Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

172. zk., 2013ko irailaren 10a, asteartea

N.º 172, martes 10 de septiembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
3875
3875

AGINDUA, 2013ko abuztuaren 30ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena. Honen bidez, diru-laguntzetarako deialdia egiten zaie udalei, mankomunitateei edo horiek sortutako erakundeei eta erakunde pribatuei, 2012-14 ikasturtean Hasierako Lanbide Prestakuntzako programak garatzeko.

ORDEN de 30 de agosto 2013 de la Consejera de Educación, Política lingüística y Cultura, por la que se convocan subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades o entidades creadas por ellos y a entidades privadas, para el desarrollo de Programas de Cualificación Profesional Inicial, durante el curso 2013-14.

EAEko Lanbide Prestakuntzako Programak arautzen dituen 2008ko ekainaren 10eko Aginduaren 12.1 artikuluak ezartzen duenez, Hasierako Lanbide Prestakuntza Programak erakunde publiko nahiz pribatuekin egindako itun, hitzarmen edo kontratazioen bidez eman ahal izango dira; era berean, 12.2 artikuluak ezartzen duenez, Hezkuntza Sailak emango ditu Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programak emateko baimena eta ikastetxeek edo erakundeek jaso ditzaketen diru-laguntzak.

La Orden de 10 de junio de 2008 que regula los Programas de Cualificación Profesional en la CAPV establece en su artículo 12.1 que los Programas de Cualificación Profesional Inicial podrán ser impartidos a través de acuerdos, convenios o contrataciones con entidades públicas o privadas; asimismo en su artículo 12.2 establece que el Departamento de Educación, autorizará la impartición de los Programas de Cualificación Profesional Inicial, así como las ayudas económicas que puedan percibir los centros educativos o entidades.

Adierazitako horregatik guztiagatik, honako hau

En virtud de lo anterior,

XEDATZEN DUT:
DISPONGO:
I. KAPITULUA
CAPITULO I
XEDEA, HARTZAILEAK ETA BALDINTZAK
OBJETO, DESTINATARIOS Y REQUISITOS

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen helburua da udalei, mankomunitateei eta horiek sortutako erakundeei eta erakunde pribatuei diru-laguntzetarako deia egitea, 2013-14 ikasturtean Hasierako Lanbide Programak garatzeko.

La presente Orden tiene por objeto convocar subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades, entidades creadas por ellos, y a entidades privadas para el desarrollo de Programas de Cualificación Profesional Inicial durante el año académico 2013-14.

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

1.– Udalek, mankomunitateek, horiek sortutako erakundeek eta erakunde pribatuek agindu honetan aurreikusitako laguntzak eskatu ahal izango dituzte, baldin eta Hasierako Lanbide Prestakuntzako programak emateko baimena badute 2008ko ekainaren 10eko Aginduaren arabera.

1.– Podrán solicitar las ayudas previstas en la presente Orden los ayuntamientos, mancomunidades, entidades creadas por ellos, y entidades privadas, autorizados conforme a la Orden de 10 de junio de 2008 para la impartición de los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

2.– Onartutako laguntzak ezingo du gainditu 2012-2013 ikasturterako baimendutako talde kopurua eta lanbide-profilenen kopurua.

2.– La ayuda concedida no podrá exceder a la correspondiente al número de grupos y perfiles profesionales autorizados para el curso 2012-2013.

3. artikulua.– Eskaria egiten duten erakundeek bete beharreko baldintzak eta obligazioak.

Artículo 3.– Requisitos y obligaciones de las entidades solicitantes.

1.– Itunpeko ikastetxe pribatuek ezin izango dute jaso era honetako laguntzarik programa horiek emateko.

1.– No podrán acogerse a estas ayudas los centros educativos privados que se acogen al régimen de conciertos para la impartición de los citados programas.

2.– Deialdi honen bidez lortzen den diru-laguntza bateraezina da beste erakunde publiko edo pribatu batzuek –estatukoek zein nazioartekoek– xede horretarako ematen duten beste edozein diru-laguntzarekin edo laguntza ekonomikorekin.

2.– La subvención que se obtenga por medio de la presente convocatoria es incompatible con cualquier otra subvención o ayuda económica para este mismo fin otorgada por otras instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales.

3.– Erakunde eskatzaileak ezin du izan diru-laguntza publikoak eskuratzeko aukera ukatzen duen zigor administratibo edo penalik, eta ez du izango diru-laguntzak jasotzeko legezko debekurik –Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen bidez zigortutako sexuagatiko bereizketak barne.

3.– La entidad solicitante no debe estar incursa en sanción penal o administrativa con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, o en prohibición legal que las inhabilite para ello, con inclusión de la discriminación por razón de sexo, en virtud de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres.

4.– Erakunde onuradunei diru-laguntzak eta laguntzak emateko eta –hala behar bada– ordaintzeko, ezinbestekoa izango da amaituta egotea itzulketa– edo zehapen-prozedura oro, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzengatik edo diru-laguntzengatik hasitakoak eta artean izapidetzen ari direnak.

