Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

173. zk., 2013ko irailaren 11, asteazkena

N.º 173, miércoles 11 de septiembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
3887
3887

AGINDUA, 2013ko uztailaren 23koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, musika-ikastegientzako diru-laguntzen deialdia egiten duena.

ORDEN de 23 de julio de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se convocan subvenciones a los centros de enseñanzas musicales.

Musika-irakaskuntza arte-irakaskuntzaren erreferente nagusia izan da eta da Euskal Autonomia Erkidegoan. Izan ere, aspaldi ezarriak dira, gure herriarentzat oso erakargarria izan baita jarduera hori, eta batez ere toki-administrazioak (udalak) oso inplikatu dira musika-irakaskuntzaren eskaintzean.

Las enseñanzas musicales han sido y son el principal referente de las enseñanzas artísticas en Euskadi por su tradicional implantación debida al especial atractivo que esta actividad ha suscitado en la ciudadanía y, muy especialmente, a la implicación que en su oferta han ejercido las Administraciones locales (Ayuntamientos).

Musika-irakaskuntzak gizartean duen inportantziaren eta udalek egin duten ahaleginaren trukean, Hezkuntza Administrazioak ere arreta berezia eskaini dio musika-irakaskuntzari, eta baliabideak jarri ditu hura antolatzeko, planifikatzeko eta finantzatzeko.

En correspondencia a la importancia social que ostentan, al esfuerzo municipal y a la responsabilidad y competencias que le son propias en la formación de los ciudadanos y ciudadanas, también la Administración Educativa, ha dedicado una especial atención y recursos a su ordenación, planificación y financiación.

Bestalde, ikasketa horiek gizarteratzeko eta zabaltzeko funtzioa bete du ekimen pribatuak, egoera eta eremu geografiko jakin batzuetan.

Por otra parte, la iniciativa privada ha cubierto, también en circunstancias y ámbitos geográficos determinados, una función de acercamiento y difusión de estas enseñanzas a la sociedad.

Hori horrela, ikasketa horiek Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzea (banaketa espazialari dagokionez nahiz ematen diren eta emango diren ikasketen oreka, maila eta espezialitateei dagokienez) kontuan hartzen duen normalizazio-prozesuaren isla izan nahi du aurrekontuak.

En esta línea, la dotación presupuestaria para estas enseñanzas pretende plasmar un proceso de normalización acorde con la implantación de las mismas en el País Vasco, tanto en lo referido a su distribución espacial como al equilibrio de las enseñanzas, sus niveles y especialidades impartidas y a impartir.

Zentro musikalak direla eta, musika eskola hauen helburu nagusia da tradizioan oinarritutako dantza eta musikaren alorretan prestakuntza praktikoa ematea eta gaitasun eta bokazio berezia erakusten dituztenak lanbide-irakastetarako prestatzea. Kontserbatorioek eta baimena duten zentroek irakaskuntza arautuaren eskaintzarekin laguntzen dute.

Dentro de los centros de enseñanza musicales, la finalidad general de las escuelas de música es ofrecer una formación práctica en música y danza de raíz tradicional y orientar y preparar para los estudios profesionales a quienes demuestren una especial vocación y aptitud. Los conservatorios y centros autorizados contribuyen ofreciendo la enseñanza reglada.

Horrela, bada, musika-ikastegientzat prestatu da agindu hau, diru-laguntzak eska ditzaten. Helburua da ikastegiok mantentzen laguntzea eta, ondorioz, adierazitako helburuak betetzea.

Así, la presente Orden, dirigida a los centros de enseñanzas musicales, por la que se convoca a estos centros a solicitar las subvenciones correspondientes, tiene como objetivo contribuir al sostenimiento de los mismos, y, en consecuencia, al cumplimiento de los objetivos expresados.

Horregatik guztiagatik, honako hau

Por todo lo cual,

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Helburua.

Artículo 1.– Objeto.

Diru-laguntzen deialdia egitea urriaren 27ko 289/1992 Dekretuak araututako musika-eskolentzat, udal-titularitateko kontserbatorioentzat eta ikastegi baimenduentzat, 2013ko ekitaldi ekonomikoko langile-gastuak finantzatze aldera.

Convocar subvenciones para las Escuelas de Música reguladas por el Decreto 289/1992, de 27 de octubre, para los conservatorios de titularidad municipal y para centros autorizados para la financiación de los costes de personal referidos al ejercicio económico de 2013.

2. artikulua.– Kreditu erabilgarria.

Artículo 2.– Crédito disponible.

Helburu hori betetzeko, gehienez ere, 8.629.795,00 euro emango dira, bi laguntza-sailetan banatuta, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura.

La cuantía máxima destinada a este fin será de 8.629.795,00 euros, dividida en dos líneas subvencionales, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

a) 8.359.796,00 euro, % 25eko udal-finantziazioa edo handiagoa duten musika-ikastegientzat.

a) 8.359.796,00 euros para centros de enseñanza musical con financiación municipal igual o superior al 25%.

b) 269.999,00 euro, gainerako ikastegientzat.

b) 269.999,00 euros para el resto de los centros.

Diru-zenbateko hori aldatu ahal izango da. Horretarako, aintzat hartuko da zein den eskatzen diren laguntzen zenbateko osoa, kontuan hartuta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren beste laguntza-programa batzuk abian jarri gero, zenbat diru geratu den aurrekontuan agortu gabe eta deialdia ebatzi aurretik. Nolanahi ere, holakorik gertatuz gero, horren berri eman beharko da Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearen ebazpen bidez.

Los expresados importes podrán ser modificados, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas, en función de las disponibilidades económicas no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y con carácter previo a la Resolución de la Convocatoria. De esta circunstancia se dará publicidad mediante Resolución de la Viceconsejera de Administración y Servicios.

3. artikulua.– Onuradunak.

