Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

192. zk., 2007ko urriaren 4a, osteguna

N.º 192, jueves 4 de octubre de 2007


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Indargabetutako xedapena


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Disposición Derogada

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasun Saila
Sanidad
5412
5412

139/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, Euskadiko Bioetika Batzordeari buruzkoa.

DECRETO 139/2007, de 11 de septiembre, del Comité de Bioética de Euskadi.

Zientzia eta teknologia-aurrerapenek aukera berriak eskaintzen dizkiote medikuntza-jardunari, eta guztiek ere herritarrarentzako hobekuntzak ekartzen dituzte. Baina aurrerapen horiek zalantzak eta eztabaidak sortzen dituzte sarritan, giza-duintasuna errespetatzeko printzipio etikoekin bat etortzen ez direlako edo elkarren aurkakoak direlako.

Los avances científicos y tecnológicos ofrecen nuevas oportunidades en la práctica de la medicina que se traducen en mejoras hacia el ciudadano. No obstante, estos avances no pocas veces generan dudas y debates por su encaje o colisión con los principios éticos que imponen el respeto por la dignidad humana.

Bioetika honako helburua duen diziplina da: gizakiari —ikuspegi sozial eta juridikotik, eta ingurumenaren ikuspegitik— aplikatu behar zaizkion osasunaren arloko teknologia- eta zientzia-aurrerapenak modu etiko batean bideratzea eta mugatzea.

La Bioética es aquella disciplina que tiene como finalidad orientar y delimitar éticamente los avances de las tecnologías y ciencias de la salud aplicadas a los seres humanos en sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales.

Osasun-zientzietan dauden aurrerapen teknologikoak garatu eta gizakiari aplikatzerakoan, bai eta hainbat osasun-arazo —gizakiaren existentziaren ingurukoak— sanitatearen ikuspegitik ebazterakoan ere, inplikazio etiko batzuk sortzen dira. Inplikazio horietaz arduratzea nazioarteko hainbat eragilek agindu zuten, eta horien artean bat nagusitzen da: 2005eko urriaren 19an Uneskok onartutako Bioetika eta Giza Eskubideei buruzko Adierazpen Unibertsala.

La consideración de las implicaciones éticas en el desarrollo y aplicación de los avances tecnológicos en las ciencias de la salud en los seres humanos y en la resolución desde un punto de vista sanitario de diversas problemáticas de salud, de existencia misma del ser humano, es un mandato que surge de diversos instrumentos internacionales, entre los que destaca la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos aprobada por la Unesco el 19 de octubre de 2005.

Adierazpen horrek Estatuei agintzen die beharrezkoak diren xedapen guztiak —legegintza- edo administrazio-izaerakoak edo beste mota batekoak— eman ditzaten, adierazitako printzipioak praktikan jarri ahal izateko, giza eskubideei buruzko nazioarteko zuzenbidearen arabera. Neurri horien artean berariaz aipatu behar da Etika Batzorde independenteak, diziplina-anitzekoak eta pluralistak sortzeari dagokiona. Batzorde horien zeregina izango da medikuntza eta osasun-zientzien alorrean dauden berrikuntzak gizakian nola txertatzen, garatzen eta aplikatzen diren ebaluatzea ikuspegi etiko batetik; hori guztia etika unibertsalaren printzipioetan eta giza-duintasunarekiko errespetuan oinarritzen den jarduera bat sustatzeko egingo da.

Esta Declaración insta a los Estados a adoptar todas las disposiciones adecuadas, tanto de carácter legislativo, administrativo o de otra índole, para poner en práctica los principios que se enuncian, conforme al derecho internacional sobre los derechos humanos, medidas entre las que destaca específicamente la creación de Comités de Ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas encargados de evaluar desde un punto de vista ético la introducción, desarrollo y aplicación en el ser humano de innovaciones en el campo de la medicina y las ciencias de la salud, a fin de promover una actuación basada en los principios de la ética universal y el respeto a la dignidad humana en todas sus manifestaciones.

Adierazpen hori gehitu behar zaie Uneskok, giza-genomari eta giza-eskubideei buruz, 1997an egindako Adierazpen Unibertsalei eta Gizakiaren 2003ko Datu genetikoei; izan ere, giza-duintasunari eduki behar zaion errespetuarekiko ardura sumatzen da jada horietan guztietan.

Esta Declaración se suma a las Declaraciones Universales de la Unesco sobre el genoma Humano y los Derechos Humanos de 1997, y sobre los Datos genéticos Humanos de 2003, en las que ya se advierte una preocupación por el respeto de la dignidad del ser humano.

Halaber, giza-duintasunarekiko errespetuan oinarritutako bioetika-printzipioak indar loteslea duten tresna juridikoetan islatzen dira: batetik, Giza Eskubideen eta Biomedikuntzaren Hitzarmenean (Europar Kontseilua); bestetik, Oviedoko Hitzarmenean, alegia, giza-eskubideak eta giza-duintasuna Biologiaren eta Medikuntzaren aplikazioetatik babesteko egin zen Hitzarmenean.

Asimismo, los principios de la bioética basados en el respeto a la dignidad humana se reflejan en instrumentos jurídicos con fuerza vinculante como son el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina del Consejo de Europa y el Convenio de Oviedo para la protección de los derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina.

Printzipio horiek guztiak garatzeak gure inguruan Ikerketako Batzorde Etikoak eta Laguntza Etikoko Batzordeak sortzea ekarri du. Helburua: botikekin egindako entsegu klinikoen ebaluazioa, biomedikuntzako ikerketa-proiektuak eta osasunaren arloko jarduera asistentzialaren ebaluazio etikoa.

El desarrollo de estos principios ha dado lugar en nuestro ámbito a la creación de Comités de Ética de la Investigación y de Comités de Ética Asistencial, para la evaluación de ensayos clínicos con medicamentos, proyectos de investigación biomédica y evaluación ética de la actividad asistencial en el campo de la sanidad.

Horregatik guztiagatik, Etika Batzorde bat sortu beharra dago; honako hauek izango dira, besteak beste, batzorde horren egitekoak: zientzia eta teknologiaren aurrerapenak baloratzea, aholkuak eman eta orientabideak prestatzen laguntzea, euskal gizartean bioetikaren inguruko eztabaida, heziketa eta sentsibilizazioa sustatzea —baita euskal gizartearen parte-hartzea ere—. Egiteko horiek guztiek izaera aholku-emailea izango duen kide anitzeko organo bat sortu beharra justifikatzen dute. Organo horrek ordezkari instituzionalak eta sozialak izango ditu, Biomedikuntzaren eta Osasun Zientzien alorreko jarduera profesionalean aipatutako bioetika-printzipioak garatzeko eta aplikatzeko adituak diren ordezkariak, hain zuzen ere.

Por ello, surge la necesidad de constituir un Comité de Ética que tenga, entre sus funciones, las de valorar los adelantos de la ciencia y la tecnología, formular recomendaciones y contribuir a la preparación de orientaciones, fomentar el debate, la educación y la sensibilización de la sociedad vasca sobre la bioética, así como su participación al respecto. Estas funciones justifican la creación de un órgano colegiado de carácter consultivo en la materia, integrado por representantes institucionales y sociales, expertos en el desarrollo y aplicación de los principios de la bioética, anteriormente enunciados, en su actividad profesional en los campos de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud.

Azkenik, Bioetika Batzordearen sorrera Euskadiko Osasun Antolamenduari buruko ekainaren 26ko 8/1997 Legearen postulatuetan kokatu behar da. Izan ere, lege hori da herritarrak osasun-babeserako duen eskubidea dagokion lurralde-eremuan gauzatzea posible egiten duten jarduerak arautzen dituen eremu nagusia; Euskadiko osasun-sistema osatzen duten egiturak aurreikusten dira horretarako, betiere, honako printzipio hauek guztiak kontuan hartuta: unibertsalitatea, solidaritatea, ekitatea, zerbitzuen kalitatea eta herritarren parte-hartzea.

Por último, la constitución de un Comité de Bioética, se enmarca en los postulados de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi, que constituye el marco general de regulación de las actuaciones que permiten hacer efectivo en su ámbito territorial el derecho de la ciudadanía a la protección de la salud, mediante la previsión de las estructuras que configuran el sistema sanitario de Euskadi, de conformidad con los principios que le informan de universalidad, solidaridad, equidad, calidad de los servicios y participación ciudadana.

Hori guztia dela eta, Osasun sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2007ko irailaren 11n egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

Por todo lo cual, a propuesta del Consejero de Sanidad, previa deliberación y aprobación por el Consejo de Gobierno, en su sesión del día 11 de septiembre de 2007,

XEDATU DUT:

DISPONGO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Euskadiko Bioetika Batzordea sortu da. Kide anitzekoa, burujabea eta aholku-emailea izango da organo hori.

Se crea el Comité de Bioética de Euskadi, como órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo.

2. artikulua.– Helburua.

Artículo 2.– Finalidad.

Euskadiko Bioetika Batzordearen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Administrazioari eta komunitate zientifikoari Biomedikuntza eta Osasun Zientzien inplikazio etiko eta sozialekin zerikusia duten gaietan laguntzea eta bioetikaren inguruko eztabaidan erreferentzia-foro izatea.

