Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritzaren web gunerako sarbidea

Euskadi.net

Hemen zaude:
  1. Egoitza Elektronikoa
  2.  
  3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

81. zk., 2014ko maiatzaren 2a, ostirala

N.º 81, viernes 2 de mayo de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO
1959
1959

ERABAKIA, 2014ko martxoaren 6koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Gobernu Kontseiluarena, UPV/EHUn informazioa zabaltzeko erabiltzen diren zenbait baliabide elektroniko arautzeko dena: erakundearen posta elektronikoa, banaketa zerrendak eta iragarki ohola.

ACUERDO de 6 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por el que se regulan determinados medios electrónicos para la difusión de la información en el ámbito de la UPV/EHU: el correo electrónico corporativo, listas de distribución y el tablón de anuncios electrónico.

UPV/EHUn Bitarteko Elektronikoen Erabilera Arautzeko eta Egoitza Elektronikoa Sortzeko Arautegiko 26. artikuluak dioenari jarraiki, 2014ko urtarrilaren 30ean aurkeztu zitzaion Gobernu Kontseiluari posta elektronikoa, banaketa zerrendak eta iragarki ohol elektronikoa arautzen dituen testua, sistema elektroniko egoki izan daitezen unibertsitatean komunikaziorako bide nagusi bilakatu eta horien bidez informazioa zabaltzeko.

En desarrollo a lo previsto en el artículo 26 del Reglamento por el que se regula el Uso de Medios Electrónicos de la UPV/EHU y se crea la Sede Electrónica, con fecha de 30 de enero de 2014 se presentó al Consejo de Gobierno la normativa por la que se regulan el correo electrónico corporativo, las listas de distribución y el Tablón de Anuncios Electrónico de la UPV/EHU, como sistemas electrónicos aptos para la comunicación y difusión general de la información en el ámbito de la Universidad.

Estatutuak eta Arautegiak Garatzeko Batzordeak, 2014ko otsailaren 21eko bileran, aurkeztutako zuzenketei buruzko irizpena eman zuen, aho batez. Horren emaitza da Gobernu Kontseiluari aurkezten zaion testua, onar dezan.

Con fecha de 21 de febrero de 2014, la Comisión de Desarrollo Estatutario y Normativo, por unanimidad, ha dictaminado las enmiendas presentadas, dando como resultado el texto que se presenta para su aprobación a Consejo de Gobierno.

Hori guztia kontuan hartuta, eta idazkari nagusiak hala proposatuta, Gobernu Kontseiluak honako hau

Por todo ello, a propuesta del Secretario General, el Consejo de Gobierno

ERABAKI DU:
ACUERDA:

Lehenengoa.– Onartzea, eranskinean jasota dagoen moduan, UPV/EHUn informazioa zabaltzeko erabiltzen diren zenbait baliabide elektronikori buruzko arautegia: erakundearen posta elektronikoa, banaketa zerrenda eta iragarki ohola.

Primero.– Aprobar la Normativa por la que se regulan determinados medios electrónicos para la difusión de la información en el ámbito de la UPV/EHU: el correo electrónico corporativo, listas de distribución y el tablón de anuncios electrónico en los términos del documento adjunto.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua ematea.

Segundo.– Ordenar su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Leioa, 2014ko martxoaren 6a.

Leioa, a 6 de marzo de 2014.

Errektorea,

El Rector,

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

IÑAKI GOIRIZELAIA ORDORIKA.

Idazkari nagusia,

El Secretario General,

JOSE LUIS MARTÍN GONZÁLEZ.

JOSE LUIS MARTÍN GONZÁLEZ.

ARAUTEGIA, ARAUTZEKO UPV/EHUN INFORMAZIOA ZABALTZEKO ERABILTZEN DIREN ZENBAIT BALIABIDE ELEKTRONIKO: ERAKUNDEAREN POSTA ELEKTRONIKOA, BANAKETA ZERRENDA ETA IRAGARKI OHOLA
NORMATIVA POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADOS MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA UPV/EHU: EL CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO, LISTAS DE DISTRIBUCIÓN Y EL TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Gaur egungo egoerarekin bat administrazioan eta zuzenbide publikoko erakundeetan baliabide elektronikoak erabiltzeari administrazio elektronikoa deritzo.

El uso de medios electrónicos en las Administraciones y otras Entidades de Derecho Público acorde a las circunstancias actuales, se viene conceptuando como Administración Electrónica.

Horietako batzuk zenbait jarduera argitaratzeko erabiltzen diren oinarri elektronikotzat hartzen dira, eta administrazio balioa izan dezaten, UPV/EHUren egoitza elektronikoko iragarki ohol elektroniko ofizialean jasota egon behar dira.

Algunos de ellos constituyen el soporte electrónico para publicación de determinadas actuaciones que cuando deban tener validez administrativa habrán de figurar en el Tablón Electrónico Oficial contenido en la Sede Electrónica de la UPV/EHU.

Dena dela, horien osagarri baino ez badira ere, badira unibertsitateko taldeei iragarkien berri ematea edo informazio orokorra ematea helburu duten beste bitarteko batzuk, hain zuzen ere, iragarki oholak (egun Ehutaula izenez ezagunak) eta banaketa zerrendak.

Ahora bien, sin perjuicio de su posible carácter complementario, existen otros medios para la publicidad e información de carácter general dirigida a los diferentes sectores que componen la comunidad universitaria, en concreto, el Tablón de Anuncios Electrónico, conocido en la actualidad como Ehutaula, y las listas de distribución.

