Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

199. zk., 2013ko urriaren 17a, osteguna

N.º 199, jueves 17 de octubre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
4417
4417

1/2103 LEGEA, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa.

LEY 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Eusko Legebiltzarrak urriaren 10eko 1/2103 Legea, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa onartu duela jakinarazten zaie Euskadiko herritar guztiei.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 1/2013, de 10 de octubre, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida

ZIOEN AZALPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Bizialdi osoan ikasten jardutea sustatzea da Europaren modernizazio-prozesuaren ekimen garrantzitsuenetako bat, XXI. mendean. Bai Lisboa 2000 Estrategiak, bai Europa 2020 Estrategiak berretsi egin dute bizitza osoan zehar ikasten jardutea sustatu beharra dagoela, eraldaketan modu eraginkorrean aurrera egin ahal izateko, eta horrela, Europa ezagutzaren gizartearen eta ezagutzaren ekonomiaren aldetik aurreratua bihurtu ahal izateko.

El impulso del aprendizaje a lo largo de la vida es una de las principales iniciativas que orientan el proceso de modernización de Europa en el siglo XXI. Tanto la Estrategia de Lisboa de 2000 como la Estrategia Europa 2020 ratifican la necesidad de fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida como factor transformador decisivo que permita convertir a Europa en una sociedad y en una economía del conocimiento avanzadas.

Gizarte parte-hartzaileago, kulturaniztunago eta iraunkorrago bat sortzeak gaitasun pertsonalak hobetzea eskatzen du, herritarrak gizarte konplexuago batean ondo molda daitezen.

Los cambios hacia una sociedad más participativa, multicultural y sostenible demandan mejorar las competencias personales para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan desenvolverse en una sociedad más compleja.

Herritarren hezkuntza-maila eta bizi-itxaropena igo izanak ikasteko behar berriak sortu ditu, garapen pertsonalari lotuta.

El incremento del nivel educativo de la población y el aumento de la esperanza de vida generan nuevas necesidades de aprendizaje relacionadas con el desarrollo personal.

Teknologiak eta produkzio-sistema bilakaera azkarra izaten ari direnez, horrek guztiak ikaskuntzak, gaitasunak eta trebakuntza profesionalak etengabe egokitu eta birdefinitu beharra eskatzen du.

La rápida evolución de las tecnologías y del sistema productivo demandan una permanente adaptación y redefinición de los aprendizajes, las competencias y las cualificaciones profesionales.

Egoera horren eraginez, hezkuntza eta prestakuntza beste ikuspegi batetik landu behar dira, ezagutzaren gizarteak dituen erronka berriei aurre egin ahal izateko, gizarte horren ezaugarri nagusiena baita herritarrek bere osotasunean hobetu egin dutela hezkuntza eta prestakuntzako maila.

Esta situación requiere un nuevo enfoque de la educación y la formación que aborde los nuevos retos de la sociedad del conocimiento, cuya característica más acusada es la mejora en el nivel de educación y de formación del conjunto de la ciudadanía.

Ezinbestekoa da herritarrei garapen pertsonal, sozial eta profesionala izateko aukera eskaintzea, elkarri erabat loturik dauden arloak direla kontuan izanda.

Es imprescindible facilitar a los ciudadanos y ciudadanas el desarrollo personal, social y profesional, aspectos indefectiblemente unidos entre si.

Beharrezkoa da bizitza osoan ikasten aritzea sustatuko duen sistema integratu bat bultzatzea, Haur Hezkuntzan hasi eta erretiroa hartu eta gero ere jarraituko duena, eta herritar guztiak horretan jarriko dituena; oinarrizko gaitasunak eskuratu eta garatzen direla ziurtatu behar luke sistema horrek, eta pertsona guztiak, batez ere kaltetuenak direnak, gizarte, ekonomia, politika eta kulturako arloetan bateratu daitezela eta horietan parte hartu eta ekimena nahiz sormena izan dezatela sustatu.

Se hace necesario impulsar un sistema integrado de aprendizaje a lo largo de toda la vida desde la Educación Infantil hasta después de la jubilación, que busque implicar al conjunto de la población, asegure la adquisición y desarrollo de las competencias básicas, y promueva la integración, participación, iniciativa y creatividad de todas las personas en los ámbitos social, económico, político y cultural, especialmente de los colectivos más desfavorecidos.

Bizialdi osoko ikaskuntzaren kontzepzio berri horrek pertsona prozesuaren erdi-erdian kokatzen du. Helburua pertsonak gizarteko herritar aktibo gisa garatzea da, eta ondorioz, jasoko duten prestakuntza ez da izango, besterik gabe, gaitasun profesionalak eskuratzeko edo dagoeneko badituztenak sendotzeko; baita gaitasun pertsonal eta sozialak eskuratzeko nahiz sendotzeko ere. Bizialdi osoko ikaskuntzak funtsezko erregistro-aldaketa dakar. Pertsona da ikaskuntzaren erdigunea. Egia esan, pertsonaren eskaritik abiatuta ari gara hitz egiten eta ez eskaintzatik, beharretatik abiatuta eta ez eskain dezakedan horretatik.

Esta nueva concepción del aprendizaje a lo largo de la vida coloca a la persona en el centro del proceso: se trata de promover el desarrollo de las personas como ciudadanos y ciudadanas activas de la sociedad en que viven, por lo que la formación que reciban debe orientarse hacia la adquisición o consolidación de las competencias no sólo profesionales, sino también personales y sociales. El aprendizaje a lo largo de la vida supone un cambio fundamental de registro. Es la persona el centro del aprendizaje. En realidad, estamos hablando desde la demanda de la persona y no desde la oferta, desde las necesidades y no desde lo que puedo ofrecer.

Eginkizun hori aurrera eramateko, aldaketa handiak egin behar dira orain arte egon den hezkuntza- eta prestakuntza-ereduan. Eta aldaketa horren ondorioz, ikaste-prozesua bizitzaren une jakin batean gertatzen dela pentsatzetik, pertsonaren bizitza osora luzatzen dela pentsatzera igaro behar da. Horrekin batera, ikasteko modu malguagoak finkatu beharra ere badakar aldaketa horrek, eta baita igarobide hobeak egotea hezkuntzaren, prestakuntzaren eta lan-munduaren artean; gainera, ikastea testuinguru formaletara, arautuetara mugatzen duen ideia gainditu behar da, eta ikasteko beste bide batzuk ere baloratu eta aitortu behar dira, esate baterako testuinguru formaletan ikastea, eta baita testuinguru informaletan ikastea ere.

Esta tarea conlleva un importante cambio del modelo educativo y de formación hasta ahora existente. Implica superar la idea de que el aprendizaje se concentra en una fase vital concreta, para extenderse al conjunto de la vida de la persona. Implica, igualmente, el establecimiento de vías de aprendizaje más flexibles, incluyendo mejores transiciones entre la educación, la formación y la vida laboral, y superar la idea de que el aprendizaje se limita a los contextos formales, reglados, para valorar y reconocer los aprendizajes adquiridos en contextos no formales, e incluso informales.

Era berean, bizitza osoan ikastea ahalbidetuko duen sistema bat martxan jartzeak prestakuntza nork eskainiko duen aldatzea eta orain arteko ideia tradizionala aldatzea dakar, izan ere orain arte eginkizun hori erakundeek onartzen zituzten zentroei aitortzen zitzaien: ikastetxeei, lanbide heziketako zentroei eta unibertsitateei. Horrekin batera, erakunde publikoen arteko elkarlana ere beharrezkoa izango da, eta baita erakunde publiko horien eta eragile pribatuen arteko lankidetza ere. Esandakoez gainera, orientazio-sistema iraunkor bat ere behar izango da, pertsonek beren ibilbidean lagun izan dezaten beren bizitza-proiektua zehazten eta aurrera eramaten laguntzeko.

Asimismo, la puesta en marcha de un sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida comporta un cambio en el paradigma del proveedor de formación, superando la idea tradicional que limitaba este papel a los centros reconocidos institucionalmente: centros de enseñanza, centros de formación profesional y universidades. Comporta de igual modo la necesaria cooperación entre las distintas instituciones públicas, así como la colaboración entre estas y los agentes privados. De igual forma, requiere de un sistema de orientación permanente que acompañe a las personas a lo largo de su trayectoria ayudándolas a definir y llevar a cabo su proyecto vital.

Bizialdi osoko ikaskuntzaren kontzepzio berriaren beste ezaugarri garrantzitsu bat hauxe da: bizitzako aldi guztietan ikasten da, eta ez bakarrik ekintza formalizatuen bidez. Erabat baztertu behar da bakarrik eskolan edo hezkuntza-sistemaren bidez ikasten dela dioen ideia. Pertsonek badituzte ikasteko beste bide batzuk ere: laneko esperientziaren bidez, aurrera daramaten jarduera bitalaren bidez (ikaskuntza informala), zuzenean egiaztagiririk ematen ez duten prestakuntza-ekintzen bidez (ikaskuntza ez-formala), edo arauturik dauden eta egiaztagiri ofizial bat ematen duten ikasketen bidez (ikaskuntza formala).

Otro aspecto importante de la nueva concepción del aprendizaje a lo largo de la vida es que se aprende en todas las etapas de la vida, y no sólo por acciones formalizadas. Hay que desterrar la idea de que sólo se aprende en la escuela o dentro del sistema educativo. Las personas aprenden también a través de la experiencia laboral, de la actividad vital que desarrollan (aprendizaje informal), de acciones formativas que directamente no conllevan certificación (aprendizaje no formal) o a través de aquellas que están reguladas y conducen a una certificación oficial (aprendizaje formal).

Bizialdi osoko ikaskuntza sustatu beharra behin eta berriz azpimarratu izan da europar gomendioetan, legedi organikoan eta euskal legedian.

La necesidad de impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida ha sido puesta de manifiesto reiteradamente en las recomendaciones europeas, en la legislación orgánica y en la legislación vasca.

Europar Batasunak, Etengabeko Ikaskuntzaren Memoranduma eta «Etengabeko ikaskuntzaren esparru europarra mamitzen» izeneko komunikazioa argitaratuta, prozesu bat abiarazi zuen, eta horren baitan, Europa mailako hainbat erakunde eta organismoren ebazpen batzuen bidez, hezkuntzaren eta prestakuntzaren europar esparrua eraikitzeko bidean aurrera egiten joan da, eta bide horretan, bizialdi osoko ikaskuntzak ezinbesteko eginkizuna dauka herritar aktiboak, gizarte-kohesioa, garapen pertsonal eta profesionala, egokitzeko gaitasuna eta lana eskuratzeko modua izateko.

La Unión Europea, con la publicación del Memorándum del Aprendizaje Permanente y la comunicación «Hacer realidad un espacio europeo del aprendizaje permanente», dio comienzo a un proceso en el que, a través de múltiples resoluciones de las distintas instituciones y organismos, ha ido avanzando en la construcción de un marco europeo de la educación y la formación en el que el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida juega un papel imprescindible para promover la ciudadanía activa, la cohesión social, la realización personal y profesional, la adaptabilidad y la empleabilidad.

Ildo horretan, ekainaren 19ko 5/2002 Lege Organikoa, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzkoa, eta maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa, Hezkuntzari buruzkoa, bat datoz bizialdi osoko ikaskuntza garapen pertsonala areagotzeko eta enplegua lortzeko faktoretzat jotzeko orduan; eta horrekin batera, bi legeek diote prozedura malguagoak jarri behar direla hezkuntza-mundutik lan-mundura jauzi egiteko orduan, edo lan-esperientziari esker edo prozedura ez-formalei esker ikasitakoak aitortzeko beste bide batzuk jarri behar direla.

En la misma línea tanto la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, como la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, coinciden en concebir el aprendizaje a lo largo de la vida como factor de desarrollo personal y de empleabilidad, y en la necesidad de poner en marcha procedimientos más flexibles de transición entre el mundo educativo y el laboral, así como establecer mecanismos de reconocimiento de los aprendizajes adquiridos por la experiencia laboral u otros procedimientos no formales.

Unibertsitateko irakaskuntzari dagokionez, Unibertsitateei buruzko 6/2001 Lege Organikoak eta hori aldatzen duen 4/2007 Lege Organikoak garrantzi berezia ematen diote bizialdi osoko ikaskuntzari garapen pertsonalean eta kultura, zientzia, teknika eta ekonomia arloko garapenean, eta, horretaz gain, unibertsitate-esparru bateratu baterako printzipioak ezartzen dituzte, mugikortasuna, titulazioen aitortza eta etengabeko prestakuntza oinarri. Bestalde, otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzkoak, bere helburuen artean jasotzen du ikasleei prestakuntza intelektual, zientifiko, humanistiko eta teknikoa eskaintzea, eta baita gaitasun profesionala ematea ere; horrekin batera, bizialdi osoko prestakuntza iraunkorra eskaintzen laguntzea ere aipatzen du helburuen artean. Horrekin batera, lege horrek dio unibertsitateek, beren kabuz edo beste erakunde publiko edo pribatu batzuekin hitzarmenak sinatuta, ezagupenak eta gaitasunak bizialdi osoan zehar eguneratu ahal izateko programak eskaintzeko aukera izango dutela, eta irakasgai horiek emateko, baliabide ez-presentzialak erabiltzea sustatuko dutela.

Por lo que respecta a la enseñanza universitaria, la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, subraya la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida en el desarrollo personal, cultural, científico, técnico y económico, y asienta los principios de un espacio común universitario basado en la movilidad, el reconocimiento de titulaciones y la formación permanente. Por otra parte, la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, establece entre sus objetivos la formación intelectual, científica, humanista y técnica y la capacitación profesional de los estudiantes y las estudiantes, así como la contribución a la formación permanente de las personas a lo largo de toda su vida. Indica también que las universidades, por sí o mediante convenios con otras instituciones y organizaciones públicas o privadas, podrán ofrecer programas de actualización de conocimientos y de capacidades a lo largo de la vida, impulsando la utilización de medios no presenciales para la impartición de estas enseñanzas.

Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoak hainbat jarduera eraman ditu aurrera bizialdi osoko ikaskuntzarekin loturik, bai Eusko Jaurlaritzak bai toki-administrazioek sustaturik. Jarduera horiek Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko Liburu Zurian jasotako helburuen artean sartzen dira.

Por su parte, la Comunidad Autónoma del País Vasco ha desarrollado numerosas actuaciones relacionadas con el aprendizaje a lo largo de la vida, promovidas tanto por el Gobierno Vasco como por las administraciones locales. Estas actuaciones se enmarcan dentro de los objetivos definidos en el Libro Blanco del Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Azken urteetan lortutako esperientzia kontuan harturik, lege hau sustatzeko unea da, kontuan izanda lehen helburua duela lege-esparru bat zehaztea, bizialdi osoko ikaskuntzaren sistema eraginkor bat sustatu eta arautzeko, Europako gomendioekin, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzko Liburu Zurian jasotako helburuekin, eta gorago aipaturiko lege organikoetan jasotakoarekin bat; horren guzti horren xedea da parte hartzen dutenek lana lortzeko eta gizarteratzeko aukera gehiago izatea eta etorkizunean zahartze aktiboa izan dezaten prestatzea.

Tras la experiencia acumulada en los últimos años, es el momento de promover la presente ley, cuyo primer objetivo es establecer, en concordancia con las recomendaciones europeas, con los objetivos del Libro Blanco del Aprendizaje a lo Largo de la Vida y con lo establecido en las citadas leyes orgánicas, el marco legal que impulse y regule un sistema eficaz de aprendizaje a lo largo de la vida en el País Vasco, que refuerce las posibilidades de acceso al trabajo y de integración social de los participantes en el mismo, y que los prepare para el envejecimiento activo en el futuro.

Horretarako, lege honetan bizialdi osoko ikaskuntza euskal herritar guztien eskubidetzat hartzen da, eta prestakuntzako eskaintza zabal baten bidez gauzatuko da, bai euskaraz bai gaztelaniaz. Urrutiko prestakuntza-eskaintza sustatuko da, batez ere informazio eta komunikazioko teknologien bidez, horiei esker herritarrek prestakuntza-eskaintza hurbilago izan dezaten, era malguan, prestakuntzaz batera beste eginbehar batzuk (norberarenak, familiakoak, gizartekoak edo lanarlokoak) aurrera eramateko modua izateko. Gainera, legeak lan-esperientziaren bidez edo bide ez-formal edo informalen bitartez ikasitakoa aitortzeko bidea ezartzen du, euskaraz, gaztelaniaz edo beste hizkuntzetan gaitasun profesionalak eta ez profesionalak aitortu, ebaluatu eta egiaztatzeko tresna bat abian jarrita.

A tal efecto, la presente ley establece el aprendizaje a lo largo de la vida como un derecho de la ciudadanía vasca, que se posibilita mediante una amplia oferta formativa, tanto en euskera como en castellano; impulsa la enseñanza a distancia, principalmente a través de las tecnologías de la información y comunicación, como medio para acercar la oferta formativa a los ciudadanos y ciudadanas de una forma flexible, que permita conciliar la formación con otras actividades personales, familiares, sociales o laborales; y establece un mecanismo de reconocimiento de los aprendizajes obtenidos por medio de la experiencia laboral o por vías no formales o informales mediante la puesta en marcha del dispositivo de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales y no profesionales, en euskera, en castellano o en otras lenguas.

Legearen bigarren helburua da Euskadiko lanbide-heziketan izandako aldaketak jaso eta sustatzea, eta baita arlo horri buruzko oinarrizko legerian izandako aldaketak ere.

Un segundo objetivo de la ley es recoger e impulsar las transformaciones operadas tanto en la formación profesional del País Vasco como en la legislación básica en esta materia.

Lanbide-heziketak aldaketa nabarmenak izan ditu Euskadin 90eko hamarkadatik aurrera, eta ekoizpen-arloarekiko beste lankidetza-eredu batetik eta inplikaziotik egin da aurrera ordudanik, enpresen beharrizanak kontuan izanda eta euskal langileen prestakuntzan modu aktiboan parte hartuta. Aldaketa horiekin batera, Eusko Jaurlaritzak hainbat erakunde sortu ditu, lanbide heziketaren sistema garatzen ari zen eginkizun berriei zerbitzua eskaintzeko; hauek dira batzuk: Lanbide Heziketaren Euskal Kontseilua, Hobetuz-Lanbide Heziketa Jarraiturako Euskal Fundazioa, Lanbide Heziketako Euskal Sistemaren Behatokia, Kualifikazio Profesionalen eta Lanbide Heziketaren Euskal Erakundea, edo Lanbide Heziketaren Gaitasuna eta Kalitatea Ebaluatzeko Euskal Agentzia.

La formación profesional en el País Vasco ha experimentado un notable cambio a partir de la década de los 90, avanzando en un nuevo modelo de colaboración e implicación con el entorno productivo, atendiendo a las necesidades de las empresas y participando activamente en la formación de las trabajadoras y los trabajadores vascos. Esta transformación ha ido acompañada de la creación, por parte del Gobierno Vasco, de organismos al servicio de las nuevas funciones que el sistema de formación profesional estaba desarrollando, como el Consejo Vasco de Formación Profesional, Hobetuz Fundación Vasca para la Formación Profesional Continua, el Observatorio del Sistema Vasco de Formación Profesional, el Instituto Vasco de las Cualificaciones Profesionales y la Formación Profesional o la Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional.

Aldaketa horiek guztiak gure Autonomia-Erkidegoan errotzen hasi eta bilakaera izaten ari ziren bitartean, Estatuan aldaketa garrantzitsua gertatu zen lanbide-heziketa ulertzeko moduan eta arlo horren legezko antolamenduan.

Al tiempo que estos cambios se asentaban y evolucionaban en nuestra Comunidad Autónoma, se producía una importante transformación en la concepción y en el ordenamiento legal del sistema de formación profesional a nivel estatal.

Ekainaren 19ko 5/2002 Legeak, Kualifikazioei eta Lanbide Heziketari buruzkoak, sistema bat ezarri zuen, uneoro bermatu ahal izateko kualifikazio profesionalak eta lan-merkatuaren beharrizanak bat etorriko zirela. Gainera, lanbide-heziketa sistema bakar gisa konfiguratu zuen, tradizionalki hasierako prestakuntza arautuaren eta lanerako nahiz etengabeko prestakuntzaren artean egiten zen bereizketa gaindituta. Horrela, lanbide-heziketako tituluak eta profesionaltasun-ziurtagiriak izango dira Kualifikazioen Katalogo Nazionala erreferentziatzat duten lanbide-prestakuntzako eskaintza, hori langileek mugitzeko aukera izateko ezinbesteko baldintza baita. Bukatzeko, lege horrek laneko esperientziari esker lortutako gaitasun profesionalak aitortzeko bidea ezarri zuen.

La Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, estableció un sistema, con el objetivo de garantizar en todo momento la correspondencia entre las cualificaciones profesionales y las necesidades del mercado de trabajo. Además, configuró la formación profesional como un único sistema, superando la tradicional división entre formación inicial reglada y formación ocupacional y continua. De esta forma, los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad se configuran como ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones, condición imprescindible para asegurar la movilidad de los trabajadores. Por último, esta ley estableció el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Ondorioz, lege honen bidez Lanbide Heziketako sistema bateratu bat ezarri nahi da, eta bizialdi osoko ikaskuntza oinarri hartuta, euskal herritarrek beren lan-bizitza osoan izango dituzten kualifikazio- eta birkualifikazio-premiak ase nahi dira, pertsonon lan-egoera dena delakoa izanik ere. Lanbide-heziketa aldi zehatz bateko prestakuntzatzat ulertzea gainditu nahi du legeak; lanean hasi aurretik jasotzen den edo laneko gorabeheraren baten ondorioz berreskuratzen den prestakuntza modua izatea alde batera utzi nahi du. Horren ordez, lanbide-heziketa kualifikazioak eskuratu eta eguneratzeko benetako eskubidetzat hartzea lortu nahi da, eta baita lan-esperientziaren bidez edo ikasteko bide ez-formalen nahiz informalen bidez eskuratutako gaitasun profesionalak aitortu eta egiaztatzea ere.

