Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritzaren web gunerako sarbidea

Euskadi.net

Hemen zaude:
  1. Egoitza Elektronikoa
  2.  
  3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

25. zk., 2013ko otsailaren 5a, asteartea

N.º 25, martes 5 de febrero de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
666
666

10/2012 FORU ARAUA, abenduaren 18koa, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergarena.

NORMA FORAL 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.

GIPUZKOAKO DIPUTATU NAGUSIAK
EL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA

Jakinarazten dut Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartu dutela «2012ko abenduaren 18ko 10/2012 Foru Araua, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergarena»; eta nik aldarrikatu eta argitara dadin agintzen dut, aplikagarria zaien herritar guztiek, partikularrek nahiz agintariek, bete eta betearazi dezaten.

Hago saber que las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado y yo promulgo y ordeno la publicación de la siguiente «Norma Foral 10/2012, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas», a los efectos de que todos los ciudadanos y ciudadanas, particulares y autoridades a quienes sea de aplicación, la guarden y hagan guardarla.

Donostia, 2012ko abenduaren 18a.

San Sebastián, a 18 de diciembre de 2012.

Diputatu nagusia,

El Diputado general,

Martin Garitano Larrañaga.

Martin Garitano Larrañaga.

HITZAURREA
PREÁMBULO

Ondarearen gaineko Zerga berrezartzen duen abenduaren 26ko 6/2011 Foru Araua onartzeak berarekin ekarri zuen 2009tik aurrera indargabetutako Ondarearen gaineko Zerga berriro abian jartzea. Foru arau horrek xedapen indargabetzailean jasotakoaren arabera, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera indargabetuta geratuko da foru araua bera.

La aprobación de la Norma Foral 6/2011, de 26 de diciembre, por la que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, supuso la reimplantación del Impuesto sobre el Patrimonio que había sido derogado a partir del año 2009. La Disposición Derogatoria de la citada Norma Foral prevé, por su parte, la derogación de la propia Norma Foral a partir del 1 de enero de 2013.

Foru arau horrek hitzaurrean aipatzen duenez, ezinezkoa da zerga berri bat diseinatzea, horren proiektua tramitatzea eta onartzea, 14/1991 Foru Arauaren bidez onartutako aurreko Ondarearen gaineko Zergaren gabeziak konpontzeko asmoz, haren sortzapena gertatu arte (2011ko abenduaren 31) dagoen denbora tarte laburrean. Horregatik, zerga «zaharra» berrezartzea erabaki zen (hori bai, hainbat alderditan aldaketa handiak sartuta), baina bi urtetarako soil-soilik, asmoa baitzen 2013an beharrezko ahaleginak egitea jabetzaren gaineko karga modernizatzeko zerga berri bat idatzi zedin.

El preámbulo de dicha Norma Foral hace alusión a la imposibilidad de diseñar un tributo, tramitar el proyecto y aprobar un nuevo impuesto que subsane las carencias que tenía el Impuesto sobre el Patrimonio precedente (que había sido aprobado por la Norma Foral 14/1991), en el breve plazo de tiempo disponible hasta su devengo, el 31 de diciembre del año 2011. Por este motivo, se optó por restablecer el «viejo» impuesto (incluyendo, eso sí, modificaciones significativas en diferentes aspectos), si bien, con una vigencia temporal de dos años, y bajo la premisa de que para 2013 se realizaría el esfuerzo necesario para redactar un nuevo impuesto que modernizara la imposición sobre la propiedad.

Konpromiso haren ondorioz, foru arau honek zerga berri bat ezartzen du, alegia Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zerga.

Como consecuencia de aquel compromiso, la presente Norma Foral implanta un nuevo impuesto, el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.

Aberastasuna adierazle bat da, eduki ekonomikoa duten ondasun eta eskubideen titulartasunetik eratorria den ahalmen ekonomikoa neurtzen duena. Horrenbestez, zerga berriaren bidez, aberastasunak ondasun eta eskubideen titular diren pertsona fisikoentzat dakarren ahalmen ekonomiko gehigarria zergapetzen da.

La riqueza es un índice de la capacidad económica derivada de la titularidad de bienes y derechos de contenido económico. En este sentido, el nuevo Impuesto grava la capacidad económica adicional que la riqueza supone para las personas físicas titulares de la misma.

Zerga berriaren helburu nagusiak hiru dira. Alde batetik, aberastasuna zergapetzean, eduki ekonomikoa duen ondasun eta eskubideen efizientzia hobetu nahi da, haiek erabili gabe egotea edo espekulaziozko erabilera izatea saihestuta. Horrenbestez, karga honen bidez, aberastasunaren erabilera produktiboa sustatuko da, espekulaziozko beste erabilera batzuen aurrean.

Los objetivos de este nuevo Impuesto son fundamentalmente tres. Por un lado, el gravamen sobre la riqueza busca mejorar la eficiencia en la utilización de los bienes y derechos de contenido económico, evitando la ociosidad de los mismos o su uso especulativo. En este sentido, este gravamen incentiva el uso productivo de la riqueza frente a otros usos de tipo especulativo.

Bigarrenik, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergak badu zentsu eta kontrol helburua, aberastasuna osatzen duen ondare elementuetan gertatu daitezkeen aldaketei dagokienez. Zerga honen bidez zerga sistema ixten da, eta zergak biltzearen eraginkortasunetik harago doa bere garrantzia.

En segundo lugar, el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas tiene un objetivo censal y de control sobre las alteraciones que puedan producirse en los elementos patrimoniales que componen la riqueza. Es un Impuesto con el que se cierra el sistema tributario y cuya importancia va más allá de su eficacia recaudatoria.

Azkenik, zerga berriak izaera progresiboagoa ematen dio zerga sistema osoari.

Por último, este nuevo Impuesto confiere un carácter más progresivo al conjunto del sistema tributario.

Gipuzkoaren egoera ekonomiko eta soziala zaila denez, antzera dagoen ingurune baten barruan, eta politika publikoen esparruan emandako laguntzak eta zerbitzuak bermatze aldera, diru gehiago duenak zerga gehiago ordaindu behar duelakoan diseinatu da zerga berria.

Atendiendo a la difícil realidad económica y social que atraviesa el territorio, dentro de un entorno en situación también similar, y con el objetivo de asegurar las ayudas y servicios prestados en el ámbito de las políticas públicas, se ha diseñado el nuevo Impuesto partiendo de la premisa de que debe contribuir más el que más tiene.

Foru araua honela osatuta dago: 36. artikulu (13 kapitulutan banatuak), 3 xedapen gehigarri, xedapen indargabetzaile bat eta amaierako 9 xedapen.

La Norma Foral se compone de 36 artículos, distribuidos en 13 Capítulos, 3 Disposiciones Adicionales, una Disposición Derogatoria y 9 Disposiciones Finales.

Zergaren xedea da pertsona fisikoen aberastasuna zergapetzea, betiere aberastasuna haien titulartasuneko eduki ekonomikoko ondasun eta eskubideen multzo gisa ulertuta, zorrak eta obligazioak kenduta.

El nuevo Impuesto tiene por objeto la imposición sobre la riqueza de las personas físicas, entendida ésta como el conjunto de los bienes y derechos de contenido económico de las que sean titulares, deducidas las deudas y obligaciones.

Era berean, erregulazio berriaren bidez, zerga ordaintzeko obligazio pertsonala eta erreala zehazten dira. Obligazio pertsonalak aplikazio eremu subjektiboa Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadun izaerarekin lotzen du, eta, gainera, ez-egoiliarrak diren baina azken egoitza Gipuzkoan izan duten zergadunek zerga Gipuzkoan obligazio pertsonalaren arabera ordaintzeko aukera ahalbideratzen du. Obligazio errealari dagokionez, zergaduntzat hartzen dira Gipuzkoako lurraldean kokatutako ondasun eta eskubideen titularrak diren pertsona fisiko ez-egoiliarrak, baldin eta, ondasun eta eskubide horien baliorik handiena euskal lurraldean egonik, Gipuzkoako lurralde historikoan kokatutakoen balioa beste lurralde historikoetako bakoitzean kokatutakoena baino handiagoa bada.

La nueva regulación define, asimismo, las obligaciones personal y real de contribuir. En cuanto a la obligación personal, vincula el ámbito subjetivo de aplicación al carácter de contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas de Gipuzkoa, y posibilita además que contribuyentes no residentes, pero que hubieran tenido su última residencia en Gipuzkoa, puedan optar por tributar en Gipuzkoa conforme a la obligación personal. Por lo que respecta a la obligación real, son contribuyentes las personas físicas no residentes que sean titulares de bienes y derechos que radiquen en territorio guipuzcoano, cuando, radicando en territorio vasco el mayor valor de dichos bienes y derechos, el valor de los que radiquen en el Territorio Histórico de Gipuzkoa sea superior al valor de los que radiquen en cada uno de los otros Territorios Históricos.

Obligazio pertsonalari dagokionez, zerga-gaia zergadunak mundu osoan duen aberastasunaz osatuta dago eta, obligazio errealari dagokionez, aldiz, zergadunak estatu espainiarraren lurraldean dituen ondasun eta eskubideez.

El hecho imponible en la obligación personal lo constituye la riqueza mundial del contribuyente, y en la obligación real los bienes y derechos del contribuyente que radiquen en territorio del Estado español.

Gainera, zerga-gaia mugatzen amaitzeko, zerga honetan zergapetuta egotetik salbuetsita dauden ondasun eta eskubide batzuk zehazten dira.

Además, para terminar de delimitar el hecho imponible, se establece una serie de bienes y derechos que se encuentran exentos de tributación por el Impuesto.

Jarduera ekonomikoei lotutako elementuei eta entitate jakin batzuetako partaidetzei dagokienez agertzen dituen berrikuntza nagusietako bat da zergaren kuota osoan 100eko 75eko hobaria izatea. Horrek berarekin dakar horrelako ondasun eta eskubideen titular guztiek haien balioa kontuan hartu behar izatea zerga berriaren autolikidazioa egiteko obligazioa zehaztean eta, hala badagokio, kuota osoa zehazteko, oinarri ezargarrian haiek konputatzea. Aldi berean, 100eko 75eko hobaria izango du ondare elementu horiei dagokien oinarri ezargarriaren proportzionala den kuota osoak. Teknika tributarioaren ikuspuntutik, ahalegin bat egin da hobari hori modu sinpleago eta helburuari hobeto egokituago batean arautzeko; eta helburu hori da, hain zuzen, jarduera ekonomikoaren sorrera mesedetzen duten ondasun eta eskubideen aldeko tratu bat ematea.

Una de las novedades más destacables se presenta en relación con los elementos afectos a actividades económicas y con las participaciones en determinadas entidades, que tendrán una bonificación del 75 por 100 en la cuota íntegra del Impuesto. Ello supone que todo titular de este tipo de bienes y derechos deberá considerar el valor de los mismos a la hora de determinar su obligación de autoliquidar el Impuesto computándolos en la base imponible para determinar, en su caso, la cuota íntegra. A su vez, se bonificará en un 75 por 100 la cuota íntegra propocional a la base imponible que corresponde a estos elementos patrimoniales. Desde el punto de vista de la técnica tributaria se ha realizado un esfuerzo para regular esta bonificación de una forma más simple y más ajustada al objetivo perseguido, que no es otro que ofrecer un trato favorable a los bienes y derechos que están al servicio de la generación de actividad económica.

Badira salbuespenen eremuan nabarmentzen diren alderdi gehiago:

Otros aspectos destacables en el ámbito de las exenciones son los siguientes:

– Ohiko etxebizitza salbuetsita dago, gehienez 300.000 euroraino.

– La vivienda habitual está exenta hasta un importe máximo de 300.000 euros.

– Etxeko ostilamenduaren salbuespenean, 10.000 eurotik gorako banakako elementuak kanpoan geratzen dira.

– En la exención del ajuar doméstico, se exceptúan los elementos individuales cuyo valor supere los 10.000 euros.

– Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden espezie autoktonoko basoen salbuespena, gehienez 100.000 euroraino.

– La exención de los bosques de especies autóctonas situados en el País Vasco, hasta un importe máximo de 100.000 euros.

– Energia berriztagarrien instalazioen salbuespena, gehienez 100.000 euroraino.

– La exención de las instalaciones de energías renovables, hasta un importe máximo de 100.000 euros.

– Jendeak oro har erabiltzekoak diren bidexka, terreno eta instalazioen salbuespena, haien onura kasuan kasuko Herri Administrazioak aitortu duenean.

– La exención de los senderos, terrenos e instalaciones de uso primordialmente público cuya utilidad haya sido reconocida por la Administración pública.

– Erabilera nagusia nekazaritza, abeltzaintza, erlezaintza edo basogintza duten ondasun eta eskubideen salbuespena, baldin eta horrelako jarduerak pertsona fisikoek egiten badituzte pertsonalki eta zuzenean, eta jarduera horiek zergadunaren errenta iturri nagusia ez badira, gehienez 100.000 euroraino.

– La exención de los bienes y derechos cuyo principal destino sean actividades agrícolas, ganaderas, apicultoras o forestales ejercidas de forma personal y directa por personas físicas y que no constituyan la principal fuente de renta del contribuyente, hasta un importe máximo de 100.000 euros.

Zerga berriak oinarri ezargarriaren kontzeptua zehazten du teknikoki, zergadunaren titulartasuneko ondasun eta eskubideen balioaren –izaera errealeko zama eta kargen zenbatekoa gutxituta, ondasun edo eskubideen balioa murrizten dutenean– eta zergadunak erantzun behar dituen zorren eta obligazio pertsonalen arteko diferentzia moduan.

El nuevo Impuesto define técnicamente el concepto de base imponible, como diferencia entre el valor de los bienes y derechos de que sea titular el contribuyente (minorado en el importe de las cargas y gravámenes de naturaleza real cuando disminuyan el valor de los respectivos bienes o derechos) y las deudas y obligaciones personales de las que deba responder el contribuyente.

Obligazio pertsonalean oinarri likidagarria zehazteko, oinarri ezargarria 700.000 euro murrizten da, minimo salbuetsiaren kontzeptuan. Hasiera batean, obligazio errealaren kasuetan, ondare likidagarria bat etortzen da oinarri ezargarriarekin, salbu frogatzen bada zergadunaren aberastasun osoa, bere ondare elementuak zer lurraldetan dauden kontuan hartu gabe, 700.000 eurotik beherakoa dela eta indarrean dagoen araudian paradisu fiskaltzat hartuta dauden edo Espainiako Erresumarekin informazio trukerako akordiorik ez duten herrialdeetan egoiliarra ez bada.

Para la determinación de la base liquidable en obligación personal, la base imponible se reduce en 700.000 euros en concepto de mínimo exento. En principio, la base liquidable en supuestos de obligación real coincide con la base imponible, salvo en los casos en que se acredite que la totalidad de la riqueza del contribuyente, con independencia del territorio donde radiquen sus elementos patrimoniales, es inferior a 700.000 euros, y que no reside en países calificados como paraísos fiscales, o que carezcan de un acuerdo de intercambio de información con el Reino de España.

Beste alderdi aipagarri bat tarifarena da, gure inguruneko beste herrialde batzuetan ezarritako zergapetze sistemara hurbiltzen baita. Lau tarte ditu tarifak, eta 100eko 0,25etik 100eko 1era doaz tasak.

Otro aspecto destacable es el relativo a la tarifa, que se acerca al régimen impositivo sobre la riqueza previsto en otros paises de nuestro entorno. Se compone de cuatro tramos, con unos tipos que van desde el 0,25 al 1 por 100.

Tarifa horrek zerga tasa moderatuagoak ditu, eta bat dator zerga honen kuota osoari «babes fiskala» edo muga ez aplikatzearekin; horrek progresibotasun handiagoa ematen dio.

Esta tarifa, con tipos impositivos más moderados, va en concordancia con la no aplicación del «escudo fiscal» o límite a la cuota íntegra de este Impuesto, lo que le confiere una mayor progresividad.

Zergaren sortzapen momentuari dagokionez, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zerga urte bakoitzeko abenduaren 31n sortzen da.

Por lo que se refiere al momento del devengo, el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas se devenga el 31 de diciembre de cada año.

Autolikidazioa egitea derrigorrezkoa da, obligazio pertsonala izanez gero, kuota likidoa ordaintzekoa denean edo, obligazio hori izan ezean, zergadunaren ondasun eta eskubideen balioa, salbuetsiak barne –zergaren arauei jarraituz zehaztua– 3 milioi eurotik gorakoa denean. Eta obligazio erreala izanez gero, berriz, oinarri likidagarria 200.000 eurotik gorakoa denean.

Existe obligación de autoliquidar cuando, en obligación personal, la cuota líquida resulte a ingresar o, en ausencia de dicha obligación, el valor de los bienes y derechos del contribuyente, incluídos los exentos, y determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 3 millones de euros. Y en obligación real cuando la base liquidable resulte superior a 200.000 euros.

Amaierako xedapenei dagokienez, aipatu behar da, 2013ko urtarrilaren 1ean indarrean jartzeaz gain, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergan aldaketa bat egiten dela Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergan jasotako hobaria aplikagarria zaien enpresa bat edo entitateetako partaidetzak «mortis causa» eskuratzen diren kasuetan, zeren eta 100eko 95 izatetik 100eko 75 izatera pasatzen baita, bi zergak bat etorri daitezen.

Por lo que respecta a las disposiciones finales, cabe resaltar, además de la entrada en vigor el 1 de enero de 2013, la modificación operada en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones respecto a la bonificación prevista para los supuestos de adquisición «mortis causa» de una empresa o de participaciones en entidades a las que sea de aplicación la bonificación regulada en este Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, que pasa de ser del 95 al 75 por 100, para mantener una concordancia entre ambos impuestos.

I. kapitulua
CAPÍTULO I
Xedapen orokorrak
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Zergaren izaera eta xedea.

Artículo 1.– Naturaleza y objeto del Impuesto.

Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zerga zuzeneko tributu bat da, izaera pertsonalekoa, pertsona fisikoen aberastasuna foru arau honetan ezarritako eran zergapetzen duena.

El Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava la riqueza de las personas físicas en los términos previstos en esta Norma Foral.

Zerga honen ondorioetarako, pertsona fisikoaren aberastasuna haren titularitzapean dauden ondasun eta eskubide ekonomiko guztiek eratuko dute, horien balioa gutxitzen duten zamak eta kargak zein pertsona fisikoak dituen zorrak eta obligazio pertsonalak kenduta.

A los efectos de este Impuesto, constituirá la riqueza de la persona física el conjunto de los bienes y derechos de contenido económico de que sea titular, minorados en las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, y con deducción de las deudas y obligaciones personales de las que deba responder.

2. artikulua.– Zerga ordainaraztea.

Artículo 2.– Exacción del Impuesto.

Gipuzkoako Foru Aldundiak ordainaraziko du zerga, foru arau honen 7. artikuluan jasotako kasuetan.

El Impuesto se exigirá por la Diputación Foral de Gipuzkoa en los supuestos contemplados en el artículo 7 de esta Norma Foral.

3. artikulua.– Aplikazio eremu subjektiboa.

Artículo 3.– Ámbito subjetivo de aplicación.

1.– Eduki ekonomikoko ondasun eta eskubideen titular diren ondoko pertsona fisikoei aplikatuko zaie foru arau honetan xedatutakoa:

1.– Lo dispuesto en esta Norma Foral será de aplicación a las siguientes personas físicas que sean titulares de bienes y derechos de contenido económico:

a) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari zergadun gisa lotuta dauden pertsona fisikoei, zerga hori ordainaraztea Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokionean.

a) Las que estén sujetas como contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cuya exacción corresponda a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

b) Lurralde espainiarrean egoiliar ez direnei, azken egoitza Gipuzkoan izan dutenean, betiere Gipuzkoan tributatzea aukeratzen badute obligazio pertsonalaren arabera. Aukera hori egiteko, zerga honen autolikidazioa aurkeztu beharko da Gipuzkoan egoiliar izateari uzten zaion lehen ekitaldian.

b) Las no residentes en territorio español que hubieran tenido su última residencia en Gipuzkoa, siempre que opten por tributar en Gipuzkoa conforme a la obligación personal. La opción deberá ejercitarse mediante la presentación de la autoliquidación por este Impuesto en el primer ejercicio en que hubiera dejado de ser residente en Gipuzkoa.

2.– Foru arau honetan xedatutakoa aplikatuko zaie, orobat, lurralde espainiarrean egoiliar ez diren pertsona fisikoei, lurralde espainiarrean kokatutako ondasun eta eskubideen titular direnean, baldin eta ondasun eta eskubide horien baliorik handiena euskal lurraldean egonik, Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatutakoen balioa beste lurralde historikoetako bakoitzean kokatutakoena baino handiagoa bada.

2.– Lo dispuesto en esta Norma Foral será de aplicación, asimismo, a las personas físicas no residentes en territorio español que sean titulares de bienes y derechos que radiquen en territorio español, cuando radicando en territorio vasco el mayor valor de dichos bienes y derechos, el valor de los que radiquen en el Territorio Histórico de Gipuzkoa sea superior al valor de los que radiquen en cada uno de los otros Territorios Históricos.

Zerga honen ondorioetarako, ondasunak eta eskubideak lurralde jakin batean finkatutzat joko dira baldin eta lurralde horretan kokatuta badaude, bertan erabili badaitezke edo han bete behar badira.

A los efectos de este Impuesto se entenderá que radican en un determinado territorio los bienes y derechos que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en dicho territorio.

3.– Ohiko egoitza non dagoen zehazteko, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudian ezarritako irizpideei jarraituko zaie.

3.– Para la determinación de la residencia habitual se estará a los criterios establecidos en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

4. artikulua.– Itunak eta hitzarmenak.

Artículo 4.– Tratados y convenios.

Foru arau honetan jasotakoak ez du ezertan ere eragotziko Espainiako barne ordenamenduaren parte diren nazioarteko itun eta hitzarmenetan xedatutakoa.

Lo previsto en esta Norma Foral se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que formen parte del ordenamiento interno español.

II. kapitulua
CAPÍTULO II
Zerga-gaia
HECHO IMPONIBLE

5. artikulua.– Zerga-gaia.

Artículo 5.– Hecho imponible.

1.– Zergaduna, sortzapenaren unean, foru arau honen 1. artikuluko bigarren paragrafoan aipatzen den aberastasunaren titular izatea da zerga honen zerga-gaia.

1.– Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad por el contribuyente, en el momento del devengo, de la riqueza en los términos previstos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Norma Foral.

2.– Foru arau honen 3. artikuluko 1. apartatuan aipatzen diren kasuetan, zergadunaren aberastasun osoak eratuko du zerga-gaia, zergapetu beharreko ondare elementuak zein lurraldetan dauden kontuan izan gabe.

2.– En los casos previstos en el apartado 1 del artículo 3 de la presente Norma Foral, el hecho imponible vendrá determinado por la totalidad de la riqueza del contribuyente, con independencia del territorio donde radiquen los elementos patrimoniales objeto de tributación.

3.– Foru arau honen 3. artikuluko 2. apartatuan aurreikusitako kasuan, zergadunak lurralde espainiarrean kokatuak dituen ondasun eta eskubideek eratuko dute zerga-gaia.

3.– En el caso previsto en el apartado 2 del artículo 3 de la presente Norma Foral, el hecho imponible vendrá determinado por los bienes y derechos del contribuyente que radiquen en territorio español.

4.– Presuntzio egingo da aurreko sortzapenaren unean zergadunarenak ziren ondasun eta eskubideak haren aberastasunaren parte direla, horiek eskualdatu edo ondare galera gertatu dela frogatzen ez bada behintzat.

4.– Se presumirá que forman parte de la riqueza del contribuyente los bienes y derechos de los que hubiese sido titular en el momento del anterior devengo, salvo prueba de transmisión o pérdida patrimonial.

6. artikulua.– Ondasun eta eskubide salbuetsiak.

Artículo 6.– Bienes y derechos exentos.

Zerga honetatik salbuetsita daude honako hauek:

Estarán exentos de este Impuesto:

1.– Zergadunaren ohiko etxebizitza, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauak 90.8 artikuluan definitutako eran, 300.000 euroraino gehienez.

1.– La vivienda habitual del contribuyente, según se define en el artículo 90.8 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, hasta un importe máximo de 300.000 euros.

2.– Etxeko ostilamendua, halakotzat hartuta efektu pertsonalak zein etxekoak, etxeko tresneria, eta zergadunak erabilera partikularreko dituen gainerako ondasun higigarriak, foru arau honen 16. artikuluan aipatzen diren ondasunak izan ezik.

2.– El ajuar doméstico, entendiéndose por tal los efectos personales y del hogar, utensilios domésticos y demás bienes muebles de uso particular del contribuyente, excepto los bienes a los que se refiere el artículo 16 de esta Norma Foral.

10.000 eurotik gorako balioa duten banakako elementuak salbuespen honetatik kanpo gelditzen dira.

No se entenderán incluidos en esta exención aquellos elementos individuales cuyo valor sea superior a 10.000 euros.

3.– Eduki ekonomikoko eskubideak, aurrezpen tresna hauetan:

3.– Los derechos de contenido económico en los siguientes instrumentos:

a) Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateen kasuan, bazkide osoen edo arrunten eskubide kontsolidatuak eta onuradunen eskubide ekonomikoak.

a) Los derechos consolidados de los socios de número u ordinarios y los derechos económicos de los beneficiarios en una entidad de previsión social voluntaria.

b) Pentsio planen kasuan, partaideen eskubide kontsolidatuak eta onuradunen eskubide ekonomikoak.

b) Los derechos consolidados de los partícipes y los derechos económicos de los beneficiarios en un plan de pensiones.

c) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudian aipatzen diren aurreikuspen plan aseguratuei ordaindutako primei dagozkien eskubide ekonomikoak.

c) Los derechos de contenido económico que correspondan a primas satisfechas a los planes de previsión asegurados a que se refiere la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

d) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudian aipatzen diren enpresen gizarte aurreikuspeneko planei zergadunak egindako ekarpenei dagozkien eskubide ekonomikoak, hartzailearen kontribuzioak barne.

d) Los derechos de contenido económico que correspondan a aportaciones realizadas por el contribuyente a los planes de previsión social empresarial a que se refiere la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, incluyendo las contribuciones del tomador.

4.– Euskal Kultur Ondareko ondasunak, Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak aipatutako Kultur Ondasun Kalifikatuen Erregistroan edo Inbentario Orokorrean inskribatuta daudenean.

4.– Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural Vasco, inscritos en el Registro de Bienes Culturales Calificados o en el Inventario General a que se refiere la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

5.– Espainiako Ondare Historikoa osatzen duten ondasunak, baldin eta Espainiako Ondare Historikoari buruzko ekainaren 25eko 16/1985 Legean aipatzen den Interes Kulturaleko Ondasunen Erregistro Orokorrean edo lege horretan aurreikusitako Ondasun Higigarrien Inbentario Orokorrean inskribatuta badaude, eta, orobat, lege horren bigarren xedapen gehigarrian jasotakoak, baldin eta, azken kasu horretan, Kultura Ministerioak Interes Kulturaleko Ondasuntzat kalifikatu baditu eta dagokien Erregistroan inskribaturik badaude.

5.– Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, inscritos en el Registro General de Bienes de Interés Cultural o en el Inventario General de Bienes Muebles, a que se refiere la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en la disposición adicional segunda de dicha Ley, siempre que en este último caso hayan sido calificados como Bienes de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura e inscritos en el Registro correspondiente.

Guztiarekin ere, ingurune arkeologikoen eta toki zein multzo historikoen kasuan, salbuespenean ez da sartuko mugatutako perimetroaren barruan dagoen edozein ondasun higiezin, baizik eta, bakar-bakarrik, honako baldintzak betetzen dituztenak:

No obstante, en el supuesto de Zonas Arqueológicas y Sitios o Conjuntos Históricos, la exención no alcanzará a cualquier clase de bienes inmuebles ubicados dentro del perímetro de delimitación, sino, exclusivamente, a los que reúnan las siguientes condiciones:

– Ingurune arkeologikoetan, ekainaren 25eko 16/1985 Legearen 20. artikuluak aipatzen duen hirigintzako plangintza tresnaren arabera bereziki babestekoak direnak.

– En Zonas Arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

– Toki zein multzo historikoetan, berrogeita hamar urte edo gehiago dituztenak eta Hirigintza Plangintzako Erregelamenduaren 86. artikuluan aurreikusitako Katalogoan erabat babesteko modukoak direnak, ekainaren 25eko 16/1985 Legeak 21. artikuluan ezarritako eran.

– En Sitios o Conjuntos Históricos los que cuenten con una antigüedad igual o superior a cincuenta años y estén incluidos en el Catálogo previsto en el artículo 86 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio.

6.– Autonomia erkidegoetako ondare historikoa osatzen duten ondasunak, tokian tokiko arauetan ezarritakoaren arabera kalifikatu eta inskribatu direnean.

6.– Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico de las Comunidades Autónomas, que hayan sido calificados e inscritos de acuerdo con lo establecido en sus normas reguladoras.

7.– Foru arau honen 16. artikuluko 2. apartatuan aipatzen diren arte-gaiak, zaharkinak eta bildumak, haien balioa erregelamenduz ezartzen diren zenbatekoetara iristen ez denean.

7.– Los objetos de arte, antigüedades y colecciones comprendidos en el apartado 2 del artículo 16 de la presente Norma Foral, cuyo valor sea inferior a las cantidades que se determinen reglamentariamente.

Salbuetsita egongo dira, halaber, honako hauek:

Gozarán asimismo de exención:

a) 16. artikuluko 2. apartatu horretan aipatzen diren arte-gaiak, zaharkinak eta bildumak, baldin eta haien jabeek gordailu iraunkorpean laga badizkiete, hiru urtez gutxienez, museoei edo irabazteko asmorik gabeko kultur erakundeei jendaurrean erakusteko, gordailupean dauden bitartean.

a) Los objetos de arte, antigüedades y colecciones comprendidos en el citado apartado 2 del artículo 16, cuando hayan sido cedidos por sus propietarios en depósito permanente por un período no inferior a tres años a Museos o Instituciones Culturales sin fin de lucro para su exhibición pública, mientras se encuentren depositados.

b) Artegileen obra bera, egilearen ondarean dagoen bitartean.

b) La obra propia de los artistas mientras permanezca en el patrimonio del autor.

8.– Jabetza intelektual edo industrialetik eratorritako eskubideak, egilearen ondarean dauden bitartean, eta jabetza industrialaren kasuan, jarduera ekonomikoei atxikita ez daudenean.

8.– Los derechos derivados de la propiedad intelectual o industrial mientras permanezcan en el patrimonio del autor y en el caso de la propiedad industrial no estén afectos a actividades económicas.

9.– Euskal Herrian kokatuta dauden espezie autoktonoko basoak. Ondorio hauetarako, baso autoktonotzat hartuko dira Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntzako, Landa Garapeneko eta Turismoko Departamentuak edo beste foru erakundeetako departamentu eskudunek ziurtagiri bidez aitortutakoak.

9.– Los bosques de especies autóctonas situados en el País Vasco. A estos efectos se considerarán bosques autóctonos aquéllos que cuenten con el correspondiente certificado acreditativo emitido por el Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa o por los Departamentos competentes en dicha materia de las otras instituciones forales.

Salbuespen hau 100.000 euroraino aplikatuko da gehienez.

Esta exención se aplicará hasta un importe máximo de 100.000 euros.

10.– Energia berriztagarrien instalazioak, halakotzat harturik iturri berriztagarrien aprobetxamenduei dagozkienak, baldin eta sortzen duten energia titularraren zuzeneko kontsumorako edo banaketa-sareetara eramateko erabiltzen bada.

10.– Las instalaciones de energías renovables, considerándose como tales las propias de aprovechamientos de fuentes renovables, cuya generación de energía se utilice bien para el consumo directo del titular, o bien, para su incorporación a las redes de distribución.

Salbuespen hau 100.000 euroraino aplikatuko da gehienez.

Esta exención se aplicará hasta un importe máximo de 100.000 euros.

11.– Jendeak oro har erabiltzekoak diren bidexka, terreno eta instalazioak, haien onura kasuan kasuko herri Administrazioak aitortu duenean. Salbuespen hau aplikatzeko beharkizunak erregelamenduz ezarriko dira.

11.– Los senderos, terrenos e instalaciones de uso primordialmente público cuya utilidad haya sido reconocida por la Administración pública correspondiente. Reglamentariamente se establecerán los requisitos para la aplicación de esta exención.

