Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

172. zk., 2013ko irailaren 10a, asteartea

N.º 172, martes 10 de septiembre de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

BESTELAKO XEDAPENAK

OTRAS DISPOSICIONES

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
3872
3872

AGINDUA, 2013ko uztailaren 31koa, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena. Honen bidez, hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta irisgarritasun-planak egin eta eguneratzeko udalentzako, toki erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak arautu eta horietarako 2013ko deialdia egiten da.

ORDEN de 31de julio de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan y convocan para el ejercicio 2013 las subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.

Irisgarritasuna sustatzen duen abenduaren 4ko 20/1997 Legeak ezarri du udalek eta toki erakunde txikiek, beste hainbaten artean, lau urterako programak egin behar dituztela, dagoeneko titularitate, erabilera edo zerbitzu publikoetakoak diren hiri-inguruneetako, espazio publikoetako, eraikinetako, garraioetako eta informazio-sistemetako irisgarritasuna bermatzeko eta sustatzeko tresna gisa. Programek helburu izan behar dute elementu horiek legean eta bere garapen arauetan aurreikusitako irisgarritasun-baldintzetara egokitzea.

La Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad, establece como instrumento para garantizar y promover la accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificios, transportes y sistemas de información ya existentes de titularidad, uso o servicio público, la necesidad de que los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, entre otros, procedan a la elaboración de programas cuatrienales que tengan por objeto la adaptación progresiva de los citados elementos a las condiciones de accesibilidad previstas en la ley y en sus normas de desarrollo.

Aipatutako legean ere adierazi da Eusko Jaurlaritzak, foru-aldundiek eta udalek irisgarritasuna sustatzeko behar diren sustapen-neurriak hartzea bultzatuko dutela. Diruz laguntzeko moduko programetan, lehentasuneko jardun gisa ezarriko da hiri-inguruneak, espazio publikoak, eraikinak, garraiobideak eta komunikazio-sistemak irisgarritasun-baldintzetara egokitzeko obrak finantzatzea.

La ley mencionada expresa igualmente que el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos impulsarán la adopción de las medidas de fomento necesarias para la promoción de la accesibilidad, indicando como actuación prioritaria en los diferentes programas subvencionables la financiación de la ejecución de obras que tengan por objeto la adaptación a las condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos y los espacios públicos, la edificación, el transporte y los sistemas de comunicación existentes.

20/97 Legean ezarritako helburuetako bat da ingurunea antolatzea, herritar oro berdin eta ahal denik eta independenteen moldatu dadin, pertsonen beharrak instalazioetan integratuta, guzti-guztiek normaltasunez erabil ditzaten, hori baita Europako irisgarritasun-kontzeptuan bildutako diseinu unibertsalaren oinarria.

La Ley 20/97 establece entre sus objetivos que el entorno deba disponerse de modo que permita a todos desenvolverse igualmente y de la forma más independiente posible, integrando las distintas necesidades de las personas en instalaciones que puedan utilizar todo el mundo de forma normalizada siendo esta la base de un diseño universal que presenta el concepto europeo de accesibilidad.

Hori dela-eta, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak beharrezko jotzen du laguntza-lerro bat ezartzea udalentzat, toki erakunde txikientzat eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzat, lehenago adierazitako programak prestatzea eta eguneratzea sustatzeko.

Por todo ello, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales considera necesario establecer una línea de subvenciones a los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, así como a otros entes como son las entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, que contribuya e impulse la elaboración de los indicados programas y su actualización.

Agindu honek ordeztu egiten du Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuaren 2011ko uztailaren 7ko Agindua (2011ko abuztuaren 16ko EHAA, 154. zk.). Agindu haren bidez, irisgarritasun-planak egiteko eta eguneratzeko, hobekuntza obrak burutzeko eta hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak erosteko udalentzat eta toki-erakunde txikientzat 2011rako diru-laguntzak arautu eta horietarako deialdia egin zen, eta diru-laguntzen eskabideak noiz eta non aurkeztu behar ziren ere zehazten zen. Horrenbestez, honako hau

La presente Orden viene a sustituir la Orden de 7 de julio de 2011, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, publicada en el BOPV n.º 154, del 16 de agosto de 2011, que convocaba y regulaba la concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para la elaboración y actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora y la adquisición de equipamiento, para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones y que determinaba el plazo y el lugar de presentación de solicitud de subvenciones.

EBAZTEN DUT:
RESUELVO:

1. artikulua.– Xedea.

Artículo 1.– Objeto.

Agindu honen xedea da 2013ko deialdia egitea eta erregimena arautzea, honako helburu hauek dituzten diru-laguntzak emateko: 1) Irisgarritasun-planak egin eta eguneratzea, hiri-inguruneak, espazio publikoak, eraikinak, garraiobideak eta komunikazio-sistemak pixkanaka egokitzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legean eta haren garapen-arauetan aurreikusitako irisgarritasun baldintzetara; 2) Udalen eta toki erakunde txikien irisgarritasun-planetan jasotako hobekuntza-lanak egitea Euskal Autonomia Erkidegoko hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko, eta, xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuen kasuan, hobekuntza-lanak egitea; eta 3) Igogailu eta jasogailuak erosi eta instalatzea Euskal Autonomia Erkidegoko hiri-ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko, betiere udalen eta toki erakunde txikien irisgarritasun planetan jasotakoaren arabera.

Es objeto de la presente Orden la regulación y convocatoria del régimen de concesión de subvenciones para el ejercicio 2013 para: 1) la elaboración de planes de accesibilidad y sus actualizaciones, que tengan por objeto la adaptación progresiva de los entornos urbanos, espacios públicos, edificios, transportes y sistemas de información ya existentes, a las condiciones de accesibilidad previstas en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, y sus normas de desarrollo; 2) la ejecución de obras de mejora para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contenidos en los planes de accesibilidad de los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y en el caso de entidades privadas con fines sociales de utilidad pública la ejecución de obras de mejora; y 3) la adquisición e instalación de ascensores y plataformas elevadoras para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y las edificaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, contenidos en los planes de accesibilidad de los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores.

2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

Artículo 2.– Entidades beneficiarias.

Diru-laguntza hauek jasotzeko aukera izango dute Euskal Autonomia Erkidegoko udalek, toki erakunde txikiek eta xede sozial nabaria duten onura publikoko erakunde pribatuek, betiere aurreko artikuluan zehaztutako jardunak burutzea eta garatzea baldin badute helburu. Toki erakunde autonomoek ere eska ditzakete diru-laguntza horiek.

Podrán optar a estas subvenciones los Ayuntamientos y las Entidades Locales Menores, y entidades privadas de utilidad pública con clara finalidad social, de la Comunidad Autónoma del País Vasco que pretendan desarrollar y llevar a cabo las actuaciones previstas en el artículo anterior. Pudiendo solicitarse también por parte de Organismos Autónomos Locales.

Orobat, agindu honetan araututako laguntzak eman, eta, hala behar badu, ordaindu ahal izateko, amaituta egon beharko dute Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo diru-laguntzen esparruan hasi diren itzultze- edo zehapen-prozedura guztiek, prozedura horiek oraindik izapidetze-aldian badaude, behintzat.

La concesión y, en su caso, el pago de las subvenciones y ayudas reguladas en la presente Orden quedarán condicionados a la terminación de los procedimientos de reintegro o sancionador que habiéndose iniciado en el marco de ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus organismos autónomos se halle en tramitación en el momento de su solicitud.

Sexu-bereizkeria dela-eta bazterkeria egiteagatik administrazio- edo zigor-zehapena jaso duten pertsona fisiko edo juridikoek ezin izango dute deialdi honetan parte hartu, zigorrak ezartzen duen epean. Ezin izango dute parte hartu, orobat, Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen Azken Xedapenetatik seigarrenean xedatutakoari jarraikiz debeku horrekin zehatutakoek.

No podrán concurrir a la convocatoria de las ayudas reguladas en esta orden las personas sancionadas penal o administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni las incursas en prohibición legal que les inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Alde horretatik, erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu beharko da, eskabide-ereduari jarraituz.

A tal efecto, se deberá de aportar declaración responsable según el modelo de solicitud.

3. artikulua.– Eskaerak aurkezteko tokia eta epea.

Artículo 3.– Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

Erakunde onuradun bakoitzak eskabide bat aurkeztu behar du jardun bakoitzeko.

Cada entidad beneficiaria, deberá presentar una solicitud individualizada por cada actuación.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Etxebizitza Zuzendaritzara bidali beharko dira eskaerak (Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz). Sail horren Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira, edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarri diren bideetarik edozein erabili ahal izango da eskaerak aurkezteko. Eskabide-eredua agindu honen eranskinean ageri da, bai eta jardunaren datuak emateko eredua ere.

Las solicitudes serán dirigidas a la Dirección de Vivienda, Departamento de Empleo y Políticas Sociales, calle Donostia-San Sebastián n.º 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. Podrán presentarse en el Registro General del citado Departamento o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El modelo de solicitud figura como anexo, complementado con el de los datos de la actuación.

Eskaerak aurkezteko, halaber, bitarteko elektronikoak ere erabili ahal izango dira, euskadi.net-en egoitza elektroniko honetan: https://euskadi.net/ayuda_subvencion/-/2013/irisgarritasuna/

Asimismo, las solicitudes podrán presentarse por medios electrónicos en la siguiente sede electrónica de euskadi.net (https://euskadi.net/ayuda_subvencion/-/2013/accesibilidad/es/)

Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

Eskabidea izapidetzeko eta agiriak aurkezteko bide bat edo bestea erabiltzeak ez du behartzen aurrerantzean ere prozedurako gainerako izapideak egiteko bide bera erabiltzera, eta edozein momentutan alda daiteke aukeratutako bidea.

El empleo de cualquiera de los medios en el trámite de solicitud y aportación de documentación no obliga a su utilización en los sucesivos trámites del procedimiento, pudiendo modificarse en cualquier momento.

Eskaeraren ondorengo izapideak, bide elektroniko bidez egin nahi badira, euskadi.net/Nire kudeaketak atalaren bidez egingo dira.

Los trámites posteriores a la solicitud, por canal electrónico, se realizan a través de euskadi.net/Mis gestiones.

4. artikulua.– Laguntzak kudeatzeko organoa.

Artículo 4.– Órgano de gestión de las ayudas.

Agindu honen arabera emandako diru-laguntzen kudeaketa-lanak, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Etxebizitza Zuzendaritzak egin behar ditu.

Corresponde a la Dirección de Vivienda, del Departamento de Empleo y Políticas Sociales la realización de las tareas de gestión de las subvenciones otorgadas conforme a la presente Orden.

5. artikulua.– Aurkeztutako eskabideko hutsak zuzentzea.

Artículo 5.– Subsanación de defectos en la solicitud presentada.

Aurkeztutako eskaeran akatsen edo hutsegiteren bat dagoela atzematen badu Etxebizitza Zuzendaritzak, eskatzaileari jakinaraziko dio eta hamar eguneko epea emango dio arazoa konpontzeko; Hala egin ezean, eta 30/1992 Legearen 42. artikuluan ezarritakoaren araberako ebazpena eman ondoren, bere eskaeran atzera egin duela joko da. (30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarena eta Administrazio Prozedura Erkidearena).

Si la Dirección de Vivienda, advirtiera en la solicitud presentada la existencia de algún defecto o inexactitud, lo comunicará a la entidad solicitante, concediéndole un plazo de diez días para que proceda a su subsanación, con indicación de que si así no lo hiciera, se tendrá por desistida su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. artikulua.– Balorazio-epaimahaia.

Artículo 6.– Tribunal de valoración.

1.– Aurkeztutako eskabideak aztertzeko eta egiaztatzeko, ondoko pertsona hauek osatuko duten balorazio-epaimahai bat eratuko da:

1.– Para el análisis y verificación de las solicitudes presentadas se constituirá un tribunal de valoración compuesto por:

– Etxebizitzako zuzendaria (edo Etxebizitzako sailburuordeak izendatutako ordezkoa); batzordeburu jardungo du.

– El Director de Vivienda (o persona que le sustituya designado por la Viceconsejera de Vivienda), que actuará como presidente.

– Araudi Zerbitzuko burua (edo Etxebizitzako sailburuordeak izendatutako ordezkoa).

– El/la Jefe de Servicio de Normativa (o persona que le sustituya designado por la Viceconsejera de Vivienda).

– Alberto Pinilla Oroz jauna, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren teknikaria (edo Etxebizitzako sailburuordeak izendatutako ordezkoa); idazkari-lanetan jardungo du.

– D. Alberto Pinilla Oroz, técnico del Departamento de Empleo y Políticas Sociales (o persona que le sustituya designado por la Viceconsejera de Vivienda), que actuará como secretario/a.

2.– Epaimahaiak ebazpen-proposamena helaraziko dio Etxebizitzako sailburuordeari, eskabide guztiak aztertu eta egiaztatu ondoren, agindu honen 20.2 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

2.– El tribunal, elevará la oportuna propuesta de resolución a la Viceconsejera de Vivienda una vez analizadas y verificadas cada una de las solicitudes según el artículo 20.2 de la presente Orden.

7. artikulua.– Eskatutako irisgarritasun-aurrekontua.

Artículo 7.– Presupuesto de accesibilidad solicitado.

1.– Irisgarritasun-aurrekontutzat hartuko da igogailu eta jasogailuak jartzeko aurkeztutako plan-, obra- eta instalazio-aurrekontua, zergak eta tasak alde batera utzita, bider jardunaren arabera aplikagarri den irisgarritasun-koefizientea.

1.– Tendrá la consideración de presupuesto de accesibilidad solicitado, el presupuesto de plan, obra e instalación de ascensor y plataformas elevadoras presentado, excluidos impuestos y tasas, multiplicado por el coeficiente de accesibilidad aplicable según actuación.

2.– Jardunaren arabera aplikagarri diren gehieneko koefizienteak:

2.– Coeficientes máximos a aplicar según actuación:

– Irisgarritasun-plana: Koef. = 1.

– Plan de accesibilidad: Coef. = 1.

– Ibiak, arrapala ez-mekanikoak eta eskubandak sortzea: Koef. = 1.

– Creación de vados, rampas no mecánicas, pasamanos: Coef. = 1.

– Txorkoak ixtea: Koef. = 1.

– Cerramiento de alcorques: Coef. = 1.

– Komun eta aldagela egokituak: Koef. = 1.

– Aseos y vestuarios adaptados: Coef.= 1.

– Ezinduentzako aparkalekuak: Koef. = 1.

– Aparcamientos para minusválidos: Coef.= 1.

– Eraikinetako irisgarritasuna (horizontala eta bertikala, direktriz bertikaleko edo zeiharreko igogailu eta jasogailuak, ateak, leihoak, eskubandak): Koef. = 1.

– Accesibilidad en edificios (horizontal y vertical, ascensores y plataformas elevadoras de directriz vertical u oblicua, puertas, ventanas, pasamanos): Coef. = 1.

– Hiri-inguruetarako igogailu eta jasogailuak (translazio bertikalekoak, translazio zeiharrekoak): Koef. = 0,8.

– Ascensores y plataformas elevadoras (de traslación vertical, de traslación oblicua) de carácter urbano: Coef. = 0,8.

– Seinaleak egokitzea: Koef. = 0,5.

– Adaptación de señalética: Coef. = 0,5.

– Kaleak urbanizatzea (plataforma bakarreko kaleak, espaloiak zabaltzea, oinezkoen ibilbideak murrizteko igarobideak): Koef. = 0,4.

– Urbanización de calles (calles de plataforma única, ensanchamiento de aceras, pasarelas peatonales que reduzcan itinerarios peatonales): Coef. = 0.4.

3.– Eskatutako irisgarritasun-aurrekontua, erakunde onuradunak aurkeztutako eskabide guztien baturatik aterako dena, gehienez 300.000 eurokoa izango da.

3.– El presupuesto de accesibilidad máximo solicitado, resultante de la suma de las solicitudes presentadas por la entidad beneficiaria, será de 300.000 euros.

8. artikulua.– Diruz lagundu daitekeen gehieneko irisgarritasun-aurrekontua.

Artículo 8.– Presupuesto de accesibilidad máximo subvencionable.

Diruz lagundu daitekeen irisgarritasun-aurrekontua, gehienez, eskatutako irisgarritasun aurrekontuaren % 50 izango da. Irisgarritasun-planen edo haien eguneratzeen kasuan, berriz, % 80 izango da.

El presupuesto de accesibilidad subvencionable será como máximo el 50% del presupuesto de accesibilidad solicitado. Excepto para los planes de accesibilidad o sus actualizaciones que será el 80%.

9. artikulua.– Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Artículo 9.– Compatibilidad con otras subvenciones.

Laguntza hauen emakida bateragarria izango da helburu berbera duten fondo publikoen edo pribatuen kargura jaso daitekeen beste edozein laguntzarekin. Hala ere, helburu berbererako jasotako laguntzen zenbateko osoa eta deialdi honetan emandako diru-laguntzaren kopurua batuta, azken kostu osoa baino handiagoa bada, gehiegizko kopuru hori kenduko zaio deialdi honen bidez emandako laguntzari.

La concesión de las presentes ayudas será compatible con la obtención de cualesquiera otras que pudieran recibirse con cargo a fondos públicos o privados para el mismo fin. No obstante, en el caso de que el importe total de las ayudas recibidas para el mismo fin, más la cantidad de la subvención otorgada en la presente convocatoria, sea superior a su coste final total, se reducirá, el importe de la ayuda concedida en virtud de la presente convocatoria, en la cantidad correspondiente al exceso.

Diru-laguntza hauek ez dira bateragarriak izango Etxebizitza Sailburuordetzak jardun bererako emandako beste laguntza batzuekin.

No será compatible con otras subvenciones de la Viceconsejería de Vivienda para la misma actuación.

10. artikulua.– Ebazpena, errekurtsoak, ebazteko eta jakinarazteko epeak, jakinarazteko modua eta publizitateko prozedura.

Artículo 10.– Resolución, recursos, plazos para resolver y notificar, modo de notificación y procedimiento de publicidad.

1.– Deialdi honetara aurkezten diren eskabideak prozedura bakar baten bidez izapidetuko dira, eta prozedura hori ebaztea, erakunde interesdunek planteatutako gai guztiak erabakita, Etxebizitzako sailburuordeari dagokio, betiere balorazio-epaimahaiaren proposamenez. Ebazpen hori aurtengo abendua amaitu baino lehen eman beharko da.

1.– Las solicitudes presentadas en la presente convocatoria se tramitarán en un único procedimiento cuya resolución, decidiendo todas las cuestiones planteadas por las entidades interesadas, corresponde, a propuesta del Tribunal de valoración, a la Viceconsejera de Vivienda. La resolución se adoptará antes de finalizar el mes de diciembre del presente año.

2.– Ebazpenean laguntza eman den edo ez zehaztuko da, hala gertatzen den kasuan, eta eman denean, zein erakundek jaso duen, zein den laguntza jaso duen proiektua eta zenbateko laguntza jaso duen zehaztuko dira. Eskabide ukatuen kasuan, ukatze horren zergatiak ere adierazi beharko dira.

2.– La resolución determinará la concesión y, en su caso, la denegación de las subvenciones solicitadas, expresando en el caso de las primeras, la entidad beneficiaria, el proyecto subvencionado y el importe de la subvención concedida. En el caso de las denegadas recogerá los motivos que fundamenten la denegación.

3.– Aurreko paragrafoan aipatzen den ebazpenak ez dio amaierarik ematen administrazio bideari, eta, beraren aurka, gorako errekurtsoa jarri diezaiokete interesdunek Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, jakinarazpenaren egunaren biharamunetik kontatzen hasita, betiere Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearean azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. eta 115. artikuluetan ezarritakoari jarraituz.

3.– La Resolución a la que se refiere el párrafo anterior no pone fin a la vía administrativa y contra la misma las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Empleo y Políticas Sociales, en el plazo de un mes contado desde del día siguiente al de la notificación, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.– Ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie erakunde onuradunei. Dena den, jendeak horren berri izan dezan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da erakunde onuradunen zerrenda, eman zaien diru-laguntza eta diruz lagundutako inbertsio-proiektua adierazita.

4.– La Resolución que se adopte será notificada individualmente a las entidades interesadas, sin perjuicio de que a efectos de general conocimiento se publique en el Boletín Oficial del País Vasco la relación de entidades beneficiarias con indicación del respectivo importe de la ayuda concedida y proyecto de inversión financiado.

5.– Ebazpena erakunde interesdunei jakinarazteko epea inolako jakinarazpenik egin gabe bukatu bada, laguntza-eskabidea ezetsi dela ulertu beharko dute interesdunek, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44,1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

5.– Transcurrido el plazo máximo para notificar lo resuelto a las entidades interesadas, sin haberse notificado resolución alguna, los interesados podrán entender desestimada su solicitud de subvención, a los efectos de lo establecido en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

11. artikulua.– Erakunde onuradunaren betebeharrak eta diru-laguntzak emateko bestelako baldintzak.

Artículo 11.– Obligaciones de la entidad beneficiaria y otros requisitos de las subvenciones.

Agindu honetan araututako diru-laguntzen erakunde onuradunek edozein kasutan ondoko obligazio hauek bete behar dituzte:

Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en la presente Orden deberán cumplir en todo caso las siguientes obligaciones:

a) Esleitutako diru-laguntza onartzea. Diru-laguntza eman zaiela jakinarazten dien idazkia jaso eta hamabost eguneko epean erakunde onuradunek ukoa idatziz eta berariaz adierazten ez badute, diru-laguntza onartu egiten dutela ulertuko da.

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días tras la fecha de recepción de la comunicación por la que se notifica la concesión de la subvención, las entidades beneficiarias no renuncian expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda aceptada.

b) Diru-laguntza bere xede zehatzerako erabiltzea, hau da, irisgarritasun-programa idazteko eta irisgarritasunaren hobekuntza-obrak egiteko.

b) Utilizar la subvención para el destino para el que ha sido concedida, es decir, para la redacción del programa de accesibilidad y de las obras de mejora de accesibilidad.

c) Kontrol Ekonomiko Bulegoari eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari beren eginkizunetan dihardutela deialdi honen kontura jasotako diru-laguntzen inguruan eskatzen duten informazioa eman behar diete.

c) Facilitar a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones respecto de las subvenciones recibidas con cargo a esta convocatoria.

12. artikulua.– Diru-laguntzaren baldintzak aldatzea.

Artículo 12.– Alteración de las condiciones de la subvención.

Diru-laguntza emateko kontuan izandako edozein baldintza aldatzen bada, eta, edozein kasutan, beste administrazio batzuen edo erakunde publiko edo pribatuen diru-laguntzak eskuratu baldin badira lehia bidez, edo, bestela, helburu bera aurrera eramateko bestelako diru-sarrera edo baliabideak lortu badira, laguntza ematea ekarri duen erabakia aldatu ahal izango da, betiere diru laguntzaren arauak onuradun izateko ezartzen dituen gutxieneko baldintzak bete egiten baldin badira.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente de ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados y, en su caso, de cualesquiera otros ingresos o recursos para la misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, siempre que se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos por la norma subvencional para ser beneficiario de ésta.

13. artikulua.– Emandako laguntzaren zenbatekoa aldatzea.

Artículo 13.– Modificación de la cuantía de la ayuda concedida.

Inbertsioaren behin betiko benetako kostua diru-laguntza emateko oinarritzat hartutako aurrekontua baino gutxiago bada, diru-laguntzaren zenbatekoa bidezko proportzioan murriztuko da, eta gero diru-laguntzaren ehunekoa oinarri berriari aplikatuko zaio.

En el caso de que el coste definitivo real de la actuación fuera inferior al presupuesto sobre el que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención concedida será minorada en la proporción que resulte, aplicándose entonces el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.

14. artikulua.– Proiektuak aldatzea.

Artículo 14.– Modificación de los proyectos.

1.– Hasiera batean aurreikusi eta ebazpen bidez onetsi ziren gastu edo jardueratan inongo aldaketarik egin nahi izanez gero, dena delako jarduera gauzatu aurretik eskatu beharko da aldaketa, eta Etxebizitzako sailburuordeari egokituko zaio eskaria berariaz onartu edo atzera botatzea.

1.– Cualquier modificación que se quiera realizar respecto a los gastos o actuaciones inicialmente previstas y aprobadas mediante la resolución, deberá ser solicitada previamente a su realización y requerirá la aceptación expresa de la Viceconsejera de Vivienda.

2.– Aldaketak ezingo du inola ere jardueraren izaera aldatu.

2.– En ningún caso la modificación podrá afectar a la naturaleza de la actuación.

3.– Salbuespenez, Etxebizitzako sailburuordeak onar dezake diruz lagundutako jarduna egiteko eta amaitzeko epea zabaltzea, baldin eta tartean erakunde onuradunaren borondatezkoak ez diren eta behar bezala justifikatuta dauden arrazoiak badira, eta ezarritako exekuzio-epea amaitu baino lehen idatziz eskatu bada. Nolanahi ere, zabaltze hori ezin izango da izan hasiera batean erabakitako epea baino handiagoa.

3.– Excepcionalmente, en relación con el plazo de realización y finalización de la actuación subvencionada, cuando concurran causas ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria debidamente justificadas, previa solicitud escrita efectuada con anterioridad al vencimiento del plazo de ejecución establecido, la Viceconsejera de Vivienda podrá, en Resolución dictada al efecto, conceder una ampliación del mismo que en ningún caso podrá ser superior a la duración inicialmente acordada.

4.– Diru-laguntzaren erakunde onuradunak justifikazioan adierazten badu diru-laguntza emateko kontuan hartu ziren baldintzak aldatu egin direla eta litekeena dela aldaketa horrek ebazpena bera ere aldaraztea, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 49.12 artikuluak xedatzen duenaren indarrez, eta aldaketok onartzeko aurrez behar den baimen-tramitea ez denez egin, diru-laguntza eman duen organoaren aukeran geratuko da aurkeztutako justifikazioa ontzat ematea, betiere, hori eginda beste inoren eskubideei kalte egiten ez bazaie.

4.– Cuando la entidad beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones en las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 49.12 del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente, podrá aceptar la justificación presentada, siempre y cuando no se dañen derechos de terceros.

5.– Diru-laguntza eman duen organoak egiaztapen-egintzan aldaketak onartzeak ez dakar berekin onuraduna bidezko zehapenetatik salbuetsita geratzea.

5.– La aceptación de las alteraciones por parte del órgano concedente en el acto de comprobación, no exime a la persona beneficiaria, de las sanciones que pudieran corresponderle.

15. artikulua.– Ez-betetzea eta itzultze-prozedura.

Artículo 15.– Incumplimiento y procedimiento de reintegro.

Erakunde onuradunak Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren diru-laguntza eskaeraren eta emakidaren berariazko xederako erabiltzen ez badu, diru-laguntzaren oinarria den ekintza egiten ez badu, diru-laguntza eskatuta lortu nahi ziren helburu zehatzetara aplikatu izana justifikatzen ez badu edo, oro har, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuan, agindu honetan edo emakida-ebazpenean ezarritako betebeharrak betetzen ez baditu, emandako eta jasotako kopurua itzuli beharko du legezko interes aplikagarriekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako diru-laguntzen berme eta itzultzeen erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan horretarako ezarritako prozedurari jarraikiz.

En el supuesto de que la entidad beneficiaria no utilice la subvención del Departamento de Empleo y Políticas Sociales para el destino específico para el que se solicitó y concedió, no realice la actuación que dio origen a la subvención, no justifique su aplicación a los fines determinados para los que se interesó o, en general, incumplan las obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, en esta Orden o en la resolución de concesión, vendrá obligada a reintegrar la cuantía concedida y percibida, además de los intereses legales que resulten de aplicación, siguiendo el procedimiento establecido al efecto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

16. artikulua.– Errekurtsoak.

Artículo 16.– Recursos.

Erakunde interesdunek deialdi honen eta ondoriozko egintza guztien aurka egin ahal izango dute urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legeak ezarritako epean eta moduan.

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ésta podrán ser impugnados por las entidades interesadas en el plazo y forma establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

17. artikulua.– Aurrekontu-zuzkidura.

Artículo 17.– Dotación Presupuestaria.

Adierazitako diru-laguntzak emateko 1.800.000 euro jarriko dira guztira. Horietatik, 180.000 euro 2013. urtekoak dira, eta beste 1.620.000 euro berriz, 2014koak.

Para la concesión de las subvenciones se destinará un total de 1.800.000 euros, de los cuales 180.000 euros corresponden al año 2013 y 1.620.000 euros corresponden al año 2014.

18. artikulua.– Diru-laguntzak jaso ditzaketen jardunak eta inbertsioak.

Artículo 18.– Actuaciones e inversiones subvencionables.

1.– Kapitulu honetan ezarritakoaren babesean, diruz lagundu daitezke erakunde onuradunek, behar diren kontratuen bidez, irisgarritasun-plan berriak prestatu eta idazteko egindako lanak, lehenengo artikuluan aipatutakoak. Diruz laguntzeko modukoak izango dira, halaber, idatzitako irisgarritasun-planetan jasotako obrak gauzatzeko eta igogailu eta jasogailuak eskuratu eta instalatzeko jarduerak, betiere lehenengo artikuluan adierazitako helburua badute.

1.– Serán subvencionables al amparo de lo establecido en el presente capítulo la ejecución por las entidades beneficiarias, mediante los oportunos contratos, de los trabajos de elaboración y redacción de los nuevos planes de accesibilidad mencionados en el artículo primero, su actualización, así como las actuaciones relativas a la ejecución de obras y la adquisición e instalación de ascensores y plataformas elevadoras que estuvieran contenidas en los planes de accesibilidad redactados, con la finalidad indicada en el artículo primero.

Nolanahi ere, diru-laguntza jaso dezaketen jardunak 2013an hasi beharko dira, eta inbertsioak gauzatzeko epea, berriz, 2014ko abenduaren 31n amaituko da.

En todo caso las actuaciones objeto de subvención deberán ser iniciadas en el año 2013, siendo el plazo máximo para la materialización de las inversiones el 31 de diciembre de 2014.

Jardunak bukatzeko epean atzerapenik izanez gero, epea zabaltzeko eskatu beharko da 2014ko abenduaren 31 baino lehen, egun horretan bukatzen baita inbertsioak gauzatzeko epea. Eskaeran, gainera, atzerapena eragin duten arrazoiak justifikatu beharko dira, eta litekeena da aldaketa horrek diru-laguntza ematea onartu zuen ebazpen bera aldatzea.

En el caso de retraso en la finalización de las actuaciones, deberá solicitarse ampliación de plazo con anterioridad al 31 de diciembre de 2014, plazo máximo para la materialización de las inversiones, justificando las causas que lo han motivado, que podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión de las subvenciones.

2.– Diru-laguntzaren xede diren irisgarritasun-planekin batera, honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da, gutxienez:

2.– Los planes de accesibilidad objeto de subvención, incluirán en todo caso como contenido mínimo, la siguiente documentación:

a) Egokitu beharreko komunikazioaren, garraioaren, eraikinaren eta kanpoko espazioen inbentarioa.

a) Inventario de los espacios exteriores, edificación, transporte y comunicación objeto de adaptación.

b) Jardunen lehentasun-ordena.

b) Orden de prioridades de actuaciones.

c) Programa ekonomikoa eta finantzarioa, egokitzapenak egitera zuzendutako aurreikuspen ekonomikoak zehaztuta.

c) Programa económico-financiero, determinando las previsiones económicas destinadas a la realización de las adaptaciones.

d) Egokitzapenak egiteko egutegia.

d) Calendario de ejecución de las adaptaciones.

19. artikulua.– Dokumentazioa.

Artículo 19.– Documentación.

1.– Eskaera kasuan kasuko udaleko alkateak izenpetu beharko du, edo, bestela, erakundearen legezko ordezkariak, betiere agindu honen eranskinean ageri den eskabide-ereduari jarraituz.

1.– La solicitud deberá estar suscrita por el/la Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento respectivo o la persona que ostente la representación legal de la entidad ajustándose al modelo de solicitud que figura como anexo de la presente Orden.

Jardun bakoitza eskaera baten bidez aurkeztu beharko da, modu indibidualean.

Cada actuación deberá ser presentada mediante solicitud de forma individualizada.

2.– Eskaerarekin batera, eta horrela dagokionean, honako dokumentazio hau aurkeztuko da:

2.– Junto a la solicitud mencionada, y según corresponda, se presentará la siguiente documentación:

2.1.– Gida-plan eta/edo irisgarritasun-planetarako:

2.1.– Para Planes Directores y/o Planes de Accesibilidad:

a) Diru-laguntzaren bidez finantzatu nahi diren jardunek eta/edo inbertsioek eragindako gastuen aurrekontu banakatua.

a) Presupuesto detallado de gastos de las actuaciones y/o de las inversiones para cuya financiación se solicita la subvención.

2.2.– Hiri-ingurunean eta erakinetan irisgarritasuna bermatzeko hobekuntza-obretarako eta igogailu eta jasogailuak eskuratu eta instalatzeko obretarako –betiere dagoeneko idatzitako irisgarritasun-planetan bilduta badaude:

2.2.– Para Obras de mejora y para la adquisición e instalación de ascensores y plataformas elevadoras, que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y en las edificaciones, contenidas en los planes de accesibilidad ya redactados:

a) Diru-laguntzaren bidez finantzatu nahi diren jardunek eta/edo inbertsioek eragindako gastuen aurrekontu banakatua. Justifikatu beharko da, halaber, nola aplikatu diren irisgarritasun aurrekontua kalkulatzeko koefizienteak.

a) Presupuesto detallado de gastos de las actuaciones y/o de las inversiones para cuya financiación se solicita la subvención. Justificando la aplicación de los distintos coeficientes para el cálculo del presupuesto de accesibilidad.

b) Egin beharreko jardunen deskribapen xehatua, 1/1000 gutxieneko eskalan egin beharreko jardunaren hiri-ingurunearen egoera-planoa, 1/1000 gutxieneko eskalan egin beharreko planta, aurretiko bista eta sekzioen plano deskribatzaileak eta jardun-arloaren egungo egoeraren argazki deskribatzaileak.

b) Descripción detallada de las actuaciones a realizar, plano de situación del entorno urbano de la actuación a realizar a escala mínima 1/1000, plano de plantas, alzados y secciones descriptivos de la actuación a realizar a escala mínima 1/100 y fotografías descriptivas del estado actual del Área de actuación.

c) Teknikari eskudunak emandako ziurtagiria, non zehazten baita aurreikusiriko jardunak egokitzen direla irisgarritasunaren sustapenaren arloan indarrean dagoen araudiak eskaturiko eskakizun eta irizpideetara.

c) Certificado expedido por técnico competente sobre la adecuación de las actuaciones previstas a los requisitos y criterios exigidos por la normativa en vigor en materia de promoción de la accesibilidad.

d) Diru-laguntzaren eskaeraren xede den obra biltzen duen irisgarritasun-planaren fotokopia eta irisgarritasun-planaren kopia formatu digitalean.

d) Fotocopia del Plan de accesibilidad donde venga recogida la obra objeto de la solicitud de la subvención y copia del Plan de Accesibilidad en formato digital.

e) Argazki-dokumentazioa, paperean eta formatu digitalean (jpg formatuan), egin beharreko obrari buruzkoa eta diruz lagunduko den jardunaren xede den inguruneari buruzkoa.

e) Documentación fotográfica en papel y formato digital (formato jpg) de la obra a realizar y del entorno objeto de la actuación de la subvención.

f) Xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuen kasuan, lehenago aipatutako dokumentazioaz gain, honako hauek aurkeztu beharko dira:

f) En el caso de las entidades privadas de utilidad pública con fines sociales, además de la documentación anteriormente descrita deberán aportar lo siguiente:

– Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean beteta daudela adierazten duen ziurtagiria.

– Certificado de estar al corriente de las obligaciones existentes respecto el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

– Elkarteen kasuan, onura publikoko aitortzari buruzko ziurtagiria aurkeztu beharko dute, Onura publikoko elkarteei eta beren babeslaritzari buruzko erregelamendua onartzen duen uztailaren 29ko 146/2008 Dekretuan ezarritakoa jarraikiz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Elkarteen Erregistroan inskribatuta daudela dioen ziurtagiria; fundazioen kasuan, berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatuta daudela egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko dute, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen Erregistroaren Erregelamendua onartzen duen ekainaren 19ko 101/2007 Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz. Elkarteek nahiz fundazioek justifikatu beharko dute zein den euren xede soziala.

– En el caso de asociaciones presentar certificado de Reconocimiento de Utilidad Pública según Decreto 146/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre las Asociaciones de Utilidad Pública y su Protectorado, y de estar inscritas en el Registro de Asociaciones del País Vasco; y en el caso de fundaciones presentar certificado de inscripción en el Registro de Fundaciones del País Vasco, según Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco; justificando el fin social de la entidad en ambos casos.

– Erakundeari bere xedeak garatze aldera eraikina erabiltzeko ahalmena ematen dion tituluaren fotokopia.

– Fotocopia del título que faculte a la Entidad al uso de la edificación para desarrollar los fines de la Entidad.

20. artikulua.– Diru-laguntzak esleitzeko prozedura eta irizpideak.

Artículo 20.– Procedimiento y Criterios de adjudicación de las subvenciones.

1.– Oro har, agindu honetan ezarritako baldintzak betetzen dituzten proiektu guztiak diruz laguntzeko modukotzat joko dira.

1.– Con carácter general, serán subvencionados todos los proyectos que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden.

2.– Epaimahaiak aztertu egingo ditu aurkeztu diren eskaerak, jardunak agindu honetako 1. artikuluan finkaturiko xedera egokitzen diren ala ez zehazteko, eta aginduaren 7.2 artikuluan bildutako koefizienteak zuzen aplikatu diren egiaztatzeko.

2.– El Tribunal analizará las solicitudes presentadas, al objeto de determinar que las actuaciones se ajustan al objeto determinado en el artículo 1 de la presente Orden y verificar la correcta aplicación de los coeficientes recogidos en el artículo 7.2 de la Orden.

21. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa.

Artículo 21.– Cuantía de las subvenciones.

Kasu bakoitzean eman beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa honela zehaztuko da: eskatutako irisgarritasun-aurrekontua –7. artikuluan ezarritakoa aplikatuz kalkulatua– bider 0,8 –planen kasuan– eta bider 0,5 –obren kasuan.

La cuantía individual de la subvención a conceder en cada caso se determinará multiplicando el presupuesto de accesibilidad solicitado calculado por aplicación del contenido del artículo 7 por 0,8 para planes y por 0,5 para obras.

Horrela kalkulatutako zenbatekoen batura handiago bada agindu honetan esleitutako aurrekontu-zuzkidura baino, planetarako zenbatekoei eutsi egingo zaie, baina hobekuntza-obretakoak hainbanatu egingo dira, bakoitzak lortutako zenbatekoen proportzioan.

Si el sumatorio de las cuantías así calculadas superaran la dotación presupuestaria asignada en la presente Orden, se mantendrán las determinadas para los planes, y para las obras de mejora se prorrateará proporcionalmente a las cantidades individuales obtenidas.

Kreditu orokorra kalkulatutako zenbatekoak baino handiagoa bada, emandako zenbatekoak hobetuko dira, kreditu orokorraren gehiegizko kopurua hainbanatuz, lortutako zenbatekoen proportzioan. Hainbanaketa horren ondorioz lortutako zenbatekoak ez du gainditu behar aurkeztutako irisgarritasun-aurrekontua.

En el caso que el crédito global fuera superior a las cuantías calculadas, se mejorarán las cantidades concedidas, prorrateando el exceso del crédito global proporcionalmente a las cantidades individuales obtenidas, sin que la cuantía individual resultante exceda al presupuesto de accesibilidad subvencionable presentado.

22. artikulua.– Diru-laguntzaren ordainketa.

Artículo 22.– Pago de la subvención.

Kasuan-kasuan emandako diru-laguntza bi zatitan ordainduko da ondoko prozedura honi jarraikiz:

El abono de la subvención concedida en cada caso se realizará mediante los siguientes libramientos, en base al siguiente procedimiento:

1.– Irisgarritasun-planen eta hobekuntza-obren kasuan, emandako laguntzaren zenbatekoaren % 10 aurreratutako ordainketa gisa pagatuko da, betiere diru-laguntzari berariaz uko egiten ez bazaio 11. artikuluko a) idatzi-zatian aipatzen den moduan, idatzi-zati horretan bertan zehazten den 15 eguneko epea igaro ondoren, eta aurretik erakunde onuradunak aurkeztu baditu gastua egiteko baimena justifikatzen duten agiriak. Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren arabera ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra arautzen duen eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen dituen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuak ezartzen duen bermeen erregimenarekin bat etorriz bermatuko da kopuru hori.

1.– El 10% en el caso de planes de accesibilidad y obras de mejora de accesibilidad, de la cantidad concedida, se hará efectivo, en concepto de pago anticipado si no mediara la renuncia expresa citada en el apartado a) del artículo 11, tras haber finalizado el plazo de 15 días mencionado en el mismo y tras la presentación por parte de la entidad beneficiaria de los documentos que justifiquen la autorización de gasto. Dicha cantidad será garantizada de acuerdo con el régimen de garantías establecido en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las entidades colaboradoras que participan en su gestión.

2.– Irisgarritasun-planen kasuan, diru-laguntzaren gainerako zatia 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera ordainduko da, betiere lanak amaitu, eta honako dokumentazio hau Etxebizitza Zuzendaritzan aurkeztu ondoren:

2.– El resto, en el caso de planes de accesibilidad, se abonará a partir del 1 de enero de 2014, tras la presentación, una vez finalizados los trabajos, ante la Dirección de Vivienda, de la siguiente documentación:

a) Irisgarritasun-plana egiteko eta idazteko edo berau eguneratzeko erakunde onuradunak formalizatutako kontratuaren edo kontratuen kopia.

a) Copia del contrato o contratos formalizados por la entidad beneficiaria para la elaboración y redacción del plan de accesibilidad o su actualización.

b) Egindako lanei lotutako gastu guztiei dagozkien fakturen eta ziurtagirien kopia.

b) Copia de facturas y certificaciones correspondientes a la totalidad de los gastos correspondientes a la ejecución de los trabajos efectuados.

c) Idatzitako planaren ale bat, formatu digitalean.

c) Un ejemplar del plan redactado en formato digital.

d) Erakunde onuradunaren ziurtagiria; bertan, egiaztatu egingo dira emandako diru-laguntzaren helburua eta xedea bete direla eta horretarako erabilitako zenbatekoak.

d) Certificado de la entidad beneficiaria, en la que se constate el cumplimiento del objeto y finalidad de la subvención concedida y los importes destinados al efecto.

e) Helburu berbererako emandako bestelako diru-laguntzei buruz erakunde onuradunak egindako justifikazio-ziurtagiria.

e) Certificado justificado emitido por la entidad beneficiaria relativa a otras subvenciones concedidas para el mismo fin.

f) Udal eta toki erakunde txikien kasuan, irisgarritasun-plana gauzatzeko jardunari buruzko fitxa, behar bezala beteta (eredua eranskinetan ageri da).

f) Ficha de la actuación de elaboración del plan de accesibilidad para ayuntamientos y entidades locales menores (modelo que figura como anexo) debidamente cumplimentada.

3.– Hobekuntza-obren eta igogailu edo jasogailuak eskuratu eta instalatzeko obren kasuan, diru-laguntzaren gainerako zatia 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera ordainduko da, betiere lanak amaitu, eta honako dokumentazio hau Etxebizitza Zuzendaritzan aurkeztu ondoren:

3.– El resto, en el caso de obras de mejora, adquisición e instalación de ascensor o plataforma elevadora, se abonará a partir del 1 de enero de 2014, tras la presentación, una vez finalizados los trabajos, ante la Dirección de Vivienda, de la siguiente documentación:

a) Egindako jardunei buruzko ziurtagirien eta fakturen kopiak, behar bezala bideraturikoak. Azken ziurtagiriarekin batera, obra-amaierako ziurtagiria aurkeztu beharko da, dagozkion fakturak barne dituela.

a) Copia de certificaciones y facturas debidamente diligenciadas de las actuaciones realizadas. La última certificación deberá incluir la certificación final de las obras con sus facturas correspondientes.

b) Argazki-dokumentazioa, paperean eta formatu digitalean (jpg formatuan), egindako obrari buruzkoa eta diruz lagundutako jardunaren xede den inguruneari buruzkoa.

b) Documentación fotográfica en papel y formato digital (formato jpg) de la obra realizada y del entorno objeto de la actuación de la subvención.

c) Irisgarritasun-obrak gauzatzeko eta igogailu edo jasogailuak eskuratu eta instalatzeko jardunari buruzko fitxa, behar bezala beteta, eta obra-amaierako datuak dituela (eredua eranskinetan ageri da).

c) Ficha de la actuación de las obras de accesibilidad, adquisición e instalación de ascensor o plataforma elevadora (modelo que figura como anexo) debidamente cumplimentada con los datos de fin de obra.

d) Teknikari eskudun batek egindako ziurtagiria, non egiaztatzen den obra nahiz ekipamenduaren eskuratze eta instalazioa bat datozela Irisgarritasunari buruzko 20/1997 Legearekin, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuarekin, eta Eraikingintzaren Kode Teknikoarekin (DB-SUA).

d) Certificado de técnico competente certificando que la obra, adquisición e instalación de equipamiento cumple con lo establecido en la ley 20/1997 de Accesibilidad, Decreto 68/2000 de 11 de abril y el Código Técnico de la Edificación: DB-SUA.

e) Helburu berbererako emandako beste diru-laguntza batzuei buruzko justifikazio-ziurtagiria.

e) Certificado justificado relativo a otras subvenciones concedidas para el mismo fin.

Diruz laguntzeko moduko obra beste obra handiago baten zati izanez gero, nahikoa izango da diruz laguntzeko moduko obrari dagokion amaierako ziurtagiri partziala aurkeztea.

En caso de formar parte la obra subvencionable de otra obra mayor bastará con la certificación final parcial correspondiente a la obra subvencionable.

Udalaren berezko langileek egindako obrak baldin badira, egindako obraren ziurtagiria ere aurkeztu beharko da, udal teknikari eskudunak izenpetuta.

En caso de obras realizadas por personal propio del ayuntamiento, se debe presentar de igual manera la certificación de obra realizada, firmada por técnico municipal competente.

Erakunde onuradunaren obra sozietate baten edo foru- nahiz udal-erakunde baten bitartez gauzatzen bada, sozietate edo erakunde hori onartu egingo da titularraren ordezkari gisa, gastua justifikatzeko ziurtagirian edo fakturazioan.

Para los casos en los que la obra de la entidad beneficiaria sea ejecutada a través de una sociedad u organismo foral o municipal, se aceptará a ésta como representante del titular en la certificación o facturación justificativa del gasto.

Azken likidazioa egiteko eskatutako dokumentu guztiak aurkezteko azken eguna 2015eko urtarrilaren 31 izango da.

La fecha límite para la presentación de la totalidad de los documentos requeridos para hacer efectiva la última liquidación será del 31 de enero de 2015.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Agindu honetan aurreikusi ez den orori dagokionez, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean xedatutakoa aplikatuko da.

En todo aquello no previsto expresamente en la presente Orden serán de aplicación las previsiones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari, hilabeteko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Empleo y Políticas Sociales en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko uztailaren 31.

En Vitoria-Gasteiz, a 31 de julio de 2013.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,

El Consejero de Empleo y Políticas Sociales,

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)
(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala

(Véase el .PDF)

Análisis documental

Euskadi, bien común