En consecuencia, la presente ley pretende establecer un sistema integrado de formación profesional que, partiendo del concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, sea capaz de atender las necesidades de cualificación y recualificación del conjunto de la población vasca a lo largo de su trayectoria profesional, con independencia de su situación laboral; que supere la concepción de la formación profesional como un hecho puntual, desarrollado con carácter previo a la inserción laboral o posterior, como consecuencia de alguna situación laboral sobrevenida; que conciba la formación profesional como un auténtico derecho a adquirir y actualizar las cualificaciones y permita reconocer y acreditar las competencias profesionales adquiridas por medio de la experiencia laboral u otras vías no formales e informales de aprendizaje.

Legeak garrantzi berezia ematen dio orientazioari bizialdi osoko ikaskuntzaren markoan, jabeturik herritarrek beren bizitzan zehar gero eta trantsizio gehiago izango dituztela prestakuntzaren eta lan-munduaren artean, bai eta prestakuntzaren bidez langabeziaren eta enpleguaren artean ere.

La ley concede una especial importancia a la orientación en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida, consciente de que la vida de los ciudadanos se caracteriza cada vez más por la multiplicación de las transiciones entre la formación y el mundo laboral, así como entre el desempleo y el empleo a través de la formación.

Orientazioak eginkizun erabakigarria izan behar du pertsonek bizitzan zehar hartzen dituzten erabaki garrantzitsuetan, eta beraz, orientazioari esker, gaitasun handiagoa eskuratu behar dute eta beren proiektu profesionala seguruago kudeatzen lagundu behar die, bai eta norberaren bizitzaren eta bizitza profesionalaren artean oreka hobea lortzen ere.

La orientación debe desempeñar un papel determinante en la toma de las importantes decisiones a las que se enfrentan las personas a lo largo de su vida, y debe contribuir a la capacitación personal y a la gestión, de manera más segura, del proyecto profesional y a lograr un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional.

Esandakoaren ondorioz, legearen hirugarren helburua da bizitza osorako orientazio-sistema bat sustatzea, eta bertan bateraturik egongo lirateke, erakunde bakoitzak dituen eskumenak errespetatuta, orientazioaren inguruko eskumenak dituzten erakundeek aurrera eramaten dituzten orientazio-jarduerak, eta enpleguaren arloko politiketan eta gizarteratzearen arloan duten eginkizuna indartu egingo litzateke.

En consecuencia, un tercer objetivo de la ley es impulsar un sistema de orientación a lo largo de la vida, integrando, desde el respeto a las competencias de las distintas instituciones, las actividades de orientación desarrolladas por los distintos organismos con competencias en la materia y reforzando su papel en las políticas de empleo e inclusión social.

Legearen artikuluetan zehar jasota ageri den laugarren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioa osatzen duten erakundeen arteko elkarlana sustatzea, eta beste horrenbeste egitea administrazio horien eta aipagai dugun eremuan diharduten gainontzeko eragileen artean.

Un cuarto objetivo que está presente a lo largo del articulado de la ley es el fomento de la cooperación entre las diferentes instituciones que configuran el entramado administrativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y de éstas con los agentes que actúan en este ámbito.

Beste alde batetik, bizi-itxaropenak 80 urteko adina gainditzen du Euskadin eta erretiratuta 15 urte baino gehiago bizi izango den biztanleriaren sektore handi bat dago. Hori dela eta, erretiratutako herritargoaren ikasketa-grinari eta -beharrei erantzungo dien, eta zahartze aktiborako prestatuko duen euskal ikaskuntza sistema bat bultzatzea da legearen helburuetako beste bat.

Por otra parte, la esperanza de vida en Euskadi supera los 80 años de edad y existe un sector muy importante de la población que va vivir jubilado más de quince años de su vida. Por ello, es también objetivo de la ley impulsar un sistema vasco de aprendizaje que atienda los deseos y necesidades de aprendizaje de la ciudadanía jubilada y que la prepare para el envejecimiento activo.

Legeak koordinaziorako esparru batzuk zehazten ditu, betiere erakunde bakoitzaren eskumenak errespetatuta, hain zuzen ere bikoiztasunak saihestu eta ahalegin guztiak ahalik eta errentagarrien bihurtzeko. Ondorioz, Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskal Kontseilua sortzen da, eta aukera ematen da eremu bereko beste kontseilu batzuk sortzeko, prestakuntzaren arloko premiak zein diren detektatu, erakundeek eta eragileek –publiko zein pribatuek– dituzten eskaintzak koordinatu, eta emaitzak ebaluatzeko gune gisa; gainera, hori guztia egiteko ez da beharrezkoa erakunde berriak edo egitura egonkorrak sortzea.

La ley establece marcos de coordinación, partiendo del respeto a las competencias propias de cada institución, para evitar duplicidades y rentabilizar al máximo los esfuerzos en este campo. En consecuencia, se crea el Consejo Vasco de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y se posibilita la creación de otros consejos del mismo ámbito como lugar de encuentro para detectar las necesidades de formación, coordinar la oferta de las distintas instituciones y agentes, públicos y privados, y evaluar los resultados, sin que esto requiera la necesidad de crear un nuevo organismo y estructura estable.

Bizialdi osoko ikaskuntzari buruzko legeak atariko kapitulu bat eta beste lau kapitulu ditu.

La ley de aprendizaje a lo largo de la vida se ha estructurado en un capítulo preliminar seguido de otros cuatro capítulos.

Atariko kapituluan, ondorengoak zehazten dira: legearen xedea zein den, oinarrizko zein kontzeptutan oinarritzen den, zein pertsonari zuzendurik dagoen, eta bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemak oinarrizko zein ezaugarri dituen: zeintzuk diren helburuak, planak eta programak, kalitatearen bermea, berrikuntzaren aldeko ahalegina, malgutasuna eta mugikortasuna.

El capítulo preliminar define el objeto de la ley, los conceptos básicos en los que se sustenta, las personas a las que va destinada y los rasgos básicos del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida: sus fines, planes y programas, garantía de calidad, impulso a la innovación, flexibilidad y movilidad.

Lehenengo kapituluan, bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemako eragileak zein diren eta prestakuntza-eskaintza zein den zehazten da, hau da, zein diren prestakuntza eskainiko dutenak, zein eremu eta programa hartzen dituen, prestakuntza jasotzeko nahiz programa eta ekintzak aurrera eramateko zein baldintza bete beharko diren, eta lege honen bidez aitortutako prestakuntzako ekintzak nola egiaztatuko diren. Era berean, urrutiko prestakuntza sustatzea aurreikusten du, eta baita Urrutiko Heziketako Euskal Institutua (UHEI) sortzea ere.

El capítulo primero prevé los agentes y oferta formativa del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida, esto es, los proveedores de formación, los ámbitos y programas que comprende, los requisitos de acceso a la formación y los que se requieren para el desarrollo de los programas y acciones, así como las vías de acreditación de las acciones formativas reconocidas en esta ley. Prevé, igualmente, el impulso de la formación a distancia y la creación del Instituto Vasco de Educación a Distancia (IVED).

Bigarren kapituluan, lanbide-heziketako sistema bateratuaren helburuak eta tresnak zein diren zehazten da, eta prozedura bakar bat jasotzen da lan-esperientziaren bidez eta prestakuntzako bide ez-formalen eta informalen bidez lortutako gaitasun profesionalak aitortzeko. Bukatzeko, eskaintza bateratua arautzen da, eta horretan, zentro bateratuen definizioa, eginkizunak eta autonomia zehazten dira.

El capítulo segundo establece los fines e instrumentos del sistema integrado de formación profesional e incorpora un procedimiento único para reconocer las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de vías no formales e informales de formación. Por último, regula la oferta integrada, en la que se contempla la definición, funciones y autonomía de los centros integrados.

Hirugarren kapituluan, bizitza osorako orientaziorako sistema bateratuaren oinarriak ezartzen dira; hau da, zein zerbitzuk osatzen duten, funtzionamendua zein printzipioren araberakoa izango den, eta zein eginkizun izango dituen. Era berean, bizialdi osoko ikaskuntzako programetan orientazioa ere sartu beharra dagoela ezartzen da, eta, horrekin batera, administrazioek zerbitzu horietan langile egokiak jarri beharko dituztela.

El capítulo tercero establece las bases del sistema integrado de orientación a lo largo de la vida, los servicios que lo integran, los principios que rigen su funcionamiento, y sus funciones. Establece, a su vez, la necesidad de incorporar la labor de orientación en los programas de aprendizaje a lo largo de la vida, y la obligación de las administraciones de dotar a estos servicios del personal adecuado.

Bukatzeko, laugarren kapituluan, bizialdi osoko ikaskuntzako prozesuaren inguruan egongo diren ekimenak nola koordinatu zehazten da, eta Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskal Kontseilua sortzea jasotzen da, bai eta, hala badagokio, eremu bereko beste kontseilu batzuk ere, sisteman parte hartzeko eta sistema koordinatu eta planifikatzeko organo izango direnak. Gai horren inguruan, legeak erakunde bakoitzaren eskumenak errespetatzen ditu, eta kontseilu horri administrazio publikoen eta erakunde pribatuen artean programak koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko lana jartzen dio.

Finalmente, el capítulo cuarto aborda la coordinación del conjunto de iniciativas que concurren en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida y la creación del Consejo Vasco de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, y en su caso, de otros consejos del mismo ámbito, como órganos de participación, coordinación y planificación del sistema. La ley, en este sentido, respeta el marco competencial de cada nivel institucional y confiere a dicho consejo la labor de impulsar la coordinación de los programas y la cooperación entre las administraciones públicas y las entidades privadas.

Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoaren bitartez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuaren 16. artikuluaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak eskumen osoa du hezkuntza-gaietan, betiere Konstituzioaren 27. artikuluaren eta hori garatzen duten lege organikoen kalterik gabe eta Konstituzioaren 149.1.30 artikuluak Estatuari ematen dizkion eskumenak eta eskumen horiek betetzeko eta bermatzeko behar den goi-ikuskaritza errespetatuta.

La Comunidad Autónoma vasca tiene, según el artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, competencia plena en materia de educación, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

Euskal Autonomia Erkidegoak, gainera, baditu eskumenak enplegurako lanbide-heziketaren esparruan. Eskumen horiek lanaren, enpleguaren eta enplegurako lanbide-heziketaren esparruko lan-legeria betearazteko funtzioak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoaren esku uzteko azaroaren 5eko 1441/2010 Errege Dekretuan daude araututa.

Esta Comunidad tiene igualmente competencias en materia de formación profesional para el empleo en los términos establecidos por el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo.

Halaber, azaroaren 25eko 29/1983 Legeak HABE institutua sortu zuen, helduak alfabetatzeko eta berreuskalduntzeko eta euskaltegiak erregulatzeko erakunde gisa. Arau horrek HABEri helburutzat jarri dio erregulatzea eta bultzatzea euskararen irakaskuntza helduen arloan.

Así mismo, la Ley 29/1983, de 25 de noviembre, creó el Instituto de Alfabetización y Euskaldunización de Adultos y de Regulación de los Euskaltegis (HABE). Dicha norma atribuye a HABE como objeto regular e impulsar la enseñanza del euskera a la población adulta.

Legea idazteko orduan, parte hartzean oinarritutako metodologia jarraitu da, hain zuzen ere lege-proiektua herritarrek dituzten beharrizan berrietara egokitzeko eta hori guztia gizarteko sektore guztien aniztasuna eta integrazioa oinarri harturik egiteko.

En el proceso de elaboración de la ley se ha seguido una metodología participativa, con la intención de adecuar el proyecto de ley a las nuevas necesidades de la ciudadanía, asentándose en la pluralidad y la integración de todos los sectores sociales.

ATARIKO KAPITULUA
CAPÍTULO PRELIMINAR
XEDAPEN OROKORRAK
DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.– Xedea eta definizioa.

Artículo 1.– Objeto y definición.

1.– Lege honen xedea da bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistema antolatzea eta arautzea, jendeak etengabeko prestakuntzan eta kualifikazioan dituen beharrei erantzun eraginkorra emateko, eta, hartara, garapen pertsonala, soziala eta profesionala sustatzeko. Horretarako, egoki diren jardunak programatu, koordinatu, gauzatu eta ebaluatzeko behar diren mekanismoak ezartzen ditu.

1.– La presente ley tiene por objeto la ordenación y regulación de un sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida que responda de manera eficaz a las necesidades de formación permanente y de cualificación de las personas, con el fin de favorecer su desarrollo personal, social y profesional, y su contribución al desarrollo económico y social de Euskadi. A tal efecto, establece los mecanismos necesarios para la programación, coordinación, desarrollo y evaluación de los planes y programas correspondientes.

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuak, beste administrazio publiko batzuekin eta hezkuntza-, gizarte- eta ekonomia-eragileekin koordinatuta, bizialdi osoko ikaskuntza bultzatuko du, sustapen pertsonala, enplegua lortzeko gaitasuna eta kohesio soziala bermatzeko bitarteko gisa, eta baita aktibo sentitzeak eta ezagutzaren gizartean parte hartzeak dakarren gogobetetasuna ziurtatzeko.

2.– El Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en coordinación con otras administraciones públicas y los agentes educativos, sociales y económicos, promoverá el aprendizaje a lo largo de la vida como medio de asegurar la promoción personal, la cohesión social y la empleabilidad, así como la satisfacción personal de sentirse activos y participar en la sociedad del conocimiento.

3.– Bizialdi osoko ikaskuntzaz dihardugunean, hauxe ulertu behar dugu: pertsonek eremu formaletan, ez-formaletan eta informaletan aurrera eramandako jarduera oro, beren ezagutzak, gaitasunak eta jarrerak hobetzeko, betiere ikuspegi pertsonal, sozial eta profesionaletik begiratuta.

3.– Se entiende por aprendizaje a lo largo de la vida toda actividad realizada por las personas en los ámbitos formal, no formal e informal con el objetivo de mejorar sus conocimientos, competencias y actitudes desde una perspectiva personal, social y profesional.

4.– Lege honetan esaten direnetarako, bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistematzat hartuko da aurreko paragrafoan aipatzen diren helburuak lortzeko behar bezala antolaturik dauden eremu, plan, programa, tresna eta eragileen multzoa.

4.– A los efectos de la presente ley, se entiende por sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida el conjunto de ámbitos, planes, programas, instrumentos y agentes convenientemente organizados para el logro de los objetivos establecidos en el apartado anterior.

2. artikulua.– Oinarrizko kontzeptuak.

Artículo 2.– Conceptos básicos.

Lege honetan esaten direnetarako, honako definizioak hartuko dira kontuan:

A los efectos de la presente ley, se considera:

– Hasierako prestakuntza: Hezkuntza-sisteman jasotako prestakuntza, alde batera utzirik zenbat iraun duen, eskolaratzea hasten denetik amaitu arte, dela utzi egin delako irakaskuntza edo lanean hasteagatik; tartean izan daiteke unibertsitateko irakaskuntza ere.

– Formación inicial: formación, con independencia de la duración de la misma, realizada en el sistema educativo, incluida la enseñanza universitaria, desde el inicio de la escolarización hasta su finalización por abandono de la misma o la incorporación al mundo laboral.

– Gaitasuna: Ezagutzak, trebetasunak eta jarrerak erabiltzeko ahalmena, testuinguru eta egoera pertsonal, profesional zein sozialetan emaitza egoki eta eraginkorra lortzeko.

– Competencia: la capacidad de utilizar conocimientos, destrezas y actitudes para la obtención de un resultado adecuado y eficiente en contextos y situaciones personales, profesionales y sociales.

– Oinarrizko gaitasunak: Pertsona gisa errealizatzeko eta garatzeko, gizartean modu aktiboan parte hartzeko edo lana lortzeko gaitasuna hobetzeko beharrezko jotzen diren gaitasunak dira.

– Competencias básicas: aquellas que son consideradas necesarias para la realización y desarrollo personal, para participar activamente en la sociedad o mejorar la empleabilidad.

– Lanbide-gaitasuna: Jarduera profesionala produkzioaren eta enpleguaren eskakizunen arabera betetzeko behar diren ezagutzen eta gaitasunen multzoa. Gaitasun profesionalak kualifikazio profesionalen gaitasun-unitateetan bilduta daude.

– Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. Las competencias profesionales se recogen en las unidades de competencia de las cualificaciones profesionales.

– Lanbide-kualifikazioa: Lan batean garrantzia duten lanbide-gaitasunen multzoa da, eta modulu bidezko prestakuntzaren edo beste era bateko prestakuntzaren bidez eta laneko esperientziaren bidez eskura daitezke.

– Cualificación profesional: el conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo, que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a través de la experiencia laboral.

– Ikaskuntza edo hezkuntza formala: titulu edo ziurtagiri ofiziala eskuratzeko den prestakuntza-prozesu egituratua.

– Aprendizaje o educación formal: el proceso de formación estructurado conducente a una titulación o certificación oficial.

– Ikaskuntza edo hezkuntza ez formala: titulu edo ziurtagiri ofiziala eskuratzeko ez den prestakuntza-prozesu egituratua.

– Aprendizaje o educación no formal: el proceso de formación estructurado que no conduce a una titulación o certificación oficial.

– Ikaskuntza edo hezkuntza informala: egituratu gabeko prestakuntza-prozesua, familian, lanean edo aisialdian egiten diren eguneroko jardueren ondoriozkoa.

– Aprendizaje o educación informal: el proceso de formación no estructurado, que es consecuencia del desarrollo de actividades cotidianas desarrolladas en el contexto familiar, laboral o en el tiempo libre.

– Urrutiko prestakuntza: bertaratu gabe edo noizean behin bertaratuz jasotzen den irakaskuntza, prestakuntza-jarduera batik bat bitarteko telematikoen bidez gauzatzen duena.

– Formación a distancia: modalidad de enseñanza no presencial o semipresencial, en la que la actividad formativa se desarrolla principalmente por medios telemáticos.

– Unitatea edo gaitasun elementua: egiazta daitekeen unitate partzial eta metagarri txikiena, baliozkotzeak edo salbuespenak egiteko lanbide-heziketako tituluen, lanbide- edo prestakuntza moduluen, profesionaltasun-tituluen edo unibertsitate-irakaskuntzako kredituen artean, Kredituen Transferentziarako Europako Sistemaren esparruan.

– Unidad o elemento de competencia: unidad mínima parcial y acumulable que se puede acreditar a los efectos de convalidación o exención de los módulos profesionales o formativos de los títulos de Formación Profesional, de los certificados de profesionalidad o de los créditos de enseñanza universitaria, en el marco del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos.

– Ikaskuntza-proiektua: pertsonek berek gaitasunak eskuratzeko, eguneratzeko, osatzeko eta handitzeko eraikitako proiektua, hezkuntza-sistemaren barruko eta kanpoko orientazio-zerbitzuen laguntzarekin prestatua.

– Proyecto de aprendizaje: proyectos construidos por las propias personas, con la ayuda de los servicios de orientación, de dentro y fuera del sistema educativo, para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus competencias.

3. artikulua.– Hartzaileak.

Artículo 3.– Personas destinatarias.

1.– Bizialdi osoko ikaskuntzako sistemaren plan eta programen hartzaileak hauek dira: Euskal Autonomia Erkidegoan bizi direlarik, hasierako prestakuntzaren ondoren ikaskuntza-jarduera bati heltzen dioten, edo garapen pertsonal edo sozialerako edo lanbide-kualifikazioa hobetu eta eguneratzeko ibilbideak egiten ari diren pertsona guztiak.

1.– Las personas destinatarias de los planes y programas del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida son todas aquellas residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco que emprenden una actividad de aprendizaje posterior a su formación inicial o que mantienen trayectorias de desarrollo personal, social o de mejora y actualización de su cualificación profesional.

2.– Lehentasuna emango zaie kualifikazio txikiena duten edo gizartean edo lanean baztertuta egoteko arriskua duten pertsonei, bai eta hezkuntza-behar bereziak dituzten pertsonei.

2.– Serán objeto de atención preferente las personas con menor cualificación o en riesgo de exclusión social o laboral y las personas con necesidades educativas especiales.

4. artikulua.– Helburuak.

Artículo 4.– Fines.

