Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

78. zk., 2013ko apirilaren 24a, asteazkena

N.º 78, miércoles 24 de abril de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
1944
1944

191/2013 DEKRETUA, apirilaren 9koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena.

DECRETO 191/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuari jarraikiz, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sailen egitura birrantolatu zen, eta Administrazioaren sailen artean eskumenak banatu ziren, hain zuzen ere, Jaurlaritzaren eginkizun politiko-administratiboen jarraipena –inolako etenik gabe– bermatzeko, eta aurreko administrazio-antolamendutik dekretu honetan onartzen den antolamendura iragatea antolatzeko, betiere, azken helburua izanik legegintzaldi berriko Jaurlaritzaren Programa ahalik eta eraginkortasunik handienarekin garatzea.

En virtud del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, se procedió a la reordenación de la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Autónoma y a la nueva asignación competencial entre los Departamentos de la misma, para garantizar la continuidad de las tareas político-administrativas del Gobierno sin provocar interrupciones en las mismas, y ordenar el tránsito de la organización administrativa anterior a la que se aprueba en el citado decreto, todo ello, con el fin último de llevar a cabo con la máxima eficacia el Programa de Gobierno de la nueva legislatura.

Abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren 8. artikuluak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitekoak eta jardun-arloak zehazten ditu, eta dekretu horren laugarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila ezabatutako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren organo eta unitate guztiek osatuko dute, baita ezabatutako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saileko Etxebizitza Sailburuordetzako organo eta unitate guztiek ere, non eta ez den Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritza.

El artículo 8 del citado Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, determina las funciones y áreas de actuación del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, el cual estará formado, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta del mencionado Decreto, por todos los órganos y unidades del extinto Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, así como por todos los órganos y unidades de la Viceconsejería de Vivienda del extinto Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, con la salvedad de la Dirección de Suelo y Urbanismo.

Abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuak –aurreko administrazio-antolamenduari dagokionez– jasotzen dituen aldaketak Sailaren izendapena baino harago doaz, eta Sailaren egiturari berari eragiten diote: horregatik, Sailaren eskumen-eremura igaro dira ezabatutako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren hainbat jardun-arlo; zehazki, honako hauek: etxebizitza; arkitektura, eraikingintza, iraunkortasuna eta kalitatea eraikuntzan; eta, azkenik, irisgarritasunaren sustapena.

Las modificaciones que contempla el Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, en la anterior organización administrativa, más allá de la denominación de este Departamento, afectan a su propia estructura: así, pasan a formar parte de su ámbito competencial diversas áreas de actuación del extinto Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, que son las siguientes: vivienda; arquitectura, edificación, sostenibilidad y calidad en la construcción; y, por último, promoción de la accesibilidad.

Horretaz gain, eta abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren azken xedapenetatik lehenengoaren 2. paragrafoan ezarritakoaren arabera (erregelamendu organikoak gidatu behar dituzten antolamendu-irizpideak zehazten dira bertan), beharrezkoa da ezabatutako Enplegu eta Gizarte Gaietako jardun-arloak birrantolatzea, eta horrek ekarriko du arlo horietako asko berriz elkartzea eta, ondorioz, egituratik ezabatzea orain arteko zuzendaritzaren bat.

Aparte de ello, y en concordancia con lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Final Primera del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, donde se especifican los criterios organizativos que han de guiar los reglamentos orgánicos, se hace necesario proceder a una reordenación de las diversas áreas de actuación que ya formaban parte del extinto Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, lo cual implicará la reagrupación de varias de ellas y la consecuente eliminación en la estructura de alguna de las direcciones existentes hasta ahora.

Azken finean, aipatutako egoera horiek guztiek agerian uzten dute berariazko dekretu baten beharra, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organiko eta funtzional berria zehazteko.

En definitiva, todas las circunstancias anteriormente reseñadas ponen en evidencia la necesaria articulación de un Decreto específico que concrete la nueva estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Egitura horrek hiru sailburuordetza ditu: Enplegua eta Lana, Gizarte Politikak eta Etxebizitza. Sailburuordetza horiek, era berean, hainbat zuzendaritza izango dituzte, bakoitzari dagozkion arlo bereziak kontuan hartuta.

Dicha estructura se articula en tres Viceconsejerías, que son las de Empleo y Trabajo, Políticas Sociales y Vivienda, las cuales, a su vez, se estructuran en diversas Direcciones en función de cada una de las materias específicas.

Halaber, eta aurrekoa alde batera utzita, beste bi organo daude, sailburuarekiko mendekotasun hierarkiko zuzena dutenak: Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza eta Zerbitzu Zuzendaritza.

Asimismo, y aparte de lo anterior, existen otros dos órganos con dependencia jerárquica directa del Consejero o Consejera del Departamento, que son la Dirección de Gabinete y Comunicación y la Dirección de Servicios.

Enpleguko eta Laneko Sailburuordetzak bere egiten ditu Administrazio honi honako gai hauen inguruan dagozkion eskumen eta egitekoak: enplegu-politika, lan-harremanak, laneko segurtasuna eta osasuna, Gizarte Segurantza, Autonomia Estatutuan xedatutako moduan, gizarte-ekonomia eta enpresaren erantzukizun soziala, eta gizarteratzea. Nolanahi ere, ez dira hargatik eragotziko Jaurlaritzaren Kontseiluak eta Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak dituzten eskumenak.

En relación a la Viceconsejería de Empleo y Trabajo, cabe señalar que la misma asume las competencias y funciones que corresponden a esta Administración en lo que se refiere a las materias de política de empleo, relaciones laborales, seguridad y salud laboral, Seguridad Social en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía, economía social y responsabilidad social empresarial, e inclusión social, sin perjuicio de las competencias que tienen el Consejo de Gobierno y el Consejero de Empleo y Políticas Sociales.

Sailburuordetza horren mende daude, organikoki, Plangintzako eta Enplegu Berrikuntzako Zuzendaritza, Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza eta Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza.

Dependen orgánicamente de dicha Viceconsejería la Dirección de Planificación e Innovación en el Empleo, la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, y la Dirección de Economía Social.

Gizarte Politiken Sailburuordetzaren egiteko nagusia honako arlo hauek guztiak planifikatzea, ikuskatzea eta ebaluatzea da: gizarte-zerbitzuak eta gizarte-ongizatea, eta, bereziki, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman parte hartzea; familia- eta komunitate-politika; haurtzaro- eta nerabezaro-politika; boluntariotza eta ekintza boluntarioa; immigrazioa eta aniztasunaren kudeaketa, eta askatasun afektibo-sexuala erraztuko duten baldintzen sustapena.

Por su parte, la Viceconsejería de Políticas Sociales tiene como cometido principal la planificación, la supervisión y evaluación, en materia de servicios sociales y bienestar social, y especialmente, su participación en el Sistema Vasco de Servicios Sociales; la política familiar –o de familia– y comunitaria; la política de infancia y adolescencia; el voluntariado y acción voluntaria; inmigración y gestión de la diversidad, y promoción de las condiciones que faciliten la libertad afectivo-sexual.

Aipatutako Sailburuordetzaren mende daude bi Zuzendaritza hauek: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza eta Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza.

De la Viceconsejería citada dependen dos direcciones, la de Servicios Sociales y la de Política Familiar y Desarrollo Comunitario.

Azkenik, Etxebizitza Sailburuordetzari esleitzen zaizkio Sailak honako hauei buruz dituen egitekoak: etxebizitza, arkitektura, bizitegi-lurzoruan eraikitzea eta urbanizatzea, plangintza urbanistikoa, babes publikoko etxebizitzetarako bizitegi-guneetako lurzorua kudeatzea eta erostea, herritarrentzako arreta, etxebizitzarekin lotutako laguntzak kudeatzea, baita eraikingintzan berrikuntza sustatzea, birgaitzea, eraikuntza-kalitatea, iraunkortasuna eta irisgarritasuna bultzatzea ere.

Por último, la Viceconsejería de Vivienda tiene encomendadas las funciones departamentales relativas a vivienda, arquitectura, edificación y urbanización en suelo residencial, planificación urbanística, gestión y adquisición de suelo en ámbitos residenciales para vivienda de protección pública, atención a la ciudadanía, gestión de ayudas relativas a la vivienda, así como el fomento de la innovación en la edificación, la rehabilitación, la calidad de la construcción, la sostenibilidad y la promoción de la accesibilidad.

Organikoki, Sailburuordetza horren mende daude Etxebizitza Zuzendaritza eta Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza.

En dependencia orgánica de la citada Viceconsejería se encuentran la Dirección de Vivienda y la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda.

Ondorioz, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuaren proposamenez, Lehendakariak onartu ondoren, eta Jaurlaritzaren Kontseiluak 2013ko apirilaren 9an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, hauxe

En su virtud, a propuesta del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, previa aprobación del Lehendakari, y deliberación y aprobación del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día 9 de abril de 2013,

XEDATZEN DUT:
I. KAPITULUA
ANTOLAKETA OROKORRA
DISPONGO:
CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN GENERAL

1. artikulua.– Egitekoak eta jardun-arloak.

Artículo 1.– Funciones y áreas de actuación.

Lehendakariaren abenduaren 15eko 20/2012 Dekretuaren 8. artikuluan zehaztutako egitekoak eta jardun-arloak dagozkio Etxebizitza eta Gizarte Politiketako Sailari (20/2012 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituena eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena).

Al Departamento de Empleo y Políticas Sociales le corresponden las funciones y áreas de actuación que se determinan en el artículo 8 del Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

2. artikulua.– Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura orokorra.

Artículo 2.– Estructura general del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak, aurreko artikuluan aipatu diren eskumenak baliatzeko, honako organo hauek ditu:

Para el ejercicio de las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales se estructura en los siguientes órganos:

A) Organo nagusiak:

A) Órganos centrales:

1.– Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua:

1.– Consejero o Consejera de Empleo y Políticas Sociales:

1.1.– Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza.

1.1.– Dirección de Gabinete y Comunicación.

1.2.– Zerbitzu Zuzendaritza.

1.2.– Dirección de Servicios.

2.– Enplegu eta Lan Sailburuordetza:

2.– Viceconsejería de Empleo y Trabajo:

2.1.– Plangintzako eta Enplegu Berrikuntzako Zuzendaritza.

2.1.– Dirección de Planificación e Innovación en el Empleo.

2.2.– Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza.

2.2.– Dirección de Trabajo y Seguridad Social.

2.3.– Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza.

2.3.– Dirección de Economía Social.

3.– Gizarte Politiketako Sailburuordetza:

3.– Viceconsejería de Políticas Sociales:

3.1.– Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza.

3.1.– Dirección de Servicios Sociales.

3.2.– Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza.

3.2.– Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario.

4.– Etxebizitza Sailburuordetza:

4.– Viceconsejería de Vivienda:

4.1.– Etxebizitza Zuzendaritza.

4.1.– Dirección de Vivienda.

4.2.– Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza.

4.2.– Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda.

B) Organo periferikoak:

B) Órganos periféricos:

1.– Laneko, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Lurralde Ordezkaritzak, lurralde historiko bakoitzekoak.

1.– Las Delegaciones Territoriales de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales de cada uno de los Territorios Históricos.

2.– Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak, lurralde historiko bakoitzekoak.

2.– Las Delegaciones Territoriales de Vivienda de cada uno de los Territorios Históricos.

C) Jarraian adierazten diren organoak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari esleituta edo lotuta daude, beren eraketa-arauetan ezarritakoaren arabera:

C) Están, así mismo, adscritos o vinculados al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en los términos que establecen sus normas de creación, los siguientes órganos:

– Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa eta haren lurralde-bulegoak, azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuaren bidez sortuak.

– La Oficina Pública de Elecciones Sindicales y sus oficinas territoriales, creadas por Decreto 237/2000, de 28 de noviembre.

– Herri Lanetarako Erakunde Arteko Batzordea, apirilaren 29ko 74/2008 Dekretuaren bidez sortua.

– Comisión Interinstitucional de la Obra Pública, creada por el Decreto 74/2008, de 29 de abril.

– Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoa, abenduaren 5eko 12/2008 Legearen bidez sortua.

– Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, creado por la Ley 12/2008, de 5 de diciembre.

– Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseilua, abenduaren 5eko 12/2008 Legearen bidez sortua, eta aurreko izenarekin, hots, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseilu gisa, ekainaren 13ko 124/2006 Dekretuaren bitartez arautua. Dekretu hori irailaren 16ko 159/2008 Dekretuak aldatu zuen.

– Consejo Vasco de Servicios Sociales, creado por la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, regulado con su denominación anterior, como Consejo Vasco de Bienestar Social, por el Decreto 124/2006, de 13 de junio, modificado por el Decreto 159/2008, de 16 de septiembre.

– Gizarte Zerbitzuen Euskal Behatokia, urriaren 26ko 225/2011 Dekretuaren bidez sortua.

– Observatorio Vasco de Servicios Sociales, creado por el Decreto 225/2011, de 26 de octubre.

– Familia Bitartekaritzako Aholku Batzordea, Familia Bitartekaritzari buruzko otsailaren 8ko 1/2008 Legeak sortua, eta apirilaren 21eko 84/2009 Dekretuak arautua.

– Consejo Asesor de Mediación Familiar, creado por la Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar, regulado por el Decreto 84/2009, de 21 de abril.

– Nazioarteko Adopziorako Batzorde Teknikoa, urriaren 28ko 263/2003 Dekretuak arautua.

– Comisión Técnica de Adopción Internacional, regulada por el Decreto 263/2003, de 28 de octubre.

– Boluntariotzaren Euskal Kontseilua, otsailaren 18ko 30/2003 Dekretuak arautua.

– Consejo Vasco del Voluntariado, regulado por el Decreto 30/2003, de 18 de febrero.

– Ijito Herriaren erabateko sustapenerako eta partaidetza sozialerako Kontseilua, azaroaren 25eko 289/2003 Dekretuak arautua.

– Consejo para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano, regulado por el Decreto 289/2003, de 25 de noviembre.

– Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko Batzorde Iraunkor Sektoriala, urriaren 2ko 165/2007 Dekretuak arautua.

– Comisión Permanente Sectorial para la Atención a la Infancia y la Adolescencia, regulada por el Decreto 165/2007, de 2 de octubre.

– Haurren eta Nerabeen Behatokia, Haurrak eta Nerabeak zaintzeko eta babesteko otsailaren 18ko 3/2005 Legean aurreikusia.

– Observatorio de Infancia y Adolescencia, previsto por Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y a la Adolescencia.

– Familien Euskal Behatokia, azaroaren 23ko 309/2010 Dekretuak arautua.

– Observatorio Vasco de las Familias, regulado por Decreto 309/2010, de 23 de noviembre.

– Euskal Autonomia Erkidegoko Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetza Sozialerako Foroa, abuztuaren 30eko 200/2002 Dekretuak arautua.

– Foro para la Integración y Participación Social de las ciudadanas y ciudadanos inmigrantes en el País Vasco, regulado por el Decreto 200/2002, de 30 de agosto.

– Familiaren Euskal Kontseilua, Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen bidez sortua, eta apirilaren 17ko 53/2012 Dekretuaren bidez arautua.

– Consejo Vasco de Familia, creado por la Ley 13/2008, de 12 de diciembre, de Apoyo a las Familias, y regulado por el Decreto 53/2012, de 17 de abril.

– Gizarteratzeko Euskal Kontseilua, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak arautua.

– Consejo Vasco para la Inclusión Social, regulado por la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

– Gizarteratzeko Erakunde arteko Batzordea, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak arautua.

– Comisión Interinstitucional para la Inclusión Social, regulada por la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

– Gizarteratzeko Sail arteko Batzordea, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legeak arautua.

– Comisión Interdepartamental para la Inclusión Social, regulada por la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

– Elkarrizketa Zibilerako Mahaia, Elkarrizketa Zibilerako Mahaia eratu eta arautzeko abenduaren 11ko 283/2012 Dekretuaren bidez sortua.

– Mesa de Diálogo Civil, creada por el Decreto 283/2012, de 11 de diciembre, por el que se constituye y regula la Mesa del Diálogo Civil.

– Eraikuntza Kalitatearen Kontrolerako Batzordea, urriaren 22ko 238/1996 Dekretuaren bidez sortua.

– Comisión para el Control de Calidad de la Edificación, constituida por el Decreto 238/1996, de 22 de octubre.

– Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua, abenduaren 4ko 20/1997 Legearen bidez sortua.

– Consejo Vasco para la Promoción de la Accesibilidad, creado por la Ley 20/1997, de 4 de diciembre.

– Nahitaezko Desjabetzeen Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Lurralde Epaimahaiak, azaroaren 20ko 8/1987 Legeak sortuak, eta Euskadiko Balorazio Batzorde Teknikoa.

– Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, creados por la Ley 8/1987, de 20 de noviembre, y la Comisión Técnica de Valoración de Euskadi.

– Euskadiko Hirigintza eta Etxebizitzarako Topagunea, lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen bidez sortua, eta ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren bidez arautua.

– Foro de Encuentro de Urbanismo y Vivienda de Euskadi, creado por la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, y regulado por el Decreto 105/2008, de 3 junio.

3. artikulua.– Sektore publikoko erakundeak.

Artículo 3.– Entidades del sector público.

