Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

222. zk., 2010eko azaroaren 18a, osteguna

N.º 222, jueves 18 de noviembre de 2010


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila
Vivienda, Obras Públicas y Transportes
5448
5448

AGINDUA, 2010eko azaroaren 3koa, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuarena, babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak zehazteari buruzkoa.

ORDEN de 3 de noviembre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, sobre determinación de los precios máximos de las viviendas de protección oficial.

Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 6. artikuluak xedatzen duenez, babes ofizialeko etxebizitzen lehen eta bigarren eskualdatzeetako eta ondorengo eskualdatzeetako gehieneko prezioak dagokion etxebizitzaren edo eranskinaren azalera erabilgarria Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren aginduaren bidez zehaztuko den diru-kopuru batekin biderkatuta kalkulatuko dira, etxebizitza motaren eta etxebizitza dagoen udalerriaren arabera. Dekretu hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2008ko martxoaren 28an, 59. zenbakian. Era berean, prezioen aginduek alokairu-kontratuei aplikatzekoak diren gehieneko errentak erregulatuko dituztela aipatzen da artikulu horretan.

El Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 59, de 28 de marzo de 2008, dispone en su artículo 6 que los precios máximos en primeras, y segundas y posteriores transmisiones de viviendas de protección oficial, se calcularán multiplicando la superficie útil de la vivienda o anejo de que se trate por una cantidad que se determinará mediante Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en función del tipo de vivienda y del municipio donde se encuentren. Del mismo modo se señala en el citado artículo que las Órdenes de precios regularán las rentas máximas aplicables a los contratos de arrendamiento.

Aurreikuspen horiek kontuan hartuta eman zen babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak zehazteari buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Agindua, 2008ko maiatzaren 15ekoa, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zena 2008ko maiatzaren 28an, 100. zenbakian. Gerora, aldatu egin zen babes ofizialeko etxebizitzen inguruko zenbait agindu aldatzeko den Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2009ko abenduaren 10eko Aginduaren bitartez (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 2009ko abenduaren 29koa, 249. zenbakia).

En desarrollo de tales previsiones, se dictó la Orden de 15 de mayo de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre determinación de precios máximos de viviendas de protección oficial, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 100, de 28 de mayo de 2008, que posteriormente fue modificada mediante la Orden de 10 de diciembre de 2009, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, de modificación de diversas órdenes en materia de viviendas de protección oficial, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 249, de 29 de diciembre de 2009.

Igarotako denbora ikusita, beharrezkoa da prezio horiek eguneratzea babes ofizialeko etxebizitzen gaur egungo inguruabarrei egokitzeko.

Dado el tiempo transcurrido, es preciso actualizar dichos precios para adecuarlos a las circunstancias actuales de las viviendas de protección oficial.

Lehenengo egokitzapena azalera-eskubidean eskualdatutako babes ofizialeko etxebizitzen prezioan egingo da, hau da, azken urte hauetan Eusko Jaurlaritzak, oro har, eraikitakoetan. Eraikitako etxebizitza m² bakoitzeko gehieneko prezioa % 2 igoko da, eraikingintzako arau tekniko berriak aplikatzeak ekarri dituen kostuak gehitzearen (% 0,2) eta 2008ko uztailaren 1etik 2010eko ekainaren 30 bitartean izandako eraikingintza-kostuen gehitzearen ondorioz (% 1,8).

La primera adecuación se practica sobre el precio de las viviendas de protección oficial trasmitidas en derecho de superficie -las construidas como norma general por el Gobierno Vasco en los últimos años-, cuyo precio máximo por m² de vivienda construida se incrementa un 2% debido al incremento de costes sufrido por aplicación de las nuevas normas técnicas de edificación (0,2%) y al incremento de los costes de la edificación entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2010 (1,8%).

Prezio hori zehaztuta, bigarren egokitzapena egin behar da, jabetza osoko babes ofizialeko etxebizitzena, aurreko zenbatekoari % 10 gehitu behar baitzaio lurzoruaren eragin-balioa dela-eta.

Determinado este precio, surge automáticamente el correspondiente a las viviendas de protección oficial en propiedad plena, segunda adecuación, al incrementar la cantidad resultante anterior en un 10% por la repercusión del valor del suelo.

Hirugarren egokitzapenari dagokionez, oro har alokairura bideratuta dauden erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzei (etxebizitza sozialak) % 10 gehituko zaie egun daukaten prezioa. Salbuetsita geratuko dira birkokatzeetarako edota alokairurako beste administrazio batzuei saltzeko diren etxebizitzak. Prezio horiek oso urruti daude eraikingintza-kostuekiko eta etorkizunean hurrenez hurren eta progresiboki egokitzen joan beharko dira, behar bezala balioesteko.

A las viviendas de protección oficial de régimen especial (viviendas sociales), tercera adaptación, cuyo destino generalizado es el de alquiler (salvo excepciones para realojos o venta a otras administraciones con destino al alquiler), se les incrementa el precio en un 10% sobre el vigente hasta ahora. Estos precios, en la actualidad, se encuentran muy distantes de sus costes de edificación, debiendo ser objeto de sucesivas y progresivas adaptaciones en el futuro, para su correcta puesta en valor.

Azalera-eskubideko etxebizitzen prezioa doitzeak automatikoki dakar jabetza osoko erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzena ere doitzea, aurreko zenbatekoa % 10 gehitzen baita lurzoruaren eragin-balioa dela-eta.

Este ajuste en precios que se practica sobre la modalidad en derecho de superficie, origina automáticamente el correspondiente a las viviendas de protección oficial de régimen especial en propiedad plena, al incrementar la cantidad resultante anterior en un 10% por la repercusión del valor del suelo.

Erregimen tasatu autonomikoko babes ofizialeko etxebizitzek egungo prezioei eusten diote, babes publikoko etxebizitzen prezio altuen mailan kokatzen baitira. Izan ere, etxebizitza libreen prezioak jaitsi egin dira azkenaldi honetan eta, horren ondorioz, etxebizitza tasatuen eta libreen arteko aldeak.

Las viviendas de protección oficial de régimen tasado autonómico mantienen básicamente sus precios actuales, dado que se sitúan en el escalón alto de precios de viviendas de protección pública habiendo descendido en los últimos tiempos el nivel de precios de las viviendas libres y, por tanto, los diferenciales de precios entre las viviendas tasadas y las libres.

Nolanahi ere, teknika berbera jarraituz, jabetza osoko erregimen tasatu autonomikoko babes ofizialeko etxebizitzen prezioa zehazteko gehieneko prezioak % 10 gehituko dira lurzoruaren eragin-balioa dela-eta.

No obstante y siguiendo la misma técnica, para determinar el precio de las viviendas de protección oficial de régimen tasado autonómico en plena propiedad se incrementan los precios máximos atribuibles en un 10% por la repercusión del valor del suelo.

Laugarren neurri zuzentzailea honako hau izango da: errentamenduari aplikatzekoak diren gehieneko errentan egiturak beherantz doitu erabat, salmenta-prezioen aldaketak haiengan izango lukeen eragina leuntzeko. Gehieneko kopuruak etxebizitza merkatuaren egungo beheranzko bilakaera eta alokairura mugatuko lirateke, Eusko Jaurlaritzak alokairurako merkatuan burutu dituen bitartekaritza-programetan jada aplikatu dituen beste doikuntza batzuekin bat etorrita.

Como cuarta medida correctora, se acomete un ajuste global a la baja en la estructura de rentas máximas aplicables al arrendamiento, para atenuar el impacto que en las mismas causaría la variación de los precios de venta, limitando sus cuantías máximas a la actual evolución bajista del mercado de vivienda y específicamente al del alquiler, en consonancia con otros ajustes ya practicados en los programas de intermediación en el mercado de alquiler que se han acometido desde el Gobierno Vasco.

Horrek, alokairuko gehieneko prezioak erabat arautzea dakar, hau da, egungo merkatuko baldintzetara egokitu eta prezio eskuragarriagoak bilatzea, alokairuan eskuratzeko egindako finantza-ahaleginek erosketan eskuratzeko egindakoekin alderatuta lehia-abantailak izan ditzaten.

Ello implica una completa regulación de los precios máximos de alquiler, adaptándolos a las condiciones actuales de mercado, y buscando unos precios más accesibles, con la idea de que los esfuerzos financieros para el acceso en alquiler presenten ventajas competitivas con sus equivalentes en compra.

Bide batez, arrazionalizatu egingo dira errentak kudeatzeko eta eguneratzeko eragiketa-mekanismoak, haiek zehazterakoan beharrezkoa den zuzentasuna eta kudeaketa azkarragoa eta eraginkorragoa uztartuz.

También se racionalizan, de paso, los mecanismos operativos de gestión y actualización de rentas, combinando la equidad en su determinación, con una gestión operativa más ágil y eficaz.

Bosgarren berritasun legez, gure araudigintzan lehenbizikoz arautuko dira erregimen autonomikoko zuzkidura-alojamenduen erabiltzaileek ordaindu beharreko kanonak, administrazioaren zain denbora luzean egonda gero, azkenean gauzatu egingo baitira.