4.– La concesión, y en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas a las entidades beneficiarias quedarán condicionadas a la terminación de cualquier procedimiento de reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos, se halle todavía en tramitación.

5.– Laguntza eskatzen duen erakunde pribatuak egunean izan beharko ditu indarrean diren xedapenek jartzen dizkioten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

5.– La entidad privada solicitante habrá de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

4. artikulua.– Izapidetze elektronikoa.

Artículo 4.– Tramitación electrónica.

1.– Erakunde interesdunek bitarteko elektronikoak erabili beharko dituzte eskabideak, kontsultak eta izapideak egiteko.

1.– Las entidades interesadas solicitarán, consultarán y realizarán todos los trámites de este procedimiento utilizando medios electrónicos.

2.– Izapidetze elektronikoa arautzen dute, batetik, otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuak –Administrazio Elektronikoari buruzkoak– eta, bestetik, Informatika eta Telekomunikazio zuzendariak 2006ko otsailaren 9an emandako Ebazpenak, hain zuzen ere Informatika eta -PLATEA- E- Administraziorako Plataforma Teknologikoa onartzen duenak.

2.– La tramitación electrónica esta regulada en el Decreto 21/2012, de 21 de febrero, de Administración Electrónica y la Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Directora de Informática y Telecomunicaciones, que aprueba la Plataforma Tecnológica para la E-Administración -PLATEA-.

3.– Honako egoitza elektroniko honetan zehazten da nola izapidetu eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako ereduak: https://euskadi.net/diru_laguntza/-/2013/pcpi/eu/

3.– Las especificaciones de cómo tramitar, las solicitudes, declaraciones responsables, y demás modelos están disponibles en la sede electrónica https://euskadi.net/ayuda_subvencion/-/2013/pcpi/es/

4.– Eskabidea egin eta gero egin beharreko izapide elektronikoak, berriz, https://www.euskadi.net/nirekudeaketak helbidean egingo dira.

4.– Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de http://www.euskadi.net/misgestiones

5. artikulua.– Erakunde eskatzailearen betekizun jakin batzuk egiaztatzea.

Artículo 5.– Acreditación de requisitos de la entidad solicitante.

1.– Organo kudeatzaileak automatikoki eta behar bezainbeste aldiz egiaztatuko du inoren baimenik gabe ea zergei eta gizarte-segurantzari dagozkion betebeharrak betetzen dituzten laguntza-eskatzaileek, beti ere Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 50.3 artikuluak xedatzen duenari jarraiki.

1.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por parte de las entidades solicitantes de las ayudas se verificará automáticamente, tantas veces como fuera necesario, por el órgano gestor sin necesidad del consentimiento de los mismos, en aplicación de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 50.3 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del Pais Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

2.– Azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegintzako Dekretuaren 50.6 puntua aplikatuz, eskabidean txertatuko den erantzukizunezko adierazpen baten bidez honako betekizun hauek egiaztatuko dira:

2.– En aplicación del artículo 50.6 del Decreto Legislativo 1/ 1997, de 11 de noviembre, mediante una declaración responsable, incluida en la solicitud, se acreditarán, las siguientes obligaciones:

– Ez dela jasotzen ari diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bestelako baliabiderik beste administrazio edo erakunde publiko edo pribaturen batetik.

– No estar recibiendo subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados.

– Pertsona edo erakunde eskatzailea ez dagoela zigortuta ez administratiboki ez penalki diru-laguntzak edo laguntza publikoak jasotzeko, edo ez duela laguntzarik jasotzea eragozten dien inolako lege-debekurik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen bidez zigortutako sexuagatiko bereizketak barne.

– No hallarse la persona o entidad solicitante sancionada administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna prohibición legal que inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.

– Halaber, erakunde eskatzaileak adierazi behar du egiazkoak direla eskaeran eta harekin batera aurkeztutako dokumentuetan agertzen diren datuak, eta betetzen dituela diru-laguntza jasotzeko indarrean dagoen araudian ezarritako betekizunak.

– Así mismo, la que la entidad solicitante manifiesta que son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña y que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser beneficiario/a de estas ayudas.

– Diru-laguntzaren eskatzaileek aurreko betekizunak egiaztatuko dituzte, diru-laguntza ematea ebatzi aurretik; horretarako, ziurtagiria aurkeztuko dute, edo baimena emango dute organo kudeatzaileak zuzenean egiaztatu dezan.

– Las entidades solicitantes de la ayuda, antes de que se resuelva su concesión, acreditarán los requisitos anteriores, bien aportando la certificación correspondiente, bien prestando consentimiento para que el órgano gestor lo verifique directamente.

II. KAPITULUA
CAPITULO II
ESKABIDEAK, AURKEZTEKO EPEA ETA EBAZTEKO PROZEDURA
SOLICITUDES, PLAZO DE PRESENTACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN

6. artikulua.– Eskabideak eta inprimakiak aurkeztea.

Artículo 6.– Presentación de solicitudes y formularios.