1.– Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikita daude erakunde autonomo hauek: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua eta Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea.

1.– Están adscritos al Departamento de Empleo y Políticas Sociales los Organismos Autónomos Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

2.– Halaber, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari atxikitzen zaizkio sozietate publiko hauek: Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.–Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. (Visesa) eta Alokabide, S.A.

2.– Asimismo, quedan adscritas al Departamento de Empleo y Políticas Sociales las sociedades públicas Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A. (Visesa) y Alokabide, S.A.

II. KAPITULUA
SAILBURUA ETA SAILEKO GOI KARGUAK
1. ATALA
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUA
CAPÍTULO II
EL CONSEJERO O LA CONSEJERA Y ALTOS CARGOS DEL DEPARTAMENTO
SECCIÓN 1.ª
DEL CONSEJERO O DE LA CONSEJERA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

4. artikulua.– Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua.

Artículo 4.– Consejero o Consejera de Empleo y Políticas Sociales.

1.– Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari honako hauek dagozkio:

1.– Corresponde al Consejero o a la Consejera de Empleo y Políticas Sociales:

a) Jaurlaritzari buruzko ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 26. eta 28. artikuluetan ezarritako eskumenak gauzatzea, bai eta indarreko legediak –Sailari izendatutako egiteko eta jardun-arloen eremuan– esleitzen dizkion eskumenak gauzatzea ere.

a) El ejercicio de las competencias establecidas en los artículos 26 y 28 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, y cuantas le atribuya la legislación vigente en el ámbito de las funciones y áreas de actuación asignadas al Departamento.

b) Autonomia Erkidegoko oinarrizko zerbitzuak bermatzeko beharrezkoak diren neurriak zehaztea, zerbitzu publikoak edo premia biziko eta atzeraezineko zerbitzuak eskaintzeko ardura duten enpresa, entitate edo erakundeetan greba-eskubideaz baliatzen direnerako (ekainaren 11ko 139/1996 Dekretuaren bidez eman zitzaion horretarako eskuordetza).

b) Determinar las medidas necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la Comunidad en supuestos de huelga que afecten a empresas, entidades e instituciones encargadas de la prestación de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, competencia delegada por el Decreto 139/1996, de 11 de junio.

c) Lan-arriskuen prebentzioaren arloan, maila goreneko zehapen oso larriak ezartzea.

c) En materia de prevención de riesgos laborales, la imposición de sanciones calificadas como muy graves en su grado máximo.

d) Enpresa, entitate eta korporazioekin akordioak eta hitzarmenak formalizatzea, Jaurlaritzaren Kontseiluari ez badagozkio, behintzat. Zehazki, etxebizitzaren arloan, kooperazio-hitzarmenak sinatzea sektore publikoko erakundeekin eta toki-korporazioekin, eta lankidetza-hitzarmenak sinatzea –Jaurlaritzaren Kontseiluak aurrez baimena eman ondoren–, interes publikokoak diren jarduera ekonomiko pribatuak egitea sustatu nahi duten partikularrekin, hargatik eragotzi gabe Jaurlaritzaren Kontseiluaren eskumenak.

d) La formalización de acuerdos o convenios con empresas, entidades y corporaciones, excepto en los casos que correspondan al Consejo de Gobierno. En particular en materia de vivienda, suscribir convenios de cooperación con Corporaciones Locales y entidades del sector público y convenios de colaboración, previa autorización del Consejo de Gobierno, con particulares que tengan por objeto fomentar la realización de actividades económicas privadas, de interés público, a salvo las competencias del Consejo de Gobierno.

e) Sailaren arloetan, ondare-erreklamazioak ebaztea.

e) Resolver las reclamaciones patrimoniales en las áreas de su Departamento.

f) Saileko 1.000.000 eurotik gorako gastuak baimentzea, hargatik eragotzi gabe Jaurlaritzaren Kontseiluaren eskumenak.

f) Autorizar los gastos del Departamento de cuantía superior a 1.000.000 de euros, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Gobierno.

g) Sailaren Kontratazio Organo gisa jardutea, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua –azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginean ezarritakoaren arabera– 5.000.000 eurotik gorakoa duten kontratuetan.

g) Actuar como Órgano de Contratación del Departamento en los contratos cuyo presupuesto base de licitación, en los términos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sea superior a 5.000.000 de euros.

Halaber, baldintza berberetan, eskumena izango du, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren baliabide propio eta zerbitzu teknikotzat hartzen diren entitateekin prestazioren bat hitzartzeko negozio juridikoak egiteko. Arlo publikoko kontratazioaren arauetan jarriko du zein diren baliabide propio eta zerbitzu tekniko horiek.

Igualmente, y en las mismas condiciones, le corresponderá la competencia para suscribir aquellos negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de la contratación en el sector público, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la realización de una determinada prestación.

h) Obra-kontratuen hileroko egiaztagiriak eta azken egiaztagiriak onartzea.

h) La aprobación de las certificaciones mensuales y finales de los contratos de obras.

2.– Sailburua buru dela, Zuzendaritza Kontseilua dago, Sailaren politika orokorra planifikatzen eta koordinatzen laguntzeko. Honako hauek osatuko dute Kontseilu hori: Kabinete eta Komunikazioko zuzendariak, Zerbitzu zuzendariak, sailburuordeek, eta –landuko diren gaien arabera– sailburuak izendatzen dituen pertsonek.

2.– Presidido por el Consejero o la Consejera, existe un Consejo de Dirección con la función de asistirle en la planificación y coordinación de la política general del Departamento. Formarán parte de este Consejo el Director o la Directora de Gabinete y Comunicación, el Director o Directora de Servicios, los Viceconsejeros o las Viceconsejeras y aquellas personas que determine el Consejero o la Consejera en función de los asuntos a tratar.

2. ATALA
SAILBURUORDEAK
SECCIÓN 2.ª
DE LOS VICECONSEJEROS O LAS VICECONSEJERAS DEL DEPARTAMENTO

5. artikulua.– Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko sailburuordeak.

Artículo 5.– Viceconsejeros y Viceconsejeras del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Sailburuaren zuzeneko eta hierarkiazko mendekotasunez, honako egiteko hauek dagozkie, oro har, Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko sailburuordeei:

A los Viceconsejeros y las Viceconsejeras del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, bajo la dependencia directa y jerárquica del Consejero o de la Consejera titular les corresponde, con carácter general, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

a) Jaurlaritzaren estrategiaren arabera, Sailak Sailburuordetzari esleitutako helburu estrategikoak garatzea.

a) Desarrollar los objetivos estratégicos asignados a la Viceconsejería por el Departamento, en función de la estrategia del Gobierno.

b) Sailburuordetzaren ekintzak programatzea, gidatzea, koordinatzea, bultzatzea eta gainbegiratzea.

b) Programar, dirigir, coordinar, impulsar y supervisar las actuaciones de la Viceconsejería.

c) Sailburuari proposatzea Sailburuordetzaren araudia eta jarduera-planak.

c) Proponer al Consejero o a la Consejera la normativa y planes de actuación de la Viceconsejería.

d) Sailburuordetzaren mendeko zerbitzuei beharrezkoak diren jarraibideak eta aginduak ematea, euren jarduna egokia izan dadin.

d) Dictar las instrucciones y órdenes necesarias dirigidas a los servicios dependientes de la Viceconsejería en orden a su correcto funcionamiento.

e) Sailburuordetzaren barruan, baliabide materialen eta giza baliabideen premiak definitzea, Aurrekontuen Aurreproiektua lantzeko.

e) Definir dentro de la Viceconsejería, las necesidades de recursos materiales y humanos, en orden a la elaboración del Anteproyecto de Presupuestos.

f) Sailburuordetzako zuzendariek emandako ebazpenen aurka jartzen diren errekurtsoak ebaztea.

f) Resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas por los Directores o las Directoras de la Viceconsejería.

g) Eta, oro har, indarreko ordenamendu juridikoak esleitzen dizkienak, edo sailburuak espresuki eskuordetzan ematen dizkienak.

g) Y, en general, cuantas funciones les atribuya el ordenamiento jurídico vigente y las que expresamente les delegue el Consejero o la Consejera titular del Departamento.

3. ATALA
SAILEKO ZUZENDARIAK
SECCIÓN 3.ª
DE LOS DIRECTORES O LAS DIRECTORAS DEL DEPARTAMENTO

6. artikulua.– Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko zuzendariak.

Artículo 6.– Directores y Directoras del Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

Saileko zuzendariek honako egiteko hauek izango dituzte, oro har:

Los Directores o las Directoras del Departamento ejercerán con carácter general las siguientes funciones:

a) Zuzendaritzako barne-sistemak eta lan-sistemak antolatzea, hargatik eragotzi gabe Zerbitzu Zuzendaritzari esleitutako eskumen orokorrak.

a) Organizar los servicios internos y sistemas de trabajo de la Dirección, sin perjuicio de las competencias generales atribuidas a la Dirección de Servicios.

b) Zuzendaritzaren jarduera bultzatzea, gidatzea, koordinatzea eta kontrolatzea.

b) Impulsar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Dirección.

c) Dagokien eskumenaren arloan, goragoko organoei proposamenak egitea, euren Zuzendaritzarekin zerikusia duten azterlan orokorrak –Zerbitzu Zuzendaritzarekin lankidetzan– diseinatzeari eta lantzeari dagokionez.

c) Realizar propuestas, en materia de su competencia, a los órganos superiores colaborando con la Dirección de Servicios en el diseño y elaboración de estudios generales relacionados con su Dirección.

d) Indarreko ordenamendu juridikoak espresuki esleitzen dizkienak, edo komunak direnak, Jaurlaritzako zuzendariei oro har esleitzen zaizkielako.

d) Las que atribuya expresamente el ordenamiento jurídico vigente o tengan el carácter de comunes por venir atribuidas con carácter general a los Directores o las Directoras del Gobierno.

4. ATALA
SAILEKO ORGANO HORIZONTALAK
SECCIÓN 4.ª
DE LOS ÓRGANOS HORIZONTALES DEL DEPARTAMENTO

7. artikulua.– Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza.

Artículo 7.– Dirección de Gabinete y Comunicación.

Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritzari, dekretu honek oro har esleitzen dizkion egitekoez gain, honako hauek dagozkio, betiere, sailburuarekiko mendekotasun organikoa duela:

Bajo la dependencia orgánica del Consejero o Consejera, a la Dirección de Gabinete y Comunicación le corresponde, además de las funciones que con carácter general le atribuye el presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Sailaren lan-egitasmoa planifikatzea eta horren segimendua egitea.

a) Planificación y seguimiento del programa de trabajo del Departamento.

b) Sailaren kanpo-jardueren eta ekintza publikoen protokoloa eta antolaketa, baita Sailak sustatutako kongresu, mintegi, jardunaldi eta hitzaldiena ere.

b) Protocolo y organización de los actos públicos y las actividades externas del Departamento, así como de los Congresos, Seminarios, Jornadas, y Conferencias promovidos por aquel.

c) Gizarte-komunikabideekiko harremanak, Sailari lotutako jarduera, erabaki eta politikak hedatzen eta zabaltzen laguntzeko.

c) Relaciones con los medios de comunicación social, al objeto de facilitar la difusión y divulgación de las actividades, decisiones y políticas vinculadas al Departamento.

d) Solaskide izatea Sailak Legebiltzarrarekin, Arartekoarekin eta EAEko eta Estatuko gainerako erakunde eta instituzioekin izaten dituen harremanetan, hargatik eragotzi gabe Eusko Jaurlaritzako beste organo batzuen eskumenak.

d) Interlocución del Departamento con el Parlamento Vasco, el Ararteko y demás Organismos e Instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Estado, sin perjuicio de las competencias que ostentan otros órganos y Departamentos del Gobierno Vasco.

e) Sailaren jardun-arloei buruzko informazioa herritarrei emateko lanak koordinatzea, eta Sailaren jardun-arloen inguruan dauden kexak eta iradokizunak jasotzea.

e) Coordinación de las funciones de información general a la ciudadanía y la recepción de quejas y sugerencias en relación con las áreas de actuación departamentales.

f) Sailaren argitalpenak kudeatzea eta banatzea, hargatik eragotzi gabe Eusko Jaurlaritzako Argitalpen Zerbitzu Nagusiari dagozkion eskuduntzak.

f) Gestión y distribución de las publicaciones departamentales, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.

8. artikulua.– Zerbitzu Zuzendaritza.

Artículo 8.– Dirección de Servicios.

1.– Zerbitzu Zuzendaritzari, dekretu honek oro har esleitzen dizkion egitekoez gain, honako hauek dagozkio, betiere, sailburuarekiko mendekotasun organikoa duela:

1.– Bajo la dependencia orgánica del Consejero o la Consejera, a la Dirección de Servicios le corresponde, además de las funciones que con carácter general le atribuye el presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Batetik, Sailaren Aurrekontu Aurreproiektua lantzea, eta haren segimendua eta aldaketak egitea, eta, bestetik, Sailari atxikitako erakunde autonomoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen eta sektore publikoko gainerako erakundeen aurrekontu-proiektuak koordinatzea, eta horiek Sailaren aurrekontuarekin bateratzea.

a) Elaborar el Anteproyecto de Presupuestos del Departamento y realizar su seguimiento y modificaciones, y la coordinación de los proyectos de Presupuestos de los Organismos Autónomos, Entes Públicos de derecho privado y demás entidades del sector público adscrito al Departamento y su consolidación con el del Departamento.

b) Sailaren kudeaketa ekonomikoa egitea, aurrekontu-betearazpenaren faseak tramitatzea, eta Sailaren 1.000.000 eurora arteko gastuak baimentzea.

b) Realizar la gestión económica departamental, tramitar las diferentes fases de ejecución presupuestaria y autorizar los gastos del Departamento cuya cuantía no exceda de 1.000.000 euros.

c) Sailaren eskumeneko gaiei lotutako aurrekontuetan ondorio ekonomikoak dituzten xedapenen proiektuak tramitatzea, eta Jaurlaritzaren Kontseiluaren pean ezarri behar diren –ekonomiaren eta aurrekontuen inguruko– gaiak prestatzea.

c) Tramitar los proyectos de disposiciones con repercusión económica en los Presupuestos en materias competencia del Departamento, y preparar los asuntos de contenido económico-presupuestario del Departamento que hayan de ser sometidos al Consejo de Gobierno.

d) Sailari atxikitako giza baliabideak administratzea eta kudeatzea, eta, horretarako, indarreko araudiak esleitzen dizkion eskumenak erabiltzea.

d) Administrar y gestionar los recursos humanos adscritos al Departamento, ejerciendo las competencias que le atribuya la normativa vigente.

e) Langileen prestakuntza- eta hobekuntza-planak lantzea, hargatik eragotzi gabe Funtzio Publikoaren Zuzendaritzari eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari dagozkion eskumenak.

e) Elaborar planes de formación y perfeccionamiento del personal, sin perjuicio de las competencias correspondientes a la Dirección de Función Pública y al Instituto Vasco de Administración Pública.

f) Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean eta Eusko Jaurlaritzak onartutako Berdintasunerako Planean xedatutako neurriak betearaztea sustatzea, eta, neurri horiek betearazteko bultzada, koordinazioa eta lankidetza, zuzendaritzekin, Administrazio Instituzionaleko erakundeekin eta hari atxikitako organoekin.

f) Promover la ejecución de las medidas previstas en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y en el Plan para la Igualdad aprobado por el Gobierno Vasco, y el impulso, coordinación y colaboración con las distintas direcciones y con las entidades de la Administración Institucional y órganos adscritos al mismo, para la ejecución de dichas medidas.

g) Sailaren Segurtasun eta Osasun Unitatearen jarduerak zuzentzea, hargatik eragotzi gabe Prebentzio Zerbitzuari dagozkion eskuduntzak.

g) Dirigir las actuaciones de la Unidad de Seguridad y Salud del Departamento, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden al Servicio de Prevención.

h) Sailaren aholkularitza juridikoa.

h) La asesoría jurídica del Departamento.

i) Jaurlaritzaren Kontseilura eta Batzordeetara eraman beharreko Sailaren gaiak, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian edo beste edozein aldizkari ofizialetan argitaratu beharreko xedapenak eta administrazio-egintzak bidal daitezen bideratzea.

i) Tramitar la remisión de los asuntos del Departamento que hayan de ser sometidos al Consejo de Gobierno y a las Comisiones del Gobierno, así como la de aquellas disposiciones y actos administrativos que hayan de publicarse en el Boletín Oficial del País Vasco o en cualquier otro diario oficial.

j) Saileko zerbitzuen eta bertako lan-sistema eta -metodoen barne-antolaketa, arrazionalizazio eta informatizazioari buruzko proposamenak lantzea, Saileko beste organoekin eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko organo eskumendunekin koordinatuta.

j) Elaborar propuestas sobre la organización interna, racionalización e informatización de los servicios del Departamento y de los sistemas y métodos de trabajo en el mismo, en forma coordinada con los demás órganos del Departamento y con los órganos competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma.

k) Eusko Jaurlaritzak kalitatearen, etengabeko hobekuntzaren, modernizazioaren, Administrazio elektronikoaren, eta I+G eta Berrikuntzaren arloetan garatutako proiektu orokorretan parte hartzea, eta proiektu horiek Sailean sustatzea.

