Sede electrónica

Acceso a la página de inicio del Gobierno Vasco

Euskadi.net

Estás en:
  1. Sede electrónica
  2.  
  3. Boletín Oficial del País Vasco

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

Boletin Oficial del País Vasco

39. zk., 2013ko otsailaren 25a, astelehena

N.º 39, lunes 25 de febrero de 2013


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da


El contenido de los otros formatos que aquí se muestran, se ha obtenido mediante una transformación del documento electrónico PDF oficial y auténtico

XEDAPEN OROKORRAK

DISPOSICIONES GENERALES

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
1031
1031

13/2012 FORU ARAUA, abenduaren 27koa, zerga alorreko zenbait aldaketa onartzen dituena.

NORMA FORAL 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias.

GIPUZKOAKO DIPUTATU NAGUSIAK
EL DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA

Jakinarazten dut Gipuzkoako Batzar Nagusiek onartu dutela «abenduaren 27ko 13/2012 Foru Araua, zerga alorreko zenbait aldaketa onartzen dituena» eta nik aldarrikatu eta argitara dadin agintzen dut, aplikagarria zaien herritar guztiek, partikularrek nahiz agintariek, bete eta betearazi dezaten.

Hago saber que las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado y yo promulgo y ordeno la publicación de la siguiente «Norma Foral 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias», a los efectos de que todos los ciudadanos y ciudadanas, particulares y autoridades a quienes sea de aplicación, la guarden y hagan guardarla.

Donostia, 2012ko abenduaren 27a.

San Sebastián, a 27 de diciembre de 2012.

Diputatu nagusia,

El Diputado General,

MARTIN GARITANO LARRAÑAGA.

MARTIN GARITANO LARRAÑAGA.

HITZAURREA
PREÁMBULO

Foru arau honen xedea da zerga alorreko zenbait aldaketa onartzea, nagusiki Gipuzkoako Foru Aldundiak behar beste baliabide izango dituela bermatzen laguntzeko. Izan ere, Gipuzkoako gizartearen zati baten oinarrizko premia sozialei erantzungo bazaie, Aldundiak ezinbestekoa du gaur egun beharrezkoak diren politika publikoak finantzatzea, betiere kontuan hartuta jasaten ari garen krisi ekonomikoaren ondorioz hainbat herritarrek arazo larriak dituztela behar horiei aurre egiteko. Aberastasunaren eta Fortuna Handien gaineko Zergaren proiektua ahalegin horren osagarri dugu.

Mediante la presente Norma Foral se adoptan una serie de modificaciones tributarias al objeto, principalmente, de coadyuvar a asegurar unos recursos suficientes a la Diputación Foral de Gipuzkoa, que permitan financiar unas políticas públicas centradas hoy en día, especialmente, en atender a las necesidades sociales básicas que una parte de la sociedad guipuzcoana tiene dificultades para cubrir como consecuencia de la crisis económica que sufrimos. Un esfuerzo que se complementa con la aprobación del Proyecto del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.

Baliabide horiek bermatzearren, beharrezkotzat jotzen da zenbait zergatan eragitea, eta batez ere Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan; izan ere, progresibitatean oinarritutako zerga denez, karga tributarioak modu zuzenagoan banatzea ahalbidetzen du. Horrela, foru arau honen bidez aldaketak sartzen dira, hain zuzen, aipatutako progresibitatean sakontzeko eta zama tributarioen banaketa justuagoa izateko, betiere krisia luzatzen eta sakontzen ari den neurrian herritarren artean egoera berriak sortzen direla kontuan hartuta.

Para asegurar estos recursos resulta necesario incidir en distintos impuestos, y especialmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, un impuesto que, basado en la progresividad, permite distribuir las cargas tributarias de una forma más equitativa. Así, la presente Norma Foral incorpora modificaciones dirigidas a profundizar en esa progresividad y a incidir en esa distribución de las cargas tributarias para hacerla más justa, atendiendo para ello a las nuevas circunstancias que se van poniendo de manifiesto entre la ciudadanía a medida que la crisis se va alargando y profundizando.

Bestalde, Glass Costa Este Salou SL sozietateari buruzko Batzar Nagusietako ikerketa batzordearen ondorioei erreparatuz, Arau Foral honek enpresak sustatzeko sozietateen araubide berezia indargabetua uzten du. Aipatu ondorioen informeak hitzez hitz horrela dio «... «atzeko ate» bat izan da ekonomia gipuzkoarrari ezer gutxi ekarri dioten jarduerentzako. Ez dute ekonomia eta enpresen ehuna indartu...».

Por otra parte, y atendiendo a las conclusiones de la comisión de investigación de Juntas Generales sobre la sociedad Glass Costa Este Salou, S.L., esta norma foral deroga el régimen de las Sociedades de Promoción de Empresas. Dicho informe de conclusiones dice textualmente «... este régimen ha sido un «coladero» para actividades que han aportado muy poca cosa a la economía guipuzcoana, en términos de reforzamiento de su tejido económico y empresarial...».

Era berean, foru arau honek informazio obligazio berriak eta elusioaren aurkako zenbait neurri ezartzen ditu. Neurri horiei dagokienez, asmoa da 2013ko lehen seihilekoan foru arau proiektu bat aurkeztea Ogasun eta Finantza Departamentua egiten ari den hausnarketa prozesuaren ondorioz, eta proiektu horretan neurri horiek osatuko dira betiere zerga iruzurra prebenitzeko eta haren aurka egiteko.

A su vez esta Norma Foral incorpora nuevas obligaciones de información y algunas medidas anti-elusión, que se completarán con un nuevo proyecto de norma foral derivado del proceso de reflexión que se está realizando en el Departamento de Hacienda y Finanzas en el que se recogerán medidas normativas encaminadas a la prevención y lucha contra el fraude fiscal y que se presentará en el primer semestre del año 2013.

Neurri garrantzitsu horiek alde batera utzita, foru arauak beste aldaketa mota batzuk ere sartzen ditu, aldaketa teknikoak hain zuen ere, zerga sistemari koherentzia emateko eta, halaber, sistema hori zuzendu, hobetu eta osatzeko.

Al margen de estas medidas de calado, la Norma Foral incorpora otro tipo de modificaciones de tipo técnico, dirigidas a corregir, mejorar, completar y dar coherencia al sistema tributario.

Foru arau honetan aurreikusitako aldaketek eragina dute bai zuzeneko zergetan, bai zeharkakoetan eta bai udal zergetan, eta zerga sistema izaera orokorrez arautzen edo osatzen duten hainbat xedapeni ere eragiten diote. Jarraian eragindako zergak aipatu eta neurri garrantzitsuenak zeintzuk diren laburbilduko dugu.

Son diversas las figuras tributarias afectadas por las modificaciones previstas en esta Norma Foral, relacionadas tanto con los impuestos directos, los indirectos y los locales, además de las disposiciones que regulan con carácter general o completan el sistema tributario. A continuación se exponen cuáles son las figuras afectadas y un breve resumen de las medidas más destacables.

1. artikuluak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan egindako aldaketak jasotzen ditu. Artikuluak hainbat ordinal ditu, horietako bakoitzean jasotzen diren neurrien eragin-dataren arabera antolatuta. Hartutako neurrien artean honako hauek azpimarratu behar dira:

El artículo 1 contiene las modificaciones realizadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El artículo contiene diversos ordinales, en función de las fechas de efecto de las medidas que cada una de ellos contiene. Entre las medidas que se adoptan caben resaltar las siguientes:

– 2012ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, ohiko etxebizitza finantza-entitate batek sustatutako prozedura judizial baten ondorioz eskualdatzeagatik lortutako ondare irabaziak salbuetsita geratzen dira, baldin eta zergaduna beste etxebizitza batzuen titularra ez bada.

– Con efectos a partir del 1 de enero de 2012 se establece una exención para las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de la vivienda habitual como consecuencia de un procedicimiento judicial instado por una entidad financiera, siempre que el contribuyente no sea titular de otras viviendas.

– Bigarren mailako merkatuetan kotizatzeko onartutako harpidetza eskubideen eskualdaketan lortutako zenbatekoa ondare irabazitzat hartzen da eskubideak eskualdatzen diren zergaldian. Orain arte, zenbateko horrek eskubideen sorburu diren baloreen eskurapen balioa murrizten zuen.

– La transmisión de los derechos de suscripción de valores admitidos a negociación en mercados secundarios pasa de minorar el valor de adquisición de los valores de los que proceden, a tributar como ganancia patrimonial en el periodo impositivo en que se transmiten.

– Berrinbertsioaren salbuespenari eta ohiko etxebizitza erosteagatik aplikatutako kenkariari dagozkien xedapenak argitzeko asmoz, berariaz ezartzen da zergadunak higiezinen jabetza osoa eduki behar duela aipatutako zerga onurak eskuratu ahal izateko. Berrinbertsioaren salbuespenari dagokionez, baldintza hori berrinbertsioaren eragiketan sartutako bi etxebizitzei aplikatzen zaie.

– Al objeto de aclarar las disposiciones relativas a la exención por reinversión y la deducción por adquisición de vivienda habitual, se establece expresamente la exigencia de que el contribuyente sea titular de la plena propiedad de los inmuebles para poder acceder a estos beneficios fiscales. En el caso de la exención por reinversión, la exigencia alcanza a las dos viviendas involucradas en la operación de reinversión, tanto la transmitida como la adquirida.

– Aurrezpenaren oinarri likidagarriaren tributazioan eskala bat ezarri dela-eta, aurrezpenaren batez besteko karga tasaren kontzeptua arautzen da, eta nazioarteko zergapetze bikoitzaren kenkariaren zehaztapenean duen eragina ere zehazten da.

– Como consecuencia de la implantación de una escala en la tributación de la base liquidable del ahorro, se regula el concepto del tipo medio de gravamen del ahorro, y su incidencia en la determinación de la deducción por doble imposición internacional.

– Egokitu egiten da langileek enpresan parte hartzeagatik aplika daitekeen kenkaria. Izan ere, sozietatearen eraketa kasuetan kenkaria aplikatzeko aukera ezartzeaz gainera, akzioak eta partaidetzak araudiak agindutako bost urteko epean ez eduki arren egindako kenkariak salbatuta geratzen dira, baldin eta ez-betetze hori gertatu bada enpresa prozedura konkurtsal baten ondorioz likidatzeagatik.

– Se ajusta la deducción por participación de los trabajadores en la empresa al establecer la posibilidad de que se aplique la deducción en supuestos de constitución de la sociedad y al salvar las deducciones que se hubieran practicado, si las acciones o participaciones no se mantienen los cinco años exigidos por la normativa, cuando el incumplimiento se deba a la liquidación de la empresa con motivo de un procedimiento concursal.

– Kooperatibistek kapital sozialari egindako ekarpenen itzulketei eta eskualdaketei buruz informatzeko obligazio berria ezartzen da kooperatibentzat. Helburua da kontrolatzea itzulketaren edo eskualdaketaren unean sortzen diren zerga obligazioak, hain zuzen ere, Kooperatiben Zerga Erregimenari buruzko Foru Araua 1997. urtean onartu zenetik aurreikusitakoak, behar bezala betetzen direla.

– Se establece una nueva obligación de suministro de información a las cooperativas, en relación con la transmisión o reembolso de aportaciones sociales por parte de los socios cooperativistas, tendente a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que se generan en el momento de la transmisión o reembolso, previstas desde la aprobación de la Norma Foral sobre Régimen fiscal de las Cooperativas, en el año 1997.

– Jarduera ekonomikoa bat abiatze aldera kreditu entitateetan inbertsio gisa egiten diren gordailuen kenkaria egokitu egiten da eta, horrela, ezartzen da gordailuan utzitako zenbatekoak aurreikusitako xederako erabili behar direla kontua ireki eta urtebeteko epea igaro ondoren eta hurrengo bi urteen barruan.

– Se ajusta la deducción por depósito en entidades de crédito para la inversión en el inicio de una actividad económica, estableciendo la exigencia de que las cantidades depositadas se destinen a la finalidad prevista una vez transcurrido un año desde su apertura y durante los dos años siguientes.

– Berariaz arautzen da etxebizitza ohiko etxebizitzatzat hartzen dela gurasoek seme-alaben babesa eta ardura partekatu behar dutenean epailearen erabakiz, eta epai horretan ezarri denean seme-alabek familiaren etxebizitzan bizi behar dutela. Horretarako, hautazko erregimen bat eratzen da guraso bakoitzarentzat.

– Se regula de forma expresa la consideración de vivienda habitual para los progenitores en los supuestos de que por decisión judicial se hubiera acordado la guarda y custodia compartida de los descendientes y se hubiera establecido la residencia de éstos en la vivienda familiar. Para ello, se articula un régimen de opción para cada progenitor.

– 2012ko otsailaren 12tik aurrerako ondorioekin –egun horretan sartu zen indarrean 2012ko otsailaren 10eko 3/2012 Errege Lege Dekretua, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa–, aldatzen dira bai langilea kaleratzeagatik ematen diren kalte-ordainen salbuespena, bai kaleratze kolektiboengatik edo arrazoi objektiboetan oinarritutako kontratu amaierengatik langileek jasotzen dituzten lansari osagarrien tributazioa arautzen duen artikulua. Bi kasu horietan, asmoa izan da aipatutako alderdien erregulazioa 3/2012 Errege Lege Dekretuak kaleratze kolektiboen esparruan ezarri duen aldaketara egokitzea, aldaketa horrek baimen administratiboa beharrezkoa ez izatea ekarri baitu berekin (uztailaren 6ko 3/2012 Legeak jaso du gero aldaketa hori, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoak). Gainera, salbuespenaren esparruan, erregulazioa egokitzen da kontuan izateko adiskidetze egintzaren aurretik enpresaburuak aitortutako bidegabeko kaleratzeak («express kaleratzeak» deitutakoak) lan alorreko arauditik desagertu direla, eta horren ondorioz, beharrezkoa dela zerga arauditik kanpo ere uztea.

– Con efectos a partir del 12 de febrero de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se modifican la exención de las indemnizaciones por despido y el artículo regulador de la tributación de los complementos salariales percibidos como consecuencia de despidos colectivos o de determinadas extinciones de contrato por causas objetivas. En ambos casos, se pretende adecuar la regulación de estos aspectos a la modificación operada por el citado Real Decreto-ley (y que posteriormente se ha recogido en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral) en el ámbito de los despidos colectivos, con la eliminación de la autorización administrativa con carácter general. Además, en el ámbito de la exención, la regulación se ajusta a la desaparición de la normativa laboral de los despidos improcedentes reconocidos por el empresario con anterioridad al acto de conciliación (lo que se vino en denominar el «despido express»), eliminándose, por tanto, también de la normativa tributaria, este supuesto.

– Aurreko paragrafoko azken puntuan esandakoarekin lotu-lotuta, araubide iragankor bat ezartzen da bidegabeko kaleratze kasuetarako aurreikusita dagoen salbuespena bermatzeko, kaleratze horiek lan arloko arauditik desagertuta egon arren. Izan ere, kaleratzea 2012ko otsailaren 12tik foru arau hau indarrean sartu bitartean gertatu bada, eta enpresaburuak bidegabekotzat aitortu badu kaleratze hori adiskidetze egintza egin aurretik, zerga salbuespena bermatuta geratzen da.

– Estrechamente ligado al último inciso del párrafo anterior, se incluye también un régimen transitorio para asegurar la exención prevista para los despidos improcedentes en aquellos supuestos en los que, a pesar de su desaparición de la normativa laboral, el despido efectuado entre el 12 de febrero de 2012 y la entrada en vigor de la presente Norma Foral, hubiera sido reconocido como improcedente por el empresario con anterioridad al acto de conciliación.

– Halaber, araubide iragankor horrek aurreikusten du lan-urte bakoitzeko berrogeita bost eguneko soldata uztea salbuetsita (berrogeita bi hilabete gehienez), enplegua murrizteko espedienteak 2012ko otsailaren 12a baino lehen hasitakoak badira edo data horretan indarrean badaude.

– Este régimen transitorio también prevé la aplicación de la exención de cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, con máximo de cuarenta y dos mensualidades, a los supuestos de expedientes de regulación de empleo iniciados con anterioridad al referido 12 de febrero de 2012 o que estuvieran vigentes a esa fecha.

– 2012ko ekainaren 20tik aurrerako ondorioekin, salbuetsita geratzen dira honako dekretuan aurreikusita dauden konpentsazio ekonomikoak. 107/2012 Dekretua, ekainaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortzekoa eta biktima horiei ordainak ematekoa.

– Con efectos a partir del 20 de junio de 2012, se establece la exención de las compensaciones económicas previstas en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

– Foru arau hau indarrean sartzen den egunetik aurrerako ondorioekin, berariaz ezartzen da Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Entitateei egindako ekarpen eta kontribuzioengatik Gipuzkoako Lurralde Historikoan aurkeztutako autolikidazioetan egindako murrizpenak erregularizatu behar direla, baldin eta entitate horien kargura jasotzen diren prestazioak edo antzinatasun erreskateak ez badaude beren osotasunean zergapetuta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan. Elusioaren aurkako neurri honen barruan aurreikuspen gisa jasotzen da gizarte aurreikuspeneko sistemek posible dutela, berezkoa duten gerorapen tributarioaren erregimenean, murrizpenak aplikatzea oinarri ezargarri orokorrean, baldin eta, horren ordainean, prestazioak edo erreskateak oinarri ezargarrian integratzen badira.

– Con efectos a partir de la entrada en vigor de esta Norma Foral, se incluye expresamente la alusión a la obligación de regularizar las reducciones practicadas en autoliquidaciones presentadas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, por aportaciones y contribuciones efectuadas a las Entidades de Previsión Social Voluntaria, cuando las prestaciones o rescates por antigüedad que se efectúen con cargo a los mismos no estén sometidos plenamente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Esta medida antielusión incorpora una previsión inherente al propio régimen de diferimiento tributario previsto para los sistemas de previsión social, que posibilitan la aplicación de reducciones de la base imponible general, con la contrapartida de la integración en la base imponible de las prestaciones o rescates.

– 2013ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, deflaktatu egiten da oinarri likidagarri orokorrari aplikagarri zaion eskala, eta aurreko zein ondorengo ahaideengatik, eta adinagatik aplikatzen diren kenkari orokorren zenbatekoak eguneratzen dira.

– Con efectos a partir del 1 de enero de 2013, se deflacta la escala aplicable a la base liquidable general, y se actualizan los importe de la reducción por tributación conjunta y de las deducciones general, por descendientes, por ascendientes y por edad.

– Halaber, aldaketak sartzen dira aurrezpenaren oinarri likidagarria zergapetzeko eskalan, eta hiru tarte ezartzen dira, % 21, % 23 eta % 25eko karga tasekin, hurrenez hurren.

– Asimismo, se modifica la escala de tributación de la base liquidable del ahorro, estableciéndose tres tramos de tributación, y con tipos de gravamen del 21, 23 y 25 por 100 respectivamente.