Como quinta novedad, se regulan por primera vez en nuestra normativa los cánones a satisfacer por los usuarios de los alojamientos dotacionales de régimen autonómico, que alcanzan por fin vida real tras largo tiempo de espera administrativa.

Honako hau da seigarren eta azken berritasuna: azalera-eskubidearen gehieneko prezioaren oinarriak arautu egingo dira, lehenbizikoz.

Como sexta y última gran novedad, se acomete asimismo por primera vez, la regulación de los fundamentos del cálculo del precio máximo del derecho de superficie.

Azalera-eskubideko etxebizitzen prezioa kalkulatzeko metodologiak ezinbestean hartu du kontuan aldi baterako izaera duen eskubide horren balioa hutsa izango dela haren indarraldia agortzen denean (Administrazio honen ohiko praktikaren arabera, 75 urtera, eraikitakoaren jabetza osoa azalera-eskubidea laga zuen administraziora itzuliko delarik.

La metodología del cálculo del precio de las viviendas en derecho de superficie tiene necesariamente en cuenta que el valor de este derecho de carácter temporal, será igual a cero en el momento que expire el plazo de vigencia del mismo (en la práctica habitual de esta Administración, tras 75 años), revirtiendo la plena propiedad de lo edificado, a la administración cedente del derecho de superficie.

Balorazioa egiteko erreferentzia bezala hartu dira ondasun higiezinak eta eskubide jakin batzuk finantza-xede jakin batzuetarako balioztatzeko arauen gaineko martxoaren 27ko ECO/805/2003 Agindua (BOE, 85. zenbakia, 2003ko apirilaren 9koa). Agindu hori, urriaren 4ko EHA/3011/2007 Aginduaren bidez aldatua izan zen (BOE, 249. zenbakia, 2007ko urriaren 17koa).

La valoración se realiza tomando como referencia los criterios establecidos en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras (BOE n.º 85, de 9 de abril de 2003), modificada por la Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre (BOE n.º 249, de 17 de octubre de 2007).

Azalera-eskubidean erosita dauden etxebizitzen prezioa kalkulatzeko Agindu horren 53. artikuluan xedatutakoa hartuko da kontuan: hasierako balioa kalkulatzeko Aginduaren 45.2 artikuluari lotzen zaio; eskubidea iraungitzen den datan itzulketa-balioaren egungo balioa, 31.3 artikuluaren arabera kalkulatua; aipatutako balioak kalkulatzeko aplikatu beharreko eguneratze-tasa, 32. artikuluan jasotakoaren arabera. Horrez gainera, kontuan hartuko da Eusko jaurlaritzak ezarritako eskubidearen iraungitze-data (75 urte) eta lehenengo sei urteetan (0 urtetik 5. urtera) ez dagoela eraikinaren balio-galerarik, nahiz eta azalera-eskubidearen iraupen-aldia murrizten joan.

El cálculo del precio de los inmuebles sobre los que existe un derecho de superficie se efectúa en base a lo dispuesto en el artículo 53 de dicha Orden, que remite al artículo 45.2 de la misma para el cálculo del valor de partida; al valor actual del valor de reversión, en la fecha de extinción del derecho, calculado de acuerdo a su artículo 31.3; y a la tasa de actualización a aplicar para calcular los valores citados en base a lo contemplado en su artículo 32, tomando en consideración, adicionalmente, el plazo de extinción del derecho usualmente establecido por el Gobierno Vasco (75 años) y la presunción de que en los seis primeros años (del año 0 al año 5) no se produce depreciación de la edificación, aunque se vaya reduciendo el período de duración del derecho de superficie.

Gogoeta hori egiterakoan kontuan izan da azalera-eskubidea lurzorua sustatzaileari esleitzen zaion unean ematen dela (0 urtea) eta sustatzaileak burutu beharko duela sustapen-promozioa esleipendunei etxebizitzak entregatu arte.

Esta última consideración se realiza teniendo en cuenta que el derecho de superficie se otorga en el momento de la adjudicación del suelo al agente promotor (año 0), quien deberá acometer el proceso de promoción hasta la entrega de las viviendas a los adjudicatarios.

Esleipendunek etxebizitzak eskuratu ondoren, Eraikingintzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legeak (BOE 266. zenbakia, 1999ko azaroaren 6koa) ezarritakoaren bat etorriz, urte beteko bermea dago akabera-akatsentzat. Antzinatasunagatiko eraikinaren balio-galera ordutik aurrera ulertzen da hasten dela.

Una vez recibidas las viviendas por éstos, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE n.º 266, de 6 de noviembre de 1999) establece una garantía de un año para los defectos por acabados, por lo que es a partir de este momento cuando se puede considerar que se inicia el proceso de depreciación por antigüedad de la edificación.

Balioespen-prozesu hori modu laburtuan dago jasota III. eranskinean bildutako balio-galeren portzentajeen taulan. Haiek kalkulatzeko formulazioak daude zehaztuta, gorago aipatutako martxoaren 27ko ECO/805/2003 Aginduan xedatutako irizpideen araberakoak, hain zuzen. Ondasun higiezinak eta eskubide jakin batzuk finantza-xede jakin batzuetarako balioztatzeko arauen gaineko Agindua da eta urriaren 4ko EHA/3011/2007 Aginduaren bitartez aldatua izan zen.

Este proceso de valoración se recoge de una manera simplificada a través de la tabla de porcentajes de depreciación que figura en el anexo III, y se especifican las formulaciones empleadas para su cálculo en base a los criterios detallados establecidos en la precitada Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, modificada por la Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre.

Horren arabera, honako hau

En su virtud,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Xedea.

Artículo 1.- Objeto.

1.- Agindu honen helburu da babes ofizialeko etxebizitzen salmentako gehieneko prezioak eta urteko gehieneko errentak zehaztea, baita erregimen autonomikoko zuzkidura-alojamenduak okupatzeagatiko ordaindu beharreko hileko kanona zehaztea ere.

1.- La presente Orden tiene por objeto determinar los precios máximos de venta y las rentas máximas anuales de las viviendas de protección oficial y el canon mensual a satisfacer por la ocupación de los alojamientos dotacionales de régimen autonómico.

2.- Ondorio hauetarako, babes ofizialeko etxebizitzatzat joko dira erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak, erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak, hau da, etxebizitza sozialak, eta erregimen tasatu autonomikoko etxebizitzak.

2.- Se consideran viviendas de protección oficial a estos efectos las viviendas de protección oficial de régimen general, las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales, y las viviendas de régimen tasado autonómico.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZEN SALMENTAKO GEHIENEKO PREZIOAK

PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

2. artikulua.- Gehieneko prezioak.

Artículo 2.- Precios máximos.

1.- Azalera-eskubidean eraikitako babes ofizialeko etxebizitzen salmentako gehieneko prezioak eta jabetza osoan eraikitako babes ofizialeko etxebizitzena ondorengo artikuluetan ezarritakoaren arabera kalkulatuko dira.

1.- Los precios máximos de venta de las viviendas de protección oficial edificadas en derecho de superficie y de las viviendas de protección oficial edificadas en propiedad plena se calcularán con arreglo a lo establecido en los artículos siguientes.

2.- Ordezko bizilekua emateko babes ofizialeko etxebizitzen prezioa zehazteko babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 38. artikulua eta Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzko ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuak 23. artikulua hartuko dira kontuan.

2.- Los precios de las viviendas de protección oficial destinadas a realojos se determinarán de conformidad con lo previsto en los artículos 38 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, y 23 del Decreto 105/2008, de 3 de junio, de medidas urgentes en desarrollo de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

3. artikulua.- Azalera-eskubidean eraikitako babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak kalkulatzeko sistema.

Artículo 3.- Sistema de cálculo de los precios máximos de las viviendas de protección oficial edificadas en derecho de superficie.

1.- Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzen edota azalera-eskubidean eraikitako etxebizitza sozialen gehieneko prezioa kalkulatzeko oinarrizko prezioa eta etxebizitzen metro koadro erabilgarriak biderkatuko dira.

1.- Los precios máximos de las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales edificadas en derecho de superficie se determinarán multiplicando el precio base por el número de metros cuadrados útiles de las viviendas.