Urte hauetan ikusi da baliabide horietan badirela zenbait disfuntzio eta bikoizketa, bai eta antolaketa falta ere, eta hori guztia eraginkortasunaren kalterako baino ez da, eta unibertsitateko kideei eta erakunde honekin harremanetan dauden gaineko herritarrei ematen zaien zerbitzuarentzat kaltegarri.

El funcionamiento de estos instrumentos a lo largo del tiempo ha puesto de manifiesto disfunciones y duplicidades, así como una cierta desorganización que compagina mal con los criterios de eficiencia y servicio a la ciudadanía en cuanto miembros de la comunidad universitaria o la ciudadanía que se encuentren en contacto con ella.

Barneko zein kanpoko komunikaziorako bide elektroniko nagusia posta elektronikoa da: bitarteko hori erabiltzen dute unibertsitateko kideek beren eginkizunak betetzeko behar duten informazioa bidaltzeko eta hartzeko. Hori horrela bada ere, orain arte UPV/EHUn ez dugu horri buruzko arautegirik izan.

Como elemento central de comunicación electrónica tanto interna como externa se encuentra el correo electrónico, mediante el que las y los miembros de la Universidad envían o reciben la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y que hasta este Reglamento no había sido objeto de regulación alguna en la UPV/EHU.

Beraz, arautegi honen helburua da unibertsitateko kideek informaziorako erabiltzen dituzten baliabide elektronikoen erabilera arautzea, kontuan izanda erabiltzaileen eta hartzaileen berezitasunak, eta informazioaren gardentasunaren eta informazio askatasunaren alde jokatuz, kontuan hartuta, era berean, askatasun sindikala langile publikoen ordezkaritza organoei dagokionean, eta, betiere, izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko legean zehaztutako mugak gainditu gabe.

Por tanto, es objeto de esta normativa facilitar y aclarar el régimen de uso de los medios electrónicos para la información de la comunidad universitaria teniendo en cuenta las peculiaridades de la misma en cuanto a personas usuarias y destinatarias, favoreciendo la transparencia y la libertad de información, con especial consideración a la libertad sindical en lo que afecta a los órganos de representación del personal público, y ello sin perjuicio de los límites impuestos en la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

1.artikulua.– Xedapen orokorrak.

Artículo 1.– Disposiciones generales.

1.– Arautegi honen xedea da erakundearen posta elektronikoa arautzea, bai eta UPV/EHUren iragarki ohol elektronikoa eta banaketa zerrendak ere, sistema elektroniko egoki izan daitezen unibertsitatean komunikaziorako bide nagusi bilakatu eta horien bidez informazioa zabaltzeko; hori guztia UPV/EHUn Bitarteko Elektronikoen Erabilera Arautzeko eta Egoitza Elektronikoa Sortzeko Arautegiko 26. artikulua hedatzeko.

1.– La presente normativa tiene por objeto regular el régimen del correo electrónico corporativo, así como el Tablón de Anuncios Electrónico de la UPV/EHU y las listas de distribución, como sistemas electrónicos aptos para la comunicación y difusión general de la información en el ámbito de la Universidad, todo ello en desarrollo a lo previsto en el artículo 26 del Reglamento por el que se regula el Uso de los Medios Electrónicos de la UPV/EHU y se crea la Sede Electrónica.

2.– Bitarteko horien bidez informazioa zabaltzeko, arloan ezar daitekeen legediari jarraitu beharko zaio, eta, batez ere, izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko arautegian jasotako mugak izan beharko dira kontuan.

2.– La difusión de la información realizada a través de estos medios deberá acomodarse a lo dispuesto en la legislación aplicable, y especialmente, deberá sujetarse a los límites establecidos en la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

3.– Idazkari nagusiaren eta gerentearen eginkizuna da agiri honetan jasotakoa behar bezala betetzeko beharrezko diren irizpideak ezartzea. Era beran, gerentearen eginkizuna da bitarteko horien gestio teknologikoa, materialen administrazioa eta mantentze lana bermatzeko beharrezko diren neurriak zehaztea.

3.– Corresponde a la Secretaría General y a la Gerencia adoptar las instrucciones necesarias para el correcto desarrollo de lo dispuesto en la presente normativa. Igualmente, le corresponde a la Gerencia establecer las medidas oportunas para garantizar la gestión tecnológica, administración material y mantenimiento de estos medios.

2. artikulua.– Erakundearen posta elektronikoa.

Artículo 2.– Correo electrónico corporativo.

1.– Posta elektronikoko zerbitzua da UPV/EHUren mezularitza elektronikorako sistema. Unibertsitateak langile guztiei (AZPkoei eta irakasle eta ikertzaileei) posta elektronikoko helbide bat ematen die irakaskuntza, ikerketa edo gestio lanean lagungarri izan dezaten, eta informazioa trukatzeko. Egun, zerbitzu hori Mailin izenarekin da ezaguna, eta informatikako zerbitzuek gestionatzen dute.

1.– El Servicio de correo electrónico es el sistema de mensajería electrónica de la UPV/EHU. La Universidad ofrece a todo su personal (PAS y PDI) una dirección de correo electrónico, como herramienta de apoyo a su labor docente, investigadora o de gestión para el intercambio de información. En la actualidad, este servicio, conocido como Mailin, está gestionado por el servicio informático.