– Nabarmen aldatzen da ondoren aipatzen diren sariei buruzko tributazio erregimena: Estatuko Loteria eta Apustuen Erakunde Nazionalak nahiz autonomia erkidegoetako organo edo entitateek antolatutako loteria eta apustuen sariak, Espainiako Gurutze Gorriak antolatutako zozketetatik eratorritakoak eta Espainiako Itsuen Erakunde Nazionalari baimendutako joko-modalitatetatik datozenak eta, azkenik, Europar Batasuneko edo Europako Espazio Ekonomikoko beste erakunde eta entitateek ezarritako sariak:

– Se modifica sustancialmente el régimen de tributación de los premios de las loterías y apuestas organizadas por Loterías y Apuestas del Estado o por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, de los sorteos de la Cruz Roja, y de los juegos de Organización Nacional de Ciegos, así como de los premios establecidos por organismos y entidades equivalentes en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo:

● lehendabizi, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, ezabatu egiten da 9. artikuluan aurreikusitako salbuespena;

● en primer lugar, con efectos a partir del 1 de enero de 2013 se elimina la exención que estaba prevista en el artículo 9;

● egun horretatik aurrera, aipatutako sariek Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan tributatuko dute, karga berezi bati lotuak, eta 2013ko zergaldian karga berezi hori bat etorriko da aurrezpenaren oinarri likidagarrirako aurreikusitako eskalarekin.

● a partir de esa fecha, los citados premios tributarán en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sometidos a un nuevo gravamen especial, que para el periodo impositivo 2013 coincidirá con la escala prevista para la base liquidable del ahorro;

● ateratzen den kuota osotik kendu behar dira, nolanahi ere, sari horien gainean egindako atxikipenak edo konturako sarrerak;

● de la cuota íntegra resultante se minorarán, en todo caso, las retenciones o ingresos a cuenta practicados sobre los mismos;

● sari bakoitzeko 2.500 euroko salbuespena aplikatzen da gehienez, eta kopuru hori hainbanatu egingo da titularitate partekatuko saria denean;

● es de aplicación una exención máxima de 2.500 euros por premio, cuya cuantía se prorrateará cuando el premio sea de titularidad compartida;

● karga berezia konfiguratzerakoan alde batera utzi da zergaren egitura arrunta eta, horrela, sariak ez dira oinarri ezargarrian konputatuko eta atxikipenak ez du murriztuko zergaren kuota likido osoa.

● el gravamen especial se configura al margen de la estructura ordinaria del Impuesto, de forma que ni el premio computa en la base imponible ni la retención minora la cuota líquida total del Impuesto.

Halaber, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko 2. artikuluak izaera teknikoko neurriak jasotzen ditu. Alde horretatik, azpimarratzekoa da salbuespena zor den zenbatekora mugatzen dela, jasotako diru kopuruak bizitza aseguruen kontratuengatik jasotzen direnean eta kontratu horiek izaera zibil nahiz merkataritzako eragiketa nagusi bat estaltzeko hitzartzen direnean.

El artículo 2 relativo a los Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, recoge medidas de carácter técnico. En este sentido, cabe destacar en todo caso la modificación por la que se limita a la cantidad debida la exención del Impuesto en los supuestos de cantidades percibidas por razón de contratos de seguros sobre la vida concertados para dar cobertura a una operación principal de carácter civil o mercantil.

3. artikuluak Sozietateen gaineko Zerga jorratzen du, eta aipagarria da enpresak sustatzeko sozietateen araubide berezia indargabetzea, Batzar Nagusiek hartutako konpromisoa betez. Indargabetze honek, era berean, erregimen iragankor baten beharra du, araubide berezitik ateratzeko modua eta zergaren araubide orokorrera egokitzeko beharrezkoak diren beste zenbait berezitasun arautuko dituena. Horretaz aparte, izaera teknikoko beste neurri batzuk ere jasotzen ditu.

El artículo 3 se dedica al Impuesto sobre Sociedades, y destaca la derogación del régimen especial de sociedades de promoción de empresas, dando así cumplimiento al compromiso adquirido con anterioridad por las Juntas Generales. Esta eliminación requiere, a su vez, la aprobación de un régimen transitorio que regule el la salida del régimen especial y algunas especialidades necesarias de cara a su adaptación al régimen general del Impuesto. Además, recoge otras medidas de carácter técnico.

4. artikulua Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzkoa da, eta, era berean, izaera teknikoko neurriak jasotzen ditu.

El artículo 4, relativo al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, respectivamente, recoge asimismo medidas de carácter técnico.

Halaber, Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergan zenbait entitatek zuten salbuespena ezabatzen da. Besteak beste, Mezenasgoaren Foru Arauaren aplikazioaren ondorioz salbuetsita zeuden irabazi asmorik gabeko zenbait entitate, konfesio erlijiosoak eta alderdi politikoak.

También se elimina la exención en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las entidades sin fines lucrativos exentas por aplicación de la Norma Foral de Mecenazgo, a las confesiones religiosas y a los partidos políticos.

5. artikuluaren bidez Toki Ogasunei buruzko Foru Araua aldatzen da, hainbat jarduera egiteagatik aplikatu beharreko udal tasen erregulazioa zerbitzu prestazioaren funtsezko araudian egindako aldaketara egokitzeko; izan ere, araudi horretan ezarri da aldez aurretiko udal baimena edo lizentzia eskatu beharrean, erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa aurkeztu behar dela.

El artículo 5 modifica la Norma Foral de Haciendas Locales adaptando la regulación relativa al establecimiento de tasas municipales por ejercicio de determinadas actividades a la modificación operada en la normativa sustantiva reguladora de la prestación de servicios, en la que se ha sustituido la exigencia de autorización o licencia municipal previa por la presentación de una declaración responsable o comunicación previa.

Gainera, salbuespen bat finkatzen da tasak ezartzeko erabakiekin batera joan beharreko txosten tekniko eta ekonomikoak aurkezteko exijentziari dagokionez: izaera orokorreko birbaloratze edo eguneratzeengatik, nahiz tasen zenbatekoa murrizteagatik hartzen diren erabakien kasuan, ez da beharrezkoa izango aipatutako txostena eranstea.

Además, se establece una salvedad a la exigencia de elaboración de informes técnico-económicos que acompañen a los acuerdos de establecimiento de tasas: en los casos en los que los acuerdos estén motivados por revalorizaciones o actualizaciones de carácter general o disminuciones del importe de la tasas, no resultará necesario adjuntar el citado informe.

Toki ogasunei buruzko foru arauan egindako aldaketen ondorioz, 6. eta 7. artikuluetan Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren foru araua eta Tasa eta Prezio Publikoei buruzko foru araua aldatzen dira. Horrela, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren erregulazioa egokitu egiten da eta, horrela, aldez aurretiko udal baimena edo lizentzia eskatu beharrean, erantzukizunezko aitorpena edo komunikazioa aurkeztu behar da orain. Aldi berean, tasak eta prezio publikoak arautzen dituen Foru Arauari dagokionez, aurreko paragrafoan aipatu den bezala, tasak ezartzeko erabakiekin batera aurkeztu beharreko txosten teknikoak eta ekonomikoak egin beharrari buruzko salbuespena eransten da testuan.

En los artículos 6 y 7 se modifican el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Norma Foral de Tasas y Precios Públicos, como consecuencia de las modificaciones que se han incorporado a la Norma Foral de Haciendas Locales. Así, en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras se adecúa su regulación a la sustitución de la autorización o licencia municipal previa por una declaración responsable o comunicación que se ha detallado anteriormente. Y por lo que respecta a la Norma Foral reguladora de las tasas y precios públicos, se incorpora a su texto la excepción respecto a la necesidad de elaborar informes técnico-económicos que acompañen a acuerdos de establecimiento de tasas a la que se ha aludido en el párrafo anterior.

8. artikuluak Zergen Foru Arau Orokorraren inguruan hartutako neurriak eransten ditu, eta horien artean jarraian aipatzen diren hauek:

El artículo 8 incorpora las medidas adoptadas en torno a la Norma Foral General Tributaria, entre las cuales cabe destacar las que se exponen a continuación:

– Epez kanpoko aitorpenen errekarguen jatorria zehazteko xedez, aukera ematen da aurretiazko errekerimenduen jakinarazpena Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan edo, hala badagokio, dena delako zerga administrazioaren egoitza elektronikoan zergapekoari edo horren ordezkariari zuzendutako zitazioa argitaratuz egin dadin.

– A los efectos de determinar la procedencia o no de los recargos por declaración extemporánea, se incorpora la posibilidad de que la notificación por comparecencia de los requirimientos previos se realice a través de la publicación de la citación al obligado tributario o a su representante en la sede electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa o, en su caso, en la sede electrónica de la Administración tributaria de que se trate.

– Kendu egiten da Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezitik eratorritako zerga zorrak geroratzeko aukera.

– Se elimina la posibilidad de aplazar las deudas tributarias derivadas del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

– Zerga alorrean garrantzia duten datuak lagatzeari dagokionez, berariaz ezartzen da Batzar Nagusiei datuak lagatzeko aukera, hor eratutako ikerketa batzordeei laguntza eman ahal izateko; gainera, foru arauan bertan sartzen dira Batzar Nagusiek zein edozein legebiltzarretan eraturiko ikerketa batzordeek eskatutako datuak lagatzeko behar diren neurriak.

– En materia de cesión de datos con trascendencia tributaria se establece expresamente la posibilidad de ceder datos a las Juntas Generales, con motivo de colaborar con las comisiones de investigación constituidas en las mismas, incorporando además a la propia Norma Foral las condiciones requeridas para realizar esta cesión de datos a las Juntas Generales, así como a las comisiones de investigación constituidas en otros ámbitos parlamentarios.

– Gainera, aurrekoari lotuta, datuen lagapenari buruzko beste kasu batzuk eransten dira: alde batetik, Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganberari eta Ganberen Kontseilu Nagusiari, enpresen errolda publikoa egiteko; bestaldetik, alor publikoa osatzen duten gainerako entitateak eransten zaizkie administrazio publikoei.

– Además, unido a lo anterior, se incorporan otros nuevos supuestos de cesión de datos: por una parte, a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación y el Consejo Superior de Cámaras, a los efectos de confeccionar el censo público de empresas; por otra parte, se añade a las Administraciones públicas el resto de las entidades que integran el sector público.

– Zerga zehapenen alorrean, zergapekoa erantzukizun penaletik salbuetsita uzten da, baldin eta Zerga Administrazioak irizten badu zergapekoak, berari egiaztapen edo ikerketa jarduketak hasi izana jakinarazi baino lehen, zerga egoera erregularizatu duela bere zorra oso-osorik onartu eta ordaindu duelako.

– En materia de sanciones tributarias, se reconoce la exoneración de la responsabilidad penal cuando la administración tributaria estime que el obligado tributario, antes de notificársele el inicio de actuaciones de comprobación o investigación, ha regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria.

– Gainera, zergadunak aurreko paragrafoan aipatutako erregulazioa egin ahal izango du, nahiz eta preskribituta egon zerga zorra erregularizatzeko Administrazioak duen eskubidea. Kasu horietan, ez dago okerreko sarrerak itzultzeko eskubiderik.

– Además, se establece la posibilidad de que el contribuyente lleve a cabo la regularización citada en el párrafo anterior, aunque hubiera prescrito el derecho de la Administación a regularizar la deuda tributaria. En estos supuestos, no existe derecho a la devolución de ingresos indebidos.

Halaber, 9. artikuluak aldatu egiten du irabazi asmorik gabeko entitateen zerga araubideari eta mezenasgoaren aldeko zerga-pizgarriei buruzko foru araua, eta bi ordinal sartzen dira kontuan hartutako eragin-data ezberdinen ondorioz. Horrela, indarrean sartutako egunetik aurrerako ondorioekin erantsitako aldaketek izaera teknikoa dute. Bestalde, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin 100eko 30etik 100eko 10era aldatzen da mezenasgoaren onuradun diren entitateei egindako dohaintzengatik Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan aplikagarri den kenkariaren portzentajea.

El artículo 9 modifica la Norma Foral reguladora del Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, incorporando dos ordinales como consecuencia de las diferentes fechas de efecto que se consideran. Así, las modificaciones introducidas con efectos a partir de la fecha de entrada en vigor son de carácter técnico. Por otra parte, con efectos 1 de enero de 2013, se modifica el tipo de la deducción aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por donativos a entidades de mecenazgo, que pasa del 30 por 100 al 10 por 100.

Foru Arauaren 10. artikuluak Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateen zerga erregimenari buruzko Foru Araua aldatzen du, eta Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Entitateen Lege berriaren aipamena eguneratzea du xede bakarra.

El artículo 10 modifica Norma Foral del Régimen fiscal de Entidades de Previsión Social Voluntaria, y se limita a actualizar la remisión a la nueva Ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria.

Foru Arauaren azken artikuluak (11. artikulua), Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga aldatzen du, eta aldaketa tekniko bat jasotzen du enpresak sustatzeko sozietateen araubideari egindako aipamen bat ezabatzeko, hain zuzen foru arau honen bitartez indargabetzen dena.

La Norma Foral se cierra con el artículo 11, relativo al Impuesto sobre Actividades Económicas, que incluye una modificación de carácter técnico para eliminar una referencia al régimen de sociedades de promoción de empresas, que se deroga mediante la presente Norma Foral.

Bi xedapen iragankor ere badira, enpresak sustatzeko sozietateen araubide berezia indargabetzeak, era berean, erregimen iragankor baten beharra baitauka, araubide berezitik ateratzeko modua eta zergaren araubide orokorrera egokitzeko beharrezkoak diren zenbait erregela arautze aldera.

Se incluyen dos disposiciones transitorias, ya que la derogación del régimen especial de sociedades de promoción de empresas requiere, a su vez, la aprobación de un régimen transitorio que regule la salida del régimen especial y algunas reglas necesarias de cara a su adaptación al régimen general del Impuesto.

Azkenik, azpimarratzekoak dira: ganberaren aldeko baliabide iraunkorrari buruzko arauen indargabetzea; eta amaierako xedapen bakarrean foru araua Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean indarrean jarriko dela zehaztea, haren xedapenetan jasotako ondorioak eragotzi gabe.

Por último, cabe resaltar la derogación de las normas reguladoras del recurso cameral permanente; y la especificación, en la disposición final única, de la entrada en vigor de la Norma Foral el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, sin perjuicio de los efectos previstos en sus preceptos.

1. artikulua.– Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga aldatzea.

Artículo 1.– Modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Aldaketa hauek sartzen dira abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauan, Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoan:

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa:

Lehenengoa.– 2012ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, prezeptu hauek aldatzen dira:

Primero.– Con efectos a partir del 1 de enero de 2012 se modifican los siguientes preceptos:

Bat.– e) letra gehitzen zaio 44. artikuluaren 3. apartatuari, honako hau dioena:

Uno.– Se añade una letra e) al apartado 3 del artículo 44 con el siguiente contenido:

«e) Zergadunaren ohiko etxebizitza finantza-entitate batek sustatutako prozedura judizial baten barruan eskualdatzeagatik, betiere ohiko etxebizitza hori zergadunaren titularitateko etxebizitza bakarra bada.

«e) Con ocasión de la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente, realizada en el curso de un procedimiento judicial instado por una entidad financiera, siempre que dicha vivienda habitual sea la única vivienda de la que el contribuyente sea titular.

Aurreko paragrafoan jasotakoa berdin aplikatuko da ohiko etxebizitza saltzeko Hipoteka Legearen 129. artikuluan aurreikusitako prozedura erabiltzen denean, notario bidezko epaiketatik kanpoko salmenta, alegia.

Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación, así mismo, a la venta extrajudicial de la vivienda habitual por medio de notario, prevista en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria.

Erregelamenduz, mugak ezarri ahal izango dira letra honetan aurreikusten den salbuespena aplikatzeko».

Reglamentariamente se podrán establecer límites para la aplicación de la exención prevista en esta letra».

Bi.– Honela berridazten da 49. artikuluaren 1. apartatuko a) letra:

Dos.– La letra a) del apartado 1 del artículo 49 queda redactada en los siguientes términos:

«a) Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2004ko apirilaren 21eko 2004/39/EE Zuzentarauan –finantza tresnen merkatuari buruzkoan– definituta dauden balore-merkatuetako batean negoziatzeko onartutako baloreak, sozietate edo entitateen fondo propioetan parte hartzea adierazten dutenak, kostu bidez eskualdatzeagatik, irabazia edo galera eskurapen balioaren eta eskualdaketa balioaren arteko aldea izango da. Eskualdaketa balio hori eskualdaketaren egunean merkatuan duen kotizazioa izango da edo, kotizazioa baino handiagoa izanez gero, hitzartutako prezioa.

«a) De la transmisión a título oneroso de valores admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros, y representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, la ganancia o pérdida se computará por la diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión, determinado por su cotización en dichos mercados en la fecha en que se produzca aquélla o por el precio pactado cuando sea superior a la cotización.

Balore horietatik datozen harpidetza eskubideak eskualdatzeagatik lortutako zenbatekoa ondare irabazitzat hartuko da eskualdatzailearentzat, eskualdaketa hori egiten den zergaldian.

El importe obtenido por la transmisión de derechos de suscripción procedentes de estos valores tendrá la consideración de ganancia patrimonial para el transmitente en el período impositivo en que se produzca la citada transmisión.

Zati batean liberatutako akzioak direnean, haien eskurapen balioa zergadunak benetan ordaindutako zenbatekoa izango da.

Cuando se trate de acciones parcialmente liberadas, su valor de adquisición será el importe realmente satisfecho por el contribuyente.

Erabat liberatutako akzioak direnean, bai haien eskurapen balioa eta bai euren sorburu direnena kalkulatzeko, kostu osoa titulu zahar eta liberatuen artean banatu beharko da.

Cuando se trate de acciones totalmente liberadas, el valor de adquisición, tanto de éstas como de las que procedan, resultará de repartir el coste total entre el número de títulos, tanto los antiguos como los liberados que correspondan.

Eskualdatutakoa Higiezinen Merkatuan Inbertitzeko Sozietate Anonimo Kotizatuen zerga araubidea aplikatzen duten sozietateen kapitaleko partaidetza bada, eta eskualdaketa horrek ondare irabazirik eman badu, irabazia salbuetsita egongo da muga bateraino. Hain zuzen ere, ondoko eragiketaren diferentzia positiboa izango da muga: eskuratze balioaren 100eko 10 bider entitatea araubide horretan egonik partaidetza eduki duen urte kopurua, ken foru arau honen 37. artikuluko 3. apartatuan xedatutakoa aplikatzeagatik zergadunaren errentan sartu ez diren dibidenduen zenbatekoa. Hala ere, partaidetza eskuratu bada Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauak 16. artikuluan ezarritako eran lotuta dagoen entitate batetik, partaidetza eskualdatzean lortutako ondare irabazia salbuetsi gabe egongo da entitate horrek eskualdaketan izandako galeraren zenbatekoa berdintzeraino. Eskualdaketak ondare galera bat eman badu, partaidetza eskualdatu aurreko urtean jaso bai baina zergadunaren errentan sartu ez diren dibidenduen zenbatekotik gorako kopurua baino ez da konputatuko».

Cuando se trate de la transmisión de la participación en el capital de las sociedades que hayan optado por la aplicación del régimen fiscal previsto para las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, si resultase una ganancia patrimonial, estará exenta con el límite de la diferencia positiva entre el resultado de multiplicar el 10 por 100 del valor de adquisición por el número de años de tenencia de la participación durante los que la entidad ha aplicado dicho régimen fiscal, y el importe de los dividendos que no se hayan integrado en la renta del contribuyente por aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 37 de esta Norma Foral. No obstante, la ganancia patrimonial generada en la transmisión de la participación no estará exenta en el caso de que se hubiese adquirido a una entidad vinculada en los términos establecidos en el artículo 16 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, hasta el importe de la pérdida que obtuvo dicha entidad en la transmisión de esa participación. Si resultase una pérdida patrimonial, sólo se computará la parte que exceda del importe de los referidos dividendos que no hayan sido integrados en la renta del contribuyente que se hayan percibido durante el año anterior a la transmisión de la participación».