2.- Babes ofizialeko erregimen orokorreko eta erregimen tasatu autonomikoko etxebizitzen gehieneko prezioak honela zehaztuko dira:

2.- Los precios máximos de las viviendas de protección oficial de régimen general y de régimen tasado autonómico edificadas en derecho de superficie se determinarán del siguiente modo:

a) Etxebizitzaren lehenengo 45 metro koadro erabilgarriak. Oinarrizko prezioa 1,15ekin biderkatuta.

a) Los primeros 45 metros cuadrados útiles de la vivienda. Precio base multiplicado por 1,15.

b) Etxebizitzaren 45 metro koadro erabilgarritik 60ra bitarte. Oinarrizko prezioa 1,10ekin biderkatuta.

b) A partir de los 45 hasta los 60 metros cuadrados útiles de la vivienda. Precio base multiplicado por 1,10.

c) Etxebizitzaren 60 metro koadro erabilgarritik 75era bitarte. Oinarrizko prezioa 1ekin biderkatuta.

c) A partir de los 60 hasta los 75 metros cuadrados útiles de la vivienda. Precio base multiplicado por 1.

d) Etxebizitzaren 75 metro koadro erabilgarritik 90era bitarte. Oinarrizko prezioa 0,8rekin biderkatuta.

d) A partir de los 75 metros cuadrados útiles de la vivienda hasta los 90 metros cuadrados. Precio base multiplicado por 0,8.

e) Arauaren arabera aurreikusitako zirkunstantziak tarteko, etxebizitzak 90 metro koadro baino gehiago baditu, 90 metro koadrotik aurrera oinarrizko prezioa 0,8rekin biderkatuta aplikatuko da.

e) En el supuesto de que la vivienda disponga, por las circunstancias previstas reglamentariamente, de más de 90 metros cuadrados, se aplicará desde los 90 metros cuadrados el precio base multiplicado por 0,8.

f) Dentsitate baxuko eraikinen kasuan, horrez gain, horrela lortutako gehieneko prezioak % 10 gehitu daitezke.

f) Cuando la edificación de las viviendas sea de baja densidad, adicionalmente, los precios máximos así obtenidos se pueden incrementar en un 10%.

4. artikulua.- Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzen edo azalera-eskubidean eraikitako etxebizitza sozialen oinarrizko prezioa.

Artículo 4.- Precio base de las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales edificadas en derecho de superficie.

a) Sustapen publikoa. Gehieneko prezioa: 734,13 euro/m² erabilgarri.

a) Promoción pública. Precio máximo: 734,13 euros/m² útil.

b) Sustapen pribatua. Gehieneko prezioa: 975,90 euro/m² erabilgarri.

b) Promoción privada. Precio máximo: 975,90 euros/m² útil.

c) Oinarrizko prezioari 0,46 biderkatuta lortuko da eranskinen m² erabilgarri bakoitzeko gehieneko prezioa.

c) El precio máximo por m² útil de los anejos resultará de multiplicar por 0,46 al precio base.

5. artikulua.- Azalera-eskubidean eraikitako erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen oinarrizko prezioa.

Artículo 5.- Precio base de las viviendas de protección oficial de régimen general edificadas en derecho de superficie.

a) I. eranskinean aipatutako udalerrien kasuan: 1.481,19 euro/m² erabilgarri.

a) En los municipios incluidos en el anexo I: 1.481,19 euros/m² útil.

b) II. eranskinean aipatutako udalerrien kasuan: 1.433,08 euro/m² erabilgarri.

b) En los municipios incluidos en el anexo II: 1.433,08 euros/m² útil.

c) Gainerako udalerrietan: 1.294,57 euro/m² erabilgarri.

c) En el resto de municipios: 1.294,57 euros/m² útil.

d) Oinarrizko prezioari 0,4 biderkatuta lortuko da eranskinen m² erabilgarri bakoitzeko gehieneko prezioa.

d) El precio máximo por m² útil de los anejos resultará de multiplicar por 0,4 el precio base.

6. artikulua.- Azalera-eskubidean eraikitako erregimen tasatu autonomikoko babes ofizialeko etxebizitzen oinarrizko prezioa.

Artículo 6.- Precio base de las viviendas de protección oficial de régimen tasado autonómico edificadas en derecho de superficie.

a) I. eranskinean aipatutako udalerrien kasuan: 2.468,63 euro/m² erabilgarri.

a) En los municipios incluidos en el anexo I: 2.468,63 euros/m² útil.

b) II. eranskinean aipatutako udalerrien kasuan: 2.388,47 euro/m² erabilgarri.

b) En los municipios incluidos en el anexo II: 2.388,47 euros/m² útil.

c) Gainerako udalerrietan: 2.156,01 euro/m² erabilgarri.

c) En el resto de municipios: 2.156,01 euros/m² útil.

d) Oinarrizko prezioari 0,28 biderkatuta lortuko da eranskinen m² erabilgarri bakoitzeko gehieneko prezioa.

d) El precio máximo por m² útil de los anejos resultará de multiplicar por 0,28 el precio base.

7. artikulua.- Jabetza osoan eraikitako babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak kalkulatzeko sistema.

Artículo 7.- Sistema de cálculo de los precios máximos de las viviendas de protección oficial edificadas en propiedad plena.

1.- Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzen edota jabetza osoan eraikitako etxebizitza sozialen gehieneko prezioa kalkulatzeko oinarrizko prezioa eta etxebizitzen metro koadro erabilgarriak biderkatuko dira.

1.- Los precios máximos de las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales edificadas en propiedad plena se determinarán multiplicando el precio base por el número de metros cuadrados útiles de las viviendas.

2.- Babes ofizialeko erregimen orokorreko eta jabetza osoan eraikitako erregimen tasatu autonomikoko etxebizitzen gehieneko prezioak honela zehaztuko dira:

2.- Los precios máximos de las viviendas de protección oficial de régimen general y de régimen tasado autonómico edificadas en propiedad plena se determinarán del siguiente modo:

a) Etxebizitzaren lehenengo 45 metro koadro erabilgarriak. Oinarrizko prezioa 1,15ekin biderkatuta.

a) Los primeros 45 metros cuadrados útiles de la vivienda. Precio base multiplicado por 1,15.

b) Etxebizitzaren 45 metro koadro erabilgarritik 60ra bitarte. Oinarrizko prezioa 1,10ekin biderkatuta.

b) A partir de los 45 hasta los 60 metros cuadrados útiles de la vivienda. Precio base multiplicado por 1,10.

c) Etxebizitzaren 60 metro koadro erabilgarritik 75era bitarte. Oinarrizko prezioa 1ekin biderkatuta.

c) A partir de los 60 hasta los 75 metros cuadrados útiles de la vivienda. Precio base multiplicado por 1.

d) Etxebizitzaren 75 metro koadro erabilgarritik 90era bitarte. Oinarrizko prezioa 0,8rekin biderkatuta.

d) A partir de los 75 metros cuadrados útiles de la vivienda hasta los 90 metros cuadrados. Precio base multiplicado por 0,8.

e) Arauaren arabera aurreikusitako zirkunstantziak tarteko, etxebizitzak 90 metro koadro baino gehiago baditu, 90 metro koadrotik aurrera oinarrizko prezioa 0,8rekin biderkatuta aplikatuko da.

e) En el supuesto de que la vivienda disponga, por las circunstancias previstas reglamentariamente, de más de 90 metros cuadrados, se aplicará desde los 90 metros cuadrados el precio base multiplicado por 0,8.

f) Dentsitate baxuko eraikinen kasuan, horrez gain, horrela lortutako gehieneko prezioak % 10 gehitu daitezke.

f) Cuando la edificación de las viviendas sea de baja densidad, adicionalmente, los precios máximos así obtenidos se pueden incrementar en un 10%.

8. artikulua.- Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzen edo jabetza osoan eraikitako etxebizitza sozialen oinarrizko prezioa.

Artículo 8.- Precio base de las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales edificadas en propiedad plena.

a) Sustapen publikoa. Gehieneko prezioa: 807,54 euro/m² erabilgarri.

a) Promoción pública. Precio máximo: 807,54 euros/m² útil.

b) Sustapen pribatua. Gehieneko prezioa: 1073,49 euro/m² erabilgarri.

b) Promoción privada. Precio máximo: 1073,49 euros/m² útil.

c) Oinarrizko prezioari 0,46 biderkatuta lortuko da eranskinen m² erabilgarri bakoitzeko gehieneko prezioa.

c) El precio máximo por m² útil de los anejos resultará de multiplicar por 0,46 al precio base.

9. artikulua.- Jabetza osoan eraikitako erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzen oinarrizko prezioa.

Artículo 9.- Precio base de las viviendas de protección oficial de régimen general edificadas propiedad plena.

a) I. eranskinean aipatutako udalerrien kasuan: 1.629,31 euro/m² erabilgarri.

a) En los municipios incluidos en el anexo I: 1.629,31 euros/m² útil.

b) II. eranskinean aipatutako udalerrien kasuan: 1.576,40 euro/m² erabilgarri.

b) En los municipios incluidos en el anexo II: 1.576,40 euros/m² útil.

c) Gainerako udalerrietan: 1.424,03 euro/m² erabilgarri.

c) En el resto de municipios: 1.424,03 euros/m² útil.

d) Oinarrizko prezioari 0,4 biderkatuta lortuko da eranskinen m² erabilgarri bakoitzeko gehieneko prezioa.

d) El precio máximo por m² útil de los anejos resultará de multiplicar por 0,4 el precio base.

10. artikulua.- Jabetza osoan eraikitako erregimen tasatu autonomikoko babes ofizialeko etxebizitzen oinarrizko prezioa.