El Comité de Bioética de Euskadi tiene como fin asesorar a la Administración Sanitaria del País Vasco y a la comunidad científica en materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud y ser foro de referencia en el debate bioético.

3. artikulua.– Adskripzioa.

Artículo 3.– Adscripción.

Euskadiko Bioetika Batzordea Ikerlan eta Garapen Sanitarioko Zuzendaritzari edo, Osasun Sailaren egitura organiko edo funtzionalaren arabera, eskumena duen organoari adskribatuko zaio.

El Comité de Bioética de Euskadi se adscribe a la Dirección de Estudios y Desarrollo Sanitario u órgano que de acuerdo con la estructura orgánica o funcional del Departamento de Sanidad resulte competente.

4. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 4.– Funcionamiento.

1.– Honako hauek dira Euskadiko Bioetika Batzordearen egitekoak:

1.– Son funciones del Comité de Bioética de Euskadi, las siguientes:

a) Biomedikuntzaren eta Osasun Zientzien inplikazio etiko eta sozialen inguruan garrantzitsutzat jotzen dituen gaiei buruzko txostenak eta proposamenak egitea, bai eta aholkuak ematea ere.

a) Emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y Ciencias de la Salud que el Comité considere relevantes.

b) Medikuntzan, bizitzaren zientzietan eta horiei lotutako teknologietan dauden aurrerapenak baloratzea, eta etikaren ikuspegitik dauden arriskuen kudeaketarekin zerikusia duten txostenak egitea eta aholkuak ematea.

b) Valorar los adelantos en medicina, ciencias de la vida y tecnologías conexas y emitir recomendaciones o informes en relación a la gestión de riesgos relacionados desde una perspectiva ética.

c) Euskal gizartean Bioetikaren inguruko eztabaida, heziketa eta sentsibilizazioa garatzen laguntzea, eta euskal gizartearen parte-hartzea sustatzea.

c) Contribuir al desarrollo del debate, la educación y la sensibilización de la población vasca sobre la bioética, promoviendo su participación al respecto.

d) Jarduteko aholkuak eta protokoloak ematea. Helburua: Osasun Administrazioari eta osasunaren alorreko profesionalei laguntzea printzipio eta balore etikoak errespetatzen, bai jarduera asistentzialean, bai irakaskuntza- eta ikerketa-jardueran.

d) Formular recomendaciones y protocolos de actuación que ayuden a la Administración Sanitaria y a los profesionales sanitarios a garantizar, tanto en el ejercicio asistencial como docente y de investigación, el respeto a los principios y valores éticos.

e) Aholkuak, irizpideak eta arauak aztertzea, baloratzea eta ematea, inplikazio etiko garrantzitsua duen edo giza-duintasunari —ikuspegi sozial eta juridikotik, eta ingurumenaren ikuspegitik— eragiten dion edozein gairen inguruan.

e) Analizar, valorar y emitir recomendaciones, criterios o directrices en cualquier asunto que revista una implicación ética relevante o que afecta a la dignidad humana en sus manifestaciones sociales, jurídicas o ambientales.

2.– Euskadiko Bioetika Batzordeak bai bere ekimenez, bai honako hauek guztiek eskatuta jardungo du: Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak, Osasun sailburuak, eta Euskadin akreditatutako Ikerketako Etika Batzordeek eta Laguntza Batzorde Etikoek.

2.– El Comité de Bioética de Euskadi actuará por iniciativa propia o a solicitud del Consejo de Gobierno Vasco, del Consejero de Sanidad, de los Comités de Ética de la Investigación y de los Comités de Ética Asistencial acreditados en Euskadi.

3.– Euskadiko Bioetika Batzordearen txosten, proposamen, aholku eta gainerakoak argitaratzea posible izango da, jendeak horien guztien berri izan dezan.

3.– Los informes, propuestas, recomendaciones y demás documentos elaborados por el Comité de Bioética de Euskadi podrán ser publicados para general conocimiento y difusión.

4.– Euskadiko Bioetika Batzordeak elkarlanean jardungo du beste batzorde batzuekin, baldin eta bere jarduera-eremua osatzen duten funtzio aholku-emaile antzekoak badituzte.

4.– El Comité de Bioética de Euskadi colaborará con otros comités que tengan funciones asesoras similares a las que constituyen su ámbito de intervención.

5. artikulua.– Osaera.

Artículo 5.– Composición.

1.– Batzordeak, gehienez, hamazazpi kide izango ditu; mundu zientifikoan edo juridikoan prestakuntza egiaztatua duten eta bioetikaren inguruko gaietan interesa duten pertsonek aukeratuko dituzte kide horiek guztiak, eta eremuen artean ahalik eta orekarik handiena lortzeko ahalegina egingo da.

1.– El Comité estará integrado por un máximo de diecisiete vocales, elegidos entre personas con cualificación acreditada en el mundo científico o jurídico y con interés por las cuestiones de la bioética, procurando, entre estas áreas, una representación equilibrada.

2.– Kideak Osasun sailburuak izendatuko ditu; honako irizpide hauek izango dira kontuan:

2.– Los vocales serán nombrados por el Consejero de Sanidad, de conformidad con los siguientes criterios:

a) Kide bat, Eusko Jaurlaritzaren Lehendakariordetzak proposatuta.

a) Un vocal a propuesta de la Vicepresidencia del Gobierno Vasco.

b) Hiru kide, Euskadiko Osasun Sistemako profesionalen artean aukeratutakoak.

b) Tres vocales elegidos entre profesionales del Sistema Sanitario de Euskadi.

c) Hiru kide, Euskadiko Ikerketako Batzorde Etikoetako kideen artean aukeratutakoak.

c) Tres vocales elegidos entre miembros de los Comités de Ética de la Investigación de Euskadi.

d) Hiru kide, Euskadiko Laguntza Etikoko Batzordeetako kideen artean aukeratutakoak.

d) Tres vocales elegidos entre miembros de los Comités de Ética Asistencial de Euskadi.

e) Hiru kide, Unibertsitatekoak.

e) Tres vocales pertenecientes a la Universidad.

f) Medikuntzaren arloan diharduen profesional bat, Euskadiko Medikuen Kontseiluak aukeratuta.

f) Un profesional de la medicina a propuesta del Consejo de Médicos del País Vasco.

g) Erizaintzaren arloan diharduen profesional bat, Euskadiko Erizaintzako Elkargoek aukeratuta.

g) Un profesional de la enfermería a propuesta de los Colegios de Enfermería de Euskadi.

h) Farmaziaren alorrean diharduen profesional bat, Euskadiko Farmazeutikoen Kontseiluak proposatuta.

h) Un profesional farmacéutico a propuesta del Consejo de Farmacéuticos del País Vasco.

i) Legelari bat, Legekarien Euskal Kontseiluak proposatuta.

i) Un jurista a propuesta del Consejo Vasco de la Abogacía.

3.– Batzordearen kideen artean izendatuko da lehendakaria.

3.– Entre sus vocales se designará al Presidente del Comité.

4.– Izendapen hori Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

4.– El nombramiento será objeto de publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

6. artikulua.– Koordinazioa eta idazkaritza.

Artículo 6.– Coordinación y secretaría.

1.– Batzordea koordinatzeko zeregina Ikerlan eta Garapen Sanitarioko zuzendariari dagokio; laguntza teknikoa eta administratiboa emango dio batzordeari bere egitekoak burutzerakoan.

1.– Corresponde la coordinación del Comité al Director o Directora de Estudios y Desarrollo Sanitario, con funciones de apoyo técnico y administrativo en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas.

2.– Ikerlan eta Garapen Sanitarioko zuzendariak izendatuko du Batzordearen idazkaria, pertsonal teknikoaren artetik aukeratuta. Idazkari horrek hitz egiteko eskubidea izango du; ez, ordea, botoa emateko eskubiderik.

2.– El Director o Directora de Estudios y Desarrollo Sanitario designará, de entre su personal técnico, al secretario o secretaria del Comité, que tendrá voz pero no voto.

7. artikulua.– Kalte-ordainak.

Artículo 7.– Indemnizaciones.

Batzorde batekoa izateagatik ez da inolako ordainsaririk jasoko; baina horrek ez du esan nahi zerbitzua dela-eta indarreko araudian ezarritako kalte-ordainik jasotzerik izango ez denik.

La pertenencia a un Comité no dará lugar a retribución alguna, sin perjuicio del derecho a percibir las indemnizaciones que por razón del servicio estén previstas en la normativa vigente.

8. artikulua.– Funtzionamendua.

Artículo 8.– Funcionamiento.

Batzordeak berak onartuko ditu bere barne-funtzionamenduko arauak, kide anitzeko organoen funtzionamendua arautzen duten xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera.

El Comité aprobará sus normas de funcionamiento interno, en el marco de lo dispuesto en las disposiciones generales reguladoras del funcionamiento de los órganos colegiados.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera hartuko du indarra dekretu honek.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2007ko irailaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de septiembre de 2007.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Osasun sailburua,

El Consejero de Sanidad,

GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.

GABRIEL M.ª INCLÁN IRIBAR.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común