12.– Nekazaritza, abeltzaintza, erlezaintza edo basogintzako jardueretara nagusiki bideratutako ondasun eta eskubideak, baldin eta jarduera horiek pertsona fisikoek egiten badituzte pertsonalki eta zuzenean, eta ondasun eta eskubide horiek ez badaude atxikita, foru arau honen 27. artikuluan jasotako eran, zergadunaren errenta iturri nagusia diren jarduera ekonomikoei; orobat, landa izaerako ondasun eta eskubideak, landa lurreko finkak edo nekazaritza ustiategiak, baldin eta Nekazaritza Lurren Funtsean sartzeko lagatzen badira, Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikako abenduaren 23ko 17/2008 Legeak eta funts hori garatzeko erregelamenduek xedatutakoari jarraikiz.

12.– Los bienes y derechos cuyo principal destino sean actividades agrícolas, ganaderas, apicultoras o forestales ejercidas de forma personal y directa por personas físicas y que no estén afectos a actividades económicas que constituyan la principal fuente de renta del contribuyente en los términos previstos en el artículo 27 de esta Norma Foral; así como los bienes y derechos de naturaleza rústica, fincas rústicas o explotaciones agrarias que sean objeto de cesión para su incorporación al Fondo de Suelo Agrario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, y en los reglamentos de desarrollo que regulen el citado fondo.

Salbuespen hau 100.000 euroraino aplikatuko da gehienez.

Esta exención se aplicará hasta un importe máximo de 100.000 euros.

13.– Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko apirilaren 26ko 2/1999 Foru Arauak 13. artikuluan xedatutakoaren arabera salbuetsita dauden etekinen baloreak.

13.– Los valores cuyos rendimientos estén exentos en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

III. kapitulua
CAPÍTULO III
Zergadunak
CONTRIBUYENTES
Lehenengo sekzioa
SECCIÓN PRIMERA
arau orokorrak
NORMAS GENERALES

7. artikulua.– Zergadunak.

Artículo 7.– Contribuyentes.

Zerga honen zergadunak dira:

Son contribuyentes del Impuesto:

a) Obligazio pertsonalarengatik, foru arau honen 3. artikuluko 1. apartatuan aipatzen diren pertsona fisikoak.

a) Por obligación personal, las personas físicas a las que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 3 de la presente Norma Foral.

b) Obligazio errealarengatik, foru arau honen 3. artikuluko 2. apartatuan aipatzen diren pertsona fisikoak.

b) Por obligación real, las personas físicas a las que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 3 de la presente Norma Foral.

8. artikulua.– Espainian egoiliar ez diren zergadunen ordezkariak.

Artículo 8.– Representantes de los contribuyentes no residentes en España.

1.– Lurralde espainiarrean egoiliar ez diren zergadunek, aurreko 7. artikuluko b) letran aipatuek, Gipuzkoan jarduten badute establezimendu iraunkorraren bidez, edo lurralde espainiarrean dituzten ondasun eta eskubideen tamaina eta ezaugarriengatik Zerga Administrazioak eskatzen badie, Gipuzkoan helbideratutako ordezkari bat izendatu behar dute. Era berean, izendapen hori jakinarazi behar dute, behar bezala egiaztatuta, zerga aitortzeko epea bukatu aurretik.

1.– Los contribuyentes no residentes en territorio español a que hace referencia la letra b) del artículo 7 anterior, vendrán obligados a nombrar un representante con domicilio en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, cuando operen en dicho territorio a través de establecimiento permanente o cuando por la cuantía o características de los bienes y derechos del contribuyente situados en territorio español, así lo requiera la Administración tributaria, y a comunicar dicho nombramiento, debidamente acreditado, antes del fin del plazo de presentación de la autoliquidación del Impuesto.

2.– Artikulu honen 1. apartatuan aipatutako obligazioak ez betetzea zerga urraketatzat hartuko da, eta 1.000 euroko isun finkoaz zehatuko da.

2.– El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo constituirá infracción tributaria, sancionable con multa fija de 1.000 euros.

Zerga urraketak errepikatuz gero, aurreko paragrafoaren arabera ezarritako zehapena mailakatu egingo da, eta ateratzen den zenbatekoa 100eko 100 handituko da.

La sanción impuesta conforme al párrafo anterior se graduará incrementando la cuantía resultante en un 100 por 100 si se produce la comisión repetida de infracciones tributarias.

3.– Edonola ere, ez-egoiliarren ondasun edo eskubideen gordailuzain edo kudeatzaileak erantzule solidarioak izango dira gordailutu edo kudeatu behar dituzten ondasun edo eskubideengatik zerga honetan sortutako zerga-zorra ordaintzeari dagokionez, Zergen Foru Arau Orokorraren 42. artikuluak 4. apartatuan jasotako eran.

3.– En todo caso, el depositario o gestor de los bienes o derechos de los no residentes responderá solidariamente del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a este Impuesto por los bienes o derechos depositados o cuya gestión tenga encomendada, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 42 de la Norma Foral General Tributaria.

Bigarren sekzioa
SECCIÓN SEGUNDA
ondare elementuen esleipena eta egozpena
ATRIBUCIÓN E IMPUTACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

9. artikulua.– Ondare elementuen esleipena.

Artículo 9.– Titularidad de los elementos patrimoniales.

1.– Ondasun eta eskubideak titulartasun juridikoari buruz kasu bakoitzean aplikagarri diren arauen arabera esleituko zaizkie zergadunei, haiek aurkeztutako edo Administrazioak aurkitutako frogak kontuan hartuta.

1.– Los bienes y derechos se atribuirán a los contribuyentes según las normas sobre titularidad jurídica aplicables en cada caso y en función de las pruebas aportadas por aquéllos o de las descubiertas por la Administración.

2.– Hala dagokionean, ondasun eta eskubideen titulartasun juridikoari buruzko arau hauek ere aplikatuko dira: ezkontzako araubide ekonomikoa arautzen duten xedapenetan jasotakoak, eta familiako edo izatezko bikoteko kideen arteko ondare harremanei kasuan kasu aplikagarri zaien legeria zibilean jasotakoak.

2.– En su caso, serán de aplicación las normas sobre titularidad jurídica de los bienes y derechos contenidas en las disposiciones reguladoras del régimen económico del matrimonio, así como en los preceptos de la legislación civil aplicables en cada caso a las relaciones patrimoniales entre los miembros de la familia o pareja de hecho.

Ezkontzako araubide ekonomikoa edo ondare erregimena arautzen duten xedapen eta itunen arabera bi ezkontideenak edo izatezko bikoteko bi kideenak diren ondasun eta eskubideen titulartasuna erdibana esleituko zaio bakoitzari, beste partaidetza kuota bat frogatzen denean izan ezik.

La titularidad de los bienes y derechos que, conforme a las disposiciones o pactos reguladores del correspondiente régimen económico matrimonial o patrimonial, sean comunes a ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho, respectivamente, se atribuirá por mitad a cada uno de ellos, salvo que se justifique otra cuota de participación.

3.– Ondasun eta eskubideen titulartasuna behar bezala frogatuta ez dagoenean, erregistro fiskal batean edo bestelako erregistro publikoetan titular gisa ageri dena hartu ahal izango du titulartzat zerga Administrazioak.

3.– Cuando no resulte debidamente acreditada la titularidad de los bienes o derechos, la Administración tributaria tendrá derecho a considerar como titular a quien figure como tal en un registro fiscal u otros de carácter público.

4.– Zamak, kargak, zorrak eta obligazioak aurreko paragrafoetan azaldutako arau eta irizpideen arabera esleituko zaizkie zergadunei.

4.– Las cargas, gravámenes, deudas y obligaciones, se atribuirán a los contribuyentes según las reglas y criterios de los párrafos anteriores.

5.– Onartu gabeko herentzien ondasunak eta eskubideak herentziara deitutakoei eta oinordekoei esleituko zaizkie, testamentuko xedapenetan eta legeria zibilean xedatutakoaren arabera.

5.– Los bienes y derechos integrantes de las herencias yacentes se atribuirán a los llamados a la herencia y a los herederos atendiendo a lo previsto en las disposiciones testamentarias otorgadas y en la legislación civil.

10. artikulua.– Geroratutako prezioan edo jabari-erreserbaz eskuratutako ondasun edo eskubideak.

Artículo 10.– Bienes o derechos adquiridos con precio aplazado o reserva de dominio.

1.– Ondasun edo eskubideak eskuratzean kontraprestazioa osorik zein bati batean geroratu bada, zergaren arauetatik ateratzen den elementu eskuratuaren balioa eskuratzaileari egotziko zaio bere osoan, eta eskuratzaileak bere zorren artean sartu beharko du geroratutako kontraprestazioaren zatia.

1.– Cuando se trate de la adquisición de bienes o derechos con contraprestación aplazada, en todo o en parte, el valor del elemento adquirido que resulte de las normas del Impuesto se imputará íntegramente al adquirente del mismo, quien incluirá entre sus deudas la parte de la contraprestación aplazada.

Saltzaileak, bere aldetik, bere eskubideen artean sartuko du geroratutako kontraprestazioaren zatiari dagokion kreditua.

Por su parte, el vendedor incluirá entre sus derechos el crédito correspondiente a la parte de la contraprestación aplazada.

2.– Ondasunak jabari-erreserbaz saldu badira, eta erosleari jabetza eskualdatzen ez zaion bitartean, haren eskubidea Zergaren sortzapen egunera arte emandako kopuru guztiengatik konputatuko da. Kopuru horiek saltzailearen zorrak izango dira, eta berari egotziko zaio ondare elementuari Zergaren arauak aplikatuz ematen zaion balioa.

2.– En caso de venta de bienes con reserva de dominio, mientras la propiedad no se transmita al adquirente, el derecho de éste se computará por la totalidad de las cantidades que hubiera entregado hasta la fecha del devengo del Impuesto, constituyendo dichas cantidades deudas del vendedor, que será a quien se impute el valor del elemento patrimonial que resulte de las normas del Impuesto.

IV. kapitulua
CAPÍTULO IV
Oinarri ezargarria
BASE IMPONIBLE
Lehenengo sekzioa
SECCIÓN PRIMERA
arau orokorrak
NORMAS GENERALES

11. artikulua.– Kontzeptua.

Artículo 11.– Concepto.

1.– Zerga honen oinarri ezargarria zergadunaren aberastasuna da, foru arau honetan aurreikusitako eran baloratua.

1.– Constituye la base imponible de este Impuesto la riqueza del contribuyente, valorada en los términos previstos en esta Norma Foral.

2.– Aberastasuna kalkulatzeko, bi balio hauen arteko diferentzia egingo da:

2.– La riqueza se determinará por diferencia entre:

a) Zergadunaren titularitatekoak diren ondasun eta eskubideen balioa, ondorengo artikuluetan jasotako erregelen arabera zehaztua, zama eta karga errealen zenbatekoa kenduta, ondasun eta eskubideen balioa gutxitzen dutenean, eta

a) El valor de los bienes y derechos de que sea titular el contribuyente, determinado conforme a las reglas de valoración previstas en los artículos siguientes, minorado en el importe de las cargas y gravámenes de naturaleza real, cuando disminuyan el valor de los respectivos bienes o derechos, y

b) Zergadunaren zorrak eta obligazio pertsonalak.

b) Las deudas y obligaciones personales de las que deba responder el contribuyente.

3.– Aurreko apartatuan xedatutakoa hala izanik ere, ondasun edo eskubide salbuetsiak eskuratzeko hartutako zorrak eta obligazioak ez dira inoiz kengarriak izango. Salbuespena partziala denean, zorren eta obligazioen zati proportzionala izango da kengarria, hala badagokio.

3.– No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en ningún caso serán objeto de deducción las deudas y obligaciones contraídas para la adquisición de bienes o derechos exentos. Cuando la exención sea parcial, será deducible, en su caso, la parte proporcional de las deudas y obligaciones.

4.– Zerga ordaintzeko obligazio erreala dagoenean, Zerga honi lotutako ondasun eta eskubideetan inbertitutako kapitalengatik sortutako zorrak bakarrik izango dira kengarriak.

4.– En los supuestos de obligación real de contribuir, sólo serán deducibles las deudas por capitales invertidos en bienes y derechos que estén sujetos a este Impuesto.

BIGARREN SEKZIOA
SECCIÓN SEGUNDA
BALORAZIO ERREGELAK.
REGLAS DE VALORACIÓN

12. artikulua.– Ondasun higiezinak.

Artículo 12.– Bienes inmuebles.

1.– Hiri edo landa izaerako ondasunak hiru balio hauetatik handiena kontuan hartuta konputatuko dira:

1.– Los bienes de naturaleza urbana o rústica se computarán por el mayor valor de los tres siguientes:

– katastrala,

– el catastral,

– administrazioak beste zerga batzuen ondorioetarako egiaztatutakoa, edo

– el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o

– erosketaren prezio, kontraprestazio edo balioa.

– el precio, contraprestación o valor de la adquisición.

2.– Ondasun higiezinak eraikitze fasean daudenean, zergaren sortzapen egunera arte eraikuntza horretan benetan inbertitutako zenbatekoak gehi orubeari dagokion ondare balioa hartuko dira baliotzat. Jabetza horizontalaren kasuan, tituluan finkatutako portzentajearen arabera zehaztuko da zer zati proportzional duen higiezinak orubearen balioan.

2.– Cuando los bienes inmuebles estén en fase de construcción, se estimará como valor las cantidades que efectivamente se hubieran invertido en dicha construcción hasta la fecha del devengo del Impuesto, además del correspondiente valor del solar. En caso de propiedad horizontal, la parte proporcional en el valor del solar se determinará según el porcentaje fijado en el título.

3.– Ondasun higiezinen gaineko eskubideak multijabetza kontratuak, denbora partzialeko jabetza kontratuak edo antzeko formulak erabiliz eskuratu badira, erregela hauen arabera baloratuko dira:

3.– Los derechos sobre bienes inmuebles adquiridos en virtud de contratos de multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, se valorarán según las siguientes reglas:

a) Ondasun higiezinaren titularitate partziala badakarte, aurreko 1. apartatuan jasotakoaren arabera.

a) Si suponen la titularidad parcial del inmueble, según lo previsto en el apartado 1 anterior.

b) Ondasun higiezinaren titulartasun partzialik ez badakarte, egiaztagirien edo bestelako titulu adierazgarrien eskuratze prezioaren arabera.

b) Si no comportan la titularidad parcial del inmueble, por el precio de adquisición de los certificados u otros títulos representativos de los mismos.

Turismo-ondasunak txandaka aprobetxatzeko kontratuei, iraupen luzeko opor-produktuak eskuratzeko kontratuei, birsaltze eta truke kontratuei eta zerga arauei buruzko uztailaren 6ko 4/2012 Legean aurreikusitako eskubideak letra honetan ezarritakoaren arabera baloratuko dira, haien izaera edozein dela ere.

Los derechos contemplados en la Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias, cualquiera que sea su naturaleza, se valorarán de acuerdo con lo previsto en esta letra.

13. artikulua.– Jarduera ekonomikoak.

Artículo 13.– Actividades económicas.

1.– Pertsona fisikoen ondasun eta eskubideak jarduera ekonomikoei atxikita badaude Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren arauek dioten eran, haien kontabilitatetik ateratzen den balioaren arabera konputatuko dira, aktiboaren eta pasiboaren arteko diferentzia aintzat hartuta, betiere kontabilitatea Merkataritza Kodean xedatutakoarekin bat badator.

1.– Los bienes y derechos de las personas físicas, afectos a actividades económicas según las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se computarán por el valor que resulte de su contabilidad, por diferencia entre el activo y el pasivo, siempre que aquélla se ajuste a lo dispuesto en el Código de Comercio.

2.– Aurreko apartatuan xedatutakoa xedatuta ere, jarduera ekonomikoei atxikita dauden ondasun higiezinak beti baloratuko dira aurreko 12. artikuluan adierazitakoaren arabera, salbu eta aktibo zirkulatzailearen parte direnean eta haien xede bakarra higiezinen eraikuntza edo sustapena helburu duten jarduera enpresarialak egitea denean.

2.– No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los bienes inmuebles afectos a actividades económicas se valorarán en todo caso conforme a lo previsto en el artículo 12 anterior, salvo que formen parte del activo corriente y el objeto de aquéllas consista exclusivamente en el desarrollo de actividades de construcción o promoción inmobiliaria.

Kontabilitaterik ez badago, edo kontabilitatea ez bada Merkataritza Kodearen araberakoa, Zerga honen gainerako arauak aplikatuz egingo da balorazioa.

En defecto de contabilidad, o cuando ésta no se ajuste a lo dispuesto en el Código de Comercio, la valoración será la que resulte de la aplicación de las demás normas de este Impuesto.

14. artikulua.– Aktibo finantzarioak.

Artículo 14.– Activos financieros.

1.– Kontu korronteetako gordailuak edo ageriko nahiz epe jakinerako aurrezki-kontuetakoak hirugarrengoen konturakoak ez direnean, eta, orobat, diruzaintzako kudeaketa kontuak eta finantza kontuak eta antzekoak, zergaren sortzapen egunean duten saldoaren arabera konputatuko dira, non eta saldo hori ez den urteko azken hiruhilekoari dagokion batez besteko saldoa baino txikiagoa, orduan azken hori aplikatuko baita.

1.– Los depósitos en cuenta corriente o de ahorro, a la vista o a plazo, que no sean por cuenta de terceros, así como las cuentas de gestión de tesorería y cuentas financieras o similares, se computarán por el saldo que arrojen en la fecha del devengo del Impuesto, salvo que aquél resultase inferior al saldo medio correspondiente al último trimestre del año, en cuyo caso se aplicará este último.

Batez besteko saldo hori kalkulatze aldera, zergadunaren ondarean ageri diren ondasun eta eskubideak eskuratzeko, haren ondareko beste kontu batzuetara eramateko edo zorrak kitatu edo murrizteko ateratako funtsak ez dira konputatuko.

Para el cálculo de dicho saldo medio no se computarán los fondos retirados para la adquisición de bienes y derechos que figuren en el patrimonio del contribuyente, para su traslado a otras cuentas que figuren en su patrimonio o para la cancelación o reducción de deudas.

Mailegu edo kreditu batek eragindako zorraren zenbatekoa lehen paragrafoan aipatzen diren kontuetako batean sartu bada urteko azken hiruhilekoan, zenbateko hori ez da konputatuko batez besteko saldoa zehazteko, eta ez da kengarria ere izango halako zor gisa.

Cuando el importe de una deuda originada por un préstamo o crédito haya sido objeto de ingreso en el último trimestre del año en alguna de las cuentas a que se refiere el párrafo primero, no se computará para determinar el saldo medio y tampoco se deducirá como tal deuda.

2.– Hirugarrengoei kapital propioak laga izanaren balore adierazgarriak, merkatu antolatuetan negoziatuak, urte bakoitzeko laugarren hiruhilekoan duten batez besteko negoziazio balioaren arabera konputatuko dira, haien izendapena, adierazpena eta lortutako etekinen izaera edozein dela ere.

2.– Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados en mercados organizados, se computarán según su valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año, cualquiera que sea su denominación, representación y la naturaleza de los rendimientos obtenidos.

Ondorio horietarako, Ekonomia eta Ogasun Ministerioak burtsan negoziatzen diren baloreei buruz urte bakoitzeko laugarren hiruhilekoari dagokionez urtero argitaratzen duen batez besteko kotizazioa aplikatuko da.

A estos efectos, se aplicará la cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año, relativa a los valores que se negocien en Bolsa, publicada anualmente por el Ministerio de Economía y Hacienda.

3.– Hirugarrengoei kapital propioak laga izanaren balore adierazgarriak, aurreko 2. apartatuan aipatutakoak ez direnean, balio nominalaren arabera baloratuko dira, hala badagokio amortizazio edo itzulketa primak barne hartuta, izendapena, adierazpena eta lortutako etekinen izaera edozein dela ere.

3.– Los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, distintos de aquéllos a que se refiere el apartado 2 anterior, se valorarán por su nominal, incluidas, en su caso, las primas de amortización o reembolso, cualquiera que sea su denominación, representación y la naturaleza de los rendimientos obtenidos.

4.– a) Merkatu antolatuetan negoziatutako edozein entitate juridikoren kapital sozialeko edo fondo propioetako akzio eta partaidetzak, salbu inbertsio kolektiboko erakundeei dagozkienak, urte bakoitzeko laugarren hiruhilekoan duten batez besteko negoziazio balioaren arabera konputatuko dira.

4.– a) Las acciones y participaciones en el capital social o fondos propios de cualesquiera entidades jurídicas negociadas en mercados organizados, salvo las correspondientes a Instituciones de Inversión Colectiva, se computarán según su valor de negociación media del cuarto trimestre de cada año.

Ondorio horietarako, Ekonomia eta Ogasun Ministerioak merkatu antolatuetan negoziatzen diren baloreei buruz urte bakoitzeko laugarren hiruhilekoari dagokionez urtero argitaratzen duen batez besteko kotizazioa aplikatuko da.

A estos efectos, se aplicará la cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año, relativa a los valores que se negocien en mercados organizados, publicada anualmente por el Ministerio de Economía y Hacienda.

b) Merkatu antolatuetan kotizatzen duten entitate juridikoek jaulki bai baina oraindik kotizazio ofizialerako onartu gabe dauden akzio edo partaidetza berriak harpidetu badira, akzio edo partaidetza horien baliotzat harpidetza aldiaren barruan titulu zaharrek izandako azken negoziazio-balioarena hartuko da.

b) Cuando se trate de suscripción de nuevas acciones o participaciones no admitidas todavía a cotización oficial, emitidas por entidades jurídicas que coticen en mercados organizados, se tomará como valor de estas acciones o participaciones el de la última negociación de los títulos antiguos dentro del período de suscripción.

c) Ordaintzeko dauden kapital zabalkuntzen kasuetan, akzioen balorazioa 4. apartatu honetako aurreko arauei jarraikiz egingo da, erabat ordainduta baleude bezala, eta ordaindu gabe dagoen zatia zergadunaren zor gisa sartuko da.

c) En lo supuestos de ampliaciones de capital pendientes de desembolso, la valoración de las acciones se hará de acuerdo con las normas anteriores de este apartado 4, como si estuviesen totalmente desembolsadas, incluyendo la parte pendiente de desembolso como deuda del contribuyente.

5.– a) Aurreko 4. apartatuan aipatutakoak ez bezalako akzio eta partaidetzen kasuan, balorazioa onartutako azken balantzetik ateratzen den balio teorikoa izango da, betiere balantze hori nahitaez edo borondatez berrikusi eta egiaztatu bada eta aldeko auditoretza-txostena jaso badu.

5.– a) Tratándose de acciones y participaciones distintas de aquéllas a que se refiere el apartado 4 anterior, la valoración de las mismas se realizará por el valor teórico resultante del último balance aprobado, siempre que éste, bien de manera obligatoria o voluntaria, haya sido sometido a revisión y verificación y el informe de auditoría haya resultado favorable.

Balantzea ez bada auditatu edo auditoreek aldeko txostena eman ez badute, balorazioa egiteko, hiru balio hauetako handiena hartuko da: balio nominala, onartutako azken balantzetik ateratzen den balio teorikoa edo zergaren sortzapen eguna baino lehen itxitako hiru ekitaldi sozialetako emaitzen batez bestekoa 100eko 20an kapitalizatzetik ateratzen den balioa.

En el caso de que el balance no haya sido auditado o el informe de auditoría no resultase favorable, la valoración se realizará por el mayor valor de los tres siguientes: El valor nominal, el valor teórico resultante del último balance aprobado o el que resulte de capitalizar al tipo del 20 por 100 el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto.

Azken ondorio horretarako, banatutako dibidenduak eta erreserbetarako esleipenak mozkin gisa konputatuko dira, baina bazter utziko dira balantzeak erregularizatu edo eguneratzekoak.

A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de balances.

Aurrekoa hala izanik ere, akzioak edo partaidetzak foru arau honen 27. artikuluko 3. apartatuaren a) letran jasotakoa betetzen ez duten entitateetan daudenean, apartatu honetako lehen bi paragrafoetan aipatzen den balio teorikoa aktiboen kontabilitate balio garbia partaidetzek zerga honen ondorioetarako izango luketen balioarekin ordeztuta zehaztuko da.

No obstante lo anterior, cuando se trate de acciones o participaciones en entidades que no cumplan lo previsto en la letra a) del apartado 3 del artículo 27 de la presente Norma Foral, el valor teórico al que se alude en los dos primeros párrafos de este apartado se determinará una vez sustituido el valor neto contable de los activos por el valor que tendrían a efectos de este Impuesto.

b) Inbertsio kolektiboko erakundeen kapital sozialari edo ondare fondoari dagozkion akzio eta partaidetzak zergaren sortzapen egunean duten likidazio balioaren arabera konputatuko dira; balantzean sartutako aktiboak erakunde horien berariazko legerian jasotako arauei jarraikiz baloratuko dira, eta hirugarrengoekin dauden obligazioak kengarriak izango dira.

b) Las acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de las Instituciones de Inversión Colectiva se computarán por el valor liquidativo en la fecha del devengo del Impuesto, valorando los activos incluidos en el balance de acuerdo con las normas que se recogen en su legislación específica y siendo deducibles las obligaciones con terceros.

c) Bazkideek kooperatiben kapital sozialean duten partaidetzaren balioa zehazteko, kontuan hartuko da ordaindutako ekarpen sozialek –nahitaezkoek zein borondatezkoek– onartutako azken balantzean eratzen duten zenbateko osoa, eta egotzitako eta konpentsatu gabeko sozietate-galerak egonez gero, horiek kendu egingo dira.

c) La valoración de las participaciones de los socios en el capital social de las cooperativas se determinará en función del importe total de las aportaciones sociales desembolsadas, obligatorias o voluntarias, resultante del último balance aprobado, con deducción, en su caso, de las pérdidas sociales imputadas y pendientes de compensación.

d) 5. apartatu honetan jasotakoaren ondorioetarako, entitateek balorazioen ziurtagiriak eman beharko dizkiete bazkideei edo partaideei.

d) A los efectos previstos en este apartado 5, las entidades deberán suministrar a los socios o partícipes certificados con las valoraciones correspondientes.

6.– Artikulu honen aurreko apartatuetan aipatu gabeko beste edozein aktibo edo produktu finantzario zergaren sortzapen egunean duen merkatu balioaren arabera konputatuko da.

6.– Cualquier otro activo o producto financiero no contemplado en los apartados anteriores de este artículo se computará por su valor de mercado en la fecha de devengo del Impuesto.

15. artikulua.– Bizitza aseguruak eta aldi baterako edo biziarteko errentak.

Artículo 15.– Seguros de vida y rentas temporales o vitalicias.

1.– Bizitza aseguruak zergaren sortzapen unean duten erreskate balioaren arabera konputatuko dira.

1.– Los seguros de vida se computarán por su valor de rescate en el momento del devengo del Impuesto.

Dena den, Aseguru Kontratuari buruzko urriaren 8ko 50/1980 Legearen 87. artikuluak dioenaren arabera beste pertsona bat izendatzen denean bizitza aseguruaren onuradun ezeztaezin, aseguru hartzailearen oinarri ezargarrian konputatuko da asegurua, zergaren sortzapen unean onuradunari jasotzea legokiokeen kapital balioagatik.

No obstante, en los supuestos en los que se haya designado como beneficiario irrevocable del seguro de vida a otra persona en aplicación de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, el seguro se computará en la base imponible del tomador por el valor capital que correspondería obtener al beneficiario en el momento del devengo del impuesto.

2.– Kapital bat dirutan, ondasun higigarritan edo higiezinetan emanez eratutako aldi baterako edo biziarteko errentak, zergaren sortzapen egunean duten kapitalizazio balioaren arabera konputatuko dira, eta, horretarako Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan pentsioak eratzeko ezartzen diren erregela berberak aplikatuko dira.

2.– Las rentas temporales o vitalicias, constituidas como consecuencia de la entrega de un capital en dinero, bienes muebles o inmuebles, deberán computarse por su valor de capitalización en la fecha del devengo del Impuesto, aplicando las mismas reglas que para la constitución de pensiones se establecen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

16. artikulua.– Bitxiak, ibilgailuak, arte-gaiak eta norberak erabili edo gozatzeko beste elementu higigarri batzuk.

Artículo 16.– Joyas, vehículos, objetos de arte y otros elementos muebles de uso o disfrute personal.

1.– Bitxiak, luxuzko larruak, ibilgailuak, 125 zentimetro kubikoko edo gehiagoko zilindrada duten bi edo hiru gurpileko ibilgailuak, aisiarako edo ur kirolerako urontziak, belaontziak, hegazkinak, hegazkin txikiak eta gainerako aireontziak zergaren sortzapen egunean duten merkatu balioaren arabera konputatuko dira.

1.– Las joyas, pieles de carácter suntuario, automóviles, vehículos de dos o tres ruedas cuya cilindrada sea igual o superior a 125 centímetros cúbicos, embarcaciones de recreo o de deportes náuticos, veleros, aviones, avionetas y demás aeronaves, se computarán por su valor de mercado en la fecha de devengo del Impuesto.

Merkatu balioa zehazteko, zergaren sortzapen egunean ibilgailu erabilientzat indarrean dauden balorazio taulak erabil ditzakete zergadunek, hain zuzen ere Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergarako eta Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergarako Foru Aldundiak onartutakoak.

Los contribuyentes podrán utilizar, para determinar el valor de mercado, las tablas de valoración de vehículos usados que apruebe la Diputación Foral a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que estén vigentes en la fecha de devengo del Impuesto.

2.– a) Arte-gaiak, zaharkinak eta bildumak zergaren sortzapen egunean duten merkatu balioaren arabera konputatuko dira.

2.– a) Los objetos de arte, antigüedades y colecciones se computarán por su valor de mercado en la fecha de devengo del Impuesto.

b) Foru arau honen 6. artikuluko 4tik 7ra bitarteko apartatuetan aipatzen diren salbuespenak eragotzi gabe, honela definitzen dira hurrengo kontzeptuak:

b) Sin perjuicio de las exenciones que se contemplan en los apartados 4 a 7 del artículo 6 de la presente Norma Foral, se entenderá por:

a´ Arte-gaiak: pinturak, eskulturak, marrazkiak, grabatuak, litografiak eta antzeko beste batzuk, betiere kasu guztietan jatorrizko lanak badira.

a' Objetos de arte: las pinturas, esculturas, dibujos, grabados, litografías u otros análogos, siempre que, en todos los casos, se trate de obras originales.

b´ Zaharkinak: ehun urte baino gehiago dituzten ondasun higigarriak, lanabesak izan edo apaingarriak izan, salbu arte-gaiak, baldin eta beren jatorrizko ezaugarri nagusiak ez badira aldatu azken ehun urteetan egindako aldaketa edo konponketak direla medio.

b' Antigüedades: los bienes muebles, útiles u ornamentales, excluidos los objetos de arte, que tengan más de cien años de antigüedad y cuyas características originales fundamentales no hubieran sido alteradas por modificaciones o reparaciones efectuadas durante los cien últimos años.

c´ Bildumak: mota bereko ondasun higigarrien multzo ordenatuak, beren interes edo balio bereziarengatik bilduak.

c' Colecciones: los conjuntos ordenados de bienes muebles de una misma clase, reunidos por su especial interés o valor.

17. artikulua.– Zenbait eskubide, emakida administratibo eta kontratuzko aukera.

Artículo 17.– Determinados derechos, concesiones administrativas y opciones.

1.– Gozamen eskubide errealak eta jabetza soila Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan ezarritako irizpideen arabera baloratuko dira; hala badagokio, foru arau honetako erregelen arabera ondasunari esleitutako balioa hartuko da erreferentzia gisa.

1.– Los derechos reales de disfrute y la nuda propiedad se valorarán con arreglo a los criterios establecidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tomando, en su caso, como referencia el valor asignado al correspondiente bien de acuerdo con las reglas contenidas en la presente Norma Foral.

2.– Jabari edo titulartasun publikoko zerbitzu edo ondasunak ustiatzeko emakida administratiboak, horien iraupena edozein dela ere, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan araututako irizpideen arabera baloratuko dira.

2.– Las concesiones administrativas para la explotación de servicios o bienes de dominio o titularidad pública, cualquiera que sea su duración, se valorarán con arreglo a los criterios regulados en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

3.– Hirugarrengoei eskuratutako jabetza intelektual eta industrialetik eratorritako eskubideak eskuratzailearen ondarean sartu beharko dira eskurapen balioaren arabera, foru arau honek 13. artikuluan jasotakoa eragotzi gabe.

3.– Los derechos derivados de la Propiedad Intelectual e Industrial, adquiridos de terceros, deberán incluirse en el patrimonio del adquirente por su valor de adquisición, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de esta Norma Foral.

4.– Kontratuzko aukerak Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan ezarritakoaren arabera baloratuko dira.

4.– Las opciones de contratos se valorarán, de acuerdo con lo establecido en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

18. artikulua.– Eduki ekonomikoko gainerako ondasun eta eskubideak.

Artículo 18.– Demás bienes y derechos de contenido económico.

Zergadunari egotzi ahal zaizkion gainerako ondasun eta eskubide ekonomikoak zergaren sortzapen egunean duten merkatu balioaren arabera baloratuko dira.

Los demás bienes y derechos de contenido económico, atribuibles al contribuyente, se valorarán por su valor de mercado en la fecha del devengo del Impuesto.

19. artikulua.– Zorren balorazioa.

Artículo 19.– Valoración de las deudas.

1.– Zorrak zergaren sortzapen egunean duten balio nominalaren arabera baloratuko dira, eta behar bezala justifikatuta daudenean bakarrik izango dira kengarriak.

1.– Las deudas se valorarán por su nominal en la fecha del devengo del Impuesto y sólo serán deducibles siempre que estén debidamente justificadas.

2.– Ez dira kengarriak izango:

2.– No serán objeto de deducción:

a) Abalatutako kopuruak, harik eta abal-emailea zorra ordaintzera behartuta egon arte zordun nagusiaren aurkako eskubidea erabili eta zordunak ezin ordaintzeagatik. Betebehar solidarioaren kasuan, abalatutako kopuruak ezin izango dira kendu eskubidea abal-emailearen aurka erabili arte.

a) Las cantidades avaladas, hasta que el avalista esté obligado a pagar la deuda, por haberse ejercitado el derecho contra el deudor principal y resultar éste fallido. En el caso de obligación solidaria, las cantidades avaladas no podrán deducirse hasta que se ejercite el derecho contra el avalista.

b) Ondasun baten eskurapenean geroratutako prezioa bermatzen duen hipoteka. Horrek ez du eragotziko prezio geroratua edo zor bermatua kengarria izatea.

b) La hipoteca que garantice el precio aplazado en la adquisición de un bien, sin perjuicio de que sí lo sea el precio aplazado o deuda garantizada.

HIRUGARREN SEKZIOA
SECCIÓN TERCERA
OINARRI EZARGARRIA ZEHAZTEA.
DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

20. artikulua.– Oinarri ezargarria zehaztea.

Artículo 20.– Determinación de la base imponible.

1.– Oro har, oinarri ezargarria zuzeneko zenbatespenaren bidez zehaztuko da.

1.– Con carácter general, la base imponible se determinará en régimen de estimación directa.

2.– Zergen Foru Arau Orokorrak 52. artikuluan jasotzen dituen zirkunstantziak gertatzen direnean, oinarri ezargarrien zeharkako zenbatespenaren metodoa aplikatu ahal izango da.

2.– Cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 52 de la Norma Foral General Tributaria, será aplicable el régimen de estimación indirecta de bases imponibles.

LAUGARREN SEKZIOA
SECCIÓN CUARTA
PERITUEN TASAZIO KONTRAJARRIA.
TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA

21. artikulua.– Perituen tasazio kontrajarria.

Artículo 21.– Tasación pericial contradictoria.

Zergen Foru Arau Orokorrak 129. artikuluan aipatzen duen perituen tasazio kontrajarria foru arau honetako 16. eta 18. artikuluetan jasotako ondasun eta eskubideei bakarrik aplikatuko zaie, salbu eta foru arau honetako 16. artikuluaren 1. apartatuko bigarren paragrafoan aurreikusitako aukera baliatzen denean.

La tasación pericial contradictoria a que se refiere el artículo 129 de la Norma Foral General Tributaria sólo será de aplicación a los bienes y derechos mencionados en los artículos 16 y 18 de esta Norma Foral, excepto cuando se haga uso de lo previsto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 16 de esta Norma Foral.

V. kapitulua
CAPÍTULO V
Oinarri likidagarria
BASE LIQUIDABLE

22. artikulua.– Oinarri likidagarria.

Artículo 22.– Base liquidable.

1.– Obligazio pertsonalaren kasuan, oinarri likidagarria izango da oinarri ezargarrian minimo salbuetsiaren kontzeptuan 700.000 euroko murrizpen bat egitearen emaitza.

1.– En el supuesto de obligación personal, la base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible una reducción, en concepto de mínimo exento, de 700.000 euros.

2.– Obligazio errealaren kasuan, aldiz, oinarri likidagarria oinarri ezargarriarekin bat etorriko da.

2.– En el supuesto de obligación real, la base liquidable coincidirá con la base imponible.

Dena den, aurreko apartatuan aipatutako minimo salbuetsia zerga ordaintzeko obligazio erreala duten zergadunei aplikatuko zaie, betiere beren aberastasun osoa, ondare elementuak zer lurraldetan dauden kontuan hartu gabe, 700.000 eurotik beherakoa dela frogatzen badute eta egoiliarrak ez badira indarrean dagoen araudian paradisu fiskaltzat hartuta dauden edo Espainiako Erresumarekin informazio trukerako akordiorik ez duten herrialdeetan.

No obstante, el mínimo exento a que se refiere el apartado anterior será de aplicación a los contribuyentes sometidos a la obligación real de contribuir, siempre que acrediten que la totalidad de su riqueza, con independencia del territorio donde radiquen sus elementos patrimoniales, es inferior a 700.000 euros, y no sean residentes en países calificados por la normativa vigente como paraísos fiscales, o que carezcan de un acuerdo de intercambio de información con el Reino de España.

VI. kapitulua
CAPÍTULO VI
Kuota osoa
CUOTA ÍNTEGRA

23. artikulua.– Kuota osoaren kontzeptua.

Artículo 23.– Concepto de cuota íntegra.

Kuota osoa ondorengo artikuluan aipatutako karga tasak oinarri likidagarriari aplikatuz ateratzen den kopurua izango da.

La cuota íntegra será la cantidad resultante de aplicar los tipos de gravamen a que se refiere el artículo siguiente a la base liquidable.

24. artikulua.– Zergaren tarifa.

Artículo 24.– Tarifa del Impuesto.

1.– Zergaren oinarri likidagarria tarifa honetako tasak aplikatuta kargatuko da:

1.– La base liquidable del Impuesto será gravada a los tipos de la siguiente tarifa:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Zerga honen ondorioetarako, batez besteko karga tasa efektibotzat hartuko da tarifaren aplikaziotik ateratzen den kuota osoa oinarri likidagarriarekin zatituz lortutako zatidura 100ekin biderkatuz ateratzen den emaitza. Batez besteko karga tasa bi zenbaki hamartarrez adieraziko da.

2.– A los efectos de este Impuesto, el tipo medio de gravamen será el resultado de multiplicar por 100 el cociente obtenido de dividir la cuota íntegra resultante de la aplicación de la tarifa por la base liquidable. El tipo medio de gravamen se expresará con dos decimales.

VII. kapitulua
CAPÍTULO VII
Kuota likidoa
CUOTA LÍQUIDA

25. artikulua.– Kuota likidoaren kontzeptua.

Artículo 25.– Concepto de cuota líquida.

1.– Kuota likidotzat hartuko da kuota osoari kapitulu honetan jasotakoen artean hala badagokio bidezkoak diren kenkari eta hobarien zenbatekoa gutxituz ateratzen den kopurua.

1.– Se entenderá por cuota líquida la cantidad resultante de minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones y bonificaciones que, en su caso, procedan de las previstas en este capítulo.

2.– Kuota likidoa inoiz ezin da negatiboa izan.

2.– En ningún caso la cuota líquida podrá ser negativa.

3.– Obligazio errealagatik ateratzen den kuota likidoa inoiz ezin izango da handiagoa izan zergaduna bere aberastasun osoari dagokionez obligazio pertsonalarengatik zergari lotuta egongo balitz aterako litzatekeen kuota likidoa baino.

3.– La cuota líquida resultante por obligación real nunca podrá ser superior a la que habría resultado de haber estado el contribuyente sujeto por obligación personal por la totalidad de su riqueza.

26. artikulua.– Atzerrian ordaindutako zergen kenkaria.

Artículo 26.– Deducción por impuestos satisfechos en el extranjero.

Zerga ordaintzeko obligazio pertsonalaren kasuan eta nazioarteko itun edo hitzarmenetan xedatutakoa eragotzi gabe, zerga honen kuota osotik, atzerrian dauden ondasun eta eskubideak direla-eta, bi zenbateko hauetatik txikiena kenduko da:

En el caso de obligación personal de contribuir y sin perjuicio de lo que dispongan los tratados o convenios internacionales, de la cuota íntegra de este Impuesto se deducirá, por razón de bienes y derechos que radiquen en el extranjero, la cantidad menor de las dos siguientes:

a) Zerga honen izaera berdina edo antzekoa duen beste karga batengatik atzerrian ordaindutako benetako zenbatekoa, baldin eta karga horrek zerga honetan konputatutako ondasun eta eskubideei eragiten badie.

a) El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de un gravamen de naturaleza idéntica o análoga a este Impuesto, que afecte a los bienes y derechos computados en este Impuesto.

b) Atzerrian zergapetutako oinarri likidagarriaren zatiari zerga honen batez besteko karga tasa aplikatzetik ateratzen den emaitza.

b) El resultado de aplicar el tipo medio de gravamen de este Impuesto a la parte de base liquidable gravada en el extranjero.

27. artikulua.– Hobaria jarduera ekonomikoei elementuak atxikitzeagatik eta entitate jakin batzuetan akzioak eta partaidetzak edukitzeagatik.

Artículo 27.– Bonificación por elementos afectos a actividades económicas y por acciones y participaciones en determinadas entidades.

1.– 100eko 75eko hobaria aplikatuko zaio artikulu honen ondorengo 2. eta 3. apartatuetan jasotako ondasun eta eskubideei dagokien kuota osoaren zatiari.

1.– Se aplicará una bonificación del 75 por 100 a la parte de cuota íntegra que corresponda a los bienes y derechos que se recogen en los apartados 2 y 3 siguientes de este artículo.

Kuota osoaren zati hori kalkulatzeko, kuota osoa biderkatu behar da ondorengo 2. eta 3. apartatuetan jasotako ondasun eta eskubideen multzoari dagokion oinarri ezargarri positiboaren zatia oinarri ezargarriarekin zatituz ateratzen den zatidurarekin.

La citada parte de cuota íntegra se calculará multiplicando la cuota íntegra por el cociente obtenido de dividir la parte de base imponible positiva correspondiente al conjunto de los bienes y derechos a que se refieren los apartados 2 y 3 siguientes por la base imponible.

Ondasun eta eskubide horiei dagokien oinarri ezargarriaren zatia zehazteko, kontuan hartu behar dira ondasun eta eskubide horiek eskuratzean inbertitutako kapitalengatik zergadunari egoki behar zaizkion zor eta obligazio pertsonalak.

A los efectos de determinar la parte de base imponible correspondiente a los referidos bienes y derechos, se tendrán en cuenta las deudas y obligaciones personales de las que deba responder el contribuyente por capitales invertidos en la adquisición de dichos bienes y derechos.

2.– Hobaria izango dute beren jarduera ekonomikoari lotutako pertsona fisikoen ondasun eta eskubideek, betiere jarduera hori zergadunak ohikotasunez, pertsonalki eta zuzenean egiten badu eta errenta iturri nagusia bada.

2.– Serán objeto de bonificación los bienes y derechos de las personas físicas afectos a su actividad económica, siempre que ésta se ejerza de forma habitual, personal y directa por el contribuyente y constituya su principal fuente de renta.

Ondasun eta eskubide horien artean, bi ezkontideen edo izatezko bikoteko bi kideen titulartasuna dutenak sartuko dira.

Se incluirán entre dichos bienes y derechos aquéllos cuya titularidad resulte común a ambos cónyuges o miembros de la pareja de hecho.

Errenta iturri nagusia kalkulatzeko, ez dira konputatuko artikulu honetako 3. apartatuan aipatuta dauden entitateetan egiten diren zuzendaritza funtzioen ordainsariak, ez eta entitate horietan parte hartzeagatik ematen den ezein ordainsari ere.

Para el cálculo de la principal fuente de renta, no se computarán ni las remuneraciones de las funciones de dirección que se ejerzan en las entidades a que se refiere el apartado 3 de este artículo, ni cualesquiera otras remuneraciones que traigan su causa de la participación en dichas entidades.

3.– Hobarituak izango dira, ondorengo baldintzak betez gero, merkatu antolatuetan kotizatutako zein kotizatu gabeko entitateetako akzio eta partaidetzen gaineko jabetza osoa, jabetza soila eta biziarteko usufruktu eskubidea:

3.– Será objeto de bonificación la plena propiedad, la nuda propiedad y el derecho de usufructo vitalicio sobre las acciones y participaciones en entidades, con o sin cotización en mercados organizados, siempre que concurran las siguientes condiciones:

a) Sozietate izaera izan edo ez, entitatearen jarduera nagusia ez izatea ondare higigarri edo higiezin baten kudeaketa. Horretarako, entitate batek ondare higigarria edo higiezina kudeatzen dela eta, beraz, jarduera ekonomiko bat egiten ez duela ulertuko da ekitaldi sozialeko 90 egunetan baino gehiagotan zirkunstantzia hauetako bat gertatzen denean:

a) Que la entidad, sea o no societaria, no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. A estos efectos se entenderá que una entidad gestiona un patrimonio mobiliario o inmobiliario y que, por lo tanto, no realiza una actividad económica cuando concurra, durante más de 90 días del ejercicio social, cualquiera de las circunstancias siguientes:

a’ Bere aktiboaren erdia baino gehiago baloreez osatuta egotea, edo

a’ Que más de la mitad de su activo esté constituido por valores o

b’ Bere aktiboaren erdia baino gehiago jarduera ekonomikoei lotuta ez egotea.

b’ Que más de la mitad de su activo no esté afecto a actividades económicas.

Bai aktiboaren balioa eta bai jarduera ekonomikoei atxikita ez dauden ondare elementuen balioa kontabilitatetik ondorioztatzen direnak izango dira, baldin eta kontabilitateak sozietatearen egiazko ondare egoera zehazki islatzen badu.

Tanto el valor del activo como el de los elementos patrimoniales no afectos a actividades económicas será el que se deduzca de la contabilidad, siempre que ésta refleje fielmente la verdadera situación patrimonial de la sociedad.

Jarduerari lotu gabeko baloreez edo ondare elementuez osatutako aktiboaren zatia kalkulatzeko:

A efectos de determinar la parte del activo que está constituida por valores o elementos patrimoniales no afectos:

1) Ez dira konputatuko balore hauek:

1) No se computarán los valores siguientes:

– Legezko eta erregelamenduzko eginbeharrak betetzeko edukitzen direnak.

– Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias.

– Jarduera ekonomikoak egitearen ondorioz ezarritako kontratu harremanetatik sortutako kreditu eskubideak barnean dituztenak.

– Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo de actividades económicas.

– Balore sozietateek beren xedea den jardueran aritzearen ondorioz dauzkatenak.

– Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto.

– Gutxienez boto eskubideen 100eko 5 eman eta parte-hartzea zuzentzeko eta kudeatzeko helburuaz edukitzen direnak, baldin eta, ondorio horietarako, baliabide material eta pertsonalen antolamendu egokia badago eta partaidetutako entitatea letra honetan sartuta ez badago.

– Los que otorguen, al menos, el 5 por 100 de los derechos de voto y se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación siempre que, a estos efectos, se disponga de la correspondiente organización de medios materiales y personales, y la entidad participada no esté comprendida en esta letra.

2) Ez dira konputatuko ez balore gisa eta ez jarduera ekonomikoei atxiki gabeko elementu gisa eskuratze prezioa entitateak lortutako mozkin banatu gabeen zenbatekoa baino handiagoa ez dutenak, baldin eta mozkin horiek jarduera ekonomikoak egitetik eratorriak badira, urtean bertan nahiz aurreko 10 azken urteetan lortutako mozkinen zenbatekoaren mugapean. Ondorio horietarako, jarduera ekonomikoetatik etorritako mozkinekin parekatzen dira aurreko paragrafoaren azken puntuan azaltzen diren balioetatik etorritako dibidenduak, baldin eta partaidetutako entitateak lortutako diru sarrerak, gutxienez 100eko 90ean, jarduera ekonomikoak egitetik badatoz.

2) No se computarán como valores ni como elementos no afectos a actividades económicas aquéllos cuyo precio de adquisición no supere el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad, siempre que dichos beneficios provengan de la realización de actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el propio año como en los últimos 10 años anteriores. A estos efectos, se asimilan a los beneficios procedentes de actividades económicas los dividendos que procedan de los valores a que se refiere el último inciso del párrafo anterior, cuando los ingresos obtenidos por la entidad participada procedan, al menos en el 90 por 100, de la realización de actividades económicas.

Entitateak beste entitate batzuetan ere parte hartzen duenean, ulertuko da ez duela ondare higigarri bat kudeatzen, baldin eta, entitate horietan zuzenean boto eskubideen 100eko 5 gutxienez edukita, haien partaidetzak zuzendu eta kudeatzen baditu baliabide pertsonal eta materialak antolatuz; horretarako beharrezkoa izango da, dena den, entitate partaidetuen jarduera nagusia ondare higigarri edo higiezin baten kudeaketa ez izatea edo, bestela, entitate horietan a) letra honetan jasotako zirkunstantzietako bat gertatzea.

Cuando la entidad participe a su vez en otras entidades, se considerará que no realiza una actividad de gestión de un patrimonio mobiliario si, disponiendo directamente al menos del 5 por 100 de los derechos de voto en dichas entidades, dirige y gestiona las participaciones mediante la correspondiente organización de medios personales y materiales, siempre que las entidades participadas no tengan a su vez como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario o concurra, en las mismas, alguna de las circunstancias previstas en esta letra a).

b) Zergadunak entitatearen kapitalean duen partaidetza gutxienez 100eko 5ekoa izatea, banaka konputatuta, edo 100eko 20koa berearekin batera ezkontidearena, izatezko bikote lagunarena, aurreko zein ondorengo ahaideena, edo bigarren mailako zeharkako ahaideena konputatuta, izan ahaidetasunaren jatorria odolkidetasuna, ezkontza, izatezko bikotea, edo adopzioa.

b) Que la participación del contribuyente en el capital de la entidad sea al menos del 5 por 100, computado de forma individual, o del 20 por 100 conjuntamente con su cónyuge, pareja de hecho, ascendientes, descendientes o colaterales de segundo grado, ya tenga su origen el parentesco en la consanguinidad, en la afinidad, en la que resulte de la constitución de la pareja de hecho o en la adopción.

c) Zergadunak entitatean zuzendaritza lanak egitea benetan, eta horregatik bere jarduera ekonomikoen eta lan pertsonalaren etekin guztien 100eko 50etik gorako ordainsaria jasotzea.

c) Que el contribuyente ejerza efectivamente funciones de dirección en la entidad, percibiendo por ello una remuneración que represente más del 50 por 100 de la totalidad de los rendimientos de actividades económicas y de trabajo personal.

Aurreko kalkulua egitean, jarduera ekonomikoen eta lan pertsonalaren etekinen artean ez dira konputatuko artikulu honetako 2. apartatuan aipatutako jarduera ekonomikoen etekinak.

A efectos del cálculo anterior, no se computarán entre los rendimientos de actividades económicas y de trabajo personal, los rendimientos de actividades económicas a que se refiere el apartado 2 de este artículo.

Entitatean duen partaidetza aurreko b) letran aipaturiko pertsonetako batekin edo batzuekin batera duenean, zuzendaritza funtzioak eta hortik datozen ordainsariak ahaidetasun taldeko pertsona batek bederen izan behar ditu, hobarirako eskubidea denek izatea eragotzi gabe.

Cuando la participación en la entidad sea conjunta con alguna o algunas de las personas a las que se refiere la letra b) anterior, las funciones de dirección y las remuneraciones derivadas de la misma deberán cumplirse al menos en una de las personas del grupo del parentesco, sin perjuicio de que todas ellas tengan derecho a la bonificación.

Hobari hau ez zaie inola ere aplikatuko partaidetzak inbertsio kolektiboko erakundeetakoak direnean.

En ningún caso será de aplicación esta bonificación a las participaciones en instituciones de inversión colectiva.

Bakarrik hobarituko da foru arau honek 14. artikuluaren 5. apartatuko a) letran jasotako erregelen arabera zehaztutako akzio eta partaidetzen balioa, jarduera ekonomikoari lotutako aktiboen balioaren –jardueratik eratorritako zorren zenbatekoa gutxituta– eta entitatearen ondare garbiaren balioaren arteko proportzioari dagokion zatian; erregela horiek berberak aplikatuko dira partaidetutako entitateen partaidetzen balorazioan, horien entitate edukitzaileen partaidetzen balioa zehazteko.

La bonificación sólo alcanzará al valor de las acciones y participaciones, determinado conforme a las reglas que se establecen en la letra a) del apartado 5 del artículo 14 de esta Norma Foral, en la parte que corresponda a la proporción existente entre el valor de los activos afectos a la actividad económica, minorado en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose estas mismas reglas en la valoración de las participaciones de entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora.

4.– Artikulu honetan jasotakoaren ondorioetarako, honelakotzat hartuko dira:

4.– A los efectos de lo previsto en este artículo se considerarán:

a) Jarduera ekonomikotzat, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudian izaera hori onartzen zaien jarduerak.

a) Actividades económicas aquéllas a las que se reconozca esa naturaleza en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Jarduera ekonomikoei lotutako ondasun eta eskubideak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren araudian halakotzat hartutakoak.

b) Bienes y derechos afectos a actividades económicas aquéllos que vengan determinados como tales en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

5.– Hobaria aplikagarria izateko artikulu honetan jasotako beharkizun eta baldintzak zerga sortzen den momentuari buruzkoak izan beharko dira.

5.– Los requisitos y condiciones previstos en este artículo para que resulte de aplicación la bonificación, habrán de referirse al momento en el que se produzca el devengo del Impuesto.

VIII. kapitulua
CAPÍTULO VIII
Zerga zorra
DEUDA TRIBUTARIA

28. artikulua.– Zerga zorra.

Artículo 28.– Deuda tributaria.

1.– Zerga zorraren osagaiak izango dira kuota likidoa eta, hala badagokio, 2005eko martxoaren 8ko Foru Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 57. artikuluaren 2. apartatuan jasotako gainerako kontzeptuak.

1.– La deuda tributaria estará constituida por la cuota líquida y, en su caso, por los demás conceptos comprendidos en el apartado 2 del artículo 57 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

2.– Zerga zorra ordaintzera behartuta daude zergadunak.

2.– Los contribuyentes estarán obligados al pago de la deuda tributaria.

29. artikulua.– Ondare erantzukizuna.

Artículo 29.– Responsabilidad patrimonial.

Zerga honetan sortzen diren zerga zorrak eta, hala badagokio, zerga zehapenak Kode Zibilak 1365. artikuluan jasotakoen modu berdinean tratatuko dira; beraz, irabazpidezko ondasungatik zuzenean Foru Aldundiaren aurrean izango da erantzukizuna, ezkontideetako batek hartutako zor eta, hala badagokio, zehapen horiengatik.

Las deudas tributarias y, en su caso, las sanciones tributarias, por este Impuesto tendrán la misma consideración que las referidas en el artículo 1365 del Código Civil y, en consecuencia, los bienes gananciales responderán directamente frente a la Diputación Foral por estas deudas y, en su caso, sanciones, contraídas por uno de los cónyuges.

Aurreko paragrafoan jasotakoa izatezko bikoteei aplikatuko zaie, bikote-lagunek ezarritako ondare araubide ekonomikoari Kode Zibilaren agindu hori aplikatzekoa bazaio.

Lo previsto en el párrafo anterior resultará aplicable a las parejas de hecho cuando al régimen económico patrimonial establecido por los miembros de la misma le resulte de aplicación dicho precepto del Código Civil.

IX. kapitulua
CAPÍTULO IX
Zergaren sortzapena
DEVENGO DEL IMPUESTO

30. artikulua.– Zergaren sortzapena.

Artículo 30.– Devengo del Impuesto.

Zerga urte bakoitzeko abenduaren 31n sortuko da, eta zergadunak data horretan bere titulartasunpean duen aberastasuna zergapetuko da.

El Impuesto se devengará el 31 de diciembre de cada año y afectará a la riqueza de la cual sea titular el contribuyente en dicha fecha.

X. kapitulua
CAPÍTULO X
Zergaren kudeaketa
GESTIÓN DEL IMPUESTO

31. artikulua.– Autolikidatzeko betebeharra.

Artículo 31.– Obligación de autoliquidar.

1.– Obligazio pertsonalaren kasuan, zerga honetan autolikidazioa sinatzera eta autolikidazioa aurkeztera behartuta egongo dira zergaren arauei jarraituz zehaztutako kuota likidoa ordaintzeko ateratzen zaien zergadunak.

1.– En el supuesto de obligación personal, estarán obligados a suscribir y presentar autoliquidación por este Impuesto los contribuyentes cuya cuota líquida, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte a ingresar.

Era berean, likidazioak sinatu eta aurkeztera behartuta egongo dira, aurreko paragrafoan jasotako zirkunstantzia gertatzen ez denean, zergaren arauei jarraituz zehaztutako zergadunaren ondasun eta eskubideen balioa –salbuetsiak barne– 3 milioi eurotik gorakoa denean.

Asimismo, existirá obligación de suscribir y presentar liquidación cuando, no dándose la circunstancia prevista en el párrafo anterior, el valor de los bienes y derechos del contribuyente, incluídos los exentos, y determinado de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 3 millones de euros.

2.– Obligazio errealaren kasuan, zerga honetan autolikidazioa aurkeztera eta sinatzera behartuta egongo dira obligazio erreal horren ondorioz zerga honen arauei jarraituz zehaztutako oinarri likidagarria 200.000 eurotik gorakoa duten zergadunak.

2.– En el supuesto de obligación real, estarán obligados a presentar y suscribir autoliquidación por este Impuesto los contribuyentes cuya base liquidable por dicha obligación real, determinada de acuerdo con las normas reguladoras de este Impuesto, resulte superior a 200.000 euros.

3.– Zergadunek beraiei buruz eskatzen diren datu guztiak bete beharko dituzte autolikidazioetan, bai eta horiek beharrezko dokumentu eta frogagiriekin batera aurkeztu ere.

3.– Los contribuyentes deberán completar la totalidad de los datos que les afecten contenidos en las autoliquidaciones, así como acompañarlas de los documentos y justificantes que se establezcan.

4.– Zergadunek bizilekua aldatzen badute, Zerga Administrazioari horren berri eman beharko diote, horrek zerga exijitzeko eskumenean aldaketak eragiten dituenean.

4.– Los contribuyentes están obligados a comunicar a la Administración tributaria los cambios de residencia que originen modificaciones en la competencia para exigir el Impuesto.

5.– Autolikidazio ereduak Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatuak onartuko ditu, eta horrexek finkatuko ditu aurkezpen modu, tokiak eta epeak.

5.– Los modelos de autoliquidación se aprobarán por la Diputada o el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, que establecerá los medios, forma y plazos de su presentación.

32. artikulua.– Autolikidazioa eta zerga zorraren ordainketa.

Artículo 32.– Autoliquidación e ingreso de la deuda tributaria.

1.– Zergadunek, autolikidazioa aurkeztearekin batera, zerga zorra zehaztu behar dute, eta Ogasuneko eta Finantzetarako foru diputatuak erabakitako tokian, moduan eta epeetan ordaindu.

1.– Los contribuyentes, al tiempo de presentar su autoliquidación, deberán determinar la deuda tributaria correspondiente e ingresarla en el lugar, forma y plazos determinados por la Diputada o el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas.

2.– Foru Aldundiak zerga zorra ondasun hauek emanez ordaintzea onartu ahal izango du:

2.– La Diputación Foral podrá admitir el pago de la deuda tributaria mediante entrega de los siguientes bienes:

a) Kultur Ondasun Kalifikatuen Erregistroan edo Euskal Kultur Ondareari buruzko uztailaren 3ko 7/1990 Legeak aipatutako Inbentario Orokorrean jasota dauden Euskal Kultur Ondareko ondasunak.

a) Los integrantes del Patrimonio Cultural Vasco que estén inscritos en el Registro de Bienes Culturales Calificados o incluidos en el Inventario General a que se refiere la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.

b) Espainiako Ondare Historikoaren barruan dauden ondasunak, baldin eta Ondasun Higigarrien Inbentario Orokorrean edo Kultur Onurako Ondasunen Erregistro Orokorrean izena emana badute, Espainiako Ondare Historikoaren ekainaren 25eko 16/1985 Legeak 73. artikuluan xedatutakoaren arabera.

b) Los integrantes del Patrimonio Histórico Español que estén inscritos en el Inventario General de Bienes Muebles o en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Ez dira sartuko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren oinarri ezargarrian aurreko a) eta b) letretan aipatutako ondasunak ordainez ematean agerian jartzen diren errentak, ez eta 2005eko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak, 59. artikuluaren 2. apartatuko lehen paragrafoan aipatutako kasuetan agerian jartzen direnak ere.

No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las rentas que se pongan de manifiesto con ocasión de la dación en pago de los bienes referidos en las letras a) y b) anteriores, ni en los supuestos a que hace referencia el primer párrafo del apartado 2 del artículo 59 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

3.– Kausatzailearen oinordekoak behartuta egongo dira zerga honetan bete gabe geratu diren obligazioak betetzera, zehapenak izan ezik, 2005eko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak, 39. artikuluan ezarritakoaren arabera.

3.– Los sucesores del causante quedarán obligados a cumplir las obligaciones tributarias pendientes por este Impuesto, con exclusión de las sanciones, de conformidad con el artículo 39 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

33. artikulua.– Zergadunen betebehar formalak.

Artículo 33.– Obligaciones formales de los contribuyentes.

Zergadunak behartuta egongo dira preskripzio epearen barruan ondasun eta eskubideen eta zor eta obligazioen titulartasun eta balorazioari buruzko frogagiriak eta egiaztagiriak gordetzera, bai eta autolikidazioetan jasota geratu behar diren edozein motatako hobari eta kenkariei buruzkoak ere.

Los contribuyentes estarán obligados a conservar, durante el plazo de prescripción, los justificantes y documentos acreditativos de la titularidad y valoración de los bienes y derechos y de las deudas y obligaciones, así como de las bonificaciones y deducciones de cualquier tipo que deban constar en sus autoliquidaciones.

XI. kapitulua
CAPÍTULO XI
Behin-behineko likidazioak
LIQUIDACIONES PROVISIONALES

34. artikulua.– Behin-behineko likidazioak.

Artículo 34.– Liquidaciones provisionales.

Administrazioak egin ditzake 2005eko martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak, ezarritakoari jarraituz bidezkoak diren behin-behineko likidazioak.

La Administración tributaria podrá practicar las liquidaciones provisionales que procedan de conformidad con lo establecido en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

XII. kapitulua
CAPÍTULO XII
Urraketak eta zehapenak.
INFRACCIONES Y SANCIONES

35. artikulua.– Urraketak eta zehapenak.

Artículo 35.– Infracciones y sanciones.

Zerga honen zerga urraketak 2005eko martxoaren 8ko 2/2205 Foru Arauak, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak, IV. tituluan xedatutakoaren arabera zehatuko dira, foru arau honetan jasotako berezitasunak eragotzi gabe.

Las infracciones tributarias en este Impuesto se sancionarán con arreglo a lo dispuesto en el Título IV de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, sin perjuicio de las especialidades previstas en esta Norma Foral..

XIII. kapitulua
CAPÍTULO XIII
Jurisdikzio ordena
ORDEN JURISDICCIONAL

36. artikulua.– Jurisdikzio ordena.

Artículo 36.– Orden jurisdiccional.

Administrazioarekiko auzi jurisdikzioa, bide ekonomiko-administratiboa amaitu ondoren, jurisdikzio bakarra izango da Administrazioaren eta zergadunen artean gertatu daitezkeen izatezko eta zuzenbidezko gatazkak erabakitzeko, foru arau honetan aipatzen den edozein gairi dagokionez.

La jurisdicción contencioso-administrativa, previo agotamiento de la vía económico-administrativa, será la única competente para dirimir las controversias de hecho y de derecho que se susciten entre la Administración y los contribuyentes en relación con cualquiera de las cuestiones a que se refiere la presente Norma Foral.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Arauetara igortzea.

Primera.– Remisiones normativas.

Antolamendu juridikoan Pertsona Fisikoen Ondarearen gaineko Aparteko Zergari, Ondare Garbiaren gaineko Zergari, Ondarearen gaineko Zergaren abenduaren 27ko 14/1991 Foru Arauari eta Ondarearen gaineko Zerga berrezartzen duen abenduaren 26ko 6/2011 Foru Arauari egindako aipamenak foru arau honetan erregulatutako Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergari buruzkoak direla ulertu behar da.

Las referencias contenidas en el ordenamiento jurídico al Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, al Impuesto sobre el Patrimonio Neto, a la Norma Foral 14/1991, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre el Patrimonio, o a la Norma Foral 6/2011, de 26 de diciembre, por la que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, se entenderán efectuadas al Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas regulado en la presente Norma Foral.

Bigarrena.– Izatezko bikoteak.

Segunda.– Parejas de hecho.

Foru arau honen ondorioetarako, izatezko bikoteei egiten zaizkien aipamenak Izatezko bikoteak arautzen dituen maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutakoei egindakotzat jo behar dira.

A los efectos de la presente Norma Foral, las referencias que se efectúan a las parejas de hecho, se entenderán realizadas a las constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.

Hirugarrena.– 1985eko maiatzaren 9a baino lehenagoko kontratuen indarrez errentan emandako ondasun higiezinak baloratzea.

Tercera.– Valoración de los inmuebles arrendados en virtud de contratos celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985.

1985eko maiatzaren 9aren aurretik egindako kontratuen indarrez errentan emandako ondasun higiezinen balioa sortutako errenta 100eko 4an kapitalizatuz zehaztuko da, betiere hala kalkulatutako balioa txikiagoa bada foru arau honetan jasotako ondasun higiezinak baloratzeko arauak aplikatuz aterako litzatekeena baino.

El valor de los inmuebles arrendados en virtud de contratos celebrados con anterioridad al día 9 de mayo de 1985 se determinará por capitalización al 4 por 100 de la renta devengada, siempre que el valor así calculado sea inferior al que resultaría de la aplicación de las reglas de valoración de bienes inmuebles previstas en esta Norma Foral.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratzen dira foru arau honetan ezarritakoaren aurka doazen xedapen guztiak, eta bereziki, honako hauek:

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en la presente Norma Foral, y en particular, las siguientes:

– Ondarearen gaineko Zerga berrezartzen duen abenduaren 26ko 6/2011 Foru Arauaren xedapen indargabetzailearen bigarren paragrafoa.

– El segundo párrafo de la disposición derogatoria de la Norma Foral 6/2011, de 26 de diciembre, por la que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio.

– 1995eko abuztuaren 29ko 97/1995 Foru Dekretua, Gipuzkoako lurralde historikoaren zerga araudia Hiri Errentamenduei buruzko azaroaren 24ko 29/1994 Legeak xedatutakoari eta Zerga, administrazio eta gizarte arloko neurriei buruzko abenduaren 30eko 42/1994 Legearen bosgarren xedapen gehigarriak xedatutakoari egokitzen duena.

– El Decreto Foral 97/1995, de 29 de agosto, por el que se adapta la normativa fiscal del Territorio Histórico de Gipuzkoa a lo establecido en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y en la disposición adicional quinta de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social

AMAIERAKO XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Aldatzea Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 29ko 10/2006 Foru Araua.

Primera.– Modificación de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Xedapen hauek aldatzen dira Gipuzkoako lurralde historikoaren Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauan:

Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa:

1.– Honela berridazten dira 12. artikuluaren 4. eta 5. apartatuak:

1.– Los apartados 4 y 5 del artículo 12 quedan redactados en los siguientes términos:

«4.– Kapitalaren etekinak zergadunei esleituko zaizkie, baldin eta zergadunak etekin horiek sortu dituzten ondare elementuen, hau da, ondasun edo eskubideen titularrak badira Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren Foru Arauaren 9. artikuluan jasotakoaren arabera.

«4.– Los rendimientos del capital se atribuirán a los contribuyentes que, según lo previsto en el artículo 9 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, sean titulares de los elementos patrimoniales, bienes o derechos, de que provengan dichos rendimientos.

5.– Ondare irabazi eta galerak zergadunek lortutakoak direla iritziko da, baldin eta zergadunak irabazi eta galera horiek sortu dituzten ondasun, eskubide eta gainerako ondare elementuen titularrak badira Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren Foru Arauaren 9. artikuluan jasotakoaren arabera.

5.– Las ganancias y pérdidas patrimoniales se considerarán obtenidas por los contribuyentes que, según lo previsto en el artículo 9 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, sean titulares de los bienes, derechos y demás elementos patrimoniales de que provengan.

Justifikatu gabeko ondare irabaziak, aitortutako ondasun edo eskubideen titularren arabera esleituko dira.

Las ganancias patrimoniales no justificadas se atribuirán en función de la titularidad de los bienes o derechos en que se manifiesten.

Aldez aurreko eskualdaketa batetik eratortzen ez diren ondasun eta eskubideen eskurapenak ondasun eta eskubide horiek lortzeko eskubidea duen edo zuzenean irabazi dituen pertsonaren ondare irabazitzat hartuko dira».

Las adquisiciones de bienes y derechos que no se deriven de una transmisión previa se considerarán ganancias patrimoniales de la persona a quien corresponda el derecho a su obtención o que las haya ganado directamente».

2.– Honela berridazten dira 44. artikuluaren 2. apartatuko c) eta d) letrak:

2.– Las letras c) y d) del apartado 2 del artículo 44 quedan redactadas en los siguientes términos:

«c) Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren Foru Arauak 27. artikuluan aipatzen dituen enpresa edo partaidetzen kostu gabeko eskualdaketetan, ezkontidearen, izatezko bikoteko lagunaren edo aurreko zein ondorengo ahaideen alde egiten direnean, betiere hurrengo baldintzak betetzen badira:

«c) Con ocasión de las transmisiones lucrativas de empresas o participaciones a que se refiere el artículo 27 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas en favor del cónyuge, pareja de hecho, ascendientes o descendientes, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

Lehenengoa: Eskualdatzaileak hirurogeita bost urte edo gehiago izatea edo ezintasun iraunkorra edukitzea, dela erabatekoa dela baliaezintasun handikoa.

Primero: que el transmitente tuviese sesenta y cinco o más años o se encontrase en situación de incapacidad permanente, en grado de absoluta o gran invalidez.

Bigarrena: Eskualdatzaileak, zuzendaritza lanak bete izan baditu, eskualdaketaren unetik beretik lan horiek egiteari eta dagozkien ordainsariak jasotzeari uztea.

Segundo: que, si el transmitente viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer dichas funciones y de percibir remuneraciones por el ejercicio de las mismas desde el momento de la transmisión.

Ondorio horietarako, sozietatearen administrazio kontseiluko kide hutsa izatea ez da zuzendaritza funtzioen barruan sartuko.

A estos efectos no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al consejo de administración de la sociedad.

Hirugarrena: dohaintzaren eskritura publikoa egin ondorengo bost urteetan eskuratzaileak bere eskuetan eduki behar ditu jasotako enpresa edo partaidetzak, salbu eta epe horren barruan hiltzen bada. Halaber, eskuratzaileak ezin izango du erabilpen egintzarik edo sozietate-eragiketarik gauzatu zuzenean edo zeharka eskurapen balioa nabarmen murriztu dezaketenean.

Tercero: el adquirente deberá mantener la empresa o participaciones recibidas durante los cinco años siguientes a la fecha de la escritura pública de donación, salvo que falleciera dentro de este plazo. Asimismo, el adquirente no podrá realizar actos de disposición ni operaciones societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de adquisición.

Adierazitako epea betetzen ez bada, eskualdatzaileak zerga egoera erregularizatu beharko du epea bete ez den ekitaldiko autolikidazioan, eta ondare irabazia edo galera ekitaldi horretan gertatu dela joko da.

En el supuesto de incumplimiento del indicado plazo de mantenimiento, se procederá por el transmitente a la regularización de la situación tributaria en la autoliquidación correspondiente al ejercicio en que tal incumplimiento se produzca, considerándose que en dicho ejercicio se ha producido la ganancia o pérdida patrimonial.

Eskuratuak izan eta gero zergadunak ondare elementuak lotzen badizkio jarduera ekonomikoari, ezinbestekoa izango da elementu horiek gutxienez bost urtez eta etenik gabe egon izana jarduerari lotuta eskualdaketa egin aurretik.

Los elementos patrimoniales que se afecten por el contribuyente a la actividad económica con posterioridad a su adquisición deberán haber estado afectos ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a la fecha de la transmisión.

c) letra honetan jasotakoa jasota ere, partaidetzak eskualdatzen direnean, ondare irabazia edo galera gertatu dela ulertuko da jarduera ekonomikoari lotu gabeko aktiboen balioaren –jardueratik eratorriak ez diren zorren zenbatekoa gutxituta– eta entitatearen ondare garbiaren balioaren arteko proportzioari dagokion zatian; hala badagokio, erregela horiek berberak aplikatuko dira partaidetutako entitateen partaidetzen balorazioan, horien entitate edukitzailearen partaidetzen balioa zehazteko.

No obstante lo previsto en esta letra c), en el caso de la transmisión de participaciones, se entenderá que existe ganancia o pérdida patrimonial en la parte que corresponda a la proporción existente entre el valor de los activos no afectos a la actividad económica, minorado en el importe de las deudas que no deriven de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose, en su caso, estas mismas reglas en la valoración de las participaciones de entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora.

d) Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren Foru Arauak 27. artikuluan aipatzen dituen enpresa edo partaidetzen eskualdaketetan, enpresako langile baten edo batzuen alde egiten direnean, baldin eta aurreko letran ezarritako baldintzak betetzen badira, berezitasun hauek kontuan hartuta:

d) Con ocasión de las transmisiones de empresas o participaciones a que se refiere el artículo 27 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas en favor de uno o varios de los trabajadores de la empresa, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la letra anterior, teniéndose en cuenta las siguientes especialidades:

Lehenengoa: aurreko letrako hirugarren baldintzaren lehen paragrafoan aipatutako bost urteko epea enpresaren edo beronen partaidetzen eskualdaketa datatik aurrera zenbatuko da; eskualdaketa eskritura publikoan edo agiri pribatuan jaso beharko da, eta eskritura edo agiri hori Zerga Administrazioari aurkeztuko zaio.

Primera: los cinco años a los que se refiere el párrafo primero del requisito tercero de la letra anterior se contarán a partir de la fecha de transmisión de la empresa o de las participaciones de la misma, transmisión que deberá documentarse en escritura pública o en documento privado que deberá presentarse ante la Administración tributaria.

Bigarrena: enpresa edo beronen partaidetzak eskualdatu aurretik, enpresako edo entitateko langile guztiei eskaintza bat egin beharko zaie, guztiei baldintza berdinetan, eta inor diskriminatu gabe.

Segunda: previamente a la transmisión de la empresa o de las participaciones de la misma, deberá efectuarse una oferta a todos los trabajadores de la empresa o entidad, en igualdad de condiciones para todos ellos, sin que suponga discriminación para alguno o algunos de ellos.

Partaidetzak eskualdatzen direnean, aurreko c) letraren azken paragrafoan jasotakoa ere aplikatuko da».

En el caso de la transmisión de participaciones, también será de aplicación lo previsto en el último párrafo de la letra c) anterior».

3.– Honela berridazten da 49. artikuluaren 1. apartatuko c) letra:

3.– La letra c) del apartado 1 del artículo 49 queda redactada en los siguientes términos:

«c) Ondarearen balioa aldatzen bada ondare sozietateen kapitaleko balore edo partaidetzak eskualdatzeagatik, irabazia edo galera eskurapen eta titularitate balioaren eta horien eskualdaketa balioaren arteko aldea izango da.

«c) De la transmisión de valores o participaciones en el capital de sociedades patrimoniales, la ganancia o pérdida se computará por la diferencia entre el valor de adquisición y de titularidad y el valor de transmisión de aquéllas.

Horretarako, eskurapen eta titularitate balioa honako hau izango da:

A tal efecto, el valor de adquisición y de titularidad se estimará integrado:

Lehenengoa: balore edo partaidetza eskuratzeko ordaindutako prezio edo zenbatekoa edo, hala badagokio, aurreko artikuluan adierazitako balioa.

Primero: por el precio o cantidad desembolsada para su adquisición o el valor señalado en el artículo anterior, cuando proceda.

Bigarrena: sozietateak ondare sozietateen araubidearen arabera tributatu duen zergaldietan eskurapen egunetik besterentze egunera bitartean lortu bai baina banatu ez dituen mozkin sozialen zenbatekoa.

Segundo: por el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, hubiesen sido obtenidos por la sociedad durante los períodos impositivos en los que tributó en el régimen de sociedades patrimoniales en el período de tiempo comprendido entre su adquisición y enajenación.

Hirugarrena: bazkideek mozkin sozialak lortu ondoren eskuratzen badituzte baloreak, entitatea ondare sozietatea izan den zergaldietan lortutako dibidenduen edo mozkin-partaidetzen zenbatekoa kenduko da eskurapen baliotik.

Tercero: tratándose de socios que adquieran los valores con posterioridad a la obtención de los beneficios sociales, se disminuirá el valor de adquisición en el importe de los dividendos o participaciones en beneficios que procedan de períodos impositivos durante los cuales la entidad tuviera la consideración de sociedad patrimonial.

Konputatu beharreko eskualdatze balioa itxitako azken balantzetik ateratzen den balio teorikoa izango da gutxienez, betiere aktiboen kontabilitate balio garbiaren ordez Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren ondorioetarako izango luketena jarrita edo, hura txikiagoa izango balitz, merkatuko balioa jarrita.

El valor de transmisión a computar será, como mínimo, el teórico resultante del último balance cerrado, una vez sustituido el valor neto contable de los activos por el valor que tendrían a efectos del Impuesto sobre las Grandes Fortunas, o por su valor de mercado si fuese inferior.

Letra honetan xedatutakoa, aurreko bietan harpidetza eskubideei buruz ezarritakoa aplikatzeari utzi gabe ulertuko da, hala dagokionean.

Lo dispuesto en esta letra se entenderá sin perjuicio de la aplicación, cuando proceda, de lo previsto en materia de derechos de suscripción en las dos letras anteriores.

Letra honetan xedatutakoa beti aplikatuko da: ez da kontuan hartuko zein entitateren partaidetzak eskualdatzen diren, noiz eskualdatzen diren eta une horretan zein zerga erregimen aplikatu behar zaien entitateoi».

Lo dispuesto en esta letra se aplicará cualquiera que sea la entidad cuyas participaciones se transmiten, el momento en el que se realice la transmisión y el régimen fiscal aplicable a las entidades en ese momento».

4.– Honela berridazten da 52. artikuluaren 1. apartatua:

4.– El apartado 1 del artículo 52 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Ondare irabaziak frogatu gabekotzat hartuko dira ondasun eta eskubideen edukitza, aitorpena edo eskurapena zergadunak aitortutako errenta edo ondarearekin bat ez datorrenean, eta, orobat, existitzen ez diren zorrak zerga honen edo Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren edozein aitorpenetan sartu nahiz liburu zein erregistro ofizialetan adierazten direnean».

«1.– Tendrán la consideración de ganancias patrimoniales no justificadas los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el contribuyente, así como la inclusión de deudas inexistentes en cualquier declaración por este Impuesto o por el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, o su anotación en los libros o registros oficiales».

5.– Honela berridazten da 62. artikuluaren 2. apartatuko a) letra:

5.– La letra a) del apartado 2 del artículo 62 queda redactada en los siguientes términos:

«a) Etxebizitza erabiltzen den kasuetan, haien balio katastralaren 100eko 2 aplikatuz lortzen den balioa hartuko da.

«a) En el caso de utilización de vivienda, por el valor resultante de aplicar el 2 por 100 a su valor catastral.

Zergaren sortzapen egunean ondasun higiezinek ez badute balio katastralik edo hori ez bazaio titularrari jakinarazten, haren ordez hartuko da Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren ondorioetarako kontuan hartu beharreko balioaren 100eko 50.

Si a la fecha de devengo del Impuesto los inmuebles carecieran de valor catastral o éste no hubiera sido notificado al titular, se tomará en sustitución del mismo el 50 por 100 de valor por el que deban computarse a efectos del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.

Balio hori ezingo da handiagoa izan lanaren gainerako kontraprestazioen 100eko 10 baino».

El citado valor no podrá exceder del 10 por 100 de las restantes contraprestaciones del trabajo».

6.– Honela berridazten da hogeita hirugarren xedapen gehigarriaren 2. apartatuko c) letra:

6.– La letra c) del apartado 2 de la disposición adicional vigésimo tercera queda redactada en los siguientes términos:

«c) Entitateak ekonomia jarduera bat garatu behar du. Bereziki, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren Foru Arauak 27. artikuluaren 3. apartatuan aipatzen dituen baldintzak bete beharko dira, partaidetza eskualdatu aurretik amaitutako entitatearen edozein zergalditan».

«c) La entidad debe desarrollar una actividad económica. En particular, deberán cumplirse las condiciones a que se refiere el apartado 3 del artículo 27 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, en los períodos impositivos de la entidad concluidos con anterioridad a la transmisión de la participación».