k) Participar en los proyectos de ámbito general del Gobierno Vasco en las materias de calidad, mejora continua, modernización, Administración electrónica, I+D e Innovación, y promoverlos en el Departamento.

l) Erregistro Orokorra, Artxiboa eta Saileko gainerako dokumentazio-zentroak kudeatzea.

l) Gestionar el Registro General, Archivo y demás centros de documentación del Departamento.

m) Saileko bulegoen barne-erregimena zaintzea, baita Sailari atxikitako ondarea eta bere ekipamendua administratzea eta kontserbatzea ere.

m) Atender y cuidar el régimen interior de las dependencias del Departamento y la administración y conservación del patrimonio adscrito al mismo y de su equipamiento.

n) Herritarrei informazioa eta laguntza emateko zerbitzuen funtzionamendua kudeatzea (2. eta 3. mailak), eta Zuzenean-Herritarrentzako Arreta Zerbitzuarekin izan behar diren harremanak antolatzea.

n) Gestionar el funcionamiento de los servicios de información y atención a la ciudadanía (niveles 2 y 3) y articular las relaciones con el Servicio de Atención a la ciudadanía-Zuzenean.

o) Sailaren Estatistika Plana lantzea, eta Euskal Estatistika Erakundearekin lankidetzan jardutea, Euskal Estatistika Plana eta urteko Estatistika Programak lantzerakoan. Halaber, Zerbitzu Zuzendaritzak Sailaren estatistika-organo espezifikoari esleitutako eskumenak eta ahalmenak baliatuko ditu, eta Saileko estatistikekin lotutako gaietan, laguntza teknikoa emango dio Saileko edozein organori.

o) Elaboración del Plan Estadístico Departamental colaborando con el Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística en la elaboración del Plan Vasco de Estadística y de los Programas Estadísticos anuales. Asimismo, la Dirección de Servicios ejercerá las competencias y facultades atribuidas al órgano estadístico específico del Departamento y prestará apoyo técnico a cualquier órgano del Departamento en materias relacionadas con las estadísticas departamentales.

p) Sailburuari laguntza tekniko-juridikoa eta administratiboa ematea.

p) La asistencia técnico-jurídica y administrativa al Consejero o Consejera del Departamento.

q) Ebazpen-proposamenak egitea, Saileko organo interesdunek –euren ebazpenen aurkako errekurtsoak direla-eta– tramitatzen dituzten espedienteak eta ematen dituzten txostenak ikusi ondoren. Nolanahi ere, salbuespen izango dira Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzaren eskumenekoak diren kasuak.

q) Elevar propuestas de resolución, a la vista del expediente tramitado y del informe emitido por los órganos departamentales interesados, en relación con los recursos que se formulen contra las resoluciones de dichos órganos, excepto en los casos atribuidos a la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda.

r) Sailean sortzen diren gaien inguruko azterketak eta txostenak egitea (bereziki, ekonomia-gaien ingurukoak), eta Sailaren jarduera ekonomikorako ildoak planifikatzea eta programatzea, beste sail edo administrazio batzuek lantzen dituzten eta ondorio ekonomikoak dituzten planen prestakuntza-prozesuetan, baldin eta euren jardun-arloetan eragiten badute, eta, betiere, beste zuzendaritza batzuei esleitu ez bazaizkie.

r) La realización de estudios e informes en asuntos que se susciten en el Departamento, especialmente los de naturaleza económica, así como planificar y programar líneas de actuación económica del Departamento en los procesos de formación de los planes con repercusión económica que elaboren otros departamentos o administraciones y que incidan en sus áreas de actuación, cuando no estén atribuidos a otras Direcciones.

s) Saileko zerbitzu orokorrak antolatzea eta administratzea, Sailburuordetza, Zuzendaritza eta Lurralde Ordezkaritzen lanerako sistema eta metodoak koordinatzea, eta Saileko administrazio-unitateen banaketa espaziala eta ekipamendu materiala antolatzea, hargatik eragotzi gabe Etxebizitza Sailburuordetzari eta haren mendeko organoei eta Ogasun eta Finantza Sailari esleitutako eskumenak.

s) La organización y administración de los servicios generales del Departamento, la coordinación de los sistemas y métodos de trabajo de las Viceconsejerías, Direcciones y Delegaciones Territoriales, y la ordenación de la distribución espacial de las distintas unidades administrativas del Departamento, así como su equipamiento material, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Viceconsejería de Vivienda y a sus órganos dependientes y de las competencias del Departamento de Hacienda y Finanzas.

t) Sailaren eskumeneko gaietan, Eusko Jaurlaritzak Europar Batasuneko araudia eta politikak egiteko eta aplikatzeko izan beharreko esku-hartzea burutzeko koordinazio-neurriak gauzatzea, indarreko arauak betez. Horren haritik, Saileko organoen eta Erkidegoko Erakundeen arteko gaiak eta harremanak bideratuko ditu, Jaurlaritzaren Lehendakaritzaren eskumeneko organoaren bitartez.

t) La ejecución de medidas de coordinación en materias cuya competencia corresponde al Departamento a fin de desarrollar la intervención del Gobierno Vasco en la elaboración y aplicación de la normativa y de las políticas de la Unión Europea, de conformidad con las normas en vigor, canalizando la tramitación de los asuntos y relaciones de los órganos del Departamento con las Instituciones Comunitarias a través del órgano competente de la Presidencia de Gobierno.

u) Ondare-erantzukizuneko prozedurak hastea eta bideratzea.

u) El inicio y la instrucción de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

2.– Zerbitzu zuzendaria izango da Sailaren kontratazio-organoa, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua –azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginean ezarritakoaren arabera– 5.000.000 euro baino gehiagokoa ez duten kontratuetan.

2.– El Director o Directora de Servicios será el Órgano de Contratación del Departamento en los contratos cuyo presupuesto base de licitación, en los términos del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no exceda de 5.000.000 euros.

Halaber, baldintza berberetan, eskumena izango du, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren baliabide propio eta zerbitzu teknikotzat hartzen diren entitateekin prestazioren bat hitzartzeko negozio juridikoak egiteko. Arlo publikoko kontratazioaren arauetan jarriko du zein diren baliabide propio eta zerbitzu tekniko horiek.

Igualmente, y en las mismas condiciones, le corresponderá la competencia para suscribir aquellos negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de la contratación en el sector público, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la realización de una determinada prestación.

3.– Zerbitzu Zuzendaritzari dagokio Sailaren Euskara Unitatea koordinatzea, helburu izanik, euskara sustatzea politika publikoetan eta kudeatzen duten edozein administrazio-gaietan. Horretarako, honako egitekoak izango ditu, betiere, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren jarraibideen arabera:

3.– Corresponde a la Dirección de Servicios coordinar la unidad de euskera del Departamento para promover el euskera en las políticas públicas y en cualesquiera materias administrativas que gestionen, desarrollando a tal efecto, de conformidad con las directrices de la Viceconsejería de Política Lingüística, las siguientes funciones:

a) Eusko Jaurlaritzan Euskararen Erabilera Normalizatzeko V. Plana (2013-2017 aldia) definitzea, egitea, horren segimendua egitea eta ebaluatzea, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari dagokionez.

a) Definir, desarrollar, realizar el seguimiento y la evaluación del V Plan de Normalización del Uso del Euskera en el Gobierno Vasco (período 2013-2017), en lo referido al Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

b) Sailaren euskararen erabilera-planaren Urteko Kudeaketa Plana definitzea, egitea, horren segimendua egitea eta ebaluatzea.

b) Definir, desarrollar, realizar el seguimiento y la evaluación del Plan de Gestión Anual del plan de uso del euskera del Departamento.

c) V. Normalizazio Planaren bitarteko ebaluazioaren txostena egitea, eta VI. Normalizazio Planaren helburuak definitzea, betiere, Sailari dagokionez.

c) Realizar el Informe de evaluación intermedia del V Plan de Normalización y definir los objetivos del VI Plan de Normalización, todo ello referido al departamento.

d) Sailaren jarduera-eremuan aplikatzeko hizkuntza-irizpideak definitzea, horien segimendua egitea, zenbateraino bete diren zehaztea, eta beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak proposatzea, Eusko Jaurlaritza osorako ezarritako hizkuntza-irizpideen arabera, eta Sailaren berezko ezaugarriak kontuan hartuta.

d) Definir los criterios lingüísticos a aplicar en el funcionamiento del área de actuación de departamento, realizar su seguimiento, determinar el grado de cumplimiento alcanzado y proponer las medidas correctoras necesarias, de conformidad con los criterios lingüísticos establecidos para el conjunto del Gobierno Vasco y tomando en consideración las características propias del Departamento.

e) Sailean aplikatu beharreko hizkuntza-irizpideak ezartzea, honako hauei dagokienez: hizkuntza ofizialak zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza moduan erabiltzea; itzulpen-irizpideak; langileen etengabeko prestakuntza orokorra; erregistroa; diru-laguntzak; argitalpenak; Saileko karguen agerraldi publikoak; tresna eta aplikazio informatikoak; interneta eta intraneta; errotulazio finkoa, aldi baterako oharrak; iragarkiak, publizitatea eta kanpainak; izendapen ofizialak; Sailak antolatzen dituen ekintza publikoak; eta, azkenik, administrazio-kontratazioa.

e) Establecer los criterios lingüísticos a aplicar en el Departamento en aspectos tales como: el uso de las lenguas oficiales como lengua de servicio y lengua de trabajo; los criterios de traducción; la formación continua general del personal; el registro; las subvenciones; las publicaciones; las comparecencias públicas de los cargos del Departamento; las herramientas y aplicaciones informáticas; Internet e intranet; la rotulación fija, notas y observaciones temporales; los anuncios, publicidad y campañas; las denominaciones oficiales; los actos públicos organizados por el departamento; y, por último, la contratación administrativa.

III. KAPITULUA
ENPLEGU ETA LAN SAILBURUORDETZA
CAPÍTULO III
VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y TRABAJO

9. artikulua.– Enplegu eta Lan Sailburuordetza.

Artículo 9.– Viceconsejería de Empleo y Trabajo.

1.– Enplegu eta Lan Sailburuordetzari, dekretu honek esleitzen dizkion egiteko orokorrez gain, honako hauek dagozkio:

1.– Corresponden a la Viceconsejería de Empleo y Trabajo, además de las funciones que con carácter general le atribuye el presente Decreto, las siguientes:

a) Sailburuari laguntza teknikoa ematea, haren esku utzi diren egitekoetan, eta ordenamendu juridikoak esleitzen dizkion egitekoetan, baita azken horiekin zuzeneko lotura dutenetan ere.

a) Prestar asistencia técnica al Consejero en el ámbito de las funciones que tenga encomendadas, así como cuántas le atribuye el ordenamiento jurídico y aquellas que estén directamente relacionadas con las anteriores.

b) Sektore publikoko politikak indartzea, enplegua sortzeko.

b) Reforzar las políticas del sector público a favor del empleo.

c) Eragile sozialek enpleguaren arloko topaguneetan hartzen dituzten akordioak sustatzea, eta horiek gauzatzen laguntzea.

c) Impulsar los acuerdos alcanzados por los agentes sociales en los diversos foros de encuentro en materia de empleo, y colaborar en su desarrollo.

d) Enpleguko eta laneko bitartekaritzako politika aktiboen arloko plangintza estrategikoa, diseinua eta gidalerroak lantzea.

d) Elaborar la planificación estratégica, el diseño y las directrices en materia de políticas activas de empleo e intermediación laboral.

e) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin batera, esku-hartze integraleko ekintzak ezartzea, Euskadin –enplegu, gainbehera eta bazterketari dagokienez– egoerarik ahulenean dauden eremuetan.

e) Colaborar con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el establecimiento de acciones de intervención de carácter integral en las zonas más desfavorecidas de Euskadi en términos de empleo, declive y marginación.

f) Enpleguaren eta gizarteratzearen eremuan jarduten duten erakunde publikoen eta pribatuen jarduerak sustatzea eta koordinatzea.

f) Promover y coordinar las actuaciones de los organismos públicos y privados que actúen en el ámbito del Empleo y de la Inclusión Social.

g) Baztertzeko arrisku larrian dauden talde eta pertsona guztiak gizarteratzearekin lotura duen ekintza oro bultzatzea.

g) Impulsar acciones vinculadas a la consecución de la inclusión social de todos los colectivos y personas en riesgo grave de exclusión.

h) Gizarte Politiketako Sailburuordetzarekin lankidetzan jardutea, pertsona ororen gizarteratzea helburu duten ekimenak diseinatzen eta gauzatzen.

h) Colaborar con la Viceconsejería de Políticas Sociales en el diseño y desarrollo de iniciativas dirigidas a la Inclusión Social de todas las personas.

i) Gizarteratzearen eremuko batzorde eta foro sektorial guztien ekimenak bultzatzea, eta Gizarteratzeko Euskal Kontseiluari babesa eta laguntza ematea.

i) Impulsar las iniciativas de las distintas comisiones y foros sectoriales en el ámbito de la inclusión social y proporcionar apoyo y asistencia al Consejo Vasco de Inclusión Social.

j) Lan-harremanen eta laneko segurtasunaren eta osasunaren esparruan diharduten eragile sozialek hartutako akordioak bultzatzea eta babestea.

j) Impulsar y apoyar los acuerdos alcanzados por los agentes sociales en el marco de las relaciones laborales y de seguridad y salud laboral.

k) Itunetan eta langileen enpresako parte-hartzean oinarritutako enpresa-kultura bultzatzea.

k) Impulsar una cultura empresarial basada en la concertación y la participación de los trabajadores y trabajadoras en el seno de las empresas.

l) Lanaren antolamenduaren hobekuntza eta modernizazioa bultzatzea, enpresen baitan produktibitatea eta lehiakortasuna handitzeko.

l) Fomentar la mejora y la modernización de la organización del trabajo con el fin de aumentar la productividad y la competitividad en el seno de las empresas.

m) Lan-eremuan, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailarekin batera jardutea, koordinaziorako eta lankidetzarako formulak garatzen, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte- eta industria-arloko sarea osatzen duten sektoreen produkzio-prozesuak bultzatzeko.

m) Colaborar con el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad en el ámbito laboral, desarrollando fórmulas de coordinación y colaboración para impulsar los procesos productivos de los distintos sectores que conforman el tejido socio-industrial de la economía del País Vasco.

n) Gizarte-elkarrizketako foroetan jardutea eta parte hartzea bultzatzea.

n) Impulsar la actividad y la participación en los diversos foros de Diálogo Social.

ñ) Lan Harremanen Euskal Eredua defendatzea.

ñ) Defender el Modelo Vasco de Relaciones Laborales.

o) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren ekimenez, zehapenak ezartzea; laneko arriskuen prebentzioaren arloko arau-hausteak egiten badira, erdi-mailako zehapen oso larriak ezarriko dira, eta laneko legediaren gainerako arau-hausteak eta oztopo-ekintzak egiten badira, berriz, maila goreneko zehapen oso larriak, enpleguaren eta langabeziaren arloko arau-hausteen kasuan izan ezik.

o) Imponer, a iniciativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales calificadas como muy graves en su grado medio y por el resto de infracciones de la legislación laboral y actos de obstrucción sanciones calificadas muy graves en su grado máximo, excepto en infracciones en materias relativas al empleo y desempleo.

p) Sailburuordetzako zuzendariek emandako ebazpenen aurka jarritako errekurtsoak ebaztea.

p) Resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas por las o los Directores de su Viceconsejería.

q) Gizarte ekonomiaren, ekonomia solidarioaren eta kooperatibismoaren arloko ekintzak sustatzea eta koordinatzea.

q) Promover y coordinar las actuaciones en materia de economía social, solidaria y cooperativismo.

r) Enpresaren erantzukizun sozialaren arloko ekintzak sustatzea eta koordinatzea.

r) Promover y coordinar las actuaciones en materia de responsabilidad social empresarial.

s) Goi-mailako koordinazioa eta zuzendaritza, eta Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren funtzionamendua zaintzea, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan.

s) Ostentar la dirección y coordinación superior y velar por el funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2.– Honako Zuzendaritza hauek daude Enplegu eta Lan Sailburuordetzaren mende:

2.– De la Viceconsejería de Empleo y Trabajo dependen las siguientes Direcciones:

– Plangintzako eta Enplegu Berrikuntzako Zuzendaritza.

– Dirección de Planificación e Innovación en el Empleo.

– Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza.

– Dirección de Trabajo y Seguridad Social.

– Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza.

– Dirección de Economía Social.

10. artikulua.– Plangintzako eta Enplegu Berrikuntzako Zuzendaritza.

Artículo 10.– Dirección de Planificación e Innovación en el Empleo.