Hiru.– 49. artikuluaren 4. apartatua ezabatzen da.

Tres.– Se suprime el apartado 4 del artículo 49.

Lau.– 51. artikuluaren 1. apartatua honela berridazten da:

Cuatro.– El apartado 1 del artículo 51 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Zergadunaren ohiko etxebizitza eskualdatzeagatik lortutako ondare irabaziak zergapetu gabe geratuko dira baldin eta eskualdaketa horretan lortutako zenbateko osoa beste ohiko etxebizitza bat eskuratzeko berrinbertitzen bada erregelamenduz jasotako baldintzetan.

«1.– Podrán excluirse de gravamen las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual del contribuyente, siempre que el importe total obtenido en la transmisión se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Ondorio horietarako, beharrezkoa da zergadunak bi etxebizitzen jabetza osoa izatea, eta kontsiderazio hori ez da hutsalduta geratuko jabetza hori beste titularkide batzuekin partekatzeagatik».

A estos efectos, el contribuyente deberá ostentar la plena propiedad sobre ambas viviendas, sin que tal consideración quede desvirtuada porque esta propiedad se comparta con otros cotitulares».

Bost.– 62. artikuluaren 2. apartatuko azken paragrafoa honela geratzen da idatzita:

Cinco.– El último párrafo del apartado 2 del artículo 62 queda redactado en los siguientes términos:

«Jendeari eskainitako preziotzat hartuko da abenduaren 22ko 6/2003 Legeak, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutua onartzen duenak, 15. artikuluan aurreikusten duena, deskontu arruntak edo ohikoak kenduta. Deskontu arrunt edo ohikotzat hartuko dira enpresako langileen pareko diren beste gizatalde batzuei eskaintzen zaizkienak eta, orobat, promozio deskontu orokorrak izanik gauza bidezko ordainketa egiteko unean indarrean daudenak edo, beste edozein kasutan, 100eko 15eko portzentajea edo urtean 1.000 euroko kopurua gainditzen ez dutenak.»

«Se considerará precio ofertado al público el previsto en el artículo 15 de la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, deduciendo los descuentos ordinarios o comunes. Se considerarán ordinarios o comunes los descuentos que sean ofertados a otros colectivos de similares características a los trabajadores de la empresa, así como los descuentos promocionales que tengan carácter general y se encuentren en vigor en el momento de satisfacer la retribución en especie o que, en otro caso, no excedan del 15 por 100 ni de 1.000 euros anuales».

Sei.– 73. artikuluaren 5. apartatua honela berridazten da:

Seis.– El apartado 5 del artículo 73 queda redactado en los siguientes términos:

«5.– Banakako enpresariak gizarte aurreikuspeneko entitate edo mutualitateei, aurreko artikuluaren 1. apartatuko 2. eta 3. zenbakietan aipatutako enpleguko pentsio planei, edo enpresen gizarte aurreikuspeneko planei egindako ekarpen propioak kontribuzioak balira bezala tratatuko dira artikulu honetan ezarritakoaren ondorioetarako, baldin eta enpresaria, aldi berean, sustatzailea eta partaide edo mutualista, bazkide babeslea eta onuraduna edo hartzailea eta aseguratua bada, eta erregelamenduz ezartzen diren baldintzak betetzen badira».

«5.– Las aportaciones propias que el empresario individual realice a entidades o mutualidades de previsión social, a planes de pensiones de empleo a que se refieren los números 2.º y 3.º del apartado 1 del artículo anterior o a planes de previsión social empresarial, de los que a su vez sea promotor y partícipe o mutualista, socio protector y beneficiario o tomador y asegurado, serán tratadas como contribuciones a los efectos de lo previsto en el presente artículo, siempre que se cumplan los requisitos que se establecen reglamentariamente».

Zazpi.– 2. apartatua gehitzen zaio 78. artikuluari, eta, horren ondorioz, artikuluaren oraingo edukiari zenbakia jarri eta 1. apartatu bihurtzen da.

Siete.– Se añade un apartado 2 al artículo 78 con el siguiente contenido, numerándose el contenido actual del artículo como apartado 1:

«2.– Aurrezpenaren batez besteko karga tasa eragiketa honen emaitza izango da: aurreko apartatuan xedatutakoa aplikatuz ateratzen den kuota zati aurrezpenaren oinarri likidagarria bider ehun. Aurrezpenaren batez besteko karga tasa bi zenbaki hamartarrez adieraziko da».

«2.– Se entenderá por tipo medio de gravamen del ahorro el resultado de multiplicar por cien el cociente obtenido de dividir la cuota resultante de la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior por la base liquidable del ahorro. El tipo medio de gravamen del ahorro se expresará con dos decimales».

Zortzi.– Honela berridazten dira 90. artikuluaren 1. eta 5. apartatuak:

Ocho.– Los apartados 1 y 5 del artículo 90 quedan redactados en los siguientes términos:

«1.– Zergadunek % 15eko kenkaria aplika dezakete ohiko etxebizitza erostean zergaldian inbertitutako kopuruengatik, beren kontura joan diren erosketa gastuak barne.

«1.– Los contribuyentes podrán aplicar una deducción del 15 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición de vivienda habitual durante el período impositivo, incluidos los gastos originados por dicha adquisición que hayan corrido a su cargo.

Orobat, ohiko etxebizitza erosteko besteren kapitalak erabiltzeagatik zergaldian ordaindutako interesen % 15 kendu dezakete, besteren finantzaketak haien kontura sortutako gastuak barne.

Asimismo, podrán aplicar una deducción del 15 por 100 de los intereses satisfechos en el período impositivo por la utilización de capitales ajenos para la adquisición de dicha vivienda habitual, incluidos los gastos originados por la financiación ajena que hayan corrido a su cargo.

Ondorio horietarako, etxebizitzaren jabetza osoa eskuratzea hartuko da etxebizitza erosketatzat, eta kontsiderazio hori ez da hutsalduta geratuko jabetza hori beste titularkide batzuekin partekatzeagatik».

A estos efectos, se entenderá por adquisición de vivienda la adquisición de la plena propiedad de la misma, sin que tal consideración quede desvirtuada porque esta propiedad se comparta con otros cotitulares».

«5.– Artikulu honetan jasotako ondorioetarako, ohiko etxebizitzaren erosketarekin parekatuko dira:

«5.– A los efectos previstos en el presente artículo, se asimilarán a la adquisición de vivienda habitual:

a) Ohiko etxebizitza birgaitzeko erabilitako diru kopuruak.

a) Las cantidades destinadas a la rehabilitación de la vivienda habitual.

b) Erregelamenduz ezarritako formalizazio eta erabilera baldintzak betez, kreditu entitateetako kontuetan gordailatzen diren kopuruak, baldin eta kenkarirako eskubidea sortu duten kopuruak bakar-bakarrik ohiko etxebizitza erosi edo birgaitzeko erabiltzen badira kontua ireki denetik 6 urte igaro baino lehen.

b) Las cantidades que se depositen en entidades de crédito, en cuentas que cumplan los requisitos de formalización y disposición que se establezcan reglamentariamente y siempre que las cantidades que hayan generado el derecho a la deducción se destinen, antes del transcurso de 6 años a partir de la fecha de apertura de la cuenta, a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.

Kenkarirako eskubidea sortu duten diru kopuruak osorik sartzen badira berriro kreditu entitate berean edo beste batean zergaren sortzapena gertatu aurretik, haiek erabiltzeari buruzko baldintza ez da bete gabekotzat hartuko.

Se entenderá que no se incumple el requisito de disposición cuando las cantidades depositadas que hayan generado el derecho a la deducción se repongan o se aporten íntegramente a la misma o a otra entidad de crédito con anterioridad al devengo del Impuesto.

Zergaduna letra honen lehen paragrafoan aipatzen den epea amaitu aurretik hiltzen bada, etxebizitza kontuko kopuruak ohiko etxebizitzaren erosketan edo birgaiketan erabiltzeko obligazioa ez da bete gabekotzat hartuko.

No se entenderá incumplido el requisito del destino del importe de la cuenta vivienda a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en el supuesto de fallecimiento del contribuyente antes de la finalización del plazo a que se refiere el párrafo primero de esta letra.

Letra honetan aipatzen diren kontuetan gordailatutako diru kopuruek aurretik kenkarirako eskubidea eman badute, haiengatik ezin izango da berriro kenkaririk egin ohiko etxebizitza erosi edo birgaitzeko erabiltzen direnean.

Las cantidades depositadas en las cuentas a que se refiere la presente letra, que hayan generado el derecho a la deducción, no podrán volver a ser objeto de deducción cuando se destinen a la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual.

c) Ohiko etxebizitza izango den ondasun higiezinaren azalera-eskubidea eskuratzea, eskubidea titulartasun publikoko lurzoruaren gainean eratu denean, aurreko 1. apartatuko hirugarren paragrafoan jasotakoa gorabehera.

c) No obstante lo previsto en el tercer párrafo del apartado 1 anterior, la adquisición del derecho de superficie del inmueble que vaya a constituir su vivienda habitual, cuando el mismo se haya constituido sobre un suelo de titularidad pública.

d) Erregelamenduz ezartzen diren kasuak».

d) Los supuestos que se determinen reglamentariamente».

Bederatzi.– Honela berridazten dira 92. artikuluaren 2. apartatuko d) eta f) letrak:

Nueve.– Las letras d) y f) del apartado 2 del artículo 92 quedan redactadas en los siguientes términos:

«d) Eskurapena edo harpidetza egin behar da langile guztiei eskaintza bat egin zaielako alde aurretik baldintza berdinetan, enpresan, enpresa-taldean zein azpitaldeetan langileen parte hartzea bultzatzeko planetan aurreikusitako kategoria edo kolektibo guztiak hartuta. Letra honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, parte hartze planak, gutxien-gutxienik, irizpideak definitu behar ditu planak ukitutako langileen kategoriak eta kolektiboak identifikatzeko. Apartatu honetan jasotakoa ez zaie eskaintzei aplikatuko haien oinarri diren parte hartze planen onuradunak irizpide horien arabera izendatu ez badira.

«d) La adquisición o suscripción debe derivarse de una oferta realizada en las mismas condiciones a todos los trabajadores encuadrados en cada una de las categorías o colectivos previstos dentro de un plan para la participación de los trabajadores en la empresa, grupo o subgrupos de empresa. A los efectos de lo previsto en esta letra, el plan de participación deberá definir, como mínimo, los criterios que permitan identificar las categorías y colectivos de trabajadores afectados por el plan. Lo previsto en este apartado no será de aplicación a las ofertas realizadas en base a planes de participación cuyos beneficiarios no hayan sido designados de acuerdo con dichos criterios.

Akzio edo partaidetzak erosi edo harpidetzeko arrazoia sozietatea edo entitate eratzea bada, ez da parte hartze planik exijituko, nahiz eta horrek ez duen eragotziko diskriminaziorik eza bermatzen duten gainerako baldintzak bete behar izatea».

Cuando la adquisición o suscripción de las acciones o participaciones responda a la constitución de la sociedad o entidad, no será exigible el referido plan de participación, sin perjuicio de que se deban cumplir el resto de los requisitos garantes de la no discriminación».

«f) Kenkari honetarako eskubidea ematen duten akzioak edo partaidetzak gutxienez bost urtez eduki behar dira. Epe hori ez betetzeak oker egindako kenkariak itzultzeko obligazioa ekarriko du, berandutze-interesak barne, non eta epea ez betetzea ez den gertatu enpresa likidatu delako prozedura konkurtsal baten ondorioz. Zenbat ordaindu behar den kalkulatzeko, oker egindako kenkaria eta ez-betetzea gertatzen den zergaldiko kuota diferentziala batu behar dira. Alabaina, zergadunak nahi badu, lehenago ordain ditzake oker egindako kenkariak eta berandutze-interesak».

«f) Las acciones o participaciones que dan derecho a esta deducción deben mantenerse durante al menos cinco años. El incumplimiento de este plazo motivará la obligación de ingresar las cantidades deducidas de forma indebida, con los correspondientes intereses de demora, salvo que el incumplimiento derive de la liquidación de la empresa con motivo de un procedimiento concursal. Este ingreso se realizará sumando la cantidad indebidamente deducida a la cuota diferencial correspondiente al período impositivo en que se produzca el incumplimiento. No obstante, el contribuyente podrá optar por realizar el ingreso de las cantidades indebidamente deducidas, con los correspondientes intereses de demora, en un momento anterior».

Hamar.– Honela berridazten da 94. artikuluaren b) letra:

Diez.– La letra b) del artículo 94 queda redactada en los siguientes términos:

«b) Atzerrian lortutako errentari batez besteko karga tasa orokorra edo aurrezpenarena aplikatuta ateratzen den emaitza, errenta hori oinarri likidagarri orokorrean edo aurrezpenarenean sartu den».

«b) El resultado de aplicar a la renta obtenida en el extranjero el tipo medio de gravamen general o del ahorro, en función de la parte de la base liquidable, general o del ahorro en que se haya integrado dicha renta».

Hamaika.– 117. artikuluari j) letra gehitzen zaio, honako hau dioena:

Once.– Se añade una letra j) al artículo 117 con el siguiente contenido:

«j) Kooperatibetarako, kooperatibari egindako ekarpen sozialak eskualdatu edo itzultzeagatik sortutako errentei dagokienez».

«j) Para las cooperativas, en relación con las rentas derivadas de la transmisión o el reembolso de las aportaciones sociales a la cooperativa».

Hamabi.– Hogeigarren xedapen gehigarriaren errubrikako ordinala honela berridazten da:

Doce.– El ordinal de la rúbrica de la disposición adicional vigésima, queda redactado en los siguientes términos:

«Hogeita laugarrena.– Jokoaren legea onartu aurretik aplikatzen zen zerga araubidea mantentzea».

«Vigésimo cuarta.– Mantenimiento del régimen fiscal aplicable con anterioridad a la aprobación de la Ley de regulación del juego».

Hamahiru.– Hogeita batgarren xedapen gehigarriaren 1. apartatua honela berridazten da:

Trece.– El apartado 1 de la disposición adicional vigésimo primera queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Zergadunek 100eko 10eko kenkaria egin dezakete kreditu entitateetako kontuetan gordailututako diru kopuruengatik, urtean 2.000 euroko mugarekin, betiere baldin eta kenkarirako eskubidea sortu duten kopuruak jarduera ekonomiko bat hasteak dakartzan gastu eta inbertsioetarako bakarrik erabiltzen badira kontua ireki eta urtebeteko epea igaro ondoren eta hurrengo bi urteen barruan».

«1.– Los contribuyentes podrán aplicar una deducción del 10 por 100, con el límite anual máximo de 2.000 euros, de las cantidades depositadas en cuentas de entidades de crédito siempre que las cantidades que hayan generado el derecho a la deducción se destinen, una vez transcurrido un año desde su apertura y durante dos años siguientes, exclusivamente a la realización de los gastos e inversiones necesarios para el inicio de una actividad económica».

Hamalau.– Beste xedapen gehigarri bat eransten da, hogeita bosgarrena, eduki hau duena:

Catorce.– Se añade una disposición adicional, la vigésimo quinta, con el siguiente contenido:

«Hogeita bosgarrena.– Etxebizitza ohiko etxebizitzatzat hartzea gurasoek seme-alaben zaintza partekatzen dutenean epaiaren erabakiz.

«Vigésimo quinta.– Consideración de vivienda habitual en determinados supuestos de custodia compartida de descendientes por decisión judicial.

Gurasoek seme-alaben babesa eta ardura partekatu behar badute epailearen erabakiz, eta erabaki horretan ezarrita badago seme-alabek familiaren etxebizitzan bizi behar dutela eta gurasoak txandaka arduratuko direla haien zaintzaz etxebizitza horretan, zergadunaren ohiko etxebizitza zein den zehaztearen ondorioetarako, gurasoek adierazi behar dute zergaldian okupatu dituzten etxebizitzetatik zein aukeratzen duten zergaldi horren barruan egoitza gisa.

En los supuestos en los que por decisión judicial se haya acordado la guarda y custodia compartida de los descendientes, estableciéndose la residencia de éstos en la vivienda familiar y el traslado alternativo de los progenitores para ocuparse de su custodia, los progenitores optarán entre las viviendas que han ocupado alternativamente durante el periodo impositivo para establecer cuál constituye residencia del contribuyente en ese periodo, a los efectos de determinar su vivienda habitual.

Guraso bakoitzak banaka egingo du aukera hori, erregelamenduz ezartzen diren baldintza eta ondorioekin».

La opción será individual de cada progenitor y se realizará con las condiciones y efectos que se determinen reglamentariamente».

Hamabost.– Hamahirugarren xedapen iragankorraren lehen paragrafoa honela berridazten da:

Quince.– El primer párrafo de la disposición transitoria tercera queda redactado en los siguientes términos:

«Foru arau honen hogeita batgarren xedapen iragankorrean xedatutakoa eragotzi gabe, foru arau honen 90.4 artikuluan ezarritakoaren arabera 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatzekoa den 30.000 euroko mugari honako zenbatekoak ere gutxituko zaizkio:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria vigésimo primera de la presente Norma Foral, el límite de 30.000 euros previsto en la redacción del artículo 90.4 de esta Norma Foral que resulta de aplicación a partir del 1 de enero de 2012, se minorará también en las cantidades siguientes:».

Hamasei.– Beste xedapen iragankor bat gehitzen da, hogeita laugarrena, honako hau dioena:

Dieciséis.– Se añade una disposición transitoria, la vigésimo cuarta, con el siguiente contenido:

«Hogeita laugarrena.– 2012ko urtarrilaren 1a baino lehen eskualdatutako harpidetza eskubideei aplikatu beharreko zerga araubidea.

«Vigésimo cuarta.– Régimen fiscal aplicable a las transmisiones de derechos de suscripción anteriores al 1 de enero de 2012.

Foru arau honek 49. artikuluaren 1. apartatuko a) letran aipatzen duen eskurapen balioa kalkulatzeko, 2012ko urtarrilaren 1a baino lehen eskualdatutako harpidetza eskubideengatik lortutako zenbatekoa kengarria izango da, salbu eta lortutako zenbateko hori ondare irabazitzat hartu bada eskualdatzailearentzat eskualdaketa egin den zergaldian».

Para la determinación del valor de adquisición, a que hace referencia la letra a) del apartado 1 del artículo 49 de esta Norma Foral, se deducirá el importe obtenido por las transmisiones de los derechos de suscripción anteriores al 1 de enero de 2012, salvo que el importe obtenido en dichas transmisiones hubiese tenido la consideración de ganancia patrimonial para el transmitente en el período impositivo en que se produjo la transmisión».

Bigarrena.– 2012ko otsailaren 12tik aurrerako ondorioekin, honako aldaketak sartzen dira:

Segundo.– Con efectos a partir del 12 de febrero de 2012 se introducen las siguientes modificaciones:

Bat.– 9. artikuluaren 4. apartatua honela berridazten da:

Uno.– El apartado 4 del artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:

«4.a Langilea kaleratu edo kargugabetzeagatik ematen diren kalte-ordainak, Langileen Estatutuan, bere arauzko garapenean edo, halakorik balego, sententziak betearazteko araudian nahitaezko izaeraz ezarritako zenbatekoan. Ezin izango da halakotzat hartu hitzarmen, itun edo kontratu bidez ezarritakoa. Era berean, Euskadiko Kooperatibei buruzko ekainaren 24ko 4/1993 Legeak 103.2 artikuluan xedatutakoaren aplikazioz, kooperatiban baja hartzeagatik bazkideak jasotzen dituen kalte-ordainak ere salbuetsita egongo dira, lan araudiak Langileen Estatutuko 52. artikuluaren c) letran aipatzen den kargugabetze kasuetarako nahitaezko izaeraz ezartzen duen zenbatekoan.