1.– Eskaerak modu elektronikoan aurkeztu beharko dira euskadi.net-eko egoitza elektronikoan: https://euskadi.net/diru_laguntza/-/2013/pcpi/eu/

1.– Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la sede electrónica de euskadi.net https://euskadi.net/ayuda_subvencion/-/2013/pcpi/es/

2.– Erakunde eskatzaileek eskabidea eta dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz aurkez ditzakete, nahi duten eran. Era berean, erakunde eskatzaileak aukeratutako hizkuntza erabiliko da prozeduran, hala ezarrita baitago azaroaren 24ko 10/1982 Legearen 5.2.a) eta 6.1 artikuluetan (10/1982 Legea, Euskararen Erabilera Normalizatzeko Oinarrizko Legea).

2.– Las entidades solicitantes podrán presentar la solicitud, junto con la documentación que se acompañe, en euskera o castellano, a su elección. Así mismo, a lo largo del procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante, tal y como establecen los artículos 5.2.a) y 6.1 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización de Uso del Euskera.

3.– Aurreko puntuan adierazitakoaren arabera, «Eskabidea PCPIak Moduluak/Profilak» erantsi beharko zaie diru-laguntzen eskabideei.

3.– Junto a la solicitud de subvención se adjuntará el formulario de Solicitud PCPIs de Módulos/Perfiles en el cuál se indicará la solicitud de ayuda para los perfiles que correspondan y el número de grupos solicitados.

7. artikulua.– Eskaerak aurkezteko eta zuzentzeko epeak.

Artículo 7.– Plazo de presentación de solicitudes y subsanación.

1.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik hasita.

1.– El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legeko 71. artikuluaren arabera, eskabideak ez baditu betetzen eskatutako baldintzak, erakunde interesdunari eskatuko zaio akatsa zuzentzeko edo aurkeztu ez dituen nahitaezko agiriak aurkezteko, hamar eguneko epean; era berean, jakinarazi egingo zaio ezen, hori egin ezean, eskaeran atzera egin duela ulertu eta ebazpena emango dela (arestian aipatutako lege horren 42. artikuluan aurreikusitako moduan eman beharko da ebazpen hori).

2.– En virtud del artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá a la entidad interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de esa misma ley.

8. artikulua.– Baliabide ekonomikoak.

Artículo 8.– Recursos económicos.

1.– 15.180.000 euro zuzenduko dira, guztira, agindu honen bitartez 2013-2014 ikasturterako deitutako diru-laguntzetara.

1.– Los recursos económicos que se dedicarán a las subvenciones convocadas por la presente Orden para el curso escolar 2013-2014 ascienden a un total de 15.180.000 euros.

2.– Zenbateko hori handitu ahal izango da, guztira zenbat laguntza eskatu diren kontuan hartuta; betiere, beste laguntza-programak batzuk gauzatu ondoren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak agortu barik izan ditzakeen aurrekontu-kredituen arabera.

2.– Este importe podrá ser incrementado, teniendo en cuenta la cuantía total de las ayudas solicitadas, en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas que resulten de la ejecución de otros programas de ayudas del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

9. artikulua.– Heziketa eta Ikaskuntzako Zuzendaritzak kudeatuko du deialdia.

Artículo 9.– El Organismo gestor de la convocatoria será la Dirección de Formación y Aprendizaje.

10. artikulua.– Diru-laguntza emateko prozedura.

Artículo 10.– Procedimiento de concesión de la subvención.

1.– Lehia-prozedura erabiliko da diru-laguntzak emateko, hurrengo paragrafoan ezarritako moduan.

1.– La concesión de la subvención se decidirá por el procedimiento de concurrencia en los términos establecidos en el párrafo siguiente.

2.– Horretarako emandako aldian aurkeztutako eskabide guztiei emango zaie diru-laguntza, baldin eta agindu honetan ezarritako baldintzak betetzen badituzte eta taldeak osatzeko zehaztutako ikasle-kopurua egiaztatzen badute matrikulazio-aldia amaitu eta gero (15. artikulua, 3. puntua).

2.– Se concederá subvención para todas las solicitudes presentadas en período habilitado para ello, que cumplan con los requisitos establecidos en la presente Orden y que acrediten al final del periodo ordinario de matriculación el número de alumnos determinado para la conformación de grupos (artículo 15, punto 3).

11. artikulua.– Diru-laguntzaren zenbatekoa zehaztea.

Artículo 11.– Determinación de la cuantía de la subvención.

1.– I. eranskinean adierazten da zer modulu aplikatuko zaion aurrekontu modura Hasierako Lanbide prestakuntzako Programetako bakoitzari 2013-2014 ikasturterako.

1.– El módulo que se aplicará como presupuesto a cada uno de los Programas de Cualificación Profesional Inicial para el curso 2013-2014 se indica en el anexo I.

2.– Nolanahi ere, diru-laguntza emateko, diru-laguntzaren xede diren ikasle-talde guztiak osatu beharko dira.

2.– Esta subvención estará condicionada a la formación del número de grupos de alumnos y alumnas para el que se otorga la subvención.

3.– Taldeak osatu egin direla egiaztatuko da matrikula egiteko ezarritako ohiko epea (uztailaren 15a) bukatzen denean. Deialdi honetan aurreikusitako aurrekontua onartutako eskariei erantzuteko behar bestekoa ez bada, proportzio berean murriztuko da erakunde eta programa bakoitzari taldeka eta mailaka esleitutako zenbatekoa, onartutako aurrekontuari egokitu arte.

