontseiluak zuzendari berria hautatzea ez da nahikoa arrazoi izango sailari egoitzaz aldatzeko baimena emateko.

3.- En ningún caso el traslado de la Dirección del Departamento o la elección por el Consejo del Departamento de un nuevo Director o Directora serán motivo suficiente para autorizar los cambios de sede departamental.

4.- Beharrezkoa izanez gero, Gerentziak neurriak hartuko ditu sailaren egoitzaren eta zuzendaritzaren arteko komunikazioa bermatzeko.

4.- Por la Gerencia se articularán, en su caso, las medidas necesarias a los efectos de garantizar la comunicación entre la sede departamental y la Dirección.

II. TITULUA

TÍTULO II

ARAUBIDE JURIDIKOA

RÉGIMEN JURÍDICO

4. artikulua.- Sailen araubide juridikoa.

Artículo 4.- Régimen jurídico de los Departamentos.

1.- Sailak honako hauei jarraiki arautuko dira: indarreko legeria, Estatutuak eta oinarrizko arautegi honetako xedapenak. Oinarrizko arautegi honek gutxieneko arauak jasotzen ditu eta UPV/EHUko sail guztiei aplikatuko zaie.

1.- Los Departamentos se regirán por lo dispuesto en la legislación vigente, en los Estatutos y en las disposiciones del presente Reglamento Marco que tendrá carácter básico y será de aplicación directa a todos los Departamentos de la UPV/EHU.

2.- Aipatutako arautegietan jasotakoez gain, sailek osatu egin ahalko dituzte arautegi honetako xedapenak, bertan adierazitako kasuetan eta moduan, sail bakoitzaren arautegiaren bitartez.

2.- Además de las previsiones contempladas en la normativa anterior, los Departamentos podrán complementar las disposiciones del presente reglamento, en los supuestos y en los términos que en el mismo se indican, a través de su respectivo Reglamento interno.

3.- Gobernu Kontseiluak onartuko du, behin betiko, sail bakoitzaren arautegia, legeak agintzen dituen txostenak egin eta gero, legezkotasun txostena barne. Idazkari nagusiak, eskumenak eskuordetuta, onartuko ditu arautegi horiek, betiere txosten guztiak aldekoak badira eta inork eskatu ez badu Gobernu Kontseiluan aurkezteko. Honako hauek dute hori eskatzeko eskubidea: Gobernu Kontseiluko kideek; arautegiak eragin egiten diela uste duten sailetako kontseiluek; eta kasuan kasuko saileko kideen % 15ek, gutxienez. Edozelan ere, idazkari nagusiak onarpen horren berri eman behar dio Gobernu Kontseiluari.

3.- Corresponde al Consejo de Gobierno la aprobación definitiva del Reglamento de cada Departamento, tras la emisión de los correspondientes informes, y entre ellos del preceptivo informe de legalidad. Por parte de la Secretaría General se procederá, por delegación, a la aprobación de los Reglamentos que cuenten con todos los informes favorables y respecto de los cuales no haya solicitud expresa de su elevación al Consejo de Gobierno por parte de ninguna persona integrante de éste, por parte del Consejo de otro Departamento que se considere afectado o por parte de, al menos, un 15% de las y los miembros del propio Departamento. De esta aprobación se informará al Consejo de Gobierno.

4.- Sailek honako printzipio hauek bete behar dituzte egituran eta funtzionamenduan:

4.- Los Departamentos adecuarán su estructura y funcionamiento a los principios de:

a) Unibertsitateko kide anitzeko eta kide bakarreko organo orokorrei men egitea.

a) Sometimiento a los órganos colegiados y unipersonales de carácter general de la Universidad.

b) Sail bakoitzaren barruan, kide anitzeko organoak kide bakarrekoen gainetik egotea.

b) Predominio dentro del mismo Departamento de los órganos colegiados sobre los unipersonales.

c) Sail atalen antolakuntza autonomiaren eta autonomia funtzionala errespetatzea, haien eta osakideen arteko orekari eta elkarlanari kalterik egin gabe.

c) Respeto de la autonomía organizativa y funcional de las Secciones Departamentales, sin perjuicio del equilibrio y solidaridad entre las mismas y entre sus integrantes.

5. artikulua.- UPV/EHUko sailak sortu, aldatu eta kentzea.

Artículo 5.- Creación, modificación y supresión de Departamentos propios.

1.- Sailak jakintza eremuak oinarri hartuta sortu edo aldatuko dira, jakintza eremutzat hartuta jakintza arloak ez ezik, Gobernu Kontseiluak zehaztutako irizpideen arabera irakaskuntzako proiektu koherentea garatzen duten gainontzekoak ere.

1.- Para su creación o modificación los Departamentos se constituirán por ámbitos de conocimiento, entendiéndose como tales, además de las áreas de conocimiento, aquellos otros que, en su caso, supongan el desarrollo de un proyecto docente coherente conforme a los criterios que establezca el Consejo de Gobierno.

2.- Gobernu Kontseiluari dagokio sailak sortu, aldatu edo kentzeko erabakia hartzea, kasuan zerikusia duten sailek aurretik iritzia emanda eta egoki diren txostenak eginda.

2.- Corresponde al Consejo de Gobierno, previo informe de los Departamentos afectados y demás informes pertinentes, adoptar el acuerdo de creación, modificación y supresión de Departamentos.

3.- Saila sortu edo aldatzeko proposamenarekin batera, memoria bat aurkeztu beharko da. Bertan adierazi beharko da legeak eskatzen dituen baldintza guztiak betetzen direla, eta datu hauek bildu beharko dira:

3.- La propuesta de creación o modificación deberá ir acompañada de una Memoria en la que, además de los requisitos que sean exigibles en la legislación aplicable, deberán constar los siguientes datos:

a) Sailaren izena, bilduko dituen jakintza eremuen zerrenda eta saila sortzeak eragingo dien irakasleen, ikertzaileen eta administrazioko eta zerbitzuetako langileen zerrenda.

a) Denominación del Departamento y de su ámbito o ámbitos de conocimiento, así como, relación del personal docente, investigador y de administración y servicios afectados.

b) Atxikiko zaizkion gai edo irakasgaiak eta ikerketa ildoak.

b) Materias o asignaturas a adscribir y líneas de investigación.

c) Sailari atxikitako ondasunak, azpiegiturak eta lokalak.

c) Bienes, infraestructuras y locales adscritos del Departamento.

d) Sail berriak behar izango dituen baliabideen eta funtzionamendu gastuen ebaluazio ekonomikoa.

d) Evaluación económica de los recursos necesarios y gastos de funcionamiento del nuevo Departamento.

e) Sailaren behin-behineko araudia.

e) Reglamento provisional del Departamento.

4.- Gobernu Kontseiluari dagokio saila sortzeko beharrezko izango den irakasle eta ikertzaileen kopurua, kategoria eta arduraldia zehaztea, baina, edozelan ere, gutxienez 18 kide arduraldi osoa edo parekoa duten irakasle eta ikertzaile iraunkorrak izan behar dira eta horietako 12, gutxien dela, doktoreak.

4.- Corresponde al Consejo de Gobierno la determinación del número, categoría y dedicación del personal docente e investigador necesario para su constitución, con un mínimo de 18 personas del personal docente e investigador con vinculación permanente a tiempo completo o equivalente de los cuales, al menos, 12 deberán ser doctoras y doctores.

5.- Saila kendu edo aldatzeko proposamena arrazoitua izan beharko da, eta neurri horrek eragingo liekeen ikasketa edo ikerketa jarduerak nora aldatuko liratekeen zehaztu, eta zeri atxikita geratuko liratekeen horrek ukitutako langile eta baliabideak.

5.- La propuesta de supresión o modificación deberá estar motivada y concretar el destino de las ofertas docentes y/o de las actividades de investigación afectadas y, en su caso, la adscripción del personal y de los bienes afectados por ella.

6. artikulua.- Unibertsitate arteko sailak eta sail mistoak sortzea.

Artículo 6.- Creación de Departamentos Interuniversitarios o Mixtos.

1.- Unibertsitate arteko sailak edo sail mistoak sortzeko, hitzarmena sinatu behar da, aurrez, kasuan kasuko unibertsitatearekin, goi mailako hezkuntzako ikastegiarekin edo ikergunearekin.

1.- La creación de un Departamento interuniversitario o mixto requerirá la previa celebración de un convenio con la Universidad, Centro de Educación Superior o Centro de Investigación correspondiente.

2.- Saila sortzeko hitzarmenak Estatutuetan eskatzen diren formalitateak bete behar ditu. Hitzarmenak sailaren gobernu eta funtzionamendua arautuko ditu, alde bakoitzak egin dezakeen kontrol eta egiaztatze lana eragotzi barik, eta arautegi honetako 5. artikuluan aipatutako memoriak eduki behar dituen gutxieneko edukiak jasoko ditu.