UPV/EHUk, era berean, posta elektronikoko helbide bana ematen die ikasleei, ikasketekin zerikusia daukaten lanak eta funtzioak garatzeko bitarteko gisa. Egun, zerbitzu hori Ikasle izenarekin da ezaguna, eta informatikako zerbitzuek gestionatzen dute.

La UPV/EHU facilita igualmente a todo el alumnado una dirección de correo electrónico como herramienta para el desarrollo de las tareas y funciones propias de sus estudios. En la actualidad, este servicio, conocido como Ikasle, está gestionado por el servicio informático.

Langileen posta elektronikoko helbideak izena.abizena@ehu.es egitura dauka, eta erabili ahal izateko, erakundearen kredentzialak behar dira, hau da LDAP erabiltzaile izena eta pasahitza. Datu horiek UPV/EHUrekin lan harremana ezartzean ematen zaizkio langileari.

Para el personal, la dirección de correo electrónico es del tipo nombre.apellido@.ehu.es, y para poder hacer uso de la misma es preciso autenticarse utilizando las credenciales corporativas a las que habitualmente se hace referencia como claves LDAP. Estas credenciales se suministran en el proceso de alta laboral en la UPV/EHU.

Ikasleen posta elektronikoko helbideak, berriz, iabizenaXXX@ikasle.ehu.es egitura izango du, eta erabili ahal izateko, erakundearen kredentzialak behar dira. Kredentzial horiek lehenengo aldiz matrikula egitean ematen zaizkio ikasleari.

Para el alumnado, la dirección de correo electrónico es del tipo napellidoXXX@ikasle.ehu.es y para poder hacer uso de la misma es preciso autenticarse utilizando las credenciales corporativas. Estas credenciales se suministran durante el proceso de la primera matrícula.

2.– Erakundearen posta elektronikoa pertsonen artean informazioa trukatzeko baliabide bat da, eta ez informazioa modu masiboan edo indiskriminatuan zabaltzeko bide. Informazioa modu zabalean hedatzeko, UPV/EHUk baditu beste bitarteko egokiago eta eraginkorrago batzuk, hala nola, banaketa zerrendak edo iragarki oholak, horiek ere arautegi honetan arautuak.

2.– El correo electrónico corporativo es una herramienta para el intercambio de información entre personas, y no un medio de difusión de información masiva o general e indiscriminada. Para la difusión general, la UPV/EHU se ha dotado de otros medios más adecuados y efectivos como son las listas de distribución o los tablones de anuncios regulados en la presente normativa.

Posta elektronikoko kontua pertsonala da, eta, beraz, erabiltzailea bera da bere kontuan konfidentzialtasuna zaintzearen arduradun, pasahitza pribatuan gordetzearen arduradun eta bere postako kontutik egiten diren jarduera guztien arduradun.

Cada una de las personas usuarias será responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta de correo electrónico, la privacidad de su contraseña y de todas las actividades que se efectúen bajo su cuenta, la cual es de uso exclusivo.

3.– Zerbitzu hau eta bere eratorriak erabiltzen dituen unibertsitateko kide oro da zerbitzuaren erabiltzaile, eta, ondorioz, agiri honetan jasotako arauak eta arau horiek garatzeko zehazten diren irizpideak eta gainontzeko arauak betetzeko betebeharra dauka.

3.– Toda persona de la comunidad universitaria que utilice este servicio y los derivados de éste, adquiere la condición de persona usuaria del servicio, y en consecuencia, estará obligada al cumplimiento de la presente normativa y de las instrucciones y normas de uso que en su desarrollo se dicten.

3. artikulua.– Posta elektronikoaren erabilera okerra.

Artículo 3.– Abuso de Correo Electrónico (ACE).

Posta elektronikoa erabiltzean egiten diren zenbait jarduera posta elektronikoaren erabilera oker (PEEO) bezala katalogatzen ditu arautegi honek: postako zerbitzuaren ohiko helburu ez diren jarduerak, erakundearentzat eta unibertsitateko kideentzat kaltegarri direnak, zuzen edo zeharka. Jarduera horiek, zehatz ez bada ere, lau multzo nagusitan bana daitezke:

Esta normativa cataloga como Abuso del Correo Electrónico (ACE) determinadas prácticas en el uso de la cuenta de correo electrónico: actividades que trascienden los objetivos habituales del servicio de correo y que, directa o indirectamente, perjudican a las personas integrantes de la comunidad universitaria. Estas actividades se pueden catalogar, a título no exhaustivo, en cuatro grandes bloques:

a) Eduki ez egokiak zabaltzea.

a) Difusión de contenido inadecuado.

Legez kontrako edukiak (delitu ekintzekin bat datozenak). Adibideak: programa piratak, mehatxuak, delitu ekintzen apologia, iruzurrak, birusak edo kode maltzurrak.

Contenido ilegal por naturaleza (todo el que constituya complicidad con hechos delictivos). Ejemplos: programas piratas, amenazas, apología de hechos delictivos, estafas, virus o código malicioso.

b) Zabalkundea baimenduak ez diren bideen bidez.

b) Difusión a través de canales no autorizados.

Inoren posta zerbitzaria baimenik gabe erabiltzea norberaren mezuak bidaltzeko.

Uso no autorizado de una estafeta ajena para el envío de cualquier tipo de mensaje propio.

c) Baimendu gabeko zabalkunde masiboa.

c) Difusión masiva no autorizada.