Artículo 3.– Beneficiarios.

1.– Agindu honen bidez iragarritako diru-laguntzak, bigarren artikuluaren a) atalean adierazitako zenbatekoa dutenak, honako musika-ikastegi hauentzat izango dira, tokiko herri-administrazioek % 25etik gora finantzatuta:

1.– Las subvenciones convocadas por la presente Orden y cuyo importe se consigna en el artículo 2, a) están dirigidas a los siguientes centros de música, a cuya financiación contribuyen las Administraciones Públicas Locales en un porcentaje igual o superior al 25%:

a) Titularitate publikoa edo pribatua duten musika-eskolak, arautu gabeko irakaskuntza emateko baimena dutenak eta urriaren 27ko 289/1992 Dekretuak arautuak.

a) Escuelas de Música, de titularidad pública o privada y que cuentan con la debida autorización para impartir Enseñanza no reglada, reguladas por el Decreto 289/1992, de 27 de octubre.

b) Titularitate publikoa duten kontserbatorioak, irakaskuntza arautua emateko baimena dutenak, abenduaren 11ko 229/2007 Dekretuaren arabera.

b) Los Conservatorios de titularidad municipal debidamente autorizados para impartir las enseñanzas regladas por el Decreto 229/2007, de 11 de diciembre.

2.– Agindu honen bidez iragarritako diru-laguntzak, bigarren oinarriaren b) atalean adierazitako zenbatekoa dutenak, honako musika-ikastegi hauentzat dira (tokiko herri-administrazioek finantzatzen ez badute % 25 edo hortik gora):

2.– Las subvenciones convocadas por la presente Orden y cuyo importe se consigna en la base segunda, b) están dirigidas a los siguientes centros de música a cuya financiación no contribuyen las administraciones públicas locales en un porcentaje igual o superior al 25%:

a) Titularitate publiko edo pribatua duten musika-eskolak, urriaren 27ko 289/1992 Dekretuak arautuak, dagokion baimena badute arautu gabeko irakaskuntza emateko.

a) Escuelas de Música, de titularidad pública o privada y que cuentan con la debida autorización para impartir Enseñanza no reglada, reguladas por el Decreto 289/1992, de 27 de octubre.

b) Abenduaren 11ko 229/2007 Dekretuak araututako irakaskuntzak ematen dituzten ikastegi baimenduak.

b) Centros autorizados que imparten las enseñanzas regladas por el Decreto 229/2007, de 11 de diciembre.

4. artikulua.– Baldintzak.

Artículo 4.– Requisitos.

1.– Diru-laguntza lortzeko, eskatzaileek baldintza hauek bete beharko dituzte:

1.– Para obtener subvención los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) 3. artikuluan adierazitako ikastegietako bat izatea. Egiaztapen hori ofizioz egingo da.

a) Tratarse de un centro de los indicados en el artículo 3. Esta comprobación se hará de oficio.

b) Ez izatea diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko debekurik zigor- eta administrazio-arloan, eta ez izatea laguntzak jasotzeko legezko debekurik, ezta sexu-bereizkeriagatiko debekurik ere, hala xedatuta baitago Emakume eta Gizonen Berdintasunari buruzko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak azken xedapenetako seigarrenean.

b) No haber sido sancionado penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incurso en prohibición legal alguna que le inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

c) Behar izanez gero, zerga-mailako obligazioak bete dituztela egiaztatzeari buruzko Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuaren 2006ko ekainaren 19ko Aginduari jarraituz, indarrean dauden xedapenek zergen -eta gizarte-segurantzaren arloan ezartzen dituzten eginbideak beteak izatea.

c) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, si procede en base a la Orden de 19 de junio de 2006 de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, sobre acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias, o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

2.– Organo kudeatzaileak automatikoki eta behar bezainbeste aldiz egiaztatuko du ea zergei eta gizarte-segurantzari dagozkion betebeharrak betetzen dituzten laguntza-eskatzaileek, haien baimenik behar izan gabe, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50.3 artikulua betez.

2.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de los centros solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los mismos, en aplicación del artículo 50.3 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

3.– Betebehar hauek egiaztatuko dira eskaeran, erantzukizunpeko adierazpen bidez:

3.– Mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud se acreditarán las siguientes obligaciones:

● Ikastegiak gutxienez % 25eko edo hortik gorako finantziazioa izatea edo ez izatea.

● Que el centro cuenta o no con una financiación igual o superior al 25%.

● Ebazpenean kontuan hartutako zirkunstantzien edozein aldaketa jakinarazteko konpromisoa hartzea.

● Que adquiere el compromiso de notificar cualquier modificación de las circunstancias que se han tenido en cuenta en la resolución.

● Pertsona edo entitate eskatzaileak diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor edo administrazio-arloko zigorrik ez izatea.

● Que la entidad solicitante no ha recibido ninguna sanción penal o administrativa que le imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.

● Laguntza horiek jasotzeko ezgaitzen duen lege-debekuen eraginpean ez izatea, beren-beregi Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko azken xedapenetako seigarrenaren arabera sexu-diskriminazioa egin izanagatiko lege-debekuen eraginpean.

● Que no está incursa en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

● Eskaerako eta harekin batera doan dokumentazioko datuak egiazkoak izatea.

● Que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y

● Laguntza horiek jaso ahal izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzea.

● Que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiaria de estas ayudas.

5. artikulua.– Eskaerak aurkezteko izapidetzea.

Artículo 5.– Tramitación en la presentación de solicitudes.

