Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

174. zk., 2013ko irailaren 12a, osteguna

N.º 174, jueves 12 de septiembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
3906
3906

AGINDUA, 2013ko irailaren 11koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, haurren eta gazteen artean irakurzaletasuna sustatzeko eta Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegi publikoetako zerbitzuen erabilera bultzatzeko jardueretarako diru-laguntzak arautzen dituena eta horiek emateko deialdia egiten duena.

ORDEN del 11 de septiembre de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regula y se convoca la concesión de subvenciones para actividades destinadas a la promoción entre niños y niñas, y jóvenes, de la lectura y del uso de los servicios de sus bibliotecas públicas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi.

Euskadiko Liburutegiei buruzko urriaren 26ko 11/2007 Legearen bidez, Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarea sortu zen. Sare horren funtzioetako bat liburutegientzako laguntza-programak eta zerbitzuak ezartzea da, bereziki informatika-sareak antolatzeko, irakurzaletasuna eta liburutegien erabilera sustatzeko kanpainak egiteko, funtsak eskuratzeko, eta beste helburu batzuetarako.

Por Ley 11/2007, de 26 de octubre, de Bibliotecas de Euskadi, se crea la Red de Lectura Pública de Euskadi, a la que corresponde, entre otras funciones, el establecimiento de programas de ayudas y servicios a las Bibliotecas, principalmente para la organización de redes informáticas, campañas de fomento de la lectura y uso de las bibliotecas y dotación de fondos, o de otra naturaleza.

Bestalde, apirilaren 9ko 193/2013 Dekretuak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituenak, zera xedatzen du: Liburutegi Zerbitzuaren ardura izango dela Euskadiko liburutegien sistemari dagozkion plangintza-, funtzionamendu- eta koordinazio-funtzioak garatu eta gauzatzea, bai eta irakurzaletasuna sustatzeko neurriak diseinatzea ere.

Por otra parte, el Decreto 193/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, determina que es competencia del Servicio de Bibliotecas desarrollar y acometer las funciones para la planificación, funcionamiento y coordinación del sistema bibliotecario de Euskadi, así como el diseño de las medidas de promoción de la lectura.

Hori horrela, eta irakurzaletasuna eta liburutegiak erabiltzeko ohitura haurtzaroan eta gaztaroan erraztasun handiagoz eskuratzen direla sinetsita, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak lehentasunezkotzat jotzen du biztanle horien beharrak asetzea.

Es este sentido, y en el convencimiento de que la afición a los libros y el hábito de utilizar las bibliotecas se adquieren más fácilmente durante la infancia y la juventud, el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura considera prioritario atender especialmente las necesidades de este tipo de población.

Horrenbestez,

En su virtud,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Deialdiaren xedea.

Artículo 1.– Objeto de la convocatoria.

Agindu honen bitartez, EAEko udalei eta udal-liburutegi publikoen arloko eskumenak dituzten edo horretarako funtzioak esleituta dituzten tokiko erakundeei diru-laguntzak emateko modua arautzen da, eta laguntza horietarako deia egiten, 2013ko ekitaldirako. Diru-laguntza horiek haurren eta gazteen artean irakurzaletasuna bultzatzeko eta Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegi publikoetako zerbitzuen erabilera sustatzeko xedea duten jardueretara bideratuko dira.

La presente Orden regula, para el ejercicio 2013, la concesión de subvenciones a ayuntamientos y a entidades locales competentes o con funciones atribuidas en materia de bibliotecas públicas municipales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, para actividades destinadas a la promoción entre niños y niñas, y jóvenes, de la lectura y del uso de los servicios de sus bibliotecas públicas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi.

2. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 2.– Recursos económicos.

Agindu honetan araututako diru-laguntzetara gehienez ere 208.000 euro bideratuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko indarreko aurrekontu orokorretatik.

Las subvenciones reguladas en la presente Orden se otorgarán por un importe global máximo de 208.000 euros, con cargo a los Presupuestos Generales en vigor de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Nolanahi ere, zenbateko hori handitu egin ahal izango da, agindu honen xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraiki.

Dicha cantidad podrá incrementarse conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional de la presente Orden.

3. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 3.– Beneficiarios.

Agindu honetan xedatutako laguntzak jaso ahal izango dituzte, batetik, liburutegi publikoen titularrak diren EAEko udalek eta, bestetik, EAEko udal-liburutegi publikoen arloko funtzioak dituzten edo arlo horretako funtzioak esleituta dituzten tokiko erakunde eskudunek, baldin eta liburutegiok Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen barruan badaude edo bertara sartzeko eskaera egin badute, eskaerak aurkezteko epea amaitu aurretik.

Podrán acogerse a las ayudas establecidas en la presente Orden, los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi titulares de biblioteca/s pública/s y las Entidades Locales competentes o con funciones atribuidas en materia de bibliotecas públicas municipales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, cuyas bibliotecas estén integradas o hayan realizado solicitud de ingreso en la Red en Línea de Lectura Pública de Euskadi, antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Ezingo dute diru-laguntzarik eskuratu diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzea eragozten duen zigor- edo administrazio-zehapena jaso duten erakundeek eta horretarako gaitasunik gabe uzten dituen legezko debekua dutenek.

No podrán acceder a las ayudas las entidades sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o que se hallen incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

Era berean, ezingo dira agindu honetan araututako diru-laguntzetara aurkeztu, dagokion zehapenak ezarritako epean, sexuagatiko diskriminazioa dela-eta zigor- edo administrazio-zehapen bat duten pertsona fisikoak edo juridikoak, ez eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea dela bide debeku horrekin zehatutakoak ere.

Igualmente, no podrán concurrir a las ayudas reguladas en la presente Orden, durante el periodo que establezca la correspondiente sanción, aquellas personas físicas o jurídicas sancionadas administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni las sancionadas con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo erakunde autonomiadunek ezaugarri bereko beste laguntza edo diru-laguntzaren batzuk eman izana dela-eta horiek itzultzeko edo zigortzeko prozesuren bat oraindik ere izapidetzen ari bada, prozesu hori amaitu egin beharko da onuradunei diru-laguntzak edo laguntzak eman eta ordaindu ahal izateko.

La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a los beneficiarios de éstas quedarán condicionados a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

4. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 4.– Tramitación electrónica.

1.– Interesa duten erakundeek soilik bitarteko elektronikoak erabiliz eskatu, kontsultatu eta egin beharko dituzte prozedura honen izapide guztiak.

1.– Las entidades interesadas deberán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento utilizando exclusivamente medios electrónicos.

2.– Izapidetze elektronikoa honako xedapen hauetan araututa dago: Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan, apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzkoa), eta Informatika eta Telekomunikazioen zuzendariaren 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenean, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa (PLATEA) ezartzen duenean.

2.– La tramitación electrónica está regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica, el Decreto 72/2008, de 29 de abril, de creación, organización y funcionamiento de los registros de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración -PLATEA-.

3.– Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak izapidetzeko moduari buruzko argibideak egoitza elektroniko honetan daude eskuragarri: https://www.euskadi.net/y22-home/eu.

3.– Las especificaciones de cómo tramitar las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la siguiente sede electrónica: https://www.euskadi.net/y22-home/es

Eskabidea aurkeztu osteko izapideak web-gune honen bidez egingo dira: http://www.http://www.euskadi.net/misgestiones

Los trámites posteriores a la solicitud, se realizan a través de http://www.http://www.euskadi.net/misgestiones

5. artikulua.– Erakunde eskatzaileen eta/edo onuradunen eskakizunak (eta betebeharrak).

Artículo 5.– Requisitos (y obligaciones) de las entidades solicitantes y/o beneficiarias.

1.– Eskagarria den daitekeen edozer betebehar, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren 50.2 lerrokadan aurreikusitakoari jarraikiz.

1.– Cualquier obligación exigible, conforme a lo previsto en el párrafo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Ogasun eta Finantza Saileko Hirugarrenen Erregistroan alta emanda egotea (erakunde onuradunen kasuan).

2.– Estar dado de alta en el Registro de Terceros del Departamento de Hacienda y Finanzas (para las entidades beneficiarias).

3.– Legearen arabera osatuta egotea eta egoki diren administrazio-erregistro edo -erroldetan behar bezala izena emanda egotea.

3.– Estar legalmente constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente o los correspondientes registros o censos administrativos.

6. artikulua.– Diruz lagun daitezkeen jarduerak.

Artículo 6.– Actividades subvencionables.

Diruz lagundu ahal izango dira haurren eta gazteen artean irakurzaletasuna sustatzeko eta udal-liburutegietako zerbitzuen erabilera bultzatzeko helburua duten jarduera guztiak, 2013ko ekitaldiaren barruan egiten direnean.

Serán susceptibles de ser subvencionadas todas aquellas actividades que se realicen durante el ejercicio 2013, y que tengan por objeto el fomento entre niños y niñas, y jóvenes, de la lectura y del uso de los servicios de las bibliotecas municipales.