Bigarrena.– Aldatzea Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Araua.

Segunda.– Modificación de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.

Honako xedapen hauek aldatzen dira Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauan:

Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades:

1.– Honela idatzita geratzen da 115. artikuluaren 10. apartatua:

1.– El apartado 10 del artículo 115 queda redactado en los siguientes términos:

«10.– Zuzeneko edo zeharkako partaidetza eskualdatzetik eratorritako errenta kalkulatzeko, erosketa balioari eskurapen egunetik eskualdatze egunera arte bazkideen oinarri ezargarrian beren akzio edo partaidetzen errenta moduan benetako banaketarik gabe egotzi zaien errenta positiboa gehituko zaio.

«10.– Para calcular la renta derivada de la transmisión de la participación, directa o indirecta, el valor de adquisición se incrementará en el importe de la renta positiva que, sin efectiva distribución, hubiese sido incluida en la base imponible de los socios como rentas de sus acciones o participaciones en el período de tiempo comprendido entre su adquisición y transmisión.

Foru arau honetan xedatutakoaren arabera ondare sozietatetzat hartu behar diren sozietateen kasuan, konputatu beharreko eskualdaketa balioa, gutxienez, onartutako azken balantzetik ateratzen den balio teorikoa izango da, beti ere aktiboen kontabilitate balioa Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren ondorioetarako izango luketen balioarekin edo, txikiagoa bada, merkatuko balioarekin ordezkatu ondoren».

En el caso de sociedades que, según lo dispuesto en esta Norma Foral, debieran ser consideradas como patrimoniales, el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el teórico resultante del último balance cerrado, una vez sustituido el valor contable de los activos por el valor que tendrían a efectos del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas o por el valor normal de mercado si éste fuere inferior».

2.– Honela idatzita geratzen da hogeita zortzigarren xedapen iragankorraren 4. apartatua:

2.– El apartado 4 de la disposición transitoria vigésimo octava queda redactado en los siguientes términos:

«4.– Foru arau honetako 33. artikuluan ezarritakoaren arabera barne jatorriko gainbalioen ezarpen bikoitza ekiditeko kenkaria ezin izango da inoiz ere aplikatu sozietateetako partaidetza eskualdatzean lortutako errentekiko, errenta horiek ondare sozietateen araubidea aplikatzekoa izan den ekitaldietan lortutako mozkinetatik datozen erreserbei badagozkie, edozein entitateren partaidetzak eskualdatzen direlarik ere, eta edozein delarik ere eskualdaketa egiten den garaia edo entitateei garai horretan aplikatzekoa zaien zerga araubidea, baldin eta jasotzailea Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergako zergaduna bada eta establezimendu iraunkorra badu.

«4.– En ningún se caso podrá aplicar la deducción para evitar la doble imposición sobre plusvalías de fuente interna, en los términos establecidos en el artículo 33 de esta Norma Foral, en relación con las rentas obtenidas en la transmisión de la participación en sociedades que se correspondan con reservas procedentes de beneficios obtenidos en ejercicios en los que haya sido de aplicación el régimen de las sociedades patrimoniales, cualquiera que sea la entidad cuyas participaciones se transmiten, el momento en el que se realiza la transmisión y el régimen fiscal especial aplicable a las entidades en ese momento, siempre que el transmitente sea una entidad sujeta al Impuesto sobre Sociedades, o un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente.

Errenta hauek zehazterakoan, konputatu beharreko eskualdatze balioa, gutxienez, itxitako azken balantzetik ondorioztatzen den balio teorikoa izango da, atxiki gabeko aktiboen kontabilitate balioaren ordez Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergarako izango luketen balioa edo, txikiagoa izanez gero, merkatuko balio normala hartu eta gero.

En la determinación de estas rentas, el valor de transmisión a computar será, como mínimo, el teórico resultante del último balance cerrado, una vez sustituido el valor contable de los activos no afectos por el valor que tendrían a efectos del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, o por el valor normal de mercado si fuere inferior.

Lehenengo paragrafoan xedatutakoa foru arau honen 33. artikuluko 3. apartatuan azaltzen diren kasuetan ere aplikatuko da».

Lo dispuesto en el primer párrafo también se aplicará en los supuestos a que se refiere el apartado 3 del artículo 33 de esta Norma Foral».

Hirugarrena.– Aldatzea Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren urtarrilaren 11ko 3/1990 Foru Araua.

Tercera.– Modificación de la Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Xedapen hauek aldatzen dira Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren urtarrilaren 11ko 3/1990 Foru Arauan:

Se modifican los siguientes preceptos de la Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

1.– Honela berridazten da 11. artikuluaren 4. apartatua:

1.– El apartado 4 del artículo 11 queda redactado en los siguientes términos:

«4.– Baldin eta interesatuek ondasun eta eskubideak jaraunspen ondasuntzari gehitzea errefusatzen badute artikulu honetan ezarritako presuntzioen arabera, haien balioa oinarri ezargarritik kanpo utziko da, harik eta sortutako auzia administrazio bidean behin betiko ebatzi arte.

«4.– Si los interesados rechazasen la incorporación al caudal hereditario de bienes y derechos en virtud de las presunciones establecidas en este artículo, se excluirá el valor de éstos de la base imponible hasta la resolución definitiva en vía administrativa de la cuestión suscitada.

Orobat, aplikagarriak izango dira, hala badagokio, Zergen Foru Arau Orokorrean eta Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren Foru Arauan aipatzen diren titulartasun edo titularkidetasun presuntzioak».

Asimismo, serán de aplicación, en su caso, las presunciones de titularidad o cotitularidad contenidas en la Norma Foral General Tributaria y en la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas».

2.– Honela berridazten dira 17. artikuluaren 3. eta 4. apartatuak:

2.– Los apartados 3 y 4 del artículo 17 quedan redactados en los siguientes términos:

«3.– Egiaztapenetik lortutako balio berria aplikatuko zaie eskualdatutako ondasun eta eskubideei, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren ondorioetarako.

«3.– El nuevo valor obtenido de la comprobación será el aplicable a los bienes y derechos transmitidos a efectos del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.

4.– Egiaztapenetik ateratako balioa aitortutakoa baino handiagoa denean, likidatu beharreko kuotari ez zaio zehapenik jarriko, baldin eta aitorpena egitean subjektu pasiboak Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergan ezarritako balorazio erregelak bete baditu».

4.– No se aplicará sanción sobre la parte de cuota que corresponda al mayor valor obtenido de la comprobación sobre el declarado cuando el sujeto pasivo se hubiese ajustado en su declaración a las reglas de valoración establecidas en el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas».

3.– Honela berridazten da 19. artikuluaren 5. apartatua:

3.– El apartado 5 del artículo 19 queda redactado en los siguientes términos:

«5.– Baldin eta hildakoaren ezkontideak edo, maiatzaren 7ko 2/2003 Legeak jasotakoaren arabera osatutako izatezko bikoteak direnean, izatezko bikote kideak, aurreko ahaideek edo adoptatzaileek, ondorengo ahaideek edo adoptatuek edo hirugarren mailarainoko zeharkako ahaideek «mortis causa» eskuratzen badituzte Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergak 27. artikuluan araututako hobaria aplikagarria zaien enpresa indibidual bat, negozio profesional bat edo entitateetako partaidetzak edo haien gaineko usufruktu eskubideak, eskurapen horiek 100eko 75eko murrizpen bat izango dute zergaren oinarri ezargarrian, betiere eskuratutakoari kausatzailea hil ondorengo 10 urteetan eusten badiote, salbu epe horretan eskuratzailea hiltzen denean.

«5.– Las adquisiciones «mortis causa» de una empresa individual, de un negocio profesional o de participaciones en entidades, así como de derechos de usufructo sobre los mismos, a los que sea de aplicación la bonificación regulada en el artículo 27 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, por el cónyuge o pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, ascendientes o adoptantes, descendientes o adoptados o colaterales hasta el tercer grado de la persona fallecida, gozarán de una reducción del 75 por 100 en la base imponible del impuesto, siempre que la adquisición se mantuviera durante los 10 años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese el adquirente dentro de ese plazo.

Aurreko paragrafoan aipatutako entitateetako partaidetzak eta horien gaineko usufruktu eskubideak eskuratzen direnean, murrizpena kalkulatzeko, kontuan hartu behar da jarduera ekonomikoari lotutako aktiboen balioaren –jardueratik eratorritako zorren zenbatekoa gutxituta– eta entitatearen ondare garbiaren balioaren arteko proportzioa; erregela horiek berberak aplikatuko dira partaidetutako entitateen partaidetzen balorazioan, horien entitate edukitzaileen partaidetzen balioa zehazteko.

En las adquisiciones de participaciones en entidades y derechos de usufructo sobre las mismas a que se refiere el párrafo anterior, la reducción se calculará teniendo en cuenta la proporción existente entre el valor de los activos afectos a la actividad económica, minorado en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del patrimonio neto de la entidad, aplicándose, en su caso, estas mismas reglas en la valoración de las participaciones de entidades participadas para determinar el valor de las de su entidad tenedora.

Apartatu honetako lehen paragrafoan aipatutako eskurapenari eusteko baldintza betetzen ez bada, murrizpenaren ondorioz ordaindu ez den zergaren zatia eta berandutza interesak ordaindu beharko dira.

En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia al que se refiere el primer párrafo de este apartado, se deberá pagar la parte del Impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora correspondientes.

Apartatu honetan jasotako hobaria aplikatzearen ondorioetarako, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren Foru Arauak 27. artikuluan aurreikusten dituen baldintzen eta beharkizunen konplimenduaren aipamena Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergaren sortzapena gertatzen den momentuari buruzkoa izan beharko da. Zehazki, 27. artikuluaren 3. apartatuko c) letran aipatzen den baldintzaren konplimenduaren aipamena kausatzailea hil den zergaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren autolikidazioari buruzkoa izan beharko da».

A efectos de la aplicación de la bonificación recogida en este apartado, el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos en el artículo 27 de la Norma Foral del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas habrá de referirse al momento en el que se produzca el devengo del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En particular, el cumplimiento de la condición prevista en la letra c) del apartado 3 de dicho artículo 27 deberá referirse a la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del causante correspondiente al período impositivo de su fallecimiento».

4.– Honela berridazten da 26. artikuluaren 3. apartatua:

4.– El apartado 3 del artículo 26 queda redactado en los siguientes términos:

«3.– Oinordekoek nahiz legatudunek herentzia tituluari dagokionez egindako esleipenetan, aitortutako balioaren arabera desberdintasunak daudenean esleipen soberakinak likidatuko dira, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan ezarritako arauei jarraituta; oinordeko nahiz legatudun bati esleitutakoaren balio frogatua bere tituluaren arabera egokituko zaion balioaren % 50 baino gehiago denean ere esleipen soberakinak likidatuko dira, salbu aitortutako balioak Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren arauak aplikatzetik aterako liratekeenen berdinak edo handiagoak diren kasuan.

«3.– Se liquidarán excesos de adjudicación, según las normas establecidas en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuando existan diferencias, según el valor declarado, en las adjudicaciones efectuadas a los herederos o legatarios, en relación con el título hereditario; también se liquidarán los excesos de adjudicación cuando el valor comprobado de lo adjudicado a uno de los herederos o legatarios exceda del 50% del valor que le correspondería en virtud de su título, salvo en el supuesto de que los valores declarados sean iguales o superiores a los que resultarían de la aplicación de las reglas del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.

Ez dute esleipen soberakinik ekarriko ezkontide alargunaren, maiatzaren 7ko 2/2003 Legeak jasotako izatezko bikoteko lagunaren edo, bestela, kuota partearen, ohiko etxebizitzaren edo baserriaren eta haien jabetzen eta lur erantsien oinordeko edo legatudun baten edo batzuen alde egiten diren esleipenek, haiek herentzia osoaren aldean duten balioa handiagoa denean esleipendunaren herentzia-kuota baino».

No implicarán exceso de adjudicación las realizadas en favor del cónyuge viudo, de la pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, o de alguno o de algunos de los herederos o legatarios de parte alícuota, de la vivienda habitual o del caserío y sus pertenecidos y terrenos anejos, cuando el valor de los mismos respecto del total de la herencia supere la cuota hereditaria del adjudicatario».

Laugarrena.– Aldatzea Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren apirilaren 26ko 2/1999 Foru Araua.

Cuarta.– Modificación de la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

Honela aldatzen da Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren apirilaren 26ko 22/1999 Foru Arauaren 32. artikuluaren 2. apartatua:

Se modifica el apartado 2 del artículo 32 de la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Karga bereziaren oinarri ezargarria ondasun higiezinen balio katastrala izango da. Balio katastralik ez dagoenean, berriz, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren ondorioetarako aplikagarriak diren xedapenen arabera kalkulatutako balioa erabiliko da.»

«2.– La base imponible del gravamen especial estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles. Cuando no existiese valor catastral, se utilizará el valor determinado con arreglo a las disposiciones aplicables a efectos del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas».

Bosgarrena.– Aldatzea Irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Araua.

Quinta.– Modificación de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Aldaketak sartzen dira Irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauaren 20. artikuluaren 1. apartatuko b) letran, eta honela berridazten da:

Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 20 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que queda redactada en los siguientes términos:

«b) Emaitza edo dohaintza ondasun edo eskubidetan eginez gero, haien eskualdaketaren garaiko kontabilitate balioa, eta, horrelakorik izan ezean, Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren arauen arabera kalkulatzen zaion balioa».

«b) En los donativos o donaciones de bienes o derechos, el valor contable que tuviesen en el momento de la transmisión y, en su defecto, el valor determinado conforme a las normas del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas».

Seigarrena.– Aldatzea Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren abenduaren 30eko 18/1987 Foru Araua.

Sexta.– Modificación de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

42. artikuluaren 5 apartatua aldatzen da Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren abenduaren 30eko 18/1987 Foru Arauan, eta honela berridazten da:

Se modifica el apartado 5 del artículo 42 de la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que queda redactado en los siguientes términos:

«5.– Frogaketaren ondorioz ateratako balioa Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren arauak aplikatzetik ateratzen dena baino handiagoa bada, ondorioak sortuko ditu hartzaileak egin behar duen zerga horren likidazioan».

«5.– Si el valor obtenido de la comprobación fuese superior al que resultase de la aplicación de la correspondiente regla del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, surtirá efecto en relación con las liquidaciones a practicar a cargo del adquirente por dicho Impuesto».

Zazpigarrena.– Erregelamenduzko indarraldia.

Séptima.– Vigencia reglamentaria.

Foru arau honek 27. artikuluan jasotako hobariaren ondorioetarako, harik eta erregelamenduzko garapen berri bat onartu arte, ulertuko da 1999ko abenduaren 21eko 118/1999 Foru Dekretua, Ondarearen gaineko Zergaren salbuespenak aplikatzeko enpresa eta lanbide jarduerek eta entitateetako partaidetzek bete beharreko beharkizun eta baldintzak zehazten dituena, indarrean dagoela, betiere 2008ko abenduaren 31n indarrean zegoen idazkerari jarraituz, foru arau honek jasotakoari aurka egiten ez dion guztian. Horretarako, foru dekretu horretan salbuespenari buruz egindako aipamenak hobari horri buruzkoak direla ulertuko da.

A los efectos de la bonificación prevista en el artículo 27 de la presente Norma Foral, en tanto no se apruebe un nuevo desarrollo reglamentario, se entenderá vigente el Decreto Foral 118/1999, de 21 de diciembre, por el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales y de las participaciones en entidades para la aplicación de las exenciones en el Impuesto sobre el Patrimonio, en su redacción vigente a 31 de diciembre de 2008, en todo lo que no contradiga lo dispuesto en la presente Norma Foral. A dichos efectos las menciones que en el referido Decreto Foral se realizan a la exención se entenderán referidas a la citada bonificación.

Zortzigarrena.– Arauak emateko ahalmena.

Octava.– Habilitación normativa.

Foru Aldundiak eta, foru arau honek ezartzen duenean, Ogasuneko eta Finantzetako foru diputatuak foru arau hau garatu eta aplikatzeko behar diren xedapen guztiak emango dituzte.

La Diputación Foral y, cuando así se establezca por esta Norma Foral, la Diputada o el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Norma Foral.

Bederatzigarrena.– Indarrean jartzea.

Novena.– Entrada en vigor.

Foru arau hau 2013ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean.

La presente Norma Foral entrará en vigor el 1 de enero de 2013.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana