Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritzaren web gunerako sarbidea

Euskadi.net

Hemen zaude:
  1. Egoitza Elektronikoa
  2.  
  3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

213. zk., 2007ko azaroaren 6a, asteartea

N.º 213, martes 6 de noviembre de 2007


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad del País Vasco
6038
6038

EBAZPENA, 2007ko irailaren 26koa, Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiarena, Jabetza Intelektual eta Industrialaren Erregimenari buruzko Arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko agindua emateko dena.

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2007, del Secretario General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la publicación de la normativa sobre Régimen de la Propiedad Intelectual e Industrial.

AURREKARIAK
ANTECEDENTES

UPV/EHUko Estatutuen 3. artikuluak zehazten du unibertsitatearen helburuetako bat jakintza sortu, kritikatu eta zabaltzea eta jakintzaren aurrerabidea eta gizartearen garapena sustatzea dela, oinarrizko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren bitartez eta ikerketaren emaitzak gizarteratzearen bidez.

El artículo 3 de los Estatutos de la UPV/EHU establece que uno de los fines de la Universidad es la creación, crítica y transmisión del saber, contribuyendo al avance del conocimiento y al desarrollo social mediante la investigación básica y aplicada y la transferencia de resultados a la sociedad.

Arautegi honen bidez UPV/EHUren barruan garatutako jardueretatik etorritako jabetza intelektual eta industrialaren erregimena arautu nahi da. 1989ko maiatzaren 11n, premia honetaz jabetuta, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak "Patenteen Arautegia" onartu zuen eta arautegi horrek, laburra izanik ere, gaur egunera arte arlo honetan lan egitea ahalbidetu du. Dena dela, ordutik hona izandako aldaketek, bai unibertsitate barrukoek, bai, oro har, gizarteak bizi izandakoek, beharrezko bilakatu dute UPV/EHUk egunean dagoen arautegi bat izatea.

La presente Normativa pretende regular tanto el régimen de la propiedad intelectual como el de la propiedad industrial que resulten de la actividad realizada en el seno de la UPV/EHU. La UPV/EHU ya fue consciente de esta necesidad cuando el 11 de mayo de 1989 su Junta de Gobierno aprobó una "Normativa de Patentes" que, a pesar de su breve contenido, ha permitido trabajar en ese campo hasta la actualidad. Sin embargo, las transformaciones que durante este período se han producido tanto en la Universidad como en la sociedad en general hacen necesario que la UPV/EHU se dote de un texto normativo actualizado.

Gobernu Kontseiluak, 2004ko uztailaren 22an egindako bileran, estatutuak garatzeko prozedura ezarri zuen, eta 2007ko uztailaren 19an, organo berak, Jabetza Intelektual eta Industrialaren Erregimenari buruzko Arautegia onartu zuen, eranskinean jasotako moduan.

Seguido el procedimiento de desarrollo estatutario que el Consejo de Gobierno estableció en su sesión de 22 de julio de 2004, con fecha 19 de julio de 2007 ese mismo órgano aprobó el texto de la Normativa sobre Régimen de la Propiedad Intelectual e Industrial en los términos recogidos en el anexo.

Azkenik, UPV/EHUko Estatutuetako 258.1.d) artikuluak dio, idazkari nagusiak bermatu behar duela UPV/EHUko erabakiak argitaratzea; eta, bestalde, otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, Euskal Unibertsitate Sistemaren buruzkoak, dio erabakiak oso-osorik argitaratu behar direla Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

A su vez, el artículo 258.1 de los Estatutos de la UPV/EHU en su apartado d), encomienda al Secretario General garantizar la publicidad de todos los acuerdos de la UPV/EHU, que según se establece en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, se materializará mediante su íntegra publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Horregatik guztiagatik, honakoa

Por todo ello,

EBATZI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Agindua ematea Jabetza Intelektual eta Industrialaren Erregimenari buruzko Arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko, eranskinean ageri den moduan.

Primero.– Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la Normativa sobre Régimen de la Propiedad Intelectual e Industrial, según lo dispuesto en el anexo.

Bigarrena.– Arautegia indarrean sartuko da argitaratzen den egunean bertan.

Segundo.– Esta Normativa entrará en vigor el mismo día de su publicación.

Hirugarrena.– Ebazpen hau behin betikoa da eta administrazio bidea agortzen du. Haren kontra aukerako berraztertze errekurtsoa aurkez daiteke, eta hilabeteko epea dago horretarako, ebazpen hau eman duen organo berberaren aurrean. Bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Administrazioarekiko Auzietako Bilboko Epaitegien aurrean, bi hilabeteko epean.

Tercero.– Esta Resolución por ser definitiva, pone fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó o recurso contencioso-administrativo ante los Tribunales de lo Contencioso de Bilbao en el plazo de dos meses.

Leioa, 2007ko irailaren 26a.

Leioa, a 26 de septiembre de 2007.

Idazkari nagusia,

El Secretario General,

IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

ERANSKINA
ANEXO
JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALAREN ERREGIMENARI BURUZKO ARAUTEGIA
NORMATIVA SOBRE REGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

UPV/EHUko Estatutuen 3. artikuluak zehazten du unibertsitatearen helburuetako bat jakintza sortu, kritikatu eta zabaltzea eta jakintzaren aurrerabidea eta gizartearen garapena sustatzea dela, oinarrizko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren bitartez eta ikerketaren emaitzak gizarteratzearen bidez.

El artículo 3 de los Estatutos de la UPV/EHU establece que uno de los fines de la Universidad es la creación, crítica y transmisión del saber, contribuyendo al avance del conocimiento y al desarrollo social mediante la investigación básica y aplicada y la transferencia de resultados a la sociedad.

Arautegi honen bidez UPV/EHUren barruan garatutako jardueretatik etorritako jabetza intelektual eta industrialaren erregimena arautu nahi da. 1989ko maiatzaren 11n, premia honetaz jabetuta, UPV/EHUko Gobernu-Kontseiluak "Patenteen Arautegia" onartu zuen eta arautegi horrek, laburra izanik ere, gaur egunera arte arlo honetan lan egitea ahalbidetu du. Dena dela, ordutik hona izandako aldaketek, bai unibertsitate barrukoek, bai, oro har, gizarteak bizi izandakoek beharrezko bilakatu dute UPV/EHUk egunean dagoen arautegi bat izatea.

La presente Normativa pretende regular tanto el régimen de la propiedad intelectual como el de la propiedad industrial que resulten de la actividad realizada en el seno de la UPV/EHU. La UPV/EHU ya fue consciente de esta necesidad cuando el 11 de mayo de 1989 su Junta de Gobierno aprobó una "Normativa de Patentes" que, a pesar de su breve contenido, ha permitido trabajar en ese campo hasta la actualidad. Sin embargo, las transformaciones que durante este período se han producido tanto en la Universidad como en la sociedad en general hacen necesario que la UPV/EHU se dote de un texto normativo actualizado.

I. TITULUA
TÍTULO I
KONTZEPTU OROKORRAK
CONCEPTOS GENERALES

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

1.– Arautegi honek UPV/EHUko pertsonalak unibertsitate barruan garatutako jardueretatik eratorri eta jabetza intelektual eta industrialaren arloko legeriak babes ditzakeen emaitzak arautzea du helburu, bai eta unibertsitatearen barruan UPV/EHUko ikasleek eta unibertsitatearekin lotura duen bestelako pertsonalak egindako jardunetik eratorritakoak ere.

1.– El presente Reglamento regula los resultados dimanantes de la actividad realizada por el personal de la UPV/EHU en el seno de la Universidad, susceptibles de protección por la legislación relativa a la propiedad intelectual e industrial, así como, los resultados dimanantes de la actividad realizada en el seno de la Universidad por el alumnado u otro personal con vinculación a la UPV/EHU.

2.– Abenduaren 21eko Unibertsitateen 6/2001 Lege Organikoaren 83. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, beste erakunde batzuekin egindako kontratuen bidez lortutako ikerketen emaitzak erakunde horien arau espezifikoak eta sinatutako kontratuak aintzat hartuz arautuko dira eta arautegi honek izaera ordezkoa izango du.

2.– Los resultados de la investigación obtenidos con motivo de la contratación por otras entidades, prevista en el artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se regirán por su normativa específica y conforme a los contratos suscritos, teniendo el presente Reglamento carácter supletorio respecto de los mismos.

3.– UPV/EHU jabetza intelektual eta industrialari buruzko indarreko legeriaren menpe egongo da, bai eta organo eskudunek onartzen dituzten gainerako babes eta erregistro moduen menpe ere.

3.– La UPV/EHU estará sometida a la legislación vigente en cada momento en materia de propiedad industrial o intelectual, y a las restantes formas de protección y registro que se adopten por los organismos competentes.

2. artikulua.– Jabetza-motak.

Artículo 2.– Tipología de propiedades.

Arautegi honen helburu dira patenteen eta marken tokian tokiko bulegoan, Jabetza Intelektualaren Erregistro Nagusian, edo Babestutako Barietateen Erregistro Ofizialean edo Landare-Barietateen erregistroan edo hauen ordezko erregistroetan, dagokionaren arabera, edo beste edozein erregistrotan erregistratuz babestu ahal direnak.

Son objeto del presente Reglamento todas las propiedades incorporales susceptibles de ser protegidas mediante su registro en la correspondiente oficina de patentes y marcas, en el Registro General de la Propiedad Intelectual, en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas, o los que le sustituyan, o en cualquier otro, según proceda.

1.– Jabetza industriala: Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoak emandako edozein titulu, honakoak babesteko: asmakuntzak (bai patenteak direnak bai baliagarritasun-modeloak direnak), diseinu industrialak, produktuen eta zerbitzuen zeinu bereizgarriak eta produktu erdieroaleen topografiak.

1.– Propiedad industrial: cualquiera de los títulos otorgados por la Oficina Española de Patentes y Marcas para la protección de una invención (constituya una patente o un modelo de utilidad), diseño industrial, signos distintivos de productos y servicios y las Topografías de Productos Semiconductores.

2.– Jabetza intelektuala: jabetza intelektuala izan dezakete Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bateratuaren 10 eta 12 bitarteko artikuluetan zehaztu eta, Jabetza Intelektualaren Erregistroan izena emanda, babestu ahal diren sorkuntzak:

2.– Propiedad intelectual: creaciones definidas en los artículos 10 a 12 del Texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, susceptibles de protección por el Registro General de la Propiedad Intelectual:

a) Liburu, liburuxka, inprimaki, gutun-liburu, idatzi, mintzaldi eta alokuzio, hitzaldi, txosten forentse, katedra-azalpen eta era honetako beste edozein lan.

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.

b) Musika-konposizio eta moldaketa, letradun edo letragabeak.

b) Composiciones musicales y arreglos, con o sin letra.

c) Lan dramatikoak edo dramatiko musikalak, koreografiak, pantomimak eta, orobat, teatro-lanak.

c) Las obras dramáticas o dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.

d) Lan zinematografikoak eta beste edozein lan ikusentzuteko.

d) Las Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.

e) Eskultura eta pintura-lanak, irudiak, grabatuak, litografiak eta ipuin grafikoak komikiak, bai eta hauetarako saio eta zirriborroak eta gainontzeko lan plastikoak ere, aplikatutakoak zein ez.

e) Esculturas y obras de pintura, dibujo, grabados, litografía y las historietas gráficas, tebeos o cómics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.

f) Proiektu, plano, mapa, maketa, arkitektura- eta ingeniaritza-lanen diseinuak.

f) Proyectos, planos, mapas, maquetas, y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.

g) Topografia, geografia eta, oro har, zientziaren inguruko grafiko, mapa eta diseinuak.

g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, geografía y, en general, a la ciencia.

h) Argazki-lanak eta argazkigintzaren pareko prozeduren bidez adierazitakoak.

h) Las Obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.

i) Ordenagailu-programak.

i) Los programas de ordenador.

j) Lan literario, artistiko edo zientifikoen itzulpen, egokitzapen, bilduma, laburpen edo bestelako transformazioek.

j) Traducciones, adaptaciones, compendios, resúmenes y extractos o cualquier transformación de una obra literaria, artística o científica.

k) Multimedia-lanak eta datu-baseak.

k) Obras multimedia y bases de datos.

l) Aurreko hauen guztien berrikuste, eguneratze eta ohartzeak.

l) Revisiones, actualizaciones y anotaciones de todas las anteriores.

m) Legearen 12. artikuluk zehaztutako baldintzen araberako bildumak.

m) Las colecciones en los términos del artículo 12 de la Ley.

3.– Landare-lorpenak: landare-lorpenen erregimen juridikoa arautzen duen legeari jarraiki emandako titulua, edozein barietate merkaturagarri, klon, lerro, andui edo hibrido, Landare-Barietate Babestuen Erregistroan izena eman dezaketen eta ondoko ezaugarriotako bat betetzen dutenak:

3.– Obtenciones vegetales: título que se concede en virtud de la ley reguladora del régimen jurídico de las obtenciones vegetales, respecto de cualquier variedad comercial, clon, línea, cepa o híbrido, susceptible de inscripción en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas que cumpla alguna de las condiciones siguientes:

a) Egun dauden barietateekiko desberdinak izatea.

a) Diferencia con variedades ya existentes.

b) Beren ezaugarrien homogeneotasuna.

b) Homogeneidad en el conjunto de sus caracteres.

c) Funtsezko ezaugarrietan egonkortasuna egotea.

c) Estabilidad en sus caracteres esenciales.

II. TITULUA
TÍTULO II
BABES LITEZKEEN EMAITZEN TITULARTASUNA ETA USTIAPEN-ESKUBIDEAK
TITULARIDAD Y DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN

3. artikulua.– Industri jabetzaren tituluen bidez babes litezkeen asmakuntzak eragin litzakeen unibertsitate-jardueraren emaitzak.

Artículo 3.– Resultados de la actividad universitaria que den lugar a invenciones susceptibles de protección mediante títulos de propiedad industrial.

1.– Babesgarri izan litezkeen asmakuntzak eragin litzaketen unibertsitate-jardunaren emaitzak unibertsitatearenak izango dira, emaitzak lortu dituen pertsonari asmatzaile gisa merezi lukeen aintzatespena behar bezala eginik.

1.– Sin perjuicio del reconocimiento como inventor de la persona que los haya obtenido, los resultados de la actividad universitaria que den lugar a invenciones susceptibles de protección corresponderán a la Universidad.

2.– Unibertsitatean duen ikerkuntza-eginkizunaren ondorioz egindako asmakuntzen kasuan, irakaskuntza eta ikerkuntza-egitekoen eremuaren barrukoak izanik, pertsonal irakasle eta ikertzaileak, prestatzen ari den pertsonalak barne, eskubidea izango du etekinen atal bat jasotzeko, patenteen legeriak eta honako arautegi honek xedaturikoaren haritik.

2.– En el caso de las invenciones realizadas como consecuencia de su función de investigación en la universidad y que pertenezcan al ámbito de sus funciones docente e investigadora, el personal docente e investigador, incluido el personal en formación, tendrá derecho a participar en los beneficios en los términos establecidos por la legislación de patentes y la presente normativa.

4. artikulua.– Talde-lanak eta ordenagailu-programak.

Artículo 4.– Obras colectivas y programas de ordenador.

UPV/EHUri dagokio unibertsitatearen esparruan irakasle eta ikertzaileen partaidetzarekin burututako lan kolektibo (Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bateratuaren 8. artikuluan definituta) eta ordenagailu-programen jabetza intelektualari datxekien eskubideen titularitatea. Edozelan ere, aitortu egingo da irakasleen partaidetza.

Corresponderá a la UPV/EHU la titularidad de los derechos inherentes a la propiedad intelectual de las obras colectivas (definidas en el artículo 8 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual), así como de los programas de ordenador llevados a cabo con la participación del personal docente e investigador de la UPV/EHU en el ámbito de la Universidad. En todo caso, la participación del profesorado será reconocida.

5. artikulua.– UPV/EHUko pertsonalak burutu eta jabetza intelektualaren helburu daitezkeen bestelako lanak.

Artículo 5.– Otras obras objeto de propiedad intelectual realizadas por el personal de la UPV/EHU.

UPV/EHUri dagokio bere pertsonalak burutu dituen eta jabetza intelektualaren helburu izan daitezkeen gainerako lanak ustiatzeko eskubideen titulartasuna eta erabilera, baldin eta lan horiek euren ikerketa-jardueren ondorioz sortu edo garatu badira, kasuan kasu osatutako kontratu, komenio edo deialdian adierazitako baldintzen arabera.

Corresponderán a la UPV/EHU los derechos de explotación del resto de las obras objeto de propiedad intelectual realizadas por su personal, cuando sean resultado o se desarrollen con motivo de su actividad universitaria en los términos, en su caso, establecidos por el respectivo contrato, convenio o convocatoria de proyectos aplicable.

6. artikulua.– Ikasleek garatutako unibertsitate-lanak.

Artículo 6.– Trabajos universitarios desarrollados por estudiantes.

1.– Ikasleek unibertsitatean egindako lanetatik eratorritako jabetza intelektualaren eskubideen titulartasuna interesatuari beste inori ez dagokio, lan horiek egin aurretik lanen zuzendariarekin titulartasun partitua itundu eta aplikatuko diren ehunekoak zehaztu ez badira bederen.

1.– Salvo que previamente a su realización se pacte por escrito la titularidad compartida, determinando los porcentajes aplicables, la titularidad de los derechos de propiedad intelectual procedentes de trabajos desarrollados en el ámbito universitario por estudiantes corresponderá al interesado.

2.– Lan horien emaitzak ordenagailu-programak, datu-baseak edo patentatu daitezkeen asmakuntzak badira, ikasleak, proiektuan lanean hasi baino lehen, emaitza horiek ustiatzeko eskubideak unibertsitateari lagatzen dizkiola aitortzen duen dokumentu bat sinatu beharko du.

2.– En el supuesto de que dichas actividades dieran lugar a programas de ordenador, bases de datos o invenciones patentables, el alumno deberá firmar, con anterioridad al desarrollo del proyecto, un documento de cesión de los derechos de explotación derivados de aquéllos, a favor de la Universidad.

3.– Prestatzen ari den pertsonal bekadunaren kasuan, industri jabetza unibertsitateari dagokio eta honelaxe agertu beharko du kasuan kasuko deialdiak.

3.– En el supuesto de personal becario investigador en formación la propiedad industrial corresponde a la Universidad, debiendo figurar dicha previsión en la correspondiente convocatoria.

7. artikulua.– UPV/EHUri lotutako bestelako pertsonalaren emaitzen titularitatea.

Artículo 7.– Titularidad de los resultados de otro personal vinculado a la UPV/EHU.

Era berean, UPV/EHUrenak izango dira beste edozein erregimen edo beste edozein modutan UPV/EHUri loturiko bestelako pertsonalaren emaitzen titulartasuna, titulu honetako goragoko artikuluetan deskribatutako kasuetan, bestelako erabakia hartu ez bada eta V. eranskinean jasotako baldintzetan izan ezik.

También corresponde a la UPV/EHU la titularidad de los resultados de otro personal contratado bajo cualquier régimen o de otro modo vinculado a la UPV/EHU, en los supuestos descritos en los artículos anteriores del presente título, salvo acuerdo en contrario y en los términos recogidos en el anexo V.

8. artikulua.– Datu-baseen gaineko sui generis eskubidea.

Artículo 8.– Derecho sui generis sobre las bases de datos.

Nolanahi ere, UPV/EHUk, datu-baseen gain izan ditzakeen beste eskubide batzuez gainera, datu-base horien eduki guztia edo horren zati handi bat atera edo berrerabiltzea debekatzeko eskubidea izango du, baldin eta Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bateratuaren 133. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, unibertsitatearen ekimena izan bada eta unibertsitateak eduki horiek lortu, egiaztatu eta aurkeztera bideratutako inbertsio handiak egiteko arriskua bere gain hartu badu.

En todo caso, y con independencia de otros derechos que sobre las mismas pudiera obstentar, corresponderá a la UPV/EHU el derecho a prohibir la extracción y /o reutilización de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de las bases de datos conforme a la previsto al artículo 133 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en los casos en los que la Universidad haya tomado la iniciativa y asumido el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su contenido.

III. TITULUA
TÍTULO III
BABESGARRI LITEZKEEN EMAITZEN GESTIOA ETA TRAMITAZIOA
GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE RESULTADOS

9. artikulua.– Lortutako emaitzen berri unibertsitateari ematea.

Artículo 9.– Comunicación a la Universidad de los resultados obtenidos.

1.– UPV/EHUko pertsonalak arloan eskumena daukan errektoreordetzari jakinarazi beharko dizkio jabetza intelektual edo industrialaren arauen babespean egon daitezkeen unibertsitate-jardueren emaitzak. Horretarako, arautegi honetako I. eranskinean agertzen diren eskaera eta memoria-ereduak erabiliko dira.

1.– El personal de la UPV/EHU deberá comunicar al Vicerrectorado competente por razón de la materia los resultados de la actividad universitaria susceptibles de protección mediante las normas de propiedad intelectual o industrial. A tal efecto, se emplearán los modelos de solicitud y memoria que se adjuntan como anexo I de esta Normativa.

2.– II. tituluan aurreikusitako unibertsitate-titulartasuna ematen den kasuetan, emaitzak lortzen dituztenek bete beharko dituzte kasuan kasuko eskaera orria eta memoria eta arloan eskumena daukan errektoreordetzara bidali beharko dituzte ahalik eta azkarren, gutxienez honako hauek adieraziz:

2.– En los supuestos de titularidad universitaria previstos en el Título II, quienes obtengan los resultados deberán cumplimentar la solicitud y memoria correspondiente remitiéndolas al Vicerrectorado competente por razón de la materia a la mayor brevedad posible y haciendo constar, al menos:

a) Lortutako emaitzaren izenburua eta deskripzioa,

a) el título y descripción del resultado obtenido,

b) Hitz esanguratsuak, betiere ingeleseko bertsioarekin batera,

b) palabras clave, aportando en cualquier caso su versión en inglés,

c) Babes litekeen emaitzaren garapen-maila,

c) grado de desarrollo del resultado registrable,

d) Emaitzak ustiatzeko enpresekin egindako kontaktuak, baldin badaude,

d) contactos con empresas establecidos, en su caso, para su explotación,

e) Titulartasun partitua, egotekotan,

e) titularidad compartida, en su caso,

f) Erlazionatutako argitalpen edo proiektuei buruzko datuak,

f) datos de publicaciones o proyectos relacionados,

g) Emaitzen hartzaile izango diren aplikazio industrial eta produkzio sektoreak, baldin badaude.

g) en su caso, aplicaciones industriales y sectores productivos a los que va dirigido.

3.– Eskaera jaso eta hiru hilabeteko gehienezko epean eta kasuan-kasuan eskatutako txostenen arabera, Errektoreordetzak eskaera ebaluatu eta inskribatzeko edo erregistratzeko eskatuko du bideragarria eta egokia baldin bada.

3.– En el plazo máximo de tres meses a contar desde la recepción de la solicitud, y a la vista de los informes, en su caso, solicitados, el Vicerrectorado evaluará la solicitud, acordando solicitar su inscripción o registro si resulta viable y oportuno.

4.– Epe hori bukatutakoan, errektoreordetzak, aurkako erabaki motibaturik ez balego, unibertsitateari dagozkion jabetzak edo eskubideak laga ahal izango dizkie emaitzak lortu zituztenei eta ustiapen-lizentzia ez-esklusibo, besterenezin eta doakoa beretzat gorde ahalko du jabetza industriala dagoen kasuetan. Unibertsitateak, edonola ere, ustiapenetik eratorritako onuretan parte izateko eskubidea izango du, erabakian zehaztutako ehunekoaren arabera.

4.– Transcurrido dicho plazo, el Vicerrectorado procederá, salvo resolución motivada en contrario, a la cesión de las propiedades o derechos que correspondan a la Universidad a favor de quienes habiendo obtenido los resultados así lo soliciten, pudiendo reservarse una licencia no exclusiva, intransmisible y gratuita de explotación en los supuestos de propiedad industrial. La Universidad tendrá en cualquier caso derecho a participar en los beneficios que de la explotación se obtengan, en el porcentaje determinado en la Resolución.

Aipatutako lizentzia eta onuretan parte izatea, biak ere, ahal den heinean, jabetza intelektualaren eskubideen lagapenaren arabera jasoko dira.

Tanto la mencionada licencia como la participación en los beneficios se contemplarán, en la medida de lo posible, respecto de la cesión de derechos de propiedad intelectual.

10. artikulua.– Emaitzak edo eskubideak erregistroan inskribatzea.

Artículo 10.– Inscripción en el registro de los resultados o derechos.

1.– Erregistroan inskribatzeko eskaera egiteko prozesuan egileek arloan eskumena daukan errektoreordetzaren aholkularitza eta babesa izango dute eta berarekin lan egingo dute zehaztuko diren baldintzetan.

1.– En el proceso de solicitud de inscripción en el registro, sus autores contarán con la asesoría y apoyo del Vicerrectorado competente por razón de la materia, con el cual colaborarán en los términos que se establezcan.

2.– Unibertsitate-jardueren emaitzak Jabetza Intelektualaren Erregistro Orokorrean aurkeztu behar diren kasuetan, egilea bera izango da aurkezteko ardura izango duena. Tramite hauek burutu ahal izateko, egilearekin batera, arloan eskumena daukan errektoreordetzako ordezkari bat izango dute lagun erregistro horretan, ustiatzeko eskubideak unibertsitatera eskualdatze aldera, arautegi honen II. eranskinean zehaztutako baldintzei jarraiki.

2.– En el caso de resultados de la actividad universitaria que hayan de presentarse ante el Registro General de la Propiedad Intelectual, la persona responsable de la presentación será el autor o autora. Para la realización de estos trámites, los autores o autoras contarán con la presencia en dicho Registro del representante del Vicerrectorado competente por razón de la materia a fin de traspasar los derechos de explotación a la Universidad, en los términos recogidos en el anexo II de esta Normativa.

3.– Patenteen eta Marken Bulegoko inskripzioa UPV/EHUk egingo du ofizioz, kasuan kasu, agenteen bitartez.

3.– La inscripción en la Oficina de Patentes y Marcas se realizará de oficio por la UPV/EHU, en su caso, mediante los agentes correspondientes.

11. artikulua.– Babesa beste herrialde batzuetara hedatzea.

Artículo 11.– Extensión de la protección en otros países.

Behar izanez gero, UPV/EHUk, bere kabuz edo, tokiko legediak hala eskatzen badu, emaitzak lortu dituztenen bitartez, babesa egokitzat jotzen dituen beste herrialde batzuetara hedatzeko eskatu ahalko du. Unibertsitateak hedapen hori ez eskatzea erabakitzen badu, eskubide hori emaitzak lortu dituztenei laga ahalko die.

La UPV/EHU por sí misma o mediante quienes hubieran obtenido los resultados, en el caso de que la legislación local así lo exija, podrá extender, si procede, la solicitud de la protección en los países que considere oportuno. Cuando la Universidad decida no ejercer esta extensión, podrá ceder este derecho a quienes hubieran obtenido los resultados.

12. artikulua.– Sekretu-bermea eta emaitzak argitaratzeko mugak.

Artículo 12.– Garantía de secreto y límites a la publicación de los resultados.

1.– Arloan eskumena daukan errektoreordetzak tramitatu nahi diren emaitzen sekretutasuna bermatzeko beharrezko segurtasun-elementuak izango ditu eskura emaitza horiek Erregistro Bulegoan aurkeztu arte.

1.– El Vicerrectorado competente por razón de la materia dispondrá de los elementos de seguridad necesarios para garantizar el secreto de los resultados, respecto de los que se solicite su tramitación, hasta la presentación en la Oficina del Registro.

2.– Tramitazio-prozesuan babesgarri daitezkeen emaitzen sekretutasuna bermatze aldera, emaitzok ezin izango dira argitaratu, ezta kongresu, jardunaldi edo bileretan aurkeztu, ezta beste edozein publizitate metodoren bitartez hedatu ere, arloan eskumena daukan errektoreordetzaren onespenik gabe, inskribatzeko eskaera aurkeztu eta hurrengo hiru hilabeteen barruan.

2.– Con el fin de garantizar durante la tramitación el secreto de los resultados susceptibles de protección, éstos no podrán ser objeto de publicación, ni de presentación en congresos, reuniones, jornadas o de difusión por otro medio de publicidad, sin el visto bueno del Vicerrectorado competente por razón de la materia, durante los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud de inscripción.

13. artikulua.– UPV/EHUk emaitzak ustiatu eta komertzializatzea.

Artículo 13.– Explotación y comercialización por la UPV/EHU.

1.– UPV/EHUk, emaitzen titularra den heinean, emaitzon ustiapen eta komertzializazioa bermatzeko beharrezko ekintzak burutu beharko ditu Estatu zein nazioarteko mailan, ezarritako epeen barruan, bere kabuz edo baimendutako pertsona, erakunde edo lotura-agentzia baten bitartez.

1.– La UPV/EHU, como titular del resultado, deberá desplegar la actividad oportuna para garantizar la explotación o comercialización del mismo en los plazos establecidos, bien por sí misma o por persona, entidad o agencia de enlace autorizada, mediante su ejecución en el territorio del Estado o internacionalmente.

2.– Horretarako, UPV/EHUk, egokia baderitzo, kanpoko zerbitzu profesionalak eduki ahalko ditu, erregistra daitekeen emaitzaren ustiapen eta onuren jarraipen eta kontrol egokia bermatze aldera.

2.– A tal efecto, la UPV/EHU podrá contar, si lo estima conveniente, con servicios profesionales externos, con objeto de garantizar un correcto seguimiento y control de la explotación y beneficios del resultado registrable.

14. artikulua.– Ustiapena eskualdatu edo lagatzea.

Artículo 14.– Transmisión o cesión de la explotación.

1.– Gobernu-Kontseiluak babesgarri izan daitezkeen emaitzak ustiatzeko eskubideak emaitzok komertzializatzeko interesa dutenei eman edo lagatzea erabaki ahalko du komertzializazioa egingo den herrialdeetan, UPV/EHUk emaitzen titulartasuna duen kasuetan betiere. Horretarako ezaugarriak eta baldintzak akordio bidez zehaztuko dira.

1.– El Consejo de Gobierno podrá acordar la transmisión o cesión de los derechos de explotación sobre resultados susceptibles de protección de los que la UPV/EHU sea titular a los interesados en su comercialización, respecto del o de los países en que la misma vaya a tener lugar. El acuerdo determinará las características y condiciones de la misma.

2.– Era berean, Gobernu-Kontseiluaren akordioz, UPV/EHUk egoki deritzon ustiapen-lizentzia kopurua laga ahal izango du doan, gizaldeko ekintzak burutzeko bada. Ekintza horiek Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza-Batzordeak beharrezkotzat jotzen dituen txosten eta dokumentuen bidez egiaztatu beharko dira. Edonola ere, unibertsitateak emaitzak ustiatzeko eskubidea beretzat gordeko du.

2.– Igualmente, por acuerdo del Consejo de Gobierno, la UPV/EHU podrá ceder cuantas licencias de explotación estime conveniente de forma gratuita, siempre que ésta se destine y utilice para fines humanitarios, los cuales deberán estar suficientemente acreditados mediante los informes y documentación que la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación considere pertinentes, reservándose en todo caso la Universidad el derecho de explotación.

15. artikulua.– Onurak banatzea.

Artículo 15.– Distribución de beneficios.

1.– Emaitzak lortu dituztenek eskubidea izango dute onuretan parte izateko, hau da, guztizko diru-sarreren eta gastuen arteko diferentzian. Onura horiek ez dute soldata izaerarik izango. Onurak banatzeko, Patenteen martxoaren 20ko 11/1986 Legean xedatutakoa hartuko da aintzat, eta dagokionean, urtarrilaren 18ko 55/2002 Errege Dekretua, ikerketa-erakunde publikoetan egin eta babesgarri litezkeen asmakuntzak ustiatu eta lagatzeari buruzkoa, edo hura ordezkatuko duen legeria.

1.– Quienes hubieran obtenido los resultados tendrán derecho a participar en los beneficios, esto es, en la diferencia entre los ingresos y gastos totales, que no tendrán carácter salarial. Su tratamiento se realizará conforme a la dispuesto por la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes, y, en su caso, el RD 55/2002, de 18 de enero, sobre la explotación y cesión de resultados susceptibles de protección realizadas en los entes públicos de investigación o la normativa que la sustituya.

