Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

179. zk., 2013ko irailaren 19a, osteguna

N.º 179, jueves 19 de septiembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
3985
3985

AGINDUA, 2013ko irailaren 11koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Euskadiko Irakurketa Publikoko Lineako Sarean liburutegietako liburu-funtsak berritu edo/eta handitzeko diru-laguntzak emateko modua arautu eta horretarako deia egiten duena.

ORDEN de 11 de septiembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regula la concesión de Subvenciones para la dotación y/o renovación de fondos de bibliotecas integradas en la Red en Línea de Lectura Pública de Euskadi.

Euskadiko liburutegiei buruzko urriaren 26ko 11/2007 Legearen indarrez, Eusko Jaurlaritzan kulturaren alorreko eskumena duen sailari dagokio urtez urte bere aurrekontuetan funtsak handitzeko laguntza-programak ezartzea.

Por Ley 11/2007, de 26 de octubre, de Bibliotecas de Euskadi, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de cultura establecerá anualmente en sus presupuestos programas de ayudas para la dotación de fondos.

Era berean, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuaren arabera, Liburutegi Zerbitzuaren eskumena da Euskadiko Liburutegien Sistema Nazionalari dagozkion egitekoak garatu eta gauzatzea.

Asimismo, el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, determina que es competencia del Servicio de Bibliotecas desarrollar y acometer las funciones que correspondan al Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi.

Araudi horrekin bat, Eusko Jaurlaritzak, Euskadiko Irakurketa Sare Publikoaren barruan dauden liburutegietako titularrekin batera, bere gain hartu du liburutegi horiek funtsez hornitzeko ardura, betiere Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, erabiltzaileen beharrei behar bezala erantzuteko.

De conformidad con dicha normativa, el Gobierno Vasco hace suya, conjuntamente con los titulares de las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi, la responsabilidad de dotar de fondos a dichas bibliotecas, para que éstas puedan atender convenientemente las necesidades de sus usuarios dentro del ámbito de nuestra Comunidad Autónoma.

Ondorioz, hauxe

Por todo ello,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen bidez, udal liburutegi publikoen arloko eskumenak dituzten edo arlo horretako egitekoak esleituta dituzten udal eta toki-erakundeei 2013ko ekitaldian diru-laguntzak emateko modua arautzen da. Diru-laguntza horiek Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegien funtsak emateko eta/edo berritzeko izango dira.

La presente Orden regula, para el ejercicio 2013, la concesión de subvenciones para la dotación y/o renovación de fondos de bibliotecas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi a Ayuntamientos y Entidades Locales competentes o con funciones atribuidas en materia de bibliotecas públicas municipales.

Diru-laguntza horiek honako funts hauek erosteko diru-kopuruak izango dira:

Tales subvenciones, consistirán en cantidades en metálico para la adquisición de:

1.– Liburutegi sortu berrietarako diren dokumentu sortak.

1.– Lotes fundacionales para bibliotecas de nueva creación.

2.– Lehendik dauden liburutegietako funtsak berritzeko izenburuak.

2.– Títulos destinados a la renovación del fondo de las bibliotecas ya existentes.

Kasu bietan, diru-laguntzaren % 10, gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoan argitaratutako obrak erosteko erabili behar da nahitaez.

En ambos casos será preciso que un mínimo del 10% de la subvención deberá ser utilizado en la adquisición de obras editadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

2. artikulua.– Diru-baliabideak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

1.– Agindu honen bidez araututako diru-laguntzetarako 670.000.00 euro erabiliko dira gehienez.

1.– Las subvenciones reguladas en la presente Orden se otorgarán por un importe global máximo de 670.000,00 euros.

2.– Zenbateko globala honela banakatuko da:

2.– El importe global se desglosará de la siguiente manera:

a) 50.000.00 euro, gehienez, liburutegi sortu berrietarako diren dokumentu-sortetarako.

a) Un máximo de 50.000,00 euros para lotes fundacionales para bibliotecas de nueva creación.

b) 620.000.00 euro, lehendik dauden liburutegietako funtsak berritzeko.

b) 620.000,00 euros para la renovación de fondos de bibliotecas ya existentes.

3.– Liburutegi sortu berrietarako diren dokumentu sortarako zenbatekoa erabiltzen edo agortzen ez bada, diru hori edo soberakina lehendik dauden liburutegietako funtsak berritzeko erabiliko da.

3.– En el caso de no utilizarse la cantidad correspondiente a lotes fundacionales para bibliotecas de nueva creación, o de no agotarse, la cantidad destinada a ello o el excedente que resultase se destinará a incrementar la cantidad destinada a la renovación de fondos de bibliotecas ya existentes.

4.– Agindu honetara bideratutako diru-kopuruak handitu egin ahal izango dira aginduaren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera.

4.– Los recursos económicos destinados para la presente Orden podrán incrementarse conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional de la presente Orden.

3. artikulua.– Izapidetzea.

Artículo 3.– Tramitación.

1.- Erakunde interesdunek bitarteko elektronikoak bakarrik erabiliz egin beharko dituzte eskabideak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando exclusivamente medios electrónicos.

2.- Eskaerak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak nola izapidetu behar diren azaltzen dituzten argibideak euskadi.net-en honako helbide honetan daude ikusgai: https://www.euskadi.net/y22-izapide/eu/contenidos/ayuda_subvencion/13_llf/es_dirulag/dirulag.html

2.– Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la siguiente sede electrónica https://www.euskadi.net/y22-izapide/es/contenidos/ayuda_subvencion/13_llf/es_dirulag/dirulag.html

3.- Eskabidearen ondoko izapideak, bide elektronikoa erabiliz, hemen egin daitezke: https://www.euskadi.net/y22-izapide2/eu/contenidos/informacion/egoitza_nire_gestioak_laguntza/eu_egoitza/sede_mis_gestiones_ayuda.html

3.– Los trámites posteriores a la solicitud se realizan a través de http://www.euskadi.net/misgestiones

4. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 4.– Beneficiarios.

Agindu honetako laguntzak jaso ahal izango dituzte, batetik, liburutegi publikoen titularrak diren EAEko udalek, eta, bestetik, EAEko udal liburutegi publikoen arloko eskumenak dituzten edo arlo horretako egitekoak esleituta dituzten toki-erakundeek, baldin eta Euskadiko Irakurketa Publikoko On Line Sarearen barruan badaude, edo sare horretan sartzeko eskaera eginda badute.

Podrán acogerse a las ayudas establecidas en la presente Orden, los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi titulares de biblioteca/s pública/s y las Entidades Locales competentes o con funciones atribuidas en materia de bibliotecas públicas municipales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyas bibliotecas estén integradas, o hayan solicitado el ingreso, en la Red en Línea de Lectura Pública de Euskadi.

Ezingo dute diru-laguntzarik eskatu laguntza publikoak lortzeko zehapen administratibo edo penalik duten erakundeek, ezta ere horretarako gaitasuna kentzen dien legezko debekurik dutenek ere.

No podrán acceder a las ayudas las entidades sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o que se hallen incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

Halaber, ezingo dute agindu honetako diru-laguntzarik eskatu, kasuan kasuko zigorrak ezarritako epean, sexu-bereizkeria dela-eta zigor administratibo edo penalik duten pertsona juridikoek, ezta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen indarrez jarritako isunen ondorioz debekua dutenek ere.

Asimismo, no podrán concurrir a las ayudas reguladas en la presente Orden, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción, aquellas personas jurídicas sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni las sancionadas con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Eskakizun hauek ere nahitaez bete behar dira:

Son requisitos igualmente indispensables:

1.– Liburutegi sortu berrietarako dokumentu sortak erosteko diru-laguntzetarako:

1.– En los supuestos de concesión de subvenciones para la adquisición de lotes fundacionales para bibliotecas de nueva creación:

a) Lagundu nahi den liburutegiaren eragin-eremuko biztanleen kopurua (betiere, biztanleria entitate eskatzaileari dagokiona izango da) 3.000koa edo 3.000tik gorakoa izatea.

a) Que la población del área de influencia de la/s biblioteca/s para la/s que se solicita la subvención, siempre perteneciente a la entidad solicitante, sea igual o superior a 3.000 habitantes.

b) Entitate eskatzaileak 2013ko edo 2012ko aurrekontuetan diru-atal bat izatea liburutegi sortu berria(k) liburuz hornitzeko, edota 2013an diru-ekarpen hori egiteko konpromisoa hartzea. Gutxieneko kantitatea hauxe izango da: agindu honen A. eranskinaren arabera bere biztanle-taldeari dagokion kopuruaren adinakoa.

b) Que la entidad solicitante disponga para 2013, o haya dispuesto en 2012, de una partida de fondos propios para la dotación de fondos de la/s biblioteca/s de nueva creación hasta una cantidad mínima igual a la cuantía que según el anexo A le pueda llegar a corresponder a su grupo de población, o bien, que se comprometa a su aportación durante 2013.

c) Diru-laguntza jasoko du(t)en liburutegia(k) Irakurketaren Euskadiko Lineako Sare Publikoaren barruan sartuta egotea edo sartzea eskatu izana, eskabideak aurkezteko epea bukatzen denerako.