Ondorio horietarako, honako hauek hartuko dira, besteak beste, diruz lagun daitezkeen jarduera gisa:

A dichos efectos se entenderán, entre otras, como actividades subvencionables:

a) Profesionalen trebakuntza bereziari begira egindako jarduerak. Ez da diru-laguntzarik emango joan-etorri eta mantenu-gastuetarako, ezta jarduera horietan parte hartzearen ondorioz sortzen diren bestelako gastuetarako.

a) Las dirigidas a la formación específica de profesionales, no siendo objeto de subvención los gastos de desplazamiento, manutención y demás dietas derivadas de la participación en estas actividades.

b) Haur eta/edo gazteentzako irakurketa-jarduera osagarriak (ipuinaren ordua, irakurketa tailerrak, etab.).

b) Actividades de lectura infantil y/o juvenil complementarias (hora del cuento, talleres de lectura, etc.).

c) Haur eta/edo gazteentzako liburuen erakusketa bibliografikoak, solasaldiak, eta abar antolatzea.

c) Organización de exposiciones bibliográficas del libro infantil y/o juvenil, coloquios, etc.

d) Haur eta/edo gazteentzako literatura-lehiaketak antolatzea.

d) Organización de concursos de literatura infantil y/o juvenil.

e) Haurrak eta helduak liburu eta liburutegietara hurbiltzeko kanpainak.

e) Campañas de atracción de niños y niñas, y de jóvenes, al libro y a las bibliotecas.

Ez da emango diru-laguntzarik material bibliografikoa erosteko, salbu eta material hori beharrezkoa bada agindu honetan aipatzen diren helburuekin bat datozen jarduera zehatzak gauzatzeko.

Se excluye expresamente la compra de material bibliográfico que no sea necesario para el desarrollo de actividades concretas a desarrollar dentro de los objetivos a los que hace referencia la presente Orden.

Emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna bermatzen ez duten jarduerek ez dute diru-laguntzarik jasoko.

No podrán acogerse a estas subvenciones aquellas actividades que no garanticen la igualdad entre hombres y mujeres.

7. artikulua.– Erakunde eskatzaileen eskakizunak egiaztatzea.

Artículo 7.– Acreditación de los requisitos de las entidades solicitantes.

1.– Eskatzaileak baimena eman ahal izango du laguntzak kudeatzen dituen organoak gainerako datu edo dokumentuak eskura edo egiazta ditzan; betiere, Herri Administrazioak egiaztapen, kontrol eta ikuskaritzaren alorrean dituen ahalmenei kalterik egin gabe.

1.– Las solicitudes incluirán la posibilidad de que la entidad solicitante de la ayuda consienta expresamente que datos o documentos sean obtenidos o verificados por el órgano gestor, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene atribuidas la Administración Pública.

2.– Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren aldaketa aplikatuz (horren bidez, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen da), honako betebehar hauek erantzukizunpeko adierazpen baten bidez egiaztatuko dira, eskabide normalizatuan:

2.– En aplicación de la modificación Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, mediante una declaración responsable, se acreditarán en la instancia normalizada de solicitud las siguientes obligaciones:

a) Xede bera duten eta bestelako administrazio edo erakunde publiko zein pribatuei eskatutako eta, hala badagokio, haietatik jasotako diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideen berri ematea.

a) Comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

b) Pertsona edo erakunde eskatzaileak zigor- edo administrazio-bidetik laguntza edo diru laguntza publikoak jasotzeko zigorrik ez izatea, ezta horretarako ezgaitzen duen inolako legezko debekurik ere.

b) No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello.

c) Pertsona edo erakunde eskatzailea sexuagatiko diskriminazioa dela-eta zigor- edo administrazio bidean zehatuta ez egotea, eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen araberako debekuagatik zigortuta ez egotea.

c) No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni la sancionada con esta prohibición en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

d) Eskabidean eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak egiazkoak direla adieraztea, eta diru-laguntza jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako eskakizunak betetzen dituela.

d) Así mismo, la persona solicitante deberá manifestar que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de estas ayudas.

Gainerako eskakizunak egiaztatzeko modua aurrez aipatutako euskadi.net egoitza elektronikoan zehaztuko da.

La forma de acreditar el resto de requisitos se especificará en la sede electrónica de euskadi.net, citada anteriormente.

3.– Erregistratuta egon ezean edo Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Saileko Hirugarrenen Erregistroko bankuko datuak aldatu nahi izanez gero, Eusko Jaurlaritzako hirugarren interesdunen alta-inprimakia aurkeztu beharko du. Inprimaki hori euskadi.net web-gunean eskura daiteke.