«4.º Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa reglamentaria de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. Asimismo, estarán exentas las indemnizaciones que, en aplicación del artículo 103.2 de la Ley 4/1993, de 24 de junio, de Cooperativas de Euskadi, el socio perciba al causar baja en la cooperativa, en la misma cuantía que la establecida como obligatoria por la normativa laboral para el cese previsto en la letra c) del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

Aurreko paragrafoan xedatutakoari kalterik egin gabe, Langileen Estatutuaren 51. artikuluan xedatutakoaren arabera egiten diren kaleratze kolektiboen kasuan, edo aipaturiko Estatutuaren 52. artikuluaren c) letran aurreikusitako arrazoiak direla medio amaitutako kontratuetan, betiere bai kasu batean bai bestean arrazoiak ekonomikoak, teknikoak, antolaketakoak, produkziokoak edo halabeharrezkoak badira, jasotako kalte-ordaina salbuetsita geratuko da Estatutu horretan bidegabeko kaleratzeetarako zehaztutako nahitaezko mugak gainditzen ez dituen zatian. Ordezkapen kontratu baten indarrez lan harremana deuseztatu eta jarduera laborala lehenago uzteagatik langileek jasotzen dituzten kopuruak ere muga horiekin egongo dira salbuetsita.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o extinciones de contratos producidas por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente. Con los mismos límites quedarán exentas las cantidades que reciban los trabajadores que, al amparo de un contrato de sustitución, rescindan su relación laboral y anticipen su retiro de la actividad laboral.

Zenbaki honetan xedatutakoaren ondorioetarako, herri administrazioek Langileen Estatutuko 51. artikuluan ezarritako arrazoietako batean oinarrituta giza baliabideen arloan egiten dituzten plan estrategikoak parekatuta egongo dira kaleratze kolektiboekin eta arrazoi objektiboetan oinarritutako kaleratze edo kargugabetzeekin».

A los efectos de lo dispuesto en este número, se asimilarán a los despidos colectivos y despidos o ceses por causas objetivas señalados en el párrafo anterior los planes estratégicos de recursos humanos de las administraciones públicas basados en alguna de las causas previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores».

Bi.– 21. artikuluaren errubrika eta 2. apartatuko a) letra honela berridazten dira:

Dos.– La rúbrica y la letra a) del apartado 2 del artículo 21 quedan redactadas en los siguientes términos:

«21. artikulua.– Kaleratze kolektiboengatik edo arrazoi objektiboetan oinarritutako kontratu amaierengatik langileek aldizka jasotzen dituzten lansari osagarriak.

«Artículo 21.– Complementos salariales percibidos de forma periódica por los trabajadores como consecuencia de despidos colectivos o de determinadas extinciones de contrato por causas objetivas».

«a) Kopuru horiek jasotzea Langileen Estatutuko 51. artikuluan xedatutakoaren arabera egindako kaleratze kolektibo batengatik edo lan harremana Estatutu horren 52.c) artikuluan ezarritakoaren indarrez amaitzeagatik, betiere baldin eta kaleratzearen arrazoiak ekonomikoak, teknikoak, antolaketakoak, produkziokoak eta halabeharrezkoak badira.

«a) Que las cantidades percibidas tengan su origen en un despido colectivo realizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o en la extinción de la relación laboral en virtud de lo establecido en el artículo 52.c) de dicho Estatuto, siempre que las razones del despido se fundamenten en causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor.

Letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako, herri administrazioek Langileen Estatutuko 51. artikuluan ezarritako arrazoietako batean oinarrituta giza baliabideen arloan egiten dituzten plan estrategikoak aipatu diren kaleratze kolektiboekin edo kontratu amaitzeekin parekatuko dira».

A los efectos de lo dispuesto en esta letra se asimilarán a los referidos despidos o extinciones de la relación laboral, los planes estratégicos de recursos humanos de las administraciones públicas que tengan su origen en alguna de las causas previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores».

Hiru.– Beste xedapen iragankor bat gehitzen da, hogeita bosgarrena, honako hau dioena:

Tres.– Se añade una disposición transitoria, la vigésimo quinta, con el siguiente contenido:

«Hogeita bosgarrena.– Kaleratzeagatik jasotzen diren kalte-ordain salbuetsiak.

«Vigésimo quinta.– Indemnizaciones por despido exentas.

1.– 2012ko otsailaren 12tik zerga alorreko zenbait aldaketa onartzen dituen abenduaren 27ko 13/2012 Foru Araua indarrean sartu arte gertatutako kaleratzeengatik jasotzen diren kalte-ordainak salbuetsita egongo dira, kaleratzea bidegabe aitortu izan balitz zilegi izango zen zenbatekoraino, betiere enpresaburuak hala aitortzen badu kaleratzea jakinarazteko unean edo adiskidetze-egintzaren aurreko beste edozein unetan, eta kontratu-amaierak ez badira adostu baja pizgarridunen planen edo sistemen esparruan.

1.– Las indemnizaciones por despidos producidos desde el 12 de febrero de 2012 hasta el día de la entrada en vigor de la Norma Foral 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias, estarán exentas en la cuantía que no exceda de la que hubiera correspondido en el caso de que éste hubiera sido declarado improcedente, cuando el empresario así lo reconozca en el momento de la comunicación del despido o en cualquier otro anterior al acto de conciliación y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.

2.– Kaleratze edo kargugabetzeengatik jasotzen diren kalte-ordainak lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzko uztailaren 6ko 3/2012 Legeak hamargarren xedapen iragankorrean aipatzen diren enplegu-erregulazioko espedienteen ondorio direnean, salbuetsita egongo dira, gehienez ere, berrogeita bost eguneko soldata gainditzen ez duten zenbatekoan lan-urte bakoitzeko. Urtebetetik beherako aldiak hilabeteka hainbanatuko dira, eta muga berrogeita bi hilabetekoa izango da.

2.– Las indemnizaciones por despido o cese consecuencia de los expedientes de regulación de empleo a que se refiere la disposición transitoria décima de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, estarán exentas en la cuantía que no supere cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades.

Enplegu erregulazioko espedientearen arrazoiak bakarrik antolaketari edo produkzioari lotuta daudenean, aurreko paragrafoan xedatutakoa bakarrik 2011ko urtarrilaren 1etik aurrera gertatutako kaleratzeei edo uzteei aplikatuko zaie».

Cuando las causas que motiven el expediente de regulación de empleo sean exclusivamente organizativas o de producción, lo dispuesto en el párrafo anterior únicamente resultará aplicable a los despidos o ceses producidos a partir del 1 de enero de 2011».

Hirugarrena.– 2012ko ekainaren 20tik aurrerako ondorioekin, 32. zenbakia gehitzen zaio 9. artikuluari. Hona edukia:

Tercero.– Con efectos a partir del 20 de junio de 2012 se añade un número 32.º al artículo 9 con el siguiente contenido:

«32.a Ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1960tik 1978ra bitartean, motibazio politikoko indarkeria-egoeran izandako giza eskubideen urraketen ondorioz sufrimendu bidegabeak jasan zituzten biktimak aitortu eta biktima horiei ordainak ematekoan, aurreikusita dauden konpentsazio ekonomikoak».

«32.º Las compensaciones económicas previstas en el Decreto 107/2012, de 12 de junio, de de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos, producida entre los años 1960 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida en la Comunidad Autónoma del País Vasco».

Laugarrena.– Foru arau hau indarrean sartzen denetik aurrerako ondorioak izateko, aldaketa hauek sartzen dira:

Cuarto.– Con efectos a partir de la entrada en vigor de la presente Norma Foral se introducen las siguientes modificaciones:

Bat.– 39. artikuluaren 1. apartatuko lehen paragrafoa honela berridazten da:

Uno.– El primer párrafo del apartado 1 del artículo 39 queda redactado en los siguientes términos:

«Halakotzat hartzen dira kapitalizazio eragiketetatik edo bizitza aseguru edo elbarritasun aseguruen kontratuetatik lortutako diruzko edo gauzazko etekinak, non eta ez diren lan etekin gisa zergapetu behar foru arau honek 15etik 18ra arteko artikuluetan jasotakoaren arabera».

«Tienen esta consideración los rendimientos dinerarios o en especie procedentes de operaciones de capitalización o de contratos de seguros de vida o invalidez, excepto cuando, con arreglo a lo previsto en los artículo 15 al 18 de esta Norma Foral, deban tributar como rendimientos del trabajo».

Bi.– 5. apartatua gehitzen zaio 72. artikuluari. Hona edukia:

Dos.– Se añade un apartado 5 al artículo 72 con el siguiente contenido:

«5.– Zergadunak prestazioak jasotzen baditu aurreko 1. apartatuko 1. zenbakian aipatutako borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateetatik, eta prestazio horiek ez badira beren osotasunean zergapetzen haiek jasotzeko unean zergadunaren egoitzako lurraldean aplikatzen den Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, prestazioak ekarri dituzten ekarpen eta kontribuzioengatik egindako murrizpenak indarrik gabe geratuko dira, eta beharrezkoa izango da horiek erregularizatzea, berandutza interesak ere sartuta, honako erregelen arabera:

«5.– Si el contribuyente percibiera prestaciones de Entidades de Previsión Social Voluntaria previstas en el número 1.º del apartado 1 anterior que, como consecuencia de la aplicación de la regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de su territorio de residencia en el momento de la percepción, no se sometieran plenamente al Impuesto, quedarán sin efecto las reducciones practicadas por las aportaciones y contribuciones que hayan dado lugar a las referidas prestaciones y procederá su regularización, incluyendo los correspondientes intereses de demora, con arreglo a las siguientes reglas:

1.a Murrizpenak indargabetuta geratu diren zergaldietako oinarri likidagarria birkalkulatu behar da, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Entitateari dagokion murrizpena kontuan hartu gabe. Ondorio horietarako, prestazioak zaharrenak diren ekarpenetatik datozela ulertuko da.

1.ª Se calculará nuevamente la base liquidable de cada período impositivo en el que las reducciones hayan quedado sin efecto, una vez eliminada la reducción correspondiente a la referida Entidad de Previsión Social Voluntaria. A estos efectos, se considerará que las prestaciones proceden de las aportaciones más antiguas.

2.a Murrizpenak indargabetuta geratu diren zergaldietako kuota diferentziala birkalkulatu behar da, eta zergaldi bakoitzerako zehaztu behar da zer diferentzia dagoen lehendik aitortu edo egiztatutako kuota diferentzialaren eta orain kalkulatutakoaren artean.

2.ª Se recalculará la cuota diferencial correspondiente a cada período impositivo en el que las reducciones hayan quedado sin efecto, y en cada uno de ellos se determinará la diferencia entre la cuota diferencial anteriormente declarada o comprobada y la resultante del recálculo.

3.a Erregularizatu beharreko zenbateko osoa lortuko da aurreko 2. erregelaren aplikaziotik ateratzen diren diferentziak eta erregularizatutako zergaldietako berandutza interesak batuta.

3.ª La cantidad total a regularizar será la suma de las diferencias resultantes de la aplicación de la regla 2.ª anterior y de los intereses de demora correspondientes a cada uno de los períodos impositivos regularizados.

Erregularizazioa egiteko, zergadunak Gipuzkoan aitortu duen azken zergaldiari dagokion autolikidazio osagarria aurkeztu behar du, ekitaldi horretako kuota likidoari aurreko 3. erregelan aipatu den zenbateko osoa gehituta. Autolikidazio osagarria prestazioa jasotzen den egunetik hurrengo urteko ekainaren 25era bitartean aurkeztu behar da.

El contribuyente efectuará la regularización mediante autoliquidación complementaria correspondiente al último período impositivo del Impuesto que se haya presentado en Gipuzkoa, adicionando a la cuota líquida de ese ejercicio la cantidad total a la que se alude en la regla 3.ª anterior. La referida autoliquidación complementaria se presentará en el plazo que medie entre la fecha en que se produzca la percepción de la prestación y el 25 de junio del año siguiente.

Apartatu honetan aurreikusitakoaren ondorioetarako, ulertuko da prestazioak beren osotasunean zergapetu direla zergaduna bizi den lurraldeko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan, baldin eta, oinarri ezargarrian konputatzeko garaian, euren sorreraldia dela-eta 100eko 100etik beherako portzentaje bat edo murrizpen portzentaje bat aplikatu bada.

A los efectos de lo previsto en este apartado, se entenderá que se han sometido plenamente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del territorio de residencia del contribuyente aquellas prestaciones que, como consecuencia de su periodo de generación, se hayan computado en la base imponible aplicando un porcentaje de integración inferior al 100 por 100 o un porcentaje de reducción.

Apartatu honetan xedatutakoa berdin aplikatuko da prestazioa jasotzen denean Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Entitatetik eskubide ekonomikoak erreskatatzeagatik, erreskatea planari egindako lehen ekarpenaren antzinatasunaren ondorio bada.

Lo dispuesto en este apartado será de aplicación, asimismo, a los supuestos en los que la percepción derive del rescate de los derechos económicos de la Entidad de Previsión Social Voluntaria efectuado como consecuencia de la antigüedad de la primera aportación al plan.

Apartatu honetan jasotakoa aplikatzeak ez du eragotziko foru arau honen 3. artikuluko 4. apartatuaren b) letran xedatutakoa».

Lo previsto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 4 del artículo 3 de esta Norma Foral».

Hiru.– Seigarren xedapen gehigarria edukirik gabe uzten da.

Tres.– Se deja sin contenido la disposición adicional sexta.

Bosgarrena.– 2013ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, honako aldaketak sartzen dira:

Quinto.– Con efectos a partir del 1 de enero de 2013 se introducen las siguientes modificaciones:

Bat.– 9. artikuluaren 7. zenbakia edukirik gabe uzten da.

Uno.– Se deja sin contenido el número 7.º del artículo 9.

Bi.– 75. artikulua honela berridazten da:

Dos.– El artículo 75 queda redactado en los siguientes términos:

«75. artikulua.– Murrizpena batera tributatzeagatik.

«Artículo 75.– Reducción por tributación conjunta.

1.– Foru arau honen 99. artikuluan xedatutakoari jarraiki batera tributatzea aukeratzen denean, oinarri ezargarri orokorra 4.176 euro murriztuko da urtean autolikidazio bakoitzeko.

1.– En los supuestos en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de esta Norma Foral se opte por la tributación conjunta, la base imponible general se reducirá en el importe de 4.176 euros anuales por autoliquidación.

2.– Foru arau honen 100. artikuluko 2. apartatuan aipatzen diren familia unitateen kasuan, aurreko apartatuan adierazitako murrizpena 3.628 eurokoa izango da».

2.– La reducción señalada en el apartado anterior será de 3.628 euros en el caso de las unidades familiares señaladas en el apartado 2 del artículo 100 de esta Norma Foral».

Hiru.– 77. artikuluaren 1. apartatua honela berridazten da:

Tres.– El apartado 1 del artículo 77 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Oinarri likidagarri orokorrari ondorengo eskalan adierazten diren karga tasak aplikatuko zaizkio:

«1.– La base liquidable general será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Lau.– 78. artikuluaren 1. apartatua honela berridazten da:

Cuatro. El apartado 1 del artículo 78 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Aurrezpenaren oinarri likidagarriari ondorengo eskalan adierazten diren karga tasak aplikatuko zaizkio:

«1.– La base liquidable del ahorro será gravada a los tipos que se indican en la siguiente escala:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

Bost.– 80. artikulua honela berridazten da:

Cinco.– El artículo 80 queda redactado en los siguientes términos:

«80. artikulua.– Kenkari orokorra.

«Artículo 80.– Deducción general.

Zergadunek 1.375 euroko kenkaria aplikatuko dute urtean. Autolikidazio bakoitzeko aplikatuko da kenkari hau».

Los contribuyentes aplicarán una deducción de 1.375 euros anuales. Esta deducción se practicará por cada autoliquidación».

Sei.– 81. artikuluaren 1. eta 2. apartatuak honela berridazten dira:

Seis.– Los apartados 1 y 2 del artículo 81 quedan redactados en los siguientes términos:

«1.– Zergadunarekin bizi den ondorengo ahaide bakoitzeko, kenkari hau egingo da:

«1.– Por cada descendiente que conviva con el contribuyente se practicará la siguiente deducción:

a) 579 euro urtean, lehenengoagatik.

a) 579 euros anuales por el primero.

b) 716 euro urtean, bigarrenagatik.

b) 716 euros anuales por el segundo.

c) 1.210 euro urtean, hirugarrenagatik.

c) 1.210 euros anuales por el tercero.

d) 1.430 euro urtean, laugarrenagatik.

d) 1.430 euros anuales por el cuarto.

e) 1.869 euro urtean, bosgarren eta hurrengo bakoitzarengatik.

e) 1.869 euros anuales por el quinto y por cada uno de los sucesivos descendientes.

2.– Zergadunarekin bizi den sei urtetik beherako ondorengo ahaide bakoitzeko, aurreko apartatuan jasotakoaren arabera dagokionaz gain, 331 euroko kenkari osagarria egingo da urtean».

2.– Por cada descendiente menor de seis años que conviva con el contribuyente, además de la deducción que corresponda conforme al apartado anterior, se practicará una deducción complementaria de 331 euros anuales».

Zazpi.– 82. artikulua honela berridazten da:

Siete.– El artículo 82 queda redactado en los siguientes términos:

«82. artikulua.– Kenkaria seme-alaben urteko mantenua ordaintzeagatik.

«Artículo 82.– Deducción por abono de anualidades por alimentos a los hijos.

1.– Epaileen erabakiz seme-alaben urteko mantenua ordaintzen duten zergadunek kontzeptu horregatik ordaindutako kopuruen % 15 kendu dezakete. Seme-alaba bakoitzeko muga aurreko artikuluko 1. apartatuan ondorengo ahaide bakoitzarentzat jasotako kenkariaren % 30 izango da.

1.– Los contribuyentes que, por decisión judicial, satisfagan anualidades por alimentos a favor de sus hijos, tendrán derecho a la aplicación de una deducción del 15 por 100 de las cantidades abonadas por este concepto, con el límite, para cada hijo, del 30 por 100 del importe que corresponda de la deducción establecida en el apartado 1 del artículo anterior para cada uno de los descendientes.

2.– Aurreko apartatuan jasotakoa jasota ere, epaileek erabaki badute seme-alaben zaintza eta ardura gurasoek partekatu behar dutela, eta horrelako kasuetan biek ordaintzen badute komunean dituzten seme-alaben urteko mantenua, zergaldian zenbatekorik handiena zeinek ordaindu duen eta guraso horrek aplikatuko du kenkaria. Kenkariaren oinarria kalkulatzeko, berak egindako kontribuziotik beste gurasoak egindakoa gutxitu behar da.

2.– No obstante lo previsto en el apartado anterior, en los supuestos en los que por decisión judicial se haya acordado la guarda y custodia compartida de los hijos y que ambos progenitores contribuyan a las anualidades por alimentos a favor de sus hijos comunes, la deducción se aplicará, exclusivamente, por el progenitor que satisfaga el mayor importe durante el periodo impositivo, y la base de deducción será el resultado de minorar su contribución en el importe de la contribución del otro progenitor.

Kenkaria ez da aplikatuko zergaldian bi gurasoek urteko mantenuagatik ordaindutako zenbatekoa berdina denean».

Cuando durante el periodo impositivo ambos progenitores satisfagan la misma cuantía en concepto de anualidades, no será de aplicación la deducción».