Plangintzako eta Enplegu Berrikuntzako Zuzendaritzari, dekretu honek oro har esleitzen dizkion egitekoez gain, honako hauek dagozkio:

A la Dirección de Planificación e Innovación en el Empleo le corresponde, además de las funciones que con carácter general le atribuye el Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Enplegu Planen eta Ekimenen plangintza eta diseinua zuzentzea, horien ezarpena koordinatzea, horien segimendua egitea, eta horrek guztiak enpleguan dituen emaitzak eta inpaktua ebaluatzea.

a) Dirigir la planificación y diseño de los Planes e Iniciativas de Empleo, coordinar su implementación, realizar su seguimiento y evaluar sus resultados e impacto en el empleo.

b) Ikerketak, azterlanak, analisiak eta txostenak egitea enplegu- eta prestakuntza-berrikuntzarako, eta prestakuntza eta enpleguaren arloko plangintza estrategikorako, lan-merkatuaren, enpleguaren eta prestakuntzaren arteko harreman-ikuspuntu berriak zehaztuz.

b) Realizar investigaciones, estudios, análisis e informes para la innovación en el empleo y la formación, y para la planificación estratégica en materia de formación y empleo, definiendo nuevas perspectivas de relación entre el mercado de trabajo, el empleo y la formación.

c) Enplegu- eta prestakuntza-berrikuntzako proiektuak burutzea, zeharka, beste sail, administrazio edo erakundeekin.

c) Desarrollar proyectos de innovación en el empleo y la formación de forma trasversal con otros departamentos, administraciones o entidades.

d) Enpleguaren, prestakuntzaren, diru-sarrerak bermatzearen eta gizarteratzearen arloko arau-proposamenak egitea.

d) Elaborar propuestas de normativa en materia de Empleo, Formación, Garantía de Ingresos e Inclusión Social.

e) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin koordinatzea eta, hala dagokionean, koordinazio-jarduerak gauzatzea, beste enplegu-zerbitzu publiko batzuekin.

e) Coordinarse con el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide y llevar a cabo, en su caso, actuaciones de coordinación con otros servicios públicos de empleo.

f) Lan-merkatuaren joerak aztertu eta ebaluatzea.

f) Analizar y evaluar las tendencias del mercado de trabajo.

g) Formula berritzaileak ikertzea zailtasunak dituzten kolektiboei –besteak beste gazteak, ezintasunak dituzten pertsonak, emakumeak eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren hartzaileak–enplegurako sarbidea ematearen eremuan, eta, horretarako, enpresa-munduarekin lankidetzan jarduteko formulak aztertzea.

g) Investigar fórmulas innovadoras en el campo del acceso al empleo de colectivos con dificultades como jóvenes, personas con discapacidad, mujeres, y personas perceptoras de renta de garantía de ingresos, estudiando fórmulas de colaboración con el mundo de la empresa.

h) Enplegagarritasun-politikak eraberritzea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan langileen eta enpresen arteko bitartekotza- eta komunikazio-bideak hobetuz.

h) Innovar en el diseño de políticas de empleabilidad, colaborando con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la mejora de los canales de mediación y comunicación entre las personas trabajadoras y las empresas.

i) Enpleguari, prestakuntzari, diru-sarrerak bermatzeari eta gizarteratzeari dagokienez, herri-administrazioen politikak behatzea, europar estrategian arreta berezia jarriz, eta nazioarte-mailan sektoreak dituen joerak aztertuz.

i) Observar las políticas de las administraciones públicas en materia de empleo, formación, garantía de ingresos e inclusión social, con especial atención a la estrategia europea y analizando las tendencias del sector a nivel internacional.

j) Enpresaren eta hezkuntzaren munduarekin lankidetzan jardutea, enpleguari eta prestakuntzari buruzko ikerketarako, arlo horretan konponbide berritzaileen ezarpena sustatuz.

j) Colaborar con el mundo empresarial y educativo, para la investigación en materia de empleo y formación, apoyando la aplicación de soluciones innovadoras en este ámbito.

k) Langabetuek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin ezartzen dituzten laneratze aktiboko hitzarmenen aplikazioa aztertzea, eta horien emaitzei buruzko ikerketa egitea.

k) Analizar la aplicación de los convenios de inclusión activa que las personas desempleadas establezcan con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo e investigar sobre sus resultados.

l) Enpleguak eta prestakuntzak gainerako sistemekin duten koordinazioa aztertzea; besteak beste, Hezkuntzarekin, Osasunarekin edo Gizarte Zerbitzuekin.

l) Analizar la coordinación entre el empleo y la formación con el resto de sistemas como la Educación, la Salud o los Servicios Sociales.

m) Enpleguaren eta prestakuntzaren arloan plangintza berritzailea ahalbidetzen duen antzeko beste edozein egiteko.

m) Cualquier otra función de naturaleza análoga que permita la planificación innovadora en materia de empleo y formación.

11. artikulua.– Lan eta Gizarte Segurantza Zuzendaritza.

Artículo 11.– Dirección de Trabajo y Seguridad Social.

1.– Lan eta Gizarte Segurantzari, dekretu honek –Lan-administrazioko Agintaritza den aldetik– oro har esleitzen dizkion egitekoez gain, honako hauek dagozkio:

1.– A la Dirección de Trabajo y Seguridad Social le corresponde, además de las funciones que con carácter general le atribuye el presente Decreto, en calidad de Autoridad Laboral, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Indarreko legediak lan arloko legedia betearaztearen eremuan esleitzen dizkion eskumenak baliatzea.

a) Ejercer las competencias que en materia de ejecución de la legislación laboral le atribuye la legislación vigente.

b) Lurralde Ordezkaritzak zuzentzea, koordinatzea eta gainbegiratzea, hargatik eragotzi gabe ordezkaritza horiek Sailaren beste edozein Zuzendaritzarekiko dituzten mendekotasun funtzionalak, euren eskumenei dagokienez.

b) Dirigir, coordinar y supervisar las Delegaciones Territoriales, sin perjuicio de las dependencias funcionales de estas respecto a cualesquiera otras Direcciones del Departamento en sus respectivas competencias.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Lan eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren jarduera eta funtzionamendua zuzentzea, koordinatzea eta gainbegiratzea, eta jarduera ikuskatzailearen planak eta programak ezartzea.

c) Dirigir, coordinar y supervisar la actuación y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco y establecer los planes y programas de la actuación inspectora.

d) Lan-harremanei buruzko espedienteen berri izatea, horiek tramitatzea eta lehen auzialdian ebaztea, ordenamendu juridikoak gai horretan ematen dizkion eskumen guztiak baliatuz.

d) Conocer, tramitar y resolver en primera instancia, los expedientes sobre relaciones de trabajo, ejerciendo todas las facultades atribuidas por el ordenamiento jurídico en esta materia.

e) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren ekimenez, zehapenak ezartzea; laneko arriskuen prebentzioaren arloko arau-hausteak egiten badira, maila txikieneko zehapen oso larriak ezarriko dira, eta laneko legediaren gainerako arau-hausteak eta oztopo-ekintzak egiten badira, berriz, maila goreneko zehapen oso larriak, enpleguaren eta langabeziaren arloko arau-hausteen kasuan izan ezik.

e) Imponer, a iniciativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales calificadas como muy graves en su grado mínimo y por el resto de infracciones de la legislación laboral y actos de obstrucción sanciones calificadas como muy graves en su grado mínimo y medio, excepto en infracciones en materias relativas al empleo y desempleo.

f) Lurralde-ordezkariek emandako ebazpenen aurka jarritako errekurtsoak ebaztea, beren eskumeneko arloetan.

f) Resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas por las y/o los Delegados Territoriales, en las áreas cuya competencia le corresponda.

g) Ekainaren 11ko 190/1985 Dekretuan eta ekainaren 28ko 139/2011 Dekretuan ezarritakoaren arabera, enplegu-erregulazioko espedienteak aztertzea, tramitatzea, eta, kasua bada, ebaztea, baldin eta eragindako enpresak lantegiak baditu lurralde historiko batean baino gehiagotan, eta espediente horiei buruzko txostena egitea, uztailaren 9ko 22/2003 Konkurtso Legearen 64. artikuluan xedatutako kasuetan.

g) Analizar, tramitar, y resolver en los casos que proceda, los expedientes de regulación de empleo, en los términos previstos en el Decreto 190/1985, de 11 de junio y en el Decreto 139/2011, de 28 de junio, cuando la empresa afectada tenga centros de trabajo en más de un Territorio Histórico, así como emitir informe sobre estos expedientes en los supuestos previstos en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

h) Euskal Autonomia Erkidegoko laneko jaiegunen egutegi ofiziala egitea eta tramitatzea.

h) Elaborar y tramitar el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

i) Euskadiko Laneko Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistro telematikoa zuzentzea eta kudeatzea, erregistroa arautzen duen dekretuan eta indarreko gainerako araudietan xedatutakoari jarraikiz.

i) Dirigir y gestionar el Registro telemático de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo del País Vasco / Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroa, en los términos previstos en el Decreto que lo regula y demás normativa vigente.

j) Lan-arloko Hitzarmen Kolektiboen hedapen- eta atxikipen-espedienteak ebaztea eta tramitatzea.

j) Resolver y tramitar los expedientes de extensión y adhesión de Convenios Colectivos de Trabajo.

k) Greba egiteko eskubidea gauzatzen denean komunitatearentzako funtsezko zerbitzuak beteko direla bermatzeko xedapenen proposamena tramitatzea.

k) Tramitar la propuesta de disposiciones para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, con ocasión del ejercicio del derecho de huelga.

l) Indarreko ordenamendu juridikoak Lan-administrazioko Agintaritzari esleitzen dizkion bitartekaritza-, arbitraje-, eta adiskidetze-egitekoak burutzea, hargatik eragotzi gabe Lan Harremanen Kontseiluaren baitan PRECOri dagozkion egitekoak.

l) Ejercer las funciones de mediación, arbitraje y conciliación atribuidas por el ordenamiento jurídico vigente a la Autoridad Laboral, sin perjuicio de las funciones que correspondan al PRECO en el seno del Consejo de Relaciones Laborales.

m) Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuko erakunde sindikalen eta enpresa-erakundeen estatutuen gordailuari dagokion bulego publikoa zuzentzea.

m) Dirigir la Oficina Pública correspondiente al Depósito de los Estatutos de las Organizaciones Sindicales y Empresariales de ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

n) Sindikatu Hauteskundeen Bulego Publikoa zuzentzea, azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

n) Dirigir la Oficina Pública de Elecciones Sindicales, de conformidad con lo establecido en el Decreto 237/2000, de 28 de noviembre.

o) Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren arloan Lan-administrazioko Agintaritzari dagozkion egitekoak gauzatzea, hargatik eragotzi gabe Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeari esleitutako eskumenak.

o) Ejercer las funciones que corresponden a la Autoridad Laboral en materia de Seguridad y Salud Laboral, sin perjuicio de las competencias atribuidas a Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

p) Lan Istripuen eta Lanbide Gaixotasunen Tramitazio Telematikorako Erregistroa zuzentzea eta kudeatzea.

p) Dirigir y gestionar el Registro para la Tramitación Telemática de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

q) Laneko Arriskuen Prebentziorako Ordezkarien Erregistroa zuzentzea eta kudeatzea.

q) Dirigir y gestionar el Registro de Delegadas y Delegados de Prevención de Riesgos Laborales.

r) Enpresetatik kanpoko prebentzio-zerbitzu gisa jarduteko erakunde espezializatuak akreditatzea, baita prebentzio-sistemaren gaineko kontu-ikuskaritzako jarduerak burutzeko pertsonak eta erakunde espezializatuak ere, eta akreditazio horiei buruzko aldaketa- eta etete-espedienteak ebaztea.

r) Acreditar a las entidades especializadas para actuar como servicios de prevención ajenos a las empresas, así como a las personas o entidades especializadas para desarrollar actividades de auditoria del sistema de prevención, y resolver los expedientes de modificación y suspensión de las citadas acreditaciones.

s) Kanpoko Prebentzio Zerbitzuen eta Auditoretzen Erregistroa zuzentzea eta kudeatzea.

s) Dirigir y gestionar el Registro de los Servicios de Prevención Ajenos y Auditorias.

t) Laneko arriskuen prebentzioaren arloan arau-hauste oso larriak egiteagatik zehatutako enpresen Erregistroa zuzentzea eta kudeatzea.

t) Dirigir y gestionar el Registro de empresa sancionadas por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales,

u) Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikuntzaren Sektorean Egiaztatutako Enpresen Erregistroa zuzentzea eta kudeatzea.

u) Dirigir y gestionar el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción de la Comunidad.

v) Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Historiko batean baino gehiagotan lantegiak dituzten Aldi Baterako Lan Enpresen Erregistroa zuzentzea eta kudeatzea, horiei administrazio-baimena ematea eta enpresa horien gainean Lan-administrazioko Agintaritzari esleitutako eskumenak baliatzea.

v) Dirigir y gestionar el Registro de las Empresas de Trabajo Temporal que posean centros de trabajo en varios Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma Vasca, conceder autorización administrativa y ejercer, respecto de las mismas, las competencias que se atribuyen a la Autoridad Laboral.

w) Laguntza teknikoa ematea enpresei eta langileei, entitateei eta erakundeei Lan-administrazioko Agintaritzaren egitekoak gauzatzearen baitan.

w) Prestar asistencia técnica a empresas y a trabajadores y trabajadoras, entidades y organismos dentro del ejercicio de las funciones de la Autoridad Laboral.

x) Administrazio publikoetako bestelako organoei laguntzea, informazioa ematea eta haiekin lan egitea lan-arloko arauen aplikazioan, edo laguntza eta diru-laguntzen zaintzan eta kontrolean, baita organo judizial eskumendunek eskatzen dituzten txostenak egitea ere.

x) Informar, asistir y colaborar con otros órganos de las Administraciones públicas respecto a la aplicación de normas de orden social o a la vigilancia y control de ayudas y subvenciones públicas, así como emitir los informes que le recaben los órganos judiciales competentes.

y) Lan-estatistikak eta Lan Ikuskaritzaren jardunari buruzko memoria eta txostenak lantzea.

y) Elaborar las estadísticas laborales y las memorias e informes relativos a la actuación de la Inspección de Trabajo.

2.– Lan Ikuskaritzaren Zuzendariordetzak, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariaren mendekotasun organikoa, funtzionala eta hierarkikoa duela, Lurralde Ikuskaritzen zuzendaritza teknikoa eta administratiboa gauzatuko du.

2.– La Subdirección de la Inspección de Trabajo, bajo la dependencia orgánica, funcional y jerárquica de la o el Director de Trabajo y Seguridad Social, ejercerá la dirección técnica y de carácter administrativo de las Inspecciones Territoriales.

12. artikulua.– Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza.

Artículo 12.– Dirección de Economía Social.

Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritzari, dekretu honek oro har esleitzen zaizkion egitekoez gain, honako hauek dagozkio:

A la Dirección de Economía Social le corresponde, además de las funciones que con carácter general le atribuye el Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Gizarte Ekonomia bultzatzea eta sustatzea, Zuzendaritza honetatik landuko, kudeatuko eta betearaziko diren programa eta ekintzen bitartez.

a) Fomentar y promocionar la Economía Social a través de programas y acciones que se elaborarán, gestionarán y ejecutarán desde esta dirección.

b) Ikuskatze-lanak egitea eta kooperatiben arloko zehapen-espedienteak bideratzea, Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legean xedatutakoaren arabera, eta kooperatiben deskalifikazioak eta horietan esku hartzeko aldi baterako neurriak proposatzea, aipatu legearen 141. eta 142. artikuluei jarraikiz.

b) Ejercer la función inspectora e instruir los expedientes sancionadores en materia de cooperativas, según lo previsto en la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, y proponer las descalificaciones y las medidas de intervención temporal de las cooperativas, de acuerdo con los artículos 141 y 142 de la mencionada Ley.

c) Euskadiko Kooperatiben Erregistroa zuzentzea eta kudeatzea, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren Antolamendu eta Funtzionamenduari buruzko martxoaren 29ko 59/2005 Dekretuan ezarritako baldintzen arabera.

c) Dirigir y gestionar el Registro de Cooperativas de Euskadi en los términos del Decreto 59/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi.

d) Lan Sozietateei buruzko Legean ezarritako baldintzak betetzen direla kontrolatzea, eta enpresei «Lan Sozietate» kalifikazioa ematea edo kentzea.

d) Controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades Laborales y otorgar la calificación o descalificación de «Sociedad Laboral» a las empresas.

e) Sailburuari legegintza-arloko berrikuntzak eta Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legearen aldaketak proposatzea, sektoreak hobeto funtziona dezan.

e) Proponer al Consejero o a la Consejera innovaciones en el ámbito legislativo, y modificaciones de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, para un mejor funcionamiento del sector.

f) Lan Sozietateei baimena ematea, bazkide izan gabe mugagabeko kontratuen bidez kontratatuko langileek urtean lan egindako ordu-kopuruaren gainean legez ezarritako mugak gainditzeko.

f) Autorizar a las Sociedades Laborales para exceder los límites establecidos legalmente sobre el número de horas/año trabajadas por las personas trabajadoras contratadas por tiempo indefinido que no sean socios.

g) Hirugarren batzuekin jarduerak eta zerbitzuak hasteko edo gehitzeko baimenen eta inoren konturako langileen lanaldien urteko ordu-kopurua gainditzeko baimenen espedienteez arduratzea, horren izapideak egitea eta horren gaineko ebazpenak sailburuari proposatzea, Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legearen 5.2 eta 99.4 artikuluetan –hurrenez hurren– ezarritakoaren arabera.

g) Conocer, tramitar y proponer al Consejero o a la Consejera la resolución de expedientes de autorización para iniciar o aumentar actividades y servicios con terceros así como la autorización para superar el número de horas/año realizadas por trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, de conformidad con lo establecido, respectivamente, en los artículos 5.2 y 99.4 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi.

h) Kooperatiba-sozietateak herri-onurakotzat jotzeko espedienteez arduratzea, hori tramitatzea eta ebazpena sailburuari proposatzea, herri-onurako kooperatiba-sozietateei dagozkien prozeduren eta betekizunen araudia onartu zuen otsailaren 2ko 64/1999 Dekretuan ezarritako moduan.

h) Conocer, tramitar y proponer al Consejero o a la Consejera la resolución de expedientes de declaración de utilidad pública de las sociedades cooperativas, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 64/1999, de 2 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre procedimientos y requisitos relativos a las Sociedades Cooperativas de utilidad pública.

i) Kooperatibak «gizarte-ekimeneko kooperatiba» gisa sailkatzea, apirilaren 4ko 61/2000 Dekretuan xedatutakoaren arabera, eta gizarteratzea bultzatzea.

i) Calificar cooperativas de «iniciativa social», de acuerdo con lo previsto en el Decreto 61/2000, de 4 de abril, y fomentar la integración social.

j) Ekonomia solidarioa sustatzea eta bultzatzea.

j) Fomentar y promocionar la Economía Solidaria.

k) Lurralde Ordezkaritzek beren eskumeneko arloren batean hartutako ebazpenen aurka jarritako errekurtso arruntak erabakitzea.

k) Resolver los recursos interpuestos contra las resoluciones adoptadas por las Delegaciones Territoriales, en las áreas cuya competencia le corresponda.

l) Gizarte Ekonomiako enpresetan langileek parte har dezaten bultzatzea, eta Enpresaren Erantzukizun Sozialari zabalkundea ematea.

l) Impulsar la participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas de Economía Social y dar difusión a la Responsabilidad Social Empresarial.

m) Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Autonomoaren Elkarteen Erregistro Berezia, Langile Autonomoaren Estatutuari buruzko uztailaren 11ko 20/2007 Legean jasotzen dena, zuzentzea eta kudeatzea.

m) Dirigir y gestionar el Registro Especial de Asociaciones de Trabajo Autónomo en la Comunidad contemplado en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo.