3.– Una vez cerrado el plazo ordinario establecido para la matriculación, el 15 de julio, se verificará la formación de grupos. En caso de que el presupuesto previsto en esta convocatoria no fuera suficiente para atender a todas las solicitudes aprobadas, se aminorará el importe asignado a cada entidad y programa por grupo y curso en idéntica proporción necesaria hasta ajustarse al presupuesto aprobado

12. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta argitara emateko prozedura.

Artículo 12.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Agindu honetako diru-laguntzak emateko prozedura ebazteko epea, gehienez ere, 6 hilabetekoa izango da; betiere, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta biharamunetik aurrera.

1.– El plazo máximo para la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones establecido en esta Orden será de 6 meses a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

2.– Deialdi honetan aurkeztutako eskabideak prozedura bakar batean izapidetuko dira; prozedura, berriz, Lanbide Heziketako sailburuordeak ebatziko du.

2.– Las solicitudes presentadas en esta convocatoria se tramitarán en un único procedimiento cuya resolución corresponde al Viceconsejero de Formación Profesional.

3.– Ebazpenak erabakiko du diru-laguntzak ematen diren edo, hala badagokie, ukatzen diren. Lehenengo kasuan, aditzera eman beharko dira erakunde onuraduna, diruz lagundutako ikastaroa edo ikastaroak eta horietako bakoitzarentzat emandako diru-laguntzaren zenbatekoa. Ukatuen kasuan, berriz, jaso beharko da zergatik ukatzen den diru-laguntza.

3.– La resolución decidirá la concesión, y en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, la entidad beneficiaria, el curso o cursos subvencionados y el importe de la subvención concedida para cada uno de ellos. En el caso de las denegadas recogerá los motivos de la denegación.

4.– Interesdunei 6 hilabeteko epean jakinarazi beharko zaie diru-laguntzak emateari eta ukatzeari buruzko ebazpen hori; agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu, eta biharamunetik aurrera. Ebazpen hori erakunde parte-hartzaileei jakinaraziko zaie PLATEA-E-administraziorako plataforma teknologikoaren bitartez, https://www.euskadi.net/nirekudeaketak helbidean, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, jendeak horren berri izan dezan.

4.– La resolución adoptada sobre la concesión y denegación de ayudas se notificará a las personas interesadas dentro del plazo de 6 meses, contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. Dicha resolución será notificada a las entidades participantes a través de la Plataforma Tecnológica para la E-Administración -PLATEA- en https://www.euskadi.net/misgestiones y publicada en el Boletín Oficial del País Vasco a efectos de publicidad.

5.– Aurreko paragrafoan aditzera ematen den epea amaitu eta prozeduraren ebazpena argitara ematen ez bada, interesdunek ulertu beharko dute eskabidea ukatu zaiela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluaren ondorioetarako.

5.– Transcurrido el plazo aludido en el párrafo anterior sin que se hubiera publicado la resolución del procedimiento las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud a los efectos del artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6.– Prozedura ebazteak ez du administrazio-bidea amaituko, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuari hilabeteko epean, ebazpena argitaratu eta biharamunetik aurrera.

6.– Contra la resolución del procedimiento, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Educación, Política lingüística y Cultura en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.

13. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea.

Artículo 13.– Abono de la subvención.

Diru-laguntza hiru epetan ordainduko da.

La subvención se hará efectiva en tres pagos.

Lehenengo ordainketa diru-laguntzaren % 30ekoa izango da; diru-laguntza emateko behin betiko jakinarazpena onartu bezain laster ordainduko da.

El primer pago de la subvención por valor del 30% se realizará con carácter inmediato a la aceptación de la notificación definitiva de la concesión de la subvención.

Bigarren ordainketa, berriz, zenbateko osoaren % 60koa izango da, eta bigarren hiruhilekoaren hasieran egingo da: 16,9 artikuluan aipatutako baldintzak bete eta gero.

El segundo pago por importe del 60% se realizará al comienzo del segundo trimestre, una vez cumplimentados los requisitos del artículo 16.9.

Hirugarren ordainketa, azkenik, % 10ekoa izango da, eta ikasturtearen bukaeran egingo da, 16.10 artikuluan aipatutako dokumentazioa aurkeztu eta gero.

El tercer pago por importe del 10% se hará efectivo al final del curso académico, una vez presentada la documentación a la que se refiere el artículo 16.10.

14. artikulua.– Ebazpena aldatzea eta berrikustea, eta diru-laguntza itzultzea.

Artículo 14.– Modificación, revisión y reintegro de la subvención.

1.– Ebazpena aldatu ahal izango da, baldin eta diru-laguntza emateko aintzat hartutako baldintzak aldatzen badira; betiere, diru-laguntza horien onuradun izateko ezarri diren gutxieneko baldintzei eusten bazaie.

1.– Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrá dar lugar a la modificación de la resolución, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos para ser beneficiarios de ésta.

2.– Jasotako zenbatekoak itzultzeko eta berandutze-interesa eskatzeko, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 53. artikuluan (azaroaren 11ko 1/1997 Errege Dekretu Legegileak onartutako testu bategina) eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren II. tituluan xedatutakoari jarraituko zaio.

2.– El reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora se regirá por lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco (Texto Refundido aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre), y por el Titulo II del Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.

3.– Jasotako diru-laguntza gehi aplikatzekoak diren interesak itzuli beharko dira, baldin eta araudi horretan aintzat hartzen diren honako zirkunstantzia hauetakoren bat gertatzen denean, eta bereziki:

3.– Procederá el reintegro de la subvención percibida más los intereses que resulten de aplicación cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias contempladas en la normativa citada y especialmente:

a) Diru-laguntza erabiltzen ez bada emandako helbururako.

a) Que no se utilice la subvención para el concreto destino para el que haya sido concedida.

b) Agindu honetan eta Agindua garatuko duten ebazpenetan xedatutakoa edozein modutan betetzen ez denean.

b) Que se incumpla de cualquier modo lo dispuesto en esta Orden y en las resoluciones que la desarrollen.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen kontura emandako diru-laguntzen onuradunen eginbeharretakoren bat betetzen ez denean.

c) Que se incumplan cualquiera de las obligaciones que competen a los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

III. KAPITULUA
CAPITULO III
DIRUZ LAGUNDUTAKO JARDUEREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS

15. artikulua.– Izena ematea eta taldeak osatzea.

Artículo 15.– Inscripción y formación de los grupos.

1.– Hasierako Lanbide Prestakuntzako Programa hauek doakoak izango dira ikasleentzat, eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak erabakitako epeetan eman beharko da izena, programa horiek garatuko dituen udalak, mankomunitateak, erakunde publikoak edota erakunde pribatuak erabakitako tokian.

1.– Estos Programas de Cualificación Profesional Inicial serán gratuitos para el alumnado y la inscripción se realizará en los plazos determinados por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura y en el lugar que señale el ayuntamiento, mancomunidad, entidad pública o entidad privada que desarrolle los mismos.

2.– Heziketa eta Ikaskuntzako Zuzendaritzak adierazitako epeetan grabatu beharko dira ikasleen datuak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak horretarako jartzen duen aplikazioan.

2.– Los datos del alumnado deberán grabarse en el período indicado desde la Dirección de Formación y Aprendizaje, en la aplicación establecida al efecto por el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

Jarduerei ekin ahal izateko, ezinbestekoa da ikasleen zerrendak eta zerrenda horietako datuen egokitasuna onartzea.

La aprobación de las listas del alumnado y de la adecuación de sus datos es imprescindible para el inicio de las actividades.

3.– Taldeak eratzea onartzeko, taldeok –gutxienez– 16tik 18 urte bitarteko 10 ikasle izan behar dute 1. mailan eta 8 ikasle 2. mailan, matrikulazio arrunta ixteko finkatzen den egunean. Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleek parte hartzen badute, taldearen ezaugarriei egokituko zaie ikasle-kopurua.

3.– La conformación de los grupos se autorizará cuando cuenten al menos 10 alumnos/as de 16 años o más en 1.º curso y 8 alumnos/as en 2.º curso en la fecha señalada para el cierre de la matriculación ordinaria. Cuando participe alumnado con necesidades educativas especiales su número se adaptará a las condiciones del grupo.

1. kurtsoan eta 2. kurtsoan, ez dira lanbide-profil bereko bi talde baino gehiago diruz lagunduko. 1. kurtsoan profil bereko bigarren talde bat osatu ahal izateko, guztira, 30 ikasle egon beharko dira matrikulatuta. 2. kurtsoan profil bereko bigarren talde bat osatu ahal izateko, guztira, 20 ikaslek egon beharko dute matrikulatuta.

No se subvencionarán más de dos grupos del mismo perfil profesional tanto en 1.º como en 2.º curso. Para formar un segundo grupo de 1.º curso en un mismo perfil será necesaria una matrícula de 30 alumnos/as en total. Para formar un segundo grupo en 2.º curso en un mismo perfil, será necesaria una matrícula de 20 alumnos/as en total.

4.– Heziketa eta Ikaskuntzako Zuzendaritzak ikasleen inskripzioaren gainean eskatzen duen dokumentazio guztia eman beharko diote programa garatzen duten toki-erakundeek eta erakunde pribatuek zuzendaritza horri.

4.– Las entidades locales y las entidades privadas que desarrollen el programa aportarán a la Dirección de Formación y Aprendizaje la documentación que ésta solicite en relación con la inscripción del alumnado en el programa.

16. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

Artículo 16.– Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1.– Emandako diru-laguntza onartzea. Ildo horretan, diru-laguntza eman zaiela jakinarazteko agiria jaso, eta 15 egun naturaleko epea izango dute erakunde onuradunek diru-laguntzari uko egiten diotela berariaz eta idatziz adierazteko; osterantzean, diru-laguntza onartzen dutela ulertuko da.

1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de 15 días naturales tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

2.– Laguntza zertarako eman den, horretarako erabili beharko dute, ez beste ezertarako.

2.– Utilizar la subvención para el concreto destino para el que ha sido concedida.

3.– Irakasleen lan-baldintzak –arlo juridikokoak zein ekonomikokoak– egokiak izango dira, eta lan-legerian ezarritakoa bete beharko dute. Horrek ez luke diskriminaziorik ekarri behar erakunde onuradunetako gainerako langileekiko.

3.– Las condiciones laborales tanto de carácter jurídico como de carácter económico del personal docente serán adecuadas y pertinentes al cumplimiento de la legislación laboral, sin que suponga discriminación alguna con el resto de los trabajadores de las propias entidades beneficiarias.

Bestalde, programa hauek emateko baimena duten erakundeek ahaleginak egin beharko dituzte talde berarengan esku hartzen duten irakasleen kopurua ahalik eta txikiena izan dadin; betiere, edukien metodologia integratzaileak erabiltzeko printzipioen eta ikasleen jarraipen eta arreta pertsonalizatuaren arabera.

Por otra parte, y de acuerdo a los principios de uso de metodologías integradoras de contenidos y de un seguimiento y atención personalizada del alumnado, las entidades autorizadas a impartir estos programas deberán tratar de establecer que el número de profesores y de profesoras que intervengan sobre un mismo grupo sea lo más reducido posible.

4.– Diru-laguntza jasotzen duen erakundeak programa garatzeko erosten duen tresneria, bestalde, bakarrik erabiliko da programa horretako jardueretarako. Materiala erosi ahala, tresneriaren berariazko inbentarioan jaso beharko da. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren eta dagokion erakundearen baimen adierazia beharko da tresneria inori erabiltzen uzteko edo, hala badagokio, emateko.

4.– El equipamiento que adquiera la entidad subvencionada para el desarrollo del programa será para uso exclusivo de las actividades de dicho programa. A medida que se vaya adquiriendo material, éste pasará a engrosar un inventario específico de equipamiento. La cesión de uso, o en su caso, enajenación deberá contar con el consentimiento expreso del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, y de la entidad correspondiente.

5.– Ikastetxean garatzen diren programen inguruan eskatzen duen informazio guztia helarazi beharko zaio Hezkuntza Ikuskaritzari.

5.– Facilitar a la Inspección de Educación cuanta información le sea requerida en relación con los programas que se desarrollan en el centro.

6.– Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari eman egin beharko zaie deialdi honen kargura jasotako diru-laguntzen gainean eskatzen duten informazio guztia.

6.– Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida respecto a las subvenciones recibidas con cargo a la convocatoria presente.

7.– Erakunde eskatzaileak honako gastu hauek hartuko ditu bere gain: programa egiteko lokalenak, lokal horiek konpontzeko eta kontserbatzeko lanenak, eta ikasleentzat aseguru bat kontratatzearenak (eskola-aseguruak jasotzen dituen prestazio guztiak eskaini beharko ditu).

7.– Correrán a cargo de la entidad solicitante los locales donde se ubique el programa, la reparación y conservación de los mismos, así como la suscripción de un seguro para el alumnado equivalente en prestaciones al Seguro Escolar.

8.– Diruz lagundutako ikasturteko lehenengo hiruhilekoan, erakunde onuradunek ikasturterako jarduera-proiektua edo hasierako memoria aurkeztu beharko dute, honako hauek adieraziz:

8.– En el primer trimestre del curso escolar, las entidades beneficiarias elaborarán el proyecto de actuación o memoria inicial para el curso escolar, incluyendo:

a) Irakatsiko diren lanbide-profil guztien curriculum-proposamena. Proposamen horretan alderdi hauek zehaztuko dira:

a) Propuesta curricular para cada uno de los perfiles profesionales que se impartan, en la que se especificarán:

Ikasleek helburu modura lortu beharreko gaitasunak.

Objetivos a lograr por el alumnado en términos de competencias.

Irakatsi eta ikasteko jarduera garrantzitsuak.

Actividades de enseñanza y aprendizaje significativas.

Ikasleen prozesua ebaluatzeko prozedurak eta irizpideak.

Procedimientos y criterios de evaluación del progreso del alumnado.

b) Jarduera osagarriak.

b) Actividades complementarias.

Ikastegi bakoitzak zainduko du dokumentazio hori; zuzendaria arduratuko da horretaz, eta Ikuskaritzaren eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren gainerako zerbitzuen eskura egongo da.

Esta documentación será custodiada en cada centro, bajo la responsabilidad del Director o Directora y estará a disposición de la Inspección y de los restantes servicios del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

9.– Irakaskuntzaren antolamenduarekin lotutako oinarrizko datuak bete beharko dituzte erakunde guztiek, horretarako jarritako aplikazioen bidez. Hona datuok: irakastegunen egutegia eta EJD. Gero, «aplikazioan datuak sartzea» izeneko inprimakia aurkeztu beharko dute https://www.euskadi.net/nirekudeaketak helbidearen bidez.

9.– Todas las entidades deberán cumplimentar los datos básicos relacionados con la organización de la actividad docente: calendario lectivo y DAE. Asimismo deberán aportar a través de https://www.euskadi.net/misgestiones la Declaración Responsable correspondiente de que se han cumplimentado los datos requeridos.

10.– Ikasturtea amaitzean, erakunde onuradunek honako hauek aurkeztu beharko dituzte bi hilabeteko epean:

10.– Las entidades beneficiarias deberán realizar en el plazo de 2 meses desde la finalización del curso escolar:

a) Programaren emaitzen ebaluatzen dituen azken memoria bat, honako hauek jasoko dituena:

a) Una memoria final de evaluación de los resultados del programa que incluirá:

– Programaren garapenaren laburpena eta zer aldaketa egin zaizkien ikasturteko lehenengo hiruhilekoaren hasierako memoriari eta diru-laguntza eskatzeko egindako programaren proiektuari.

– Breve resumen del desarrollo del programa y modificaciones introducidas sobre la base de la memoria inicial del primer trimestre del curso y del proyecto del programa realizado para la solicitud de la subvención.

– Parte hartu duten gazteak; zer baja izan diren, eta zergatik.

– Jóvenes participantes, abandonos producidos y sus causas.

– Estatistika-laburpen bat, zeinetan adieraziko baita ikasleek dituzten ezaugarriak, nondik datozen edo zein ikasketa-maila duten.

– Breve resumen estadístico, en el que se detallen las características y procedencia del alumnado y nivel académico.

– Taldeak eta ikasle bakoitzak lortutako helburuak. Horretarako, oinarritzat hartuko dira programaren proiektuan eta hasierako memorian aurrez ikusitako helburuak.

– Objetivos conseguidos por el grupo y por cada alumno/a, para la que se tomarán como referencia los objetivos previstos en el proyecto del programa y en la memoria inicial.

– Ikaslearen emaitzen laburpen estatistikoa: ikasleak lan-munduan txertatzeari buruzkoak eta/edo maila akademikoari edo prestakuntzakoari buruzkoak.

– Resumen estadístico de los resultados obtenidos en cuanto a inserción laboral y/o académico o formativo del alumnado.

– Emaitzen analisia, jarduera-proiektua egokia ote den zehazteko eta behar dituen aldaketak finkatzeko.

– Análisis de resultados, en orden a determinar la adecuación del proyecto de actuación y modificaciones necesarias en el mismo.

Ikastetxeak gordeko ditu agiri horiek, eta Hezkuntza Ikuskaritzaren eskura izango ditu.

Esta memoria se custodiará en el centro a disposición de la Inspección educativa.

b) Diruz laguntzen den jardueraren aurrekontu orokorreko gastuen egiaztagiriak, irakasleen gastuak barne. Ondorio horietarako, «Justifikazio ekonomikoa» izeneko inprimakia beteko da. Inprimaki hori, berriz, https://euskadi.net/diru_laguntza/-/2013/pcpi/eu/ helbidean dago. Inprimaki horretan, zehatz-mehatz azaltzen da dokumentuen zerrenda, eta honako hauek adierazten dira: data, kontzeptua, guztirako zenbatekoa, egotzi daitekeen zenbatekoa (halakorik behar izanez gero) eta ordaintze-data. Jatorrizko dokumentuak gorde beharko dira (irakasleen nominak barne), etorkizunean egiaztatzeko.Egiaztatzea «lagin teknika» bitartez egingo da, ziurtatzeko diru laguntzaren helburuak bete direlako agiriak badaudela.

b) La justificación documentada de los gastos correspondientes al presupuesto global de la actividad objeto de la subvención, incluidos los gastos correspondientes al profesorado. A estos efectos se cumplimentara el formulario normalizado «Cuenta Justificativa Simplificada» disponible en https://euskadi.net/ayuda_suvencion/-/pcpi/ En este formulario se detalla el listado de los documentos con expresión de fecha, concepto, importe total, importe imputable, en su caso, así como fecha de pago, debiéndose conservar los originales de dichos documentos a los efectos de una futura verificación de los mismos, incluidas las nóminas correspondientes al profesorado. A tal efecto, el órgano concedente procederá a la comprobación mediante «técnicas de muestreo» de los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener una evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención.

Inprimaki horretan erantzukizunpeko deklarazio bat dago, ikastetxeak azken memoria bete duela adierazten duena.

En este mismo formulario figura la Declaración Responsable de que el centro ha cumplimentado la memoria final anteriormente citada.

Https://www.euskadi.net/nirekudeaketak helbidearen bidez aurkeztuko da artikulu honetan adierazten den dokumentazioa.

La documentación mencionada en este artículo, será aportada a través de https://www.euskadi.net/misgestiones

17. artikulua.– Udalek, mankomunitateek edo horiek sortutako erakundeek azpikontratatzea diruz lagundutako jarduerak.

Artículo 17.– Subcontratación de las actividades subvencionadas por los ayuntamientos, mancomunidades o entidades creadas por ellos.

Jarduera horiek kontratatu ahal izango dituzte udalek, mankomunitateek edo horiek sortutako erakundeek; kontratazioa, berriz, efektibotzat joko da hirugarren batzuekin hitzartzen dutenean jarduera osorik edo zati batean gauzatzea. Onuradunak hirugarren batzuekin azpikontratatzen duen jarduera hori, gainera, diruz lagundutako jardueraren % 100era iritsi ahal izango da.

Los ayuntamientos, mancomunidades o entidades creadas por ellos podrán contratar estas actividades y se entenderá efectiva cuando concierten con terceros la ejecución total o parcial de la actividad. La actividad subvencionada que el beneficiario o beneficiaria subcontrate con terceros podrá alcanzar el 100% de la actividad subvencionada.

Enpresa kontratatuek bakar-bakarrik izango dituzte obligazioak kontratatzen dituzten erakunde publikoekin. Erakunde publiko horiek bere gain hartuko dute diruz lagundutako jarduera gauzatzeko erantzukizun osoa, Administrazioaren aurrean.

Las empresas contratadas quedarán obligadas sólo ante los entes públicos contratantes, que asumirán la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración.

Idatziz jasoko da udal, mankomunitate eta horiek sortutako erakundeen eta enpresa kontratatuen artean sinatutako kontratua, eta Administrazioaren esku egongo da.

El contrato celebrado entre los ayuntamientos, mancomunidades o entidades creadas por ellos y las empresas contratadas constará por escrito y estará a disposición de la Administración.

Azpikontratatutako enpresak, azkenik, ezin izango dute eduki Agindu honetan adierazitako debekurik.

Las empresas subcontratadas no deberán estar incursas en ninguna de las prohibiciones citadas en esta Orden.

18. artikulua.– Babesa.

Artículo 18.– Patrocinio.

Diruz lagundutako jarduera guztietan, erakunde onuradunek berariaz jaso beharko dute Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren babesa dutela, baldin eta jarduera horiek dibulgatu, hedatu edo –behar izanez gero– argitaratzen badira.

Las entidades beneficiarias deberán hacer constar expresamente el patrocinio del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, en todas aquellas actividades subvencionadas que conlleven la divulgación, difusión o en su caso, publicación de las mismas.

19. artikulua.– Datu pertsonalak babestea.

Artículo 19.– Protección de Datos de Carácter Personal.

Datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean ezarritakoari jarraituz, deialdi hau bideratzean bildutako datu pertsonalak Hasierako Lanbide Kualifikazioko ikasleen matrikulazioaren fitxategian barne hartuko dira –parte-hartzaileek baimena eman dute datu horiek tratatu eta argitara emateko–. Fitxategi horren xedea da diru-laguntzen deialdi hau kudeatzea eta deialdian parte hartzen duten pertsonei deialdiaren garapenaren berri ematea. Fitxategi honen arduraduna Heziketa eta Ikaskuntzako Zuzendaritza da. Bertan jasotako datuak eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta ukatzeko eskubideak erabili nahi izanez gero, Heziketa eta Ikaskuntzako Zuzendaritzara jo beharko da, helbide honetan: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con la Ley 2/2004, de 25 de febrero, Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pública y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos, los datos personales recogidos en la tramitación de esta convocatoria, cuyo tratamiento y publicación es autorizado por los y las participantes en la misma, serán incluidos en un fichero denominado Matriculación del Alumnado de Iniciación Profesional cuyo objeto será gestionar la presente convocatoria de subvenciones, así como para informar a las personas concurrentes a dicha convocatoria de su desarrollo. La responsable de este fichero es la Dirección de Formación y Aprendizaje. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Dirección de Formación y Aprendizaje, dirigiéndose para ello a la siguiente a la siguiente dirección: calle Donostia-San Sebastián, 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

Era berean, deialdi honetan parte hartzen dutenek baimena ematen diote Lanbide Heziketako Zuzendaritzari beste erakunde publiko batzuetan egiazta ditzan aurkeztutako agiriak.

Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria autorizan a la Dirección de Formación Profesional a comprobar en otros organismos públicos la veracidad de los documentos presentados.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honek administrazio-bidea agortzen du. Beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuari, hilabeteko epean. Edonola ere, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa ere jarri ahal izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epearen barruan. Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera hasiko dira epe horiek.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación, Política Lingüística y Cultura en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de notificación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honetan xedatzen ez den orotarako, aplikatuko dira, batetik, azaroaren 26ko 30/1992 Legeak aurreikusitakoa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea; eta, bestetik, laguntza eta diru-laguntza publikoak arautzen dituen araudiak aurreikusitakoa.

En lo no dispuesto en esta Orden será de aplicación lo previsto por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la normativa reguladora de las ayudas y subvenciones públicas.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Heziketa eta ikaskuntzako zuzendariari baimena ematen zaio agindu hau aplikatzeko eman beharreko jarraibideak emateko.

Se autoriza al Director de Formación y Aprendizaje a dictar las instrucciones precisas para la aplicación de la presente Orden.

AZKEN XEDAPENETATIK LAUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL CUARTA

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean.

La presente Orden surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko abuztuaren 30a.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburua,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de agosto de 2013.

La Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura,

CRISTINA URIARTE TOLEDO.

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común