Zortzi.– 83. artikuluaren 1. apartatua honela berridazten da:

Ocho.– El apartado 1 del artículo 83 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Urte natural osoan zergadunarekin modu jarraitu eta iraunkorrean bizi den aurreko ahaide bakoitzeko 277 euroko kenkaria egin daiteke.

«1.– Por cada ascendiente que conviva de forma continua y permanente durante todo el año natural con el contribuyente se podrá aplicar una deducción de 277 euros.

Kenkari hau aplikatzearen ondorioetarako, ondoko kasu hau ere aurreko paragrafoan deskribatutako elkarbizitzarekin parekatuko da: aurreko ahaidea urte natural osoan egoitza zentro batean bizitzea modu jarraitu eta iraunkorrean, eta egonaldiaren gastuak ondorengo ahaideak bere ondaretik ordaintzea».

A los efectos de la aplicación de esta deducción, se asimilarán a la convivencia descrita en el párrafo anterior los supuestos en que el descendiente satisfaga de su propio patrimonio cantidades a residencias donde el ascendiente viva de forma continua y permanente durante todo el año natural».

Bederatzi.– 86. artikuluaren 1., 2. eta 3. apartatuak honela berridazten dira:

Nueve.– Los apartados 1, 2 y 3 del artículo 86 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Oinarri ezargarria 20.000 eurokoa edo txikiagoa duen zergadun bakoitzeko, adinaren kenkaria aplikatuko da jarraian adierazten denaren arabera:

«1.– Por cada contribuyente cuya base imponible sea igual o inferior a 20.000 euros se aplicará la deducción por edad que corresponda con arreglo a lo siguiente:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

2.– Oinarri ezargarria 20.000 eurokoa baino handiagoa eta 30.000 eurokoa baino txikiagoa duten 65 urtetik gorako zergadunek 331 euroko kenkaria izango dute, ken eragiketa honen emaitza: oinarri ezargarria 20.000 euro murriztu ondoren ateratzen den zenbatekoa bider 0,0331.

2.– Los contribuyentes mayores de 65 años con una base imponible superior a 20.000 euros e inferior a 30.000 euros aplicarán una deducción de 331 euros menos el resultado de multiplicar por 0,0331 la cuantía resultante de minorar la base imponible en 20.000 euros.

3.– Oinarri ezargarria 20.000 eurokoa baino handiagoa eta 30.000 eurokoa baino txikiagoa duten 75 urtetik gorako zergadunek 605 euroko kenkaria izango dute, ken eragiketa honen emaitza: oinarri ezargarria 20.000 euro murriztu ondoren ateratzen den zenbatekoa bider 0,0605».

3.– Los contribuyentes mayores de 75 años con una base imponible superior a 20.000 euros e inferior a 30.000 euros aplicarán una deducción de 605 euros menos el resultado de multiplicar por 0,0605 la cuantía resultante de minorar la base imponible en 20.000 euros».

Hamar.– Beste xedapen gehigarri bat eransten da, hogeita seigarrena, honela dioena:

Diez.– Se añade una disposición adicional, la vigésimo sexta, con el siguiente contenido.

«Hogeita seigarren xedapen gehigarria. Loteria eta apustu jakin batzuetatik eratorritako sarien gaineko karga berezia.

«Disposición adicional vigésimo sexta.– Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.

1.– Zerga honen zergadunek lortzen dituzten sariak karga berezi batez zergapetuko dira honako sariak direnean:

1.– Estarán sujetos a este Impuesto mediante un gravamen especial los siguientes premios obtenidos por contribuyentes de este Impuesto:

a) Estatuko Loteria eta Apustuen Sozietate Estatalak eta autonomia erkidegoetako organo edo entitateek antolatutako loteria eta apustuen sariak, Espainiako Gurutze Gorriak antolatutako zozketetatik eratorritakoak eta, orobat, Espainiako Itsuen Erakunde Nazionalari baimendutako joko-modalitatetatik datozenak.

a) Los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalidades de juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

b) Gizarte-laguntzako jarduerak irabazi asmorik gabe egiten dituzten entitateek edo erakunde publikoek antolatutako loteria, apustu eta zozketen sariak, erakunde horiek Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoko beste estatu kide batean finkatuta badaude eta aurreko letran adierazitako erakunde edo entitateen helburu berberak badituzte.

b) Los premios de las loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos o entidades señalados en la letra anterior.

Karga berezia independenteki exijituko da loteriako dezimo, zatiki edo kupoi saritu bakoitzeko edo apustu saritu bakoitzeko.

El gravamen especial se exigirá de forma independiente respecto de cada décimo, fracción o cupón de lotería o apuesta premiados.

2.– Sarien zenbateko osoa 2.500 eurokoa edo txikiagoa denean, sariak karga berezitik salbuetsiko dira. Sarien zenbateko osoa 2.500 eurokoa baino handiagoa denean, zenbateko horretatik gorako zatiari dagokionez zergapetuko dira.

2.– Estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 2.500 euros. Los premios cuyo importe íntegro sea superior a 2.500 euros se someterán a tributación respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa aplikagarria izango da baldin eta loteriako dezimo, zatiki edo kupoiaren zenbatekoa, edo egindako apustuarena, gutxienez 0,50 eurokoa bada. Zenbatekoa 0,50 eurotik beherakoa denean, aurreko paragrafoan adierazitako gehieneneko zenbateko salbuetsia proportzionalki murriztuko da.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que la cuantía del décimo, fracción o cupón de lotería, o de la apuesta efectuada, sea de al menos 0,50 euros. En caso de que fuera inferior a 0,50 euros, la cuantía máxima exenta señalada en el párrafo anterior se reducirá de forma proporcional.

Sariak titulartasun partekatua duenean, aurreko paragrafoetan aurreikusitako zenbateko salbuetsia titularkideen artean hainbanatuko da, bakoitzari dagokion kuotaren arabera.

En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la cuantía exenta prevista en los párrafos anteriores se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda.

3.– Aurreko 2. apartatuan aipatutako zenbateko salbuetsia gainditzen duen kopurua izango da karga bereziaren oinarri ezargarria. Saria gauzetan jasotzen bada, oinarri ezargarria kalkulatzeko begiratu behar da sariaren merkatu baliotik zer zatik gainditzen duen, behin konturako sarrera kenduta, aurreko 2. apartatuan aurreikusitako zenbateko salbuetsia.

3.– La base imponible del gravamen especial estará formada por el importe del premio que exceda de la cuantía exenta prevista en el apartado 2 anterior. Si el premio fuera en especie, la base imponible será aquella cuantía que, una vez minorada en el importe del ingreso a cuenta, arroje la parte del valor de mercado del premio que exceda de la cuantía exenta prevista en el apartado 2 anterior.

Sariak titulartasun partekatua duenean, oinarri ezargarria titularkideen artean hainbanatuko da, bakoitzari dagokion kuotaren arabera.

En el supuesto de que el premio fuera de titularidad compartida, la base imponible se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que les corresponda.

4.– Karga bereziaren kuota osoa kalkulatuko da 3. apartatuan aurreikusitako oinarri ezargarriari % 20 aplikatuta.

4.– La cuota íntegra del gravamen especial será la resultante de aplicar a la base imponible prevista en el apartado 3 anterior el tipo aplicable del 20%.

5.– Karga bereziaren sortzapena lortutako saria ordaintzen edo ematen den momentuan gertatuko da.

5.– El gravamen especial se devengará en el momento en que se satisfaga o abone el premio obtenido.

6.– Xedapen gehigarri honetan aurreikusitako sariak atxikipenari edo konturako sarrerari lotuta egongo dira foru arau honen 107., 116. eta 117. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

6.– Los premios previstos en esta disposición adicional estarán sujetos a retención o ingreso a cuenta de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, 116 y 117 de esta Norma Foral.

Atxikipena edo konturako sarrera 100eko 20 izango da. Atxikipenaren edo konturako sarreraren oinarria karga bereziaren oinarri ezargarriaren zenbatekoa izango da.

El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el 20 por 100. La base de retención o ingreso a cuenta vendrá determinada por el importe de la base imponible del gravamen especial.

7.– Xedapen honetan aurreikusitako sariak ez dira aintzat hartuko zergaren autolikidazioa aurkezteko obligazioa, foru arau honen 104.1 artikuluan jasotakoa, ezartzearen ondorioetarako.

7.– Los premios previstos en esta disposición no se tomarán en consideración a los efectos de determinar la obligación de presentar autoliquidación por el Impuesto, prevista en el apartado 1 del artículo 104 de esta Norma Foral.

Hala ere, xedapen honetan aurreikusitako sariak jaso dituzten zergadunek autolikidazio bat aurkeztu behar dute karga berezi honengatik, kasuan kasuko zerga zorra kalkulatu, eta zenbatekoa Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak erabakitako lekuan, eran eta epeetan ordaindu.

No obstante, los contribuyentes que hubieran obtenido los premios previstos en esta disposición estarán obligados a presentar una autoliquidación por este gravamen especial, determinando el importe de la deuda tributaria correspondiente, e ingresar su importe en el lugar, forma y plazos que establezca el Diputado o Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Alabaina, autolikidazio hori ez da aurkeztu beharko lortutako sariaren zenbatekoa aurreko 2. apartatuan aipatutako zenbateko salbuetsia baino txikiagoa denean.

No obstante, no existirá obligación de presentar la citada autoliquidación cuando el premio obtenido hubiera sido de cuantía inferior al importe exento previsto en el apartado 2 anterior.

8.– Xedapen honetan aurreikusitako sariak ez dira integratuko zergaren oinarri ezargarrian, eta ez dira aintzat hartuko foru arau honen 104. artikuluak 2. apartatuko c) letran xedatutakoaren ondorioetarako. Xedapen honetan jasotakoaren arabera egindako atxikipenek edo konturako sarrerek ez dute zergaren kuota likido osoa gutxituko, eta ez dira kontuan hartuko foru arau honen 113. artikuluan aurreikusitakoaren ondorioetarako.

8.– Los premios previstos en esta disposición adicional no se integrarán en la base imponible del Impuesto ni se tendrán en consideración a los efectos de lo dispuesto en la letra c) del apartado 2 del artículo 104 de esta Norma Foral. Las retenciones o ingresos a cuenta practicados conforme a lo previsto en la misma no minorarán la cuota líquida total del Impuesto ni se tendrán en cuenta a efectos de lo previsto en el artículo 113 de esta Norma Foral.

9.– 2013ko urtarrilaren 1a baino lehen egindako jokoetatik eratorritako sariak xedapen honetan ezarritakotik kanpo geratuko dira».

9.– Lo establecido en esta disposición adicional no resultará de aplicación a los premios derivados de juegos celebrados con anterioridad a 1 de enero de 2013».

2. artikulua.– Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zerga aldatzea.

Artículo 2.– Modificación del lmpuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

5. artikulua aldatzen da urtarrilaren 11ko 3/1990 Foru Arauan, Oinordetzen eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzkoan, eta honela geratzen idatzita:

Se modifica el artículo 5 de la Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, del lmpuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que queda redactado en los siguientes términos:

«5. artikulua.– Salbuespenak.

«Artículo 5.– Exenciones.

Zerga honetan salbuetsita daude:

Gozarán de exención en este Impuesto:

1.– Baserria eta bere lurrak aurreko ahaideek ondorengoei kosturik gabe eskualdatzea, betiere finka hori nekazaritza, basogintza edo abeltzaintzarako erabiltzen bada, eta bertan eskualdatzaileak pertsonalki jarduten badu.

1.– Las transmisiones a título lucrativo del caserío y sus pertenecidos, otorgadas por los ascendientes a favor de sus descendientes, siempre que la finca estuviera destinada a su explotación agrícola, forestal o ganadera y que el transmitente la lleve a cabo de manera personal.

Eskualdaketa salbuetsita egoteko, ezinbesteko baldintza izango da eskuratzaileak pertsonalki ustiatzea, gutxienez 5 urtez, baserria eta lurrak.

La exención estará condicionada a que, durante el plazo mínimo de 5 años, el adquirente se ocupe de manera personal de la explotación del caserío y sus pertenecidos.

2.– Funtzionario aktibo eta pasiboek, eta langileek, euren heriotzaren ondoren sortuta eta jaso gabe uzten dituzten soldatak eta bestelako ordainsariak.

2.– Los sueldos y demás emolumentos que dejen devengados y no percibidos a su fallecimiento los funcionarios activos y pasivos, y los trabajadores.

3.– Bizitza aseguruen kontratuengatik jasotako diru kopuruak, izaera zibil nahiz merkataritzako eragiketa nagusi bat babesteko hitzartzen direnean. Salbuespen honen muga zor den zenbatekoa izango da, eta hortik gorako kopuruagatik, halakorik bada, zerga ordaindu beharko da».

3.– Las cantidades percibidas por razón de contratos de seguros sobre la vida cuando se concierten para actuar de cobertura de una operación principal de carácter civil o mercantil. Esta exención tendrá como límite la cantidad debida, debiendo tributar, en su caso, respecto del exceso».

3. artikulua.– Sozietateen gaineko Zerga aldatzea.

Artículo 3.– Modificación del Impuesto sobre Sociedades.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietan ondorioak izateko, aldaketa hauek sartzen dira Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauan:

Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2013, se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades:

Bat.– 33. artikuluaren 7. apartatua honela berridazten da:

Uno.– El apartado 7 del artículo 33 queda redactado en los siguientes términos:

«7.– Kooperatiba babestuen eta bereziki babestuen itzulkinak bi aldiz zergapetzea saihesteko kenkaria Kooperatiben Zerga Erregimenari buruzko Foru Arauaren 25. artikuluan xedatutakoari jarraiki egingo da.

«7.– La deducción para evitar la doble imposición correspondiente a los retornos de las cooperativas protegidas y especialmente protegidas, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Norma Foral sobre Régimen fiscal de las Cooperativas.

Bi.– 49. artikuluaren 1. apartatuko d) letra honela berridazten da:

Dos.– La letra d) del apartado 1 del artículo 49 queda redactada en los siguientes términos:

«d) Aurreko beharkizunetako bat betetzen ez duten enpresek ez edukitzea entitate horien kapitalean, dela zuzenean dela zeharka, % 25eko partaidetza edo handiagoa, non eta entitate horiek ez diren foru arau honen 59. artikuluan aipatutakoak».

«d) Que no se hallen participadas directa o indirectamente en un 25 por 100 o más, por empresas que no reúnan alguno de los requisitos anteriormente expuestos, excepto que se trate de entidades a que se refiere el artículo 59 de esta Norma Foral».

Hiru.– 49. artikuluaren 2. apartatuko d) letra honela berridazten da:

Tres.– La letra d) del apartado 2 del artículo 49 queda redactada en los siguientes términos:

«d) Aurreko beharkizunetako bat betetzen ez duten enpresek ez edukitzea entitate horien kapitalean, dela zuzenean dela zeharka, % 25eko partaidetza edo handiagoa, non eta entitate horiek ez diren foru arau honen 59. artikuluan aipatutakoak».

«d) Que no se hallen participadas directa o indirectamente en un 25 por 100 o más, por empresas que no reúnan alguno de los requisitos anteriormente expuestos, excepto que se trate de entidades a que se refiere el artículo 59 de esta Norma Foral».

Lau.– Honela aldatzen da VII. tituluaren VI. kapituluko errubrika:

Cuatro.– La rúbrica del Capítulo VI del Título VIII queda redactada en los siguientes términos:

«VI. kapitulua: kapital-arriskuko sozietate eta fondoak eta eskualdeko industria garapenerako sozietateak».

«Capítulo VI: Entidades de capital-riesgo, y Sociedades de Desarrollo Industrial Regional».

Bost.– 60. artikulua edukirik gabe uzten da.

Cinco.– Se deja sin contenido el artículo 60.

Sei.– Honela aldatzen da 68. artikuluaren 1. apartatua:

Seis.– El apartado 1 del artículo 68 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Karga tasa aplikagarriak eskala honetan adierazten dira:

«1.– Los tipos de gravamen aplicables serán los resultantes de la siguiente escala:

(Ikus .PDF)
(Véase el .PDF)

4. artikulua.– Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga aldatzea.

Artículo 4.– Modificación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Aldaketa hauek sartzen dira Ondare Eskualdaketen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren abenduaren 30eko 18/1987 Foru Arauan:

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 18/1987, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

Bat.– 11. artikuluaren 1. apartatuko d) letra honela berridazten da:

Uno.– La letra d) del apartado 1 del artículo 11 queda redactada en los siguientes términos:

«d) % 4, ondasun higigarrien eta abereen eskualdaketak direnean, baita haien gaineko eskubideak eratu eta lagatzen direnean ere, berme-eskubide errealak alde batera utzita.

«d) El 4% si se trata de transmisión de bienes muebles y semovientes, así como la constitución y cesión de derechos sobre los mismos, salvo los derechos reales de garantía.

% 4ko tasa hori aplikatuko da, orobat, uztailaren 6ko 4/2012 Legean aipatzen diren eskubideak partikularren artean eskualdatzen direnean Balio Erantsiaren gaineko Zergari lotu gabe, haien izaera edozein dela ere. Lege horretan arautzen dira turismo-ondasunak txandaka aprobetxatzeko kontratuak, iraupen luzeko opor-produktuak eskuratzeko kontratuak, birsaltze eta truke-kontratuak eta bestelako zerga-arauak».

Se aplicará también el tipo de gravamen del 4% a las transmisiones entre particulares no sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido de los derechos contemplados en la Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias, cualquiera que sea su naturaleza.»

Bi.– 41. artikuluaren I apartatuaren A) letraren b), d) eta h) letrak edukirik gabe uzten dira.

Dos.– Se dejan sin contenido las letras b), d) y h) de la letra A) del apartado I del artículo 41.

5. artikulua.– Toki Ogasunei buruzko Foru Araua aldatzea.

Artículo 5.– Modificación de la Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales.

Aldaketa hauek sartzen dira Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauan:

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa:

Bat.– 20. artikuluaren 3. apartatuko h) eta i) letrak honela berridazten dira:

Uno.– Las letras h) e i) del apartado 3 del artículo 20 quedan redactadas en los siguientes términos:

«h) Lurzoruari eta hiri antolamenduari buruzko legeriak exijitutako hirigintza-lizentziak ematea edo, lizentziaren ordez erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa aurkeztu behar den kasuetan, kontrol jarduera administratiboak egitea.

«h) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa.

i) Establezimenduak irekitzeko lizentziak ematea edo, lizentziaren ordez erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa aurkeztu behar den kasuetan, kontrol jarduera administratiboak egitea».

i) Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa».

Bi.– 25. artikulua honela berridazten da:

Dos.– El artículo 25 queda redactado en los siguientes términos:

«25. artikulua.– Herri jabariaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik tasak ezartzeko erabakiak edo zerbitzu berriak osorik zein partez finantzatzekoak, txosten tekniko-ekonomikoak behin ikusita hartu behar dira; txosten horietan, hurrenez hurren, herri jabariaren merkatuko balioa edo zerbitzu horiek estaltzeko aurreikusten den era adierazi behar dira.

«Artículo 25.– Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquéllos, respectivamente.

Aurreko paragrafoan aipatu den txosten tekniko-ekonomikoa aurkeztea ez da beharrezkoa izango erabakiak izaera orokorreko birbaloratze edo eguneratzeengatik hartzen direnean edo tasen zenbatekoa murrizten denean, kasuan kasuko zerbitzuaren kostua nabarmen jaisten ez bada behintzat.