2.– UPV/EHUk ustiapenetik lortzen dituen onurak honela banatuko dira: onuren % 20 unibertsitatearentzat izango da, honek emaitzak erregistratu eta zabaldu, administratu eta babestu, eta promozionatu eta komertzializatu ditzan; % 10 jarduerak burutzen dituen sail, institutu edo nortasun juridikorik ez duen egitura edo erakundearentzat; eta % 60 emaitzak lortu zituztenentzat.

2.– Los beneficios que obtenga la UPV/EHU de la explotación se distribuirán de la forma siguiente: 20% para la Universidad, que lo invertirá en los gastos de registro y extensión, administración y protección, promoción y comercialización de los mismos, 10% para el Departamento, Instituto, centro, estructura o entidad sin personalidad jurídica en que se desarrolle la actividad y el 60% a quienes lo obtuvieron.

3.– Gelditzen den % 10a Errektoregoak erabiliko du euren izaeragatik kanpoko finantzazio gutxien jasotzen duten arloetan banatzeko, UPV/EHUko Estatutuen 315. artikulua garatzeko onartutako arautegian xedatutakoaren arabera.

3.– El Rectorado empleará el 10% restante con criterios redistributivos en aquellas áreas que, por su propia naturaleza, resulten menos beneficiadas en la captación de financiación externa, conforme a lo dispuesto por la regulación aprobada en aplicación de la Normativa de desarrollo del artículo 315 de los Estatutos de la UPV/EHU.

4.– Artikulu honetako 1. puntuan jasotako eskubideari osorik edo zati batean uko egiten dietenek unibertsitate-aitorpen berezia jasoko dute UPV/EHUren eskutik.

4.– La renuncia, en todo o en parte, de los derechos contemplados en el número 1 del presente artículo, será objeto de especial reconocimiento universitario por parte de la UPV/EHU.

16. artikulua.– Lagapen-hartzailearen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones del cesionario.

1.– UPV/EHUk jabetza industrial edo intelektuala ustiatzeko eskubidea lagatzen badu, ustiapen-lizentzia ez-esklusibo, besterengarri eta doakoa beretzat gordez, lagapen-hartzaileak bere gain hartuko ditu ustiatzeko betebeharrak. Betebehar horiek bete ez direlako beste pertsona edo erakunde batek erregistratu daitekeen emaitzaren gaineko derrigorrezko lizentzia lortzen badu UPV/EHUri kalte-ordaina eman beharko zaio honek bere ondarean izandako kalte eta galerengatik, indarrean dagoen legeriari jarraiki.

1.– Cuando la UPV/EHU haya cedido sus derechos de explotación sobre la propiedad industrial o intelectual, reservándose una licencia no exclusiva, transferible y gratuita de explotación, la persona cesionaria asumirá las obligaciones de explotación, quedando obligada a indemnizar a la UPV/EHU por los daños y perjuicios que ésta sufra en su patrimonio si, como consecuencia del incumplimiento de dichas obligaciones, otra persona o entidad obtuviera una licencia obligatoria sobre el resultado registrable de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en la materia.

2.– Aurkakorik itundu ezean, lagapen-hartzaileak ezin izango dizkie hirugarren batzuei laga unibertsitateak berari lagatzearen ondorio diren eskubideak. Aurrekoa betetzen ez bada UPV/EHUk egindako lagapena baliogabetu egingo da eta baliogabetze horrek erregistratu daitekeen emaitzari dagokionez zehaztutako eran izango du eragina, ezin izango zaiolarik lagapenaren baliogabetzearen erantzuleari berriro laga.

2.– Salvo pacto en contrario, la persona cesionaria no podrá ceder, a su vez, a terceros los derechos derivados de la cesión por parte de la Universidad. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la anulación de la cesión realizada por la UPV/EHU, la cual podrá actuar en relación con el resultado registrable afectado en la forma establecida, sin que en ningún caso pueda ser cedido nuevamente a la persona causante de la anulación de la cesión.

17. artikulua.– Unibertsitateko erregistro espezifikoa.

Artículo 17.– Registro universitario específico.

1.– Arloan eskumena daukan errektoreordetzak UPV/EHUn izapidetzen diren jabetza industrial eta intelektuala babesteko eskaera guztien erregistro espezifiko bat izango du.

1.– El Vicerrectorado competente por razón de la materia llevará un registro específico de todas las solicitudes de protección de la propiedad industrial e intelectual que se tramiten en la UPV/EHU.

2.– UPV/EHUk erregistra daitekeen emaitza batean parte hartu badu eta emaitza hori babesteko eskaera egiten badu erakunde publiko edo pribatu batek, erakundeak eskaera horren kopia bat bidali beharko du aipatutako errektoreordetzara eta izapidetzea nola doan eta babesa emango zaion ala ez jakinarazi beharko du ahalik eta azkarren.

2.– En el caso de que sea una entidad pública o privada la que efectúe la solicitud de protección del resultado registrable en que participe la UPV/EHU, deberá remitir una copia de la misma al mencionado Vicerrectorado, así como informar a la mayor brevedad del estado de la tramitación y de la eventual concesión de la protección.

18. artikulua.– Babes litezkeen emaitzak beste estatu batzuetara hedatzearen ordainketak.

Artículo 18.– Pagos de las extensiones en otros Estados de los resultados susceptibles de protección.

1.– Babesgarri daitezkeen emaitzak beste Estatu batzuetara hedatzearen ordainketak, PCTak barne, emaitza horiek ustiatu nahi dituen enpresa edo erakundeak egingo ditu edo bestela, erakunde horrekin akordio batera iritsi beharko da ordainketen inguruan.

1.– De los pagos de las extensiones, incluyendo PCT-s, en otros Estados de los resultados susceptibles de protección se encargará la empresa o entidad que quiera explotarlos o se llegará a un acuerdo con esta entidad sobre dicho pago.

2.– Horretarako interesik duen enpresarik ez badago, arloan eskumena daukan Errektoreordetzak erregistratu daitekeen emaitza beste Estatu batzuetara hedatzea finantzatzeko moduak aztertuko ditu.

2.– En caso de no haber empresa interesada en ello, se estudiará desde el Vicerrectorado competente por razón de la materia la financiación de la extensión en otros Estados del resultado registrable.

19. artikulua.– Konfidentzialtasuna.

Artículo 19.– Confidencialidad.

1.– Arautegi honetako 14. artikuluan aurreikusitakoari kalterik egiteke, erregistratu daitekeen emaitza sortu duten unibertsitate-jardueretan parte hartu dutenek jarduera horiei dagokienez konfidentzialtasun printzipioa errespetatu beharko dute eta horretarako arautegi honen III. eranskinean agertzen den idatzia sinatu beharko dute.

1.– Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 14 de la presente Normativa, los participantes en la actividad universitaria generadora del resultado registrable están sujetos a confidencialidad sobre dichas actividades debiendo firmar para ello el escrito recogido en el anexo III de esta Normativa.

2.– Salbuespenezko beharrizan-egoeretan izan ezik, pertsona guztiei eskakizun bera ezarriko zaie arautegi honetan jasotako jarduerak aurrera eramaten dituzten laborategi eta eremuetan sartu behar dutenean. Ez da sartzeko baimenik emango Errektoreordetzak konfidentzialtasun-konpromisoa idatziz jaso arte.

2.– Dejando al margen situaciones excepcionales de necesidad, la misma exigencia de confidencialidad se impondrá a cuantos hayan de entrar en las dependencias y Laboratorios en los que se desarrollen las actividades contempladas en la presente normativa. La autorización de entrada sólo será efectiva cuando el compromiso escrito de confidencialidad conste en el Vicerrectorado.

IV. TITULUA
TÍTULO IV
DOKUMENTUEN EREDUAK
MODELOS DE DOCUMENTOS

20. artikulua.– Dokumentuen ereduak.

Artículo 20.– Modelos de documentos.

Arloan eskumena daukan errektoreordetzak arautegi honetan eranskin moduan datozen eredu normalizatuetan beharrezko moldaketak egingo ditu, moldaketa horien berri Gobernu-Kontseiluari emanez.

El Vicerrectorado competente por razón de la materia realizará las adaptaciones que resulten procedentes de los modelos normalizados de documentos que se adjuntan como anexos de esta normativa, informando de tal adecuación al Consejo de Gobierno.

Eranskin horiek arloan eskumena daukan errektoreordetzaren webgunean ere egongo dira eskuragarri.

Dichos anexos también estarán disponibles en la página web del Vicerrectorado competente por razón de la materia.

LEHENENGO XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Prestakuntzan ari den pertsonal ikertzaileari aplika dakiokeen estatutuz gaindiko arauak honako hauek dira:

La normativa supraestatutaria aplicable al personal investigador en formación está compuesta por:

– Urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege Dekretua, prestatzen ari diren ikertzaileen estatutua onesten duena.

– Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador en formación.

Jabetza intelektualerako erregimenari aplika dakiokeen estatutuz gaindiko arauak honako hauek dira:

La normativa supraestatutaria aplicable al régimen de propiedad intelectual está compuesta por:

– Apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretua, jabetza intelektualari buruzko legearen testu bateratua onesten duena, arlo honetan indarrean diren lege-xedapenak arautuz, argituz eta harmonizatuz.

– Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Industri jabetzaren erregimenari aplika dakiokeen maila goragoko arauak honako hauek dira:

La normativa de rango superior aplicable al régimen de propiedad industrial está compuesta por:

– Martxoaren 20ko 11/1986 Legea, asmakuntzen patente eta erabilgarritasun-ereduei buruzkoa.

– Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de invención y modelos de utilidad.

– Martxoaren 12ko 3/2002 Legea, urtarrilaren 17ko 3/2000 Legea aldatuz, landare-lorpenak babesteko erregimen juridikoari buruzkoa.

– Ley 3/2002, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 3/2000, de 17 d eenero, de Régimen Jurídico de la protección de las Obtenciones Vegetales.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

Arautegi honi ondoko eranskinak erantsi zaizkio:

Se incorporan a esta Normativa los siguientes anexos:

I. eranskina

Anexo I

Asmakuntza bati buruzko oroitidazkia idazteko jarraibideak.

Instrucciones para la redacción de la memoria de una Invención.

Asmakuntzak UPV/EHUn erregistratzeko eskaera.

Solicitud para el Registro de Invenciones en la UPV/EHU.

Asmakuntzaren oroitidazki zientifiko teknikoa.

Memoria Científico-Técnica de la Invención.

Eskaintza teknologikoari buruzko galdetegia.

Cuestionario de Oferta Tecnológica.

II. eranskina

Anexo II

Patenteen ustiapen-eskubideak lagatzeko kontratua eta laguntza teknikoa.

Contrato de Cesión de Derechos de Explotación de una Patente y Asistencia Técnica.

III. eranskina

Anexo III

Konfidentzialtasun-hitzarmena.

Acuerdo de Confidencialidad.

IV. eranskina

Anexo IV

Eskaintza teknologikoari buruzko galdetegia.

Cuestionario de Oferta tecnológica.

V. eranskina

Anexo V

UPV/EHUko langile edo funtzionarioak ez diren eta UPV/EHUko ikastegi batean egonaldi bat egiteko edo UPV/EHUn jabetza industrial edo intelektualaren titulua eskatzeko asmoa duten pertsonek sinatu beharreko dokumentua.

Documento para firmar por todas las personas con las que no existe una relación laboral o de Funcionario y vayan a realizar una estancia en un Centro de la UPV/EHU o solicitar un Título de Propiedad Industrial o Intelectual en la UPV/EHU.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indargabetuta geratzen da patenteei buruzko arautegia, Gobernu Batzarrak 1989ko maiatzaren 11n onartutakoa, bai eta arautegi honi kontrajartzen zaizkion gainerako guztiak ere.

Queda derogada la Normativa sobre patentes aprobada por la Junta de Gobierno de 11 de mayo 1989, así como cualquier otra que se oponga a la presente Normativa.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Arautegi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta egun horretan bertan sartuko da indarrean.

La presente Normativa entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

I. ERANSKINA
ANEXO I
ASMAKUNTZARI BURUZKO MEMORIA EGITEKO JARRAIBIDEAK
INSTRUCCIONES PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA DE UNA INVENCIÓN

I. ASMAKUNTZAREN IZENBURUA

I. TÍTULO DE LA INVENCIÓN

Izenburu hau asmakuntzari buruzko ideia bat emateko da; argia eta laburra izan behar da eta ez ditu asmakuntzaren ezaugarriak aipatu behar.

Este título, facilitará una idea de la invención, debe ser claro y conciso sin hacer referencias a sus cualidades.

(gehienez 10 hitzetan idaztea gomendatzen da)

(Extensión máxima recomendada 10 palabras)

II. TEKNIKAREN SEKTOREA

II. SECTOR DE LA TÉCNICA

Asmakuntza teknikoa zein arlo zientifiko edo teknikori dagokion (kimika, farmazia, zeramika, teknologia fisikoa, nekazaritza, etab.) eta zein jarduera-sektoretan aplikatuko litzatekeen (…-(r)entzako katalizatzaileak, …-(r)entzako produktu fitosanitarioak, …-(r)entzako dispositibo elektronikoak, etab.) adierazi behar da.

Se deben especificar el área científica o técnica a la que corresponde la invención técnica (química, farmacéutica, cerámica, tecnología física, agricultura, etc.) y el Sector de Actividad en el que se aplicaría la invención (catalizadores para…, producto fitosanitario para…, dispositivo electrónico para…, etc.

(gehienez 10 lerrotan idaztea gomendatzen da)

(Extensión máxima recomendada 10 líneas)

II. TEKNIKAREN EGOERA

III. ESTADO DE LA TÉCNICA

Atal honetan momentura arteko egoera zein den eta erregistratu nahi den asmakuntzak zein berrikuntza dakarren azalduko da. Lehenagoko teknikaren egoeraren berri ematen duten eta gaiari buruz ezagutzen diren bibliografia-dokumentu edo patente guztiak zerrendatu behar dira. Publikazioen kasuan, idazlearen izena, aldizkaria, data eta orrialde edo lerroak ere adierazi beharko dira.

Este apartado presenta el estado del arte hasta la fecha y permite definir la novedad de la invención que se solicita registrar. Se debe hacer una relación de todos los documentos, bibliográficos o de patentes que reflejen el estado de la técnica anterior y que se conozcan sobre el tema. En el caso de publicaciones se deberá citar entre otros el autor, revista, fecha e incluso página o líneas.

(gehienez BI orrialde idaztea gomendatzen da)

(Extensión máxima recomendada dos páginas)

IV. ASMAKUNTZAREN DESKRIPZIOA

IV. DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Asmakuntza berritzaile egiten duten elementuak barne hartzen dituen deskripzio erraza eta osoa egin behar da. Gaiari buruz batez besteko ezagutzak dituen aditu batek ulertu eta erreproduzitzeko modukoa izan behar da.

Debe ser redactada de forma sencilla y completa y contener los principales elementos que hacen novedosa la invención. La norma es que un experto medio en la materia pueda comprenderla y reproducirla.

(gehienez BI orrialde idaztea gomendatzen da)

(Extensión máxima recomendada dos páginas)

IV-A. Sarrera

IV-A. Preámbulo

Asmakuntzaren berritasuna bermatzeko, planteatutako arazo teknikoa era ulerterrazean azaldu behar da; ondoren, arazoaren irtenbidea deskribatu behar da, asmakuntza teknikaren egoerarekin alderatuta definituz, bai eta asmakuntzaren abantailak edo desberdintasunak aurkitu diren dokumentuekin alderatuta azalduz.

Para asegurar la novedad de la invención se debe hacer una comprensible redacción del problema técnico planteado, a. continuación se debe describir la solución al problema, definiendo la invención respecto al estado de la técnica así como las ventajas o diferencias de la invención respecto a los documentos que se han.

(gehienez 10 lerrotan idaztea gomendatzen da)

(Extensión máxima recomendada 10 líneas )

IV-B. Asmakuntzaren azalpena

IV-B. Explicación de la invención

Asmakuntzaren edukiari buruzko azalpen orokor eta laburra izango da, planteatzen den arazo teknikoa ulertzea posible egingo duena, bai eta arazoari emango zaion irtenbidea ere. Behar izanez gero, lehenagoko teknikaren aldean asmakuntzaren abantailak zeintzuk diren ere adieraziko da.

Debe ser redactado de forma general y resumida el contenido de la invención, para que permita la comprensión del problema técnico planteado, así como la solución al mismo, indicándose, en su caso, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior.

(gehienez 10 lerrotan idaztea gomendatzen da)

(extensión máxima recomendada 10 líneas )

IV-C. Irudien edukiaren deskripzio laburra

IV-C. Breve descripción del contenido de las figuras

Atal hau aukerakoa da eta asmakuntzaren aurkezpenean figura eta irudiak erabili edo ez erabiltzearen araberakoa izango da. Aurkezpena identifikatzeko erabiltzen diren figurak deskribatu behar dira labur-labur.

Campo opcional condicionado al uso o no de figuras y dibujos en la presentación de la invención. Deben describirse brevemente las figuras que se utilizan para la identificar la invención.

(gehienez 10 lerrotan idaztea gomendatzen da)

(Extensión máxima recomendada 10 líneas )

IV-D. Asmakuntzaren deskripzio zehatza

IV-D. Descripción detallada de la invención

Asmakuntzaren helburua zein den azaldu behar da, datu orokor eta espezifiko gehiago emanez, gaiari buruz aditua den pertsona batek asmakuntza berregiteko moduan. Parametroak edo ezaugarriak deskribatzen badira, "…baino gutxiago", "…baino gehiago", eta abar bezalako balio tarteak edo esamoldeak erabili behar dira beti. Horrez gain, irudi eta grafikoen deskripzio zehatza eta balizko aplikazio industriala ere sartu behar dira.

Contiene el objeto de la invención, aportando más datos, generales y específicos, que permitan reproducir la invención a un experto en la materia. En el caso de definición de parámetros o características se deben utilizar siempre márgenes de valores o expresiones como "al menos de…", "más de …", etc. Así mismo se deben incluir la descripción detallada de los dibujos y gráficos utilizados y la aplicación industrial potencial.

(gehienez orrialde BAT idaztea gomendatzen da)

(extensión máxima recomendada una página)

V. ASMAKUNTZA NOLA EGITEN DEN ERAKUSTEKO ADIBIDEA

V. EJEMPLO DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN

Aurreko atala osatzen duen adibide bat agertu behar da gutxienez, adituari patentea erreproduzitzeko aukera emango diona. Adibideak asmakuntzaren deskribapenari jarraitu behar dio eta beharrezko parametroak zehaztu behar ditu. Adibideak asmakuntza nolakoa den erakusten du baina ez du zertan asmakuntza gauzatzeko erarik egokiena izan behar. Ez dago zertan norberaren ezagutza ekarri, patentea erreproduzitzeko beharrezkoa ez baldin bada.

Debe aportarse por lo menos un ejemplo que cumplimente el apartado previo y que permita al experto la reproducción de la patente. El ejemplo debe seguir la descripción de la invención concretando los parámetros necesarios. El ejemplo es ilustrativo de lo que es la invención, pero no tiene porqué ser el modo de realización óptimo. No hace falta aportar Know-how propio si no es necesario para la reproducción de la patente.

(gehienez orrialde BAT idaztea gomendatzen da)

(extensión máxima recomendada una página)

VI. ERREBINDIKAZIOAK

VI. REIVINDICACIONES

Errebindikazio bakar bat edo gehiago egon daitezke. Orokorrean errebindikazio nagusi bat egon ohi da, menpeko zenbait errebindikazio dituena, eta babestu nahi diren ezaugarri gehigarriak edo zehatzagoak behar dituena. Errebindikazioen edukiak memoriaren edukiarekin bat etorri behar du: ezin dira memorian deskribatu ez diren gauzak errebindikatu. Hori dela eta, aurreko atalak zehatzak izan behar dira.

Las reivindicaciones pueden ser una o varias. Generalmente se habla de una reivindicación principal y de varias dependientes de la principal, que precisa características adicionales o más concretas que se pretenden proteger también. El contenido de las reivindicaciones debe ser congruente con el contenido de la memoria, no pueden ser reivindicadas cosas no descritas en la memoria por lo cual los anteriores apartados deben ser precisos.

(gehienez orrialde BAT idaztea gomendatzen da)

(extensión máxima recomendada una página)

VI-A. Errebindikazioen sarrera

VI-A. Preámbulo de las Reivindicaciones

Asmakuntzaren objektua eta teknikaren egoera osatzen duten ezaugarri teknikoak adierazi behar dira. Askotan, sarrera hau "Asmakuntzaren izenburua" deritzonarekin bat dator eta izenburu horrek osatzen du soilki.

Se debe indicar la designación del objeto de la invención y las características técnicas que forman parte del estado de la técnica. En muchos casos, este preámbulo coincide y está exclusivamente formado por el "Título de la invención".

(gehienez 10 lerrotan idaztea gomendatzen da)

(Extensión máxima recomendada 10 líneas)

VI-B. Errebindikazioen karakterizazioa

VI-B. Caracterización de las Reivindicaciones

Babestu nahi den asmakuntzaren ezaugarri teknikoak jaso behar ditu eta horretarako honako esamoldeak erabili ohi dira: "…-k bereizten du" edo "…bereizgarri nagusiak … dira" Zehatzak izan behar dira eta zenbakiak jarri behar zaizkie.

Suele redactarse mediante las expresiones "… caracterizado en …" o "… caracterizada por …", y debe contener las características técnicas de la invención que se quiere proteger. Deben ser precisas y suelen ir numeradas.

(gehienez 20 lerrotan idaztea gomendatzen da)

(Extensión máxima recomendada 20 líneas)

VII. IRUDIAK EDO FIGURAK

VII. DIBUJOS O FIGURAS

Memoriaren 4. atalean aipatzen diren irudi, figura, diagrama eta antzerakoak erantsi behar dira. Ezin da inolako testurik sartu figuretan, irudiak ulertzeko beharrezkoak diren hitzen kasuan izan ezik, hala nola, "lurruna", "ura", "zabalik", "AB lerroaren araberako mozketa" edo antzekoak. Prozedura baten aldiak edo diagramak iruditzat hartzen dira. Ez dira irudiak, argazkiak edo erreproduzitzeko zailak diren beste euskarri batzuk erantsi behar. Irudien lerro eta trazuak sendoak, behar bezain trinkoak eta ondo mugatutakoak izan beharko dira, kolore edo tenperarik gabe.

Se adjuntan los dibujos, figuras, diagramas, etc, a los que se hace referencia en el apartado 4 de la memoria. No se permite la inclusión de ningún texto en las figuras, solo se admiten palabras dentro de las figuras que sean esenciales para la comprensión de los dibujos, como por ejemplo, "vapor", "agua", "abierto", "corte según AB" o similares. Las etapas de un procedimiento o los diagramas son considerados como dibujos. No se deben incluir como dibujos, fotografías u otros soportes que sean de difícil reproducción. Los dibujos deberán ser ejecutados en líneas y trazos consistentes, suficientemente densos y bien delimitados, sin colores ni "aguados"

(gehienez orrialde BAT idaztea gomendatzen da)

(Extensión máxima recomendada una página)

Dokumentu hau betetakoan, bidali mesedez UPV/EHUko patenteen eskaera orriarekin batera honako helbide honetara:

Una vez cumplimentado, por favor, remita este documento junto con el impreso de Solicitud de patentes en la UPV/EHU a:

Enpresekiko Harremanetako Zuzendaritza

Dirección de Relaciones con la Empresa

Ikerketako Errektoreordetza

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN

Errektoregoaren eraikina

Edificio Rectorado

Telefonoa:94 601 21 08

Teléfono: 94 601 21 08

relacionesempresa@lg.ehu.es

relacionesempresa@lg.ehu.es.

UPV/EHUn ASMAKUNTZAK ERREGISTRATZEKO ESKAERA ORRIA

SOLICITUD PARA EL REGISTRO DE INVENCIONES EN LA UPV/EHU

I.– ASMAKUNTZAREN IZENBURUA

I.– TÍTULO DE LA INVENCIÓN

II.– DATU-BASEETAN BILAKETAK EGITEKO HITZ ESANGURATSUAK

II.– PALABRAS CLAVE PARA BÚSQUEDAS EN BASES DE DATOS:

III.– ASMATZAILE KOORDINATZAILEA

III.– INVENTOR o INVENTORA COORDINADORA

NAN:	Abizenak: 	Izena:

DNI:	Apellidos: 	Nombre:

Ikastegia:	Saila:

Centro:	Departamento:

Telefono zenbakia: 	Fax zenbakia:	E-maila:

Teléfono: 	Fax:	E-mail:

IV.– ASMAKUNTZAREN HELBURUA

IV.– OBJETO DE LA INVENCIÓN

Definitu zein motatako asmakuntza den	Dagokiona markatu

Definir de qué tipo es la invención que desea	Marcar lo que corresponda

Produktu berria ("produktu" hitza zentzu orokorrean ulertuta)	

Un nuevo producto (considerar "producto" en sentido general)	

Asmakuntza prozedura berria	

Un nuevo procedimiento de invención	

Existitzen den produktu baten hobekuntza	

Mejora de un producto existente	

Existitzen den prozesu baten hobekuntza	

Mejora de un proceso existente	

Ideia bat	

Una idea	

Zerbitzu berria edo hobetutakoa	

Un servicio nuevo o mejorado	

V.– TITULARRAK (*)

V.– TITULARES (*)

Erakundeen izenak	IFK	Jabetzaren edo 	Kontratu-

Nombre de las Entidades	CIF/	Porcentaje de 	¿Existe

		ikerketaren 	dokumenturik

		propiedad 	Documento

		partaidetzaren 	ba al dago?

		o participación 	Contractual?

		ehunekoa

		en la investigación	

	BAI	EZ

	SÍ	NO

Euskal Herriko 	Q4818001B		XXXXXXX	XXXXXXXX

Universidad 	Q4818001B		XXXXXXX	XXXXXXXX

Unibertsitatea	

del País Vasco

(UPV/EHU)	

(UPV/EHU)

				

				

				

				

				

				

				

				

				

				

				

				

GUZTIRA	XXXXXXX	XXXXXXX

TOTAL	XXXXXXX	XXXXXXX

(*) Patentearen titularrak asmakuntza sortzea ekarri duen ikerketan parte hartu duten erakundeak dira, edo ikerketa-prozesuaren garapena arautu duen kontratuaren bidezko lotura izan dutenak.

(*) Los titulares de la patente son las entidades que han participado en la investigación que ha dado origen en la invención o han tenido una relación contractual establecida dentro la cual se ha desarrollado el proceso de investigación.

VI.– UPV/EHUko asmatzaileak

VI.– Inventores o Inventoras UPV/EHU

Zk.	Abizenak eta izena:	NAN:	Saila / Institutua 	 Kategoria	Partaidetza-	Sinadura

N.º	Apellidos, Nombre	DNI	Departamento/	 Categoría 	% de 	Firma

				(1)	ehunekoa (2)

			instituto 	Profesional (1)	participación (2)

1						

1						

2						

2						

3						

3						

4						

4						

5						

5						

6						

6						

7						

7						

	GUZTIRA					XXXXXXX

	TOTAL					XXXXXXX

(1) Katedraduna (K); irakasle titularra (IT); irakasle elkartua (IE); irakasle eta ikertzaileak (II); administrazio eta zerbitzuetako pertsonala (AZP); bekaduna (B).

(1) Catedrático o Catedrática (C); Profesora o Profesor Titular (PT); Profesor o Profesora Asociada (PA), Personal Docente e Investigador (PDI), Personal de Administración y Servicios (PAS), Becario o Becaria (B).

(2) Asmakuntza ekarri duen ikerketan pertsona jakin batek egindako ekarpenaren arabera kalkulatzen da.

(2) Se define mediante la aportación de la persona concreta en la investigación que ha llevado a la invención.

VII.– Beste erakunde batzuetako asmatzaileak

VII.– Inventoras o Inventores de otras Entidades

Zk.	Abizenak eta izena:	NAN:	Saila / Institutua 	 Erakundea	Partaidetza-	Sinadura

N.º	Apellidos, Nombre	DNI	Departamento/	 Entidad	% de 	Firma

					ehunekoa (3)

			instituto 		participación (3)

1						

1						

2						

2						

3						

3						

4						

4						

5						

5						

6						

6						

7						

7						

	GUZTIRA					XXXXX

	TOTAL					XXXXX

(3) Asmakuntza ekarri duen ikerketan pertsona jakin batek egindako ekarpenaren arabera kalkulatzen da.

(3) Se define mediante la aportación de la persona concreta en la investigación que ha llevado a la invención.

Data: ……………………………………an, 200….(e)ko ……………………(a)ren …...(e)an.

Fecha: En .............................................., a............ de.............................. de 200...

Sin.:	O.E.

Fdo.: 	VºBº

Asmatzaile koordinatzailearen sail edo institutuaren helbidea

Inventor o Inventora Coordinador Dirección del Departamento/Instituto del Inventor coordinadora

MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LA INVENCIÓN

ASMAKUNTZAREN MEMORIA ZIENTIFIKO ETA TEKNIKOA

VIII.– ORIGEN Y NOVEDAD DE LA INVENCIÓN

VII.– ASMAKUNTZAREN JATORRIA ETA BERRITASUNA

VII.– A. La invención es resultado de

VIII-A. Asmakuntza honakoen emaitza da:

	Código	Marcar lo que corresponda

	Kodea	Dagokiona markatu

Un proyecto de investigación individual		

Ikerketa-proiektu indibidual batena		

Un contrato de investigación		

Ikerketa-kontratu batena		

Un proyecto de Investigación con participación empresarial		

Enpresen partaidetza izan duen ikerketa-proiektu batena	 	

Otros (especificar)		

Beste batzuena (zehaztu):		

VIII-B. La invención se considera nueva porque

VIII-B. Asmakuntza berria da honako arrazoiengatik:

	Marcar lo que corresponda

	Dagokiona markatu

Ez No se ha encontrado nada igual en bancos de datos de patentes	

Ez delako patenteen datu-bankuetan horrelakorik aurkitu.	

No se ha encontrado nada igual en la bibliografía científica consultada	

Ez delako kontsultatutako bibliografian horrelakorik aurkitu.	

No se ha encontrado nada igual en un informe de búsqueda completo	

Ez delako bilaketa-txosten oso baten horrelakorik aurkitu.	

No se ha encontrado nada igual en bancos de datos de patentes	

Ez delako patenteen datu-bankuetan horrelakorik aurkitu.	

VIII-C. Novedad de la invención

VIII-C. Asmakuntzaren berritasuna

Deben especificarse cuáles son los productos alternativos a su invención que ya existen en el mercado actualmente y las ventajas técnicas que tiene la invención respecto a otros productos.

Dagoeneko gaur eguneko merkatuan dauden zure asmakuntzaren ordezko produktuak zeintzuk diren zehaztu eta asmakuntzak beste produktu batzuekiko dituen abantaila teknikoak adierazi behar dira.

(Extensión máxima recomendada una página)

(gehienez orrialde bat idaztea gomendatzen da)

VIII-D. Grado de difusión de la invención

VIII-D. Asmakuntzaren hedapen-maila

En caso de que se haya difundido la invención o parte de ella debe especificarse en qué circunstancias y se deben indicar los medios por los que esto se ha hecho (libros, artículos, tesis, etc.)

Asmakuntza osotasunean edo zati batean hedatu bada, zein egoeratan egin den zehaztu eta zein bide erabili den (liburuak, artikuluak, tesiak, etab.) adierazi behar da.

(Extensión máxima recomendada una página)

(gehienez orrialde BAT idaztea gomendatzen da)

IX.– DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

IX.– ASMAKUNTZAREN DESKRIPZIOA

Describir en breves líneas el objeto de la invención, en qué consiste, qué problema técnico resuelve y qué ventajas aporta respecto al estado de la técnica actual.

Lerro bakanetan, deskribatu asmakuntzaren helburua, zer den, zein arazo tekniko konpontzen duen eta gaur eguneko teknikaren egoerarekiko zein abantaila eskaintzen duen.

(Extensión máxima recomendada una página)

(gehienez orrialde bat idaztea gomendatzen da)

X.– APLICACIONES DE LA INVENCIÓN

X.– ASMAKUNTZAREN ERABILERAK

Describir brevemente las aplicaciones potenciales en industria de la invención

Deskribatu labur-labur asmakuntzak industrian izan ditzakeen erabilerak.

(Extensión máxima recomendada una página)

(gehienez orrialde bat idaztea gomendatzen da)

XI.– SECTORES A LOS QUE VA DIRIGIDO

XI.– ZEIN SEKTORETARA ZUZENDUTA DAGOEN

Señalar tanto el que lo debería producir como el que lo utilizaría

Adierazi zein sektoretan ekoiztu beharko litzatekeen eta zein sektoretan erabiliko litzatekeen.

SEECTOR	Producción	Utilización

SEKTOREA	Ekoiztu	Erabili

Agricultura, Ganadería, Caza y Selvicultura		

Nekazaritza, Abelzaintza, Ehiza Eta Basogintza		

Pesca		

Arrantza		

Industrias Extractivas		

Erauzteko Industriak		

Extracción de Productos Energéticos		

Energiazko Ekoizkinak Ateratzea		

Extracción de Otros Minerales Excepto Productos Energéticos		

Bestelako Meak (Energiazko Ekoizkinak ez Direnak) Ateratzea		

Industria Manufacturera		

Manufaktura-Industria 		

Industria de la Alimentación, Bebidas y Tabaco		

Elikagaien, Edarien Eta Tabakoaren Industria		

Industria Textil y de la Confección		

Ehunen eta Jantzien Industria		

Industria del Cuero y del Calzado		

Larruaren eta Oinetakoen Industria		

Industria de la Madera y del Corcho		

Zuraren eta Kortxoaren Industria		

Industria del Papel; Edición, Artes Graficas y Reproducción de Soportes Grabados		

Paperaren Industria; Argitalpenak, Arte Grafikoak eta Euskarri Grabatuen Erreprodukzioa		

Refino de Petróleo y Tratamiento de Combustibles Nucleares		

Petrolioa Fintzea eta Erregai Nuklearrak Tratatzea		

Industria Química		

Industria Kimikoa 		

Industria de la Transformación del Caucho y Materias Plásticas		

Kautxua eta Materia Plastikoak Eraldatzeko Industria		

Industrias de Otros Productos Minerales no Metálicos		

Metalezkoak ez Diren Bestelako Mea-Ekoizkinen Industriak	 	

Metalurgia y Fabricación de Productos Metálicos		

Metalurgia eta Metalezko Ekoizkinak Fabrikatzea		

Industria de la Construcción de Maquinaria y Equipo Mecánico		

Makinen eta Ekipo Mekanikoen Eraikuntzaren Industria 		

Industria de Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico		

Gai eta Ekipo Elektriko, Elektroniko eta Optikoen Industria		

Fabricación de Material de Transporte		

Garraio-Gaiak Fabrikatzea		

Industrias Manufactureras Diversas		

Zenbait Manufakturaren Industriak		

Producción y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, y Agua		

Elektrizitatea, Gasa eta Ura Ekoiztu eta Banatzea		

Construcción		

Eraikuntza		

Comercio; Reparación de Vehículos de Motor, Motocicletas y Ciclomotores

Merkataritza; Motordun Ibilgailuak, Motozikletak, Ziklomotoreak eta Etxerako edo

y Artículos Personales de Uso y Domestico		

Norberarentzako Tresnak Konpontzea	

Hostelera		

Ostalaritza		

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones		

Garraioa, Bilketa Eta Komunikazioak		

Intermediación Financiera 		

Finantza-Bitartekotza 		

Actividades Inmobiliarias y de Alquiler; Servicios Empresariales		

Onibar-Jarduerak Eta Alokairukoak; Enpresa-Zerbitzuak		

Administración Publica, Defensa y Seguridad Social Obligatoria		

Herri-Administrazioa, Defentsa eta Derrigorrezko Gizarte-Segurantza		

Educación		

Hezkuntza 		

Actividades Sanitarias y Veterinarias, Servicio Social	 	

Osasun Eta Albaitaritza-Jarduerak, Gizarte-Zerbitzua 		

Otras Actividades Sociales y de Servicios Prestados a la Comunidad; Servicios Personales		

Bestelako Gizarte-Zerbitzuak eta Komunitateari Emandako Zerbitzuak; Zerbitzu Pertsonalak		

Hogares que Emplean Personal Domestico		

Etxerako Langileak Dituzten Familiak		

Organismos Extraterritoriales		

Lurraldetik Kanporako Erakundeak 		

XII.– GRADO DE DESARROLLO DE LA INVENCIÓN

XII.– ASMAKUNTZAREN GARAPEN-MAILA

	Marcar lo que corresponda

	Dagokiona markatu

Se ha realizado en laboratorio, exclusivamente	

Laborategian bakarrik egin da	

Se ha realizado ensayo en planta piloto	

Entseguak egin dira planta pilotuan	

Existe prototipo preparado para su desarrollo y comercialización	

Garatu eta komertzializatzeko prestatutako prototipo bat dago	

Es necesario realizar una serie de desarrollos para su comercialización o implantación industrial	

Komertzializatu edo industrian ezarri aurretik beharrezkoa da zenbait aldaketa egitea.	

En el caso de que sea necesario realizar su desarrollo para la explotación comercial, 	Elevada	Media	Baja

Ustiaketa komertzialerako asmakuntza garatzea 	Handia	 Ertaina	Txikia

éste tendría:

beharrezkoa balitz, garapen horrek honako ezaugarriak

Dificultad técnica			

izango lituzke:

Coste económico			

Zailtasun teknikoa			

XII.– EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PATENTE

Kostua			

	Elevado	Medio	Bajo

XII.– PATENTEAREN USTIAKETA ETA KOMERTZIALIZAZIOA

Se considera que sería un producto (procedimiento) con posible éxito comercial			

	Handia	Ertaina	Txikia

Área geográfica	Marcar lo que corresponda

Produktuaren (prozeduraren) arrakasta komertziala honakoa izan ahalko 			

Exclusivamente en Estado Español	

litzateke:

Internacional:	

Eremu geografikoa	Dagokiona markatu

EEUU	

Estatu espainiarrean bakarrik	

Europa	

Nazioartekoa:	

Japón	

AEB	

Resto de América 	

Europa	

África	

Japonia	

Australia	

Ameriketako gainerako lurraldeak 	

Asia	

Afrika	

¿Se ha contactado con alguna empresa para su posible explotación? (X)

Australia	

Nombre empresas interesadas	Interés supuesto	 Manifiesto

Asia	

		

Produktua ustiatzeko interesa duen enpresaren batekin harremanik egon al da? (X)

		

Interesa duen enpresaren izena	Ustezko interesa	 Agiria

		

		

		

		

		

		

Patente número:...........................

		

CUESTIONARIO OFERTA TECNOLÓGICA

		

La ficha de Oferta Tecnológica es una herramienta de gran utilidad en el proceso de comercialización de una tecnología, refleja además de los aspectos técnicos de la tecnología, la aplicación industrial y las oportunidades de mercado de la misma. Le agradecemos su colaboración en la cumplimentación de esta ficha. Si tiene alguna pregunta, por favor contacte con la Dirección de Relaciones con la Empresa.

Patente-zenbakia: …………………….

Investigador o Investigadora Principal:

TEKNOLOGIA-ESKAINTZARI BURUZKO GALDERA-SORTA

Departamento:

Teknologia-eskaintzari buruzko fitxa balio handiko tresna da teknologia bat merkaturatzeko prozesuan. Horrez gain, teknologiaren ezaugarri teknikoak, industri ezarpena eta merkaturatzeko aukerak islatzen ditu. Hori dela eta, fitxa hau betetzeagatik eskerrak eman nahi dizkizugu. Galderaren bat izanez gero, jarri Enpresekiko Harremanen zuzendariarekin.

Facultad:

Ikertzaile nagusia:

Teléfono: +34

Saila:

Fax: +34

Fakultatea:

E-mail:

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY DESCRIPTION

Telefonoa: +34

Título / Title (atractivo comercialmente)

Faxa: +34

(Castellano)

E-maila:

(Inglés)

TEKNOLOGIAREN DESKRIBAPENA / TECHNOLOGY DESCRIPTION

Izenburua / Title (komertzialki erakargarria)

Resumen / Abstract (Responder a las siguientes preguntas: tipo de organización que hace la oferta (Ej. Centro de investigación, universidad, empresa) y nacionalidad, qué ofrece, cuál es su utilidad, cuáles son las principales ventajas y qué tipo de colaboración busca. Máximo 500 caracteres espacios incluidos)

(Euskara)

(Castellano)

(Ingelesa)

(Inglés)

Laburpena / Abstract (Erantzun honako galderei: eskaintza egiten duen erakundea zein motatakoa den (ikerketa zentroa, unibertsitatea, enpresa, etab.) eta zein nazionalitate duen, zer eskaintzen duen, zein den bere erabilgarritasuna, zein abantaila eskaintzen dituen eta nolako kolaborazioa nahi duen. Gehienezko karaktere kopurua, tarteak barne:500)

Descripción y características fundamentales / Description and special features

(Euskara)

(entre 1.000 y 4.000 caracteres espacios incluidos)

(Ingelesa)

(Castellano)

Deskribapena eta oinarrizko ezaugarriak / Description and special features

(Inglés)

(1.000 eta 4.000 karaktere bitartean, tarteak barne)

Aspectos innovadores / Innovative aspects

(Gaztelania)

(¿por qué se considera que tiene novedad? ¿qué características técnicas la diferencian de lo ya existente? Mínimo 500 caracteres espacios incluidos)

(Ingelesa)

(Castellano)

Ezaugarri berritzaileak / Innovative aspects

(Inglés)

(¿zergatik da berritzailea? ¿zein ezaugarrik bereizten du dagoeneko merkatuan dauden produktuetatik? Gutxienezko karaktere kopurua, tarteak barne: 500)

Palabras clave / Keywords

(Euskara)

(Castellano)

(Ingelesa)

(Inglés)

Hitz esanguratsuak / Keywords

Disciplinas científicas en las que se encuadra la tecnología / Scientific domains

(Euskara)

n Tecnologías de la Información y de las Telecomunic.

(Ingelesa)

n Fabric. industrial, tecnolog. de los materiales y el transporte

Teknologia zein arlo zientifikotan sartzen den / Scientific domains

n Otras tecnologías industriales

n Informazio eta Komunikazio Teknologiak

n Energía

n Industria-fabrikazioa, materialen eta garraioaren teknologia

n Ciencias físicas y exactas

n Beste industri teknologia batzuk

n Ciencias biológicas

n Energia

n Agricultura y recursos marinos

n Fisika-zientziak eta zientzia zehatzak

n Industria de la Agroalimentación

n Biologia-zientziak

n Medidas y estándares

n Nekazaritza eta itsas baliabideak

n Medioambiente y prevención de riesgos

n Nekazaritzako elikagaien industria

n Socioeconomía

n Neurriak eta estandarrak

Códigos UNESCO:

n Ingurugiroa eta arriskuen prebentzioa

Códigos de Áreas Científicas:

n Sozio-ekonomia

Grado de desarrollo de la tecnología / Current stage of development of the technology

UNESCO kodeak:

n En fase de desarrollo / Development phase

Arlo zientifikoetako kodeak:

	•	Precisa desarrollo externo:

Teknologiaren garapen-maila / Current stage of development of the technology

	n SÍ n NO

n Garapen fasean / Development phase

	•	Precisa desarrollo interno con financiación externa:

	• Kanpoan garatu behar da:

	n SÍ n NO

	n BAI	 n EZ

	•	Tiempo requerido para su desarrollo:

	• Barruan garatu behar da, kanpoko finantziazioarekin:

	n < 6 meses

	n BAI	 n EZ

	n 6-12 meses

	• Garapenerako behar den denbora:

	n 12-24 meses

	n 6 hilabete baino gutxiago

	n > 24 meses

	n 6-12 hilabete

• Etapa de desarrollo actual:

	n 12-24 hilabete

	 n Ensayo en planta piloto

	n 24 hilabete baino gehiago

	 n Prototipo

• Egungo garapen fasea:

	 n Laboratorio

	n Planta pilotuan entseatzeko fasea

	 n Falta más desarrollo para su explotación

	n Prototipoa

• Coste de desarrollo aproximado:

	n Laborategia

n Desarrollada, lista para demostración / Developed, available for demonstration

	n Ustiapenerako gehiago garatu behar da

n En el mercado / Already on the market

• Garapenaren batez besteko kostua:

Fuente de financiación de la tecnología / Financial source of the technology

n Garatuta, demostraziorako prest / Developed, available for demonstration

n Proyecto europeo / European RTD project	n Proyecto regional / Regional project

n Merkatuan / Already on the market

n Proyecto nacional / National project	n Financiación privada / Private funding

Teknologiaren finantziazio-iturria / Financial source of the technology

Especificar proyecto:

ASPECTOS COMERCIALES / COMMERCIAL ASPECTS

n Europar proiektua / European RTD project	n Eskualde mailako proiektua / Regional project

Ventajas competitivas / Competitive advantages

n Proiektu nazionala / National project	n Finantzazio pribatua / Private funding

(ventajas que le supondría a una empresa la incorporación de la tecnología: reducción de costes, mejoras medioambientales... Mínimo 500 caracteres espacios incluidos)

Zehaztu proiektua:

(Castellano)

EZAUGARRI KOMERTZIALAK / COMMERCIAL ASPECTS

Lehiakortasun abantailak / Competitive advantages

(Inglés)

(enpresa batek teknologia hau ezarriko balu izango lituzkeen abantailak: kostuak gutxitzea, ingurugiroa hobetzea… Gutxienezko karaktere kopurua, tarteak barne: 500)

Estado de la propiedad industrial e intelectual / Current state of intellectual property

(Euskara)

n Patente solicitada / Patent applied	n Derechos exclusivos / exclusive rights

(Ingelesa)

n Patente concedida / Patent granted	n Secreto industrial / secret know how

Jabetza industrial eta intelektualaren egoera / Current state of intellectual property

n Software registrado / Copyright protected

n Patentea eskatuta / Patent applied	n Eskubide esklusiboak / Exclusive rights

Comentarios (castellano, obligatorio - especificar n.º patente, fecha de solicitud de la patente, país de solicitud)

n Patentea emanda / Patent granted	n Sekretu industriala / Secret know how

Comments (inglés, obligatorio):

n Copyright-ez hornitua / Copyright protected	

Tipo de colaboración solicitada / Type of collaboration sought

Oharrak (derrigorrezkoa, euskaraz adierazi patente-zenbakia, patentearen eskaera data eta herrialdea)

n Cooperación técnica / Technical cooperation

Oharrak (ingelesez, derrigorrezkoa):

n Acuerdo de joint venture / Joint venture agreement

Eskatzen den kolaborazio mota / Type of collaboration sought

n Acuerdo de fabricación / Manufacturing agreement

n Lankidetza teknikoa / Technical cooperation

n Acuerdo comercial con asistencia técnica / Commercial agreement with technical assistance

n Joint venture akordioa / Joint venture agreement

n Acuerdo de licencia / License agreement

n Fabrikazio akordioa / Manufacturing agreement

Comentarios (castellano, obligatorio)

n Laguntza teknikodun merkataritza akordioa / Commercial agreement with technical assistance

•	Perfil de la empresa a la que le podría interesar incorporar la tecnología (sector, tamaño, país...):

n Lizentzia akordioa / License agreement

•	Actividad concreta que debe realizar la empresa:

Oharrak (euskaraz, derrigorrezkoa)

•	Coste, tanto de equipamiento como de personal, que le supondría a la empresa incorporar la tecnología

•	Teknologia erabiltzea interesatuko litzaiokeen enpresaren perfila (sektorea, tamaina, herrialdea…):

•	Cita alguna empresa en la que encajaría claramente la tecnología:

•	Enpresak burutu beharreko jarduera zehatza:

Comments (inglés, obligatorio):

•	Teknologia erabiltzeak enpresari ekarriko lizkiokeen ekipamendu eta pertsonalaren kostuak

•	Type of partner sought (such as: industry, academy, research organization, size, nationality…):

•	Aipatu teknologia bereziki ongi etorriko litzaiokeen enpresaren bat:

•	Specific area of activity of the partner:

Comments (in English, obligatory):

•	Tasks to be performed:

•	Type of partner sought (such as: industry, academy, research organization, size, nationality…):

Sectores empresariales de los potenciales clientes de la tecnología / Industrial sectors of the potential users

•	Specific area of activity of the partner:

(asignar códigos CNAE)

•	Tasks to be performed:

Información adicional / Additional information

Teknologiaren balizko erabiltzaileen enpresa sektoreak / Industrial sectors of the potential users

Adjuntar dibujo/fotografía (gif o jpeg – Tamaño máximo: 512x500 píxeles)

(eman CNAE kodeak)

Página web (para información adicional):

Informazio osagarria / Additional information

Una vez firmada la Solicitud por todos los inventores, remítala junto con el impreso Guía para la Elaboración de patente a:

Erantsi irudia/argazkia (gif edo jpeg – Gehienezko tamaina: 512x500 pixel)

Dirección de Relaciones con la Empresa

Web orria (informazio gehigarria emateko):

Vicerrectorado de Investigación (Edificio Rectorado)

Eskaera asmatzaile guztiek sinatu ondoren, bidali Patentea sortzeko gida deritzon inprimakiarekin batera honako helbide honetara:

Teléfono: 94 601 21 08

Enpresekiko Harremanetako Zuzendaritza

relacionesempresa@lg.ehu.es

Ikerketako Errektoreordetza (Errektoregoaren eraikina)

ANEXO II

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE
EXPLOTACIÓN DE UNA PATENTE Y ASISTENCIA TÉCNICA

Telefonoa:94 601 21 08

En, Leioa a de …… de 2007.

REUNIDOS

relacionesempresa@lg.ehu.es

De una parte, D./Dña. .……., Vicerrector/Vicerrectora de Investigación de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (en adelante UPV/EHU), actuando en nombre y representación de esta Universidad, con sede en Barrio de Sarriena s/n, Leioa, Bizkaia, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Resolución de 20 julio de 2006, sobre Estructura y Determinación de las áreas de funcionamiento y de delegación de competencias.

II. ERANSKINA

Y de otra parte, D./Dña. ...........................…, mayor de edad, con DNI núm. ……, en su calidad de …....................…, actuando en nombre y representación de la Empresa ……(en adelante el cesionario/la cesionaria), con CIF núm. ……, domiciliada en .........…, C/ Avda./ Pº/ Pza. ……núm. …, que fue constituida ante el Notario de ……, D. …...................…, el … de …… de …., inscrita en el Registro Mercantil de ……, el … de …… de …., y de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de ….............…, D. …..........................................…, con n.º de proctocolo ....................... , el … de …........…de ….

PATENTE BATEN USTIATZEKO ESKUBIDEEN
LAGAPENERAKO ETA LAGUNTZA TEKNIKORAKO KONTRATUA

Leioan, 2007(e)ko ...................(a)ren………..(e)an.

Ambas partes se reconocen la capacidad legal suficiente y poder bastante para este acto y, a tal efecto

BILDURIK
EXPONEN

Alde batetik, …………………….. jauna/andrea, Euskal Herriko Unibertsitateko (aurrerantzean UPV/EHU) Ikerketako errektoreordea, helbidea Leioan duena (Sarriena auzoa, z. g. Leioa, Bizkaia), unibertsitate horren izen eta ordezkaritzan, egitura eta funtzionamendu-arloak eta eskumenak eskuordetzeak zehazten dituen 2004ko ekainaren 17ko erabakiak eman dizkion eskumenak erabiliz.

Primero.– Que la UPV/EHU y el cesionario/la cesionaria son titulares de la patente de invención núm. de solicitud .............. (en adelante la patente) presentada con fecha ........... ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), cuyo título es "................." desarrollada por el grupo de investigación del Departamento de ................de la UPV/EHU.

Beste aldetik, …………………………jauna/andrea, adinez nagusia, …………………..NAN zenbakiduna, ………………….(kargua adierazi), …………………….enpresaren izenean (aurrerantzean lagapen-hartzailea), …………………… IFK zenbakiduna, helbidea ………………(e)n duena (adierazi kalea/etorbidea/pasealekua/plaza eta zenbakia), ………………………(e)ko notarioaren aurrean sortutakoa, ………(e)ko ………….(a)ren……………(a)n, (e)ko Merkataritza Erregistroan inskribatua, zeinaren ahalordea duen jasota eskrituran ………………… (e)ko notarioarengandik, ………………………jaunarengandik/andrearengandik ………… …(e)ko…………(a)ren ………….(e)an.

Segundo.– Que la cesionaria/el cesionario está interesado en obtener una cesión de derechos de explotación de la patente, así como en recibir los conocimientos técnicos necesarios para proceder a su adecuada explotación.

Alde biek ekimen honetarako gaitasun juridiko eta ahalmen nahikoa aitortzen diote elkarri. Horretarako,

Que por lo anteriormente expuesto, es deseo de las partes intervinientes formalizar el presente Contrato con arreglo a las siguientes:

ADIERAZTEN DUTE
CLÁUSULAS

Lehenengoa.– ……………… eskaera-zenbakidun asmakuntzak (aurrerantzean patentea), Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoan (OEPM) ……..(e)ko………….(a)ren………..(e)an aurkeztutakoak, "……………………." izenburudunak eta UPV/EHUko ………………….. Saileko ikerketa-taldeak burututakoak duen patentearen titularrak direla UPV/EHU eta lagapen-Hartzailea.

Primera.– Objeto del contrato.

Bigarrena.– Lagapen-Hartzaileak Patentea ustiatzeko eskubideen lagapena lortu nahi duela, bai eta ustiapen egokia egiteko beharrezkoak diren ezagutza teknikoak jaso ere.

La UPV/EHU concede al cesionario/cesionaria una cesión de derechos de explotación exclusiva, limitada en el tiempo y área geográfica especificados en el presente Contrato, para el uso, fabricación y explotación comercial del objeto de la patente identificada en el exponendo primero ".............." (en adelante, producto/proceso).

Aurrez azaldutakoagatik, bi aldeek kontratua egin nahi dute hurrengo klausulen arabera:

Segunda.– Ámbito territorial.

KLAUSULAK

Lehenengoa.– Kontratuaren helburua.

La cesión se concede para el área geográfica que cubren las solicitudes de las patentes presentadas hasta el momento.

UPV/EHUk lagapen-hartzaileari lagako dizkio kontratuan zehaztutako epe eta lurraldeetan ustiapen esklusiboa egiteko eskubideak lehenengo puntuan " " izenarekin identifikatutako patentearen objektua (aurrerantzean produktua/prozesua) erabili, fabrikatu eta ekonomikoki ustiatzeko.

Tercera.– Duración del contrato.

Bigarrena.– Lurralde-eremua.

El presente Contrato entrará en vigor en el momento de su firma y su duración se extenderá durante el período de vigencia de la patente.

Ustiatzeko eskubideak lagako dira orain arte aurkeztutako PATENTE eskaerek adierazitako lurralderako.

Cuarta.– Cesión de conocimientos.

Hirugarrena.– Kontratuaren iraupena.

La UPV/EHU pondrá a disposición del cesionario/cesionaria, los conocimientos técnicos que posea y que resulten necesarios para proceder a una adecuada explotación de la patente objeto de licencia bajo el presente Contrato.

Kontratua indarrean sartuko da izenpetzen den momentuan eta patentearen indarraldiak dirauen bitartean iraungo du.

Los citados conocimientos serán facilitados en el idioma y unidades de medida utilizados por la UPV/EHU.

Laugarrena.– Ezagutzen lagapena.

Quinta.– Confidencialidad.

UPV/EHUk lagapen-hartzailearen eskura jarriko ditu kontratu honen bidez lizentzia jasoko duen Patentea egokiro ustiatzeko dituen eta beharrezkoak diren ezagutza teknikoak.

El cesionario/la cesionaria, durante la vigencia de este Contrato, y en los diez (10) años siguientes a la finalización del mismo, se obliga a no divulgar ni comunicar a terceros, los conocimientos e información técnica de la UPV/EHU que, directa o indirectamente, con el presente Contrato le haya sido facilitada o se le pueda facilitar en el futuro.

Ezagutza tekniko horiek UPV/EHUk erabiltzen dituen hizkuntza eta unitate metrikoak erabiliz emango dira.

El cesionario/la cesionaria impedirá la copia o revelación de esa información a terceros, salvo que éstos gocen de una expresa aprobación por escrito de la UPV/EHU; restringiendo, asimismo, el acceso a la información a sus empleados, en la medida que razonablemente puedan necesitarla para la ejecución del presente Contrato.

Bosgarrena.– Konfidentzialtasuna.

El cesionario/la cesionaria no utilizará la información o fragmentos de ésta para fines distintos del cumplimiento del objeto del Contrato, ni dará a conocer ni será causa de que pueda existir correlación entre la información técnica suministrada por la UPV/EHU y cualquier otra información técnica que le suministren terceros.

Kontratu hau indarrean dagoen bitartean eta kontratua amaitu eta hurrengo hamar (10) urteetan, lagapen-hartzaileak hitz ematen du ez diela hirugarren batzuei hedatuko edo azalduko kontratu honekin batera UPV/EHUk, zuzenean edo zeharka, eman dion edo emango dion ezagutza eta informazio teknikorik.

Sexta.– Derechos de propiedad industrial.

Lagapen-hartzaileak galarazi egingo du informazio hori hirugarren batzuei kopiatzea edo azaltzea, hirugarren horiek UPV/EHUren idatzizko baimen zehatza ez baldin badute. Informazio horretara iristea ere mugaturik izango dute haren langileek, kontratu hau gauzatzeko guztiz beharrezkoa den informaziora izan ezik.

El cesionario/la cesionaria, en todo momento, reconocerá los derechos de co-propiedad de la patente que asisten a la UPV/EHU.

Lagapen-hartzaileak ez du erabiliko informazioa edo haren zatirik, kontratuaren helburua betetzeko ez bada. Halaber ez dio hirugarren bati ezer ezagutzera emango eta ezin izango da UPV/EHUk emandako informazio teknikoaren eta hirugarren batzuek emandako beste edozein informazioren arteko loturaren eragile izan.

En el supuesto de que la cesionaria/el cesionario tuviese conocimiento de cualquier infracción que afectase a los derechos de la UPV-EHU sobre la patente, deberá notificarlo de inmediato a la UPV/EHU, prestándole la colaboración o ayuda necesaria para la adecuada defensa de sus referidos derechos.

Seigarrena.– Jabetza industrialaren eskubideak.

La cesionaria/el cesionario deberá notificar por escrito a la UPV/EHU, tan pronto como de ello tuviera conocimiento, la existencia de cualquier litigio o reclamación, que pudiera producirse en relación con la explotación del objeto de la patente.

Lagapen-hartzaileak uneoro UPV/EHUk dituen patentearen jabekidetza-eskubideak aitortuko ditu.

Séptima.– Responsabilidades de la explotación.

Lagapen-hartzaileak jakingo balu UPV/EHUk patentearen gain dituen eskubideei eragiten dien arau-hausteren bat dagoela, UPV/EHUri jakinarazi beharko dio berehala eta eskubide horiek defenditzeko beharrezko lankidetza edo laguntza eman beharko dio.

La cesionaria/el cesionario asumirá frente a terceros todos los riesgos derivados del uso, fabricación, y comercialización del producto/proceso, resultando en consecuencia, indemne la UPV/EHU de cualquier responsabilidad o reclamación, que pudiera derivarse de su explotación industrial.

Lagapen-hartzaileak, jakin bezain laster, UPV/EHUri idatziz eman beharko dio patentearen objektuaren ustiaketarekin lotuta sor litekeen edozein auzi edo erreklamazioren berri.

Octava.– Formación.

Zazpigarrena.– Ustiapenaren erantzukizunak.

La UPV/EHU y la cesionaria/el cesionario convienen que dentro del ámbito de actividad de la patente, podrán establecerse acuerdos en virtud de los cuales se proceda a la formación y preparación técnica específica del personal del cesionario por parte de la UPV/EHU, fijándose en tales convenios el alcance y las condiciones de la formación en cuestión.

Lagapen-hartzaileak produktu/prozesuaren erabilera, fabrikazio eta merkaturatzearen ondorio izan daitezkeen arrisku guztiak bere gain hartuko ditu hirugarrengoekiko; ondorioz, produktu/prozesuaren industri ekoizpenaren ondorio izan daitekeen edozein erantzukizun edo erreklamaziotik libre geratuko da UPV/EHU.

Novena.– Mantenimiento y extensión de la patente.

Zortzigarrena.– Prestakuntza.

Durante el período de vigencia del presente Contrato, serán por cuenta de la cesionaria/cesionario, todos los gastos para mantener en vigor la patente en aquellos países donde se hubiera registrado y que estén incluidos en el área territorial para la que se le concede la licencia según el presente Contrato.

UPV/EHUk eta lagapen-hartzaileak adosten dute patentearen jarduera-esparruaren barruan hitzarmenak egin ahalko direla, UPV/EHUk lagapen-hartzailearen pertsonalaren heziketa eta prestakuntza teknikoa bere gain har ditzan, hitzarmenean bertan zehaztuko direlarik prestakuntzaren nondik norakoak eta baldintzak.

Dado que la patente objeto de licencia se encuentra en la fecha del presente Contrato en su año de prioridad, si por interés del cesionario/cesionaria se acordara su registro en algún otro país distinto del que ya estuviera registrada, se hará a nombre de la UPV/EHU y del cesionario/cesionaria, quedando el presente Contrato automáticamente extendido territorialmente, para la explotación de la patente en dicho país. La cesionaria/el cesionario correrá con los gastos correspondientes de registro y mantenimiento.

Bederatzigarrena.– Patentea mantentzea eta luzatzea.

Décima.– Condiciones económicas.

Kontratu honek indarrean dirauen bitartean, lagapen-hartzaileak bere gain hartuko ditu patentea indarrean mantentzeko gastu guztiak patente hori erregistratu den herrialdeetan, baldin eta kontratu honen arabera lizentzia ematen zaion lurralde-eremuaren barruan badago.

El cesionario/la cesionaria abonará a la UPV/EHU como contraprestación por los derechos que le han sido concedidos bajo el presente Contrato:

Lizentzia jaso duen patentea lehentasuneko urtean dagoenez kontratu hau egiten deneko datan, lagapen-hartzaileak adostuko balu erregistratuta dagoen herrialdeez gainerako beste herrialderen batean erregistratzea, erregistro hori UPV/EHU eta lagapen-hartzailearen izenean egingo da eta kontratu hau automatikoki hedatuko da patentea herrialde horretan ustiatu ahal izateko. lagapen-hartzaileak bere gain hartuko ditu erregistro eta mantentze-gastuak.

* Opciones:

Hamargarrena.– Baldintza ekonomikoak.

– Una cantidad única (pagadera de una sola vez o en pagos periódicos establecidos)

Kontratu honen bidez eman zaizkion eskubideen truke, lagapen-hartzaileak honakoa ordainduko dio UPV/EHUri:

– Un canon (%) sobre la cifra de ventas netas del cesionario/cesionaria del producto (o producto fabricado por el proceso).

* Aukerak:

El término "ventas netas" tal como se usa en esta cláusula, significará la cantidad efectivamente facturada y/o recibida por la cesionaria/el cesionario, de sus clientes por las ventas del producto, después de deducir aquellos descuentos comerciales pertinentes que se hayan otorgado, así como devoluciones, descuentos y los impuestos, aplicables directamente a la venta del producto, incluyendo el IVA.

– Kopuru bakarra (ordainketa bakarrean edo zehaztutako aldizkako ordainketen bidez)

Si el cesionario/la cesionaria dejare de hacer cualquier pago de cánones cuando sea debido y pagadero, abonará intereses de demora sobre la cantidad adeudada al tipo del euribor oficialmente establecido para el mes en que debieran haberse materializado los pagos.

– Lagapen-hartzaileak produktuaren (edo prozesuaren bidez fabrikatutako produktuaren) salmentetatik ateratako diru kopuru garbiari ezarritako kanon (%) bat.

Constituye obligación de la cesionaria/cesionario facilitar a la UPV/EHU una relación semestral, por escrito, de las ventas del producto, según el concepto descrito anteriormente, dentro de los treinta días siguientes al final de cada semestre natural (30 junio/31 diciembre). En esta relación se especificará, no sólo el valor de las ventas facturado y cobrado de sus clientes durante el semestre, sino también el valor de las facturas pendientes de cobro, al inicio y final de cada semestre, todo ello referido al producto.

Klausula honetan aipatu den "salmentetatik ateratako diru kopuru garbia" zera da: produktuaren salmentak direla-eta lagapen-hartzaileak bezeroengandik fakturatutako edo jasotako diru kopurua, honakoak kendu ondoren: egin diren beherapen komertzialak, itzultzeak, deskontuak eta produktuaren salmentari zuzenean ezartzen zaizkion zergak, BEZ barne.

El cesionario/cesionaria llevará archivos y libros de contabilidad precisos y exactos, de tal forma que se recojan todos los datos razonablemente necesarios para el cálculo y la verificación cabal de las cantidades pagaderas. El cesionario/la cesionaria permitirá a la UPV/EHU, o a quien éste designe, inspeccionar adecuadamente, durante las horas normales de oficina, y previa solicitud de autorización, los registros, archivos y libros al solo efecto de determinar las sumas cuyo compromiso de pago ha asumido.

Lagapen-hartzaileak egin beharreko ordainketaren bat egingo ez balu dagokion momentuan, ordainketa egin behar zueneko hilabeterako ofizialki ezarritako Euriborraren tipoaren araberako berandutze-interesak gehitu beharko dizkio zorrean duen zenbatekoari.

Los pagos de las cantidades debidas a la UPV/EHU, serán ingresados dentro de un periodo de treinta (30) días naturales a partir de la fecha de emisión de las correspondientes relaciones semestrales que la cesionaria/el cesionario facilite a la UPV/EHU.

Lagapen-hartzaileak lehenagoko deskribapenaren araberako produktuaren salmentak jasotzen dituen zerrenda bat aurkeztu beharko dio UPV/EHUri idatziz, sei hilabetero, seihileko naturala bukatu (ekainak 30/abenduak 31) eta hurrengo hogeita hamar egunen barruan. Zerrenda horretan seihilekoan bezeroei fakturatutako eta kobratutako salmenten balioa zehazteaz gain, seihileko bakoitzaren hasieran eta bukaeran kobratzeke dauden fakturen balioa ere adierazi beharko da, guztia ere produktuari dagokionez.

A efectos de materialización de los pagos estipulados en el presente Contrato, la cuenta de ingresos será la ................. abierta en ................Banco...a nombre de la UPV/EHU.

Lagapen-hartzaileak kontabilitate-liburu zehatzak eta argiak egingo ditu, ordaindu beharreko kopuruak zentzuz kalkulatu eta egiaztatzeko beharrezkoak diren datu guztiak jasoko dituztenak. Lagapen-hartzaileak UPV/EHUri, edo honek izendatzen duenari, baimena eskatu ondoren, erregistroak, artxiboak eta liburuak ikuskatzen utziko dio bulego ordu normaletan, bere gain hartutako ordainketen zenbatekoa zehazteko xede bakarrarekin.

Undécima.– Sublicencias.

UPV/EHUri zor dizkion zenbatekoen ordainketak egiteko hogeita hamar (30) egun izango ditu lagapen-hartzaileak, honek UPV/EHUri aurkeztu beharreko seihileroko zerrendak ematen diren egunetik kontatzen hasita.

Este Contrato no podrá ser objeto de cesión o subrogación por parte del cesionario/cesionaria, sin el previo consentimiento por escrito de la UPV/EHU.

Kontratu honetan zehaztutako ordainketak UPV/EHUk……………. Kutxan duen kontu honetan egingo dira: …………………………………………

Duodécima.– Incumplimiento.

Hamaikagarrena.– Azpilizentziak.

El incumplimiento por una de las partes, de cualesquiera de las obligaciones contraídas por el presente Contrato, facultará a la otra para resolver el mismo.

Lagapen-hartzaileak ezingo du kontratu hau inoren esku laga edo subrogatu, UPV/EHUk aurretiaz idatziz baimentzen ez badu.

Decimotercera.– Denuncia del contrato.

Hamabigarrena.– Ez betetzea

Las partes, de mutuo acuerdo, podrán denunciar o modificar el presente Contrato, en cualquier momento.

Kontratu honen bidez bere gain hartutako betebeharrak ez betetzeak, bi aldeetatik edozein dela ere betebeharrak bete ez dituena, kontratu honetako beste aldeari kontratua hausteko eskubidea emango dio.

Decimocuarta.– Jurisdicción.

Hamahirugarrena.– Kontratua bertan behera uztea.

Las partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier diferencia que sobre el presente Contrato pueda surgir. En el caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, las partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de Bilbao.

Aldeek, adostuta, kontratu hau edozein momentutan utz edo alda dezakete.

Decimoquinta.– Notificaciones.

Hamalaugarrena.– Jurisdikzioa.

A efectos de cualquier comunicación relativa al presente Contrato, el interlocutor por parte de la UPV/EHU será el Director de Relaciones con la Empresa y su dirección Barrio de Sarriena s/n, Leioa. Bizkaia.48940.

Aldeek hitz ematen dute, kontratuari buruzko eztabaidak sortzen bazaizkie bien artean, era adeitsuan konponduko dituztela. Ezin bada konponbide adeitsurik lortu, eta epaitegien aurrean auzia jarri beharra balego, bi aldeek hitz ematen dute Bilboko Auzitegien jurisdikzioa eta eskumena onartzen dituztela eta uko egiten diotela egokitu lekiekeen beste edozein foruri.

Por parte de la cesionaria/cesionario el interlocutor será DÑA./D. ..........................................con dirección .................(Empresa)........y su dirección ...........................

Hamabosgarrena.– Jakinarazpenak.

Decimosexta.– Otras formalidades.

Kontratu honi buruzko edozein jakinarazpen egiteko solaskidea, UPV/EHUren aldetik, Enpresekiko Harremanetako zuzendaria izango da, eta bere helbidea honakoa izango da: Sarriena auzoa z/g, Leioa, Bizkaia 48940.

Este documento podrá ser elevado a escritura pública a petición de cualquiera de las partes contratantes a su cargo, o cuando así lo exija la legislación vigente.

Lagapen-hartzailearen aldetik, solaskidea ………… ………………………….. jauna/andrea izango da, honako helbidea duena: …………………… ……..(Enpresaren izena) ………………………. (helbidea).

Y en prueba de conformidad, firman el presente Contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

Hamaseigarrena.– Beste formaltasun batzuk.

POR UPV/EHU:	POR LA EMPRESA:

Dokumentu hau eskritura publiko bihur daiteke, alderen batek eskaera egiten badu (kostuak berak ordaindu beharko ditu) edo indarreko legeriak hala eskatzen badu.

D./Dña.	D./Dña.

ANEXO III
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Eta beren adostasuna adierazteko, kontratua sinatzen dute, bi aletan eta eragin bakarrarekin, goian adierazitako egun eta datan.

Entre las partes que lo suscriben,

UPV/EHUren aldetik:	ENPRESAren aldetik:

De una parte, el Sr./Sra. D./Dña. ………., Vicerrector/Vicerrectora de Investigación de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (en adelante UPV/EHU), actuando en nombre y representación de esta Universidad, con sede en Barrio de Sarriena s/n, Leioa, Bizkaia, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Resolución de 20 de Julio de 2006, sobre Estructura y Determinación de las áreas de funcionamiento y de delegación de competencias.

jauna/andrea	jauna/andrea

Y de otra parte, D./Dña. ……......................……… ………………………………………………., mayor de edad, con DNI núm. ………………….., en su calidad de ……………………………, actuando en nombre y representación de la empresa…. ………………. (en adelante la Empresa), con CIF núm. ………………, domiciliada en ………………., C/ Avda./ Pº/ Pza. …………………….. núm. ……, que fue constituida ante el Notario de …………………, D. ………………………… ………………………., el … de …… de …., inscrita en el Registro Mercantil de ……………………….., el … de …… de …., y de la cual tiene concedido poder en escritura otorgada ante el Notario de …..…………………….., D. …………………… ……………..…, el … de ……de ….

III. ERANSKINA
KONFIDENTZIALTASUN-HITZARMENA

Sinatzen duten aldeen artekoa,

Y de otra parte,……………………

EXPONEN

Alde batetik, …………………….. jauna/andrea, Euskal Herriko Unibertsitateko (aurrerantzean UPV/EHU) Ikerketako errektoreordea, helbidea Leioan duena (Sarriena auzoa, z. g. Leioa, Bizkaia), unibertsitate horren izen eta ordezkaritzan, egitura eta funtzionamendu-arloak eta eskumenak eskuordetzeak zehazten dituen 2004ko ekainaren 17ko erabakiak eman dizkion eskumenak erabiliz.

Primero.– Que la UPV/EHU, desarrolla investigaciones dentro del área de..........

Beste aldetik, …………………............………… jauna/andrea, adinez nagusia, ………… …………..NAN zenbakiduna, ………… ………. (kargua adierazi), …………………….enpresaren izenean (aurrerantzean Enpresa), …………………… IFK zenbakiduna, helbidea ………………(e)n duena (adierazi kalea/etorbidea/pasealekua/plaza eta zenbakia), ………………………(e)ko notarioaren aurrean sortutakoa, ………(e)ko ………….(a)ren……………(a)n, (e)ko Merkataritza Erregistroan inskribatua, zeinaren ahalordea duen jasota eskrituran ………… ………(e)ko notarioarengandik, …………… …….........................…… jaunarengandik/andrearengandik ……………(e)ko…………(a)ren ………….(e)an.

Segundo.– Que la Empresa está interesada en las actividades de investigación que desarrolla la UPV/EHU, así como en recibir información al respecto.

ACUERDAN

Eta, beste aldetik……………………

Primero.– Suscribir el presente Acuerdo para fijar los términos y condiciones bajo los cuales las partes se intercambiarán información científica/técnica/comercial …………………………………………………. según anexo I de este acuerdo (en adelante información) para su evaluación.

ADIERAZTEN DUTE

Lehenengoa.– UPV/EHUk ikerketak egiten dituela ………………….. (a)ren arloan.

Segundo.– Que el presente Acuerdo no constituye ningún compromiso de licencia de explotación de resultados, de suscripción de contrato de investigación, de desarrollo posterior o similar, más allá de los términos establecidos.

Bigarrena.– Enpresak UPV/EHUk egiten dituen ikerketekiko eta horiei buruzko informazioa lortzeko interesa duela.

Tercero.– Las partes que suscriben el presente Acuerdo considerarán de carácter secreto y confidencial la información recibida de la otra, absteniéndose de su difusión y revelación a terceros, sin consentimiento previo, expreso y por escrito de la parte que la ha suministrado. Por tanto, las partes se obligan a no divulgar ni comunicar la información que les ha sido facilitada, a impedir la copia o revelación de la citada información a terceros, a restringir el acceso a la información a sus empleados en la medida en que razonablemente puedan necesitarla, a no utilizar la información o fragmentos de ella para fines distintos de los estipulados en el presente Acuerdo, y por último, a no dar a conocer ni ser causa del conocimiento de la correlación que puede existir entre la información facilitada y cualquier otra que le suministren terceros.

HONAKOA ERABAKI DUTE:

Lehenengoa.– Hitzarmen hau sinatzea, hitzarmen honen I. eranskinean zehaztutako informazio zientifiko/tekniko/komertziala ………………………… ………. (aurrerantzean informazioa) ebaluatu nahi denean, informazio hori zein baldintzen arabera trukatuko duten zehazteko.

Asimismo, las partes se comprometen a identificar adecuadamente la información intercambiada como confidencial.

Bigarrena.– Hitzarmen honek, ezarritako baldintzez haratago ez duela emaitzak ustiatzeko edo geroago edo antzera gauzatuko den ikerketa-kontratu bat sinatzeko konpromisorik sortzen.

Cuarto.– Ninguna disposición del presente Acuerdo restringirá o menoscabará de modo alguno, el derecho de las partes intervinientes a utilizar o divulgar la información que en el momento de recibirla sea de dominio público, o cuya revelación sea requerida por Ley.

Hirugarrena.– Hitzarmen hau sinatzen duten aldeek beste aldearengandik jasotako informazioa sekretua eta isilpekoa dela ulertzen dute eta hirugarren batzuei zabaldu edo ezagutzera emateari uko egiten diote, informazioa eman duen aldeak berariaz eta idatziz aldez aurretik baimenik eman ez badu. Hori dela eta, aldeek hitz ematen dute eman zaien informazioa ez dutela zabalduko eta ez diotela inori bere berri emango, ez dietela hirugarren batzuei informazioa kopiatu edo ezagutzera emango, euren langileei behar duten neurrira murriztuko zaiela informazioa lortzeko aukera, ez dituztela informazioa edo horren zatiak hitzarmen honetan adierazten diren helburuetarako baizik erabiliko, eta azkenik, ez direla jasotako informazioaren edo hirugarren batzuek ematen dietenaren artean egon daitekeen loturaren eragile izango.

Queda exceptuada de la obligación de secreto la información que las partes puedan probar que ya estaba en su poder en el momento de recibirla, así como todo aquella facilitada por un tercero de forma legítima.

Era berean, aldeek konpromisoa hartzen dute trukatutako informazioa isilpeko bezala egokiro identifikatzeko.

Quinto.– Las partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento del secreto y confidencialidad entre el personal que esté bajo su responsabilidad.

Laugarrena.– Hitzarmen honetako xedapenek ez dute inolaz ere hitzarmenean esku hartzen duten aldeek informazioa erabili edo zabaltzeko duten eskubidea mugatu edo murriztuko, baldin eta jasotzen den unean publikoa bada edo legeak ezagutzera emateko eskatzen badu.

Sexto.– El presente Acuerdo de Confidencialidad es en sí mismo un acuerdo secreto.

Aldeek ez dute informazioa isilpean gordetzeko obligaziorik izango jasotzeko unean euren esku zegoela egiaztatu ahal dutenean ezta hirugarren batek legezkoa den eran ematen dienean ere.

Séptimo.– El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y su duración será de diez (10) años.

Bosgarrena.– Aldeek hitz ematen dute beharrezko neurriak hartuko dituztela euren ardurapean dagoen pertsonalak informazioa sekretupean gorde eta konfidentzialtasuna errespeta dezan.

Octavo.– Las partes se comprometen a resolver amigablemente cualquier diferencia que sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo pueda surgir. En el caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, las partes acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales de Bilbao.

Seigarrena.– Konfidentzialtasun-hitzarmen hau ere akordio sekretu bat da.

En Leioa, a .... de .................. de 200...

Zazpigarrena.– Hitzarmen hau sinatzen den egunean bertan jarriko da indarrean eta hamar (10) urteko iraupena izango du.

Por la UPV/EHU 	Por la EMPRESA

Zortzigarrena.– Aldeek hitz ematen dute, hitzarmenaren interpretazio edo aplikazioari buruzko eztabaidak sortzen bazaizkie, bien artean eta era adeitsuan konponduko dituztela. Ezin bada konponbide adeitsurik lortu, eta epaitegien aurrean auzia jarri beharra balego, bi aldeek hitz ematen dute Bilboko Auzitegien jurisdikzioa eta eskumena onartzen dituztela eta uko egiten diotela egokitu lekiekeen beste edozein foruri.

Sr. D. /Sra. Dña. 	Sr.D./Sra. Dña.

Leioan, 200…(e)ko .............(a)ren ......(e)an.

Vicerrector/Vicerrectora de Investigación

ANEXO IV
DOCUMENTO PARA FIRMAR POR TODAS LAS
PERSONAS CON LAS QUE NO EXISTE UNA
RELACIÓN LABORAL O DE FUNCIONARIO Y
VAYAN A REALIZAR UNA ESTANCIA EN UN
CENTRO DE LA UPV/EHU O SOLICITAR UN
TÍTULO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O
INTELECTUAL EN LA UPV/EHU

UPV/EHUren aldetik:	ENPRESAren aldetik:

De una parte, D./Dña. ………., Vicerrector /Vicerrectora de Investigación de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (en adelante UPV/EHU), actuando en nombre y representación de esta Universidad, con sede en Barrio de Sarriena s/n, Leioa, Bizkaia, en virtud de la competencia que tiene atribuida por la Resolución de 20 de julio de 2006, sobre Estructura y Determinación de las áreas de funcionamiento y de delegación de competencias.

jauna/andrea 	jauna/andrea

Y de otra, D./Dña. ..............................................., mayor de edad, de nacionalidad ..................., con n.º de DNI (o n.º de pasaporte) ............................. y con domicilio en ...............................de .............................., actuando en su propio nombre y representación, en adelante la Participante/el Participante.

Ikerketako errektoreordea

Reconociéndose ambas partes capacidad jurídica suficiente, suscriben el presente documento, y al efecto,

IV. ERANSKINA
EXPONEN

Alde batetik, …………………….. jauna/andrea, Euskal Herriko Unibertsitateko (aurrerantzean UPV/EHU) Ikerketako errektoreordea, helbidea Leioan duena (Sarriena auzoa, z. g. Leioa, Bizkaia), unibertsitate horren izen eta ordezkaritzan, Egitura eta funtzionamendu-arloak eta eskumenak eskuordetzeak zehazten dituen 2006ko ekainaren 20ko Erabakiak eman dizkion eskumenak erabiliz.

Que, D./Dña. ................................................... participa en actividades de Investigación que se llevan a cabo en el Departamento/Instituto de ................. ............... de la UPV/EHU.

Eta bestetik, …………………………………. jauna/andrea, adinduna, …………………………… ……. NAN (edo pasaporte) zenbakiduna, helbidea ………………………………………………… (e)an duena, bere izenean eta ordezkaritzan (aurrerantzean parte-hartzailea).

Que durante su estancia en el Departamento/Instituto de ................................ de la UPV/EHU y para los resultados y la información intercambiada o generada durante la misma se aplicarán las siguientes:

CLÁUSULAS

Bi aldeok behar besteko ahalmen juridikoa aitortzen diote elkarri eta dokumentu hau sinatzen dute. Horretarako,

Primera.– Objeto del contrato.

ADIERAZTEN DUTE

…………………………………………… jaunak/andreak UPV/EHUko …………………… ……… Sail/Institutuan burutzen diren ikerketa-jardueretan parte hartzen duela.

1.1.– El objeto de este acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo las cuales las partes mantendrán la confidencialidad de la información suministrada y creada entre ellas.

UPV/EHUko ……………………………… …………………….. Sail/Institutuan jardun duen bitartean lortutako emaitzen eta trukatutako edo ekoiztutako informazioaren gain honako klausulak aplikatuko direla.

1.2.– El presente contrato tiene por objeto fijar el tratamiento de los resultados que surjan fruto de la estancia de D./Dña. .................................. en el Departamento/Instituto de ................................ de la UPV/EHU.

KLAUSULAK:

Lehenengoa.– Kontratuaren helburua.

Segunda.– Confidencialidad.

1.1.– Hitzarmen honen helburua da aldeek euren artean trukatutako eta sortutako informazioa isilpean gordetzeko baldintzak sortzea.

2.1.– Cualquier información a la que tenga acceso D./Dña. ........................................ será mantenida confidencial según las siguientes condiciones:

1.2.– Kontratu honen helburua da …………… ……………………….. jaunak/andreak UPV/EHUko ……………………………………. Sailean/Institutuan egindako egonaldiaren ondorio diren emaitzak nola tratatuko diren zehaztea.

2.1.1.– La parte receptora de la información mantendrá ésta confidencial, y evitará revelarla a toda persona que no esté expresamente autorizada por el Departamento / Instituto de ................................ de la UPV/EHU.

Bigarrena.– Konfidentzialtasuna.

2.1.2.– El párrafo anterior no afectará cuando:

2.1.– ………………………….. jaunak/andreak eskuratu dezakeen informazio oro isilpekoa izango da honako baldintzen arabera:

a) La parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la información recibida.

2.1.1.– Informazioa jasotzen duen aldeak informazioa isilpean gordeko du eta UPV/EHUko ……………………………. Sailak/Institutuak espresuki baimenduta ez daudenei ez die informazio hori jakitera emango.

b) La información recibida sea de dominio público.

2.1.2.– Aurreko paragrafoak ez du eraginik izango honakoetan:

2.2.– Si como consecuencia de los trabajos desarrollados por D./Dña. ..................................... en el Departamento/Instituto de ................................ de la UPV/EHU quisiese utilizarlos para su publicación, lectura en una tesis, o cualquier otra forma de difusión, deberá solicitar al Departamento/Instituto de ................................ de la UPV/EHU consentimiento expreso y por escrito para la utilización de los mismos.

a) Informazioa jasotzen duen aldeak jasotako informazioa lehenagotik ezagutzen duela frogatu ahal duenean.

Tercera.– Duración.

b) Jasotako informazioa publikoa denean.

3.1.– Este contrato entrará en vigor en el momento en que la Participante /el Participante inicie los trabajos de investigación en el Departamento/Instituto de ................................ de la UPV/EHU.

2.2.– UPV/EHUk ……………………… ……...................……. jaunak/andreak UPV/EHUko ………………………………….. Sailean/Institutuan egindako lanak argitaratu, tesi bateko irakurketan erabili edo beste era batean hedatu nahi izanez gero, lanok erabiltzeko baimena eskatu beharko du idatziz.

Una vez finalizada esta relación, la confidencialidad referida se mantendrá durante cinco años o el tiempo que requieran las posibles obligaciones contraídas por el Departamento/Instituto de ........................... de la UPV/EHU

Hirugarrena.– Iraupena.

3.2.– El Departamento/Instituto de ..................... ........... de la UPV/EHU podrá requerir a la Participante/al Participante la entrega inmediata de información generada o suministrada durante su estancia, comprometiéndose éste a la destrucción de cualquier copia tangible de la misma.

3.1.– Kontratu hau indarrean sartuko da parte-hartzaileak UPV/EHUko ………………………….. Sail/Institutuan ikerketa-lanak hasten dituen momentuan.

Cuarta.– Derechos previos sobre la información.

Kontratua amaitutakoan, bertan aipatzen den konfidentzialtasuna bost urtez edo UPV/EHUko …………………………………….. Sailak/Institutuak bere gain hartutako obligazioek dirauten bitartean mantenduko da.

Toda información puesta en común entre las partes es de propiedad exclusiva de la parte de donde proceda, y no es precisa la concesión de licencia para dicho intercambio. Ninguna de las partes utilizará información de la otra parte para su propio uso.

3.2.– UPV/EHUko ……...............……… …………………… Sailak/Institutuak parte-hartzaileari eskatu ahalko dio bere egonaldian sortutako edo emandako informazioa segituan emateko. Parte-hartzaileak, bere aldetik, informazio horren edozein kopia suntsitzeko konpromisoa hartuko du.

Quinta.– Atribución de derechos.

Laugarrena.– Informazioaren gaineko aurretiazko eskubideak.

5.1.– D./Dña ................................................ cede a la UPV/EHU todos los derechos sobre los resultados de la investigación que se generen como consecuencia de su actividad.

Aldeek elkar trukatutako informazioa informazio hori eman duen aldearen jabetzapean dago soilik eta ez dago lizentziarik eman beharrik aipatutako elkar truke hori egiteko. Aldeek ez dute beste aldearen informazioa eurentzat erabiliko eurentzako.

La UPV/EHU podrá publicarlos, divulgarlos o utilizarlos para su protección mediante títulos de propiedad industrial o intelectual o bien mantenerlos en secreto.

Bosgarrena.– Eskubideak esleitzea.

5.2.– Todos los títulos de propiedad industrial o propiedad intelectual que se pudiesen solicitar se inscribirán a nombre de la UPV/EHU o de quien ésta designe. D. ........................ se obliga a la firma de todos los documentos necesarios para la solicitud y tramitación de estos títulos.

5.1.– ………………………………………. jaunak/andreak bere jardueren ondorio diren ikerketen emaitzen gaineko eskubideak UPV/EHUri lagatzen dizkio.

Como contraprestación, la UPV/EHU correrá con todos los gastos de solicitud, tramitación y mantenimiento en los lugares donde se desee obtener la protección; de la misma manera D. ............... tendrá los mismos derechos a participar en los beneficios que le puedan corresponder a cualquiera de las personas miembro del Departamento / Instituto de ................................ de la UPV/EHU en proporción a su aportación en la obtención del resultado.

UPV/EHUk emaitza horiek argitaratu, hedatu edo jabetza intelektual eta industrialaren bidez babesteko erabili edo bestela, isilpean gorde ahalko ditu.

5.3.– El Participante/la Participante, en todo caso, figurará como autor o inventor en los títulos de protección de los resultados en cuya obtención hubiese intervenido.

5.2.– Eskatu ahalko liratekeen jabetza industrial edo intelektualaren titulu guztiak UPV/EHUren edo honek izendatutako pertsonaren izenean erregistratuko dira. ……………………………………………… jaunak/andreak titulu hauek eskatu eta tramitatzeko behar diren dokumentu guztiak sinatzeko betebeharra du.

Sexta.– Obligación de comunicación de resultados.

Horren truke, UPV/EHUk babesa lortu nahi duen kasu guztietako eskaera, tramitazio eta mantentze-kostuak bere gain hartuko ditu; horrez gain, …… ……………………….. jaunak/andreak eskubidea izango du UPV/EHUko …………………… ……………… Saileko/Institutuko kide den edozein pertsonari dagozkionak bezalako onuretan parte hartzeko, emaitzak lortzeko egindako ekarpenaren araberako proportzioan.

Cuando el Participante/la Participante estime que ha obtenido resultados susceptibles de aplicación industrial deberá comunicarlo por escrito lo antes posible a la Dirección de Relaciones con la Empresa de la UPV/EHU.

5.3.– Edozein kasutan ere, parte-hartzailea egile edo asmatzaile bezala agertuko da bere parte-hartzea izan duten emaitzen babes-tituluetan.

Si en el plazo de tres meses desde esta notificación la UPV/EHU mediante la Dirección de Relaciones con la Empresa manifiesta no estar interesada en la protección de estos resultados, el Participante/la Participante podrá tramitar la protección en su propio nombre.

Seigarrena.– Emaitzak jakinarazteko obligazioa.

Séptima.– Obligación de colaboración.

Parte-hartzaileak aplikazio industriala izan dezaketen emaitzak lortzen dituenean, idatziz jakinarazi beharko dio ahalik eta azkarren UPV/EHUko Enpresekiko Harremanetako Zuzendaritzari.

7.1.– El Participante/la Participante deberá prestar su colaboración en la medida necesaria para la efectividad de los derechos cedidos a la UPV/EHU. Esta colaboración incluye la firma de documentos necesarios para la tramitación de los títulos de propiedad industrial o intelectual así como para su extensión a otros países cuando así se decidiera.

Jakinarazpena jaso eta hiru hilabeteko epean UPV/EHUk Enpresekiko Harremanetako Zuzendaritzaren bitartez emaitzok babesteko interesik ez duela adierazten badu, parte-hartzaileak emaitzak bere izenean babesteko tramiteak egin ahalko ditu.

7.2.– D. .......................................... comunicará a la Dirección del Departamento / Instituto de ................................ de la UPV/EHU los cambios de domicilios, a los efectos de comunicarle sus obligaciones respecto a la tramitación de los títulos de propiedad industrial o propiedad intelectual en los países en los que la UPV/EHU decida extenderlos.

Zazpigarrena.– Elkarlanean aritzeko obligazioa.

De no comunicarse estos datos se autoriza a la UPV/EHU a representarle para continuar con los trámites exigidos.

7.1.– Parte-hartzaileak UPV/EHUri laguntza eman beharko dio, behar den neurrian, eskubideen lagapena gauzatze aldera. Beraz, behar diren agiriak sinatuko ditu jabetza industrial edo intelektualaren tituluak tramitatzeko, eta horiek beste herrialde batzuetara hedatzeko, hala erabakiz gero.

De la misma manera D. /Dña. ...................... .......................... comunicará a la Dirección del Departamento / Instituto de ................................ de la UPV/EHU la forma y lugar en que desee recibir los pagos que le pudiesen corresponder por los beneficios derivados del presente contrato.

7.2.– …………………………………….. jaunak/andreak UPV/EHUko …………………… ………… Saileko/Institutuko Zuzendaritzari helbide-aldaketen berri emango dio. Horrela, UPV/EHUk erabakitzen badu jabetza industrial edo intelektualaren tituluak beste herrialde batzuetan tramitatzea, tramitazio horrekiko zer betebehar dituen jakinarazi ahalko dio.

Octava.– Autorización.

Datu horiek ematen ez badira, UPV/EHUk eskubidea izango du haren ordezkari moduan tramiteak egiten jarraitzeko.

La autorización para la publicación o difusión de los conocimientos o informaciones amparadas en el presente contrato corresponden a la Dirección del Departamento / Instituto de ................................ de la UPV/EHU o a quien éste designe expresamente.

Era berean, ……………………………………. jaunak/andreak UPV/EHUko ….....………… ……………. Saileko/Institutuko Zuzendaritzari jakinaraziko dio kontratu honen ondorio izan daitezkeen onuretatik legozkiokeen ordainketak jasotzeko era eta tokia.

Novena.– Notificaciones.

Zortzigarrena.– Baimena.

A efectos de cualquier comunicación relativa al presente Contrato, el interlocutor por parte de la UPV/EHU será:

Kontratu honetan adierazitako informazio edo ezagutzak argitaratu edo hedatzeko baimena ematea UPV/EHUko ………...................…………………… ……………………. Sailaren/Institutuaren Zuzendaritzari edo honek izendatutako pertsonari dagokio.

Dirección de Relaciones con la Empresa

Bederatzigarrena.– Jakinarazpenak.

Vicerrectorado de Investigación

Kontratu honi buruzko jakinarazpenetarako solaskidea, UPV/EHUren aldetik, honakoa izango da:

Barrio Sarriena, s/n.48940 Leioa - Bizkaia

Enpresekiko Harremanetako Zuzendaritza

Teléfono: 94 601 21 08

Ikerketako Errektoreordetza

Fax: 94 601 35 70

Sarriena auzoa z/g. 48940 Leioa - Bizkaia

relacionesempresa@lg.ehu.es

Telefonoa: 94 601 21 08

Por parte del Participante, la dirección será:

Faxa: 94 601 35 70

C/ ................................

relacionesempresa@lg.ehu.es

Código y ciudad

Parte-hartzailearen aldetik, helbidea honakoa izango da:

Teléfono: ............................

………………………………… kalea

E-mail: ..........................

Posta-kodea eta hiria

Décima.– Modificación o cancelación.

Telefonoa: ……………………

Este acuerdo solo podrá ser modificado con el consentimiento expreso de ambas partes en documento escrito y mencionando la voluntad de las partes de modificar el presente acuerdo.

E-maila: ………………….

Undécima.– Jurisdicción.

Hamargarrena.– Hitzarmena aldatzea edo ezeztatzea

Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo del presente contrato.

Hitzarmen hau aldatu ahalko da soilik alde biek idatzizko dokumentu batean hitzarmen hau aldatzeko berariazko baimena eman eta horretarako borondatea azaltzen badute.

En caso de conflicto ambas partes acuerdan el sometimiento a los Tribunales del País Vasco, con renuncia de su propio fuero.

Hamaikagarrena.– Jurisdikzioa.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente acuerdo por triplicado y a un solo efecto en el lugar y fecha citados.

Alde biek konpromisoa hartzen dute hitzarmen hau garatzean sor litezkeen desadostasunak adiskidetasunez konpontzeko.

Firmado en Leioa a ......... de .................. de 200....

Ezin bada konponbide adeitsurik lortu, bi aldeek hitz ematen dute Euskal Herriko Auzitegien menpe jarriko direla eta uko egiten diotela dagokien foruari.

Por la UPV/EHU	El Participante/La Participante

Eta beren adostasuna adierazteko, kontratua sinatzen dute, hiru aletan eta eragin bakarrarekin, adierazitako egun eta datan.

D./Dña. ……	D./Dña. ……….. 	

…………an, 200….(e)ko ………(a)ren …..(e)an.

UPV/EHUren izenean:	Parte-hartzailea	

…………… jauna/andrea	……… jauna/andrea


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana