Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

193. zk., 2013ko urriaren 9a, asteazkena

N.º 193, miércoles 9 de octubre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA
LEHENDAKARITZA
4270
4270

EBAZPENA, 2013ko urriaren 1ekoa, Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko udalek eta gainerako toki-erakundeek bake, bizikidetza eta giza eskubideen arloan garatzen dituzten programak eta ekimenak diruz laguntzeko laguntzetarako deialdia egiten duena.

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2013, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se convocan ayudas destinadas a subvencionar programas e Iniciativas en materia de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, desarrolladas por Municipios y demás Entidades Locales de la Comunidad Autónoma Vasca.

Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsala (1948) garrantzi handiko erreferentzia historikoa izan zen; izan ere, lehen aldia izan zen instantzia unibertsal batek denei errespetatu behar zaizkien eskubideak aldarrikatu zituena, hartarako arrazoi bakarra gizakiak izatea izanik.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 supuso un hito histórico de la máxima importancia por cuanto, por primera vez, desde una instancia universal se proclaman los derechos que a todas las personas deben serles respetados por el mero hecho de pertenecer a la condición humana.

Baina eskubideak aldarrikatzeari eta eskubide horiek egiaz ezartzeko eta bermatzeko borrokari dagokionez, orain dela gutxi arte ez gara jabetu beharrezkoa dela giza eskubideen aldeko hezkuntzari buruzko lan sistematiko, koordinatu eta iraunkorra egitea.

Pero frente a la declaración de derechos y a la lucha inacabada por su implementación y garantía efectiva sólo recientemente se ha ido tomando conciencia de la necesidad de llevar a cabo un trabajo sistemático, coordinado y sostenido en el tiempo de educación en materia de derechos humanos.

Nazio Batuek bultzatutako eta Vienan 1993an egindako Giza Eskubideei buruzko Munduko Konferentzia hartu behar da inflexio-puntutzat. Konferentzia haren azken deklarazioan eta ekintza-programan zehatz-mehatz bildu zen giza eskubideei buruzko hezkuntza, trebakuntza eta informazio publikoa ezinbestekoak direla komunitateen artean harreman egonkor eta harmoniatsuak ezarri eta sustatzeko, baita elkar ulertzea, tolerantzia eta bakea bultzatzeko ere.

El punto de inflexión debe situarse en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, auspiciada por las Naciones Unidas y celebrada en Viena en 1993, en cuya declaración final y programa de acción se toma definitivamente conciencia de que la educación, la capacitación y la información pública en materia de derechos humanos son indispensables para establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre las comunidades y para fomentar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz.

Vienako Konferentziaren ondorioz, NBEren Batzar Nagusiak, 1994ko abenduaren 23ko 49/184 Ebazpenean, Giza Eskubideen esferako hezkuntzarako Nazio Batuen Hamarkada izendatu zuen 1995-2004 aldia. Giza eskubideen esferako hezkuntzarako Nazio Batuen hamarkadarekin hasitako lan eskerga horrek ez zuen denbora-mugarik ezarri nahi. Aitzitik, nazioarteko komunitatea mugiarazi nahi zuen, oinarri sendoak ezartzeko eta oinarri horien gainean etengabe eta iraunkortasunez aurrera egiteko. Horregatik, hamarkada amaitzean eta programaren emaitzak ebaluatu ondoren, une honetan indarrean dagoen jardun-programa jarri zen abian. 2004ko abenduaren 10eko 59/113 Ebazpenean, NBEren Batzar Nagusiak Giza Eskubideetan oinarritutako Hezkuntzarako Mundu Programa aldarrikatu zuen. Programa 2005eko urtarrilaren 1ean gauzatzen hasi zen, eta ondoz ondoko zenbait etapatan egituratu da, giza eskubideen esferako hezkuntza-programak sektore guztietan gauza daitezen sustatzeko.

Como resultado de la Conferencia de Viena la Asamblea General de la ONU en su Resolución 49/184, de 23 de diciembre de 1994 proclamó el periodo 1995-2004 como Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos. La ingente labor iniciada con el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos no buscaba desplegar un trabajo limitado temporalmente. Pretendía movilizar a la Comunidad Internacional para poner cimientos sólidos sobre los que ir dando pasos de forma continuada y sostenible. Por ello al finalizar el Decenio y fruto de la propia evaluación de sus frutos se puso en marcha un nuevo programa de actuación actualmente vigente. La Asamblea General de la ONU en su Resolución 59/113, de 10 de diciembre de 2004, proclamó un Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos que comenzó a ejecutarse el 1 de enero de 2005 y que se estructura en diversas etapas sucesivas con el objetivo de promover la ejecución de programas de educación en la esfera de los derechos humanos en todos los sectores.

Bestalde, bakearen eta giza eskubideen aldeko hezkuntzaren arloan, Euskadin garrantzi handia dauka toki-mailan egindako lanak. Horregatik gobernu honen lehentasunetariko bat da udal-ekintzak bultzatzea, bakea sendatzea eta bizikidetza eratzea lortze aldera.

Además en materia de Educación para la Paz y los Derechos Humanos en Euskadi, cobra especial relevancia el trabajo desarrollado a nivel local. Por esta razón es una prioridad de este Gobierno impulsar acciones municipales en aras de una consolidación de la Paz y construcción de la Convivencia.

2013ko irailaren 24ko 415/2013 Dekretuak (2013ko irailaren 30eko EHAA) memoria historikoaren berreskurapena, bakea, bizikidetza eta giza eskubideak jorratzen dituzten proiektuetarako diru-laguntzak arautzen ditu, eta, 2.1 artikuluan, ezartzen du diru-laguntzok jasotzeko deialdia urtero egingo dela, Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendariaren ebazpenaren bidez, zeinaren bidez 2013ko laguntzetarako deialdia egiten baita.

El Decreto 415/2013, de 24 de septiembre (BOPV de 30 de septiembre de 2013), por el que se regulan las ayudas destinadas a subvencionar proyectos en materia de recuperación de la memoria histórica, paz, convivencia y derechos humanos, establece en su artículo 2.1 que dichas subvenciones serán convocadas anualmente, mediante la correspondiente resolución de la persona titular de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se procede convocar las ayudas para 2013.

Orobat, 187/2013 Dekretuaren 19.3 artikuluari jarraikiz, Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendariak egin behar du bere eskumen-arloko diru-laguntzen deialdia (Lehendakaritzaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen du aipatu dekretuak).

Asimismo, atendiendo a lo establecido en el artículo 19.3 del Decreto 187/2013, por el que se establece la estructura orgánica y funcional de Lehendakaritza, corresponde a la Directora de Víctimas y Derechos Humanos realizar la convocatoria de las subvenciones relativas a su área competencial.

Horrenbestez, honako hau

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Ebazpen honen xedea da EAEko toki-erakundeek giza eskubideen, bake eta bizikidetza arloan garatzen dituzten programak eta ekimenak diruz laguntzeko laguntzen 2013ko deialdia egitea, norgehiagoka-araubidearen arabera.

La presente Resolución tiene por objeto convocar, para el año 2013, las ayudas en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a subvencionar programas e iniciativas en materia de Derechos Humanos, Paz y Convivencia, desarrollados por entidades locales de la CAPV.

Sariak banatze hutsean baino ez dautzan proiektuak dekretu honen xedetik kanpo geratzen dira.

Quedarán excluidos del objeto de la presente Resolución aquellos proyectos que consistan exclusivamente en la entrega de premios.

2. artikulua.– Denbora-eremua.

Artículo 2.– Ámbito temporal.

Diru-laguntza jaso ahal izateko, proiektuak 2013ko ekitaldian garatu beharko dira, eta betiere abenduaren 31n amaituta egon beharko dute.

Los proyectos que motiven la solicitud de subvención deberán desarrollarse durante el ejercicio 2013, debiendo estar culminados en todo caso a 31 de diciembre.

3. artikulua.– Eskaerak.

Artículo 3.– Solicitantes.

Euskal Autonomia Erkidegoko udalek eta gainerako toki-erakundeek eskatu ahal izango dituzte laguntza hauek.

Podrán solicitar estas ayudas los Municipios y demás Entidades Locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

4. artikulua.– Diru-hornidura.

Artículo 4.– Dotación económica.

Diru-laguntzen programa honetara berrehun eta hirurogei mila (260.000) euro bideratu dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretan 2012. urterako aurreikusitako partidaren kargura (aurrekontu horiek luzatu egin dira 2013ko aurrekonturako).

La dotación económica destinada a este Programa de subvenciones es de doscientos sesenta mil (260.000) euros, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2012, prorrogados para el ejercicio 2013.

5. artikulua.– Izapidetze elektronikoa eta presentziala.

Artículo 5.– Tramitación electrónica y presencial.

1.– Prozedura honen izapide guztiak egiteko, kontsultatzeko eta eskatzeko, entitateek bide elektronikoak erabil ditzakete.

1.– Los Municipios y demás entidades locales interesadas podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

2.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak, justifikazioak eta gainontzeko ereduak modu presentzialean nahiz elektronikoki nola izapidetu jakiteko xehetasunak, euskadi.net-eko egoitza elektroniko honetan eskura daitezke: https://euskadi.net/ayuda_subvencion/-/2013/municipios-paz-convivencia-derechos-humanos

2.– Las especificaciones sobre como tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables, justificaciones y demás modelos están disponibles en la siguiente sede electrónica de euskadi.net https://euskadi.net/ayuda_subvencion/-/2013/municipios-paz-convivencia-derechos-humanos/

3.– Eskabidea izapidetzeko eta agiriak aurkezteko bide bat edo bestea erabiltzeak, hau da, aurrez aurrekoa edo elektronikoa erabiltzeak, ez du behartzen aurrerantzean ere prozedurako gainerako izapideak egiteko bide bera erabiltzera, eta edozein momentutan alda daiteke aukeratutako bidea.

3.– El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Eskabidea egin ondorengo izapideak, bide elektronikoa aukeratuz gero, helbide honetan egingo dira: http://www.euskadi.net/nirekudeaketak

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizarán a través de http://www.http://www.euskadi.net/misgestiones

6. artikulua.– Eskabideak aurkezteko eta formalizatzeko epea.

Artículo 6.– Plazo, presentación y formalización de solicitudes.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

Eskabidea Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzaren Bake eta Bizikidetzako Idazkaritzako Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendariari zuzenduko zaio (Nafarroa kalea 2; 01007 Vitoria-Gasteiz).

La solicitud irá dirigida a la Directora de Víctimas y Derechos Humanos de la Secretaría para la Paz y Convivencia de Lehendakaritza del Gobierno Vasco (c/ Navarra, 2; 01007 Vitoria-Gasteiz).

2.– Modu presentzialean, honako leku hauetan aurkeztu ahal izango dira eskabideak: Bake eta Bizikidetzako Idazkaritzako Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritza (Nafarroa kalea 2; 01007 Vitoria-Gasteiz); «Zuzenean» herritarrentzako zerbitzuko bulegoetan, eta erakunde laguntzaileetan. Guztiarekin ere, eskabide-orri normalizatua, behar bezala betetakoa, erabili beharko da.

2.– Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, c/ Navarra, 2; 01007 Vitoria-Gasteiz, en las oficinas de Atención Ciudadana (Zuzenean), en las Delegaciones Territoriales y otras entidades colaboradoras, mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos.

Orobat, bide elektronikoen bitartez ere aurkeztu daitezke eskabideak, euskadi.net-eko egoitza elektronikoan sartuta.

Así mismo, las solicitudes podrán presentarse por medios electrónicos accediendo a la citada sede electrónica de euskadi.net.

3.– Entitate eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurki ditzakete, nahi duten eran. Halaber, eskabidearen ondoriozko jardunetan, eta prozedura osoan, erakunde eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen erabilera Normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con las acreditaciones que se acompañe, en el idioma oficial de su elección. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establece el artículo 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera.

7. artikulua.– Eskaerak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Artículo 7.– Solicitudes y documentación requerida.

1.– Eskabidea, erantzukizunezko deklarazioa jasotzen duena, inprimaki normalizatuan egin beharko da, zeina euskadi.net egoitza elektronikoan dagoen eskuragarri.

1.– La solicitud, que incluye las declaraciones responsables, se cumplimentará en el impreso normalizado, disponible también en la sede electrónica de euskadi.net.

Eskaerarekin batera honako dokumentazio aurkeztuko da:

Dicha solicitud se acompaña de la siguiente documentación:

a) Eskabidea sinatzen duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzeko, udaleko edo toki-erakundeko idazkarian emandako ziurtagiria.

a) Certificación expedida por el/la secretario/a del Ayuntamiento o entidad local que acredite la representación de la persona firmante de la solicitud.

b) Toki-erakundearen ordezkariak ez badu baiezkorik ematen identitate-datuak Barne Ministerioan egiaztatzeko, paperezko euskarrian (fotokopia) edo euskarri elektronikoan (pdf formatuan eskaneatutako kopia, elektronikoki sinatutakoa). Identitatea egiaztatzeko erabili ahal izango diren agiriak honako hauek dira: pasaportea edo nortasun-agiri nazionala.

b) Si el/la representante de la Entidad Local, no da consentimiento a que la Administración compruebe o verifique los datos de identidad en el Ministerio de Interior, tendrá que aportar los datos en soporte papel (fotocopia) o electrónico(copia escaneada en formato pdf firmada electrónicamente). Los documentos que pueden ser utilizados para acreditar la identidad son el documento nacional de identidad o el pasaporte.

c) Proiektuaren edo programaren memoria zehatza, non zehaztuko diren xedea, metodologia, balizko hartzaileak (sexuaren arabera bereiziak), lurralde-eremua, egingo diren jardueren egutegia eta genero-ikuspegiari nola helduko zaion.

c) Memoria detallada del programa o proyecto, especificando el objeto, metodología, potenciales personas destinatarias (desagregar por sexos), ámbito territorial y calendario de realización de las actividades a desarrollar, así como también el modo en que se prevé incorporar la perspectiva de género.

d) Proiektua gauzatzeak ekarriko duen kostuaren aurrekontu, kontu-sailka zehaztua; bertan, proiektua bera finantzatzeko gainerako bideak adieraziko dira, horrelakorik izanez gero.

d) Presupuesto, desglosado por partidas, del coste que la ejecución de tal programa o proyecto conlleve, haciendo constar los demás medios de financiación del mismo, si los hubiere.

e) Diru-laguntzaren helburu den programa edo proiekturako eskatutako gainerako laguntzen zerrenda; bertan, zein erakunde publiko edo pribaturi eskatu zaion laguntza zehaztu beharko da, bai eta laguntza horiek ukatu edo eman diren edota oraindik ebatzi gabe dauden. Halakorik ez bada, diru-laguntza jasotzeko aurkeztutako programa edo proiektuetarako beste laguntzarik jaso ez izanari buruzko zinpeko deklarazioa.

e) Relación de cualesquiera otras ayudas solicitadas con destino al programa o proyecto para la que se solicitare la subvención, en la cual habrá de hacerse referencia a las administraciones públicas o entidades públicas o privadas a las que se hubiere solicitado, así como el estado de las mismas (denegadas, pendientes de resolución, concedidas e importes). En caso contrario, declaración jurada de no haber solicitado ninguna otra ayuda para los programas o proyectos presentados a subvención.

f) Proiektua edo programa burutzeko, erakunde eskatzaileak diru giza baliabideen eta baliabide materialen zehaztapena; berdintasunaren arloan prestakuntza edo ibilbide egina duten pertsonak dituela zehaztuaz, eta boluntario moduan diharduten pertsonak adieraziaz; boluntariotzat joko dira ordainsarik gabe proiektuan edo programan laguntzen dutenak.

f) Indicación de los recursos materiales y humanos con los que cuente la entidad solicitante para llevar a cabo el programa o proyecto, indicando si la entidad cuenta con personas con formación y/o trayectoria en materia de igualdad y haciendo constar el número de personas que actúan como voluntarias, entendiendo como tales aquéllas que colaboran en el programa o proyecto sin percibir remuneración alguna.

2.– Behin diru-laguntzak emateko ebazpena argitara emandakoan, erakunde onuradunek, hirugarrenen alta hartzeko agiria aurkeztu beharko dute, baldin eta erregistraturik ez badaude edo Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Hirugarrenen Erregistroko banku-datuak aldatu nahi badira.

2.– Una vez publicada la resolución de concesión de las subvenciones, las entidades que resulten beneficiarias, han de presentar el documento de alta de terceros, en caso de no estar registradas o querer modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda.

3.– Era berean, proiektuak edo programak balorazio hobea lor dezan, pertsona eskatzaileek egoki irizten dioten dokumentazio osagarria aurkeztu ahal izango da.

3.– Asimismo, podrá presentarse cualquier otra documentación complementaria que las personas solicitantes estimaren pertinente para la mejor valoración del programa o proyecto.

4.– Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzak erakunde eskatzaileari espedientea osatzeko behar dituen agiri eta azalpen guztiak eskatu ahal izango dizkio, eta, era berean, eskatzaileak emandako datuak egiaztatzeko egin beharreko egiaztapen guztiak egin ahal izango ditu.

4.– La Dirección de Víctimas y Derechos Humanos podrá recabar de la entidad solicitante cuantos documentos y aclaraciones considerare necesarios para completar el expediente, así como efectuar las comprobaciones oportunas de los datos aportados por la misma.

8. artikulua.– Epaimahai kalifikatzailea.

Artículo 8.– Tribunal Calificador.

2013ko irailaren 24ko 415/2013 Dekretuko 10. artikuluan aurreikusitako Epaimahai kalifikatzaileko kideak hauek izango dira:

El Tribunal Calificador previsto en el artículo 10 del Decreto 415/2013, de 24 de septiembre, estará formada por los siguientes miembros:

Monika Hernando Porres andrea, Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendaria, Epaimahai Kalifikatzaileko lehendakaria.

Dña. Monika Hernando Porres, Directora de Víctimas y Derechos Humanos, Presidenta del Tribunal Calificador.

M.ª Begoña Garamendi Ibarra andrea, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria, bokala.

Dña. M.ª Begoña Garamendi Ibarra, Directora de Innovación Educativa, vocal.

Jon Redondo Lertxundi jauna, Gazteria eta Kiroletako zuzendaria, bokala.

D. Jon Redondo Lertxundi, Director de Juventud y Deportes, vocal.

Lide Amilibia Bergaretxe Andrea, Gizarte Gaietako zuzendaria, bokala.

Dña. Lide Amilibia Bergaretxe, Directora de Servicios Sociales, vocal.

Paul Ortega Etcheverry jauna, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendaria, bokala.

D. Paul Ortega Etcheverry, Director de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, vocal.

Ana Alberdi Zubia andrea, Emakundeko idazkari nagusia, bokala.

Dña. Ana Alberdi Zubia, Secretaria General de Emakunde, vocal.

Laura Sagastizabal Errazu andrea, Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzako teknikaria, Epaimahai Kalifikatzaileko idazkaria.

Dña. Laura Sagastizabal Errazu, Técnica de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, Secretaria del Tribunal Calificador.

9. artikulua.– Balorazio- eta hautaketa-irizpideak.

Artículo 9.– Criterios de valoración y selección.

Diru-laguntzak lehiaketa bidez eman edo ukatuko dira, eta irizpide ponderatu hauek hartuko dira kontuan:

Para la concesión o denegación de subvenciones se seguirá el procedimiento de concurso y se tendrán en cuenta los siguientes criterios de concesión ponderados:

Proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa: 15 puntu, gehienez.

Viabilidad técnica y económica del proyecto: hasta 15 puntos.

Erakundearen kudeaketa-gaitasuna eta horretan izandako ibilbidea, proiektuari dagokionez: 5 puntu, gehienez.

La capacidad de gestión y trayectoria de la entidad en relación con el proyecto: hasta 5 puntos.

Proiektuaren potentzial estrategikoa, haren egokitasuna, interes soziala eta izan ditzakeen hartzaileak: 20 puntu, gehienez.

Potencial estratégico del proyecto, su oportunidad, interés social y número de destinatarios potenciales: hasta 20 puntos.

Noraino koordinatu den hezkuntza-arloarekin eta elkarte-sarearekin, edo administrazio publikoren bat noraino sartu den proiektuaren garapenean: 20 puntu, gehienez.

Grado de coordinación con el ámbito educativo y el tejido asociativo o implicación en la realización del proyecto de alguna otra Administración Pública: hasta 20 puntos.

Aurrekontu argia eta egokia: 15 puntu, gehienez.

Presupuesto claro y pertinente: hasta 15 puntos.

Giza Eskubideen gaineko nazioarteko erakundeen esku-hartze ildo, estrategia eta helburuak noraino hartu diren kontuan eta noraino jokatu den haiekiko koherenteki; batez ere, Nazio Batuen Giza Eskubideen aldeko Goi Komisarioaren Bulegoak hartutakoekin (www.ohchr.org): 15 puntu, gehienez.

El grado de coherencia con –y toma en consideración de– las líneas de intervención, estrategias y objetivos de los organismos internacionales de Derechos Humanos y, especialmente, de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (www.ohchr.org): hasta 15 puntos.

Genero-ikuspegiaren trataera, garatu beharreko proiektuetan. 10 puntu, gehienez.

La perspectiva de género en los proyectos a desarrollar: hasta 10 puntos.

Diru-laguntza emateko beharrezkoa izango da, aurreko baremoei jarraikiz, gutxienez 45 puntu lortzea.

La adjudicación de la subvención requerirá que, de acuerdo con los baremos anteriores, la solicitud supere la puntuación mínima de 45 puntos.

10. artikulua.– Ordaintzeko modua.

Artículo 10.– Forma de pago.

Diru-laguntzak zatika ordainduko dira, honela:

El sistema de pago de las subvenciones será fraccionado, abonándose del modo siguiente:

a) Diru-laguntzaren guztizkoaren % 50, diru-laguntza esleitzen den unean.

a) Un primer pago del 50% del total de la subvención, en el momento de la concesión de la misma.

b) Gainerako % 50a, 2014. urtean, behin emandako diru-laguntza zertan erabili den Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzaren aurrean justifikatu ondoren.

b) Un segundo pago por el 50% restante, en el año 2014, previa justificación ante la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del empleo de la subvención concedida.

11. artikulua.– Diru-laguntzaren justifikazioa.

Artículo 11.– Justificación de la subvención.

2014ko martxoaren 31 baino lehen eta Biktimen eta Giza Eskubideen Zuzendaritzan, emandako diru-laguntza erabili izana justifikatzeko honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

La entidad beneficiaria deberá presentar antes del 31 de marzo de 2014 en la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos la siguiente documentación justificativa del empleo de la subvención concedida:

1.– Diruz lagundutako proiektua garatzeko egindako gastuak justifikatzeko faktura eta ordainagirien kopia konpultsatuak, salbu eta esleipendunak behar beste justifikatu haiek Administrazioaren esku utzi ezina, kasu horretan haien kopiak eta originalak aurkeztea erabaki daiteke, eta behin konpultsatuta interesatuari itzultzea. Azaroaren 28ko 1496/2003 Dekretuaren bitartez, batetik, fakturazioko obligazioak erregulatzeko Araudia onartzen da, eta, bestetik, Balio Erantsiaren gaineko Araudia onartzen da. Bada, ordainagiriak zein fakturak dekretu horretako 6. artikuluko betekizun formalei egokituko zaizkie; eta, bestalde, diruz lagundutako proiektuka bereizirik aurkeztuko dira, eta, halaber, egoki eta ordenatura eta zenbaturik; eta horretaz gain, haien izenak jasotzen dituen zerrenda erantsiko da, eta bai gastua zerrenda horretan aipatzen diren helburuetarako erabili dela ere.

1.– Copias compulsadas de las facturas y recibos justificativos de los gastos realizados en el desarrollo del proyecto subvencionado, salvo que el adjudicatario motivare suficientemente la imposibilidad de que los mismos quedaren en poder de la Administración, supuesto en el que podrá acordarse la aportación de originales y de copias y la devolución de aquéllos al interesado, una vez compulsadas estas últimas. Tanto las facturas, que deberán ajustarse a los requisitos formales del artículo 6 del Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, como los recibos, se presentarán diferenciados por proyectos subvencionados, y debidamente ordenados y numerados, debiendo ir acompañados de una relación nominal de los mismos, explicando el destino al que hubiere sido aplicado el gasto a que se refieran.

2.– Soldaten ordainagirien kopia konpultsatuak, eredu ofizialari egokituak, eta Gizarte Segurantzarako kotizazioen buletin ofizialak, lan-kontratudun langileen gastuak justifikatzeko.

2.– Copias compulsadas de los recibos de salarios ajustados al modelo oficial, junto con los boletines oficiales de cotización a la Seguridad Social para justificar los gastos correspondientes al personal laboral contratado.

3.– Aldi baterako kolaborazioen gastuen ordainagirien kopia konpultsatuak, berriz, hartzailearen datuak zehaztuko dira, baita haren Nortasun Agiri Nazionalaren –NAN– zenbakia, ordaindutako lana, eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren –PFEZ– atxikipena ere.

3.– Copias compulsadas de los recibos que se refieren a gastos por colaboraciones de carácter temporal en los que deberán figurar, entre otros, los datos del/la perceptor/a, su Documento Nacional de Identidad –DNI–, el concepto por el que se retribuye y la retención correspondiente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas –IRPF–.

4.– Diruz lagundutako proiektuaren memoria zehatza, besteak beste pertsona onuradunak (sexuaren arabera bereiziak) aipatuz eta genero-ikuspegiaren trataera azalduz.

4.– Memoria detallada del proyecto subvencionado, en el que se señalen las personas beneficiarias desagregadas por sexo y el modo en el que se ha incorporado la perspectiva de género.

5.– Programen, iragarki-kartelen, argazkien eta argitaratutako gainerako material grafiko, idatzi edo soinuzkoen aleak.

5.– Ejemplares de los programas, carteles anunciadores, fotografías y demás material gráfico, escrito o sonoro publicados.

6.– Izapideketa bide telematikoz egiten bada, eskaneaturik eta elektronikoki sinatuta aurkeztuko da aipatu dokumentazioa.

6.– Cuando la tramitación sea por canal telemático, la documentación señalada anteriormente se presentará escaneada y firmada electrónicamente.

7.– Izapidekete presentzialean zein telematikoan, Administrazioak, egoki baderitzo, agiria originalak eska daitezke.

7.– Tanto en la tramitación presencial como por canal telemático, la documentación original puede ser solicitada cuando la administración lo considere necesario.

Bide presentzialetik zein elektronikotik justifikazioak izapidetzeari buruzko zehaztapenak eskura dira helbide elektroniko honetan: euskadi.net.

Las especificaciones sobre como tramitar las justificaciones, tanto por canal presencial como electrónico están disponibles en la siguiente sede electrónica de euskadi.net.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Ebazpen honek ez du amaitzen administrazio-bidea. Beraren aurka interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkez dezakete Bake eta Bizikidetzarako Idazkaritza Teknikoan, hilabeteko epean, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante la Secretaría Técnica para la Paz y la Convivencia, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean izango ditu ondorioak.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko urriaren 1.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de octubre de 2013.

Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendaria,

La Directora de Víctimas y Derechos Humanos,

MÓNICA HERNANDO PORRES.

MÓNICA HERNANDO PORRES.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común