Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritzaren web gunerako sarbidea

Euskadi.net

Hemen zaude:
  1. Egoitza Elektronikoa
  2.  
  3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

101. zk., 2011ko maiatzaren 30a, astelehena

N.º 101, lunes 30 de mayo de 2011


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad del País Vasco
2833
2833

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko ebazpenarena: «Ebazpena, 2011ko apirilaren 19koa, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiarena, UPV/EHUko Hauteskunde Arautegi Orokorra Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua emateko dena».

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 19 de abril de 2011, de la Secretaria General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Reglamento de Régimen Electoral General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen duen abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.b) artikuluan xedatzen denez, argitaratzeko bidalitako testuan dauden hutsak edo omisioak Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, baldin eta nabarmenak badira, dokumentuen esanahia aldatzen ez badute, eta nahasbiderik ez sortzeko komeni bada. Zuzenketa egiteko eskaria testua argitaratzeko agindua eman duen organoak egingo du.

El artículo 18.2.b) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, del Boletín Oficial del País Vasco, establece que los meros errores u omisiones en el texto remitido para su publicación que se infieran claramente del contexto y no constituyan modificación o alteración del sentido de los documentos, pero cuya rectificación se juzgue conveniente para evitar posibles confusiones, se corregirán por la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, a instancia del órgano que haya ordenado la publicación del texto.

Gisa horretako hutsak atzeman dira UPV/EHUko Hauteskunde Arautegi Orokorra Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua emateko den Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiaren 2011ko apirilaren 19ko Ebazpenean (2011ko maiatzaren 18ko EHAA, 93. zk.), izan ere, ebazpen horren II. eta III. eranskinak argitaratzea ahantzi da. Horrenbestez, orain argitaratzen dira.

Advertidos errores de dicha índole en el texto de la Resolución de 19 de abril de 2011, de la Secretaria General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco del Reglamento de Régimen Electoral General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco n.º 93, de 18 de mayo 2011, al haberse omitido la publicación de los anexos II y III de la citada Resolución, se procede a su publicación.

HAUTESKUNDEEI BURUZKO ARAUTEGI OROKORRA

REGLAMENTO DE REGIMEN ELECTORAL GENERAL

II. ERANSKINA

ANEXO II

EMAITZEN SIMULAZIOA

SIMULACIÓN NUMÉRICA

Taldea Estatut. % Errolda Hautagaiei balioz Emand. botoak Boto baliodunak % 1. hautagaiaren botoak 2. hautagaiaren botoak 3. hautagaiaren botoak

Sectores % Estatutos Censo Votos válidos a candidaturas % Votos válidos Votos a la candidatura 1 Votos a la candidatura 2 Votos a la candidatura 3

Sa, Irakasle eta ikertzaile iraunkorrak 153 (63.75) 1892 1514 80 600 500 414

Sa, PDI Permanente 32 (63.75) 93 89 95,69 34 13 42

Sb, gainerako irakasle eta ikertzaileek 5 (2.09) 1946 1362 70 550 450 362

Sb, Otro personal docente e investigador 1 (2.09) 24 19 79,16 8 2 9

Sc, ikasleak 53 (22.08) 51000 7650 15 2000 3000 2650

Sc, Alumnado 11(22.08) 2517 625 24,83 342 186 97

Sd, administrazio eta zerbitzuetako langileek 29 (12.08) 1300 910 70 400 300 210

Sd, Personal de administración y servicios 6 (12.08) 32 27 84,37 16 5 6

BOTO HAZTATUAK

FORMA DE OBTENER LOS VOTOS PONDERADOS

Taldea Pr Vv Cp = Pr

Sectores Pr Vv Cp = Pr

Vv C1 C2 C3 Guztira

Vv C1 C2 C3 Totales

Sa, Irakasle eta ikertzaile iraunkorrak 63.75 1514 0,04210 25.26 21.05 17.43 65.74

Sa, PDI Permanente 63.75 89 0,71629 24,353 9.311 30,084 63.748

Sb, gainerako irakasle eta ikertzaileek 2.09 1362 0,00153 0.841 0.688 0.553 02.08

Sb, Otro personal docente e investigador 2.09 19 0,11 0.88 0,22 0,99 02.09

Sc, ikasleak 22.08 7650 0, 00288 5.76 8.64 7.632 16.848

Sc, Alumnado 22.08 625 0, 03532 12,079 6,569 3,426 22.074

Sd, administrazio eta zerbitzuetako langileek 12.08 910 0,01327 5.308 3.981 2.786 12.075

Sd, Personal de administración y servicios 12.08 27 0,44740 7,158 2,237 2,684 12.079

Guztira 37,169 34,359 28,401 99,929

TOTALES 44,47 18,337 37,184 99,991

Bigarren txandara 1. eta 2. hautagaiak doaz.

Pasan a segunda vuelta las candidaturas 1 y 3.

III. ERANSKINA

ANEXO III:

KIDE ANITZEKO ORGANOETAKO HATUESKUNDEETARAKO HAUTAGAI ZERRENDA OSATZEKO EREDUA

MODELO DE CANDIDATURA A ORGANO COLEGIADO

n Hauteskunde prozesua: (Adierazi hauteskundeak kide anitzeko zein organotarako diren)

n Proceso electoral: Indicar el órgano colegiado que proceda)

n Egitura .(Adierazi ikastegia, saila, institutua edo egitura)

n Estructura Indicar Centro, Departamento, Instituto u otra estructura a que se refiera)

n Taldea: (Adierazi zein hauteskunde taldetakoa den hautagai zerrenda)

n Sector: Indicar el Sector para el que se presenta la candidatura)

n Hautagai zerrenda nork aurkeztu duen: (Adierazi taldea edo independentea den)

n Candidatura presentada por: Indicar la agrupación o en su caso, señalar que se trata de una candidatura independiente)

TITULARRAK:

TITULARES:

Izen-abizenak NAN zenbakia Sinadura (jatorrizkoa)

Apellidos y nombre DNI Firma original

1.

1.

2.

2.

3.

3.

ORDEZKOAK:

SUPLENTES:

Izen-abizenak NAN zenbakia Sinadura (jatorrizkoa)

Apellidos y nombre DNI Firma original

1.

1.

2.

2.

3.

3.

POSTA ELEKTRONIKOKO HELBIDEA EDO FAX ZENBAKIA: helbide horretara edo fax horretara bidaliko ditu hauteskunde batzordeak jakinarazpenak; beraz, hauteskunde prozesu osoan egon beharko da erabilgarri).

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO O EN SU DEFECTO NUMERO DE FAX..................................(Indicar preferentemente un correo electrónico o número de fax habilitado durante todo el proceso electoral para la recepción de comunicaciones enviadas por parte de la Comisión Electoral).

(Lekua eta data)

En ............a....de...........de.......................

Kontuan izan beharrekoak:

Notas a tener en cuenta a la hora de rellenar la candidatura:

n Makinaz bete beharko da edo letra larriz, argi eta garbi.

n Deberán cumplimentarse a máquina o bien en letras mayúsculas perfectamente legibles.

n Sinadura jatorrizkoa izan behar da.

n Las firmas deberán ser originales.

n Titularren eta ordezkoen errenkadak ez dira denak zertan bete: kasuaren arabera osatuko dira.

n Las filas correspondientes a los titulares y suplentes que se presentan podrán ser ampliadas o reducidas según proceda.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana