Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

72. zk., 1997ko apirilaren 17a, osteguna

N.º 72, jueves 17 de abril de 1997


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Ogasuna eta Herri Administrazioa
Hacienda y Administración Pública
1956
1956

86/1997 DEKRETUA, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena.

DECRETO 86/1997, de 15 de abril, por el que se regula el proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2><P ALIGN="JUSTIFY">Eusko Jaurlaritzak arautze-lanak egin ditu Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko antolaketa-arloa dela eta, jarraian aipatzen diren legeak garatzeko: batetik, 10/1982 oinarrizko Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilpena arauzkotzekoa eta, bestetik, uztailaren 6an onartutako Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legea.

El Gobierno Vasco ha llevado a cabo una labor normativa en desarrollo de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera y de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, en materia de ordenación de la normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Araugintzan egindako lanaren fruitu dira honako hauek: Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera eta normalkuntzari buruz azaroaren 25ean onartutako 250/1986 Dekretua; Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko plangintza arautuz urriaren 17an onartutako 224/1989 Dekretua; lanpostuei izendatutako hizkuntz eskakizunen derrigortasuna zehazteko irizpideak ezarriz urriaren 9an onartutako 264/1990 Dekretua; Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua ezartzeko zenbait neurri arautuz abuztuaren 3an onartutako 238/1993 Dekretua (azken horren zati batzuk aldatu zituen gero otsailaren 15eko 89/1994 Dekretuak); Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan hizkuntz normalkuntza-prozesuaren jarraipenerako behin-behineko neurri batzuk arautuz abenduaren 19an onartutako 517/1995 Dekretua.

Manifestaciones de dicha labor normativa son el Decreto 250/1986, de 25 de noviembre, sobre uso y normalización del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el Decreto 224/1989, de 17 de octubre, por el que se regula la planificación de la normalización del uso del Euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma Vasca, el Decreto 264/1990, de 9 de octubre, por el que se establecen los criterios para la determinación de la preceptividad a los perfiles lingüísticos asignados a los puestos de trabajo, el Decreto 238/1993, de 3 de agosto, por el que se articulan diversas medidas para la aplicación del proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas Vascas, modificado parcialmente por el Decreto 89/1994, de 15 de febrero, y el Decreto 517/1995, de 19 de diciembre, por el que se articulan diversas medidas provisionales para la continuidad del proceso de normalización lingüística de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Euskal herri-administrazioetan hizkuntza normalizatzeko prozesuaren lehen plangintzaldia amaituta, Hizkuntza Politikarako Sailordetzak ebaluazio-txostena osatu zuen hartaz, eta haren azterketa, analisia eta alderaketa eginda sortu da honako arau-proposamen hau.

Transcurrido ya el primer periodo de planificación del proceso de normalización lingüística de las Administraciones Públicas Vascas, la Viceconsejería de Política Lingüística evacuó el informe de evaluación correspondiente al mismo, de cuyo estudio, análisis y contraste resulta la presente propuesta articulada.

Lehen plangintzaldian egindako ibilbidean izandako eskarmentuak erakutsi duenez, komenigarria da neurri zuzentzaileak eta osagarriak eranstea hurrengo plangintzaldietarako arauak finkatzerakoan.

La experiencia acumulada en la andadura del primer periodo de planificación aconseja incluir algunas medidas correctoras y complementarias en las determinaciones correspondientes a los siguientes periodos de planificación.

Horrez gainera, komenigarritzat jotzen da Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko plangintza antolatzerakoan Eusko Jaurlaritzak egindako Dekretuetan agertzen diren xedapenak arautu, argitu eta egokitzea eta denak testu bakar batean biltzea.

Por otro lado, se considera conveniente agrupar en un texto único y regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones contenidas en los diferentes Decretos del Gobierno Vasco dictados en materia de ordenación de la planificación de la normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Ondorioz, Kultura sailburuak eta Ogasun eta Herri Administrazio sailburuak, biek batera hala proposatuta, Funtzio Publikoaren Euskal Batzordeak egindako txostena ikusi eta Jaurlaritza Kontseiluak 1997ko apirilaren 15ean egindako bileran eztabaidatu eta onartu eta gero, honako hau <FONT FACE="Fuente294" XEDATU DUT:

En su virtud, visto el informe emitido por el Consejo Vasco de la Función Pública, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública y de la Consejera de Cultura, previa deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 15 de abril de 1997,

LEHEN ATALBURUA

DISPONGO:

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2> Xedapen Orokorrak.

CAPITULO PRIMERO

1. atala.– 1.– Euskara eta gaztelania, biak dira hizkuntza ofizialak Euskal Autonomia Elkartean diharduten herri-administrazioetan.

Disposiciones Generales.

2.– Euskal Autonomia Elkartean dauden herri-administrazioekin euskaraz jarduteko eskubide osoa du herritarrak eta, beraz, eskubide hori bete dadin, herri-aginteek, nork bere esparruan, euskara zerbitzu- zein lan-hizkuntz modura normaltasunez erabiltzeko hartu beharreko erabaki guztiak hartuko dituzte.

Artículo 1.– 1.– El euskera y el castellano son las lenguas oficiales de las Administraciones Públicas radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Lanpostu bati dagozkion zereginak betetzerakoan administratuarekin ahozko zein idatzizko harremanak izan behar direnean, harremanotan erabiltzen den hizkuntza, horixe da zerbitzu-hizkuntza, Dekretu honi dagokionez.

2.– Con objeto de garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse en euskera con las Administraciones Públicas radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, los poderes públicos adoptarán las medidas oportunas para la normalización del uso del euskera, ya como lengua de servicio ya como lengua de trabajo, en los diferentes ámbitos de su competencia.

Era berean, lanpostu bati dagozkion zereginak betetzerakoan bertan erabiltzen den hizkuntza, horixe izango da lan-hizkuntza.

Se entiende a los efectos del presente Decreto por lengua de servicio aquella en que se desempeñan las funciones inherentes a un puesto de trabajo cuando las mismas se concretan en una relación oral o escrita con el administrado.

3.– Euskal herri-administrazioak beren zerbitzuan diharduten langileek hizkuntz gaitasun egokia lor dezaten saiatuko dira, horretarako beharrezkoak diren neurriak hartuz.

A los mismos efectos, se entiende por lengua de trabajo aquella en la que se desempeñen las funciones inherentes a un puesto de trabajo.

4.– Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetako lanpostuak eskuratu eta bertan jarduteko euskararen ezagutza-maila baloratzerakoan eta, hala badagokio, euskara ezagutzea beharrezkoa den ala ez erabakitzerakoan, Dekretu honetan ezarritako jarraibide eta baldintzak hartuko dira aintzakotzat.

3.– Las administraciones públicas vascas procurarán la adecuada capacitación lingüística del personal a su servicio, adoptando las medidas necesarias para ello.

2. atala.– Euskal Autonomia Elkarteko administrazioetan hizkuntza normalizatzeko prozesua bideratu eta taxutzeko araudia honako esparru hauetan ezarriko da:

4.– La valoración y, en su caso, exigencia del conocimiento del euskera para el acceso y desempeño de los puestos de trabajo de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi se llevará a cabo en los términos y condiciones que se derivan de lo dispuesto en el presente Decreto.

a) Euskal Autonomia Elkarteko Administrazio Orokorra eta bere erakunde autonomoak.

Artículo 2.– El ámbito de aplicación de la normativa reguladora del proceso de normalización lingüística en las Administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi será el siguiente:

b) Herri Kontuen Euskal Epaitegia.

a) La Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos.

c) Lan Harremanen Kontseilua.

b) El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

d) Foru- eta toki-administrazioak eta beren erakunde autonomoak.

c) El Consejo de Relaciones Laborales.

e) Lurralde Historikoetako Batzar Nagusiak.

d) La Administración Foral y Local y sus Organismos Autónomos.

f) Euskal Herriko Unibertsitateko administrazioan eta zerbitzuetan diharduten langileak.

e) Las Juntas Generales de los Territorios Históricos.

3. atala.– Eusko Legebiltzarreko langileei eta Arartekoaren bulegokoei ere 2. atal horretan ezarritako araudia dagokie, Legebiltzarreko Mahaiak erabakitakoaren arabera.

f) El personal de administración y servicios de la Universidad del País Vasco.

4. atala.– Euskal herri-administrazioetako hizkuntz normalkuntza-prozesua hezurmami dadin, entitate bakoitzak euskararen erabilera normalizatzeko plana onartu eta gauzatu beharko du. Era berean, lanpostu bakoitzari hizkuntz eskakizuna ezarriko zaio eta, hala dagokionean, derrigortasun-data ere bai, beti ere Dekretu honetan ezarritakoari jarraituz. 5. atala.– Hizkuntza normalizatzeko egitarauak burutzerakoan jarduerak denboran barrena antolatu ahal izateko, bost urteko iraupena izango duten plangintzaldiak ezarriko dira.

Artículo 3.– La normativa a que se refiere el artículo 2 será de aplicación en el ámbito del personal al servicio del Parlamento Vasco y del Ararteko en los términos que acuerde la Mesa de la Cámara.

6. atala.– 1.– Hizkuntza Politikarako Sailordetzak txostena igorriko dio Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluari, bai plangintzaldi bakoitzaren hirugarren urtea betetakoan, bai plangintzaldi bakoitza amaitutakoan, hizkuntz normalkuntzarako prozesuan herri-administrazioetako bakoitzerako ezarritako helburuak zein neurritan bete diren begira eta ebalua dezan hark.

Artículo 4.– El proceso de normalización lingüística en las Administraciones Públicas Vascas se llevará a cabo a través de la aprobación y ejecución de los Planes de Normalización del Uso del Euskera de cada entidad y la asignación a los puestos de trabajo de los Perfiles Lingüísticos y, en su caso, Fechas de Preceptividad, según lo dispuesto en el presente Decreto.

2.– Aipatutako jarraipen horretan Dekretu honetan ezarritakoak betetzeko eragozpenak edo atzerapenak daudela ikusiz gero, Hizkuntza Politikarako Sailordetzak akatsak zuzentzeko hartu beharreko neurriak aztertuko ditu, dagokion administrazioarekin lankidetzan.

Artículo 5.– Con el fin de ordenar en el tiempo las actuaciones para la aplicación de los programas de normalización lingüística, se establecerán periodos de planificación con una duración de cinco años.

<FONT FACE="Fuente294"

Artículo 6.– 1.– La Viceconsejería de Política Lingüística elevará informe al Consejo del Gobierno Vasco, al cumplirse el tercer año de cada Periodo de Planificación y al final de cada uno de estos periodos, con objeto de que por éste se evalúe el grado de cumplimiento de los objetivos fijados para cada Administración Pública en el proceso de normalización lingüística.

BIGARREN ATALBURUA

2.– Si como consecuencia del mencionado seguimiento se detectaran retrasos o dificultades en el cumplimiento de lo preceptuado en este Decreto, la Viceconsejería de Política Lingüística, en colaboración con la Administración afectada, estudiará las medidas pertinentes para su subsanación.

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2> Lanpostuei dagozkien hizkuntz eskakizunak.

CAPITULO SEGUNDO

7. atala.– Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan dauden lanpostuetako bakoitza betetzeko eta horretan jarduteko euskaraz beharrezko den gaitasun-maila kontuan hartuta erabakiko da lanpostu bakoitzari zein hizkuntz eskakizun dagokion. Era berean, lanposturen bati dagokionez hizkuntz eskakizuna derrigorrezkoa ez bada, euskararen ezagutza meritu gisa baloratu beharko da, bai lanpostuak betetzerakoan, bai langileak hartzerakoan.

Los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo.

8. atala.– Derrigortasun-datatik aurrera hizkuntz eskakizunak egiaztatuta behar du. Kasu horretan betebehar hori derrigorrezkoa da dagokion lanpostuan sartzeko eta lanpostu hori bete ahal izateko.

Artículo 7.– El Perfil Lingüístico está determinado por los niveles de competencia en euskera necesarios para la provisión y el desempeño de los puestos de trabajo en las Administraciones Públicas radicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi. En tanto el Perfil Lingüístico no fuera preceptivo, servirá exclusivamente para determinar la valoración que, como mérito, habrá de otorgarse al conocimiento del euskera, tanto en la provisión de puestos de trabajo como en la selección externa. Artículo 8.– La Fecha de Preceptividad es aquella a partir de la cual el cumplimiento del Perfil Lingüístico se constituye como exigencia obligatoria para el acceso y desempeño del correspondiente puesto de trabajo.

9. atala.– Hizkuntz eskakizuna eta, hala badagokio, derrigortasun-data herri-administrazio bakoitzeko lanpostu-zerrendetan nahitanahiez eman beharreko zehaztapenetan agertuko dira, Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 15. eta 97. ataletan ezarritako jarraibideen arabera.

Artículo 9.– El Perfil Lingüístico así como, en su caso, la fecha de preceptividad, deberán quedar incorporados dentro de las especificaciones que, con carácter necesario, han de figurar en las relaciones de puestos de trabajo de cada Administración Pública, conforme a las previsiones contenidas en los Artículos 15 y 97 de la Ley de Función Pública Vasca. Artículo 10.– Cuando en un Departamento o Centro Directivo existan dos o más dotaciones de un mismo puesto de trabajo, éstas se reflejarán, numerándolas de forma individualizada en las relaciones de puestos de trabajo, expresando el Perfil Lingüístico que se les haya asignado y, en su caso, la fecha de preceptividad.

10. atala.– Sail batean edo zuzendaritza-zentru batean lanpostu berari dagozkion bi dotazio edo gehiago daudenean, lanpostu-zerrendetan bereizita eta banan-banan agertuko dira, bakoitzari izendatutako hizkuntz eskakizuna eta, hala badagokio, derrigortasun-data ondo zehaztuta.

Artículo 11.– 1.– El índice de obligado cumplimiento es el porcentaje que, para cada Administración y en cada periodo de planificación, debe suponer, respecto del total de dotaciones de puestos de trabajo, el número de aquellas que tengan asignado un perfil lingüístico preceptivo.

11. atala.– 1.– Administrazio bakoitzean eta plangintzaldi bakoitzean, derrigorrez bete beharreko indizeak ezarriko du zein den derrigorrezko eskakizunen portzentaia, alegia, lanpostu-kopuru osoa aintzat hartuta, zenbat lanpostuk izan behar duten izendatuta derrigorrezko hizkuntz eskakizuna.

2.– Tomando en consideración la información relativa al conocimiento del euskera por la población de la Comunidad Autónoma de Euskadi recogida en el Censo o Estadística de Población y Vivienda y, en su caso, en las tablas generales de su validación, se establece el siguiente índice de obligado cumplimiento:

2.– Euskal Autonomia Elkarteko biztanleen euskararen ezagutzari buruz Erroldan edo Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikan eta, hala badagokio, datu horiek egiaztatzeko taula orokorretan jasotako informazioa kontuan hartuta, derrigorrez bete beharreko indizea, ondorengo era honetara finkatuko da:

Euskaldunes + (Cuasi Euskaldunes/2).

Euskaldunak + (Ia Euskaldunak/2).

3.– Para cada periodo de planificación, el cálculo de este índice se efectuará a partir de los datos del último Censo o Estadística de Población y Vivienda a la fecha de inicio de ese periodo y correspondiente al ámbito territorial de actuación de cada Administración Publica.

3.– Plangintzaldi bakoitzerako indizea finkatzeko, plangintzaldia hasten denerako indarrean dagoen Erroldan edo Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikan jasotako azken datuak erabiliko dira, beti ere, herri-administrazio bakoitzari dagokion jarduera-esparrua kontuan hartuta.

Artículo 12.– 1.– En las unidades de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma de Euskadi que estén radicadas en los diferentes Territorios Históricos que la componen, a efectos de la aplicación preceptiva de los perfiles lingüísticos, regirá el índice de obligado cumplimiento aplicable al Territorio Histórico correspondiente.

12. atala.– 1.– Euskal Autonomia Elkarteko Administrazio Orokor eta Instituzionaleko atalak lurralde historikoetan badaude, hizkuntz eskakizunak ezartzerakoan atala dagoen lurralde historikoari dagokion derrigorrez bete beharreko indizea erabiliko da.

2.– De forma análoga se procederá tratándose de las unidades descentralizadas de las Diputaciones Forales, en las que regirán los índices aplicables al ámbito territorial en el que actúen.

2.– Modu berean jokatuko da foru-aldundien atal deszentralizatuak direnean ere: atalak diharduen lurralde-esparruko portzentaiak erabiliko dira.

Artículo 13.– 1.– En la determinación del perfil lingüístico se incluirán las destrezas lingüísticas (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita y expresión escrita) en base a los tres niveles de competencia lingüística definidos como A, B, C.

13. atala.– 1.– Hizkuntz eskakizun bakoitza zehazterakoan, A, B, C modura definitutako hizkuntz gaitasunaren hiru mailak aintzat hartuta, bakoitzari dagozkion hizkuntz trebetasunak erabiliko dira (ulermena, mintzamena, irakurmena eta idazmena).

1.1.– El nivel A implica la competencia comunicativa más elemental requerida en la Administración, tanto con respecto a los usos comunes del lenguaje como en relación a los usos específicos, representando el umbral mínimo de destreza comunicativo-funcional necesario en el ámbito de la Administración Pública.

1.1.– A mailak Administrazioan behar den oinarri-oinarrizko komunikazio-gaitasuna erakusten du, bai hizkuntz erabilerari berari dagokionez, bai berariaz lanerako behar den gaitasunari dagokionez ere. Maila hauxe da herri-administrazioaren lan-esparruan beharrezko den gutxieneko gaitasun komunikatibo-funtzionalerako atalasea.

1.2.– El nivel B implica una competencia comunicativa intermedia suficiente en relación al uso común del lenguaje y a los usos propios de su campo de trabajo, pero limitada en relación a los temas más especializados.

1.2.– B mailak komunikazio-gaitasun ertaina erakusten du, nahikoa da hizkuntzaren erabilera arruntari dagokionez, baita bere lan-esparruan erabiltzeko ere, baina maila mugatua da gai espezializatuagoetan erabiltzeko. 1.3.– C mailak erakusten duen komunikazio-gaitasunak ez du inolako mugarik, ez erabilera arruntari dagokionez, ezta berariazko gaiei dagokienez ere.

1.3.– El nivel C corresponde a las capacidades comunicativas sin ningún tipo de limitación, tanto en el campo de los usos comunes como en el de los usos específicos.

2.– Ondoren zehaztuko diren hauek dira lanpostuei izendatuko zaizkien hizkuntz eskakizunak. Bakoitzari dagozkion edukiak, berriz, Dekretu honekin batera doan eranskinean daude azalduta.

2.– Los Perfiles Lingüísticos de aplicación a los puestos de trabajo son los que a continuación se relacionan, con el contenido que para cada uno de ellos se señala en el anexo del presente Decreto.

1. hizkuntz eskakizunean, benetako testuak ulertzea eskatzen da (idatzizkoak zein ahozkoak). Komunikazio-gaitasuna mugatua da maila honetan, bai ahoz, bai idatziz. Behe-mailako ulermen-maila da.

El perfil lingüístico 1 requiere la comprensión de textos reales (orales y escritos), siendo limitada la competencia comunicativa tanto en lo que respecta a la expresión oral como a la escrita. Es un nivel de comprensión elemental.

2. hizkuntz eskakizunean, oinarrizko maila eskatuko da hizkuntz trebetasun guztietan, idazmenean izan ezik. Alor horretan behe-mailako gaitasuna eskatuko da.

El perfil lingüístico 2 requiere niveles básicos en todas las destrezas lingüísticas, excepto en la expresión escrita en la que la competencia será elemental.

3. hizkuntz eskakizunean, oinarrizko maila eskatuko da hizkuntz trebetasun guztietan.

El perfil lingüístico 3 requiere el nivel básico en las cuatro destrezas lingüísticas.

4. hizkuntz eskakizunean, gaitasun-maila jasoak eskatzen dira lau hizkuntz trebetasunetan.

El perfil lingüístico 4 requiere niveles superiores de competencia en las cuatro destrezas lingüísticas.

3.– Ondorengo lau hizkuntz eskakizun hauek aterako dira, beraz, atal honen 1. zatian azaldutako hizkuntz trebetasunak konbinatuz gero:

3.– La representación de los cuatro Perfiles Lingüísticos, por combinación de las destrezas lingüísticas especificadas en el apartado 1 de este artículo, resulta ser la siguiente:

<FONT FACE="Fuente294" AHOZKO TREBETASUNAK IDATZIZKO TREBETASUNAK

DESTREZAS ORALES DESTREZAS ESCRITAS

ULERMENA MINTZAMENA IRAKURMENA IDAZMENA

& # 9 ; C OMPRENSIÓN EXPRESIÓN COMPRENSIÓN EXPRESIÓN

1 H.E. B A B A

P.L. 1 B A B A

2 H.E. B B B A

P.L. 2 B B B A

3 H.E. B B B B

P.L. 3 B B B B

4 H.E. C C C C

P.L. 4 C C C C

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>

Artículo 14.– Los puestos de trabajo en los que el euskera constituye el contenido específico sobre el que recaen las tareas y funciones a desarrollar se identificarán en la relación de puestos de trabajo con la clave T.P. (Técnico Profesional).

14. atala.– Lanpostuan bete beharreko zeregin eta eginkizunen muina euskara bera denean, lanpostu horiek TG (Teknikari Gaitua) kodearekin azalduko dira herri-administrazio bakoitzaren lanpostu-zerrendetan.

A dichos puestos de trabajo se les asignará el perfil lingüístico 4 con preceptividad inmediata y en ningún caso serán computados para acreditar el cumplimiento del índice establecido en el Artículo 11 del presente Decreto.

Aipatutako lanpostu horiei 4. hizkuntz eskakizuna ezarriko zaie eta une horretatik bertatik izango da derrigorrezkoa. Lanpostu horiek ez dira inola ere sartuko Dekretu honen 11. atalean ezarritako indizea osatu eta betetzerakoan.

CAPITULO TERCERO

<FONT FACE="Fuente294" HIRUGARREN ATALBURUA

Clasificación de Unidades Administrativas. Escala de Objetivos. Planes de Normalización del Uso del Euskera.

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2> Administrazio-atalen sailkapena. Helburuen eskala. Euskararen erabilera normalizatzeko planak.

Artículo 15.– Unidades administrativas bilingües y unidades administrativas en euskera.

15. atala.– Administrazio-atal elebidunak eta euskarazko administrazio-atalak.

1.– Son unidades administrativas bilingües aquellas que desempeñan las funciones propias de las mismas indistintamente en cualquiera de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

1.– Beren zereginak Euskal Autonomia Elkarteko bi hizkuntza ofizialetatik edozeinetan, batean zein bestean, betetzen dituzten administrazio-atalak izango dira administrazio-atal elebidunak.

2.– Son unidades administrativas en euskera, aquellas que desarrollan sus funciones primordialmente en euskera.

2.– Beren zereginak batez ere euskaraz betetzen dituzten administrazio-atalak izango dira euskarazko administrazio-atalak.

Las unidades administrativas bilingües y, en su caso, en euskera constituirán la base y fundamento para definir los planes de normalización del uso del euskera de cada una de las administraciones públicas vascas. En este sentido, serán el centro y eje del sistema de planificación de la normalización del uso del euskera, como unidades organizativas mínimas para garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse en euskera con las administraciones públicas vascas.

Administrazio-atal elebidunak eta, hala badagokie, euskaraz dihardutenak izango dira euskal herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko planak finkatzeko oinarri eta euskarri. Ildo horretatik, esparru horiexek izango dira euskararen erabilera normalizatzeko plangintza-sistemaren muin eta ardatz nagusi, eurak baitira, euskal herri-administrazioekin euskaraz harremanak izateko eskubidea bermatuta egon dadin, herritarrek dituzten gutxieneko antolamendu-atalak.

En el seno de las unidades administrativas cada administración pública podrá definir microplanes de uso referidos a puestos de trabajo relacionados entre sí en la prestación de servicios o tramitación de expedientes al objeto de responder de forma eficaz a la petición y demanda de servicios en euskera por parte de los ciudadanos.

Administrazio-atal horietan, herri-administrazioetako bakoitzak mikroplanak eratzeko aukera izango du, jendaurreko zerbitzuak eskaini edo espedienteak tramitatzeko lanpostuak kontuan izanda eta lanpostu horien arteko harremanak eta erlazioak aintzat hartuta. Era horretara, ahalik eta modurik eraginkorrenean erantzun ahal izango zaio herritarren aldetik zerbitzua euskaraz jasotzeko dagoen eskariari.

Artículo 16.– A los efectos del presente Decreto se establece la siguiente clasificación de las Unidades Administrativas:

16. atala.– Dekretu honi dagokionez, honako era honetara sailkatuko dira administrazio-atalak:

a) De atención al público: se entenderán por tales aquellas cuya función primordial consista en la atención, tanto oral como escrita, al administrado.

a) Jendaurreko atalak: beren zeregin nagusia, ahoz zein idatziz, administratuarekiko harremanetan oinarritzen denean.

b) De carácter social: se entenderán por tales aquellas en cuyo desenvolvimiento se manifieste de forma intensa la vertiente relacional de la Administración Pública.

b) Gizarte-mailako atalak: herri-administrazioaren harreman-sareak oso nabarmenak eta bereziki gizarte-mailakoak direnean.

c) De carácter general: se entenderán por tales aquellas cuya proyección se manifieste esencialmente en el ámbito intra-administrativo.

c) Atal orokorrak: beren zeregin nagusia batez ere administrazio barruko alorrean gertatzen denean.

d) De carácter singular: se entenderán por tales aquellos servicios o unidades de naturaleza instrumental que realizan labores de carácter manual en las áreas de mantenimiento y conservación de edificios, obras y limpieza, entre otras, y de carácter técnico, en las áreas de mantenimiento y conservación de equipos e instalaciones, laboratorios y otras similares.

d) Atal bereziak: atal berezitzat joko dira bitarteko eta baliabideak eskaintzen dituzten atal zein zerbitzuak. Gehienetan, eskuz egindako lanak burutzen dituzte, besteak beste, eraikinen mantenimendu- eta kontserbazio-lanetan, obra, garbiketa eta abarretan edo, bestela, lan teknikoak burutzen dituzte instalakuntza zein ekipoen, laboratorio eta antzekoen mantenimendu- eta kontserbazio-zereginetan.

Artículo 17.– Con objeto de promover la progresiva normalización del uso del euskara en las Administraciones Públicas Vascas, se establecen los siguientes objetivos mínimos que las entidades incluidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto deberán alcanzar en la medida en que su correspondiente índice de obligado cumplimiento lo permita:

17. atala.– Euskal herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatuz joan dadin, ondoren aipatuko diren gutxieneko helburuak ezarri dira. Dekretuaren ezarpen-esparruan dauden erakundeetako bakoitzak dagozkion gutxieneko helburu horiek lortu beharko ditu derrigortasun bete beharreko indizeak ahalbidetzen dion heinean:

a) Cuando el Índice de obligado cumplimiento de la entidad sea de un 0% a un 25%.

a) Erakundeak derrigorrez bete beharreko indizea %0tik %25era bitartekoa denean:

Deberá garantizarse la atención en euskera al administrado, tanto oralmente como por escrito, y para ello se establecerán unidades administrativas de atención al público bilingües. Así mismo, se establecerán unidades administrativas bilingües en todas aquellas unidades que tengan contacto directo y habitual con la juventud, y, progresivamente y siempre que el plan de normalización del uso de la entidad lo determine, microplanes de uso en las unidades administrativas de carácter social.

Administratuari zerbitzua euskaraz eskaini beharko zaio bai ahoz, bai idatziz eta, horretarako, jendaurreko administrazio-atal elebidunak ezarriko dira. Era berean, administrazio-atal elebidunak jarriko dira gazteriarekin harreman zuzena eta ohikoa duten ataletan eta, pixkanaka, erakundeak erabilera normalizatzeko duen planean horrela ezarrita badago, euskara erabiltzeko mikroplanak ere egingo dira gizarte-mailako administrazio-ataletarako.

b) Cuando el Índice de obligado cumplimiento de la entidad sea de un 25% a un 45%.

b) Erakundeak derrigorrez bete beharreko indizea %25etik %45era bitartekoa denean:

Además del objetivo señalado en el tramo anterior, se establecerán unidades administrativas bilingües en las de carácter social, y, progresivamente, siempre y cuando lo determine el plan de normalización del uso del euskera de la entidad, se podrán establecer microplanes de uso en las unidades administrativas de carácter general.

Aurreko atalerako azaldutako helburuaz gainera, administrazio-atal elebidunak jarriko dira gizarte-izaerako ataletan eta, pixkanaka, erakundeak euskararen erabilera normalizatzeko duen planean horrela ezarrita badago, euskara erabiltzeko mikroplanak egingo dira maila orokorreko administrazio-ataletan ere.

c) Cuando el Índice de obligado cumplimiento de la entidad sea de un 45% a un 70%.

c) Erakundeak derrigorrez bete beharreko indizea %45etik %70era bitartekoa denean:

Además del objetivo señalado en el tramo anterior, se establecerán unidades administrativas de carácter general bilingües, de conformidad con lo establecido en el plan de normalización del uso del euskera de la entidad.

Aurreko atalerako azaldutako helburuaz gainera, administrazio-atal elebidunak jarriko dira izaera orokorreko ataletan, erakundeak euskararen erabilera normalizatzeko duen planean ezarritakoaren arabera.

d) Cuando el Índice de obligado cumplimiento de la entidad sea de un 70% a un 100%.

d) Erakundeak derrigorrez bete beharreko indizea %70etik %100era bitartekoa denean:

Además del objetivo señalado en el tramo anterior, progresivamente se establecerán las unidades administrativas en euskera, atendiendo al plan de normalización de uso del euskera de la entidad.

Aurreko atalerako azaldutako helburuaz gainera, pixkanaka, euskarazko administrazio atalak jarriko dira, erakundeak euskararen erabilera normalizatzeko duen planean ezarritakoaren arabera.

Artículo 18.– Los Planes de Normalización del Uso del Euskara constituyen la formulación de la política lingüística de la entidad en orden al cumplimiento de los objetivos de normalización establecidos en el Artículo 17 y deberán recoger al menos las siguientes determinaciones:

18. atala.– Entitate bakoitzak 17. atalean ezarritako normalizazio-helburuak betetzeko erabiliko duen hizkuntz politika eta bere nondik norako eta jarraibide nagusiak agertuko dira euskararen erabilera normalizatzeko planetan. Bertan, gutxienez, honako hauek jasoko dira:

a) la situación lingüística actualizada de la entidad con detalle de los perfiles lingüísticos asignados y, en su caso, fechas de preceptividad de los diferentes puestos de trabajo, así como el grado de conocimiento del euskera e información relativa al proceso de capacitación lingüística del personal.

a) erakundearen gaur egungo hizkuntz egoera azalduko da eta, horrez gainera, lanpostu bakoitzari zein hizkuntz eskakizun ezarri zaion eta, hala badagokio, derrigortasun-data ere zehaztuko da. Era berean, euskara-maila eta langileen hizkuntz gaitasun-prozesuari buruzko informazioa ere jasoko da bertan.

b) la propuesta de unidades administrativas bilingües y en euskera que se vayan a crear, dependiendo de los objetivos lingüísticos de la entidad, con detalle de los puestos de trabajo que los integren, perfiles lingüísticos preceptivos que se vayan a establecer o, en su caso, modificar.

b) entitatearen hizkuntz helburuen arabera, zenbat administrazio-atal elebidun eta euskarazko sortuko diren proposatuko da eta, era berean, zehatz-mehatz azalduko da zein lanpostuk osatzen duten atal bakoitza eta zein diren ezarri edo, hala badagokio, moldatuko diren derrigorrezko hizkuntz eskakizunak.

c) medidas contempladas para el funcionamiento de las unidades administrativas bilingües y las unidades administrativas en euskera, en particular, tratamiento del euskera en las relaciones orales y escritas con los administrados y con otras instituciones, en los actos públicos, en materia de publicaciones, en materia de paisaje lingüístico y en aquellos campos de actuación que cada entidad determine para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

c) ondo zehaztuko da zein neurri hartuko den administrazio-atal elebidunek eta, batez ere, euskarazko administrazio-atalek aurrera egin dezaten. Era berean, zehatz-mehatz azalduko da euskara nola erabili eta tratatuko den ondorengo esparruotan: administratuekin eta gainerako erakundeekin izaten diren ahozko zein idatzizko harremanetan, jendaurreko ekitaldietan, argitalpen-arloetan, hizkuntz paisaian eta, oro har, aipatutako hizkuntz helburuak betetzeko erakunde bakoitzak ezartzen dituen gainerako jarduera-esparruetan.

d) medidas contempladas en materia de contratación, en particular, las tendentes a garantizar que aquellos servicios públicos que conlleven una relación directa con el usuario y se ejecuten por terceros sean prestados a los ciudadanos en condiciones lingüísticas similares a las que sean exigibles para la administración correspondiente.

d) kontratazio-arloan erabiliko diren neurriak; batez ere, hirugarren batzuek herritarrekin harreman zuzena duten zerbitzu publikoak eskaintzen dituztenean, dagokion administrazioak berak bete behar lituzkeen antzeko hizkuntz baldintzak berma daitezen.

Artículo 19.– 1.– Las administraciones públicas vascas aprobarán en el primer año de cada periodo de planificación sus correspondientes planes de normalización del uso del euskera o las oportunas modificaciones de los mismos, cuando ya contaran con ellos, con las modificaciones en la relación de puestos de trabajo que, en su caso, estimen procedente plantear para su implementación.

19. atala.– 1.– Euskal herri-administrazioek euskararen erabileraren normalkuntzarako planak onartuko dituzte plangintzaldi bakoitzaren lehenengo urtean, eta horrelakorik onartuta duten kasuetan, hauei egin beharreko egokitzapenak, planaren inplementaziorako egoki derizkioten aldaketak lanpostu-zerrendan jasoko direlarik.

2.– La Viceconsejería de Política Lingüística emitirá en plazo no superior a un mes informe sobre las propuestas de plan que sean sometidas a su consideración. Dicho informe versará sobre la incidencia de la propuesta en la normalización del uso del euskera y a su adecuación a la normativa vigente en materia lingüística. Al mismo se adjuntará el informe a que hace referencia el artículo 23 en los casos en que la propuesta de plan de normalización del uso del euskera sometida a la consideración de la Viceconsejería de Política Lingüística fuera acompañada de una propuesta de modificación de la asignación de perfiles lingüísticos y preceptividades.

2.– Hizkuntza Politikarako Sailordetzak jasotako plan-proposamenei buruzko txostena egingo du hilabete baino lehen. Txosten horretan proposamen horrek euskararen erabileraren normalizazioan duen eragina eta hizkuntzaren alorrean indarrean dauden arauekiko egokitzapena jasoko du. Txosten horri 23. atalean aipatzen den txostena atxikiko zaio, Hizkuntza Politikarako Sailordetzari luzatutako euskararen erabileraren normalkuntzarako plan-proposamenarekin batera hizkuntz eskakizunen eta derrigortasun-daten ezarpenaren aldaketa-proposamena aurkezten bada.

3.– Las administraciones públicas vascas elaborarán un informe de evaluación al segundo año de la aprobación de sus correspondientes Planes de Normalización del Uso del Euskera al objeto de efectuar las revisiones que se estimen pertinentes como consecuencia de las deficiencias y dificultades detectadas.

3.– Euskal herri-administrazioek euskararen erabilera normalizatzeko planei buruzko ebaluazio-txostena egingo dute plana onartu denetik bigarren urtea betetzen denean. Txosten horrek antzemandako hutsune eta zailtasunen ondorioz beharrezkoak diren berrazterketak egitea izango du helburu.

CAPITULO CUARTO

<FONT FACE="Fuente294" LAUGARREN ATALBURUA

Determinación de preceptividades.

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>Derrigortasun-daten zehaztea.

Artículo 20.– En todo caso, en orden a determinar los puestos a los que corresponde asignar fecha de preceptividad se tendrán en cuenta los siguientes factores:

20. atala.– Beti ere, derrigortasun-data behar duten lanpostuak zehazteko orduan, honako irizpide hauek hartuko dira aintzakotzat: a) Lehenengo, lanpostuari dagokion jarduera betetzerakoan jendearekin izaten den harremana. Aztertu egingo da, beraz, lanpostu bakoitzetik eskainitako zerbitzua norentzat den eta harremanak nolakoak eta zenbaterainokoak diren.

a) El grado de aproximación del puesto de trabajo con respecto al público. Se analizarán el destinatario, el modo y la frecuencia de dicha relación.

b) Bigarren, administrazioaren barruan lanpostuaren harreman-sarea (harremanak norekin, nolakoak eta zenbaterokoak).

b) La red de relaciones del puesto de trabajo dentro de la Administración (destinatario, características y frecuencia).

c) Hirugarren, lanpostuari dagokion zerbitzua edo atala zein motatakoa den eta zein ezaugarri dituen.

c) El carácter y la tipología del servicio o unidad en el que se ubica el puesto de trabajo.

21. atala.– Lanpostuak dotazio bat baino gehiago badu eta zereginak edo jarduera-esparruak bereizi ezin badira, dagokion derrigortasun-data ezartzerakoan lehentasuna izango dute honako irizpide hauek:

Artículo 21.– Siempre que existan puestos de trabajo con más de una dotación y no fuera posible diferenciar áreas de actuación o tareas a fin de atribuir la preceptividad que corresponda, la asignación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios de prioridad:

1.– Dotazio bat baino gehiagoko lanpostu batean dotazio jakin bat betetzen duen titularrak berak eskatzen badu derrigortasuna bere dotazioan ezartzeko, horrexek izango du lehentasuna gainerako irizpide guztien gainetik.

1.– Tendrá consideración de carácter prioritario sobre cualquier otro criterio la solicitud del titular de una dotación determinada de un puesto de trabajo con pluralidad de dotaciones en el sentido de que sea la dotación que él ocupa aquélla en la que se fije la preceptividad.

2.– Lanpostu bat betetzeko hautaketa-prozesu baten ondorioz lehen plangintzaldia baino lehenago bete diren dotazioetan ere lehentasunez ezarriko da derrigortasuna, prozesu horretan euskaraz jakitea derrigorrezko betebeharra izan bada.

2.– En segundo lugar, se optará por fijar la preceptividad, en aquellas dotaciones cuyos titulares hayan accedido a las mismas con anterioridad al primer periodo de planificación como consecuencia de un proceso de selección o provisión dentro del cual el conocimiento del euskera hubiere sido considerado requisito obligatorio.

3.– Lanpostu batek dotazio bat baino gehiago duenean, lanpostuari dagokion hizkuntz eskakizunarekiko euskara-maila handiagoa duten titularren dotazioetan ezarriko da derrigortasuna.

3.– En tercer lugar, se establecerá la preceptividad en aquellas dotaciones cuyos titulares tengan mayor nivel de conocimientos de euskera en relación al perfil lingüístico asignado al puesto.

4.– Titularren euskara-mailari begiratuta alde handirik ez badago batetik bestera, orduan, adinaren arabera ezarriko da derrigortasuna. Hau da, plangintzaldiaren hasieran lanpostu horretako dotazioen titular bakoitzak duen adina kontuan hartuta. Titular gazteenaren dotazioan ezarriko da derrigortasuna.

4.– En cuarto lugar, en el caso de que no haya diferencias significativas en el nivel de conocimientos de euskera de los titulares afectados, la atribución de preceptividad se realizará en razón de la edad que, al inicio del periodo de planificación, tengan los titulares de las dotaciones del concreto puesto de trabajo afectado, fijándose ésta a aquella dotación cuyo titular posea menor edad.

5.– Orain arte azaldutako irizpide horiek denak erabilita nahikoa ez bada, lanpostu horretan denborarik gutxien daramaten titularren dotazioetan ezarriko da derrigortasuna.

5.– Si los criterios anteriores resultaren insuficientes, se hará recaer la preceptividad sobre aquellas dotaciones cuyos titulares tengan menor antigüedad en el desempeño del puesto de trabajo.

22. atala.– Derrigorrezko hizkuntz eskakizunak ezartzeko irizpideek administrazio bakoitzean dauden lanpostuetan modu zuzen eta proportzionalean ezartzea izango dute helburu, bereizitasunik egin gabe kidego, eskala, maila edo titulazio-taldearen arabera.

Artículo 22.– Los criterios de aplicación preceptiva de los perfiles lingüísticos perseguirán un tratamiento equitativo y proporcional para los puestos de trabajo existentes en cada Administración, sin diferenciación en razón del Cuerpo, Escala, nivel o Grupo de titulación al que corresponda su función.

Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna ezarrita duten dotazioetan, dagokion plangintzaldiaren barruan jarriko da derrigortasun-data. Aintzakotzat hartuko da dotazio horietako titularrek denbora horretan benetan maila horretara iristeko modua badutela.

La fecha de preceptividad del perfil lingüístico en aquellas dotaciones a las que corresponda un perfil preceptivo se fijará, dentro del periodo de planificación correspondiente, atendiendo a que posibilite la efectiva formación de los titulares de dichas dotaciones.

23. atala.– 1.– Euskal herri-administrazioek dagokien txostena eskatuko diote Hizkuntza Politikarako Sailordetzari, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 97.5 atalari jarraituz. Beharrezkoa izango da, beraz, txosten hori izatea lanpostuetan derrigortasun-datak eta hizkuntz eskakizunak izendatzeko edozein erabaki hartu aurretik.

Artículo 23.– 1.– Las administraciones públicas vascas deberán recabar de la Viceconsejería de Política Lingüística el preceptivo informe que prevé el artículo 97.5 de la Ley de Función Pública Vasca con carácter previo a la adopción de cualquier acuerdo relativo a la asignación de perfiles lingüísticos y preceptividades de los puestos de trabajo de sus plantillas.

2.– Horretarako, herri-administrazio bakoitzak dagokion proposamena bidaliko dio Hizkuntza Politikarako Sailordetzari, honako dokumentazio honekin batera:

2.– A estos efectos, la administración pública afectada remitirá a la Viceconsejería de Política Lingüística la correspondiente propuesta, acompañada de la siguiente documentación:

a) indarrean dagoen lanpostu-zerrenda.

a) Relación de puestos de trabajo vigente.

b) lanpostuen titular direnen edo lanpostua betetzen ari direnen izen-abizenak, jaiotze-data eta euskara-maila zehazturik.

b) Identificación de los titulares y ocupantes de los puestos de trabajo, con detalle de su fecha de nacimiento y de su nivel de conocimiento de euskera.

c) sortzekoak diren lanpostuen ezaugarriak, administrazioaren barruan duten tokia.

c) Descripción e incardinación de los puestos de trabajo de nueva creación en la estructura administrativa.

d) lanpostuaren zereginetan aldaketarik badago eta, horren eraginez administrazio-egituran ere aldaketak sortzen badira eta, horri lotuta, komenigarritzat jotzen bada derrigortasun-datak eta hizkuntz eskakizunak aldatzea, orduan, txostena osatu beharko da hori azaltzeko.

d) En su caso, memoria explicativa de las modificaciones de tipo funcional que a su vez supongan modificaciones de estructura que justifiquen la conveniencia de alterar la asignación de perfiles lingüísticos o de preceptividades.

3.– Proposamena eta aurreko atalean jakinarazitako dokumentazioa jasota, Hizkuntza Politikarako Sailordetzak txostena osatuko du horretaz hilabete baino lehen.

3.– Recibida la propuesta con la documentación reseñada en el anterior apartado, la Viceconsejería de Política Lingüística emitirá su informe en plazo no superior a un mes.

4.– Hizkuntza Politikarako Sailordetzak egindako txosten hori jaso ondoren, herri-administrazioaren gobernu-organoak hizkuntz eskakizunak eta, hala badagokio, derrigortasun-datak ezartzeko erabakia hartuko du. Era berean, horren arabera lanpostu-zerrendan egin beharreko aldaketak egitea onartuko du. <FONT FACE="Fuente294"

4.– Recibido el informe de la Viceconsejería de Política Lingüística, el órgano de gobierno de la administración pública adoptará el acuerdo relativo a la asignación de perfiles lingüísticos y, en su caso, determinación de fechas de preceptividad, y aprobará la incorporación de las correspondientes modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo.

BOSGARREN ATALBURUA

CAPITULO QUINTO

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2> Sindikatuen partaidetzaz.

De la participación sindical.

24. atala.– Herri-administrazio bakoitzak aholku eskatu beharko die Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 102.1. atalean aurrikusitako sindikatu eta erakunde sindikalei:

Artículo 24.– Los sindicatos y organizaciones sindicales previstos en el art. 102.1 de la Ley de Función Pública Vasca, deberán ser consultados por la Administración Pública respectiva:

a) herri-administrazio bakoitzak euskararen erabilera normalizatzeko egin behar duen plana osatzerakoan eta plan hori ebaluatzerakoan.

a) En el proceso de elaboración del Plan de Normalización del Uso del Euskera que deberá realizarse por cada Administración Pública, así como en el correspondiente proceso de evaluación de aquél.

b) lanpostuei hizkuntz eskakizunak eta derrigortasun-datak ezartzerakoan, lanpostu-zerrendetan egon daitezkeen aldaketak egin aurretik.

b) En el proceso de asignación de los perfiles lingüísticos y preceptividades a los puestos de trabajo previo a la incorporación de las correspondientes modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo.

25. atala.– 1.– Herri-administrazioek, nork bere esparruan, euskararen erabilera normalizatzeko plana administrazio horretan nola ari den garatzen jakinaraziko diete aurreko atalean adierazitako sindikatu eta erakunde sindikalei.

Artículo 25.– 1.– Las Administraciones Públicas, en el ámbito que les sea propio, informarán a las organizaciones sindicales y sindicatos señalados en el Artículo anterior del desarrollo del plan de normalización del uso del euskera de su propia Administración.

2.– Era berean, Eusko Jaurlaritzak euskal herri-administrazioetan hizkuntza normalizatzeko prozesua oro har nola ari den garatzen jakinaraziko die aldiro-aldiro aipatutako erakunde sindikalei.

2.– Asimismo, el Gobierno Vasco informará periódicamente a las referidas organizaciones sindicales del desarrollo

3.– Atalburu honetan ezarritakoak, dena den, uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 8. atalak Funtzio Publikoaren Euskal Batzordeari emandako ahalmenak errespetatu beharko ditu beti.

general del proceso de normalización lingüística de las Administraciones Públicas Vascas.

<FONT FACE="Fuente294" SEIGARREN ATALBURUA

3.– Lo establecido en el presente Capítulo se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de las competencias atribuidas por el art. 8 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, al Consejo Vasco de la Función Pública.

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2> Hizkuntz eskakizunen egiaztatzea eta lanpostuak betetzeko hautaketa-prozesuetan hauek baloratzeko modua.

CAPITULO SEXTO

Hizkuntz eskakizunen erregistroa.

Acreditación de los perfiles lingüísticos y su consideración en los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo.

26. atala.– Derrigortasun-data igarota duten lanpostuak betetzerakoan, ezarritako hizkuntz eskakizuna gainditu duten pertsonak hartuko dira, bai herri-administrazioen zerbitzuan jarduteko langileak aukeratzeko prozesuetan, bai lanpostuak betetzekoetan.

Registro de perfiles lingüísticos.

27. atala.– Lanpostuak hizkuntz eskakizunari dagokion derrigortasun-data ezarrita duenean, beharrezkoa izango da horren berri ematea enplegu-eskaintza publikoetan eta hautaketa-prozesuetarako zein lanpostuak betetzeko deialdietan.

Artículo 26.– La cobertura de puestos de trabajo con fecha de preceptividad vencida se deberá realizar con personas que cumplan los perfiles lingüísticos establecidos bien se trate de procedimientos de selección de personal al servicio de las Administraciones Públicas bien de procesos de provisión de puestos.

28. atala.– 1.– Euskal herri-administrazioen zerbitzupeko langile izateko hautaketa-prozesuetan hizkuntz eskakizuna betetzea derrigorrezkoa denean, eskakizun hori egiaztatzea eska liteke, deialdiaren oinarrietan ezarritakoaren arabera, hautaketa-probetan bertan edo langile finko izan aurretik egin beharreko formakuntza-ikastaroan nahiz praktikaldian.

Artículo 27.– La fecha de preceptividad de los perfiles lingüísticos de los puestos de trabajo que la tengan asignada, deberán necesariamente hacerse constar en las Ofertas Públicas de Empleo y en las convocatorias de procesos de selección y de provisión de puestos.

2.– Ikastaro eta praktikaldian parte hartu ahal izateko beharrezkoa izango da hautaketa-proben bitartez lanpostua betetzeko eskatzen den hizkuntz eskakizuna baino bi maila beheragokoa betetzen dela aurretiaz egiaztatzea. Salbuespen izango dira lehen eta bigarren hizkuntz eskaizunak. Kasu horietan euskara meritu modura baloratuko da hautaketa-probetan.

Artículo 28.– 1.– En los procesos de selección para el acceso a la condición de empleado al servicio de las Administraciones Públicas Vascas, el cumplimiento del perfil lingüístico, cuando éste sea preceptivo, podrá ser exigido, según se determine en las bases de la convocatoria, mediante su acreditación en las pruebas selectivas, o en el curso de formación y período de prácticas previos al acceso a la condición de empleado fijo.

29. atala.– Barne-sustapenaren bidez betetzen diren lanpostuetan ere atalburu honetako aurreko ataletan jasotakoa ezarriko da.

2.– Para el acceso al curso y periodo de prácticas será necesario haber acreditado previamente, a través de las pruebas selectivas, el cumplimiento de perfil inferior en dos niveles al exigido para la cobertura de la plaza, salvo que el perfil que corresponda al puesto sea el uno o el dos, en cuyo caso el conocimiento del euskera se valorará como mérito en las pruebas selectivas.

30. atala.– Zerbitzu-eginkizunen kasuan, alde batera utzita langileak egiaztatuta behar duela bere lanpostuari dagokion hizkuntz eskakizuna baldin eta hizkuntz eskakizun horrek derrigortasun-data ezarrita baldin badauka, zerbitzu-eginkizunetan betetzen ari den lanpostuaren hizkuntz eskakizuna egiaztatu beharko du langileak lanpostu berriak ere derrigortasun-data ezarrita baldin badauka.

Artículo 29.– Lo dispuesto en los artículos anteriores del presente capítulo será igualmente de aplicación para el acceso por promoción interna.

31. atala.– 1.– Bai langileak aukeratzeko, bai lanpostuak betetzeko, euskara ezagutzea meritu modura hartzerakoan egin beharreko balorazioa, Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 98.4. atalean ezarritakoaren araberakoa izango da. Hautaketa-prozesu osoan guztira eta gehienez jota lor daitekeen puntuazioa aintzakotzat hartuta, euskararen ezagutzari emango zaizkion portzentaiak ondorengo hauexek izango dira, ez txikiagoak, ez handiagoak:

Artículo 30.– En los supuestos de comisiones de servicios, con independencia de que el empleado deba tener acreditado el cumplimiento del perfil lingüístico respecto del puesto del que es titular si el mismo tiene carácter preceptivo, se deberá en todo caso cumplir el perfil lingüístico del puesto que se desempeña en régimen de comisión de servicios cuando éste igualmente tenga carácter preceptivo.

1. eta 2. <FONT FACE="Fuente294" H.E. <FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>- %5etik %10era.

Artículo 31.– 1.– La ponderación del conocimiento de euskera como mérito, tanto en la selección como en la provisión de los puestos de trabajo, se hará conforme a lo establecido en el articulo 98.4 de la Ley de la Función Pública Vasca, sin que el porcentaje que represente pueda ser inferior en ningún caso, ni superior, a los siguientes porcentajes de la puntuación máxima alcanzable en el resto del proceso selectivo:

3. eta 4. <FONT FACE="Fuente294" H.E. <FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>- %11tik %20ra.

Perfiles 1 y 2 - 5 % al 10%.

2.– Dena den, administrazio bakoitzeko kidego edo eskala berean hutsik dauden lanpostuetarako baremazio-portzentaia beti bera izango da eta eskala horretan nagusitzen den hizkuntz eskakizunaren arabera ezarriko da. 32. atala.– 1.– Euskal herri-administrazioen zerbitzuan diharduten langileek hizkuntz eskakizunak betetzen dituztela

Perfiles 3 y 4 - 11% al 20%.

egiaztatzeko, honako bide hauek daude:

2.– En cualquier caso el porcentaje de baremación será idéntico para las diferentes vacantes de un mismo cuerpo o escala de cada administración, estableciéndose en función del Perfil Lingüístico predominante en el mismo.

a) Administrazioan lanpostuak betetzeko hautaketa-prozesuetan edo barne-sustapenerako deialdietan, horretarako berariaz egiten diren probak. b) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak edo edozein euskal herri-administraziok, berariaz helburu horretarako eta 33. atalean xedatutakoaren arabera, egindako ohiko zein aldian aldiko deialdiak.

Artículo 32.– 1.– La acreditación del cumplimiento de los perfiles lingüísticos por el personal al servicio de las Administraciones Públicas Vascas se llevará a cabo:

c) Ohiko deialdiez gainera, 34. atalean ezarritakoaren arabera, premia- eta salbuespen-kasuetan, berariaz horretarako egingo diren probak.

a) Mediante las pruebas que al efecto se celebren en los procesos de selección de personal o en los convocados para la provisión interna de puestos de trabajo.

2.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak euskal herri-administrazioetan sartzeko hautaketa-prozesuetako epaimahai kalifikatzaileetan izan behar duen ordezkaritzaz gainera, deialdietan eskatutako hizkuntz eskakizuna egiaztatzeko probetan ere hartuko du parte erakunde horretako beste ordezkari batek. Era berean, xedea bera izanik, ordezkaritza hori beharrezkoa izango da lanpostuak betetzeko lehiaketetako batzorde kalifikatzaileak osatzerakoan, baita aldiro-aldiro zein berariaz egindako gainerako deialdietan ere.

b) A través de las convocatorias ordinarias y periódicas que, con esa finalidad, y conforme a lo que se dispone en el artículo 33, se realicen por el Instituto Vasco de Administración Pública o por cualquiera de las Administraciones Públicas Vascas. c) Mediante las pruebas específicas que al efecto se celebren, conforme a lo que se dispone en el artículo 34, en supuestos excepcionales y de urgencia al margen de las convocatorias ordinarias.

33. atala.– Hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko ohiko zein aldian aldiko prozesuak, lanpostuetarako hautatu eta horiek betetzeko direnak salbuespen direla, era honetan garatuko dira:

2.– Sin perjuicio de la representación que al Instituto Vasco de Administración Pública corresponde en los Tribunales calificadores de los procesos selectivos de acceso a las Administraciones Públicas Vascas, un representante de dicho Instituto formará parte de los mismos en aquellas pruebas que estén destinadas a la acreditación del Perfil Lingüístico exigido en la convocatoria. Dicha representación será igualmente obligada, a los mismos efectos, en la composición de las comisiones calificadoras de los concursos para la provisión de los puestos de trabajo y en cualquiera otra convocatoria, regular o específica.

1.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, aldian-aldian, Autonomia Elkarteko Administrazioaren zerbitzuan diharduten langileek hizkuntz eskakizunak betetzen dituztela egiaztatzeko berariazko saioetarako deialdiak egingo ditu.

Artículo 33.– Los procesos ordinarios y periódicos de acreditación de perfiles, excluidos los que se realicen para selección y provisión de puestos, se desarrollarán de la forma siguiente:

Saioak, gutxienez, sei hilabeterik behin egingo dira.

1.– Por el Instituto Vasco de Administración Pública se convocarán, periódicamente, pruebas específicas destinadas a la acreditación del cumplimiento de los perfiles lingüísticos por personal al servicio de las Administraciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Era berean, beste euskal herri-administrazio batzuek horrela eskatzen diotenean ere, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak haien deialdietako saioak burutuko ditu.

La periodicidad de las pruebas será al menos de carácter semestral.

3.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen deialdiak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

2.– Asimismo, cuando así se le encomiende por cualquiera de las Administraciones Públicas Vascas, el Instituto Vasco de Administración Pública llevará a cabo las pruebas que correspondan a sus respectivas convocatorias.

4.– Dekretu honek hartzen duen esparruaren barruko gainerako administrazioek egindako deialdiak ere Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo dagokion lurralde historikoarenean argitaratuko dira, deialdiak foru-aldundi, Batzar Nagusi edo udalenak direnean. Deialdia egin duen administrazioaren zerbitzupean diharduten langileek bakarrik parte har dezakete bertan, langileen administrazio- zein lan-egoera edozein dela ere.

3.– Las convocatorias del Instituto Vasco de Administración Pública se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco.

5.– Atal honetan aipatutako prozesuetan parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea ez da inola ere hamar egun naturalekoa baino laburragoa izango. Epea amaituta, onartutako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratuko du deialdia egiten duen administrazioak eta erreklamazioak aurkezteko epea zabalduko du; epe hori zazpi egun naturalekoa izango da gutxienez. Esandako epea amaitu eta aurkeztutako erreklamazioen gaineko erabakia hartu ondoren, onartutako izangaien behin-betiko zerrenda argitaratuko da.

4.– Las convocatorias realizadas por las demás Administraciones comprendidas en el ámbito de aplicación del presente Decreto se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco, o en el del Territorio Histórico respectivo cuando se efectúen por Diputaciones Forales, Juntas Generales o Ayuntamientos, y a las mismas únicamente podrá concurrir el personal al servicio de la Administración convocante, cualquiera que sea su situación administrativa o laboral.

6.– Argitalpena egiteko beste eraren bat deialdian bertan zehazten ez bada, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo, bestela, dagokion lurralde historikoko aldizkarian argitaratuko dira onartu eta bazter utzitako izangaien zerrendak.

5.– El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en los procesos a que se refiere este Artículo no será, en ningún caso, inferior a diez días naturales. Finalizado el mismo, la Administración convocante hará pública la relación provisional de aspirantes admitidos, concediendo un plazo no inferior a siete días naturales para formular reclamaciones. Concluido dicho plazo y resueltas las reclamaciones presentadas, se hará pública la relación definitiva de aspirantes admitidos.

7.– Epaitu beharreko proben edukiak nolakoak diren kontuan hartuta osatuko dira epaimahai kalifikatzaileak. Epaimahaikiderik gehienak karrerako funtzionarioak edo langile finkoak izango dira eta 4. hizkuntz eskakizuna egiaztatuta izan beharko dute. Dena den, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak antolatutako deialdiak ez izan arren, erakunde horretako ordezkari batek egon beharko du epaimahaietan.

6.– Salvo que en la convocatoria se determine otra forma distinta de publicación, las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos se harán públicas en el Boletín Oficial del País Vasco o, en su caso, en el del Territorio Histórico correspondiente.

8.– Deialdietan, edozein herri-administraziok egindakoak izanda ere, beste bigarren saio edo konparaziozko azterketa batzuk egingo direla jasoko da. Lehenengoak egin eta sei hilabete igaro baino lehen burutuko dira bigarrenak eta lehenengoetara aurkeztu arren gainditzerik lortu ez duten izangaiak baino ezingo dira aurkeztu.

7.– La composición de los Tribunales Calificadores se ajustará al contenido de las pruebas que les corresponda juzgar, y los miembros que las integren mayoritariamente serán funcionarios de carrera o personal laboral fijo con Perfil Lingüístico acreditado 4. En todo caso, en dichos Tribunales figurará, cuando se trate de convocatorias no efectuadas por el Instituto Vasco de Administración Pública un representante de este último.

9.– Deialdietako saioen emaitzak, izangaiek egiaztaturiko hizkuntz eskakizunen azalpena eginez, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo, bestela, bakoitzaren lurralde historikoko aldizkarian argitaratuko dira. 10.– Azterketen emaitzak argitaratzen direnean hasita izango dituzte ondorioak hizkuntz eskakizunen egiaztapenek.

8.– Las convocatorias, cualquiera que sea la Administración Pública que las efectúe, contemplarán la realización de unas segundas pruebas o exámenes de contraste, que se celebrarán dentro del plazo de seis meses desde la realización de las primeras, y a las que únicamente podrán concurrir aquellos aspirantes que habiéndose presentado no hubieran superado aquéllas.

34. atala.– Proba bereziak egin ahal izango dira, ezohiko egoeretan hizkuntz eskakizuna egiaztatzeko premia handia dagoenean eta deialdi arruntetan edo aldirokoetan proba horiek ezin egin daitezkeenean. Horrelakoetan ere, 7. idazatiaren 33. atalean ezarritakoari jarraituko zaio.

9.– El resultado de las pruebas convocadas, con expresión de los perfiles lingüísticos acreditados por los aspirantes, se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco o, en su caso, en el del Territorio Histórico correspondiente.

Gainerako gorabeherak, besteak beste, esparrua, epeak eta bestelako argibideak, probak iragartzeko deialdian bertan jakinaraziko dira. Proba horiek Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak egingo ditu Euskal Autonomia Elkartearen Administrazioaren zerbitzuan diharduten langileak badira edo beste herri-administrazio batzuek horrela eskatuz gero. Era berean, herri-administrazioek eurek ere egin ahal izango dituzte proba horiek, nork bere esparruan.

10.– Los efectos relativos a la acreditación de los perfiles se producirán desde la publicación de los resultados de las pruebas.

35. atala.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak finkatuko du hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko proben edukia eta forma. Era berean, berak finkatuko ditu ikasteko egitarauak eta metodologiak ere, era horretara, hizkuntz eskakizun bakoitzaz jabetzeko bidea errazagoa izan dadin. Herri-administrazio guztietan nahita nahiez errespetatu beharko dira arlo horietan ezarritako jarraibideak.

Artículo 34.– Podrán realizarse procesos específicos, que se atendrán a lo señalado en el apartado 7 del artículo 33, para responder a necesidades urgentes de acreditación de perfil lingüístico en supuestos excepcionales a los cuales no se acomoden las convocatorias ordinarias y periódicas. El resto de cuestiones tales como ámbito, plazos y demás circunstancias se señalarán en el mismo anuncio de las pruebas, que serán realizadas por el Instituto Vasco de Administración Pública si se trata de personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma o si así se lo encomiendan otras Administraciones Publicas. Igualmente podrán ser realizadas por cualquiera de las Administraciones Públicas, para su ámbito.

Proba horietan kontuan hartuko dira euskarak dituen euskalkiak.

Artículo 35.– El Instituto Vasco de Administración Publica determinará el contenido y forma de las pruebas destinadas a la evaluación del cumplimiento de los perfiles lingüísticos. Asimismo establecerá los programas y métodos de formación destinados a facilitar el conocimiento de cada Perfil Lingüístico, que serán de común y obligada aplicación en las Administraciones Públicas Vascas.

Era berean, lehen eta bigarren hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko probetan, edukiak moldatu eta egokitu ahal izango dira azterketarien ama-hizkuntza aintzakotzat hartuta.

En dichas pruebas se tendrán en cuenta las diferentes variedades dialectales existentes.

36. atala.– Dekretu honetan ohartemandako moduan egiaztatutako hizkuntz eskakizunek balio osoa izango dute Dekretuan bertan adierazitakoari jarraituz, indarrean dagoen arauterian ohartemandako ondorioetarako eta euskal herri-administrazio guztien aurrean.

Igualmente se podrá adaptar el contenido de las pruebas destinadas a la evaluación del cumplimiento de los perfiles lingüísticos uno y dos en función de la primera lengua de los examinandos.

37. atala.– Hautaketa-probetan egiaztatutako hizkuntz eskakizunak, nahiz eta azterketa-prozesu horren bidez azterketaria administrazioan ez sartu, behin-betiko balioa izango du 2. 3. eta 4. hizkuntz eskakizunei dagokienez, eta, bi urteko balio-iraupena lehen hizkuntz eskakizuna denean.

Artículo 36.– Los perfiles lingüísticos acreditados a través de las formas previstas en este Decreto serán válidos en los términos que fija el presente Decreto a cualquiera de los efectos previstos en la normativa vigente y ante la totalidad de las Administraciones Públicas Vascas.

Lehen hizkuntz eskakizunaren egiaztapen-epea proba egiten den egunetik hasita hartuko da kontuan. Epearen kontaketa eten egingo da, euskal administrazio publikoetan aldi baterako lanpostua duten langile publikoak horretan ari diren bitartean.

Artículo 37.– Los perfiles lingüísticos acreditados en procesos selectivos por aquellos aspirantes que no hubieran llegado a acceder a la condición de empleado al servicio de la administración pública en virtud de los mismos, tendrán validez por tiempo indefinido en el caso de los perfiles lingüísticos 2, 3 y 4 y validez temporal de dos años en el caso del perfil lingüístico 1.

38. atala.– 1.– Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan diharduten langileek Dekretu honetan finkatutako moduetakoren batean egiaztatzen dituzten hizkuntz eskakizunak Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundean sortutako hizkuntz eskakizunen erregistroan jaso eta inskribatuko dira.

El plazo de validez de la acreditación del perfil lingüístico 1 comenzará a computarse a partir de la fecha de realización de la prueba. El cómputo del plazo se interrumpirá en el caso de los empleados públicos de carácter no permanente de las administraciones públicas vascas mientras dure la relación de servicio.

2.– Erregistroan, pertsona bakoitzari buruzko identifikazio-datuekin batera, honako argibideok ere jasoko dira: zein administraziotan diharduen lanean, zein kidego, eskala edo mailatakoa den, egiaztatutako hizkuntz eskakizuna eta egiaztapen-data.

Artículo 38.– 1.– Los perfiles acreditados por personal al servicio de las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi en cualquiera de las formas previstas en este Decreto se inscribirán en el Registro de Perfiles Lingüísticos constituido en el Instituto Vasco de Administración Pública.

3.– Erregistro honetan inskribatuko dira, hala badagokio, salbuespen-kasuak, baita horretarako arrazoiak eta datak ere. Horrez gainera, aurreko zatian eskatutako argibide berak jasoko dira, hau da, langileari buruzko datuak eta lanpostuari dagozkionak.

2.– La inscripción contendrá, además de la identificación de cada persona, la Administración en la que presta sus servicios, el cuerpo, escala o categoría al que pertenece, así como el perfil lingüístico acreditado y la fecha de acreditación.

39. atala.– 1.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak epaimahaietan edo batzorde kalifikatzaileetan izango dituen ordezkariak, proba bakoitzean egiaztatutako hizkuntz eskakizunen berri emango dio <FONT FACE="Fuente294" HAEE <FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>ri. Erakunde horrek egingo ditu ofizioz erregistroko oharpenak eta interesatuei emango die horren berri.

3.– En el Registro se inscribirán, en su caso, las exenciones y las razones y fecha de concesión de las mismas, con las mismas determinaciones establecidas en el apartado anterior relativas a la identidad del titular del puesto y al puesto de trabajo.

2.– Erregistroko inskribapenek eta horietatik egindako egiaztapenek, dagokion hizkuntz eskakizuna betetzen dela egiaztatzeko balioko dute, bai interesatuarentzat berarentzat, baita edozein euskal herri-administrazioren aurrean ere.

Artículo 39.– 1.– Los representantes del Instituto Vasco de Administración Pública en los Tribunales o Comisiones Calificadoras pondrán en conocimiento del mismo los perfiles lingüísticos acreditados en las correspondientes pruebas. El citado Instituto efectuará de oficio las anotaciones comunicándolo a los afectados.

3.– Hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko egingo diren ohiko zein aldiroko proben emaitzak 33. atalaren 9. idazatian adierazitako moduan argitaratuko dira baina, horrez gainera, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak aldiro-aldiro, gutxienez sei hilabetero, Dekretu honetan ezarritako egiaztapen-bideak erabilita izan diren egiaztapenen zerrendak argitaratuko ditu.

2.– Las anotaciones en el registro, así como las certificaciones que de ellas se expidan, darán fe para el interesado y ante cualquier Administración Pública Vasca, del cumplimiento del perfil correspondiente.

40. atala.– 1.– Hizkuntz eskakizunen egiaztapenak jasoko dituen erregistroan eranskin bat ere egongo da honako kasu hauek zehazteko:

3.– Sin perjuicio de la publicación de los resultados de las pruebas ordinarias y periódicas de acreditación de perfiles lingüísticos que se prevé en el apartado 9 del artículo 33, el Instituto Vasco de Administración Pública publicará, a efectos informativos, en el Boletín Oficial del País Vasco con periodicidad, al menos, semestral, las relaciones de acreditaciones que se vayan produciendo en virtud de cualquiera de las formas de acreditación previstas en este Decreto.

a) Hautaketa-prozesuren batean zehar hizkuntz eskakizun zehatzen bati dagokion maila erakutsi bai, baina prozesu horren baitako hautaketa-ikastaroa edo probaldia gainditzeke dutenak.

Artículo 40.– 1.– El registro de acreditaciones de perfiles lingüísticos contendrá un apéndice en el que constarán:

b) Deialdiko oinarri-arauetan horrela oharteman delako, eskatutako hizkuntz eskakizuna baino beheragoko mailaren bat egiaztatuta izan eta praktikaldia amaitu orduko bere lanpostuari dagokion maila gainditzeko dutenak.

a) Aquellos supuestos de quienes, habiendo demostrado el nivel correspondiente a un determinado perfil lingüístico en el curso de un proceso selectivo se hallaren pendientes de superar el curso selectivo o período de prácticas inherente a tal proceso.

c) Hautaketa-prozesuetan hizkuntz eskakizunen bat egiaztatu bai, baina karrerako funtzionari edo langile finko izatea lortu ez dutenak. Egiaztatutakoa lehenengo hizkuntz eskakizuna denean, behin-behineko inskribapena egingo da eta aldi baterako balioa izango du.

b) Aquellos que, por contemplarlo así las bases de la convocatoria, han acreditado algún perfil inferior al exigido, y tienen pendiente de superar el que corresponde a su puesto antes de la finalización del período de prácticas.

d) Bitarteko funtzionarioa edo aldibaterako lan-kontratua duen langilea izanda, hizkuntz eskakizunen bat egiaztatu dutenak. Egiaztatutakoa lehenengo hizkuntz eskakizuna denean, behin-behineko inskribapena egingo da eta honek aldi baterako balioa izango du. Lan-kontratuko aldibaterako langileen kasuan, plantila organikoko lanposturik betetzen duen adierazi beharko da.

c) Aquellos que, en procesos selectivos, hayan acreditado algún perfil, sin alcanzar la condición de funcionario de carrera o laboral fijo, inscribiéndolos con carácter provisional y validez temporal en el caso de que el perfil acreditado se trate del perfil lingüístico 1.

2.– Administrazioek, hautaketa-prozesua bukatuta karrerako funtzionarioa izendatzen dutenean edo langile bati behin-betiko lan-kontratua egiten diotenean, horren berri emango diote <FONT FACE="Fuente294" HAEE<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>ri, egiaztatutako hizkuntz eskakizunei buruz jaso beharreko datuak jaso ditzan egiaztapen-erregistroan.

d) Aquellos que teniendo la condición de funcionario interino o de personal laboral temporal hayan acreditado algún perfil, inscribiéndolos con carácter provisional y validez temporal en el caso de que el perfil acreditado se trate del perfil lingüístico 1. En el caso del personal laboral temporal deberá indicarse, en su caso, si ocupa un puesto de trabajo de la plantilla orgánica.

<FONT FACE="Fuente294"

2.– Las administraciones deberán dar cuenta al IVAP del nombramiento como funcionario de carrera o de la formalización del contrato laboral indefinido que resulte de la terminación del proceso selectivo a fin de realizar las anotaciones oportunas de los perfiles acreditados en el registro de acreditaciones de perfiles lingüísticos.

ZAZPIGARREN ATALBURUA

CAPITULO SÉPTIMO

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2> Baliokidetasunak eta salbuespen-arauak.

Convalidaciones y régimen de exenciones.

41. atala.– Euskal herri-administrazioetan hizkuntz eskakizunak betetzen direla egiaztatzeko agirietan, baliokidetzat joko dira honako hauek:

Artículo 41.– A los efectos de acreditación de perfiles lingüísticos en las administraciones públicas vascas quedan convalidados:

1.– Hirugarren hizkuntz eskakizunaren baliokideak:

1.– con el PL 3:

a) <FONT FACE="Fuente294" EGA <FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>eta baliokideak diren egiaztagiri zein diplomak. b) Hezkuntza-sistemako <FONT FACE="Fuente294" HE2.

a) el EGA y certificados o diplomas equivalentes.

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>2.– Bigarren <FONT FACE="Fuente294" HE<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>aren baliokideak:

b) el PL2 del sector docente.

a) Hizkuntza Eskola Ofizialeko euskarako 4. maila gainditua. b) Hezkuntza-sistemako <FONT FACE="Fuente294" HE1.

2.– con el PL 2:

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>Langileek, aurreko atalean zehaztutako kasuetan sartzen direnean, beharrezkoa den dokumentazioa aurkeztuko dute dagokion administrazioan.

a) la superación del 4.º curso de euskera de la Escuela Oficial de Idiomas.

42. atala.– Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 97.3 atalean ezarritakoaren arabera, ondorengo hauek ez dute hizkuntz eskakizunen derrigortasun-araudi orokorra bete beharrik izango, euren lanpostuei dagokienez:

b) el PL1 del sector docente.

a) Plangintzaldietako bakoitza hasterakoan 45 urtetik gora dutenek, interesatuak eurak aurretiaz ados egonez gero.

El personal afectado por lo previsto en este artículo presentará ante la administración correspondiente la documentación precisa.

b) Oinarrizko Batxilerra edo Oinarrizko Heziketa Orokorra gainditu ez duten pertsonak. Ez dira kontuan hartuko, eskolatze-egiaztagiria dela eta, legeak beste helburu batzuetarako ezarritako baliokidetzak edo baliozkotzeak.

Artículo 42.– Conforme a lo dispuesto en el art. 97.3 de la Ley de la Función Publica Vasca estarán exentos del cumplimiento del régimen general de preceptividad de los perfiles lingüísticos en relación al puesto de trabajo del que son titulares:

c) Minusbaliotasun fisiko edo psikologikoak izanik, gaur egun helduen hizkuntz trebakuntza eta gaitasuna lortzeko erabiltzen diren programen bidez euskaraz ikasteko eragozpenak edo ezintasunak dituzten pertsonak.

a) Quienes superen la edad de 45 años al comienzo de cada Periodo de Planificación, previa conformidad del interesado.

d) Hizkuntzak ikasteko prozesuan ezinbestekoa den gutxieneko trebetasun-gaitasunik ez duten pertsonak, ezintasun hori ageri-agerikoa eta egizatatua denean.

b) Aquellas personas cuyo nivel de estudios realizados no alcanzara el de Bachiller Elemental o el de Educación General Básica, prescindiendo de las equivalencias y convalidaciones que contemple el ordenamiento jurídico a otros fines respecto al certificado de escolaridad.

43. atala.– 1.– Derrigorrezko azken eguna heltzen denean, lanpostuaren titularra zerbitzuan edo lan-harremanak eten gabe bere lanpostua gordetzeko eskubidea eman dion beste edozein egoera administratibotan aurkitzen bada, hamazortzi hilabeteko salbuespena emango zaio, berriro zerbitzura itzultzen denetik edo lan-harremanak hasten direnetik kontatuta, hizkuntz eskakizuna lehenengoa edo bigarrena denean; hirugarren edo laugarren hizkuntz eskakizunaren kasuan, ostera, hiru urtekoa emango zaio.

c) Las personas afectadas de minusvalías físicas o psíquicas que imposibiliten o dificulten el aprendizaje del euskera mediante los programas actualmente vigentes de formación y capacitación lingüística de adultos.

2.– Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 97.4 atalean ezarritakoari jarraituz, lanpostuetarako hautaketetan eta horiek betetzeko prozesuetan derrigorrez gainditu beharreko hizkuntz eskakizuna 4.a denean, lehiakide batek ere egiaztatzen ez badu, lanpostu horri 3. hizkuntz eskakizuna ezarriko zaio, baina deialdi horretako lanpostua betetzeko baino ez da izango.

d) Aquellas personas en las que concurra carencia manifiesta y contrastada de las destrezas aptitudinales necesarias en el proceso de aprendizaje del idioma mediante los programas actualmente vigentes de formación y capacitación lingüística de adultos.

44. atala.– Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna egiaztatu ez delako lanpostutik kentzeko espedientea hasi eta gero, izapideak egiten ari diren garaian lortzen badu eskakizun hori lanpostuaren titularrak, espedientea ofizioz gordeko da artxiboan.

Artículo 43.– 1.– Cuando, al vencimiento de la Fecha de Preceptividad, el titular de un puesto se encuentre en cualquier situación administrativa distinta a la de servicio activo, o de suspensión de la relación laboral que comporte la reserva del puesto de trabajo, el cumplimiento del perfil será objeto de exención por un plazo de dieciocho meses a partir del reingreso al servicio activo o la reanudación de la relación laboral, cuando el perfil asignado sea el uno o el dos, y de tres años si se trata del tres o del cuatro.

45. atala.– Hizkuntz eskakizunak betetzerakoan, Dekretu honen 42. atalean finkatutako salbuespenei dagokien espedientea, langileak zein administraziotan diharduen, hantxe hasiko dira, bai interesatuak berak hala eskatuta, bai ofizioz. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eskaera arrazoitua egin ahal izango dio administrazio bakoitzeko organo aginpidedunari helburu horrexekin.

2.– De conformidad con lo establecido en el Artículo 97.4 de la Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca, en los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo con Perfil Lingüístico 4 preceptivo, caso de no acreditarse éste por ninguno de los aspirantes se aplicará a dicho puesto el Perfil Lingüístico 3 a los únicos efectos de cobertura en tal convocatoria.

46. atala.– Hizkuntz eskakizunak betetzeko salbuespenak direla eta, Dekretu honen 42. atalean finkatutako salbuespen-espedienteari hasiera emateko, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da, salbuespen-motaren arabera:

Artículo 44.– Iniciado un expediente de remoción por no haberse acreditado el perfil preceptivo, si el titular del puesto de trabajo lo acreditara durante su tramitación, se procederá de oficio al archivo de tal expediente.

a) Plangintzaldietako bakoitza hasterakoan 45 urtetik gora izanez gero:

Artículo 45.– El expediente relativo a las exenciones en el cumplimiento de los perfiles lingüísticos determinadas por el Artículo 42 del presente Decreto se iniciará en la Administración en la que el interesado preste sus servicios, tanto a solicitud del propio interesado como de oficio. El Instituto Vasco de Administración Pública podrá a tal fin dirigir peticiones razonadas al órgano competente de la administración correspondiente.

– Salbuespen-eskaera edo interesatuaren adostasuna.

Artículo 46.– Para la iniciación de expedientes relativos a las exenciones previstas en el artículo 42 deberá concurrir la siguiente documentación según los diferentes supuestos:

– Jaiotze-egiaztagiria.

a) Por superación de la edad de 45 años al comienzo de cada periodo de planificación:

b) Oinarrizko Batxilerra edo Oinarrizko Heziketa Orokorra gainditu ez bada:

– solicitud de exención, o conformidad del interesado.

– Salbuespen-eskera edo interesatuaren adostasuna.

– certificado de nacimiento.

– Interesatuak egindako zinpeko aitorpena. Bertan adieraziko da interesatuak ez duela Oinarrizko Batxilerra edo Oinarrizko Heziketa Orokorra lortu edo gainditu.

b) Por nivel de estudios realizados inferior a Bachiller Elemental o Educación General Básica:

c) Minusbaliotasun fisiko edo psikologikoak izanez gero eta, horren eraginez, gaur egun helduen hizkuntz trebakuntza eta gaitasuna lortzeko erabiltzen diren programen bidez euskaraz ikasteko eragozpenak edo ezintasunak izanez gero:

– solicitud de exención, o conformidad del interesado.

– Dagokion erakundean arlo horretaz arduratzen den organoak egindako egiaztagiria, bertan minusbaliotasuna zein den jakinarazita. Era berean, minusbaliotasunaren maila ere zehaztuko da eta, ahal izanez gero, minusbalia horrek hizkuntz ikasketan duen eragina ere bai.

– declaración jurada del interesado respecto a no haber realizado estudios cuyo nivel alcance o supere el de Bachiller Elemental o Educación General Básica.

– Espedientearen xede den langilea inoiz euskaltegiren batean edo batean baino gehiagotan ibilitakoa bada, euskaltegi horrek/horiek gai horretaz egindako txostena.

c) Por minusvalía física o psíquica que imposibilite o dificulte el aprendizaje de idiomas mediante los programas actualmente vigentes de formación y capacitación lingüística de adultos:

d) Gaur egun helduen hizkuntz trebakuntza eta gaitasuna lortzeko erabiltzen diren programen bidez hizkuntzak ikasteko prozesuan ezinbestekoa den gutxieneko trebetasun-gaitasunik izan ez, eta ezintasun hori ageri-agerikoa eta egiaztatua denean:

– Certificación de la minusvalía de que se trate emitida por el órgano correspondiente de la entidad competente, con expresión de su graduación y, siempre que ello sea posible, de su incidencia para el estudio de los idiomas.

– Langilearen hizkuntz gaitasun-prozesuaren garapena nolakoa izan den egiaztatzen duen dokumentua. Bertan emandako ordu-kopurua eta prozesuaren emaitza jasoko dira.

– Informe del euskaltegi o euskaltegis a que el empleado a que se refiera el expediente haya, en su caso, asistido.

– Espedientea interesatuak eskatuta tramitatzen denean, honek edozein hizkuntzari buruz lortutako ezagutza-maila adierazten duen titulu ofizialari buruzko zinpeko aitorpena aurkeztu beharko du.

d) Por carencia manifiesta y contrastada de las destrezas aptitudinales necesarias en el proceso de aprendizaje del idioma mediante los programas actualmente vigentes de formación y capacitación lingüística de adultos:

47. atala.– 42. ataleko a) eta b) idazatietan zehaztutakoak gertatuz gero, interesatua zein administraziotan diharduen, administrazio horretan erabakiko da zer salbuespen egin behar den, hala badagokio. Ondoren, administrazio berak langileen erregistroan jasoko du hori eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari igorriko dio horren kopia bat, hark hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko erregistroan inskriba dezan.

– documentación acreditativa del desarrollo del proceso de capacitación lingüística del empleado, con indicación del número de horas y resultado del proceso.

48. atala.– 1.– 42. ataleko c) idazatiaren kasuan, espedienteari hasiera emateko dokumentazioa Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundera bidaliko da, han batzorde batek espedientea azter dezan. Erakunde horretako zuzendariak izendatuko du batzorde hori eta teknikariz eta medikuz osatuta egongo da honako era honetara:

– cuando el expediente se tramite a instancia del interesado, declaración jurada relativa a las titulaciones oficiales de conocimiento de cualquier idioma que ostente.

a) Foru-aldundietako bateko medikua. Mediku horren lanpostuak dituen zereginen artean, besteak beste, honako eginkizun honek egon behar du: minusbaliotasun fisiko edo/eta psikikoei buruzko espedienteetan txostenak edo erabaki-proposamenak egitea. Foru-aldundietako batek proposatuko du mediku hori.

Artículo 47.– En los supuestos recogidos en los apartados a) y b) del Artículo 42 la Administración a que el interesado pertenezca resolverá, en su caso, la exención que proceda, la hará constar en su registro de personal y enviará una copia de la misma al Instituto Vasco de Administración Pública, a fin de que se inscriba en el registro de acreditación de perfiles lingüísticos.

b) Heziketa berezian aditua den teknikaria, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak proposatua.

Artículo 48.– 1.– En el supuesto del Artículo 42 c), la documentación de inicio del expediente deberá remitirse al Instituto Vasco de Administración Pública, a fin de que los expedientes sean sometidos al estudio de una comisión de carácter técnico-médico, nombrada por el Director de dicho Instituto, y formada por los siguientes miembros:

c) Logopedian aditua den teknikaria, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak proposatua.

a) Un médico de cualquiera de las Diputaciones Forales cuyo puesto de trabajo contemple, entre sus funciones, las de informar o realizar propuestas de resolución en expedientes de minusvalías físicas y/o psíquicas, propuesto por una de las Diputaciones Forales.

d) Didaktikan aditua den teknikaria, <FONT FACE="Fuente294" HABE<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>ren zuzendariak proposatua.

b) Un técnico especialista en educación especial, propuesto por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

e) Batzordea aztertzen ari den salbuespena norentzat den eta langile hori zein administraziotakoa den aintzat hartuta, administrazio horretako ordezkari bat.

c) Un técnico especialista en logopedia, propuesto por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.

f) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariak proposatutako funtzionaria. Horixe arituko da batzordeko idazkari-zereginetan.

d) Un técnico especialista en didáctica, propuesto por el director de HABE.

g) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendaria edo berak izendatutako pertsona izango da batzorde horretako buru.

e) Un representante de la Administración al servicio de la cual trabaja el empleado cuya exención estudia la comisión.

2.– Batzorde horrek bere jarduera-arauak ezartzen ez dituen bitartean eta arauetan zehaztu gabe dauden kasuetan, batzordeak honako arau hauek aintzat hartuta jardungo du: azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Jardunbide Komunaren 30/1992 Legearen II. Izenburuko II. Atalburuan jasotakoak, alegia.

f) Un funcionario propuesto por el Director del Instituto Vasco de Administración Pública, que realizará las funciones correspondientes a la secretaría de la comisión.

3.– Batzordeak txostena egingo du hiru hilabete igaro baino lehenago eta, bertan, minosbaliotasun horrek gaur egun helduen hizkuntz trebakuntza eta gaitasuna lortzeko erabiltzen diren programen bidez euskaraz ikasteko ezintasunik edo eragozpenik ba ote dakarren zehaztuko du.

g) Ostentará la presidencia de la comisión el Director del Instituto Vasco de Administración Pública o la persona en quien delegue.

4.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak batzorde tekniko-medikoak osatutako txostena igorriko dio langile horri dagokion adminstrazioari, honek dagokion erabakia har dezan.

2.– En tanto la comisión no establezca sus propias normas de funcionamiento y en lo no previsto por éstas esta comisión funcionará de acuerdo con las normas contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.– Minusbaliotasun fisiko edo psikikoren bat izategatik salbuespena aitortzeko erabakia, langileari dagokion administrazioko langileen erregistroan jaso beharko da eta, ondoren, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari jakinarazi beharko zaio, honek hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko erregistroan inskriba dezan.

3.– La comisión emitirá en plazo no superior a tres meses, informe respecto a la imposibilidad o dificultad que la minusvalía, en cada caso, suponga para el aprendizaje del euskera mediante los programas actualmente vigentes de formación y capacitación lingüística de adultos.

49. atala.– 1.– Dekretu honen 42. d) atalean esandakoari dagokionez, hizkuntz eskakizuna ez betetzeko salbuespen-espedientea hasi ondoren, horri dagokion dokumentazio guztia Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundera bidaliko da.

4.– El Instituto Vasco de Administración Pública remitirá el informe de la comisión técnico-médica a la Administración a que pertenezca el interesado de cada expediente a fin de que esta última adopte la resolución pertinente.

2.– Aipatutako erakunde horrek honako hau egiaztatuko du: ea interesatuak lehen plangintzaldia hasi zenetik euskaraz gaitasuna lortzeko prozesurik bete duen ondorengo baldintza hauek aintzat izanik:

5.– La resolución que declarare haber lugar a la exención por minusvalía física o psíquica habrá de inscribirse en el registro de personal de la Administración de que se trate y comunicarse al Instituto Vasco de Administración Pública a efectos de su inscripción en el registro de acreditaciones de perfiles lingüísticos.

– Gaikuntza-prozesu etengabea izatea eta ikasleak hirurehun eskolordu hartzea. Ordu horiek ikasleak egindako ikastaroaldi osoaren ehuneko laurogeia osatuko dute gutxienez.

Artículo 49.– 1.– Iniciado el expediente de exención en el cumplimiento de los perfiles lingüísticos a que se refiere el Artículo 42 d), la documentación correspondiente al mismo deberá trasladarse al Instituto Vasco de Administración Pública.

– Gaikuntza-prozesu etena izatea eta ikasleak bostehun eskolordu hartzea. Ordu horiek, gutxienez, ikasleak egindako ikastaroaldi osoaren ehuneko laurogeia osatuko dute.

2.– Dicho Instituto comprobará si el interesado ha llevado a cabo, desde el inicio del primer periodo de planificación, un proceso de capacitación de euskera, con las siguientes condiciones:

3.– Adierazitako hori horrela izan arren, dagokion administrazioak, ofizioz zein interesatuak horrela eskatuta, salbuespena aitortzeko espedientea has dezake, 42. d) atalean ezarritako arrazoiak aintzat hartuta. Ondoren, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak dagokion erakundeak egindako proposamena aztertuko du ikasketa-prozesutik gaitasun eza larria ondorioztatzen den kasuetan.

– Proceso de capacitación ininterrumpido, en el que se hayan recibido trescientas horas de clase, las cuales supongan, al menos, el ochenta por ciento de la duración total de los diferentes cursos en los que tales horas se hubieran recibido, o,

4.– Beharrezkoa izango da batzorde tekniko batek espediente horiek denak begiratzea. Batzorde hori Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariak izendatuko du eta euskara-irakaskuntzan aditu diren pertsonez osatuta egongo da honako era honetara:

– Proceso de capacitación discontinuo, en el que se hayan recibido quinientas horas de clase, las cuales supongan, al menos, el ochenta por ciento de la duración total de los diferentes cursos en que tales horas se hubieran recibido.

a) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko bi kide.

3.– No obstante lo anterior, la Administración afectada podrá incoar, de oficio o a instancia del empleado interesado, el expediente de declaración de exención por la causa prevista en el Artículo 42 d) y el Instituto Vasco de Administración Pública estudiará la propuesta formulada por la Administración afectada cuando del proceso de aprendizaje se colija un supuesto grave de incapacidad.

b) Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeko bi kide, erakunde horretako zuzendariak izendatuak.

4.– Los expedientes serán sometidos al informe preceptivo de una comisión técnica formada por especialistas en enseñanza del euskera nombrada por el Director del Instituto Vasco de Administración Pública, comisión cuya composición será la siguiente:

c) Espedientean azaltzen den langileari dagokion administrazioak proposatutako kide bat. Hizkuntz gaikuntzan teknikari izan beharko du kide horrek. Eskaera egiten denetik hasita hamabost eguneko epean kide hori proposatzen ez bada, dena delako administrazioak batzordekide hori bertako kide izateari uko egiten diola ulertuko da.

a) Dos vocales del Instituto Vasco de Administración Pública.

d) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko kideetako bat izango da idazkaria eta erakunde horretako zuzendariak izendatuko du.

b) Dos vocales del Instituto para la Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos, propuestos por el Director del citado Instituto.

e) Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendaria edo berak izendatutako pertsona izango da batzorde horretako buru.

c) Un vocal propuesto por la Administración a la que pertenezca el empleado al que se refiera el expediente, vocal que deberá ser técnico en capacitación lingüística. La no propuesta de este vocal en el plazo de quince días desde la solicitud de la misma, se entenderá como renuncia de la Administración de que se trate a la existencia de este vocal en la comisión.

5.– Batzorde horrek bere jarduera-arauak ezartzen ez dituen bitartean eta arauetan zehaztu gabe dauden kasuetan, batzordeak honako arau hauek aintzat hartuta jardungo du: azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Jardunbide Komunaren 30/1992 Legearen II. Izenburuko II. Atalburuan jasotakoak, alegia.

d) Actuará como secretario uno de los vocales del Instituto Vasco de Administración Pública, designado por el Director de dicho Instituto.

6.– Dagokion langileak egin duen gaitasun-prozesuaren emaitzak baloratu beharko ditu batzordeak, beti ere, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak antolatutako ikastaroetan izandako emaitza orokorrak kontuan hartuta. Era berean, aztertzen ari den gaitasun-prozesuan parte hartu du(t)en euskaltegi(ar)en ikasketa-txostena hartuko da aintzat, baita Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundean ikasle horretaz dagoen txostena ere.

e) Ostentará la presidencia de la Comisión el Director del Instituto Vasco de Administración Pública o la persona en quien delegue.

7.– Horrez gainera, batzordeak ongi iritzitako nahi adina txosten eska ditzake beste hizkuntzei dagokienez interesatuak zein ezagutza-maila duen jakiteko edo hizkuntz gaitasunarekin zerikusirik izan dezakeen beste edozein argibideren berri izateko. Era berean, egoki iritzitako proba eta elkarrizketa guztiak egiteko aukera izango du.

5.– En tanto la comisión no establezca sus propias normas de funcionamiento y en lo no previsto por éstas la comisión funcionará de acuerdo con las normas contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.– Batzordeak hiru hilabeteko epea amaitu baino lehenago burutu beharko du txostena. Gero, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak dagokion administrazioari igorriko dio hark erabaki beharrekoa erabaki dezan. 9.– Hizkuntzak ikasteko ezinbestekoa den gutxieneko gaitasunik izan ez eta ezintasun hori ageri-agerikoa eta egiaztatua denean salbuespena aitortzeko erabakia, langileari dagokion administrazioko langileen erregistroan jaso beharko da eta, ondoren, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari jakinarazi beharko zaio, honek hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko erregistroan inskriba dezan.

6.– La comisión deberá valorar el resultado del proceso de capacitación seguido por el sujeto de que se trate, con referencia a los resultados generales derivados de los distintos cursos llevados a cabo por el Instituto Vasco de Administración Pública y el Instituto para la Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos. Asimismo, deberá recabar informe didáctico del último o últimos euskaltegis actuantes en el proceso de capacitación estudiado, y del historial del alumno existente en el Instituto para la Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos.

50. atala.– Euskal Autonomia Elkartearen Administrazio Orokorreko herri-langileei dagokienez, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izango du hizkuntz eskakizunak betetzerakoan egon daitezkeen salbuespen-espedienteei buruz erabakia hartzeko eskumena.

7.– La comisión podrá, además, solicitar cuantos informes considere necesarios sobre el conocimiento del interesado respecto a otros idiomas o sobre cualquier otro aspecto relacionado con la capacitación lingüística, y, podrá realizar las pruebas y entrevistas que considere necesarias.

Prozedura hasi eta sei hilabete igarota berariaz erabakirik hartu ezean, eskaera ezetsi egin dela ulertu behar da.

8.– El informe, que la comisión deberá emitir

51. atala.– 1.– Inskribatutako salbuespenak indarrean egongo dira, baldin eta salbuespena onesteko arrazoietan inolako aldaketarik ez badago.

en plazo no superior a tres meses, será enviado por el Instituto Vasco de Administración Pública a la Administración que corresponda a fin de que ésta resuelva lo que proceda.

2.– Arrazoi horietan funtsezko aldaketaren bat gertatuz gero, Hizkuntza Politikarako Sailordetzak berriz aztertuko du kasu hori berariaz eta, lanpostuari dagokion hizkuntz eskakizuna eta titularraren euskarazko ezagutza-maila kontuan izanik, lehenago aitortutako salbuespen horrek noiz bukatu behar duen jakinaraziko du. Txosten hori interesatuari dagokion administraziora bidaliko da, hark dagokion erabakia har dezan, langileen erregistroan inskriba dezan eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari jakinarazi diezaion, hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko erregistroan inskribatuta gera dadin.

9.– La resolución que declare haber lugar a la exención por carencia manifiesta y contrastada de las necesarias destrezas aptitudinales para el estudio de idioma habrá de inscribirse en el registro de personal de la Administración de que se trate y comunicarse al Instituto Vasco de Administración Pública, a efectos de su inscripción en el registro de acreditación de perfiles lingüísticos.

52. atala.– Hizkuntz eskakizunak ez betetzeko onetsitako salbuespenak behin izendatu eta dagozkion erregistroetan inskribatutakoan bakar-bakarrik izango du balioa espedienteari buruzko erabakia hartu den unean langileak betetzen duen lanpostu horrexeri dagokionez.

Artículo 50.– El Instituto Vasco de Administración Pública ostentará la competencia para resolver los expedientes de exenciones en el cumplimiento de los perfiles lingüísticos, con respecto a los empleados públicos de la Administración General de la Comunidad Autónoma.

<FONT FACE="Fuente294" XEDAPEN GEHIGARRIAK

Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, deberá entenderse desestimada la solicitud.

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2> Lehena.– Hezkuntzari, Osasunari eta Ertzaintzari dagozkion arloak nolakoak diren eta beren eginkizunetan dituzten berezitasunak aintzakotzat hartuta, hizkuntz normalkuntza-prozesua arautzeko arau bereziak izango dira arlo horietan.

Artículo 51.– 1.– Los efectos de las exenciones ya inscritas operarán en tanto en cuanto no se constate el decaimiento de los motivos que dieron lugar a ellas.

Bigarrena.– 1.– Administrazio jakin bati dagokion lurralde-esparruan mila biztanletik behera bizi bada, laguntza berezia izango du administrazio horrek. Era berean, laguntza berezia izango dute, derrigorrez bete beharreko indizearen arabera, derrigorrezko hizkuntz eskakizunik izendatu beharrik ez duten administrazioek ere.

2.– De producirse modificación sustancial en tales motivos, el supuesto será estudiado, de forma individualizada, por la Viceconsejería de Política Lingüística, la cual, en atención al perfil lingüístico del puesto de trabajo y a los conocimientos de euskera de su titular, informará preceptivamente sobre la fecha que procede establecer como término de la exención anteriormente declarada. Dicho informe se trasladará a la Administración de la que dependa el interesado a fin de que tal Administración dicte la correspondiente resolución, la inscriba en su registro de personal y la comunique al Instituto Vasco de Administración Pública en orden a su inscripción en el registro de acreditaciones de perfiles lingüísticos.

2.– Dena den, derrigorrez bete beharreko indizea mugatu eta zehazterakoan edo hizkuntz eskakizunak martxan jartzeko baliabideak aurrikusi eta planifikatzerakoan, erakundeak elkartu eta batzeko aukera ere izango da, hala nahi izanez gero.

Artículo 52.– Las exenciones en el cumplimiento de los perfiles lingüísticos tendrán validez únicamente respecto al puesto de trabajo que desempeñen los sujetos de las mismas en el momento de la resolución del expediente.

Hirugarrena.– 10/1982 oinarrizko Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilpena arauzkotzekoaren Hirugarren Xedapen Gehiagarrian ezarritakoari jarraituz, Eusko Jaurlaritzak, horretarako aginpidea duten erakundeekin ados jarrita, lan egingo du eta jarduerak bultzatu eta sustatuko ditu Estatuak Euskal Autonomia Elkartean duen Administrazioan euskararen erabilera normalizatzeko bidean jartzeko neurriak har daitezen. Ildo horretatik, bai lanpostuei dagozkien betebeharrak ezartzerakoan, bai egokitzapen-planak osatzerakoan, Euskal Autonomia Elkarteari dagozkion herri-administrazioetarako Dekretu honetan ezarritako irizpide berdintsuak erabiliko dira, Administrazio Periferikoan alorretik alorrera egon daitezkeen berezitasunak eta ezaugarriak aintzat izanik beharrezko diren egokitzapenak eginda.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Laugarrena.– 1.– Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioei lotuta egonik zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten elkarte publiko zein zuzenbide pribatuko erakunde publikoek, nahita nahiez euskara eta gaztelaniaren erabilera bermatu beharko dute herritarrekin harreman zuzenak dituzten zerbitzuetan.

Primera.– Dada la naturaleza y peculiaridades funcionales de los sectores docente, sanitario y Ertzaintza, éstos se regirán por las normas específicas que regulen el proceso de normalización lingüística en dichos sectores.

2.– Helburu hori betetzeko, elkarte publiko zein zuzenbide pribatuko erakunde publiko horiek, Dekretu honetan ezarritako irizpideak erabilita, erakundeetako bakoitzean ezarri beharreko helburuak zein izango diren aztertu eta helburu horiek benetan bete daitezen hartu beharreko neurriak hartuko dituzte. Ondoren, Hizkuntza Politikarako Sailordetzari emango diote horren berri, Dekretu honen 7. atalean ezarritakoari jarraituz.

Segunda.– 1.– Las Administraciones en cuyo ámbito territorial haya menos de mil habitantes y aquéllas en las que de la aplicación del correspondiente índice de obligado cumplimiento no se derive la asignación de perfil preceptivo alguno serán objeto de asistencia y apoyo especifico.

Bosgarrena.– Aldibaterako lanak egiteko lan-kontratuko langileak hartzeko egiten diren deialdietan euskara ezagutzea eskatzea edo baloratzea ondoren azaltzen den moduan egingo da:

2.– En cualquier caso, se posibilitará la agrupación voluntaria de entidades, a efectos de la delimitación y consecución del índice de obligado cumplimiento o de la previsión y planificación de los medios que la puesta en marcha de los perfiles lingüísticos precisen.

1.– Deialdiaren barruan euskararen ezagutza eskatzeko edo baloratzeko asmoa duen administrazioak lanpostuari zein hizkuntz eskakizun eta hala dagokionean, zein derrigortasun-data ezarri proposatzen duen azaldu beharko dio Hizkuntza Politikarako Sailordetzari. Horrekin batera ondoren aipatzen direnak jasoko dituen txostena ere bidali beharko du:

Tercera.– En cumplimiento del mandato contenido en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera, el Gobierno Vasco promoverá, de acuerdo con los órganos competentes, la adopción de medidas tendentes a la progresiva normalización del uso del euskera en la Administración del Estado radicada en Euskadi, propiciando que tanto las tareas de determinación de los requisitos de sus puestos de trabajo como la formulación de los correspondientes planes de adecuación sean abordados con arreglo a criterios análogos a los establecidos para las Administraciones Publicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi en el presente Decreto, con las necesarias adaptaciones que requieran la naturaleza y peculiaridades funcionales de los distintos sectores de la Administración Periférica.

a) kontratatuko den langilearen bete beharrekoen izaera.

Cuarta.– 1.– Las sociedades públicas y los entes públicos de derecho privado dependientes de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi que presten servicios públicos vendrán obligados a garantizar la utilización del euskera y del castellano en aquellos servicios que conlleven una relación directa con el usuario.

b) hartuko den langilea administrazioaren organigramaren barruan non kokatzen den eta harremanetan jarriko den atalen ezaugarriak.

2.– Para ello dichas sociedades públicas y entes públicos de derecho privado, a través de sus consejos de administración o de los órganos competentes en materia de personal, aplicando los criterios del presente decreto, estudiarán los objetivos lingüísticos que hubieran de ser de aplicación en cada uno de ellos, y adoptarán las medidas tendentes a su efectivo cumplimiento, dando cuenta de ello a la Viceconsejería de Política Lingüística a los efectos previstos en el artículo 7 del presente decreto.

c) zenbaterainoko eragina duen administratuak aukeratutako hizkuntza ofiziala erabiltzeko eskubidean, eta langile elebiduna ez hartzeak administratuari eragingo lizkiokeen eragozpenak.

Quinta.– La exigencia o valoración del conocimiento del euskera en las convocatorias para la contratación de personal laboral para la realización de tareas de duración determinada se llevará a cabo en los siguientes términos:

d) azkeneko Errolda edo Biztanleria eta Etxebizitzen Estatistikatik ateratako datuak, herri-administrazioaren lurralde-ezarpenaren esparruko biztanleen hizkuntz gaitasunari buruzkoak.

1.– La Administración que se proponga exigir o valorar en la convocatoria el conocimiento de euskera deberá remitir a la Viceconsejería de Política Lingüística la oportuna propuesta de asignación de perfil lingüístico, y en su caso, de preceptividad, acompañada de memoria justificativa en la que se expongan al menos los siguientes extremos:

2.– Hizkuntza Politikarako Sailordetzak txostena egingo du administrazioak aurkeztutako proposamenaren gainean.

a) naturaleza de las tareas a desempeñar por el personal a contratar.

Seigarrena.– 1.– Euskal herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak elkarrekin egingo duten lana lankidetza-hitzarmen baten bidez gauzatuko da.

b) ubicación del personal a contratar en el organigrama de la administración y características de las unidades organizativas con las que se relaciona.

Lankidetza-hitzarmen horrek ondoren aipatzen direnak izan ditzake helburu:

c) grado en el que afecta al derecho del administrado a utilizar la lengua oficial de su elección y grado de perturbación que la contratación de persona no bilingüe produciría al administrado.

– Heziketa-materialak eta -egitarauak egin eta egokitzea, hizkuntz eskakizunak betetzeko egin beharreko bidea errazagoa izan dadin.

d) datos relativos a la competencia lingüística de la población del ámbito territorial de actuación de la administración pública extraídos del último Censo o Estadística de Población y Vivienda.

– Euskal herri-administrazioetako langileak euskaraz mintzatzeko gai izan daitezen egingo diren ikastaroak burutzeko behar diren giza-baliabide eta bitarteko materialak aurrikusi eta hornitzea.

2.– A la vista de la memoria presentada, la Viceconsejería de Política Lingüística emitirá un informe sobre la propuesta formulada por la Administración.

– Ebaluaketa-probak egitea eta hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko probetan laguntza ematea.

Sexta.– 1.– La colaboración entre el Instituto Vasco de Administración Pública y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos en el proceso de normalización del uso del euskera en las Administraciones Públicas Vascas podrá materializarse en un Convenio de Colaboración.

– Hizkuntza normalizatzeko prozesuan sartuta dauden euskaltegietako irakasleak birziklatu eta hobetzeko ikastaroak ematea baita ebaluaketa-taldeak prestatzekoak ere.

Dicho convenio podrá tener por objeto materias tales como:

2.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak bermatuko ditu lanen koordinazioa eta, Dekretu honetan ezarritako betebeharrak eta helburuak aintzat izanik, aipatutako hitzarmenetik etorriko diren jardueren egokitasuna. Zazpigarrena.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak euskaraz trebatzeko ikastaro bereziak bultzatuko ditu, euskaldunen ehunekoa hirurogeitik gorakoa den eskualdeetan.

– La elaboración y adaptación de programas materiales didácticos que faciliten la formación requerida por los perfiles lingüísticos.

Zortzigarrena.– Herri Arduralaritzaren Euskal

– La previsión y aportación de los recursos materiales y humanos para la impartición de los cursos destinados a la capacitación lingüística de los empleados públicos de las Administraciones Públicas Vascas.

Erakundeak eta Eusko Jaurlaritzaren Kultura Sailak, aldiro-aldiro eta eurei dagokien eskumen-esparruetan, Euskal herri-administrazioei dirulaguntzak emateko modua arautzeko deialdiak onartuko dituzte, erakundeetako bakoitzak hizkuntzaren erabilera normalizatzeko prozesuan egin beharreko jarduerak gara ditzan.

– La elaboración de las pruebas de evaluación y su colaboración en las pruebas destinadas a la acreditación de los diferentes perfiles lingüísticos.

Bederatzigarrena.– Dekretu honen 5. atalean xedatutakoaren kaltetan gabe, euskal herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuaren bigarren plangintzaldia honako Dekretu hau indarrean jartzen den egunean bertan hasiko da eta, bukatu, 2002. urteko abenduaren 31n bukatuko da.

– La impartición de cursos destinados al reciclaje y perfeccionamiento del profesorado de los euskaltegis implicados en el proceso de normalización lingüística, así como a la formación de los equipos de evaluación correspondientes.

Hamargarrena.– Dekretu honen 11. atalean xedatutakoaren kaltetan gabe, 1996ko Biztanleria eta Etxebizitza Estatistikan euskararen ezagutza-mailari buruz jasotako datuak argitaratutakoan, bigarren plangintzaldian administrazio bakoitzak ezarri beharreko derrigorrezko hizkuntz eskakizunak zehazteko derrigorrez bete beharreko indizea datu horietatik aterako da.

2.– El Instituto Vasco de Administración Publica garantizará la coordinación de los trabajos y la adecuación de las actuaciones que se deriven del objeto del citado convenio a las exigencias y objetivos fijados en este Decreto.

Hamaikagarrena.– Hizkuntza Politikarako Sailordetzak eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakikerketa bat egingo dute honako hauek izanik helburuak:

Séptima.– El Instituto Vasco de Administración Pública potenciará la realización de cursos específicos de formación en euskera para aquellas zonas en que exista un porcentaje de euskaldunes superior al sesenta por ciento.

a) Hizkuntz eskakizunei buruzko jarraipena egitea honako hau aztertuta, alegia, hizkuntz eskakizunen edukiak ea zein neurritan egokitzen zaizkion lanpostu bakoitzeko zereginak betetzeko behar den hizkuntz trebetasunari eta, hala badagokio, ea egoki den euskal herri-administrazioetan eratutako eskakizunen edukiak edo/eta kopurua aldatzea.

Octava.– El Instituto Vasco de Administración Pública y el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco aprobarán, de forma periódica y en sus respectivos ámbitos de competencia, convocatorias de subvenciones destinadas a las Administraciones Públicas Vascas para el desarrollo de actividades que corresponda realizar dentro del proceso de normalización lingüística de cada Entidad.

b) <FONT FACE="Fuente294" HABE <FONT FACE="Fuente294" SIZE=2>k ezarritakoari jarraituz euskaltegietan helduei euskara irakasteko erabili beharreko programazioko mailak gaindituz gero, aitor daitezkeen baliokidetasunak aztertzea.

Novena.– Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el artículo 5 del presente Decreto, el segundo periodo de planificación del proceso de normalización del uso del euskera en las administraciones públicas vascas se iniciará con la entrada en vigor de este Decreto y finalizará el 31 de diciembre del año 2002.

Azterketa hori Eusko Jaurlaritzari aurkezteko epea Dekretu honen 6.1 atalean ezarritako ebaluazio-txostena aurkezteko azken egunean amaituko da.

Décima.– Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el artículo 11 del presente Decreto, una vez se hagan públicos los datos relativos a conocimiento de euskera recogidos en la Estadística de Población y Vivienda de 1996, el cálculo del índice de obligado cumplimiento para la determinación de los perfiles lingüísticos preceptivos a aplicar por cada administración en el segundo periodo de planificación se efectuará a partir de los mismos.

<FONT FACE="Fuente294"

Undécima.– La Viceconsejería de Política Lingüística y el Instituto Vasco de Administración Pública realizarán un estudio con los siguientes contenidos:

ALDIBATERAKO XEDAPENAK

a) Seguimiento del contenido de los perfiles lingüísticos, analizando su grado de adecuación a las habilidades lingüísticas requeridas para el desarrollo de las funciones propias de los puestos de trabajo y, en su caso, la pertinencia de una modificación del contenido y/o número de perfiles lingüísticos en las administraciones públicas vascas.

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2> Lehena.– Laugarren hizkuntz eskakizuna aitortuko zaie Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen egiaztatutako hizkuntz eskakizunen erregistroan indarrik gabe gelditu den Teknikari Gaituaren hizkuntz eskakizuna egiaztatuta dutenei.

b) Análisis de las convalidaciones a que, en su caso, deban dar lugar la superación de niveles en la programación de las enseñanzas de euskera a adultos a aplicar en los euskaltegis establecida por HABE.

Era berean, laugarren hizkuntz eskakizuna aitortuko zaie lanpostu-zerrendan eurena Teknikari Gaituaren eskakizunarekin duten karrerako funtzionarioei eta lan-kontratuko langile finkoei, baldin eta lanpostu horretan sartu badira hizkuntz eskakizun hori ezarri baino lehenago.

La fecha límite para la presentación del estudio al Gobierno Vasco, será la correspondiente a la de presentación del informe de evaluación previsto en el artículo 6.1 de este Decreto.

Bigarrena.– Lanpostu bati izendatutako hizkuntz eskakizunari dagokion derrigortasun-data 1995eko uztailaren 30ekoa baino beranduagokoa bada, hau da, lehen plangintzaldia bukatu ondorengoa bada, bigarren plangintzaldikoa balitz bezala jokatuko da ondorio guztietarako.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Hirugarrena.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren bitartez, Dekretu hau indarrean jarri arte egiaztatutako hizkuntz eskakizun guztien zerrenda argitaratuko du.

Primera.– Se les acreditará el perfil lingüístico 4 a quienes consten en el Registro de acreditaciones de perfiles lingüísticos del Instituto Vasco de Administración Pública como poseedores del extinto perfil lingüístico Técnico Profesional.

Laugarrena.– 1.– Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten lanpostuak izanik, honako Dekretu hau indarrean jartzen denerako eskakizuna egiaztatzeko epea igarota dagoenean eta lanpostu horietan dauden langileek, administrazioarekin duten lan-harremana edozein eratakoa izanda ere dagozkien hizkuntz eskakizunak egiaztatu gabe dutenean, euskal herri-administrazioek Hizkuntza Politikarako Sailordetzari igorri beharreko proposamenetan ondorengo idazatietan zehaztutakoak aintzat hartuta lanpostu-zerrenda aldatzeko egoki iritzitako proposamenak sartuko dira:

Igualmente, se les acreditará el perfil lingüístico 4 a aquellos funcionarios de carrera y personal laboral fijo cuyos puestos de trabajo figuren en la correspondiente relación de puestos de trabajo con el perfil lingüístico Técnico Profesional y hayan accedido a los mismos con anterioridad a la asignación de dicho perfil lingüístico.

2.– Hizkuntz eskakizuna betetzeko epea, gehienez jota, 2001. urteko abenduaren 31ra luzatu ahal izango da.

Segunda.– Los perfiles lingüísticos asignados a puestos de trabajo con fechas de preceptividad posteriores al 30 de julio de 1995, término del primer periodo de planificación, se considerarán a todos los efectos como preceptividades correspondientes al segundo periodo de planificación.

3.– Langileak bere lanpostuari izendatutako hizkuntz eskakizuna baino maila bat beheragokoa egiaztatuta badu, langilearekin berarekin ados jarrita eta berariaz beretzat prestatuta, ikasketa-plana finkatuko da, era horretara, langileak denborarik laburrenean eta aurreko lerroaldian ezarritako epea kontuan hartuta, bere lanpostuari dagokion hizkuntz eskakizuna bete dezan. 4.– Langilea aurreko idazatian aurrikusitako egoeran ez badago, entzun egingo zaio eta berariaz beretzat prestatutako ikasketa-plana finkatuko, era horretara, langileak denborarik laburrenean eta Xedapen honen 2. idazatian ezarritako gehienezko epea kontuan hartuta, bere lanpostuari dagokion hizkuntz eskakizuna bete dezan.

Tercera.– El Instituto Vasco de Administración Pública hará pública, a efectos informativos y a través del Boletín Oficial del País Vasco, la relación de las acreditaciones de Perfiles Lingüísticos producidas hasta la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

5.– Espedientea hastea, bideratzea eta horretaz erabakia hartzea, beti ere, herri-administrazio bakoitzean arlo horretaz arduratzen den erakundeari dagokio.

Cuarta.– 1.– Las propuestas de Plan de Normalización del Uso del Euskera que las administraciones públicas vascas deberán remitir a la Viceconsejería de Política Lingüística incluirán las propuestas de modificación de la relación de puestos de trabajo que estimen procedentes plantear, en las condiciones que se determinan en los subsiguientes apartados, en relación a aquellos puestos de trabajo con perfil preceptivo vencido a la entrada en vigor del presente Decreto cuando los empleados que los ocupan, con independencia de la forma de vinculación con la administración, no hayan acreditado el perfil lingüístico correspondiente.

Espedientean langileak jarraitutako euskararen ikasketa-prozesuaren garapenari buruz administrazioak duen dokumentazioa jaso beharko da. Bertan egindako ikastaroetan emandako ordu-kopurua eta prozesuaren emaitza jasoko dira.

2.– La fecha límite a la que se podrá diferir la exigencia de cumplimiento del perfil lingüístico será 31 de diciembre de 2001.

Erabakia hartu baino lehen, langilearentzat egokiak izan daitezkeen ikastaroei buruzko txostena jaso beharko da Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundetik.

3.– En el supuesto en que el empleado haya acreditado el perfil lingüístico inferior al asignado al puesto de trabajo, se establecerá un plan de formación individualizado de conformidad con el empleado afectado, de manera que éste pueda alcanzar en el menor tiempo posible y con el plazo límite señalado en el apartado anterior el perfil lingüístico correspondiente a su puesto de trabajo.

Era berean, erabakia hartu baino lehen, Hizkuntza Politikarako Sailordetzari bidaliko zaio aipatutako espedientea honek Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 97.5 atalean aurrikusitako derrigorrezko txostena egin dezan.

4.– Cuando el empleado afectado no se encuentre en el caso contemplado en el apartado anterior, se establecerá, con audiencia del empleado, un plan de formación individualizado para que éste pueda alcanzar, en el menor tiempo posible y con el plazo límite posible señalado en el apartado 2 de esta Disposición, el perfil lingüístico correspondiente a su puesto de trabajo.

Bosgarrena.– Dekretu hau indarrean jarri eta gero, beronen 40. atalean araututako eranskinean jasotzen diren behin behineko balioa duten hizkuntz eskakizunei dagokienez, jarraian aipatzen diren azpiataletan xedatutakoari jarraituko zaio:

5.– La iniciación, instrucción y resolución del expediente corresponde en todo caso al órgano competente de cada administración pública.

a) 1. hizkuntz eskakizunaren balioa urtebetez luzatuko da, eskakizun honen balioa indarrik gabe gelditzen zen egunetik.

En el expediente deberá constar la documentación que obre en la administración sobre el desarrollo del desarrollo del proceso de aprendizaje de euskera que haya seguido en su caso el empleado, con indicación del total del número de horas de los cursos seguidos y del resultado del proceso.

b) mugarik gabeko balioa izango dute 2. eta 3. hizkuntz eskakizunek.

Con carácter previo a la resolución deberá recabarse del Instituto Vasco de Administración Pública informe relativo a la existencia de cursos adecuados.

Seigarrena.– Derrigorrezko hizkuntz eskakizunei buruzko araudi orokorra ez betetzeko Dekretu hau indarrean jarri aurretik Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundean edo beste herri-administrazio batean jasota dauden salbuespen-eskabideak honako Dekretu honetan ezarritako prozeduraren arabera tramitatuko dira.

Igualmente, con carácter previo a la resolución, se remitirá el expediente, debidamente documentado, a la Viceconsejería de Política Lingüística para que ésta emita el preceptivo informe previsto en el artículo 97.5 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca.

<FONT FACE="Fuente294"

Quinta.– Por lo que hace referencia a aquellas acreditaciones de perfiles lingüísticos inscritas en el apéndice regulado en el artículo 40 de este Decreto que, a la entrada en vigor del mismo, mantengan su validez temporal se estará a lo establecido en los apartados subsiguientes:

INDARGABETZEKO XEDAPENA

a) Se ampliará la validez temporal de las acreditaciones del Perfil Lingüístico 1 en un año desde la fecha de término de su validez.

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2> Indarrik gabe gelditzen dira azaroaren 25eko 250/1986 Dekretua, urriaren 17ko 224/1989 Dekretua, urriaren 9ko 264/1990 Dekretua, abuztuaren 3ko 238/1993 Dekretua, otsailaren 15eko 89/1994 Dekretua, abenduaren 19ko 517/1995 Dekretua eta Dekretu honetan xedatutakoaren aurka dagoen maila bereko edo apalagoko beste edozein xedapen.

b) Pasan a tener validez por tiempo indefinido las acreditaciones de los Perfiles Lingüísticos 2 y 3.

<FONT FACE="Fuente294" AZKEN XEDAPENAK

Sexta.– Las solicitudes de exención del cumplimiento del régimen general de preceptividad de los perfiles lingüísticos pendientes de resolución que obren en el Instituto Vasco de Administración Pública o cualquier otra administración pública con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto se tramitarán de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo.

<FONT FACE="Fuente294" SIZE=2> Lehena.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen zuzendariak, sei hilabeteko epea bukatu aurretik, erabakia hartuko du erakunde horrek berak eta Euskal Autonomia Elkarteko beste erakundeek euren artean izenpetu beharreko hitzarmen-eredua moldatzeko. Bertan, ordu-kredituak banan-banako prestakuntza-planei egokituko zaizkie, Dekretu honen Laugarren Xedapen Gehigarrian ezarritakoari jarraituz.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Bigarrena.– Ogasun eta Herri Administrazio sailburuari eta Kultura sailburuari ahalmena ematen zaie, bakoitzak bere aginpide-esparruan, Dekretu hau garatzeko hartu beharreko erabaki guztiak har ditzaten.

Quedan derogados el Decreto 250/1986, de 25 de noviembre, el Decreto 224/1989, de 17 de octubre, el Decreto 264/1990, de 9 de octubre, el Decreto 238/1993, de 3 de agosto, el Decreto 89/1994, de 15 de febrero, el Decreto 517/1995, de 19 de diciembre, y aquellas otras disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Decreto.

Hirugarrena.– Honako Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

DISPOSICIONES FINALES

Vitoria-Gasteizen, 1997ko apirilaren 15ean.

Primera.– En plazo no superior a seis meses el Director del Instituto Vasco de Administración Pública dictará una Resolución por la que se modifique el modelo de convenio a suscribir entre dicho Instituto y los Entes de la Comunidad Autónoma del País Vasco contemplando la adecuación de los créditos horarios a los planes de formación individualizados que se contemplan en la Disposición Transitoria Cuarta del presente Decreto. Segunda.– Se faculta a los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Cultura para que, en el marco de las respectivas competencias, dicten aquellas disposiciones que resulten necesarias en desarrollo del presente Decreto.

Lehendakaria,

Tercera.– El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 15 de abril de 1997.

Ogasun eta Herri Administrazio sailburua,

El Lehendakari,

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Kultura sailburua,

El Consejero de Hacienda y Administración Pública,

M.ª CARMEN GARMENDIA LASA.

JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

ERANSKINA

La Consejera de Cultura,

Eskakizun bakoitzeko hizkuntz

M.ª CARMEN GARMENDIA LASA.

gaitasunen azalpena.

ANEXO

1. Hizkuntz eskakizuna.

Descripción de las competencias lingüísticas

Hizkuntz eskakizun hau dagokion lanpostuaren jabea bere ohiko den ahozko nahiz idatzizko edozein testuren ideia nagusia ulertzeko gai izango da, ñabardurez konturatzen ez bada ere.

de cada perfil.

Gai izango da, halaber, elkarrizketa batean oinarrizko mailan hitz egiteko, eredu-bildumak eta zerbitzu-oharrak ulertzeko, agiriak sailkatzeko, zerrendak egiaztatzeko, eskuliburuak edo dossierrak kontsultatzeko, e.a.

Perfil Lingüístico 1.

Bere lanean ohiko diren hizkuntz alorreko ekintzei ahoz nahiz idatziz erantzuteko adinako oinarrizko gaitasuna izango du.

El titular del puesto de trabajo al que le corresponde este perfil lingüístico podrá comprender el núcleo central de cualquier texto oral o escrito habitual en su puesto de trabajo, aun cuando no capte los matices.

Ahoz zein idatziz egoera mugatu eta apal, lagunarteko eta arruntetara egokituko den gaitasun komunikatibo eta funtzionala izango du, sarritan eredu-itxura duten esamoldeak erabiliz.

Será capaz de participar en una conversación de modo elemental, comprender formularios, notas de servicio, clasificar documentos, verificar listas, consultar un manual o un dossier, etc.

Ahoz zein idatziz huts gramatikalak egin ahal izango ditu. Ahoz zein idatziz bestetan baino segurtasunik eza handiagoa agertuko du euskara lehen hizkuntza duten pertsonen aurrean.

Poseerá, tanto oralmente como por escrito, una capacidad elemental pero suficiente para responder en aquellas actividades lingüísticas más frecuentes en su trabajo.

Beraz, gai izango da bisitariak leku eta pertsona egokiengana bidaltzeko, lankideei informazio sinplea eman eta eskatzeko, telefonoz zita bat egiteko, elkarrizketarako ordua zehazteko, bilera-eguna jartzeko, materiala agintzeko, mezu laburrak idazteko, eredu-bilduma nahiz galde-sorta betetzeko, material eskariak idazteko, e.a.

Tendrá tanto oralmente como por escrito una competencia comunicativo-funcional que se adaptará a situaciones lingüísticas restrictivas sencillas, familiares y rutinarias, produciendo muchas veces enunciados que imitan un modelo.

Lehen hizkuntza euskara duenak duen erraztasunez ulertzeko gai izango da, nahiz eta hark baino erraztasun txikiagoa izan berak hitz egiteko.

Podrá cometer tanto oralmente como por escrito errores gramaticales.

Fonema guztiak behar bezala bereziko ditu nahiz eta gaztelaniaren eragina izan ahoskatzerakoan (erritmoan, azentuan, doinuan).

Se mostrará tanto oralmente como por escrito más inseguro de lo habitual con las personas que tengan el euskera como L1.

Ahoz batuaz zein gehien erabiltzen diren euskalkietan esandakoa ulertu beharko du, bai eta batuaz idatziriko testuak ere.

En definitiva, será capaz de remitir a las visitas al lugar y persona adecuados, dar y solicitar información sencilla a los compañeros de trabajo, telefonear para concertar una cita, indicar la hora de una entrevista, fijar una reunión, encargar material, escribir mensajes cortos, cumplimentar un formulario o cuestionario, redactar pedidos de material, etc.

Ahoz zein idatziz, modu apalean komunikatuko da, normalean esaldi errazak erabiliz.

Podrá comprender los textos orales emitidos con una fluidez semejante a la de las personas para las que el euskera sea la L1 aunque la fluidez verbal de aquellas será menor a la de estas últimas. Distinguirá adecuadamente todos los fonemas, aunque su pronunciación (ritmo, acento y entonación) pueda estar influenciada por el castellano.

Hizkuntz ezagupen zabala izan arren, idatzizko testuetan lehen hizkuntza euskara duenak ohiz egiten dituenak baino huts morfosintaktiko eta ortografiko gehiago egingo ditu; hutsak ugariagoak izango dira lanean ohikoak ez diren gaiak erabiltzean.

Comprenderá los textos orales en los que se elija la variedad estándar (o las dialectales más frecuentes), así como los textos escritos expresados en la variedad estándar.

Hizkuntzaren adierazmolde erabilienak era mugatuan erabiliko ditu.

Podrá comunicarse tanto oralmente como por escrito de una manera sencilla, normalmente a través de frases simples.

Bere lanean hiztegi aberatsa erabiliko du, idazterakoan hiztegia erabili behar badu ere.

Tendrá un dominio básico de la gramática, aunque cometa más errores morfosintácticos, y ortográficos, en el caso de la expresión escrita, que los habituales en una persona para quien el euskera sea la Ll; los errores gramaticales serán más frecuentes cuando trate temas no habituales en su trabajo.

Fonologia-, ortografia-, morfosintaxi-, lexiko- eta semantika-mailan gaztelaniaren eragina izango du; halere, ez du zailtasun handirik izango mezua ulertzeko.

Hará un uso limitado de las expresiones idiomáticas más frecuentes.

Hitz egitean zein idaztean, bere lanean ohikoen diren egoera mugatuetara egokitutako erregistro eta hizkuntz formak erabiliko ditu. Halere, onartu egingo zaio lehen hizkuntza euskara dutenen hizkuntza aberastasunez ez erabiltzea. Zailtasun handiagoak izango ditu mugatuak eta ohikoak ez diren egoeretan.

Tendrá un buen conocimiento del léxico habitual en su ámbito de trabajo y usará el diccionario cuando se exprese por escrito.

Hitz egitean zein idaztean, bere lanean ohikoen diren egoeretara egokitutako oinarrizko hizkuntz formak, jasoak zein lagunartekoak, era egokian aukeratuko ditu.

Tendrá interferencias del castellano a nivel fonológico, ortográfico, morfosintáctico, léxico y semántico, si bien éstas no impedirán la captación del mensaje.

Ondo igarriko ditu, ahozko zein idatzizko testuan, bere lanean ohikoen diren egoeretan eta, batez ere, egoera mugatuetan izan daitezkeen ohiko erregistro-aldaketak.

Se expresará oralmente y por escrito eligiendo el registro o las formas lingüísticas adecuadas a las situaciones restrictivas habituales en su trabajo. Se aceptará que no sea capaz de utilizar dichas expresiones con la riqueza propia de una persona para quien el euskera sea la L1. Las dificultades serán mayores en las situaciones no restrictivas ni habituales.

Ahozko zein idatzizko testuinguruaren arabera, agerian ez dagoen informazioa atera egingo du, baita ezezagunak izanik testuaren arabera uler daitezkeen hitzen esanahia ere, batipat, bere lanean ohikoen diren egoera mugatuetan erabiltzen direnean.

Empleará adecuadamente, tanto oralmente como por escrito, las formas lingüísticas básicas de carácter formal o coloquial utilizadas en las situaciones habituales de su trabajo.

Bere ahozko zein idatzizko hizkuntz gaitasunera egokituko ditu hizkuntz beharrizanak, bereziki bere lanean ohikoen diren egoera mugatuen ondorioz sortutakoak. Aurreko horrek, besteak beste, mezuaren edukia ezagutzen dituen hitz eta egituretara egokitu behar izatea ekarriko du, baita, errepikapena, berriro formulatu behar izatea, autozuzenketa egitea eta ulertu ez den informazioa eskatzea ere.

Identificará, tanto oralmente como por escrito, los cambios de registro habituales en su ámbito de trabajo, sobre todo aquellos que sean más frecuentes en las situaciones restrictivas.

Ahozko zein idatzizko testuinguruetan izan daitezkeen gai-aldaketak antzemango ditu, batez ere, bere lanean ohikoen diren egoera mugatuei dagozkienean.

Será capaz de inferir tanto oralmente como por escrito, a partir del contexto, la información que no aparece, necesariamente, de forma explícita, así como el significado de las palabras que previamente se desconocían, sobre todo cuando se den en las situaciones restrictivas más habituales de su trabajo.

Joera nagusiak bigarren mailakoetatik bereiziko ditu ahozko zein idatzizko testuinguruetan, ideien arteko loturak zehaztuz.

Adecuará las necesidades comunicativas, sobre todo las derivadas de las situaciones restrictivas más habituales de su trabajo, al nivel de su competencia lingüística, tanto oral como escrita; ello supondrá, entre otras cosas, la capacidad de adaptar el contenido del mensaje al vocabulario y estructuras que le sean más familiares, así como la necesidad de repetición, reformulación, autocorrección y de requerir la información no entendida.

Ahoz zein idatziz zailtasunak izango ditu gaiaz aldatzeko. Lotura-elementuak oinarrizko mailan erabiliko ditu, ahoz zein idatziz eta arazoak izango ditu arrazoinamendu nahiz eztabaida luzeetan parte hartzeko.

Identificará, tanto a nivel oral como por escrito, los momentos en los que se produzca un cambio de tema, sobre todo, en las situaciones restrictivas más habituales de su trabajo.

2. Hizkuntz eskakizuna.

Diferenciará, tanto oralmente como por escrito, las ideas principales de las secundarias, y establecerá la relación existente entre las mismas.

Hizkuntz eskakizun hau dagokion lanpostuaren jabea gai izango da edozein komunikabideren bitartez informazioa eskatu eta emateko, nahiz eta aurrez aurreko elkarrizketetan hobeto moldatu; talde-bilera eta eztabaidetan parte hartzeko, informazioa eta iritzia emanez; aginduak eta azalpenak emateko; lankide batekin iritziak komentatzeko; bere atalari, bilera bati, hitzaldi bati buruzko informazioa emateko.

Poseerá algunas dificultades para pasar de un tema a otro tanto al nivel oral como al escrito.

Gai izango da, halaber, bisitariekin eta kontsultagileekin hitz egiteko; telefonoa hartzeko; ama-hizkuntza euskara dutenek esandakoaren ideia nagusia ulertzeko, berbaren bat ez ulertzearren ideia galdu gabe; aginduak burutzeko; lan-bilera edo bilkuretan esandakoa ulertzeko; eskuliburu edo dossier bat kontsultatzeko; bere lanean ohikoen diren gaiei buruzko oinarrizko informazioa ateratzeko; memorandumak eta gutunak ulertzeko e.a.

Hará, tanto a nivel oral como escrito, un uso elemental de los elementos conectivos, teniendo dificultades para expresar un razonamiento extenso o para participar en discusiones prolongadas.

Ahoz parte hartu ahal izango du bere lanarekin zerikusia duten hizkuntz ekintza ugarietan.

Perfil Lingüístico 2.

Laneko hizkuntz egoera mugatu gabekoetara egokitzeko ahozko adierazgaitasuna izango du; horrek, euskara luzaroan erabili behar izatea dakar.

El titular del puesto de trabajo al que le corresponde este perfil lingüístico será capaz de solicitar y dar información a través de cualquier medio de comunicación, si bien como mejor se desenvuelve es en la entrevista cara a cara; así mismo ser capaz de participar en reuniones y discusiones de grupo informando y dando opiniones, dar instrucciones y explicaciones, intercambiar con otro trabajador sus puntos de vista, informar sobre su sección, sobre una reunión o sobre una conferencia.

Gauza izango da bere lanarekin zerikusia duten gaiei buruzko bere ideietatik garrantzizkoena eta iritziak ahoz azaltzeko, nahiz eta eztabaida batean horiek defendatzeko eragozpen handiagoak izan, ñabardurak egitean zein gai berezituei buruz hitz egitean zalantza gehiago izan, eta gramatikazko hutsak egin.

Será capaz de atender visitas y consultas, atender al teléfono, entender el sentido general de lo expresado por quienes tengan el euskera como Ll, sin bloquearse por no comprender alguna palabra, llevar a cabo instrucciones, comprender lo hablado en reuniones o sesiones de trabajo ordinarias, entender notas de servicio, consultar un manual o un dossier, extraer la información básica sobre temas habituales en su trabajo, comprender memorandums y cartas, etc.

Ama-hizkuntza euskara dutenen erraztasun berdintsua edukiko du.

Podrá tomar parte a nivel oral en una amplia gama de actividades lingüísticas relacionadas con su trabajo.

Fonema guztiak bereiziko ditu, eta ama-hizkuntza euskara dutenen ebakera (erritmo, azentu eta ahoskera) bera edukiko du.

Tendrá a nivel oral una competencia comunicativo-funcional capaz de adaptarse a las situaciones lingüísticas no restrictivas relacionadas con su trabajo y que exigen una prolongada utilización del euskera.

Mintzatzean esaldi konplexuak erabil ditzake eta bereziki ama-hizkuntza euskara dutenen maila morfosintaktikoa edukiko du.

Será capaz de expresar oralmente lo esencial de sus ideas y opiniones sobre temas generales relacionados con su trabajo, aunque le cueste más defenderlas en una discusión, aumente su nivel de vacilación a la hora de expresar los matices o de hablar sobre temas específicos y cometa errores gramaticales.

Hizkuntz ezagupen zabala izango du, baina horrek ez du esan nahi hizkuntzarekiko kontrola konszientea izango denik; izan ere, gramatikazko hutsak egin ditzake. Hutsak nabarmenagoak izango dira idatzian ahozkoan baino, baita bere lanean ohiko ez diren gaiei buruzko azalpenetan ere.

Tendrá una fluidez verbal cercana a la de las personas para las que el euskera sea la L1.

Hizkuntzaren ohiko esamoldeak erabiliko ditu.

Distinguirá adecuadamente todos los fonemas, y tendrá una pronunciación (ritmo, acento y entonación) semejante a la de las personas para las que el euskera sea la L1.

Hobeto menderatuko du euskara ahoz idatziz baino, eta aurretik aipatutako mailetan gaztelaniaren eragin gutxi izango du.

Podrá comunicarse oralmente con un nivel de complejidad, fundamentalmente morfosintáctico, semejante al de las personas que tengan el euskera como L1.

Bere laneko egoera eta gaiari ezezik, beste edozein egoera eta gairi ere egokituko zaien erregistro eta hizkuntz formak erabiliz mintzatuko da.

Tendrá un dominio completo de la gramática que no se traducirá siempre en un control consciente de la misma, pudiendo cometer algunos errores; estos errores serán más frecuentes cuando se exprese por escrito que cuando lo haga oralmente, así como cuando trate temas no habituales en su trabajo.

Mintzatzean entzulearen hizkuntz gaitasunera egokituko du bere adierazgaitasuna; azken horrek garrantzi handia izango du, batez ere, entzulearen euskararen ezagupena 1. hizkuntz eskakizunerako zehaztutakoa baldin bada.

Hará uso de las expresiones idiomáticas más frecuentes.

Bere lanean ohiko diren gaiei dagokienean, ideia nagusiak eta bigarren mailakoak bereiziko ditu mintzatzean, eta ideion arteko lotura zehaztuko, era berean.

Tendrá un mejor dominio del euskera cuando se exprese oralmente que cuando lo haga por escrito, y se le apreciarán pocas interferencias del castellano a los niveles ya citados.

Ama-hizkuntza euskara dutenen mailan erabiliko ditu juntagailu eta elementu kohesiboak, eta ez du arazorik izango azalpen luzea eman, gaiaz erraz aldatu edo eztabaida luzeetan parte hartzeko.

Se expresará oralmente eligiendo el registro o las formas lingüísticas que se adecuen de manera apropiada a una variada gama de situaciones y temas no restrictivos habituales en su trabajo.

3. Hizkuntz eskakizuna.

Adecuará su nivel de competencia comunicativo-funcional de carácter oral al de la competencia lingüística del receptor; esta destreza será importante, sobre todo, cuando el receptor tenga un dominio del euskera semejante al descrito en el Perfil 1.

Hizkuntz eskakizun hau dagokion lanpostuaren jabea gai izango da era guztietako eskutitzak, barne-idazkiak, memorandumak, laburpenak, administrazio-espedienteak, e.a. idazteko.

Diferenciará a nivel oral las ideas principales de las secundarias en una variada gama de situaciones habituales de su trabajo, y establecerá la relación existente entre las mismas.

Oinarrizko ikasketak euskaraz egin dituen pertsona batek duen erraztasun berdintsua izango du idaztean.

Utilizará a nivel oral los elementos conectivos y cohesivos de modo semejante a las personas que tengan el euskera como Ll, no teniendo dificultades para exponer un razonamiento extenso, ni para cambiar de tema con facilidad, ni para participar en discusiones prolongadas.

Gramatikaren ezagupen erabatekoa eta konszientea izango du. Fonologia-, ortografia-, morfosintaxi-, lexiko- eta semantika-mailan ez du ia gaztelaniaren eraginik izango.

Perfil Lingüístico 3.

Bere laneko egoera eta gaiari ez ezik, beste edozein egoera eta gairi egokitutako hizkuntz formak behar bezala erabiliko ditu, ahoz zein idatziz.

El titular del puesto de trabajo al que le corresponde este perfil lingüístico será capaz de escribir todo tipo de cartas, documentos internos, memorandums, resúmenes, expedientes administrativos, etc.

Bere laneko egoera eta gairi egokitutako erregistro-aldaketak bereizi egingo ditu, bai ahozko testuinguruan bai idatzizkoan.

Tendrá una fluidez escrita cercana a la de las personas que hayan cursado la enseñanza básica en euskera.

4. Hizkuntz eskakizuna.

Tendrá un dominio completo y consciente de la gramática.

Hizkuntz eskakizun hau dagokion lanpostuaren jabea gai izango da egitarauei buruzko zehaztapenak aditzeko, bere lanarekin zerikusia duten egitarauei, jarduerei eta hainbat sailen politikari buruzko zehaztapenak ulertzeko; aditu bati eskatutako txostena ulertzeko. Era berean, gai izango da ikerketa-txostenak, artikuluak, egitarau politikoak, aldizkari berezituak zein lege baten edukia ulertzeko, eta idazki baten punturik interesgarrienak, hutsak nahiz aldaketak jasota geldi daitezen anotazioak egiteko.

Tendrá pocas interferencias del castellano a nivel fonológico, ortográfico, morfosintáctico, léxico y semántico.

Bere lanarekin zerikusia duen edozein hizkuntz ekintzetan jariotasunez egingo ditu azalpenak mintzatzean zein idaztean, eta zuzentasun-, aberastasun-, zehaztasun- eta jatortasun-maila altua izango du.

Empleará correctamente, tanto oral como por escrito, las formas lingüísticas que se adecuen de manera más apropiada a una variada gama de situaciones y temas no restrictivos habituales en su trabajo.

Mintzatzean zein idaztean esaldi konplexuak sortzeko eta erabiltzeko erraztasuna izango du, eta lanarekin zerikusia duten gaiei ezezik, bestelako gai berezituei buruz erraztasunez hitz egin edo idatziko du.

Identificará, tanto oralmente como por escrito, los cambios de registro utilizados en una variada gama de situaciones habituales de su trabajo.

Informazioa eman, elkarrizketak egin, hizkuntza azalpen luzeak emateko erabili, txostenak, artikuluak, egitasmoak, memoriak, aginduak, berbaldiak, e.a. idatzi ahal izango ditu, baita laneko eztabaidetan parte hartu ere.

Perfil Lingüístico 4.

Goi-mailako ikasketak euskaraz egin dituztenek behar duten beste denbora beharko dute haien idatzizko testuak eta ahozko jardunak ulertzeko.

El titular del puesto de trabajo al que le corresponde este perfil lingüístico será capaz de captar los detalles sobre los programas, las actuaciones o la política de los diversos departamentos relacionados con su trabajo, entender la información solicitada a un especialista. Así mismo será capaz de leer un informe de investigación, un artículo, un programa político, revistas especializadas o el texto de una ley y de realizar anotaciones para indicar los puntos de interés, las deficiencias o las modificaciones relativas a un escrito,.etc.

Goi-mailako irakaskuntza euskaraz egin dutenen pareko jariotasuna izango du.

Se expresará, tanto oralmente como por escrito, con soltura en cualquier actividad lingüística relacionada con su trabajo, teniendo un alto nivel de corrección, variedad, precisión y propiedad.

Goi-mailako irakaskuntza euskaraz egin dutenen pare idatzi ahal izango du, elementu morfosintaktiko konplexuak erabiliz.

Tendrá facilidad, tanto oralmente como por escrito, para la improvisación y la utilización de estructuras lingüísticas complejas, sintiéndose cómodo al tratar cualquier tema relacionado con su trabajo, incluso aquéllos de carácter especializado.

Gramatika bikainki ezagutuko du, eta ahoz zein idatziz gramatikazko huts gutxi egingo ditu.

Podrá informar, realizar entrevistas, hacer un uso

Hizkuntzaren adierazmoldeak aberastasunez erabiliko ditu.

prolongado del idioma, redactar informes, artículos, proyectos, memorias, instrucciones, discursos, etc. así como participar en discusiones de trabajo.

Lexikoaren ezagupen zabala izango du, goi-mailako irakaskuntza euskaraz egin dutenen parekoa. Era berean, bere lanarekin zerikusia duten gai berezituen lexikoa menderatuko du, eta ez du ia hiztegiaren beharrik izango.

Requerirá un tiempo semejante al de las personas que hayan realizado la enseñanza superior en euskera para comprender los textos escritos, y los orales emitidos por aquéllas.

Fonologia-, ortografia-, morfosintaxi-, lexiko- eta semantika-mailako gaztelerarekiko independentzi maila handia izango du.

Tendrá una fluidez verbal semejante a la de las personas que hayan realizado la enseñanza superior en euskera.

Bere laneko edozein egoeratan ohikoak diren hizkuntz formetan era jasoaz hitz egin eta idatziko du, eta oso erregisstro berezitua erabiltzeagatik nabarmenduko da.

Podrá comunicarse por escrito de manera semejante a la de las personas que hayan cursado formación superior en euskera, utilizando elementos morfosintácticos complejos.

Tendrá un conocimiento completo de la gramática, cometiendo muy pocos errores gramaticales tanto oralmente como por escrito.

Hará un uso rico de las expresiones idiomáticas.

Tendrá un buen dominio del léxico, semejante al de las personas que hayan cursado la enseñanza superior en euskera; dominará también el léxico correspondiente a los temas especializados relacionados con su trabajo, y apenas necesitará usar el diccionario.

Tendrá un alto grado de independencia del castellano a nivel fonológico, ortográfico, morfosintáctico, léxico y semántico.

Se expresará, oralmente y por escrito, con un alto grado de adecuación con respecto a cualesquiera de las situaciones relacionadas con su trabajo, caracterizándose por la utilización de un registro muy especializado.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común