Norberaren edo inoren posta zerbitzaria erabiltzea unibertsitatearekin zerikusirik ez daukan publizitate komertziala edo eskatu gabeko bestelako mezuak modu masiboan bidaltzeko.

El uso de estafetas propias o ajenas para enviar de forma masiva publicidad comercial o cualquier otro tipo de correo no solicitado y que carecen de relación con la comunidad universitaria.

d) Erasoak zerbitzua eragozteko edo oztopatzeko.

d) Actuaciones que imposibiliten, dificulten o degraden el servicio.

Mezuak modu masiboan bidaltzea edo etengabe hainbat eta hainbat mezu bidaltzea zerbitzua gainkargatzeko, geldiarazteko edo ohiko erabilera kaltetzeko asmoz.

El envío de correo masivo o difusión masiva de mensajes y el envío continuo de un número elevado de mensajes cuyo propósito sea sobrecargar, paralizar o perjudicar el normal uso del servicio.

4. artikulua.– Zerbitzua behar ez bezala erabiltzea.

Artículo 4.– Usos incorrectos del servicio.

UPV/EHUren posta elektronikoa behar ez bezala erabili dela ulertuko da ondorengo kasuetan (aurreko artikuluetan zehaztutako kasuez gain):

Se considerará incumplimiento de las condiciones y normas de uso del correo electrónico de la UPV/EHU, además de los citados en el artículo anterior, los siguientes supuestos:

a) Jatorria, etnia, sexua, erlijioa, iritzia, hizkuntza edo bestelako egoera pertsonal edo sozialen batengatik eduki diskriminatzailea daukan edukia zabaltzea; edo eduki pornografikoa daukaten mezuak bidaltzea; giza eskubideen kontrakoak; intimitaterako, ohorerako edo norberaren irudirako eskubidearen kalterako direnak; edo pertsonen duintasunaren kontrakoak direnak.

a) Difusión de contenidos discriminatorios por razón de nacimiento, etnia, sexo, religión, opinión, lengua o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, contenidos de carácter pornográfico, atentatorios contra los derechos humanos, o actuaciones en perjuicio de los derechos a la intimidad, al honor, a la propia imagen o contra la dignidad de las personas.

b) Posta elektronikoko mezua bidaltzea bidaltzailearen identitatea ezkutatuta edo goiburuak manipulatuta mezua bidaltzen duen erabiltzailearen identitatea ezkutatzeko edo faltsutzeko xedez.

b) Difusión de mensajes de correo electrónico ocultando la identidad de la persona emisora o manipulando las cabeceras de los mensajes para intentar ocultar o falsear la identidad de quien remite el mensaje.

c) UPV/EHUren Estatutuetan jasotako printzipioen eta helburuen kontra doazen edukiak zabaltzea.

c) Difusión de contenidos contrarios a los principios y fines enunciados en los Estatutos de la UPV/EHU.

d) Modu masiboan bidaltzea publizitateko mezuak edo mezu komertzialak.

d) Difusión masiva de correos publicitarios o comerciales.

e) Zerbitzua kaltetzeko asmoz egindako erasoak.

e) Ataques con objeto de degradar el servicio.

f) Modu masiboan bidaltzea UPV/EHUren baliabideak bidegabe ahitzen dituzten mezuak edo informazioa.

f) Envío masivo de mensajes o información que consuma injustificadamente recursos de la UPV/EHU.

g) Oro har, posta elektronikoa agiri honetan jasotako arauak edo baldintzak bete gabe erabiltzea edo UPV/EHUk eskura jarritako zerbitzu edo baliabide informatikoen erabilerari buruzko agiri osagarrietan jasotakoa bete gabe erabiltzea.

g) En general, el uso de correo electrónico contrario a las condiciones y normas de uso del presente documento y de todos los documentos complementarios sobre la utilización de los servicios y recursos informáticos proporcionados por la UPV/EHU.

5. artikulua.– Zerbitzua gehiegikeriaz eta behar ez bezala erabiltzearen ondorioak.

Artículo 5.– Consecuencias de las prácticas abusivas y usos incorrectos del servicio.

1.– Debekatuta dago PEEO bezala katalogatutako ekintzaren baterako edo erabilera okerren baterako erabiltzea posta elektronikoa. Argi eta garbi horrelakorik eginez gero behin eta berriro, UPV/EHUk neurri teknikoak hartuko ditu eta horrelakoak egiteagatik salatuak izan diren erakunde edo pertsonen mezuak blokeatu edo atzera bota ahal izango ditu.

1.– Está prohibido cualquier uso del correo electrónico que pueda ser catalogado como ACE y como uso incorrecto del servicio. En caso de incurrir en dichas prácticas de forma reiterada e inequívocamente, la UPV/EHU adoptará las medidas técnicas que considere necesarias, pudiendo bloquear y rechazar preventivamente mensajes de organizaciones o personas que hayan sido denunciadas por tales prácticas.

2.– 3. eta 4. artikuluetan zehaztutako kasuez gain, mezuari fitxategia eransten zaioenean, fitxategiak diskoan hartzen duen lekua hartzaile kopuruaren arabera gehitzen da (fitxategiaren tamaina bider hartzaile kopurua), eta, horrek, batzuetan, diskoa bete eta sistema blokeatzea dakar. Hori dela eta, gerenteak mugatu egingo du erantsitako fitxategiek izan dezaketen tamaina, bai eta mezu bakoitzerako hartzaile kopurua ere.