2.- El convenio de creación, que deberá observar las formalidades exigidas por los presentes Estatutos, regulará el régimen de gobierno y de funcionamiento del Departamento, sin perjuicio de las facultades de control y verificación que se reserven las partes, y contemplará todos los puntos recogidos como contenido mínimo de la Memoria justificativa señalada en el artículo 5 del presente reglamento.

III. TITULUA

TÍTULO III

SAILAREN OSAERA ETA EGITURA

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO.

7. artikulua.- Saileko kideak.

Artículo 7.- Composición del Departamento.

1.- Honako hauek dira saileko kideak: sailari atxikitako irakasleak, ikertzaileak eta administrazio eta zerbitzuetako langileak edo sailak bere baliabideen kontura kontratatutakoak, baita graduko ikasleen ordezkariak eta graduondoko ikasleak ere.

1.- El departamento está integrado por el personal docente e investigador y el personal de administración y servicios adscrito al mismo o contratado con cargo a sus recursos propios, así como por las y los estudiantes posgrado y las y los representantes del alumnado de grado.

2.- Aurreko atalaren ondorioetarako, irakasle eta ikertzaile funtzionarioak saileko jakintza eremuetan sartuta egongo dira. Edozelan ere, horrek ez du esan nahi unibertsitateko ikerketa instituturen bati atxikita ezin egon daitezkeenik. Irakasle eta ikertzaile kontratatuak jakintza arloetan eta sailetan sartuko dira, edo, egoki izanez gero, unibertsitateko ikerketa institutu batean.

2.- A los efectos del apartado anterior, todo el personal docente e investigador funcionario se integrará en ámbitos de conocimiento correspondientes a los distintos Departamentos, sin perjuicio de su adscripción a un Instituto Universitario de Investigación. El personal docente e investigador contratado se integrará en áreas de conocimiento y en Departamentos o, en su caso, Institutos Universitarios de Investigación, según proceda.

3.- Salbuespen moduan, sail bateko irakasle bat aldi baterako beste sail bati atxiki ahal izango zaio, Gobernu Kontseiluak onartutako irizpide orokorrei jarraikiz.

3.- Excepcionalmente, se podrá autorizar la adscripción temporal a un Departamento de un profesor o profesora perteneciente a otro Departamento, de acuerdo con los criterios aprobados con carácter general por el Consejo de Gobierno.

4.- Ez da baimenik emango atxikipena emateko, baldin eta horrek saileko irakats betebeharrak bete gabe geratzea badakar.

4.- No se autorizará cambio de adscripción alguno que implique dejar sin cobertura el encargo docente de un Departamento.

8. artikulua.- Sail atalak.

Artículo 8.- Secciones Departamentales.

1.- Sailak sail atalak sortu ahal izango ditu bere arautegiaren bidez, oinarrizko arautegi honetan zehaztutakoari jarraituz.

1.- Los Departamentos podrán crear, a través del Reglamento, Secciones Departamentales en los términos previstos en el presente Reglamento Marco.

2.- Sail atalak eratu ahal izango dira campus edo ikastegi desberdinetan diharduten sailetan. Sail atalak sortu edo kentzeko, arautegia aldatu beharko da.

2.- Las secciones departamentales podrán constituirse en aquellos Departamentos que desarrollen sus actividades en distintos Campus o Centros Docentes. La creación o supresión de secciones requerirá la reforma del Reglamento.

3.- Sail atal bakoitzak sei irakasle edo ikertzaile izan behar ditu gutxienez, eta horietako lauk arduraldi osoz jardun behar dute. Sail atalak sortzen direnean, irakasle eta ikertzaile bakoitza atxikiko zaio bere ikastegiari dagokion atalean. Irakasle eta ikertzaileak atal bakar bati baino ezingo dira egon atxikita. Saileko arautegian jasota egongo dira sail atalen egoitzak. Edozelan ere, egoitza irakasleek eskolak ematen dituzten ikastegietako batean egon behar da.

3.- La Sección Departamental deberá contar con al menos seis miembros del personal docente e investigador, cuatro a tiempo completo. A efectos de la constitución de Secciones Departamentales el personal docente e investigador se incorporará a aquella que corresponda o integre al Centro de su adscripción. Nadie del personal docente e investigador podrá pertenecer a más de una Sección. El Reglamento de Departamento fijará la sede de las respectivas secciones Departamentales. La sede de la Sección departamental deberá estar ubicada en uno de los Centros donde imparta docencia el profesorado de la Sección.

4.- Sail atalak ataleko kontseilua eratuko du, dagozkion eginkizunak betetzeko. Ataleko kontseiluak osakide hauek izango ditu: ataleko irakasle eta ikertzaile guztiak, administrazio eta zerbitzuetako langile guztiak eta ataleko ikasleen ordezkariak, saileko kontseilurako ordezkariak aukeratzen diren modu berean hautatuak. Ataleko kontseiluak atalaren funtzionamenduari dagozkion eginkizun guztiak beteko ditu eta, bereziki, irakaskuntzako eta administrazioko eginkizunen programazioa eta antolakuntza proposatuko dio saileko kontseiluari edo, dagokionean, batzorde iraunkorrari edo kasuan kasuko gobernu organoari.

4.- La Sección se organiza para el ejercicio de sus funciones en Consejo de sección compuesto por todo el personal docente o investigador de la misma, el PAS correspondiente y la representación del alumnado de la sección elegida de la misma forma que para el Consejo de Departamento. El Consejo de sección ejercerá todas las funciones que se refieran al funcionamiento de la sección y, en especial, la de proponer al Consejo de Departamento, o en su caso a la Comisión Permanente u otro órgano de gobierno la programación y ordenación de la docencia y tareas administrativas propias de la sección.

5.- Ataleko kontseiluak ataleko koordinatzailea aukeratuko du atalari atxikitako irakasle eta ikertzaileen artetik. Koordinatzaile hori izango da organoko burua, eta bertan hartutako erabakiak betearaziko ditu. Ataleko kontseiluak idazkaria ere izendatuko du, bilera guztietarako edo bilera bakoitzerako, eta idazkariaren eginkizuna izango da bileretako aktak egin eta bileran hartutako erabakiak jasotzea.

5.- El Consejo de sección elegirá entre el personal docente e investigador adscrito a dicha Sección al Coordinador o Coordinadora de sección que ejercerá las funciones de la Presidencia del órgano y ejecutará sus acuerdos. Asimismo, designará, con carácter general o para cada sesión, un Secretario o una Secretaria que levantará acta de las sesiones y acuerdos.

6.- Sailaren aurrekontuan atal bakoitzari dagokion zatia bereizita azalduko da.

6.- El presupuesto del Departamento contemplará de manera diferenciada las dotaciones correspondientes a la Sección o Secciones.

IV. TITULUA

TÍTULO IV

SAILETAKO GOBERNU, ORDEZKARITZA, ZUZENDARITZA ETA KUDEAKETA ORGANOAK

DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, REPRESENTACIÓN, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS

9. artikulua.- Sailetako gobernu, ordezkaritza, zuzendaritza eta kudeaketa organoak.

Artículo 9.- Órganos de gobierno, representación dirección y gestión de los Departamentos.

1.- Sailaren gobernua bere kontseiluari eta zuzendariari dagokie.

1.- El gobierno del Departamento corresponde a su Consejo y a su Directora o Director.

2.- Saileko gobernu, ordezkaritza, zuzendaritza eta kudeaketarako kide anitzeko organoak dira saileko kontseilua eta, egonez gero, batzorde iraunkorra.

2.- Son órganos colegiados de gobierno, representación, dirección y gestión de un Departamento el Consejo de Departamento y, en su caso, la Comisión Permanente.

3.- Saileko gobernu, ordezkaritza eta administraziorako kide bakarreko organoak, berriz, zuzendaria eta idazkari akademikoa dira.

3.- Son órganos unipersonales de gobierno, representación y administración de un Departamento la Directora o el Director, el Secretario o la Secretaria Académica.

LEHENENGO KAPITULUA

CAPÍTULO PRIMERO

KIDE ANITZEKO ORGANOAK

ÓRGANOS COLEGIADOS

I. ATALA

SECCIÓN I

SAILEKO KONTSEILUA

DEL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO

10. artikulua.- Osaera.

Artículo 10.- Composición.

1.- Hauek izango dira saileko kontseiluaren osakideak: zuzendaria, idazkaria, irakasle eta ikertzaile iraunkor guztiak eta irakasle ez-iraunkor doktore guztiak, sailari atxikitako gainerako irakasle eta ikertzaileen ordezkariren bat (saileko arautegiak zehaztuko du zenbat), sailak ematen duen ziklo bakoitzeko ikasleen ordezkari bat gutxienez, eta administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat, gutxienez.

1.- El Consejo del Departamento estará formado por el o la Directora, la o el Secretario, todo el personal docente e investigador permanente y todo el profesorado doctor no permanente, una representación del resto del personal docente e investigador adscrito al Departamento fijado por su Reglamento, al menos una persona representante del alumnado por cada ciclo de docencia que imparta y, al menos, una persona representante del personal de administración y servicios.

