Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

98. zk., 2009ko maiatzaren 26a, asteartea

N.º 98, martes 26 de mayo de 2009


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad del País Vasco
2990
2990

EBAZPENA, 2009ko apirilaren 24koa, UPV/EHUko idazkari nagusiarena, UPV/EHUko Klaustroa Hautatzeari eta haren Funtzionamenduari buruzko Arautegia eta UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren Funtzionamendurako Arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua emateko dena.

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2009, de la Secretaria General de la UPV/EHU, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Reglamento de Elección y Funcionamiento del Claustro y del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

Unibertsitateko kide anitzeko organoen artetik Unibertsitateko Klaustroa eta Gobernu Kontseilua dira garrantzitsuenetakoak. Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Legeak (apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoaren bidez aldaraziak) emandako definizioaren arabera, Unibertsitateko Klaustroa da unibertsitatearen ordezkaritza-organo gorena, eta Gobernu Kontseilua unibertsitatea gobernatzeko ardura daukana.

Dos de los órganos colegiados principales de la Universidad son el Claustro Universitario y el Consejo de Gobierno. El Claustro Universitario es definido por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, como el máximo órgano de representación de la Comunidad Universitaria. Al Consejo de Gobierno la mencionada Ley le encomienda el gobierno de la Universidad.

Estatutuetako 229. artikuluan jasota dago Unibertsitateko Klaustroak eskumena daukala bere kideen hauteskundeetarako arauak onartu eta aldatzeko, eta 236. artikuluan, bestalde, Unibertsitateko Klaustroaren eskumena dela Klaustroaren Funtzionamendurako Arautegia onartzea.

El artículo 229 de los Estatutos de la UPV/EHU establece que es competente para la aprobación y modificación de las normas que han de regir las elecciones de sus miembros y el artículo 236 menciona entre las competencias atribuidas al Claustro Universitario la aprobación del reglamento de funcionamiento del Claustro.

Arautegiaren testua osatzeko prozesua behin bukatuta, Klaustroari dagokion Estatutuak Garatzeko Batzordeak arautegirako proposamena aurkeztu zuen 2008ko abenduan, eta Unibertsitateko Klaustroak 2009ko otsailaren 26an onartu zuen.

Finalizado el proceso de elaboración del texto normativo, la Comisión de Desarrollo Estatutario encomendado al Claustro presentó en diciembre de 2008 la propuesta de Reglamento que fue aprobada en la sesión del Claustro Universitario celebrada el día 26 de febrero de 2009.

Gobernu Kontseiluaren Funtzionamendurako Arautegiak ere pareko ibilbidea egin du apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoak, Unibertsitateei buruzko Legea aldaraztekoak, zehaztutakora egokitzeko. Horrela, bada, 2009ko apirilaren 23an, Gobernu Kontseiluak arautegia onartu zuen Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordearen irizpena izan ondoren.

Un procedimiento paralelo ha seguido la actualización del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Gobierno, que ha recogido los cambios legales introducidos por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se ha modificado la Ley de Universidades. En su sesión de 23 de abril de 2009 el Consejo de Gobierno ha aprobado el texto reglamentario, tras el dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo.

Bukatzeko, otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoak, 10. artikuluan dio Antolaketaren eta jarduteko moduaren gainean unibertsitate publikoko gobernu organoek emandako estatutuak eta arauak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko direla, eta argitaratzen direnean jarriko direla indarrean. Bestalde, UPV/EHUko Estatutuetako 258.1.d) artikuluaren arabera, idazkari nagusiak bermatu behar du UPV/EHUko erabakiak era horretan argitaratzen direla.

El artículo 10 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, ordena que la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las normas de organización y funcionamiento de la universidad públicas fecha a partir de la cual entrarán en vigor, correspondiendo a la Secretaria General en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 258.1.d) de los Estatutos garantizar dicha publicación.

Hori guztia kontuan hartuta, UPV/EHUko idazkari nagusiak honakoa

Por todo ello, la Secretaria General de la UPV/EHU

EBATZI DU:

RESUELVE:

Artikulu bakarra.- Agindua ematea Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko UPV/EHUko Klaustroa Hautatzeari eta haren Funtzionamenduari buruzko Arautegia, I. eranskinean jasotakoa, eta UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren Funtzionamendurako Arautegia, II. eranskinean jasotakoa.

Artículo único.- Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Reglamento de Elección y Funcionamiento del Claustro Universitario de la UPV/EHU, en los términos recogidos en el anexo I, y del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, según lo dispuesto en el anexo II.

Leioa, 2009ko apirilaren 24a.

En Leioa, a 24 de abril de 2009.

UPV/EHUko idazkari nagusia,

La Secretaria General de la UPV/EHU,

EVA FERREIRA GARCÍA.

EVA FERREIRA GARCÍA.

I. ERANSKINA

ANEXO I

UPV/EHUko KLAUSTROA HAUTATZEARI ETA HAREN FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO ARAUTEGIA

REGLAMENTO DE ELECCIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE LA UPV/EHU

ATARIKOA

PREÁMBULO

UPV/EHUko klaustroa hautatzeari eta haren funtzionamenduari buruzko arautegi hau prestatua da 233. artikulutik 239. artikulura bitartekoetan zehaztutakoak eta Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 23ko 322/2003 Dekretuak onartutako estatutuetan aipatutako aurreko artikuluekin zerikusia duten arauak betez.

El presente Reglamento de elección y de funcionamiento del Claustro de la UPV/EHU ha sido elaborado en cumplimiento de las previsiones contenidas en los artículos 233 a 239 y preceptos concordantes de los Estatutos de la UPV/EHU aprobados por el Decreto 322/2003, de 23 de diciembre, del Gobierno Vasco.

Arautegia prestatzeko inspiratu duten antolamendu- eta funtzionamendu-printzipioen asmo nagusia izan da UPV/EHUren ordezkaritza duen goreneko organoaren izaera azpimarratu eta bermatzea. Horrek eskatzen du klaustroaren egitura organiko eta operatiboari ahalik eta dinamismorik handiena eranstea, ideien erkatze askea eta ideiei buruzko eztabaiden erabateko hedapena ahalbidetze aldera. Xedea da, horrenbestez, klaustroa benetako unibertsitate-eztabaidarako tokia izatea, eta unibertsitateko kide guztiak harekin identifikatu eta hark ordezkatuak senti daitezen.

Los principios organizativos y funcionales inspiradores de la elaboración del Reglamento están presididos por la intención de resaltar y garantizar su carácter de máximo órgano representativo de la UPV/EHU. Ello exige incorporar a la estructura orgánica y operativa del Claustro el máximo dinamismo para permitir la libre confrontación de ideas y la total difusión de sus debates. Se pretende, pues, que el Claustro universitario sea la sede de un verdadero debate universitario con el que puedan identificarse y sentirse representados todos los miembros de la Comunidad universitaria.

LEHENENGO TITULUA

TÍTULO PRIMERO

UNIBERTSITATEKO KLAUSTROA, ESKUMENAK ETA OSAERA

DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO, COMPETENCIAS Y COMPOSICIÓN

1. artikulua.- Unibertsitateko Klaustroa da, UPV/EHUren politika globalaz eztabaidatzeko eta orientatzeko organoa, unibertsitateko kideak ordezkatzen dituen gobernu-organo gorena.

Artículo 1.- El Claustro Universitario, órgano de debate y orientación sobre la política global de la UPV/EHU, es el máximo órgano representativo de la Comunidad Universitaria.

Haren eskumenen eremuan hartzen dituen erabakiek kide anitzeko eta pertsona bakarreko beste organo guztiak behartzeko indarra dute.

Sus resoluciones, en el ámbito de sus competencias, son vinculantes para todos los demás órganos colegiados y unipersonales.

2. artikulua.- 1.- Hauek dira Unibertsitateko Klaustroari dagozkion eginkizunak:

Artículo 2.- 1.- Corresponde al Claustro Universitario:

a) UPV/EHUren estatutuak prestatu eta onartzea, bai eta horien aldaketak ere.

a) Elaborar y aprobar los Estatutos de la UPV/EHU, así como sus modificaciones.

b) Klaustroaren funtzionamenduari buruzko arautegia onartzea, eta, hala badagokio, berori aldatzea, baita kideak hautatzeko arauak ere.

b) Aprobar y, en su caso, modificar el Reglamento de funcionamiento del Claustro, así como las normas que han de regir las elecciones de sus miembros.

c) UPV/EHUren plangintza estrategikorako eta hizkuntza-plangintzarako oinarriez iritzia ematea, bai eta errektoreak, Gobernu Kontseiluak eta klaustrokideen laurden batek aurkezten dizkioten gai guztiez ere.

c) Pronunciarse sobre las bases de planificación estratégica y lingüística de la UPV/EHU y sobre otras cuestiones sometidas a su consideración por el Rector o Rectora, el Consejo de Gobierno o un cuarto de sus miembros.

2.- Unibertsitateko Klaustroaren eskumenak dira, baita ere:

2.- Son también competencias del Claustro Universitario:

a) Errektorea aukeratzeko hauteskundeetara deitzea estatutuen 237. artikuluak jasotako kasuetan.

a) Convocar elecciones a Rector o Rectora en los supuestos previstos por el artículo 237 de los Estatutos.

b) Gobernu Kontseiluko kideak hautatzea, euren karguagatik edo errektoreak nahiz Gizarte Kontseiluak izendaturik Gobernu Kontseiluko kide direnak kenduta.

b) Elegir a las y los miembros del Consejo de Gobierno que no pertenezcan al mismo en razón de su cargo o que no sean designados directamente por el Rector o Rectora o por el Consejo Social.

c) Aldezlea aukeratzea, haren funtzionamenduari buruzko arautegia onartzea eta errektoreari proposatzea, hala badagokio, hura edo haren ondokoak kargutik kentzeko, estatutuen 109.3. artikuluak xedatutako kasuetan.

c) Elegir Aldezle, aprobar su Reglamento de funcionamiento y proponer, en su caso, al Rector o Rectora, con carácter vinculante, su cese o el de sus adjuntos o adjuntas, en los supuestos previstos por el artículo 109.3 de los Estatutos.

d) Estatutu-batzordeetako kideak hautatzea batzorde horiek aukeratzeko arautegiek diotena betez.

d) Elegir a las y los miembros de las Comisiones estatutarias que correspondan según los Reglamentos de elección de las mismas.

e) Campusak sortu, aldatu edo kentzea, Gobernu Kontseiluak proposatuta.

e) Crear, modificar o suprimir, a propuesta del Consejo de Gobierno, Campus Universitarios.

f) Gura dituen batzordeak sortzea, klaustroak berak emango dizkien helburu eta eskumenekin.

f) Crear cuantas Comisiones considere oportunas con las finalidades y atribuciones que el propio Claustro defina.

g) UPV/EHUren diziplina-erregelamenduko arau-hausteak eta zehapenak onartzea.

g) Aprobar la lista de infracciones y sanciones del Reglamento disciplinario de la UPV/EHU.

h) Estatutuek eta, oro har, legeriak ematen dizkioten gainerako eskumen guztiak.

h) Aquellas otras que le atribuyan los Estatutos y la legislación en general.

3. artikulua.- 1.- Honakoak dira Unibertsitateko Klaustroko kide:

Artículo 3.- 1.- El Claustro Universitario se compone por:

- errektorea (Klaustroko burua izango da)

- el Rector o la Rectora, que lo preside,

- idazkari nagusia (Klaustroko idazkaria izango da),

- el Secretario o Secretaria General, que actúa como Secretario o Secretaria del Claustro,

- gerentea, eta

- el o la Gerente, y

- hirurehun kide gehiago era honetara banatuta:

- trescientos miembros más distribuidos de la siguiente manera:

a) unibertsitatearekin lotura iraunkorra duten irakasle doktoreak: 153 (% 51)

a) Profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad: 153 (51%).

b) bestelako irakasle eta ikertzaileak: 54 (% 18).

b) Otro personal docente e investigador: 54 (18%).

c) ikasleak: 60 (% 20).

c) Estudiantes: 60 (20%).

d) administrazio eta zerbitzuetako langileak: 33 (% 11).

d) Personal de administración y servicios: 33 (11%).

2.- Hauek dira lehenago aipatutako hauteskunde talde bakoitza osatzen duten kideak:

2.- Integran cada uno de los cuerpos electorales anteriores:

a) UPV/EHUrekin lotura iraunkorra duten irakasle doktoreak, hau da: unibertsitateko katedradunen kidegoetakoak; unibertsitate eskoletako katedradunen kidegoetakoak; unibertsitateko irakasle titularrak; eta unibertsitate eskoletako irakasle titularrak, baldin eta doktore titulua badute. Era berean, talde honetan sartuko dira UPV/EHUrekin lotura iraunkorra daukaten irakasle eta ikertzaile doktoreen taldeko kideak.

a) Profesorado doctor con vinculación permanente a la UPV/EHU, esto es, las y los pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria, Profesores Titulares de Universidad, y los y las Profesoras Titulares de Escuela Universitaria que tengan el título de Doctor. También se integrará en este sector el personal docente e investigador contratado doctor con vinculación permanente a la UPV/EHU.

b) Gainerako irakasle eta ikerlariak, aurreko taldean sartzen ez direnak.

b) Otro personal docente e investigador no incluido en el apartado anterior.

c) Ikasketa ofizialetan matrikulatutako ikasleak. Talde horretakoak izango dira berezko tituluetan eta Giza Zientzien unibertsitate tituluan matrikulatutako ikasleak. Hirugarren zikloko ikasletzat honakoak hartuko dira: doktoregoko programaren batean matrikula egina dutenak; ikertzeko gaitasuna aitortuta izanik eta tesi proiekturako tutoretza-matrikula egina izanik, ez dutenak tesiaren defentsa egin.

c) Estudiantes matriculados en alguna de las titulaciones oficiales. Se incluirán también en este sector los matriculados en títulos propios y en el Título Universitario de Ciencias Humanas. Es alumno o alumna de tercer ciclo la persona matriculada en un programa de doctorado o quien, habiendo obtenido la suficiencia investigadora, haya formalizado su matrícula de tutoría para el proyecto de Tesis sin que haya procedido a su defensa.

d) Administrazio eta zerbitzuetako langileak: UPV/EHUko funtzionarioak, bitarteko funtzionarioak, lan-kontratuko langile finkoak eta aldi baterakoak, beste administrazio publiko batzuetako funtzionarioak -baldin eta, indarreko legeria beterik, UPV/EHUn lan egiten badute-, eta konfiantzazko langileak -baldin eta lanpostuen zerrendan izaera horrekin agertzen badira-.

d) Personal de administración y servicios: personal funcionario, interino y personal contratado laboral fijo y temporal de la UPV/EHU, personal funcionario de otras Administraciones Públicas que, de acuerdo con la legislación vigente, presten servicio en la UPV/EHU y el personal eventual que figure con tal carácter en la Relación de Puestos de Trabajo del personal de administración y servicios.

3.- Ahalegina egingo da bi sexuen ordezkaritza parekatua izateko, betiere, hori posible bada. Posible ez denean, arrazoi sendoak aurkeztu beharko dira, behar bezala egiaztatuak. Ordezkaritza parekatutzat hartuko da kide anitzeko organoan sexu bietako jendea dagoenean ordezkatuta gutxienez % 40an.

3.- Se procurará una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. Se considera una presencia equilibrada cuando en los órganos colegiados los dos sexos están representados al menos en un 40%.

BIGARREN TITULUA

TÍTULO SEGUNDO

KLAUSTROKIDEEN HAUTATZEA ETA ESTATUTUA

DE LA ELECCIÓN Y ESTATUTO DE LAS Y LOS CLAUSTRALES

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

KLAUSTROKIDEAK HAUTATZEKO ARAUAK

NORMAS DE ELECCIÓN DE LAS Y LOS CLAUSTRALES

4. artikulua.- 1.- Hauteskunde Batzorde Nagusiak egingo du irakasle eta ikertzaileek Klaustroan izango dituzten ordezkarien banaketa, kontuan hartuta ikastegietan duten kide kopuruaren proportzio erlatiboa eta arduraldiaren haztapena. Era berean, ikastegiek ordezkari bana izango dute klaustroan, ikastegian nagusi den irakasleen kidegokoa.

Artículo 4.- 1.- La Comisión Electoral General realizará la distribución de representantes claustrales del personal docente e investigador de acuerdo con la proporción numérica relativa de los centros y la ponderación de los regímenes de dedicación. Cada centro tendrá, asimismo, un o una representante del colectivo de profesorado más numeroso en cada uno de ellos.

2.- Ikastegi bakoitzak gutxienez ikasleen ordezkari bat izango du Klaustroan. Gainontzeko ordezkarien banaketa ikastegi bakoitzean guztira dagoen ikasle kopuruaren zuzenki proportzionala izango da.

2.- Cada centro docente tendrá como mínimo un o una representante del alumnado en el Claustro. El número de representantes de las y los estudiantes restante, después de la asignación de este mínimo, será distribuido entre los centros docentes en proporción directa al total de estudiantes de cada uno de los mismos.

3.- Administrazio eta zerbitzuetako langileek Klaustroan izango dituzten ordezkariak banatuko dira talde horrek campus bakoitzean duen kide kopuruaren proportzio erlatiboaren arabera.

3.- La distribución de representantes claustrales del personal de administración y servicios se hará de acuerdo con la proporción numérica relativa a este sector en cada uno de los Campus Universitarios.

4.- Arduraldiaren eta mailen haztapena honela egingo da:

4.- La ponderación de los regímenes y niveles de dedicación será la siguiente:

a) Arduraldi osoko irakasle eta ikertzaileak: puntu bat.

a) Personal docente e investigador en régimen de dedicación completa: 1 punto.

b) Arduraldi partzialeko eta bost eta sei orduko kontratua duten irakasle eta ikertzaileak: 0,75 puntu.

b) Personal docente e investigador en régimen de dedicación parcial y contratos de seis y cinco horas: 0,75 puntos.

c) Arduraldi murriztua eta lau eta hiru orduko kontratua duten irakasle eta ikertzaileak: 0,37 puntu.

c) Personal docente e investigador en régimen de dedicación reducida y contratos de cuatro y tres horas: 0,37 puntos.

5. artikulua.- 1.- Talde bakoitzaren ordezkariak taldeko kideek beren artean eta artetik aukeratuko dituzte.

Artículo 5.- 1.- La representación de cada sector será elegida por y de entre sus miembros.

2.- Hautesle eta hautagarri izango dira matrikula indarrean duten ikasleak eta izendapenaren bidez edo indarreko kontratu baten bidez Euskal Herriko Unibertsitatean zerbitzuak betetzen dituzten guztiek, betiere, errolda ixteko egunean jardunean badaude eta 1.2 artikuluan jasotako hautesle taldeetako erroldaren batean agertzen badira.

2.- Serán electores o electoras y elegibles todas las personas que con nombramiento o contrato en vigor presten sus servicios en la UPV/EHU en la fecha de cierre de censo así como el alumnado, siempre y cuando figuren incluidos en el censo de uno de los cuerpos electorales según lo dispuesto en el artículo 3.2.

3.- Hauteskundeetan botoa emateko edo hautagai izateko baldintzak hauteskundeetarako deian hautesle erroldak ixteko adierazitako egunean bete behar dira.

3.- Los requisitos exigidos para ejercer el derecho de sufragio activo o pasivo deberán reunirse a la fecha de cierre del censo electoral establecida en la convocatoria de las elecciones.

4.- Ezin izango da errolda batean baino gehiagotan egon, eta kideren bat batean baino gehiagotan ageri bada, jarduera nagusia zein taldetan betetzen duen izango da kontuan; ikastegietako erroldetan, kontratuen arabera zeinetan daukan antzinatasun handiena izango da kontuan.

4.- En ningún caso se podrá estar en varios censos, prevaleciendo el del sector en el que preste su actividad principal y, si se trata de censos de centros, el que corresponda por razón de antigüedad en el contrato.

5.- Ikastegi atxikietako ikasleak, administrazioko langileak eta irakasleak ez dira ez hautesle ez hautagarri izango.

5.- No serán electores o electoras ni elegibles el alumnado, personal de administración y profesorado de centros docentes adscritos.

6. artikulua.- 1.- Hautesleak kasuan kasuko hauteskunde mahaian emango du botoa; dena dela, botoa aldez aurretik emateko eskubideari buruz zehaztutakoa ere izan beharko da kontuan.

Artículo 6.- 1.- Todo elector y electora ejerce el derecho de sufragio en la Mesa Electoral que le corresponde, sin perjuicio de las disposiciones sobre depósito de voto.

2.- Hautesle errolda eta, beraz, hauteskunde taldeen banaketa (hautagarri edo hautesle izan zaitezkeen jakin ahal izateko), hauteskunde eguna baino hilabete bat lehenago itxiko da, betiere Gobernu Kontseiluak hauteskundeetarako onartzen duen egutegiari jarraituta.

2.- La fecha de cierre del censo y de la consiguiente determinación de los componentes de cada sector, a efectos de ser electoras y electores o elegibles concluirá un mes antes de la fecha de votación, que tendrá lugar conforme al calendario que se apruebe por el Consejo de Gobierno.

3.- Hautesle errolda itxi eta, gehien jota, bost eguneko epean argitaratuko da.

3.- La publicación del censo se efectuará en un plazo máximo de 5 días después del cierre del mismo.

4.- Ikastegiko hauteskunde batzordeak txostena egingo du, hautesle errolden kontra egindako inpugnazioei buruzkoa, eta erabaki proposamenarekin batera Hauteskunde Batzorde Nagusira bidaliko du. Hauteskunde Batzorde Nagusiak egiaztatu egingo ditu erroldetan egindako zuzenketak, eta okerrik edo hutsik antzemanez gero, zuzendu egingo ditu.

4.- La Comisión electoral del centro emitirá un informe sobre las impugnaciones al Censo remitiéndolas, junto con su propuesta de Resolución a la Comisión electoral general. La Comisión electoral general verificará la corrección de los censos, procediendo a su resolución y, en su caso a la subsanación de errores u omisiones.

7. artikulua.- 1.- Hauteskunde Batzorde Nagusiari dagokio emaitzak antolatu, kontrolatu eta aldarrikatzea, baita Unibertsitateko Klaustroko kideak hautatzeko prozesuaren aurkako inpugnazioak ebaztea ere (Hauteskunde Batzorde Nagusiak Idazkaritza Nagusian dauka egoitza).

Artículo 7.- 1.- La organización, control, proclamación de resultados y resolución de las impugnaciones del proceso de elección de miembros del Claustro Universitario corresponderá a la Comisión electoral general, con sede en la Secretaría General de la Universidad.

2.- Hauteskunde Batzorde Nagusiko buruari zuzendutako idazki eta agiri guztiak nahitaez aurkeztu beharko dira unibertsitatearen erregistro orokorrean, ordutegia kontuan hartuta.

2.- Todos los escritos y documentos que se dirijan al Presidente o Presidenta de la Comisión electoral general habrán de presentarse obligatoriamente en el Registro General de la Universidad, dentro del horario del mismo.

8. artikulua.- 1.- Unibertsitateko Klaustroko ordezkariak aukeratzeko hauteskundeetan, irakasle eta ikertzaileentzat (a eta b hauteskunde taldeak) ikastegia izango da hauteskunde barrutia.

Artículo 8.- 1.- Para la elección de representantes al Claustro Universitario por el personal docente e investigador (cuerpos electorales a y b) la circunscripción será el centro.

2.- Ikasleen kasuan, hauteskunde barrutia ikastegia izango da. Doktoregoko, master ofizialetako eta berezko tituluetako ikasleen kasuan, honakoetako bat izango da barrutia: ikasketak ematen diren ikastegia edo ikastegi baten baino gehiagotan ematen badira, programaren ardura daukan sailaren edo institutuaren egoitzari dagokion ikastegia. Hori posible ez bada, programako zuzendariaren ikastegia izango da barrutia. Giza Zientzietako ikasleen kasuan, berriz, eskolak emateko erabiltzen den lekua.

2.- La circunscripción electoral para el alumnado será el Centro. El alumnado de doctorado, másteres oficiales o títulos propios será integrado en alguno de los Centros: en principio, en el Centro en el que se impartan las enseñanzas; si se imparten en varios Centros, en el Centro al que corresponda la sede del Departamento o Instituto en el que desarrolla el programa; en defecto de lo anterior, la circunscripción electoral será la sede del Centro al que pertenezca el Director o Directora del Programa. En el caso del alumnado del título universitario de Ciencias Humanas será la sede en la que se impartan esas enseñanzas.

3.- Administrazio eta zerbitzuetako langileen hauteskunde barrutia UPV/EHU osatzen duten hiru campusetako bakoitza da.

3.- La circunscripción electoral del personal de administración y servicios será cada uno de los tres Campus que integran la UPV/EHU.

9. artikulua.- 1.- Ordezkariak aukeratzeko hauteskunde eguna behin zehaztuta, hauteskunde batzorde bana eratuko da hauteskunde barrutietan. Batzorde hori barrutiko hauteskunde talde bakoitzeko kide batez osatuta egongo da, ikastegiko batzarreko kideen artetik aukeratuta. Batzordeburua dekano edo zuzendaria izango da, edo hark eskuordetutako kideren bat, eta idazkaria, berriz, idazkari akademikoa. Ikastegiko hauteskunde batzordeak indarreko agintaldia badauka, bera izango da arituko dena.

Artículo 9.- 1.- Una vez fijada la fecha de votación, para la elección de las y los representantes se constituirá en cada circunscripción electoral una Comisión electoral, compuesta por un representante de cada cuerpo electoral a elegir por esa circunscripción, que en los centros académicos se designará de entre las y los miembros de su Junta, que será presidida por el Decano, Decana, Directora o Director, o persona en quien delegue y actuará de secretario el Secretario o Secretaria Académica del centro. En el caso de que la Comisión Electoral del Centro tenga mandato en vigor, será ésa la que actúe.

2.- Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonalak (AZP) campus bakoitzean izango duen hauteskunde batzordeko burua gerentea edo horrek eskuordetutako pertsona izango da, eta horrez gain, beste bi kide izango ditu campuseko talde horretako kideen artetik zozketaz aukeratuak.

2.- La Comisión electoral del PAS de cada Campus estará presidida por el o la Vicegerente de Campus o persona en quien delegue y por dos representantes designados a sorteo de entre las personas de este colectivo en el Campus correspondiente.

10. artikulua.- 1.- Barruti bakoitzeko gorabeherak kontuan hartuta, batez ere ikastegiak edo lan lekuak bata bestearengandik urruti daudenean, hauteskunde batzordeek hauteskunde mahai bat baino gehiago eratzea erabaki dezakete.

Artículo 10.- 1.- Cuando las circunstancias de cada circunscripción así lo aconsejen, en particular debido a la distancia geográfica entre los centros o lugares de trabajo, las respectivas Comisiones electorales podrán acordar la existencia de más de una Mesa Electoral.

2.- Hauteskunde mahai bakoitzak mahaiburu bat eta hiru mahaikide izango ditu. Edozelan ere, bi mahaiburu (titularra eta ordezkoa) eta sei mahaikide (3 titular eta 3 ordezko) izendatuko dira, behar bezala ordenatuta. Guztiak ados jarrita, aukera izango dute eginkizunak banatzeko eta aktan jasota ageri beharko da. Horiek guztiak barrutiko hautesleen artetik, eta, egoki denean, kasuan kasuko hauteskunde taldeetako kideen artetik, aukeratuko dira barrutiko hauteskunde batzordeak egindako zozketaren bidez. Ez da zozketan sartuko hautagai izateko onartutakorik.

2.- Cada Mesa Electoral estará formada por un presidente o presidenta y tres vocales. No obstante, se designarán dos presidentes o presidentas (titular y suplente) y seis vocales (3 titulares y 3 suplentes) debidamente ordenados y que podrán organizar de mutuo acuerdo el desarrollo de sus funciones respectivas reflejándolo en el acta de desarrollo de la sesión. Todos y todas ellas serán designadas por sorteo, realizado por la Comisión electoral de cada circunscripción, de entre el electorado perteneciente a la misma y, en su caso, al sector correspondiente. No entrarán en el sorteo las personas que hayan sido proclamadas previamente como candidatos o candidatas.

3.- Iraupena eta garrantzia kontuan hartuta Gobernu Kontseiluak titulazio ofizial eta berezko tituluen pareko hartuko dituen ikasketen kasuan, Klaustrorako hauteskundeetarako mahaietako kideak Hauteskunde Batzorde Nagusiak egindako zozketaren bidez aukeratuko dira.