2.– Además de los supuestos previstos en los artículos 3 y 4 precedentes, el adjuntar ficheros a un mensaje implica multiplicar el tamaño del fichero por el número de personas destinatarias a las que va dirigido, lo que genera una ocupación de disco que, en ocasiones, puede llegar a superar la previsión de crecimiento y bloquear el sistema. A tal efecto, la Gerencia determinará el límite de los ficheros adjuntos de los mensajes, así como el número de las personas destinatarias por mensaje.

6. artikulua.– Informazioa modu masiboan edo modu zabalean hedatzeko zerbitzuak: banaketa zerrendak.

Artículo 6.– Servicio para la difusión masiva o general de la información: listas de distribución.

1.– Banaketa zerrenda posta helbide bakarrean erakundearen posta elektronikoko hainbat helbide biltzen dituen sistema da, eta zerrendako kideei beren intereseko izan daitezkeen mezuak edo iragarkiak modu antolatuan bidaltzeko erabiltzen da. Horrez gain, baliabide oso erabilgarria da etengabe informazioa jaso behar duten lan taldeetarako, eztabaidetarako edo gaiak lantzeko.

1.– Una lista de distribución es un conjunto de direcciones de correo electrónico corporativo asociadas a una única dirección de correo para enviar ciertos mensajes o anuncios con un contenido de interés general a grupos de personas integrantes de la lista de manera ordenada. Además, constituye una herramienta muy útil para grupos de trabajo, debates o temas, cuyos miembros deban estar permanentemente informados.

Ezin izango da, inolaz ere, erakundearen banaketa zerrendarik erabili UPV/EHUren helburuekin bat ez datorren informazioa hedatzeko.

En ningún caso se podrán utilizar las listas de distribución corporativas para la distribución de información ajena a las finalidades de la UPV/EHU.

Banaketa zerrendak izen bat eta posta elektronikoko helbide bat izango du. Bestalde, banaketa zerrendak administratzaile bat izan behar du, eta bere ardura izango da zerrenda behar bezala osatzea eta kudeatzea gerenteak emandako irizpideei jarraituz. Zerrendak moderatzailea ere izan dezake, eta bere eginkizuna izango da zerrendara bidalitako mezuak onartzea eta baztertzea, eta zerrendan izena emateko eskariak onartzea edo ezeztea. Aparteko kasuetan, erakundekoak ez diren posta elektronikoko helbideak ere harpidetu ahal izango dira. Zerrendako administratzailea bera izan daiteke zerrendaren moderatzailea. Zerrendaren administratzailea eta moderatzailea (moderatzailerik baldin badago) UPV/EHUn jardunean dauden langileak izan behar dira.

Toda lista de distribución tendrá un nombre de lista y una dirección de correo electrónico. Así mismo, cualquier lista de distribución debe tener un administrador, el cual se responsabilizará de crear la lista y de gestionarla adecuadamente con arreglo a las directrices marcadas por la Gerencia. En su caso, la lista también podrá tener un moderador, cuya función consistirá en aprobar o denegar la distribución de mensajes dirigidos a lista y en aprobar o denegar las peticiones de suscripción. Excepcionalmente, se podrán suscribir direcciones de correo electrónico no corporativo. La función moderadora la podrá asumir el administrador de la lista de distribución. Tanto el administrador y, en su caso, el moderador, deberán ser personal de la UPV/EHU en activo.

Posta elektronikoa gehiegikeriarik gabe eta egoki erabiltzeko xedez, banaketa zerrendak erabiliko dira interes orokorreko informazioa, hauteskundeen ingurukoa, sindikatuena edo lan arlokoa modu masiboan hedatzeko, eta, ahal den heinean, dokumentuak erantsi beharrean dokumentu horietara heltzeko estekak jarriko dira.

Al objeto de no incurrir en prácticas abusivas y en usos incorrectos del correo electrónico, la difusión masiva de información de interés general, electoral, sindical o laboral deberá efectuarse a través de estas listas de distribución, procurando, en la medida de lo posible, evitar el uso de adjuntos y utilizando enlaces a los puntos en los que pueda publicarse dicha información.

Gerenteak zehaztuko ditu unibertsitateko banaketa zerrendak baimendu eta erabiltzeko arauak eta baldintzak.

El régimen de autorización, funcionamiento y condiciones de uso de las listas de distribución de la Universidad serán establecidos por la Gerencia.

2.– Sindikatuen informazioa edo lan arlokoa hedatzeko, UPV/EHUk posta elektronikoko helbide bati lotutako banaketa zerrendak sortuko ditu unibertsitateko sindikatu bakoitzerako, eta unibertsitatearen beraren betebeharra izango da izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko legedia betetzea eta zerrenda horiek gestionatzea.

2.– Para la difusión de la información de carácter sindical o laboral, la UPV/EHU creará listas de distribución asociadas a una dirección de correo electrónico por cada sección sindical del ámbito de la UPV/EHU, recayendo sobre la institución universitaria la asunción de las obligaciones derivadas de la legislación sobre protección de datos de carácter personal y de las derivadas de la gestión de dichas listas.

Horrela, sindikatuek informazioa zabaldu nahi dutenean, beren banaketa zerrendako helbidera bidaliko dute informazio hori; ez dute datu pertsonalik ikusteko aukerarik izango, eta kasuan kasuko sindikatua izango da hedatutako informazioaren erantzule. Mezu guztietan jasota ageri beharko da nola eman baja banaketa zerrendatik.