Sailaren arautegian besterik adierazi ezean, honako hauek ere saileko kontseiluko kide izango dira:

Salvo previsión expresa diferente en su Reglamento se entenderá supletoriamente que forman parte del Consejo de Departamento:

a) Sailari atxikitako gainerako irakasle eta ikertzaileen ordezkariak (ordezkari bat bost kideko edo bostetik beherako multzo bakoitzeko).

a) Una o un representante por cada cinco personas o fracción pertenecientes al otro personal docente e investigador adscrito al Departamento.

b) Graduko ikasleen ordezkari bat. Saileko kontseiluak 26 kide baino gehiago dituenean, graduko ikasleen ordezkariak bi izango dira.

b) Un o una representante del alumnado de grado. En consejos de Departamentos de más de 26 miembros el número de representantes del alumnado de grado será de dos.

c) Masterreko ikasleen ordezkari bat. Saileko kontseiluak 26 kide baino gehiago dituenean, masterreko ikasleen ordezkariak bi izango dira.

c) Una o un representante del alumnado de master. En Consejos de Departamentos de más de 26 miembros el número de representantes del alumnado de master será de dos.

d) Doktoregoko ikasleen ordezkari bat. Saileko kontseiluak 26 kide baino gehiago dituenean, graduondoko ikasleen ordezkariak bi izango dira.

d) Una o un representante del alumnado de doctorado. En consejos de Departamentos de más de 26 miembros el número de representantes del alumnado de postgrado será de dos.

e) Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat.

e) Un o una representante del personal de administración y servicios.

2.- Irakasleen eta ikertzaileen eta administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkarien agintaldia lau urtekoa izango da. Ikasleen ordezkarien agintaldia, berriz, bi urtetakoa izango da.

2.- La duración del mandato de la representación del personal docente e investigador y del personal de administración y servicios será de cuatro años. La duración del mandato de la representación del alumnado será de dos años.

3.- Sailari atxikitako gainerako irakasle eta ikertzaileen ordezkariak irakasle eta ikertzaile horien artean eta artetik aukeratuko dira.

3.- La representación del resto del personal docente e investigador adscrito al Departamento será elegida por y de entre dicho personal docente e investigador.

4.- Graduko ikasleen ordezkariak sailak eskolak ematen dituen ikastegietako ikasleen kontseiluen bitartez aukeratuko dira, ikastegietako ikasleen kontseiluen arautegiek xedatutako prozedurari jarraiki.

4.- La representación del alumnado de grado se designará a través de los Consejos de Estudiantes de los Centros donde tenga docencia el Departamento, según el procedimiento que se establezca en la normativa reguladora de los Consejos de Estudiantes de Centros.

5.- Masterreko ikasleen ordezkariak hautatuko dira sail bakoitzaren arautegiak zehazten duen moduan. Sailaren arautegiak ezer ez badio, masterreko ikasleen ordezkariak hautatuko dira doktoregoko ikasleen ordezkariak hautatzeko hurrengo atalean azalduko den prozedura berberaren bidez.

5.- La representación del alumnado de Master será elegida según disponga su Reglamento de Departamento. En el supuesto de que el Reglamento del Departamento no establezca nada al respecto, la representación del alumnado de Master será elegida de la manera que se establece en el apartado siguiente para la elección de la representación del alumnado de doctorado.

6.- Sailaren arautegiak besterik xedatu ezean, doktoregoko ikasleen ordezkaria saileko zuzendariak deituta bi urterik behin, abenduan, egingo den bileran aukeratuko da. Bilera horretara saileko graduondoko programetan matrikulatutako ikasle guztiei deituko zaie. Horretarako, bilerara deitu beharreko ikasleen errolda eskatuko dio saileko zuzendariak hala dagokion zerbitzuari.

6.- Salvo que el Reglamento de Departamento contenga otra previsión, la representación del alumnado de doctorado será elegida en la reunión a la que la Dirección del Departamento convocará bienalmente, en el mes de diciembre, a todo el alumnado matriculado en Programas de Postgrado del Departamento. A estos efectos, la Dirección del Departamento solicitará al servicio correspondiente el censo del alumnado al que tendrá que convocar a dicha reunión.

11. artikulua.- Ordezkari izateari uztea.

Artículo 11.- Pérdida de la condición de representante.

Ordezkaria izatea norberari dagokion ezaugarria da. Honako hauek izango dira kargua uzteko arrazoi:

La condición de representante es personal perdiéndose por:

a) Heriotza, ezintasuna edo kargurako gaitasuna kenduta izatea.

a) Fallecimiento, incapacitación o inhabilitación.

b) Hauteskundeak baliogabetzea.

b) Anulación del proceso electoral.

c) Agintaldia amaitzea.

c) Extinción del período de mandato.

d) Dimisioa aurkeztea.

d) Dimisión.

e) UPV/EHUko kidea izateari uztea, edo hautatua izan zen kidegoko kidea izateari uztea.

e) Dejar de pertenecer a la UPV/EHU o al colectivo por el que fue elegido o elegida.

f) Organoaren elkarren segidako hiru bileratara edo txandakako bost bileratara justifikatu gabe huts egitea, arautegiak kopuru handiagoa xedatu ezean.

f) Salvo que en su reglamento se disponga un número mayor, por inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas del órgano o a cinco alternas.

12. artikulua.- Saileko kontseiluaren eginkizunak.

Artículo 12.- Funciones del Consejo del Departamento.

1.- Hauek dira saileko kontseiluaren eginkizunak:

1.- Son funciones del Consejo de Departamento:

a) Saileko zuzendaria hautatzea arautegiak xedatutakoari jarraiki.

a) Elegir al Director o Directora del Departamento conforme a lo establecido en su Reglamento.

b) Urteko txosten ekonomikoa, saileko irakaskuntzaren eta ikerketaren memoria, eta eginkizunen plana onartzea.

b) Aprobar el Informe económico anual, la Memoria docente e investigadora del Departamento y su Plan de actividades.

c) Urteko irakats eskaintza programatu eta ebaluatzeko irizpideak onartzea.

c) Aprobar los criterios de programación y evaluación para la oferta docente anual.

d) Saileko irakasleei irakats betebeharrak eta haien balizko aldaketak esleitzea, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak onartutako indarreko arautegiari jarraiki.

d) Asignar el encargo docente de su personal y sus eventuales modificaciones conforme a la normativa vigente aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

e) Irakasgaien oinarrizko programak ezartzea, kasuan kasuko ikasketa planaren barruan.

e) Establecer los programas básicos de las asignaturas en el marco del plan de estudios correspondiente.

f) Masterreko, doktoregoko eta gainerako ikasketetako (unibertsitateko berezko tituluetako ikasketak izan edo ez) eskaintzak proposatzea.

f) Proponer ofertas de estudios de máster, doctorado y demás enseñanzas conducentes o no a títulos propios universitarios.

g) Doktorego tesiak ebaluatu behar dituzten pertsonak izendatzeko proposamenak onartzea legeak baimendutako baldintzetan, bai eta bestelako epaimahaietako kideak izendatzekoak ere.

g) Aprobar las propuestas de nombramiento de quienes hayan de evaluar las Tesis Doctorales, en los términos en que lo autorice la Ley, así como de quienes deban componer los demás tribunales.

h) Saileko irakasle eta ikertzaileen ikerketa jarduerak eta ekimenak bultzatzea.

h) Apoyar las actividades e iniciativas investigadoras de su personal docente e investigador.

i) Plaza berriak eskatzea eta saileko langileen lanpostuen zerrendan egin beharreko aldaketak proposatzea.

i) Solicitar la dotación de nuevas plazas y proponer las modificaciones oportunas de las relaciones de puestos de trabajo de su personal.

j) Irakasleen lanari buruzko txosten arrazoituak egitea, irakaskuntza merezimenduak esleitu eta kontratuak berritze aldera.

j) Informar motivadamente sobre la actividad docente del profesorado a efectos de la asignación de méritos docentes y de renovación de contratos.

k) Bere eskumenen esparruan, kontratuak egiteko baimena ematea, zientziaren, teknikaren edo artearen arloko lanak egiteko.

k) Autorizar la celebración de contratos para la realización de trabajos científicos, técnicos o artísticos, en el marco de su competencia.

l) Venia docendi eman behar bada, aurretiko txostena egitea.

l) Informar, en su caso, con carácter previo sobre la concesión de venia docendi.

m) Indarreko legeriak, Estatutuek eta horiek garatzeko arauek bere gain uzten dituzten gainerako guztiak, bai eta eskuordetzen zaizkionak ere.

m) Cuantas otras le otorguen la legislación vigente, los presentes Estatutos y sus normas de desarrollo, así como cuantas otras le sean delegadas.

II. ATALA

SECCIÓN II

BATZORDE IRAUNKORRA

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

13. artikulua.- Batzorde iraunkorraren osaera.