1.– Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuan eta E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa –PLATEA– onartzen duen otsailaren 9ko Ebazpenean (Informatika eta Teknologiako zuzendariak emana) araututa dago izapidetze elektronikoa. Honako dokumentazioa honi jarraituz, helbide elektroniko honetan daude eskaerak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak aurrez aurre nahiz bide elektronikoa erabiliz izapidetzeko argibideak: https://www.euskadi.net

1.– De acuerdo con la tramitación electrónica regulada en el Decreto 21/2012 de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la plataforma Tecnológica para la E-Administración –PLATEA–, las especificaciones de cómo tramitar, tanto por canal presencial como electrónico, las solicitudes, declaraciones responsables y demás modelos están disponibles en la sede electrónica: https://www.euskadi.net

2.– Baliabide elektronikoak erabiliz egin ahal izango dituzte ikastegi interesatuek eskaerak, kontsultak eta prozedura honetako izapide guztiak, emateko edo ukatzeko ebazpena jaso arte. Justifikazioaren tramiteak ere era berean egin ahal izango dira.

2.– Los centros interesados podrán solicitar, consultar y realizar todos los trámites de este procedimiento hasta la resolución de concesión o denegación así como el trámite de justificación, utilizando medios electrónicos.

Era berean, eskaerak bide elektronikoak erabiliz aurkeztu ahal izango dira euskadi.net-en egoitza elektronikoan: https: // www.euskadi.net.

Así las solicitudes podrán presentarse por medios electrónicos en la sede electrónica de euskadi.net https:// www.euskadi.net

3.– Bide elektronikoa erabiliz gero, helbide honetan egin ahal izango dira eskaera ematearen ondoko izapideak, hau da dokumentazioa zuzentzea eta espedientearen errebisioa: https://www.euskadi.net/niregestioak

3.– Los trámites posteriores a la entrega de la solicitud – subsanación de documentación, revisión del expediente- pueden realizarse también por canal electrónico a través de https://www.euskadi.net/misgestiones

4.– Eskaerak aurrez aurre ere egin ahal izango dira, Herritarren Arretarako Bulegoetan, Zuzenean, Hezkuntzako lurralde-ordezkaritzetan, edota Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1192 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako organoetan, behar bezala betetako instantzia normalizatuen bitartez. Eskaera-eredua euskadi.net-en egoitza elektroniko honetan eskuratu ahal izango da: https://www.euskadi.net

4.– Las solicitudes podrán presentarse también de forma presencial en las Oficinas de Atención Ciudadana, Zuzenean, Delegaciones Territoriales de Educación, o ante los órganos previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1192, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mediante instancia normalizada, debidamente cumplimentada en todos sus términos. El modelo de solicitud estará disponible en la siguiente sede electrónica de euskadi.net. https://www.euskadi.net

5.– Eskaera bat izapidetzeko eta dokumentazioa ekartzeko bide bat erabiltzeak, aurrez aurrekoa izan edo elektronikoa izan, ez dakar nahitaez bide hori bera erabiltzea hurrengo izapideak egiteko, eta edozein unetan aldatu ahal izango da.

5.– El empleo de un canal, presencial o electrónico, en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

6. artikulua.– Eskaerak eta dokumentazioa.

Artículo 6.– Solicitudes y documentación.

Eskaera betetzeaz gain, eta 18. artikuluan zehaztutako izan daitezkeen hobariak lortu ahal izateko, % 25eko udal-finantziazioa edo handiagoa duten musika-ikastegietako titularrek edo ordezkariek eskaera _ I. eranskinari jarraituz aurkeztu beharko dute; beste zentroetako titularrek edo ordezkariek II. eranskinari jarraitu behar izango dute. Honez gain, dokumentazio hau ekarri beharko dute:

Con el fin de obtener las ayudas y las posibles bonificaciones especificadas en el artículo 18, los titulares o representantes de los centros que reciban financiación igual o superior al 25% deberán presentar la solicitud según anexo I y los titulares o representantes de los demás centros lo harán según anexo II, acompañadas de la siguiente documentación:

1.– Musika-eskoletarako dokumentazio hau ekarri beharko dute:

1.– Para las escuelas de música presentarán:

a) «Musika-eskolako irakasleak» izeneko ziurtagiria. Ziurtagiri horretan irakasle guztien izenak ematen dituzten klaseekin asteka. (III. eranskina).

a) el «Certificado del profesorado de la escuela de música» donde aparecerá la relación nominal del profesorado con su dedicación lectiva directa semanal. (Anexo III).

b) «Lehentasuna duten espezialitateentzako laguntza / erregimen arrunteko ikasleak» izeneko ziurtagiria, behar izanez gero. Ziurtagiri horretan, 2012-13ko erregimen arrunteko ikasleen zerrenda jasoko da, lehenetsitako espezialitateetan matrikulatuta daudenak. (IV. eranskina).

b) El «Certificado de apoyo a especialidades preferentes/régimen ordinario», cuando proceda, en donde aparecerá consignado el número de alumnos y alumnas de 2012-2013, únicamente de régimen ordinario, que estén matriculados en especialidades preferentes. (Anexo IV).

c) «Laguntza berezia hartzen duten ikasleak eta haien espezialitateak» izeneko ziurtagiria, behar izanez gero. Ziurtagiri horretan, 2012-13an erregimen berezian egondako ikasleen zerrenda jasoko da, eta x baten bidez agertuko dira lehenetsitako espezialitateak. Ziurtagiri horren kopia bat helaraziko zaio Ikuskaritzari (V. eranskina).

c) El «Certificado de alumnado reforzado y sus especialidades», cuando proceda, en donde aparecerá la relación nominal de los alumnos y alumnas reforzados en 2012-2013 y en donde las especialidades preferentes aparecerán resaltadas mediante una «x» (anexo V). De este certificado se pasará copia a Inspección.

d) «Ikasleak irakaskuntza arautuan sartzea (ikasketa-profesionalak)» izeneko ziurtagiria, behar izanez gero. Ziurtagiri horretan, 2012-13an ikasketa profesionaletan izena eman duten ikasleen zerrenda jasoko da. (VI. eranskina).