Así, las secciones sindicales enviarán la información que pretendan difundir a la dirección de correo vinculada a su lista de distribución, sin que tengan acceso a dato personal alguno, y se responsabilizarán del contenido de la información que difundan. En todo caso, en cada uno de los correos que se remitan, las secciones sindicales deberán incluir la posibilidad de causar baja de su lista de distribución.

3.– Sindikatuen informazioa edo lan arlokoa unibertsitateko langileen helbide elektroniko korporatiboetara ere bidali ahal izango da, betiere masiboki bidaltzen ez bada. Horrelakoetan, bidaltzaileek nahitaez bete beharko dituzte izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzko legean zehaztutako baldintzak.

3.– La información de carácter sindical o laboral también podrá enviarse a las direcciones electrónicas corporativas con las que cuenta el personal al servicio de la Universidad, siempre que no se realice masivamente. En este caso, las personas remitentes de tales informaciones únicamente podrán enviarlas previo cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas en la legislación sobre protección de datos de carácter personal.

Hain zuzen ere, sindikatuak unibertsitateko langileen posta elektronikoko helbideen arduradun dira, eta, beraz, helbide horiek zein fitxategitan dauden adierazi eta horren berri eman beharko diote datuen babeserako kasuan kasuko erregistroari. Era berean, langileei jakinarazi behar diete Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoko 5.1 artikuluan jasotakoa, eta horri jarraiki, langileek aukera izan behar dute datuak atzitu, zuzendu, ezereztu edo datuen aurka egiteko eskubideak baliatzeko; horrez gain, segurtasun neurri egokiak ezarri beharko dituzte.

En concreto, las secciones sindicales, siendo responsables de las direcciones de correo electrónico de los trabajadores de la Universidad, deberán declarar el fichero donde consten tales direcciones, fichero que deberán de notificar al Registro de Protección de Datos que corresponda. Así mismo, deberán informar a los trabajadores en los términos previstos en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, así como permitir el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los trabajadores respecto de sus datos, además de implantar las medidas de seguridad que, en su caso, correspondan.

7. artikulua.– Informazioa modu masiboan edo modu zabalean hedatzeko zerbitzuak: iragarki ohol elektronikoa.

Artículo 7.– Servicio para la difusión masiva o general de la información: Tablón de Anuncios Electrónico.

1.– Egungo EHUtaula da UPV/EHU barruan iragarkiak zabaltzeko iragarki ohol elektronikoa. Iragarki ohol elektronikoan iragarki ohol desberdinak daude, UPV/EHUren web gune desberdinetan sortuak: unibertsitateko taldeei daude zuzenduak, edo, herritarren interes orokorrekoak izan daitezke, eta arautegi honi jarraituz iragarkiak argitaratu ahal dira bertan, betiere, unibertsitateko kideen jardunarekin lotura baldin badute.

1.– El actual Ehutaula es el sistema interno de Tablón de Anuncios Electrónico de la UPV/EHU. El Tablón de Anuncios Electrónico está formado por diferentes tablones generados en los distintos sitios webs de la UPV/EHU dirigidos a un colectivo concreto de la Universidad o, en su caso, a la ciudadanía en general, en los que, de acuerdo con lo previsto en la presente normativa, se publicarán anuncios de interés general de diferente naturaleza, relacionados, en todo caso, con la actividad de la comunidad universitaria.

2.– UPV/EHUko kideek, organoek edo zerbitzuek baino ezin izango dute eskaria egin iragarkia iragarki ohol elektronikoan argitaratzeko, eta gerentziak emandako irizpideak bete eta unibertsitateko kredentzialak erabili beharko dituzte horretako.

2.– Únicamente las y los miembros de la comunidad universitaria y los órganos y servicios de la UPV/EHU podrán solicitar la inserción de anuncios en el Tablón de Anuncios Electrónico, siguiendo las instrucciones dictadas al efecto por la Gerencia, debiendo autenticarse, en todo caso, con las credenciales corporativas de la Universidad.

3.– Web guneko iragarki oholak arduradun bat izan behar du, eta bera izango da iragarki ohola behar bezala erabiltzen dela zainduko duena eta ez du onartuko unibertsitatearen helburuekin bat ez datorren iragarkirik, ez eta indarreko araudiarekin bat ez datorrenik ere, batez ere, ohorerako eskubidea, norberaren intimitaterako eskubidea eta norberaren irudirako eskubidea urratzen badute.

3.– Cada tablón correspondiente a un sitio web tendrá una persona responsable que velará por la correcta política de publicación de los anuncios, publicándose aquellos que sean acordes con los fines universitarios y rechazándose aquellas solicitudes de inclusión de anuncios que contravengan la normativa vigente y, especialmente, los que vulneren el derecho al honor, a la intimidad personal y propia imagen de las personas.

Arduradunak web guneko beste pertsona batzuk baimendu ahal izango ditu web gune horretako iragarki oholeko iragarkiak editatu, gestionatu eta argitaratzeko.

La persona responsable podrá autorizar a otras personas del sitio web para editar, gestionar y publicar los anuncios del tablón que correspondan.

4.– Iragarki ohol elektronikoan bermatu egingo da iragarkiak euskaraz eta gaztelaniaz argitaratzen direla, bai eta hizkuntza ofiziala aukeratzeko eskubidea ere, guztia azaroaren 24ko 10/1982 Legeak, Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizkoak, eta hura garatzeko gainerako legeek ezarritakoarekin bat etorrita.