1.– Bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemak honako helburu hauek ditu:

1.– El sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida tiene los siguientes fines:

a) Euskal herritar guztiei bermatzea aukera izango dutela, berdintasunez, bizialdi osoan ikasteko eta garapen pertsonalerako eta gizarteratzeko beharrezkoak diren oinarrizko gaitasunak eskuratzeko.

a) Garantizar a toda la ciudadanía vasca el acceso universal, y en condiciones de igualdad, al aprendizaje a lo largo de la vida y a la adquisición de las competencias básicas que precisa para su desarrollo personal y para la inclusión e integración social.

b) Euskal herritarren ezagutzak eguneratu eta gaitasun profesionalak hobetu daitezen bultzatzea, horixe baita herritarrek enpleagarritasun eta ongizate sozial eta ekonomiko handiagoa izateko bermerik hoberena.

b) Impulsar la actualización de los conocimientos y la mejora de las competencias profesionales de la población vasca, como mejor garantía de empleabilidad y de progreso en su bienestar social y económico.

c) Bizialdi osoko ikaskuntzaren kultura sendoa sustatzea, etengabe ikasteak duen garrantziaren berri eman eta pertsonak motibatuta, beren prestakuntza-ibilbideak premia eta interes pertsonalen arabera egokitzeko.

c) Promover una sólida cultura del aprendizaje a lo largo de la vida en la ciudadanía, difundiendo la importancia que tiene el aprendizaje permanente y motivando a las personas para que configuren sus trayectorias de formación adaptadas a sus necesidades e intereses personales.

d) Pertsona nagusientzako ikaskuntza-eskaintza global bat eskaintzea, dituzten ezagutzak landu eta zabaldu nahi badituzte.

d) Impulsar una oferta global de aprendizaje para las personas mayores que deseen cultivar y ampliar sus conocimientos.

2.– Horretarako, Eusko Jaurlaritzak hartu beharreko neurriak hartuko ditu, ondorengoak lortzeko:

2.– Para ello, el Gobierno Vasco adoptará las medidas oportunas para:

a) Herritar guztiek beren bizialdi osoko ikaskuntza-ibilbideak egin ditzaten sustatzea, hezkuntza sistemaren barruan eta kanpoan eskuratutako heziketaren arabera, gaitasunak eskuratu, eguneratu, osatu eta zabaltzeko asmoz eta, horrela, garapen pertsonal, sozial eta profesionala areagotzeko.

a) Impulsar que la ciudadanía construya su itinerario de aprendizaje a lo largo de la vida, teniendo en cuenta la formación adquirida tanto dentro como fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus competencias, promoviendo su desarrollo personal, social y profesional.

b) Erraztasunak ematea ikasketak goiz utzi zituzten gazte zein helduei ikasketei berriz ekiteko eta osatzeko, bai eta helduei ere ikasten jarraitu ahal izateko.

b) Facilitar que las personas jóvenes y adultas que abandonaron sus estudios de manera temprana puedan retomarlos y completarlos, y que las personas adultas puedan continuar su aprendizaje.

c) Ikaskuntza-ibilbide malguak bultzatzea, ikasketa-maila desberdinen arteko loturak hobetzeko, maila batzuetatik besteetara eta prestakuntzatik lanera pasatzea errazteko, eta premia eta interes pertsonalen araberako prestakuntza-ibilbideak egitea errazteko.

c) Impulsar itinerarios de aprendizaje flexibles, mejorando las conexiones entre los distintos niveles de enseñanzas, facilitando el paso de unas a otras, así como entre la formación y el trabajo, y permitiendo la configuración de trayectorias de formación adaptadas a las necesidades e intereses personales.

d) Lan-esperientziaren eta bide ez-formal zein informalen bitartez ikasitakoa aitortzea sustatzea.

d) Promover el reconocimiento de los aprendizajes adquiridos a través de la experiencia laboral, así como los obtenidos por vías no formales e informales.

e) Kualifikazio-eskariei eta bizialdi osoko ikaskuntzako aukerei buruzko informazio- eta orientazio-zerbitzuetarako bidea erraztea eta bermatzea.

e) Garantizar y facilitar el acceso a los servicios de información y orientación sobre las demandas de cualificaciones y las posibilidades de aprendizaje a lo largo de la vida.

f) Aisialdi aktiboa sustatzea eta pertsonek kulturaren arloko ezagutzak izateko duten gogoa asetzea.

f) Fomentar el ocio activo y satisfacer el deseo de conocimientos culturales de las personas.

g) Belaunaldi askotako kideak elkartzeko guneak eta arloak sortzea, metatutako kapital pertsonal eta sozial hori elkarrekin baliatu ahal izateko.

g) Promover espacios y ámbitos intergeneracionales para el aprovechamiento compartido del capital personal y social acumulado.

h) Hezkuntzaren kalitatea eta bikaintasuna hobetzea, ikaskuntza eraginkorragoa eta baliabideen erabilera efizienteagoa izan dadin, eta pertsona bakoitzak ikasteko dituen trebetasunak erabat gara ditzan.

h) Mejorar la calidad y la excelencia educativa, en orden a alcanzar mayores niveles de eficacia en el aprendizaje y de eficiencia en la utilización de los recursos, y a que cada persona desarrolle plenamente sus aptitudes para aprender.

i) Bizialdi osoko ikaskuntzaren esparruan lanean diharduten administrazio publikoen eta erakunde pribatuen prestakuntza- eta orientazio-jardunak koordinatzea, ikaskuntzako ibilbide koherenteak eta haietarako irispidea bermatuz.

i) Coordinar las actuaciones formativas y de orientación de las administraciones públicas y entidades privadas que trabajan en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida, asegurando itinerarios coherentes de aprendizaje y la accesibilidad a los mismos.

j) Irakaskuntza-modalitate ez-presentzialak erabiltzen dituzten irakaskuntzak indartzea, antolatzea eta eguneratzea, ikaskuntza lan- edo familia-bizitzarekin uztartu behar dutenentzat baliabide erakargarriak izan daitezen.

j) Potenciar, ordenar y actualizar las distintas enseñanzas que utilizan modalidades de enseñanza no presencial, haciendo de ellas un instrumento atractivo para las personas que compaginan el aprendizaje con la vida laboral o familiar.

k) Bizialdi osoko ikaskuntzan barne-mugikortasuna bultzatzea, EAEko prestakuntza-eskaintzaren barruan, eta kanpo-mugikortasuna, batez ere Europako hezkuntza-esparruan.

k) Promover en el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida la movilidad interna, dentro de la oferta formativa del País Vasco, y la movilidad externa, prioritariamente en el espacio educativo europeo.

l) Bizialdi osoko ikaskuntzako sistema behar adina baliabide hornitzea eratzeko eta gauzatzeko.

l) Dotar de recursos suficientes al sistema de aprendizaje a lo largo de la vida para su formación e implementación.

5. artikulua.– Plan eta programen ezaugarriak.

Artículo 5.– Características de los planes y programas.

Bizialdi osoko ikaskuntzako sistemaren plan eta programek bermatuko dute ezen jardueren eskaintza, ahal den neurrian, bi hizkuntza ofizialetan izatea, prestakuntza-eskaintza behar bezala emateko herritarrek aukeratutako hizkuntzan. Gainera, jarduera horiek ezaugarriok izango dituzte:

Los planes y programas del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida garantizarán que la oferta de las actividades sea, en la medida de lo posible, en las dos lenguas oficiales, con el objetivo de atender debidamente la demanda formativa en la lengua de elección de la ciudadanía. Dichas actividades deben tener, además, las siguientes características:

1.– Ikaskuntza-metodo aktiboak bultzatzea, autonomia pertsonala sustatzeko, ikasten ikasteko gaitasuna garatzeko eta erabiltzaileek beren ikaskuntza-ibilbidea taxutzen parte har dezaten bultzatzeko, orientaziorako sistema bateratuko zerbitzu desberdinetako orientatzaileen laguntzaz.

1.– Promover métodos de aprendizaje activos, que potencian la autonomía personal, desarrollen la competencia de aprender a aprender y favorezcan la participación de las personas usuarias en la elaboración de su propio itinerario de aprendizaje, con la ayuda del personal orientador de los diferentes servicios pertenecientes al sistema integrado de orientación.

2.– Ikaskuntza-jarduerak ikaskuntzan dauden aukeren bidez ematea: aurrez aurre egonda edo urrutitik.

2.– Desarrollar las actividades de aprendizaje a través de las distintas modalidades de aprendizaje: presencial y a distancia.

3.– Prestakuntza-eskaintza eta gaitasunak eskuratu eta garatzeko prozesuen eskaintza gizartearen eskakizunen eta ingurune produktiboaren arabera egokitzea, prestakuntza-ekukiak etengabe eguneratuta.

3.– Adecuar la oferta formativa y de procesos de adquisición y desarrollo de competencias a las demandas sociales y del entorno productivo mediante la actualización permanente de los contenidos formativos.

4.– Bide ematea lan-esperientziaren bidez eta ikaskuntza-bide ez-formal edo informalen bitartez lortutako ezagutzak kapitalizatzeko.

4.– Permitir la capitalización de conocimientos adquiridos a través de la experiencia laboral y de otras vías no formales e informales de aprendizaje.

5.– Hezkidetzako helburuak barne hartzea, eta gizon eta emakumeen arteko benetako berdintasuna sustatzea.

5.– Integrar objetivos coeducativos y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

6.– Bazterkeria jasateko arriskua duten edo hezkuntzako beharrizan bereziak dituzten pertsonei, bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemarako irispidea erraztea eta modu egokian erantzutea.

6.– Facilitar el acceso y la continuidad en el sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida y responder de forma adecuada a las personas o colectivos en riesgo de exclusión o con necesidades educativas especiales.

7.– Orientazioa, generoaren ondoriozko baldintzatzerik gabe, pertsonei laguntzeko oinarrizko osagai gisa sartzea, pertsonon proiektu pertsonalak mamitu eta gauzatzeko orduan.

7.– Incorporar la orientación, libre de condicionamientos de género, como un elemento esencial de apoyo a las personas en la configuración y realización de sus proyectos personales.

8.– Prestakuntzan, orientazioan eta sistemaren koordinazioan esku hartuko duten eragileen gaikuntza sustatzea, eta horrekin batera, prestakuntza hori produkzio-sistemaren bilakaerari eta herritarrek dituzten ikaskuntza-premiei egokitzea.

8.– Potenciar la capacitación de los agentes implicados en la formación, en la orientación y en la coordinación del sistema, adecuándola a la evolución del sistema productivo y de las necesidades de aprendizaje de la ciudadanía.

9.– Sisteman diharduten administrazioen eta eragileen arteko lankidetza eta koordinazioa sustatzea.

9.– Fomentar la cooperación y coordinación entre las distintas instituciones y agentes del sistema.

10.– Diagnostiko- eta prospekzio-azterlanak egitea, etengabe eguneratzeko prestakuntza-edukiak eta prestakuntzako eragileen ezaugarriak eta gaitasunak.

10.– Realizar estudios de diagnóstico y prospección, para la actualización permanente de los contenidos formativos y de los perfiles y competencias de los agentes formadores.

11.– Prestakuntzako eragileen ezaugarriak planifikatu, ezarri eta eguneratzea, bereziki gaitasun linguistiko, digital eta sozialei dagokienez.

11.– Planificar, establecer y actualizar los perfiles de los agentes formadores, en especial las competencias lingüísticas, digitales y sociales.

12.– Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskal Sistemaren prestakuntza-jardueren kurrikuluma garatzea, kaltetu gabe horregatik unibertsitateari esleitutako eskumenak.

12.– Desarrollar el currículo de las actividades formativas del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la universidad.

13.– Irakaskuntzen jasotzaile diren pertsonen arabera, hirugarren hizkuntza batean ere garatzea eduki-eskaintza nahiko bat.

13.– Desarrollar una oferta suficiente de contenidos en un tercer idioma en función de las personas a las que vayan dirigidas las enseñanzas.

6. artikulua.– Kalitate-bermea.

Artículo 6.– Garantía de calidad.

1.– Kalitatea bizialdi osoko ikaskuntzako sistemaren planen eta programen multzoaren oinarrizko printzipioa da, eta ikaskuntzaren emaitzak, ematen diren zerbitzuen eraginkortasuna eta efizientzia, eta hartzaileen eta beste interes-taldeen gogobetetasuna hobetzera zuzenduta egongo da.

1.– La calidad es un principio básico del conjunto de los planes y programas del sistema de aprendizaje a lo largo del la vida, y estará orientada a mejorar los resultados de aprendizaje, la eficacia y la eficiencia de los servicios prestados y la satisfacción de las personas destinatarias y otros grupos de interés.

2.– Eusko Jaurlaritzak bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sisteman kalitatearen kultura indartzea suspertuko du, barne- eta kanpo-ebaluazioko prozesuen bidez, bai eta emaitzak eta errendimendua hobetzeko prozesuen bidez, eta orobat kalitatea bermatzeko esparruaren Estatuko eta Europako sarean parte hartuz.

2.– El Gobierno Vasco impulsará la cultura de la calidad en el sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida a través de procesos de evaluación interna y externa, de procesos de mejora de los resultados y del rendimiento, y a través de la participación en la red estatal y europea del marco de garantía de la calidad.

3.– Lanbide-heziketako eta bizialdi osoko ikaskuntzako euskal kontseiluek, bakoitzak bere esparruaren barruan, Euskadiko bizialdi osoko ikaskuntzako programen kalitatea bermatzeko marko bat onartu, eta betetzen den ebaluatuko dute.

3.– Los consejos vascos de formación profesional y del aprendizaje a lo largo de la vida establecerán, para sus respectivos ámbitos de actuación, el marco de garantía de calidad de los programas de aprendizaje a lo largo de la vida del País Vasco y evaluarán su cumplimiento.

4.– Prestakuntza-eskaintzen malgutasuna, barietatea eta kalitatea bermatzea, eta, zehatzago, funts publikoen bidez finantzatutako prestakuntza-programa eta -edukien, eta prestakuntzaren hornitzaile diren eragileen kalitatea.

4.– Garantizar la flexibilidad, variedad y calidad de las ofertas formativas y, más específicamente, la calidad de los programas y contenidos formativos y de los agentes proveedores de formación financiados con fondos públicos.

7. artikulua.– Berrikuntza.

Artículo 7.– Innovación.

Eusko Jaurlaritzak eta bizialdi osoko ikaskuntzako sistemaren eragile guztiek berrikuntza- eta ikerketa-proiektuak bultzatuko ditu bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemaren eremuan, eta emaitzak plan eta programak garatzeko baliatuko ditu. Lehentasuna emango zaie honako gai hauek lantzen dituzten proiektuei:

El Gobierno Vasco y el conjunto de agentes del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida impulsarán proyectos de innovación e investigación en el campo del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida, transfiriendo sus resultados al desarrollo de los planes y programas. Prioritariamente los proyectos se referirán a:

1.– Sistemaren premiak eta baliabideak, eta sistema behatu eta koordinatzeko tresnak.

1.– Las necesidades y los recursos del sistema, y el desarrollo de instrumentos de observación y coordinación del mismo.

2.– Gazte eta helduen gaitasunei buruz gizarteak eta produkzio-sistemak eskatzen dutenaren bilakaera.

2.– La evolución de los requerimientos de la sociedad y del sistema productivo en las competencias de las personas jóvenes y adultas.

3.– Eremu honetan ari diren giza kapitalaren prestakuntza pedagogikoa eta didaktikoa.

3.– La formación pedagógica y didáctica del capital humano implicado en este campo.

4.– Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek eremu honetan duten aplikazioa.

4.– La aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación a este campo.

5.– Bizialdi osoko ikaskuntzari lotutako ikerketa-ildo eta -taldeen sustapena.

5.– La promoción de líneas y de grupos de investigación en relación con el aprendizaje a lo largo de la vida.

8. artikulua.– Sistemaren malgutasuna eta loturak.

Artículo 8.– Flexibilidad y conexiones del sistema.

1.– Ikaskuntzako ibilbideak eta ikaskuntzako ekintzak garatu ahal izatea eta prestakuntzatik lan mundura jauzi egitea errazteko, Eusko Jaurlaritzak bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemaren programek modulu bidezko egitura izatea sustatuko du, eta horrekin batera, hezkuntza-sistemaren nahiz lan-munduaren bizialdi osoko ikaskuntzaren euskal sistemako programa ez-formalen eta informalen artean loturak egotea bultzatuko du, dagokion erregelamendu garapenaren bitartez.

1.– Para facilitar el desarrollo de itinerarios de aprendizaje y acciones de aprendizaje y las transiciones entre la formación y el empleo, el Gobierno Vasco fomentará la estructura modular en los diferentes programas del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida y explicitará las conexiones entre las enseñanzas del sistema educativo y laboral con los programas no formales e informales del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida, mediante el desarrollo reglamentario correspondiente.

2.– Hezkuntzako eta enplegu-prestakuntzako eskumenak dituzten sailek laneko esperientziaren bidez nahiz ikaste-prozesu ez formal eta informalen bitartez ikasitakoak aitor daitezela zehaztuko eta sustatuko dute, aitortza horren bidez lanbide-heziketako tituluak eta egiaztagiriak eskuratu ahal izateko eta, beharrezkoa balitz, unibertsitatez kanpoko ikasketetan, unibertsitatekoetan eta lanbide-heziketakoetan hasi ahal izateko.

2.– Los departamentos competentes en materia de educación y formación para el empleo definirán e impulsarán el procedimiento de reconocimiento de los aprendizajes obtenidos a través de la experiencia laboral o por vías no formales e informales, con el fin de que este reconocimiento tenga valor a efectos de la obtención de títulos y certificados de formación profesional y, en su caso, para el acceso a las enseñanzas no universitarias, universitarias y de formación profesional.

3.– Hezkuntza-gaietan eskumena duen sailak unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan eta unibertsitateko irakaskuntzan sartzen laguntzeko ikaskuntza-ibilbide eta ikaskuntza-ekintzak antola daitezen sustatuko du.

3.– El departamento competente en materia de educación fomentará la organización de itinerarios de aprendizaje y de acciones formativas que faciliten el acceso a las titulaciones de la enseñanza no universitaria y universitaria.

4.– Unibertsitateko ikasketak, tituluak eta diplomak baliozkotzea unibertsitateen eginkizuna da. Salbuesteen eta baliozkotzeen arloan indarrean den legeriaz bat, hezkuntza- eta enplegu-gaietan eskumena duten sailek, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateekin batera, bakoitzak bere eskumenen barruan diharduela, unibertsitate-irakaskuntzako ECTS kredituen eta goi-mailako lanbide-heziketako moduluen arteko baliozkotze eta salbuesteak ezarriko dituzte. Halaber, baliozkotze eta salbuespenak finkatuko dituzte unibertsitate-ikasketak egin eta lanbide-heziketako tituluak edo profesionaltasun-ziurtagiriak lortu nahi dituztenentzat.

4.– La convalidación de estudios de los títulos y diplomas universitarios corresponde a las universidades. En el marco de la legislación vigente en materia de exenciones y convalidaciones, el departamento competente en materia de educación, junto con las universidades del País Vasco, y en el ámbito de sus respectivas competencias, determinarán las convalidaciones y exenciones recíprocas entre los créditos de la enseñanza universitaria ECTS y los módulos de la formación profesional de grado superior. Igualmente determinarán las convalidaciones y exenciones para quienes habiendo cursado la enseñanza universitaria deseen obtener títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad.

5.– Orientazio-sistema bateratua osatzen duten zerbitzuek informazioa eta aholkua emango diete pertsonei, lotura horiek kontuan har ditzaten beren trantsizioetan eta proiektu pertsonaletan.

5.– Los servicios que forman el sistema integrado de orientación facilitarán información y asesoramiento para que las personas contemplen estas conexiones en sus tránsitos y proyectos personales.

9. artikulua.– Mugikortasuna eta lankidetza.

Artículo 9.– Movilidad y cooperación.

1.– Eusko Jaurlaritzak ahalegina egingo du ikasle, irakasle eta langile guztiei mugitzeko erraztasunak ematen, bai ikastera beste norabait joatekotan badira, bai beste herrialde batzuetako erakunde, ikastetxe edo lan-zentroekin elkarlanean aritzekoak badira.

1.– El Gobierno Vasco impulsará la movilidad de estudiantes, profesorado y personas trabajadoras facilitando la realización de estancias de aprendizaje y la cooperación con entidades, centros educativos o de trabajo de otros países.

2.– Eusko Jaurlaritzak ahalegina egingo du mugikortasun-proiektuak bultzatzeko, eta elkarlanerako hitzarmenak sortuko ditu Europako gobernuekin eta hezkuntza nahiz prestakuntzako arloan eskumenak dituzten bestelako organismo eta erakundeekin.

2.– El Gobierno Vasco promoverá proyectos de movilidad y establecerá convenios de colaboración con gobiernos europeos y otros organismos o entidades que tengan competencias en materia de educación y formación.

3.– Eusko Jaurlaritzak ahalegina egingo du Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateek beste herrialde batzuetako unibertsitateekin elkarlanerako akordioak sina ditzaten; hala, ikasleak, irakasleak zein ikertzaileak errazago mugituko dira.

3.– El Gobierno Vasco promoverá que las universidades del País Vasco establezcan acuerdos de colaboración con universidades de otros países, al objeto de fomentar la movilidad de los estudiantes y del personal docente e investigador.

4.– Mugikortasun-proiektuen xedea da prestakuntza hobea eta enplegua lortzeko aukera hobeak ematea ikasleei, aukera izan dezaten ikastera beste autonomia-erkidegoren batera joateko edo beste herrialderen batera joateko. Kanpoko ikasketa-egonaldi horietan honako helburuak bete nahi dira:

4.– Los proyectos de movilidad tendrán por objeto la mejora de la formación y de la empleabilidad mediante el desarrollo de estancias formativas en otras comunidades autónomas o en otros países. Estas estancias formativas se orientarán al logro de los siguientes objetivos:

a) Prestakuntza hobetzea, prestakuntzako eta ekoizpeneko beste erakunde eta egitura batzuekin harremanak izatearen bitartez.

a) Mejorar los niveles de formación, a través del contacto con otras organizaciones y estructuras formativas y productivas.

b) Norberaren gaitasunak eta gaitasun profesionalak beste edozein inguru soziokulturaletan edo ekoizpeneko inguruetan ere aplikatzea.

b) Aplicar en otros entornos socioculturales o productivos las competencias personales y profesionales.

c) Hizkuntza-gaitasunak eta kulturen arteko komunikazioa hobetzea.

c) Perfeccionar las competencias lingüísticas y la comunicación intercultural.

5.– Beste herrialde batzuetako erakunde, ikasketa-zentro edo lan-zentroekin elkarlanean aritzeak helburu hauek betetzen ditu:

5.– La cooperación con entidades, centros educativos o centros de trabajo de otros países se orientará al logro de los siguientes objetivos:

a) Irakaskuntza eta ikaskuntzako prozesuen kalitatea eta berrikuntza bultzatzen ditu, berrikuntza pedagogiko, teknologiko edo kudeaketakoak elkarrekin trukatzeko aukera ematen delako hala.

a) Incentivar la calidad e innovación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través del intercambio de prácticas innovadoras a nivel pedagógico, tecnológico o de gestión.

b) Ikasle, irakasle nahiz prestakuntza-zentroei bilguneak uzten dizkie elkarrekin trukean aritzeko, eta aukera ematen zaie hezkuntzarekin eta prestakuntzarekin lotutako bestelako egituretara joateko, sistemak nazioartean zabaltzeko helburuz.

b) Proporcionar al alumnado, al profesorado y a los centros de formación espacios de intercambio y de movilidad con otros tipos de estructuras ligadas a la educación y la formación, como vía para la internacionalización de los sistemas.

c) Aukera ematen dute trukerako sare nazional eta internazionaletan parte hartzeko eta lan egiteko.

c) Impulsar la participación y el trabajo en redes de intercambio nacionales e internacionales.

d) Europako eta nazioarteko ikerketa-sare kooperatiboetan parte hartzea sustatzen du.

d) Impulsar la participación en redes de investigación cooperativa europeas e internacionales.

I. KAPITULUA
CAPÍTULO I
BIZIALDI OSOKO IKASKUNTZAKO EUSKAL SISTEMAREN TRESNAK
INSTRUMENTOS DEL SISTEMA VASCO DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA
1. SEKZIOA
SECCIÓN 1.ª
ERAGILEAK, EREMUAK ETA PROGRAMAK
AGENTES, ÁMBITOS Y PROGRAMAS

10. artikulua.– Bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemaren eragileak.

Artículo 10.– Agentes del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida.

1.– Bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemaren eragileak hauek dira: garatzen diren plan eta programen markoan diharduten entitateak, direla publikoak edo pribatuak. HABE, helduak euskalduntzeko eta alfabetatzeko Eusko Jaurlaritzaren erakunde autonomoa dena, izango da organo eskuduna bete beharreko baldintzak ezarriko dituena euskarako ezagupenak eskuratzeko eremuan garatu beharreko jarduerei dagokienez, kaltetu gabe horregatik gaia dela-eta Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuei esleitzen zaizkien eskumenak.

1.– Los agentes del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida son los centros y entidades de titularidad pública y privada que llevan a cabo actividades en el marco de los planes y programas que se desarrollen. HABE, organismo autónomo del Gobierno Vasco para la euskaldunización y alfabetización de la población adulta, será el órgano competente que establecerá las condiciones a cumplir por las actividades a desarrollar en el ámbito de la adquisición de conocimientos de euskera, sin perjuicio de las competencias que por razón de la materia sean atribuidas a otros departamentos del Gobierno Vasco.

2.– Lege honen xedeak gauzatuko direla ziurtatzeko, Eusko Jaurlaritzak, tartean diren toki-administrazio eta gainerako organismo guztiekin batera, ahalegina egingo du 12. artikuluan zehaztutako lehentasuneko programak eskaintzen dituzten zentro eta entitate publikoek elkarrekin lan egin dezaten, sare batean. Eskualdez eskualde koordinatu beharko dute eskaintzen dutena, erabiltzeko dauden baliabide publikoak behar bezala erabiliz.

2.– Para garantizar los fines de esta ley, el Gobierno Vasco impulsará, de acuerdo con las administraciones locales y el resto de organismos implicados, el trabajo en red de los centros y entidades de titularidad pública que oferten los programas prioritarios establecidos en el artículo 12 Estos centros coordinarán su oferta a nivel comarcal, haciendo un uso eficiente de los recursos públicos disponibles.

3.– Euskal Herriko unibertsitateek ahalegina egingo dute bizialdi osoko ikaskuntzari bultzada emateko, unibertsitateari atxikitako edo bertan integratutako zentroetan horretarako jarduerak eginez.

3.– Las universidades del País Vasco contribuirán a impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida mediante actuaciones realizadas en los centros integrados o adscritos a las mismas.

11. artikulua.– Esparruak.

Artículo 11.– Ámbitos.

Lege honetan ezarritako helburuak lortu aldera, honako esparru hauetan garatu ditzakete beren jarduketak bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemako eragileek:

Para alcanzar los fines previstos en la presente ley, los agentes del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida desarrollarán sus actuaciones en los siguientes ámbitos:

1.– Oinarrizko gaitasunak eskuratzea eta garatzea.

1.– La adquisición y desarrollo de las competencias básicas.

2.– Unibertsitateaz kanpoko hezkuntza-sistemako titulazioak lortzea.

2.– La obtención de las titulaciones del sistema educativo no universitario.

3.– Lanbiderako kualifikazioak eta profesionaltasun-ziurtagiriak lortzea.

3.– La obtención de cualificaciones profesionales y de certificados de profesionalidad.

4.– Goi-mailako ikasketetako titulazioak eskuratzea.

4.– La obtención de titulaciones correspondientes a la enseñanza superior.

5.– Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen gaitasunak eskuratzea.

5.– La adquisición de competencias en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

6.– Euskadiko hizkuntza ofizialetan eta beste batzuetan gaitasunak eskuratzea.

6.– La adquisición de competencias en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en otras lenguas.

7.– Ikaskuntza ez-formala garapen pertsonal eta sozialerako, eta kultura-aberastasuna.

7.– La formación no formal para el desarrollo personal y social, y el enriquecimiento cultural.

12. artikulua.– Programak.

Artículo 12.– Programas.

1.– Bizialdi osoko ikaskuntzako programak herritar batzuentzako eta inguruko produktibo baterako direnez bereziki, haien premien eta egoeraren arabera egokitu behar dira programok. Aurrez aurreko eskolen bidez edo urrutitik landu daitezke.

1.– Los programas de aprendizaje a lo largo de la vida se adaptarán a las necesidades y circunstancias específicas de la población y del entorno productivo al que van dirigidos y podrán ser desarrollados de manera presencial o a distancia.

Programa horien zehaztapenetan, gutxienez, informazioa jasoko da eragileei buruz, prestatzaileen titulazioari eta esperientziari buruz, jasotzaileei buruz, aurreikusitako jarduketa nagusiei buruz eta edukien programazioari buruz –ezarritako helburu eta baldintzekin eta beraien tenporalitatearekin bat etorriz–, bai eta ezartzen den ebaluazioarekin eta kalitatea bermatzeko markoarekin lotutako beste alderdi batzuei buruz ere.

Los programas incorporarán en sus especificaciones, al menos, información sobre agentes, titulación y experiencia del personal formador, colectivos destinatarios, principales actuaciones previstas y programación de contenidos, en coherencia con los fines y características establecidos y su temporalidad, así como otros aspectos relacionados con la evaluación y marco de garantía de calidad que se establezca.

2.– Finantziazio publikoa eskuratzeko, honako programa hauek daukate lehentasuna:

2.– Se consideran programas prioritarios para el acceso a la financiación pública los siguientes:

a) Oinarrizko gaitasunak eta oinarrizko hezkuntzari dagokion titulu akademikoa lortzeko programak.

a) Programas para la obtención de las competencias básicas y de la titulación académica correspondiente a la enseñanza básica.

b) Hezkuntza-sistemako lanbide-heziketako tituluak eta lan-sistemako profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko programak.

b) Programas para la obtención de títulos de formación profesional del sistema educativo y certificados de profesionalidad del sistema laboral.

c) Lanbide-heziketako eskaintzara iristeko prestaketa-programak.

c) Programas destinados a la preparación del acceso a la oferta de formación profesional.

d) Unibertsitateko irakaskuntzara iristeko prestaketa-programak.

d) Programas destinados a la preparación del acceso a las enseñanzas universitarias.

e) Lanbide-kualifikazioak eta birkualifikazioak emateko programak.

e) Programas de cualificación y recualificación profesional.

f) Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzen oinarrizko gaitasuna emateko programak.

f) Programas de capacitación básica en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

g) EAEko hizkuntza ofizialetan eta beste hizkuntza batzuetan gaitasuna izatea sustatzeko programak; bereziki, helduentzako alfabetatze- eta euskalduntze-programak.

g) Programas dirigidos a promover la competencia en las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en otras lenguas; en especial, programas de alfabetización y euskaldunización para adultos.

3.– Bizialdi osoko ikaskuntzak bere baitan hartzen du hasierakoa ez den unibertsitate-prestakuntza ere, barruan sartuta prestakuntza arautua eta etengabea: titulu propioak, espezializazio-diplomak, aditu- edo espezialista-tituluak, unibertsitate-hedakuntzako kurtsoak eta beste titulu eta ziurtagiri batzuk.

3.– El aprendizaje a lo largo de la vida comprende también la formación universitaria no inicial, incluyendo la formación reglada y continua: títulos propios, diplomas de especialización, títulos de experto o especialista, cursos de extensión universitaria y otros títulos y certificaciones.

4.– Lehentasunezko programa horiez gain, beste programa batzuk ere landuko ditu, lagungarri izateko pertsonen garapenerako, beraien espezializazio eta eguneratze teknologiko eta profesionalerako, beraien prestakuntza kultural, zientifiko eta humanistikorako, pertsona nagusien prestakuntzarako eta aisialdi aktiboaren sustapenerako, eta orobat interes komunitarioko jarduera programatuetan parte-hartze soziala eta hiritarra faboratzeko.

4.– Además de los programas prioritarios, el sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida contemplará otros programas que contribuyan al desarrollo de las personas, a su especialización y actualización tecnológica y profesional, a su formación cultural, científica y humanística, así como a favorecer la participación social y ciudadana en actividades programadas de interés comunitario.

5.– Bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemak programa global eta espezifiko bat izango du bere baitan pertsona nagusien ikaskuntza eta sustapen aktiborako. Programa horrek pertsona hauei zuzendutako unibertsitate-hedapeneko ikastaroak izango ditu bere baitan.

5.– El sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida contemplará un programa global y específico para el aprendizaje y el fomento activo de las personas mayores. Dicho programa incluirá los cursos de extensión universitaria destinados a estas personas.

Erakunde eskudunek eskaintza bariatu eta malgu bat sustatuko dute, herritargoaren sektore honen ezaugarriei eta ikaskuntza beharrei egokituko dena.

Las instituciones competentes promoverán una oferta variada y flexible cuyas condiciones se adapten a las características y demandas de aprendizaje de este sector de la población.

13. artikulua.– Ikaskuntza-programetan sartzeko baldintzak.

Artículo 13.– Requisitos de acceso a los programas de aprendizaje.

1.– Bizialdi osoko ikaskuntzako programek baldintzak jarri ahal izango dituzte programa horietan sartzeko. Programak behar bezala lantzeko beharrezko jakintzak badituztela ziurtatzeko izango dira baldintza horiek.

1.– Los programas de aprendizaje a lo largo de la vida podrán establecer requisitos para el acceso a los mismos. Estos requisitos tendrán por objeto garantizar los conocimientos necesarios para seguir con aprovechamiento los diferentes programas.

2.– Diploma edo titulu propioak eskuratzeko prestakuntza- eta ikaskuntza-eskaintzara sartu ahal izateko baldintzak unibertsitateek berek ezarriko dituzte.

2.– Las universidades establecerán los requisitos de acceso a la oferta formativa y de aprendizaje conducente a la obtención de diplomas o títulos propios.

14. artikulua.– Prestakuntzako programak eta ekintzak lantzeko baldintzak.

Artículo 14.– Requisitos para el desarrollo de los programas y las acciones formativas.

1.– Prestakuntzako eta ikaskuntzako programak edo ekintzak bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemako eragileek garatu ahal izango dituzte, baldin eta programa horietako bakoitzerako ezarri diren baldintzak (langileak, lekuak, ekipamenduak eta baliabideak) behar bezala betetzen badituzte, kalitatezko eskaintza bat bermatzeko helburuaz.

1.– Los programas y acciones formativas y de aprendizaje podrán ser desarrollados por los agentes del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida que cumplan los requisitos de personal, espacios, equipamiento y recursos que se determinen para cada uno de los programas, a fin de garantizar una oferta de calidad.

2.– Ikasketaren bat egitera iristeko programak edo unibertsitatez kanpoko hezkuntza-sistemako tituluak eskuratzeko programak, hezkuntzako administrazioak behar bezala baimendutako zentroetan emango dira.

2.– Los programas para el acceso a los estudios o la obtención de titulaciones del sistema educativo no universitario, serán impartidos en centros debidamente autorizados por la Administración educativa.

3.– Erkidegoko hizkuntza ofizialen gaitzea bultzatzeko programak hartarako baimendutako eta homologatutako instituzio, zentro edo erakundeek emango dituzte.

3.– Los programas para promover la capacitación en las lenguas oficiales de la Comunidad serán impartidos por instituciones, centros u organismos autorizados y homologados para ello.

4.– Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko programak eman ahal izango dituzte: erreferentzia nazionaleko ikastetxeek, lanbide-heziketako ikastegi bateratuek eta Lanbidek akreditatutako ikastetxe edo prestakuntza-erakunde publiko eta pribatuek.

4.– Los programas para la obtención de certificados de profesionalidad podrán ser impartidos por los centros de referencia nacional, los centros integrados de formación profesional y los centros o entidades de formación públicos y privados acreditados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

5.– Lanbide-heziketako tituluak edo ziurtagiri profesionaletako tituluak eskuratzeko prestakuntza- eta ikaskuntza-ekintzak ematen dituzten zentroek, titulu edo ziurtagiri horiek arautzen dituzten arauetan ezarritako baldintzak bete behar dituzte.

5.– Los centros que impartan acciones formativas y de aprendizaje correspondientes a títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad deberán reunir los requisitos establecidos por las normas que regulen dichos títulos o certificados.

6.– Gainontzeko programetarako, eskumena duten administrazioek erregelamendu bidez ezarriko dute zein baldintza bete beharko duten ikastetxeek edo prestakuntza-erakundeek eta irakasleek edo prestatzaileek, lege honetan aurkeztutako programen ezaugarriak eta helburuak betetzeko.

6.– Para el resto de los programas las administraciones competentes determinarán reglamentariamente los requisitos que deberán cumplir los centros o entidades de formación y el profesorado o personal formador que los imparta, para dar cumplimiento a los fines y a las características de los programas expuestos en esta ley.

15. artikulua.– Egiaztapena eta aitorpena.

Artículo 15.– Acreditación y reconocimiento.

1.– Eusko Jaurlaritzak eta unibertsitateek bakoitzak berari dagozkion titulu eta ziurtagiriak emango dituzte.

1.– El Gobierno Vasco y las universidades expedirán los títulos y certificados que les correspondan.

2.– Eusko Jaurlaritzan hezkuntzan eta enplegurako prestakuntzan eskumena duten sailei edo, kasuan kasu, unibertsitateei dagokie lan-esperientziaren bidez edo ikaskuntza-prozesu ez-formalen nahiz informalen bidez lortutako lanbide-gaitasunak ebaluatzea, egiaztatzea eta aitortzea. Unibertsitateek, berriz, gaitasun-unitateen bitartez objektibatu beharko dituzte gaitasunak.

2.– La evaluación, acreditación y reconocimiento de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de procesos no formales e informales de aprendizaje corresponde a los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de educación, de formación para el empleo y, en su caso, a las universidades, las cuales deberán objetivar las competencias mediante las unidades de competencias.

3.– Eusko Jaurlaritzak eskumena dauka lege honen baitan sortutako prestakuntza egiaztatze aldera diplomak eta ziurtagiriak sortzeko, baldin eta hezkuntzako titulazioetan edo lan-ziurtagirietan jasota ez badaude.

3.– El Gobierno Vasco podrá establecer diplomas y certificaciones, con el objeto de acreditar las acciones formativas, no contempladas en las titulaciones educativas o certificaciones laborales, que se produzcan al amparo de esta ley.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
URRUTIKO PRESTAKUNTZA
FORMACIÓN A DISTANCIA

16. artikulua.– Urrutiko ikaskuntza.

Artículo 16.– Aprendizaje a distancia.

1.– Eusko Jaurlaritzak, batez ere informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez, urrutiko hezkuntzako eskaintza zabala, eguneratua eta kalitatezkoa bultzatuko du, bai euskaraz bai gaztelaniaz.

1.– El Gobierno Vasco impulsará, especialmente a través de las tecnologías de la información y comunicación, una oferta amplia, actualizada y de calidad, tanto en euskera como en castellano, en la modalidad a distancia.

2.– Eskaintza horren barruan hainbat motatako irakaskuntza, euskarri eta eduki sartuko dira, esparru formalekoak eta esparru ez-formalekoak, eta, baliabide eta modu didaktiko egokiak erabiliz, helduen etengabeko prestakuntza- eta birkualifikazio-premiei erantzutera zuzenduko da lehentasunez, eta jasoko du pertsona nagusiek beren garapen pertsonalerako duten interesa ere.

2.– Esta oferta integrará diferentes tipos de enseñanzas, soportes y contenidos del ámbito formal y no formal y, con el apoyo de recursos y métodos didácticos apropiados, estará orientada prioritariamente a la atención de las necesidades de formación y recualificación permanente de las personas adultas, y contemplará también su interés por el desarrollo personal.

3.– Eusko Jaurlaritzak urrutiko hezkuntzako material didaktiko zehatz eta egokituen garapena bultzatuko du, Autonomia Erkidegoko errealitate sozioekonomikoak, kulturalak eta linguistikoak eskatzen dituen ikaskuntza-beharrizanei (edo gaitasunak eskuratu eta garatzeko beharrizanei) erantzuteko.

3.– El Gobierno Vasco impulsará el desarrollo de materiales didácticos específicos y adaptados a la modalidad de educación a distancia, para dar una respuesta a las necesidades de aprendizaje (o de adquisición y desarrollo de competencias) propias de la realidad socioeconómica, cultural y lingüística de la Comunidad Autónoma.

4.– Euskadiko unibertsitateek zehaztuko dituzte, beren autonomia erabiliz, eskaintzen dituzten programen baldintzak; eta urrutiko ikaskuntzarako modalitate zabal, eguneratu eta kalitatezkoa bultzatuko dute eremu birtualaren bidez eta informazio- eta komunikazio-teknologien bidez.

4.– Las universidades del País Vasco, en el ejercicio de su autonomía, determinarán los requisitos de los diferentes programas que oferten, e impulsarán a través del campo virtual y de las tecnologías de información y de la comunicación una modalidad de aprendizaje a distancia, amplia, actualizada y de calidad.

17. artikulua.– Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutua sortzea.

Artículo 17.– Creación del Instituto Vasco de Educación a Distancia.

1.– Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutua (UHEI) sortzen da, Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eremuan unibertsitateaz kanpoko eta lanbide-heziketako urrutiko hezkuntzaz arduratuko den zentro publiko bakarra izateko.

1.– Se crea el Instituto Vasco de Educación a Distancia (IVED) como el único centro publico encargado de la educación no universitaria y de la formación profesional a distancia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de País Vasco.

UHEIk irakaskuntzako arlo hauetan egingo du lan:

El IVED desarrollará la actividad docente en los siguientes campos:

a) Oinarrizko hezkuntzan eta batxilergoan, hezkuntza-gaietan eskumena duen sailak ezartzen dituen baldintzen arabera; Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako eta beste hizkuntza batzuetan gaikuntzan, euskarari dagokionez gaian eskuduna den HABE erakundeak ezarritako baldintzetan.

a) Las enseñanzas de educación básica y bachillerato en las condiciones que establezca el departamento competente en materia de educación y la capacitación en las dos lenguas oficiales de la comunidad y en otras lenguas, en el caso del euskera en las condiciones establecidas por HABE, organismo competente en la materia.

b) Lanbide-heziketako tituluei eta profesionaltasun-ziurtagiriei dagozkien irakaskuntzetan, hezkuntza- eta enplegu-gaietan eskumena duten sailek ezarritako baldintzen arabera.

b) Las enseñanzas correspondientes a los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad, en las condiciones que determinen los departamentos competentes en materia de educación y empleo.

c) Erkidegoko hizkuntza ofizialetan eta beste hizkuntza batzuetan gaitzeko ikasketetan.

c) La capacitación en las lenguas oficiales de la Comunidad y en otras lenguas.

d) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergo eta Lanbide Heziketako graduatu-tituluak lortzeko probetarako pertsona nagusiak prestatzeko kurtsoetan.

d) Cursos preparatorios de las pruebas para la obtención de los títulos de graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y Formación Profesional para personas mayores.

e) Helduak prestakuntza-zikloetara edo unibertsitatera iristeko prestaketa-ikastaroetan.

e) Cursos preparatorios para el acceso a los ciclos formativos, así como a la universidad, para las personas adultas.

f) Aurreko 12. artikuluan jasotako prestakuntza-programetatik, Eusko Jaurlaritzaren iritziz UHEI bidez emateko modukoak direnetan.

f) Otros programas formativos contemplados en el artículo 12 que el Gobierno Vasco considere que pueden ser impartidos en el IVED.

2.– Urrutiko prestakuntza-programetan, irakaskuntza-ikaskuntzako eta ebaluazioko jarduerak aurrez aurre egin beharra ezarriko da beharbada, eta horretarako sare bat edukiko du UHEIk, zentro laguntzaile publiko nahiz pribatuez osatutakoa, zeinek urrutiko moduluak eskaini ahal izango baitituzte hezkuntza-gaietan eskumena duen sailak ezarritako baldintzetan.

2.– Los programas de formación a distancia podrán incluir el desarrollo y seguimiento de actividades presenciales de enseñanza-aprendizaje y evaluación, para lo cual el IVED contará con una red de centros colaboradores tanto públicos como privados, que podrán ofertar módulos a distancia, en las condiciones que determine el departamento competente en materia de educación.

3.– Hezkuntza-gaietan eskumena duen sailak arautuko du gaur egun urrutiko irakaskuntza ematen duten ikastetxeetatik zein eta zer-nola sartuko diren Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan.

3.– El departamento competente en materia de educación regulará la integración de los centros que actualmente imparten enseñanzas en la modalidad a distancia en el Instituto Vasco de Educación a Distancia.

18. artikulua.– Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuaren autonomia.

Artículo 18.– Autonomía del Instituto Vasco de Educación a Distancia.

1.– Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutua autonomoa izango da nola antolatu eta zer-nolako pedagogia eta kudeaketa eramango duen erabakitzeko, bere eskaintza jasotzekoak diren ikasleen premietara ahalik ondoen egokitzeko moduan, Eusko Jaurlaritzak adierazitakoaren arabera. Gainera, hezkuntza-arloko zein gizarte-arloko beste erakunde batzuekin lankidetzan aritu ahal izango da, ikertzeko, hezkuntza-materiala prestatzeko eta material horren hedapena proposatzeko, eta urrutiko hezkuntzaren bidez egokienak izan daitezkeen hezkuntza-erantzunak esperimentatu eta ebaluatzeko.

1.– El Instituto Vasco de Educación a Distancia dispondrá de autonomía organizativa, pedagógica y de gestión económica para adaptarse a las necesidades del alumnado al que dirige su oferta, en los términos que determine el Gobierno Vasco. Igualmente, podrá colaborar con otras instituciones, tanto educativas como sociales, para investigar, elaborar y proponer la difusión del material educativo, y para experimentar y evaluar las respuestas educativas más adecuadas a través de la educación a distancia.

2.– Hezkuntza gaietan eskumena duen sailak arautuko du Urrutiko Hezkuntzarako Euskal Institutuaren antolaketa eta funtzionamendua, irakasleen dedikazio-araubidea, eta gobernu-organoak eta irakaskuntza koordinatzeko organoak, zentro honen berezitasun eta ezaugarri zehatzetara egokituz. Halaber, berak ezarriko ditu ikasleak hartzeko arauak eta prozedurak, lehentasuna emanez bakoitzaren ibilbide pertsonalari eta profesionalari, eta aukera emanez ikasteaz gain beste ekintza eta ardura batzuetan jarduteko.

2.– El departamento competente en materia de educación regulará la organización y funcionamiento del Instituto Vasco de Educación a Distancia, adaptando el régimen de dedicación del profesorado y los órganos de gobierno y coordinación docente a la singularidad y características específicas de este centro. Así mismo establecerá las normas y procedimientos de admisión del alumnado, priorizando las trayectorias personales y profesionales y facilitando la conciliación del aprendizaje con otras actividades y responsabilidades.

19. artikulua.– Zentro kolaboratzaileak.

Artículo 19.– Centros colaboradores.

1.– Aurreko 12. artikuluan ezarritako lehentasunezko programak eskaintzen dituzten bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemako eragileek badute aukera Urrutiko Hezkuntzarako Euskal Institutuaren zentro kolaboratzaile izateko.

1.– Los agentes del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida que oferten programas prioritarios establecidos en el artículo 12, podrán ser considerados centros colaboradores del Instituto Vasco de Educación a Distancia.

2.– Honako baldintza hauek bete behar dituzte zentroek, urrutiko lanbide-heziketako tituluak edo ziurtagiriak ematen dituzten programetako kolaboratzaile izateko:

2.– La condición de centro colaborador en los programas dirigidos a la obtención de títulos o certificados de formación profesional a distancia, requerirá:

a) Kasuan kasuko lanbide-heziketako tituluetan edo lanbide-ziurtagirietan ezarritako baldintzak betetzea.

a) Cumplir los requisitos establecidos en los correspondientes títulos de formación profesional o certificados de profesionalidad.

b) Lanbide-heziketako tituluak modu presentzialean emateko baimena edukitzea, hezkuntza-gaietan eskumena duen sailak emanda, edo hezkuntza-gaietan eskumena duen sailak akreditatuta egotea lanbide-ziurtagiriak modu presentzialean emateko.

b) Estar previamente autorizado por el departamento competente en materia de educación para impartir de forma presencial títulos de formación profesional o acreditado por el departamento competente en materia de formación para el empleo para impartir de forma presencial certificados de profesionalidad.

c) Hezkuntzaren eta enpleguaren gaineko eskumenak dituzten sailek, elkar hartuta, zentro kolaboratzaile izendatzea.

c) Ser nombrado, de forma conjunta, centro colaborador por los departamentos competentes en materia de educación y empleo.

II. KAPITULUA
CAPÍTULO II
LANBIDE HEZIKETAKO EUSKAL SISTEMA BATERATUA
EL SISTEMA INTEGRADO VASCO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
1. ATALA
SECCIÓN 1.ª
LANBIDE HEZIKETAKO SISTEMA BATERATUAREN HELBURUAK ETA ANTOLAKETA
FINES Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL

20. artikulua.– Definizioa.

Artículo 20.– Definición.

Lanbide-heziketako sistema bateratua da, izan, dena delako lanbidea behar bezala betetzeko kualifikazioa eskuratzeko, enpleguan sartzeko eta gizartean, kulturan eta ekonomian parte aktibo izateko gaitzen duten prestakuntza- eta ikaskuntza-ekintzek osatzen duten multzoa. Horren barruan sartzen dira hasierako lanbide-heziketako ikasketak, lanean hasteko edo lanera itzultzeko ekintzak, enpresetan prestakuntza etengabea lantzeko ekintzak, lanbiderako gaitasunak hartzeko eta hartutakoak eguneratzeko helburuarekin.

Se entiende por sistema integrado de formación profesional el conjunto de acciones formativas y de aprendizaje que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.

21. artikulua.– Helburuak.

Artículo 21.– Fines.

1.– Lanbide-heziketako sistema bateratua bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemaren osagaietako bat da, eta ondoko helburuak ditu:

1.– El sistema integrado de formación profesional es parte integrante del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida y tiene los siguientes fines:

a) Jarduera profesionalak garatzeko gaitasuna ematea: batetik, sustapen profesionaleko itxaropen pertsonalak ase ahal izateko eta, bestetik, produkzio-sistemaren prestakuntza-beharrizanei erantzuteko.

a) Capacitar para el ejercicio de actividades profesionales, de modo que se puedan satisfacer tanto las expectativas personales de promoción profesional como las necesidades de cualificación del sistema productivo.

b) Lanbide-kualifikazioa ofizialki ebaluatzea eta egiaztatzea, erreferentziatzat Lanbide Kualifikazioen Katalogoa hartuta, ikaskuntza nola egin den kontuan izan gabe.

b) Evaluar y acreditar oficialmente la cualificación profesional, tomando como referente el catálogo de cualificaciones profesionales, con independencia de la forma en la que se ha producido el aprendizaje.

2.– Horretarako, Eusko Jaurlaritzak hartu beharreko neurriak hartuko ditu, ondorengoak lortzeko helburuz:

2.– Para ello, el Gobierno Vasco adoptará las medidas oportunas para:

a) Kalitatezkoa, eguneratua eta jasotzaileei egokitua izango den prestakuntza-eskaintza sustatzea.

a) Promover una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a las personas destinatarias.

b) Gaitasunak eskuratu eta garatzeko ikaskuntza-eskaintza malgutzea, urrutiko lanbide-heziketako eskaintza zabala eginez.

b) Flexibilizar la oferta de aprendizaje para la adquisición y desarrollo de competencias, impulsando una amplia oferta de formación profesional a distancia.

c) Lanbide-heziketako eskaintza bateratua egitea –hasierako lanbide-heziketarena zein enplegurako prestakuntzarena–, titularitate publikoko edo pribatuko ikastetxe-sare zabal baten bidez.

c) Realizar una oferta integrada de formación profesional, tanto de formación profesional inicial como de formación para el empleo, a través de una amplia red de centros de titularidad pública o privada.

d) Ikasle, langile eta langabetuei orientazioa ematea, emakume edo gizon diren begiratu gabe, bakoitzaren interes eta gaitasunen araberako ibilbide pertsonalak eta profesionalak definitzeko eta lortzeko.

d) Proporcionar orientación, libre de condicionamientos de género, que ayude a estudiantes, personas trabajadoras y personas en desempleo a la definición y consecución de trayectorias personales y profesionales coherentes con sus intereses y capacidades.

e) Ekintzailetza-gaitasuna garatzen duten programak sartzea prestakuntza-eskaintzan.

e) Incorporar a la oferta formativa programas que desarrollen la competencia emprendedora.

f) Administrazio publikoen eta enpresen eta gizarte-eragileen arteko lankidetza indartzea prestakuntza-eskaintzak planifikatzean, diseinatzean eta gauzatzean.

f) Reforzar la colaboración de las administraciones públicas con las empresas y los agentes sociales en la planificación, diseño y ejecución de las ofertas formativas.

g) Hasierako lanbide-heziketako ekintzak eta enplegurako prestatzeko ekintzak koordinatzea, baliabide publiko zein pribatuak behar bezala erabiltzeko.

g) Coordinar las actuaciones en materia de formación profesional inicial y de formación para empleo, a fin de hacer un uso eficiente de los recursos públicos y privados.

22. artikulua.– Tresnak.

Artículo 22.– Instrumentos.

Lanbide-heziketako sistema bateratua honako tresna hauek osatzen dute:

El sistema integrado de formación profesional está formado por los siguientes instrumentos:

a) Lanbide Kualifikazioen Katalogoak.

a) El Catálogo de Cualificaciones Profesionales.

b) Lanbide-kualifikazioak aitortu, ebaluatu, egiaztatu eta erregistratzeko sistemak.

b) El dispositivo de reconocimiento, evaluación, acreditación y registro de las cualificaciones profesionales.

c) Lanbide-heziketako zentroen sareak.

c) La red de centros de formación profesional.

d) Lanbide-heziketaren eta enpleguaren arloan informazioa eta orientazioa emateko zerbitzuen sareak.

d) La red de servicios de información y orientación en materia de formación profesional y empleo.

e) Lanbide-heziketaren kalitatea bermatzeko markoak.

e) El marco de garantía de la calidad de la formación profesional.

23. artikulua.– Arauketa eta koordinazioa.

Artículo 23.– Regulación y coordinación.

1.– Eusko Jaurlaritzari dagokio, gizarteko eragileekin eta bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemako eragileekin batera, lanbide-heziketako sistema bateratuari bultzada ematea, arautzea eta koordinatzea. Eginbehar hori garatzeko, Lanbide Heziketako Sistema Bateratua Garatzeko Sailarteko Batzordea erabiliko du.

1.– Corresponde al Gobierno Vasco, en colaboración con los agentes sociales y los agentes del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida, el impulso, regulación y coordinación del sistema integrado de formación profesional, que ejercerá esta competencia por medio de la Comisión Interdepartamental para el Desarrollo del Sistema Integrado de Formación Profesional.

2.– Lanbide Heziketako Euskal Sistemaren Behatokia eta Kualifikazioen eta Lanbide Heziketaren Euskal Institutua dira Lanbide Heziketako Sistema Bateratua Garatzeko Sailarteko Batzordeari laguntzeko organo teknikoak (bakoitza bere zereginetan, sorrerako dekretuan bati eta besteari ezarritakoaren arabera), lanbideen eta lanpostuen jarraipena egiteko, indarra hartzen ari diren lanbideak identifikatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoan zein kualifikazioren premia dagoen hautemateko, eta lanbide-heziketako modulukako katalogoa prestatu eta eguneratuta edukitzeko.

2.– El Observatorio del Sistema Vasco de Formación Profesional y el Instituto Vasco de Cualificaciones y Formación Profesional, de acuerdo con las funciones asignadas a cada uno de ellos en sus respetivos decretos de creación, son los órganos técnicos de apoyo para el desarrollo del Sistema Integrado de Formación Profesional en lo referente al seguimiento de las profesiones y de los empleos, la identificación de las profesiones y ocupaciones emergentes, la detección de necesidades de cualificaciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la elaboración y mantenimiento actualizado del catálogo modular de formación profesional.

3.– Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua da kontsultetarako eta parte hartzeko organoa administrazio publikoentzat, eragile sozialentzat eta lanbide-heziketako ikastetxeentzat; Eusko Jaurlaritzari ere berak emango dio aholku lanbide-heziketaren inguruan, bazter utzi gabe Euskadiko Eskola Kontseiluak eta Lanbideren Administrazio Kontseiluak horretarako dauzkaten eskumenak.

3.– El Consejo Vasco de Formación Profesional es el órgano consultivo y de participación de las administraciones públicas, de los agentes sociales y de los centros de formación profesional, y de asesoramiento del Gobierno Vasco en materia de formación profesional, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar de Euskadi y al Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

24. artikulua.– Prestakuntza eta ikaskuntzako eskaintza.

Artículo 24.– Oferta formativa y de aprendizaje.

1.– Gaitasunak eskuratu eta garatzeko ikaskuntza-eskaintzak egitura modularra, malgua eta kalitate onekoa izango du, herritarren eskarietara, produkzio-sistemaren beharrizanetara eta bi horien bilakaerara egokitutakoa.

1.– La oferta de aprendizaje para la adquisición y desarrollo de competencias se caracterizará por su estructura modular, flexible y de calidad, adaptada a las demandas de la población, a las necesidades del sistema productivo y a la evolución de ambas.

2.– Gaitasunak eskuratu eta garatzeko ikaskuntzan zer eskainiko den, Lanbide Kualifikazioen Katalogoaren arabera erabakiko da, nagusiki.

2.– La oferta de aprendizaje para la adquisición y desarrollo de competencias se establecerá prioritariamente de acuerdo al Catálogo de Cualificaciones Profesionales.

3.– Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari dagokio lanbide-heziketako titulazioak lortzeko ikaskuntza-eskaintza bateratuko ekintzak antolatzea.

3.– La organización de las actividades de aprendizaje de la oferta integrada para la obtención de las titulaciones de formación profesional es competencia del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

4.– Lanbide-ziurtagiriak ateratzeko eskaintza bateratuko ikaskuntza nola antolatu, eta enplegua lortzeko prestakuntzako beste programa batzuk nola antolatu, hori enplegu-prestakuntzako gaietan eskumena daukan sailak erabakiko du.

4.– La organización de las actividades de aprendizaje de la oferta integrada para la obtención de certificados de profesionalidad, así como otros programas de formación para el empleo, es competencia del departamento competente en materia de formación para el empleo.

5.– Hezkuntzan eta enplegu-prestakuntzan eskumena daukaten sailek zehaztuko dute lanbide heziketan zer prestakuntza emango den, Lanbide Heziketako Euskal Plana kontuan hartuta eta Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak nahiz Lanbidek ezarritako irizpideak jarraituz.

5.– Los departamentos competentes en materia de educación y formación para el empleo determinarán la oferta de formación profesional teniendo en cuenta el Plan Vasco de Formación Profesional y los criterios que se establezcan por el Consejo Vasco de Formación Profesional y por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

25. artikulua.– Onarpen-irizpideak.

Artículo 25.– Criterios de admisión.

1.– Hezkuntzan eta enplegu-prestakuntzan eskumena duten sailek, bakoitzak bere eskumenen esparruan, lanbide-heziketako eskaintza bateratuko ikastaroetako onarpen-irizpideak arautuko dituzte.

1.– Los departamentos competentes en materia de educación y formación para el empleo regularán en el marco de sus respectivas competencias los criterios de admisión a los cursos de la oferta integrada de formación profesional.

2.– Titulu akademikoak eta lan-arloko tituluak lortzeko programetan ikasleak onartzeko irizpideen kasuan, urrutiko ikasketei dagokienez, berariazko arauak aplikatuko dira, ikasketa horiek dituzten ezaugarrien arabera. Eskumena duten sailek arautuko dituzte onarpen-irizpideak, prestakuntzako ibilbide pertsonal eta profesionalei lehentasuna emanez.

2.– La admisión del alumnado a programas conducentes a titulaciones académicas o laborales en la modalidad a distancia se regirá por normas específicas, en función de las características de dichas enseñanzas. Los departamentos competentes regularán los criterios de admisión, priorizando las trayectorias personales y profesionales de formación.

26. artikulua.– Prestakuntza egiaztatzea, aitortzea eta baliozkotzea.

Artículo 26.– Acreditación, reconocimiento y convalidación de la formación.

1.– Enplegu-prestakuntzako gaietan eskumena duen sailak dagokion profesionaltasun-ziurtagiria emango die profesionaltasun-ziurtagiria osatzen duten gaitasun-unitateei lotutako lanbide-modulu guztiak gainditu direla egiaztatzen duen ziurtagiri akademikoa lortu dutenei.

1.– El departamento competente en materia de formación para el empleo expedirá el certificado de profesionalidad correspondiente a quienes hayan obtenido la certificación académica que acredite la superación de la totalidad de los módulos profesionales asociados a las unidades de competencia que conformen dicho certificado de profesionalidad.

2.– Hezkuntza gaietan eskumena daukan sailak aitortuko ditu enplegu-prestakuntzan eskumena daukan sailak egiaztatutako gaitasun-unitateak gainditu izana, lanbide-ziurtagiria edo egiaztagiri partzial metagarria emanez. Gaitasun-unitate horiek bakoitzari dagokion lanbide-moduluen bidez baliozkotuko dira, lanbide-heziketako titulu bakoitza arautzen duen araudiaren arabera.

2.– El departamento competente en materia de educación reconocerá las unidades de competencia acreditadas por el departamento competente en materia de formación para el empleo en un certificado de profesionalidad o en una acreditación parcial acumulable. Dichas unidades de competencia serán convalidadas por los módulos profesionales correspondientes, de acuerdo con la normativa que regule cada uno de los títulos de formación profesional.

27. artikulua.– Enpresen eta enpresa-erakundeen lankidetza.

Artículo 27.– Colaboración de las empresas y entidades empresariales.

1.– Lanbide-heziketako sistema bateratua garatzeko, beharrezkoa da, eta halaxe sustatuko da, administrazio publikoek eragile sozialekin lankidetza eta partaidetza izatea, batez ere ordezkaritza handiena duten antolakundeekin; orobat enpresa, profesional, unibertsitate eta lanbide-heziketako zentroekin ere, batez ere gorabideko, hazkundeko edo berrikuntzako sektoreei dagokienez. Enpresek banaka edo taldean –ordezkatzen dituzten antolakundeen bidez– parte hartu ahal izango dute.

1.– Para el desarrollo del sistema integrado de formación profesional, se promoverá la necesaria colaboración y participación de las administraciones públicas con los agentes sociales, especialmente con las organizaciones que ostenten la condición de más representativas, y con empresas, profesionales, universidades y centros de formación profesional, especialmente en los sectores emergentes, en crecimiento e innovadores. La participación de las empresas podrá realizarse de forma individual o agrupada, a través de sus organizaciones representativas.

2.– Lankidetza horrek honako helburuetakoren bat izango du:

2.– Esta colaboración podrá tener alguna de las siguientes finalidades:

a) Lantokietan prestakuntza arautua jasotzea, egonaldien bidez.

a) Estancias formativas regladas en los centros de trabajo.

b) Lanbide-heziketako tituluetan edo profesionaltasun-ziurtagirietan sartzen diren lanbide moduluak ematea enpresen instalazioetan bertan.

b) La impartición en las instalaciones de las empresas de módulos profesionales incluidos en títulos de formación profesional o en certificados de profesionalidad.

c) Produkzio-sistemako profesional gaituek prestakuntza-sisteman edo irakasleak prestatzeko programetan parte hartzea.

c) La participación de profesionales cualificados del sistema productivo en el sistema formativo o en los programas de formación del profesorado.

d) Enpresek ikastetxeetako instalazioak eta ekipamendua erabiltzea, irakaskuntza- eta prestakuntza-jardueretan trabarik egiten ez badute.

d) La utilización por parte de las empresas de las instalaciones y equipamiento de los centros, siempre que no interfieran con el desarrollo de actividades docentes y formativas.

e) Langileen eta irakasleen eguneratze profesionala, irakasleek egonaldiak eginez enpresetan.

e) La actualización profesional de las personas trabajadoras y del profesorado a través de estancias del profesorado en las empresas.

f) Enpresetan egindako prestakuntza-ekintzak baliozkotzea, hezkuntza- eta lan-arloko administrazioek araututako eran, enpresetako langileek lanbide-heziketako titulua edo profesionaltasun-ziurtagiria eskuratu ahal izateko.

f) La validación de acciones de formación desarrolladas en las empresas, en las condiciones que regulen las administraciones educativa y laboral, para facilitar a sus trabajadoras y trabajadores la obtención de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad.

g) Prestakuntza-premiak diagnostikatzea.

g) La realización de diagnósticos de necesidades formativas.

h) Berrikuntza-proiektuak elkarrekin garatzea.

h) El desarrollo conjunto de proyectos de innovación.

3.– Lankidetza hori hitzarmenen bidez edo administrazioek beren eskumenen barruan zehaztutako beste formula batzuen bidez formalizatuko da.

3.– Esta colaboración se formalizará mediante convenios u otras fórmulas que determinen las administraciones en el ámbito de sus competencias.

4.– Lanbide-heziketako ikastetxeek, enpresekin, ekonomia sozialeko eragileekin eta eragile sozialekin batera, batez ere ordezkaritza handiena duten organizazioekin batera, proiektu estrategiko komunak bultzatzeko aukera izango dute, ekimen pribatuaren bidez finantzatuko direnak osorik edo partez.

4.– Los centros de formación profesional, en colaboración con las empresas, los agentes de la economía social y los agentes sociales, especialmente con los que ostenten la condición de más representativos, podrán promover proyectos estratégicos comunes que se financiarán total o parcialmente a través de la iniciativa privada.

Eusko Jaurlaritzak baimendu eta, hala badagokio, finantzatuko ditu proiektu horiek, baldin eta berritzaileak badira, ingurumena errespetatzen badute, ekintzailetza bultzatzen badute eta beste arrazoi estrategiko batzuk kontuan hartuta, eta proiektuen exekuzioaren jarraipena ere egingo du.

El Gobierno Vasco autorizará y, en su caso, financiará dichos proyectos, en función de su carácter innovador, impulso para el emprendimiento, respeto al medioambiente y otras consideraciones estratégicas y hará el seguimiento de su ejecución.

28. artikulua.– Irakaskuntzarako instalazioak eta ekipamenduak.

Artículo 28.– Instalaciones y equipamientos docentes.

Lanbide-heziketako zentro publikoetarako instalazioak eta ekipamenduak eraiki, handitu edo berritzeko inbertsioak finantzatzeko, hein batean edo guztiz, honako erakunde hauen funtsetara jo daiteke:

Las inversiones dirigidas a la construcción, ampliación o reforma de las instalaciones y equipamientos destinados a los centros públicos de formación profesional, podrán ser financiadas, total o parcialmente, con fondos procedentes de:

a) Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio orokorra.

a) La Administración General de la Comunidad Autónoma vasca.

b) Tokiko administrazioak; horretarako, lankidetza-hitzarmenak egin ahal izango dira administrazioen artean.

b) Las administraciones locales, a cuyos efectos podrán establecerse convenios de colaboración entre las distintas administraciones.

c) Sektore pribatua, hezkuntza-arloko edo lan-arlo administrazioarekin erabakitako baldintzetan; instalazioak eta ekipamenduak txandaka, oraintxe prestakuntzarako oraintxe lan egiteko, erabiltzeko aukera izatea aurreikusi ahal izango da.

c) Sector privado, en los términos que acuerde con las respectivas administraciones educativas o laborales, que podrán contemplar la utilización compartida de las instalaciones y el equipamiento para fines formativos o laborales.

29. artikulua.– Mugikortasuna bultzatzea.

Artículo 29.– Fomento de la movilidad.

1.– Lanbide-heziketako sistema bateratuak ikasleen eta irakasleen mugikortasuna bultzatuko du, bai eta ikastetxeen, irakasleen eta ikasleen lankidetza ere, nazioko eta nazioarteko hezkuntza sareetan, 9. artikuluan esaten denaz bat.

1.– El sistema integrado de formación profesional promoverá la movilidad de alumnado y profesorado, y la cooperación de centros, profesorado y alumnado en redes educativas nacionales e internacionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9.

2.– Mugikortasun-proiektuek lanbide-heziketaren kalitatea eta berrikuntza sustatzea izango dute helburu, ikastetxeetan eta enpresetan egonaldiak eginez, horrela, arlo pedagogikoko, teknologikoko edo kudeaketako berrikuntzak eta lanbide-heziketako beste sistema batzuk ezagutu ahal izateko.

2.– Los proyectos de movilidad tendrán por objeto incentivar la calidad e innovación de la formación profesional mediante estancias en centros educativos y empresas que permitan conocer prácticas innovadoras a nivel pedagógico, tecnológico o de gestión y otros sistemas de formación profesional.

2. ATALA
SECCIÓN 2.ª
LAN ESPERIENTZIA ETA BESTELAKO IKASKUNTZA EZ-FORMALAK NAHIZ INFORMALAK AITORTZEA
RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA LABORAL Y OTROS APRENDIZAJES NO FORMALES E INFORMALES

30. artikulua.– Definizioa.

Artículo 30.– Definición.

Gaitasun profesionalak aitortzeko, ebaluatzeko eta egiaztatzeko sistema da: lanean edo beste prestakuntza-bide ez-formal edo informal batzuetan lortutako gaitasunak ebaluatzeko, aitortzeko, egiaztatzeko eta erregistratzeko egiten diren jardueren multzoa.

El dispositivo de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias profesionales es el conjunto de actuaciones dirigidas a evaluar, reconocer, certificar y registrar las competencias adquiridas por la experiencia laboral u otras vías no formales e informales de formación.

31. artikulua.– Prozedura.

Artículo 31.– Procedimiento.

1.– Prozedura bakarra egongo da lan-esperientziaren bidez edo prestakuntza-bide ez-formalen edo informalen bitartez lortutako gaitasun profesionalak ebaluatzeko eta egiaztatzeko, hezkuntza-arlorako eta lan-arlorako balioko du, eta Eusko Legebiltzarrak jarriko du martxan, Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluari eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluari galdetu ondoren. Prozeduraz arduratuko den antolakuntza-egitura ere Jaurlaritzak ezarriko du.

1.– El Gobierno Vasco, previa consulta al Consejo Vasco de Formación Profesional y al Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, establecerá el procedimiento único, tanto para el ámbito educativo como para el laboral, para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales e informales de formación, así como la estructura organizativa responsable del mismo.

2.– Prozedura horretan, erreferente modura, Lanbide Kualifikazioen Katalogoa erabiliko da, eta, beti, ebaluaketa fidagarria, objektiboa eta teknikoki zorrotza egingo dela bermatzeko moduko irizpideak erabiliz garatuko da.

2.– Este procedimiento tendrá como referente el Catálogo de Cualificaciones Profesionales, y se desarrollará siguiendo en todo caso criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico de la evaluación.

3.– Hezkuntzako eta enplegu-prestakuntzako eskumenak dituzten sailek aitortuko dituzte prozedura horren bidez egiaztatutako gaitasun-unitateak, profesionaltasun-titulu eta -ziurtagirietako lanbide-moduluen edo prestakuntza-moduluen baliozkotzeei edo salbuesteei dagokienez.

3.– Los departamentos competentes en materia de educación y formación para el empleo reconocerán las unidades de competencia acreditadas mediante este procedimiento, a efectos de convalidación o exención de los módulos profesionales o formativos de los títulos y certificados de profesionalidad.

4.– Hezkuntzako eta enplegu-prestakuntzako eskumenak dituzten sailek orientazio-zerbitzu batzuk bermatuko dituzte beharrezko informazioa, aholkularitza eta akonpainamendua eskaintzeko, herritarrek ondo arrazoituta erabaki ahal izan dezaten sisteman parte hartu edo ez.

4.– Los departamentos competentes en materia de educación y formación para el empleo garantizarán unos servicios de orientación que proporcionen la información, asesoramiento y acompañamiento necesarios para que las personas puedan tomar una decisión fundamentada acerca de su participación en el dispositivo.

5.– Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak parte hartuko dute gaitasunak aitortu, ebaluatu eta egiaztatzeko sistemaren garapena eta emaitzak jarraitzeko eta ebaluatzeko lanean.

5.– El Consejo Vasco de Formación Profesional y el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo participarán en el seguimiento y evaluación del desarrollo y resultados del dispositivo de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias.

3. ATALA
SECCIÓN 3.ª
ESKAINTZA BATERATUA
OFERTA INTEGRADA

32. artikulua.– Lanbide-heziketako eskaintza bateratua.

Artículo 32.– Oferta integrada de formación profesional.

1.– Lege honetan ezarritako helburua betetzeko, hezkuntzako eta enplegu-prestakuntzako eskumena daukaten sailek eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ahalegina egingo dute hasierako lanbide-heziketa eta enplegurako prestakuntza ematen duten zentroen sare zabala sortzeko.

1.– Para la consecución de los objetivos marcados en esta ley, los departamentos competentes en materia de educación y de formación para el empleo impulsarán la existencia de una amplia red de centros que impartan formación profesional inicial y formación para el empleo.

Sare hori ondorengoek osatuko dute:

Esta red estará constituida por:

a) Lanbide-heziketako ikastegi bateratuek.

a) Los centros integrados de formación profesional.

b) Lanbide-heziketako tituluak emateko baimena duten ikastetxe publikoek eta pribatuek.

b) Los centros públicos y privados autorizados para impartir títulos de formación profesional.

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak enplegu-prestakuntza emateko akreditaturik dituen ikastetxe pribatuek.

c) Los centros privados acreditados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para impartir formación para el empleo.

2.– Prozedura bat taxutuko da hasierako lanbide-prestakuntza emateko baimena duten ikastetxeek enplegurako lanbide-prestakuntza ere eman dezaten, beharrezko baldintzak betetzen badituzte. Prozedura hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta hezkuntzako eskumenak dituen sailak zehaztuko dute.

2.– Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, junto con el departamento competente en materia de educación, establecerán el procedimiento para que los centros autorizados para impartir formación profesional inicial puedan impartir también formación profesional para el empleo.

3.– Sareko zentroek, hezkuntzako eta enplegu-prestakuntzako eskumenak dituen sailaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren baimena eskuratu ondoren eta haien baldintzen menpe, aukera izango dute prestakuntza-programak eskaintzeko, baimenduta dauzkaten eta lanbide Kualifikazioen Katalogoko gaitasun-unitateekin lotuta dauden lanbide-heziketako tituluetan edo profesionaltasun-ziurtagirietan oinarrituta. Programa horietan katalogoarekin lotuta ez dagoen bestelako prestakuntza osagarria sartzeko aukera ere badago. Prestakuntza-programa horiek gaindituz gero, horretan eskumena daukan administrazioak emandako ziurtagiria lortuko da. Ziurtagiri horretan, halaber, prestakuntza horri lotuta dauden gaitasun-unitateak ere zehaztuko dira.

3.– Los centros de la red podrán ofertar, con la autorización del departamento competente en materia de educación y de formación para el empleo, y en las condiciones que estos establezcan, programas formativos configurados a partir de módulos de los títulos de formación profesional o de los certificados de profesionalidad que tengan autorizados y que estén asociados a unidades de competencia del Catálogo de Cualificaciones Profesionales. Dichos programas podrán incluir también otra formación complementaria no referida al catálogo. La superación de estos programas formativos conducirá a la obtención de una certificación expedida por la administración competente, en la que se acreditarán, asimismo, las unidades de competencia asociadas a dicha formación.

33. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastegi bateratuak.

Artículo 33.– Centros integrados de formación profesional.

1.– Lanbide-heziketako ikastegi bateratuak dira: hezkuntzako eta enplegu-prestakuntzako gaietan eskudunak diren sailek erregelamenduz ezarritako baldintzak betetzen dituztelarik, baimenduta dauzkaten familia edo arlo profesionaletako lanbide-heziketako tituluak eta profesionaltasun-ziurtagiriak lortzera daramaten prestakuntza-eskaintza guztiak, Lanbide Kualifikazioen Katalogo Nazionalekin lotuak, ematen dituztenak.

1.– Son centros integrados de formación profesional aquellos que, reuniendo los requisitos que reglamentariamente establezcan los departamentos competentes en materia de educación y formación para el empleo, impartan todas las ofertas formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que conduzcan a la obtención de títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad de las familias o áreas profesionales que tengan autorizadas.

2.– Lanbide-heziketako ikastegi bateratuek, beren prestakuntza-ekintzen artean, eskaini behar dituzte: hasierako lanbide-heziketak berezkoak dituen ikaskuntzak, lanik ez dutenak lanean hasteko edo atzera lana aurkitzeko ekintzak, eta lanean ari diren langileak etengabe prestatzeko ekintzak.

2.– Los centros integrados de formación profesional incluirán en sus acciones formativas las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores y las de formación permanente dirigida a la población trabajadora ocupada.

3.– Baimenduta dauzkaten familia edo arlo profesionaletako prestakuntza eskaintzeaz gainera, ikastegi bateratuek informazio- eta orientazio-zerbitzuak ere eduki behar dituzte, eta, beharrezkoa baldin bada, ikaskuntza ez-formalen bidez edo lan-esperientziaren bidez gaitasunak ebaluatzeko zerbitzua ere bai, lanbide-kualifikazioetarako eta lanbide-prestakuntzarako sistema nazionalaren barruan.

3.– Además de las ofertas formativas propias de las familias o áreas profesionales que tengan autorizadas, los centros integrados incorporarán los servicios de información y orientación profesional, así como, en su caso, de evaluación de las competencias adquiridas a través de otros aprendizajes no formales y de la experiencia laboral, en el marco del sistema nacional de cualificaciones y formación profesional.

4.– Lanbide-heziketako ikastegi bateratuak publikoak nahiz pribatuak izan daitezke.

4.– Los centros integrados de formación profesional podrán ser públicos y privados.

5.– Lanbide-heziketako ikastegi bateratu pribatuak itundutzat jotzeko, legeak ezarritako itun araubidea bete eta haren mende egon behar dute.

5.– Los centros privados integrados de formación profesional tendrán la condición de concertados cuando se encuentren acogidos al régimen de conciertos legalmente establecido.

34. artikulua.– Lanbide-heziketako ikastegi publiko bateratuen autonomia.

Artículo 34.– Autonomía de los centros públicos integrados de formación profesional.

1.– Lanbide-heziketako ikastegi publiko bateratuek antolaketarako, pedagogiarako eta ekonomia-arloa nahiz langileak kudeatzeko autonomia izango dute, Eusko Jaurlaritzak erabakitzen duenaren arabera.

1.– Los centros públicos integrados de formación profesional dispondrán de autonomía organizativa, pedagógica, de gestión económica y de personal, de acuerdo con lo que establezca el Gobierno Vasco.

2.– Lanbide-heziketako ikastegi publiko bateratuek behar bezala bermatu behar dute helduek eta langileek irispidea izango dutela beren prestakuntza- eta zerbitzu-eskaintzara, bakoitzaren ibilbide profesionala eta gorabehera pertsonalak kontuan hartuta.

2.– Los centros públicos integrados de formación profesional garantizarán de manera eficaz el acceso de las personas adultas y trabajadoras a su oferta formativa y de servicios, teniendo en cuenta su trayectoria profesional y sus circunstancias personales.

3.– Lanbide-heziketako ikastegi publiko bateratuek aukera dute, beren autonomiaren barruan, enpresa, erakunde eta entitateekin akordio eta hitzarmenak sinatzeko, bai azpiegiturak edo eskura dauden baliabideak denen artean hobeto aprobetxatzeko helburuz, bai lege honetan aurreikusitako helburuak betetzen lagunduko duten beste ekintza batzuk hobeto baliatzeko helburuz.

3.– Los centros públicos integrados de formación profesional podrán, en el marco de su autonomía, desarrollar acuerdos y convenios con empresas, instituciones y entidades para el mejor aprovechamiento de las infraestructuras y recursos disponibles u otras acciones que contribuyan a alcanzar los fines previstos en la presente ley.

35. artikulua.– Unibertsitate-sistemako ikastegiak eta prestakuntza-eremuak, xedeak eta eskaintza.

Artículo 35.– Centros y ámbitos de formación, fines y oferta del sistema universitario.

1.– Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateek ahalegina egingo dute bizialdi osoko ikaskuntzari bultzada emateko, berei atxikitako zentroetan horretarako jarduerak eginez.

1.– Las universidades que forman parte del sistema universitario vasco contribuirán a impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida a través de las actuaciones realizadas en los centros adscritos a las mismas.

2.– Unibertsitateek etengabeko eta bizialdi osoko prestakuntzara bideratutako egiturak sortu ahal izango dituzte; egitura horiek bizialdi osoko ikaskuntzako sisteman integraturik egon beharko dute. Egitura horiek arduratuko dira bizitza osoan zeharko prestakuntza guztiaren plangintza, proposamena, kudeaketa eta jarraipena egiteaz.

2.– Las universidades podrán crear estructuras destinadas a la formación continua y a lo largo de toda la vida que estén, así mismo, integradas en el sistema de aprendizaje a lo largo de la vida. Dichas estructuras serán las responsables de la planificación, propuesta, gestión y seguimiento de toda la formación a lo largo de la vida.

3.– Prestakuntza presentziala, erdipresentziala eta ez presentziala izan ahalko da.

3.– La formación podrá ser presencial, semipresencial o no presencial.

4.– Bizialdi osoko etengabeko prestakuntzaren barruan ondokoak sartzen dira: orain unibertsitate-masterren titulu gisa eskaintzen den prestakuntza-eskaintza finkatu eta aitortua; gaurko graduondoko tituluen pareko espezializazio-diplomak, aditu- edo espezialista-tituluak; unibertsitate-ikasketak luzatzeko ikastaroak, hala nola diren helduentzako unibertsitate-ikastaroak; eta bestelako titulu eta ziurtagiriak.

4.– Dentro de la formación a lo largo de la vida, formación permanente, se incluye la oferta formativa consolidada y reconocida que en la actualidad se ofrece como títulos propio de máster de la universidad; diplomas de especialización que se referirán a las actuales titulaciones de diploma de postgrado, título de experto o de especialista; cursos de extensión universitaria, como los cursos universitarios para mayores; y otros títulos y certificaciones.

5.– Etengabeko prestakuntzaren xedea da lanbide-eskaera betetzea hobekuntza, gaurkotze edo espezializazio profesionalaren bidez, eta gizartearen eskaerari erantzuna ematea, parte-hartze aktiboa eta gizarte-integrazioa ahalbidetuko dituen eta bizi-kalitatea hobetzea ekarriko duen garapena bideratuz gizarte-, kultura- eta hezkuntza-mailan.

5.– La formación permanente tiene como fin cubrir la demanda profesional mediante el perfeccionamiento, actualización o especialización profesional y atender una demanda social para su desarrollo sociocultural y educativo que permita la participación activa, la integración social y conlleve una mejora de la calidad de vida.

6.– Unibertsitate-sistemako bizialdi osoko ikaskuntzaren prestakuntza-eskaintzaren helburua da prestakuntza humanista eta teknikoa, gizarte-kohesioa eta enplegagarritasuna areagotzea, eta zuzenduta dago ezarritako sarrera-baldintza guztiak betetzen dituzten entitate (enpresak eta erakundeak) eta pertsona ororentzat.

6.– La oferta formativa de aprendizaje a lo largo de la vida del sistema universitario tiene el objetivo de aumentar la formación humanista y técnica, la cohesión social y la empleabilidad, y está dirigida a todas aquellas entidades, empresas e instituciones y personas que cumplan las condiciones de ingreso establecidas.

36. artikulua.– Kalitatea bermatzeko sistema.

Artículo 36.– Sistema de garantía de calidad.

1.– Etengabeko prestakuntza kudeatzeaz arduratzen diren organoek kalitate-sistema bat edukiko dute beren irakaskuntzen emaitzen bikaintasuna erdiesteko bide gisa eta, hala dagokionean, egiaztapen- eta akreditazio-prozesu baterako baldintza gisa.

1.– Los órganos encargados de la gestión de la formación continua contarán con un sistema de calidad como medio para alcanzar la excelencia en los resultados de sus enseñanzas y como condición, en su caso, para un proceso de verificación y acreditación.

Edonola ere, erakundeak ezarritako bikaintasun-irizpideekin bat datozen emaitzak lortzen lagunduko duten neurriak ezarriko dira. Neurri horien bidez baloratu egingo da prestakuntza-proposamenen egokitasuna eta garrantzia, partnerren kalitatea jarduketa bateratuetan, aurrekontu-doiketa, eta abar.

En todo caso, se arbitrarán medidas que contribuyan a obtener unos resultados acordes con los criterios de excelencia establecidos por la institución. Medidas encaminadas a valorar la pertinencia y relevancia de las propuestas formativas, la calidad de los partners cuando se trate de acciones conjuntas, el ajuste presupuestario, etcétera.

2.– Unibertsitateek kalitatea bermatzeko barne-sistema bat ezarri beharko dute beren tituluentzako.

2.– Las universidades deberán establecer para sus títulos propios de un sistema interno de garantía de la calidad.

37. artikulua.– Elkarrizketa sozialerako organoak.

Artículo 37.– Órganos de interlocución social.

1.– Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen arabera, Euskadiko Unibertsitate Kontseilua da euskal unibertsitate-sistemako koordinazio-organoa eta Eusko Jaurlaritzaren kontsulta- eta aholkularitza-organoa unibertsitateei dagokienez.

1.– De conformidad con la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del Sistema Universitario Vasco, el Consejo Vasco de Universidades es el órgano de coordinación del sistema universitario vasco y de consulta y asesoramiento del Gobierno Vasco en materia de universidades.

2.– Unibertsitate Irakaskuntza Publikoa Koordinatzeko Kontseilua da unibertsitate-sistema publikoaren xedeak eta helburuak zehazteko orduan koordinazio-, aholkularitza- eta partaidetza-organoa; eta Gizarte Kontseiluaren bidez gizarteak parte hartzen du unibertsitatearen gobernuan eta zuzendaritzan.

2.– El Consejo de Coordinación de la Enseñanza Pública Universitaria es el órgano de coordinación, asesoramiento y participación para la determinación de las finalidades y objetivos del sistema universitario público; y el Consejo Social es el órgano de la universidad a través del cual la sociedad participa en su gobierno y dirección.

38. artikulua.– Enpresen eta enpresa-erakundeen lankidetza.

Artículo 38.– Colaboración de las empresas y entidades empresariales.

Beharrezkoa da, eta halaxe sustatuko da, administrazio publikoek lankidetza izatea enpresekin, enpresa-elkarteekin, merkataritza-ganberekin, profesionalekin, eragile sozialekin eta lanbide-heziketako zentroekin, batez ere gorabideko, hazkundeko edo berrikuntzako sektoreei dagokienez. Enpresek banaka edo taldean –ordezkatzen dituzten antolakundeen bidez– parte hartu ahal izango dute.

Se promoverá la necesaria colaboración de las administraciones públicas con las empresas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, profesionales y agentes sociales y centros de formación profesional, especialmente en los sectores emergentes, en crecimiento e innovadores. La participación de las empresas podrá realizarse de forma individual o agrupada, a través de sus organizaciones representativas.

39. artikulua.– Baliabide tekniko eta pertsonalak.

Artículo 39.– Medios técnicos y personales.

1.– Euskal unibertsitate-sistemako unibertsitateek garatuko dituzten bizialdi osoko ikaskuntzako prestakuntza-programak eta ekintzak aurrera eramateko, nahitaezkoa izango da baldintzak betetzea prestakuntza-proposamen bakoitzerako beharko diren langile, espazio, ekipamendu eta baliabideei dagokienez, unibertsitateek eurek dituzten baliabideak kontuan hartuz.

1.– Los programas y acciones formativas para el aprendizaje a lo largo de la vida que desarrollen las universidades del sistema universitario vasco, podrán ser realizadas siempre y cuando se cumplan con las condiciones de personal, espacios, equipamiento y recursos que se requieran en cada propuesta de formación, contando con los medios que las mismas disponen.

2.– Unibertsitateek, batez ere campus birtualaren eta informazio eta komunikazioaren teknologien bidez, urrutiko hezkuntzarako modalitate zabala, gaurkotua eta kalitatezkoa bultzatuko dute.

2.– Las universidades impulsarán, especialmente a través del campus virtual y de las tecnologías de la información y comunicación, una modalidad de educación a distancia amplia, actualizada y de calidad.

III. KAPITULUA
CAPÍTULO III
BIZIALDI OSOKO ORIENTAZIO SISTEMA BATERATUA
EL SISTEMA INTEGRADO DE ORIENTACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA

40. artikulua.– Bizialdi osoko orientazio-sistema bateratua.

Artículo 40.– El sistema integrado de orientación a lo largo de la vida.

1.– Bizialdi osoko orientaziotzat ulertzen da prozesu jarraitu bat, herritarrari akonpainamendua emateko, bere bizitzako edozein unetan, bere gaitasunak eta interesak zehazten, hezkuntza, ikaskuntza eta enpleguari buruz erabakiak hartzen, eta ikaskuntzako, txertaketa profesional edo sozialeko, edo interes pertsonaleko proiektu bat definitzen, planifikatzen eta kudeatzen.

1.– Se entiende por orientación a lo largo de la vida un proceso continuo de acompañamiento a la ciudadanía, en cualquier momento de su vida, para determinar sus competencias e intereses, tomar decisiones en materia de educación, aprendizaje y empleo, y definir, planificar y gestionar un proyecto de aprendizaje, de inserción profesional o social, o de interés personal.

2.– Bizialdi osoko orientazio-sistema integratua osatuko dute: herritarrak hezkuntza-testuinguruan eta testuinguru profesional, pertsonal eta sozialean informatzea eta aholkatzea eta, hala badagokio, akonpainamendua ematea helburutzat duten eragile, tresna eta ekintza guztiek.

2.– El sistema integrado de orientación a lo largo de la vida comprenderá el conjunto de agentes, instrumentos y acciones que tienen por objeto informar, asesorar y, en su caso, proporcionar acompañamiento a las ciudadanas y los ciudadanos en distintos contextos: educativo, profesional, personal y social.

3.– Orientazio-sistema bateratua zerbitzu hauek osatuko dute:

3.– El sistema integrado de orientación estará formado por:

a) Hezkuntza-sistemako orientazio-zerbitzuek.

a) Los servicios de orientación del sistema educativo.

b) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko informazio- eta orientazio-zerbitzuek.

b) Los servicios de información y orientación del Servicio Vasco de Empleo.

c) Toki-administrazioetako informazio- eta orientazio-zerbitzuek.

c) Los servicios de información y orientación de las administraciones locales.

d) Bizialdi osorako ikaskuntzaren inguruan lanean dabiltzan gizarte-eragileen eta erakundeen informazio- eta orientazio-zerbitzuek.

d) Los servicios de información y orientación de los agentes sociales y entidades que desarrollan actividades de aprendizaje a lo largo de la vida.

4.– Eusko Jaurlaritzak orientazio-zerbitzuen arteko lankidetza-formulak sustatuko ditu, haien arteko koordinazio eraginkorra bermatzeko; eta, informazio garrantzitsua partekatu ahal izateko tresnen erabilera ere sustatuko du. Era berean, zerbitzu horien eta herritarrari kasu egiteko edo premia bereziak dituztenei kasu egiteko beste zerbitzu batzuen arteko harremana ere sustatuko du.

4.– El Gobierno Vasco promoverá fórmulas de colaboración de los servicios de orientación que aseguren una coordinación eficaz de sus pautas de actuación, así como el uso de instrumentos y herramientas que permitan compartir información relevante. Asimismo, promoverá la relación de estos servicios con otros de atención a la ciudadanía o a personas con necesidades específicas.

Administrazio bakoitzak bere eskumenekoa den orientazio-zerbitzuaren aldizkako ebaluazioak egingo ditu eta, kasuan kasu, zerbitzuaren kalitatea bermatuko duten hobekuntza-ekintzak ezarriko dira.

Cada administración realizará evaluaciones periódicas del servicio de orientación del que es competente y, en su caso, establecerá actuaciones de mejora que garanticen la calidad del servicio.

5.– Orientazio-zerbitzu horien titularitatea daukaten administrazio eta erakundeei dagokie zerbitzuaren antolaketaz, zereginak zehazteaz eta finantzazioaz arduratzea. Jarduketa-ildo espezifikoak ezarri ahal izango dituzte, jasotzaileek eskatzen duten zerbitzu-motaren arabera.

5.– La organización, definición de funciones y financiación de los diferentes servicios de orientación corresponde a las administraciones y entidades titulares de dichos servicios, que podrán establecer pautas de actuación específicas según el tipo de servicio requerido por los destinatarios o destinatarias.

6.– Lanbide-heziketaren esparruan, hezkuntzan eta enplegurako formakuntzan eskumena duten sailek zehaztuko dute, eragile sozialek ere parte hartuz, zer-nolako orientazio-eredua garatu behar den, zer-nolako neurriak, tresnak eta baliabideak behar diren bizialdi osoko orientazioaren eginkizunak garatzen laguntzeko, eta zer-nolako lankidetza-formulak behar diren sail bakoitzaren zerbitzuak eta eginkizunak definitzeko.

6.– En el ámbito de la formación profesional, los departamentos competentes en materia de educación y de formación para el empleo establecerán, con la participación de los agentes sociales, el modelo de orientación a desarrollar, las medidas, instrumentos y recursos necesarios para facilitar el desarrollo de las funciones establecidas para la orientación a lo largo de la vida, así como las fórmulas de colaboración para la definición de los servicios y el papel de cada departamento.

7.– Goi-mailako prestakuntzaren esparruan, Euskal Herriko unibertsitateek, enplegurako prestakuntzan eskumena duen sailarekin elkarlanean, ezarriko dituzte garatu beharreko orientazio programak, informazio- eta orientazio-lana egiteko beharrezkoak diren baliabide materialak eta giza baliabideak, bai eta unibertsitatearen eta Administrazioaren arteko elkarlan-formulak.

7.– En el ámbito de la formación superior, las universidades del País Vasco, en colaboración con el departamento competente en materia de formación para el empleo, establecerán los programas de orientación a desarrollar, los medios materiales y humanos necesarios para desarrollar la labor de información y orientación, así como las fórmulas de colaboración entre la universidad y la Administración.

41. artikulua.– Orientazio-sistema bateratuaren printzipioak.

Artículo 41.– Principios del sistema integrado de orientación.

Bizialdi osoko orientazio-sistemek printzipio hauen arabera lan egingo dute:

Los servicios de orientación a lo largo de la vida actuarán de acuerdo con los siguientes principios:

1.– Faboratuko dute herritarrak protagonista izatea ikaskuntza, prestakuntza, laneratze eta bizitza profesional edo sozialeko beren ibilbidea eraikitzen.

1.– Favorecerán que las ciudadanas y los ciudadanos sean protagonistas de la construcción de su recorrido de aprendizaje, formación, inserción y vida profesional o social.

2.– Herritar guztien irispidean izango dira, kontuan hartu gabe beraien prestakuntza, egoera pertsonal, profesional edo soziala eta kokapen geografikoa. Horretarako, baliabide eta erreminta telematikoak erabiliko dituzte, herritarrek irispide ez-presentziala eduki ahal izateko orientazio-zerbitzuetara.

2.– Serán accesibles para toda la ciudadanía, con independencia de su nivel de formación, condición personal, profesional o social y de su ubicación geográfica. A tal efecto, se incorporarán recursos y herramientas telemáticas que permitan el acceso no presencial de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios de orientación.

3.– Emango duten arreta izango da indibiduala, pertsonalizatua, genero-baldintzapenetatik askea, malgua eta erabiltzaileen behar eta interesekin konprometitua, betiere zainduz erabiltzaileek emandako informazio pertsonalaren isilpekotasuna eta pribatutasuna.

3.– Ofertarán una atención individual, personalizada, libre de condicionamientos de género, flexible y comprometida con las necesidades e intereses de las personas usuarias, velando por la confidencialidad y privacidad de la información personal facilitada por lo mismos.

4.– Zerbitzuaren kalitatea bermatuko dute.

4.– Asegurarán la garantía de calidad del servicio.

5.– Zerbitzuen arteko koordinazioa eta lankidetza eta erreminta komunen garapena sustatuko dute, bakoitza zein herritar-talderi zuzentzen zaion kontuan hartuta.

5.– Fomentarán la coordinación y la cooperación de los distintos servicios y el desarrollo de herramientas comunes, teniendo en cuenta las características del sector de la población al que cada uno se dirige.

6.– Zerbitzua premia bereziak dituztenei edo gizartetik at geratzeko arriskuan direnei eskaintzea erraztuko dute.

6.– Facilitarán la prestación del servicio a los colectivos con necesidades específicas o en riesgo de exclusión.

42. artikulua.– Orientazio-zerbitzuen zereginak.

Artículo 42.– Funciones de los servicios de orientación.

Sistema osatzen duten orientazio-zerbitzuek eginkizun hauek bermatu behar dituzte, gutxienez:

Los diferentes servicios de orientación que conforman el sistema deberán asegurar al menos las siguientes funciones:

1.– Herritarrei informazioa eta aholkua ematea ikaskuntza, lanbide edo bizitzako ibilbideak taxutzeko, zeinak koherenteak izango baitira herritarren jomuga eta gaitasunekin eta, hala badagokio, lan-eskaintza eta -eskaerekin.

1.– Informar y asesorar a la ciudadanía en la configuración de trayectorias de aprendizaje, profesionales o vitales, coherentes con sus aspiraciones y capacidades y, en su caso, con la oferta y demanda laborales.

2.– Ezagutzera ematea bizialdi osoko ikaskuntzako zein plan- edo programa-eskaintza dagoen, eta informazioa eta aholkua ematea dauden ikaskuntza-aukerei buruz, kontuan izanik informazioa eskatzen duten pertsonen baldintzak, beharrak eta interesak.

2.– Difundir las ofertas de los distintos planes y programas de aprendizaje a lo largo de la vida e informar y asesorar sobre las distintas opciones de aprendizaje, atendiendo a las condiciones, necesidades e intereses de las personas que demanden la información.

3.– Informatzea eta aholkatzea okupazioen profil profesionalei eta beraien joerei buruz, enplegura iristeko posibilitateei eta erlazionatutako prestakuntza-aukerei buruz, era horretara errazteko lanean hastea eta berriro sartzea, enpleguan hobetzea eta mugikortasun profesionala.

3.– Informar y asesorar sobre los perfiles profesionales de las ocupaciones y sus tendencias, las posibilidades de acceso al empleo y las oportunidades de formación relacionadas, con objeto de facilitar la inserción y reinserción laboral, la mejora en el empleo y la movilidad profesional.

4.– Informazioa eta aholkua ematea titulu akademikoei eta ziurtagiri profesionalei buruz, eta lan munduan eskatzen diren gaitasun eta kualifikazioak lortu, ebaluatu eta egiaztatzeko posibilitateei buruz, edo ezartzen diren antzeko beste programa batzuei buruz.

4.– Informar y asesorar sobre las titulaciones académicas y certificaciones profesionales, y las posibilidades de adquisición, evaluación y acreditación de competencias y cualificaciones profesionales requeridas en el mundo laboral, u otros programas similares que se establezcan.

5.– Ikasleak eta, hala badagokio, beren familiak orientatzea beren inguruabar pertsonaletara ondoen egokitzen diren ikasketa akademiko edo profesionaletarako, edo ikaskuntzako beste eremu batzuetarako, egindako aukera motibazio-iturri izan dadin eta planteatutako prestakuntza eta ikaskuntzako helburuak lortzera eraman dezan.

5.– Orientar al alumnado y, en su caso, a sus familias hacia los estudios académicos o profesionales, u otros ámbitos de aprendizaje, que mejor se adapten a sus circunstancias personales, de manera que la opción elegida sea fuente de motivación y conduzca al logro de los objetivos formativos y de aprendizaje.

6.– Bizialdi osoko ikaskuntzari buruzko informazioa antolatzen, eguneratzen eta ebaluatzen parte hartzea, zainduz informazio hori egokitzea, edukiz, argitasunez eta irisgarritasunez, jasotzaile diren pertsona-mota ezberdinei.

6.– Participar en la organización, actualización y evaluación de la información relacionada con el aprendizaje a lo largo de la vida, velando porque ésta se adapte, en contenido, claridad y accesibilidad, a los distintos tipos de personas destinatarias.

7.– Irakasleekin eta prestakuntza-arduradunekin lankidetzan jardutea, beren programetan lan-orientazioari buruzko informazioa eta prozedurak jaso ditzaten, bai laneko irtenbide eta aukerei buruzkoak, bai garapen pertsonalari eta norberaren ibilbide profesionala kudeatzeko trebakuntzari lotutako gaitasunekin zerikusia dutenak.

7.– Colaborar con docentes y responsables de formación, para que integren en sus programas informaciones y procedimientos relacionados con la orientación profesional, tanto relativos a salidas y oportunidades profesionales, como a las competencias ligadas al desarrollo personal y la capacitación para la gestión de la propia trayectoria profesional.

8.– Zerbitzua emateko beharrezko datu informatizatuen sistema erabiltzea eta, beharrezkoa baldin bada, sistema hori mantentzen eta ebaluatzen laguntzea.

8.– Utilizar y, en su caso, colaborar en el mantenimiento y evaluación del sistema de datos informatizados necesarios para la prestación del servicio.

9.– Bete behar duten zereginarekin zerikusia daukaten beste erakunde eta zerbitzu batzuetako profesionalekin koordinatzea, batez ere beren herri, eskualde eta sektoreetan.

9.– Coordinarse con profesionales de otras entidades y servicios relacionados con su función, especialmente en su entorno comarcal, local o sectorial.

10.– Laneko esperientziaren bidez edo prestakuntza-bide ez-formalen edo informalen bidez lortutako gaitasunak aitortzeko, ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozeduretan parte hartzea, prozesu osoan zehar informazioa eta akonpainamendua eskainiz.

10.– Participar en procedimientos de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales e informales de formación, proporcionando información y acompañamiento a lo largo del proceso.

43. artikulua.– Orientazioa bizialdi osoko ikaskuntzako sistema bateratuko plan eta programetan.

Artículo 43.– La orientación en los planes y programas del sistema integrado de aprendizaje a lo largo de la vida.

Bizialdi osoko ikaskuntzako planen barruko programek, zehaztasunen artean, orientazioaren planteamendua jaso beharko dute, erregelamenduz ezarriko diren arauen arabera. Programetan zehaztu beharko dira, gutxienez, eragileak, zein talderentzat diren, aurreikusitako jarduera nagusiak (kapitulu honetan ezarritako printzipio eta eginkizunekin ados), eta beste alderdi batzuk kalitatea bermatzeko ezartzen den politikarekin zerikusia dutenak.

Los programas incluidos en los planes de aprendizaje a lo largo de la vida incorporarán en sus especificaciones el planteamiento de la orientación, de acuerdo con las normas que reglamentariamente se determinen. En ellas se deberá explicitar, al menos, los agentes, colectivos destinatarios, principales actuaciones previstas en coherencia con los principios y funciones establecidas en este capítulo, así como otros aspectos relacionados con la política de garantía de calidad que se establezca.

44. artikulua.– Orientazio-zerbitzuetako langileak.

Artículo 44.– Profesionales de los servicios de orientación.

Gai honetan eskumenak dituzten administrazioek eta gainerako erakundeek, zeinek bere eskumenen eremuan, ezarriko dituzte orientazio-zerbitzu egoki baten garapena bermatzeko beharrezkoak diren giza baliabideak, profil profesionalak eta hautaketa-prozedura.

Las administraciones y el resto de organismos con competencia en esta materia, en el ámbito de sus competencias, establecerán los recursos humanos, perfiles profesionales y procedimientos de selección que permitan garantizar el desarrollo de un servicio adecuado de orientación.

Bizialdi osoko ikaskuntzako sistemara bildutako orientazio-zerbitzuen titular diren administrazio, eragile sozial eta erakundeek adostuko dute orientazio-zerbitzu batzu eta besteetako langileen prestakuntza espezifiko eta komuna, kontuan izanik bakoitza zuzentzen zaion populazio-sektorearen ezaugarriak eta eskatzen den zerbitzu-mota, eta adostuko dituzte orobat langile horien etengabeko prestakuntzarako mekanismoak.

Las administraciones, agentes sociales y entidades titulares de los servicios de orientación acogidos al sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida acordarán la formación específica y común para el personal de los distintos servicios de orientación, teniendo en cuenta las características del sector de población a los que cada uno se dirige y el tipo de servicio requerido, así como los mecanismos para su formación permanente.

IV. KAPITULUA
CAPÍTULO IV
GIZARTEAREN PARTAIDETZA, KOORDINAZIO LANA ETA FINANTZAZIOA
PARTICIPACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN Y FINANCIACIÓN

45. artikulua.– Bizialdi osoko ikaskuntzako kontseiluak.

Artículo 45.– Consejos de aprendizaje a lo largo de la vida.

1.– Lege honen helburuak bermatzearren, Eusko Jaurlaritzak eta toki-administrazioek bizialdi osoko ikaskuntzako kontseiluak sortzea bultzatu ahal izango dute.

1.– Para garantizar los fines de esta ley, el Gobierno Vasco y las administraciones locales podrán promover la creación de consejos de aprendizaje a lo largo de la vida.

2.– Kontseilu horiek bi helburu izango dituzte: batetik, ziurtatzea bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemako eragile guztiek parte hartzen dutela; eta bestetik, bizialdi osoko ikaskuntzako planak eta programak bultzatzea, koordinatzea eta ebaluatzea.

2.– Estos consejos tendrán por objeto asegurar la participación de los distintos agentes del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida, e impulsar, coordinar y evaluar los planes y programas de aprendizaje a lo largo de la vida.

3.– Bizialdi osoko ikaskuntzako kontseiluak izango dira Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskal Kontseilua eta sortzen diren lurralde, eskualde eta herri mailako beste kontseilu batzuk.

3.– Los consejos de aprendizaje a lo largo de la vida serán el Consejo Vasco de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y otros consejos que se puedan crear en el ámbito territorial, comarcal o local.

4.– Bizialdi osoko ikaskuntzako plan eta programek osotasunean jasoko dituzte Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluaren eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren proposamenak, horiek erreferenteak izango baitira prestakuntza eta orientazio profesionalaren planifikazioari, garapenari, kalitatea bermatzeko markoari eta ebaluazioari dagokionez.

4.– Los planes y programas de aprendizaje a lo largo de la vida incorporarán en su integridad las propuestas del Consejo Vasco de Formación Profesional y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, como referentes en lo relativo a la planificación, desarrollo, marco de garantía de calidad y evaluación de la formación y orientación profesional.

46. artikulua.– Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskal Kontseilua.

Artículo 46.– Consejo Vasco de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

Lege honen helburuak bermatzeko, Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskal Kontseilua sortzen da. Euskal Autonomia Erkidegoko bizialdi osoko ikaskuntzarako sistemako eragileen koordinaziorako eta parte hartzeko organo gorena izango da, eta bizialdi osoko ikasketen plan eta programak bultzatu, koordinatu eta ebaluatuko ditu.

Para garantizar los fines de esta ley, se crea el Consejo Vasco de Aprendizaje a lo Largo de la Vida como órgano superior de coordinación y participación del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que impulsará, coordinará y evaluará los planes y programas de aprendizaje a lo largo de la vida.

47. artikulua.– Eginkizunak.

Artículo 47.– Funciones.

Hona hemen Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskal Kontseiluaren eginkizunak:

Son funciones del Consejo Vasco de Aprendizaje a lo Largo de la Vida:

1.– Egoeraren diagnosia egitea eta Euskal Autonomia Erkidegoko bizialdi osoko ikaskuntzako euskal sistemaren erronkak identifikatzea.

1.– Realizar el diagnóstico de situación e identificar los retos del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.– Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Plana egitea. Egin beharko du eragileen ekimenak koordinatuz eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eta Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak lanbide-heziketari buruz ematen dituzten jarraibideei kasu eginez, bai eta nola Gizarte Ongizaterako Kontseiluak helduen ikaskuntzari dagokionez emandako norabideak jarraituz.

2.– Elaborar el Plan de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, coordinando las iniciativas de los distintos agentes y atendiendo a las directrices en materia de formación profesional emanadas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y del Consejo Vasco de Formación Profesional, así como a las directrices emanadas en materia de aprendizaje de personas mayores del Consejo de Bienestar Social.

3.– Onartzea bizialdi osoko ikaskuntzaren kalitatea bermatzeko markoa, errespetatuz Lanbide Heziketako Euskal Kontseiluak lanbide-heziketako programetarako prestatutako markoa, eta ebaluatzea marko horren helburuen betekuntza eta etengabeko hobekuntzarako neurrien hartzea.

3.– Aprobar el marco de garantía de calidad del aprendizaje a lo largo de la vida, respetando el marco elaborado por el Consejo Vasco de Formación Profesional para los programas de formación profesional, y evaluar el logro de sus objetivos y la adopción de medidas tendentes a asegurar la mejora continua.

Bizialdi osoko ikaskuntzaren kalitatearen bermearen esparruan, prestatzaileen eta orientatzaileen ezaugarri profesionalak eguneratzerako proposamenak sartuko dira, eta orobat bizialdi osoko ikaskuntzarako euskal sistemaren ikasketa, orientazio, kudeaketa eta kalitateko helburuen ebaluaziorako adierazleak ere.

En el marco de garantía de calidad del aprendizaje a lo largo de la vida, se incluirán propuestas de actualización de los perfiles profesionales del personal formador y orientador, así como indicadores de evaluación de los objetivos de aprendizaje, orientación, gestión y calidad del sistema vasco de aprendizaje a lo largo de la vida.

4.– Bizialdi osoko ikasketetarako kualifikazioen euskal esparrua eratzea, erreferentziazko esparru amankomun bat sortzeko, konbertsio-mekanismoa izan dadin kualifikazio-sistema eta -maila desberdinetarako, bai hezkuntza orokorrerako eta goi-mailakorako, bai hezkuntza ez formalerako eta lanbide-heziketarako.

4.– Elaborar el Marco Vasco de Cualificaciones (MVC) para el aprendizaje a lo largo de la vida, con el fin de generar un marco común de referencia que sirva de mecanismo de conversión para los diferentes sistemas y niveles de cualificación, tanto para la educación general y superior como para la educación no formal y la formación profesional.

5.– Aldian-aldian, Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Planaren garapena eta emaitzak ebaluatzea.

5.– Evaluar periódicamente el desarrollo y los resultados del Plan de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

6.– Baliabide publikoak eta pribatuak erabiltzeko orduan, bikoiztasunak ekiditea eta eragimena bermatzea.

6.– Evitar duplicidades y garantizar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y privados.

7.– Bizialdi osoko ikaskuntzako programen eta jardueren berri zabaldu beharra sustatzea.

7.– Promover la difusión de los programas y actividades de aprendizaje a lo largo de la vida.

8.– Bizialdi Osoko Prestakuntzako Planak dakartzan prestakuntza-programetan eta -ekintzetan administrazioen, erakundeen, entitate publiko eta pribatuen eta pertsonen partaidetza sustatzea.

8.– Promover e impulsar la participación de las distintas administraciones, instituciones, entidades públicas y privadas, y de las personas, en los programas y acciones formativas del Plan de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

9.– Lurralde, eskualde edo herrietako kontseiluekin koordinatzea eta haien ekimenak biltzea.

9.– Coordinarse, en su caso, con los consejos territoriales comarcales o locales y recoger sus iniciativas.

10.– Erregelamenduz agindutako beste edozein egiteko.

10.– Cualquier otra que le sea atribuida reglamentariamente.

48. artikulua.– Osaera.

Artículo 48.– Composición.

1.– Hezkuntza-gaietan eskumena duen saileko arduradunak izendatuko ditu Bizialdi Osoko Ikaskuntzarako Euskal Kontseiluko kideak, baina proposamena beste hauek egingo diote: Eusko Jaurlaritzan gai honetako eskumenak dauzkaten sailek; toki-administrazioek; Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritzarik zabalena duten enpresaburu-elkarteek, ekonomia sozialeko eragileek eta eragile sozialek; Euskadiko unibertsitateek; lanbide-heziketako ikastetxeen elkarteek; bizialdi osoko ikaskuntzako sistemako eragileek; eta arlo honetan lan egiten duten ospe handiko pertsonek. Lurralde, eskualde eta herrietan sortzen diren kontseiluetako ordezkariek ere parte hartu dezakete kontseilu honetan.

1.– El Consejo Vasco de Aprendizaje a lo Largo de la Vida estará compuesto por representantes designados por la persona titular del departamento competente en materia de educación, a propuesta de los departamentos del Gobierno Vasco con competencias en esta materia, las administraciones locales y territoriales, las organizaciones empresariales, los agentes de la economía social y los agentes sociales que ostenten la condición de más representativas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, las universidades del País Vasco, las asociaciones de centros educativos de formación profesional, los agentes del sistema de aprendizaje a lo largo de la vida, así como personalidades de reconocido prestigio que desarrollan su actividad en este campo.

2.– Hezkuntza-gaietan eskumena duen saileko burua bera edo hark izendatzen duen ordezkoa izango da Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskal Kontseiluko lehendakaria.

2.– El Consejo Vasco de Aprendizaje a lo Largo de la Vida estará presidido por la persona titular del departamento competente en materia de educación o persona en quien delegue.

3.– Eusko Jaurlaritzak erabakiko du Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskal Kontseiluak nola osaturik egon behar duen, kideak nola izendatu behar diren, barrutik nola antolatu behar den, eta zein prozedura bete behar dituen jarduteko eta akordioak hartzeko.

3.– El Gobierno Vasco establecerá la composición del Consejo Vasco de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, el modo de designación de sus miembros, su organización interna y sus procedimientos de actuación y de adopción de acuerdos.

49. artikulua.– Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Plana.

Artículo 49.– Plan de Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

1.– Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskadiko Planaren erreferentea izango dira lege honen itzalpean garatzen diren plan eta programa guztiak.

1.– El Plan de Aprendizaje a lo Largo de la Vida del País Vasco tendrá como referente el conjunto de los planes y programas desarrollados al amparo de la presente ley.

2.– Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Plana urte anitzekoa izango da eta Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskal Kontseiluak egingo du. Premien eta eskarien diagnosi batetik abiatuko da, zeinak beste jarduketa-eremu batzuk ere kontuan izan beharko bailituzke (sozioekonomikoa, industriala, enplegu, zientzia eta teknologia), eta programetako helburuak, estrategiak eta kalitatea bermatzeko markoa jasoko ditu.

2.– El Plan de Aprendizaje a lo Largo de la Vida tendrá carácter plurianual y será elaborado por el Consejo Vasco de Aprendizaje a lo Largo de la Vida y, partiendo de un diagnóstico de necesidades y demandas que debería incardinar otros ámbitos de actuación (socioeconómico, industrial, empleo, ciencia y tecnología), incluirá los objetivos, fines, estrategias y marco de garantía de calidad de los distintos programas.

Hainbat urtetarako balioko du, eta, lurraldeetan, eskualdeetan edo herrietan planik baldin bada, beren baitara bilduko du.

Este plan tendrá carácter plurianual y recogerá, si los hubiere, los planes territoriales, comarcales y locales.

3.– Bizialdi Osoko Ikaskuntzako Euskadiko Planaren barruan dauden prestakuntza-ekintzetan, adierazita utzi beharko da plan horren barruan daudela.

3.– Las acciones formativas incluidas en el Plan de Aprendizaje a lo Largo de la Vida del País Vasco harán constar su pertenencia al mismo.

50. artikulua.– Lurralde, eskualde eta herrietako kontseiluak.

Artículo 50.– Consejos territoriales, comarcales y locales.

1.– Bizialdi osoko ikaskuntzako planak, programak eta ekintzak lurralde, eskualde eta herrietako prestakuntza- eta ikaskuntza-premietara hobeto egokitzearren, lurraldekako, eskualdekako eta herrikako kontseiluak sortu daitezke.

1.– Se podrán constituir consejos territoriales, comarcales y locales al efecto de lograr una mayor adaptación de los planes, programas y acciones de aprendizaje a lo largo de la vida a las necesidades formativas y de aprendizaje de los distintos territorios, comarcas y municipios.

2.– Prestakuntza-premien diagnosia egin ondoren, kontseilu hauek hiru helburu izango dituzte: beren jardun-esparrurako bizialdi osoko ikaskuntzako plana egitea; baliabideak lortzeko eta egokitzeko ardura hartzea; eta plan horren jarraipena eta ebaluaketa egiten parte hartzea.

2.– La función de estos consejos será, previo diagnóstico de las necesidades formativas, elaborar el plan de aprendizaje a lo largo de la vida de su ámbito de actuación, velar por la obtención y adecuación de los recursos, así como participar en el seguimiento y la evaluación de dicho plan.

3.– Eusko Jaurlaritzak erabakiko du kontseilu hauek nola osaturik egon behar duten, kideak nola izendatu behar diren, barrutik nola antolatu behar diren, eta zein prozedura bete behar dituzten jarduteko eta akordioak hartzeko.

3.– El Gobierno Vasco establecerá la composición de estos consejos, el modo de designación de sus miembros, su organización interna y sus procedimientos de actuación y de adopción de acuerdos.

51. artikulua.– Beste administrazio publiko eta erakunde pribatu batzuekiko lankidetza.

Artículo 51.– Cooperación con otras administraciones públicas y entidades privadas.

Bizialdi osoko ikaskuntzako planetako helburuak lortzearren, Eusko Jaurlaritzak toki-administrazioekiko eta erakunde pribatuekiko lankidetza sustatuko du. Horretarako, tartean diren instituzio eta erakundeen arteko akordioak edo itunak erabil daitezke.

El Gobierno Vasco promoverá la cooperación con las administraciones locales y entidades privadas, con el fin de alcanzar los objetivos de los planes de aprendizaje a lo largo de la vida. Esta cooperación podrá llevarse a cabo mediante acuerdos o convenios entre las diferentes instituciones y entidades implicadas.

Alde horretatik, elkarrekin behaketa-tresnak garatzeko eta ikasketa-sareak sortzeko ahaleginak egingo dira, hautemandako premiei erantzuteko moduko proiektu koordinatuak garatu ahal izateko.

En este sentido, se promoverá el desarrollo conjunto de instrumentos de observación y la creación de redes de aprendizaje que permitan el desarrollo de proyectos coordinados que respondan a las necesidades detectadas.

52. artikulua.– Finantzaketa.

Artículo 52.– Financiación.

1.– Lege honetan ezarritako helburuak modu eraginkorragoan bete ahal izateko, Eusko Jaurlaritza eta toki-administrazioak koordinaturik arituko dira. Koordinazio hori egiteko, Eusko Jaurlaritzaren eta dena delako administrazio eskumendunaren arteko akordioak edo itunak erabil daitezke.

1.– El Gobierno Vasco y las administraciones locales coordinarán sus acciones para lograr una mayor eficacia de los fines establecidos en esta ley. Esta coordinación podrá llevarse a cabo mediante acuerdos o convenios entre el Gobierno Vasco y las diferentes administraciones competentes.

2.– Lege honetan aurreikusita dauden programak finantzatzeko, baliabide publikoak edo pribatuak erabil daitezke. Lege honetan jasotako helburuak eta programak finantzatzeko, Eusko Jaurlaritza eta toki-administrazioak Europar Batasunetik datozen diruak erabiltzea bultzatuko dute.

2.– Los programas previstos en la presente ley podrán ser financiados tanto a través de recursos públicos como privados. El Gobierno Vasco y las administraciones locales potenciarán la utilización de fondos procedentes de las instituciones de la Unión Europea para financiar los fines y programas contemplados en esta ley.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratzen dira Lege honetan ezarritakoaren aurkakoak diren maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo establecido en la presente ley.

XEDAPEN GEHIGARRIAK
DISPOSICIONES ADICIONALES

Lehenengoa.– Hezkuntza Administrazioari baimena ematen zaio Laudioko Udalarekin hitzarmen bat sinatzeko, Laudioko Lanbide Heziketako Udal Zentroa zentro publikoen sarean sartze aldera.

Primera.– Se autoriza a la Administración educativa a suscribir un convenio con el Ayuntamiento de Llodio para la integración del Centro Municipal de Formación Profesional de Llodio en la red de centros públicos.

Bigarrena.– Autonomia-araubidea.

Segunda.– Régimen de autonomía.

Lege honetako 34. artikuluak aurreikusitako autonomia-araubidea hedatu egiten zaio Lanbide Heziketaren eta Etengabeko Ikasketaren Berrikuntzarako Zentroari (TKNIKA), zeina sortu zen martxoaren 1eko 39/2005 Dekretuaren bidez.

Se extiende el régimen de autonomía previsto en el artículo 34 de esta ley al Centro de Innovación para la Formación Profesional y el Aprendizaje Permanente (TKNIKA), creado mediante Decreto 39/2005, de 1 de marzo.

Euskal Eskola Publikoaren otsailaren 16ko 1/1993 Legearen bigarren sekzioko IV. kapituluko V. tituluan aurreikusitako autonomia-araubidea, hedatu egiten zaio unibertsitatez kanpoko Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeari (ISEI-IVEI), zeina sortu zen otsailaren 6ko 14/2001 Dekretuaren bidez.

Se extiende el régimen de autonomía previsto en el título V, capítulo IV, sección segunda de la Ley 1/1993, de 16 de febrero, de la Escuela Pública Vasca, al Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria (ISEI-IVEI), creado por el Decreto 14/2001, de 6 de febrero.

Hirugarrena.– Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan (UHEI) integratzea.

Tercera.– Integración en el Instituto Vasco de Educación a Distancia (IVED).

Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuan (UHEI) integratzen dira: Urrutiko Oinarrizko Heziketako Euskal Ikastetxea (UOHEI), ekainaren 11ko 189/1985 Dekretuaren bidez sortutakoa eta urriaren 27ko 289/1998 Dekretuak aldatutakoa; Ramiro de Maeztu Urrutiko Batxilergo Institutua, Indalencio Bizkarrondo «Bilintx» Bizkaiko Urrutiko Batxilergo Institutua eta maiatzaren 31ko 102/2011 Dekretuaren bidez sortutako EAEko Urrutiko Lanbide Heziketako Institutua.

Se integran en el nstituto Vasco de Educación a Distancia (IVED), el Centro Vasco de Educación Básica a Distancia (CEVEBAD), creado por el Decreto 189/1985, de 11 de junio, modificado por el decreto 289/1998, de 27 de octubre, el Instituto de Bachillerato a Distancia Ramiro de Maeztu, el Instituto de Bachillerato a Distancia Indalencio Bizkarrondo «Bilintx», el Instituto de Bachillerato a Distancia de Bizkaia y el Instituto de Formación Profesional a Distancia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, creado por el Decreto 102/2011, de 31 de mayo.

Aipatutako zentroen egungo langileak Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuko langile gisa adskribatu eta integratuko dira, maila funtzional eta organikoan.

Las actuales plantillas de personal de los citados centros se adscribirán e integrarán, funcional y orgánicamente, como personal del Instituto Vasco de Educación a Distancia.

XEDAPEN IRAGANKORRA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Kreditu-gehikuntza dakarten lege honetako xedapen guztiak 2013-2014 aurrekontu-ekitaldian sartuko dira indarrean, Eusko Legebiltzarraren Erregelamenduko 136.1 artikuluan ezarritakoa betez.

Todas aquellas disposiciones de esta ley que supongan un aumento de créditos entrarán en vigor en el ejercicio presupuestario 2013-2014, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 136.1 del Reglamento del Parlamento Vasco.

AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES

Lehenengoa.– Laneko esperientziaren bidez edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez lortutako lanbide-gaitasunak egiaztatzeko ordaindu beharreko tasa.

Primera.– Tasa por acreditación de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de formación.

Euskal Autonomia Erkidegoko Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen irailaren 11ko 1/2007 Legegintza Dekretuan, IV. tituluan, beste kapitulu bat gehitzen da, IX.a, idazkera honekin:

Se introduce un nuevo capítulo IX dentro del título IV del texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, con la siguiente redacción:

«IX. KAPITULUA. LANEKO ESPERIENTZIAREN BIDEZ EDO PRESTAKUNTZA BIDE EZ-FORMALEN BITARTEZ LORTUTAKO LANBIDE GAITASUNAK EGIAZTATZEKO ORDAINDU BEHARREKO TASA

«CAPÍTULO IX. TASA POR ACREDITACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS POR EXPERIENCIA LABORAL O POR VÍAS NO FORMALES DE FORMACIÓN

95. sexies artikulua.– Zergapeko egitatea.

Artículo 95 sexies.– Hecho imponible.

Tasaren zergapeko egitatea da aholkularitzako eta gaitasunak ebaluatzeko zerbitzu teknikoak eskaintzea lan-esperientziaren bidez edo prestakuntza-bide ez-formalen bitartez lortutako gaitasun profesionalak egiaztatzeko probetarako.

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios técnicos de asesoramiento y evaluación de competencias en las pruebas de acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o por vías no formales de formación.

95. septies artikulua.– Sortzapena.

Artículo 95 septies.– Devengo.

Tasa ordaindu beharra sortuko da zergapeko egitatea osatzen duten zerbitzuak ematen diren unean. Alabaina, prozeduraren faseetako bakoitzean izena emateko orduan eskatuko da ordainketa, subjektu pasiboaren autolikidazio bidez.

La tasa se devengará en el momento que se presten los servicios que constituyen el hecho imponible. No obstante, el pago se exigirá en el momento de la inscripción en cada una de las fases del procedimiento, mediante autoliquidación por el sujeto pasivo.

95. octies artikulua.– Subjektu pasiboa.

Artículo 95 octies.– Sujeto pasivo.

Zergapeko egitatea osatzen duten zerbitzuak eskatzen edo jasotzen dituzten pertsona fisikoak izango dira tasa honen subjektu pasiboak.

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas que soliciten o sean receptoras de los servicios que constituyen el hecho imponible.

95. nonies artikulua.– Zenbatekoa.

Artículo 95 nonies.– Cuantía.

Hauek izango dira tasaren zenbatekoak:

Las cuantías de la tasa serán las siguientes:

1.– Aholkularitza-fasean izena ematea: 24 euro.

1.– Inscripción en la fase de asesoramiento: 24 euros.

2.– Lanbide-gaitasuna ebaluatzeko fasean izena ematea: 12 euro, gaitasun-unitate bakoitzeko.

2.– Inscripción en la fase de evaluación de la competencia profesional: 12 euros por cada unidad de competencia.

95. decies artikulua.– Salbuespenak eta hobariak.

Artículo 95 decies.– Exenciones y bonificaciones.

Tasatik salbuetsita egongo dira:

Estarán exentas de la tasa:

a) Langabeak, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda badaude eta orientazio-prozesu pertsonalizatu batetik pasata badaude.

a) Las personas desempleadas, inscritas en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que hayan pasado por un proceso de orientación personalizado.

b) Terrorismoaren biktima diren eskatzaileak, baldin eta kalte fisiko edo psikofisiko bereziki larriak jasan izana egiaztatzen badute; haien ezkontideak edo antzeko afektibitate-harremanarekin iraunkorki bizi direnak, eta beraien seme-alabak».

b) Las personas solicitantes víctimas del terrorismo que acrediten haber sufrido daños personales físicos o psicofísicos de singular gravedad, así como sus cónyuges o personas con las que convivan de forma permanente con análoga relación de afectividad y sus hijos e hijas».

Bigarrena.– Garapen eta exekuziorako gaikuntza.

Segunda.– Habilitación para el desarrollo y ejecución.

Eusko Jaurlaritzari baimena ematen zaio amorez eta, bere eskumenen eremuan, lege honen garapen eta exekuziorako beharrezkoak diren izaera orokorreko xedapenak eman ditzan.

Se autoriza al Gobierno Vasco para que, en el ámbito de sus competencias, dicte las disposiciones de carácter general reglamentario necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley.

Hirugarrena.– Indarrean jartzea.

Tercera.– Entrada en vigor.

Lege hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Beraz, Lege honi men egiteko eta men eginarazteko agintzen diet, norbanako zein agintari direla, Euskadiko herritar guztiei.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko urriaren 15a.

Lehendakaria,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Azterketa dokumentala

Vitoria-Gasteiz, a 15 de octubre de 2013.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.


Análisis documental

Euskadi, bien común