Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

215. zk., 2013ko azaroaren 12a, asteartea

N.º 215, martes 12 de noviembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
4880
4880

AGINDUA, 2013ko urriaren 23koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena. Honen bidez, birgaitze integratuko areatan edo bizitegi area degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren Agindua aldatzen da.

ORDEN de 23 de.octubre de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, de modificación de la Orden del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se regula la concesión de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2007ko maiatzaren 2ko Aginduak arautzen du birgaitze integratuko areatan edo bizitegi area degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea.

La Orden de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, regula la concesión de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas.

Aurreko deialdietan hartutako eskarmentua ikusirik, eta helburuak modu eraginkorragoan lortu daitezen, aipatutako agindua aldatzea komeni dela uste dugu.

A la vista de la experiencia adquirida en convocatorias anteriores y para una consecución más efectiva de sus objetivos, se estima conveniente modificar la mencionada Orden.

Proposatutako aldaketak ez du ez xedea ez egitura aldatzen. Alde batetik, aldaketaren xedea agindua Enplegu eta Gizarte Gaitako Sailaren egitura organiko eta funtzionalaren egungo egiturara egokitzea da (apirilaren 9ko 191/2013 Dekretuak arautzen du egitura hori).

La modificación propuesta no cambia su finalidad y su estructura. Por un lado, la modificación se refiere a la adaptación de la misma a la actual estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, regulada mediante Decreto 191/2013, de 9 de abril.

Bestetik, aldaketaren helburua Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak xedatutakoa betetzea da, bereziki 3.4 artikulua; izan ere, ezartzen duenez, Euskadiko botere publikoek genero-ikuspegia erantsi behar diete beren politika guztiei, horietan guztietan emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko helburu orokorra ezartzeko moduan. Lege horren ondorioetarako, honako hau da generoikuspegiaren integrazioa: emakumezkoen eta gizonezkoen egoera, baldintza, jomuga eta beharrizan ezberdinak modu sistematikoan kontsideratzea, eta, horretarako, politika eta ekintza guztietan, maila guztietan eta horien plangintza, burutzapen eta ebaluaziofase guztietan, ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko xedea duten helburu eta jarduketa zehatzak txertatzea. Horretarako, dokumentuak idazteagatiko ordainsarien kostu garbiaren gehieneko kopuruak aldatzen dira, dokumentu horiek genero-ikuspegia islatzen baldin badute.

Por otro lado, el objetivo de la modificación es cumplir con el mandato de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en particular con su artículo 3.4 que indica que los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres. A efectos de la referida Ley, se entiende por integración de la perspectiva de género, la consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación. Para ello, se modifican las cuantías máximas del costo neto de los honorarios de redacción de los documentos, en cuanto que dichos documentos incorporen la perspectiva de género.

Azkenik, 2012ko azaroaren 27ko Jaurlaritzaren Kontseiluko Erabakian adostutakoari egokitu zaio Agindua. Erabaki horren bidez Euskadiko Autonomia Erkidegoko zenbait prozedura modu elektronikoan izapidetzeko jarraibideak onartzen dira, eta, otsailaren 21eko Administrazio elektronikoari buruzko 21/2012 Dekretuan ezarritakoa aplikatuz, ezartzen du, beste prozedura batzuekin batera, baliabide elektronikoak erabili behar direla derrigorrez laguntzen eta diru-laguntzen deialdiak izapidetzeko.

Finalmente, se ha adaptado la Orden a lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 27 de noviembre de 2012 por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación electrónica de determinados procedimientos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi, el cual, en aplicación de lo dispuesto en le Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración electrónica, establece la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos en la tramitación de, entre otros procedimientos, las convocatorias de ayudas y subvenciones.

Horri jarraikiz, hau

En su virtud,

XEDATZEN DUT
DISPONGO:

Lehenengo artikulua.– Birgaitze integratuko areatan edo bizitegi area degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2007ko maiatzaren 2ko Aginduaren 8. artikulua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo primero.– Se modifica el artículo 8 –Presentación de solicitudes: plazo, lugar y documentación a cumplimentar– de la Orden de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se regula la concesión de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas, quedando redactados en los siguientes términos:

«1.– Agindu honen babesean hasitako espedienteak izapidetze elektronikoko bidea erabiliz kudeatuko dira nahitaez.

«1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

2.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta bestelako eskariak eta ereduak izapidetzeko jarraibideak Euskadi.net-eko egoitza elektronikoan eskuratu ahal izango dira, honako helbide hauetan:

2.– Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos estarán disponibles en la sede electrónica de euskadi.net en las direcciones que se especificarán en la convocatoria.

Laguntza-eskaera, deialdiarekin batera Eskaera- I. eranskinean argitaratutako formatuari jarraikiz, laguntza eskatzen den jardunak zehaztuz Laguntza eskuratzeko aurkezten diren jarduerak- III. eranskinean ezarritakoaren arabera. Eta horrekin batera, Aurkeztu beharreko dokumentazioa- II. eranskinean adierazitako dokumentazioa aurkeztuko da.

La solicitud de ayudas se formalizará de acuerdo con el formato publicado en el anexo I-Solicitud, con la inclusión del detalle de las actuaciones para las que se solicita ayuda de conformidad con lo establecido en el anexo III-Actuaciones para las que se solicita ayuda, y se le acompañará la documentación señalada en el anexo II-Documentación a aportar.

3.– Eskaeraren ondoko izapideak http://www.http://www.euskadi.net/misgestiones bide elektronikoaren bitartez egingo dira.

3.– Los trámites posteriores a la solicitud se realizarán a través de https://euskadi.net/misgestiones

4.– Erakunde eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz zein gaztelaniaz aurkezteko aukera izango dute. Orobat, prozeduran zehar, pertsonak edo erakundeak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legearen 6.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

4.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización de Uso del Euskera.

5.– Etxebizitza Zuzendaritzak, aurkeztutako eskaeran hutsegite bat edo zehaztu gabeko zerbait dagoela edo aurkeztu beharreko agiriren bat falta dela atzematen badu, eskatzaileari jakinaraziko dio bide elektronikoz eta 10 eguneko epea emango dio arazoa konpontzeko edo falta dena aurkezteko, eta hori egin ezean, eskaerari uko egin diola ulertuko dela adieraziko dio, ebazpena –Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42. artikuluan ezarritako moduan idatzi beharrekoa– eman ondoren.

5.– Si la Dirección de Vivienda advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto, inexactitud o la ausencia de algún documento de los que deben acompañar a la misma, lo comunicará por medios electrónicos al solicitante concediéndole un plazo de 10 días para que proceda a su subsanación o aportación, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.– Eskaera- I. eranskinean ezarritako formatuari jarraikiz eskaera aurkezten ez bada edota Aurkeztu beharreko dokumentazioa- II. eranskinean adierazitako dokumentazioa aurkezten ez bada, eskaera atzera botako da, aurreko paragrafoan adierazitakoaren arabera. 6. eta 10. artikuluetan ezarritako alderdiak egiaztatzen ez badira, zero balorazioa ekarriko du egiaztatu gabeko alderdi guztietan».

6.– La no presentación de la solicitud de acuerdo con el formato del anexo I-Solicitud y/o de la documentación señalada en el anexo II-Documentación a aportar supondrá tenerles por desistidos, de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior. La no acreditación de los extremos previstos en los artículos 6 y 10 supondrá la valoración de cero en aquellos extremos no acreditados».

Bigarren artikulua.– Birgaitze integratuko areatan edo bizitegi area degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2007ko maiatzaren 2ko Aginduaren 9. artikuluaren 1., 2. eta 3. puntuak aldatu dira, eta honela geratu dira idatzita:

Artículo segundo.– Se modifican los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 9 –Órgano de gestión y Comisión de Valoración– de la Orden de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se regula la concesión de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas, quedando redactados en los siguientes términos:

«1.– Etxebizitza Zuzendaritzari dagokio agindu honetan ezarritako laguntzak kudeatzea.

«1.– Corresponde a la Dirección de Vivienda la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente Orden.

2.– Aurkeztutako eskaerak 6. artikuluan ezarritako irizpideak aplikatuz ebaluatu eta balioesteko, balorazio-batzorde bat eratuko da, Etxebizitzako zuzendariak eta haren zuzendaritzako bi funtzionariok osatua.

2.– Al objeto de evaluar y valorar las solicitudes presentadas, en aplicación de los criterios establecidos en el artículo 6, se constituirá una comisión de valoración constituida por el Director de Vivienda y dos funcionarios o funcionarias adscritas a su Dirección.

3.– Etxebizitzako zuzendaria egongo da batzorde horren buruan, eta funtzionarioetako batek idazkari- lanak egingo ditu».

3.– Dicha Comisión estará presidida por el Director de Vivienda, actuando uno de los funcionarios o funcionarias como secretario».

Hirugarren artikulua.– Birgaitze integratuko areatan edo bizitegi area degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2007ko maiatzaren 2ko Aginduaren 10. artikuluaren 1. puntua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo tercero.– Se modifica el párrafo 1 del artículo 10 –Cuantía de las subvenciones- de la Orden de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se regula la concesión de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas, quedando redactado en los siguientes términos:

«1.– Agiriak eta jasotze topografikoak idazteko laguntzetarako:

«1.– Para las ayudas a la redacción de documentos y levantamientos topográficos:

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak Agindu honen 1. artikuluan aipatutako agiriak idazteko ordainsarien kostu garbiaren % 80 eman ahal izango du gehienez (zergak barne). Dokumentu horrek genero ikuspegia islatzen badu, berriz, kostu garbiaren % 100 emateko aukera izango du (zergak barne). Horrez gain, jasotze topografikoak egiten direnean ere kostu garbiaren % 100era iritsi ahal izango da (zergak barne).

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales podrá conceder una cantidad no superior al 80% del costo neto (impuestos incluidos) de los honorarios de redacción de los documentos citados en el artículo 1 de esta Orden, excepto cuando dicho documento incorpore la perspectiva de género, en cuyo caso podrá alcanzar el 100% del costo neto (impuestos incluidos). Asimismo, en el caso de la elaboración de levantamientos topográficos, también se podrá alcanzar el 100% del costo neto (impuestos incluidos).

a) Alde Zaharren kasuan:

a) En el supuesto de referirse a Cascos Históricos:

a.1.– Birgaitzeko Plan berezien lanak idazteko ordainsarien kostuaren gehieneko zenbatekoa jarraian azaltzen den koadroa aplikatuz lortuko da (zenbateko hori oinarritzat hartuta, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak ekarri beharreko ehunekoa kalkulatuko da):

a.1.– La cuantía máxima del costo de los honorarios de redacción de los trabajos de los Planes Especiales de Rehabilitación, sobre la que se calculará el porcentaje a aportar por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, sin incluir el IVA, será la obtenida mediante la aplicación del siguiente cuadro:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

a.2.– Azterlan soziourbanistikoei buruzko lanak idazteko ordainsarien kostuaren gehieneko zenbatekoa (BEZa barne hartu gabe) artikulu honen 1.a.1 idatzi-zatian bildutako ordainsariak 0,30ez biderkatuz kalkulatuko da. Gutxieneko zenbatekoa 4.000 euro izango da, eta, gehieneko zenbatekoa oinarritzat hartuta, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak jarri beharreko ehunekoa kalkulatuko da.

a.2.– La cuantía máxima del costo de los honorarios de redacción de los trabajos de los Estudios Socio-Urbanísticos, sobre la que se calculará el porcentaje a aportar por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, sin incluir el IVA, será la resultante de multiplicar por 0,30 los honorarios contemplados en el apartado 1.a.1 de este artículo, con un mínimo de 4.000 €.

a.3.– Obra-proiektuak idazteko ordainsarien kostuaren gehieneko zenbatekoa jarraian azaltzen den formula aplikatuz lortuko da (zenbateko hori oinarritzat hartuta, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak ekarri beharreko ehunekoa kalkulatuko da):

a.3.– La cuantía máxima del costo de los honorarios de redacción de los proyectos de obras, sobre los que se calculará el porcentaje a aportar por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, sin incluir el IVA, será la obtenida mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

O = 0,75 x EMA x K

H = 0,75 X P.E.M. x K

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Bizitegi Area Degradatuak:

b) Áreas Residenciales Degradadas:

b.1.– Azterlan Soziourbanistikoei buruzko lanak idazteko ordainsarien kostuaren gehieneko zenbatekoa (BEZa barne hartu gabe) artikulu honen 1.a.1 idatzi-zatian bildutako ordainsariak 0,30ez biderkatuz kalkulatuko da. Gutxieneko zenbatekoa 4.000 euro izango da, eta, zenbateko hori oinarritzat hartuta, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak jarri beharreko ehunekoa kalkulatuko da.

b.1.– La cuantía máxima del costo de los honorarios de redacción de los trabajos de los Estudios Socio-Urbanísticos, sobre la que se calculará el porcentaje a aportar por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, sin incluir el IVA, será la resultante de multiplicar por 0,30 los honorarios contemplados en el apartado 1.a.1 de este artículo, con un mínimo de 4.000 €.

b.2.– Birgaitzeko Plan berezia idazteko ordainsarien kostuaren gehieneko zenbatekoa artikulu honen 1.a.1 idatzi-zatian ezarritakoaren baliokidea izango da.

b.2.– La cuantía máxima del costo de los honorarios de redacción del Plan Especial de Rehabilitación será la equivalente a la contemplada en el apartado 1.a.1 de este artículo.

b.3.– Birgaitzeko edo Berritzeko Programa Estrategikoei buruzko lanak idazteko ordainsarien kostuaren gehieneko zenbatekoa (BEZa barne hartu gabe) artikulu honen 1.a.1 idatzi-zatian bildutako ordainsariak 0,50ez biderkatuz kalkulatuko da. Gutxieneko zenbatekoa 4.000 euro izango da, eta, gehieneko zenbatekoa oinarritzat hartuta, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak jarri beharreko ehunekoa kalkulatuko da.

b.3.– La cuantía máxima del costo de los honorarios de redacción de los trabajos de los Programas Estratégicos de Rehabilitación o Renovación, sobre la que se calculará el porcentaje a aportar por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, sin incluir el IVA, será la resultante de multiplicar por 0,50 los honorarios contemplados en el apartado 1.a.1 de este artículo, con un mínimo de 4.000 €.

b.4.– Ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko jardun babestuei buruzko abenduaren 30eko 317/2002 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako azterlan soziourbanistikoaren agiri osagarriak idazteko ordainsarien gehieneko kostuaren gehieneko zenbatekoa artikulu honen 1.b.1 idatzi-zatian bildutako formulari 0,25 aplikatuz lortuko da.

b.4.– La cuantía máxima del costo de los honorarios de redacción de los documentos complementarios al Estudio Socio-Urbanístico, previstos en la Disposición Adicional Tercera del Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado, será la resultante de aplicar 0,25 a la fórmula contemplada en el apartado 1.b.1 de este artículo.

b.5.– Obra-proiektuak idazteko ordainsarien kostuaren gehieneko zenbatekoa artikulu honen 1.a.3 idatzi-zatian erabilitako formula aplikatuz lortuko da (zenbateko hori oinarritzat hartuta, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak ekarri beharreko ehunekoa kalkulatuko da).»

b.5.– La cuantía máxima del costo de los honorarios de redacción de los Proyectos de obras, sobre los que se calculará el porcentaje a aportar por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales será la obtenida mediante la aplicación de la misma fórmula empleada en al apartado 1.a.3 de este artículo».

Laugarren artikulua.– Birgaitze integratuko areatan edo bizitegi area degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2007ko maiatzaren 2ko Aginduaren 13. artikuluaren 2. puntua aldatu da, eta honela geratu da idatzita:

Artículo cuarto.– Se modifica el párrafo 2 del artículo 13 –Obligaciones de las entidades beneficiarias– de la Orden de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se regula la concesión de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas, quedando redactado en los siguientes términos:

«2.– Diruz lagundutako lanak idatzi ondoren, eta dagokion tramitazioa bazter utzi gabe, Udalak edo Birgaitzeko Hirigintza Sozietateak edo kontzejuek eta beste udal-erakunde txikiagoek lan horien ale bat, paperean eta CD formatuan, igorriko diote Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari, gehienez hilabeteko epean lanak amaitzen diren egunetik zenbatzen hasita.»

2.– Una vez concluida la redacción de los trabajos subvencionados, y con independencia de la tramitación correspondiente, el Ayuntamiento o la Sociedad Urbanística de Rehabilitación o los concejos y otras entidades locales menores remitirán 1 ejemplar de los mismos, en papel y en formato CD, al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, en el plazo máximo de un mes desde su finalización.

Bosgarren artikulua.– Birgaitze integratuko areatan edo bizitegi area degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2007ko maiatzaren 2ko Aginduaren 14. artikuluaren a) puntua aldatu da, eta honela geratu da idatzita

Artículo quinto.– Se modifica el punto a) del artículo 14 –Pago– de la Orden de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se regula la concesión de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas, quedando redactado en los siguientes términos:

«Diru-laguntza Etxebizitzako zuzendariaren ebazpenen bitartez ordainduko da, zatika eta honela ordaindu ere:

«El abono de la subvención se hará efectivo, mediante resoluciones del Director de Vivienda, fraccionadamente, del modo siguiente:

a) Agiriak eta jasotze topografikoak idazteko emandako diru-laguntzetarako: lehen ordainketan, emandako diru-kopuruaren % 11 ordainduko da, behin 13.1.a) artikuluan ezarritako epea amaitutakoan eskatzaileak diru-laguntzari uko egin ez badio. Gainerakoa libramendu partzialen bidez, betiere aurkeztutako agirien bidez egiaztatutako gastuarekiko ehuneko berean emandako diru-laguntza emateko kontuan hartutako idazketa- ordainsarien kostuarekin alderatuz gero».

a) Las subvenciones concedidas para la redacción de documentos y levantamientos topográficos: mediante un primer libramiento equivalente al 11% de la cantidad concedida, una vez transcurrido el plazo establecido en el artículo 13.1.a sin haber mediado renuncia, y el resto mediante libramientos parciales, por cuantía tal que suponga, respecto del gasto acreditado mediante los documentos presentados, el mismo porcentaje que la subvención otorgada respecto del costo de los honorarios de redacción tomado en cuenta para su concesión».

Seigarren artikulua.– Birgaitze integratuko areatan edo bizitegi area degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2007ko maiatzaren 2ko Aginduaren I., II. eta III. eranskinak aldatu dira, eta agindu honetako eranskinetan jasota dauden bezala idatziko dira.

Artículo sexto.– Se modifican los anexos I, II y III de la Orden de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se regula la concesión de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas, que quedarán redactados de la manera que figura en los anexos de la presente Orden.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 9ko 191/2013 Dekretua aplikatuz, birgaitze integratuko areatan edo bizitegi area degradatuetan ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duen Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2007ko maiatzaren 2ko Aginduan ondokoak aipatzen direnean: Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailburua eta Lurzoru eta Hirigintza Zuzendaritza; honakoak aipatzen direla ulertuko da, hurrenez hurren: Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua eta Etxebizitza Zuzendaritza.

En aplicación del Decreto 191/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, las menciones hechas en la Orden de 2 de mayo de 2007, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por la que se regula la concesión de subvenciones para la rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado en Áreas de Rehabilitación Integrada o en Áreas Residenciales Degradadas, al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, al Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, y a la Dirección de Suelo y Urbanismo se entenderán ahora referidas al Departamento de Empleo y Políticas Sociales, al Consejero de Empleo y Políticas Sociales, y a la Dirección de Vivienda, respectivamente.

AZKEN XEDAPENA
DISPOSICIÓN FINAL

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera jarriko da indarrean.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko urriaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de octubre de 2013.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común