4.– En el Tablón de Anuncios Electrónico se garantizará el acceso de las publicaciones tanto en euskera como en castellano, así como el derecho a elegir el idioma oficial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera y en la normativa que la desarrolle.

Erakundearen iragarkiak elebidunak izan behar dira.

Las publicaciones de carácter institucional deberán ser bilingües.

8. artikulua.– Iragarki ohol motak.

Artículo 8.– Tipología de los tablones.

Iragarki ohol elektronikoko oholak izan daitezke:

Los tablones de cada sitio web que conforman el Tablón de Anuncios Electrónico serán de la siguiente tipología:

Erakundearen Iragarki Ohol Orokorrak-Jendaurrekoak:
Tablones Institucionales Generales-Públicos:

Web gune honetan unibertsitatetik kanporako informazioa biltzen duten iragarki oholak daude, eta, beraz, edonor sar daiteke zuzenean, UPV/EHUkoa izan edo izan ez, eta ez da beharrezkoa baimenik oholean sartzeko.

En el sitio web público figurarán los tablones cuya información trascienda a la comunidad universitaria, y por tanto, serán accesibles directamente por cualquier persona, pertenezca o no a la UPV/EHU, no siendo necesaria ningún tipo de autorización para acceder a dichos tablones.

Edonork eman dezake izena iragarki ohol horietan, RSS kanalen bidez edo, unibertsitateko kide izanik, erakundearen posta elektronikoaren bidez.

Asimismo, cualquier persona podrá suscribirse a estos tablones, bien a través de un canal RSS, o bien, a través del correo electrónico corporativo en lo que respecta a las personas que integran la comunidad universitaria.

Ohol hauetako iragarkiak idazkari nagusiaren edo gerentearen ardurapekoak izango dira, edo, kasuan kasuko campuseko idazkariaren ardurapekoak.

La publicación de los anuncios en estos tablones quedará bajo la responsabilidad de la Secretaría General y la Gerencia o, en su caso, de las Secretarías de los respectivos Campus Universitarios.

Iragarki hauek UPV/EHUren egoitza elektronikoko ohol elektroniko ofizialean argitaratutakoen pareko izango dira, eta, beraz, administrazio ondorioak izango dituzte iragarkia noiz argitaratu den eta zenbat denboraz egon den argitaratuta egiaztatu aldera.

Esta publicación equivaldrá a la realizada en el Tablón Electrónico Oficial alojada en la Sede Electrónica de la UPV/EHU y, por tanto, con validez a efectos administrativos, cuando deba quedar constancia temporal de dichas publicaciones.

UPV/EHUko iragarki ohol ofizialak berariazko arautegia izango du UPV/EHUn Bitarteko Elektronikoen Erabilera Arautzeko eta Egoitza Elektronikoa Sortzeko Arautegiko 10. artikuluarekin bat etorrita.

El Tablón Electrónico Oficial de la UPV/EHU será objeto de una regulación específica de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Reglamento por el que se regula el Uso de Medios Electrónicos de la UPV/EHU y se crea la Sede Electrónica.

Erakundearen Iragarki Ohol Orokorrak-Barnekoak:
Tablones Institucionales Generales-Internos:

Unibertsitateko kideen intereseko informazioa eta unibertsitateari berari buruzkoa daukaten iragarkiak unibertsitatearen barneko web gunean argitaratuko dira eta, beraz, unibertsitateko kideak baino ezin izango dira sartu. Batez ere unibertsitateko administrazio organoek sortutako iragarkiak argitaratuko dira, bai eta, unibertsitateko organoenak izan ez arren, interes unibertsitario orokorreko bestelako informazioa daukatenak ere.

En el sitio web interno figurarán los tablones con contenidos institucionales y de interés general para la comunidad universitaria, y por tanto, únicamente accesibles por las personas integrantes de la comunidad universitaria. Particularmente, se publicarán aquellos anuncios que sean generados por los órganos administrativos universitarios y aquellos otros que no procediendo de órganos universitarios contengan información variada de interés general universitaria.

Administrazioko organoek sortutako iragarkiak direnean, iragarki horiek nahitaez hartu behar dituzte interesdun diren kide guztiek. Iragarki ohol horretara zuzenean sartu ahal izango da erakundearen kredentzialak erabilita. Ohol hauetan izena eman ahalko da, bai RSS bidez, bai posta elektronikoaren bidez.

Cuando se trate de anuncios que sean generados por los órganos administrativos serán de recepción obligatoria para el sector a que vayan dirigidos. Se podrá acceder directamente al tablón autenticándose con las credenciales corporativas. Asimismo, se podrá suscribir bien a través de un canal RSS, o bien, mediante suscripción vía correo electrónico.

Ohol horien gestioa idazkari nagusiaren edo gerentearen ardurapekoak izango dira, edo, kasuan kasuko campuseko idazkariarena.

Será responsabilidad de la Secretaría General y de la Gerencia o, en su caso, de las Secretarías de los respectivos Campus Universitarios la gestión de dichos tablones.

Idazkari nagusiak edo gerenteak zehaztuko dute iragarki oholen kopurua eta ezaugarriak biek elkarrekin emandako erabaki bidez.

La Secretaría General y la Gerencia determinarán el número y características de estos tablones mediante Resolución conjunta.