d) El «Certificado de incorporación de alumnado a enseñanza reglada (enseñanzas profesionales)», cuando proceda, en donde aparecerá la relación nominal de los alumnos y alumnas de la escuela incorporados en 2012-2013 en Enseñanzas profesionales. (Anexo VI).

e) «Aplikaziorako datuen laburpena» izeneko ziurtagiria. Ziurtagiri horretan irakasleen eta ikasleen datu orokorrak, 2012-13ko ikasturtekoak, agertuko dira laburpen gisa eta aplikazioan, tresna gisa erabiltzen dena deialdia ebazteko, sartuko dira. (VII. eranskina).

e) Un certificado llamado «Resumen de datos para la aplicación» en donde aparecerá a modo de resumen, el total de los datos de alumnado y profesorado, curso 2012-2013, que se incluirán en la aplicación utilizada como instrumento para ayudar a resolver la convocatoria. (Anexo VII).

2.– Irakaskuntza arautua ematen duten zentroetarako honako dokumentazio hau ekarriko dira:

2.– Para los centros que imparten enseñanzas regladas adjuntarán:

a) «Irakasleak» izeneko ziurtagiria. Ziurtagiri horretan irakaskuntza arautuan klaseak ematen dituzten irakasle guztien izenak agertuko dira ematen dituzten klaseen kopuruarekin asteka. (VIIII. eranskina).

a) El «Certificado del profesorado» donde aparecerá la relación nominal del profesorado de enseñanza reglada con su dedicación lectiva directa semanal. (Anexo VIII).

b) «Lehentasuna duten espezialitateentzako laguntza» izeneko ziurtagiria, behar izanez gero. Ziurtagiri horretan, 2012-13ko ikasleen zerrenda jasoko da, lehenetsitako espezialitateetan matrikulatuta daudenak. (IX. eranskina).

b) El «Certificado de apoyo a especialidades preferentes», cuando proceda, donde aparecerán consignados el número de alumnado matriculado en especialidades preferentes en 2012-2013 en enseñanzas elementales y profesionales. (Anexo IX).

c) «Ikasleak goi-mailako irakaskuntzan sartzea» izeneko ziurtagiria, behar izanez gero. Ziurtagiri horretan, 2012-13an goi-mailako musika-eskola batean izena eman duten ikasleen zerrenda jasoko da. (X. eranskina).

c) El «Certificado de incorporación de alumnado a enseñanza superior», cuando proceda, en donde aparecerá la relación nominal de los alumnos y alumnas incorporados en 2012-2013 a un centro superior de música. (Anexo X).

d) «Aplikaziorako datuen laburpena» izeneko ziurtagiria. Ziurtagiri horretan irakaskuntza arautuaren irakasleen eta ikasleen datu orokorrak, 2012-2013ko ikasturtekoak, agertuko dira laburpen gisa eta aplikazioan , tresna gisa erabiltzen dena deialdia ebazteko, sartuko dira. (XI. eranskina).

d) Un certificado llamado «Resumen de datos para la aplicación» en donde aparecerá, a modo de resumen, el total de los datos de alumnado y profesorado de enseñanza reglada, curso 2012-2013, que se incluirán en la aplicación utilizada como instrumento para ayudar a resolver la convocatoria. (Anexo XI).

3.– Ikastegi guztietarako erantsiko dute:

3.– Todos los centros presentarán:

– 2012rako aurrekontua jasotzen duen ziurtagiria (XII. eranskina).

– un certificado donde se consigne el presupuesto del centro para 2012. (Anexo XII).

4.– % 25etik gorako udal-finantziazioa duten ikastegi guztietarako:

4.– Para todos los centros que tengan financiación municipal igual o superior al 25% presentarán:

– ziurtagiri bat erantsiko dute, 2012an udalak edo udalek egindako guztizko ekarpena jasotzen duena (XIII. eranskina).

– un certificado donde se consigne la aportación total del o de los ayuntamientos en 2012. (Anexo XIII).

5.– Ziurtagiri horien ereduak hemen eskura daitezke: https: //www.euskadi.net

5.– Los modelos de estos certificados estarán disponibles en https://www.euskadi.net

6.– Eskaera-inprimakia aurrez aurre egiten denean, eskaera-inprimakia eta erantsitako dokumentazioak eskaera egiten duen pertsona edo titularrak sinatuta eta datarekin aurkeztu behar da.

6.– Cuando la solicitud se realice de forma presencial, esta solicitud y todos los documentos que la acompañen deberán estar fechados y firmados por el titular o representante de la entidad que realiza dicha solicitud.

7. artikulua.– Eskabideen aurkezpena.

Artículo 7.– Plazo de presentación de solicitudes.

Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

8. artikulua.– Eskabidea eta dokumentazioa zuzentzea.

Artículo 8.– Subsanación de la solicitud y documentación.

Eskabideak baldintzak betetzen ez baditu, eskatzaileari 10 eguneko epea emango zaio akatsa zuzentzeko edo nahitaezko dokumentuak aurkezteko, eta adierazi egingo zaio, hori egin ezean, eskabidean atzera egin duela ulertuko dela, eta ebazpen bat emango da horren berri emateko.

Si la solicitud no reúne los requisitos, se requerirá a la persona solicitante para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución declarativa de la concurrencia de dicha circunstancia.

9. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 9.– Órgano de gestión de ayudas.

Ikastetxeen Zuzendaritzak kudeatuko ditu deialdi honetan aurreikusitako laguntzak.

Corresponderá a la Dirección de Centros Escolares la realización de las tareas de gestión de las ayudas previstas en la presente convocatoria.

10. artikulua.– Diru-laguntzak emateko prozedura.

Artículo 10.– Procedimiento de concesión.

Laguntza-sail bakoitzerako:

Por cada línea subvencional:

1.– Eskatutako baldintzak betetzen dituzten eskatzaile guztiei emango zaie diru-laguntza. Horretarako, deialdi honetarako dagoen kreditua hainbanatu egingo da diru-laguntzaren onuradunen artean.

1.– La subvención será otorgada a todos los solicitantes que cumplan los requisitos exigidos, procediéndose al prorrateo entre las y los beneficiarios de la subvención, de la totalidad del crédito disponible para ésta convocatoria.

2.– Ikastetxe bakoitzari zenbateko diru-laguntza dagokion kalkulatzeko, kontuan hartuko da ordu finantzagarriak; horretarako, agindu honetako baremoetan (18. artikuluan jasoak) ezarritako irizpideak aplikatuko dira, eta, gero, diru-laguntza honetarako dagoen zenbateko osoa hainbanatu egingo da diru-laguntzaren onuradunen artean.

2.– La cuantía de la subvención que corresponderá a cada centro, en función de la partida presupuestaria disponible, se calculará a partir del número de horas financiables del centro, mediante la aplicación de los criterios establecidos en los baremos de la presente Orden, incluidos en el artículo 18, procediéndose al prorrateo, entre las y los beneficiarios de la subvención, de la totalidad de la partida disponible para esta convocatoria.

3.– Nolanahi ere, musika-ikastegi bakoitzari ematen zaion diru-laguntzak egundo ere ez du gaindituko aurrekontu orokorraren % 33. Ondorio horietarako, irakasle ez diren langileen gastuen eta ekipamendu- eta funtzionamendu-gastuen aurrekontu osoaren % 25 kontabilizatuko da, gehienez ere.

3.– De cualquier forma la subvención concedida a un centro musical nunca superará el 33% de su presupuesto total. A estos efectos se entenderá que la suma del gasto de personal no docente, equipamiento y funcionamiento será como máximo el 25% del presupuesto total.

4.– Finantza daitezkeen orduen ondorioz ateratzen den diru-laguntzak muga hori gainditzen badu, gainerako eskolen diru-laguntzetara bideratuko da soberakina.

4.– En el caso de que las horas financiables hubiesen dado como resultado una subvención que superara dicho límite, el sobrante revertirá en las subvenciones al resto de las Escuelas.

11. artikulua.– Ebazpena eta jakinarazpena.

Artículo 11.– Resolución y notificación.

1.– Hezkuntzako sailburuordeak ebatziko du deialdi hau, diru-laguntzak emateko eta ukatzeko.

1.– La resolución de la presente convocatoria con la concesión y denegación de las subvenciones corresponde a la Viceconsejera de Educación.

2.– Ebazpen hori, laguntza-sailetan banatuta, deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 6 hilabeteren buruan eman eta jakinaraziko da.

2.– Dicha resolución, dividida en líneas subvenciónales, y su notificación se realizará en el plazo de 6 meses desde la publicación de ésta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

3.– Epe hori igaro eta interesatuei erabakirik jakinarazi ez bazaie, eskabidea ezetsi egin dela ulertuko da.

3.– Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado a los interesados e interesadas la Resolución, la solicitud podrá entenderse denegada.

4.– Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, hilabeteko epean, jakinarazpena egiten den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak erabaki dezan.

4.– Contra dicha Resolución cabrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

12. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea.

Artículo 12.– Pago de la Subvención.

Ikastegiek bi ordainketatan jasoko dute laguntza:

La ayuda asignada a los centros se ejecutará en dos pagos:

a) Lehen ordainketa, laguntzaren % 6,25, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian jakinarazpena eman ondoren egingo da.

a) el primer pago, por un importe del 6,25% de la ayuda, se realizará tras la notificación de la ayuda en el Boletín Oficial del País Vasco.

b) Bigarren ordainketa, zenbatekoaren % 93,75, egiaztagiria aurkeztu ondoren egingo da.

b) El segundo pago, por un importe del 93,75%, se realizará tras la presentación de la justificación.

13. artikulua.– Diru-laguntza justifikatzea.

Artículo 13.– Justificación de la subvención.

1.– Justifikazioa aurrez aurre edo baliabide elektronikoak erabiliz aurkeztuko da, 2014ko martxoaren 15a baino lehen.

1.– La justificación se presentará de manera presencial o por medios electrónicos antes del 15 de marzo de 2014.

2.– Justifikazioan, langileen zerrenda eta haietako bakoitzaren guztizko kostua adieraziko da (XIV. eranskina).

2.– Dicha justificación consistirá en la relación nominal del personal con expresión individualizada del coste total del mismo (anexo XIV).

3.– Entitate onuradunaren gordailuan geldituko dira aurreko atalean aipatutako langileen lan-egoera normalizatuaren frogagiriak, kontratuak, Gizarte Segurantzan alta egin izanaren ziurtagiriak, TC agiriak, edo haien dokumentu baliokideak, ondoren aztertu ahal izateko. Ikastetxeen Zuzendaritzak egiaztatuko ditu gordailuan dauden agiriak. Laginketa teknikaren bitartez aukeratuko ditu horretarako onuradunak.

3.– Los contratos o certificados de alta de la Seguridad Social de las y los trabajadores reseñados en el apartado anterior o TC o documentos equivalentes como acreditativos de la situación laboral normalizada de ese personal, quedarán en depósito en la entidad beneficiaria para posteriores revisiones. La Dirección de Centros Escolares realizará la comprobación de los documentos que se encuentren en depósito, seleccionando a estos efectos a los beneficiarios afectados por técnicas de muestreo.

4.– Agiri horien bidez, 2013ko ekitaldian egindako gastuak justifikatu beharko dira.

4.– Todos los documentos justificativos lo serán sobre gasto realizado en el ejercicio 2013.

5.– Era berean, justifikazioak elektronikoki aurkeztu ahal izango dira, htpps://www.euskadi.net/niregestioak helbidean.

5.– Así mismo las justificaciones podrán presentarse por medios electrónicos en htpps://www.euskadi.net/misgestiones

14. artikulua.– Diru-laguntza itzultzea.

Artículo 14.– Reintegro de la subvención.

Diru-laguntza jasotzeko baldintzetatik edozein betetzen ez dela egiaztatuz gero, jasotako zenbatekoak eta bidezko diren legezko interesak itzuli beharko zaizkio Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari. Horretarako, aintzat hartuko dira azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua (Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bate-gina onetsi duena) eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua.

La constatación de la existencia de cualquier supuesto de incumplimiento de las condiciones que motivaran la concesión de la subvención dará lugar, de conformidad y en los términos establecidos en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco y en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, a la obligación de reintegrar a la Tesorería General el País Vasco las cantidades percibidas más los intereses legales que procedan.

15. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 15.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bate-ginaren 50.2 artikuluan jasotako eginbide orokorrak betetzeari utzi gabe, agindu honetan araututako diru-laguntzen onuradunek eginbide hauek bete beharko dituzte kasu guztietan:

Sin perjuicio de las obligaciones recogidas con carácter general en el artículo 50.2 del Texto Refundido de la Ley de principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones:

1.– Emandako diru-laguntza onartzea. Ildo horretatik, ebazpena EHAAn argitaratu eta hamabost egunen buruan interesdunek beren beregi eta idatziz diru-laguntzari uko egiten ez badiote, onartutzat hartuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, las personas o entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

2.– Diru-laguntza zertarako eman, horretarako erabiltzea, ez beste ezertarako.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

3.– Hezkuntza Ikuskaritzaren esku jartzea diru-laguntza eskatzeko aurkeztutako dokumentazioa eta euskarri gisa erabilitakoa, gainbegiratu edo ikuskatu beharreko beste elementu bat baita.

3.– Tener a disposición de la Inspección Educativa la documentación presentada y la que ha servido de base para la solicitud de subvención como un elemento más a supervisar o inspeccionar.

4.– Ekonomia Kontrolerako Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari jakinaraztea eskatutako informazioa, deialdi honetan jasotako diru-laguntzei buruzkoa.

4.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

5.– Helburu bererako beste diru-laguntza edo laguntzarik lortuz gero, diru-laguntza ematen duen Administrazioari jakinaraztea.

5.– Comunicar a la Administración concedente, la obtención de cualesquiera otras subvenciones o ayudas para el mismo fin.

16. artikulua.– Bateragarritasun-erregimena.

Artículo 16.– Régimen de compatibilidades.

Agindu honen bidez iragarritako diru-laguntzak bateragarri dira beste edozein erakunde publiko zein pribatuk helburu berberarekin eman ditzakeen beste zeinahirekin. Aurrekoa gorabehera, guztizko kostua baino handiagoa baldin bada helburu horretarako eskuratu diren laguntzen guztizko kopurua, deialdi honen karietara emandako laguntzaren zenbatekoa murriztu egingo da, soberakin horri dagokion neurrian.

Las subvenciones convocadas por esta Orden son compatibles con cualesquiera otras que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por cualquier otra institución pública o privada. Ello no obstante, en el caso de que el importe total de las ayudas obtenidas para tal fin sea superior a su coste total, se reducirá en la cantidad correspondiente al exceso el importe de la ayuda concedida en virtud de la presente convocatoria.

17. artikulua.– Datu pertsonalak.

Artículo 17.– Datos de carácter personal.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonalen Fitxategi Publikoei eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarritakoarekin bat etorriz, deialdi honetan parte hartzen dutenek baimena ematen dute deialdi hau izapidetzean jasotako datu pertsonalak tratatzeko eta argitaratzeko. Datuok «Musika-eskolentzako diru-laguntzak» izeneko fitxategi batean sartuko dira, deialdi hau kudeatzeko eta deialdiaren berri emateko bertan parte hartzen dutenei. Ikastetxeen Zuzendaritza da fitxategi horren arduraduna. Datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko, ezeztatzeko eta haien aurka egiteko eskubideez baliatzeko, Ikastetxeen Zuzendaritzara jo beharko da, honako helbide honetara: Donostia kalea, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero denominado «Subvenciones a centros de enseñanzas musicales» cuyo objeto será gestionar la presente convocatoria, así como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. La responsable de este fichero es la Dirección de Centros Escolares. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Centros Escolares, dirigiéndose para ello a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Era berean, prozedura honetan parte hartzen duten pertsonek baimena ematen diote Ikastetxeen Zuzendaritzari beste herri-erakunde batzuetan egiazta dezan aurkeztutako agiriak benetakoak direla.

Así mismo, las personas concurrentes a esta convocatoria autorizan a la Dirección de Centros Escolares a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los documentos presentados.

18. artikulua.– Baremoak.

Artículo 18.– Baremos.

I. baremoa:

Baremo I:

Arautu gabeko irakaskuntza:

Enseñanza no reglada:

A) Ikasleka, maila eta atal hauetan matrikulatutako ikasle-kopuruaren arabera, irakas-denbora hauek jasoko dute laguntza. Ikasleak atal batean bakarrik agertu ahal izango dira.

A) Se subvencionarán los siguientes tiempos lectivos por cada alumno y alumna matriculado en los siguientes niveles y apartados, no considerando las duplicidades de alumnos y alumnas que aparezcan en dos apartados diferentes.

a) Finantza daitezkeen denborak:

a) Tiempos financiables:

1. maila, edo lehen harremana hasteko maila:

Nivel 1 ó de contacto:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2. maila:

Nivel 2:

Hastapeneko kurtsoan, zuzenak diren matrikulazioak bakarrik agertuko dira; horrek esan nahi du 1. maila egin ez dutenak.

En el curso de iniciación, sólo se consignarán las incorporaciones directas, es decir, que no hayan hecho Nivel I.

Tresnetan bi mota ezberdintzen da. Izan ere, A. motako tresnak , 229/2007 Dekretuko, abenduaren 11koa, 7. artikuluan agertzen direnak izango dira, espezialitateak deritzonak, eta B motako tresnak, gainerakoak.

En los instrumentos se diferencian instrumentos de tipo A que son aquellos que aparecen consignados como especialidades en el Decreto 229/2007, de 11 de diciembre, artículo 7, e instrumentos de tipo B que son el resto.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

3. maila:

Nivel 3:

Tresnetan bi mota ezberdintzen da. Izan ere, A. motako tresnak , 229/2007 Dekretuko, abenduaren 11koa, 7. artikuluan agertzen direnak izango dira espezialitateak deritzonak, eta B motako tresnak, gainerakoak.

En los instrumentos se diferencian instrumentos de tipo A que son aquellos que aparecen consignados como especialidades en el Decreto 229/2007, de 11 de diciembre, artículo 7, e instrumentos de tipo B que son el resto.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4. maila:

Nivel 4:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Beste ikasketa batzuk:

Otras enseñanzas:

Bakarrik pertsona minusbaliatuetarako, beste mailetan ez daudenak:

Solo para personas discapacitadas no incluidas en los niveles anteriores:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Datu hauek Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailak – gaur egun Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila- bere txostena Eskola-jardueraren Estatistika deritzonean jasotzen dituen zenbakiak bezalakoak izan behar dira eta inoiz ere handiagoak. Izan ere txosten honetan ikasle kopurua mailaka agertzen da.

b) Estos datos deberán corresponderse con los recogidos por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación (en la actualidad Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura) para su informe de «Estadística de Actividad Escolar» - en donde se recoge el número de alumnado matriculado por niveles - y nunca podrán ser superiores a ellos.

c) Alderik badago maila hauetatik ateratako irakas-denbora finantzagarriaren eta irakasleentzat kontratatutako guztizko irakas-denbora zuzenaren artean (III. eranskinean datorrena) , bien arteko denborarik laburrena lehenetsiko da. Irakas-denbora zuzena irakasleak ikasturte osorako dagozkien ikasleei ematen dieten denbora da.

c) Si existe diferencia entre el total del tiempo lectivo financiable resultante de estos niveles y el total del tiempo lectivo directo del profesorado que aparece en el anexo III – entendiendo por tiempo lectivo directo el correspondiente a cada profesor para impartir docencia a sus propios alumnos y alumnas asignados para todo el curso - se preferirá el tiempo inferior de ambos.

B) Lehentasunezko interesa duten espezialitateen laguntza.

B) De apoyo a especialidades de interés preferente.

Irakaskuntza arautu gabean musika-tresnak ikasten dituen ikasle bakoitzeko, 2. eta 3. mailan, 30 minutuko hobaria emango da, eta, laguntza berezia jasotzen duen ikasle bakoitzeko, 2. eta 3. mailan baita ere, 60 minutukoa.

Por cada alumno que curse estos instrumentos en la enseñanza no reglada, en nivel 2 y 3, se bonificará con 30 minutos, y si es alumno reforzado, en nivel 2 y 3, con 60.

Lehentasunezko interesa duten musika-tresnak hauek dira:

Son instrumentos de interés preferente:

biola, biolontxeloa, kontrabaxua, fagota, oboea, tronpa, tronboia, tuba eta harpa.

Viola, violoncelo, contrabajo, fagot, oboe, trompa, trombón, tuba y arpa.

C) Ikasleak irakaskuntza arautuan sartzea.

C) Incorporación de alumnado a enseñanza reglada.

Finantziazioa era honetan emango da, 2012-2013 ikasturtean musika-irakaskuntza profesionaletan eman duen ikasle bakoitzeko: I. baremoko guztizko denborei 300 minutu gehituko zaizkie,

Por cada alumno/a de la Escuela incorporado/a durante el curso 2012-2013 a las Enseñanzas profesionales, se sumarán 300 minutos a los tiempos totales del baremo I.

Gehienez ere, joan den ikasturtean, 2. eta 3. mailan matrikulatuta dauden laguntza berezia hartzen duten ikasleen zenbakiaren % 50 finantzatu ahal izango dira.

El número máximo de alumnos/as financiables no excederá del 50% del total de alumnos y alumnas en régimen reforzado de los niveles 2 y 3 del curso anterior.

D) A, B eta C ataletan ezarritako irizpideen batura izango da laguntza jasoko duten orduen guztizko kopurua.

D) La cantidad total de horas a subvencionar será la suma resultante de la aplicación de los criterios fijados en los tres apartados A, B y C.

II. baremoa

Baremo II.

Irakaskuntza arautua:

Enseñanzas regladas:

A) Denbora hauei emango zaie laguntza, irakaskuntza mota honetan matrikulatutako ikasle bakoitzeko:

A) Por cada alumna o alumno matriculado en estas enseñanzas se subvencionarán los siguientes tiempos.

a) Finantza daitezkeen denborak:

a) Tiempos financiables:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

b) Datu hauek Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa sailak – gaur egun Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura saila - bere txostena Eskola-jardueraren Estatistika deritzonean jasotzen dituen zenbakiak bezalakoak izan behar dira eta inoiz ere handiagoak. Izan ere txosten honetan ikasle kopurua kurtsoka agertzen da.

b) Estos datos deberán corresponderse con los recogidos por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación (en la actualidad Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura) para su informe de «Estadística de Actividad Escolar» – que recoge el número de alumnado matriculado por grados- y nunca podrán ser superiores a ellos.

c) Alderik badago maila hauetatik ateratako irakas-denbora finantzagarriaren eta irakasleentzat kontratatutako guztizko irakas-denbora zuzenaren artean (VIII. eranskinean datorrena), bien arteko denborarik laburrena lehenetsiko da. Irakas-denbora zuzena irakasleak ikasturte osorako dagozkien ikasleei ematen dieten denbora da.

c) Si existe diferencia entre el total del tiempo lectivo financiable resultante de estos grados y el total del tiempo lectivo directo del profesorado que aparece en el anexo VIII – entendiendo por tiempo lectivo directo el correspondiente a cada profesor para impartir docencia a sus propios alumnos y alumnas asignados para todo el curso - se preferirá el tiempo inferior de ambos.

B) Era berean, I. baremoaren B atalean jasotako espezialitateei emango zaie laguntza, eta 30 minutuko hobaria emango zaie oinarrizko irakaskuntzako ikasleei, eta 60 minutukoa, berriz, musika-tresna horiek ikasten dituzten eta irakaskuntza arautuko maila profesionalean ikasten dutenei.

B) Se subvencionarán asimismo las especialidades de interés preferente recogidas en el Baremo I. apartado B bonificando con 30 minutos a los alumnos de enseñanza elemental y con 60 minutos a los de Grado Profesional de la Enseñanza reglada que estudien dichos instrumentos.

C) 400 minutu gehituko dira hezkuntza-antolamendu berriko goi-mailako musika-eskola batean 2012-2013an matrikulatutako ikasle bakoitzeko.

C) Por cada alumno o alumna incorporado en 2012-2013 a un Centro Superior de Música se sumarán 400 minutos.

D) A, B eta C ataletan ezarritako irizpideen batura izango da laguntza jasoko duten orduen guztizko kopurua.

D) La cantidad total de horas financiables será la suma resultante de la aplicación de los criterios fijados en los tres apartados A, B y C.

III. baremoa: Irakaskuntzaren kostua.

Baremo III.– Por coste de la enseñanza.

Orduko batez besteko kostua izango da ekitaldi ekonomikoaren guztizko kostua zati astean emandako eskola-orduen kopurua ( irakas-denbora zuzena). I. eta II. baremoetan finkatzen dena aplikatuta, diruz lagundu daitekeen eskola-ordu bakoitzeko ehuneko jakin bat aplikatuko da kostuaren arabera, honako taula hau kontuan hartuta:

El coste total del ejercicio económico, dividido entre el número de horas lectivas semanales (tiempo lectivo directo) dará el coste medio por hora. Por cada hora lectiva subvencionable resultante de la aplicación de los baremos I y II, se aplicará un % de bonificación en función de su coste según la tabla siguiente:

Orduko kostuetan aplikatu beharreko ehunekoa:

Costes hora a aplicar:

1.436 euro baino gehiago asteko eskola-ordu bakoitzeko: % 30

Más de 1.436euros/hora lectiva semanal: 30%

1.285 euro-tik 1.435 eurora asteko eskola-ordu bakoitzeko: % 28

De 1.285 a 1.435euros/hora lectiva semanal: 28%

1.136 euro-tik 1.284 eurora asteko eskola-ordu bakoitzeko: % 24

De a 1.136 1.284euros/hora lectiva semanal: 24%

979 euro-tik 1.135 eurora asteko eskola-ordu bakoitzeko: % 18

De 979 a 1.135euros/hora lectiva semanal: 18%

Gehienez ere 978 euro asteko eskola-ordu bakoitzeko: 0

Hasta 978 euros/hora lectiva semanal: 0

Horretarako, gehienez ere guztizko aurrekontuaren % 25, irakasle ez diren langileen gastuak, eta ekipamenduaren eta funtzionamenduaren guztizko gastua kontabilizatuko da. Ekarpen hori ziurtatu behar da.

A estos efectos se entenderá que la suma de los gastos de personal no docente, equipamiento y funcionamiento será como máximo el 25% del presupuesto total.

IV. baremoa: udal-finantziazioa.

Baremo IV.– Por financiación municipal.

Tokiko udalbatzak zentroaren gastu arruntaren % 25 gutxienez finantzatzen duen kasuetan, ehuneko hauek aplikatuko zaizkie diruz lagundu daitekeen eskola-ordu bakoitzeko (I. eta II. baremoak aplikatzearen ondoriozkoak):

Cuando la Corporación local financie el centro con un mínimo del 25% del gasto corriente, a cada hora lectiva subvencionable resultante de la aplicación del Baremo I y II, se le aplicará la bonificación siguiente:

– % 25eko finantziazioa izateagatik, orduen % 25.

– Por el 25% de financiación, el 25% de dichas horas.

– % 25etik % 62,5era arteko finantziazioa izateagatik, % 2 gehiago puntu edo frakzio bakoitzeko, ordu horien % 100eraino iritsi arte.

– A partir del 25% de financiación hasta un máximo del 62,5%, un 2% más por cada punto o fracción hasta un máximo del 100% de dichas horas.

Udalaren edo udalen ziurtagiria , ekarpen hori ziurtatzen dena, eta XIII eranskina betetzeko euskarri gisa balioko dena, zentroan gorde behar izango da, geroko errebisioetarako.

El documento del ayuntamiento o ayuntamientos que certifique dicha aportación y que servirá de base para que el solicitante rellene el anexo XIII deberá quedar en depósito en el centro para futuras comprobaciones.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Prozedura-gaietan agindu honek arautzen ez dituen gaietan, osagarri moduan aplikatuko dira Euskal Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bate-gina – azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuak aldatua - eta azaroaren 26ko 30/1992 Legea, hau da, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea.

En todo lo no regulado por esta Orden en materia procedimental, se aplicará con carácter supletorio la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común y el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco aprobado por Decreto Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango diote Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua aldizkari ofizial horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso potestativo de reposición ante la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el pazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el mismo diario oficial.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko uztailaren 23a.

En Vitoria-Gasteiz, a 23 de julio de 2013.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común