Egoitza elektronikoa

Eusko Jaurlaritzaren web gunerako sarbidea

Euskadi.net

Hemen zaude:
  1. Egoitza Elektronikoa
  2.  
  3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

43. zk., 2006ko martxoaren 2a, osteguna

N.º 43, jueves 2 de marzo de 2006


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

Xedapen Orokorrak

Disposiciones Generales

Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad del País Vasco
1089
1089

EBAZPENA, 2006ko otsailaren 6koa, Euskal Herriko Unibertsitateko idazkari nagusiarena. honen bidez agindua ematen da ikastegien atxikitze eskaeratarako arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko.

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2006, del Secretario General de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se ordena la publicación de la normativa reguladora de las solicitudes de adscripción de centros docentes.

AURREKARIAK:
ANTECEDENTES:

Estatutuen 211. artikuluak jasota du EHUk atxiki ditzakeela gune edo egitura mistoak, bai irakaskuntzarako eta bai zientzia, teknika eta arte zereginetarako, edota kultura edo unibertsitate hedakuntzarako jarduerak garatzeko, baldin eta lortu nahi diren helburuak EHUn dagoeneko sortuta dauden egituren bidez egokiro lortu ezin badira.

El artículo 211 de los Estatutos prevé que la UPV/EHU podrá adscribir Centros o estructuras de carácter mixto destinados al desarrollo de funciones docentes o actividades de carácter científico, técnico, artístico o de extensión cultural y universitaria, siempre que los objetivos que se pretendan no puedan alcanzarse adecuadamente a través de las estructuras ya existentes en la UPV/EHU.

Atxikitzea gauzatzeko, eta aplikatu beharreko arauei trabarik egin gabe, 216. artikuluak dioenez, Gobernu Kontseiluak onartu behar du Ikastegien Atxikitze Eskaeratarako Arautegia.

Para realizar esta adscripción, y sin perjuicio de lo que se establezca en su normativa de aplicación, el artículo 216 encomienda al Consejo de Gobierno aprobar la Normativa Reguladora de las Solicitudes de Adscripción de Centros.

Arautegi honek 216. artikuluaren agindua garatzen du, kontuan hartuta Gobernu Kontseiluak arautua daukala jadanik unibertsitateko ikerketa institutu, ikastetxe nagusi eta unibertsitate egoitzen atxikitzea.

Esta Normativa desarrolla el mandato de ese artículo 216, teniendo en cuenta que el Consejo de Gobierno ya ha regulado la adscripción de Institutos Universitarios de Investigación y de Colegios Mayores y Residencias Universitarias.

Gobernu Kontseiluak 2004ko uztailaren 22an egindako bileran, Estatutuak garatzeko prozedura ezarri zuen, eta 2006ko urtarrilaren 26an, organo berak, EHUko Ikastetxe Nagusien Oinarrizko Arautegia onartu zuen, eranskinean jasotako moduan.

Seguido el procedimiento de desarrollo estatutario que el Consejo de Gobierno estableció en su sesión de 22 de julio de 2004, con fecha 26 de enero de 2006 ese mismo órgano aprobó el texto de la Normativa Reguladora de las Solicitudes de Adscripción de Centros en los términos recogidos en el anexo.

Azkenik, EHUko Estatutuetako 258.1.d) idatz-zatiak dio, idazkari nagusiak bermatu behar duela EHUko ebazpenak argitaratzea; eta, bestalde, otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, Euskal Unibertsitate Sistemaren buruzkoak, dio ebazpenak oso-osorik argitaratu behar direla Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian.

A su vez, el artículo 258.1 de los Estatutos de la UPV/EHU en su apartado d), encomienda al Secretario General garantizar la publicidad de todos los acuerdos de la UPV/EHU, que según se establece en la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, se materializará mediante su íntegra publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Horregatik guztiagatik, honakoa

Por todo ello,

ERABAKI DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Agindua ematea EHUko Ikastegien Atxikitze Eskaeratarako Arautegia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko, eranskinean ageri den moduan.

Primero.– Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco de la Normativa Reguladora de las Solicitudes de Adscripción de Centros, según lo dispuesto en el anexo.

Bigarrena.– Arautegia indarrean sartuko da argitaratzen den egunean bertan.

Segundo.– Esta Normativa entrará en vigor el mismo día de su publicación.

Hirugarrena.– Ebazpen hau behin betikoa da eta administrazio bidea agortzen du. Haren kontra aukerako berraztertze errekurtsoa aurkez daiteke, eta hilabeteko epea dago horretarako, ebazpen hau eman duen organo berberaren aurrean. Bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke administrazioarekiko auzietako Bilboko epaitegien aurrean, bi hilabeteko epean.

Tercero.– Esta resolución por ser definitiva, pone fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer recurso Potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dictó o recurso contencioso administrativo ante los Tribunales de lo Contencioso de Bilbao en el plazo de dos meses.

Leioa, 2006ko otsailaren 6a.

Leioa, a 6 de febrero de 2006.

Idazkari nagusia,

El Secretario General,

IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

IÑAKI ESPARZA LEIBAR.

ATARIKOA
PREÁMBULO

Estatutuen 211. artikuluak jasota du EHUk atxiki ditzakeela gune edo egitura mistoak, bai irakaskuntzarako eta bai zientzia, teknika eta arte zereginetarako, edota kultura edo unibertsitate hedakuntzarako jarduerak garatzeko, baldin eta lortu nahi diren helburuak EHUn dagoeneko sortuta dauden egituren bidez egokiro lortu ezin badira.

El artículo 211 de los Estatutos prevé que la UPV/EHU podrá adscribir Centros o estructuras de carácter mixto destinados al desarrollo de funciones docentes o actividades de carácter científico, técnico, artístico o de extensión cultural y universitaria, siempre que los objetivos que se pretendan no puedan alcanzarse adecuadamente a través de las estructuras ya existentes en la UPV/EHU.

Atxikitzea gauzatzeko, eta aplikatu beharreko arauei trabarik egin gabe, 216. artikuluak dioenez, Gobernu Kontseiluak onartu behar du Ikastegien Atxikitze Eskaeratarako Arautegia.

Para realizar esta adscripción, y sin perjuicio de lo que se establezca en su normativa de aplicación, el artículo 216 encomienda al Consejo de Gobierno aprobar la Normativa Reguladora de las Solicitudes de Adscripción de Centros.

Arautegi honek 216. artikuluaren agindua garatzen du, kontuan hartuta Gobernu Kontseiluak arautua daukala jadanik unibertsitateko ikerketa institutu, ikastetxe nagusi eta unibertsitate egoitzen atxikitzea.

Esta Normativa desarrolla el mandato de ese artículo 216, teniendo en cuenta que el Consejo de Gobierno ya ha regulado la adscripción de Institutos Universitarios de Investigación y de Colegios Mayores y Residencias Universitarias.

Arautegi honen eranskin gisa doa Ikastegiak Atxikitzeko Hitzarmen eredua.

Se acompaña en anexo de este texto normativo el modelo de Convenio de Adscripción de Centros.

I. TITULUA
Título I
IKASTEGI ATXIKIAK
DE LOS CENTROS ADSCRITOS

1. artikulua.– Definizioa.

Artículo 1.– Definición.

Ikastegi atxikiak dira EHUri hitzarmen bidez atxikitzen diren ikastegi publiko edota pribatuak, estatu osoan balio duten titulu ofizialak lortzera zuzendutako ikasketak eta EHUren berezko tituluak edo unibertsitateko bestelako ikasketa ez homologatuak emateko.

Son Centros adscritos aquellos que, siendo de titularidad pública o privada, se adscriban mediante convenio a la UPV/EHU, para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado, así como títulos propios de la UPV/EHU u otras enseñanzas universitarias no homologadas.

2. artikulua.– Araubide Juridikoa.

Artículo 2.– Régimen Jurídico.

1.– Ikastegi atxikiak dagokien atxikitze hitzarmenaren arabera gobernatuko dira eta haien antolatze eta funtzionamendu arauen bidez. Edonola ere, EHUren estatutuek ezarritakoa eta aplika dakizkiekeen gainerako legeak ere errespetatu beharko dituzte.

1.– Los Centros adscritos se regirán por el correspondiente Convenio de Adscripción y por sus propias normas de organización y funcionamiento, que deberán en todo caso respetar lo dispuesto por los Estatutos de la UPV/EHU, así como la demás legislación que les sea de aplicación.

2.– Ikastegi atxikien irakaslan, ikerlan edota kultura nahiz unibertsitate hedakuntzarako jarduerak garatzeko, kasuan kasuko atxikitze hitzarmenak arautuko ditu.

2.– El desarrollo de funciones docentes, investigadoras o de extensión cultural y universitaria por parte de los Centros adscritos se regirá por lo dispuesto en el correspondiente convenio de adscripción.

3.– Euskal Herriko Unibertsitateak ezarritako arauak eta prozedurak betez ikastegi atxikian egindako ikasketek EHUko ikastetxeetan egindakoek duten akademi balio berbera izango dute, eta kasuan kasuko ondorio profesional berbera.

3.– Los estudios cursados en el Centro adscrito con plena observancia de las normas y procedimientos establecidos por la UPV/EHU tendrán igual valor académico y, en su caso, los mismos efectos profesionales que los cursados en los Centros de la misma.

4.– Ikastegi atxikian matrikulatutako ikasleak unibertsitate zerbitzuez balia daitezke, haien egoeraren kasuan atxikitze hitzarmenak jasotako baldintzetan.

4.– El alumnado matriculado en el Centro adscrito tendrá acceso a los servicios universitarios en los términos que, en su caso, se recojan en el Convenio de adscripción.

5.– EHUren irakats eskaintzan matrikulatuz ikastegi atxikiko ikasleek aukera askeko kredituak amortizatzeko eta EHUko ikasleek ikastegi atxikiko irakats eskaintzan matrikulatzeko, hitzarmen bat sinatu beharko da, ikasturte bakoitzerako, eta, besteak beste, hainbat alderdi jasoko dira organo eskudunek onar ditzaten: plaza kopurua, matrikulako kreditu kopurua, prezio publikoak eta abar.

5.– Para que el alumnado del Centro adscrito pueda amortizar créditos de libre elección matriculándose en la oferta de la UPV/EHU y que el alumnado de la UPV/EHU pueda matricularse en la oferta del Centro adscrito, deberá firmarse un acuerdo, para cada año académico, donde se establecerán, entre otros aspectos, el número de plazas, el número de créditos de matrícula, los precios públicos, etc., a los efectos de su aprobación por los órganos competentes.

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

IKASTEGIAK ATXIKITZEKO PROZEDURA
PROCEDIMIENTO DE ADSCRIPCIÓN DE CENTROS

3. artikulua.– Atxikitzeko prozeduraren hasiera.

Artículo 3.– Inicio del procedimiento de adscripción.

1.– Gizarte Kontseiluak gauzatuko du estatu osoan balio duten titulu ofizialak lortzera zuzendutako ikasketak emateko ikastegien atxikitzea, Gobernu Kontseiluaren proposamenez eta, lehenago, Akademi Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordeak eta dagokion Campuseko Batzarrak txostena egindakoan.

1.– La adscripción de Centros para impartir estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio del Estado se realizará por el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Ordenación Académica y de Doctorado y de la respectiva Junta de Campus.

2.– Atxikitze proposamenarekin batera txosten bat aurkeztu beharko da, gutxienez, honako alderdi hauek jasoz:

2.– La propuesta de adscripción deberá ir acompañada de una Memoria justificativa que, al menos, deberá contemplar:

a) Eskaeraren edukiak eta nondik norakoak.

a) Los contenidos y alcance de la solicitud.

b) Justifikatu helburuak ezin direla egokiro lortu EHUk dituen egituren bidez.

b) Justificación de que los objetivos pretendidos no pueden alcanzarse adecuadamente a través de las estructuras existentes en la UPV/EHU.

c) Irakasleak eta Administrazio eta Zerbitzuetako langileak, eta beroriek kontratatzeko araubide juridiko-ekonomikoa.

c) El personal docente y de administración y servicios, así como el régimen jurídico y económico de su contratación.

d) Baliabideen jatorria zehazten duen ekonomi azterketa.

d) Estudio económico, especificando el origen de los distintos recursos.

e) Zein diren oraingo instalazioak eta proiektuan daudenak, baita ikastegiko unibertsitateko kideei eskainitako zerbitzuak ere.

e) Instalaciones actuales y proyectadas y servicios ofertados a la comunidad universitaria del Centro.

f) Irakaskuntzarako baldintzak.

f) Condiciones de impartición de la docencia.

g) Gobernu, administrazio eta ordezkaritzaren araubidea.

g) Régimen de gobierno, administración y representación.

h) Hitzarmenaren iraupena eta oinarrizko edukiak.

h) La duración del convenio y su contenido fundamental.

i) Ikastegiaren arautegi proiektua.

i) Proyecto de Reglamento del Centro.

j) EHUri dagozkion ekonomi eskubideak atxikitze hitzarmenaren ondoriozko jardueren truke.

j) Derechos de carácter económico correspondientes a la UPV/EHU por las actividades resultantes del convenio de adscripción.

3.– Gizarte Kontseiluak onartu ostean, autonomia erkidegoari aurkeztuko zaio, behin betiko onar dezan, eta Unibertsitateak Koordinatzeko Kontseiluari jakinaraziko zaio.

3.– Acordada por el Consejo Social, se elevará a la Comunidad Autónoma para su aprobación definitiva, debiendo ser informado el Consejo de Coordinación Universitaria.

4.– Ikastegiko jardueren hasiera autonomia erkidegoak baimenduko du, eta haren ikasketa planen homologazioa beharko da aurretiaz. Ikasketa plan horiek EHUko beste ikastegi batzuetako titulu ofizial berberak lortzeko onartutako ikasketa planen egitura berbera izango dute: kredituen iraupen kopuru berbera, prestakuntza eduki komun berak. Ikastegi atxikiak ikasketa planetan jasotako izaera diskrezionaleko prestakuntza edukien bidez bakarrik ezar ditzake ibilbide, sakontze, profil, curriculum lerro bereiziak. Ikastegi atxikiek esku hartuko dute ikasketak ezarri, aldatu edo kentzeko proposamenak aztertzeko bideratuko den prozeduran, baita ikasketa planetan ere, baldin eta ikasketa horiek haiengan eragin zuzena badute.

4.– El comienzo de las actividades del correspondiente Centro adscrito será autorizado por la Comunidad Autónoma y requerirá la previa homologación de sus planes de estudio. Estos planes de estudios deberán tener la misma estructura, en cuanto a la duración y número de créditos e idénticos contenidos formativos comunes, que los planes de estudios aprobados que conduzcan a los mismos títulos oficiales que se impartan en otros Centros de la UPV/EHU. Sólo a través de los contenidos formativos de carácter discrecional recogidos en el correspondiente Plan de Estudios el Centro adscrito podrá establecer itinerarios, intensificaciones, perfiles, líneas curriculares diferenciados. Los Centros adscritos participarán en el procedimiento que se tramite para el análisis de las propuestas de implantación, modificación o supresión de enseñanzas, así como de sus planes de estudio, siempre y cuando resulten directamente afectados por las enseñanzas de que se trate.

5.– EHUko Gobernu Kontseiluak eman beharko du baimena, berezko tituluetako ikasketak edo unibertsitateko bestelako ikasketa ez homologatuak bakarrik ematen dituzten ikastegiak unibertsitate honi atxiki eta jardunean hasteko, Akademi eta Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordearen proposamenez, eta dagokion Campuseko Batzarrari entzun ondoren. Atxikitze proposamena 2. paragrafoan aipatzen den txostenarekin batera aurkeztuko da.

5.– La adscripción y comienzo de las actividades de los Centros docentes adscritos que impartan exclusivamente estudios conducentes a títulos propios u otras enseñanzas universitarias no homologadas serán autorizados por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU a propuesta de la Comisión de Ordenación Académica y Doctorado y oída la Junta de Campus correspondiente. La propuesta de adscripción deberá ir acompañada de la Memoria justificativa contemplada en el apartado 2.

4. artikulua.– Atxikitzeko dosierra.

Artículo 4.– Expediente de adscripción.

Ikastegi baten EHUri atxikitzeko dosierrak honakoak bildu beharko ditu:

El expediente de adscripción de un Centro a la UPV/EHU deberá comprender lo siguiente:

a) Zer ikasketa emango diren hasierako etapatik erabateko errendimendua lortu artekoan, eskainiko den plaza kopurua, zer ikasturtetan hasiko diren jarduera horiek eta ikasketak guztiz ezartzeko izango den egutegia ere. Nolanahi ere, antolatutako ikasketek ziklo osokoak behar dute izan.

a) Justificación de las enseñanzas a impartir con expresión del número total de plazas que se proyecta ofertar en su etapa inicial hasta alcanzar el pleno rendimiento; así como indicación del curso académico en que darán comienzo las referidas actividades y el calendario para la implantación completa de las enseñanzas. En todo caso las enseñanzas que organicen habrán de estar referidas a ciclos completos.

b) Zein diren ikastegi berriko titulazio ofizialekin zerikusia duten zientzi arloetako ikerketen helburuak eta programak, zein helburu horiek bermatuko dituzten egitura espezifikoak eta zein EHUren kasuan kasuko unibertsitate egiturekin koordinatzeko bideak.

b) Justificación, en su caso, de los objetivos y programas de investigación de las áreas científicas que guarden relación con las titulaciones oficiales que integren el nuevo Centro, así como previsión de las estructuras específicas y las vías de coordinación con las correspondientes estructuras universitarias de la UPV/EHU que aseguren tales objetivos.

c) Jarduera hastean ikastegiak izango duen irakasle kopurua, eta urtero zenbatean handituko den plantila behar diren ikasketa guztiak jarri arte.

c) Justificación de la dotación de la plantilla de profesorado con que contará al comienzo de la actividad, así como la previsión de su incremento anual hasta la implantación total de las correspondientes enseñanzas.

d) Jarduera hastean, zenbat izango diren Administrazio eta Zerbitzuetako langileak, eta urtero zenbatean handituko den plantila behar diren ikasketa guztiak jarri arte.

d) Justificación de la dotación de la plantilla de personal de administración y servicios con que contará al comienzo de la actividad, así como la previsión de su incremento anual hasta la implantación total de las correspondientes enseñanzas.

e) Ikastegia Euskal Autonomia Erkidegoan kokatzeko ebazpena, eta txostena ere aurkeztu beharko da zehaztuz, jardunean hasteko eta ikasketak guztiz ezarri arte, zer eraikin eta instalazio dauden, baita proiektuan daudenak ere. Beti egin beharko da aipatutako eraikin eta instalazioen deskribapen fisikoa, horiei buruzko titulartasuna eta ikastegiko unibertsitateko kideei eskainitako zerbitzuak justifikatuz.

e) Determinación del emplazamiento del Centro en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con memoria justificativa y especificación de los edificios e instalaciones existentes y las proyectadas para el comienzo de las actividades y hasta la implantación total de las enseñanzas. En todo caso se efectuará una descripción física de los edificios e instalaciones existentes o proyectados, justificando la titularidad sobre los mismos, así como los servicios asegurados a la comunidad universitaria del Centro.

f) Bultzatzaileen identifikazioa eta, ikastegi pribatuen kasuan, zer nortasun duten.

f) Identificación de los promotores, con debida indicación en el caso de Centros privados de la personalidad de los mismos.

g) Antolamendu eta funtzionamendu arauak ikastegiko jarduerak antolatzerakoan.

g) Normas de organización y funcionamiento por las que ha de regirse la actividad del Centro.

h) Ikastegiak aldi batean jardungo duen konpromiso zintzoa, harik eta bertan ikasketak hasi dituzten ikasleak, gutxienez, behar bezalako akademi aprobetxamenduarekin atera arte.

h) Compromiso formal de mantener en funcionamiento el Centro durante un período mínimo que permita finalizar sus estudios al alumnado con un aprovechamiento académico normal que los hubiera iniciado en ella.

i) Zein diren proiektuaren finantza bideragarritasuna bermatuko duten oinarrizko ekonomi azterketak, baita ikerketarako partidak eta ikasteko eta ikertzeko bekak eta laguntzak ere.

i) Aportar los estudios económicos básicos que aseguren la viabilidad financiera del proyecto, con inclusión de las partidas relativas a la investigación y las destinadas a becas y ayudas al estudio y la investigación.

j) Azaldu beharrekoak dira i) letrako ekonomi baliabideak bermatuko dituzten finantza bermeak.

j) Aportar las garantías financieras que aseguren los recursos económicos correspondientes a la letra i).

5. artikulua.– Atxikitzeko hitzarmenak.

Artículo 5.– Convenios de adscripción.

1.– Atxikitze hitzarmenak eskatutako formalitateak hartu behar ditu kontuan, eta ikastegiaren gobernua eta funtzionamendua arautuko, bi aldeek beretzat gordetzen dituzten kontrolatze eta egiaztatze ahalmenak eragotzi gabe.

1.– El convenio de adscripción deberá observar las formalidades exigidas y regulará el régimen de gobierno y de funcionamiento del Centro, sin perjuicio de las facultades de control y verificación que se reserven las partes.

2.– Edonola ere, hitzarmenek alderdi hauek arautuko dituzte;

2.– Los convenios regularán, en todo caso, los siguientes aspectos:

a) Ikastegiaren ezaugarri eta nortasun juridikoa, ongi azalduz zer ikasketa ematera dagoen baimenduta, eta, behar izanez gero, gogoan izan beharko da zein izango den ikasketa horiek zabaltzeko edo aldatzeko prozedura.

a) Naturaleza y personalidad jurídica del Centro, con indicación de las enseñanzas que esté autorizado a impartir y procedimiento a observar, en su caso, para su ampliación o modificación.

b) Ikastegiaren kokapena, deskribatuz zein diren, batetik, unibertsitateko kideei eskainitako instalazio eta zerbitzuak, eta, bestetik, zein irakasteko eta kalitatea bermatzeko baldintzak. Edozein irakasgai irakasteko, venia docendi eman beharko dio, lehenik, EHUk irakasleari.

b) Ubicación del Centro, con descripción de las instalaciones y servicios ofertados a la comunidad universitaria del Centro, así como de las condiciones de impartición de la docencia y de aseguramiento de su calidad. La impartición de cualquier asignatura requerirá la previa concesión de la "venia docendi" por parte de la UPV/EHU al profesorado encargado de la misma.

c) Zuzendu, koordinatu eta ebaluatzeko egitura mistoak, ikastegiak EHUren egiturekiko lankidetza egokia bermatze aldera.

c) Estructuras mixtas de dirección, coordinación y evaluación que aseguren la adecuada cooperación académica del Centro con las distintas estructuras de la UPV/EHU.

d) EHUko langileek ikastegietan esku hartzeko moduak, eta irakasleak, ikertzaileak eta laguntzaileak trukatzeko araubidea. Nolanahi ere, EHUko langileen soldatak bertako nominaren bitartez ordainduko dira, eta interesdunek, soldatak jasotzeko, unibertsitate arautegiak xedatutakoa errespetatu beharko dute.

d) Formas de participación, en su caso, del personal de la UPV/EHU y régimen de intercambio de profesorado, personal investigador y ayudantes. En todo caso, el pago de retribuciones a personal de la UPV/EHU deberá hacerse a través de la nómina de ésta y su percepción por el interesado o interesada respetará lo dispuesto por la normativa universitaria.

e) Lankidetza ekonomiko eta tekniko motak, bi aldeen artekoak nahiz beste erakundeekikoak.

e) Modalidades de cooperación económica y técnica, tanto recíproca como con otras entidades.

f) Irakasleak eta Administrazio eta Zerbitzuetako langileak, eta beroriek kontratatzeko araubide juridiko-ekonomikoa. Hitzarmenak bermatu beharko du ikastegiko langile guztiek bete ditzaten indarrean dauden lege guztiek xedatutako baldintzak. Langileek ikastegi atxikiaren erakunde titularrarekin mantenduko dute beren lan eta kontratu harremana, eta ez dute EHUrekin inolako kontratu edo estatutu loturarik izango.

f) El personal docente y de administración y servicios, con determinación de su régimen jurídico y económico. El Convenio garantizará que todo el personal del Centro cumpla con los requisitos establecidos por la legislación vigente; el personal mantendrá su relación laboral o contractual con el ente titular del Centro adscrito, sin vinculación contractual ni estatutaria alguna con la UPV/EHU.

g) Ikastegiaren arautegia.

g) Reglamento del Centro.

h) Honakoak bermatu behar dituzte haien eskumenen eremuan: euskararen erabileraren normalizazioa, ezinduen integrazioa ikastegiko kideen artean eta kide guztien arteko berdintasuna eta bereizkeriarik eza.

h) Garantía, en el ámbito de sus competencias, de la normalización del uso del euskera, de la integración en su Centro de las personas con discapacidad y de la igualdad y no discriminación de todos sus miembros.

i) Finantza alderdiak, EHUri dagozkion ekonomi eskubideak, batik bat, atxikitze hitzarmenaren ondoriozko jardueren truke. Gizarte Kontseiluak onartu behar ditu eskubide horiek, Gobernu Kontseiluak proposamena eginda.

i) Aspectos financieros con expresión, en particular, de los derechos de carácter económico correspondientes a la UPV/EHU por las actividades resultantes del convenio de adscripción. La aprobación de estos derechos corresponde al Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno.

j) EHUren jarraipen eta kontrol motak hitzarmena betetze aldera.

j) Modalidades de seguimiento y control por parte de la UPV/EHU de los diversos aspectos relativos al cumplimiento del Convenio.

k) Hitzarmenaren iraupena eta hitzarmena deuseztatzeko baldintzak.

k) Duración del convenio y condiciones de rescisión.

3.– Hitzarmenak bermatu behar du akademi gestiorako arautegia oso-osorik beteko dela eta EHUren estatutuetan ikasleei aitortzen zaizkien eskubideak ere errespetatuko direla. Era berean, hitzarmenak jasoko du aldezleak erabateko eskumena izango duela egitura horietan ikasten duten ikasleen kexak bideratzeko. Atxikitze hitzarmenak ikastegi atxikian matrikulatutako ikasleek unibertsitate zerbitzuez baliatzeko baldintzak arautuko ditu.

3.– A través del convenio regulador se garantizará el respeto en su integridad de la normativa de gestión académica y de los derechos reconocidos a los estudiantes en los Estatutos de la UPV/EHU. También se asegurará la plena competencia del Aldezle en el tratamiento de las quejas de los estudiantes que sigan enseñanzas en los mismos. El convenio de adscripción regulará las peculiaridades del acceso a los servicios universitarios por parte del alumnado matriculado en el Centro adscrito.

4. Bestalde, ikastegiak agertu beharra du, dokumentazio eta jarduera guztietan, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikastegi atxikia dela, baita EHUren irudi korporatiboa errespetatu ere.

4.– Asimismo, se deberá recoger la obligación del Centro de hacer figurar su condición de Centro adscrito a la UPV/EHU en toda su documentación y actividad, debiendo respetar la imagen corporativa de ésta.

6. artikulua.– Ikastegi atxikiaren arautegia.

Artículo 6.– Reglamento del Centro adscrito.

1.– Ikastegiaren arautegiak, hitzarmenaren eranskin gisa sartuko denak, arautuko du ikastegia nola gobernatu, administratu eta ordezkatu, baita zein izango diren kontrolatzeko administrazio bitartekoak eta barne prozedurak ere.

1.– El Reglamento del Centro, que se incluirá como apéndice al Convenio, regulará el régimen de gobierno, administración y representación del mismo, así como los mecanismos administrativos y procedimientos internos de control.

2.– Kide anitzeko eta kide bakarreko gobernu, administrazio eta ordezkaritza organoak atxikitze hitzarmenak xedatutakoak izango dira.

2.– Los órganos colegiados y unipersonales de gobierno, representación y administración serán los previstos en el convenio de adscripción.

3.– Arautegiaren erreforma, EHUko Gobernu Kontseiluak onartu beharko du, indarren sartzeko.

3.– La reforma del Reglamento requerirá, para su entrada en vigor, de la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

4.– Arautegian adierazi ezean, EHUko ikastegien Oinarrizko Arautegiko xedapenek, aplika dakizkienek, arautuko dituzte.

4.– En defecto de previsión reglamentaria, regirán las disposiciones del Reglamento Marco de Centros Docentes de la UPV/EHU que les puedan ser de aplicación.

7. artikulua.– Unibertsitateko kideen parte hartzea ikastegi atxikietako gobernu organoetan.

Artículo 7.– Participación de miembros de la Comunidad Universitaria en órganos de gobierno de Centros adscritos.

1.– Errektoregoak izendatu behar du EHUk ikastegi atxikian izango duen ordezkaria. Ordezkariak arduraldi osoko irakasle eta ikertzaile iraunkorrak behar du izan, eta, ahal izanez gero, doktorea.

1.– Corresponde al Rectorado la designación del Delegado o Delegada de la UPV/EHU en el Centro adscrito, que habrá de ser personal docente e investigador permanente con dedicación a tiempo completo, preferentemente con grado de doctor.

2.– Unibertsitatearen ordezkariak EHUren presentzia bermatuko du ikastegi atxikian, ikastegiko errealitatea eta jarduerak zuzen-zuzenean ezagutuz, eta Errektorego eta ikastegiko Zuzendaritzaren harremanen bidez. Ordezkariaren ardura da atxikitze hitzarmena bete dadin, eta, bereziki, ikasleen ebaluazio eta kalifikazio prozesua gainbegiratzea, horretarako beharrezkotzat jotzen duen behar beste argibide eskatuta.

2.– El Delegado o Delegada de la Universidad garantiza la presencia de la Universidad en el Centro adscrito, mediante el conocimiento directo de su realidad y de sus actividades y el contacto permanente con el Rectorado y con la dirección del Centro. Igualmente corresponde al Delegado o Delegada asegurar el cumplimiento del convenio de adscripción y, en especial, supervisar el proceso de evaluación y calificación del alumnado para lo que podrá recabar cuanta información considere necesaria.

3.– Atxikitze hitzarmenak jasotzen ez duen kasuetan, Gobernu Kontseiluari dagokio unibertsitateko kide guztien parte hartzea baimentzea ikastegi atxiki bateko gobernu organoetan.

3.– En los casos no previstos por el Convenio de adscripción, corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la participación de miembros de la Comunidad Universitaria en los órganos de gobierno de un Centro adscrito.

8. artikulua.– Ikuskatzea.

Artículo 8.– Inspección.

Unibertsitateari atxikitako ikastegiak EHUren begiradapean egongo dira uneoro, autonomia erkidegoari dagokion ikuskatzaile lana eragotzi barik. Unibertsitateak eskatzen dien informazio guztia eman beharko diote ikastegiek.

Los Centros adscritos estarán sometidos en todo momento a la inspección de la UPV/EHU, sin perjuicio de la que corresponda a la Comunidad Autónoma, debiendo suministrar cuanta información les sea solicitada en el marco de la legislación vigente.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
IKASTEGI ATXIKIAK ALDATZEKO ETA ATXIKIPENA KENTZEKO
MODIFICACIÓN Y DESADSCRIPCIÓN DE CENTROS ADSCRITOS

9. artikulua.– Aldaketa.

Artículo 9.– Modificación.

Ikastegi atxiki bat aldatzeko, espediente bat zabaldu eta beste hitzarmen bat sinatu beharko da, I. Kapituluan xedatutakoaren arabera.

La modificación del Centro adscrito requerirá la apertura del correspondiente expediente y la suscripción de un nuevo convenio, todo ello conforme a lo establecido en el Capítulo I.

10. artikulua.– Atxikipena kentzeko erak.

Artículo 10.– Clases de desadscripción.

1.– Bi aldeetako edozeinek atxikipena kentzea nahi badu, txostena aurkeztu beharko du eskaerarekin batera. Horren ondorioz, espedientea bideratuko da kapitulu honetan xedatutako prozeduraren arabera.

1.– La solicitud de desadscripción a petición de cualquiera de las partes deberá acompañarse de la Memoria justificativa y dará lugar a la tramitación del correspondiente expediente con observancia del procedimiento establecido en el presente capítulo.

2.– Abiatu ostean, ikastegia txikiak antolamendu juridikoan xedatutako baldintzak edo atxikitze hitzarmenaren bitartez hartutako konpromisoak bete ezean, edo EHUren erakunde eginkizunetatik bereizten badira, egoera epe jakin batean erregulariza dezaten eskatuko zaio. Epe hori igarotakoan, erregularizatu ez balitz, arlo horretan eskumena duen Zuzendaritza Kontseiluko organoak prestatuko du txostena, dagokion ikastegi atxikiari entzun ondoren.

2.– Si con posterioridad al inicio de sus actividades, el Centro adscrito incumpliera los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico o los compromisos adquiridos en el convenio de adscripción, o se separara de las funciones institucionales de la UPV/EHU, se requerirá la regularización en plazo de la situación. Transcurrido este plazo sin que tal regularización se hubiera producido, el órgano del Consejo de Dirección competente por razón de la materia, oído el Centro adscrito afectado, elaborará la Memoria justificativa de la desadscripción.

11. artikulua.– Txostenaren edukia.

Artículo 11.– Contenido de la Memoria.

1.– Atxikipena kentzeko txostenak horren arrazoiak eta ondorioak aztertuko ditu, eta emandako ikasketa eskaintzaren arrazoizko proposamena eta ikasleen eskubideak nola bermatuko diren ere jasoko du.

1.– La Memoria justificativa de la desadscripción abordará las razones de la misma y analizará sus consecuencias, aportando una propuesta razonable de extinción de la oferta de los estudios impartidos y el modo en que se garantizarán los derechos de su alumnado.

2.– Azken bost urteetako jardueren balantzea ere bilduko da txostenean.

2.– La Memoria irá igualmente acompañada del balance de la actividad desarrollada durante los últimos cinco años.

12. artikulua.– Organo eskudunak.

Artículo 12.– Órganos competentes.

1.– Gobernu Kontseiluari dagokio Gizarte Kontseiluari estatu osoan balio duten titulu ofizialak lortzera zuzendutako ikasketak ematen dituzten ikastegi atxikien atxikipena kentzeko proposamena aurkeztea, Akademi Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordeak eta dagokion Campuseko Batzarrak txostena egindakoan. Ebazpena onartuta, autonomia erkidegoari jakinaraziko dio Gizarte Kontseiluak atxikipena kentzeko proposamena eta aipatutako tituluak emateko baimena ezeztatzekoa.

1.– Corresponde al Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Ordenación Académica y de Doctorado y de la Junta de Campus correspondiente, elevar al Consejo Social la propuesta de desadscripción de Centros adscritos que impartan enseñanzas conducentes a títulos oficiales con

2.– Gobernu Kontseiluari dagokio EHUren berezko tituluak edo unibertsitateko bestelako ikasketa ez homologatuak bakarrik ematen dituzten ikastegien atxikipena kentzea, Akademi Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordeak txostena egin ondoren.

validez en todo el territorio del Estado. Adoptada la decisión, el Consejo Social comunicará a la Comunidad Autónoma la propuesta de desadscripción y de revocación de la autorización para impartir los citados títulos.

3.– Atxikipena kentzeko kasu guztietan, Gobernu Kontseiluak ezarriko ditu, atxikipena kentzeko bitarte horietan, beharrezkoak diren xedapenak, batez ere, ikasleek beren ikasketak amaitzeko aukera izan dezaten.

2.– Corresponde al Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Ordenación Académica y de Doctorado y de la Junta de Campus correspondiente, la desadscripción de Centros que únicamente impartan títulos propios de la UPV/EHU u otras enseñanzas universitarias no homologadas.

XEDAPEN GEHIGARRIA

3.– En todo supuesto de desadscripción, el Consejo de Gobierno establecerá las previsiones oportunas para dar cobertura a los posibles períodos transitorios, en particular con el fin de posibilitar la culminación de sus estudios por parte del alumnado.

Zuzendaritza Kontseiluak beharrezkoak diren gestioak egingo ditu indarreko atxikitze hitzarmenen berriztapena, urtebeteko epean gehienez, bermatzeko, hitzarmen horien xedapenak oinarrizko arautegi honetan ezarritakora egokitu daitezen.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

AZKEN XEDAPENA

El Consejo de Dirección realizará las gestiones necesarias para garantizar la renovación en el plazo máximo de un año de los convenios de adscripción en vigor con el fin de adecuar sus previsiones a lo dispuesto por la presente Normativa.

Arautegi hau indarrean sartuko da EHAAn argitaratu eta biharamunean.

DISPOSICIÓN FINAL

ERANSKINA
IKASTEGIAK EUSKAL HERRIKO
UNIBERTSITATEARI ATXIKITZEKO HITZARMEN EREDUA

……………………(e)n, ……(e)ko …………… aren ...…(e)an.

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOPV.

ANEXO
MODELO DE CONVENIO DE ADSCRIPCIÓN DE CENTROS DOCENTES A LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

(tokia eta eguna)

En ……..…., a …., de …………...de ……

BILDUTA:

Batetik, ………………………………………… ………………… jauna/andrea (izena eta bi abizen), Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea, EHUren izenean eta berorren ordezkari gisa.

(lugar y fecha)

REUNIDOS:

Eta, bestetik, ……………………………………. jauna/andrea (legezko ordezkariaren izena eta bi abizen, zer kargu gisa ageri den) eta ……………… …………… (atxikitzen den ikastegia sustatzen duen erakunde publiko edo pribatuaren izen ofiziala) berorren izenean eta ordezkari gisa.

De una parte, el Excmo. Sr. Rector Magnífico o la Excma. Sra. Rectora Magnífica de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, (nombre y dos apellidos), en nombre y representación de la misma.

ADIERAZTEN DUTE:

Lehenengoa.– Ikastegia atxikitzeko hitzarmen hau EHUren estatutuek arautzen dute, 2004ko urtarrilaren 12ko EHAAn argitaratuak; Ikastegien Oinarrizko Arautegiak, 2005eko irailaren 1ean argitaratua; Ikastegien Atxikitze Eskaeretarako Arautegiak, EHAAn argitaratua (eguna), baita beste honetan ere (azaldu beste erakunde publikoari edo pribatuari aplika dakiokeen berariazko arautegia). Arautegi horiek elkarren arteko kontraesanik izanez gero, unibertsitate araudian ezarritakoa nagusituko da.

Y de otra parte, el Sr. D o la Sra. Dña. (nombre y dos apellidos de quien ostenta la representación legal, cargo en virtud del cual actúa) y (nombre oficial de la entidad pública o privada promotora del Centro Docente que se adscribe), en nombre y representación de dicha entidad promotora.

MANIFIESTAN:

Bigarrena.– EHUren estatutuen 216. artikuluak xedatzen duenez, ikastegiak atxikitzeko, lehenengo eta behin, hitzarmen bat sinatu beharko da unibertsitatearekin.

Primero.– Que el presente convenio de adscripción de Centro Docente se rige por lo dispuesto en los Estatutos de la UPV/EHU, publicados en el BOPV de 12 de enero de 2004, en el Reglamento Marco de los Centros Docentes publicado en el BOPV de 1 de septiembre de 2005 y en la Normativa Reguladora de las Solicitudes de Adscripción de Centros Docentes publicado en el BOPV (fecha), así como en (indicar la normativa o regulación específica en su caso aplicable a la otra entidad pública o privada), prevaleciendo en caso de contradicción entre estas normativas, lo dispuesto en la normativa universitaria.

Hirugarrena.–

Segundo.– Que según lo establecido en el artículo 216 de los Estatutos de la UPV/EHU la adscripción de Centros requerirá la previa celebración de un convenio con la Universidad.

Estatu osoan balio duten titulu ofizialak lortzera zuzendutako ikasketak emateko

Tercero.–

Gizarte Kontseiluak ………………………(e)an (eguna) onartu eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ………………(e)an (eguna) argitaratu zen EHUri atxikitzeko hitzarmena aurkeztu zuen …………..(e)an (eguna) bildu zen Gobernu Kontseiluak, Akademi Antolakuntzako eta Doktoregoko Batzordeari egindako ………… (e)ko bileran (eguna) eta ………… Campuseko Batzarrari (ikastegia zer campusetan dagoen) egindako …………… (e)ko bileran entzunda, baita…………….. (e)ko Gobernu Kontseiluak berak aurkeztu zaion txostena eta ikastegiak gutxieneko iraupen jakin bat izango duela ikusita ere (adierazi zer urte kopuru beharko luketen ikasleek beren ikasketak behar bezalako aprobetxamenduarekin bukatzeko).

Para el caso de impartición de estudios conducentes a títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio del Estado

Berezko tituluak eta unibertsitateko bestelako ikasketa ez homologatuak lortzera zuzendutako ikasketak emateko

Que, oída la Comisión de Ordenación Académica y Doctorado en su sesión de (fecha) y la Junta de Campus de (Campus en el que se ubique el Centro Docente), en su sesión de (fecha), el Consejo de Gobierno de (fecha) a la vista de la memoria justificativa presentada y existiendo compromiso de mantener en funcionamiento el centro durante un período mínimo de (cifrar los años en los que el alumnado finalizaría sus estudios con un aprovechamiento académico normal), elevó la propuesta de adscripción a la UPV/EHU, que fue adoptada por el Consejo Social en (fecha) y publicada por el Boletín Oficial del País Vasco en (fecha).	

Gizarte Kontseiluak ………………………(e)an (eguna) onartu eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ……………… (e)an (eguna) argitaratu zen EHUri atxikitzeko hitzarmena onartu zuen ……………(e)an bildu zen Gobernu Kontseiluak, Akademi Antolakunzako eta Doktoregoko Batzordeari egindako ………… (e)ko bileran eta …………. Campuseko Batzarrari (ikastegia zer campusetan dagoen) egindako …………… (e)ko bileran entzunda, baita…………….. (e)ko Gobernu Kontseiluak berak aurkeztu zaion txostena eta ikastegiak gutxieneko iraupen jakin bat izango duela ikusita ere (adierazi zer urte kopuru beharko luketen ikasleek beren ikasketak behar bezalako aprobetxamenduarekin bukatzeko).	

Para el caso de impartición de estudios conducentes a títulos propios u otras enseñanzas universitarias no homologadas

Laugarrena.– Horren ondorioz, ………… …………………………ikastegia (atxiki den ikastegiaren izen ofiziala) EHUri atxikitzeko hitzarmen hau sinatzen da, kontuan hartuta ondorengo

Que, oída la Comisión de Ordenación Académica y Doctorado en su sesión de (fecha), y la Junta de Campus de (Campus en el que se ubique el Centro Docente), en su sesión de (fecha), el Consejo de Gobierno de (fecha) a la vista de la memoria justificativa presentada y existiendo compromiso de mantener en funcionamiento el centro durante un período mínimo de (cifrar los años en los que el alumnado finalizaría sus estudios con un aprovechamiento académico normal), aprobó la adscripción a la UPV/EHU, que fue publicada por el Boletín Oficial del País Vasco en (fecha).	

KLAUSULAK

Lehenengoa.– Izaera, nortasuna, izena eta egoitza.

Cuarto.– Que, en consecuencia, se firma el presente Convenio de adscripción a la UPV/EHU del Centro Docente (nombre oficial del Centro adscrito), con arreglo a las siguientes.

CLÁUSULAS:

1.– ……………………………………………… ……helbidea eduki (herria eta posta helbidea), …………………………………erakundeak sustatu (sustatzen duen erakundea) eta atxiki den …………………. (izena) ikastegiak atxikitzeari dagozkion eskubide eta betebehar guztiak izango ditu, eta, bereziki, abenduaren 21eko Unibertsitateen 6/2001 Legearen 80.4. artikuluak jasotzen dituen zerga onurak eta zerga salbuespenak.

Primera.– Naturaleza, personalidad, denominación y sede.

2.– Atxiki den ………………………….. (izena) ikastegia ………………………………………… (erakunde izaera eta nortasun juridikoa) gisa sortu da, eta instalazio eta zerbitzu hauek ditu: ……………… ……………………………………………………………………………………………….

1.– El Centro adscrito (denominación) con domicilio en (localidad y dirección postal) está promovido por (entidad que lo promueve) y disfruta de todos los derechos y obligaciones inherentes al hecho de su adscripción, y en particular, gozará de los beneficios y exenciones fiscales reconocidos por el artículo 80.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, para la UPV/EHU.

Bigarrena.– Emango dituen ikasketak.

2.– El Centro adscrito (denominación) constituye una (naturaleza institucional y personalidad jurídica) y dispone de las siguientes instalaciones y servicios (describir). 	

1.– Atxiki den …………………………………… …… (izena) ikastegiak ikasketa hauek emango ditu (zehaztu zein diren estatu osoan balio duten titulu ofizialak nahiz berezko tituluak eta unibertsitateko bestelako ikasketa ez homologatuak lortzera zuzendutako ikasketak):

	

2.– Ikasketa hauek ematerakoan, haien ikasketa planek (proposamena(k) jarri hitzarmen honen eranskin gisa) xedatutakoa errespetatu beharko dute; aurrerago, homologatuek hartuko dute horien tokia. Atxiki den ……………………………….. (izena) ikastegiak indarreko legeria eta EHUko Gobernu Kontseiluak onartutako arautegia errespetatzeko konpromisoa hartzen du.

	

3.– Hasieran, ikasketak honela emango dira (egunez, gauez/talde eta plaza kopurua/eskola presentzialak, birtualak, beste batzuk –aipatu alderdi garrantzitsuenak-). Akademi jarduerak ikasturte honetan hasiko dira: ……………… (adierazi ikasturtea), eta hauxe izango da egutegia: …………………………….. (jarri hasierako etapatik errendimendu osoa lortu artekoa). Gobernu Kontseiluak onartu beharko du baldintza horien edozein aldaketa. EHUko akademi arautegiaren arabera egingo da, urtero, sarrera plazen eskaintza.

Segunda.– Estudios que impartirá.

4.– Atxiki den ………………………………… …………….. (izena) ikastegiak konpromisoa hartzen du, irakaskuntzaren kalitatea bultzatu eta hobetu nahirik, unibertsitatean ezarritako tresnak hartzeko eta prozedurak betetzeko. Irakaslan kalitatearen kontrola EHUko ikastegi guztietan oro har ezartzen den irakats ebaluazioaren bidez egingo da.

1.– El Centro adscrito (denominación) impartirá los siguientes estudios (Enumerar los estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio del Estado y los estudios conducentes a títulos propios u otras enseñanzas universitarias no homologadas).

5.– Konpromisoa hartzen du, halaber, bere jarduerak denbora honetan iraunarazteko:.................... ............ (gutxieneko epea: ikasturteak adierazi). Eta, horrela, ikastegi horretan hasitako ikasleei, baldin eta behar bezalako akademi aprobetxamendua izan badute, ikasketak bukatzeko aukera emango zaie.

2.– La impartición de estas enseñanzas deberá respetar lo dispuesto por sus respectivos planes de estudios (incorporar en apéndice al presente Convenio la(s) correspondiente(s) propuesta(s); que serán sustituidas, en su momento, por las debidamente homologadas). El Centro adscrito (denominación) se compromete a respetar el cumplimiento de la regulación vigente y de la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

Hirugarrena.– Aukera askeko kredituak.

3.– Inicialmente, las enseñanzas se impartirán en (régimen diurno, nocturno / número de grupos-plazas / régimen presencial, virtual, u otras –mencionar lo que sea relevante). Las actividades académicas darán comienzo en el (indicar curso académico) con arreglo al siguiente calendario (indicar régimen a seguir desde la etapa inicial hasta alcanzar el pleno rendimiento). La modificación de cualquiera de estas condiciones requerirá la aprobación por parte del Consejo de Gobierno. La oferta anual de plazas de nuevo acceso se regirá por la normativa académica de la UPV/EHU.

……………………. (izena) ikastegi atxikiko ikasleak aukera askeko kredituak amortiza ditzake, ikasturte bakoitzerako onartzen den akordioaren esparruan, EHUren eskaintzan matrikulatuz.

4.– El Centro adscrito (denominación) se compromete a adoptar los instrumentos y a cumplir los procedimientos universitariamente establecidos para la promoción y mejora de la calidad docente. El control de la calidad de la docencia se verificará a través de la evaluación docente que se establezca con carácter general en todos los Centros de la Universidad del País Vasco.

Akordio horretantxe arautuko da EHUko ikasleak nola matrikulatu daitezkeen, goiko ondorio berak izateko, ikastegi atxikiko eskaintzan.

5.– Asimismo, se compromete a mantener su actividad durante (período mínimo: indicar cursos académicos) de modo que se permita finalizar los estudios a los alumnos que, con un aprovechamiento académico normal, los hubieran iniciado en él.

Laugarrena.– Ikasketen izaera eta unibertsitate titulu ofizialak ematea.

Tercera.– Créditos de libre elección.

1.– Euskal Herriko Unibertsitateak ezarritako arauak eta prozedurak betez ………………………. (izena) ikastegi atxikian egindako ikasketek EHUko ikastetxeetan egindakoek duten akademi balio berbera izango dute, eta kasuan kasuko ondorio profesional berbera.

El alumnado del Centro adscrito (denominación) podrá amortizar créditos de libre elección matriculándose en la oferta de la UPV/EHU en el marco del acuerdo que, para cada año académico, se apruebe.

2.– Unibertsitate titulu ofizialak EHUko errektoreak emango ditu, estatuburuaren izenean, arloaren inguruan dagoen indarreko legeria errespetatuz.

En el mismo acuerdo se regulará el modo en que el alumnado de la UPV/EHU, a los mismos efectos, pueda matricularse en la oferta del Centro adscrito.

3.– Berezko diplomak eta tituluak errektoreak emango ditu, EHUren izenean, arloaren inguruan dagoen indarreko legeria errespetatuz.

Cuarta.– Carácter de los Estudios y expedición de Títulos Universitarios Oficiales.

Bosgarrena.– Irakasleak.

1.– Los estudios cursados en el Centro adscrito (denominación) con plena observancia de las normas y procedimientos por la UPV/EHU tendrán igual valor académico y, en su caso, los mismos efectos profesionales que los Centros propios de la misma.

1.– ……………………… (erakunde publiko edo pribatu sustatzailearen izena) bermatuko du ikastegiko irakasleei buruzko ratioa bete dadin, apirilaren 12ko 557/1991 Legearen 6. artikuluak xedatutakoaren arabera.

2.– Los títulos universitarios oficiales serán expedidos por el Rector o Rectora de la UPV/EHU en nombre del Jefe o de la Jefe del Estado con respeto de la normativa vigente en la materia.

2.– Atxiki den …………………………………… (izena) ikastegiko irakasleek

3.– Los diplomas y títulos propios serán expedidos por el Rector o la Rectora en nombre de la UPV/EHU con respeto de la normativa vigente en la materia.

pribatu sustatzailearen izena) izango dituzte harremanak hitzarmen hau sinatu aurretiko baldintza berberetan eta arautegi berberak xedatutakoaren arabera. Ez dute EHUrekin ez inolako kontratu ez estatutu loturarik izango.

Quinta.– Profesorado.

3.– Atxiki den …....................................... (izena) ikastegiko irakasleek indarreko legeriak unibertsitateko gainerako ikastegietako irakasleentzat eskatzen duen titulazio berbera izan beharko dute.

1.– (Denominación de la entidad pública o privada promotora) garantizará que, respecto del profesorado del Centro se cumpla la ratio establecida en el artículo 6.° del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril.

4.– Edozein irakasgai emateko, venia docendi eman beharko zaio, aurretiaz, horretaz arduratuko den irakasleari. Dagokion errektoreak eman beharko du, lehen-lehenik beharrezko diren txostenak eskatuta. Emate horren balioa iraunkorra izango da, eta, aldatzekotan, ofizioz edo unibertsitatearen ordezkariak eskatuta aldatuko da.

2.– El profesorado del Centro adscrito (denominación) mantendrá su relación con (denominación de la entidad pública o privada promotora) en los mismos términos y con sujeción a idéntica normativa que con anterioridad a la firma de este Convenio. No tendrán vinculación contractual ni estatutaria alguna con la UPV/EHU.

5.– Ikastegi atxikiak irakasle bat kontratatzen duen guztietan, unibertsitatearen ordezkariari jakinarazi beharko dio, txostenarekin batera, venia docendi eskaera errektoreari helarazteko.

3.– El profesorado del Centro adscrito (denominación) deberá poseer la misma titulación que la normativa vigente exige para el restante profesorado de los Centros Universitarios.

Seigarrena.– Administrazio eta Zerbitzuetako Langileak.

4.– La impartición de cualquier contenido formativo requerirá la previa concesión de la "venia docendi" al profesor o profesora encargado de la misma. Su otorgamiento corresponderá al Rector o Rectora, previa solicitud de los informes pertinentes. Su concesión se entenderá con carácter permanente y sólo podrá ser revisada de oficio o a instancia del Delegado o Delegada de la Universidad.

1.– Atxiki den …………………………………… (izena) ikastegiko irakasleek

5.– Toda contratación de profesorado por parte del Centro adscrito será notificada al Delegado o Delegada de la Universidad para que, junto con su informe, tramite la solicitud de "venia docendi" al Rector o Rectora.

pribatu sustatzailearen izena) izango dituzte harremanak hitzarmen hau sinatu aurretiko baldintza berberetan eta arautegi berberak ezarritakoaren arabera. Ez dute EHUrekin ez inolako kontratu ez estatutu loturarik izango.

Sexta.– Personal de Administración y Servicios.

2.– Bere gain hartzen dituen eginkizunak gauzatzeko eta Euskal Herriko Unibertsitatearekiko elkarlana koordinatzeko, Administrazio eta Zerbitzu Sailean behar beste langilez osatutako plantila lortu behar denez, …………………… …… .(erakunde publiko edo pribatu sustatzailearen izena) langile plantila bat izango du (adierazi zein izango den hasierako langile kopurua, eta zenbat handituko den plantila urtero harik eta ikasketa guztiak jarri arte).

1.– El personal de administración y servicios del Centro adscrito (denominación) mantendrá su relación con (denominación de la entidad pública o privada promotora) en los mismos términos y con sujeción a la misma normativa que con anterioridad a la firma de este convenio. Dicho personal no tendrá vinculación contractual ni estatutaria alguna con la UPV/EHU.

Zazpigarrena.– Zuzendaritzaren egiturak eta barne funtzionamendua.

2.– Con objeto de garantizar un número suficiente de personal de administración y servicios para el cumplimiento de las funciones que asume, así como de la coordinación con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, (denominación de la entidad pública o privada promotora) contará con una dotación de plantilla (especificar la dotación inicial y la previsión de su incremento anual hasta la implantación total de las correspondientes enseñanzas).

1.– Atxiki den ……………………… (izena) ikastegia era honetara egituratuko da:

Séptima.– Estructuras de Dirección y funcionamiento interno.

(zehaztu zein izango diren kide bakarreko gobernu, ordezkaritza eta administrazio organoak).

1.– El Centro adscrito (denominación) se estructura de la manera siguiente:

(zehaztu zein izango diren kide anitzeko gobernu, ordezkaritza eta administrazio organoak).

– (Especificar órganos de gobierno, representación y administración unipersonales).

2.– Atxiki den ……………………………….. (izena) ikastegia bere arautegiak, hitzarmen honetan eranskin gisa datorrenak, gobernatuko du.

– (Especificar órganos de gobierno, representación y administración colegiados).

Zortzigarrena.– Ikasleak.

2.– El funcionamiento interno del Centro adscrito (denominación) se regirá por su Reglamento que se incorpora como Apéndice al presente Convenio.

1.– Atxiki den ……………………….. (izena) ikastegiak ikasketak egiten utziko die bakar-bakarrik indarreko legeriak eta EHUren berariazko xedapenek, kasuan kasu, eskatutako titulazioa eta gainerako eskakizunak betetzen dituzten pertsonei.

Octava.– Alumnado.

2.– Atxiki den ……………………… (izena) ikastegiko ikasleen ebaluazioa ikastegian bertan egingo da EHUko Gobernu Kontseiluak onartutako arautegiak xedatutakoa betez.

1.– El Centro adscrito (denominación) sólo permitirá el acceso a sus enseñanzas a las personas que cumplan con la titulación y demás requisitos exigidos, en cada caso, por la normativa en vigor y las disposiciones específicas de la UPV/EHU.

3.– Atxiki den ………………………………. (izena) ikastegian matrikulatutako ikasle guztiek dute bertan ikasten segitzeko eskubidea, Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte Kontseiluak ezartzen duen unibertsitatean iraute arauekin bat etorriz gero.

2.– La evaluación del alumnado del centro adscrito (denominación) se realizará en el propio Centro siguiendo lo dispuesto en la normativa correspondiente aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU.

4.– Matrikula ikastegi atxikiko Idazkaritzan egingo da. Atxiki den ……………………………. (izena) ikastegiak konpromisoa hartzen du, EHUko Akademi Gestiorako Zerbitzuak xedatutakoak betez (azaldu, behar izanez gero, zein diren zehaztapen horiek), matrikulari dagozkion datu guztien berri emateko.

3.– Todo estudiante matriculado en el Centro Adscrito (denominación) tiene derecho a proseguir sus estudios en el mismo, de acuerdo con la normativa de permanencia en la Universidad que establezca el Consejo Social de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

5.– Atxiki den …………………………. (izena) ikastegiak bere ikasleen akademi gestioa egingo du EHUko Akademi Gestiorako Zerbitzuaren jarraibideak betez. Zerbitzu horrek behar adinako laguntza emango du akademi gestioa behar den moduan burutzeko, Akademi eta Irakaskuntza Gestiorako Arautegiarekin bat etorrita, ikasturte bakoitzerako EHUko Gobernu Kontseiluak onartuko duena.

4.– La formalización de la matrícula se realizará en la Secretaría del propio Centro adscrito. El Centro adscrito (denominación) se compromete a comunicar la totalidad de los datos correspondientes a la matrícula siguiendo las indicaciones del Servicio de Gestión Académica de la UPV/EHU (indicar, en su caso, las especificaciones que procedan).

6.– Atxiki den ……………………….. (izena) ikastegian matrikulatutako ikasleak EHUko ikasletzat hartuko dira unibertsitateko zerbitzuak erabiltzeari dagokionean (ezarri, behar izanez gero, zein diren zerbitzu sarrerako eta zerbitzuak erabiltzeko baldintzak.

5.– El Centro adscrito (denominación) realizará la gestión académica de su alumnado siguiendo las indicaciones del Servicio de Gestión Académica de la UPV/EHU, que suministrará el apoyo necesario para su correcta ejecución, y de acuerdo con la Normativa de Gestión Académica Docente, aprobada por el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU para cada año académico.

Bederatzigarrena.– Koordinazioa eta elkarlana.

6.– El alumnado matriculado en el Centro adscrito (denominación) tendrá la consideración de alumnado de la UPV/EHU a los efectos de la utilización de los servicios universitarios (establecer, en su caso, las condiciones de acceso y utilización para los servicios que proceda).

1.– EHUren eta atxiki den ……………….. (izena) ikastegiaren arteko komunikazioa ordezkariaren eta ikastegi atxikiko Zuzendaritza organoaren bitartez gauzatuko da. Atxiki den ……………………….. (izena) ikastegi atxikiko dekano edo zuzendari dela eragotzi gabe, ezin izango du esku hartu EHUko Gobernu Kontseiluaren ordezkaritza hautatzean, Estatutuen 241.1. b) artikuluak EHUko ikastegientzat bakarrik gordetzen baitu eskubide hori. Atxiki den ………………. (izena) ikastegiko dekanoak edo zuzendariak Gobernu Kontseiluaren bileretan har dezake parte, baina, Gobernu Kontseiluaren Funtzionamendurako Arautegiak xedatzen duenez, nahiz eta hitz egin ahal izan, ez du bozkatzeko aukerarik izango. Halaber, bere ikastegiari dagokion Campuseko Batzarraren bileretan har dezake parte.

Novena.– Coordinación y Colaboración.

2.– Atxiki den ………………….. (izena) ikastegiko Zuzendaritza organoei entzun ondoren, errektoreak izendatuko du EHUk atxiki den

1.– La comunicación oficial entre la UPV/EHU y el Centro adscrito (denominación) se realizará a través del Delegado o Delegada y el órgano directivo reglamentario del Centro adscrito. Sin perjuicio de su consideración como Decano, Decana, Directora o Director del Centro adscrito (denominación) no participará en la elección de la representación que el artículo 241.1 b) de los Estatutos reserva en el Consejo de Gobierno de la UPV/EHU para los centros de la UPVEHU. El Decano, Decana, Directora o Director del Centro adscrito (denominación) podrá participar en las sesiones del Consejo de Gobierno con voz pero sin voto, conforme a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Gobierno. Así mismo, podrá participar de igual manera en las sesiones de la Junta de Campus en la que radique el Centro adscrito.

ordezkaria lanaldi osoan diharduten irakasle eta ikertzaile finkoen artetik, eta, ahal bada, doktorea izango da. Izendatuz geroztik, ……………………………….. (e)ko berezko kidea (ikastegi atxikiko kide anitzeko organo gorena) izango da, eta bere gain hartuko ditu indarreko arautegiak adierazitako eginkizunak.

2.– El Delegado o Delegada de la UPV/EHU en el Centro adscrito (denominación) será nombrado por el Rector o Rectora, oídos los órganos de dirección del propio Centro adscrito (denominación), entre el personal docente e investigador permanente con dedicación a tiempo completo y preferentemente doctor. A partir de su nombramiento será vocal nato del (órgano colegiado máximo del Centro adscrito) y asumirá las funciones señaladas a la misma en la normativa vigente.

3.– Arloan eskumena duen errektoreak edo errektoreordeak eskatuta, edo ordezkariak galdatuta, atxiki den …………… (izena) ikastegia behartuta egongo da akademi jarduerez eskatzen zaion informazio guztia ematera.

3.– A petición del Rector o Rectora o Vicerrector o Vicerrectora competente por razón de la materia, o del Delegado o Delegada, el Centro adscrito (denominación) estará obligado a proporcionar cualquier información que se le requiera sobre las actividades académicas.

4.– Dena dela, gorako errekurtsoa aurkez dakioke errektoreari, unibertsitatearen ordezkariak hartutako ebazpenak direla eta.

4.– Las decisiones adoptadas por el Delegado o Delegada de la Universidad en todo caso, podrán ser objeto de recurso de alzada ante el Rector o Rectora.

5.– EHUko kideek atxiki den ...........................

5.– La eventual participación de miembros de la Comunidad Universitaria de la UPV/EHU en los órganos de gobierno del presente Centro adscrito (denominación) se realizará en los siguientes términos (establecer requisitos y procedimiento).

6.– Atxiki den ………………(izena) ikastegia lankidetzan ariko da EHUrekin (gehitu, egonez gero, parte hartuko duten beste erakundeak) modu honetan: (azaldu lankidetza ekonomiko eta teknikoetarako erak).

6.– El Centro adscrito (denominación) cooperará con la UPV/EHU (y añadir, en su caso, las demás entidades participantes) a través de (indicar las modalidades particulares de cooperación económica y técnica).

7.– EHUk ikastegi atxikiko irakats eskaintza zabalduko du unibertsitateko berezko ikastegietako eskaintzekin batera.

7.– La UPV/EHU difundirá la oferta docente del Centro adscrito con el conjunto de las ofertas de los Centros propios de la Universidad.

Hamargarrena.– Unibertsitateko kideen esku hartzea.

Décima.– Participación de la Comunidad Universitaria.

1.– Atxiki den …………………….. (izena) ikastegiak, 557/1991 Errege Dekretuaren 11.a artikuluak xedatutakoak betetzeaz gainera, konpromisoa hartzen du bere arautegi eta gobernu organoetan zaindu eta aplikatzeko unibertsitateko kideen atal guztiak ordezkatuak izateko estatutuek duten printzipio nagusia.

1.– El Centro adscrito (denominación), además de ajustarse a las previsiones señaladas en el artículo 11.a del RD 557/1991, se compromete a respetar y aplicar en sus normativas y órganos de gobierno el principio fundamental estatutario de representación en los mismos de todos los sectores de la Comunidad Universitaria.

2.– ………………………………. (erakunde publiko edo pribatu sustatzailearen izena) eta Euskal Herriko Unibertsitateak konpromisoa hartzen dute, dagozkien arloen eskumenetan, honakoak bultza daitezen, unibertsitatearen estatutuetan eta horiek garatzeko arauetan xedatutakoaren arabera: euskararen erabileraren normalizazioa irakaskuntzan eta unibertsitate zerbitzuetan, urritasuna duten pertsonak ikastegian integratu, kideen berdintasuna eta bereizkeriarik eza.

2.– El (denominación de la entidad pública o privada promotora) y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea se comprometen a garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, la normalización del uso del euskera en la docencia y en los servicios universitarios, de la integración en su Centro de las personas con discapacidad y de la igualdad y no discriminación de todos sus miembros, en los términos fijados en los Estatutos de la Universidad y sus normas de desarrollo.

3.– Atxiki den ……………………….. (izena) ikastegiko irakasleak eta Administrazio eta Zerbitzuetako langileak EHUk bere langileentzat antolatzen dituen prestakuntza ikastaroez balia daitezke, EHUren beraren langileekin bete ezean, eta, hala balegokie, ezarritako prezioak ordainduko.

3.– El profesorado y PAS del Centro adscrito (denominación) podrá acceder a los cursos de formación que organice la UPV/EHU para su personal propio en la medida que haya plazas no cubiertas por el mismo, sin perjuicio, en su caso, del abono de las cantidades que procedan.

Hamaikagarrena.– Finantza alderdiak eta prezio publikoen ordainketa.

Undécima.– Aspectos financieros y abono de los precios públicos.

1.– Finantzen arloari dagokionez, atxiki den ………………………. (izena) ikastegiak EHUri emango dio haren bideragarritasuna ziurtatzen duten ekonomi bermeei buruzko informazioa, eta, EHUk eskatuz gero, indarreko legeriak jasotzen dituen gainerako alderdiei buruzko informazioa ere bai.

1.– En el plano financiero, el Centro adscrito (denominación) deberá facilitar a la UPV/EHU la información referida al mantenimiento de las garantías económicas que aseguren su viabilidad y, a solicitud de ésta, sobre los demás aspectos recogidos por la legislación vigente.

2.– Atxiki den ……………………. (izena) ikastegiak konpromisoa hartzen du EHUri ordaintzeko, ikasturte bakoitzeko lehen hiruhilekoan, Gobernu Kontseiluaren proposamenez, Gizarte Kontseiluak maila bakoitzerako jarritako ekonomi eskubideak.

2.– El Centro adscrito (denominación) se compromete a abonar a la UPV/EHU, en el primer trimestre de cada año académico, los derechos económicos establecidos para cada curso por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno.

Hamabigarrena.– Ikuskatzea.

Duodécima.– Inspección.

1.– Hitzarmena betetzeari begira, atxiki den ……………… (izena) ikastegi atxikiak EHUren ikuskatze ahalmenak onartzen ditu.

1.– En todo lo referente al cumplimiento del Convenio, el Centro adscrito (denominación) se somete a las facultades inspectoras de la UPV/EHU.

2.– Atxiki den …………………… (izena) ikastegiak aldezlearen esku hartzea ahalbidetuko du ikasleen kexak, haren eskumenekin zerikusia dutenean, bideratzeko.

2.– El Centro adscrito (denominación) facilitará la intervención del Aldezle en el tratamiento de las quejas de su competencia procedentes de su alumnado.

3.– Atxiki den ……………………. (izena) ikastegiak EHUri eman beharko dizkio berorrek eskatzen dizkion informazio guztiak.

3.– La Dirección del Centro adscrito (denominación) deberá suministrar a la UPV/EHU cuanta información sea solicitada por ésta a tales efectos.

Hamahirugarrena.– EHUren irudi korporatiboa.

Decimotercera.– Imagen corporativa de la UPV/EHU.

Atxiki den ………………………….. (izena) ikastegiak bere jarduera guztietan agertuko du EHUri atxikitako ikastegia dela, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen irudi korporatiboa errespetatzeko konpromisoa hartzen du.

En toda su actividad el Centro adscrito (denominación) hará figurar su condición de centro adscrito a la UPV/EHU y se compromete a respetar la imagen corporativa de esta.

Hamalaugarrena.– Indarraldia.

Decimocuarta.– Vigencia.

1.– Hitzarmen honen indarraldia ………… (e)koa (zehaztu) izango da, maila handiagoko araudiren bat egon eta klausularen bat aldatzeko eskatu ezik. Bestela, hitzarmena luzatu egingo da ………….(e)z, baldin eta bi aldeetako batek, epea bukatu baino sei hilabete lehenago, ez berriztatzeko desiorik agertzen ez badu.

1.– El presente convenio tendrá una vigencia de (especificar), salvo que la normativa general de rango superior imponga la revisión de alguna de sus cláusulas, y se prorrogará de manera tácita por un período (especificar) salvo que cualquiera de las partes comunique su voluntad de no renovación del mismo seis meses antes de expirar cada plazo.

2.– Hitzarmen hau indarrean sartuko da sinatzen den egunetik. Atxiki den ………………. (izena) ikastegiko jardueren hasiera autonomia erkidegoak baimenduko du, hitzarmen honetako bigarren klausulan adierazitako ikasketen ikasketa plana homologatu ondoren, baldin eta estatu osoan balio duten titulu ofizialak lortzera zuzendutako ikasketak badira.

2.– El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su suscripción. El comienzo de las actividades del Centro adscrito (denominación) será autorizado por la Comunidad Autónoma previa la homologación de los planes de estudios de las enseñanzas enumeradas en la cláusula segunda de este Convenio, cuando se trate de estudios conducentes a títulos oficiales con validez en todo el territorio del Estado.

3. Atxiki den ……………………… (izena) ikastegiak hitzarmen honetako betebeharrak bete ezean, automatikoki ekarriko du EHUren administrazio tramiteak bertan behera uztea, baita ikasleekin zerikusia dutenak ere, ez betetze horren berri eman ondoren. Ebazpenaren berri emango zaio autonomia erkidegoari, beharrezko ondorioak sor ditzan.

3.– La falta de cumplimiento por el Centro adscrito (denominación) de las obligaciones derivadas del presente convenio supondrá de forma automática, previa notificación al mismo, la paralización por parte de la UPV/EHU de los trámites administrativos, incluidos, en su caso, los relativos al alumnado; esta decisión se comunicará a la Comunidad autónoma a los efectos pertinentes.

—————————— (e)ko epean (jarri) hitzarmenaren aurkako jarduna aldatuko ez balitz, arloan eskumena duen Zuzendaritza Kontseiluko organoak atxiki den ……………….. (izena) ikastegiaren atxikipena kentzeko prozedura abiaraziko luke.

Si en el plazo de (establecer) no se rectificara la actuación contraria al presente convenio, el órgano del Consejo de Dirección competente por razón de la materia, oído el centro adscrito (denominación) UPV/EHU iniciaría el procedimiento de desadscripción.

(sartu, kasuaren arabera, hitzarmena aldatzeko prozedura edo atxikipena kentzekoa)

(Inclusión en su caso del procedimiento de modificación del convenio o para la desadscripción).

GEHIGARRIA
APÉNDICE

Atxiki den ……………………(izena) ikastegiaren arautegia

Reglamento del Centro adscrito (denominación)


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, auzolana