3.- En el caso de las enseñanzas que por su duración e importancia hayan sido asimiladas por el Consejo de Gobierno a efectos de elecciones a claustro, el sorteo de los miembros de la Mesa Electoral se hará por la Comisión electoral general.

4.- Hauteskunde mahaiko kide izatea egokituz gero, nahitaezkoa da eginkizun hori betetzea, behar bezala egiaztatutako bidezko arrazoirik izan ezean. Horrelakoetan, idatzi bidez egin beharko zaio uko izendapenari, idatzia hauteskunde batzordeko idazkariari zuzenduta eta izendapenerako jakinarazpenean zehaztutako epearen barruan.

4.- La condición de miembro de una Mesa electoral es irrenunciable salvo que concurra justa causa debidamente acreditada, mediante escrito remitido al Secretario o Secretaria de la Comisión electoral correspondiente, en el plazo que se determine en el escrito de notificación de su designación.

5.- Mahaia eratzean ez bertaratzeak erantzukizunak eskatzea ekar dezake, eta horrelako egoeratan, hauteskunde mahaiko buruak edo, hala egokituz gero, kasuan kasuko hauteskunde batzordeak, hautesleen artetik berak nahi duena aukeratuko du.

5.- La inasistencia a la constitución de la Mesa determinará la exigencia de responsabilidad y las y los ausentes podrán ser suplidos por libre designación de la Presidencia de la Mesa electoral, o en su caso, de la correspondiente Comisión electoral, entre el electorado.

6.- Mahaia eratzeko akta mahaiburuak, mahaikideek eta ikuskariek bete behar dute bozketa hasi aurretik, Hauteskunde Batzorde Nagusiak onartutako ereduari jarraituz.

6.- El Acta de Constitución de la Mesa se deberá cumplimentar por la Presidencia, vocalías e interventores o interventoras antes del inicio de la votación, según el modelo que apruebe la Comisión electoral general.

7.- Hauteskunde prozesuan gorabehera larririk gertatuz gero, mahaiburuak Hauteskunde Batzorde Nagusiari jakinaraziko dio lehenbailehen, eta gainera horren berri jaso beharko du aktan.

7.- La Presidencia dará cuenta inmediata a la Comisión electoral general de cualquier incidencia que altere gravemente la continuidad de la sesión electoral, haciéndola constar, además, en el acta correspondiente.

11. artikulua.- 1.- Klaustroko ordezkariak hautatzeko hautagai zerrendak kolektiboak, itxiak eta ordenatuak izango dira, eta kasuan kasuko barrutiko hauteskunde batzordeari aurkeztu behar zaizkio hautagai guztien sinadurarekin. Hautagai zerrendan jasotako gutxieneko hautagai kopurua ikastegi eta talde bakoitzerako zehaztutako kideen erdia izan behar da, eta gauza bera campus bakoitzeko administrazio eta zerbitzuetako langileen talderako. Horrez gain, sexuen arteko oreka gorde behar da eta zerrendan, bata emakumezkoa, bestea gizonezkoa, bata emakumezkoa, bestea gizonezkoa... izan behar dira.

Artículo 11.- 1.- Para la elección de las y los representantes se presentarán candidaturas colectivas cerradas y ordenadas ante la Comisión electoral correspondiente, firmadas por todos y todas las candidatas. Las candidaturas deberán cubrir al menos la mitad de los puestos asignados al centro académico en el respectivo sector, o del número de representantes del personal de administración y servicios correspondientes al Campus y garantizarán la presencia equilibrada, en orden alternativo, de mujeres y hombres.

2.- Hautagai zerrendak aurkezteko idatzia UPV/EHUko Erregistro Orokorreko bulegoetan aurkeztu beharko da, Gobernu Kontseiluak onartutako egutegiari jarraiki, eta, betiere, bozketa eguna baino hamar egun baliodun baino lehenago.

2.- El escrito de presentación de candidaturas será entregado en las oficinas del Registro General de la UPV/EHU, en el plazo previsto en el calendario aprobado por el Consejo de Gobierno, que expirará al menos diez días hábiles antes de la fecha de votación.

3.- Hauteskunde barruti bakoitzeko hauteskunde batzordeak egiaztatu egin behar du hautagai bakoitzak baldintzak betetzen dituela, egon daitezkeen inpugnazioak ebatziko ditu eta, gehienez ere hiru eguneko epean, hautagaiak aldarrikatuko ditu.

3.- La Comisión electoral de cada circunscripción verificará el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los y las candidatas, resolverá las posibles impugnaciones y proclamará las candidaturas en un plazo máximo de 3 días.

4.- Hauteskunde batzordeek toki egokietan argitaratuko dituzte hauteskundeetarako hautagaien zerrendak.

4.- Las Comisiones electorales darán publicidad en lugares adecuados a las candidaturas presentadas.

5.- Hautagaiak behin-behinekoz aldarrikatuta, inpugnazioak aurkeztu ahal izango dira unibertsitateko erregistro orokorretan, hauteskundeen egutegian horretarako zehaztukotako epean. Hauteskunde batzordeak inpugnazioak ebatzi, hautagai zerrendak behin betiko aldarrikatu eta agindua emango du ikastegi bakoitzeko iragarki oholean, eta administrazio eta zerbitzuetako langileenak campuseko iragarki oholean argitaratzeko.

5.- Efectuada la proclamación provisional, se podrán presentar impugnaciones en las oficinas del Registro General de la Universidad, en el plazo al efecto señalado en el calendario electoral. La Comisión electoral general resolverá las impugnaciones, efectuando la proclamación definitiva de candidaturas y ordenando su publicación en el tablón de anuncios del centro y, en el caso del personal de administración y servicios, del Campus.

6.- Aldarrikatutako hautagai zerrendak jendaurrean egongo dira bozketaren hurrengo egunera arte.

6.- Las candidaturas proclamadas permanecerán expuestas hasta el día siguiente a la votación.

12. artikulua.- 1.- Hala nahi duten hautagaiek ikuskari bat eta haren ordezkoa proposatu ahalko dute mahai bakoitzeko. Ikuskaria eta ordezkoa kasuan kasuko mahaiko hauteslea izan beharko dira.

Artículo 12.- 1.- Los candidatos y candidatas que lo deseen podrán proponer el nombramiento de 1 interventor o interventora, y su suplente, por cada Mesa Electoral, que habrán de tener la condición de electores o electoras.

2.- Ikuskariak eta ordezkoak izendatzeko eskariak Hauteskunde Batzorde Nagusiari bidali beharko zaizkio, hautagaiak behin betiko aldarrikatu eta hurrengo bi egunen barruan. Eskarian zehaztuta egon beharko dira proposatu nahi diren ikuskarien izen-deiturak, helbidea eta telefonoa, eta horrekin batera interesatuek sinatutako onarpen idatziak aurkeztu.

2.- Las solicitudes de designación del interventor o interventora, y su suplente, deberán dirigirse a la Comisión electoral general, en el plazo de los dos días siguientes a la proclamación definitiva de candidaturas. En el escrito de solicitud deberán indicar el nombre, apellidos, dirección y teléfono de contacto de las y los interventores propuestos y acompañarán el documento de aceptación de la designación como interventor o interventora, o suplente, firmado por las personas interesadas.

3.- Hauteskunde Batzorde Nagusiak, baldintzak betetzen direla egiaztatu ondoren, bakoitzaren izendapena egingo du, bi kopiatan. Ikuskariak aleetako bat mahaiko buruari emango dio eta hark mahaia eratzeko aktari erantsi.

3.- La Comisión Electoral General comprobadas las condiciones, extenderá el correspondiente nombramiento por duplicado. Uno de los ejemplares se entregará por el interventor o interventora a la presidencia de la Mesa y se adjuntará al Acta de Constitución de la Mesa.

13. artikulua.- 1.- Hautagai zerrendak behin betiko aldarrikatzen direnetik botaziorako 24 ordu falta diren arte, hautagaiek hauteskunde kanpaina egin ahal izango dute.

Artículo 13.- 1.- Desde la proclamación definitiva de las candidaturas y hasta veinticuatro horas antes del día de la votación, las candidaturas que lo deseen podrán realizar campaña electoral.

2.- Hautagaiek propagandarako jardueren egutegia antolatuko dute hauteskunde batzordearekin ados jarrita.

2.- Las candidaturas acordarán con la Comisión electoral correspondiente el calendario de actividades de propaganda.

3.- Ikasleen zerrenda bakoitzak eskolako ordubete izango du ikastegi bakoitzean programa azaltzeko. Ordu horretan eten egingo dira eskolak, eta leku egokia utziko zaio zeregin hori betetzeko. Irakasleek ere eten bera izango dute hauteskunde kanpainako jarduerak egiteko.

3.- Cada candidatura del alumnado dispondrá de una hora lectiva por centro para la explicación de su programa, paralizándose la actividad docente durante esa hora y disponiendo de un local adecuado para tal fin. Dicha paralización se aprovechará igualmente para que las candidaturas de profesorado puedan llevar a cabo sus actividades de campaña electoral.

4.- Administrazio eta zerbitzuetako hautagai zerrendek guztira ordubete izango dute ikastegi, zerbitzu eta atal bakoitzeko. Ordubete hori lanaldiaren barruan hartuko da, ordaindutakoa izango da eta ez da berreskuratu behar.

4.- Las candidaturas del personal de administración y servicios dispondrán globalmente de una hora dentro de la jornada laboral, retribuida y no recuperable, por cada centro, servicio o unidad.

14. artikulua.- 1.- Botoa emateko txartel ofizialak barrutiko hauteskunde batzordeak egingo ditu.

Artículo 14.- 1.- Las papeletas oficiales de votación serán elaboradas por la Comisión de cada circunscripción electoral.

2.- Hauteskundeak eskola-ordutegiaren barruan egingo dira, eskola orduetan, eta bai goizez, bai arratsaldez, Gobernu Kontseiluak onartutako egutegiari jarraituz. Ikastegiak behar bezala egiaztatuta eskaria eginez gero, Hauteskunde Batzorde Nagusiak baimena eman dezake ordutegi berezia zehazteko.

2.- Las votaciones se celebrarán dentro del horario lectivo, en horas hábiles y en turnos de mañana y tarde, conforme al calendario aprobado por el Consejo de Gobierno. La Comisión Electoral General podrá, en todo caso, autorizar horarios especiales, debidamente justificados, en determinados Centros que lo soliciten.

3.- Mahaiburuak boto emaileari nortasun agiriren bat eskatu eta identifikatu egingo du eta, ondoren, erroldan dagoela egiaztatu. Boto emaileak, orduan, boto txartela emango dio mahaiburuari edo mahaikide bati, eta hark unean bertan hautestontzian sartu du.

3.- La o el votante, una vez comprobada por la Presidencia de la Mesa su identidad, a través del documento acreditativo correspondiente, y su inclusión en el censo, entregará la papeleta a la Presidencia o vocalía, quien la introducirá acto seguido en la urna.

4.- Mahaiko kide batek markatu egingo du kasuan kasuko zerrendan botoa nork eman duen, mahaiburuak edo mahaikideak txartela boto kutxan sartu ahala.

4.- Una o un miembro de la Mesa se encargará de señalar en la lista correspondiente las y los electores que han ejercido su derecho al voto, a medida que la Presidencia o vocalía introduzca las papeletas en la urna.

5.- Botazioa amaitzeko ordua heltzean, mahaiburuak botazioa amaitzera doala iragarriko du ozen, eta ez dio beste inori gelan sartzen utziko. Dena dela, barruan dagoen norbaitek artean botorik eman ez badu, utzi egingo dio botoa ematen. Hurren, ikuskariek eta mahaikideek emango dute botoa, nahi izanez gero.

5.- A la hora fijada para el cierre de la sesión de la votación, la Presidencia de la Mesa anunciará en voz alta que va a concluir la votación, y no permitirá entrar a nadie más en el local. Se permitirá, no obstante, a las y los presentes, si alguno o alguna no han votado todavía, que emitan su voto. A continuación emitirán, en su caso, su voto los y las interventoras y las y los miembros de la Mesa.

6.- Boto txartela aukeratzeko edo mahaiko buruari emateko ezintasunen bat daukatenek konfiantzako pertsona baten bidez egin ahalko dute.

6.- Los y las electoras que estuvieren impedidos para elegir la papeleta o entregarla al Presidente, podrán servirse de una persona de su confianza.

15. artikulua.- Botazio egunean bere hauteskunde barrutian egoterik ez dutenei bozketan parte hartzea errazteko asmoz, ikastegietako dekanoek edo zuzendariek eta campusetako errektoreordetzek ikastegiko idazkaritzan edo atalekoan botoa aldez aurretik ematea onartuko dute botazio eguna baino lehenagoko hiru egun baliodunetan eta Hauteskunde Arautegi Orokorraren babesean. Botoa ematera hauteslea bera joan behar da eta ziurtagiria hartuko du. Ikastegietan lan egiten duten administrazio eta zerbitzuetako langileek ikastegian bertan eman ahal izango dute botoa aldez aurretik, AZPkoen Hauteskunde Batzordeak onartuko duen prozedurari jarraiki.

Artículo 15.- Con el fin de facilitar la participación en las votaciones a quienes por cualquier circunstancia no pudieran estar presentes en su circunscripción electoral el día señalado para tal fin, los Decanatos y las Direcciones de los Centros y los Vicerrectorados de Campus admitirán el depósito de voto en persona en la Secretaría del Centro o Sección, expidiendo el correspondiente justificante, durante los tres días laborables anteriores a la fecha de votación y conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Régimen Electoral General. El personal de administración y servicios adscrito a los centros podrá realizar, en todo caso, el depósito de voto en su centro, según el procedimiento que establezca la respectiva Comisión electoral del PAS.

16. artikulua.- 1.- Botazioa behin amaituta, botoak zenbatuko dira ekitaldi publikoan eta Hauteskunde Arautegi Orokorrean xedatutakoaren arabera; betiere, hauteskunde barrutian, gutxien dela, taldeko % 5ek parte hartu badu.

Artículo 16.- 1.- Terminada la votación se procederá en acto público al escrutinio de los votos conforme a lo establecido por el Reglamento de Régimen Electoral General y siempre que se haya dado una participación mínima del 5% del respectivo colectivo en la correspondiente circunscripción electoral.

2.- Botoak hondar handienaren sistema proportzionala erabiliz zenbatutakoan, eta aurkeztutako inpugnazioak ebatzita, mahaiburuak emaitzak emango ditu, eta bozketa-prestakuntzaren eta bilkuraren nondik norakoen akta ikuskatuko du. Akta hori mahaikide guztiek sinatuko dute, eta, behar izanez gero, baita ikuskariek ere.

2.- Una vez computados los votos conforme al sistema proporcional del resto mayor, y resueltas las posibles reclamaciones presentadas, la Presidencia pronunciará los resultados y supervisará la elaboración del Acta de escrutinio y de desarrollo de la sesión, que será firmada por todas y todos los miembros de la Mesa y, en su caso, por las y los interventores.

3.- Aktak behin sinaturik, suntsitu egingo dira boto kutxetatik ateratako boto txartelak (ingurugirorako jasangarria den prozeduraren bat erabilita), baliogabeko botoak edo erreklamazioren bat izan dutenak izan ezik. Horiek aktari erantsiko zaizkio, eta mahaikideek akta behin sinatuta, Idazkaritza Nagusira bidaliko dira.

3.- Firmadas las Actas las papeletas extraídas de las urnas se destruirán mediante procedimientos de sostenibilidad medioambiental, con excepción de aquellas que contengan votos nulos o que hayan sido objeto de reclamación, las cuales se acompañarán a las actas, una vez rubricadas por las y los miembros de la Mesa.

4.- Mahaiek argitara emango dituzte emaitzak aktak sinatu bezain laster. Horretarako, aktak fotokopiatu eta ikastegietako eta errektoreordetzetako hauteskunde oholetan eskegiko dituzte. Bestalde, berehala helaraziko diote Hauteskunde Batzorde Nagusiari bozketaren eta berorren gorabeheren akten kopia, faxez edo beste bide telematiko egoki baten bitartez. Akta horiek behar bezala sinaturik egongo dira.

4.- Las Mesas harán públicos los resultados inmediatamente después, mediante fotocopia de éstas, que fijarán en los tablones de anuncios de los centros y de los Vicerrectorados. Así mismo, notificarán inmediatamente por fax, u otro medio telemático igualmente adecuado, copia debidamente firmada de las actas de desarrollo y escrutinio a la Comisión electoral general.

5.- Prozedura bukatutakoan, barrutiko hauteskunde batzordeko buruak jatorrizko espedientea bidaliko dio Hauteskunde Batzorde Nagusiari, gehien jota, bi eguneko epean. Bestalde, batzorde horri inpugnazioak eta erreklamazioak aurkezteko epea zabalduko da.

5.- Finalizado el procedimiento, la Presidencia de la Comisión electoral de circunscripción enviará el original del expediente a la Comisión electoral general en un plazo máximo de dos días, abriéndose un período de impugnaciones y reclamaciones ante esta última Comisión.

17. artikulua.- 1.- Hauteskunde Batzorde Nagusiari dagokio aurkeztutako inpugnazioen inguruko erabakia hartzea eta behin betiko emaitzak aldarrikatzea.

Artículo 17.- 1.- Corresponde a la Comisión electoral general resolver las impugnaciones presentadas y proclamar definitivamente los resultados.

2.- Inpugnazioak ebazteko bost eguneko epe luzaezina egongo da.

2.- Las impugnaciones serán resueltas en el plazo improrrogable de cinco días.

3.- Hauteskunde barruti batean izandako gorabeherak kontuan izanda, Hauteskunde Batzorde Nagusiak barruti horretarako beste hauteskunde prozesua bat irekitzea erabaki dezake.

3.- Cuando en una determinada circunscripción electoral concurran circunstancias que así lo aconsejen, la Comisión electoral general procederá a la reapertura del proceso electoral en dicha circunscripción.

4.- Inpugnazioak ebatzi ondoren eta, behar izanez gero, behin-behineko emaitzak aldatu ondoren, Hauteskunde Batzorde Nagusiak akta prestatuko eta ikastegi guztietara bidaliko du astebeteko epean, jende guztiak jakitun egon dadin.

4.- Tras la resolución de las impugnaciones y modificación, en su caso, de los resultados provisionales, la Comisión electoral general elaborará un acta que será remitida a todos los centros en el plazo de una semana para conocimiento público.

18. artikulua.- 1.- Idazkari nagusiak agiria emango die hautetsiei behin betiko emaitzak aldarrikatu eta hamabost eguneko epean.

Artículo 18.- 1.- El Secretario o Secretaria General expedirá la credencial a cada uno de los candidatos y candidatas electas en un plazo no superior a quince días tras la proclamación definitiva de resultados.

2.- Hautetsiek uko egin ahal izango dute Klaustroaren buruari aurkeztutako idatzi bidez. Hala ere, Unibertsitateko Klaustroaren bilera baino 10 egun lehenago aurkeztutako ukoak ez du eraginik izango Klaustroaren bilera bukatu arte. Horrelakoetan, zerrenda bereko lehengo kide ez hautetsia izendatuko da eta agiria emango zaio. Ordezkari izendatu berriaren ikastegiari izendapenaren berri emango zaio.

2.- Las y los miembros electos podrán presentar su renuncia por escrito ante la Presidencia del Claustro. No obstante, la renuncia presentada en los 10 días previos a la reunión del Claustro Universitario sólo producirá sus efectos a partir de la terminación del citado Claustro. En este caso, se designará a la primera o al primer miembro no electo de su misma candidatura a quien se proveerá de la credencial correspondiente. La sustitución será comunicada al centro al que pertenezca el nuevo o la nueva claustral.

3.- Izendapena baliogabe geratuko da, egiaztatuz gero hautetsiak ez dituela betetzen beharrezko diren baldintza guztiak.

3.- Ningún candidato o candidata propuesta como electa en quien se constate la falta de concurrencia de las condiciones generalmente establecidas, podrá ser válidamente nombrado claustral.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

KLAUSTROKIDE BIHURTZEA ETA KLAUSTROKIDE IZATEARI UZTEA

DE LA ADQUISICIÓN Y PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE CLAUSTRAL

19. artikulua.- Klaustrokide bihurtzen da Hauteskunde Batzorde Nagusiak behin betiko aldarrikatu eta Idazkaritza Nagusiak izendapena ematen duenean.

Artículo 19.- La condición de claustral se adquiere con la proclamación definitiva por la Comisión Electoral General y el nombramiento expedido por Secretaría General.

20. artikulua.- Sufragio unibertsal, libre, berdin, zuzen eta sekretuaz hautatuko dira Unibertsitateko Klaustroan ordezkariak izango dituzten sektoreetako ordezkariak, estatutuen 235. artikuluak xedatzen duenez, eta titulu honetako I. kapituluan jasotako hautespenerako arautegia errespetatuz.

Artículo 20.- La elección de las y los representantes de los distintos sectores de la Comunidad Universitaria en el Claustro se realizará mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 235 de los Estatutos y con respeto de la normativa de elección incluida en el Capítulo I del presente Título.

Hautatzeko sistemak gutxiengoak errespetatuko ditu.

El sistema electoral garantizará el respeto a las minorías.

21. artikulua.- 1.- Klaustroan ordezkari izatea pertsonala eta besterenganaezina da, eta hona noiz uzten zaion ordezkari izateari:

Artículo 21.- 1.- La condición de representante claustral es personal e intransferible, y se pierde por:

a) Hil edo ezintasunen bat izanez gero.

a) Fallecimiento o incapacidad.

b) Hauteskundeak baliogabetuz gero.

b) Anulación del proceso electoral.

c) Agintaldia amaituz gero.

c) Extinción del período de mandato.

d) Dimitituz gero.

d) Dimisión.

e) UPV/EHUko kidea edo hautatua izan zen ikastegiko edo kidegoko kidea izateari utziz gero.

e) Dejar de pertenecer a la UPV/EHU, al centro docente, o al colectivo por el que fue elegido.

f) Ikasturte bateko ohiko bilkura guztietara justifikatu gabe agertu ezean, bilkura bat baino gehiago izan direnean, edo, bi urteko epean, bi ohiko nahiz ezohiko bilkuratara joan ezean.

f) Inasistencia injustificada a todas las sesiones ordinarias de un Curso académico, cuando éstas sean más de una, o a dos sesiones ordinarias o extraordinarias en el plazo de dos años.

2.- Klaustrokideei aurreko zenbakiko e) atalean jasotako inguruabarretako bat gertatuz gero, idazkari nagusiari jakinarazi beharko diote. Dena dela, Idazkaritza Nagusiak ofizioz jokatuko du, aipatutako inguruabar horietako bat gertatzen ari dela dakienean.

2.- Los y las claustrales en quienes sobrevenidamente concurra alguna de las circunstancias contempladas en el apartado e) del número anterior deberán comunicarlo a Secretaría General. La Secretaría General actuará, en todo caso, de oficio en aquellos casos en que le conste alguna de dichas circunstancias.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

KLAUSTROKIDEEN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS Y LOS CLAUSTRALES

22. artikulua.- Klaustrokideek klaustroaren eta kideak diren batzordeen bilkuretara joateko eskubidea eta betebeharra dute, eta parte hartuko dute lanen helburua lor dadin.

Artículo 22.- Las y los claustrales tendrán el derecho y deber de asistir a las sesiones del Claustro y a las Comisiones de las que formen parte, contribuyendo al buen fin de sus trabajos.

Bileretara joateak unibertsitateko gainerako betebeharrak betetzetik salbuetsiko ditu organoetako kideak, baina kasuan kasuko organoek beharrezko neurriak hartuko dituzte betebehar horiek bete egiten direla eta zerbitzua eman egiten dela bermatzeko.

La asistencia a las sesiones eximirá de otros deberes universitarios, debiendo los órganos concernidos arbitrar las medidas oportunas para asegurar el cumplimiento de este deber y el mantenimiento del servicio.

23. artikulua.- Gobernu Kontseiluko kideek eskubidea dute euren eginkizunak aurrera eramateko beharrezkoa izan dezaketen unibertsitateko dokumentazioa eta informazioa eskatu eta eskuratzeko. Informazioa idatziz edo bide telematikoaren bitartez eskatuko diote Idazkaritza Nagusiari, eta horrek zazpi eguneko epean emango die informazioa, eskaera jasotzen duenetik kontatzen hasita, edo, informazio hori ematerik izan ezean, horren arrazoiak adierari beharko ditu.

Artículo 23.- Las y los miembros del Claustro tendrán derecho, igualmente, a solicitar y acceder a toda la documentación e información universitaria necesaria para el ejercicio de sus funciones, previa solicitud por escrito, en su caso remitido por vía telemática, a la Secretaría General, que deberá facilitar la información de que disponga en el plazo máximo de siete días desde su recepción o explicará las razones por las que no resulta posible.

Idazkaritzak dokumentazio hori bere esku izan ezean, ahalik eta azkarren lortu beharko du, eskaera kasuan kasuko organoari eginda. Organo horrek lehenbailehen eman beharko du informazioa, edo zergatik ezin duen eman azaldu.

Caso de que esa documentación no obre en su poder, deberá recabarla a la mayor brevedad, de los órganos universitarios concernidos, los cuales la suministrarán en aquel mismo plazo o explicarán, igualmente, las razones por las que no resulta posible.

24. artikulua.- 1.- Arautegi honek jasotako moduan, ondorengoetarako eskubidea ere badute:

Artículo 24.- 1.- Son también derechos de las y los claustrales, en los términos previstos por el presente Reglamento:

a) Klaustroko mahaiari bilkuretako aztergaietan gaiak sar ditzaten eskatzeko.

a) Solicitar a la Mesa del Claustro la inclusión de asuntos en el orden del día de sus sesiones.

b) Klaustroaren eztabaidetan eta erabakietan esku hartzeko eta, behar izanez gero, beren boto partikularrak jaso ditzaten eskatzeko.

b) Participar en los debates y adopción de acuerdos del Claustro y, en su caso, hacer constar en acta sus votos particulares.

c) Osoko bilkurari erabakiak hartzeko proposamenak aurkezteko.

c) Presentar propuestas al Pleno relativas a la adopción de acuerdos.

d) Batzordekideak hautatzeko eta batzordekide gisa hautatuak izateko.

d) Elegir y ser elegidos o elegidas como miembros de las Comisiones.

2.- Legeriak eta UPV/EHUren estatutuek aitortzen dizkioten eskubideak ere izango dituzte klaustrokideek.

2.- Las y los clausúrales disfrutarán de cualesquiera otros derechos que les sean reconocidos por la legislación y los Estatutos de la UPV/EHU.

25. artikulua.- Hauek dira klaustrokideen betebeharrak:

Artículo 25.- Son deberes de las y los claustrales:

a) UPV/EHUren erakunde-helburuak lor daitezen laguntzea.

a) Contribuir a los fines institucionales de la UPV/EHU.

b) Estatutuetan eta arautegi honetan jasotakoa errespetatzea.

b) Respetar lo dispuesto en los Estatutos y en el presente Reglamento.

c) Klaustroak edo batzordeek behar duten ikerketa-, txosten-, inkesta-prestakuntzan edo erabaki-proposamenetan laguntzea.

c) Colaborar en la elaboración de los estudios, informes, encuestas o propuestas de resolución que el Claustro o las Comisiones precisen.

d) Beren lanak egiterakoan lortutako informazioen inguruan behar bezalako zuhurtzia izatea.

d) Guardar la debida reserva respecto a aquellas informaciones obtenidas en el ejercicio de sus funciones.

e) Legeriak eta UPV/EHUren estatutuek xedatutako beste eskubideak.

e) Cualesquiera otros que sean establecidos por la legislación y los Estatutos de la UPV/EHU.

HIRUGARREN TITULUA

TÍTULO TERCERO

KLAUSTROAREN ORGANOAK

DE LOS ÓRGANOS DEL CLAUSTRO

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

PRESIDENTZIA ETA IDAZKARITZA

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

26. artikulua.- 1.- Unibertsitateko Klaustroak errektorea izango du buru. Errektoreak klaustroaren bilkurara joaterik ez badu, klaustroak legez ordezkatzen duena izango du buru.

Artículo 26.- 1.- El Claustro Universitario será presidido por el Rector o Rectora. En caso de imposibilidad justificada de asistencia del Rector o Rectora a la sesión del Claustro, éste será presidido por quien legalmente le sustituya.

2.- Errektoreak klaustroko edozein kideren esku utz dezake eztabaiden zuzentzea eta mintzatzeko txandaren ematea.

2.- El Rector o Rectora podrá delegar en cualquier integrante del Claustro la dirección de los debates y la concesión del uso de la palabra.

27. artikulua.- Klaustroko presidentziari dagokio:

Artículo 27.- Corresponde a la Presidencia del Claustro:

a) Klaustroaren bilkurara deitzea, mahaiarekin batera adostutako aztergaiak erabakita.

a) Convocar la sesión del Claustro, con arreglo al Orden del Día fijado de acuerdo con la Mesa.

b) Bilkura hastea eta amaitzea mahaiarekin ados jarrita.

b) Dar comienzo y cerrar la sesión de acuerdo con la Mesa.

c) Eztabaidak moderatzea eta justifikatutako arrazoiengatik bertan behera uztea.

c) Moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.

d) Klaustroaren erabakiak betearaztea eta erabakien aktei eta ziurtapenei oniritzia ematea.

d) Ejecutar los acuerdos del Claustro y visar las actas y certificaciones de sus acuerdos.

e) Arautegi honek ematen dizkion beste eginkizun batzuk edo, beste erakunde bati emanda ez daudelako, klaustroaren funtzionamendu onerako beharrezkoak direnak.

e) Cuantas otras le atribuya este Reglamento o, sin estar atribuidas a otra instancia, sean precisas para el buen funcionamiento del Claustro.

28. artikulua.- 1.- Klaustroko Idazkaritza unibertsitateko idazkari nagusiari dagokio, edo, hori ezinezkoa bada, legez ordezkatzen duenari.

Artículo 28.- 1.- La Secretaría del Claustro corresponde al Secretario o Secretaria General de la Universidad o, en caso de imposibilidad, a la persona que legalmente le sustituya.

2.- Hauek dira Klaustroko Idazkaritzaren eginkizunak:

2.- Son funciones de la Secretaría del Claustro:

a) Klaustro-bilkuren deialdia egitea presidentziak aginduta, baita deialdiaren zabalkundea bermatzea ere.

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones del Claustro por orden de la Presidencia, así como garantizar su difusión.

b) Bilkuraren nondik norakoak prestatzea mahaiak onar dezan.

b) Preparar el desarrollo de la sesión, para su aprobación por parte de la Mesa.

c) Bozketetako emaitzak aldarrikatzea.

c) Proclamar los resultados de las votaciones.

d) Bilkuren eta horietan hartutako erabakien akta jasotzea.

d) Levantar acta de las sesiones y de los acuerdos adoptados.

e) Behar diren ziurtagiriak egitea.

e) Expedir las certificaciones que corresponda.

f) Arautegi honek ematen dizkion gainerako eginkizunak.

f) Cuantas otras le atribuya el presente Reglamento.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

KLAUSTROKO MAHAIA

DE LA MESA DEL CLAUSTRO

29. artikulua.- 1.- Klaustroko Mahaia klaustroaren kide anitzeko zuzentze-organoa da. Presidentziaren zuzendaritzapean jokatzen du eta hala egitea eskatzen duten ekitaldietan ordezkatzen du klaustroa.

Artículo 29.- 1.- La Mesa del Claustro es el órgano colegiado rector del Claustro. Actúa bajo la dirección de su Presidencia y representa al Claustro en los actos que así lo requieran.

2.- Klaustroko Mahaiak errektorea du buru, edo legez ordezkatzen duena. Klaustroko Mahaiko kideak dira, halaber, idazkari nagusia eta klaustro-atal bakoitzaren ordezkari bat, kide hautatuek beren artetik aukeratua.

2.- La Mesa del Claustro está presidida por el Rector o Rectora, o persona que legalmente le sustituya. Integran, además, la Mesa del Claustro el Secretario o Secretaria General y una persona representante de cada sector claustral elegida por y de entre sus miembros electos.

30. artikulua.- Klaustroa guztiz berritutakoan, behin-behineko mahai bat eratuko da, eta mahai horretarako klaustro-ataletako ordezkariak Idazkaritza Nagusiak antolatutako zozketa bidez izendatuko ditu. Idazkaritza Nagusiak horren berri emango du deialdiaz informatzearekin batera. Berdin gertatuko da mahaian dagoen klaustro-atal bati ordezkari guztiak bukatzen zaizkionean. Dena dela, hurrengo bilkuran berriro izenda ditzakete.

Artículo 30.- Tras cada renovación total del Claustro se constituirá una Mesa Provisional, en la que las y los representantes de los sectores claustrales serán designados por sorteo realizado por la Secretaría General, quien lo comunicará junto con la convocatoria del Claustro. Lo mismo procederá cuando se agote la lista de representantes en la Mesa por parte de alguno de los sectores claustrales, sin perjuicio de su renovación en la siguiente sesión.

31. artikulua.- 1.- Klaustroko Mahaiko hautagai-zerrendak (titularrak eta ordezkoak zehaztuta), mahaian aurkeztuko dira kasuan kasuko ataletako klaustrokideen % 10ek babesturik. Zerrendak osatzean sexuen arteko oreka gorde behar da eta bata emakumezkoa, besta gizonezkoa, bata emakumezkoa, bestea gizonezkoa (edo alderantziz).... izan behar dira, betiere, hori ez betetzeko behar bezala arrazoitutako arrazoi sendo eta objektiborik ez badago.

Artículo 31.- 1.- Las candidaturas a la Mesa del Claustro estarán compuestas de titular y suplente garantizando la presencia equilibrada, en orden alternativo, de hombres y mujeres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas. Se presentan ante la Mesa, avaladas por un 10% de los miembros claustrales de sus respectivos sectores.

Boto gehien jasotzen dituzten zerrendak aukeratuko dira. Berdinduta egonez gero, zozketa bat egingo da berdinketa apurtzeko.

Resultarán elegidas las candidaturas que reciban mayor número de votos. En caso de empate, se celebrará un sorteo para decidir el resultado.

2.- Ordezko gisa aukeratutako pertsonak titularra ez dagoenean hartuko du parte. Mahaian postu bat behin betiko hutsik geratuz gero, kasuan kasuko ataletako klaustrokide hautatuek aukeratuko dute mahaian izango duten ordezkaria.

2.- La persona elegida como suplente intervendrá en ausencia de la titular. Producida una vacante definitiva en la Mesa, las y los miembros claustrales electos del sector correspondiente procederán a la elección de su representante en la misma.

3.- Mahaiko kide hautatuek halakoak izateari utziko diote dimititu, agintaldia amaitu, klaustrokide izateari utzi edo mahaiko berezko kideak bihurtzen direnean.

3.- Las y los miembros electos de la Mesa cesarán en su condición de tales por dimisión, por término del mandato, cuando pierdan su condición de claustral o si se convierten en miembros natos de la misma.

4.- Mahaiko edozein kide hautatu ken daiteke, baldin eta mahaian proposamen arrazoitu bat aurkezten bada, beste kandidatura bat dagoelarik, eta % 25ek sostengatu eta ordezkatzen duten klaustro-ataleko kide hautatuen bi herenek onartzen badute.

4.- Cualquier miembro electo de la Mesa podrá ser revocado si es presentada ante la Mesa una propuesta motivada, con candidatura alternativa, apoyada por el 25% y aceptada por mayoría de dos tercios de las y los miembros electos del sector claustral al que representan.

32. artikulua.- Mahaikideek, eztabaidetan parte hartzekotan, mahaia utzi beharko dute, eta ez dira bertara itzuliko harik eta eztabaidak bukatu edo gaiari buruzko erabakia hartu den arte. Kasu horretan, ordezkariek beteko dute mahaikide horien postua edo, berezko kideen kasuan, legez ordezkatzen dituztenek.

Artículo 32.- Las y los miembros de la Mesa deberán abandonarla cuando participen en los debates, no retornando a ella hasta que hayan concluido las discusiones o se haya adoptado el acuerdo correspondiente. En este caso, las y los miembros de la Mesa deberán ser sustituidos por sus suplentes o, en el caso de los miembros natos, por quienes legalmente les sustituyan.

33. artikulua.- 1.- Mahaia presidentziak erabakita edo bi mahaikidek eskatuta bilduko da. Azken kasu horretan, mahaia biltzeko deialdia bost laneguneko epean egingo da.

Artículo 33.- 1.- La Mesa se reúne por decisión de la Presidencia o a solicitud motivada de dos de sus miembros. En este último caso, se convocará a la Mesa en un plazo no superior a cinco días laborables.

2.- Mahaia halako egun, ordu eta tokitan biltzeko deialdia bildu baino 48 ordu lehenago egingo da, premiazko egoeretan izan ezik. Premiazko kasuetan, 24 ordu lehenago ere egin daiteke deialdia.

2.- La convocatoria de la Mesa en día, hora y lugar determinado será hecha, salvo razones de urgencia, con al menos 48 horas de antelación. Por razones de urgencia el plazo se reducirá a 24 horas.

3.- Klaustroko Mahaia balioz eratuko da bertan mahaiburua, edo legez ordezkatzen duena, idazkaria, edo legez ordezkatzen duena, eta bi kide daudenean.

3.- La Mesa del Claustro quedará válidamente constituida cuando estén presentes quien la presida, o persona que legalmente le sustituya, el Secretario o Secretaria, o persona que legalmente le sustituya, y dos de sus miembros.

4.- Klaustroko Mahaiko erabakiak gehiengo soilaz hartuko dira. Bigarren bozketan berdinketa gertatuz gero, mahaiburuaren kalitate-botoak erabakiko du.

4.- Los acuerdos de la Mesa del Claustro se adoptarán por mayoría simple. En caso de empate en segunda votación, la Presidencia ejercerá el voto de calidad.

5.- Idazkariak Klaustroko Mahaiaren bilkura guztietan hartutako erabaki guztien akta jasoko du.

5.- El Secretario o Secretaria levantará acta de todos los acuerdos tomados en las sesiones de la Mesa del Claustro.

34. artikulua.- 1.- Hauek egitea dagokio Klaustroko Mahaiari:

Artículo 34.- 1.- Corresponde a la Mesa del Claustro:

a) Klaustroaren jarduera antolatzea eta presidentziarekin batera adostea haren bilkuretako aztergaiak.

a) Programar la actividad del Claustro y acordar con la Presidencia el orden del día de las sesiones del mismo.

b) Eztabaidak zuzentzeko arauak onartzea, bozketak eta botoen zenbaketa antolatzea.

b) Aprobar las reglas de ordenación de los debates, organizar las votaciones y el escrutinio de los votos.

c) Bilkura zuzentzen presidentziari laguntzea, sortzen diren inpugnazioez eta ordenarekin zerikusia duten gaiez erabakiz.

c) Asistir a la Presidencia en la dirección de la sesión, resolviendo las impugnaciones y las cuestiones de orden que se susciten.

d) Arautegia interpretatzea.

d) Interpretar el Reglamento.

e) Bilkuraren behin betiko akta onartzea, baldin eta akta argitaratu eta hurrengo hamar egunetan aktaren edukiei buruzko erreklamaziorik izan bada. Kasu horretan, bi herenen aldeko botoa beharko da onartzeko. Horrelakorik ezean, hurrengo klaustro-bilkuran sartuko da, lehen aztergai gisa, akta onartzea.

e) Dar por aprobada definitivamente el acta de la sesión, en el caso de que se produzcan reclamaciones sobre su contenido dentro de los diez siguientes a su publicación. En tal caso se requerirá para su aprobación una mayoría cualificada de dos tercios; de no obtenerse ésta la aprobación del acta se incluirá como primer punto del orden del día de la siguiente sesión claustral.

f) Arautegi honetako 21.f) artikuluan ezarritakoa aplikatzea.

f) Dar aplicación a lo establecido en el artículo 21.f) de este Reglamento.

g) Ebaztea, eskumenak eskuordetuta, klaustroak hartutako erabakien aurka berraztertzeko errekurtsoak.

g) Resolver, por delegación, los recursos de reposición interpuestos contra los acuerdos del Claustro.

h) Eta, oro har, bilkurak behar bezala garatzeko beharrezkoak diren zenbait gairi buruzko erabakiak hartzea.

h) Y, en general, la adopción de acuerdos sobre cuantas cuestiones sean necesarias para el normal desarrollo de las sesiones.

2.- Halaber, Klaustroko Mahaiak hauteskunde-batzorde gisa jokatuko du klaustroaren hauteskunde-prozesu guztietan.

2.- Asimismo, la Mesa del Claustro actuará como Comisión electoral en todos los procedimientos electorales que se desarrollen en el seno del mismo.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

KLAUSTROKO BATZORDEAK

COMISIONES DEL CLAUSTRO

35. artikulua.- 1.- UPV/EHUren estatutuen 236.e) artikuluak ezartzen duenez, klaustroak egoki deritzon nahi beste batzorde sor ditzake.

Artículo 35.- 1.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 236.e) de los Estatutos de la UPV/EHU, el Claustro podrá crear cuantas Comisiones considere oportuno.

2.- Batzorde horiek aldi baterako edo iraunkorrak izan daitezke. Batzordeen osaera eta eginkizunak eurak eratzeko akordioan jasoko dira. Edonola ere, batzorde iraunkor gisa eratuko dira Plangintza Estrategiko eta Linguistikoen Oinarrietarako Batzordea eta Klaustroaren Estatutuak Garatzeko Batzordea.

2.- Las Comisiones podrán tener un carácter temporal o permanente y su composición y funciones serán establecidas por el acuerdo de creación. En todo caso, quedarán constituidas con carácter permanente la Comisión de Bases de Planificación Estratégica y Lingüística y la Comisión de Desarrollo Estatutario del Claustro.

3.- Dena dela, beren-beregi bestelakorik erabaki ezean, dagokion batzordeak erabakiak hartzeko ahalmenaz baliatzerakoan, estatutuek klaustroarentzat jasotzen dituzten ordezkarien ehunekoak errespetatu beharko dira.

3.- Salvo acuerdo expreso en contrario, cuando la correspondiente Comisión vaya a ejercer facultades resolutivas, deberán respetarse los porcentajes de representación previstos estatutariamente para el Claustro.

36. artikulua.- 1.- Berariaz bestelako erabakirik hartu ezean, batzorde guztiek izango dute buru errektorea edo hori ordezkatzen duena. Errektoreak batzorde bateko presidentzia Zuzendaritza Kontseiluaz kanpoko kide batzuei eskuordetzen dienean, Zuzendaritza Gobernuaren Funtzionamendurako Arautegiaren 31.1. artikuluak ezarritakoaz balia daiteke.

Artículo 36.- 1.- Salvo acuerdo expreso en contrario, todas las Comisiones estarán presididas por la Rectora o Rector o persona en quien delegue. Cuando el Rector o Rectora delegue la presidencia de una Comisión fuera de los miembros del Consejo de Dirección podrá hacer uso de lo establecido en el artículo 31.1 del Reglamento de funcionamiento del Consejo de Gobierno.

2.- Bestelako berariazko arautegirik ezean, batzordeko kideetako bat ariko da idazkari-lanetan, batzordeak berak aukeratua kideen artetik.

2.- A falta de otra regulación específica, actuará de Secretaria o Secretario un miembro de la misma, designado por la misma Comisión de entre sus integrantes.

3.- Klaustro-batzordeetako kideak dagokion sektoreko klaustrokide hautetsiek aukeratuko dituzte hautagai kolektibo itxi eta ordenatuen bitartez, eta botoen zenbaketa hondar handienaren sistema proportzionala erabiliz egingo da.

3.- Las y los miembros de las Comisiones claustrales serán elegidos por las y los claustrales electos de cada colectivo mediante la presentación de candidaturas colectivas cerradas y ordenadas, realizándose el cómputo de los votos por el sistema proporcional de resto mayor.

37. artikulua.- 1.- Klaustroko Plangintza Estrategiko eta Linguistikoen Oinarrietarako Batzordeak errektorea izango du buru, edo errektoreak eskuordetzen duena, eta bi ordezkari izango ditu klaustroan dagoen atal bakoitzeko. Batzordeko kideak izango dira, orobat, plangintza estrategikoan eta linguistikoan eskumenak dituzten Zuzendaritza Kontseiluko kideak, eta horietako bat izango da batzordeko idazkari.

Artículo 37.- 1.- La Comisión de Bases de Planificación Estratégica y Lingüística del Claustro estará presidida por el Rector o Rectora, o persona en quien delegue, e integrada por dos representantes por cada uno de los sectores presentes en el Claustro. Pertenecerán igualmente a la Comisión las y los miembros del Consejo de Dirección competentes en materia de planificación estratégica y lingüística, uno de los cuales asumirá la Secretaría de la Comisión.

2.- Klaustroak eskuordetzen dizkion eskumenak baliatuko ditu Plangintza Estrategiko eta Linguistikoen Oinarrietarako Batzordeak, eta urtero informatuko du klaustroa UPV/EHUren plangintza estrategiko eta linguistikoen oinarriez.

2.- La Comisión de Bases de Planificación Estratégica y Lingüística del Claustro ejercerá las competencias que el Claustro le delegue e informará anualmente a éste acerca del estado y desarrollo de las bases de planificación estratégica y lingüística de la UPV/EHU.

38. artikulua.- 1.- Klaustroko Estatuak Garatzeko Batzordeak errektorea izango du buru, edo errektoreak eskuordetzen duena, eta bi ordezkari izango ditu klaustroan dagoen atal bakoitzeko. Batzordekidea izango da, baita ere, UPV/EHUko idazkari nagusia.

Artículo 38.- 1.- La Comisión de Desarrollo Estatutario del Claustro estará presidida por el Rector o Rectora, o persona en quien delegue, e integrada por dos representantes por cada uno de los sectores presentes en el Claustro. Pertenecerá igualmente a la Comisión el Secretario o Secretaria General de la UPV/EHU.

2.- Batzorde honen eskumena izango da klaustroari estatutuak garatzeko emandako eginkizuna, hala nola arautegi honen eta estatutuen erreforma-proiektuei buruzko irizpena ematea.

2.- Será competencia de esta Comisión el desarrollo estatutario encomendado al Claustro, así como el dictamen de los proyectos de reforma del presente Reglamento y de los Estatutos.

3.- Halaber, Batzordeari dagokio klaustroa informatzea aldiro-aldiro estatutuen garapenaren egoeraz eta, behar izanez gero, horien erreforma-beharrez.

3.- Corresponde asimismo a la Comisión informar periódicamente al Claustro en todo lo relativo al estado de desarrollo estatutario y, en su caso, acerca de las necesidades de reforma de los mismos.

LAUGARREN TITULUA

TÍTULO CUARTO

KLAUSTROKO BILKUREN ARAUBIDEA

DEL RÉGIMEN DE SESIONES DEL CLAUSTRO

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

KLAUSTROAREN ERAKETA ETA DEIALDIA

DE LA CONSTITUCIÓN Y CONVOCATORIA DEL CLAUSTRO

39. artikulua.- Klaustroaren lehen bilkurak, klaustrorako aukeratutako kideak aldarrikatutakoan, lehen aztergai izango du errektoreak klaustroaren eraketa aldarrikatzea, eta, horren ondoren, mahaikideak aukeratuko dira.

Artículo 39.- La primera sesión del Claustro celebrada tras la proclamación de las y los miembros electos del mismo incluirá como primer punto del orden del día la declaración por el Rector o Rectora de su constitución, al que seguirá la elección de las y los miembros de la Mesa.

40. artikulua.- Klaustroa urtean behin bilduko da, gutxienez, eskolaldian.

Artículo 40.- El Claustro se reunirá al menos una vez al año, durante el período lectivo.

41. artikulua.- 1.- Errektoreak egingo du, bere ekimenez, klaustroaren ohiko bilerarako deia.

Artículo 41.- 1.- El Claustro será convocado de manera ordinaria por el Rector o Rectora a iniciativa propia.

2.- Klaustroaren ezohiko bilerarako deia ere egin dezakete errektoreak, Gobernu Kontseiluko kideen gehiengoak, klaustroko kide hautetsien laurden batek edo kolektibo bateko ordezkarien gehiengo osoak.

2.- También podrá ser convocado de manera extraordinaria por el Rector o Rectora, por la mayoría de las y los miembros del Consejo de Gobierno, por un cuarto de las y los miembros electos del Claustro o por la mayoría absoluta de las y los representantes de un colectivo.

42. artikulua.- 1.- Presidentziari dagokio ohiko bilerarako deia egitea, eta deialdiak biltzeko tokia, eguna eta ordua jaso beharko ditu, baita aztergaiak eta mahaiarekin adostutako bilkuraren nondik norakoen zehaztapenak ere. Deialdiak bilkura zenbait tokitan batera izan dadin jaso dezake, baldin eta organoaren funtzionamendu zuzena eta klaustrokideen eskubideak eta betebeharrak ziurtatzeko bermeak badaude.

Artículo 42.- 1.- Compete a la Presidencia la formalización de la convocatoria ordinaria que habrá de contener el lugar, día y hora de la reunión, así como el Orden del Día y las precisiones del desarrollo de la sesión acordados con la Mesa. Con las debidas garantías que aseguren el correcto funcionamiento del órgano y garanticen el pleno ejercicio de los derechos y deberes de los claustrales, la convocatoria podrá prever la celebración simultánea de la sesión en diversos lugares.

2.- Dei-egunaren eta bilkura-egunaren artean ez da izango zazpi egun baino gutxiago, ez hilabete bat baino gehiago, premiazko kasuetan izan ezik. Azken horietan, bi arteen arteko epea 72 ordukoa izan liteke. Mahaiari dagokio premiazkoa den ala ez erabakitzea.

2.- Entre la citación y la sesión deberá mediar un plazo no inferior a siete días ni superior a un mes, salvo casos justificados de urgencia, en los que el plazo podrá reducirse a un mínimo de 72 horas. La apreciación de la urgencia corresponderá a la Mesa.

43. artikulua.- 1.- Presidentziak egin beharko du ezohiko deialdia, 72 orduko epean, gehienez, eskaera jaso denetik hasita, Gobernu Kontseiluko kideen gehiengoaren, klaustroko kide hautetsien laurden baten edo atal bateko ordezkarien gehiengo osoaren ekimenez denean. Une horretatik klaustroa ezin daiteke 10 egun baino gehiago atzeratu.

Artículo 43.- 1.- La Convocatoria extraordinaria a iniciativa de la mayoría de las y los miembros del Consejo de Gobierno, de un cuarto de las y los miembros electos del Claustro o de la mayoría absoluta de las y los representantes de un sector deberá realizarla la Presidencia en un plazo máximo de 72 horas desde el momento en que se haya recibido la solicitud. La celebración del claustro no podrá demorarse más de 10 días desde ese mismo momento.

2.- Eskaera Idazkaritza Nagusira bidaliko da, beharrezkoak diren sinadurak eta aztergaien proposamena barne. Idazkaritza Nagusiak berehala emango dio jaso izanaren adierazpena eskaerari, eta lehen sinatzaileari horren berri eman bere helbide elektronikora bidaliz.

2.- La solicitud se remitirá a Secretaría General, acompañada de las firmas requeridas, y deberá incluir la propuesta de Orden del Día. Por Secretaría General se dará inmediato acuse de recibo a la solicitud mediante comunicación a la dirección electrónica del primer o primera firmante.

44. artikulua.- 1.- Estatutuen 238. artikuluan jasota dagoen klaustroa biltzeko deialdia bilkura egin baino bi aste lehenago egingo da. Deialdiarekin batera, gestioaren urteko memoria eta errektoreak aurkeztutako jardueren programazioa ere joango da, eta jarduerok unibertsitatearen web gunean ere ageriko dira, jende guztiak jakin dezan.

Artículo 44.- 1.- La convocatoria del Claustro contemplado por el artículo 238 de los Estatutos se realizará con al menos dos semanas de antelación a su celebración, e irá acompañada de la Memoria anual de gestión y la programación de actividades presentadas por el Rector o Rectora, que serán simultáneamente difundidas a través de la página Web de la Universidad para su conocimiento general.

2.- Klaustroa bildu baino astebete lehenago, klaustrokideek memoriaz eta jarduerez programazioaz galdetu edo argibideak eska ditzakete, horretarako irekitako foro publikoa erabiliz, eta unibertsitateko kide guztiek jarrai ditzakete foroan esaten direnak. Zuzendaritza Kontseilua erantzun beharrean egongo da bide berbera erabiliz, klaustroa bildu baino berrogeita zortzi ordu lehenago. Errektoreak aurkeztutako memoriari eta jarduerei dagokienez, klaustroa bigarren deialdian eratu daiteke bertan dauden kideekin bakarrik. Galderak egin edo argibideak eskatu dituzten klaustrokideek zehaztapen osagarriak eska ditzakete jasotako erantzunen gainean, betiere mahaiak horretarako adierazitako unean.

2.- Con un mínimo de una semana de antelación a la celebración del Claustro las y los Claustrales podrán formular preguntas o solicitar aclaraciones sobre la Memoria y la programación de actividades, a través del foro público abierto a tal efecto, cuyo desarrollo podrá ser objeto de seguimiento por parte de toda la Comunidad Universitaria. El Consejo de Dirección deberá responder a las mismas, por la misma vía, con anterioridad a las cuarenta y ocho horas de la celebración del Claustro, que en lo que atañe a la Memoria y programación de actividades presentadas por el Rector o la Rectora, podrá constituirse, en segunda convocatoria, con las y los miembros presentes. Las y los Claustrales que hayan formulado preguntas o solicitado aclaraciones podrán pedir precisiones complementarias a la respuesta recibida, indicándolo en el momento que establezca la Mesa.

3.- Klaustro-bilkuran, mahaiak ezartzen duen unean, idatziz eska daitezke errektorearen parte hartzeak sortutako gai berrien inguruko azalpenak. Horretarako, 15 klaustrokidek, gutxienez, babestu beharko dituzte eskaerok. Errektoreak erantzun egin beharko die azalpenei, ahal bada, bilkura amaitu baino lehen. Ezinezkoa bada, errektorearen erantzuna 15 egun balioduneko epean emango da.

3.- En el curso de la sesión claustral, en el momento que establezca la Mesa, también podrán solicitarse por escrito aclaraciones sobre temas nuevos originados por la intervención del Rector o Rectora que deberán ser avaladas por un mínimo de 15 claustrales. El Rector o Rectora deberá responder a las aclaraciones, siempre que sea posible, antes de la finalización de la sesión; en caso de que no esto sea posible la respuesta del Rector o Rectora deberá difundirse en un plazo de 15 días hábiles.

4.- Klaustroko Mahaiak 15 minutuko bi txanda zabalduko ditu Kudeaketa Txostenaz eta Jardueren Egitarauaz mintzatzeko, batean alde eta bestean kontra hitz egiteko.

4.- La Mesa del Claustro abrirá sendos turnos de 15 minutos sobre el Informe de Gestión y el Programa de Actividades, uno a favor y otro en contra.

45. artikulua.- 1.- Klaustro-bilkura balioz eratuko da, gutxienez, kideen erdia agertu dela egiaztatzen denean, errektorea eta idazkari nagusia barne, edo legez horiek ordezkatzen dituztenak, lehen deialdian, eta, 30 minutu igarotakoan, lehen deialdirako beharrezkoa den quoruma bildu ez bada, kideen heren bat biltzen denean bigarren deialdian, eta bilduta jarraituko du aztergaiak bukatu arte.

Artículo 45.- 1.- La sesión del claustro quedará validamente constituida una vez acreditada la asistencia de la mitad al menos de sus miembros, incluyendo al Rector o Rectora y el Secretario o Secretaria, o quienes legalmente les sustituyan, en primera convocatoria, y, transcurridos 30 minutos sin que concurra el quórum exigido para la primera convocatoria, de un tercio de sus miembros en segunda convocatoria, permaneciendo reunido hasta que se agote el Orden del Día.

2.- Presidentziari dagokio, mahaiarekin ados jarrita, bilkura bertan behera uztea eta berrabiatzeko ordua jartzea.

2.- Compete a la Presidencia, de acuerdo con la Mesa, la suspensión de la sesión y la fijación de la hora de su reanudación.

3.- Presidentziak, mahaiarekin ados jarrita, aztergai guztiak bilduko dituen beste bilkura batera deituko du, gehien jota, hilabeteko epean egingo dena, errektoreak gestioaren urteko memoria, hala jardueren programa nola Aldezlearen urteko memoria aurkezteaz eta errektorea hautatzeko ezohiko klaustroaz beren-beregi ezarritakoa eragotzi gabe, baldin eta bigarren deialdian jarritako ordutik ordubete igaro eta beharrezko quorumik ez badago.

3.- Sin perjuicio de lo particularmente establecido para la presentación tanto de la Memoria anual de gestión y programación de actividades presentadas por el Rector o la Rectora como de la Memoria anual del Aldezle, así como para el claustro extraordinario preparatorio de la elección de Rector o Rectora, si, transcurrida una hora desde la fijada en segunda convocatoria, no se hubiese alcanzado el quórum necesario, la Presidencia, de acuerdo con la Mesa, convocará una nueva sesión claustral que incluya todos los puntos del Orden del Día, a celebrar en el plazo máximo de un mes.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

BILKURAREN NONDIK NORAKOAK

DEL DESARROLLO DE LA SESIÓN

46. artikulua.- 1.- Presidentziak jarriko ditu aztergaiak, mahaiarekin ados jarrita.

Artículo 46.- 1.- El Orden del Día será fijado por la Presidencia de acuerdo con la Mesa.

2.- Besteren ekimenez deitutako bilkuretan, biltzeko eskatu dutenek proposatutako gaiak jarri beharko dira aztergaietan.

2.- En las sesiones cuya iniciativa no corresponda al Rector o Rectora deberá incorporarse al Orden del Día el propuesto por las y los solicitantes de la Convocatoria.

3.- Mahaiari aztergaiak gehitzeko proposamena egin diezaiokete bilkura izan baino bost egun lehenago errektoreak, Gobernu Kontseiluak, klaustrokideen % 25ek edo klaustroko atal baten gehiengo osoak. Mahaiak erabakitako aztergaiak gehitu badira, klaustrokideei jakinaraziko zaie bilkura hasi baino 72 ordu lehenago.

3.- El Rector o Rectora, el Consejo de Gobierno, un 25% de las y los claustrales o la mayoría absoluta de un sector del claustro podrán presentar a la Mesa propuestas de ampliación del Orden del día con cinco días de antelación a la fecha de celebración. La ampliación del Orden del día acordada por la Mesa será comunicada a las y los claustrales al menos 72 horas antes del inicio de la sesión.

47. artikulua.- 1.- Presidentziak, mahaiarekin ados jarrita, eztabaidak ordenatu eta zuzenduko ditu, eta horien denbora osoa ezarriko du. Halaber, mintzatzeko txanda emango du eta hitz egiteko eskainitako denbora igarotakoan kendu.

Artículo 47.- 1.- La Presidencia, de acuerdo con la Mesa, ordena y dirige los debates, fijando el tiempo global de los mismos, concede el uso de la palabra y la retira una vez transcurrido el tiempo establecido para las intervenciones.

2.- Txostenik egonez gero, klaustrokideek mahaiari eskatu beharko diote mintzatzeko txanda azalpenetarako, eta, ondoren, hamar minutu izango ditu horietako bakoitzak defentsa egiteko. Hori egindakoan, alde eta kontra hitz egiteko txanda bati ekingo zaio.

2.- Si existieran ponencias, las y los claustrales podrán solicitar el uso de la palabra a la Mesa para aclaraciones y, a continuación, cada una de éstas dispondrá de un mínimo de diez minutos para su defensa, tras la cual se abrirá un turno de intervenciones a favor y en contra.

3.- Mahaiak bukatutzat eman dezake eztabaida, gehiengo osoaz, eztabaida agortutzat joz gero.

3.- La Mesa podrá decidir, por mayoría absoluta, el cierre de la discusión, si considera que el debate está agotado.

48. artikulua.- Eztabaidetan klaustrokide bati buruz guztiz zuzenak ez diren gauzak edo balio-judizioak eman gero, klaustroburuak aipamenengatiko txanda emango dio, arrazoiz, halakorik eskatzen duenari.

Artículo 48.- Cuando en el desarrollo de los debates se afirmen inexactitudes o se emitan juicios de valor sobre cualquier claustral, la Presidencia concederá un turno por alusiones a quien justificadamente lo solicite.

49. artikulua.- 1.- Klaustrokideek ordena-arazoak plantea ditzakete honako hauetarako: aztergaien zerrenda betearazteko, arautegia egokiro aplikatuko dela bermatzeko, eztabaida amaitzea eskatzeko, bilkura behin-behinekoz bertan behera uztea eskatzeko, eta eztabaida atzeratzea nahiz harekin jarraitzea eskatzeko.

Artículo 49.- 1.- Cualquier claustral podrá plantear cuestiones de orden con el fin de asegurar el cumplimiento del orden del día, garantizar la aplicación correcta del Reglamento, solicitar el cierre de la discusión, pedir el levantamiento o suspensión provisional de la sesión, el aplazamiento del debate o su continuación.

2.- Mahaiak erabakiko du horren bidezkotasunaz.

2.- La Mesa resolverá sobre su procedencia.

50. artikulua.- Presidentziak mintzatzeko txanda eman dion pertsonari ezin zaio hizketaldia moztu. Klaustroburuak, aitzitik, bai, denbora bukatu zaiola jakinarazteko, gaiari berriro heltzea eskatzeko, portaera-aldatzea erregutzeko, mintzatzeko txanda kentzeko edo klaustroa edo bertan daudenetako kideren baten portaera aldatzea eskatzeko.

Artículo 50.- Ninguna persona podrá ser interrumpida cuando le haya sido concedida la palabra por la Presidencia, salvo por ésta para advertirle que se le ha acabado el tiempo, para pedirle que vuelva a la cuestión, para llamarle al orden, para retirarle la palabra o para llamar al orden al Claustro o a alguna o alguno de los asistentes.

51. artikulua.- Arautegi honetan berariaz jasotako kasuetan izan ezik, errektoreari edo kasuan kasuko aztergaiaren txostengileari galdera bat edo argibide-eskaerarik aurkezteak berriro erantzuteko txanda bakarra emango du.

Artículo 51.- Salvo en los casos especialmente previstos en este Reglamento, la presentación de una pregunta o solicitud de aclaración al Rector o Rectora o al ponente del respectivo punto del orden del día dará lugar a un único turno de réplica.

52. artikulua.- 1.- Klaustrokideek aztergaiekin lotutako txostenak aurkez ditzakete, 20 sinadurak babestuta eta klaustroa egin baino 48 ordu lehenago.

Artículo 52.- 1.- Las y los claustrales podrán presentar ponencias relativas a los puntos del orden del día, avaladas por 20 firmas y con 48 horas de antelación a la celebración del Claustro.

2.- Klaustrokideek aurkeztutako txostenen kopia bana izango dute bilkura hasi baino lehen.

2.- Antes del comienzo de la sesión, las y los claustrales dispondrán de una copia de cada una de las ponencias presentadas.

3.- Txostenak mozioen bidez zuzendu daitezke, eta txostenean sartuko dira, txostengileak edo klaustroak onartuz gero.

3.- Las ponencias podrán ser enmendadas mediante mociones, cuya incorporación a la ponencia se realizará por aceptación por el o la ponente o mediante aprobación del Claustro.

4.- Eztabaida bukatutakoan eta bozketaren aurretik, horrelakorik balego, txostengileek azken aukera izango dute mintzatzeko. Ordura arte, txostengileak aurkeztutako txosteneko testua ken dezake, baldin eta bere garaian, gutxienez, aurkeztutako sinaduren erdia baino bat gehiagoren babesa badu. Txosten bat kentzeak ez du eragotziko hartaz berriro mintzatzeko edo hura berriro kontuan hartzeko moziorik aurkeztea.

4.- Tras la finalización del debate y antes de la votación, si la hubiere, las y los ponentes dispondrán de un turno final de palabra. Hasta ese mismo momento, el o la ponente podrá retirar el texto de la ponencia presentada si cuenta con el aval de, al menos, la mitad más una de las firmas en su momento aportadas. La retirada de una ponencia no impedirá la presentación de mociones encaminadas a retomarla o asumirla.

53. artikulua.- 1.- Eztabaidatu bitartean edo eztabaiden amaieran, 20 klaustrokidek babestutako mozioak aurkez daitezke, eta horiek denak bozka daitezke. Nolanahi ere, bozketaren aurretik, mahaiak txanda bat emango du mozio bakoitza defendatzeko.

Artículo 53.- 1.- En el transcurso de los debates o al final de los mismos podrán presentarse mociones avaladas por 20 claustrales, procediéndose a la votación de todas ellas. En todo caso, previo a la votación, la Mesa concederá un turno de defensa de cada una de las mociones.

2.- Mozioek helburu hauetakoren bat izan behar dute.

2.- Las mociones deberán tener alguna de las finalidades siguientes:

a) Klaustroak bere eskumen-eremuko gai bati buruzko aldarrikapen bat egitea edo erabakitzea eta aldarrikatzea.

a) Que el Claustro haga una declaración o que delibere y se pronuncie sobre un tema de su competencia.

b) Errektorea, Zuzendaritza Kontseilua edo Gobernu Kontseilua bere eskumen-eremuko gai bat aztertzeaz eta erabakitzeaz arduratu daitezela.

b) Que el Rector o Rectora, el Consejo de Dirección o el Consejo de Gobierno se ocupen de examinar y resolver sobre un tema de su competencia.

c) Aurkeztutako txostenei, horrelakorik izan bada, zuzenketak egiteko proposatzea.

c) Proponer enmiendas a las ponencias, en su caso, presentadas.

d) Eztabaida baten ondorioz sortzen diren gorabeherak izapidetu edo, behar izanez gero, horiek onartzea.

d) Que se dé la tramitación que proceda o, en su caso, se apruebe, a cuestiones incidentales que surjan como consecuencia de un debate.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

BOZKETAK

DE LAS VOTACIONES

54. artikulua.- Akordioak adostasunez, bozketa publiko edo sekretuaz hartzen dira. Edonola ere, pertsonei buruzko bozketak beti izango dira sekretuak. Bozketa publikoak egin daitezke, bozketa proposatu duenak hala eskatuta, mahaiak egoki jotzen duenean.

Artículo 54.- Los acuerdos se adoptan por asentimiento o por votación pública o secreta. Las votaciones sobre personas son, en todo caso, secretas. Podrán realizarse votaciones públicas cuando, a petición del o de la proponente de la votación, la Mesa lo estime oportuno.

55. artikulua.- Botoa pertsonala eta eskuordeezina da.

Artículo 55.- El voto es personal e indelegable.

56. artikulua.- 1.- Akordioek balioa izateko, bozketan, gutxienez, klaustrokideen heren batek parte hartu eta gehiengo soilak onartu beharko du, estatutuetan edo arautegi honetan jasotako kasuetarako eskatutako gehiengoak oztopatu gabe.

Artículo 56.- 1.- Para la validez de los acuerdos se requiere la participación de, al menos, un tercio de las y los miembros del Claustro, así como su aprobación por mayoría simple, sin perjuicio de las mayorías exigidas para los supuestos específicos contemplados en los Estatutos o en este Reglamento.

Horrenbestez, proposamen bakarra izanez gero, onartu egingo da, baldin eta aldeko botoak kontrakoak baino gehiago badira. Bi proposamen badaude, aldeko boto gehien lortzen duena onartuko da. Bi proposamen baino gehiago izanez gero, emandako aldeko boto gehiengo osoa lortzen duena onartuko da, edo, bigarren bozketan, lehen bozketan bi bozkatuenen artean aldeko boto gehien lortzen duena.

En consecuencia, en caso de que existiera una única propuesta, ésta quedará aprobada si cuenta con más votos afirmativos que negativos. Si hubiera dos propuestas, se aprobará la que más votos obtenga. Habiendo más de dos propuestas, quedará aprobada aquella que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos, o en segunda votación, la que obtenga más votos entre las dos más votadas en la primera votación.

2.- Mahaiak bozketak pilatzea erabakiz gero, iragarri egingo du, ahal bada, bilkura nondik nora joango den zehazterakoan eta, nolanahi ere, bilkuraren hasieran.

2.- Si la Mesa decide acumular votaciones, lo anunciará, si fuera posible, en las precisiones de desarrollo de la sesión y, en todo caso, al comienzo de la misma.

3.- Berdinketa edo esku hartze eskasa izanez gero, mahaiak erabakiko du noiz eta nola egingo den beste bozketa bat. Berdinketak edo esku hartze eskasak iraunez gero, proposamena baztertu egin dela ulertuko da.

3.- En caso de empate o de insuficiente participación, la Mesa decidirá cuándo y cómo se procede a realizar una nueva votación. Si persistiera el empate o la insuficiente participación, se entenderá desechada la propuesta.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

AKTAK ETA AKORDIOEN BETEARAZPENA

DE LAS ACTAS Y DE LA EJECUCIÓN DE ACUERDOS

57. artikulua.- 1.- Idazkariak jasoko du klaustro-bilkuren akta, eta behin betiko onartuko mahaiak. Aktak onartutakoan, idazkariak sinatuko ditu eta klaustroburuak ontzat emango.

Artículo 57.- 1.- De las sesiones claustrales se levantará acta por la Secretaría, que se aprobará definitivamente por la Mesa. Una vez aprobadas, las actas serán firmadas por la Secretaría con el Visto Bueno de la Presidencia.

2.- Aktan jasoko dira, nahitaez, bilerara agertutako kideen zerrenda, eta berariaz aipatuko dira aurrez bilerara ez zirela joango adierazi dutenak, bilkura non eta noiz egin den eta bilerarako jarritako aztergai-zerrenda, bilkuran hizpide izandako gaiak, bozkatzeko modua eta izandako emaitzak eta hartutako akordioen edukia. Bi hizkuntza ofizialetan egingo den aktan errespetatu egingo da solasaldi bakoitzean erabilitako hizkuntza.

2.- El acta incluirá necesariamente la relación de miembros asistentes, con mención expresa de quienes con anterioridad a la sesión hayan excusado su presencia, el orden del día, el lugar y la hora en la que se ha celebrado la sesión, los puntos tratados, forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos adoptados. En el acta, que se publicará en los dos idiomas oficiales, se respetará, en su caso, el idioma en el que se ha realizado cada intervención.

3.- Aktan boto partikularrak jasoko dira, klaustrokideek horrela eskatuz gero. Klaustrokideek beren solasaldia edo proposamena aktan jasotzeko eska dezakete, baldin eta berehala idatziz agertzen badu, edo, bestela, mahaiak zehaztutako moduan.

3.- En el acta figurarán, a solicitud de las y los miembros del Claustro, los votos particulares en su caso formulados. Cualquier miembro del Claustro puede solicitar la reproducción en el acta de su intervención o propuesta, siempre que la aporte por escrito de forma inmediata o, en su caso, en el término que determine la Mesa.

4.- Behin-behineko aktak Idazkaritza Nagusian eta campusetako errektoreordetzetan utziko dira klaustrokideek erabiltzeko, eta ikastegietara bidaliko dira, gehienez, klaustroa amaitu eta hilabeteko epean. Argitaratu ondorengo hamar egunetan erreklamaziorik izan ezean, onartutzat emango dira. Eta, bestela gertatuz gero, mahaira igorriko dira, behin betiko onar daitezen, betiere 34.1.e) artikuluan ezarritakoa beteta.

4.- Las actas provisionales quedarán depositadas, a disposición de las y los claustrales, en la Secretaría General y Vicerrectorados de Campus y serán remitidas a los diferentes Centros en el plazo máximo de un mes desde la finalización del Claustro. En el caso de que no se produzcan reclamaciones sobre su contenido dentro de los diez días siguientes a su publicación se considerarán aprobadas; en caso contrario se remitirán a la Mesa para su aprobación definitiva en los términos establecidos por el artículo 34.1.e).

5.- Onartutako aktak Gizarte Kontseilura, campusetako errektoreordetzetara, ikastegietara, atal sindikaletara eta UPV/EHUko Ikasleen Kontseilura bidaliko dira, unibertsitateko kideen eskura egon daitezen. Eta horretarako jarritako webgunean argitaratzen direnean ere emango da horren berri, jende guztiak jakin dezan.

5.- Las actas definitivas del Claustro se harán llegar tras su aprobación al Consejo Social, a los Vicerrectorados de Campus, a los centros docentes, a las Secciones Sindicales y al Consejo de estudiantes de la UPV/EHU, donde quedarán a disposición de cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que las solicite. También se notificará su publicación en la página web habilitada al efecto, para conocimiento general.

58. artikulua.- 1.- Aktak iragarri eta izapidetzeko, klaustroak hartutako akordioen fede emango du Idazkaritza Nagusiak, eta ziurtagiriak egingo dizkie proposamenak aurkeztu dituztenei, eta, behar izanez gero, Zuzendaritza Kontseiluan arloan eskumena duen organoari.

Artículo 58.- 1.- Para su conocimiento y tramitación, la Secretaría General dará fe de los acuerdos adoptados por el Claustro y librará las correspondientes certificaciones a las y los proponentes de los mismos y, en su caso, al órgano competente en la materia en el seno del Consejo de Dirección.

2.- Aurrekoa egindakoan, idazkari nagusiak webgunean argitaratuko du, pertsonen intimitatea behar bezala babestuta, akordioen testu osoa. Modu horretara, unibertsitateko kide guztiek izango dute erabakien berri. Errekurtsoak aurkezteko epea, aipatutako webgunean argitaratuz geroztik jarriko da abian.

2.- Realizado lo anterior, la Secretaría General publicará en la página web, salvaguardando debidamente la intimidad de las personas, el texto íntegro de los acuerdos, garantizando así su difusión en la Comunidad Universitaria. El plazo para interponer el correspondiente recurso comenzará a contar desde su publicación en la mencionada página web.

59. artikulua.- 1.- Klaustroak hartutako erabakiek onartzen direnetik izango dute eragina, erabakietan bertan kontrakorik adierazi ezean.

Artículo 59.- 1.- Los acuerdos adoptados por el Claustro serán efectivos desde su aprobación, si en los mismos no se hubiera dispuesto otra cosa.

2.- Errektoreari dagokio klaustroak hartutako erabakien betearazpenaz arduratzea.

2.- Corresponde al Rector o Rectora responsabilizarse de la ejecución de los acuerdos del Claustro.

3.- Klaustroak hartutako erabakien aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke klaustroari berari, hilabeteko epean.

3.- Contra los acuerdos del Claustro se podrá interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición, ante el mismo Claustro.

BOSGARREN TITULUA

TÍTULO QUINTO

KLAUSTROAREN ESKUMENEI BURUZKO ARAUZKO PROZEDURA

DEL PROCEDIMIENTO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA DEL CLAUSTRO

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

60. artikulua.- 1.- Klaustroaren arauzko gaitasuna titulu honetan ezarritako prozeduraren arabera gauzatuko da.

Artículo 60.- 1.- La competencia reglamentaria del Claustro universitario se ejercerá conforme al procedimiento establecido en el presente título.

2.- Klaustroak onartu behar ditu arauzko testu hauek:

2.- Corresponde al Claustro universitario la aprobación de los siguientes textos reglamentarios:

a) UPV/EHUren estatutuak.

a) Los Estatutos de la UPV/EHU.

b) Aldezlearen funtzionamenduari buruzko arautegia, titularraren proposamenez, edo, bestela, titularra entzunda.

b) El Reglamento de funcionamiento del o de la Aldezle a propuesta o, en su caso, oído su titular.

c) Klaustroaren funtzionamenduari eta klaustrokideak hautatzeko arauei buruzko arautegia.

c) El Reglamento de funcionamiento del Claustro y normas de elección de los y las clausúrales.

d) Diziplinaren arau-hausteak eta zigorrak.

d) La lista de infracciones y sanciones disciplinarias.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

ESTATUEN PRESTAKUNTZA ETA ERREFORMA

DE LA ELABORACIÓN Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS

61. artikulua.- 1.- Hauek dira estatutuak prestatzeko edota erreformatzeko ekimena izan dezaketenak:

Artículo 61.- 1.- La iniciativa del proceso de elaboración y/o reforma de los Estatutos corresponde:

a) errektorea,

a) al Rector o Rectora,

b) Gobernu Kontseilua,

b) al Consejo de Gobierno,

c) klaustrokideen heren bat.

c) a un tercio de los miembros del Claustro.

2.- Egoki jotzen denean, proposamen-egileen ekimenez, Gobernu Kontseiluak agindu diezaioke organo tekniko bati, lehen erreforma-proposamena presta dezan.

2.- Cuando resulte oportuno, a iniciativa de los proponentes, el Consejo de Gobierno podrá encargar a un órgano técnico que elabore una primera propuesta de reforma.

62. artikulua.- 1.- Erreforma proposatzeko, errektoreari txosten arrazoitu bat aurkeztu beharko zaio. Txostenak erreforma eskatzen duten pertsonen izen-abizenak eta proposatzen duten ordezko testua jasoko ditu, eta bozeramaile bat ere izendatuko da.

Artículo 62.- 1.- La iniciativa de reforma se ejercerá mediante la presentación ante el Rector o Rectora de una memoria razonada, que contendrá necesariamente la identificación de los solicitantes y el texto propuesto, designándose asimismo un o una portavoz.

2.- Errektoreak Klaustroko Mahaiari bidaliko dio erreforma-proposamena, eta Unibertsitateko Klaustroari egingo dio deia, ekimena aurkezten denetik, gehienez, hilabete biko epean, hartaz erabaki dezan.

2.- El Rector o Rectora elevará la propuesta a la Mesa del Claustro y convocará al Claustro Universitario para decidir sobre dicha reforma en un plazo máximo de dos meses a contar desde la presentación de la iniciativa.

63. artikulua.- 1.- Proposatutako testua klaustrokide guztiei igorriko zaie eta, gutxienez, hamabost eguneko epea zabalduko da Klaustroko Mahaiari zuzenketak aurkezte aldera.

Artículo 63.- 1.- El texto propuesto será remitido a todas las y los miembros claustrales. Tras la remisión del mismo, se abrirá un plazo mínimo de quince días para la presentación de enmiendas ante la Mesa del Claustro.

2.- Osoko zuzenketarik izanez gero, ordezko testua eduki eta bozeramaile bat izan beharko dute, klaustroari egingo zaio biltzeko deia, zuzenketa horietaz eztabaidatu eta, behar izanez gero, onartzeko. Azken kasu horretan, albo batera geldituko dira aurkeztutako zuzenketa partzialak, eta, gutxienez, hamabost eguneko epea zabalduko da Klaustroko Mahaian testu berriari buruzko zuzenketa partzialak aurkezteko.

2.- De haber enmiendas a la totalidad, que deberán aportar un texto alternativo y designar un portavoz, se convocará directamente una sesión del Claustro para su debate y, en su caso, aprobación. En este último supuesto, decaerán las enmiendas parciales, en su caso, presentadas y se abrirá un plazo mínimo de quince días para la presentación de enmiendas parciales respecto del nuevo texto ante la Mesa del Claustro.

3.- Zuzenketa partzialek lotura zuzena izango dute erreforma-proposamenaren edukiarekin. Gehitu, kendu edo aldatzeko zuzenketak izan daitezke, eta 20 klaustrokideren sinaduren babesa izan beharko dute.

3.- Las enmiendas parciales estarán relacionadas directamente con el contenido de la propuesta de reforma. Podrán ser de adición, supresión o modificación y deberán ir avaladas por 20 firmas de claustrales.

4.- 61. artikuluak ezarritako edozein bide erabilita, proposamenak biltzen ez dituen gaiei buruzko erreforma-prozesu bat aldi berean zabaltzeko eska daiteke. Kasu horretan, zuzenketak aurkezteko, gehienez, hamabost eguneko beste epe bat zabalduko da.

4.- A través de cualesquiera de las vías establecidas por el artículo 61, se podrá igualmente proponer la apertura simultánea de un proceso de reforma sobre cuestiones no comprendidas por la propuesta. En este caso, se abrirá un nuevo plazo de hasta quince días para la presentación de enmiendas.

5.- Erreforma-prozesuez balia daiteke, halaber, hobekuntza teknikoak sartzeko, betiere Klaustroko Estatutuak Garatzeko Batzordearen gehiengo osoak hala iritzita.

5.- También se podrán aprovechar los procesos de reforma para la introducción de mejoras técnicas, a criterio de la mayoría absoluta de la Comisión de Desarrollo Estatutario del Claustro.

64. artikulua.- 1.- Klaustroko Mahaiak Estatutuak Garatzeko Batzordeari igorriko dizkio zuzenketa partzialak, hilabeteko epean, gehienez, prestatuta egon behar duen irizpena eman dezan. Horretarako, beharrezkoak diren erabakiak hartuko dira.

Artículo 64.- 1.- La Mesa del Claustro remitirá a la Comisión de Desarrollo Estatutario las enmiendas parciales para dictamen que deberá estar preparado en el plazo máximo de un mes, para lo que se adoptarán las disposiciones que sean necesarias.

2.- Klaustroko Estatutuak Garatzeko Batzordeak zuzenketei buruzko irizpena emanda, Klaustroko Mahaiak irizpen-testua banatu eta klaustroa biltzeko eguna jarriko du. Klaustro-bilkura, gehienez, bi hilabeteko tartean egingo da, ekimena aurkezten denetik kontatzen hasita.

2.- Dictaminadas las enmiendas por la Comisión de Desarrollo Estatutario del Claustro, la Mesa del Claustro distribuirá el texto dictaminado y fijará la fecha de celebración del Claustro, que tendrá lugar en un plazo máximo de dos meses desde la presentación de la iniciativa.

3.- Izapidetzeko onartu diren zuzenketek, aurrera egin ahal izateko, Klaustroko Estatutuak Garatzeko Batzordeko kideen gehiengo osoaren sostengua beharko dute.

3.- Las enmiendas que hayan sido admitidas a trámite, para prosperar, deberán contar con el apoyo de la mayoría absoluta de las y los miembros de la Comisión de Desarrollo Estatutario del Claustro.

4.- Edonola ere, batzordeak erabaki dezake, presente dauden kideen aho batez, zuzenketetako edozein klaustroari zuzenean aurkeztea.

4.- En cualquier caso, la Comisión, por unanimidad de sus miembros presentes, podrá decidir que cualquiera de las enmiendas sea elevada directamente al Claustro.

65. artikulua.- 1.- Errektoreak edo berorrek izendatzen duenak, Gobernu Kontseiluak izendatutako kideak edo, hala dagokionean, proposamen-egileek izendatutako eledunak, estatutuen erreforma-testua aurkeztu eta defendatuko du, eta klaustroak bozkatuko du prozedura hau jarraituz:

Artículo 65.- 1.- El Rector o Rectora o la persona que designe, la o el miembro designado por el Consejo de Gobierno o, en su caso, la persona designada portavoz por las y los proponentes presentará y defenderá el texto de reforma de los Estatutos, que será sometido a votación del Claustro con arreglo al siguiente procedimiento:

a) Batzordeak antolatuko du artikulu bakoitzari egindako zuzenketei buruzko eztabaida, aurreko irizpideen arabera.

a) Es competencia de la Mesa ordenar el debate de las enmiendas a cada artículo en aplicación de los anteriores criterios.

b) Hurbiltze-testuak eta aldaketa teknikoak edo estilokoak proposa daitezke eztabaidan, eta zuzenketak proposatu dituztenek horiek bertan behera utzi edo aldatzeko aukera izango dute.

b) En el curso del debate se podrán proponer textos de acercamiento y correcciones técnicas o de estilo, pudiendo las enmiendas ser retiradas o modificadas por sus proponentes.

c) Lehenengo eta behin, interesdunek mantentzen dituzten zuzenketa partzialez eztabaidatuko da, eta horiek testuaren artikuluetan jarri den hurrenkera korrelatiboan bozkatuko dira.

c) Se debatirán, en primer término, las enmiendas parciales que sean mantenidas por las y los interesados, las cuales se votarán en el orden correlativo de inserción en el articulado del texto.

d) Artikulu berari eginiko zuzenketen eztabaida aurkeztutako testuarekiko eduki-desberdintasuna kontuan hartuz egingo da. Lehenik, testutik gehien aldentzen den zuzenketa bozkatuko da, eta irizpide horri helduta beste guztiak. Kontraesanean dauden zuzenketetako bat onartuz gero, horren aurkako guztiak bertan behera geldituko dira.

d) El debate de enmiendas a un mismo artículo se realizará teniendo en cuenta la discrepancia de contenido con el texto presentado. Se votará en primer lugar la enmienda que más discrepe, y así sucesivamente. Si prosperase alguna enmienda de entre varias excluyentes se considerarán rechazadas sus contrarias.

e) Bilkuran egondako kideen gehiengo osoak onartutako zuzenketak estatutuetan sartuko dira.

e) Las enmiendas aprobadas por mayoría absoluta de las y los presentes quedarán incorporadas a los Estatutos.

2.- Erreforma-proiektuak aurrera egingo du, baldin eta klaustroan aldeko botoen gehiengo osoa lortzen badu.

2.- El proyecto de reforma prosperará de obtener el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los miembros del Claustro.

3.- Erreforma-proiektu bat arbuiatuta, eskatzaileek ezin dezakete gai berari buruzko erreforma-ekimena aurkeztu bi urteko epean, erreforma-eskakizuna goragoko erreforma batetik etorri ezean.

3.- Rechazado un proyecto de reforma, las y los solicitantes no podrán ejercer la iniciativa de reforma sobre la misma materia en un plazo de dos años, salvo que la reforma derive del mandato de una norma superior.

66. artikulua.- 1.- Onartutako aldaketak eta estatutu berrien testua Euskal Autonomia Erkidegoko agintari eskudunei aurkeztuko zaizkie, legezkoak diren aztertu eta, gero, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara ditzaten.

Artículo 66.- 1.- Las modificaciones aprobadas y el texto de los nuevos Estatutos resultantes serán elevados a las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para su control de legalidad y posterior publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.- Aldaketak onartutzat joko dira, baldin eta indarreko legeriak horretarako ezartzen duen epean Euskal Autonomia Erkidegoak beren-beregi horien kontrako erabakirik argitaratzen ez badu.

2.- Las modificaciones se entenderán aprobadas si la Comunidad Autónoma del País Vasco no adoptara resolución expresa en contrario dentro del plazo previsto en la legislación vigente.

3.- Halaber, estatutuak Estatuko Buletin Ofizialean argitaratuko dira.

3.- Los Estatutos serán también publicados en el Boletín Oficial del Estado.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

KLAUSTROA HAUTATZEARI ETA HAREN FUNTZIONAMENDUARI BURUZKO ARAUTEGIA ALDATZEA

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE ELECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CLAUSTRO

67. artikulua.- Arautegi hau aldatzeko proposamenak Klaustroko Mahaiari aurkeztuko zaizkio errektorearen ekimenez, klaustrokideen % 25en edo atal bateko kideen gehiengo osoaren ekimenez, edo Klaustroko Estatutuak Garatzeko Batzordearen ekimenez. Azken kasu horretan, gehiengo osoa beharko da.

Artículo 67.- Las propuestas de reforma del presente Reglamento se presentarán ante la Mesa del Claustro, a iniciativa del Rector, del 25% de las y los claustrales o de la mayoría absoluta de las y los miembros de un sector, así como por la Comisión de Desarrollo Estatutario del Claustro, en este caso, por mayoría absoluta.

68. artikulua.- 1.- Klaustroko Mahaiak Klaustroko Estatutuak Garatzeko Batzordeari bidaliko dio testua, aldaketa-proposamenari buruzko lehen txostena egiteko.

Artículo 68.- 1.- La Mesa del Claustro remitirá el texto a la Comisión de Desarrollo Estatutario del Claustro para un primer informe sobre la reforma propuesta.

2.- Batzordearen txostena jasotakoan, Klaustroko Mahaiak hauek ezarriko ditu: zuzenketak aurkezteko prozedura, Klaustroko Estatutuak Garatzeko Batzordeak horiei buruz emandako irizpena, eztabaida eta bozketa.

2.- Recibido el informe de la Comisión, la Mesa del Claustro fijará el procedimiento de presentación de enmiendas, dictamen de las mismas por la Comisión de Desarrollo Estatutario del Claustro, discusión y votación.

3.- Aldaketa onartu egingo da, boto baliodunen bi herenak aldekoak baldin badira.

3.- La reforma quedará aceptada si cuenta con el voto favorable de dos tercios de los votos válidos emitidos.

SEIGARREN TITULUA

TÍTULO SEXTO

KLAUSTROAK GOBERNU KONTSEILUAN IZANGO DITUEN ORDEZKARIEN HAUTATZEA

DE LA ELECCIÓN DE LAS Y LOS REPRESENTANTES DEL CLAUSTRO EN EL CONSEJO DE GOBIERNO

69. artikulua.- 1.- Estatutuen 241. artikuluak ezartzen duenez, Unibertsitateko Klaustroari dagokio Gobernu Kontseiluko kideak hautatzea modu honetara:

Artículo 69.- 1.- Conforme al artículo 241 de los Estatutos, corresponde al Claustro Universitario la elección de miembros del Consejo de Gobierno de la manera siguiente:

- 18 kide era honetara banatuta: 7 unibertsitatearekin lotura iraunkorra duten irakasle doktoreen ordezkariak izango dira; 4, gainerako irakasle eta ikerlarien ordezkariak; 4, ikasleen ordezkariak; eta 3, administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkariak.

- 18 miembros en representación de los diversos sectores: 7 representantes del personal docente e investigador doctor con vinculación permanente, 4 representantes del otro personal docente e investigador, 4 representantes del alumnado y 3 representantes del personal de administración y servicios;

- 6 fakultateko dekano edo ikastegietako zuzendari, sailetako 3 zuzendari eta ikerketa institutuko zuzendari bat.

- 6 Decanos y Decanas de Facultad o Directoras y Directores de Escuela, 3 Directores o Directoras de Departamento y 1 Director o Directora de Instituto Universitario de Investigación.

70. artikulua.- 1.- Irakasle funtzionario, gainerako irakasle eta administrazio eta zerbitzuetako langileen ataletako ordezkariak atal bakoitzeko hautetsiek berek eta beren artetik aukeratuko dituzte.

Artículo 70.- 1.- La elección de las y los representantes de los sectores de profesorado doctor con vinculación permanente a la Universidad, resto de profesorado y personal de administración y servicios se realizará por y entre las y los propios miembros electos de cada uno de los sectores.

2.- Ikasleen ordezkariak campus bakoitzeko ikasle-ordezkariek berek eta beren artetik aukeratuko dituzte.

2.- La elección de las y los representantes del alumnado se hará por y entre las y los representantes estudiantiles de cada Campus.

71. artikulua.- Klaustrokide guztiak izango dira hautesle, Gobernu Kontseiluan egongo diren dekano, zuzendari, sailetako eta unibertsitate-institutuetako zuzendarien ordezkariak hautatzeko.

Artículo 71.- Para la elección de las y los representantes de Decanos, Decanas, Directoras y Directores, Directoras y Directores de Departamento e Institutos Universitarios en el Consejo de Gobierno serán electores todas y todos los miembros claustrales.

72. artikulua.- 1.- Hauteskundeetara mahiaren erabakiaz deituko da, eta hauteskundeetarako egutegia eta beharrezkoak diren arauak ezarriko ditu.

Artículo 72.- 1.- Las elecciones se convocarán mediante acuerdo de la Mesa, que establecerá el calendario y demás normas de desarrollo a observar de cara a la realización de estas elecciones.

2.- Aurrez kandidatura kolektibo, itxi eta ordenatuak aurkeztuta hautatuko da, eta gizon eta emakumeen arteko presentzia orekatua gordeko da, 11. artikuluan jasotzen den moduan.

2.- La elección se realizará previa presentación de candidaturas colectivas, cerradas y ordenadas, que deberán de garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres tal y como se recoge en el artículo 11.

3.- Mahaiak emango du hautagaiek programa azaldu eta defendatzeko izango duten denbora.

3.- Los candidatos y candidatas dispondrán, en el tiempo que la Mesa ordene, de un período de exposición y defensa programática.

4.- Hondar handienaren sistema proportzionala jarraituz zenbatuko dira botoak.

4.- El cómputo de los votos se hará por el sistema proporcional de resto mayor.

ZAZPIGARREN TITULUA

TÍTULO SÉPTIMO

ALDEZLEAREN HAUTATZEA, URTEKO TXOSTENA ETA ALDEZLEAREN ETA HAREN ONDOKOEN KONTROLA

DE LA ELECCIÓN DE ALDEZLE, DE LA MEMORIA ANUAL Y DEL CONTROL DEL ALDEZLE Y SUS ADJUNTOS O ADJUNTAS

73. artikulua.- 1.- UPV/EHUren estatutuen 105.2. artikuluak xedatzen duenez, klaustroari dagokio aldezlea aukeratzea, UPV/EHUko Aholkularien Batzordeak proposatuta.

Artículo 73.- 1.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 105.2 de los Estatutos de la UPV/EHU corresponde al Claustro la elección de Aldezle a propuesta de la Junta Consultiva de la UPV/EHU.

2.- Aldezlea UPV/EHUko arduraldi osoz diharduten irakasleen eta administrazio eta zerbitzuetako langileen artetik aukeratuko da.

2.- El o la Aldezle será designado entre profesorado y personal de administración y servicios de la propia UPV/EHU que presten sus servicios a tiempo completo.

3.- Proposamenean berariaz aipatu beharko da zein diren hautagai izateko merezimenduak.

3.- La propuesta deberá hacer expresa mención de los méritos que justifican la elección del candidato o candidata.

74. artikulua.- 1.- Klaustroko Mahaiak aukeratuko du proposamena bozkatzeko sistema.

Artículo 74.- 1.- La Mesa del Claustro ordenará el sistema de votación de la propuesta.

2.- Klaustrokideek idatziz aurkez ditzakete galderak, proposatu den hautagaiak bilkuran erantzun ditzan.

2.- Las y los miembros del Claustro podrán presentar por escrito preguntas para que sean respondidas en la sesión por el o la candidata propuesta.

3.- Proposamena onartzeko, aldezle izateko proposamena klaustrokideen % 60k eta kolektibo guztien gehiengo soilak eman beharko diote sostengua.

3.- Para resultar elegida, la propuesta de Aldezle deberá obtener el apoyo de un 60% de los miembros del Claustro y la mayoría simple de cada uno de los colectivos.

75. artikulua.- Klaustroak funtzionamendu-arautegia onartuko du, aldezlearen proposamena kontuan hartuta edo aldezlea bera entzunda.

Artículo 75.- El Claustro aprobará el Reglamento de funcionamiento a propuesta o, en su caso, oído el o la Aldezle.

76. artikulua.- 1.- Aldezleak urtero aurkeztuko dio berak izandako jardueren txostena klaustroari.

Artículo 76.- 1.- El o la Aldezle presentará anualmente su Memoria de actividades al Claustro Universitario.

2.- Aldezlearen txostena, gutxienez, klaustroa bildu baino bi aste lehenago bidaliko da, eta, bidaltzearekin batera, unibertsitatearen webgunean jarriko da, jende guztia jakinaren gainean egon dadin.

2.- La Memoria de la o del Aldezle, será enviada con, al menos, dos semanas de antelación a la celebración del Claustro, y será simultáneamente difundida a través de la página Web de la Universidad para su conocimiento general.

3.- Klaustroa bildu baino astebete lehenago, klaustrokideek galderak egin eta argibideak eska ditzakete jardueren txostenaz, horretarako irekitako foro publikoa erabiliz. Eta horren jarraipena egin dezakete unibertsitateko kide guztiek.

3.- Con un mínimo de una semana de antelación a la celebración del Claustro las y los claustrales podrán formular preguntas o solicitar aclaraciones sobre la Memoria de actividades, a través del foro público abierto a tal efecto, cuyo desarrollo podrá ser objeto de seguimiento por parte de toda la Comunidad Universitaria.

4.- Aldezleak bide berberak erabiliz erantzun ditzake galderak, klaustroa bildu baino 48 ordu lehenago, edo klaustro-bilkuran bertan. Aldezlearen txostenari dagokionez, klaustroa bertaratu diren kideez eratu daiteke, bigarren deialdian. Galderak egin eta argibideak eskatu dituzten klaustrokideek jasotako erantzunari buruzko azalpen gehigarriak eska ditzakete, horretarako mahaiak eskainitako unean. Aldezlearen parte hartzea dela-eta sortutako gai berriei buruz egingo diren argibide-eskaerek, gutxienez, 15 klaustrokideren babesa beharko dute.

4.- El o la Aldezle podrá responder a las mismas, por la misma vía, con anterioridad a las cuarenta y ocho horas de la celebración del Claustro, o en el curso de la sesión claustral, que, en lo que atañe a la Memoria del o de la Aldezle, en segunda convocatoria, podrá constituirse con los miembros presentes. Las y los claustrales que hayan formulado preguntas o solicitado aclaraciones podrán pedir precisiones complementarias a la respuesta recibida, indicándolo en el momento que establezca la Mesa. Las solicitudes de aclaración sobre temas nuevos originados por la intervención del o de la Aldezle deberán ser avaladas por un mínimo de 15 claustrales.

5.- Galderak erantzundakoan, mozioak aurkez daitezke, betiere 53. artikuluaren arabera. Edonola ere, erabakiak hartzeko, quorumari buruz ezarritako arauak bete beharko dira.

5.- Tras las respuestas a las preguntas podrán presentarse mociones conforme a lo dispuesto por el artículo 53. Para la adopción de los acuerdos se requerirá en todo caso la observancia de las reglas de quórum generalmente establecidas.

6.- Aldezleak klaustroari txosten bereziren bat aurkeztu nahi dionean, txostenean jasota dauden gertaerak larriak edo premiazkoak direlako, Klaustroko Mahaira joko du. Klaustroko Mahaiak klaustroa berehalakoan biltzeari desegoki iritziz gero, errektoreak Gobernu Kontseilua biltzeko deia egingo du edo hurrengo bilkuraren aztergaietan sartuko du gaia.

6.- Cuando el o la Aldezle desee presentar al Claustro un informe extraordinario en razón de la gravedad o urgencia de los hechos contenidos en el mismo, se dirigirá a la Mesa del Claustro. En caso de que la Mesa del Claustro no considere oportuna la celebración inmediata de una sesión claustral, el Rector o Rectora convocará un Consejo de Gobierno o incluirá la cuestión en el orden del día de su siguiente sesión.

77. artikulua.- 1.- Aldezlea edo horren ondokoetako bat kargutik kentzeko eska diezaioke Unibertsitateko Klaustroak errektoreari, eginkizunak ez betetzeagatik edo eskubideak urratu dituzten jarduerengatik, baldin eta klaustroko kideen herenak, eta % 60ko gehiengo kualifikatuaz, aldeko botoa ematen badu.

Artículo 77.- 1.- A iniciativa de un tercio de las y los miembros del Claustro, y por mayoría cualificada del 60%, el Claustro Universitario podrá proponer al Rector o Rectora, con carácter vinculante, el cese del o de la Aldezle o de sus adjuntos o adjuntas, por incumplimiento de sus obligaciones o por actuaciones que den lugar a lesión de derechos.

2.- Erabakia hartzerakoan, errektorea kentzeari buruzko arauak hartu beharko dira kontuan.

2.- Para la adopción del acuerdo se observarán las reglas establecidas para la remoción del Rector o Rectora.

ZORTZIGARREN TITULUA

TÍTULO OCTAVO

ERREKTOREA HAUTATZEA ETA KENTZEA

DE LA ELECCIÓN Y REMOCIÓN DEL RECTOR O RECTORA

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

ERREKTOREA HAUTATZEKO KLAUSTROAREN PRESTATZEA

DEL CLAUSTRO PREPARATORIO DE LA ELECCIÓN DE RECTOR O RECTORA

78. artikulua.- 1.- UPV/EHUrren estatutuen 249.2. artikulua betez, Gobernu Kontseiluak onartutako egutegian Unibertsitateko Klaustroa behin ezohiko deialdian bilduko dela jasoko da, hautagaiek beren programak aurkeztu eta klaustroarekin beren programez eztabaidatu dezaten.

Artículo 78.- 1.- En cumplimiento del artículo 249.2 de los Estatutos de la UPV/EHU, el calendario de elecciones aprobado por el Consejo de Gobierno contemplará la convocatoria de una sesión extraordinaria del Claustro Universitario para que los diversos candidatos y candidatas puedan presentar y debatir con el Claustro sus programas.

2.- Klaustroa biltzeko deialdiarekin batera, hautagaiek emandako hauteskunde-programen laburpena joango da. Programa horiek horretarako irekitako webgunean eskegiko dira, jende guztiak horren berri izan dezan.

2.- La convocatoria del Claustro irá acompañada del resumen de los programas electorales suministrados, en su caso, por las diversas candidaturas, que serán difundidos simultáneamente a través de la página Web abierta a tal efecto para su conocimiento general.

3.- Klaustrokideek programei buruzko galderak egin edo argibideak eska ditzakete, horretarako irekitako foro publikoa erabiliz, eta unibertsitateko kide guztiek egin dezakete horren jarraipena.

3.- Las y los claustrales podrán formular preguntas o solicitar aclaraciones sobre los programas a través del foro público abierto a tal efecto, cuyo desarrollo podrá ser objeto de seguimiento por parte de toda la Comunidad Universitaria.

4.- Zenbat hautagai dagoen ikusita, Klaustroko Mahaiak klaustro-bilkura egiteko aginduko du; bigarren deialdian bertan dauden kideez eratu daiteke klaustroa, eta kandidatura guztiei bermatuko die bere programak defendatu eta zabaltzeko aukera-berdintasuna.

4.- A la vista del número de candidatos o candidatas, la Mesa del Claustro ordenará la sesión claustral, que en segunda convocatoria podrá constituirse con los miembros presentes, y garantizará a todas las candidaturas igualdad de oportunidades en la defensa y difusión de sus programas.

5.- Bermatu egingo da, halaber, unibertsitateko kide guztiek klaustro-bilkura gertatu bitartean jarraitu ahal dezaten UPV/EHUko webgunearen bidez.

5.- Se asegurará que el desarrollo de la sesión claustral pueda ser seguido en tiempo real, por la comunidad universitaria, a través de la Web de la UPV/EHU.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

ERREKTOREA HAUTATZEKO HAUTESKUNDEETARAKO EZOHIKO DEIALDIA

DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE ELECCIONES A RECTOR O RECTORA

79. artikulua.- 1.- Estatutuen 237. artikuluak aipatzen duen klaustroaren ezohiko deialdia, klaustrokideen gutxienez heren batek proposatu beharko dio Klaustroko Mahaiari.

Artículo 79.- 1.- La convocatoria del claustro extraordinario al que se refiere el artículo 237 de los Estatutos deberá ser propuesta a la Mesa del Claustro al menos por un tercio de las y los miembros del Claustro.

2.- Eskaerak beharrezko baldintzak betetzen dituela ikusi ondoren, mahaiak horren berri emango die errektoreari eta klaustrokideei. Errektoreak 72 orduko epean egingo du klaustroa biltzeko ezohiko deialdia, eta, gehien jota, eskaera aurkeztu eta bi asteko epean bildu beharko du klaustroak.

2.- Una vez comprobado que la solicitud reúne los requisitos exigidos, la Mesa dará cuenta de la misma al Rector o Rectora y a las y los claustrales. El Rector o Rectora convocará, en un plazo de 72 horas, un Claustro Extraordinario a celebrar en el plazo máximo de dos semanas desde la presentación de la solicitud.

80. artikulua.- 1.- Bilkuraburu izango da klaustrokideen artetik antzinatasun handiena duen unibertsitateko katedraduna.

Artículo 80.- 1.- Presidirá la sesión el catedrático o catedrática de Universidad de mayor antigüedad de las y los miembros del Claustro.

2.- Eztabaidari hasiera emango zaio eskaera sinatutako klaustrokideetako batek defentsa eginez.

2.- El debate se iniciará con la defensa de la solicitud realizada por uno o una de las claustrales firmantes.

3.- Horren ondoren, errektoreak hitz egin dezake.

3.- El Rector o Rectora podrá intervenir a continuación.

4.- Aurrekoaren jarraian, mintzatzeko txanda eskatzen duten klaustrokideek hitz egin dezakete, alde eta kontrakoek.

4.- Seguidamente intervendrán las y los claustrales que soliciten la palabra, en turnos a favor y en contra.

5.- Errektoreak amaituko du eztabaida.

5.- Cerrará el debate el Rector o Rectora.

81. artikulua.- 1.- Hautetsien bi herenen aldeko botoa beharko da eskaera onartzeko.

Artículo 81.- 1.- La aprobación de la solicitud requerirá una mayoría de dos tercios de las y los miembros electos.

2.- Ekimena onartuz gero, klaustroaren deuseztatzea eragingo duena, zentsura-moziotzat joko da eta errektorea kargutik kentzea ekarriko du. Dena dela, ohiko jarduerekin jarraituko du, errektore berria karguaz jabetu arte.

2.- La aprobación de la iniciativa, que llevará consigo la disolución del Claustro, tendrá la consideración de una moción de censura y determinará el cese del Rector o Rectora, que continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Rector o Rectora.

82. artikulua.- Aipatutako gaiari buruz eztabaidatzeko ezohiko deialdian deitutako klaustroak biltzerik izan ezean, quorum faltagatik edo ekimena ez onartzeagatik, sinatzaileek ezin dezakete aurkeztu berriz horrelako ekimenik, bozkatuz geroztik urtebete pasatu arte.

Artículo 82.- Si el Claustro Universitario convocado extraordinariamente para debatir esta cuestión no pudiera celebrarse por falta de quórum o la iniciativa no fuese aprobada, ninguno o ninguna de sus firmantes podrá participar en la presentación de otra iniciativa de este carácter hasta pasado un año desde la votación de la misma.

BEDERATZIGARREN TITULUA

TÍTULO NOVENO

KLAUSTROAREN EGINTZEN ETA ERABAKIEN KONTROLA

DEL CONTROL DE LOS ACTOS Y ACUERDOS DEL CLAUSTRO

83. artikulua.- 1.- Unibertsitateko Klaustroaren eta mahaiaren erabakiek administrazio-bidea agortzen dute eta zuzenean inpugna daitezke administrazioarekiko auzien jurisdikzioan.

Artículo 83.- 1.- Los acuerdos del Claustro Universitario y de su Mesa agotan la vía administrativa y serán impugnables directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

2.- Dena dela, aurrez aurkez daitezke nahi adina errekurtso indarreko legeriaren arabera.

2.- En todo caso, podrán presentarse previamente todos los recursos que procedan conforme a la legislación vigente.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Klaustroa osatzeko hauteskundeetan era subsidiarioan aplikatuko da Hauteskunde Arautegi Orokorra.

Primera.- En las elecciones al Claustro será de aplicación subsidiaria el Reglamento de Régimen Electoral General.

Bigarrena.- Aldezlearen izendapena dela-eta UPV/EHUren Estatutuek Aholkulari Batzordeari esleitutako eginkizunak Gobernu Kontseiluak beteko ditu.

Segunda.- Las funciones atribuidas a la Junta Consultiva por los Estatutos de la UPV/EHU en relación con el nombramiento del o de la Aldezle serán ejercidas por el Consejo de Gobierno.

Hirugarrena.- Arautegi hau onartzean, unibertsitatearekin lotura iraunkorra daukaten irakasle eta ikertzailetzat hartuko dira: irakasle osoak, irakasle agregatuak, irakasle lankide iraunkor doktoreak, ikerketa-irakasleak eta doktore ikertzaileak.

Tercera.- En el momento de la aprobación de este Reglamento tienen la consideración de personal docente e investigador contratado doctor con vinculación permanente a la Universidad: el profesorado pleno, el profesorado agregado, el profesorado colaborador permanente doctor, el profesorado de investigación y el personal doctor de investigación.

Laugarrena.- Unibertsitateko Klaustroak 2009ko otsailaren 26an hartutako erabakiari jarraituz, Ikasleek Gobernu Kontseiluan izango dituzten lau ordezkariak honela banatuko dira: campus bakoitzetik ordezkari bat (guztira, 3), campus bakoitzeko ikasle klaustrokideek euren artetik aukeratua; laugarren ordezkaria ikasle gehien dituen campusekoa izango da. Laugarren hori campus horretako ikasleek Klaustroan dauzkaten ordezkarien artean eta artetik aukeratuko da.

Cuarta.- Por acuerdo del Claustro Universitario, en su sesión de 26 de febrero de 2009, de los cuatro representantes del alumnado en el Consejo de Gobierno tres se distribuían uno por cada Campus que será elegido por y de entre los alumnos y alumnas del Claustro pertenecientes al mismo Campus, y uno se asignará al Campus Universitario con mayor número de alumnos y alumnas. Esta representación también será elegida por y de entre las alumnas y alumnos del Claustro pertenecientes a ese Campus.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.- 11.1 artikuluan zehaztutakoa ezarriko da, baldin eta kasuan kasuko taldean kide gutxien dituen sexukoak talde osoaren gutxienez % 25a badira. Hori bete ezean, hautagai zerrendan gizon eta emakumezkoek duten ehunekoa, gutxien dela, ikastegian edo campusean hauteskunde talde berak kide gutxien dituen sexurako daukan ehuneko bera izan behar da, eta zerrendan, edonola ere, emakumezko bat, gizonezko bat, emakumezko bat, gizonezko bat.... hurrenkera bete behar da.

Primera.- Lo dispuesto en el artículo 11.1 será de aplicación en todos los supuestos en que en el correspondiente ámbito el porcentaje del sexo menos numeroso sea, al menos, del 25%. Cuando no sea éste el caso, las candidaturas deberán contener una proporción de hombres y mujeres tal que el grupo menos numeroso mantenga al menos un porcentaje de representación igual al existente en el correspondiente sector electoral del Centro o Campus, manteniendo el orden alternativo mientras sea posible.

Bigarrena.- Arautegi hau indarrean sartu eta urtebeteko epean, Estatutuak Garatzeko Klaustroko Batzordeak Estatutuak aldatzeko proiektua aurkeztuko du Estatutuak unibertsitateko araudi berrira egokitzeko.

Segunda.- En el plazo de un año desde la entrada en vigor de este Reglamento, la Comisión de Desarrollo Estatutario del Claustro presentará un proyecto de reforma estatutaria y del presente Reglamento con el fin de adecuar ambos textos a la nueva regulación universitaria.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Klaustroaren funtzionamenduari buruzko arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean.

El presente Reglamento de Funcionamiento del Claustro entrará en vigor al día siguiente de su publicación por el Boletín Oficial del País Vasco.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta gelditzen dira 1984ko otsailaren 23ko Klaustroaren Funtzionamendurako Arautegia, Klaustroko kideak hautatzeko hauteskundeei buruzko arauak (behin-behineko Gobernu Kontseiluak 2004ko otsailaren 25ean onartuak) eta Klaustrokideei buruzko behin-behineko arautegia (2008ko urtarrilaren 30ean Unibertsitateko Klaustroak hartuta erabakia).

Queda derogado el Reglamento de Funcionamiento del Claustro 23 de febrero de 1984, las Normas de elección de los miembros del Claustro aprobadas por el Consejo de Gobierno provisional en su sesión de 25 de febrero de 2004 y el acuerdo del Claustro Universitario de 30 de enero de 2008 por el que se aprueba la Normativa provisional de las y los claustrales.

ERANSKINA

ANEXO

Haien iraupen eta garrantziagatik Gobernu Kontseiluak titulazio ofizial eta berezko tituluen pareko jarri dituen ikasketak klaustro-hauteskundeetarako

Enseñanzas que, por su duración e importancia, han sido asimiladas por parte del Consejo de Gobierno a las titulaciones oficiales y títulos propios a los efectos de las elecciones a Claustro

Giza Zientzietako Unibertsitate Titulua (Gobernu Batzarrak 1999ko apirilaren 27an onartua).

Título Universitario de Ciencias Humanas (aprobado en Junta de Gobierno de 27-04-1999).

II. ERANSKINA

ANEXO II

UPV/EHUko GOBERNU KONTSEILUAREN FUNTZIONAMENDU ARAUTEGIA

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA UPV/EHU

HITZAURREA

PREÁMBULO

Gobernu Kontseiluak, 2008ko maiatzaren 10ean egindako bileran, Estatutuetako 241. artikulurako idazkera berria onartu zuen 4/2007 Lege Organikoak, Unibertsitateen Legea aldatzekoak, xedapen gehigarrietatik zortzigarrenean zehaztutakori jarraituz. Estatutuetako aldaketa horrek, era berean, Gobernu Kontseiluaren Funtzionamendu Arautegia egokitzea dakar.

La nueva redacción del artículo 241 de los Estatutos aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión de 10 de mayo de 2008, en virtud de la Disposición Adicional Octava de la Ley Orgánica 4/2007, de modificación de la Ley de Universidades, hace conveniente la adaptación del Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Gobierno.

Arautegian asko dira biltzen diren arloak: kideen eskubide eta betebeharrak, bileretarako deiak, bileren nondik norakoak, Gobernu Kontseiluak arautegiak edo erabakiak hartzeko prozedurak, batzorde eskuordetuak eratzea, horien osaera eta kideak aukeratzeko prozedura, Batzorde Iraunkorra (osoko bilkurarekin eskumenak banatuta dituena administrazioaren eraginkortasunaren mesedetan), Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordea, Ekonomia Batzordea eta kontseiluaren ustez egoki izan daitezkeen gainerako batzordeak.

Además de regular los derechos y deberes de sus miembros, el régimen de convocatorias, el desarrollo de las sesiones, y los distintos procedimientos que desembocan en Normativas o Acuerdos del Consejo de Gobierno, también se regula la composición, elección y funcionamiento de las distintas Comisiones delegadas del mismo, como son la Comisión Permanente, cuyas competencias son compartidas por el Pleno, en busca de una mayor eficiencia administrativa, la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo y la Comisión Económica, así como la creación de otras posibles comisiones que el Consejo considere conveniente para el mejor desarrollo de sus funciones.

AURRETIKO TITULUA

TÍTULO PRELIMINAR

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.- Gobernu Kontseiluko burua.

Artículo 1.- De la Presidencia del Consejo de Gobierno.

1.- Gobernu Kontseiluko burua errektorea da.

1.- El Consejo de Gobierno es presidido por el Rector o la Rectora.

2.- Errektorea bileratik irtenez gero, hark bere ordez izendatuko duena jarriko da buru edo, bestela, Estatutuetako 245. artikuluan aipatutako erabakiari jarraituz legez dagokion errektoreordea.

2.- Si se ausentara durante el transcurso de la sesión, será sustituido por quien designe o, en su defecto, por la Vicerrectora o Vicerrector a quien legalmente corresponda en virtud de la Resolución del Rectorado referida en el artículo 245 de los Estatutos.

2. artikulua.- Gobernu Kontseiluko idazkaria.

Artículo 2.- De la Secretaría del Consejo de Gobierno.

1.- Gobernu Kontseiluko idazkaria UPV/EHUko idazkari nagusia izango da.

1.- La Secretaría del Consejo de Gobierno será asumida por el Secretario o la Secretaria General de la UPV/EHU.

2.- Idazkari nagusia bileratik irtenez gero, gerenteak ordezkatuko du edo, bestela, idazkari nagusiaren legezko ordezkoak.

2.- Si el Secretario o Secretaria General se ausentara durante el transcurso de la sesión, será sustituido por el o la Gerente o, en su defecto, la persona que legalmente corresponda.

3.- Idazkari nagusia hil, kargua utzi, gaixotu edo kanpoan badago, Estatutuetako 245. artikuluan aipatutako erabakian zehaztutakoari jarraituz legez idazkari nagusiaren ordezko dena izango da kontseiluko idazkari.

3.- En caso de fallecimiento, cese, ausencia o enfermedad del Secretario o Secretaria General, asumirá la Secretaría del órgano quien legalmente le sustituya en virtud de la Resolución del Rectorado referida en el artículo 245 de los Estatutos.

3. artikulua.- Gerentea.

Artículo 3.- Del Gerente o la Gerente.

1.- UPV/EHUko gerentea Gobernu Kontseiluko kide da.

1.- Forma parte del Consejo de Gobierno el Gerente o la Gerente de la UPV/EHU.

2.- Gerentea hil, kargua utzi, gaixotu edo kanpoan badago, Estatutuetako 245. artikuluan aipatutako erabakian zehaztutakoari jarraituko zaio ordezkoa izendatzeko.

2.- En caso de fallecimiento, cese, ausencia o enfermedad del Gerente o la Gerente será suplido por quien legalmente le sustituya en virtud de la Resolución del Rectorado referida en el artículo 245 de los Estatutos.

4. artikulua.- Kide izatea eta leku hutsak betetzea.

Artículo 4.- Condición de miembro y cobertura de vacantes.

1.- Gobernu Kontseiluko kide izatea norberaren ezaugarria da eta ezin zaio beste inori utzi. Estatutuetako 228. artikuluan aipatutako egoeretan utziko dio ordezkari batek ordezkari izateari, edo kontseiluaren elkarren segidako hiru bileratara edo txandakako bost bileratara justifikatu gabe egiten badu huts.

1.- La condición de miembro del Consejo de Gobierno es personal e intransferible, perdiéndose por las causas recogidas en el artículo 228 de los Estatutos, así como por la inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a cinco alternas.

2.- Organoa behin eratuta, hutsik geratzen diren lekuak kasuan kasuko zerrendetako ordezkoek beteko dituzte. Aipatutako irizpideari jarraitu ondoren bete gabe geratzen den plaza-kopurua talde bateko kideen % 50 baino handiagoa edo organoko kideen % 30 baino handiagoa bada, hauteskunde partzialak egingo dira. Modu horretan hautatutakoak kide izango dira agintaldia amaitu arte.

2.- Constituido el órgano, las bajas que se produzcan serán cubiertas con los suplentes de las respectivas listas. Caso de que el número de bajas no susceptibles de cobertura por la vía anterior afecte al 50% de miembros del estamento respectivo o al 30% de los miembros del órgano, se realizarán elecciones parciales para cubrir las bajas que se hubiesen producido. Quienes así resulten elegidos conservarán su condición hasta la expiración del mandato a sustituir.

3.- Ordezkariek lau urteko agintaldia izango dute, ikasleen ordezkariak izan ezik, horiena Unibertsitateko Estatutuetan jasotakoaren araberakoa izango baita.

3.- La duración del mandato será de cuatro años, salvo para la representación del alumnado que será la que esté recogida en los Estatutos de la Universidad.

4.- Gizarte Kontseiluko ordezkarien kasuan organo horren arautegiak dioena beteko da edo, halakorik zehazten ez badu, osoko bilkurak dioena.

4.- En el caso de la representación del Consejo Social se estará a lo dispuesto en su Reglamento o, en su defecto, a lo que decida su Pleno.

5. artikulua.- Gobernu Kontseiluko kideen eskubideak eta betebeharrak.

Artículo 5.- Derechos y deberes de las y los miembros del Consejo de Gobierno.

1.- Gobernu Kontseiluko kideek kontseiluko bileretara eta partaide diren batzordeetako bileretara joateko eskubidea eta betebeharra dute. Gainera, unibertsitateko legeriak eta arautegi honek esleitzen dizkien eginkizunak bete behar dituzte.

1.- Las y los miembros del Consejo de Gobierno tienen el derecho y el deber de asistir a las reuniones del Consejo y de las Comisiones a las que pertenezcan, debiendo desempeñar las funciones a que vengan obligados por la legislación universitaria y por este Reglamento.

2.- Bileretara joateak unibertsitateko gainerako betebeharrak betetzetik salbuetsiko ditu organoetako kideak, baina kasuan kasuko organoek beharrezko neurriak hartuko dituzte betebehar horiek bete egiten direla eta zerbitzua eman egiten dela bermatzeko.

2.- La asistencia a las sesiones eximirá de otros deberes universitarios, debiendo los órganos concernidos arbitrar las medidas oportunas para asegurar el cumplimiento de este deber y el mantenimiento del servicio.

3.- Ikasleen ordezkarien kasuan, Idazkaritza Nagusiak jakinaren gainean jarriko ditu kasuan kasuko ikastegi eta sailetako kide bakarreko organoak, eman diezaieten horren berri irakasgaien arduradunei. Modu horretara, Gobernu Kontseiluko kide izateagatik joan beharreko bileretara joateak sortaraz ditzakeen arazoei eta gatazkei aurrea hartu ahal izateko eta konponbideren bat emateko, eta hartara, ikasleontzat bateragarri izan daitezen ikasketetako betebeharrak eta ordezkari legez dituztenak.

3.- En el caso de la representación del alumnado, por parte de Secretaría General se informará de esta condición a los órganos unipersonales de los Centros y Departamentos afectados, para su comunicación a los y las responsables de las respectivas asignaturas, con el fin de prevenir y resolver los posibles conflictos que pueda generar su condición de miembro del Consejo de Gobierno, de modo que se garantice la compatibilidad del desempeño de sus tarea con el cumplimiento de sus obligaciones académicas.

4.- Gobernu Kontseiluko kideek eskubidea dute euren eginkizunak aurrera eramateko beharrezkoa izan dezaketen unibertsitateko dokumentazioa eta informazioa eskatu eta eskuratzeko. Informazioa idatziz edo bide telematikoaren bitartez eskatuko diote Idazkaritza Nagusiari, eta idazkaritzak zazpi eguneko epean emango die, eskaera jasotzen duenetik kontatzen hasita. Idazkaritzak ez badauka eskura eskatu zaion informazioa, ahalik eta azkarren lortu beharko du, eskaera eginda kasuan kasuko organoari. Organo horrek aipatutako epea izango du informazioa emateko, edo zergatik ezin duen eman azaltzeko.

4.- Las y los miembros del Consejo tendrán derecho, igualmente, a solicitar y acceder a toda la documentación e información universitaria necesaria para el ejercicio de sus funciones, previa solicitud por escrito o por vía telemática a la Secretaría General, que deberá facilitar la información de que disponga en el plazo máximo de siete días desde su recepción. En caso de que no obre en su poder, deberá recabarla a la mayor brevedad de los órganos universitarios concernidos, los cuales la suministrarán en aquel mismo plazo o explicarán las razones por las que no resulta posible.

5.- Bileretara joateaz gain, Gobernu Kontseiluko kideen betebeharrak dira:

5.- Además del deber de asistencia a las reuniones, son deberes de las y los miembros del Consejo de Gobierno:

a) UPV/EHUren erakunde-helburuak lortzen laguntzea.

a) Contribuir a los fines institucionales de la UPV/EHU.

b) Estatutuetan eta arautegi honetan jasotakoa betetzea.

b) Cumplir lo dispuesto en los estatutos y en el presente reglamento.

c) Beren lanak egiterakoan izandako eztabaiden eta lortutako informazioen inguruan behar bezalako zuhurtzia izatea.

c) Guardar la debida reserva respecto de las deliberaciones y de aquellas informaciones obtenidas en el ejercicio de sus funciones.

d) UPV/EHUko Estatutuetan eta legeetan jasotako gainerakoak.

d) Cualesquiera otros que sean establecidos por la legislación y los Estatutos de la UPV/EHU.

I. TITULUA

TÍTULO I

GOBERNU KONTSEILUAREN ARAUBIDEA

RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO

6. artikulua.- Bilerak eta bileretarako deiak.

Artículo 6.- Clases de convocatorias y periodicidad de las sesiones.

1.- Bilerak ohikoak eta ezohikoak izan daitezke.

1.- Las convocatorias podrán ser para sesiones ordinarias o extraordinarias.

2.- Bileretarako deiak, oro har, ohikoak izango dira, eta seihileko bakoitzean gutxien dela 3 bilera egingo dira.

2.- Las convocatorias deberán ser, generalmente, para sesiones ordinarias y en período lectivo celebrándose al menos tres sesiones cada semestre.

3.- Gobernu Kontseiluak ezohiko bilera egingo du aztertu beharreko gaiak direla-eta hala egin behar denean, baita aplikatu beharreko arautegiak xedatutako kasuetan ere. Ezohiko bileretako aztergaien zerrendan ez dira agertuko gai hauek: aurreko akten onespena eta galde-eskeak.

3.- El Consejo de Gobierno se convocará con carácter extraordinario cuando la naturaleza del asunto lo requiera o así lo disponga la normativa aplicable. El orden del día no incluirá ni aprobación de actas anteriores ni ruegos y preguntas.

4.- Premiazko bilerak ezohikoak izango dira. Bilera egiteko organoko kideen bi heren egon beharko dira bertan eta bilera premiazkoa dela berretsi beharko dute bertaratuen gehiengo osoaren aldeko botoarekin.

4.- Las reuniones urgentes tendrán carácter extraordinario. Requerirán para su celebración la presencia de más de dos tercios de las y los miembros del órgano y que se declare la urgencia del asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de los y las presentes.

7. artikulua.- Bilerarako dei egitea.

Artículo 7.- Realización de la convocatoria.

1.- Gobernu Kontseiluko buruak egin behar ditu organoaren bileretarako deiak, berak hala erabakitzen duenean edo kideen % 25ek eskatzen duenean. Azken kasu horretan ezohiko bilera egingo da, eskaera aurkeztu eta gehienez ere zazpi egun balioduneko epean.

1.- Corresponde a la Presidencia realizar la convocatoria de las sesiones por propia iniciativa o a solicitud del 25% de los miembros del órgano; en este caso la sesión se celebrará con carácter extraordinario en el plazo máximo de siete días hábiles desde la solicitud.

2.- Organoko burua hil, kargua utzi, gaixotu edo kanpoan badago, errektorearen legezko ordezkoak egin dezake Gobernu Kontseilurako deia. Ordezkorik ez badago, Gobernu Kontseiluan denbora gehien daraman dekanoak edo zuzendariak egingo du deia, unibertsitatearen gobernagarritasuna bermatzeko.

2.- En caso de su fallecimiento, cese, ausencia o enfermedad la convocatoria podrá ser realizada por quien legalmente sustituya al Rector o Rectora. En su defecto, lo convocará y presidirá el Decano, Decana, Director o Directora más antigua en el cargo de entre las y los integrantes del Consejo de Gobierno para garantizar la gobernabilidad de la Universidad.

3.- Bilerarako deia organoko idazkariak bideratuko du, behar bezala, bileraren data baino gutxienez lau egun lehenago. Deialdian adieraziko da bilera non egingo den, zein egun eta ordutan, eta deiari aztergaien zerrenda erantsiko zaio.

3.- La convocatoria se formalizará por la Secretaría con las debidas garantías y como mínimo cuatro días antes de la celebración de la sesión; en ella se expresarán el día, hora y lugar, y se adjuntará el orden del día de la reunión.

Aztergaiei buruzko dokumentazio osoa Unibertsitateko Idazkaritza Nagusian izango dute eskura organoko kideek, gutxien dela bilera baino 48 ordu lehenago, eta deia egin den egun berean egongo da jarrita web orrian.

La documentación íntegra de los asuntos quedará depositada, a disposición de sus miembros, en la Secretaría General de la Universidad, en todo caso, 48 horas antes de la reunión, y en la correspondiente dirección web desde el mismo día de la formalización de la convocatoria.

4.- Estatutuetako 242. artikuluak dioena betetzeko, bileretako deiak honako lekuetara ere bidaliko dira: errektoreordetzetara, ikastegietako dekanotza eta zuzendaritzetara, sailetako zuzendaritzetara, ikerketa institutuetako zuzendaritzetara, UPV/EHUn ordezkaritza daukaten sindikatuetara eta UPV/EHUko Ikasleen Kontseilura.

4.- A los efectos de garantizar lo dispuesto en el artículo 242 de los Estatutos, el aviso de la convocatoria de las sesiones se remitirá también a los Vicerrectorados, los Decanatos y Direcciones de Centros, de Departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, así como a las Secciones Sindicales con representación en la UPV/EHU, a los Consejos de Estudiantes de Centro, y en su caso de Campus, y al Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU.

5.- Unibertsitateko gainerako kideei ere deialdiaren berri eman ahalko zaie, horretarako jarriko den web orriaren bitartez.

5.- Igualmente, la convocatoria se podrá difundir en la comunidad universitaria a través de la página web habilitada al efecto.

8. artikulua.- Aztergaiak.

Artículo 8.- Orden del día.

1.- Gobernu Kontseiluaren bileretako lehenengo aztergaia aurreko bileretako aktak onartzea izango da eta azkena, galde-eskeak. Kontseiluko kideen % 20k, gutxienez, edo Kontseiluan ordezkaritza daukaten taldeetako kideen % 100k aztergaien zerrendan punturen bat sartzea proposatzen badu Kontseiluko buruari zuzendutako idatzi baten bidez, puntu hori ere jaso egin behar da zerrendan. Idatzi hori UPV/EHUko Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko da bilerarako deia egin baino lehenago, beharrezko dokumentazioarekin batera.

1.- El orden del día de los Consejos de Gobierno se abrirá con la aprobación de las actas de sesiones anteriores y finalizará con los ruegos y preguntas. Deberá igualmente contener las peticiones avaladas por al menos un 20% de las y los miembros del Consejo o el 100% de las y los miembros de cualquier sector representado en éste, mediante escrito dirigido a la Presidencia, a través del Registro General de la UPV/EHU/EHU, con anterioridad a la convocatoria de la reunión y acompañado de la documentación correspondiente.

2.- Aztergaien zerrendan errektoreak informazioa emateko puntua agertzen bada, Gobernu Kontseiluko kideek hitz egiteko eskubidea izango dute, errektoreak informazioa eman ondoren, baina behin baino ezin izango dute hitz egin.

2.- Cuando en el orden del día se incluya como punto el Informe del Rector o de la Rectora, concluido éste, los y las miembros del Consejo de Gobierno tendrán derecho a un único turno de intervención sobre el contenido del mismo.

3.- Ezingo da hartu aztergaien zerrendan agertzen ez diren puntuei buruzko erabakirik; hala ere, bileran organoko kideen bi heren baino gehiago badaude, eta botazioa eginda gehiengo osoak gaia premiazkoa dela uste badu, erabakia hartu ahal izango da.

3.- No podrá adoptarse ninguna decisión sobre asuntos que no figuren incluidos en el orden del día, a menos que estén presentes más de dos tercios de las y los miembros del órgano y se declare la urgencia del asunto con el voto favorable de la mayoría absoluta de los y las presentes.

9. artikulua.- Kide anitzeko organoa eratzea.

Artículo 9.- Constitución del órgano colegiado.

1.- Kide anitzeko organoa balioz eratzeko, beharrezkoa izango da kideen gehiengo osoa egotea lehen deialdian, edo kideen heren bat egotea, gutxienez, bigarren deialdian (lehengo deialdia baino 15 minutu beranduago). Edonola ere, organoko burua eta idazkaria beti egon beharko dira edo, bestela, haien legezko ordezkoak.

1.- El órgano colegiado quedará válidamente constituido, en primera convocatoria, con la presencia de la mayoría de sus miembros y, en segunda convocatoria, 15 minutos después, con la presencia de al menos la tercera parte. En todo caso, será necesaria la asistencia de la Presidencia del órgano y de la persona que ocupe la Secretaría o, en su caso, de las personas que legalmente les sustituyan.

2.- Organoa bigarren deialdian eratzeko beharrezko quoruma bozketa guztietan izango da beharrezkoa.

2.- El quórum necesario para la constitución en segunda convocatoria habrá de mantenerse en toda votación.

3.- Presazko bilerak lehenengo deialdian egingo dira beti.

3.- Las sesiones de carácter urgente sólo podrán celebrarse en primera convocatoria.

10. artikulua.- Bileren nondik norakoak.

Artículo 10.- Desarrollo de la sesión.

1.- Kide anitzeko organoko buruak bilera behar bezala antolatuko du eta, horretarako arrazoirik egonez gero, bertan behera utzi ahal izango du. Horrelakoetan, une horretan bertan adierazi beharko du zein egun, ordu eta lekutan jarraituko du bilerak eta horixe izango da bertaratuak jakitun jartzeko bidea. Bilerari berriz ekiteko epea hurrengo bi egun baliodunak izango dira.

1.- La Presidencia asegurará el desarrollo ordenado de la sesión, que podrá suspender en cualquier momento por causa justificada. En ese caso deberá fijar en ese momento el día, la hora y el lugar en que se reanudará la sesión dándose por notificados los presentes. En cualquier caso deberá reanudarse dentro de los dos días hábiles posteriores.

2.- Eztabaidak gai zerrendari jarraiki egin behar dira. Dena dela, beharrezkoa izanez gero, kide anitzeko organoak bileraren ordena aldatzea erabaki dezake, organoko buruak proposamena egin ondoren.

2.- Los debates se ajustarán al orden del día. No obstante, podrá ser alterada la secuencia por acuerdo del órgano colegiado cuando así lo aconsejen las circunstancias y a propuesta de quien presida la sesión.

3.- Egoki deritzonean, kide anitzeko organoko buruak organoko kide ez diren pertsonak gonbidatu ahalko ditu bileretara, aztergaien zerrendako punturen batekin zerikusia duen iritzia edo informazioa eman dezaten. Aktan jaso egingo da bileran gonbidatuak izan direla eta gonbidatuek ez dute botoa emateko eskubiderik izango.

3.- La Presidencia del órgano colegiado podrá invitar a sus reuniones a personas que no sean miembros del mismo cuando lo estime oportuno, con el objeto de que aporten opiniones o informaciones de interés para el órgano colegiado en asuntos relacionados con algún punto del orden del día. En el acta de la reunión se hará constar la asistencia de invitados, quienes en ningún caso tendrán derecho a voto.

4.- Unibertsitateko kideak Gobernu Kontseiluaren bileretara joan ahal izango dira, betiere, leku nahikoa badago. Edonola ere, kontseiluko buruak, egoera kontuan hartuta, bilera itxia egitea erabaki dezake, hala bilera osoa nola gairen bat aztertzeko tartea. Erabaki horren berri deialdia egitean edo bileraren hasieran eman dezake, bai eta bileran zehar ere.

4.- Los y las miembros de la comunidad universitaria podrán asistir a las sesiones del Consejo de Gobierno, dentro de los límites de aforo de la sala. En todo caso, la Presidencia, a la vista de las circunstancias concurrentes, podrá convocar la sesión con carácter restringido en su totalidad, en alguno de sus puntos, o declararla así al comienzo o en el transcurso de la sesión.

5.- Artikulu honetako 3. eta 4. puntuetan aipatutako kide guztiek zuhurtziaz gorde beharko dute Gobernu Kontseiluaren bileran emandako informazioa eta bileran adierazitakoa; horrela egin ezean, diziplina arloko edo bestelako erantzukizuna izan dezakete.

5.- Todas las personas a las que se refieren los puntos 3 y 4 de este artículo están obligadas a guardar la debida reserva respecto de las deliberaciones y de aquellas informaciones obtenidas durante el desarrollo de la sesión del Consejo de Gobierno, pudiendo, en caso contrario, incurrir en responsabilidad disciplinaria o de otro tipo.

11. artikulua.- Bileretan hitz egitea.

Artículo 11.- Intervenciones durante la sesión.

1.- Gobernu Kontseiluko eta Zuzendaritza Kontseiluko kideek hitz egiteko eta proposamenak aurkezteko eskubidea izango dute aztergaien zerrendako puntu bakoitzean, arautegiak onartzeko puntuetan izan ezik. Dena dela, arautegi honetan jasotakoa eta kontseiluko buruak agindutakoa bete beharko dute.

1.- Los y las miembros del Consejo de Gobierno y del Consejo de Dirección tendrán derecho a intervenir y, salvo lo dispuesto para la aprobación de normas reglamentarias, a presentar propuestas en relación con cada uno de los puntos del orden del día, respetando en todo caso la regulación recogida en este Reglamento y las indicaciones que emanen de la Presidencia del órgano.

Kideek, oro har, hiru aldiz hartu ahal izango dute parte puntu bakoitzean. Lehenengo parte hartzea bost minutukoa izango da eta beste biak hirukoak, salbuespenak salbuespen.

Con carácter general las y los miembros tendrán, en cada punto, derecho a tres turnos de intervención. Salvo en casos excepcionales, el primero no durará más de cinco minutos y tres los otros dos.

2.- Ikastegietako dekano eta zuzendariek, sailetako zuzendariek, ikerketa institutuetako zuzendariek, sindikatuetako ordezkariek eta campusetako, ikastegietako eta UPV/EHUko ikasleen Kontseiluetako buruek ere hitz egiteko eskubidea izango dute aztergaien zerrendako puntu bakoitzean, baldin eta aztergaiak euren arlokoarekin lotura zuzena badauka eta kontseiluko buruak horretarako baimena ematen badie.

2.- También los Decanos, Decanas, Directoras y Directores de Centro, las Directoras y Directores de Departamento y de Instituto Universitario de Investigación, las y los representantes sindicales y los presidentes o presidentas del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, de Campus o de Centros tienen derecho a hacer uso de la palabra, previa concesión de la Presidencia, en relación con los puntos del orden del día que afecten directa y exclusivamente a sus respectivos ámbitos.

Bilerako buruak ahalegina egingo du hitza emateko unibertsitateko gainerako kideei ere, baldin eta erabaki proposamenak zuzenean eragiten badie; edozelan ere, txanda bakarra izango dute hitz egiteko.

La Presidencia de la sesión procurará atender mediante la concesión de un único turno de palabra, aquellas solicitudes de intervención procedentes de las personas pertenecientes a la Comunidad Universitaria que estuvieran directamente afectadas por la propuesta de acuerdo.

3.- Bilerako buruak alusioengatik hitz egiteko txanda eman ahal izango du eztabaidan, beharrezkotzat jotzen duenean.

3.- Cuando proceda, en el desarrollo de los debates, la Presidencia concederá un turno por alusiones.

4.- Kontseiluko kideek ordena arazoak planteatu ahal izango dituzte, honako hauetarako: aztergaien zerrenda betearazteko, arautegia egokiro aplikatzea bermatzeko, eztabaida amaitzea eskatzeko, bilera behin-behinekoz bertan behera uztea eskatzeko, eta eztabaida atzeratzea nahiz harekin jarraitzea eskatzeko.

4.- Cualquier miembro del Consejo podrá plantear cuestiones de orden con el fin de asegurar el cumplimiento del orden del día, garantizar la aplicación correcta del Reglamento, solicitar el cierre de la discusión, pedir el levantamiento o suspensión provisional de la sesión, el aplazamiento del debate o su continuación.

Bestalde, bilerako buruak eskaria egin diezaieke kideei gaiari lotzeko, baldin eta beste gai bati buruz ari badira edo gai horri buruzko eztabaida bukatuta badago edo bozketa egina.

Asimismo, podrán ser llamados a la cuestión de la cual se trate por la Presidencia siempre que estuvieren fuera de ella, bien sea por tratar aspectos distintos al asunto, bien por volver a lo que estuviese discutido o votado.

5.- Gobernu Kontseiluko kideek aztergaien zerrendan jasotako puntuen inguruko proposamenak egin ahal izango dituzte baina, hala ere, arautegiak direnean bete egin beharko da horiek onartzeko prozedura.

5.- Dejando a salvo lo dispuesto para la aprobación de normas reglamentarias, cualquier miembro del Consejo de Gobierno podrá formular propuestas en relación con los puntos incluidos en el orden del día.

12. artikulua.- Interpelazioak eta galderak.

Artículo 12.- Interpelaciones y preguntas.

1.- Gobernu Kontseiluko kideek, beren izenean edo unibertsitateko kideen izenean, unibertsitatearen gobernuari buruzko interpelazioak eta galderak egin ahal izango dituzte, gaiaren arloan eskumena daukan karguak erantzun ditzan.

1.- Cualquier miembro del Consejo de Gobierno podrá presentar interpelaciones y preguntas referentes a cuestiones universitarias, a iniciativa propia o de cualquier integrante de la Comunidad Universitaria, para que sean respondidas por quien por razón de su cargo sea competente.

2.- Galderak ahoz egin ahal izango dira «Galde-eskeak» puntuan. Erantzuna ahoz edo idatziz eman ahal izango da, betiere, organoaren hurrengo ohiko bilera amaitu baino lehen.

2.- Las preguntas podrán formularse oralmente en el punto de «Ruegos y preguntas» del orden del día, pudiendo ser respondidas oralmente o por escrito al interesado y, en todo caso, antes de finalizar la siguiente sesión ordinaria del órgano.

3.- Interpelazioak idatziz aurkeztuz gero Idazkaritza Nagusian Gobernu Kontseiluaren ohiko bilera baino 48 ordu lehenago, erantzuna bileran bertan eman beharko da.

3.- Las interpelaciones que se presenten por escrito en la Secretaría General de la Universidad, con anterioridad mínima de 48 horas a la celebración del Consejo de Gobierno ordinario, deberán ser respondidas en esa misma sesión.

13. artikulua.- Botazioa.

Artículo 13.- Votación.

1.- Erabakiak hartu ahal izateko, emandako boto baliodunen artetik gehiengo soila behar izango da, Estatutuek, arautegi honek edo gainerako lege-xedapenek beste gehiengoren bat eskatzen duten kasuetan izan ezik. Horrenbestez, proposamen bakarra izanez gero, onartu egingo da aldeko botoak kontrakoak baino gehiago badira. Bi proposamen daudenean, aldeko boto gehien lortzen duena onartuko da. Proposamenak bi baino gehiago direnean, emandako botoen gehiengoa lortzen duena onartuko da; edo, lehenengo botazioan boto gehien lortu dituzten bi proposamenak hartuta, bigarren botazioan boto gehien lortzen dituena.

1.- Los acuerdos habrán de adoptarse por mayoría simple de votos válidamente emitidos, excepto en los supuestos en los que los Estatutos, el presente Reglamento u otras disposiciones legales o reglamentarias exijan una mayoría diferente. En consecuencia, en caso de que existiera una única propuesta, ésta quedará aprobada si cuenta con más votos afirmativos que negativos. Si hubiera dos propuestas, se aprobará la que más votos obtenga. Habiendo más de dos propuestas, quedará aprobada aquella que obtenga la mayoría de los votos emitidos o, en segunda votación, la que obtenga más votos de entre las dos más votadas en la primera votación.

2.- Berdinketa izanez gero, berriro egingo da botazioa; hala ere berdinketa izanez gero, organoko buruaren kalitate botoak erabakiko du.

2.- En caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación y, si persistiera el empate, la Presidencia del órgano deberá ejercer el voto de calidad.

3.- Botazioak isilpekoak izango dira, kide anitzeko organoko kideren batek eskatzen badu. Dena dela, botazioa beti izango da isilpekoa pertsonei buruzkoa bada.

3.- La votación será secreta siempre que lo solicite algún miembro del órgano colegiado y, en todo caso, cuando afecte a personas concretas.

4.- Kideek beren botoa eta horretarako arrazoia jasota geratzea eska dezakete; idatzi bidez egingo dute kontseiluko buruak adierazitako eran. Unibertsitateko beste organo batzuei egindako proposamenak badira, kideen boto partikularrak beti agerrarazi behar dira proposamenekin batera.

4.- Cualquier miembro podrá hacer constar su voto particular y los motivos que lo justifican, entregándolo por escrito en la forma en que lo establezca la Presidencia. Cuando se trate de propuestas realizadas a otros órganos de la Universidad, los votos particulares de sus miembros se harán constar siempre conjuntamente con aquéllas.

5.- Aurkako botoa ematen dutenek horretarako arrazoia emanda edo jendaurrean abstenitu egingo direla adierazten dutenek ez dute hartutako erabakien ondoriozko erantzukizunik izango.

5.- Quienes voten en contra y así lo hagan constar motivadamente, o se abstengan públicamente quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pudiera derivarse del mencionado acuerdo.

14. artikulua.- Bilerako akta.

Artículo 14.- Del acta de la sesión.

1.- Idazkariak bilerako akta egingo du, eta akta hori, oro har, hiru hilabeteko epean onartuko da. Akta bi hizkuntza ofizialetan emango da argitara baina, edonola ere, parte hartze bakoitzean erabili den hizkuntza errespetatuta.

1.- La Secretaría levantará acta de la sesión que se aprobará, con carácter general, dentro de los tres meses siguientes. En el acta, que se publicará en los dos idiomas oficiales, se respetará el idioma en el que se ha realizado cada intervención.

2.- Aktetan honako hauek jaso behar dira nahitaez: bilerara etorri direnen zerrenda eta bilera amaitu aurretik joan beharra adierazi dutenena; gai zerrenda; bilera tokia eta ordua; bileran aztertutako puntuak; botazioak nola egin diren ea emaitzak; hartutako erabakien edukia eta, egoki joz gero, arrazoiaren azalpen laburra.

2.- El acta incluirá necesariamente la relación de miembros asistentes, con mención expresa de quienes antes de la finalización de la sesión hayan excusado su presencia, el orden del día, el lugar y la hora en la que se ha celebrado la sesión, los puntos tratados, forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos adoptados, en su caso, con una sucinta motivación.

3.- Aktetan boto partikularrak ere jaso behar dira, eskaria berariaz egin bada. Kide anitzeko organoko edozein kidek eskatu ahal izango du bere parte hartzea edo proposamena jasotzeko aktan. Horretarako, idatziz aurkeztu beharko du testua eskaera egin eta segituan edo, bestela, organoko buruak adierazitako moduan.

3.- En el acta figurarán, a solicitud de las y los miembros del órgano interesados, los votos particulares en su caso formulados. Cualquier miembro del órgano colegiado puede solicitar la reproducción en el acta de su intervención o propuesta siempre que la aporte por escrito de forma inmediata o, en su caso, en el término que determine la Presidencia del órgano.

4.- Kide anitzeko organoko kideek aktan aldaketak egiteko proposamenak egin ditzakete akta onartzeko unean. Idazkariak egiaztatu egin beharko ditu proposatutako aldaketak, eta, gehiengoak aldeko botoa ematen badu, onartu egingo dira.

4.- Las y los miembros del órgano colegiado podrán proponer modificaciones al acta en el momento en que sea sometida a su aprobación. La Secretaría contrastará la propuesta de modificación que será aprobada con el voto favorable de la mayoría.

5.- Kide anitzeko organoa aldatu baino lehen, bilera egin beharko da onartzeke dauden akta guztiak onartzeko. Bilera hori egitea ezinezkoa bada, akten zirriborroak bidaliko zaizkie kide anitzeko organoko kide zirenei eta hamar eguneko epea emango zaie erreklamazioak egiteko. Epe horretan ez bada erreklamaziorik egiten, aktak onartutzat emango dira. Hala ez bada, organo berriaren hurrengo bileran onartu beharko dira.

5.- Con anterioridad a la renovación del órgano colegiado se deberá convocar una sesión para la aprobación de las actas pendientes. De no ser esto posible, se remitirá el borrador de éstas a quienes eran miembros del órgano colegiado, que dispondrán de un plazo de diez días para hacer reclamaciones sobre su contenido. Si no se produjeran reclamaciones, transcurrido dicho plazo, se considerarán aprobadas; en caso contrario, se someterán a su aprobación en la siguiente sesión del órgano renovado.

6.- Onartutako aktak Gizarte Kontseilura, campusetako errektoreordetzetara, ikastegietara, atal sindikaletara eta UPV/EHUko Ikasleen Kontseilura bidaliko dira, unibertsitateko kideek eskura izan ditzaten.

6.- Las actas del Consejo de Gobierno se harán llegar tras su aprobación al Consejo Social, a los Vicerrectorados de Campus, a los Centros Docentes, a las Secciones Sindicales y al Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU, quedando a disposición de cualquier miembro de la Comunidad Universitaria que las solicite.

15. artikulua.- Erabakiak argitaratzea.

Artículo 15.- Publicidad de los acuerdos.

1.- Idazkaritza Nagusiak, ondoren, kide anitzeko organoak hartutako erabakien testu osoa emango du argitara web orrian, datu pertsonalei buruzko legean zehaztutakoari jarraituz. Hartara, unibertsitateko kide guztiek izan ahalko dute erabakien berri.

1.- La Secretaría General publicará en la página web, con respeto a la Normativa de protección de datos de carácter personal, el texto íntegro de los acuerdos de cada órgano colegiado, garantizando así su difusión en la Comunidad Universitaria.

2.- Aipatutakoa gorabehera, pertsonei buruzko erabakiak interesatuei jakinarazi beharko dizkie kide anitzeko organoari proposamena egin zion organoak. Pertsona horiek erabakiaren aurka egin ahal izango dute legeak xedatutako moduan eta erabakia jakinarazten denean hasiko da horretarako epea kontatzen.

2.- Con independencia de lo anterior, los acuerdos habrán de notificarse, por el órgano que los haya elevado al órgano colegiado, a las personas interesadas, que podrán impugnar el citado acuerdo a partir del momento en que se produzca la notificación en los términos establecidos por la Ley.

16. artikulua.- Erabakiak betearaztea eta errekurtsoak jartzea administrazio bidean.

Artículo 16.- Ejecutabilidad y recurso en vía administrativa.

1.- Kide anitzeko organoak hartutako erabakiek onartzen direnetik aurrera dute eragina, erabakian bertan kontrakorik adierazi ezean. Zuzendaritza Kontseiluaren kasuan kasuko organoak izango du Gobernu Kontseiluaren erabakiak betearazteko ardura.

1.- Los acuerdos adoptados por el órgano colegiado serán efectivos desde su aprobación, si en los mismos no se hubiera dispuesto otra cosa. Corresponde al órgano competente en la materia en el seno del Consejo de Dirección responsabilizarse de la ejecución de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

2.- Hilabeteko epea egongo da aukerako berraztertzeko errekurtsoa jartzeko Gobernu Kontseiluaren, Batzorde Iraunkorraren eta batzorde ordezkarien erabakien kontra. Errekurtsoa erabakia eman zuen organoari aurkeztu beharko zaio. Kautela neurrietarako eskariaren inguruko erabakia hartzeko zehaztuta dagoen epean ezinezkoa bada organoaren bilera egitea, errektoreak, edo Estatutuetako 245. artikuluan aipatutako errektorearen erabakian zehaztutakoari jarraituz haren ordezko denak, izango ditu erabakia hartzeko eskumenak eskuordetuta.

2.- Contra los acuerdos del Consejo de Gobierno, de la Comisión Permanente y del resto de comisiones delegadas del mismo, se podrá interponer, en el plazo de un mes, recurso potestativo de reposición, ante los mismos órganos que los dictaron. En el caso de que no fuera previsible una reunión del órgano en el plazo establecido para la resolución respecto de la petición de medidas cautelares, queda delegada la misma en el Rector o en quien le sustituya conforme a la Resolución del Rectorado referida en el artículo 245 de los Estatutos.

II. TITULUA

TÍTULO II

PROZEDURAK

PROCEDIMIENTOS

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

GOBERNU KONTSEILUARENTZAKO PROPOSAMENAK ETA ERABAKIAK TRAMITATZEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS Y ACUERDOS ANTE EL CONSEJO DE GOBIERNO

17. artikulua.- Prozeduraren hasiera.

Artículo 17.- Inicio.

1.- Gobernu Kontseilurako edo Batzorde Iraunkorrerako proposamena edo erabakia aurkeztu nahi duten unibertsitateko organoek, kasuan-kasuan eskumenak dauzkan Zuzendaritza Kontseiluko kidearen bitartez emango diote hasiera prozedurari.

1.- Los órganos universitarios interesados en elevar una propuesta o acuerdo ante el Consejo de Gobierno o su Comisión Permanente deberán iniciar su tramitación a través del miembro del Consejo de Dirección competente.

2.- Hori dela eta, kide anitzeko organoaren bilera-eguna baino hilabete lehenago bidaliko da Gizarte Kontseiluarentzako proposamena kasuan kasuko errektoreordetzara, Idazkaritza Nagusira edo Gerentziara. Erabaki proposamenari buruzko dokumentuak bi hizkuntzetan egongo dira; eta, ahal den neurrian, proposamen horien eranskinak ere bi hizkuntzetan egongo dira.

2.- Para ello, un mes antes de la fecha prevista para la celebración de la sesión del órgano colegiado, se remitirá al Vicerrectorado correspondiente, a la Secretaría General o a la Gerencia, la propuesta que se pretende elevar al Consejo de Gobierno. Los documentos de propuesta de acuerdo deberán ser bilingües y, en la medida de lo posible, los anexos que acompañen dichas propuestas serán también bilingües.

18. artikulua.- Espedientea osatzea eta aztergaien zerrenda prestatzea.

Artículo 18.- Formación del expediente y elaboración del orden del día.

1.- Zuzendaritza Kontseiluko kasuan kasuko kideak, beharrezkoa izanez gero, txostenak bildu eta Idazkaritza Nagusira bidaliko du espediente osoa (ahal izanez gero euskarri informatikoan), organoaren bilera eguna baino hamabost egun lehenago. Gauza bera egin beharko da arautegi honetako 8.1 artikuluan adierazitako eskarietarako.

1.- El miembro del Consejo de Dirección correspondiente recabará, en su caso, los informes necesarios y enviará a la Secretaría General el expediente completo, preferentemente en soporte informático, con 15 días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la sesión del órgano, lo que igualmente se aplicará a las peticiones contempladas en el artículo 8.1 de este Reglamento.

2.- Idazkaritza Nagusiak, errektorearen aginduz, kide anitzeko organoak aztertuko dituen gaien zerrenda egingo du. Bertan bilduko beharko dira epearen barruan bidalitako erabaki proposamenak eta gainerako gaiak.

2.- Con las propuestas de acuerdo y demás asuntos remitidos en plazo, la Secretaría General, por indicación del Rector o de la Rectora, confeccionará el orden del día de la sesión del órgano colegiado.

3.- Aparteko kasuetan, eta behar bezala justifikatuta, errektoreak aztergaien zerrenda zabaltzea erabaki dezake, betiere, arautegi honetako 7. artikuluan zehaztutako epeei jarraituz.

3.- Por causas excepcionales, debidamente justificadas el Rector o Rectora podrá proceder a la ampliación del orden del día en curso, con respeto a los plazos previstos en el artículo 7 de este Reglamento.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

ARAUTEGIAK EGITEKO PROZEDURA

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE NORMATIVAS Y REGLAMENTOS

19. artikulua.- Proposamenen tramitazioa.

Artículo 19.- Tramitación de las iniciativas.

1.- Arautegien proposamenak unibertsitateko Idazkaritza Nagusian aurkeztuko dira eta idazkaritzak Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordera bidaliko ditu, txostenarekin batera.

1.- Las propuestas de normativa se presentarán ante la Secretaría General de la Universidad para su remisión, con el correspondiente informe, a la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo.

2.- Batzorde horrek Idazkaritza Nagusiak bidalitako proposamena aztertuko du eta, beharrezkoa izanez gero, aldaketak egingo ditu.

2.- Esta Comisión procederá a una primera lectura de la propuesta remitida por la Secretaría General hasta fijar el texto articulado correspondiente.

3.- Testuaren lehen bertsio osoa Gobernu Kontseiluan aurkeztuko da, eta zuzenketak egiteko epea irekiko.

3.- La primera versión completa del texto se presentará en el Consejo de Gobierno para la apertura del plazo de enmiendas.

20. artikulua.- Zuzenketak egiteko prozedura.

Artículo 20.- Procedimiento de enmienda.

1.- Gobernu Kontseiluko kide guztiek egin ahal izango dituzte zuzenketak horretarako egongo den epearen barruan, batzordeko buruari bidaliko dioten idatzi arrazoituaren bitartez. Unibertsitateko kideek ere zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte, baina Gobernu Kontseiluko kideren batek babesa eman beharko die zuzenketa horiei bere sinadurarekin, eta kide hori izango da zuzenketak aurkezteko arduraduna.

1.- Las enmiendas podrán presentarse por cualquier miembro del Consejo de Gobierno, mediante escrito razonado dirigido al Presidente de la Comisión, en el plazo que para ello se establezca. Cualquier integrante de la comunidad universitaria podrá presentar enmiendas, siempre y cuando estén avaladas por la firma de una o un miembro del Consejo de Gobierno que asumirá su formulación.

2.- Batzordeko buruak erabakiko du aurkeztutako zuzenketak onartuko diren ala ez. Zuzenketaren bat ez onartzea erabakiz gero, azaldu egin beharko du arrazoia.

2.- El Presidente o la Presidenta de la Comisión decidirá sobre la admisión de las enmiendas presentadas. En caso de inadmisión la resolución deberá motivarse.

3.- Batzordeak, proposamenak tramitatzean, beharrezkotzat hartzen dituen egokitzapenak egin ahal izango ditu testuan, ikusitako akatsak zuzentzeko eta kontraesanak saihesteko. Egokitzapen horiek egin ahal izateko beharrezkoa izango da bertaratutako kide guztien adostasuna.

3.- Durante la tramitación de las propuestas, y por unanimidad de las y los miembros presentes, la Comisión podrá proceder a introducir en el texto cuantas adaptaciones sean precisas con el fin de corregir los errores detectados y evitar contradicciones.

21. artikulua.- Osoko zuzenketak.

Artículo 21.- Enmiendas a la totalidad.

1.- Osoko zuzenketa aurkeztu ahal izateko, Gobernu Kontseiluko kideen heren baten babesa izan beharko da, gutxienez, eta zuzenketarekin batera ordezko testu arrazoitua proposatu beharko da.

1.- Las enmiendas a la totalidad deberán estar avaladas en el momento de su presentación por, al menos, un tercio de los miembros del Consejo de Gobierno y deberán proponer, razonadamente, un texto alternativo completo.

2.- Batzordeak osoko zuzenketa horiek aztertuko ditu eta, ondoren, bere iritzia bidaliko dio Gobernu Kontseiluari.

2.- La Comisión analizará las enmiendas a la totalidad con carácter previo, remitiendo al Consejo de Gobierno el correspondiente dictamen.

3.- Osoko zuzenketa onartzen den Gobernu Kontseiluaren bileran bertan epe bat irekiko da zuzenketak egiteko ordezko testuari. Dena dela, testu horri ezin izango zaio egin osoko zuzenketarik.

3.- En la misma sesión del Consejo de Gobierno en que se apruebe una enmienda a la totalidad se establecerá el nuevo plazo de presentación de enmiendas sobre el texto alternativo propuesto, que no podrá ser ya objeto de enmiendas a la totalidad.

22. artikulua.- Artikuluei egindako zuzenketak.

Artículo 22.- Enmiendas al articulado.

1.- Artikuluei egindako zuzenketak, testua gehitu, aldatu edo kentzeko izango dira.

1.- Las enmiendas al articulado podrán ser de adición, de modificación o de supresión.

2.- Tramiterako onartu diren zuzenketekin aurrera egin ahal izateko, batzordearen bileran bertaratutako batzordeko kideen bi herenen aldeko botoa beharko da. Berdinketarik egonez gero, Gobernu Kontseiluaren osoko bilkuraren iritzia eskatuko da.

2.- Las enmiendas que hayan sido admitidas a trámite, para prosperar, deberán contar con el apoyo de, al menos, dos tercios de los miembros de la Comisión participantes en la correspondiente sesión. En caso de empate, la enmienda se someterá a consideración del pleno del Consejo de Gobierno.

23. artikulua.- Gobernu Kontseiluak zuzenketak eztabaidatu eta onartzea.

Artículo 23.- Debate y aprobación en el Consejo de Gobierno.

1.- Zuzenketak aztertzen hasi baino lehenago, batzordeko buruak jakinarazi egingo dio Gobernu Kontseiluari zeintzuk diren 20.3 artikuluari jarraiki testuan egin diren egokitzapenak.

1.- Con carácter previo al examen de las enmiendas, la Presidencia de la Comisión informará al Consejo de Gobierno de las adaptaciones del texto a las que se refiere el artículo 20.3.

2.- Batzordearen bilerara bertaratutako kideen bi herenak baino gutxiago direnean ezezkoa eman diotenak zuzenketari, zuzenketarako proposamena egin duenak aukera izango du proposamen hori Gobernu Kontseiluari aurkezteko.

2.- Las y Los proponentes de aquellas enmiendas que no hayan sido rechazadas por, al menos, dos tercios de los miembros de la Comisión asistentes a la correspondiente sesión podrán mantenerlas para su debate en el Consejo de Gobierno.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

HITZARMENAK TRAMITATZEA ETA ONARTZEA

TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE CONVENIOS

24. artikulua.- Helburua.

Artículo 24.- Objeto.

1.- Kapitulu honetan xedatutakoa nahitaez ezarri beharko da UPV/EHUk erakunde publikoekin eta pertsona fisiko edo juridikoekin egingo dituen lankidetza hitzarmenetan, hau da, hitzarmen horien xedea alde guztien intereseko helburuetara iristea bada euren eskumeneko alorretan edota kontratu administratibo edo pribatuen helburuak ez direnak betetzea.

1.- El presente Capítulo será de obligada aplicación a todos los convenios de colaboración que la UPV/EHU suscriba con toda suerte de entidades de derecho público o personas físicas o jurídicas para el logro de objetivos comunes en el ámbito de sus respectivas competencias, así como para el cumplimiento de finalidades que no sean propias de los contratos administrativos o privados.

2.- Edukiaren arabera, lankidetza hitzarmena hauxe izango da: hitzarmeneko aldeen arteko konpromisoa, alde horien guztien intereseko gaia aurrera eraman ahal izateko.

2.- En atención a su contenido, se entenderá por convenio de colaboración el compromiso entre las partes intervinientes para participar conjuntamente en la realización de un objeto de interés y competencia comunes.

3.- Tramiteak erraztea aldera, Idazkaritza Nagusiak hitzarmenak egiteko prozedura ereduak eta hitzarmen ereduak zehaztuko ditu, horretarako aukera ematen duten esparru guztietan.

3.- En todos aquellos ámbitos en que resulte posible, la Secretaría General establecerá procedimientos tipo y modelos de convenio que agilicen la tramitación directa por los órganos encargados de su ejecución.

4.- UPV/EHUko Idazkaritza Nagusian hitzarmenen erregistroa egongo da.

4.- Se establecerá un Registro de convenios en la Secretaría General de la UPV/EHU.

25. artikulua.- Lankidetza hitzarmentzat hartuko ez diren itunak.

Artículo 25.- Acuerdos expresamente excluidos de esta regulación.

Lankidetza hitzarmentzat hartu ahal diren arren, ondoren aipatzen diren itunei ez zaie aplikatuko kapitulu honetan xedatutakoa:

Aun cuando, por su naturaleza, pudieran ser calificados de convenios de colaboración, quedarán excluidos del ámbito de aplicación del presente Capítulo:

a) Osasun erakundeekin egindako itunak (ekainaren 28ko 1558/1986 Errege Dekretua, unibertsitateen eta osasun erakundeen arteko itunak egiteko oinarri orokorrak xedatzen dituena).

a) Los conciertos con instituciones sanitarias previstos en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las instituciones sanitarias.

b) Unibertsitateko ikasketak irakasten dituzten ikastegiak atxikitzeko hitzarmenak (UPV/EHUren Estatutuetako 216. artikulua).

b) Los convenios para la adscripción de centros que impartan enseñanzas universitarias a los que hace referencia el artículo 216 de los Estatutos de la UPV/EHU.

c) Unibertsitateko ikerketa institutuak eratu, aldatu edo kentzeko egindako hitzarmenak (Estatutuetako 210. artikulua).

c) Los convenios de creación, adscripción, modificación o supresión de Institutos Universitarios de Investigación previstos en el artículo 210 de los Estatutos.

d) Ikastetxe nagusiak eta unibertsitateko kideentzako egoitzak sortzeko egindako hitzarmenak (UPV/EHUren Estatutuetako 299. artikulua).

d) Los convenios de creación de Colegios Mayores y Residencias previstos en el artículo 299 de los Estatutos de la UPV/EHU.

e) Enpresekin egindako heziketarako lankidetza programak (uztailaren 19ko 1497/1981 Errege Dekretua eta irailaren 9ko 1845/1994 Errege Dekretua).

e) Los Programas de Cooperación Educativa con Empresas, regulados por el Real Decreto 1497/1981, de 1981, de 19 de julio, y por el Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre.

f) Arautegi berezia duen beste edozein hitzarmen, bai unibertsitateari buruzkoa bai orokorra.

f) Cualquier otro sometido a normativa específica, tanto universitaria como general.

26. artikulua.- Hitzarmenen proposamenetan gutxienez jaso beharrekoak.

Artículo 26.- Contenido mínimo de las propuestas de convenio.

Hitzarmenek, gutxienez, honakoak zehaztu beharko dituzte:

Los convenios deberán contener, como mínimo, las siguientes especificaciones:

a) Hitzarmena zein organok sinatzen duten, zein ahalmen juridiko duten, eta alde bakoitza zein eskumenez baliatzen den. Era berean, berariaz jasoko da alde biek elkarri aitortzen diotela hitzarmenean egiteko ahalmena, eta alde bakoitzak bere erakundea behartzeko gaitasuna daukala.

a) Los órganos que celebran el convenio, la capacidad jurídica con la que actúan, la competencia que ejerce cada una de las partes, así como una fórmula en la que se recoja el mutuo reconocimiento de su capacidad de obrar y de obligar a la entidad que representan.

b) Hitzarmena finantzatzeko era eta, beharrezkoak izango badira, giza baliabideak eta baliabide materialak.

b) El modo de financiación del convenio, así como la determinación de los recursos materiales y humanos, en su caso, necesarios.

c) Hitzarmena betetzeko adostuko diren jarduerak.

c) Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento.

d) Hitzarmena gestionatzeko erakunde bat sortu behar den ala ez. Erakunde horrek, besteak beste, hitzarmenaren inguruan sor litezkeen interpretazio eta betetze arazoak konpondu beharko lituzke.

d) La necesidad o no de establecer una organización para su gestión, a la que correspondería, entre otras funciones, la de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que pudieran plantearse respecto del convenio.

e) Hitzarmena noiztik noiz arte egongo den indarrean eta zelako luzapena izango duen, sinatzaileek halakorik adostuko balute.

e) El plazo de vigencia del convenio, y prórroga del mismo si así lo acordaran las partes firmantes.

f) Hitzarmena amaitzeko arrazoiak, aurreko atalean esandakoaz gainera, bai eta kontratua amaituko balitz, aurrera eramaten ari diren zereginei bukaera emateko modua ere.

f) La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción.

27. artikulua.- Tramitazioa.

Artículo 27.- Tramitación.

1.- Hitzarmenen bat egin nahi bada Zuzendaritza Kontseiluaren berearen ekimenez edo unibertsitateko ikastegi, sail, ikerketa institutu, zerbitzu edo beste egituraren baten proposamenari jarraituz, hitzarmena egiteko proposamena Zuzendaritza Kontseiluko kideren batek bidez bideratu beharko da eta, zalantzarik izanez gero, Zuzendaritza Kontseiluak berak erabakiko du.

1.- Para la formalización de convenios, las propuestas de propia iniciativa o procedentes de los Centros, Departamentos, Institutos Universitarios de Investigación, Servicios y demás estructuras de la Universidad serán tramitadas por un miembro del Consejo de Dirección, decidiendo, en caso de duda, el propio Consejo de Dirección.

2.- Errektoreordetza eskudunak espediente administratiboa tramitatuko du, eta bertan jasoko dira hitzarmena izenpetzeko beharrezkoak diren aurrekari guztiak. Hain zuzen ere, dokumentu hauek erantsi beharko zaizkio espedienteari:

2.- El Vicerrectorado proponente tramitará el oportuno expediente administrativo en el que obren todos los antecedentes necesarios para la suscripción del convenio. En este sentido, deberá adjuntarse al mismo la siguiente documentación:

a) Hitzarmena egiteko arrazoiak agertzen dituen memoria. Bertan jasoko dira, besteak beste, hitzarmena sinatzeko beharra edo abantailak, aurrera eramango diren jarduerak (iraupena eta egutegia zehaztuta, bai eta onuradunak ere, nortzuk izango diren jakiterik badago), aldeek euren gain hartzen dituzten konpromisoak, beharrezkoa izango den azpiegitura, eta hitzarmenean xedatutako helburuak betetzeko dauden langileak eta bitartekoak, besteak beste.

a) Memoria justificativa en la que se recoja, entre otros extremos, el beneficio o la necesidad de la suscripción del convenio, las actividades a desarrollar (especificando la duración y calendario de los mismos, y los posibles beneficiarios, si fuesen determinados), los compromisos de las partes, la infraestructura necesaria, así como el personal y recursos con los que se cuenta para cumplir con los objetivos del convenio.

b) Gerentziaren txostena, hitzarmenean jasotako eragiketak aurrekontuan sartzeari buruzkoa, bai eta hitzarmenean jasotako gainerakoei buruzkoa ere, horiek Gerentziaren eskumena den alorrekoak badira.

b) Informe de la Gerencia relativo al encaje presupuestario de las operaciones que se describan en cada convenio, así como al resto de previsiones que se contengan en el mismo, siempre que incidan en su ámbito competencial.

c) Hitzarmenarekin zerikusia daukaten arloetako errektoreordetza guztien txostena edo, bestela, kasuan kasuko campuseko errektoreordetzarena.

c) Informe de todos aquellos Vicerrectorados de área o, en su caso, de Campus que resulten implicados.

d) Hitzarmena abian jartzeak zuzenean eragiten dien gainerako ikastegi, sail, institutu eta zerbitzuen txostena.

d) Informe de otros Centros, Departamentos, Institutos Universitarios y Servicios a los que pueda afectar directamente el desarrollo de la acción.

e) Lege Aholkularitzaren txostena.

e) Informe de la Asesoría Jurídica.

f) Hitzarmeneko testuaren zirriborroa, gutxienez 26. artikuluan zehaztutakoak jaso beharko dituena.

f) Borrador del texto del convenio, respetando el contenido mínimo establecido por el artículo 26.

28. artikulua.- Hitzarmenak onartzea.

Artículo 28.- Aprobación.

1.- Hitzarmena campuseko batzordeak onartu beharko du, baldin eta hitzarmenaren helburuak kontuan hartuta campuseko organoei badagokie hitzarmena garatzea.

1.- Corresponde a la Junta de Campus aprobar aquellos convenios que por su objeto, deban ser desarrollados por los órganos de dicho Campus.

2.- Hitzarmenaren aplikazio eremua campusa baino haratago doanean, edo langileak kontratatu behar direnean, Batzorde Iraunkorrak edo Gobernu Kontseiluak onartu beharko du hitzarmena.

2.- Los convenios de ámbito de aplicación superior a un Campus o que supongan la contratación de personal se someterán a la aprobación de la Comisión Permanente o del Consejo de Gobierno.

3.- Edonola ere, honako hauek Gobernu Kontseiluan aurkeztuko dira, ontzat eman ditzan:

3.- Deberán, en cualquier caso, ser elevados al Consejo de Gobierno para su aprobación:

a) Hitzarmena egitearen alde ez dagoen txostenen bat daukaten espedienteak.

a) Aquellos expedientes en los que obre algún informe no favorable a la firma del convenio.

b) Ondareari buruzko hitzarmenak, hitzarmenaren gaia honako hau denean salbu: ondasunaren erabilera lagatzea Euskal Herriko Unibertsitateari.

b) Los convenios de contenido patrimonial, siempre que no supongan la simple cesión del uso de algún bien a favor de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

c) 300.000 euro baino gehiagoko konpromisoa dakarten hitzarmenak, langileen gastuak barne.

c) Los convenios que supongan la asunción de un compromiso financiero superior a 300.000 euros, incluido en su caso el gasto de personal.

d) Unibertsitateari 300.000 euro baino gehiagoko diru sarrera ekarriko dioten hitzarmenak.

d) Los que supongan un ingreso para la Universidad superior a 300.000 euros.

Edozelan ere, campusetako batzarrek eta Batzorde Iraunkorrak ontzat emandako hitzarmenen berri izan beharko du Gobernu Kontseiluak eta, horrexegatik, hitzarmenen zerrenda igorriko da organo horren bileretara.

El Consejo de Gobierno será en todo caso informado de los convenios aprobados por las Juntas de Campus y por la Comisión Permanente, a cuyo efecto, en cada sesión se aportará a dicho órgano la correspondiente relación de convenios.

4.- Ez ditu Gobernu Kontseiluak ontzat eman beharko Kontseiluak berak emandako eredu edo irizpideekin bat datozen hitzarmenak.

4.- No será necesaria la aprobación por el Consejo de Gobierno de aquellos convenios que se ajusten al modelo o directrices previamente aprobadas por el propio Consejo.

Hitzarmena sinatu eta hurrengo bileran emango zaio berri Gobernu Kontseiluari.

El Consejo de Gobierno será informado en la siguiente sesión tras su suscripción.

Arautegi honen eranskinean jasoko dira Gobernu Kontseiluak hitzarmenetarako onartuta eredu eta irizpideak.

Se incorporarán como anexos al presente reglamento los modelos o directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno.

5.- Esandakoa gorabehera, hitzarmenaren iraupena luzatu ahal izango da txosten guztiak aldekoak badira edo aldaketak ez badira asko.

5.- Sin perjuicio de lo anterior, las modificaciones no sustanciales y prórrogas podrán efectuarse siempre que cuenten con todos los informes favorables.

29. artikulua.- Hitzarmenak izenpetu eta betearaztea.

Artículo 29.- Firma y ejecución.

1.- Hitzarmenaren testuan jasota egon behar da erakundeko zein ordezkarik sinatu behar duen.

1.- El texto del Convenio deberá prever a qué representante institucional corresponderá la firma del mismo.

2.- Dena dela, errektoreak hitzarmen guztiak izenpetu ahal izango ditu, aldeetako ordezkarien izena eta izana ikusita.

2.- No obstante, a la vista del rango de la representación de las partes, todos los convenios podrán ser suscritos por el Rector o la Rectora.

3.- Arautegian jasota badago, organo eskudunak zuzenean izenpetu ahal izango du hitzarmena, Campuseko Batzarrari, Batzorde Iraunkorrari edo Gobernu Kontseiluari aurkezteke.

3.- Cuando así lo prevea su normativa propia podrá procederse directamente a la firma del convenio por el órgano competente sin necesidad de su presentación a la Junta de Campus, Comisión Permanente o Consejo de Gobierno.

4.- Oro har, hitzarmenaren tramitazioaz arduratu den Zuzendaritza Kontseiluko kideak betearaziko du hitzarmena; dena dela, proposamena egin zuen organoari eman ahal izango dio eginkizun hori.

4.- Con carácter general, la ejecución de los convenios corresponderá al miembro del Consejo de Dirección que haya asumido su tramitación, el cual la podrá encomendar al órgano proponente.

III. TITULUA

TÍTULO III

GOBERNU KONTSEILUKO BATZORDEAK

DE LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

30. artikulua.- 1.- Arautegi honetan aipatzen diren batzordeez gain, Gobernu Kontseiluak beste batzorde batzuk eratu ahal izango ditu, gaiak lantzeko hala egitea komenigarria dela iruditzen bazaio.

Artículo 30.- 1.- El Consejo de Gobierno, además de las recogidas en este Reglamento, podrá acordar la constitución de Comisiones para aquellos aspectos que, por su importancia, así lo aconsejen.

2.- Batzorde horiek aldi baterako izan daitezke, edo iraunkorrak. Batzordeen osaera eta eginkizunak eurak eratzeko akordioan jasoko dira.

2.- Estas Comisiones podrán tener un carácter temporal o permanente y su composición y funciones serán establecidas por el acuerdo de creación.

3.- Dena dela, eta ez bada bestelakorik erabakitzen beren-beregi, erabakiak hartzeko ahalmena izango duten batzordeen kasuan errespetatu egin beharko dira Estatutuek Gobernu Kontseilurako ezartzen dituzten ehunekoak ordezkaritzetan. Halakoetarako, unibertsitateko ikerketa institutuen ordezkaria sailetako zuzendarien taldean sartuko da.

3.- En cualquier caso, y salvo acuerdo expreso en contrario, cuando la correspondiente Comisión vaya a ejercer facultades resolutivas, deberán respetarse los porcentajes de representación previstos estatutariamente para el Consejo de Gobierno. A tal efecto, el o la representante de los Institutos Universitarios de Investigación se incluirá en el colectivo de Directores de Departamento.

4.- Gobernu Kontseiluak funtzionamendu arautegi espezifikoak onartu ahal izango ditu batzordeetarako baina, oro har, arautegi honetako I. tituluan jasotako xedapenak aplikatuko dira.

4.- El Consejo de Gobierno podrá establecer normas de funcionamiento específicas para las Comisiones respectivas, siéndoles de aplicación con carácter general las disposiciones contenidas en el Título I de este Reglamento.

31. artikulua.- Batzordeetako buruak eta idazkariak.

Artículo 31.- De la Presidencia y la Secretaría de las Comisiones.

1.- Batzorde guztietako burua errektorea izango da, eta hark bere ordez izendatzen duen pertsona. Burua ez bada Zuzendaritza Kontseiluko kidea, zehaztu egin beharko da irakaslanetik zein heinean egongo den salbuetsita, bai eta beste gorabehera batzuk ere, eta horren berri eman Gobernu Kontseiluari.

1.- Todas las Comisiones estarán presididas por la Rectora o el Rector o persona que designe. Cuando la Presidencia o Secretaria sea asumida por una persona no integrante del Consejo de Dirección, se determinará la exención docente y demás particularidades que procedan, dando cuenta al Consejo de Gobierno.

2.- Bestelakorik zehazten ez bada, batzordeko idazkaria batzordeko kideetako bat izango da, batzordeak berak aukeratuko duena kideen artetik.

2.- A falta de otra regulación específica, actuará de Secretario o Secretaria un miembro de la misma, designado por la misma Comisión de entre sus integrantes.

32. artikulua.- Kideak hautatzeko prozedura.

Artículo 32.- Procedimiento de elección.

1.- Batzordeetako kideak lau urterik behin hautatuko dira Gobernu Kontseiluko kideen artetik, ikasleen ordezkariak izan ezik, ordezkari horiek Unibertsitateko Estatutuetan jasotakoari jarraituz hautatuko baitira.

1.- La elección de miembros de las comisiones se realizará cada cuatro años entre los miembros del Consejo de Gobierno, salvo en el sector de estudiantes que será la que esté recogida en los Estatutos de la Universidad.

2.- Gobernu Kontseiluko batzordeak hautatzeko deialdian zehaztuko da zein izango den talde bakoitzaren hautagai zerrenda kolektibo, itxi eta ordenatuak aurkezteko epea eta prozedura.

2.- El acuerdo de convocatoria de elección de las comisiones del Consejo de Gobierno establecerá el plazo y procedimiento de presentación de las candidaturas colectivas, cerradas y ordenadas por cada uno de los sectores.

3.- Honako talde hauek osatzen dute Gobernu Kontseilua:

3.- Son sectores que integran el Consejo de Gobierno:

- Ikastegietako dekano eta zuzendariak

- Decanos, Decanas, Directoras y Directores de Centro,

- Sailetako eta ikerketa institutuetako zuzendariak

- Directoras y Directores de Departamento y de Instituto Universitario de Investigación,

- Ikasleen ordezkariak

- Representantes del alumnado,

- Lotura iraunkorra duten irakasle eta ikertzaile doktoreen ordezkariak

- Representantes del personal docente e investigador doctor con vinculación permanente,

- Bestelako irakasle eta ikertzaileen ordezkariak

- Representantes de otro personal docente e investigador,

- Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkariak

- Representantes del personal de administración y servicios,

- Gizarte Kontseiluak izendatutako kideak

- Miembros designados por el Consejo Social y

- Errektoreak aukeratutako errektoreordeak

- Vicerrectores y Vicerrectoras designadas por el Rector o la Rectora.

4.- Hautagai zerrenda bik edo gehiagok boto kopuru bera lortzen badute, beste botazio bat egingo da zerrenda horiek hartuta. Orduan ere berdinketa izanez gero, zozketa egingo da.

4.- En el supuesto de empate en número de votos entre varias candidaturas, se procederá a realizar una segunda votación entre las afectadas. Si aún así persistiera el empate, éste se resolverá mediante sorteo.

5.- Aipatutakoa gorabehera, Gobernu Kontseiluko kideek organo horien osaera osoa proposatu dezakete beren artean ados jarrita. Proposamen hori berretsi egin beharko da adostasunez.

5.- Sin perjuicio de lo anterior, las y los miembros del Consejo de Gobierno podrán proponer de forma consensuada la composición completa de dichos órganos, que será ratificada por asentimiento.

II. KAPITULUA

CAPÍTULO II

BATZORDE IRAUNKORRA

DE LA COMISIÓN PERMANENTE

33. artikulua.- Osaera.

Artículo 33.- Composición.

1.- Gobernu Kontseiluko Batzorde Iraunkorra honako hauek osatuko dute: batzordeko buru izango den errektoreak, edo hark bere ordez izendatzen duen pertsonak; idazkari nagusiak, batzordeko idazkari ere izango dena; gerenteak; eta beste 11 kidek, Gobernu Kontseiluko taldeetako kideek hautatuak euren artetik. Hamabi kide horiek honela banatuko dira:

1.- La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno está formada por el Rector o la Rectora, o persona en quien delegue, que la preside, la Secretaria o el Secretario General, que actuará como Secretaría de la Comisión, y el o la Gerente, así como 11 miembros más, elegidos por y de entre los miembros del correspondiente sector en el Consejo de Gobierno, y distribuidos de la siguiente manera:

- lotura iraunkorra duten irakasle eta ikertzaile doktoreen 2 ordezkari

- 2 representantes del personal docente e investigador doctor con vinculación permanente

- gainerako irakasle eta ikertzaileen ordezkari bat

- 1 representante de otro personal docente e investigador

- ikasleen ordezkari bat

- 1 representante del alumnado

- administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat

- 1 representante del personal de administración y servicios

- ikastegietako dekano eta zuzendarien bi ordezkari

- 2 representantes de las Decanas, Decanos, Directores y Directoras de Centro

- sailetako eta ikerketa institutuetako zuzendarien ordezkari bat.

- 1 representante de los Directores o Directoras de Departamento o Instituto Universitario de Investigación.

Horiez gain, Batzorde Iraunkorreko kide izango dira errektoreak aukeratutako bi errektoreorde, eta Gizarte Kontseiluak aukeratutako Gobernu Kontseiluko kide bat.

También formarán parte de la Comisión Permanente 2 vicerrectores o vicerrectoras designados por el Rector o la Rectora, y 1 representante de los miembros del Consejo de Gobierno designados por el Consejo Social.

34. artikulua.- Eginkizunak.

Artículo 34.- Funciones.

1.- Osoko Bilkurak zein batzordeak berak onartu ahal izango ditu Batzorde Iraunkorraren beraren eskumenekoak.

1.- Podrán ser objeto de aprobación indistinta por el Pleno o por la Comisión las competencias que se establecen a favor de la Comisión Permanente.

2.- Ondokoak dira Batzorde Iraunkorraren eskumenak:

2.- La Comisión Permanente ostentará las siguientes competencias:

a) Ikastegien arautegiak onartzea, legeak agintzen duen legezkotasun txostena aldekoa bada.

a) Aprobar los Reglamentos de Centro que cuenten con el preceptivo informe favorable de legalidad.

b) Batzordearen eskumenekoak diren hitzarmenak sinatzea onartzea.

b) Aprobar la suscripción de convenios de su competencia.

c) Irakasle eta ikertzaileen lanpostuen zerrendetako edo administrazio eta zerbitzuetako lanpostuen zerrendetako aldaketak onartzea, legeak agintzen dituen txosten guztiak aldekoak badira, eta sindikatuen ordezkarien gehiengoa ez badago gai horiek Batzorde Iraunkorrean eztabaidatzearen aurka.

c) Aprobar las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente e investigador o del personal de administración y servicios que cuenten con todos los informes preceptivos favorables y no cuenten con la oposición mayoritaria de la correspondiente representación sindical a su tratamiento por la Comisión Permanente.

d) Ohorezko lankideen izendapenak onartzea.

d) Aprobar los nombramientos de los colaboradores honoríficos.

e) Gizarte Kontseiluaren onespena behar ez duten aurrekontuko transferentziak onartzea, baldin eta Batzorde Ekonomikoak horien aldeko iritzia eman badu.

e) Aprobar las transferencias presupuestarias que hayan sido informadas favorablemente por la Comisión Económica y no requieran la aprobación por parte del Consejo Social.

f) Kasuan kasuko ekitaldiko aurrekontuaren luzapena egokitzeko irizpideak onartzea, beharrezkoa izanez gero.

f) Aprobar, en su caso, los criterios de adecuación de la prórroga presupuestaria para el ejercicio correspondiente.

g) Kasuan kasuko batzordean aldeko iritzia izan duten proposamenak onartzeko erabakia hartzea, baldin eta gaia premiazkoa izanik ezinezkoa bada hurrengo Osoko Bilkurara arte itxarotea; edozelan ere, ondokoak salbuespen dira:

g) Adoptar los acuerdos aprobatorios de propuestas que hayan sido informadas favorablemente en su respectiva comisión específica cuando por su urgencia no puedan demorarse a la celebración de una próxima sesión plenaria excluyendo:

1) Unibertsitatearen aurrekontuen aurreproiektua eta urte anitzerako programazioaren proiektua onartzea.

1) Aprobación del anteproyecto de presupuesto de la Universidad y del proyecto de programación plurianual.

2) 1.200.000 eurotik gorako balioa duten ondasun higiezinekin zer egin onartzea.

2) Aprobación de las propuestas de disposición de bienes inmuebles por valor superior a 1.200.000 euros.

3) Arautegiak onartzea, oinarrizko arautegiaren garapena denean izan ezik.

3) Aprobación de textos reglamentarios, salvo los que sean desarrollo de un Reglamento Marco.

h) Gobernu Kontseiluak adierazitako gainontzeko guztiak, kontseiluko kideen gehiengo osoak hala erabakita.

h) Cuantas otras le encomiende el Consejo de Gobierno, por mayoría absoluta de sus miembros.

3.- Gobernu Kontseiluari Batzorde Iraunkorrak hartutako erabaki guztien berri emango zaio.

3.- Se dará cuenta al Consejo de Gobierno de los acuerdos adoptados por la Comisión Permanente.

4.- Batzordeak hartutako erabakiak ez dira berriro aztertuko Osoko Bilkuran, eta alderantziz.

4.- Los acuerdos que se adopten por la Comisión no precisarán someterse nuevamente al Pleno, o viceversa.

35. artikulua.- Bilerak eta araubidea.

Artículo 35.- Régimen de sesiones y funcionamiento.

1.- Arautegi honetako I. tituluan xedatutako guztia aplikatuko zaio Batzorde Iraunkorrari.

1.- A la Comisión Permanente le será de aplicación todo lo dispuesto en el Título I de este Reglamento.

2.- Batzorde Iraunkorra balioz eratzeko, gutxienez kideen erdiak egon beharko du bertan.

2.- Para la válida constitución de la Comisión Permanente deberá estar presente, al menos, la mitad de sus miembros.

3.- Batzorde Iraunkorrean, kideen gehiengo osoaren aldeko botoa beharko da erabakiak hartzeko.

3.- Los acuerdos de la Comisión Permanente deberán adoptarse por mayoría absoluta de sus miembros.

4.- Batzorde Iraunkorraren bilerarako deia Gobernu Kontseiluko kide guztiei bidaliko zaie eta arautegi honetako 8.1 artikuluan zehaztutako gehiengorik izanez gero, aztergaien zerrendako gaiak zerrendatik kentzeko eskaria egin dezakete bilera baino, gutxien dela, 24 ordu lehenago. Horrelakoetan, Gobernu Kontseiluaren hurrengo bilerara bidaliko da gaia.

4.- La convocatoria de la Comisión Permanente se remitirá a todas y todos los miembros del Consejo de Gobierno, quienes, con las mayorías previstas en el artículo 8.1 de este reglamento, podrán solicitar, con 24 horas de antelación, la retirada de un punto del Orden del Día previsto. En tal caso, se remitirá a la siguiente sesión del Pleno del Consejo de Gobierno.

III. KAPITULUA

CAPÍTULO III

EKONOMIA BATZORDEA

DE LA COMISIÓN ECONÓMICA

36. artikulua.- Osaera.

Artículo 36.- Composición.

1.- Ekonomia Batzordeko burua errektorea edo hark bere ordez izendatzen duen pertsona izango da, eta honako hauek osatuko dute:

1.- La Comisión Económica será presidida por el Rector o Rectora o persona en quien delegue y quedará integrada por:

a) gerenteak.

a) El o la Gerente.

b) ikastegietako dekano eta zuzendarien bi ordezkarik.

b) Dos representantes de las Decanas, Decanos, Directoras y Directores de Centro.

c) sailetako eta ikerketa institutuetako zuzendarien ordezkari batek.

c) Un o una representante de los Directores y Directoras de Departamento o Instituto Universitario de Investigación.

d) lotura iraunkorra duten irakasle eta ikertzaile doktoreen bi ordezkarik.

d) Dos representantes del personal docente e investigador doctor con vinculación permanente.

e) gainerako irakasle eta ikertzaileen ordezkari batek.

e) Un o una representante de otro personal docente e investigador.

f) ikasleen ordezkari batek.

f) Un o una representante del alumnado.

g) administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari batek.

g) Un o una representante del personal de administración y servicios.

h) Gizarte Kontseiluak izendatutako kideen ordezkari batek.

h) Un o una representante de las y los miembros designados por el Consejo Social.

i) errektoreak aukeratutako errektoreorde batek.

i) Un Vicerrector o una Vicerrectora designada por el Rector o Rectora.

2.- Batzordeko idazkari teknikoa aurrekontuen arloko gerenteordea izango da, eta hitz egin ahal izango du baina ez botoa eman.

2.- Actuará como Secretaría Técnica, con voz pero sin voto, quien ostente la Vicegerencia competente en materia presupuestaria.

37. artikulua.- Eginkizunak.

Artículo 37.- Funciones.

Hauek dira Ekonomia Batzordearen eginkizunak:

Corresponde a la Comisión Económica:

a) Urteko premien memoria, urte anitzerako programazioaren proiektua eta unibertsitatearen aurrekontuen proiektua prestatzeko zereginetan parte hartzea, eta dokumentu horiei buruzko iritzia ematea Gobernu Kontseiluan aurkeztu baino lehen.

a) Participar en la elaboración de la Memoria anual de necesidades, el proyecto de programación plurianual y el anteproyecto de presupuesto de la Universidad, e informarlos con carácter previo a su presentación al Consejo de Gobierno.

b) Aurrekonturako epez aurkeztutako zuzenketei buruzko txostena egitea; zuzenketa tramitera onartzeko ezinbestekoa izango da zuzenketak aurrekontuaren oreka gordetzea.

b) Elaborar un dictamen sobre las enmiendas al presupuesto presentadas en plazo, para cuya admisión a trámite la enmienda deberá necesariamente mantener el equilibrio presupuestario.

c) Kreditu transferentziak eta aurrekontua banatzeko irizpideak onartzeko proposamena egitea Gobernu Kontseiluari edo, behar izanez gero, Batzorde Iraunkorrari.

c) Proponer al Consejo de Gobierno o, en su caso, a la Comisión Permanente la aprobación de transferencias de crédito y los criterios de distribución presupuestaria.

d) Aurrekontua betearazteko arauei buruz egin beharreko txostena egitea. Arauok Gerentziak proposatuko ditu, eta Gobernu Kontseiluak onartuko.

d) Emitir informe preceptivo sobre las normas de ejecución del Presupuesto elaboradas por la Gerencia, para su aprobación por parte del Consejo de Gobierno.

e) Kasuan kasuko ekitaldiko aurrekontua luzatzeko irizpideei buruzko iritzia ematea, Gerentziak hala proposatzen badio.

e) Informar, en su caso, y a propuesta de la Gerencia, los criterios de adecuación de la prórroga presupuestaria del ejercicio correspondiente.

f) Gastua gainbegiratzea eta txostena egitea kontu orokorrez eta ekitaldiaren kitapenaz, bai eta urteko txosten ekonomikoa ere, Gobernu Kontseiluari eta Gizarte Kontseiluari aurkeztu aurretik eta beti ere urteko lehenengo seihilabetearen barruan.

f) Supervisar el gasto e informar las cuentas generales y la liquidación del ejercicio, así como el Informe Económico anual, previo a su presentación al Consejo de Gobierno y al Consejo Social dentro del primer semestre del año.

g) Hiru hilabeterik behin 300.000 eurotik gorako kontratazioen berri ematea.

g) Ser informada trimestralmente de las contrataciones superiores a 300.000 euros.

h) Txostena egitea balio handiko ondasun higigarriak eta ondasun higiezinak saldu edo beste batzuen esku uzteko proposamenez.

h) Informar las propuestas de disposición de bienes inmuebles y de los bienes muebles de extraordinario valor.

i) Inbentarioan jasotako ondasunak desafektatzeko prozedura onartzea, Gerentziak hala proposatzen badio.

i) Aprobar, a propuesta de la Gerencia, el procedimiento de desafectación de los bienes inventariados.

j) UPV/EHUren administrazio baldintza orokorren orriak onartzea, kontratazio administratiboan aplikatu beharreko legeriak arautzen dituen obra, hornigai eta zerbitzu kontratuetarako, Gerentziak hala proposatzen badio eta legezkotasun txostena jaso ondoren.

j) Aprobar, a propuesta de la Gerencia y previo informe de legalidad, los pliegos de cláusulas administrativas generales de la UPV/EHU para la contratación de obras, bienes y servicios de los regulados en la legislación aplicable a la contratación administrativa.

k) Gobernu Kontseiluak ekonomia eta aurrekontu gaietan bere gain uzten dituen gainerako guztiak.

k) Cuantas demás funciones en materia económica y presupuestaria le encomiende el Consejo de Gobierno.

IV. KAPITULUA

CAPÍTULO IV

ESTATUTUAK ETA ARAUTEGIAK GARATZEKO BATZORDEA

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ESTATUTARIO Y NORMATIVO

38. artikulua.- Osaera.

Artículo 38.- Composición.

1.- Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordeko burua errektorea izango da, edo hark bere ordez izendatzen duen pertsona. Idazkaria idazkari nagusia izango da, edo hark bere ordez izendatzen duen pertsona. Idazkariak hitza eta botoa izango du.

1.- La Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo estará presidida por el Rector o persona en quien delegue, y actuará como Secretario, con voz y voto, el Secretario o la Secretaria General o persona en quien delegue.

2.- Aipatutakoez gain, ondoren adierazten diren Gobernu Kontseiluko taldeek ordezkari bana izango dute Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordean:

2.- Integran, además, la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo un o una representante por cada uno de los siguientes sectores del Consejo de Gobierno:

- Lotura iraunkorra duten irakasle eta ikertzaile doktoreek

- Personal docente e investigador doctor con vinculación permanente.

- gainerako irakasle eta ikertzaileek

- Otro personal docente e investigador

- ikasleek

- Estudiantes

- administrazio eta zerbitzuetako langileek

- Personal de administración y servicios

- ikastegietako dekano eta zuzendariek

- Decanas, Decanos, Directoras y de Directores de Centro

- sailetako eta ikerketa institutuetako zuzendariek

- Directoras y Directores de Departamento e Instituto Universitario de Investigación

- Gizarte Kontseilua

- Consejo Social.

3.- Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordea hautatzerakoan, errektoreak aukeratutako errektoreordeak kasuan kasuko taldeetan sartuko dira.

3.- Para la elección de la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo las y los vicerrectores designados por el Rector se integrarán en su sector correspondiente.

39. artikulua.- Eginkizunak.

Artículo 39.- Funciones.

Hauek dira Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordearen eginkizunak: Estatutuak garatzeko arautegiak prestatzea eta arautegiei buruzko txostenak egitea, bai eta Estatutuetan zehaztutako batzordeek edo Gobernu Kontseiluaren batzorde ordezkariek tramitatu behar ez dituzten arautegi orokorrak ere.

Corresponde a la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo la elaboración y/o dictamen de la normativa de desarrollo estatutario así como de aquella de carácter general cuya tramitación no se encuentre atribuida, por razón de la materia, a otra Comisión de carácter estatutario o delegada del Consejo de Gobierno.

IV. TITULUA

TÍTULO IV

ARAUTEGIA ALDATZEA

DE LA REFORMA DEL REGLAMENTO

40. artikulua.- Ekimenak eta prozedura.

Artículo 40.- Iniciativa y procedimiento.

1.- Arautegi hau aldatzeko ekimena errektoreari dagokio, edo Gobernu Kontseiluko kideen heren bati.

1.- La iniciativa de la reforma de este Reglamento puede corresponder al Rector o Rectora o a un tercio de las y los miembros del Consejo de Gobierno.

2.- Arautegia aldatzeko proposamena aurkeztu eta hilabeteko epean, errektoreak Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordearen bilerarako deia egingo du, aldaketa horri buruzko iritzia eman dezan.

2.- El Rector convocará a la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo en el plazo de un mes a contar desde la presentación de la iniciativa, para que elabore su dictamen.

3.- Arautegi honetako II. tituluko II. kapituluan jasotako moduan tramitatuko da arautegia aldatzeko proposamena.

3.- La reforma propuesta se tramitará siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título II de este Reglamento.

4.- Proposamenak aurrera egingo du emandako boto baliodunen gehiengo osoa lortzen baldin badu.

4.- La reforma prosperará si obtiene el voto favorable de la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.- Arautegi honetarako eranskinak onartzea ez da arautegiaren aldaketatzat hartuko.

Primera.- La aprobación e inclusión de anexos en el presente Reglamento no supondrá la reforma del mismo.

Bigarrena.- Arautegi honetan zehaztu ez den guztirako Herri Administrazioen Araubide Publikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea ezarriko da.

Segunda.- En lo no previsto por el presente reglamento será de aplicación la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratuko dira: Gobernu Kontseiluaren Funtzionamenduari buruzko arautegia, Gobernu Kontseiluak 2005eko irailaren 29an onartua (2005eko abenduaren 5eko EHAA); Gobernu Kontseiluak 2007ko otsailaren 8an hartutako erabakia, Batzorde Iraunkorrari ahalmena emateko premiazko gaiak edo kasuan kasuko batzordearen aldeko iritzia duten gaiak ebazteko (2007ko martxoaren 30eko EHAA); 2007ko maiatzaren 17an Gobernu Kontseiluak hartutako erabakia, Gobernu Kontseiluaren Funtzionamendu Arautegiko 34.1.e) artikulua aldaraztekoa (2007ko ekainaren 29ko EHAA).

Queda derogado el Reglamento de funcionamiento del Consejo de Gobierno aprobado en la sesión de fecha 29 de septiembre de 2005 (BOPV 5 de diciembre de 2005) y los acuerdos del Consejo de Gobierno, de 8 de febrero de 2007, por el que se faculta a la Comisión permanente a resolver aquellas cuestiones urgentes o que cuenten con el informe favorable de sus comisiones específicas (BOPV de 30 de marzo de 2007), y de 17 de mayo de 2007, por el que se modifica el artículo 34.1.e) del Reglamento del Consejo de Gobierno (BOPV de 29 de junio de 2007)

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Arautegi hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunean.

El presente Reglamento entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común