Artículo 13.- Composición de la Comisión Permanente.

Arautegiak jasota eduki ahal izango du kontseiluaren batzorde iraunkorra sortzea, kontseiluko kideek osatua. Batzorde horren osakideak izango dira zuzendaria, idazkaria, sail ataletako koordinatzaileak eta hiru kidegoen ordezkariak, arautegi honetan xedatutakoaren arabera.

El Reglamento podrá contemplar la creación de una Comisión Permanente, integrada por personas del Consejo, formada por la o el Director, la o el Secretario, los o las Coordinadoras de las Secciones Departamentales y representantes de los tres sectores, de conformidad con lo previsto en el presente reglamento.

Saileko kontseiluan hogeita sei kide baino gehiago direnean, batzorde iraunkorra eratuko da, saileko kontseiluak bere kideen artetik aukeratua. Saileko kontseiluak hogeita sei kide baino gutxiago dituenean, batzorde iraunkorra eratu ahal izango da saileko kontseiluak hala erabakitzen badu. Erabaki hori onartzeko, boto baliodunen gehiengo osoa beharko da. Kasu batean zein bestean, eta batzordearen arautegiak bestelakorik adierazi ezean, honako hauek izango dira batzordeko kide:

En aquellos Consejos de Departamento con más de veintiséis miembros se constituirá una Comisión permanente que será elegida por el Consejo de Departamento de entre las y los miembros del mismo. Aquellos Consejos de Departamento que no lleguen a ese número, podrán constituir la Comisión permanente previo acuerdo del Consejo de Departamento. Dicho acuerdo deberá ser adoptado por mayoría absoluta de votos válidamente emitidos. En ambos casos, a falta de previsión diferente en su Reglamento interno dicha Comisión estará formada por:

a) Saileko zuzendaria (batzordeko buru izango da).

a) La Directora o el Director del Departamento que la preside.

b) Idazkaria.

b) El Secretario o la Secretaria.

c) Sail ataletako koordinatzaileak, egonez gero.

c) Los y las coordinadoras de las secciones departamentales, en su caso.

d) Irakasle eta ikertzaileen sei ordezkari. Horietako bost irakasle eta ikertzaile iraunkorren artetik eta irakasle eta ikertzaile eziraunkor doktoreen artetik aukeratuko dira; seigarrena, berriz, sailari atxikitako gainerako irakasle eta ikertzaileen artetik.

d) Seis representantes del personal docente e investigador, de los que cinco se elegirán de entre el personal docente e investigador permanente, y personal docente e investigador doctor no permanente y la o el sexto de entre el resto del personal docente e investigador adscrito al departamento.

e) Ikasleen ordezkari bat.

e) Un o una representante de los estudiantes.

f) Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat.

f) Una o un representante del personal de administración y servicio.

4.- Batzorde Iraunkorreko kideak honi jarraiki aukeratuko dira:

4.- La elección de representantes de la Comisión Permanente se realizará según los siguientes mecanismos:

a) Berezko kideak (irakasle eta ikertzaile iraunkor eta ez iraunkor doktoreak) Hauteskunde Arautegi Orokorrean xedatutakoari jarraiki aukeratuko dira.

a) Las y los miembros natos (PDI permanente y no permanente doctor) serán elegidos respetando las previsiones generales del Reglamento de Régimen Electoral General.

b) Kontseiluan ordezkari bakarra daukaten taldeek, ordezkari hori berori izango dute Batzorde Iraunkorrean.

b) Los colectivos que tengan una única persona representante en el Consejo tendrán la misma representante en la Comisión Permanente.

c) Saileko kontseiluak bi ordezkari edo gehiago dauzkaten taldeek, beren artean aukeratuko dute, Kontseiluaren bilera batean, Batzorde Iraunkorrerako ordezkaria. Adostasunik ez badago edo berdinketa badago, zozketa egingo da.

c) En aquellos colectivos que tengan dos o más representantes en el Consejo de Departamento, dichas personas elegirán entre ellas a la representante en la Comisión Permanente durante una sesión del Consejo. En caso de desacuerdo o empate, se elegirá por sorteo.

5.- Arautegi honetako 13. artikuluan araututako arrazoiren bat badago, batzorde iraunkorreko kideek ordezkari izateari utzi behar diote.

5.- Las causas de pérdida de la condición de representante reguladas en el artículo 13 serán de aplicación a los y las representantes en la Comisión Permanente.

14. artikulua.- Batzorde iraunkorraren eginkizunak.

Artículo 14.- Funciones de la Comisión Permanente.

1.- Batzorde iraunkorrak beteko ditu, alde batetik, kontseiluaren arautegiari jarraituz eskuordetuta dituen eginkizunak, eta, bestetik, kontseiluak une jakinetan eskuordetzen dizkionak. Edozelan ere, kontseiluak ezin izango dizkio eskuordetu ez zuzendaria aukeratzeko eskumena, ez sailaren arautegia onartzekoa.

1.- La Comisión Permanente ejercerá, en su caso, por delegación, aquellas funciones del Consejo que establezca su Reglamento y las que puntualmente le delegue éste. La delegación en ningún caso comprenderá la elección del Director o Directora ni la aprobación del Reglamento del Departamento.

Arautegiak bestelakorik adierazi ezean, batzorde iraunkorrik badago, eskuordetuta izango ditu saileko kontseiluaren eginkizun guztiak, zuzendaria aukeratzekoa eta sailaren arautegia onartzekoa izan ezik.

Salvo previsión diferente de su Reglamento interno cuando exista Comisión Permanente se entenderá que la misma tiene delegadas todas las funciones del Consejo de Departamento salvo la elección del Director o Directora y la aprobación del respectivo reglamento del departamento.

2.- Saileko kontseiluko kideek batzorde iraunkorrak hartutako erabakien berri izan behar dute unean-unean.

2.- Los y las miembros del Consejo de Departamento deberán ser informados puntualmente de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente.

III. ATALA

SECCIÓN III

KIDE ANITZEKO ORGANOEN FUNTZIONAMENDUA

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS

15. artikulua.- Bilera motak eta bileren maiztasuna.

Artículo 15.- Clases y periodicidad de las sesiones.

1.- Bilerak ohikoak eta ezohikoak izan daitezke.

1.- Las sesiones podrán ser ordinarias y extraordinarias.

2.- Deialdiak ohiko bileretarako egin behar dira, oro har. Batzorde iraunkorrik badago, saileko kontseiluak urtean gutxienez bitan egin behar du ohiko bilera, eta batzorde iraunkorrak, berriz, gutxienez bi bilera seihileko bakoitzean. Batzorde iraunkorrik ez dagoen sailetan, aldiz, kontseiluak gutxienez ohiko bi bilera egin behar ditu seihileko bakoitzean.

2.- Las convocatorias deberán ser, generalmente, para sesiones ordinarias. En caso de existencia de una Comisión Permanente, el Consejo de Departamento celebrará, cuando menos, con carácter ordinario dos reuniones anuales y la Comisión Permanente, al menos, dos sesiones por semestre. En los Departamentos sin Comisión Permanente, el Consejo celebrará, cuando menos, con carácter ordinario, dos sesiones por semestre.

3.- Ezohiko bilera egingo da aztertu beharreko gaiak direla eta hala egin behar denean, baita aplikatu beharreko arautegiak xedatutako kasuetan ere. Ezohiko bileretako aztergaien zerrendan ezin dira honako hauek agertu: aurreko akten onespena eta galde-eskeak.

3.- Las convocatorias serán para sesiones extraordinarias cuando la naturaleza del asunto lo requiera o así lo disponga la normativa aplicable. En el orden del día de las sesiones extraordinarias no se incluirá ni aprobación de actas anteriores ni ruegos y preguntas.

4.- Premiazko bilerak ezohikoak izango dira eta deia gutxienez 24 ordu lehenago egin beharko da. Halakoetan, bileraren hasieran berretsi egin beharko da bilera egiteko arrazoia benetan premiazkoa dela. Berresten ez bada, bilera bertan behera geratuko da besterik gabe.

4.- Las reuniones urgentes tendrán carácter extraordinario y podrán convocarse con una antelación de 24 horas como mínimo. En estos supuestos, al comienzo de la reunión deberá ser ratificada la urgencia de la convocatoria; la no ratificación supondrá la finalización automática de la sesión.

16. artikulua.- Bilerarako deia.

Artículo 16.- Realización de la convocatoria.

1.- Kide anitzeko organoetako buruek egin behar dute kasuan kasuko organoaren bilerarako deia.

1.- Corresponde a la presidencia de cada órgano colegiado realizar la convocatoria de las sesiones de dicho órgano.

Gainera, kide anitzeko organoko kideen edo saileko irakasle eta ikertzaile doktoreen heren batek edo talde bateko kide guztiek hala eskatzen badute, organoaren bilerarako deia egin behar da. Bilera ezohikoa izango da, eta eskaera egin eta zazpi egun balioduneko epean egin behar da gehienera ere.

Deberá, además, convocarse al órgano colegiado a petición de un tercio de sus miembros o de un tercio del personal docente e investigador doctor del Departamento o de la totalidad de un sector, debiendo celebrarse la sesión con carácter extraordinario en el plazo máximo de siete días hábiles desde la solicitud.

2.- Bilerarako deia organoko idazkariak bideratu behar du, aurrerapen nahikoaz eta, edonola ere, bilera baino hiru egun lehenago gutxienez. Bilera non egingo den, zein ordutan eta aztergaien zerrenda zehaztu behar ditu deian. Horretarako arrazoi justifikaturik egonez gero, aztergaien zerrendan puntu gehiago sartu ahal izango dira, bilera baino 24 ordu lehenagora arte.

2.- La convocatoria se formalizará por la Secretaría del órgano con la suficiente antelación y como mínimo tres días antes de la celebración de la sesión; en ella se expresarán el lugar, la hora y el orden del día de la reunión. Por causa justificada podrá ampliarse el orden del día hasta 24 horas antes de la reunión.

Aztergaiei buruzko dokumentuak aurrerapen nahikoaz eskuratzeko aukera izan behar dute organoko kideek, eta, nolanahi ere, bilera baino 24 ordu lehenago.

La documentación relativa al orden del día habrá de estar a disposición de las y los miembros del órgano con la suficiente antelación y, en todo caso, 24 horas antes de la reunión.

3.- Edonola ere, aztergaien zerrenda osatzen duten puntuak zehatz-mehatz jasoko dira deian. Puntu horien artean agertu beharko dira organoko kideen gutxienez % 10ek edo talde bateko kide guztiek behar den garaian eta moduan eskatutakoak.

3.- En todo caso han de especificarse con la debida precisión en la convocatoria los puntos que integran el orden del día, que deberán incluir los solicitados en tiempo y forma por al menos un 10% de las y los miembros del órgano o la totalidad de un sector.

4.- Guztiak jakitun egon daitezen, deiak argitara eman behar dira organoari dagokion egoitzan eta bere jarduna betetzen gainerako gune guztietan, eman ere organoko kideei bilerarako deia egiten zaien egun berean.

4.- La convocatoria deberá hacerse pública en todas las sedes y demás espacios físicos donde el órgano tenga actividad para general conocimiento, el mismo día en que se comunique a sus miembros.

17. artikulua.- Kide izatea eta leku hutsak betetzea.

Artículo 17.- Condición de miembro y cobertura de vacantes.

1.- Kide anitzeko organoko ordezkari eginkizunak pertsonalak eta besterenganaezinak dira.

1.- La condición de miembro del órgano colegiado es personal e intransferible.

2.- Organoa behin eratuta, bete gabe geratzen diren plazak kasuan kasuko zerrendako ordezkoek beteko dituzte. Aipatutako irizpideari jarraitu ondoren bete gabe geratzen den plaza kopurua talde bateko kideen % 50 baino handiagoa edo organoko kideen % 30 baino handiagoa bada, hauteskunde partzialak egingo dira. Modu horretara hautatutakoek ordezkari eginkizunak beteko dituzte ordezkatu beharreko kideen agintaldia amaitu arte.

2.- Constituido el órgano, las bajas que se produzcan serán cubiertas con las y los suplentes de las respectivas listas. Caso de que el número de bajas no susceptibles de cobertura por la vía anterior afecte al 50% de miembros del estamento respectivo o al 30% de las y los miembros del órgano, se realizarán elecciones parciales para cubrir las bajas que se hubiesen producido. Quienes así resulten elegidos o elegidas conservarán su condición hasta la expiración del mandato a sustituir.

18. artikulua.- Kide anitzeko organoetako kideen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 18.- Derechos y deberes de las y los miembros de los órganos colegiados.

1.- Kide anitzeko organoetako kideek organoen bileretara joateko eskubidea eta betebeharra dute, eta oinarrizko arautegi honek ezartzen dizkien eginkizunak bete behar dituzte. Bileretara joateak unibertsitateko gainerako betebeharrak betetzetik salbuetsiko ditu organoko kideak, baina organoak beharrezko neurriak hartuko ditu kideak bileretara joan ahal izan daitezen eta aldi berean zerbitzua beteko dela bermatzeko.

1.- Las y los miembros de los órganos colegiados tienen el derecho y el deber de asistir a las reuniones del órgano al que pertenezcan debiendo desempeñar las funciones a que vengan obligados u obligadas por este Reglamento marco. La asistencia a las sesiones eximirá de otros deberes universitarios, debiendo los órganos concernidos arbitrar las medidas oportunas para permitir el cumplimiento de este deber y el mantenimiento del servicio.

2.- Kide anitzeko organoetako kideek eskubidea dute euren eginkizunak aurrera eramateko beharrezkoak izan ditzaketen dokumentazioa eta informazioa eskatu eta eskuratzeko. Beraz, sailaren arautegian jasota egon beharko da zeintzuk izango diren horretarako prozedura eta epeak. Besterik zehaztu ezean, kideek idatziz eskatu beharko dute nahi duten dokumentazioa. Eskarian adierazi beharko dute horretarako eskubidea dutela kide anitzeko organoko kideak direlako, eta labur azalduko dute nola dokumentazio hori behar duten beren eginkizunak bete ahal izateko. Eskatzaileak horretarako eskubidea daukala behin egiaztaturik, hamabost (15) eguneko epean, gehienez ere sailak haren esku jarriko du dokumentazioa saileko Idazkaritzan.

2.- El Reglamento del Departamento establecerá el procedimiento y los plazos que permitan el ejercicio por parte de las y los miembros del órgano colegiado de su derecho a solicitar y acceder a toda la documentación e información necesaria para el ejercicio de sus funciones. En defecto de previsión al respecto, el procedimiento requerirá solicitud por escrito de la documentación requerida con indicación de la calidad de miembro del órgano colegiado que le legitima y una mínima justificación sobre la necesidad de la documentación requerida para el ejercicio de sus funciones. La documentación que obre en el departamento se pondrá a disposición de la persona solicitante una vez verificada su legitimación al efecto en un plazo no superior a quince (15) días en las dependencias de la Secretaría del Departamento.

19. artikulua.- Kide anitzeko organoa eratzea.

Artículo 19.- Constitución del órgano colegiado.

1.- Kide anitzeko organoa balioz eratzeko, beharrezkoa da kideen gehiengo osoa egotea lehen deialdian, edo kideen heren bat egotea, gutxienez, bigarren deialdian. Sailaren arautegian zehaztuta egon behar da lehen eta bigarren deialdiaren artean egon beharreko tartea. Bestelakorik adierazi ezean, deialdi batetik bestera arteko tartea 30 minutukoa izango da. Organoko buruak eta idazkariak beti egon behar dute bileran edo, bestela, euren ordezkoek.

1.- El órgano colegiado quedará válidamente constituido en primera convocatoria con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y, en segunda convocatoria, con la presencia de al menos la tercera parte de sus miembros. El Reglamento de Departamento establecerá el plazo a respetar entre la primera y segunda convocatoria. De no establecerse otra cosa se entenderá que deberá mediar entre ambas un plazo de 30 minutos. En todo caso, será necesaria la asistencia de la Presidencia del órgano y de la persona que ocupe la Secretaría o, en su caso, de las personas que les sustituyan.

2.- Organoak eratzeko quorumari dagokionez, ez dira kontuan hartuko 21. artikuluari jarraituz eskuordetutako botoak.

2.- A los efectos de alcanzar el quórum constitutivo, no se computarán las delegaciones de voto reguladas en el artículo 21.

3.- Kide anitzeko organoa bigarren deialdian eratzeko beharrezko den quoruma botazio guztietan izango da beharrezkoa.

3.- El quórum necesario para la constitución en segunda convocatoria habrá de mantenerse en toda votación.

20. artikulua.- Bileren nondik norakoak.

Artículo 20.- Desarrollo de la sesión.

1.- Kide anitzeko organoko buruak bermatu egin behar du bilera behar bezala betetzen ari dela eta, arrazoirik egonez gero, bertan behera uzteko erabakia har dezake.

1.- Corresponde a la Presidencia del órgano colegiado asegurar un desarrollo ordenado de la sesión, que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada.

2.- Eztabaidak aztergaien zerrendari jarraiki egin behar dira. Dena dela, komenigarria izanez gero, kide anitzeko organoak bileraren ordena aldatzea erabaki dezake organoko buruak hala proposatuta.

2.- Los debates se ajustarán al orden del día. No obstante, podrá ser alterada la secuencia por acuerdo del órgano colegiado cuando así lo aconsejen las circunstancias y a propuesta de quien presida la sesión.

3.- Beharrezko jotzen badu, organoko buruak gaia bozkatu aurreko eztabaidaren denbora muga dezake, bai eta ordura arte egon daitezkeen parte hartzeen kopurua ere.

3.- La Presidencia del órgano podrá limitar, si las circunstancias así lo aconsejan, el tiempo total del debate o el número de intervenciones sobre un tema antes de pasar a la correspondiente votación.

4.- Kide anitzeko organoko buruaren iritziz egokia bada, kide ez diren pertsonak gonbida ditzake bilerara, aztergaien zerrendako punturen bati buruzko iritzia edo informazioa eman dezaten. Bileran gonbidatuak izan direla jaso behar da aktan, eta ez dute botorik emateko eskubiderik izango.

4.- La Presidencia del órgano colegiado podrá invitar a sus reuniones a personas que no pertenezcan al mismo cuando lo estime oportuno, con el objeto de que aporten opiniones o informaciones de interés para el órgano colegiado en asuntos relacionados con algún punto del orden del día. Se hará constar en el acta de la reunión la asistencia de invitados o invitadas, quienes en ningún caso tendrán derecho a voto.

21. artikulua.- Bozketa.

Artículo 21.- Votación.

1.- Erabakiak hartu ahal izateko, emandako boto baliodunen gehiengo soila beharko da, Estatutuek, sailaren arautegiak edo gainerako lege xedapenek beste gehiengoren bat eskatzen duten kasuetan izan ezik. Beraz, proposamen bakarra dagoenean, aurrera egingo du kontrako baino aldeko boto gehiago lortzen baditu. Bi proposamen badaude, aldeko boto gehien lortzen dituena onartuko da. Proposamenak bi baino gehiago direnean, emandako botoen gehiengo osoa lortzen duena onartuko da; edo, lehenengo botazioan boto gehien lortu dituzten bi proposamenak hartuta, bigarren botazioan boto gehien lortzen dituena. Berdinketa izanez gero, berriro egingo da botazioa; orduan ere berdinketa izanez gero, organoko buruaren kalitate botoak erabakiko du.

1.- Los acuerdos habrán de adoptarse por mayoría simple de votos válidamente emitidos, excepto en los supuestos en los que los Estatutos, el propio Reglamento de Departamento u otras disposiciones legales o reglamentarias exijan una mayoría diferente. En consecuencia, en caso de que existiera una única propuesta, ésta quedará aprobada si cuenta con más votos afirmativos que negativos. Si hubiera dos propuestas, se aprobará la que más votos obtenga. Habiendo más de dos propuestas, quedará aprobada aquella que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos, o, en segunda votación, la que obtenga más votos de entre las dos más votadas en la primera votación. En caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva votación y, si persistiera el empate, la Presidencia del órgano deberá ejercer el voto de calidad.

2.- Botazioa isilpekoa izango da kide anitzeko organoko kideren batek hala eskatzen duenean, eta pertsonei buruzkoa denean beti izango da isilpekoa.

2.- La votación será secreta siempre que lo solicite alguna o algún miembro del órgano colegiado y, en todo caso, cuando afecte a personas.

3.- Aurkako botoa ematen dutenek edo abstenitu egiten direnek ez dute erantzukizunik izango kide anitzeko organoak hartutako erabakietan, baldin eta jasota geratzen bada aurkako botoa eman dutela. Horretarako, botazioa isilpekoa denean, organoko idazkariari eman beharko zaio boto txartela botazioaren unean. Boto txartel hori aktari erantsiko zaio.

3.- Quienes voten en contra y hagan constar su oposición o quienes se abstengan quedarán exentos o exentas de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos del órgano colegiado. A tal efecto, cuando la votación sea secreta, el interesado o la interesada, en el mismo acto de votación, deberá entregar su papeleta a la Secretaría del órgano, que quedarán adjuntados al acta.

4.- Hauteskunde prozesuetan izan ezik, sailaren arautegiak botoa kide anitzeko organoko beste kide bati eskuordetzeko aukera jaso ahal du, bai eta arautu ere. Kide anitzeko organoko kideek boto bakar bat izan dezakete eskuordetuta. Organoko kideek idatziz adierazi behar dute botoa eskuordetu egin dutela, eta idatzi hori bilerako aktari erantsiko zaio.

4.- salvo en procesos electorales, el Reglamento de Departamento podrá admitir y en tal caso regular la delegación de voto en otras u otros miembros del órgano colegiado. Cada miembro del órgano colegiado podrá ejercer como máximo un voto delegado. La delegación deberá estar formalizada por escrito e incorporarse como anexo al Acta de la sesión.

5.- Kide anitzeko organoko kideek aktan agerraraz dezakete euren boto partikularra eta boto hori emateko arrazoiak. Halakorik egiteko asmoa izanez gero, bileran bertan adierazi beharko dute eta idatziz aurkeztu, 48 orduko epean, aktan jasota gera dadin. Unibertsitateko beste organo batzuei egindako proposamenak badira, kideen boto partikularrak beti aurkeztuko dira proposamenekin batera. Bestalde, euren parte hartzea edo proposamena aktan hitzez hitz jasotzea eskatzeko eskubidea dute organoko kideek. Horretarako, idatziz aurkeztu behar dute testua eskaera egin eta segituan edo, bestela, organoko buruak adierazitako epean.

5.- Las y los miembros del órgano colegiado podrán hacer constar en el acta su voto particular y los motivos que lo justifican poniendo de manifiesto en la sesión su intención de presentarlo y debiendo aportarlo por escrito en el plazo de 48 horas para su incorporación al acta. Cuando se trate de propuestas realizadas a otros órganos de la Universidad, los votos particulares de sus miembros se harán constar siempre conjuntamente con aquéllas. Asimismo, cualquier miembro tendrá derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale la presidencia, el texto que se corresponda fielmente con su intervención.

22. artikulua.- Bilerako akta.

Artículo 22.- Del acta de la sesión.

1.- Idazkariak egin behar du bilerako akta. Akta bileran bertan edo hurrengoan onartu behar da, eta aktaren zirriborroa hurrengo bilerako aztergaiei dagozkien dokumentuekin batera banatuko da. Akta bi hizkuntza ofizialetan egon behar da idatzita.

1.- La Secretaría levantará acta de la sesión. Las actas, que deberán estar en las dos lenguas cooficiales, se deberán aprobar en la misma o siguiente sesión y los borradores de las mismas se adjuntarán a la documentación que acompaña el orden del día de aquélla.

Aktak onartu ostean, idazkariak sinatu behar ditu eta organoko buruak ontzat eman.

Una vez aprobadas serán firmadas por la Secretaría con el Visto Bueno de la Presidencia.

2.- Aktan honako hauek jaso behar dira nahitaez: bilerara etorri direnen zerrenda, eta bilera amaitu aurretik azalpena emanez ezin bertaratu izana adierazi dutenen berariazko aipamena; aztergaiak; bilera non eta zein ordutan egin den; bileran aztertutako puntuak; botazioak nola egin diren eta emaitzak; hartutako erabakien edukia eta, egoki joz gero, arrazoien azalpen laburra.

2.- El acta incluirá necesariamente la relación de personas asistentes, con mención expresa de quienes antes de la finalización de la sesión hayan excusado su presencia, el orden del día, el lugar y la hora en la que se ha celebrado la sesión, los puntos tratados, forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos adoptados, en su caso, con una sucinta motivación.

3.- Boto partikularrak ere jasoko dira aktan, kide anitzeko organoko kasuan kasuko kideek hala eskatzen badute. Kide anitzeko organoko kideek euren parte hartzea edo proposamena aktan hitzez hitz jasotzeko eska dezakete. Horretarako, idatziz aurkeztu behar dute testua eskaera egin eta segituan edo, bestela, organoko buruak adierazitako epean.

3.- En el acta figurarán, a solicitud de las y los miembros del órgano colegiado interesados, los votos particulares en su caso formalizados. Cualquier miembro del órgano colegiado puede solicitar la trascripción íntegra de su intervención o propuesta siempre que la aporte por escrito de forma inmediata o, en su caso, en el término que determine la Presidencia del órgano.

4.- Kide anitzeko organoko kideek aktan aldaketak egiteko proposamenak egin ditzakete akta onartzeko unean. Idazkariak egiaztatu egingo ditu proposatutako aldaketak eta, gehiengoak aldeko botoa ematen badu, onartu egingo dira.

4.- Las y los miembros del órgano colegiado podrán proponer modificaciones al acta en el momento en que sea sometida a su aprobación. La Secretaría contrastará la propuesta de modificación que será aprobada con el voto favorable de la mayoría.

5.- Kide anitzeko organoa aldatu baino lehen, bilera egin beharko da onartzeke dauden akta guztiak onartzeko. Bilera hori egitea ezinezkoa bada, akten zirriborroak bidaliko zaizkie kide anitzeko organoko kide zirenei, eta hamar eguneko epea eman edukiari buruzko erreklamazioak egin ditzaten. Esandako epearen barruan erreklamaziorik aurkezten ez bada, aktak onartutzat emango dira; erreklamaziorik aurkeztuz gero, berriz, kide anitzeko organo berrituak egin beharreko lehenengo bileran onartu beharko dira.

5.- Previa a la renovación del órgano colegiado se deberá convocar una sesión para la aprobación de las actas pendientes. En caso de que dicha convocatoria o sesión no hubiera sido posible, se remitirá el borrador de éstas a quienes eran miembros del órgano colegiado, que dispondrán de un plazo de diez días para hacer reclamaciones sobre su contenido. En el caso de que no se produzcan reclamaciones sobre su contenido transcurrido dicho plazo, se considerarán aprobadas; en caso contrario, se someterán a su aprobación en la siguiente sesión del órgano renovado.

23. artikulua.- Erabakiak argitaratzea.

Artículo 23.- Publicidad de los acuerdos.

1.- Idazkariak kide anitzeko organoak hartutako erabakien fede eman eta ziurtagiriak egingo ditu.

1.- La Secretaría dará fe de los acuerdos adoptados por el órgano colegiado y librará las correspondientes certificaciones.

2.- Sailaren arautegiak zehaztuko du hartutako erabakiak argitara emateko prozedura. Beranduen jota hiru egun balioduneko epean argitaratu beharko dira eta, betiere, datuak babesteko legeriak dioena errespetatuta. Organoko idazkariak eta buruak bermatu egin beharko dute bileran hartutako erabakiak argitaratu egiten direla eta gutxien dela hilabete bat egongo direla ikusgai. Arautegiak ez badu zehazten nola emango diren argitara erabakiak, sailak hartutako erabakien zerrenda jasoko duen ziurtagiria egingo du idazkariak, eta ziurtagiri hori emango da argitara. Ziurtagiria saileko idazkaritzako iragarki oholean jarriko da, bai eta sailaren ohol birtualean ere, halakorik egonez gero.

2.- El Reglamento de Departamento establecerá el procedimiento de publicación de los acuerdos adoptados, en un plazo máximo de tres días hábiles, debiendo respetarse, en todo caso, la normativa vigente en materia de protección de datos. En cualquier caso, la Secretaría y la Presidencia del órgano deberán garantizar la efectividad y permanencia de la publicidad de los acuerdos adoptados como mínimo un mes desde su publicación. En caso de no establecerse ninguna previsión al respecto la publicidad de los acuerdos se realizará mediante certificado de la Secretaría en el que se limite a citar la relación de acuerdos adoptados por el Departamento. Dicho certificado se colgará en el tablón de anuncios de la secretaria del Departamento y, en su caso, en el tablón virtual del Departamento.

24. artikulua.- Erabakiak betearazi eta jakinaraztea eta errekurtsoak.

Artículo 24.- Ejecutabilidad, notificación y recursos.

1.- Kide anitzeko organoak hartutako erabakiek onartzen direnetik aurrera izango dituzte ondorioak, erabakian bertan beste ezer adierazi ezean. Erabakien berri eman beharko zaie kasuan kasuko organoei.

1.- Los acuerdos adoptados por el órgano colegiado serán efectivos desde su aprobación, si en los mismos no se hubiera dispuesto otra cosa. De los acuerdos se dará traslado a los órganos que corresponda.

2.- Pertsonei buruzko erabakiak, irakaslana esleitzekoak eta lanpostuen zerrendan edo kontratuko langileen zerrendan eragina dutenak zuzenean jakinarazi behar zaizkie interesdunei. Erabakiek jakinarazpena egiten den unetik aurrera izango dute eragina, eta jakinarazpenak Administrazio Prozeduraren Legean xedatutako moduan egin beharko dira.

2.- Los acuerdos nominativos, los de asignación de docencia o los afecten a la Relación de Puestos de Trabajo o el equivalente en personal contratado habrán de notificarse a las personas a las que afecten directamente. El acuerdo será efectivo desde el momento en que se produzca la citada notificación en los términos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.- Oinarrizko arautegi honetan aipatutako kide anitzeko organoek hartzen dituzten erabakien kontra gorako errekurtsoa aurkez dakioke errektoreari, erabakia hartu zen bilerako akta argitaratu eta hilabeteko epean.

3.- Contra los acuerdos de los órganos colegiados relacionados en este Reglamento Marco es posible interponer ante el Rectorado el correspondiente recurso de alzada en el plazo de un mes desde la publicación del acta en el que se produjo el acuerdo.

4.- Pertsonei buruzko erabakien kontra gorako errekurtsoa aurkez dakioke errektoreari, erabakia interesdunari jakinarazi eta hilabeteko epean.

4.- Contra los acuerdos nominativos es posible interponer el correspondiente recurso de alzada ante el Rectorado en el plazo de un mes desde la fecha de notificación del acuerdo al interesado o interesada.

BIGARREN KAPITULUA

CAPÍTULO SEGUNDO

KIDE BAKARREKO ORGANOAK

DE LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES

25. artikulua.- Xedapen orokorra.

Artículo 25.- Disposición general.

1.- Saileko kide bakarreko organoak dira zuzendaria, idazkaria eta, egonez gero, sail ataleko koordinatzailea.

1.- Son órganos unipersonales del Departamento el Director o Directora y el Secretario o Secretaria, así como, en su caso, el Coordinador o Coordinadora de Sección.

2.- Saileko zuzendari eta idazkari akademiko karguetan aritzeko, arduraldi osoko kontratua izan behar da, legerian xedatutako salbuespenetan izan ezik.

2.- Para el desempeño de los cargos de Dirección y Secretaría Académica del Departamento se requiere la dedicación a tiempo completo, sin perjuicio de las excepciones contempladas en la legislación.

I. ATALA

SECCIÓN I

SAILEKO ZUZENDARIA

DEL DIRECTOR O DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO

26. artikulua.- 1.- Zuzendaria saileko kontseiluak aukeratuko du, saileko kide diren irakasle eta ikertzaile iraunkor doktoreen artetik, eta UPV/EHUko errektoreak izendatuko du.

Artículo 26.- 1.- La o el Director es elegido por el Consejo del Departamento, de entre el personal docente e investigador permanente doctor miembro del mismo, y nombrado por la Rectora o Rector.

2.- Sailean zuzendaririk ez badago, edo ezin baditu bete eginkizunak luzaroan, saileko idazkariak edo, bestela, saileko kategoria eta antzinatasunik handieneko kideak, horren berri eman beharko dio idazkari nagusiari, eta batzorde iraunkorra edo, bestela, saileko kontseilua, premiazko bilerara deitu. Bilera horretan behin-behineko zuzendaria aukeratuko da baldintzak betetzen dituztenen artetik, baina, bitartean, kategoria eta antzinatasunik handieneko kideak beteko ditu saileko zuzendari eginkizunak, eta, era berean, bera izango da bilerako buru. Bestalde, artikulu honetan xedatutako eginkizunak betetzen ez badira, edo hiru hilabete baino gehiago igaro eta zuzendaririk aukeratu ez bada dena delakoagatik, errektoreak ofizioz izendatuko du aldi baterako zuzendaria, kasuan kasuko erantzukizunei kalterik egin gabe.

2.- En el supuesto de inexistencia de Director o Directora del Departamento o ante su imposibilidad prolongada de actuación, el Secretario o Secretaria del Departamento o, en su defecto, la o el miembro de mayor categoría y antigüedad lo notificará a la Secretaría General y convocará con carácter de urgencia a la Comisión Permanente o, en su defecto, al Consejo de Departamento para que designe a quien, cumpliendo los requisitos exigibles para ello, asumirá provisionalmente la Dirección del Departamento. La sesión será presidida por la o el miembro de mayor categoría y antigüedad, quien, entre tanto, ejercerá la Dirección del Departamento. En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que este artículo le impone o cuando por otras circunstancias transcurran más de tres meses sin elegir a un nuevo Director o Directora, el Rectorado, sin perjuicio de deducir las responsabilidades que en su caso se deriven, designará de oficio a quien transitoriamente haya de asumir la Dirección.

3.- Zuzendariaren agintaldia lau urtekoa izango da eta Saileko arautegiak mugatu ahal izango du zuzendariak zenbat agintaldi egin ditzakeen segidan.

3.- El mandato del Director o Directora será de cuatro años. El Reglamento de Departamento podrá limitar el número de mandatos consecutivos.

4.- Zuzendariak Estatutuetako 180.2 artikuluan jasotako arrazoiengatik utziko du kargua. Estatutuetako 172. artikuluan Unibertsitateko Klaustroaren zentsura mozioari buruz zehaztutakoa saileko kontseiluari dagokiola ulertuko da.

4.- Los Directores y Directoras cesan por las causas recogidas en el artículo 180.2 de los Estatutos. Las referencias al Claustro Universitario en relación con la moción de censura prevista en el artículo 172 de los Estatutos se entenderán hechas al Consejo de Departamento.

27. artikulua.- Irakaslanetik salbuestea.

Artículo 27.- Exención de sus obligaciones docentes.

1.- Errektoreak irakaslanetik salbuetsi ahal izango ditu zuzendariak, gehienez ere arduraldiaren erdiraino.

1.- Los y las Directoras podrán ser eximidas por el Rector o Rectora de sus obligaciones docentes hasta un máximo de la mitad de su dedicación.

2.- Agintaldia amaitzean, zuzendariak irakaslanetik neurri berean salbuetsita egoteko eskubidea du hasita dagoen lauhilekoa bukatu arte, ohiko azterketen aldia barne. Horretarako, gutxienez hiru urte eman behar izan ditu karguan.

2.- Finalizado su mandato, tendrán derecho a mantener la misma reducción de sus obligaciones docentes hasta la finalización del cuatrimestre en curso, incluido el período de exámenes ordinarios, siempre que hayan permanecido en el cargo correspondiente durante un período igual o superior a tres años.

28. artikulua.- Saileko zuzendariaren eginkizunak.

Artículo 28.- Funciones de la Dirección del Departamento.

1.- Hauek dira saileko zuzendariaren eginkizunak:

1.- Corresponden al Director o Directora del Departamento las funciones siguientes:

a) Sailaren ordezkari izatea.

a) Representar al Departamento.

b) Saileko kontseiluko burua izatea, baita, dagokionean, saileko batzorde iraunkorreko burua ere, saileko arautegiari jarraiki.

b) Presidir el Consejo del Departamento y, en su caso, su Comisión Permanente, de acuerdo con el Reglamento del Departamento.

c) Saileko kideen eskari eta proposamenak jaso eta bideratzea.

c) Recibir y canalizar las peticiones y sugerencias de las personas integrantes del Departamento.

d) Saileko administrazio eta zerbitzuetako langileen zuzendari funtzionala izatea.

d) Dirigir funcionalmente al personal de administración y servicios adscrito al mismo.

e) Sailaren urteko memoria, eginkizunen plana eta txosten ekonomikoa egitea.

e) Elaborar la Memoria anual, el Plan de actividades y el Informe económico del Departamento.

f) Saileko kide anitzeko organoek hartutako erabakiak betetzea.

f) Ejecutar los acuerdos adoptados por los órganos colegiados del Departamento.

g) Irakaskuntza normaltasunez eta eman egiten dela zaintzea eta ebaluazio probak egin egiten direla zaintzea.

g) Supervisar la normal y efectiva impartición de la docencia y realización de las pruebas de evaluación.

h) Zientzia, teknika, giza zientzia eta artearen arloko ikerlanak egiteko sailak egiten dituen kontratuak sinatzea.

h) Suscribir los contratos del Departamento para la celebración de trabajos de investigación científica, técnica, humanística o artística.

i) Isilpeko informazioa jasotzea eta diziplina espedientea irekitzeko proposamena egitea, betiere bere eskumenen arloan.

i) Ordenar la apertura de información reservada y la propuesta de apertura de un expediente disciplinario en el ámbito de su competencia.

j) Saileko beste organo batzuei eman ez zaizkienak, unibertsitateko gobernu organoek eskuordetutakoak eta Estatutuek nahiz indarreko legeriak esleitzen dizkiotenak.

j) Cualesquiera otras que no estén atribuidas a otros órganos del Departamento o le deleguen los órganos de gobierno universitario o le sean asignadas por los Estatutos o la legislación vigente.

2.- Era berean, lankidetza hitzarmenak sinatuko ditu, Gobernu Kontseiluaren jarraibideek xedatutako baldintzetan.

2.- Le corresponderá, asimismo, la suscripción de convenios de colaboración en los términos que establezcan las directrices del Consejo de Gobierno.

II. ATALA

SECCIÓN II

SAILEKO IDAZKARIA

DEL SECRETARIO O SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO

29. artikulua.- 1.- Saileko idazkaria errektoreak izendatuko du, zuzendariak proposatuta. Jardunean dagoen irakasle edo ikertzaile bat izango da.

Artículo 29.- 1.- La o el Secretario del Departamento será nombrado por el Rector o Rectora, a propuesta del Director o Directora. El nombramiento se hará de entre el personal docente e investigador en activo.

2.- Honako hauek izango dira kargua uzteko arrazoi: dimisioa, heriotza, ezintasun legala, kargurako gaitasuna kenduta izatea, UPV/EHUko kide izateari uztea edo errektoreak hala erabakitzea, zuzendariak proposatuta.

2.- Cesará por dimisión, fallecimiento, incapacidad legal, inhabilitación, por dejar de pertenecer a la UPV/EHU y por resolución de la Rectora o Rector, a propuesta de la Directora o Director.

3.- Idazkariari dagokio saileko idazkaritza akademikoak berezkoak dituen eginkizunak betetzea, baita zuzendariari laguntzea ere.

3.- Corresponde al Secretario o Secretaria el ejercicio de las funciones inherentes a la Secretaría Académica del Departamento, así como el apoyo a la Dirección del mismo.

4.- Idazkariak saileko gobernu, ordezkaritza eta administraziorako kide anitzeko organoen ekintza eta erabakien fede ematen du; akta liburuak egiteaz eta zaintzeaz arduratzen da eta ziurtagiriak egiten ditu, hala erabakienak nola saileko dokumentazio ofizialean jasota dauden ekintza edo gertakarienak.

4.- El o la Secretaria es la fedataria de los actos y acuerdos de los órganos colegiados de gobierno, representación y administración del Departamento, cuida de la formación y custodia de los libros de actas y libra las certificaciones oportunas de los acuerdos y de cuantos actos o hechos consten en la documentación oficial del Departamento.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.- 1.- Arautegi hau eta sailen arautegiak indarrean jarri arren, saileko organoetako lehengo kideek agintaldia agortu arte jarraituko dute postuetan.

Primera.- 1.- La entrada en vigor del presente Reglamento y la de los Reglamentos de Departamento no afectará a la duración del mandato de sus órganos unipersonales que continuarán en el mismo por el período que falte hasta su finalización.

2.- Saileko gobernuko kide anitzeko organoek egungo osaera izango dute kasuan kasuko organoko kideak berritzea egokitu arte. Organoak berritzean, arautegi honetan zehaztutakoari jarraituz berritu beharko dira, eta, edozelan ere, Estatutuak indarrean sartu eta bi urteko epean berritu beharko dira, hau da: 2013ko otsailaren 24a baino lehen.

2.- Los órganos colegiados de Gobierno de los Departamentos mantendrán su composición actual hasta tanto proceda la renovación y se constituyan conforme a la nueva regulación prevista en el presente reglamento, lo que deberá tener lugar en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de los Estatutos, esto es, antes del 24 de febrero de 2013.

Bigarrena.- Ikasketa plan zaharrak desagertu bitartean, arautegi honetan egiten diren graduko ikasleei buruzko aipamenak lehenengo zikloko ikasleei ere badagozkiela ulertuko da; eta masterreko ikasleei buruzkoak, berriz, bigarren zikloko ikasleei ere bai.

Segunda.- En tanto no se extingan definitivamente las antiguas enseñanzas en las referencias realizadas en el presente reglamento al alumnado de grado se entenderá incluido el alumnado de primer ciclo y en las hechas al alumnado de master el alumnado de segundo ciclo.

Hirugarrena.- Sailen oinarrizko arautegi hau indarrean jartzen denetik, sailek sei hilabeteko epea izango dute beren arautegiak honetara egokitzeko. Horretarako, Idazkaritza Nagusiak eredu arautu bat emango die.

Tercera.- En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento Marco los Departamentos deberán adaptar sus reglamentos a lo establecido en el mismo. A tal efecto la Secretaría General facilitará un modelo normalizado.

Epe hori igarota aurreko sailen arautegiak ezin izango dira erabili, salbu eta izenari, egoitzari, atalei eta batzorde iraunkorrari dagozkien pasarteak, baldin eta arautegi honetan ezarritakoari kontra egiten ez badiote.

Transcurrido dicho plazo resultarán inaplicables los Reglamentos de Departamento anteriores excepto en las previsiones sobre denominación, sede, secciones y comisión permanente que no se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da UPV/EHUko sailen oinarrizko aurreko arautegia, 2005eko urriaren 26ko EHAAn argitaratu zena. Era berean, indargabetuta geratzen dira arautegi honetan xedatutakoari kontra egiten dioten gainontzeko arautegi guztiak. Oinarrizko arautegi honetara egokitutako sailen arautegiak indarrean sartu bezain laster, sailen oraingo arautegiak indargabetuta geratuko dira.

Queda derogado el Reglamento marco de los Departamentos de la UPV/EHU, publicado en el BOPV de 26 de octubre de 2005 y demás normativa que contradiga lo dispuesto en el presente Reglamento. Los actuales Reglamentos de Departamento quedarán completamente derogados a la entrada en vigor de los nuevos adaptados al presente Reglamento Marco.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Erabaki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Reglamento Marco entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común