c) Que la/s biblioteca/s a la/s que ha/n de destinar la subvención se encuentre/n integrada/s, o que haya/n solicitado el ingreso, en la Red en Línea de Lectura Pública de Euskadi a la finalización de plazo para presentación de solicitudes.

d) Liburutegi horiek 2012ko urtarrilaren 1a eta agindu honetan eskabideak aurkezteko ezarritako azken egunaren artean sortuak izatea eta jardunean egotea, betiere Eusko Jaurlaritzaren eskutik helburu horretarako —hau da, liburutegi sortu berri(eta)rako dokumentu-sortak erosteko— inolako diru-laguntzarik jaso ez badute.

d) Que esta/s haya/n sido creada/s y sea/n operativa/s durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012, y la fecha límite que para la presentación de solicitudes que fija la presente Orden, siempre que no haya/n recibido del Gobierno Vasco subvención alguna para igual fin, es decir, para la adquisición de lote fundacional para la/s biblioteca/s en cuestión.

2.– Lehendik dauden liburutegietako funtsak berritzeko diru-laguntzetarako:

2.– En los supuestos de concesión de subvenciones para la renovación del fondo de bibliotecas ya existentes:

a) Entitate eskatzailearen 2013ko udal-aurrekontuetan diru-atal bat izatea bere liburutegiko funtsak berritzeko.

a) Que la entidad solicitante disponga de una cantidad de fondos propios en los presupuestos municipales de 2013 para dicho objeto.

b) Entitate eskatzaileak 2013ko aurrekontuetan diru-atal bat izatea liburutegia(n) funtsak berritzeko, edota 2013an diru-ekarpen hori egiteko konpromisoa hartzea. Gutxieneko kantitatea hauxe izango da: agindu honen A. eranskinaren arabera bere biztanle-taldeari dagokion kopuruaren adinakoa.

b) Que la entidad solicitante disponga para 2013 una partida de fondos propios para la renovación de fondos de la/s biblioteca/s hasta una cantidad mínima igual a la cuantía que según el anexo A le pueda llegar a corresponder a su grupo de población, o bien, que se comprometa a su aportación durante 2013.

c) Diru-laguntza jasoko duten liburutegiak Irakurketaren Euskadiko Lineako Sare Publikoaren barruan sartuta egotea edo sartzea eskatu izana.

c) Que la/s biblioteca/s a la/s que ha/n de destinar la subvención se encuentren integradas, o que hayan solicitado el ingreso, en la Red en Línea de Lectura Pública de Euskadi.

d) Eskaera aurkezten den egunean liburutegi hori(ek) jardunean egotea.

d) Que la/s citada/s biblioteca/s esté/n operativas a la fecha de presentación de la solicitud.

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorrak edo haren menpeko erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntzaren batzuk eman izana dela-eta, horiek itzultzeko edo zehatzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei laguntzak eman edo ordaindu ahal izateko.

La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a los beneficiarios de éstas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos, se halle todavía en tramitación.

5. artikulua.– Entitate eskatzaileen betebeharrak eta baldintzak egiaztatzea.

Artículo 5.– Acreditación de obligaciones y requisitos de la entidad solicitante:

1.- Erakunde eskatzaileak baimena eman ahal izango du laguntzak kudeatzen dituen organoak gainerako datu edo dokumentuak eskuratu edo egiaztatu ditzan, administrazio publikoak egiaztapen, kontrol eta ikuskaritzaren alorrean dituen eskumenen kalterik gabe.

1.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la entidad solicitante de la ayuda consienta expresamente que datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

2.- Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Ogasunaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.6 artikulu-zatiaren aldaketa aplikatuz, eskabidean sartuko den erantzukizunpeko aitorpen baben bidez, betebehar hauek egiaztatuko dira:

2.– En aplicación del artículo 50.6 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda del País Vasco, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán, las siguientes obligaciones:

● Beste edozein administraziok edo erakundek –publikoa zein pribatua izan– helburu berarako ematen dituen diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo bestelako baliabideak eskatuz gero –eta, hala badagokio, eskuratuz gero–, horren berri ematea.

● Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

● Erakunde eskatzaileak ez izatea zigor administratibo edo penalik laguntza publikoak lortzeko, ezta ere horretarako gaitasuna kentzen dion legezko debekurik.

● No hallarse la entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

● Erakundeak ez izatea zigor administratibo edo penalik sexu-bereizkeria dela-eta, eta ez egotea zigortuta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen araberako debekuarekin.

● No estar sancionado administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni las sancionadas con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

● Erakunde eskatzaileak eskabidean eta dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak direla adieraztea, eta laguntza hauen onuradun izateko indarrean den araudian ezarritako betekizunak betetzen dituela adieraztea.

● Así mismo, la entidad solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de estas ayudas.

6. artikulua.– Eskabideak eta formularioak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes y formularios.

a) Deialdi honetarako eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

a) El plazo de presentación de las solicitudes al amparo de la presente Orden será de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

b) Eskaerak bide elektronikoak erabiliz aurkeztuko dira, agindu honen 3. artikuluan adierazitako https://www.euskadi.net/y22-izapide2/eu/contenidos/informacion/egoitza_nire_gestioak_laguntza/eu_egoitza/sede_mis_gestiones_ayuda.html egoitza elektronikoan.

b) Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la siguiente http://www.euskadi.net/misgestiones sede electrónica indicada en el artículo 3 de esta Orden.

Erakunde eskatzaileek nahi duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dute eskaera, bai eta atxikitako dokumentazioa ere. Halaber, erakunde eskatzaileak aukeratzen duen hizkuntza hori erabiliko da prozedura osoan, Euskararen Erabilera Normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legeko 5.2.a) eta 6.1 artikuluek xedatzen duten moduan.

Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera.

7. artikulua.– Eskaerarekin batera aurkeztu behar diren agiriak.

Artículo 7.– Documentación a presentar junto con la solicitud.

Eskabidea legez eratuta dauden udal entitate eskudunek edo udal liburutegi publikoen alorrean zereginak esleituta dituzten entitateek egiten dutenean, agirien bidez egiaztatu beharko dute beren helburuen artean liburutegi-zerbitzu publikoa elkarrekin kudeatzea dagoela.

Cuando la solicitud la realicen entidades municipales legalmente constituidas competentes o con funciones atribuidas en materia de bibliotecas públicas municipales deberá adjuntarse documentación acreditativa de que en su objeto se engloba la gestión común de la competencia o del servicio de biblioteca pública.

Ez da erantsiko agiri hori, baldin eta Eusko Jaurlaritzan badago.

No se adjuntará dicho documento en caso de que esté en poder del Gobierno Vasco.

8. artikulua.– Diru-laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 8.– Órgano de gestión de las ayudas.

Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio agindu honen bidez araututako diru-laguntzak kudeatzeko egin beharrekoak egitea.

Corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente convocatoria.

9. artikulua.– Akatsak zuzentzea.

Artículo 9.– Subsanación de defectos.

Ikusten bada eskabidea onartzeko eskatzen den dokumentazioan zerbait falta dela edo forma-akatsak daudela edo balorazioa egiteko aurkeztu diren dokumentuetan akatsak daudela, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari akatsa zuzentzeko edo aurkeztu beharreko agiriak aurkezteko. Era berean, ohartarazi egingo zaio ezen, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez, edo dagokion izapidea egiteko eskubidea galduko duela.

En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquéllos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

10. artikulua.– Eskabideen ebaluazioa.

Artículo 10.– Evaluación de solicitudes.

Kultura Ondarearen Zuzendaritzari dagokio aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzea. Era berean, zuzendaritza horrek osatuko du ebazpen-proposamena eta, ondoren, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeari igorriko. Bertan azalduko dira, hala badagokio, erakunde onuradun bakoitzari egokitutako diru-kopurua eta emandako diru-laguntzak modu egokian erabiliko direla ziurtatzeko beharrekozkotzat jotzen diren baldintza guztiak.

Corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural el examen y evaluación de las solicitudes presentadas, así como la elaboración y elevación al Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes de la propuesta de resolución correspondiente, la cual, en su caso, contendrá la cuantía de subvención por entidad beneficiaria, así como cuantas condiciones se estimen necesarias en Orden a garantizar el correcto destino de las subvenciones concedidas.

11. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa zehazteko prozesua eta diru-laguntzen zenbatekoaren mugak.

Artículo 11.– Proceso de determinación del importe de las subvenciones y límites de la cuantía de las mismas.

1.– Agindu honen 2. artikuluan aipatzen den laguntza-lerro bakoitzari dagokion diru-zuzkidura banatu egingo da laguntzak eskuratzeko ezarritako eskakizun eta baldintza guztiak betetzen dituzten entitate eskatzaile guztien artean.

1.– La respectiva dotación económica de cada línea de ayuda contemplada en el artículo 2 de la presente Orden se repartirá entre todas las entidades solicitantes que cumplan los requisitos y condiciones establecidas para el acceso a las ayudas.

2.– Sortu berriak diren liburutegien funts-loteei dagokien lerroan hasiko da banaketa, eta A eranskinean azaltzen diren zenbatekoak esleituko dira, biztanleria-irizpideekin landutako taldeen inguruan ezarri bezala. Horrela kalkulatutako kopuruak estaltzeko nahikoa baldin bada 2.2.a letran adierazitako zuzkidura –edo xedapen gehigarriak ahalbidetzen duen igoeraren ondorio dena–, laguntzak zenbateko horien arabera esleituko dira, eta geratzen den soberakina, horrelakorik badago, bibliografia-funtsak berritzeko lerroaren zuzkidurari gehituko zaio.

2.– El reparto se iniciará en la línea correspondiente a los lotes fundacionales para bibliotecas de nueva creación, asignándose las cuantías que, establecidas en relación con grupos elaborados con criterios poblacionales, se recogen en el anexo A. En el supuesto, que la dotación expresada en el artículo 2.2.a) o la resultante del incremento que posibilita la Disposición Adicional- alcanzase para dar cobertura a las cuantías así calculadas, las ayudas se adjudicarán por dichos importes, y el excedente resultante, si lo hubiere, pasará a engrosar la dotación de la línea correspondiente a la renovación de fondos bibliográficos.

Kalkulatutako kopuruen batura orokorrak banatzeko dagoen zuzkidura gainditzen duen kasuan, kopuru horien zenbatekoa proportzionalki murriztuko da, laguntzen bolumen osoak zuzkidura horrekin bat egin arte.

En el caso de que la suma global de las cantidades calculadas rebasase la dotación objeto de reparto, se procederá a reducir proporcionalmente el importe de aquéllas hasta hacer coincidir el volumen total de las ayudas con dicha dotación.

3.– Jarraian, bibliografia-funtsak berritzera bideratutako diru-laguntzen lerroari dagokion zuzkidura banatuko da –hasiera batean 2.2.b letran ezarritakoa edo aurreko atalean eta xedapen gehigarrian xedatutako igoeraren ondorio dena–, B eranskinean ezarritakoaren arabera, eta, gainera, kontuan izango da diru-laguntza gisa jasoko den kopuruak ezingo duela inoiz gainditu onuradunek berek xede bererako jarritako kopurua, eta 150.000,00 euro ere ez. Hori dela eta, kasuren batean, adierazitako mugak gainditu egiten badira B eranskinean ezarritako parametroen arabera kalkulatutako hasierako kopuruarekin, kopuru hori murriztu egingo da adierazitako mugetaraino.

3.– A continuación se procederá a distribuir la dotación correspondiente a la línea de subvenciones dirigidas a la renovación de fondos bibliográficos –la inicialmente establecida en el artículo 2.2.b) o la que resulte del incremento previsto en el apartado anterior y en la Disposición Adicional- de acuerdo con la establecido en el anexo B, teniendo además en cuenta que la cantidad a recibir como subvención no podrá superar nunca a la que los propios beneficiarios aporten para igual fin, ni los 150.000,00 euros, por lo que en caso de que en algún supuesto la cuantía inicialmente calculadas bajo los parámetros prevenidos en el anexo B superase los límites indicados se reduciría la misma hasta los expresados límites.

Murrizketen ondorio den soberakinaren kopuru orokorra murrizketen eragin ez dieten gainerako eskaeren artean banatuko da, B eranskinean ezarritako parametroak aplikatuz, eta ateratzen diren kopuruak aurretik lortutakoei gehituko zaizkie. Soberakinak banatzeko eragiketa hori behar adina aldiz egingo da, zuzkidura agortu arte, hala dagokionean, edo horrela zehaztutako diru-laguntza guztien zenbatekoak baimendutako gehienekoetara iritsi arte.

La cantidad global sobrante resultante de las reducciones se distribuirá entre las restantes solicitudes no afectadas por las mismas, aplicando los parámetros establecidos en el anexo B, y sumándose las cantidades resultantes a las obtenidas previamente. Esta operación de distribución de sobrantes se efectuará tantas veces como sea necesario hasta agotar la dotación en su caso, o hasta que los importes de todas las subvenciones así determinados alcancen máximos permitidos.

12. artikulua.– Bateragarritasunak.

Artículo 12.– Compatibilidades.

Deialdi honetan aurreikusitako diru-laguntzak eta beste edozein erakunde publikok edo pribatuk emandako diru-laguntzak, laguntzak, diru-sarrerak edo baliabideak batera erabili daitezke helburu berbererako, betiere gain-finantzaketarik gertatzen ez bada. Gain-finantzaketarik badago, diru laguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion gehienezko mugaraino.

Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse ésta, se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

13. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazpena eta jakinarazpena emateko epeak, jakinarazteko modua eta publizitate-prozedura.

Artículo 13.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Deialdian aurkeztutako eskaerak, 2. artikuluan ezartzen diren laguntzen lerro bakoitzean, dagokion prozeduraren bitartez bideratuko dira. Lerro bakoitzaren ebazpena ematea Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordeari dagokio, Kultura Ondarearen Zuzendaritzak proposatuta, eta interesdunek planteatutako gai guztien inguruko erabakiak emango dira.

1.– Las solicitudes presentadas en la convocatoria se tramitarán, en cada línea de ayudas contempladas en el artículo 2, a través del correspondiente procedimiento de que se trate cuya respectiva resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas, corresponde, a propuesta de la Dirección de Patrimonio Cultural, al Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes.

2.– Esleipen-prozedura bakoitzean hartzen den ebazpenean zehaztuko da eskatutako diru laguntzak emango diren eta hala dagokionean ukatuko diren. Emango diren diru-laguntzen kasuan entitate onuradunen izen soziala eta emandako diru-laguntzaren zenbatekoa adieraziko dira. Ukatutakoen kasuan, eskatzaileen izena edo izen soziala eta ukoa arrazoitzen duten zergatiak azalduko dira.

2.– La resolución que se adopte en cada procedimiento de adjudicación determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, el nombre o denominación social de las entidades beneficiarias y la cuantía de la subvención concedida. En el caso de las denegadas recogerá en nombre o denominación social de los solicitantes, y los motivos que fundamenten la denegación.

Aurreko paragrafoko ebazpenak ez du administrazio-bidea amaitzen, beraz, haren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko diote erakunde interesdunek Hezkuntza Sailari jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita hilabeteko epean, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. eta 115. artikuluek ezartzen dutenaren arabera.

3.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma las entidades interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejería de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren bitartez jakinaraziko zaie entitate interesdunei.

4.– La Resolución que se adopte será modificada a las entidades interesadas mediante su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

5.– Prozedura ebazteko eta ebatzitakoa interesdunei jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da, agindu hau argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Epe hori igaro eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian ebazpenik argitaratu ez bada, interesdunek ulertuko dute haien laguntza-eskaera ezetsi dela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikulu-zatian ezarritakoaren ondorioetarako.

5.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a las personas interesadas será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el indicado Boletín Oficial, transcurrido el cual sin haberse publicado resolución alguna, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

14. artikulua.– Diru-laguntza jasotzen duten erakundeen betebeharrak.

Artículo 14.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Agindu honetan ezarritakoaren arabera araututako diru-laguntzak jasotzen dituzten entitateek honako betebehar hauek izango dituzte:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas por la presente Orden, deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones:

a) Emandako dirulaguntza onartzea. Alde horretatik, diru-laguntza eman zaiela aditzera ematen duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean ez badiote diru-laguntzari espresuki uko egiten, onartu egin dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención las entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

b) Diru-laguntza ematea arrazoitzen duen jarduera egitea edo diru-laguntza ematea arrazoitzen duen egoeran egotea.

b) Realizar la actividad o encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención.

c) Betebeharrak eta baldintzak betetzen dituela egiaztatu behar du erakunde laguntza emailearen aurrean, eta bai laguntzaren xedea den jarduera egin dela ere.

c) Justificar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

d) Laguntzak ematen dituen erakundearen egiaztatze-jarduketei men egitea. Halaber, men egitea Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura jasotako laguntzak eta diru-laguntzak Kontrol Ekonomikoko Bulegoari dagozkion kontrol-jarduketei, bai eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren araudi espezifikoan aurreikusitakoei ere.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad concedente, y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas y subvenciones percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

e) Laguntza ematen duen entitateari xede bera duten eta bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuetatik jasotako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea.

e) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

f) Aurkeztutako egitasmoan esleipena egiterakoan kontuan izandako gorabehera objektibo edo subjektiboen artean aldaketarik egonez gero, horren berri ematea laguntza ematen duen entitateari.

f) Comunicar a la entidad concedente la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

g) Sexismorik gabeko hizkera erabiltzea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak agintzen duenari jarraituz. Gizon eta emakumeen rolei dagokienez, erabilera estereotipatuak ez direla erabiliko bermatuko da.

g) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, no utilizarán lenguaje sexista. En cuanto a los roles de hombres y mujeres, garantizarán que no haya usos estereotipados.

h) Diru-laguntza agindutako helburu zehatzerako erabiltzea.

h) Utilizar la subvención para el objeto para el que ha sido concedida.

i) Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eta Kultura Sailak –beren zereginetan dihardutela– deialdi honen bidez jasotako diru-laguntzei buruz eskatutako informazioa ematea.

i) Facilitar a la Oficina de Control Económico, al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y al Departamento de Cultura la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

j) Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartutako Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategineko 50.2 artikulu-zatian ezarritako beste edozein betebehar.

j) En general cualquier otra obligación contenida en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda del País Vasco, aprobada mediante el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

k) Laguntza hauek jasotzen dituen onuraduna behartuta dago liburutegi informatizatuetako katalogoak Kultura Sailaren esku jartzera, Euskadiko Katalogo Kolektiboan (Bilgunea) sar daitezen eta, horrela, herritarrek bertan eskuragarri dauden funtsen berri izan dezaten.

k) La condición de beneficiarios de estas ayudas supone la asunción de la obligación de poner a disposición del Departamento de Cultura el catálogo de las bibliotecas informatizadas a efectos de su inclusión en el Catálogo Colectivo de Euskadi (Bilgunea) para información a la ciudadanía de los fondos disponibles en las mismas.

15. artikulua.– Justifikazioa, kitapena eta ordainketa.

Artículo 15.– Justificación, liquidación y pago.

1.– 2013ko abenduaren 31 baino lehen zuritu behar da diru-laguntza agiri bidez.

1.– La justificación documental de la subvención deberá realizarse antes del 31 de diciembre del 2013.

2.– Diru-laguntza agiri bidez zuritzeko, kontu-hartzailearen edo idazkari/kontu-hartzailearen Zuribide Ziurtagiria aurkeztu behar da, eta webgune honetan dago: https://www.euskadi.net/y22-izapide2/eu/contenidos/informacion/egoitza_nire_gestioak_laguntza/eu_egoitza/sede_mis_gestiones_ayuda.html. Egindako gastua eta xede bererako beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuen zerrenda adieraziko da, horrelakorik badago.

2.– La justificación documental requerirá la aportación del documento Certificación de Justificación del Interventor/a o Secretario/a-Interventor/a, que se encuentra en http://www.euskadi.net/misgestiones, con el gasto realizado y relación de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos con el mismo fin si las hubiere.

3.– Justifikatzeko gastuak honako bi kontzeptu hauen baturak emandakoa izan behar du, gutxienez: azkenean esleitutako diru-laguntza eta onuradunak jarri beharreko gutxieneko ekarpena. Diru-laguntza justifikatzeko eta likidatzeko dokumentazioan ikusten bada baldintza hori ez dela betetzen, diru-laguntza murriztuko da behar den heineraino.

3.– El gasto a justificar, deberá ser como mínimo igual a la cantidad que se obtenga de sumar la de la subvención finalmente concedida, y la señalada como aportación mínima a realizar por parte del beneficiario. De observarse en la documentación aportada para la justificación y liquidación de la subvención que tal condición no se cumple, se procederá a la minoración de la subvención, fijándose la cuantía definitiva de la misma en la cantidad que proceda.

16. artikulua.– Baldintzak ez betetzea.

Artículo 16.– Supuestos de incumplimiento.

Hauek izango dira ez-betetzeak:

Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako diru-laguntza osoa edo zati bat agindu honetan adierazitako jarduerez bestelakoetan erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de la subvención percibida a actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan edo laguntza emateko ebazpenean adierazitako betebeharrak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución concedente.

c) Diru-laguntzaren likidazioa egiteko ebazpenean –hala badagokio– adierazitako zenbatekoa epearen barruan ez itzultzea.

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la resolución de liquidación de la subvención en el plazo para ello establecido.

d) Xedapen orokorretan nahitaez bete beharrekotzat jotako beste edozer ez betetzea.

d) El no cumplimiento de cualquier otra obligación que se halle establecida con carácter general por otra disposición.

Ez-betetzeren bat gertatuz gero, jasotako zenbatekoak eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio, betiere, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren arabera (1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena; 698/1991 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horien itzulketei buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena).

La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre por el que se regula el régimen general de garantías y reintegro de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Agindu honetako 2. artikuluan adierazitako diru-kopuruak handitu ahal izango dira, baldin eta aurrekontuak agortu gabe geratu badira Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren beste laguntza-programa batzuk exekutatu ondoren edota indarreko legeriaren arabera egindako aurrekontu aldaketen ondoren.

Los importes consignados en el artículo 2 de la presente Orden podrán verse incrementados en caso de que existan disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura o de modificaciones presupuestarias que puedan aprobarse de conformidad con la legislación vigente.

Gehikuntza hori gertatuz gero, aldaketa diru-laguntzak ebatzi baino lehen egin behar da, eta horren berri Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen ebazpen baten bitartez emango da.

En el supuesto de que se produzca dicho incremento, que habrá de tener lugar con carácter previo a la resolución de procedimiento de concesión de las subvenciones, se dará publicidad de tal circunstancia mediante resolución del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek administrazio-bidea amaitzen du. Beraz, bere aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuari hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, edo bestela administrazioarekiko auzi errekurtsoa Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko jurisdikzio horretako salan bi hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los/las interesados/as interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean sortuko ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko irailaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de septiembre de 2013

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

A ERANSKINA
ANEXO A
LIBURUTEGI SORTU BERRIETARAKO DOKUMENTU-SORTAK ESKURATZEKO DIRU-LAGUNTZAREN ZENBATEKOA FINKATZEKO IRIZPIDEAK
FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DE SUBVENCIÓN EN CONCEPTO DE LOTE FUNDACIONAL PARA BIBLIOTECAS DE NUEVA CREACIÓN

Kontzeptu horretarako diru-laguntzaren zenbatekoa biztanleria-irizpideekin ezartzen da. Horretarako, finkatutako mugen arteko biztanleria duten taldeak sortzen dira, eta jasoko duten kopurua esleitzen zaie.

La cuantía de la subvención para este concepto, se establece con criterios poblacionales. Para ello, se crean grupos con poblaciones comprendidas entre los límites que se establecen, y se les asigna la cantidad a recibir.

Biztanleen kopuruan ez dira zergatik sartu behar entitate onuraduneko biztanle guztiak, baizik eta diruz lagundu nahi den liburutegiaren eragin-eremuko biztanleak.

El número de habitantes no hace referencia necesariamente al total de la población de la entidad beneficiaria, sino a los habitantes de la misma que puedan incluirse en el área de influencia de la/s biblioteca/s para la/s que se solicita la subvención.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Onuradun bakoitzari dagozkion kopuru guztien batura 2. artikuluko a) letran ezarritakoa baino handiagoa bada, proportzionalki murriztuko dira, baturak funts-loteetarako bideratutako kopuruarekin bat egin arte.

Si la suma de todas las cantidades correspondientes a cada beneficiario es superior a lo establecido en el apartado a) del artículo 2, se procederá a minorarlas proporcionalmente hasta que la suma coincida con la cantidad destinada para los lotes fundacionales.

B ERANSKINA
ANEXO B
FUNTSAK BERRITZEKO DIRU-LAGUNTZAREN ZENBATEKOA FINKATZEKO FORMULA ETA KOEFIZIENTEAK
FÓRMULA Y COEFICIENTES PARA LA FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN PARA RENOVACIÓN DE FONDOS

Agindu honetarako finkatu den diru-kopurua (aginduko guztirakoari liburutegi berrietarako funtsak eskuratzeko kopurua kenduta ateratzen dena) ondoko formularen arabera banatuko da onuradunen artean, 12.1 artikuluan xedatutakoa ezertan ere urratu gabe.

La cantidad a repartir por este concepto, será la asignada para esta Orden menos la utilizada para la dotación de fondos de las bibliotecas de nueva creación (lotes fundacionales), y se distribuirá entre los beneficiarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12.1, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Diru-laguntza= DK * B

Subvención = DK * B

FORMULAREN FAKTOREAK:

FACTORES DE LA FÓRMULA:

1.– DK: Agindura bideratutako diru-baliabideak, funts-loteetara bideratutakoak kenduta, sortu berri den liburutegirik badago.

1.– DK: Recursos económicos destinados a la Orden, una vez restados los destinados a Lotes Fundacionales, en el caso que hubiera bibliotecas de nueva creación.

2.– B, Onuradunaren Balioa, P eta IZ faktoreen biderkadura da.

2.– B, Valor Beneficiario, es el producto de los factores P e IZ.

a) Populazio homologatua (P)

a) Población homologada (P)

Herri guztiak biztanle-kopuruaren arabera sailkatu ditugu eta herrien P balore homologatua lortu dugu, sailkapen honen arabera:

Para ello todas las poblaciones se clasifican por número de habitantes obteniendo el valor homologado de población P, de acuerdo con la siguiente escala:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Adibideak: 3.248 biztanledun udalerri bat 4.000 dituenarekin parekatuko da, eta 54.949 biztanledun beste bat, 60.000 dituenarekin.

Ejemplos: un municipio con una población de 3.248 habitantes se equipararía a 4.000, y otro con 54.949 a 60.000.

b) Indize zuzentzailea (IZ)

b) Índice corrector (IZ)

Honako koefiziente zuzentzailea ezarriko da:

Se aplica el coeficiente corrector que se determina a continuación:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3.– BB: Onuradun guztien B balioen batura.

3.– BB: Suma de los valores B de todos los beneficiarios.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común