IV. KAPITULUA
GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUORDETZA
CAPÍTULO IV
VICECONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES

13. artikulua.– Gizarte Politiketako Sailburuordetza.

Artículo 13.– Viceconsejería de Políticas Sociales.

1.– Gizarte Politiketako Sailburuordetzari, dekretu honek oro har esleitzen dizkion egitekoez gain, honako hauek dagozkio:

1.– Corresponden a la Viceconsejería de Políticas Sociales, además de las funciones que con carácter general le atribuye el presente Decreto, las siguientes:

a) Politika publikoa planifikatzea, ikuskatzea eta ebaluatzea, honako jardun-arlo hauetan: gizarte-zerbitzuak eta gizarte-ongizatea, familia-politika eta komunitate-politika, haurtzaroari eta nerabezaroari buruzko politika; boluntariotza, immigrazioa eta aniztasunaren kudeaketa, eta askatasun afektibo-sexuala erraztuko duten baldintzak sustatzea.

a) La planificación, supervisión y evaluación de la política pública en las siguientes áreas de actuación: servicios sociales y bienestar social, política familiar y comunitaria, política de infancia y adolescencia; voluntariado, inmigración y gestión de la diversidad y promoción de las condiciones que faciliten la libertad afectivo-sexual.

b) Sailburuordetzaren erantzukizuneko politika sektorialen eta zeharkako politiken arteko koordinazioa.

b) La coordinación entre las políticas sectoriales y las políticas transversales responsabilidad de la Viceconsejería.

c) Erakundeen arteko eta sailen arteko lankidetza, Sailburuordetzaren erantzukizuneko jardun-arloetan.

c) Colaboración interinstitucional e interdepartamental en las áreas de actuación que son responsabilidad de la Viceconsejería.

d) Erakunde arteko adostasuna, elkarrizketa soziala, lanbide-lankidetza, elkartasun zibikoa, sareko lana, ezagutzaren kudeaketa eta herritarren partaidetza sustatzea, gizarte-politiken eta esku-hartzeen eremuan.

d) La promoción del consenso interinstitucional, el diálogo social, la colaboración profesional, la solidaridad cívica, el trabajo en red, la gestión del conocimiento y la participación ciudadana en el ámbito de la intervención y las políticas sociales.

e) Sailburuordetzaren eskumenekoak diren gaietan, legediaren garapena, aplikazioa, eta, hala badagokio, aldaketa bultzatzea.

e) El impulso del desarrollo, aplicación y, en su caso, modificación de la legislación en las materias de competencia de la Viceconsejería.

f) Gizarteratzeko Euskal Planari lotutako ekintzak sustatzea, Enplegu eta Lan Sailburuordetzarekin koordinatuta.

f) Impulsar las actuaciones en relación con el Plan Vasco de Inclusión Social en coordinación con la Viceconsejería de Empleo y Trabajo.

2.– Honako Zuzendaritza hauek daude dira Gizarte Politiketako Sailburuordetzaren mende:

2.– De la Viceconsejería de Políticas Sociales dependen las siguientes Direcciones:

● Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza.

● Dirección de Servicios Sociales.

● Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza.

● Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario.

3.– Gizarte Politiketako Sailburuordetzari atxikitzen zaio Gizarte Zerbitzuen Goi Ikuskaritza, zeinak –Sailburuordetza horretako titularraren mendekotasun organikoa eta funtzionala duela– goi-ikuskaritzako egitekoak burutuko baititu, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legean ezarritako moduan.

3.– Se adscribe a la Viceconsejería de Políticas Sociales la Alta Inspección de Servicios Sociales, que bajo la dependencia orgánica y funcional del o de la titular de la citada Viceconsejería, ejercerá las funciones de alta inspección en los términos establecidos en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

14. artikulua.– Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza.

Artículo 14.– Dirección de Servicios Sociales.

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzari, dekretu honek oro har esleitzen dizkion egitekoez gain, honako hauek dagozkio:

A la Dirección de Servicios Sociales le corresponde, además de las funciones que con carácter general le atribuye el presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Gizarte zerbitzuen arloko analisiak, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen erregelamendu bidezko garapenerako araudi-proposamenak eta, oro har, gizarte-zerbitzuei buruzko araudia lantzea.

a) La elaboración de análisis en materia de servicios sociales, y de propuestas de normativa de desarrollo reglamentario de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, así como de normativa relativa a servicios sociales en general.

b) Gizarte-zerbitzuen arloan, prestazioak eta zerbitzuak kudeatzea, abenduaren 5eko 12/2008 Legeak ezarritako baldintzen arabera. Horrez gain, gizarte-larrialdietarako laguntzen funtsak kudeatzea eta gizarte-zerbitzuaren arloko beste erakundeekin eta eragileekin solaskidetzan eta koordinazioan jardutea, gizarte-politikari dagokionez.

b) La gestión de las prestaciones y servicios en materia de servicios sociales, en los términos establecidos por la Ley 12/2008, de 5 de diciembre. Asimismo, la gestión de los fondos de las ayudas de emergencia social y la interlocución y coordinación con las otras instituciones y agentes del ámbito de los servicios sociales en relación con la política social.

c) Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Prestazio eta Zerbitzuen Zorroa proposatzea.

c) Proponer la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

d) Gizarte Zerbitzuen Erregistro Orokorra kudeatzea eta mantentzea.

d) La gestión y mantenimiento del Registro General de Servicios Sociales.

e) Gizarte-zerbitzuen planifikazioa eta ebaluazio orokorra egitea Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean, abenduaren 5eko 12/2008 Legean ezarritako baldintzen arabera.

e) La planificación y evaluación general de los servicios sociales en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en los términos establecidos por la Ley 12/2008, de 5 de diciembre.

f) Elkarlanean jardutea zeharkako politiken garapenean, eta Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen eremuko jarduerak garatzen laguntzea.

f) La colaboración en el desarrollo de políticas transversales, así como el apoyo al desarrollo de actividades en el ámbito de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

g) Gizarte-zerbitzuetako profesionalen prestakuntza eta gaikuntza bultzatzea eta sustatzea, abenduaren 5eko 12/2008 Legean ezarritako baldintzen arabera.

g) El fomento y la promoción, en los términos establecidos por la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de la formación y cualificación de las y los profesionales de los servicios sociales.

h) Gizarte-zerbitzuen arloko irabazi asmorik gabeko erakundeak gizarte-intereseko erakunde deklaratzeko prozedurak bideratzea, eta horiei buruzko ebazpen-proposamenak egitea.

h) La instrucción y la propuesta de resolución de los procedimientos relativos a la declaración de interés social de las entidades sin ánimo de lucro de servicios sociales.

i) Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluari eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoari laguntza eta babesa ematea.

i) El apoyo y asistencia al Consejo Vasco de Servicios Sociales y al Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales.

j) Fundazioak gobernatzea, ordezkatzea eta administratzea, baldin eta Eusko Jaurlaritza, gizarte-politiken arloan eskumena duen Sailaren bitartez, fundazio horien patronatuko kide bada.

j) El gobierno, representación y administración de las fundaciones de cuyo patronato sea miembro el Gobierno Vasco a través del Departamento competente en materia de políticas sociales.

k) Gizarte Zerbitzuen Euskal Behatokia zuzentzea eta bultzatzea.

k) La dirección e impulso del Observatorio Vasco de Servicios Sociales.

15. artikulua.– Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritza.

Artículo 15.– Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario.

Familia Politikarako eta Komunitate Garapenerako Zuzendaritzari, dekretu honek oro har esleitzen dizkion egitekoez gain, honako hauek dagozkio:

A la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario le corresponde, además de las funciones que con carácter general le atribuye el presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Politika publikoetan familia- eta komunitate ikuspegia sustatzea, eta honako hauei buruzko politikak planifikatzea, koordinatzea eta ebaluatzea, Euskal Autonomia Erkidegoan: familia, haurtzaroa, nerabezaroa, immigrazioa, aniztasunaren kudeaketa eta boluntariotza. Zehazki, eta, betiere, Familiei Laguntzeko abenduaren 13ko 13/2008 Legean ezarritako moduan, Familiei Laguntzeko Erakunde arteko Plana lantzea, garatzea eta ebaluatzea dagokio.

a) Promoción en las políticas públicas de los enfoques familiar y comunitario, y planificación, coordinación y evaluación general de las políticas de familia, infancia, adolescencia, inmigración, gestión de la diversidad y voluntariado en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En particular, y en los términos establecidos en la Ley 13/2008, de 13 de diciembre, de Apoyo a las Familias, le corresponderá la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias.

b) Erregelamendu bidezko garapeneko araudiari buruzko analisiak eta proposamenak lantzea, Sailaren eskumen-eremuan, honako gai hauei dagokienez: familia-laguntza; haurtzaroa eta nerabezaroa; aniztasunaren kudeaketa; eta boluntariotza.

b) La elaboración de análisis y propuestas de normativa de desarrollo reglamentario en las siguientes materias, en el ámbito de las competencias del departamento, y de conformidad con la legislación autonómica relativa a las mismas: apoyo a las familias; infancia y adolescencia; gestión de la diversidad; y voluntariado.

c) Familia-politikaren arloko zuzeneko ekintzaren prestazioak eta jarduerak kudeatzea, abenduaren 13ko 13/2008 Legean ezarritako moduan.

c) La gestión de las prestaciones y actividades de acción directa en materia de política familiar, en los términos recogidos en la Ley 13/2008, de 13 de diciembre.

d) Familia ugariaren txartela ematea kudeatzea, eta familia ugarientzako baliabideen gida eguneratzea eta banatzea.

d) Gestionar la emisión el carné de familia numerosa y actualizar y distribuir la guía de recursos para familias numerosas.

e) Gizarte-ekimena eta familia- eta komunitate-politikaren arloan jarduerak gauzatzeko laguntzak ematea sustatzea.

e) El fomento de la iniciativa social y la concesión de ayudas para sus actividades en el área de la política familiar y comunitaria.

f) Ekintza boluntarioaren eta boluntariotza-elkarteen eta -agentzien sustapen orokorra, Boluntariotzari buruzko ekainaren 25eko 17/1998 Legeak eta hori garatzeko araudiak Eusko Jaurlaritzari agindutako zereginak betez.

f) El impulso general de la acción voluntaria y las organizaciones y agencias de voluntariado, realizando las tareas encomendadas al Gobierno Vasco por la Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado, y su normativa de desarrollo.

g) Pertsona Bitartekarien Erregistroa eta Izatezko Bikoteen Erregistroa kudeatzea eta mantentzea.

g) La gestión y mantenimiento del Registro de Personas Mediadoras y del Registro de Parejas de Hecho.

h) Haurren eta Nerabeen Behatokia eta Familien Euskal Behatokia zuzentzea eta bultzatzea.

h) La dirección e impulso del Observatorio de Infancia y Adolescencia y del Observatorio Vasco de las Familias.

i) Honako organo hauei laguntza eta babesa ematea: Familiaren Euskal Kontseilua eta bere batzordeak; Familia Bitartekaritzako Aholku Batzordea; Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko Batzorde Iraunkor Sektoriala; EAEko Nazioarteko Adopziorako Batzorde Teknikoa; Ijito Herriaren erabateko sustapenerako eta partaidetza sozialerako Kontseilua; Herritar Etorkinen Integrazio eta Partaidetza Sozialerako Foroa; Boluntariotzaren Euskal Kontseilua.

i) El apoyo y asistencia a los siguientes órganos: Consejo Vasco de Familia y a sus comisiones; Consejo Asesor de Mediación Familiar; Comisión Permanente Sectorial para la Atención a la Infancia y a la Adolescencia; Comisión Técnica de Adopción Internacional de la Comunidad Autónoma del País Vasco; Consejo para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano; Foro para la Integración y Participación Social de las ciudadanas y ciudadanos inmigrantes en el País Vasco; Consejo Vasco del Voluntariado.

j) Etorkinei gizarteratzen eta bertan parte hartzen laguntzeko politika integral eta zeharkakoa bultzatzea eta koordinatzea, aniztasunaren kudeaketa, eta askatasun afektibo-sexualaren esparruan herritarren berdintasun benetako eta eraginkorraren sustapena.

j) El impulso y coordinación de la política integral y transversal en materia de integración y participación social de las personas inmigrantes, gestión de la diversidad y promoción de la igualdad real y efectiva de las personas en el ámbito de la libertad afectivo-sexual.

k) Immigrazioaren arloan, migrazio-fenomenoak Euskal Autonomia Erkidegoan izan duen bilakaeraren segimendua eta azterketa egitea, eta beste Administrazio Publiko batzuekin koordinatzeko mekanismoak eta tresnak proposatzea, Eusko Jaurlaritzaren eskumenen eremuan.

k) En materia de inmigración, el seguimiento y estudio de la evolución del fenómeno migratorio en la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como la propuesta de mecanismos e instrumentos de coordinación con otras Administraciones Públicas, dentro del ámbito de las competencias del Gobierno Vasco.

l) Etorkinentzako harrera-sarrerari eta etorkinen asoziazionismoa indartzeari babesa ematea.

l) El apoyo a la red de acogida de personas inmigrantes y al fortalecimiento del asociacionismo de las personas inmigrantes.

m) Nazioarteko adopzioko erakunde laguntzaileak akreditatzea, kontrolatzea eta ikuskatzea, Nazioarteko Adopziorako Erakunde Laguntzaileen akreditazioa eta funtzionamendua arautzen dituen abenduaren 27ko 277/2011 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

m) La acreditación, control e inspección de las entidades colaboradoras de adopción internacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto 277/2011, de 27 de diciembre, de acreditación y funcionamiento de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional, y la gestión del registro correspondiente a tales entidades.

V. KAPITULUA
ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZA
CAPÍTULO V
VICECONSEJERÍA DE VIVIENDA

16. artikulua.– Etxebizitza Sailburuordetza.

Artículo 16.– Viceconsejería de Vivienda.

1.– Etxebizitza Sailburuordetzak, sailburuaren goragoko zuzendaritzapean, honako jardun-arlo hauek zuzendu eta koordinatzen ditu:

1.– La Viceconsejería de Vivienda, bajo la superior dirección del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, dirige y coordina las siguientes áreas de actuación:

a) Etxebizitzari lotutako lurzorua eta hirigintza.

a) Suelo y urbanización afectos a vivienda.

b) Etxebizitza.

b) Vivienda.

c) Arkitektura, eraikingintza, babes publikoko etxebizitzen bizitegi-eremuei lotutako plangintza, birgaitzea, iraunkortasuna eta kalitatea eraikuntzan.

c) Arquitectura, edificación, planeamiento vinculado a ámbitos residenciales para vivienda de protección pública, rehabilitación, sostenibilidad y calidad en la construcción.

d) Irisgarritasunaren sustapena.

d) Promoción de la accesibilidad.