Artículo 10.- Precio base de las viviendas de protección oficial de régimen tasado autonómico edificadas en propiedad plena.

a) I. eranskinean aipatutako udalerrien kasuan: 2.715,49 euro/m² erabilgarri.

a) En los municipios incluidos en el anexo I: 2.715,49 euros/m² útil.

b) II. eranskinean aipatutako udalerrien kasuan: 2.627,32 euro/m² erabilgarri.

b) En los municipios incluidos en el anexo II: 2.627,32 euros/m² útil.

c) Gainerako udalerrietan: 2.371,61 euro/m² erabilgarri.

c) En el resto de municipios: 2.371,61 euros/m² útil.

d) Oinarrizko prezioari 0,28 biderkatuta lortuko da eranskinen m² erabilgarri bakoitzeko gehieneko prezioa.

d) El precio máximo por m² útil de los anejos resultará de multiplicar por 0,28 el precio base.

11. artikulua.- Babes ofizialeko etxebizitzen bigarren eskualdatze eta ondorengoetarako arau bereziak.

Artículo 11.- Reglas especiales para las segundas y posteriores transmisiones de las viviendas de protección oficial.

1.- Aurreko artikuluetan xedatutakoarekin ados kalkulatutako babes ofizialeko etxebizitzen bigarren edo ondorengo eskualdatzeetan gehieneko prezioa aurreko eskualdatzean prezioagatik eta legez eska daitezkeen zergengatik ordaindutako zenbateko osoa baino baxuagoa bada, bigarren eta ondorengo eskualdatzeetan gehieneko prezioa kopuru horretara arte igo ahal izango da. Salbuespen bakarra izango dira 12. artikuluan aurreikusitako gehieneko prezioaren murrizte kasuak.

1.- Si el precio máximo en segundas y posteriores transmisiones de las viviendas de protección oficial, calculado a tenor de lo dispuesto en los artículos anteriores, resultara inferior a la cantidad total abonada en concepto de precio y tributos legalmente exigibles en la transmisión inmediatamente anterior, el precio máximo en segundas y posteriores transmisiones podrá elevarse hasta esta cantidad, excepto en los casos en que la disminución del precio máximo obedezca a lo previsto en el artículo 12.

2.- Ordezko bizilekua emateko babes ofizialeko etxebizitzen bigarren edo ondorengo eskualdatzetako gehieneko prezioa, lehen eskualdatzearen berbera izango da. Hura eguneratu ahal izango da azalera erabilgarri m² bakoitzeko, dena delako udalerrian eta etxebizitza mota bererako gehieneko prezioa berrikusi den hein berean.

2.- El precio máximo en segundas y posteriores transmisiones de las viviendas de protección oficial destinadas a realojos será el mismo precio que se aplicó a la primera transmisión, que podrá actualizarse en la misma proporción en que se haya revisado el precio máximo de venta por m² de superficie útil, en el municipio de que se trate y para la misma clase de vivienda.

3.- Modu iraunkorrean kalifikaturiko eta erabiltzaile edo erosleek errentamendura bideraturiko babes ofizialeko etxebizitzak bigarren eta ondorengo eskualdatzeetan saltzen badira, honako gehieneko prezio hauetan besterendu ahalko dira:

3.- Si las viviendas de protección oficial calificadas de modo permanente y destinadas por sus promotores o compradores a arrendamiento, se vendieran por éstos en primeras o segundas transmisiones, el precio máximo al que podrían enajenarse será el siguiente:

a) Behin betiko kalifikazioa egin zenetik kontatzen hasita, 1. eta 15. urteen artean salduz gero, une horretan indarrean dagoen gehieneko prezioa.

a) Si se venden, entre el año 1 y el 15 a contar desde la calificación definitiva, el precio máximo vigente en ese momento.

b) Behin betiko kalifikazioa egin zenetik kontatzen hasita, 15. urtetik 50. urtera bitarte salduz gero, une horretan indarrean dagoen gehieneko prezioan, gehi % 20.

b) Si se venden entre el año 15 y el 50, contados desde su calificación definitiva, el precio máximo vigente en ese momento, con un incremento del 20%.

c) Behin betiko kalifikazioa egin zenetik kontatzen hasita, 50. urtetik aurrera salduz gero, une horretan indarrean dagoen gehieneko prezioan, gehi % 25.

c) Si se venden a partir del año 50 desde su calificación definitiva, el precio máximo vigente en ese momento, con un incremento del 25%.

12. artikulua.- Azalera-eskubidean eraikitako babes ofizialeko etxebizitzen bigarren eta ondorengo eskuladatzeen gehieneko prezioak.

Artículo 12.- Precios máximos para las segundas y posteriores transmisiones de las viviendas de protección oficial edificadas en derecho de superficie.

Azalera-eskubidean eraikitako babes ofizialeko etxebizitzen eta eranskinen bigarren eta ondorengo eskualdatzeetako prezioa eskubideak irauten duen epe barruan kalkulatzeko, III. eranskinean dago ezarrita baliospen-sistema.

El precio en segundas y posteriores transmisiones de las viviendas de protección oficial edificadas en derecho de superficie y sus anejos durante el plazo por el que se ha constituido este derecho, se calculará con arreglo al sistema de valoración que se establece en el anexo III.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

BABES OROKORREKO ETXEBIZITZEN URTEKO GEHIENEKO ERRENTA

RENTA MÁXIMA ANUAL DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN GENERAL

13. artikulua.- Urteko gehieneko errenta.

Artículo 13.- Renta máxima anual.

1.- Errentamendu erregimenean esleitutako babes ofizialeko etxebizitzei aplikagarrai zaien urteko gehieneko errenta etxebiztza horien ete euren eranskinen gehieneko salmenta prezioaren portzentaje bat izango da eta bizikidetza-unitate errentariaren urteko diru-sarreren arabera zehaztuko da, errentamendu-kontratua sinatzen den egunean daudenak, hain zuzen, berdin diolarik esleipenerako kontuan hartu diren diru-sarrerak. Hala dago xedatuta babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 19. artikuluan eta ondoregoetan.

1.- La renta máxima anual inicial aplicable a las viviendas de protección oficial adjudicadas en régimen de arrendamiento será un porcentaje del precio máximo de venta de dichas viviendas y de sus anejos, que se establecerá según los ingresos anuales de la unidad convivencial arrendataria, computados según se establece en los artículos 19 y siguientes del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, a la fecha de la firma del contrato de arrendamiento, con independencia de cuáles hayan sido los ingresos computados para la adjudicación.

2.- Errentamendu-kontratuak iraun bitartean edo luzapenetan (bost urterarte), urteko errenta automatikoki eguneratuko da, Kontsumorako Prezioen Indizeak Euskadin izandako portzentaje aldaketaren arabera, hain zuzen ere. Urteko errenta eguneratzeko urte batetik besterako azken indizea erabiliko da, eguneratzearen urteko sortzapen unean ofizialki eskuragarri dagoena.

2.- Durante el plazo de duración del contrato de arrendamiento o de sus prórrogas hasta los cinco años, la renta anual se actualizará automáticamente en la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo del País Vasco. Se aplicará para la actualización anual de la renta el último Índice interanual disponible oficialmente en el momento del devengo anual de la actualización.

3.- Bost urteko epea igarota, errentamenduarekin jarraitzeko eskatutako baldintzak betetzen jarraitzen badu bizikidetza-unitateak, kontratua berritu ahal izango da, Agindu honetako 13.1 artikulua aplikatuta dagokion hasierako gehieneko arte eguneratuko delarik urteko errenta.

3.- Concluido el plazo de cinco años, si la unidad convivencial sigue cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa vigente para continuar en el arrendamiento, se podrá novar el contrato, actualizando la renta anual hasta la máxima inicial que le corresponda en aplicación del artículo 13.1 de esta Orden.

4.- Errentamenduak iraun bitartean, edozein unetan egiaztatu ahal izango dira bizikidetza-unitatearen diru-sarrerak. Hasierako errenta finkatzeko aintzat hartutakoak baino sarrera handiagoak egiaztatuz gero, egiaztatutako sarrera horiei dagokien portzentajera egokitu ahal izango da errenta.

4.- En cualquier momento durante la duración del arrendamiento se podrán comprobar los ingresos de la unidad convivencial. Si se constatasen mayores ingresos que los considerados para la determinación de la renta inicial, podrá adecuarse la renta al porcentaje correspondiente a los ingresos comprobados.

14. artikulua.- Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzei edo azalera-eskubidean eraikitako sustapen publikoko etxebizitza sozialei aplikatzeko portzentajeak.

Artículo 14.- Porcentajes aplicables a las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales de promoción pública edificadas en derecho de superficie.

Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzei azalera-eskubidean edo sustapen publikoko etxebizitza sozialei eta haien eranskinei aplikatzeko portzentajeak, urteko gehieneko errenta zehazteko, honako hauek izango dira:

Los porcentajes aplicables al precio máximo de venta en derecho de superficie de las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales de promoción pública y sus anejos, a los efectos de calcular la renta máxima anual serán los siguientes:

a) Gehienez 3.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 2,5.

a) Unidades convivenciales con ingresos hasta 3.000 euros: 2,5%.

b) 3.000 eurotik gorako eta gehienez 9.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 3,5.

b) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 3.000 euros y hasta 9.000 euros: 3,5%.

c) 9.000 eurotik gorako eta gehienez 15.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 4,5.

c) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 9.000 euros y hasta 15.000 euros: 4,5%.

d) 15.000 eurotik gorako eta gehienez 18.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 5,2.

d) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 15.000 euros y hasta 18.000 euros: 5,2%.

e) 18.000 eurotik gorako eta gehienez 22.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 6.

e) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 18.000 euros y hasta 22.000 euros: 6%.

f) 22.000 eurotik gorako eta gehienez 25.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 7,25.

f) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 22.000 euros y hasta 25.000 euros: 7,25%.

g) 25.000 eurotik gorako eta gehienez 28.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 8,25.

g) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 25.000 y hasta 28.000 euros: 8,25%.

h) 28.000 eurotik gorako eta gehienez 35.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 10,6.

h) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 28.000 y hasta 35.000 euros: 10,6%.

i) 35.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 11,8.

i) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 35.000 euros: 11,8%.

15. artikulua.- Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzei edo azalera-eskubidean eraikitako sustapen pribatuko etxebizitza sozialei aplikatzeko portzentajeak.

Artículo 15.- Porcentajes aplicables a las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales de promoción privada edificadas en derecho de superficie.

Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak edota sustapen pribatuko etxebizitza sozialak eta eranskinak azalera-eskubidean saltzeko gehieneko prezioari aplikatzeko portzentajeak, urteko gehieneko errenta zehazteko, honako hauek izango dira:

Los porcentajes aplicables al precio máximo de venta en derecho de superficie de las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales de promoción privada y sus anejos, a los efectos de calcular la renta máxima anual serán los siguientes:

a) Gehienez 3.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 1,88.

a) Unidades convivenciales con ingresos hasta 3.000 euros: 1,88%.

b) 3.000 eurotik gorako eta gehienez 9.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 2,63.

b) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 3.000 euros y hasta 9.000 euros: 2,63%.

c) 9.000 eurotik gorako eta gehienez 15.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 3,4.

c) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 9.000 euros y hasta 15.000 euros: 3,4%.

d) 15.000 eurotik gorako eta gehienez 18.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 3,91.

d) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 15.000 euros y hasta 18.000 euros: 3,91%.

e) 18.000 eurotik gorako eta gehienez 22.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 4,5.

e) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 18.000 euros y hasta 22.000 euros: 4,5%.

f) 22.000 eurotik gorako eta gehienez 25.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 5,45.

f) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 22.000 euros y hasta 25.000 euros: 5,45%.

g) 25.000 eurotik gorako eta gehienez 28.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 6,2.

g) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 25.000 y hasta 28.000 euros: 6,2%.

h) 28.000 eurotik gorako eta gehienez 35.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 8.

h) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 28.000 y hasta 35.000 euros: 8%.

i) 35.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 8,88.

i) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 35.000 euros: 8,88%.

16. artikulua.- Azalera-eskubidean eraikitako erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzei aplikatzeko portzentajeak.

Artículo 16.- Porcentajes aplicables a las viviendas de protección oficial de régimen general edificadas en derecho de superficie.

Erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak eta eranskinak azalera-eskubidean saltzeko gehieneko prezioari aplikatzeko portzentajeak, urteko gehieneko errenta zehazteko, honako hauek izango dira:

Los porcentajes aplicables al precio máximo de venta en derecho de superficie de las viviendas de protección oficial de régimen general y sus anejos, a los efectos de calcular la renta máxima anual serán los siguientes:

a) Gehienez 15.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 2,5.

a) Unidades convivenciales con ingresos hasta 15.000 euros: 2,5%.

b) 15.000 eurotik gorako eta gehienez 21.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 3,2.

b) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 15.000 euros y hasta 21.000 euros: 3,2%.

c) 21.000 eurotik gorako eta gehienez 25.100 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 4.

c) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 21.000 euros y hasta 25.100 euros: 4%.

d) 25.100 eurotik gorako eta gehienez 30.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 4,7.

d) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 25.100 euros y hasta 30.000: 4,7%.

e) 30.000 eurotik gorako eta gehienez 35.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 5,2.

e) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 30.000 euros y hasta 35.000: 5,2%.

f) 35.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 5,7.

f) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 35.000 euros: 5,7%.

17. artikulua.- Azalera-eskubidean eraikitako erregimen tasatu autonomikoko babes ofizialeko etxebizitzei aplikatzeko portzentajeak.

Artículo 17.- Porcentajes aplicables a las viviendas de protección oficial de régimen tasado autonómico edificadas en derecho de superficie.

Erregimen tasatu autonomikoko babes ofizialeko etxebizitzak eta eranskinak azalera-eskubidean saltzeko gehieneko prezioari aplikatzeko portzentajeak, urteko gehieneko errenta zehazteko, honako hauek izango dira:

Los porcentajes aplicables al precio máximo de venta en derecho de superficie de las viviendas de protección oficial de régimen tasado autonómico y sus anejos, a los efectos de calcular la renta máxima anual serán los siguientes:

a) 12.000 eta 18.000 euro bitarteko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 2.

a) Unidades convivenciales con ingresos de 12.000 hasta 18.000 euros: 2%.

b) 18.000 eurotik gorako eta gehienez 21.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 2,4.

b) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 18.000 euros y hasta 21.000 euros: 2,4%.

c) 21.000 eurotik gorako eta gehienez 27.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 3,2.

c) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 21.000 euros y hasta 27.000 euros: 3,2%.

d) 27.000 eurotik gorako eta gehienez 35.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 3,5.

d) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 27.000 euros y hasta 35.000 euros: 3,5%.

e) 35.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 3,75.

e) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 35.000 euros: 3,75%.

18. artikulua.- Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzei edo jabetza osoan eraikitako sustapen publikoko etxebizitza sozialei aplikatzeko portzentajeak.

Artículo 18.- Porcentajes aplicables a las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales de promoción pública edificadas en plena propiedad

Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak edo sustapen publikoko etxebizitza sozialak eta haien eranskinak jabetza osoan saltzeko gehieneko prezioari aplikatzeko portzentajeak, urteko gehieneko errenta zehazteko, honako hauek izango dira:

Los porcentajes aplicables al precio máximo de venta en plena propiedad de las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales de promoción pública y sus anejos, a los efectos de calcular la renta máxima anual serán los siguientes:

a) Gehienez 3.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 2,27.

a) Unidades convivenciales con ingresos hasta 3.000 euros: 2,27%.

b) 3.000 eurotik gorako eta gehienez 9.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 3,18.

b) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 3.000 euros y hasta 9.000 euros: 3,18%.

c) 9.000 eurotik gorako eta gehienez 15.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 4,09.

c) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 9.000 euros y hasta 15.000 euros: 4,09%.

d) 15.000 eurotik gorako eta gehienez 18.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 4,73.

d) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 15.000 euros y hasta 18.000 euros: 4,73%.

e) 18.000 eurotik gorako eta gehienez 22.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 5,45.

e) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 18.000 euros y hasta 22.000 euros: 5,45%.

f) 22.000 eurotik gorako eta gehienez 25.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 6,6.

f) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 22.000 euros y hasta 25.000 euros: 6,6%.

g) 25.000 eurotik gorako eta gehienez 28.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 7,5.

g) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 25.000 y hasta 28.000 euros: 7,5%.

h) 28.000 eurotik gorako eta gehienez 35.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 9,64.

h) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 28.000 y hasta 35.000 euros: 9,64%.

i) 35.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 10,73.

i) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 35.000 euros: 10,73%.

19. artikulua.- Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzei edo jabetza osoan eraikitako sustapen pribatuko etxebizitza sozialei aplikatzeko portzentajeak.

Artículo 19.- Porcentajes aplicables a las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales de promoción privada edificadas en propiedad plena.

Erregimen bereziko babes ofizialeko etxebizitzak edo sustapen pribatuko etxebizitza sozialak eta haien eranskinak jabetza osoan saltzeko gehieneko prezioari aplikatzeko portzentajeak, urteko gehieneko errenta zehazteko, honako hauek izango dira:

Los porcentajes aplicables al precio máximo de venta en propiedad plena de las viviendas de protección oficial de régimen especial o viviendas sociales de promoción privada y sus anejos, a los efectos de calcular la renta máxima anual serán los siguientes:

a) Gehienez 3.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 1,71.

a) Unidades convivenciales con ingresos hasta 3.000 euros: 1,71%.

b) 3.000 eurotik gorako eta gehienez 9.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 2,39.

b) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 3.000 euros y hasta 9.000 euros: 2,39%.

c) 9.000 eurotik gorako eta gehienez 15.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 3,08.

c) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 9.000 euros y hasta 15.000 euros: 3,08%.

d) 15.000 eurotik gorako eta gehienez 18.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 3,56.

d) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 15.000 euros y hasta 18.000 euros: 3,56%.

e) 18.000 eurotik gorako eta gehienez 22.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 4,1.

e) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 18.000 euros y hasta 22.000 euros: 4,1%.

f) 22.000 eurotik gorako eta gehienez 25.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 4,96.

f) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 22.000 euros y hasta 25.000 euros: 4,96%.

g) 25.000 eurotik gorako eta gehienez 28.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 5,64.

g) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 25.000 y hasta 28.000 euros: 5,64%.

h) 28.000 eurotik gorako eta gehienez 35.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 7,25.

h) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 28.000 y hasta 35.000 euros: 7,25%.

i) 35.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 8,07.

i) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 35.000 euros: 8,07%.

