Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

170. zk., 2014ko irailaren 9a, asteartea

N.º 170, martes 9 de septiembre de 2014


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA
3796
3796

EBAZPENA, 2014ko irailaren 4koa, Funtzio Publikoko sailburuordearena, zeinen bidez jendaurrean jartzen baita Euskal Enplegu Publikoaren lege-aurreproiektua.

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2014, del Viceconsejero de Función Pública, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley del Empleo Público Vasco.

Herri Administrazio eta Justizia Sailak Euskal Enplegu Publikoaren lege-aurreproiektua prestatu du, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozeduraren abenduaren 22ko 8/2003 Legeak zehaztu bezala izapidetu behar den legea.

El Departamento de Administración Pública y Justicia ha elaborado un Anteproyecto de Ley del Empleo Público Vasco, proyecto que ha de tramitarse conforme determina la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general.

Horregatik, legezko erregulazio hori betetzeko, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuak eman zituen, batetik, 2014ko maiatzaren 14ko Agindua, zeinen bidez hasiera eman baitzitzaion Euskal Enplegu Publikoaren lege-aurreproiektua prestatu eta izapidetzeari, eta, bestetik, 2014ko irailaren 1eko Agindua, aurretik lege-aurreproiektu hori onartzekoa, testu artikulatua idatzi eta gero.

Para ello, en cumplimiento de dicha regulación legal, el Consejero de Administración Pública y Justicia dictó la Orden de 14 de mayo de 2014, que dio inicio al procedimiento de elaboración y tramitación del Anteproyecto de Ley del Empleo Público Vasco, y la Orden de 1 de septiembre de 2014, de aprobación previa de dicho Anteproyecto, una vez redactado el texto articulado.

8/2003 Lege horren 8.1 artikuluarekin bat etorriz, herritarren eskubide eta bidezko interesei eragiten dieten xedapen orokorrek entzunaldiaren izapidea igaro beharko dute. Era berean, xedapenen izaerak hala eskatzen badu, jendaurrean jarri beharko dira.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1 de la citada Ley 8/2003, las disposiciones de carácter general que afecten a los derechos e intereses legítimos de las ciudadanas y ciudadanos serán objeto de trámite de audiencia y, cuando la naturaleza de las disposiciones lo aconseje, se someterán a información pública.

Erregulazioak Euskal Autonomia Erkidegoko herritar guztiei eragingo die, izan ere, enplegu publikora sarbidea izateko baldintzak eta Euskal Herri Administrazioen funtzionamendu osoa eta eraginkorra zehaztuko baititu.

La regulación que se pretende afectará al conjunto de ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en la medida en que determina las condiciones de acceso al empleo público y el funcionamiento integrado y eficaz de las Administraciones Públicas vascas.

Hori dela-eta, Xedapen Orokorrak Egiteko Prozedurari buruzko abenduaren 22ko 8/2003 Legearen 8. artikuluarekin bat etorriz, aipatutako agindu-proiektua jendaurrean jartzen da, eta, horretarako, hogei egun balioduneko epea nahikoa dela jotzen da; epe hori iragarki hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera hasiko da.

A tal efecto, se somete el Anteproyecto a información pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, considerándose para ello suficiente el plazo de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco.

Azaldutakoagatik, Herri Administrazio eta Justizia Sailaren egitura eta egitekoak ezarri zituen apirilaren 9ko 188/2013 Dekretuaren 4.c) eta 15. artikuluetan xedatutakoarekin bat, honako hau

Por lo expuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos 4.c) y 15 del Decreto 188/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Administración Pública y Justicia,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

Lehenengoa.– Jendaurrean jartzea Euskal Enplegu Publikoaren lege-aurreproiektua, hogei egun balioduneko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Primero.– Someter a trámite de información pública el Anteproyecto de Ley del Empleo Público Vasco, por un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Bigarrena.– Aurreko atalean xedatutakoaren ondorioetarako eta alegazioak aurkeztu ahal izateko, proiektuaren edukia eskuragarri egongo da Herri Administrazio eta Justizia Saileko Funtzio Publikoko Sailburuordetzan (Donostia kalea 1, Vitoria-Gasteiz) eta Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoko iragarki-taulan, euskadi.net-en.

Segundo.– A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior y en orden a la presentación de alegaciones, el contenido del proyecto estará disponible en la Viceconsejería de Función Pública, del Departamento de Administración Pública y Justicia, sita en Vitoria-Gasteiz, c/ Donostia-San Sebastián, n.º 1, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno Vasco, en euskadi.net.

Vitoria-Gasteiz, 2014ko irailaren 4a.

Funtzio Publikoko sailburuordea,

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.


Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de septiembre de 2014.

El Viceconsejero de Función Pública,

ANDRÉS ZEARRETA OTAZUA.


Análisis documental

Euskadi, bien común