2.– Etxebizitza Sailburuordetzari, dekretu honen 5. artikuluak oro har esleitzen dizkion egitekoez gain, honako hauek dagozkio:

2.– A la Viceconsejería de Vivienda le corresponde, además de las que con carácter general le atribuye el artículo 5, del presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Bizitegi-lurzorua, hirigintza eta etxebizitza kudeatzeko politikaren plangintza eta gauzatzea kudeatzea eta koordinatzea.

a) Gestión y coordinación de la planificación y ejecución de la política de la gestión de suelo residencial, urbanización y vivienda.

b) Iraunkortasuna sustatzea, eraikuntza- eta hirigintza-garapena bideratzeko elementua den aldetik.

b) La promoción de la sostenibilidad como elemento orientador del desarrollo edificatorio y urbanizador.

c) Irisgarritasuna bultzatzea eta sustatzea.

c) El impulso, promoción y fomento de la accesibilidad.

d) Andeatutako hiri-guneak eta birgaitze integratuko eremuak leheneratzeko lanak bultzatzea eta sustatzea, hargatik eragotzi gabe Ogasun eta Finantza Sailari esleitutako eskumenak.

d) El impulso y promoción de la regeneración de zonas urbanas degradadas y de áreas de rehabilitación integrada, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Departamento de Hacienda y Finanzas.

e) Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak tramitatzen dituen nahitaezko desjabetzeen gastuak baimentzea.

e) La autorización de los gastos en las expropiaciones forzosas tramitadas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, cualquiera que fuera su cuantía.

f) Babes ofizialeko etxebizitzen kalifikazioa aldatzea (babes-publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008 Dekretuaren 11.5 artikulua).

f) La modificación de la calificación de las viviendas de protección oficial a que se refiere el apartado 5, del artículo 11, del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo.

g) Esleipen-prozedura orokorretatik kanpo uztea Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak sustatutako alokairu-programetan sartutako babes ofizialeko etxebizitzak eta etxebizitza libreak, norbanakoak salbuestea etxebizitza horietarako sarbidea izateko edozein baldintza betetzetik, eta etxebizitza horiek zuzenean esleitzea, betiere, araudian ezarritako moduan.

g) La exclusión de viviendas de protección oficial y de viviendas libres incorporadas a programas de alquiler impulsados por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco de los procedimientos generales de adjudicación, la exención individual del cumplimiento de cualquier requisito de acceso a dichas viviendas y la adjudicación directa de las mismas, en los términos previstos en la normativa.

h) Zenbait etxebizitza beste bizileku baten beharrean gertatu direnei emandako aldi baterako etxebizitza gisa sailkatzea, beste bizileku baten beharrean gertatu direnentzako babes ofizialeko etxebizitzak esleitzeko prozeduratik kanpo uztea, eta norbanakoa salbuestea etxebizitza horietara sarbidea izateko edozein baldintza betetzetik.

h) La consideración específica de vivienda con la calificación sobrevenida y temporal de vivienda de realojo, así como la exclusión del procedimiento de adjudicación de las viviendas de protección oficial destinadas a realojos y la exención individual el cumplimiento de cualquier requisito de acceso a dichas viviendas.

i) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak erosi behar dituen babes ofizialeko etxebizitzen salmenta-eskaintzak onartzea, eta etxebizitza libreak erostea babes ofizialeko etxebizitza gisa sailkatzeko, betiere, ondarearen arloko indarreko legedia betez.

i) La aceptación de las ofertas de venta de las viviendas de protección oficial que vayan a ser adquiridas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la adquisición de viviendas libres para su calificación como viviendas de protección oficial, a salvo la legislación vigente en materia de patrimonio.

j) Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 80. artikuluan xedatutako baimen-prozedurak ebaztea.

j) La resolución de los procedimientos de autorización previstos en el artículo 80 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

k) Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak, organikoki Sailburuordetza honen mende daudenak, koordinatzea, antolatzea eta zuzentzea, hargatik eragotzi gabe dagozkien zuzendariekiko mendekotasun funtzionala.

k) Coordinar, organizar y dirigir las Delegaciones Territoriales de Vivienda, que dependerán orgánicamente de la misma, sin perjuicio de la dependencia funcional de los y las Directoras respectivas.

3.– Etxebizitza Sailburuordearen mende daude, zuzenean eta hierarkikoki, Etxebizitza Zuzendaritza, Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza eta Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak.

3.– De la Viceconsejería de Vivienda dependen directa y jerárquicamente la Dirección de Vivienda, la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda y las Delegaciones Territoriales de Vivienda.

17. artikulua.– Etxebizitza Zuzendaritza.

Artículo 17.– Dirección de Vivienda.

Etxebizitza Zuzendaritzari, dekretu honen 6. artikuluak oro har esleitzen dizkion egitekoez gain, honako hauek dagozkio:

A la Dirección de Vivienda le corresponde, además de las que con carácter general le atribuye el artículo 6 del presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Hiri- eta lurzoru-antolamendurako tresnen tramitazioa, eta, hala badagokio, lanketa koordinatzea eta kontrolatzea, eta hori gauzatzeko gestioak egitea, betiere, Etxebizitza Sailburuordetzaren eskumenen esparruan.

a) La coordinación y control de la tramitación y la elaboración, en su caso, de los instrumentos de ordenación urbana y del suelo, y la gestión de su ejecución en el ámbito de las competencias de la Viceconsejería de Vivienda.

b) Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 80. artikuluan xedatutako baimen-prozedurak tramitatzea.

b) La tramitación de los procedimientos de autorización previstos en el artículo 80 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

c) Hiri- eta lurzoru-antolamenduko tresnei buruzko txostenak egitea, Euskadiko Lurralde Antolamenduko Batzordearen eta Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Politikarako Aholku Batzordearen funtzionamenduaren esparruan, eta Sailaren berezko eskumenei loturik.

c) La elaboración de informes sobre los instrumentos de ordenación urbana y del suelo, en el ámbito del funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y del Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco, y en relación a las competencias propias del Departamento.

d) Birgaitze integratuko eremuak eta andeatutako eremuak deklaratzea, urbanizatutako eta eraikitako ondarea birgaitzeko.

d) La declaración, a efectos de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, de las áreas de rehabilitación integrada y áreas degradadas.

e) Pertsona fisikoekin, juridikoekin eta herri-administrazioekin egindako konpromiso-akordioen eta lankidetza-hitzarmenen negoziazioa, idazkuntza, tramitazioa eta segimendua, babes publikoko etxebizitzak eta zuzkidura-bizitokiak sustatu ahal izateko lurzorua lortzeko eta hirigintza-antolamendua eta -kudeaketa gauzatzeko, baita andeatze-prozesuan dauden auzoak birgaitzeko, eta ondare arkitektonikoa birgaitzeko, zaharberritzeko eta leheneratzeko beste jarduera batzuk egiteko ere.

e) La negociación, redacción, tramitación y seguimiento de acuerdos de compromiso y convenios de colaboración con personas físicas, jurídicas y administraciones públicas, en orden a la obtención de suelo, ordenación y gestión urbanística para la promoción de viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales, así como para la rehabilitación de barrios en proceso de degradación y otras actividades de rehabilitación, restauración y recuperación del patrimonio arquitectónico.

f) Sustapen publikoko eremuak urbanizatzeko obren gauzatzea planifikatzea, programatzea, kudeatzea eta kontrolatzea.

f) La planificación, programación, gestión y control de la ejecución de las obras de urbanización de los polígonos de promoción pública.

g) Euskadiko Ondareari buruzko Legean xedatutakoaren esparruan Sailari esleitu zaion titulartasun publikoko lurzorua administratzea, eta lurzoru horren berariazko inbentarioa egitea, antolatzea eta kontrolatzea, aipatutako legean xedatutakoa betez.

g) La administración del suelo de titularidad pública adscrito al Departamento, en el marco de lo previsto en la Ley de Patrimonio de Euskadi, y la elaboración, organización y control de inventario específico del mismo, con sujeción a lo previsto en la citada Ley.

h) Informazio geografikoko sistemak garatzea, eguneratzea eta mantentzea, non babes ofizialeko etxebizitzen hirigintza-eremuak eta -sustapenak identifikatuko diren, Euskadiko DEAren esparruan.

h) El desarrollo, actualización y mantenimiento de sistemas de información geográfica en los que se identifiquen los ámbitos y promociones urbanísticas de vivienda de protección pública, en el marco de la IDE de Euskadi.

i) Desjabetze-espedienteak tramitatzea eta Sailak burututako jardueren eta beste sail batzuek agindutakoen ondorio diren balio justuak onartzea, baita beste bizileku baten beharrean gertatu direnei etxebizitza uztea ere, Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzekin koordinatuta.

i) La tramitación de expedientes expropiatorios y la aprobación de los justiprecios derivados de las actuaciones desarrolladas por el Departamento y las encomendadas por otros Departamentos, así como la asignación de realojos en coordinación con las Delegaciones Territoriales de Vivienda.

j) Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzen egitekoak koordinatzea, Nahitaezko Desjabetzeen Lurralde Epaimahaiei eta Lurzorua Balioesteko Batzorde Teknikoari dagokienez.

j) La coordinación de las funciones de las Delegaciones Territoriales de Vivienda relativas a los Jurados Territoriales de Expropiación forzosa así como a la Comisión Técnica de Valoración de Suelo.

k) Ondare-eragiketen eraginpeko eraikinen balorazio teknikoak egitea, baldin eta Sailak –bere egitekoak betez eta Ogasun eta Finantza Sailarekin elkarlanean– horietan parte hartzen badu, eta beste eraikin batzuen balorazioak egitea edo horiek egiten laguntzea, sail horrek eskatuta.

k) La realización de las valoraciones técnicas de inmuebles sujetos a operaciones patrimoniales en las que participe el Departamento en el ejercicio de sus funciones, en colaboración con el Departamento de Economía y Hacienda, así como la realización de otras valoraciones de inmuebles o colaboración en su realización, a instancia de dicho Departamento.

l) Arauzko proiektuak lantzea, arlo hauetan guztietan: eraikingintza, birgaitzea, iraunkortasuna, berrikuntza teknikoa eta eraikuntzaren kalitatea. Egiaztagiriak kudeatzea eta ematea, eraikingintza iraunkorraren eta energia-eraginkortasunaren arloan.

l) La elaboración de proyectos normativos en materia de edificación, rehabilitación, sostenibilidad, innovación técnica y calidad de la construcción. La gestión y concesión de certificaciones en materia de edificación sostenible y eficiencia energética.

m) Eraikingintza eta hirigintza iraunkorrak bultzatzeko sustapen-jarduerak.

m) Las actividades de fomento para el impulso de la edificación y urbanización sostenibles.

n) Sustapen zuzeneko etxebizitza sozialen arloko obren gauzatzea planifikatzea, programatzea, kudeatzea eta kontrolatzea.

n) La planificación, programación, gestión y control de la ejecución de obras en materia de viviendas sociales de promoción directa.

o) Eraikin-birgaitze eta hiri-leheneratzerako politikak diseinatzea, eta arlo horretako azterketa, plangintza eta ekintza espezifikoak egitea eta kontratatzea.

o) El diseño de las políticas de rehabilitación de edificios y regeneración urbana, así como la realización y contratación de estudios, planificación y acciones específicas en dichas materias.

p) Proiektu arkitektonikoak idaztea.

p) La redacción de proyectos arquitectónicos.

q) Memoriak eta oinarri teknikoen pleguak idaztea, obrak, azterketak, etxebizitzari lotutako hirigintza-planak, balorazioak, proiektuak eta obra-zuzendaritzak kontratatzeko.

q) La redacción de memorias y pliegos de bases técnicas para la contratación de obras, estudios, planes urbanísticos afectos a vivienda, valoraciones, proyectos y direcciones de obra.

r) Etxebizitza sozialen eta/edo zuzkidura-bizitokien sustapenari dagokionez, obra zuzendaritza- eta -ikuskapena, baita lan horien segimendua eta kontrola ere.

r) La dirección e inspección de obras en la promoción de viviendas sociales y/o alojamientos dotacionales, así como el seguimiento y control de su ejecución.

s) Sailak sustatutako babes ofizialeko etxebizitzen sustapen adostuekin zerikusia duten proiektuak aztertzea eta horiei buruzko aholkularitza teknikoa ematea, baita, hala badagokio, sustapen horiekin zerikusia duten obren gauzatzea kudeatzea, kontrolatzea eta horien jarraipen teknikoa egitea ere.

s) El examen y asesoramiento técnico de los proyectos relativos a promociones concertadas de viviendas de protección oficial impulsadas por el Departamento, así como en su caso la gestión, el control y el seguimiento técnico de la ejecución de obras relativas a dichas promociones.

t) Sailak sustatu dituen etxebizitzak eraiki edo birgaitzeko obrekin zerikusia duten proiektu teknikoak ikuskatzea, bai eta obra horien harreren kontrol teknikoa egitea ere.

t) La supervisión de los proyectos técnicos relativos a obras de edificación o rehabilitación de viviendas promovidas por el Departamento, así como el control técnico de las recepciones de dichas obras.

u) Sailaren sustapen zuzeneko babes ofizialeko etxebizitzen kalifikazioak ematea, kalifikazio hori kentzea, baita eskubideen indargabetzea eta eskubideen birgaitzea ere, hala dagokionean, eta etxebizitza horien aldatze-, hobetze-eta erreformatze-lanak baimentzea, kalifikazioa emandakoan.

u) El otorgamiento de las calificaciones de las viviendas de protección oficial de promoción directa del Departamento, su descalificación, así como el decaimiento de derechos y rehabilitación del expediente, cuando proceda y autorizar las obras de modificación, mejora y reforma de dichas viviendas, una vez otorgada la calificación.

v) Irisgarritasuna sustatzea.

v) La promoción de la accesibilidad.

w) Eraikingintzaren, birgaitzearen eta berriztatzearen azterketa, ebaluazioa eta kontrola.

w) El estudio, evaluación y control de la edificación, la rehabilitación o renovación.

x) Eraikuntza-kalitatea antolatzea, sustatzea eta egiaztatzea, etxebizitzak eraikitzerakoan eta horri lotutako hirigintza-obrak egiterakoan.

x) La ordenación, fomento y verificación de la calidad constructiva en la edificación de viviendas y obras de urbanización vinculada.

y) Eraikuntzaren sektorean kalitatea, iraunkortasuna eta lan-arriskuen prebentzioa integratzeko sistemak sustatzea; azken horri dagokionez, arlo horien eskumeneko organoen eskumenak hartuko dira kontuan.

y) La promoción de los sistemas integrados de calidad, sostenibilidad y prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción, sin perjuicio, en este último caso, de las competencias de los órganos competentes en dicha materia.

z) Eraikingintzaren kalitatea kontrolatzeko entsegu-laborategien egiaztagiriak ematea eta berritzea, eta arlo horri dagozkion lanak eta entseguak egitea.

z) La concesión y renovación de acreditaciones de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, y la realización de trabajos y ensayos en dicha materia.

Aa) Proiektuak Ikuskatzeko Bulego gisa jardutea, eta Eusko Jaurlaritzaren sail guztiei dagozkien eraikingintzaa-obren harreren kontrol teknikoa egitea, baldin eta sail horiek, proiektuak ikuskatzeko berariazko zerbitzurik ez dutelako, hala eskatzen badute. Nolanahi ere, ez dira hargatik eragotziko –sail anitzeko eraikinei dagokienez– Ogasun eta Finantza Sailari dagozkion eskumenak.

Aa) Actuar como Oficina de Supervisión de Proyectos y efectuar el control técnico de las recepciones de las obras de edificación que afecten a los distintos Departamentos del Gobierno Vasco que no cuenten con un servicio específico de supervisión de proyectos, a solicitud de los mismos, y sin perjuicio de las competencias que en materia de edificios multidepartamentales correspondan al Departamento de Hacienda y Finanzas.

Bb) Eraikuntza Kalitatearen Kontrolerako Batzordea eta Irisgarritasuna Sustatzeko Euskal Kontseilua bultzatzea eta laguntzea.

Bb) El apoyo y la asistencia a la Comisión para el control de la calidad de la Edificación y al Consejo Vasco para la promoción de la Accesibilidad.

Cc) Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikinen Ikuskapen Teknikoaren Erregistroa, azaroaren 21eko 241/2012 Dekretuaren bidez sortua.

Cc) La gestión del Registro de Inspección Técnica de Edificios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, creado por el Decreto 241/2012, de 21 de noviembre.

Dd) Arkitektura, eraikingintza, birgaitzea, iraunkortasuna eta eraikuntzako kalitatea zabaltzea, bultzatzea eta ikertzea, beste sail batzuekin, administrazioko beste organo batzuekin, profesionalekin, eta erakunde publiko zein pribatuekin.

Dd) La difusión, fomento e investigación de la arquitectura, edificación, rehabilitación, sostenibilidad y calidad en la construcción, con otros departamentos y órganos de las administraciones, profesionales, e instituciones, tanto públicos como privados.

Ee) Bizigarritasun- eta ekipamendu-baldintzei buruzko txostena egitea, 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua onartzen duen apirilaren 20ko 557/2011 Errege Dekretuaren babesean (4/2000 Dekretua, Espainian atzerritarrek dituzten eskubide eta askatasunei eta horien gizarteratzeari buruzkoa).

Ee) La realización de informe sobre las condiciones de habitabilidad y equipamiento al amparo del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

18.– Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza.

Artículo 18.– Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda.

Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritzari, dekretu honen 6. artikuluak oro har esleitzen dizkion egitekoez gain, honako hauek dagozkio:

A la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda le corresponde, además de las que con carácter general le atribuye el artículo 6 del presente Decreto, el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Aholkularitza juridikoa ematea eta arauzko proiektuak eta hitzarmenak egitea, etxebizitza-politikaren arloan.

a) La asistencia jurídica y la elaboración de proyectos normativos y convenios en materia de política de vivienda.

b) Zuzendaritza honi dagozkion gaietan jartzen diren errekurtsoak tramitatzea, eta dagozkion ebazpenak proposatzea. Salbuetsita geratzen dira sustapen pribatuko eta sustapen publikoko babes ofizialeko etxebizitzen legezko erregimenaren arau-hausteengatiko eta hutsune higieniko-sanitarioengatiko zehapen-espedienteei buruzko ebazpenen aurkako gora jotzeko errekurtsoen ebazpen-proposamenak, horiek Zerbitzu Zuzendaritzari dagozkio-eta.

b) Tramitar y proponer las resoluciones que procedan sobre los recursos que se interpongan en las materias propias de esta Dirección. Se exceptúan las propuestas de resolución de los recursos de alzada contra las resoluciones de los expedientes sancionadores por infracciones al régimen legal de viviendas de protección oficial de promoción privada y de promoción pública y por deficiencias higiénico-sanitarias, que se atribuyen a la Dirección de Servicios.

c) Etxebizitzaren eta lurzoruaren arloko jardueren plangintza estrategikoa eta finantza-eta aurrekontu-programazioa.

c) La planificación estratégica y programación presupuestaria y financiera de las actuaciones en materia de vivienda y suelo.

d) Etxebizitza-programaren Aurrekontu Aurreproiektuko proposamena lantzea, eta etxebizitza-programaren kudeaketa ekonomiko-finantzario eta administratiboa, hargatik eragotzi gabe Zerbitzu Zuzendaritzaren koordinazio-eskumenak.

d) La elaboración de la propuesta de Anteproyecto de Presupuestos del programa de vivienda, y la gestión económica-financiera y administrativa del programa de vivienda, a salvo las competencias de coordinación de la Dirección de Servicios.

e) Partaidetza-sozietateen kudeaketa-informazioa sartzea eta bateratzea, baita haien jardueren segimendua eta kontrola egitea ere.

e) La integración y consolidación de la información de gestión y el seguimiento y control de las actuaciones de las sociedades participadas.

f) Etxebizitzaren, birgaitzearen eta lurzoruaren arloko finantza-neurrien kudeaketa finantzarioa eta administratiboa egitea.

f) La gestión financiera y administrativa de las medidas financieras en materia de vivienda, rehabilitación y suelo.

g) Etxebizitza-arloan, planen proposamenak eta finantziazio-programak egitea, eta babestekoak diren politika eta esparruen araubide juridikoa.

g) La elaboración de las propuestas de los planes, programas de financiación y régimen jurídico de las políticas y ámbitos protegibles en materia de vivienda.

h) Babes ofizialeko etxebizitzen gehieneko prezioa proposatzea.

h) La propuesta del precio máximo de las viviendas de protección oficial.

i) Ikerlan, txosten eta agerkari ekonomikoak eta Sailburuordetzaren jarduera-eremuan sektore-ondorioak dituztenak egitea, etxebizitza-arloko politika eraginkorra eta koherentea ahalbidetzeko.

i) La realización de los estudios, informes y publicaciones de naturaleza económica y repercusión sectorial en el ámbito de actuación de la Viceconsejería, con la finalidad de posibilitar una política eficaz y coherente en materia de vivienda.

j) Zerbitzu Zuzendaritzari proposatzea, Estatistika Planean sar ditzala Etxebizitza Sailburuordetzako gaiei buruzko operazioak, baita gai horiei buruzko txostenak, azterlanak eta estatistika-analisiak egitea ere, betiere, hargatik eragotzi gabe Sailaren Estatistika Organo Espezifikoaren eskumenak.

j) La propuesta a la Dirección de Servicios de inclusión en el Plan de Estadística de operaciones en materias propias de la Viceconsejería de Vivienda, así como la elaboración de informes, estudios y análisis estadísticos en las citadas materias, sin perjuicio de las competencias del Órgano Estadístico Específico del Departamento.

k) Informazio-sistemen plan estrategiko eta operatiboak diseinatzea eta ezartzea etxebizitza-programaren arloan, eta administrazio-informazioko sistemak diseinatzea, mantentzea eta kudeatzea, sektorearen errealitatea eta haren bilakaera behar bezala ezagutzen dela bermatzeko.

k) El diseño e implementación de planes estratégicos y operativos de sistemas de información en el área del programa de vivienda y el mantenimiento y gestión de sistemas de información administrativa que garanticen un adecuado conocimiento de la realidad sectorial y de su evolución.

l) Etxebizitza-arloan zerbitzuak emateko hobekuntza eta modernizazioko plan eta programak diseinatzea eta ezartzea, teknologia telematikoak bultzatuta, etengabeko hobekuntzako erremintak bultzatuta eta parte-hartzea bultzatuta, hargatik eragotzi gabe Jaurlaritzaren organo nagusiek gai horietan dituzten eskumenak.

l) El diseño e implementación de planes y programas para la mejora y modernización en la prestación de servicios en materia de vivienda, mediante el impulso de las nuevas tecnologías telemáticas, el impulso a las herramientas de mejora continua y el fomento de la participación, a salvo las competencias de los órganos centrales del Gobierno en estas materias.

m) Etxebizitzen sustapen adostuei dagokien deialdia, kudeaketa eta etekin-esleipena.

m) La convocatoria, gestión y adjudicación de los beneficios correspondientes a las promociones concertadas de viviendas.

n) Hitzarmenak prestatzea eta pizgarriak esleitzea, alokairuko etxebizitzak sustatzeko, erakunde publiko eta pribatuekin, baita alokairu-programak kudeatzea ere.

n) La preparación de convenios y la adjudicación de incentivos para la promoción de viviendas en alquiler con entidades públicas y privadas, así como la gestión de los programas de alquiler.

o) Titulartasun publikoko etxebizitzak, eranskinak eta merkataritza-lokalak administratzea eta kudeatzea.

o) La administración y gestión de las viviendas, anejos y locales comerciales de titularidad pública.

p) Honako prozesu hauen zuzendaritza funtzionala: etxebizitzen eskaria eta esleipena kudeatzea, eta bitartekaritza-, informazio- eta adiskidetze-lanak egitea, jabeen eta maizterren eskubideei, alokairu-kontratuei, auzokide-erkidegoei eta jabetza horizontalari dagokienez.

p) La dirección funcional de los siguientes procesos: la gestión de la demanda y la adjudicación de viviendas, y la mediación, información y conciliación en materia de derechos de propietarios e inquilinos, contratos de alquiler, comunidades de vecinos y propiedad horizontal.

q) Etxebizitza-arloan auzokide-erkidego eta partikularrentzako laguntza-ildoak proposatzea eta kudeatzea.

q) La propuesta y gestión de las líneas de ayudas a particulares y comunidades de vecinos en materia de vivienda.

r) Etxebizitza-zozketak planifikatzea, koordinatzea eta kontrolatzea, eta horiekin zerikusia duten aginduak argitaratzea.

r) La planificación, publicación de órdenes, coordinación y control de los sorteos de viviendas.

s) Kanpo-erakundeekin (udaletxeak, sustatzaile pribatuak, kooperatibak) koordinatzea, etxebizitzak esleitzeko dituzten prozesuetan, eta haien esku jartzea, dituzten beharretara egokitutako datu-baseak.

s) La coordinación con entidades externas (Ayuntamientos, promotores privados, cooperativas) para sus procesos de adjudicación de viviendas y el suministro de bases de datos adaptadas a sus necesidades.

t) Sustapen pribatuko eta sustapen publikoko babes ofizialeko etxebizitzen legezko erregimenaren arau-hausteengatiko eta hutsune higieniko-sanitarioengatiko zehapen-espedienteei hasiera ematea, eta espediente horiek ebaztea, baita edozein zenbatekoko hertsapen-isunak ezartzea ere.

t) El inicio y la resolución de los expedientes sancionadores por infracciones del régimen legal de viviendas de protección oficial de promoción privada y de promoción pública y por deficiencias higiénico-sanitarias, así como la imposición de multas coercitivas, cualquiera que sea su cuantía.

VI. KAPITULUA
ORGANO PERIFERIKOAK
CAPÍTULO VI
ÓRGANOS PERIFÉRICOS

19. artikulua.– Laneko, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Lurralde Ordezkaritzak.

Artículo 19.– Delegaciones Territoriales de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales.

1.– Lurralde Historiko bakoitzean Lurralde Ordezkaritza bat egongo da. Lurralde Ordezkaritzako buru lurralde ordezkaria izango da, zeina, Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariarekiko mendekotasun organikoa duela, bere lurralde-eremuko lan-administrazioko agintaria izango baita. Hauek dira lurralde ordezkariaren eskumenak:

1.– En cada uno de los Territorios Históricos existirá una Delegación Territorial de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales, a cuyo frente figurará un Delegado o Delegada Territorial que, bajo la dependencia orgánica del Director o Directora de Trabajo y Seguridad Social será la Autoridad Laboral en su demarcación territorial, y tendrá las facultades siguientes:

a) Lan-legedia eta laneko segurtasunaren eta osasunaren legedia betearaztearen arloko arauek esleitzen dizkioten eskumenak baliatzea, dagokion lurralde historikoan.

a) Ejercer en su respectivo Territorio Histórico las competencias que le atribuyen las normas en materia de ejecución de la legislación laboral y de seguridad y salud en el trabajo.

b) Bere lurralde-eremuan, lan-harremanei buruzko espedienteen berri izatea eta horiek lehenengo auzialdian ebaztea, gai horri buruz indarrean dagoen ordenamendu juridikoak ematen dizkion eskumenez baliatuz.

b) Conocer y resolver en primera instancia, dentro de su ámbito territorial, los expedientes sobre relaciones de trabajo ejerciendo todas las facultades atribuidas por el ordenamiento jurídico en esta materia.

c) Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren ekimenez, zehapenak ezartzea; laneko arriskuen prebentzioaren arloan arau-hausteak egiten badira, zehapen larriak eta arinak ezarriko dira, eta laneko legediaren gainerako arau-hausteak eta oztopo-ekintzak egiten badira, zehapen larriak eta arinak ezarriko dira, enpleguaren eta langabeziaren arloko arau-hausteen kasuan izan ezik.

c) Imponer, a iniciativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sanciones por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales calificadas como graves y leves y por el resto de infracciones de la legislación laboral y actos de obstrucción sanciones calificadas como graves y leves excepto en infracciones en materias relativas al empleo y desempleo.

d) Beharrezkoa denean, enplegu-erregulazioko espedienteak ezagutzea, tramitatzea eta ebaztea, ekainaren 11ko 190/1985 Dekretuan eta ekainaren 28ko 139/2011 Dekretuan ezarritakoaren arabera, eta txosten bat egitea, uztailaren 9ko 22/2003 Konkurtso Legearen 64. artikuluan xedatutako kasuetan.

d) Analizar tramitar, y resolver en los casos que proceda los expedientes de regulación de empleo de su ámbito territorial en los términos previstos en el Decreto 190/1985, de 11 de junio y en el Decreto 139/2011, de 28 de junio, así como emitir informe sobre estos expedientes, en los supuestos previstos en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

e) Banakako gatazketan, nahitaezko adiskidetze-lanak gauzatzea, azaroaren 23ko 2756/1979 Dekretuan ezarritako moduan.

e) Ejercer las funciones de conciliación obligatoria en conflicto individual en los términos previstos en el Real Decreto 2756/1979, de 23 de noviembre.

f) Dagokion Lurralde Historikoko tokiko jaiegunen egutegia ezartzea.

f) Establecer el calendario de fiestas locales en su respectivo Territorio Histórico.

g) Euskadiko Laneko Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistro telematikoaren lurralde-sekzioa kudeatzea.

g) Gestionar la sección territorial del Registro telemático de Convenios Colectivos y Acuerdos Colectivos de Trabajo del País Vasco / Euskadiko Lan Hitzarmen eta Akordio Kolektiboen Erregistroa.

h) Indarreko ordenamendu juridikoak Lan-administrazioko Agintaritzari esleitzen dizkion bitartekaritza-, arbitraje-, eta adiskidetze-egitekoak betetzea, hargatik eragotzi gabe Lan Harremanen Kontseiluaren baitan PRECOri dagozkion egitekoak.

h) Ejercer las funciones de mediación, arbitraje y conciliación atribuidas por el ordenamiento jurídico vigente a la Autoridad Laboral sin perjuicio de las funciones que correspondan al PRECO en el seno del Consejo de Relaciones Laborales.

i) Lurralde-eremuko Erakunde Sindikalen eta Enpresa Erakundeen Estatutuen gordailuari dagokion Bulego Publikoa kudeatzea.

i) Gestionar la Oficina Pública correspondiente al depósito de los Estatutos de Organizaciones Sindicales y Empresariales en el ámbito territorial correspondiente.

j) Sindikatu Hauteskundeen Lurralde Bulegoen egitekoak burutzea, azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuan ezarritakoaren arabera.

j) Desarrollar las funciones correspondientes a las Oficinas Territoriales de Elecciones Sindicales, de conformidad con lo establecido en el Decreto 237/2000, de 28 de noviembre.

k) Laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan, Lan-administrazioko Agintaritzak –dagokion Lurralde Historikoan– dituen egitekoak betetzea, hargatik eragotzi gabe Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeari esleitutako eskumenak.

k) Ejercer las funciones que corresponden a la Autoridad Laboral en materia de seguridad y salud laboral en su respectivo Territorio Histórico, sin perjuicio de las competencias atribuidas a Osalan-Instituto de Seguridad y Salud Laborales.

l) Laneko istripu eta gaixotasunei buruzko parteen jakinarazpenak jasotzea eta erregistratzea.

l) Recepcionar y registrar las comunicaciones de partes de accidente y enfermedad profesional.

m) Laneko Arriskuen Prebentziorako Ordezkarien Erregistroaren lurralde-sekzioa zuzentzea eta kudeatzea.

m) Gestionar la sección territorial del Registro de Delegadas y Delegados de Prevención de Riesgos Laborales.

n) Amianto-arriskua duten eta lantokia euren lurralde-eremuan duten enpresen Erregistro bat kudeatzea, eta enpresa horiei dagokienez Lan-administrazioko Agintaritzari esleitzen zaizkion eskumenak baliatzea.

n) Gestionar el Registro de empresas con Riesgo de amianto que posean su centro de trabajo dentro de su ámbito territorial, conceder autorización administrativa y ejercer, respecto de las mismas, las competencias que se atribuyen a la Autoridad Laboral.

o) Euskal Autonomia Erkidegoko Eraikuntzaren Sektorean Egiaztatutako Enpresen Erregistroa kudeatzea, betiere lantokia beren lurralde-eremuan dutenean, eta horien gainean Lan-administrazioko Agintaritzak dituen eskumenak baliatzea.

o) Gestionar el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción del País Vasco que posean su centro de trabajo dentro de su ámbito territorial, y ejercer, respecto de las mismas, las competencias que se atribuyen a la Autoridad Laboral.

p) Lantokiak irekitzeko jakinarazpenak jasotzea eta tramitatzea.

p) Recepcionar y tramitar las comunicaciones de apertura de centros de trabajo.

q) Aldi baterako laneko enpresen erregistroa kudeatzea (betiere lantokia euren lurralde-eremuan baldin badute), administrazio-baimena ematea, eta enpresa horiei dagokienez Lan-administrazioko Agintaritzari esleitzen zaizkion eskumenak baliatzea.

q) Gestionar el Registro de empresas de trabajo temporal que posean su centro de trabajo dentro de su ámbito territorial, conceder autorización administrativa y ejercer, respecto de las mismas, las competencias que se atribuyen a la Autoridad Laboral.

r) Hamasei urtetik beherakoek ikuskizun publikoetan parte hartzeko aparteko baimena ematea.

r) Conceder autorización excepcional para la participación de menores de dieciséis años en espectáculos públicos.

s) Nazioz gaindiko zerbitzuak emateko esparruan, joan-etorrien jakinarazpenez arduratzea eta horiek tramitatzea, baita, hala badagokio, horiek jasotzea ere.

s) Informar y tramitar las comunicaciones de desplazamiento en el marco de una prestación de servicios transnacional así como recepcionarlas en su caso.

t) Kontuak gaitzeari, legeztatzeari eta gordailatzeari eta sinadurak legeztatzeari dagozkion egitekoak burutzea, martxoaren 29ko 59/2005 Dekretuan ezarritako moduan (59/2005 Dekretua, Euskadiko Kooperatiben Erregistroaren Antolaketa eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onartzen duena).

t) Ejercer las funciones relativas a las habilitaciones, legalizaciones, depósitos de cuentas y autenticación de firmas, en los términos del Decreto 59/2005, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Cooperativas de Euskadi.

u) Eta, oro har, indarreko antolamendu juridikoak esleitzen dizkien egiteko guztiak, eta espresuki eskuordetzen zaizkienak.

u) Y, en general, cuantas funciones les atribuya el ordenamiento jurídico vigente y las que expresamente se les delegue.

2.– Sailari dagozkion gainerako gaietan (betiere, Etxebizitza Sailburuordetzari dagozkion arlo eta egitekoak salbu), eta dagozkien zuzendariekiko mendekotasun funtzionalaren pean, Laneko, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Lurralde Ordezkaritzen eskumenekoa izango da Zuzendaritza horietako programei buruzko espedienteetako informazioa, eskabideen harrera eta tramitazioa egitea, betiere euren arau erregulatzaileei jarraikiz.

2.– En el resto de materias correspondientes al Departamento, con excepción de las referidas a las áreas y funciones correspondientes a la Viceconsejería de Vivienda, y bajo la dependencia funcional de los respectivos Directores o Directoras, a las Delegaciones Territoriales de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales les competerán la información, recepción de solicitudes y tramitación de los expedientes relativos a programas de aquellas Direcciones con arreglo a sus respectivas normas reguladoras.

3.– Laneko, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Ordezkaritza bakoitzean, lurralde-ordezkariarekiko zuzeneko mendekotasuna duela, Idazkaritza Nagusi bat egongo da, administrazio-unitate guztiak koordinatzeaz arduratuko dena. Idazkari nagusiak lurralde-ordezkaria ordezkatuko du, behin-behinean, baldin eta postua hutsik badago edo titularra falta bada edo gaixorik badago. Era berean, fede publikoa emango du, Kooperatiben Erregistroan izena eman dezaketen liburu pribatuen sinadura kautotuko du eta indarreko araudiak eta organo eskudunek esleitzen dizkioten egiteko guztiak gauzatuko ditu.

3.– En cada una de las Delegaciones Territoriales de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales, y bajo la dependencia directa del Delegado o Delegada Territorial, existirá una Secretaría General, que será el órgano encargado de la coordinación de las diferentes unidades administrativas, sustituyendo su titular temporalmente al Delegado o Delegada Territorial en caso de vacante, ausencia o enfermedad. Asimismo, da fe pública, autentifica las firmas de los libros privados inscribibles en el Registro de Cooperativas y realiza todas las funciones que le atribuyen la normativa vigente y los órganos competentes.

20. artikulua.– Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzak.

Artículo 20.– Delegaciones Territoriales de Vivienda.

Lurralde Historiko bakoitzean Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritza bat izango da, eta horren buruan lurralde-ordezkari bat egongo da, zeina, organikoki, Etxebizitzako sailburuordearen mende egongo baita, eta funtzionalki, berriz, Sailburuordetza horretako zuzendarien mende. Honako egiteko hauek dauzka esleituta lurralde-ordezkariak:

En cada uno de los Territorios Históricos existirá una Delegación Territorial de Vivienda, a cuyo frente figurará un Delegado o Delegada Territorial que, bajo la dependencia orgánica del Viceconsejero o Viceconsejera de Vivienda y funcional de los Directores y Directoras de dicha Viceconsejería, tiene atribuidas las siguientes funciones:

a) Sailari esleitutako eskumenei dagokienez, legeak eta xedapenak betetzen direla zaintzea, honako arlo hauetan: etxebizitzari lotutako lurzorua eta hirigintza, etxebizitza, arkitektura, eraikingintza, birgaitzea, iraunkortasuna eta kalitatea eraikuntzan, eta irisgarritasunaren sustapena.

a) La vigilancia del cumplimiento de las leyes y disposiciones en lo que se refiere a las competencias atribuidas al Departamento en materia de suelo y urbanización afectos a vivienda, vivienda, arquitectura, edificación, rehabilitación, sostenibilidad y calidad en la construcción y promoción de la accesibilidad.

b) Lurralde Ordezkaritzaren zerbitzu orokorren administrazioa eta hura osatzen duten administrazio-sail eta -unitateen jardueren koordinazioa.

b) La administración de los servicios generales de la Delegación Territorial, y la coordinación de las actividades de las dependencias y unidades administrativas que la integran.

c) Euskadiko Ondareari buruzko Testu Bategina onesteko den azaroaren 6ko 2/2007 Legegintza Dekretuaren bigarren xedapen gehigarria eta Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak etxebizitzari dagokionez emandako ebazpenak aplikatzearen ondorioz sortzen diren egoera juridikoak gauzatzeko beharrezkoak diren eskritura guztiak egilestea.

c) El otorgamiento de cuantas escrituras sean necesarias para la formalización de las situaciones jurídicas originadas como consecuencia de la aplicación de la Disposición Adicional Segunda del Decreto Legislativo 2/2007, de 6 de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, así como de las resoluciones adoptadas por el Consejero de Empleo y Políticas Sociales, en materia de vivienda.

d) Babes ofizialeko etxebizitzen kalifikazioak ematea, kalifikazioak kentzea, baita eskubideen indargabetzea eta espedienteen birgaitzea ere, hala dagokionean, eta etxebizitza horien aldatze-, hobetze-eta erreformatze-lanak baimentzea, kalifikazioa emandakoan; eta horrek guztiak ez du eragotziko dekretu honen 17. artikuluak Etxebizitza Zuzendaritzari aitortutako eskumena. Era berean, sustapen pribatuko babes ofizialeko etxebizitzen behin-behineko kalifikazioan onartutako proiektu-aldaketei buruz ebaztea.

d) El otorgamiento de las calificaciones de las viviendas de protección oficial, su descalificación, así como el decaimiento de derechos y rehabilitación del expediente, cuando proceda, y autorizar las obras de modificación, mejora y reforma de dichas viviendas, una vez otorgada la calificación, todo ello, sin perjuicio de la competencia reconocida a la Dirección de Vivienda en el artículo 17 del presente Decreto. Asimismo, resolver sobre modificaciones de proyecto aprobado en la calificación provisional de viviendas de protección oficial de promoción privada.

e) Premia nabarmeneko arrazoiak direla-eta, etxebizitza-erregimen aldaketa ebaztea, baita ofizialki babestutako etxebizitza eta lokalen erabilera-aldaketa ere.

e) Resolver por razones de necesidad notoria, el cambio de régimen de vivienda, así como el cambio de uso de viviendas y locales protegidos oficialmente.

f) Sustatzaileei luzapena emateari buruz ebaztea behin-behineko kalifikazioan finkatutako lanen egikaritzapen-epean, erosleei edo errentatzaileei sustapen pribatuko babes ofizialeko etxebizitzak emateko epean eta salerosketako eskritura publikoa egilesteko apean.

f) Resolver sobre la concesión de la prórroga a los promotores en el plazo de ejecución de las obras fijado en la calificación provisional, en el plazo de entrega de las viviendas de protección oficial de promoción privada a los compradores o arrendadores, y en el plazo del otorgamiento de la escritura pública de compraventa.

g) Obretarako udal-lizentzia eskatzea, Sailak zuzenean sustatutako babes ofizialeko etxebizitzak eraiki eta konpontzeko.

g) Solicitar licencia municipal de obras para la construcción y reparación de viviendas de protección oficial de promoción directa por el Departamento.

h) Babes ofizialeko parkearen ikuskapena.

h) La inspección del parque de vivienda protegida.

i) Sustapen pribatuko eta sustapen publikoko babes ofizialeko etxebizitzen legezko erregimenaren arau-hausteengatiko eta etxebizitzen hutsune higieniko-sanitarioengatiko zehapen-prozedurak ikuskatzea eta bideratzea, prebentziozko eta kautelazko neurriak hartuta. Horretarako, lurralde-ordezkaritzetan administrazio-unitate berezi bat egongo da, zehapen-prozedura guztiak bideratzeko ardura izango duena.

i) La inspección e instrucción de los procedimientos sancionadores por infracciones del régimen legal de viviendas de protección oficial de promoción privada y del de promoción pública y por deficiencias higiénico-sanitarias de las viviendas, adoptando las medidas de carácter preventivo o cautelar. A tal fin en las delegaciones territoriales existirá una unidad administrativa especial responsable de la instrucción en todos los procedimientos sancionadores.

j) Behin-behineko kalifikazioa indarrean dagoen bitartean, sustapen pribatuko babes ofizialeko etxebizitzen guztizko prezioaren konturako diru-laguntzak jasotzeko aukera baimentzea.

j) Autorizar durante la vigencia de calificación provisional, la percepción de cantidades a cuenta del precio total de las viviendas de protección oficial de promoción privada.

k) Sustatzaileari banku-abala edo aseguru-kontratua itzultzeari buruz ebaztea, behin betiko kalifikazioa emandakoan edo lanak legezko epearen barruan amaitutakoan.

k) Resolver sobre la devolución del aval bancario o contrato de seguro, al promotor, una vez otorgada la calificación definitiva o terminadas las obras dentro del plazo legal.

l) Sustapen publikoko etxebizitzetan, etxebizitza horien amortizazio aurreratua baimentzea, baita utzarazpen administratiboko espedienteak ebaztea ere, Euskal Autonomia Erkidegoaren jabetzakoak diren etxebizitzen, merkataritza-lokalen eta eraikuntza osagarrien okupatzaileen aurka, eta, hala badagokio, botatzea eta beharrezkoak diren neurriak betearaztea. Era berean, dagozkion salaketak jartzea Euskal Autonomia Erkidegoaren jabetzako etxebizitza eta lokalak bidegabe okupatzeagatik.

l) En las viviendas de promoción pública, autorizar la amortización anticipada de dichas viviendas, así como resolver los expedientes de desahucio administrativo contra los ocupantes de viviendas, locales comerciales y edificaciones complementarias, propiedad de la Comunidad Autónoma, ejecutando en su caso el lanzamiento y cuantas medidas sean precisas. Del mismo modo, interponer las denuncias correspondientes por ocupación indebida de viviendas y locales propiedad de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

m) Azaroaren 20ko 8/1987 Legeak sortutako Euskadiko Balorazio Batzorde Teknikoari eta Nahitaezko Desjabetzeen Lurralde Epaimahaiei laguntza, baliabide materialak zein giza baliabideak eta administrazio-euskarria ematea, eta azken horien idazkaritza-lanak egitea, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen hamabigarren xedapen gehigarriaren 2. paragrafoan ezarritako moduan.

m) El apoyo, provisión de medios y recursos materiales y personales y el soporte administrativo a la Comisión Técnica de Valoración de Euskadi y a los Jurados Territoriales de Expropiación Forzosa, creados por la Ley 8/1987, de 20 de noviembre, y el ejercicio de las funciones de Secretaría de estos últimos, en los términos del apartado 2 de la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo.

n) Hiri-etxebizitzen jabe eta errentarien eskubide eta obligazioei buruz informatzea, baita errentamendu-kontratuen oniritzi ofiziala eta erregistroa ere, indarreko araudiak hala eskatzen duenean, Hiri Jabetzaren Ganbera Ofizialetako langileen eta ondarearen erregimenari eta destinoari buruzko urtarrilaren 31ko 15/2006 Dekretuaren 2. xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera; baita bitartekotza eta adiskidetzea ere, higiezinen jabeen eta horien eta maizterren artean sortzen diren gorabeheretarako, betiere, alderdi interesdunen aldez aurreko akordioarekin eta horien araudi erregulatzaileari jarraikiz.

n) Las funciones de información en materia de derechos y obligaciones de las personas propietarias y arrendatarias de viviendas urbanas, así como el visado oficial y registro de contratos de arrendamiento cuando así sea exigido por la normativa vigente, según lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto 15/2006, de 31 de enero, sobre régimen y destino del personal y patrimonio de las Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana; así como las de mediación y conciliación en las cuestiones que surjan entre los propietarios inmobiliarios y entre éstos y los inquilinos, previo acuerdo con las partes interesadas y de conformidad con su normativa reguladora.

o) Gazteentzako emantzipazioko oinarrizko errenta osatzen duten Estatuko laguntzen kudeaketarekin lotutako egitekoak, azaroaren 2ko 1472/2007 Errege Dekretuan eta haren ondorengo zuzenketetan araututakoak.

o) Las funciones relacionadas con la gestión de las ayudas estatales que configuran la renta básica de emancipación a los jóvenes, reguladas en el RD 1472/2007, de 2 de noviembre, y sus posteriores modificaciones.

p) Indarreko antolamendu juridikoak ematen dizkien gainerako ahalmen, eskumen eta egitekoak.

p) Todas las demás facultades, prerrogativas y funciones que les atribuyan el ordenamiento jurídico en vigor.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Saileko Sailburuordetza, Zuzendaritza eta Lurralde Ordezkaritzetako titularren postua hutsik badago edo titularra bera falta bada nahiz gaixorik badago, ordezkapenak arau hauei jarraikiz egingo dira:

En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de los o de las titulares de las Viceconsejerías, Direcciones y Delegaciones Territoriales del Departamento, se seguirán las siguientes reglas de suplencia:

a) Sailburuordetzei emandako eskumenak eta egitekoak Sailburuordetza horietako zuzendariek beteko dituzte egoera horrek dirauen bitartean, egiturako hurrenkeraren arabera.

a) Las competencias y funciones atribuidas a las Viceconsejerías serán ejercidas, mientras dure tal situación, por los Directores o las Directoras de las mismas, por el mismo orden en que aparecen en su respectiva estructura.

b) Zuzendaritzei emandako eskumenak eta egitekoak hierarkikoki gainetik dagoen agintariak beteko ditu, egoera horrek dirauen bitartean.

b) Las competencias y funciones atribuidas a las Direcciones serán ejercidas, mientras dure tal situación, por el superior jerárquico inmediato.

c) Laneko, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Lurralde Ordezkaritzei esleitutako eskumenak eta egitekoak, Ordezkaritza horietako bakoitzaren Idazkaritza Nagusiak beteko ditu, egoera horrek dirauen bitartean.

c) Las competencias y funciones atribuidas a las Delegaciones Territoriales de Trabajo, Empleo y Políticas Sociales serán ejercidas, mientras dure tal situación, por la Secretaría General de cada una de tales Delegaciones.

d) Etxebizitzako Lurralde Ordezkaritzei esleitutako eskumenak eta egitekoak hierarkikoki gainetik dagoen agintariak beteko ditu, egoera horrek dirauen bitartean.

d) Las competencias y funciones atribuidas a las Delegaciones Territoriales de Vivienda serán ejercidas, mientras dure tal situación, por el superior jerárquico inmediato.

LEHENENGO XEDAPEN IRAGANKORRA.– Izapideetan dauden espedienteak.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Expedientes en tramitación.

Une honetan izapideetan dauden eta dekretu honetan esleitutako eskumen eta egitekoei dagozkien espedienteak dekretuan ezarritako organoek tramitatu eta ebatziko dituzte, gaiaren arabera.

Los expedientes que actualmente se encuentren en tramitación y se refieran a las competencias y funciones atribuidas en el presente Decreto, se tramitarán y resolverán por los órganos que en el mismo se establecen, en función de la materia de que se trate.

BIGARREN XEDAPEN IRAGANKORRA.– Estatistika Organo Espezifikoaren egitekoak hartzeko erregimen iragankorra.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Régimen transitorio de asunción de funciones del Órgano Estadístico Específico.

Harik eta Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren estatistika-organo espezifikoa sortzen duen dekretua onartzen den arte, otsailaren 13ko 32/1996 Dekretuaren bidez sortutako Estatistika Organo Espezifikoak hartuko ditu Etxebizitza Sailburuordetzari dagozkion egitekoak, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren Estatistika Organo Espezifikoa sortzen eta arautzen duen martxoaren 16ko 88/2010 Dekretuan jasotakoak.

En tanto no se apruebe el Decreto de creación del órgano estadístico específico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, el Órgano Estadístico Específico creado por Decreto 32/1996, de 13 de febrero, asumirá las funciones referidas a la Viceconsejería de Vivienda contenidas en el Decreto 88/2010, de 16 de marzo, por el que se crea y regula el Órgano Estadístico Específico del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetu egiten dira Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen martxoaren 22ko 42/2011 Dekretua, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen azaroaren 24ko 607/2009 Dekretuaren III. Kapitulua eta 17. artikulua, eta dekretu honetan ezarritakoaren kontra doan maila bereko edo beheragoko beste edozein xedapen.

Quedan derogados el Decreto 42/2011, de 22 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, y el Capítulo III y el artículo 17 del Decreto 607/2009, de 24 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en el presente Decreto.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA.– Arau-aldaketa.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Modificación normativa.

Babes publikoko etxebizitzen araubide juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren inguruko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2009 Dekretuaren 11.5, 12.3, 16.3, 27.2, 29.3.b) eta 39.6 artikuluetan Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Aginduari egiten zaizkion aipamenak, Etxebizitzako sailburuordearen ebazpenari egindako aipamenek ordezkatu dituzte.

Las menciones a la Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales contenidas en los artículos 11.5, 12.3, 16.3, 27.2, 29.3.b) y 39.6 del Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo, quedan sustituidas por menciones a la resolución del Viceconsejero o la Viceconsejera de Vivienda.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA.– Indarrean jartzea.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Entrada en vigor.

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteizen, 2013ko apirilaren 9an.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.


Azterketa dokumentala

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 9 de abril de 2013.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.


Análisis documental

Euskadi, auzolana