3.– En caso de no estar registrado o querer modificar los datos bancarios existentes en el Registro de Terceros del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, deberá presentar impreso de alta de tercero interesado del Gobierno Vasco, disponible en euskadi.net

8. artikulua.– Eskabideak aurkezteko epea eta lekua.

Artículo 8.– Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

1.– Deialdi honetako eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu ondorengo egunetik kontatzen hasita.

1.– El plazo de presentación de solicitudes al amparo de la presente convocatoria será de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira, agindu honen 4. artikuluaren 3. puntuan adierazitako egoitza elektronikoan.

2.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica indicada en el artículo 4 punto 3 de la presente Orden.

3.– Erakundeek euskaraz nahiz gaztelaniaz aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta dokumentuak. Prozedura osoan zehar, erakunde eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, azaroaren 24ko 10/1982 Legearen, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizkoaren, 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan xedatutako moduan.

3.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización de Uso del Euskera.

4.– Eskabidearekin batera, honako hauek aurkeztu beharko dira:

4.– La solicitud irá acompañada de:

a) Txosten labur bat, garatuko diren jarduerak jasotzen dituena eta proiektua behar bezala interpretatzeko egoki den edozein elementu zehazten duena.

a) Una breve memoria en la que se recojan las actividades a desarrollar, así como cualquier elemento que se considere de interés para la correcta interpretación del proyecto.

Liburutegi publikoen kudeaketaren gaineko eskumenak dituzten udal-erakundeek eskumen hori egiaztatzen duen dokumentu bat aurkeztu beharko dute. Nolanahi ere, ez dute horrelakorik egin beharrik izango agiria aurrez aurkeztu badute eta, betiere, agiriak lehengo balio berbera badu.

Aquellas entidades municipales que tengan asumidas las competencias sobre la gestión de las bibliotecas públicas deberán adjuntar un documento que acredite esa competencia, salvo que la hubieran aportado anteriormente y estuviera vigente en los mismos términos.

9. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko erakundea.

Artículo 9.– Órgano de gestión de las ayudas.

Kultura Ondarearen Zuzendaritza arduratuko da deialdi honetan aurreikusitako laguntzak kudeatzeaz.

Corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente convocatoria.

10. artikulua.– Eskabidean egindako akatsak zuzentzea.

Artículo 10.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Eskabidea izapidetzen hasteko beharrezkoak diren dokumentu guztiak aurkeztu ezean, horietan akats formalak egonez gero, edota balorazioa egiteko aurkeztu diren dokumentuetan akatsak aurkituz gero, hamar egun balioduneko epea emango zaio interesdunari, akats horiek zuzentzeko edo derrigorrezko agiriak aurkezteko. Era berean, ohartaraziko zaio horrela egin ezean, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela edo dagokion izapidea egiteko eskubidea galduko duela, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez.

En el supuesto de que se apreciase la falta de documentos requeridos para la admisión a trámite de la solicitud o defectos formales en aquellos, así como en el supuesto de que se observaran defectos en la documentación alegada para su valoración, se le requerirá a la persona interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición o decaída en su derecho al trámite, previa resolución.

11. artikulua.– Eskabideak ebaluatzea.

Artículo 11.– Evaluación de solicitudes.

Kultura Ondarearen Zuzendaritza arduratuko da aurkeztutako eskabideak aztertzeaz eta ebaluatzeaz, Agindu honen 9. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Horretaz aparte, Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeari dagokion ebazpen-proposamena aurkeztu beharko dio, eta, bertan, honako hauek jasoko ditu: erakunde onuradun bakoitzak jasoko duen diru-laguntza –hala badagokio–, laguntza jasoko ez duten eskabideen zerrenda –zergatiak berariaz adierazita– eta emandako diru-laguntzak modu egokian erabiltzen direla bermatzeko beharrezkotzat jotzen diren baldintza guztiak.

Corresponderá a la Dirección de Patrimonio Cultural el examen y la evaluación de las solicitudes presentadas, de conformidad a lo establecido en el artículo 9 de la presente Orden, así como la elaboración y elevación al Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes de la propuesta de resolución correspondiente, la cual, en su caso, contendrá la cuantía de subvención por entidad beneficiaria, la relación de las solicitudes denegadas expresando la causa de la denegación, así como cuantas condiciones se estimen necesarias en Orden a garantizar el correcto destino de las subvenciones concedidas.

12. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa zehaztea.

Artículo 12.– Cuantificación del importe de las subvenciones.

1.– Agindu honetako diru-baliabideak onuradunen artean banatzeko, agindu honen kalkulu eranskinean adierazitako sistemari jarraituko zaio. Horretarako, aurrez, haur eta gazteen mailako biztanle-taldeak ezarri dira, eta horiei balio homologatu eta indize zuzentzaile jakin batzuk aplikatuko zaizkie, zeinak handiagoak izango baitira onuradunek biztanle gutxiago jasotzen dituzten heinean.

1.– Los recursos económicos con los que esta dotada la Orden se distribuirán entre los beneficiarios teniendo en cuenta el sistema expuesto en el anexo de cálculo de la presente Orden. Para ello, se han establecido previamente grupos por población infantil y juvenil en los que se integran los diferentes beneficiarios a los que se les asignan valores homologados e índices correctores que son mayores a medida que los grupos acogen a beneficiarios con menor población.

2.– Aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikatu eta gero, onuradunen batek 13. artikuluaren 1. puntuko ehunekoa gainditzen badu, aurrekontuaren gainean onarturiko gehieneko ehunekoan ezarriko dira diru-laguntzak. Soberakinak gainerako onuradunen artean banatuko dira, kalkulu eranskinean ezarritako sistemaren arabera. Jardunbide hori behar adina aldiz errepikatuko da, eta aplikatu eta gero geratzen diren zenbatekoak aurretik lortutako kopuruei gehituko zaizkie.

2.– Si de la aplicación de lo anterior, la cantidad obtenida por uno o varios beneficiarios llega a superar el porcentaje indicado en el punto 1 del artículo 13, las subvenciones en ese o esos supuestos se fijarán en el porcentaje máximo admitido sobre el presupuesto, procediéndose a la redistribución de las cantidades sobrantes entre el resto de los beneficiarios utilizando para ello el sistema que se fija en el anexo de cálculo. Dicha actuación se repetirá tantas veces como sea necesario, sumándose las cantidades que resulten de su aplicación a las obtenidas previamente.

13. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoak, mugak eta bateragarritasunak.

Artículo 13.– Cuantía, límites y compatibilidad de las subvenciones.

1.– Eskabidearen xede diren jarduerak burutzeko, onartutako gastu-aurrekontuaren % 75era iritsi ahal izango da diru-laguntza. Azkenean justifikatuko diren zenbatekoei dagokienez, adierazitako hori bera izango da gehieneko ehunekoa.

1.– La subvención podrá alcanzar hasta el 75% del presupuesto admitido de los gastos de realización de las actividades para las que se solicita subvención. Dicho porcentaje máximo deberá mantenerse con respecto a las cantidades finalmente justificadas.

2.– Artikulu honen aurreko puntuan adierazitakoa gorabehera, onuradun bakoitzak jaso ahal izango duen diru-laguntza ezingo da, inola ere, 30.100 eurotik gorakoa izan.

2.– No obstante lo señalado en el número anterior del presente artículo, la subvención por beneficiario no podrá superar en ningún caso la cantidad de 30.100 euros.

3.– Deialdi honetako diru-laguntzak bateragarriak dira beste erakunde publiko zein pribatuek helburu berbererako emandakoekin; betiere, gainfinantzaketarik gertatzen ez bada. Gainfinantzaketarik sortuz gero, diru-laguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, dagokion gehieneko mugaraino.

3.– Las subvenciones previstas en la presente convocatoria son compatibles con aquellas otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra entidad pública o privada, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. Caso de producirse ésta, se reducirá el importe de la subvención concedida hasta el límite máximo que corresponda.

14. artikulua.– Ebazpena eta jakinarazpena.

Artículo 14.– Resolución y notificación.

1.– Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeak emango du deialdi honetako diru-laguntzak esleitzeko ebazpena, Kultura Ondarearen Zuzendaritzak egindako proposamena ikusi eta gero.

1.– La resolución de concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria será dictada, a la vista de la propuesta elevada por la Dirección de Patrimonio Cultural, por el Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes.

2.– Ebazpena emateko eta interesdunei jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, agindu hau argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

2.– El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar lo resuelto a los interesados será de seis meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden.

3.– Jakinarazpen-ondorioetarako, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

3.– A efecto de notificación, la resolución será publicada en el Boletín Oficial del País Vasco.

4.– Adierazitako epean interesdunak jakinarazpenik jaso ez badu, eskabidea ezetsi egin zaiola ulertuko ahal izango da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluan ezarritako ondorioetarako.

4.– Si una vez transcurrido el plazo establecido la resolución no ha sido notificada, la solicitud correspondiente podrá entenderse desestimada, a los efectos de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.– Aurreko lerrokadan xedatutakoa gorabehera, Agindu honetako 10. artikuluan xedatutakoa aplikatzekoa den kasuetan, ebazpena emateko epea etenda geldituko da, dagokion izapidea egiteko behar beste denboraz, jakinarazpena jasotzeari eta erantzuna emateko epeari dagokionez.

5.– No obstante lo señalado en el párrafo anterior, cuando fuera de aplicación lo previsto en el artículo 9 de la presente Orden, el plazo para resolver se suspenderá por el tiempo que aquel trámite requiera, en función de la recepción de la notificación y del plazo para su contestación.

6.– Ebazpenak ez du administrazio-bidea amaitzen, eta, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. eta 115. artikuluak betez, erakunde interesdunek Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren aurrean gorako errekurtsoa aurkezteko aukera izango dute, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik hilabeteko epean.

6.– La Resolución a la que se refiere este artículo no pone fin a la vía administrativa y, contra la misma, las entidades interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Cultura en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

15. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Agindu honetan araututako diru-laguntzak jasotzen dituzten erakundeek honako betebehar hauek izango dituzte:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Emandako diru-laguntza onartzea. Alde horretatik, erakunde onuradunek, diru-laguntza eman zaiela adierazten duen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean, ez badiote diru-laguntzari berariaz uko egiten, onartu egin dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la notificación de la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

b) Diru-laguntza ematea zilegi egiten duen egoeran egotea edo jarduera egitea.

b) Realizar la actividad o encontrarse en la situación que fundamente la concesión de la subvención.

c) Diru-laguntza eman duen erakundeari behar bezala justifikatzea eskakizunak eta betebeharrak bete dituztela, bai eta laguntza ematea edo laguntzaren onura jasotzea ekarri duen jarduera egin dutela ere.

c) Justificar ante la entidad concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad, que determinen la concesión o disfrute de la ayuda.

d) Laguntza eman duen erakundeak egingo dituen egiaztapenen mende egotea, bai eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak burutuko dituen kontrol-jarduketen mende ere, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura eskuratu diren laguntzei eta diru-laguntzei dagokienez. Era berean, Herri Kontuen Euskal Epaitegiaren berariazko araudiko neurrien mende ere egon beharko du.

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación, a efectuar por la entidad concedente, y a las de control que corresponden a la Oficina de Control Económico en relación con las ayudas y subvenciones percibidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, además de las previstas por la normativa específica del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

e) Diru-laguntza ematen duen erakundeari jakinaraztea beste edozein administraziok, erakunde publikok edo pribatuk xede bereko diru-laguntzak, laguntzak, sarrerak edo baliabideak eman dizkien.

e) Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvenciones o ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

f) Diru-laguntza emateko orduan kontuan izandako egoera objektibo edo subjektiboren bat aldatuz gero, laguntza eman duen erakundeari horren berri ematea.

f) Comunicar a la entidad concedente la modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que hubiese sido tenida en cuenta para la concesión de la subvención.

g) Diru-laguntza hauetaz baliatuta egiten diren jarduera eta dokumentu guztietan, bai eta horien publizitatean ere, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Liburutegi Zerbitzuaren laguntza jaso dela agertzea.

g) Dejar constancia expresa del patrocinio del Servicio de Bibliotecas del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco en todas las actividades y documentos que se realicen con las ayudas procedentes de esta subvención, así como en la publicidad de las mismas.

h) Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak xedatutakoari jarraituz, hizkera sexistarik ez erabiltzea. Gizonen eta emakumeen rolei dagokienez, erabilera estereotipaturik egiten ez dela bermatuko dute.

h) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, no utilizarán lenguaje sexista. En cuanto a los roles de hombres y mujeres, garantizarán que no haya usos estereotipados.

16. artikulua.– Diru-laguntzak justifikatzea, likidatzea eta ordaintzea.

Artículo 16.– Justificación, liquidación y pago de las subvenciones.

1.– Diru-laguntzak ordainketa bakarrean jasoko dira; betiere, diruz lagundutako jarduera benetan egin dela, diru-laguntzaren xede den helburua bete dela, eta kostuaren guztizko zenbatekoa egiaztatu ondoren.

1.– El pago de las subvenciones que se concedan se efectuará mediante un único libramiento una vez acreditada la efectiva materialización de la actuación subvencionada, su adecuación a la finalidad a la que se destina, así como el montante total de su costo.

2.– Diru-laguntza justifikatzeko dokumentazioa 2013ko abenduaren 31ra arte aurkeztu ahal izango da.

2.– La justificación documental de la subvención podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2013.

17. artikulua.– Justifikazioak aurkezteko tokia eta modua.

Artículo 17.– Lugar y modo de presentación de justificaciones.

1.– Justifikazioak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztu beharko dira, http://www.euskadi.net/misgestiones web-gunean.

1.– Las justificaciones deberán presentarse por medios electrónicos en http://www.euskadi.net/misgestiones

18. artikulua.– Diru-laguntza justifikatzeko aurkeztu beharreko dokumentuak.

Artículo 18.– Documentación a aportar en la justificación de la subvención.

Diru-laguntza justifikatzeko, dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

La documentación requerida para la justificación de la subvención será la siguiente:

a) Egindako jarduerak justifikatzen dituen txostena.

a) Memoria justificativa de las actividades realizadas.

b) Kontu-hartzailearen edo, hala badagokio, idazkari kontu-hartzailearen egiaztagiria, egindako gastuei buruzkoa.

b) Certificación del Interventor o Interventora, o en su caso, del Secretario-Interventor o Secretaria-interventora, de los gastos realizados.

c) Diru-laguntza emateko ebazpenean eskatzen den beste edozein dokumentu.

c) Cualquier otra documentación que pueda haberse establecido en la resolución concedente.

Aurkeztutako dokumentazioa jaso eta aztertutakoan, edo horretarako epea amaitutakoan, Kultura Ondarearen Zuzendaritzak diru-laguntza ordaintzeko agindua emango du, eta, murrizketarik egin behar bada, likidazioaren ebazpenaren proposamena igorriko dio Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordeari, dagokion ebazpena eman dezan, justifikazioak aurkezteko epea bukatzen den egunaren hurrengotik kontatzen hasita bi hilabeteko epean.

Recibida y analizada la documentación presentada o transcurrido dicho plazo, la Dirección de Patrimonio Cultural ordenará el pago de la subvención y en los casos que sea preciso hacer una minoración, elevará la propuesta de resolución de liquidación al Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes, a quien corresponderá dictar resolución en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de finalización del plazo de presentación de las justificaciones.

19. artikulua.– Ez-betetzeak.

Artículo 19.– Supuestos de incumplimiento.

Honako hauek izango dira ez-betetzeak:

Constituirán supuestos de incumplimiento:

a) Jasotako diru-laguntza osoa edo zati bat agindu honetan adierazitako jarduerez bestelakoetan erabiltzea.

a) La aplicación total o parcial de la subvención percibida a actividades distintas de las previstas en la presente Orden.

b) Agindu honetan adierazitako betebeharrak edo, halakorik egonez gero, laguntza emateko ebazpenean ezarritako baldintzak ez betetzea.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Orden o de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución concedente.

c) Hala badagokio, diru-laguntzaren likidazioa egiteko ebazpenean adierazitako zenbatekoa epearen barruan ez itzultzea.

c) La no devolución de la cuantía que, en su caso, se señale en la resolución de liquidación de la subvención, en el plazo para ello establecido.

d) Xedapen orokorretan nahitaez bete beharrekotzat ezarritako beste edozein betebehar ez betetzea.

d) El no cumplimiento de cualquier otra obligación que se halle establecida con carácter general por otra disposición.

Ez-betetzeren bat gertatu dela egiaztatuz gero, jasotako zenbatekoak eta legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharko zaizkio; betiere, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren arabera (1/1997 Legegintzako Dekretua, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duena); 698/1991 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horien itzulketei buruzko erregimen orokorra arautzen duena eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituena.

La constatación de la existencia de alguno de estos supuestos determinará, en los términos y previo cumplimiento de lo previsto en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre por el que se regula el régimen general de garantías y reintegro de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades Colaboradoras que participan en su gestión, la obligación de reintegrar a la Tesorería General del País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan.

XEDAPEN GEHIGARRIA
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Aurkeztutako eskabideak kontuan hartuta, 2. artikuluan ezarritako zenbatekoa aldatu egin ahal izango da, laguntzak ebatzi baino lehen eta, betiere, aurrekontuetako diru-baliabideak agortu ez badira. Kasuok Kultura, Gazteria eta Kiroletako sailburuordearen ebazpen baten bitartez jakinaraziko dira.

Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas, el importe global consignado en el artículo 2 podrá ser modificado, con carácter previo a la resolución de las mismas, siempre que existan disponibilidades presupuestarias. De producirse dicha circunstancia se dará publicidad en resolución del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIONES FINALES PRIMERA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. Beraz, beraren aurka, interesdunek aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango diote Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuari, hilabeteko epean, agindu hau EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera; edo Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan, bi hilabeteko epean, agindu hau egunkari ofizial berean argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán los y las interesados interponer recurso potestativo de reposición (Artículo 116 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre), ante la Consejera de Cultura, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco, o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Artículo 10 de la Ley 29/1998 de 13 de julio) en el plazo de dos meses a partir, asimismo, del día siguiente al de su publicación.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIONES FINALES SEGUNDA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko irailaren 11.

En Vitoria-Gasteiz, a 11 de septiembre de 2013.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

KALKULU ERANSKINA
ANEXO DE CÁLCULO

Haurren eta gazteen artean irakurzaletasuna sustatzeko eta Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegi-zerbitzuen erabilera bultzatzeko xedea duten jarduketarako diru-laguntzaren zenbatekoa zehazteko sistema. (Formulak eta koefizienteak).

Sistema para la determinación de la cuantía de la subvención para actividades destinadas a la promoción entre niños y niñas, y jóvenes, de la lectura y del uso de los servicios de sus bibliotecas públicas integradas en la Red de Lectura Pública de Euskadi. (Fórmulas y coeficientes).

Haur eta gazteak diren biztanleen homologazioa (P) eta indize zuzentzaileak (IZ).

Homologación de población infantil y juvenil (P) e índice correctores (IZ).

Biztanleria P IZ

Población P IZ

0tik 100era 100 10

De 0 a 100 100 10

101etik 200era 200 6

De 101 a 200 200 6

201etik 300era 300 5

De 201 a 300 300 5

301etik 500era 500 3,5

De 301 a 500 500 3,5

501etik 1.000ra 1000 2

De 501 a 1000 1000 2

1.001etik 2.000ra 2000 1,25

De 1.001 a 2.000 2000 1,25

2.001etik 3.000ra 3000 1

De 2.001 a 3.000 3000 1

3.001etik 5.000ra 5000 0,75

De 3.001 a 5.000 5000 0,75

5.001etik 10.000ra 10.000 0,5

De 5.001 a 10.000 10.000 .0,5

10.001etik 20.000ra 20.000 0,35

De 10.001 a 20.000 20.000 .0,35

20.001etik 30.000ra 30.000 0,33

De 20.001 a 30.000 30.000 0,33

30.001etik 40.000ra 40.000 0,31

De 30.001 a 40.000 40.000 0,31

40.001etik 50.000ra 50.000 0,29

De 40.001 a 50.000 50.000 0,29

50.001etik 60.000ra 60.000 0,27

De 50.001 a 60.000 60.000 0,27

10.000naka jarraitzen du. C beheranzko indizea 0,02 da.

Sigue de 10.000 en 10.000. con un índice C descendiente a razón de 0,02.

Zenbatekoak zehazteko formulak.

Fórmulas a utilizar para la determinación de cantidades.

P: Biztanle-tarteentzat homologatutako biztanleria.

P: Población homologada para los grupos de población.

IZ: Indize zuzentzailea.

IZ: Índice de corrección.

B: Biztanleriaren (P) eta indize zuzentzailearen (IZ) arteko biderkaduraren emaitza. (B = P*IZ)

B: Producto de la multiplicación de la Población (P) por el Índice Corrector (IZ). (B = P*IZ)

BB: Onuradun guztien B balioen batura.

BB: Suma de los valores B de todos los beneficiarios.

DK: Eskura dauden baliabideak.

DK: Recursos disponibles.

Prozedura hauxe da:

Los pasos a dar son:

1.– Onuradun bakoitzaren B balioa lortzea, honako faktore hauen biderkadura eginez: biztanleria homologatua (P) eta indize zuzentzailea (IZ).

1.– Obtención del valor B de cada beneficiario, es decir, el producto de multiplicar los siguientes factores: Población homologada (P) e índice corrector (IZ).

(B = P*IZ*)

(B = P*IZ*)

2.– B koefizienteen batura lortzea (BB).

2.– Obtención de la suma de coeficientes B (BB).

3.– Diru-laguntza kalkulatzea:

3.– Cálculo de la subvención:

Diru-laguntza: DK * B

Subvención: DK * B

Bukatzeko, diru-laguntzaren muga aurkeztutako aurrekontuaren % 75 izanik, onuradun bakoitzari dagokion diru-laguntzak aipaturiko zenbatekoa gainditzen duen ikusi beharko da. Baiezkoan, soberakina gainerako onuradunen artean birbanatu beharko da.

Por último, dado que el límite a subvencionar es el 75% del presupuesto presentado, habrá que observar si la cantidad correspondiente a cada beneficiario excede esa cantidad. En tal caso, la cantidad sobrante se volverá a repartir entre el resto de los beneficiarios.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común