Sindikatuen Iragarki Oholak:
Tablones Sindicales:

UPV/EHUko sindikatu bakoitzak web gune bat izango du, eta bertan iragarki ohola jarri ahal izango dute sindikatuaren iragarkiak eta informazioa argitaratzeko.

Cada una de las secciones sindicales del ámbito de la UPV/EHU podrá disponer de su propio sitio web en el cual podrán incluir su tablón de anuncios para la publicación y difusión de sus propios contenidos.

Sindikatuen iragarki oholak izanik, sindikatuak berak ezarri beharko du bere iragarkiak gestionatzeko sistema, eta sindikatu bakoitzak erabakiko du gestio lan hori nork egingo duen; era berean, sindikatuaren beraren ardura izango da edukiak legezkoak direla zaintzea, eta ohol horietan sindikatuekin edo lan arloarekin zerikusia daukan informazioa baino ezin izango da argitaratu.

Tratándose de tablones sindicales, se establecerá un sistema de autogestión, de forma que cada una de las secciones sindicales gestionará sus propios anuncios por las personas responsables que determinen, responsabilizándose de la legalidad del contenido de los mismos, que deberán ser de carácter sindical o laboral.

Sindikatuen iragarki oholetara zuzenean sartu ahal izango da, baina, horrez gain, sindikatuek banaketa zerrendak ere erabili ahal izango dituzte; unibertsitateko kideek, bestalde, posta elektroniko bidez, izena eman ahal izango dute sindikatuen informazioa hartzeko, eta, beraz, sindikatuak DPBLO fitxategia osatuko beharko du.

Además de acceder a cada tablón sindical directamente, sin perjuicio de la difusión mediante la lista de distribución, la comunidad universitaria podrá suscribirse vía correo electrónico para la recepción de la información de cada uno de los tablones sindicales, dando lugar para el sindicato a la constitución de un fichero LOPD.

Unibertsitateko Beste Egitura Batzuetako Barneko Eta Jendaurreko Iragarki Oholak:
Tablones Públicos/Internos De Otras Estructuras Universitarias:

Ikastegiek, sailek, ikertaldeek edo unibertsitateko bestelako egiturek web gunea izan dezakete, eta bertan iragarki oholak izan ahalko dituzte beren eremuko informazioa argitaratu eta hedatzeko.

Cualquier centro, departamento, grupo de investigación, así como cualquier otra estructura universitaria, podrá disponer de su propio sitio web en el cual podrá incluir tantos tablones como considere oportuno para la publicación y difusión de la información de su propio ámbito.

Iragarki ohol horiek jendaurrekoak edo barnekoak izan daitezke, eta kasuan kasuko web gunearen arduradunak gestionatuko ditu eta bera izango da edukien legezkotasuna zaintzearen arduraduna.

Dichos tablones, que podrán tener carácter público o interno, serán igualmente autogestionados por las personas responsables de cada sitio web, responsabilizándose de la legalidad del contenido de la información que se difunda.

Iragarki ohol horietara zuzenean sartu ahal izango da, baina izena emateko aukera ere izango dute; edonork eman ahalko du izena, RSS bidez; unibertsitateko kideek erakundearen posta elektronikoaren bidez eman ahalko dute izena.

Además de acceder a cada tablón directamente, cualquier persona podrá suscribirse para la recepción de la información a través de un canal RSS, o bien, a través del correo electrónico corporativo en lo que respecta a las personas de la comunidad universitaria.

Iragarki ohol horietan argitaratutako iragarkiak edo informazioa garrantzitsua denean, erakundearen beste iragarki ohol orokor batzuetan ere argitaratu ahal izango da.

Por su trascendencia los anuncios e informaciones publicados en estos tablones, podrán publicarse, asimismo, en los tablones institucionales generales.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Iragarki ohol elektronikoa abian jarriko da gerenteak UPV/EHUk beharrezko baliabide tekniko guztiak dituela egiaztatu eta ohol horiek antolatzeko neurriak behin ezarrita.

Primera.– El Tablón de Anuncios Electrónico comenzará a funcionar tras la verificación por parte de la Gerencia de que la UPV/EHU cuenta con los medios técnicos necesarios y tras establecer las medidas organizativas oportunas.

Unibertsitatearen web gunearen bidez jakinaraziko da oholak abian jarriko direla.

Su puesta en marcha será difundida a través de la página web de la Universidad.

Bigarrena.– Sindikatuek banaketa zerrendarik sortuta badute araudi hau indarrean sartu aurretik, 2 hilabeteko epea izango dute arautegi honetako 6.3 artikuluan jasota betebeharrak betetzeko.

Segunda.– Las secciones sindicales que hayan creado listas de distribución con anterioridad a la entrada en vigor de esta normativa, dispondrán de un plazo de 2 meses para cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 6.3 de la normativa.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Arautegi hau indarrean sartu eta bi hilabeteko epean banaketa zerrendak sortuko dira hala eskatzen duten sindikatuentzat. Zerrenda hauen sorrera sindikatuekin negoziatuko da.

Primera.– En el plazo de 2 meses desde la entrada en vigor de esta normativa se crearán las listas de distribución para las secciones sindicales que así lo soliciten, cuyo establecimiento será objeto de negociación sindical.

Bigarrena.– Indarrean sartzea.

Segunda.– Entrada en vigor.

Arautegi hau indarrean sartuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean.

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana