Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

199. zk., 2013ko urriaren 17a, osteguna

N.º 199, jueves 17 de octubre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
4418
4418

2/2013 LEGEA, urriaren 10ekoa, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzeari buruzkoa.

LEY 2/2013, de 10 de octubre, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

Eusko Legebiltzarrak urriaren 10eko 2/2013 Legea, Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzeari buruzkoa onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Natura babesteak, Euskal Autonomia Erkidegoko legeetan egin ohi izan den eran, naturaren balioak zaintzea izan du helburu, zaintze hori betiere harmonian uztartuz zaindu nahi diren balioekin bateratzeko moduko zenbait jarduera ekonomiko mantentzearekin. Aukeratutako eremuen zaintze-egoera bera historian jasan dituen zenbait jarduera ekonomikoren ondorioa da, batez ere lehen sektorea sorburu dutenen ondorioa, alegia. Aldi berean, babestu beharreko eremu bat ez da izan behar erreserba bat zeinean gizakiaren jarduera bazterrera uzten baita halako museo estatikoa bailitzan, bera zaintzea beste helbururik ez duela, ekosistemen eta beraietan bertan bizi diren espezie guztien artean –gizakia barne– gertatzen diren elkarreraginen eboluzio logikotik kanpo.

La conservación de la naturaleza, tal y como tradicionalmente se ha venido realizando en la legislación del País Vasco, ha buscado la preservación de los valores naturales conjugada armónicamente con el mantenimiento de determinadas actividades económicas compatibles con los valores que se pretenden preservar. El propio estado de conservación de los espacios seleccionados es consecuencia de su histórico soporte de ciertas actividades de carácter económico, principalmente las derivadas del sector primario. Al mismo tiempo, un espacio a conservar no debe ser una reserva en la que se prescinde de la actividad del hombre a modo de museo estático sin más objetivo que su propia preservación ajena a la evolución lógica de los ecosistemas y las interactuaciones que en los mismos se producen entre las diferentes especies que lo habitan, incluido el ser humano.

Euskal Herriko Natura Babesteko Legearen aldaketak jardute-printzipio horiei erantzuten die, hain zuzen: egindakoa errespetatzea, eremuaren eboluzio orekatua arriskuan jar dezakeena zuzentzea, eta kautelak jartzea gerta litezkeen garapen ekonomiko berriek arriskuan jar ez ditzaten babestu beharreko balioak, baina sekula ez modu erradikalean ateak ixtea natur gune babestuek izan litzaketen garapen ekonomikoei.

La presente modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco responde, precisamente, a esos principios de actuación: respetar lo realizado, corregir aquello que pueda poner en riesgo una evolución equilibrada del espacio y establecer cautelas para que potenciales nuevos desarrollos económicos no pongan en riesgo los valores a proteger, pero nunca cerrar el paso de una manera radical a potenciales desarrollos económicos de los espacios naturales protegidos.

Natur baliabidetzat jo daitezkeen natur ingurunearen elementu osatzaileen artean badira zenbait materia beren forma guztietan: solidoak, likidoak edo gaseosoak. Baliabide horiek industria-jarduera batek jaso egin litzake, eta orduantxe sortzen da aurkaritzazko jarrera bat jarduera horien eta babestu behar diren ingurumeneko balioen artean, aurkaritzazko jarrera horren aurrean oreka bat bilatu behar delarik eta jardute-irizpideak finkatu naturaren defentsaren eta materia horien erauzte-jarduerak burutzearen artean.

Entre los elementos integrantes del medio que pueden considerarse recursos naturales se hallan determinadas materias en sus diversas formas, sólidas, líquidas o gaseosas. Estos recursos pueden incorporarse a una actividad industrial, y es entonces cuando se produce una posición de enfrentamiento entre estas actividades y los valores ambientales que deben protegerse y ante la que debe buscarse un equilibrio y fijarse los criterios de actuación entre la defensa de la naturaleza y la realización de las actividades extractivas de esas materias.

Natura Babesteko Legea aldatzeko Arabako Biltzar Nagusiek aurkeztutako lege-proposamenak, laudatzekoa bada ere gasa ateratzeko teknika zehatz bat erabiltzea debekatzeko duen asmoa, ez du asmatzen zuzen heltzeko moduan natur gune babestuek gainean bide duten arazo zehatz bati.

La proposición de ley de las Juntas Generales de Araba de modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza, siendo loable en su intención de prohibir la utilización de una técnica concreta para la extracción de gas, no acierta en el modo de abordar de manera correcta un problema concreto que parece cernirse sobre los espacios naturales protegidos.

Kontua ez da erabat debekatzea ez jarduera zehatz bat modu orokorrean, ez eta materialak ateratzeko metodo berariazko baten erabilera ere, natur gune babestuetan. Kontua da babestutako eremuaren kontrako zenbait jarduera, erabilera eta teknika egitea eragoztea Euskal Autonomia Erkidegoan egun indarrean diren legeetan aurreikusitako mekanismoak erabiliz, lege horietan baliabide naturalak antolatzeko planak baitira berariazko tresna zeinean zehazten baitira babesaren balioak, eta, halaber, babestutako esparruetako erabilera eta jardueren muga orokorrak eta berariazkoak ere, halako moldez non planean aurreikusitako jarduerak soilik egin ahal izan daitezen, zenbait teknika barne, eremu horien babesak xedatzen dituen balioekin bateragarriak direlako. Natur gune babestuak antolatzeko eta kudeatzeko berariazko arauak jartzeaz gain, ingurumen-inpaktuaren ebaluaziora ere joko da, halako moldez non tresna horiek guztiek gauza izan beharra daukaten eremuak beren zaintze-mailarik onenetan mantentzeko, baina hala ere eremu horiek berezkoak dauzkaten garapen ekonomikorako jarduerak desegin gabe.

No se trata de prohibir determinantemente ni una actividad concreta de manera genérica, ni siquiera la utilización de un método específico de extracción de materiales, en los espacios naturales protegidos. Se trata de evitar que se realicen actividades, usos y técnicas contrarias al espacio que se protege utilizando los mecanismos previstos en la legislación vigente en la actualidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la que los planes de ordenación de los recursos naturales son la herramienta específica en la que se concretan los valores de protección, y también las limitaciones generales y específicas de los usos y actividades de los ámbitos protegidos, de modo que sólo se puedan realizar las actividades previstas en el plan, incluidas determinadas técnicas, por ser compatibles con los valores que determinan la protección de estos espacios. Además de establecer las normas específicas de ordenación y gestión de los espacios naturales protegidos, se acude también a la evaluación de impacto ambiental, de modo que todos estos instrumentos deben ser capaces de mantener los espacios en sus niveles óptimos de conservación, sin por ello descomponer las actividades de desarrollo económico propios de los mismos.

Beste alde batetik, zaintze-egoera begiratzeko erantzukizuna eremu bakoitzaren berezko arauetan jartzea eremu bakoitzaren Gobernuari, foru-aldundiei eta udalei pasatzea da eremu hori begiratzeko erantzukizuna, ustez-eta eremu babestu batean bizi diren pertsonak eremu hori zaintzeari lotzea dela bermerik handiena zaintze hori gainerako gizarteak ulertzeko moduko arrazoizkotasunaren bidean aurrera joan dadin.

Por otro lado, depositar la responsabilidad de velar por el estado de conservación en las normas propias de cada espacio es trasladar al Gobierno, las diputaciones forales y los ayuntamientos de cada espacio la responsabilidad directa de velar por el mismo, entendiendo que la vinculación de las personas que viven en un espacio protegido en su conservación es la mayor garantía de que ésta avance por una senda de razonabilidad comprensible por el resto de la sociedad.

Era berean, eta bestelako gaietara pasatuz, legearen aldaketak mekanismo zehatz bat dakar Red Natura 2000-rekiko Europako Erkidegoaren arauen babesean sortutako babes-figura berriei heltzeko, lehendik bazen lege bati gerora suertatutako babes figurak berak, eta horrek behartu egiten du lehenagoko lege hori egokitzera, haren artikulazio juridikoa modu koherentean gauzatzeko Natura Babesteko Legeak dioenarekin.

Asimismo, y en otro orden de cosas, la modificación de la ley establece un mecanismo preciso para abordar las nuevas figuras de protección surgidas al amparo de la normativa comunitaria respecto de la Red Natura 2000, figuras de protección sobrevenidas a una ley preexistente, lo que obliga a la adaptación de esta última para proceder a su articulación jurídica de manera coherente con lo establecido en la Ley de Conservación de la Naturaleza.

Azkenik, ahalmena ematen zaio Jaurlaritzari legegintzako dekretu bat egiteko, zeinaren bitartez testu normatibo bakarrean bat egingo baitira Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen edukia, aurreko legea aldatzeko martxoaren 11ko 1/2010 Legea eta oraingo lege hau harmonizatuz.

Finalmente, se faculta al Gobierno para la elaboración de un decreto legislativo mediante el que se refundan en un único texto normativo armonizando el contenido de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, la Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la anterior, y la presente ley.

Artikulu bakarra.– Lehenengoa.– Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 8. artikuluaren azkenengo paragrafoa aldatu eta testu hau proposatzen da:

Artículo único.– Primero.– Se modifica el párrafo final del artículo 8 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, con el siguiente tenor:

«Gobernu Kontseilurako proposamena amankomunean egingo dute Euskal Herriko Administrazio Orokorrean gai horretan eskumena duten sailek».

«La propuesta al Consejo de Gobierno se realizará de forma conjunta por los departamentos de la Administración General del País Vasco competentes en razón de la materia».

Bigarrena.– Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen III. Idazpuruko III. Atalburuari honako hau dioen 16 ter artikulua gehitzen zaio:

Segundo.– Se añade un nuevo artículo 16 ter al Capítulo III del Título III de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, con el siguiente contenido:

«16.– Gune babestuetarako figura desberdinak leku berean gainezarriko balira, berauen arauak zein plangintza mekanismoak dokumentu bakar batean koordinatu beharko dira, eremuaren kudeaketa planaren baitan, kategoria bakoitzaren arabera aplikatu daitezkeen erregimenek osotasun koherente bat osatzearen helburuarekin».

«16.– En caso de solaparse en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras de los mismos así como los mecanismos de planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrando la planificación del espacio, al objeto de que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo coherente».

Hirugarrena.– Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 17. artikuluaren 4. idatz-zatia aldatu eta testu hau proposatzen da:

Tercero.– Se modifica el apartado 4 en el artículo 17 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, con el siguiente tenor:

«4.– Natura gune babestuen mugetan eta horien eragin eremuetan ezin izango dira zaindu nahi diren ingurune-balioekin bateraezinak diren meatzaritzako erauzte-jarduerak egin.

«4.– Dentro de los límites de los espacios naturales protegidos y sus zonas de afección se prohibirán las actividades extractivas que resulten incompatibles con los valores ambientales que se protegen.

Babestutako natura gune bakoitzaren plangintza edota kudeaketa instrumentuak izango dira bateraezintasuna xedatuko dutenak, behar den bezala arrazoituz jarduera horrek eremu horien eta dagozkien eragin-eremuen ingurumen-balioekin eta babesteko irizpideekin duen bateraezintasuna.

Serán los instrumentos de planificación y/o gestión de cada espacio natural protegido los que determinen dicha incompatibilidad, motivando adecuadamente la incompatibilidad de las actividades con los valores medioambientales y los criterios de protección de dichos espacios y de sus zonas de afección.

Edonola ere, jarduera horiek bateragarriak direnean babesten diren ingurumen-balioekin, natur eremu babestuetako erauzte-jarduerak egiteko proiektuek, beren osotasunean, hau da, bai erauzte-lanak bai instalazioek, beharrezkoa den banakako ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa bete beharko dute. Ebaluazio horrek aurreko egoerara leheneratzeko lan guztiak eta lehendik zeuden ingurumen-balioak berreskuratzea jaso beharko ditu».

En todo caso, en los supuestos en los que estas actividades puedan ser compatibles con los valores ambientales que se protegen, los proyectos para actividades extractivas en espacios naturales protegidos se someterán en su integridad, tanto las labores extractivas propiamente dichas como las instalaciones previstas, a la preceptiva evaluación de impacto ambiental individualizada, la cual incluirá todos los trabajos necesarios para la reposición a la situación anterior y la recuperación de los valores ambientales preexistentes».

Laugarrena.– Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legeari honako hau dioen 19 bis artikulua gehitzen zaio:

Cuarto.– Se añade un nuevo artículo 19 bis a la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, con el siguiente tenor:

«1.– Eusko Jaurlaritza izango da komunitatearen intereseko guneak proposatuko dituena, eragina duten administrazio publikoen eta interesa duten sektore sozial eta publikoen egiazko parte hartzea ziurtatuz prozedimenduan. Aukeraketa hori 92/43/CE Zuzentarauaren III. gehigarrian datozen kriterioetan eta dagokion informazio zientifikoan oinarrituta egingo du.

«1. – La formulación de las propuestas de lugares de importancia comunitaria se realizará por el Gobierno Vasco, garantizándose en el procedimiento de selección la participación real y efectiva de las administraciones públicas afectadas y de los sectores sociales y público interesado. Dicha selección se realizará basándose en los criterios contenidos en el anexo III de la Directiva 92/43/CE y en la información científica pertinente.

2.– Natura 2000 Sareko guneen izendatzerako prozedimenduek eragindako administrazio publikoen zein interesa duen publikoaren parte hartze egiazkoa eta eraginkorra bermatuko dute.

2.– Los procedimientos de declaración de los lugares de la Red Natura 2000 garantizarán la participación real y efectiva de las administraciones públicas afectadas y del público interesado.

3.– Txostenak, bere tramitazioaren hasierako faseetatik hasita, memoria ekonomiko bat izango du bere baitan, zeinak espreski jasoko dituen 92/43/CE Zuzentarauaren 8. artikuluan jasotako kofinantzazio komunitarioaren arabera beharrezkotzat hartzen diren aurreikuspenak.

3.– Se incluirá en el expediente, desde las fases iniciales de su tramitación, una memoria económica que recoja expresamente las estimaciones de lo que se considere necesario en relación con la cofinanciación comunitaria establecida en el artículo 8 de la Directiva 92/43/CE.

4.– Kontserbazio bereziko eremuak (KBE) eta hegaztien babeserako eremu bereziak (HBEB) izendatzeko dekretuek lekuaren eta bere mugatzearen kartografia izan beharko dituzte halabeharrez, interes komunitarioaren habitat motak eta izendapena arrazoitzen duten animalia eta landare espezieak, horien kontserbazio egoerari buruzko balorazio batekin batera, lekuaren kontserbazio-helburuekin eta jarraipen-programa batekin batera.

4.– Los decretos de declaración de zonas especiales de conservación (ZEC) y de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) incluirán necesariamente la cartografía del lugar con su delimitación, los tipos de hábitats de interés comunitario y especies animales y vegetales que justifican la declaración, junto con una valoración del estado de conservación de los mismos, los objetivos de conservación del lugar y el programa de seguimiento.

5.– Kontserbazio bereziko eremuak (KBE) eta hegaztien babeserako eremu bereziak (HBEB) izendatzeko dekretuek kontuan hartuko dituzte Eusko Jaurlaritzak eremu horiek babesteko sortutako arauak. Eusko Jaurlaritzak eremu horiek kudeatzeko artezpideak eraskin gisa argitaratzeko agindua emango du.

5.– Los decretos de declaración de zonas especiales de conservación (ZEC) y de zonas de especial protección para las aves (ZEPA) contemplarán las normas elaboradas por el Gobierno Vasco para la conservación de los mismos, el cual ordenará publicar como anexo las directrices de gestión del espacio.

Lurralde historikoetako foru organuek kudeaketa planak egingo dituzte, kontserbazio-helburuak oinarri hartuta, bere baitan honako hauek jasoko dituztenak: eremuak zaintze-egoera egokian mantentzeko neurri egokiak, habitat naturalen eta espezieen habitaten hondatzea ekiditeko neurri egokiak, hala nola gune hauen izendapena bultzatu duten espezieei eragiten dizkieten aldaketak ekiditeko neurriak. Plan hauek bereziki aintzat hartu beharko dituzte osoki zein bere lurzoruaren zati handi bat eremu hauetan dauzkaten udalerrien beharrak. Baldintza horien arabera egingo diren artezpideak Eusko Jaurlaritzan eskumena duen sailari bidali beharko zaizkio, argitara ditzan dagokion izendatze-dekretuaren eraskin gisa.

Los órganos forales de los territorios históricos aprobarán las directrices de gestión que incluyan, con base en los objetivos de conservación, las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable, las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas. Estos planes deberán tener en especial consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares. Las directrices así elaboradas deberán ser remitidas al departamento competente del Gobierno Vasco, para su publicación como anexo del decreto de declaración correspondiente.

6.– Kontserbazio bereziko eremuek (KBE) eta hegaztien babeserako eremu bereziek (HBEB) parke naturalekin bat egingo balute, horiek izendatzeko dekretuek 17.4 artikuluak aurreikusitakoa kontuan izan beharko dute».

6.– En el caso de que las zonas especiales de conservación (ZEC) y las zonas de especial protección para las aves (ZEPA) coincidan con parques naturales, los decretos de declaración de las mismas deberán contemplar lo previsto en el artículo 17.4».

Bosgarrena.– Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen 30. artikuluaren 4. idatz-zatiko b), c) eta g) paragrafoak aldatu eta testu hau proposatzen da:

Quinto.– Se modifican los párrafos b), c) y g) del apartado 4 en el artículo 30 de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, con el siguiente tenor:

«b) Euskal Herriko Administrazio Orokorrean Baliabide naturalen antolamenduan eta naturaren babestean eskumena duen saileko ordezkari bat.

«b) Un representante del departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza.

c) Euskal Herriko Administrazio Orokorrean nekazaritza gaian eskumena duen saileko ordezkari bat.

c) Un representante del departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de agricultura.

g) Euskal Herriko Administrazio Orokorrean baliabide naturalen antolamenduan eta naturaren babestean eskumena duen sailak izendatutako eta izen handiko hiru aditu».

g) Tres personas de reconocido prestigio, designadas por el departamento de la Administración General del País Vasco competente en materia de ordenación de recursos naturales y conservación de la naturaleza».

Seigarrena.– Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzen duen 1/2010 Legearen xedapen iragankor bakarra aldatu eta lehenengo xedapen iragankor hau proposatzen da:

Sexto.– Se modifica la disposición transitoria única de la Ley 1/2010, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, por una disposición transitoria primera, con el siguiente tenor:

«Lehenengo xedapen iragankorra.

«Disposición transitoria primera.

Lege hau onartzeko datan babestutako naturguneen mugen eta eragin-eremuen barruan lanean dauden meatze-jarduera baimenduek ezingo dute beren ustiapena zabaldu naturgune horien baitan, ez proiektu berrien bidez, ez gauzatzean ari diren proiektuak aldatzearen bidez, dagokion natur baliabideen antolamendurak planaren aldaketa onartu baino lehen.

Las actividades extractivas autorizadas que a fecha de la aprobación de la presente ley se hallen en ejecución dentro de los límites y zonas de afección de los espacios naturales protegidos no podrán ampliar su explotación dentro de dichos espacios ni a través de nuevos proyectos ni por modificación de los que se hallen en ejecución, en tanto no se apruebe la modificación del correspondiente plan de ordenación de los recursos naturales.

Edonola ere, planaren aldaketan ezarriko dira ekosistemen morfologia egokia eta paisaia berreskuratzeko neurriak, ustiapenaren titularrak baimena lortu ahal izateko baldintza berezi gisa leheneratze-planean aurkeztu beharko dituenak».

En cualquier caso, en la modificación del plan se establecerán las medidas para la recuperación de la morfología adecuada de los ecosistemas y el paisaje que el titular del aprovechamiento deberá presentar en el correspondiente plan de restauración como condición especial de la autorización».

Zazpigarrena.– Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea aldatzen duen 1/2010 Legeari honako hau dioen bigarren xedapen iragankorra gehitzen zaio:

Séptimo.– Se añade una disposición transitoria segunda a la Ley 1/2010, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, con el siguiente tenor:

«Bigarren xedapen iragankorra.

«Disposición transitoria segunda.

Kontserbazio bereziko eremuak (KBE) kontserbatzeko egun indarrean dauden neurriak lege honi egokituko zaizkio.

Las medidas de conservación de las zonas de especial conservación (ZEC) vigentes en la actualidad se adaptarán a lo dispuesto en esta ley.

Egokitzapenak, lege honetan ezarritako prozeduraren araberakoa izan beharko du, eta kontserbazio-neurriak aldatu edo berraztertzeko lehenengo espedientean egin beharko da.

La adaptación se someterá al procedimiento establecido en esta ley y se efectuará en el primer expediente de modificación o revisión de las medidas de conservación.

Lege hau indarrean sartzen denean prestatze-fasean dauden kontserbazio bereziko eremuen (KBE) kontserbazio-neurriak burutzeko, aurretik aplikatzen ari zen araudiaren arabera jarraitu beharko da.

Las medidas de conservación de las zonas de especial conservación (ZEC) que estuvieren en curso de elaboración a la entrada en vigor de esta ley continuarán elaborándose conforme a la normativa aplicable con anterioridad.

Horretarako, kontserbazio-neurriak prestatze-fasekotzat joko dira jende aurreko informazioko tramitetik igaro badira lege hau indarrean sartzen denean».

A estos efectos, se entenderá que están en curso de elaboración si en el momento de la entrada en vigor de esta ley las medidas de conservación se hubiesen sometido al trámite de información pública».

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Jaurlaritzari baimena ematen zaio lege hau indarrean sartu eta sei hilabeteko gehienezko epean testu bakar bat birsortzeko, honako hauek batzeko: Euskal Herriko Natura Babesteko ekainaren 30eko 16/1994 Legea, lege hori aldatzen duen martxoaren 11ko 1/2010 Legea, eta lege hau; testu bategina onestea Naturzaintza-Euskal Herriko Natura Zaintzeko Aholku Batzordearen ardura izango da. Testu bategina aipatu legeak testu bakarrean bateratzera eta beharrezko artikuluak, kapituluak eta xedapenak berrizendatzera mugatuko da, hala nola numerazio berrira egokitzera legeen barne-bidalketak.

Se autoriza al Gobierno para que, en un plazo no superior a seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, refunda en un sólo texto la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, la Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la anterior, y la presente ley, sometiendo la aprobación del texto refundido al Consejo Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza. El texto refundido se limitará a integrar las citadas leyes en un único texto y renumerar los artículos, capítulos y disposiciones que fuera necesario, así como a adecuar las remisiones internas de las leyes objeto de refundición a la nueva numeración.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko urriaren 15a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 15 de octubre de 2013.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común