Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

23. zk., 2005eko otsailaren 3a, osteguna

N.º 23, jueves 3 de febrero de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

Indargabetutako xedapena


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Disposición Derogada

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Osasun Saila
Sanidad
476
476

3/2005 DEKRETUA, urtarrilaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa sortzeko dena.

DECRETO 3/2005, de 11 de enero, por el que se crea el Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Sendagaiei buruzko abenduaren 20ko 25/1990 Legearen III. tituluaren bitartez, sendagaien bidezko saiakuntza klinikoak burutzea erregulatzen da; eta lege horren 64. artikuluan ezartzen denez, Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren aldez aurretiko txostenik gabe ezin izango da egin ezein saiakuntza klinikorik.

La Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, dedica el Título III a la regulación de la realización de ensayos clínicos con medicamentos, estableciendo en el artículo 64 que ningún ensayo clínico podrá ser realizado sin informe previo de un Comité Ético de Investigación Clínica debidamente acreditado.

Otsailaren 6ko 223/2004 Dekretuaren bitartez sendagaien bidezko saiakuntza klinikoak erregulatzen dira; eta bertan ezartzen denez, Autonomia Erkidego bakoitzeko osasun-agintaritza eskudunak kreditatu beharko ditu ikerketa klinikoetarako batzordeak, eta agintaritza horrexek zehaztuko du batzorde bakoitzaren eremu geografikoa eta instituzionala.

El Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, establece que los Comités Éticos de Investigación Clínica serán acreditados por la autoridad sanitaria competente en cada Comunidad Autónoma, quien determinará el ámbito geográfico e institucional de cada Comité.

Osasun sailburuaren 1994ko irailaren 28ko Aginduaren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko ikerketa klinikoetarako batzorde etikoen akreditazioa erregulatzen da. Ikerketa klinikoetarako batzorde etikoak agindu honekin bat etorriaz kreditatzeko, zentro sanitario interesdunek hala eskatu beharko dute.

Mediante Orden de 28 de septiembre de 1994, del Consejero de Sanidad, se regula la acreditación de los Comités Éticos de Investigación Clínica en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Los Comités Éticos de Investigación Clínica acreditados de conformidad con esta Orden lo son a solicitud de los centros sanitarios interesados.

Aipatu batzordeak izatearen kontra jo gabe, beharrezkotzat jotzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa sortzea, zeina Osasun Saileko Farmaziako Zuzendariari atxikitakoa izango baita.

Sin perjuicio de la existencia de estos Comités, se considera necesaria la creación de un Comité Ético de Investigación Clínica a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco, adscrito a la Dirección de Farmacia del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

Batzorde horri honako funtzioak esleitzen zaizkio: sendagaien gainean zentro askotan batera egindako saiakuntza klinikoak ebaluatzea, eta, halaber, zentro sanitarioek ezohiko eran bidalitako saiakuntzak eta Euskal Autonomia Erkidegoan kreditatutako beste batzorde batzuk bidalitako saiakuntzak ere. Horretaz gain, baimendu ondoren (sendagaiak), behaketen bidez eta etorkizunera begira sendagaien gainean egindako azterlanen balorazioa, betiere gizakiek erabiltzeko sendagaien farmako-zaintza erregulatzen duen uztailaren 19ko 711/2002 Errege Dekretuan jasotakoarekin bat egiten badira azterlanok.

Son funciones que se asignan a este Comité la de evaluar ensayos clínicos con medicamentos de carácter multicéntrico o que sean remitidos de forma extraordinaria por centros sanitarios u otros Comités acreditados en la Comunidad Autónoma del País Vasco y la valoración de los estudios post-autorización de tipo observacional prospectivos con medicamentos que se realicen de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 711/2002, de 19 de julio, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoari honako funtzioak ere esleitzen zaizkio: produktu sanitarioekin egindako ikerketa eta azterlanen arlokoak, betiere 223/2004 Errege Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarrian zehaztutakoarekin bat etorriaz.

Asimismo, al Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco se le asignan funciones en el ámbito de la investigación y estudio con productos sanitarios, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional Única del Real Decreto 223/2004.

Dekretu honek ez dio eragiten ondokoari: sendagaien edo produktu sanitarioen gainean, zentro bakoitzak bakarrean egindako saiakuntza klinikoen ebaluazioari, izan ere, ikerketa klinikoetarako tokian tokiko batzorde etiko kreditatuek jarraituko baitute saiakuntza horiek ebaluatzen.

Este Decreto no afecta al proceso de evaluación de los ensayos clínicos unicéntricos con medicamentos o productos sanitarios, que continuarán siendo evaluados por los Comités Éticos de Investigación Clínica locales acreditados.

Sanitatearen arloan Estatuaren oinarrizko araudia legez garatu eta betetzeari dagokionez eta produktu farmazeutikoen arloan Estatuaren legeria betetzeari dagokionez, Autonomia Estatutuaren 18.1 eta 3. artikuluen arabera Euskal Autonomia Erkidegoak dituen eskumenez baliatuaz, Osasun sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2005eko urtarrilaren 11n egindako bileran, eztabaidatu ostean, honako hau

En ejercicio de las competencias que ostenta el País Vasco para el desarrollo legislativo y ejecución de la normativa básica del Estado en materia de sanidad, y de ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos, recogidas en el artículo 18.1 y 3 del Estatuto de Autonomía, a propuesta del Consejero de Sanidad, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión de 11 de enero de 2005,

XEDATU DUT:
DISPONGO:

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa, Eusko Jaurlaritzako Osasun Saileko Farmaziako Zuzendaritzari atxikitakoa, sortzea da dekretu honen helburua.

El presente Decreto tiene por objeto la creación del Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, adscrito a la Dirección de Farmacia del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

2. artikulua.– Aplikazio-eremua.

Artículo 2.– Ámbito de actuación.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoari dagozkio honako hauek:

1.– Corresponderá al Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) Sendagaien eta produktu sanitarioen gainean, zentro askotan, egindako saiakuntza klinikoak ebaluatzea, betiere saiakuntza horiek osorik edo zati baten Euskal Autonomia Erkidegoan egiten badira.

a) La evaluación de los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios, de carácter multicéntrico, que se desarrollen total o parcialmente en centros sanitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

b) Bere (Batzordea) iritzia behar-beharrezko izanik, sendagaien gaineko saiakuntzak edo ikerketa-proiektuak ebaluatzea, baldin eta ebaluatzen diren horiek ondokoek bidalitakoak badira: Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren zentroetako zuzendariek, Euskal Autonomi Erkidegoan kreditatutako Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoek edo Garapen eta Berrikuntzarako Euskal Fundazioak.

b) La evaluación de los ensayos clínicos con medicamentos o los proyectos de investigación que de forma extraordinaria requieran su consideración, remitidos por los Directores de los centros de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por los Comités Éticos de Investigación Clínica acreditados en la Comunidad Autónoma del País Vasco o por la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.

c) Baimendu ondoren (sendagaiak eta produktu sanitarioak), behaketen bidez eta etorkizunera begira sendagaien eta produktu sanitarioen gainean egindako azterlanen balorazioa, betiere Osakidetza Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren zentroetan edo Euskal Autonomia Erkidegoko titularitate pribatuko zentroetan egiten badira azterlan horiek.

c) La evaluación de los estudios post-autorización de tipo observacional prospectivos con medicamentos y productos sanitarios que vayan a realizarse tanto en los centros de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, como en los centros de titularidad privada de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Dagokion jarduera-eremuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoak honako jarduera hau burutuko du:

2.– En el ámbito de actuación que le corresponde, el Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco desarrollará la siguiente actividad:

a) Printzipio etiko, metodologiko eta legezkoak zuzen aplikatzeaz arduratzea.

a) Velará por la correcta aplicación de los principios éticos, metodológicos y legales.

b) Sendagaien erabilera eragingarri eta arrazoizkoaren barruan, bere irizpena izango duten sendagaien gaineko azterlanen egokitasuna ebaluatzea.

b) Evaluará la idoneidad de los estudios con medicamentos sometidos a su dictamen en el contexto del uso racional y eficiente de los medicamentos.

c) Ikerketaren gai posibleen gainean egingo den saiakuntzaren edo behaketa bidezko azterlanaren ezaugarriei buruzko informazio idatzia ebaluatzea; eta informazio hori emango den era eta lortuko den baimen-mota ebaluatzea.

c) Evaluará la información escrita sobre las características del ensayo o estudio observacional que se dará a los posibles sujetos de la investigación, así como la forma en que dicha información sea proporcionada y el tipo de consentimiento que fuera a obtenerse.

d) Behaketa bidezko azterlan eta saiakuntza klinikoetako parte-hartzaile eta ikertzaileei eskainitako konpentsazioen izaria ebaluatzea eta izari horretaz arduratzea.

d) Deberá conocer y evaluar el alcance de las compensaciones ofrecidas a los investigadores y a los sujetos participantes en ensayos clínicos o en estudios observacionales.

e) Baimendu ondoren behaketa bidez eta etorkizunari begira egindako azterlan eta saiakuntza klinikoen gaineko segimendua egitea, hain justu ere hasieratik azken buruko txostena jaso arte eta saiakuntzak-eta egiten diren tokiko ikerketa klinikoetarako batzorde etikoekin koordinazioan.

e) Realizará el seguimiento de los ensayos clínicos y estudios post-autorización de tipo observacional prospectivos autorizados, desde el inicio hasta la recepción del informe final, en coordinación con los Comités Éticos de Investigación Clínica locales en cuyo ámbito se desarrollen.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoak tokian tokiko ikerketa klinikoetarako batzorde etiko kreditatuen jarduera koordinatuko du, irizpide eta irizpenetan batasuna bermatuaz eta batzorde horiek euren jarduera burutzeko behar duten aholkularitza eta laguntza emanez.

3.– El Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco coordinará la actividad de los Comités Éticos de Investigación Clínica locales acreditados, garantizando la unidad de criterio y dictamen y prestando el apoyo y asesoramiento técnico que requieran en el ejercicio de sus funciones.

3. artikulua.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren osaera.

Artículo 3.– Composición del Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoak gutxienez hamabi kide izango ditu, horien artekoak izango dira ondokoak:

1.– El Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco estará formado por un mínimo de doce miembros, entre los que figurarán:

a) Medikuak, euren artean gutxienez honako hauek direla: farmakologo kliniko bat, ospitaleren baten asistentzia-zereginak egiten dituzten mediku espezialista bi, lehen mailako atentzioko zentro baten asistentzia-zereginak egiten dituen mediku bat, eta epidemiologia klinikoan aditu bat.

a) Médicos, entre los cuales habrá al menos un farmacólogo clínico, dos médicos especialistas con labor asistencial en un centro hospitalario, un médico con labor asistencial en un centro de Atención Primaria y un experto en epidemiología clínica.

b) Farmazialariak, euren artean gutxienez honako hauek direla: ospitaleko farmazialari bat, lehen mailako atentzioetako farmazialari bat eta Medikamentuaz Informatzeko Euskal Zentroko farmazialari bat.

b) Farmacéuticos, entre los cuales al menos habrá un farmacéutico de hospital, un farmacéutico de atención primaria y un farmacéutico del Centro Vasco de Información de Medicamentos.

c) Erizaintzan diplomatu bat.

c) Un diplomado en enfermería.

d) Kideetariko bat sanitate-lanbidetik kanpokoak izango dira, eta euretako bat zuzenbidean lizentziatua izango da.

d) Al menos dos miembros ajenos a la profesión sanitaria, debiendo ser uno de ellos Licenciado en Derecho.

e) Asistentzia-antolakundeekiko independentea den pertsona bat.

e) Una persona independiente de la organización asistencial.

2.– Aurreko paragrafoan aurreikusitakoarekin bat, Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren osaerak bermatu egin beharko du, batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan kreditaturiko tokian tokiko ikerketa klinikoetarako batzorde etiko bakoitzaren ordezkaritza, eta, bestetik, Osasun Sailari dagokiona. Halaber, gutxienez euretariko bat: ikerketa batzorde bateko kide edo asistentziako batzorde etiko bateko kide izango da.

2.– La composición del Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, de conformidad con lo previsto en el párrafo anterior, garantizará la representación de cada uno de los Comité Éticos de Investigación Clínica locales acreditados en la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Departamento de Sanidad. Asimismo, de entre sus miembros uno, al menos, será miembro de una Comisión de Investigación o de un Comité de Ética Asistencial.

3.– Osasun sailburuordeak egingo du kideen izendapena, eta, halaber, kideen artean lehendakaria, lehendakariordea eta idazkaria izendatuko ditu.

3.– La designación de los miembros será realizada por el Viceconsejero de Sanidad, quién nombrará entre ellos al Presidente, Vicepresidente y Secretario.

4. artikulua.– EAEko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren funtzionamnedua.

Artículo 4.– Funcionamiento del Comité Ético de Investigación Clínica de la CAPV.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa beregaina izango da bere funtzioak burutzeko, betiere bere lan-prozedura normalizatuen arabera eta 223/2004 Errege Dekretuaren 14.2 artikuluan zehaztutakoarekin bat.

1.– El Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco desarrollará sus funciones con independencia y según sus procedimientos normalizados de trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 del Real Decreto 223/2004.

2.– Pazienteen identitateari eta protokoloa ebaluatzeko jasotako dokumentazioari dagokionez konfidentzialtasun-printzipioa errespetatu beharko dute Batzordeko kideek.

2.– Los miembros del Comité deberán respetar el principio de confidencialidad, en lo que respecta a la documentación recibida para la evaluación del protocolo y la identidad de los pacientes.

3.– Azterlanen baten ikertzaile nagusiak edo laguntzaile direnek ezin izango dute parte hartu euren protokoloaren gaineko irizpenean edo ebaluazioan, nahiz eta batzordeko kide izan.

3.– El investigador principal o los colaboradores de un estudio, no podrán participar ni en la evaluación ni en el dictamen de su propio protocolo, aun cuando sean miembros del Comité.

4.– Batzordeak eta bere kideek ezin dute jaso ordainsaririk behaketa bidezko azterlanaren edo saiakuntzaren sustatzailetik, ez zuzenean ez zeharka.

4.– Ni el Comité ni ninguno de sus miembros podrán percibir directa o indirectamente remuneración alguna del promotor del ensayo o estudio observacional.

5.– 223/2004 Errege Dekretuaren 14.4 artikuluan aipatzen diren suposamenduetan, kanpoko pertsona adituen aholkularitza izan dezake Batzordeak, eta horiek betiere konfidentzialtasun-printzipioa errespetatu beharko dute.

5.– El Comité recabará el asesoramiento de personas expertas no pertenecientes al Comité en los supuestos a que se refiere el artículo 14.4 del Real Decreto 223/2004, que respetarán el principio de confidencialidad.

6.– Baimendu ondoren eta behaketa bidez etorkizunari begira egindako azterlanen eta saiakuntza klinikoen sustatzailearengandik honako informazioa jasoko du Batzordeak:

6.– El Comité recibirá del promotor de los ensayos clínicos y estudios post-autorización de tipo observacional prospectivos autorizados la siguiente información:

a) Azterlanen hasiera eta amaierari buruzko jakinarazpena.

a) Notificación del inicio y finalización de estos estudios.

b) Aipatutakook burutzean, egiten den jarduerari eta ager litezkeen gorabeherei buruzko urteroko informazioa.

b) Información anual acerca del desarrollo y posibles incidencias que tengan lugar durante la realización de los mismos.

c) Behaketa bidezko azterlanaren edo saiakuntzaren gaineko azken buruko txostena.

c) Informe final del ensayo o estudio observacional.

7.– Tokian tokiko ikerketa klinikoetarako batzorde etikoek baimendu dituzten azterlanari buruzko jakinarazpena jasoko du Batzordeak, batzorde horiek egina hain justu ere.

7.– El Comité recibirá de los Comités Éticos de Investigación Clínica locales, notificación de todos los estudios por ellos autorizados.

8.– Datu-base bat eta dokumentu-artxibo bat sortu eta kudeatuko du Batzordeak, zeinetan bere jarduerari buruzko informazio guztia jasoko den. Horretaz gain, bere jarduerei buruzko urteko memoria bat prestatuko du.

8.– El Comité creará y gestionará una base de datos y un archivo documental donde se recoja toda la información relativa a su actividad. Asimismo, elaborará una Memoria anual de sus actividades.

5. artikulua.– Lehendakariaren, lehendakariordearen, idazkariaren eta batzordekideen funtzioak.

Artículo 5.– Funciones del Presidente, Vicepresidente, Secretario y vocales.

1.– Lehendakariari dagozkionak:

1.– Corresponde al Presidente:

a) Batzordearen batzarretan buru egitea.

a) Presidir las reuniones del Comité.

b) Batzarretako aztergai-zerrenda eta aktak prestatzea idazkariarekin batean.

b) Elaborar, junto con el Secretario, las actas y el orden del día de las reuniones correspondientes.

c) Batzordearen urteko memoria prestatzea idazkariarekin batean.

c) Elaborar, junto con el Secretario, la memoria anual del Comité.

d) Batzordeari esleitutako helburuak lortzeaz arduratzea.

d) Velar por la consecución de los objetivos asignados al Comité.

e) Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoko lehendakari den aldetik dagozkion funtzio guztiak burutzea.

e) Realizar cuantas funciones sean inherentes a su condición de Presidente del Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoko lehendakariordeak lagundu egingo dio lehendakariari bere funtzioak betetzen; eta lehendakaria gaixorik edo kanpoan bada edo postua hutsik utzi badu, lehendakariordeak egingo ditu haren ordezkoak.

2.– El Vicepresidente del Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco asistirá en sus funciones al Presidente del Comité y le sustituirá en caso de vacante, ausencia o enfermedad.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoko idazkariari dagozkion funtzioak:

3.– Son funciones del Secretario del Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) Lehendakariaren aginduz batzarretarako deialdiak eta zitazioak egitea.

a) Efectuar la convocatoria de las reuniones por orden del Presidente y las citaciones correspondientes.

b) Batzarretako aktak idaztea.

b) Redactar las actas de las reuniones.

c) Onartutako erabakien eta irizpenen ziurtagiriak ematea.

c) Expedir certificaciones de los dictámenes y acuerdos adoptados.

d) Lehendakariarekin batera urteko memoria idatzi eta sinatzea.

d) Redactar y firmar junto con el Presidente la memoria anual Comité.

e) Idazkari izateak berez dakartzan gainerako funtzio guztiak.

e) Realizar cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.

4.– Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoko batzordekideei dagozkien funtzioak:

4.– Son funciones de los vocales del Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco:

a) Batzarretarako deitu badituzte, batzar horietara bertaratzea.

a) Asistir a las reuniones a las que hayan sido convocados.

b) Batzordeak geroago egingo duen balorazioari dagozkion dokumentuak ebaluatzea.

b) Evaluar la documentación que reciban correspondiente a la posterior valoración por el Comité.

c) Lehendakariak esleitzen dizkienak egitea.

c) Realizar aquellas que les sea asignadas por el Presidente.

5.– Artikulu honetan berariaz jasotzen ez denari dagokionez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. tituluko II. kapituluan xedatutakoa aplikatuko da.

5.– En lo no previsto expresamente en este artículo se aplicará lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. artikulua.– Akreditazioa.

Artículo 6.– Acreditación.

1.– Indarrean diren legeekin bat etorriaz, Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoko kideek Batzordeko kidea izateari doakion akreditazioa izango dute, Osasun Plangintza eta Antolamenduko Zuzendaritzak emana.

1.– Según los términos indicados en la legislación vigente los miembros del Comité Ético de Investigación Clínica de la Comunidad Autónoma del País Vasco serán provistos de la correspondiente acreditación de pertenencia al Comité expedida por la Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria.

2.– EAEko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren akreditazioak 3 urterako balioa izango du, eta epe hori bukatu ondoren berritu egin ahal izango da.

2.– La acreditación del Comité Ético de Investigación Clínica de la CAPV tendrá una validez de 3 años, a cuyo término podrá ser renovada.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

2005eko martxoaren 1ean hartuko du indarra dekretu honek.

El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de marzo de 2005.

Vitoria-Gasteizen, 2005eko urtarrilaren 11n.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 11 de enero de 2005.

Lehendakaria,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Osasun sailburua,

El Consejero de Sanidad,

GABRIEL M.ª INCLÁN IRÍBAR.

GABRIEL M.ª INCLÁN IRÍBAR.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común