20. artikulua.- Jabetza osoan eraikitako erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzei aplikatzeko portzentajeak.

Artículo 20.- Porcentajes aplicables a las viviendas de protección oficial de régimen general edificadas en propiedad plena.

Erregimen orokorreko babes ofizialeko etxebizitzak eta eranskinak jabetza osoan saltzeko gehieneko prezioari aplikatzeko portzentajeak, urteko gehieneko errenta zehazteko, honako hauek izango dira:

Los porcentajes aplicables al precio máximo de venta en propiedad plena de las viviendas de protección oficial de régimen general y sus anejos, a los efectos de calcular la renta máxima anual serán los siguientes:

a) Gehienez 15.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 2,27.

a) Unidades convivenciales con ingresos hasta 15.000 euros: 2,27%.

b) 15.000 eurotik gorako eta gehienez 21.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 2,91.

b) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 15.000 euros y hasta 21.000 euros: 2,91%.

c) 21.000 eurotik gorako eta gehienez 25.100 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 3,64.

c) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 21.000 euros y hasta 25.100 euros: 3,64%.

d) 25.100 eurotik gorako eta gehienez 30.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 4,27.

d) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 25.100 euros y hasta 30.000: 4,27%.

e) 30.000 eurotik gorako eta gehienez 35.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 4,73.

e) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 30.000 euros y hasta 35.000: 4,73%.

f) 35.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 5,18.

f) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 35.000 euros: 5,18%.

21. artikulua.- Jabetza osoan eraikitako erregimen tasatu autonomikoko babes ofizialeko etxebizitzei aplikatzeko portzentajeak.

Artículo 21.- Porcentajes aplicables a las viviendas de protección oficial de régimen tasado autonómico edificadas en plena propiedad.

Erregimen tasatu autonomikoko babes ofizialeko etxebizitzak eta eranskinak jabetza osoan saltzeko gehieneko prezioari aplikatzeko portzentajeak, urteko gehieneko errenta zehazteko, honako hauek izango dira:

Los porcentajes aplicables al precio máximo de venta en plena propiedad de las viviendas de protección oficial de régimen tasado autonómico y sus anejos, a los efectos de calcular la renta máxima anual serán los siguientes:

a) 12.000 eta 18.000 euro bitarteko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 1,82.

a) Unidades convivenciales con ingresos de 12.000 hasta 18.000 euros: 1,82%.

b) 18.000 eurotik gorako eta gehienez 21.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 2,18.

b) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 18.000 euros y hasta 21.000 euros: 2,18%.

c) 21.000 eurotik gorako eta gehienez 27.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 2,91.

c) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 21.000 euros y hasta 27.000 euros: 2,91%.

d) 27.000 eurotik gorako eta gehienez 35.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 3,18.

d) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 27.000 euros y hasta 35.000 euros: 3,18%.

e) 35.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: % 3,41.

e) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 35.000 euros: 3,41%.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

ERREGIMEN AUTONOMIKOKO ZUZKIDURA BIZITOKIAK OKUPATZEAGATIKO HILEKO KANONA

CANON MENSUAL POR OCUPACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DOTACIONALES DE RÉGIMEN AUTONÓMICO

22. artikulua.- Logela bakarreko erregimen autonomikoko zuzkidura-bizitokiak.

Artículo 22.- Alojamientos dotacionales de régimen autonómico de un dormitorio.

1.- Logela bakarreko erregimen autonomikoko zuzkidura-bizitokiak okupatzeagatiko hilean ordaindu beharreko kanona honako hau izango da:

1.- El canon mensual a satisfacer por la ocupación de los alojamientos dotacionales de régimen autonómico de un dormitorio será el siguiente:

a) Gehienez 15.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: 150 euro.

a) Unidades convivenciales con ingresos hasta 15.000 euros: 150 euros.

b) 15.000 eurotik gorako eta gehienez 21.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: 200 euro.

b) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 15.000 euros y hasta 21.000 euros: 200 euros.

c) 21.000 eurotik gorako eta gehienez 25.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: 250 euro.

c) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 21.000 euros y hasta 25.000 euros: 250 euros.

d) 25.000 eurotik gorako eta gehienez 35.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: 300 euro.

d) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 25.000 euros y hasta 35.000: 300 euros.

e) 35.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: 350 euro.

e) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 35.000 euros: 350 euros.

2.- Kanon bakoitzari 60 euro gehituko zaizkio hilean zuzkidura-bizitokiak garajea badauka atxikita.

2.- Al canon resultante en cada caso, se le adicionarán 60 euros al mes si el alojamiento dotacional dispone de garaje vinculado.

23. artikulua.- Logela biko erregimen autonomikoko zuzkidura-bizitokiak.

Artículo 23.- Alojamientos dotacionales de régimen autonómico de dos dormitorios.

1.- Logela biko erregimen autonomikoko zuzkidura-bizitokiak okupatzeagatiko hilean ordaindu beharreko kanona honako hau izango da:

1.- El canon mensual a satisfacer por la ocupación de los alojamientos dotacionales de régimen autonómico de dos dormitorios será el siguiente:

a) Gehienez 15.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: 180 euro.

a) Unidades convivenciales con ingresos hasta 15.000 euros: 180 euros.

b) 15.000 eurotik gorako eta gehienez 21.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: 240 euro.

b) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 15.000 euros y hasta 21.000 euros: 240 euros.

c) 21.000 eurotik gorako eta gehienez 25.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: 300 euro.

c) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 21.000 euros y hasta 25.000 euros: 300 euros.

d) 25.000 eurotik gorako eta gehienez 35.000 euroko diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: 360 euro.

d) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 25.000 euros y hasta 35.000: 360 euros.

e) 35.000 eurotik gorako diru-sarrerak dituzten bizikidetza-unitateak: 420 euro.

e) Unidades convivenciales con ingresos superiores a 35.000 euros: 420 euros.

2.- Kanon bakoitzari 60 euro gehituko zaizkio hilean zuzkidura-bizitokiak garajea badauka atxikita.

2.- Al canon resultante en cada caso, se le adicionarán 60 euros al mes si el alojamiento dotacional dispone de garaje vinculado.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Agindu honetako 13. artikulutik 21. artikulura bitartean aurreikusitakoa ez da aplikatuko hitzarmen edo lizitazio publiko bidez baldintzak ezarrita dituzten errentamendu erregimeneko babes ofizialeko etxebizitzei.

Primera.- Lo previsto en los artículos 13 a 21 de la presente Orden no será de aplicación a las viviendas de protección oficial en régimen de arrendamiento cuyas condiciones hayan sido establecidas en un convenio o en una licitación pública.

Bigarrena.- Agindu honetako 13. artikuluko 2., 3. eta 4. paragrafoetan aurreikusitakoa ez da aplikatuko errentamendu erregimenean esleitutako babes ofizialeko etxebizitzei baldin eta baldintzak Toki Administrazioak edota mendeko erakundeek ezarri badituzte.

Segunda.- Lo previsto en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 13 de la presente Orden no será de aplicación a las viviendas de protección oficial adjudicadas en régimen de arrendamiento cuyas condiciones hayan sido establecidas por la Administración Local o sus organismos dependientes.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.- Agindu honetan aurreikusitako babes ofizialeko etxebizitzen salmentako gehieneko prezioak aplikagarri izango dira 2010eko uztailaren 1etik aurrera egindako behin behineko kalifikazio eskabideei, Agindua indarrean sartzean ebatzi gabe daudenei, hain zuzen ere.

Primera.- Los precios máximos de venta de las viviendas de protección oficial previstos en la presente Orden serán de aplicación a las solicitudes de calificación provisional formuladas a partir del 1 de julio de 2010 y pendientes de resolución en el momento de su entrada en vigor.

Bigarrena.- Azalera-eskubidean eraikitako etxebizitzen eta eranskinen bigarren eta ondorengo eskualdatzetako salmentako gehieneko prezioak, Agindu honetan ezarritakoak, aplikagarrai izango dira Agindua indarrean sartzetik aurrera egindako horrelako etxebizitza eta eranskin guztien eskualdatzeei.

Segunda.- Los precios máximos de venta en segundas y posteriores transmisiones de las viviendas y anejos edificados en derecho de superficie establecidos en esta Orden serán de aplicación a todas las transmisiones de tales viviendas y anejos que se lleven a cabo a partir de su entrada en vigor.

Bigarrena.- Lehenengo eta bigarren xedapen gehigarrietan aurreikusitakoa alde batera utzi gabe, honako Agindu hau indarrean sartu aurretik egindako errentamendu-kontratuen urteko errenta eguneratzeko, hura izenpetu zen egunean indarrean zegoen araudia hartuko da kontuan.

Tercera.- Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones adicionales primera y segunda, la actualización de la renta anual de los contratos de arrendamiento celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden se regirá por la normativa vigente a la fecha de su formalización.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioak zehazteari buruzko Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2008ko maiatzaren 15eko Agindua indargabetzen du agindu honek, baita aginduan xedaturikoaren aurkakoak diren xedapen guztiak ere.

Queda derogada la Orden de 15 de mayo de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre determinación de precios máximos de viviendas de protección oficial así como cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en ésta.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasiko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2010eko azaroaren 3a.

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de noviembre de 2010.

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburua,

El Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes,

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

IGNACIO MARÍA ARRIOLA LÓPEZ.

I. ERANSKINA / ANEXO I

I. ERANSKINA / ANEXO I

ARABA/ÁLAVA

ARABA/ÁLAVA

Laudio/Llodio

Laudio/Llodio

Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz

BIZKAIA

BIZKAIA

Amorebieta-Etxano

Amorebieta-Etxano

Barakaldo

Barakaldo

Basauri

Basauri

Berango

Berango

Bermeo

Bermeo

Bilbao

Bilbao

Durango

Durango

Erandio

Erandio

Ermua

Ermua

Galdakao

Galdakao

Gernika-Lumo

Gernika-Lumo

Getxo

Getxo

Leioa

Leioa

Mungia

Mungia

Portugalete

Portugalete

Santurtzi

Santurtzi

Sestao

Sestao

Sopelana

Sopelana

GIPUZKOA

GIPUZKOA

Andoain

Andoain

Arrasate/Mondragón

Arrasate/Mondragón

Astigarraga

Astigarraga

Donostia-San Sebastián

Donostia-San Sebastián

Eibar

Eibar

Errenteria

Errenteria

Hernani

Hernani

Hondarribia

Hondarribia

Irun

Irun

Lasarte-Oria

Lasarte-Oria

Lezo

Lezo

Oiartzun

Oiartzun

Pasaia

Pasaia

Tolosa

Tolosa

Zarautz

Zarautz

II. ERANSKINA / ANEXO II

II. ERANSKINA / ANEXO II

ARABA/ÁLAVA

ARABA/ÁLAVA

Amurrio

Amurrio

Salvatierra/Agurain

Salvatierra/Agurain

Oyón-Oion

Oyón-Oion

BIZKAIA

BIZKAIA

Abadiño

Abadiño

Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena

Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena

Alonsotegi

Alonsotegi

Arrankudiaga

Arrankudiaga

Arrigorriaga

Arrigorriaga

Bakio

Bakio

Balmaseda

Balmaseda

Barrika

Barrika

Berriz

Berriz

Derio

Derio

Elorrio

Elorrio

Etxebarri

Etxebarri

Gorliz

Gorliz

Güeñes

Güeñes

Igorre

Igorre

Iurreta

Iurreta

Larrabetzu

Larrabetzu

Lekeitio

Lekeitio

Lemoa

Lemoa

Lemoiz

Lemoiz

Lezama

Lezama

Loiu

Loiu

Markina-Xemein

Markina-Xemein

Muskiz

Muskiz

Ondarroa

Ondarroa

Urduña/Orduña

Urduña/Orduña

Ortuella

Ortuella

Plentzia

Plentzia

Sondika

Sondika

Ugao-Miraballes

Ugao-Miraballes

Urduliz

Urduliz

Valle de Trápaga-Trapagaran

Valle de Trápaga-Trapagaran

Zaldibar

Zaldibar

Zalla

Zalla

Zamudio

Zamudio

Zaratamo

Zaratamo

Zeberio

Zeberio

Zierbena

Zierbena

Ziortza-Bolibar

Ziortza-Bolibar

GIPUZKOA

GIPUZKOA

Aretxabaleta

Aretxabaleta

Azkoitia

Azkoitia

Azpeitia

Azpeitia

Beasain

Beasain

Bergara

Bergara

Deba

Deba

Elgoibar

Elgoibar

Eskoriatza

Eskoriatza

Getaria

Getaria

Ibarra

Ibarra

Lazkao

Lazkao

Legazpi

Legazpi

Oñati

Oñati

Ordizia

Ordizia

Orio

Orio

Soraluze-Placencia de las Armas

Soraluze-Placencia de las Armas

Urnieta

Urnieta

Urretxu

Urretxu

Usurbil

Usurbil

Villabona

Villabona

Zestoa

Zestoa

Zizurkil

Zizurkil

Zumaia

Zumaia

Zumarraga

Zumarraga

III. ERANSKINA

ANEXO III

Babes publikoko etxebizitzei hasiera batean ezar dakizkien gehieneko prezioa zehazteko, Agindu honetako 2. artikulutik 6. artikulura bitartean jasotako erregelak kasu bakoitzean konputagarri diren metro koadro erabilgarriei aplikatuz zehaztuko da, horiei aplikatuko zaizkie zehaztutako oinarrizko prezioa. Eta beti ere, etxebizitzen babes-tipologia, eremu geografikoa eta izaera(etxebizitza edo eranskina) kontuan hartuta.

El precio máximo atribuible inicialmente a las viviendas de protección pública, se determinará aplicando las reglas contenidas en los artículos 2 a 6 de esta Orden, según tipología de protección de la vivienda, segmentadas según zona geográfica y naturaleza (vivienda o anejos), a las superficies en metros cuadrados útiles computables en cada caso, sobre las que se aplicará el precio base atribuido.

Horrela zehaztutako gehieneko prezioa hiru elementuz dago osatuta:

El precio máximo así atribuido se puede descomponer en tres elementos:

a) Lurzoruaren eragin-balioa.

a) El valor de repercusión del suelo.

b) Merkatuko osagaiei dagozkien balioa, guztizkoaren % 15ean finkatuta dagoena.

b) El valor atribuible a los componentes del mercado que se fija por sistema en el 15% del total.

c) Eraikuntza- eta urbanizatze-kostuei dagokien balioa, honela definituta: dagokion balioa ken lurzoruaren balioa ken merkatuko osagaiei dagokien balioaren arteko aldea.

c) El valor atribuible a los costes de construcción y urbanización, definidos por la diferencia entre el valor atribuible menos el valor del suelo y menos el valor atribuido a los componentes del mercado.

Azalera-eskubideko etxebizitzen prezioa kalkulatzeko metodologiak ezinbestean hartu behar du kontuan aldi baterako izaera duen eskubide horren balioa hutsa izango dela haren indarraldia agortzen denean, eraikitakoaren jabetza osoa azalera-eskubidea laga zuen administraziora itzuliko delarik, administrazio lagatzaileak beti izan baitu lagatako lurzoruaren titulartasuna.

La metodología del cálculo del precio máximo de las viviendas en derecho de superficie tiene que tener necesariamente en cuenta que el valor de este derecho de carácter temporal, será igual a cero en el momento que expire el plazo de vigencia del mismo, revirtiendo la plena propiedad de lo edificado al cedente del derecho de superficie, que nunca ha dejado de ser titular del suelo cedido.

Balorazioa egiteko erreferentzia bezala hartu dira ondasun higiezinak eta eskubide jakin batzuk finantza-xede jakin batzuetarako balioztatzeko arauen gaineko martxoaren 27ko ECO/805/2003 Agindua (BOE, 85. zenbakia, 2003ko apirilaren 9koa). Agindu hori, urriaren 4ko EHA/3011/2007 Aginduaren bidez aldatua izan zen (BOE, 249. zenbakia, 2007ko urriaren 17koa).

La valoración se realiza tomando como referencia los criterios establecidos en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras (BOE n.º 85, de 9 de abril de 2003), modificada por la Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre (BOE n.º 249, de 17 de octubre de 2007).

Azalera-eskubideko etxebizitzen gehieneko prezioa kalkulatzeko, eskubide hori daukaten eraikinen balioespenerako Aginduan ezarritako metodoa erabiliko da. Eraikinaren egungo ordezpen-balioa zehaztuko da, baita ezarritako epea bukatutakoan itzultze-balioaren egungo balioa ere. Balio-galera fisikoa aintzat hartuko da, amortizazio linealaren teknikaren bidez, eraikinaren bizitza erabilgarri osoa kontuan hartuta, eta ahaztu gabe lehenengo sei urteetan (0 urtetik 5. urtera) ez dagoela eraikinaren balio-galerarik, nahiz eta azalera-eskubidearen iraunaldia murrizten joan. Azalera-eskubidearen epe estandarra 75 urtetan dago finkatuta eta eraikinen balio-bizitza 100 urtetan.

El cálculo del precio máximo de las viviendas en derecho de superficie se realiza por el método establecido en la Orden señalada para la valoración de inmuebles sobre los que existe el mencionado derecho, determinando el valor de reemplazo neto del inmueble, el valor actual del valor de reversión a la finalización del plazo establecido, considerando una depreciación física mediante la técnica de amortización lineal, en atención a la vida útil total del inmueble, y bajo la consideración de que en los seis primeros años (del año 0 al año 5) no se produce depreciación de la edificación, aunque se vaya reduciendo el período de duración del derecho de superficie. El plazo estándar del derecho de superficie se cuantifica en 75 años y la vida útil de los inmuebles en 100 años.

Azalera-eskubidea lurzorua sustatzaileari esleitzen zaion unean ematen da (0 urtea), eta sustatzaileak burutu beharko du sustapen-promozioa esleipendunei etxebizitzak entregatu arte.

El derecho de superficie se otorga en el momento de la adjudicación del suelo al agente promotor (año 0), quien deberá acometer el proceso de promoción hasta la entrega de las viviendas a los adjudicatarios.

Esleipendunek etxebizitzak eskuratu ondoren, Eraikingintzaren Antolamenduari buruzko azaroaren 5eko 38/1999 Legeak (BOE 266. zenbakia, 1999ko azaroaren 6koa) ezarritakoaren bat etorriz, urte beteko bermea dago akabera-akatsentzat. Antzinatasunagatiko eraikinaren balio-galera ordutik aurrera ulertzen da hasten dela.

Una vez recibidas las viviendas por éstos, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE n.º 266, de 6 de noviembre de 1999), establece una garantía de un año para los defectos por acabados, por lo que es a partir de este momento cuando se puede considerar que se inicia el proceso de depreciación por antigüedad de la edificación.

Azkenik, esan beharra dago eranskin honetako 2. ataleko taula osatzeko oinarria den itzultze-balioaren egungo balioa kalkulatzeko, % 3,85 hartu dela kontuan eguneratze-tipo bezala, hamar urterako zor publikoaren etekinari dagokiona, hain zuzen ere. Eskuragarri dauden azken hamabi datuetatik ateratako batez bestekoa da. 2009ko urria eta 2010eko abuztua bitarteko datuak dira, Espainiako bankuak argitaratutakoak.

Por último, hay que especificar que, a efectos del cálculo del valor actual del valor de reversión que sirve de base para concretar la tabla del apartado 2 de este anexo, se ha considerado como tipo de actualización el 3,85%, correspondiente al rendimiento de la deuda pública a diez años, y calculado como media de los doce últimos datos disponibles a la fecha (desde octubre de 2009 a agosto de 2010), datos publicados por el Banco de España.

Portzentaje hori urtero berrikusi beharko da eta eguneratu ere, babes publikoko etxebizitzen prezio ofizialak kalkulatzeko sistemaren beste osagaiekin batera. Interes-tasa errealtzat jotzen da, ez baitu jasotzen azalera-eskubidearen iraunaldian itxaroten den inflazioari buruzko ustezkorik.

Dicho porcentaje deberá ser revisado anualmente e incluida su actualización junto con los demás componentes del sistema de cálculo de precios oficiales de las viviendas de protección pública. Tiene la consideración de tipo de interés real dado que no incorpora ningún supuesto sobre inflación esperada para el período de duración del derecho de superficie.

Azalera-eskubidean lagatako babespeko etxebizitzen bigarren eta ondorengo eskualdatzetako gehieneko prezioa kalkulatzeko, dagokion hasierako balioa eskualdatzea egiteko unean indarrean dagoen balio eguneratua izango da, jabetza osoko etxebizitzei aplikagarri zaien araudian aurreikusitakoarekin ados. Balio horri, jarraian dagoen balio-galeren taulako dagokion portzentajea aplikatuko zaio, azalera-eskubidea osatu zenetik igarotako urteen edo aipatutako azalera-eskubide hori iraungitzeko falta diren urteen arabera.

Para calcular el precio máximo a aplicar a las segundas y posteriores transmisiones de viviendas protegidas cedidas en derecho de superficie, el valor atribuible inicial será el actualizado vigente en el momento de la transmisión a efectuar, de conformidad con lo previsto en la normativa que resulte de aplicación para las viviendas en plena propiedad, valor sobre el que se aplicará el porcentaje que corresponda de la siguiente tabla de depreciación de valores, en función del número de años transcurridos desde la constitución del derecho de superficie y/o de los que faltan por transcurrir para la extinción del citado derecho de superficie:

Portzentajeen taula, % 3,85-eko eguneratze-tasarekin eta eraikinaren 0 eta 5 urte bitarteko balio-galerarik gabe.

Tabla de porcentajes resultantes con el tipo de actualización del 3,85% y sin depreciación de la edificación de 0 a 5 años.

ERABILERA URTEAK GELDITZEN DIREN URTEAK AZALERA ESKUBIDEAN LAGATAKO ETXEBIZITZAK JABETZA OSOAN SALTZEKO SALMENTA BALIOA KALKULATZEKO APLIKATU BEHARREKO %

ERABILERA URTEAK GELDITZEN DIREN URTEAK AZALERA ESKUBIDEAN LAGATAKO ETXEBIZITZAK JABETZA OSOAN SALTZEKO SALMENTA BALIOA KALKULATZEKO APLIKATU BEHARREKO %

AÑOS EN USO AÑOS QUE QUEDAN % A APLICAR SOBRE VALOR VENTA EN PLENA PROPIEDAD PARA CALCULAR VALOR EN VENTA VIVIENDAS CEDIDAS EN DERECHO DE SUPERFICIE

AÑOS EN USO AÑOS QUE QUEDAN % A APLICAR SOBRE VALOR VENTA EN PLENA PROPIEDAD PARA CALCULAR VALOR EN VENTA VIVIENDAS CEDIDAS EN DERECHO DE SUPERFICIE

0 75 100,00

0 75 100,00

1 74 99,76

1 74 99,76

2 73 99,51

2 73 99,51

3 72 99,25

3 72 99,25

4 71 98,98

4 71 98,98

5 70 98,70

5 70 98,70

6 69 97,66

6 69 97,66

7 68 96,62

7 68 96,62

8 67 95,57

8 67 95,57

9 66 94,51

9 66 94,51

10 65 93,44

10 65 93,44

11 64 92,37

11 64 92,37

12 63 91,29

12 63 91,29

13 62 90,20

13 62 90,20

14 61 89,11

14 61 89,11

15 60 88,01

15 60 88,01

16 59 86,89

16 59 86,89

17 58 85,77

17 58 85,77

18 57 84,65

18 57 84,65

19 56 83,51

19 56 83,51

20 55 82,36

20 55 82,36

21 54 81,21

21 54 81,21

22 53 80,04

22 53 80,04

23 52 78,87

23 52 78,87

24 51 77,68

24 51 77,68

25 50 76,49

25 50 76,49

26 49 75,28

26 49 75,28

27 48 74,07

27 48 74,07

28 47 72,84

28 47 72,84

29 46 71,61

29 46 71,61

30 45 70,36

30 45 70,36

31 44 69,10

31 44 69,10

32 43 67,83

32 43 67,83

33 42 66,55

33 42 66,55

34 41 65,25

34 41 65,25

35 40 63,95

35 40 63,95

36 39 62,63

36 39 62,63

37 38 61,30

37 38 61,30

38 37 59,95

38 37 59,95

39 36 58,59

39 36 58,59

40 35 57,22

40 35 57,22

41 34 55,84

41 34 55,84

42 33 54,44

42 33 54,44

43 32 53,03

43 32 53,03

44 31 51,61

44 31 51,61

45 30 50,17

45 30 50,17

46 29 48,71

46 29 48,71

47 28 47,24

47 28 47,24

48 27 45,76

48 27 45,76

49 26 44,26

49 26 44,26

50 25 42,75

50 25 42,75

51 24 41,22

51 24 41,22

52 23 39,68

52 23 39,68

53 22 38,12

53 22 38,12

54 21 36,54

54 21 36,54

55 20 34,96

55 20 34,96

56 19 33,35

56 19 33,35

57 18 31,73

57 18 31,73

58 17 30,09

58 17 30,09

59 16 28,44

59 16 28,44

60 15 26,77

60 15 26,77

61 14 25,09

61 14 25,09

62 13 23,39

62 13 23,39

63 12 21,68

63 12 21,68

64 11 19,95

64 11 19,95

65 10 18,20

65 10 18,20

66 9 16,44

66 9 16,44

67 8 14,67

67 8 14,67

68 7 12,88

68 7 12,88

69 6 11,08

69 6 11,08

70 5 9,26

70 5 9,26

71 4 7,44

71 4 7,44

72 3 5,59

72 3 5,59

73 2 3,74

73 2 3,74

74 1 1,88

74 1 1,88

75 0 0,00

75 0 0,00


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común