No resultará preciso acompañar el informe técnico-económico a que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de la adopción de acuerdos motivados por revalorizaciones o actualizaciones de carácter general ni en los supuestos de disminución del importe de la tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del coste del servicios correspondiente.

Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, murrizpena nabarmena dela joko da aurreikusten denean zerbitzuaren kostua 100eko 15 baino gehiago jaitsiko dela tasak ezarri edo aldatzeko erabakiari erantsitako txosten tekniko-ekonomikoan aurreikusitakoaren aldean. Txosten tekniko-ekonomikorik ez aurkeztea arrazoitzeko, gastua kudeatzen duen organoak berariaz utzi behar du jasota aldaketa onartzeko espedientean kostua ez dela modu nabarmenean murrizten.»

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará que la reducción es sustancial cuando se prevea que la disminución del coste del servicio vaya a ser superior al 15 por 100 del coste del servicio previsto en el estudio técnico-económico que acompaña al acuerdo de establecimiento o de modificación sustancial inmediato anterior. Para justificar la falta del informe técnico-económico, el órgano gestor del gasto deberá dejar constancia en el expediente para la adopción del acuerdo de modificación de una declaración expresa del carácter no sustancial de la reducción».

6. artikulua.– Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga aldatzea.

Artículo 6.– Modificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Aldaketa hauen sartzen dira uztailaren 5eko 15/1989 Foru Arauan, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari buruzkoan:

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 15/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:

Bat.– 1. artikuluaren 1. apartatua honela berridazten da:

Uno.– El apartado 1 del artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga zeharkako tributu bat da, eta bere zerga-gaia sortzen da Gipuzkoako udalerrien barruan edozein eraikuntza, instalazio edo obra egiteagatik, horretarako obra edo hirigintza lizentzia jasotzea exijitzen denean, lizentzia hori jaso edo ez, edo erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa aurkeztu beharra dagoenean, baldin eta lizentzia ematea edo kontrol jarduera egitea zerga aplikatzen duen udalari badagokio».

«1.– El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro de los términos municipales del Territorio Histórico de Gipuzkoa, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición».

Bi.– 2. artikuluaren 2. apartatua honela berridazten da:

Dos.– El apartado 2 del artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Eraikuntza, instalazioa edo obra subjektu pasibo zergadunak egiten ez duenean, zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat hartuko dira lizentziak eskatzen dituztenak, erantzukizunezko aitorpenak edo aurretiazko komunikazioak aurkezten dituztenak edo eraikuntzak, instalazioak edo obrak egiten dituztenak.

«2.– En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.

Ordaindutako zerga kuotaren zenbatekoa exiji diezaioke ordezkoak zergadunari».

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha».

Hiru.– 4. artikuluaren 1. apartatua honela berridazten da:

Tres.– El apartado 1 del artículo 4 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Lizentzia eman edo erantzukizunezko aitorpena zein aurretiazko komunikazioa aurkezten bada, edo, lizentzia oraindik eskatu, eman edo ukatu gabe egonik edo aitorpena zein komunikazioa oraindik ez aurkezturik, eraikuntza, instalazio edo obra hasten bada, konturako behin-behineko likidazio bat egingo da, oinarri ezargarria honela kalkulatuta:

«1.– Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa, o cuando no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible:

a) Interesdunek aurkeztutako aurrekontuaren arabera, betiere kasuan kasuko elkargo ofizialak hura bisatu badu, baldintza hori nahitaezkoa denean.

a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.

b) Ordenantza fiskalak propio ezarritako indize edo moduluen arabera, ordenantza horrek hala ezartzen duenean».

b) Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta establezca al efecto».

7. artikulua.– Tasa eta Prezio Publikoei buruzko Foru Araua aldatzea.

Artículo 7.– Modificación de la Norma Foral de Tasas y Precios Públicos.

20. artikuluaren 1. apartatua aldatzen da urtarrilaren 11ko 2/1990 Foru Arauan, Tasa eta Prezio Publikoei buruzkoan, eta honela geratzen da idatzita:

Se modifica el apartado 1 del artículo 20 de la Norma Foral 2/1990, de 11 de enero, de Tasas y Precios Públicos, que queda rectado en los siguientes términos:

«1.– Beste tasa bat ezartzeko edo lehendik dagoen baten zenbatekoak berariaz aldatzeko edozein proposamenetan, berau prestatzeko aintzat hartutako aurrekarien eta aldez aurreko azterlanen artean, memoria ekonomiko-finantzario bat sartu behar da dena delako baliabidearen edo jardueraren kostu edo balioari buruz eta proposatutako tasaren zenbatekoaren arrazoiei buruz.

«1.– Toda propuesta de establecimiento de una nueva tasa o de modificación específica de las cuantías de una preexistente deberá incluir, entre los antecedentes y estudios previos para su elaboración, una memoria económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía de la tasa propuesta.

Beharkizun hori ez bada betetzen, tasen zenbatekoak finkatzen dituzten erregelamenduzko xedapenak zuzenbidean erabat deusezak izango dira.

La falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de las disposiciones reglamentarias que determinen las cuantías de las tasas.

Aurrekoa gorabehera, lehen paragrafoan aipatu den memoria ekonomiko-finantzarioa aurkeztea ez da beharrezkoa izango izaera orokorreko birbaloratze edo eguneratzeak egiten direnean edo tasen zenbatekoa murrizten denean, kasuan kasuko zerbitzuaren kostua nabarmen jaisten ez bada behintzat.

No obstante lo anterior, no resultará preciso acompañar la memoria económico-financiera a que se refiere el párrafo primero cuando se trate de revalorizaciones o actualizaciones de carácter general, ni en los supuestos de disminución del importe de las tasas, salvo en el caso de reducción sustancial del coste del servicio correspondiente.

Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, murrizpena nabarmena dela joko da aurreikusten denean zerbitzuaren kostua 100eko 15 baino gehiago jaitsiko dela tasak ezarri edo aldatzeko erabakiari erantsitako txosten tekniko-ekonomikoan aurreikusitakoaren aldean. Txosten tekniko-ekonomikorik ez aurkeztea arrazoitzeko, gastua kudeatzen duen organoak berariaz utzi behar du jasota aldaketa onartzeko espedientean kostua ez dela modu nabarmenean murrizten».

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará que la reducción es sustancial cuando se prevea que la disminución del coste del servicio vaya a ser superior al 15 por 100 del coste del servicio previsto en el estudio técnico-económico que acompaña al acuerdo de establecimiento o de modificación sustancial inmediato anterior. Para justificar la falta del informe técnico-económico, el órgano gestor del gasto deberá dejar constancia en el expediente para la adopción del acuerdo de modificación de una declaración expresa del carácter no sustancial de la reducción».

8. artikulua.– Zergen Foru Arau Orokorra aldatzea.

Artículo 8.– Modificación de la Norma Foral General Tributaria.

Aldaketa hauek sartzen dira martxoaren 8ko 2/2005 Foru Arauan, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arau Orokorrean:

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa:

Bat.– 27. artikuluaren 1. apartatua honela berridazten da:

Uno.– El apartado 1 del artículo 27 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Epez kanpoko aitorpenen errekarguak autolikidazio edo aitorpenak epez kanpo eta Zerga Administrazioaren aurretiazko errekerimendurik gabe aurkezteagatik zergapekoek ordaindu behar dituzten prestazio osagarriak dira.

«1.– Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que deben satisfacer los obligados tributarios como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.

Artikulu honen ondorioetarako, aurretiazko errekerimendutzat hartuko da zerga zorra ezagutzeko, erregularizatzeko, egiaztatzeko, ikuskatzeko, ziurtatzeko edo likidatzeko, eta zergapekoa formalki jakinaren gainean jarrita, egiten den edozein jarduketa administratibo. Zehazki, aurretiazko errekerimendutzat hartuko da, orobat, zergapekoari edo ordezkariari foru arau honen 108.1 artikuluan aurreikusitako moduetako bat erabilita deia egitea agerpen bidez jakinarazia izateko, behin bakarrik interesdun bakoitzeko, eta dei hori argitaratzea».

A los efectos de este artículo, se considera requerimiento previo cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del obligado tributario conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de la deuda tributaria. En concreto, también tendrá la consideración de requerimiento previo la publicación de la citación al obligado tributario o a su representante para ser notificado por comparecencia, por una sola vez para cada interesado, por alguno de los medios previstos en el artículo 108.1 de esta Norma Foral».

Bi.– 64. artikuluaren 2. apartatua honela berridazten da:

Dos.– El apartado 2 del artículo 64 queda redactado en los siguientes términos:

«2.– Efektu tinbredunen bidez ordainarazten diren zerga zorrak, Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezitik eratorritakoak, eta jokoaren gaineko tributuen ondorioz sortutakoak ezingo dira geroratu edo zatikatu».

«2.– No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las deudas tributarias cuya exacción se realice por medio de efectos timbrados, las deudas tributarias derivadas del Impuesto Especial sobre determinados Medios de Transporte, ni tampoco las derivadas de los tributos sobre el juego».

Hiru.– e) eta l) letrak aldatzen dira 92. artikuluaren 1. apartatuan, eta n) letra gehitzen zaio. Hona hemen edukia:

Tres.– Se modifican las letras e) y l) del apartado 1 del artículo 92 y se añade una letra n), con el siguiente contenido:

«e) Batzar Nagusietan eratutako ikerketa-batzordeekin lankidetzan aritzea, baita beste edozein legebiltzarretako ikerketa batzorderekin ere, arau honen 92 bis artikuluan xedatutako esparruan».

«e) La colaboración con las comisiones de investigación constituidas en las Juntas Generales, así como con cualesquiera otras comisiones parlamentarias de investigación en el marco fijado en el artículo 92 bis de esta norma».

«l) Herri administrazioekin eta sektore publikoko gainerako entitateekin lankidetzan aritzea euren eginkizunak bete ditzaten, emandako datuetan aipatzen diren zergapekoek baimena eman ondoren».

«l) La colaboración con las Administraciones públicas y demás entidades que integran el sector público para el desarrollo de sus funciones, previa autorización de los obligados tributarios a que se refieran los datos suministrados».

«n) Merkataritza, Industria eta Nabigazio Ganberarekin eta Ganberen Kontseilu Nagusiarekin lankidetzan aritzea enpresen errolda publikoa osatzeko, martxoaren 22ko 3/1993 Legearen 17.2 artikuluan aurreikusita dagoen eran».

«n) La colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación y el Consejo Superior de Cámaras, a los efectos de confeccionar el censo público de empresas, en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo».

Lau.– Beste artikulu bat gehitzen da, 92 bis artikulua, honela dioena:

Cuatro.– Se adiciona un artículo 92 bis con el siguiente contenido:

«92 bis artikulua.– Batzar Nagusietan nahiz legebiltzarretan eratutako ikerketa batzordeekin lankidetzan aritzea.

«Artículo 92 bis.– La colaboración con las comisiones de investigación en las Juntas Generales y comisiones parlamentarias.

1.– Zerga Administrazioak, bost egun balioduneko epean gehienez, Batzar Nagusietan zein edozein legebiltzarretan eraturiko ikerketa batzordeek eskatutako datu, txosten, aurrekari edo dokumentu guztiak eman behar ditu, betiere hurrengo baldintzak betetzen badira:

1.– La Administración tributaria deberá proporcionar, en el plazo máximo de cinco días hábiles, cuantos datos, informes, antecedentes o documentos les sean requeridos por las comisiones de investigación constituidas en las Juntas Generales o cualesquiera otras comisiones parlamentarias de investigación, siempre que concurran las condiciones siguientes:

a) Pertsona hauei buruzkoak izatea:

a) Que se refieran a las siguientes personas:

Bat.– Herri administrazio guztietan, horien organismo autonomoetan edo Zuzenbide Publikoko entitateetan, dela hautatuta dela izendatuta, goi karguak edo antzekoak betetzen edo bete dituzten pertsona fisikoak, eta haien menpeko organismo eta enpresetan, gehiengo partaidetza zuzena edo zeharkakoa herri administrazioena duten merkataritza entitateetan edo Zuzenbide Publikoko gainerako entitateetan edo horiekin erabaki-unitatea eratzeagatik haiei loturiko bestelako erakundeetan lehendakari eta zuzendari exekutiboen karguetan edo antzekoetan aritzen direnak edo aritutakoak.

Uno.– Personas físicas que desempeñen o hubieren desempeñado, por elección o nombramiento, su actividad como altos cargos o equivalentes en todas las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, entidades de Derecho Público y Presidentes y Directores ejecutivos o equivalentes de los organismos y empresas de ellas dependientes y de las sociedades mercantiles en las que sea mayoritaria la participación directa o indirecta de las Administraciones Públicas o de las restantes entidades de Derecho Público o estén vinculadas a las mismas por constituir con ellas una unidad de decisión.

Bi.– Aurreko bat apartatuan aipatutako pertsonekin hurrengo ahaidetasun harremana duten edo, ikertutako denboran, izan duten pertsona fisikoak: ezkontidea, izatezko bikote-laguna –Eusko Legebiltzarren maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera eratutako izatezko bikoteak–, antzeko afektibotasun harremanean bizi diren pertsonak, mendeko seme-alabak edo tutoretzapeko pertsonak, eta bigarren mailako senideak, odolkidetasun zein ezkontzagatik lotutakoak.

Dos.– Personas físicas que con relación a las descritas en el apartado uno ostenten, o hayan ostentado en el momento temporal a que se refiere el objeto de la investigación, la condición de cónyuge, pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo, personas que convivan en análoga relación de afectividad, hijos dependientes o personas tuteladas, y familiares dentro del segundo grado, por vínculos de consaguinidad o afinidad.

Aurreko paragrafoan ezkontideei, izatezko bikoteei edo antzeko afektibotasun harremanean bizi direnei buruz esandakoa aplikatuko da dagokien erregimen ekonomikoa edo ondare erregimena edozein dela ere.

Lo dispuesto en el párrafo anterior respecto de los cónyuges, parejas de hecho o personas que convivan en análoga relación de afectividad se aplicará con independencia del régimen económico o patrimonial que les corresponda.

Hiru.– Entitateak eta pertsona juridikoak, baldin eta aurreko lehen eta bigarren apartatuetan aipatutako pertsona horiek, zuzenean edo zeharka, eta dela banaka dela batera, ehuneko 10etik gorako partaidetza badute, edo haien zuzendaritzan, aholkularitzan edo administrazioan partaidetzaren bat izan badute.

Tres.– Entidades y personas jurídicas en que las personas relacionadas en los apartados uno y dos anteriores tuvieran, tanto de forma directa como indirecta tanto de forma individual como de forma conjunta, una participación societaria superior al 10 por ciento o en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna participación.

Lau.– Estatuko, erkidegoko edo tokiko sektore publikoarekin hitzarmenak edo kontratuak dituzten edo izan dituzten bestelako entitateak edo pertsona juridikoak, edo enpresa horietako azpi-kontratista direnak, edozein herri administraziotatik diru laguntzak jasotzen dituztenak edo ikerketa batzordearen xedearekin loturarik dutenak.

Cuatro.– Cualesquiera otras entidades o personas jurídicas que mantengan o hayan mantenido conciertos o contratos de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, autonómico o local, o sean subcontratistas de dichas empresas o que reciban subvenciones provenientes de cualquier Administración pública, o que guarden relación con el objeto de la comisión de investigación.

b) Ikerketaren xedeak lotura izatea artikulu honetako a) bat apartatuan aipatutako pertsonen kargu publikoarekin.

b) Que el objeto de la investigación tenga relación con el desempeño del cargo público por parte de las personas descritas en el apartado a) uno de este artículo.

c) Ikerketa batzorde horien ustez, datu, txosten, aurrekari edo dokumentu horiek gabe ezinezkoa izatea duten funtzioa betetzea.

c) Que dichas comisiones entendieran que sin tales datos, informes, antecedentes o documentos no sería posible cumplir la función para la que fueron creadas.

2.– Artikulu honetan xedatutakoa Gipuzkoako Batzar Nagusietan eta Eusko Legebiltzarrean eratzen diren ikerketa batzordeetarako aplikatuko da, azken hauetarako berariazko legeriarik aplikatu behar ez bada; horrelako kasuetan, berariazko legeria hori aplikatuko da, betiere artikulu honen edukia gainditzen ez badu.

2.– Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación a las comisiones de investigación constituidas en las Juntas Generales de Gipuzkoa y a las comisiones parlamentarias de investigación del Parlamento Vasco, salvo que respecto a éstas últimas sea aplicable una legislación específica, en cuyo caso se aplicará esta última siempre que no rebase el contenido del presente artículo.

Arabako eta Bizkaiko Batzar Nagusietan eratzen diren ikerketa batzordeei lurralde historiko bakoitzean indarrean dagoen legeria aplikatuko zaie, betiere artikulu honen edukia gainditzen ez badu.

A las comisiones de investigación constituidas en las Juntas Generales de Álava y Bizkaia se les aplicará la legislación vigente en su territorio histórico siempre que no rebase el contenido del presente artículo.

Legebiltzarretako ikerketa batzordeei kasuan kasuko legeria aplikatuko zaie, eta halakorik ez badago, araubide erkideko zerga legeria aplikatuko da, betiere artikulu honen edukia gainditzen ez badu.

A las comisiones parlamentarias de investigación se aplicará la legislación que les corresponda y, en su defecto, la legislación tributaria de régimen común siempre que no rebase el contenido del presente artículo.

3.– Batzar nagusietan edo legebiltzarretan eratutako ikerketa batzordeei Zerga Administrazioak erabiltzen utzitako datu, txosten, aurrekari edo dokumentuak bakar-bakarrik publiko egin daitezke, Datuak Babesteko Euskal Agentziak aurretiaz aldeko txostena eginda, ikerketa batzordearen ondorioen parte badira, eta gainontzekoak zerga-datuei dagokien konfidentzialtasun eta segurtasunaren pean egongo dira, informazioa eta dokumentazioa horiek erabili ahal izan dituzten pertsonek behar ez den moduan erabiltzea saihesteko.

3.– Los datos, informes, antecedentes o documentos a los que la Administración tributaria haya facilitado el acceso a las comisiones de investigación constituidas en las Juntas Generales o a las comisiones parlamentarias de investigación solo podrán hacerse públicos, previa autorización de la Agencia Vasca de Protección de Datos, en el caso de que formen parte de las conclusiones de la comisión de investigación, estando sometidos el resto a la debida confidencialidad y seguridad de datos fiscales para evitar una utilización indebida de la información y documentación por parte de las personas que han podido acceder a las mismas.

Bost.– 185. artikulua honela berridazten da:

Cinco.– El artículo 185 queda redactado en los siguientes términos:

«185. artikulua.– Zerga zehapenak ez pilatzearen printzipioa.

«Artículo 185.– Principio de no concurrencia de sanciones tributarias.

1.– Zerga Administrazioak uste badu arau-haustea Herri Ogasunaren aurkako delitua izan daitekeela, erruduntasun-testigantza bidaliko dio jurisdikzio eskudunari edo espedientea igorriko dio Fiskaltzari; ez du administrazio prozedurarekin jarraituko, eta berau etenda geratuko da harik eta agintari judizialek sententzia irmoa eman arte, auzia largetsi edo jarduketak artxibatu arte edo Fiskaltzak espedientea itzuli arte.

1.– Si la Administración tributaria estimase que la infracción pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente o remitirá el expediente al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento administrativo, que quedará suspendido mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme, tenga lugar el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal.

Agintari judizialek kondena-epaia emanez gero, ezin izango da zehapen administratiborik ezarri.

La sentencia condenatoria de la autoridad judicial impedirá la imposición de sanción administrativa.

Zerga Administrazioak deliturik ez dagoela uste badu, bere jarduketak hasiko ditu edo lehendik hasitakoekin jarraituko du aurrera, auzitegiek frogatutzat jo dituzten egitateak aintzat hartuta, eta preskripzio epea berriro hasiko da kontatzen, konputua eten zen puntutik aurrera. Etenaldian zehar izandako administrazio jarduketak egin izan ez balira bezala hartuko dira.

De no haberse apreciado la existencia de delito, la Administración tributaria iniciará o continuará sus actuaciones, de acuerdo con los hechos que los tribunales hubieran considerado probados, y se reiniciará el cómputo del plazo de prescripción, en el punto en el que estaban cuando se suspendió el citado cómputo. Las actuaciones administrativas realizadas durante el período de suspensión se tendrán por inexistentes.

2.– Egiaztapen edo ikerketa jarduketak hasi izana zergapekoari jakinarazi baino lehen, zerga Administrazioak irizten badu zergapekoak zerga egoera erregularizatu duela bere zorra oso-osorik onartu eta ordaindu duelako, egindako erregularizazioak salbuetsita utziko du zergapekoa erantzukizun penaletik, nahiz eta bere egunean egindako arau-haustea Herri Ogasunaren aurkako delitua izan; horrelakoetan, Administrazioak aurrera jarrai dezake prozedura administratiboarekin, baina erruduntasun-testigantza agintari judizialei edo Fiskaltzari helarazi gabe.

2.– Si la Administración tributaria estimase que el obligado tributario, antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación, ha regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, la regularización practicada le exonerará de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, y la Administración podrá continuar con el procedimiento administrativo sin pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal.

Orobat, aurreko paragrafoan aurreikusitako erregulazioaren ondorioak berdin aplikatuko dira zerga zorrak ordaintzen direnean Administrazioak haiek zehazteko duen eskubidea behin preskribitu ondoren.

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación.

3.– Arau-hauste bat mailakatzeko irizpide gisa aplikatu behar den ekintza edo omisio berbera ezin da arau-hauste independente moduan zehatu.

3.– Una misma acción u omisión que deba aplicarse como criterio de graduación de una infracción no podrá ser sancionada como infracción independiente.

4.– Arau-hauste bat baino gehiago ekar dezaketen hainbat ekintza edo omisio egiteak, bakoitzarengatik bidezko zehapena ezartzea ahalbidetuko du.

4.– La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias infracciones posibilitará la imposición de las sanciones que procedan por todas ellas.

5.– Zerga arloko arau-hausteen ondorioz ezartzen diren zehapenak bateragarriak dira berandutza interesekin eta epe exekutiboko errekarguekin».

5.– Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del interés de demora y de los recargos del período ejecutivo».

Sei.– 228. artikuluaren 1. apartatuko c) letra honela berridazten da:

Seis.– La letra c) del apartado 1 del artículo 228 queda redactada en los siguientes términos:

«c) Zerga zorren edo zehapenen zenbatekoak preskripzio epeak amaitu ondoren ordaindu direnean. Foru arau honen 185. artikuluko 2. apartatuan aurreikusitako kasuetan erantzukizunetik salbuetsita geratzeko ordaindutako zenbatekoak ez dira inoiz itzuliko».

«c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción. En ningún caso se devolverán las cantidades pagadas que hayan servido para obtener la exoneración de responsabilidad en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 185 de esta Norma Foral».

9. artikulua.– Irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga-pizgarriei buruzko Foru Araua aldatzea.

Artículo 9.– Modificación de la Norma Foral de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Aldaketa hauek sartzen dira apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauan, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga-pizgarriei buruzkoan:

Se introducen las siguientes modificaciones en la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo:

Lehenengoa.– Foru arau hau indarrean jartzen denetik aurrerako ondorioekin, prezeptu hauek aldatzen dira:

Primero.– Con efectos desde la entrada en vigor de esta Norma Foral se modifican los siguientes preceptos:

Bat.– 2. artikulua honela berridazten da:

Uno.– El artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:

«2. artikulua.– Aplikazio eremua.

«Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 2. artikuluak, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauaren 2. artikuluak, eta Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren apirilaren 26ko Foru Arauaren 2. artikuluak ezarritakoagatik Gipuzkoako Lurralde Historikoko zerga araudiari lotura dauden subjektu pasiboei aplikatuko zaie foru arau honetan xedatutakoa».

Lo dispuesto en la presente Norma Foral será aplicable a los sujetos pasivos a los que resulte de aplicación la normativa tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, en el artículo 2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa y en el artículo 2 de la Norma Foral 2/1999, de 26 de abril, del Impuesto sobre la Renta de No Residentes».

Bi.– 29. artikuluaren 1. apartatua honela berridazten da:

Dos.– El apartado 1 del artículo 29 queda redactado en los siguientes términos:

«1.– Gipuzkoako Foru Aldundiak lehentasunezko mezenasgo jardueren zerrenda bat osatu dezake, ekitaldi bakoitzerako, interes orokorreko xedeen esparruan, bai eta entitate onuradunak zeintzuk diren zehaztu eta jarduera horiek bete beharreko baldintzak eta beharkizunak finkatu. Jarduera horiei honako zerga onurak aplikatuko zaizkie:

«1.– La Diputación Foral de Gipuzkoa podrá establecer para cada ejercicio una relación de actividades prioritarias de mecenazgo en el ámbito de los fines de interés general, así como las entidades beneficiarias y los requisitos y condiciones que dichas actividades deben cumplir, a las que les serán de aplicación los siguientes beneficios fiscales:

a) Lehentasunezkotzat aitortutako jardueretarako bideratzen diren kopuruak gastu kengarriak izango dira oinarri ezargarria zehazteko bai Sozietateen gaineko Zergan, bai establezimendu iraunkor bidez jarduten duten Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan eta, zuzeneko zenbatespen erregimenean dauden enpresari eta profesionalen kasuan, bai Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan.

a) Las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias tendrán la consideración de gastos deducibles para determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que operen mediante establecimiento permanente y, en el caso de empresarios y profesionales en régimen de estimación directa, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b) Sozietateen gaineko Zergaren subjektu pasiboek eta establezimendu iraunkor bidez diharduten Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunek, lehentasuna aitortua duten jardueretarako bideratutako kopuruen 100eko 18 kendu dezakete kuota likidotik, baita babes publizitarioko kontratuen bitartez emandako kopuruak direnean ere. Kuota likido hori kalkulatuko da kuota osotik zergapetze bikoitzaren kenkariak eta, halakorik izan bada, hobariak kenduta.

b) Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de No Residentes que operen mediante establecimiento permanente podrán deducir de la cuota líquida resultante de minorar la íntegra en el importe de las deducciones por doble imposición y, en su caso, las bonificaciones, el 18 por 100 de las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias, incluso en virtud de contratos de patrocinio publicitario.

Kenkari hau aplikatzeko ordena eta muga, aktibo finko material berrietan inbertitzeagatik aplikatzen den kenkarirako ekitaldi bakoitzean ezarritako berberak izango dira.

El orden y límite de aplicación de esta deducción será el mismo que se establezca, en cada ejercicio, para la deducción por inversiones en activos fijos materiales nuevos.

c) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunek zuzeneko zenbatespenaren erregimenean egiten dituztenean jarduera ekonomikoak, lehentasun aitortua duten jardueretan erabilitako kopuruen 100eko 18 kendu dezakete kuota osotik, babes publizitarioko kontratuen indarrez ordaindutakoak ere barruan sartuta.

c) Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas en régimen de estimación directa, podrán deducir de la cuota íntegra el 18 por 100 de las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias, incluyéndose, las cantidades satisfechas en virtud de contratos de patrocinio publicitario.

d) Aurreko letran sartu gabeko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunek, lehentasunezkotzat aitortutako jardueretan erabilitako kopuruen 100eko 30 kendu dezakete kuota osotik.

d) Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no incluidos en la letra anterior podrán deducir de la cuota íntegra el 30 por 100 de las cantidades destinadas a las actividades declaradas prioritarias.

Aurreko c) eta d) letretan aurreikusitako kenkariaren oinarria ezingo da inoiz ere izan abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauak, Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 93.2 artikuluan aurreikusten duen muga baino handiagoa».

La base de la deducción prevista en las letras c) y d) anteriores en ningún caso superará el límite previsto en el artículo 93.2 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa».

Bigarrena.– 2013ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, 21. artikuluaren 1. apartatua honela berridazten da:

Segundo.– Con efectos desde el 1 de enero de 2013, el apartado 1 del artículo 21 queda redactado en los siguientes términos.

«1.– Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren zergadunek, foru arau honen 20. artikuluan xedatutakoaren arabera kalkulatutako kenkariaren oinarriaren % 10 kendu dezakete kuota osotik».

«1.– Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota íntegra el 10 por 100 de la base de la deducción determinada según lo dispuesto en el artículo 20 de esta Norma Foral».

10. artikulua.– Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Entitateen Zerga Araubideari buruzko Foru Araua aldatzea.

Artículo 10.– Modificación de la Norma Foral de Régimen fiscal de Entidades de Previsión Social Voluntaria.

1. artikulua aldatzen da uztailaren 15eko 7/1988 Foru Arauan, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Entitateen Zerga Araubideari buruzkoan, eta honela geratzen da idatzita:

Se modifica el artículo 1 de la Norma Foral 7/1988, de 15 de julio, sobre Régimen fiscal de Entidades de Previsión Social Voluntaria, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. artikulua.– Aplikazio eremua.

«Artículo 1.– Ámbito de aplicación.

Foru arau honetan jasotako xedapenak hauei aplikatuko zaizkie:

Las disposiciones contenidas en esta Norma Foral se aplicarán:

– Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateei, Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Entitateen otsailaren 23ko 5/2012 Legeak eta lege horren Erregelamendua onartzen duen otsailaren 20ko 87/1984 Dekretuak ezarritako baldintzak betetzen dituztenean.

– A las Entidades de Previsión Social Voluntaria que cumplan las condiciones establecidas por la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria, y por el Decreto 87/1984, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley.

– Bazkide babesleek eta bazkide osoek nahiz arruntek egiten dituzten ekarpenei.

– A las aportaciones que efectúen los socios protectores y los de número y ordinarios.

– Haietatik datozen prestazioei».

– A las prestaciones que otorguen».

11. artikulua.– Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga aldatzea.

Artículo 11.– Modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas.

2013ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Testu Bateginearen, apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arauemaileak onartuaren, 5. artikuluaren 1. apartatuko c) letra honela berridazten da:

Con efectos desde el 1 de enero de 2013 se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 5 del Texto Refundido del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobado por Decreto Foral Normativo 1/1993 de 20 de abril, que queda redactada en los siguientes términos:

«c) 1.000.000 eurotik beherako negozio-zifra garbia duten subjektu pasiboak.

«c) Los sujetos pasivos que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunei dagokienez, salbuespena lurralde espainiarrean establezimendu iraunkor bidez jarduten dutenei bakarrik aplikatuko zaie, betiere haien negozio-zifraren zenbateko garbia 1.000.000 eurotik beherakoa bada.

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención sólo alcanzará a los que operen en territorio español mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

Edozein kasutan ere, salbuespena aplikatu ahal izateko, ezinbesteko baldintza da letra honetan aipatutako negozio-zifraren zenbateko garbia betetzen ez duten enpresek ez izatea % 25eko partaidetza edo handiagoa subjektu pasibo horien kapitalean, zuzenean edo zeharka, non eta enpresa horiek ez diren arrisku-kapitaleko fondo edo sozietateak, hain zuzen Sozietateen gaineko Zergari buruzko uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 59. artikuluan aipatuak.

En todo caso, será requisito para la aplicación de la exención que los sujetos pasivos no se hallen participados directa o indirectamente en un 25 por 100 o más, por empresas que no reúnan el requisito del importe neto de la cifra de negocios previsto en esta letra, excepto que se trate de entidades de capital-riesgo a que se refiere el artículo 59 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.

Letra honetan jasotzen den salbuespena aplikatzeko, erregela hauek hartuko dira kontuan:

A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

1.a Subjektu pasiboaren negozio-zifraren zenbateko garbia Merkataritza Kodearen 35. artikuluko 2. apartatuaren bigarren paragrafoan xedatutakoari jarraiki zehaztuko da.

1.ª El importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo se determinará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 35 del Código de Comercio.

2.a Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren edo Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunen kasuan, negozio-zifraren zenbateko garbia hauxe izango da, alegia, zerga horien aitorpena zerga honen sortzapena gertatu aurreko urtean aurkeztu beharreko zergaldikoa.

2.ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este impuesto.

Sozietate zibiletan eta Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluaren 3. apartatuan aipatzen dituen entitateetan, negozio-zifraren zenbateko garbia zerga honen sortzapena gertatu aurreko bi urte lehenagokoa izango da.

En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este impuesto.

Zergaldia urte naturala baino laburragoa izan bada, negozio-zifraren zenbateko garbia urtebetera eramango da.

Si el período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.

3.a Negozio-zifraren zenbateko garbia kalkulatzeko, subjektu pasiboak egindako jarduera ekonomiko guztiak hartuko dira kontuan.

3.ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo.

Entitatea sozietate talde bateko kide bada Merkataritza Kodeak 42. artikuluan jasotakoaren arabera, adierazitako magnitudeak talde horretako entitate guztiei buruzkoak izango dira.

Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 42 del Código de Comercio, las magnitudes anteriormente indicadas se referirán al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo.

4.a Subjektu pasiboak Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadunak badira, lurralde espainiarrean dituzten establezimendu iraunkor guztiengatik egotzi beharrekoa izango da negozio-zifraren zenbateko garbia».

4.ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español».

XEDAPEN GEHIGARRIA.– Zor Publikoaren zerga araubidea hornitzaileei ordainketak egiteko sortutako finantzaketa-funtsara zabaltzea.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.– Extensión del régimen fiscal de la deuda pública al fondo para la financiación de los pagos a proveedores.

Hornitzaileei Ordaintzeko Finantzaketa-Funtsak, martxoaren 9ko 7/2012 Errege Lege Dekretuaren bidez onartuak, zor jaulkipenak egiten baditu errege lege dekretu horren 4. artikuluan ezarritakoaren babesean, jaulkipen horiei Zor Publikoaren zerga araubide bera aplikatuko zaie.

Las emisiones de deuda que pudiera llevar a cabo el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores creado por el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, al amparo de lo previsto en el artículo 4 del citado Real Decreto-ley, tendrán el mismo régimen fiscal que la Deuda Pública.

XEDAPEN IRAGANKORRAK
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Lehenengoa.– Enpresak sustatzeko sozietateen araubidearen indarraldiko azken zergaldian aplikagarriak diren erregelak, eta beste zerga araubide batzuetara egokitzeko aukerak.

Primera.– Reglas aplicables en el último período impositivo de vigencia del régimen de sociedades de promoción de empresas y opciones de adaptación a otros regímenes fiscales.

1.– 2013ko urtarrilaren 1aren aurretik hasitako azken zergaldian 1996ko uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 60. artikuluan jasotakoaren arabera zergapetuta dauden entitateek zergaldi horretan erregela hauek ere aplikatu beharko dituzte:

1.– Las entidades que en el último período impositivo iniciado con anterioridad al 1 de enero de 2013 tributen con arreglo a lo previsto en el artículo 60 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, en dicho período impositivo deberán aplicar, además, las siguientes reglas:

a) Aurreko paragrafoan aipatzen diren entitateetako bazkideek ezin izango dute aplikatu 2012ko abenduaren 4tik aurrera egindako ekarpenetarako 60. artikulu horren 5. apartatuan jasotako kenkaria.

a) Los socios de las entidades a que se refiere el párrafo anterior no podrán aplicar la deducción prevista en el apartado 5 del citado artículo 60 para las aportaciones realizadas a partir del 4 de diciembre de 2012.

b) 60. artikuluaren 6. apartatuan xedatutakoari jarraituz salbuetsita dauden errentak ezin izango dira handiagoak izan aurreko lehen 4 zergaldietan arrazoi berdinagatik salbuetsita geratu ziren kopuruen batez bestekoari 1,5eko koefizientea aplikatuz ateratzen den emaitza baino. Zenbateko horretatik gorako interesak zergaren araubide orokorraren arabera zergapetuko dira eta, beraz, ez dira bideratu behar 60. artikuluaren 7. apartatuan jasotako helburuetara.

b) Las rentas exentas en virtud de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 60 no podrán ser superiores al resultado de aplicar un coeficiente de 1,5 a la media de las cantidades que en los 4 períodos impositivos inmediatos anteriores quedaron exentas por este mismo motivo. Los intereses que excedan de dicha cuantía tributarán de acuerdo con el régimen general del Impuesto y, por tanto, no deberán de destinarse a los fines a que se refiere el apartado 7 del citado artículo 60.

c) Artikulu horren 8. eta 9. artikuluetan aipatutako dibidenduak eta, oro har, mozkinak Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 33. artikuluan xedatutakoaren arabera zergapetuko dira.

c) Los dividendos y, en general, las participaciones en beneficios a que se refieren los apartados 8 y 9 del citado artículo tributarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.

d) 2012ko abenduaren 4tik aurrera egin diren 60. artikuluaren 4. apartatuan aipatzen diren Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 16. artikuluan xedatutakoaren arabera lotutako pertsona edo entitateen artean egindako akzio eta partaidetzen eskualdaketan, eskualdaketa balioa izango da, ondorio fiskal guztietarako, akzioak edo partaidetzak eskualdatzen dituen entitatearen fondo propioen balioa, hark onartutako azken balantzean agertzen dena, eta, era berean, balio hori eskurapen balioa izango da, ondorio fiskal guztietara, eskuratzen duen pertsona edo entitatearentzat.

d) En la transmisión de acciones y participaciones a que se refiere el apartado 4 del artículo 60 realizadas a partir del 4 de diciembre de 2012 entre personas o entidades vinculadas a que se refiere el artículo 16 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, el valor de transmisión será, a todos los efectos fiscales, el valor de los fondos propios de la entidad cuyas acciones o participaciones se transmiten, deducido del último balance aprobado por la misma, y este valor será igualmente, a todos los efectos fiscales, el valor de adquisición para la persona o entidad adquirente.

1. apartatu honetan aipatutako entitateek letra honetan jasotako dataren eta zergaldiaren amaiera-dataren bitartean izan diren akzio edo partaidetza eskualdaketen berri eman beharko dute. Informazio hori Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak zehaztutako tokian, moduan eta epeetan egin behar da.

Las entidades a que se refiere este apartado 1 deberán informar de las transmisiones de acciones o participaciones que hayan tenido lugar entre la fecha prevista en esta letra y la de finalización del período impositivo. Esta información se presentará en el lugar, forma y plazos determinados por la Diputada o Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Zerga urraketa da aurreko paragrafoan jasotako obligazioa ez betetzea. Zerga urraketa izango da aipatutako obligazioak datu faltsuak, okerrak edo osagabeak aitortuz betetzea ere.

Constituye infracción tributaria el incumplimiento de la obligación establecida en el párrafo anterior. También constituye infracción tributaria el cumplimiento de la citada obligación mediante la declaración de datos falsos, inexactos o incompletos.

Urraketa 5.000 euroko diru isun finkoaz zehatuko da jarri gabe utzi, oker jaso edo faltsutu den datu bakoitzeko; datutzat hartuko da letra honetan xedatutakoaren arabera jaso beharreko eskualdaketa bakoitza. Eskualdaketa bat titularkide batzuei egiten zaienean, datutzat hartuko da eskualdaketa horretan parte hartu duten eta letra honetan jasotakoaren arabera aitorpenean jasota egon behar zuten eskuratzaileetako bakoitza.

La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 5.000 euros por cada dato omitido, inexacto o falso, entendiendo por dato cada una de las transmisiones que debieran constar en la declaración según lo dispuesto en esta letra. Cuando una transmisión se efectúe a varios cotitulares, se entenderá por dato cada uno de los adquirentes que hayan participado en dicha transmisión y que debieran constar en la declaración según lo previsto en esta letra.

2.– Aurreko 1. apartatuan aipatutako zergaldia amaitu eta biharamunean, ezeztatutzat hartuko dira, momentu horretatik aurrerako ondorioekin, 60. artikuluaren 11. apartatuan xedatutakoaren arabera egindako araubide-emakida guztiak. Dena den, ezeztapenak ondorioa izateko, ez da beharrezkoa izango Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak foru agindu bat ematea edo berariaz jakinaraztea.

2.– El día siguiente al de finalización del período impositivo a que se refiere el apartado 1 anterior, se entenderán revocadas, con efectos desde ese mismo momento, todas las concesiones otorgadas en virtud de lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 60, sin que sea necesaria una Orden Foral del Diputado o Diputada Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas ni una notificación expresa para que la revocación surta efecto.

Aurrekoa eragotzi gabe, Zerga Administrazioak 60. artikuluan jasotzen den araubidea ezeztatu ahal izango du, aurreko momentu batetik aurrerako ondorioekin, horretarako arrazoi nahikoak daudenean. Horretarako, 2009ko apirilaren 23ko 323/2009 Foru Aginduak, enpresak sustatzeko sozietateen zerga erregimenerako prozedura ezartzen duenak, jasotako prozedurari jarraituko zaio.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración tributaria, podrá revocar el régimen previsto en el artículo 60 con efectos desde un momento anterior cuando existan motivos suficientes para ello, siguiendo el procedimiento establecido en la Orden Foral 323/2009, de 23 de abril, por la que se establece el procedimiento para la revocación del régimen fiscal de las sociedades de promoción de empresas.

3.– Aurreko 1. apartatuan jasotakoaren ondorengo zergalditik aurrera, apartatu horretan aipatutako entitateak arrisku-kapitaleko sozietate bihurtu ahal izango dira, 5. apartatuan jarritako epearen barruan. Bestela gertatzen bada, zergaren arau orokorrei jarraituz zergapetuta geratuko dira.

3.– A partir del período impositivo siguiente al previsto en el apartado 1 anterior, las entidades a que se refiere dicho apartado podrán convertirse en sociedades de capital-riesgo, dentro del plazo establecido en el apartado 5. En otro caso, pasarán a tributar bajo las normas generales del Impuesto.

4.– Beren estatutuak arrisku-kapitaleko sozietateen estatutuetara egokitzen dituzten edo arrisku-kapitaleko sozietate bihurtzen diren entitateak Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauak horietarako ezartzen duen araubidera bilduko dira.

4.– Las entidades que adapten sus estatutos al de las sociedades de capital-riesgo o se transformen en éstas, disfrutarán del régimen que la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, establece para las mismas.

Kasu horretan, entitateak Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 59. artikuluan jasotako araubideari jarraituz zergapetuko dira, aurreko 1. apartatuan ezarritakoaren ondorengo zergalditik aurrera, eta berezitasun hauek aplikatuko dira:

En ese caso, la entidad, desde el período impositivo siguiente a aquél al previsto en el apartado 1 anterior, tributará con arreglo al régimen previsto en el artículo 59 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, y serán de aplicación las siguientes particularidades:

a) 59. artikulu horren 1. apartatuan jarritako epeak zehazteko, araubide berezi batak besteari jarraitzen diola ulertuko da. Kenkari horiek 59. artikulu horren 2. apartatuan mantentzeari buruz jasotako beharkizuna bete beharko dute.

a) A los efectos de determinar los plazos previstos en el apartado 1 del citado artículo 59 se entenderá que existe continuidad entre uno y otro régimen especial. Estas deducciones deberán de cumplir el requisito de mantenimiento previsto en el apartado 2 del citado artículo 59.

b) Era berean, araubide baten eta bestearen artean jarraipena dagoela ulertuko da, 60. artikuluaren 5. eta 7. apartatuetan jarritako betetze epeak zehazteko.

b) Asimismo, se entenderá que existe continuidad entre un régimen y otro a los efectos de determinar los plazos de cumplimiento a que se refieren los apartados 5 y 7 del artículo 60.

c) Entitateko bazkideek ezin izango dute 59. artikulu horren 2. apartatuan jasotako kenkaria aplikatu, 2012ko abenduaren 4aren aurretik bertan zuten eta data hartan ordainduak izan diren akzio edo partaidetzei dagokienez.

c) Los socios de la entidad no podrán aplicar la deducción a que se refiere el apartado 2 del citado artículo 59 con respecto a aquéllas acciones o participaciones en la misma que ostentaban con anterioridad al 4 de diciembre de 2012 y que a dicha fecha ya hubieran sido desembolsadas.

d) Baldin eta egokitzapena edo eraldaketa ondorengo 5. apartatuan jarritako epean gertatzen bada, Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauak 27. artikuluaren 2. apartatuko d) letran jasotakoa ulertuko da aurreko 1. apartatuan jasotakoaren ondorengo zerga ekitaldiaren hasieratik aurrera.

d) Siempre y cuando la adaptación o transformación se produzca en el plazo establecido en el apartado 5 siguiente, lo dispuesto en la letra d) del apartado 2 del artículo 27 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, se entenderá desde el inicio del período impositivo siguiente a aquél al previsto en el apartado 1 anterior.

5.– Aurreko apartatuan aipatutako egokitzapena edo eraldaketa 12 hilabeteko epearen barruan gertatu beharko da, aurreko 1. apartatuan jasotako zerga ekitaldia amaitzen denetik aurrera. Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatuak, aurretik subjektu pasiboak eskatuta, beste 12 hilabetez luzatu ahal izango du epe hori, betiere, arrisku-kapitaleko sozietate gisa egokitu edo hala bihurtzeko tramiteak hasi arren, entitateak ez badu 12 hilabeteko hasierako epearen barruan eskuratu horretarako baimena. Entitateak 12 hilabeteko hasierako epea amaitu aurretik aurkeztu beharko du luzapen eskaera, eta egokitze edo bihurtze tramiteak egiten hasi dela frogatu beharko du.

5.– La adaptación o transformación a que se refiere el apartado anterior deberá producirse dentro del plazo de 12 meses, contados a partir de la finalización del período impositivo a que se refiere el apartado 1 anterior. La Diputada o Diputado Foral del Departamento de Hacienda y Finanzas, previa solicitud del sujeto pasivo, podrá prorrogar este plazo en otros 12 meses más, siempre y cuando, habiendo iniciado los tramites para su adaptación o transformación en sociedad de capital-riesgo, la entidad no haya conseguido la autorización para ello dentro del plazo inicial de 12 meses. La entidad deberá presentar la solicitud de prórroga con anterioridad a la finalización del plazo inicial de 12 meses, y acreditar que ha comenzado a realizar los trámites para su adaptación o transformación.

Aurreko paragrafoan aipatutako epea egokitu arrisku-kapitaleko sozietate gisa egokitu edo hala bihurtu gabe amaitzen bada, entitatea derrigortuta egongo da subjektu pasiboa arrisku-kapitaleko entitateen araubidean zergapetuta egon den zerga ekitaldia edo ekitaldiak erregularizatzera, eta zergaren arau orokorren arabera zergapetuta geratu eta ateratzen den kopurua ordaindu beharko du, berandutza interesak eta guzti. Ekitaldiak erregularizatzeko, aitorpen osagarri bat aurkeztu beharko du eragindako ekitaldiei dagokienez, ez-betetzea gertatu ondorengo Sozietateen gaineko Zergaren autolikidazioaren aurkezpenerako borondatezko epearen barruan.

El transcurso del plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya producido la adaptación o transformación referida, determinará la obligación de regularizar el período o períodos impositivos en los que el sujeto pasivo haya tributado bajo el régimen de entidades de capital-riesgo, pasando a tributar de acuerdo con las normas generales del Impuesto y a ingresar la cantidad resultante, con los correspondientes intereses de demora. Dicha regularización deberá realizarse a través de la presentación de una declaración complementaria correspondiente a los períodos impositivos afectados, en el período voluntario de presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades siguiente al incumplimiento.

6.– Xedapen iragankor honetan 60. artikuluari buruz egindako aipamen guztiak Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 60. artikuluari buruz egindakotzat hartuko dira, betiere foru arau hau indarrean jarri aurretik 7/1996 Foru Arauari emandako azken idazkera aintzat hartuta.

6.– Todas las referencias al artículo 60 contenidas en la presente disposición transitoria, se entenderán realizadas al artículo 60 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, en su última redacción vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Norma Foral.

Bigarrena.– Enpresak sustatzeko sozietateen araubidean zergapetuta egon diren eta horretatik eratorritako kreditu edo obligazioak bete gabe dituzten entitateei aplikagarriak zaizkien arauak.

Segunda.– Normas aplicables a las entidades que han tributado bajo el régimen de sociedades de promoción de empresas y tienen créditos u obligaciones pendientes derivados de la aplicación del mismo.

1.– Xedapen iragankor hau zergaren arau orokorrei jarraituz zergapetuta dauden entitateei aplikatuko zaie, baldin eta aurretik Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 60. artikuluan jasotako araubideari jarraituz zergapetuta egon badira.

1.– La presente disposición transitoria será de aplicación a las entidades que tributen de acuerdo con las normas generales del Impuesto, habiendo tributado anteriormente con arreglo al régimen previsto en el artículo 60 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.

2.– Aurreko apartatuan aipatutako entitateek berezitasun hauek aplikatuko dituzte:

2.– Las entidades a que se refiere el apartado anterior aplicarán las siguientes especialidades:

a) 60. artikuluaren 5. apartatuan jasotako kenkaritik eratorriak diren aplikatu gabeko saldoak dituzten apartatu honetako entitateetako bazkideek haiek kendu ahal izango dituzte, Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 46. artikuluan jasotako erregelen arabera.

a) Los socios de las entidades a que se refiere este apartado que tuvieran saldos pendientes de aplicación derivados de la deducción prevista en el apartado 5 del artículo 60, podrán deducirlos con arreglo a las reglas previstas en el artículo 46 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.

Era berean, 5. apartatuan aktiboaren barruan 5 ekitalditan mantentzeari buruz jasotako beharkizuna bete beharko dute. Beharkizun hori bete ezean, derrigortuta geratuko dira egindako kenkariengatik bere garaian ordaindu ez zituzten kuotak sartzera, berandutza interesak gehituta, ez-betetzea gertatzen den zerga ekitaldiko autolikidaziotik ateratzen den kuotarekin batera.

Asimismo, deberán cumplir el requisito de mantenimiento en el activo durante 5 ejercicios a que se refiere el citado apartado 5. El incumplimiento de este requisito determinará la obligación de ingresar las cuotas no satisfechas en su momento por las deducciones practicadas, junto con los correspondientes intereses de demora, que deberán sumarse a la cuota resultante de la autoliquidación del período impositivo en que se produzca el incumplimiento.

Aurreko paragrafoan jasotako ordaindu gabeko kuotak kalkulatzeko, aintzat hartuko da kenkarirako eskubidea sortu zenetik ez-betetzearen datara igarotako denbora, eta sortutako kenkariei portzentaje hauek aplikatzerik eratortzen diren ordaindu gabeko kuotak ordainduko dira:

Para el cálculo de las cuotas a ingresar previstas en el párrafo anterior, se considerará el tiempo que medie desde que se generó el derecho a la deducción hasta la fecha del incumplimiento, y se ingresarán las cuotas no satisfechas derivadas de aplicar, a las deducciones generadas, los siguientes porcentajes:

a') % 100, urtebetea edo gutxiago igaro bada.

a’) 100% si media un año o menos.

b') % 80, urtebete eta egun batetik bi urtera igaro badira.

b’) 80% si media entre un año y un día y dos años.

c') % 60, bi urte eta egun batetik hiru urtera igaro badira.

c’) 60% si median entre dos años y un día y tres años.

d') % 40, hiru urte eta egun batetik lau urtera igaro badira.

d’) 40% si median entre tres años y un día y cuatro años.

e') % 20, lau urte eta egun batetik eta bost urtera igaro badira.

e’) 20% si median entre cuatro años y un día y cinco años.

f’) Bost urte baino gehiago igaro badira, ez da diru sarrerarik egingo.

f’) Si median más de cinco años no procederá realizar ingreso alguno.

Horretarako, kenkariak horiei dagokien zerga ekitaldiaren lehen egunean sortutzat hartuko dira.

A estos efectos, las deducciones se entenderán generadas el primer día del período impositivo a que correspondan.

b) Aurreko urteetan 60. artikuluaren 6. apartatua aplikatu duten entitateek artikulu horren 7. apartatuan jasotako helburuetara bideratu beharko dituzte errenta salbuetsiak.

b) Las entidades que hubieran aplicado en años anteriores el apartado 6 del artículo 60, deberán igualmente destinar las rentas exentas a los fines previstos en el apartado 7 de dicho artículo.

7. apartatu horretan jasotakoa bete ezean, derrigortuta geratuko dira oinarri ezargarrian integratu gabeko errentengatik bere garaian ordaindu ez zituzten kuotak sartzera, berandutza interesak gehituta, ez-betetzea gertatzen den zerga ekitaldiko autolikidaziotik ateratzen den kuotarekin batera.

El incumplimiento de lo previsto en dicho apartado 7 determinará la obligación de ingresar las cuotas no satisfechas en su momento por las rentas no integradas en la base imponible, junto con los correspondientes intereses de demora, que deberán sumarse a la cuota resultante de la autoliquidación del período impositivo en que se produzca el incumplimiento.

Aurreko paragrafoan aipatutakoaren arabera oinarri ezargarrian integratu beharreko errenta kalkulatzeko, kontuan hartuko dira lortutako errentak eta horiek lortu direnetik ez-betetzearen dataren bitartean igarotako denbora, eta integrazio portzentaje hauek aplikatuko dira:

Para el cálculo de la renta a integrar en la base imponible a que se refiere el párrafo anterior, se tendrán en cuenta las rentas obtenidas y el periodo de tiempo que medie desde que se hubieran obtenido hasta la fecha del incumplimiento, y se aplicarán los siguientes porcentajes de integración:

a’) % 100, urtebetea edo gutxiago igaro bada.

a’) 100% si media un año o menos.

b’) % 80, urtebete eta egun batetik bi urtera igaro badira.

b’) 80% si media entre un año y un día y dos años.

c’) % 60, bi urte eta egun batetik hiru urtera igaro badira.

c’) 60% si median entre dos años y un día y tres años.

d’) % 40, hiru urte eta egun batetik lau urtera igaro badira.

d’) 40% si median entre tres años y un día y cuatro años.

e’) % 20, lau urte eta egun batetik bost urtera igaro badira.

e’) 20% si median entre cuatro años y un día y cinco años.

f’) Bost urte baino gehiago igaro badira, ez da diru sarrerarik egingo.

f’) Si median más de cinco años no procederá realizar ingreso alguno.

Horretarako, errentak beraiei dagokien zergaldiko lehen egunean lortutzat hartuko dira.

A estos efectos, las rentas se entenderán obtenidas el primer día del período impositivo a que correspondan.

c) Entitateek nahiz beren bazkideek zergapetze bikoitzari lotutako kenkaria aplikatuko dute haiei dagokienaren arabera, Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 33. artikuluan jasotakoaren arabera.

c) Tanto las entidades como sus socios aplicarán la deducción por doble imposición en los términos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.

d) Beraiek partaidetutako akzio edo partaidetzak eskualdatzen badituzte, Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 27. artikuluaren 2. apartatuko d) letran jasotakoa aplikatuko da. Horretarako, entitatea 60. artikuluan jasotako araubidean zergapetuta egondako partaidetzaren edukitzako denboran linealki sortu zen errenta zatiari dagokionez, 60. artikuluaren 4. apartatuan jasotakoa aplikatuko da, 4. apartatu horretan jasotakoa aplikatzeko exijitutako beharkizun guztiak eskualdaketa-datan betetzen diren kasuetan bakarrik. Bestela, errenta zati hori araubide orokorrean zergapetuko da.

d) En caso de que trasmitan acciones o participaciones de las entidades por ellas participadas, será de aplicación lo dispuesto en la letra d) del apartado 2 del artículo 27 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades. A estos efectos, con respecto a la parte de renta linealmente generada durante el periodo de tiempo de tenencia de la participación en el que la entidad tributó bajo el régimen previsto en el artículo 60, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 60 sólo en aquellos casos en los que, a la fecha de transmisión, se cumplan todos los requisitos exigidos para la aplicación de lo dispuesto en el citado apartado 4. En otro caso, esa parte de renta tributará bajo el régimen general.

3.– Desegin eta likidatzen diren edo Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren VIII. tituluaren X. kapituluan jasotako araubidera biltzen ez den enpresa berregituraketako eragiketa batean parte hartzen duten aurreko 1. apartatuan aipatutako entitateek aurreko 2. apartatuan jasotako erregela berberak aplikatuko dituzten, salbu aurreko a) letraren lehen paragrafoan jasotakoa. Dena den, apartatu horren a) eta b) letretan aipatutako beharkizunak entitatearen desegite eta likidazioaren edo eragiketaren momentuan hartuko dira bete gabetzat.

3.– Las entidades a que se refiere el apartado 1 anterior que se disuelvan y liquiden o participen en una operación de reestructuración empresarial que no se acoja al régimen previsto en el Capítulo X del Título VIII de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, aplicarán las mismas reglas establecidas en el apartado 2 anterior, salvo lo dispuesto en el primer párrafo de la letra a) anterior. No obstante, los requisitos a que se refieren las letras a) y b) del citado apartado se entenderán incumplidos en el momento de la disolución y liquidación u operación.

Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 15. artikuluan jasotako erregela orokorrak berezitasun hauek kontuan hartuta aplikatuko dira:

Las reglas generales del artículo 15 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, se aplicarán con las siguientes particularidades:

a) Sozietatea deseginda eta likidazioa edo eragiketa eginda amaitzen den zergaldian oinarri ezargarrian integratu behar da sozietate partaidetuek onartu duten azken balantzetik lortutako ondare garbiarekin bat datozen beren akzioen edo partaidetzen balioen eta haien erosketa prezioaren arteko diferentzia. Gainerako ondasunei dagokienez, Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 15. artikuluan jasotakoa aplikatuko da.

a) En el período impositivo que concluya con la disolución y liquidación u operación se integrará en la base imponible la diferencia entre los valores de sus acciones o participaciones que se correspondan con el patrimonio neto de las sociedades participadas, deducido del último balance aprobado por las mismas, y sus precios de adquisición. Con respecto a los restantes bienes, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 15 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.

b) Xedapen iragankor honen 1. apartatuan aipatutako entitateko bazkideen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren edo Sozietateen gaineko Zergaren edo Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren ondorioetarako:

b) A los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los socios de la entidad a que se refiere el apartado 1 de esta disposición transitoria:

1.a Desegiten den sozietatearen kapitaleko akzio edo partaidetzen eskurapen balioa eta, hala badagokio, titulartasun balioa edo, izatekotan, titulartasun-balioa esleitutako zorren zenbatekoan gehituko da eta esleitutako kredituen eta diruaren edo hura ordezkatzen duen zeinuaren zenbatekoan gutxituko da.

1.º El valor de adquisición de las acciones o participaciones en el capital de la sociedad que se disuelve se aumentará en el importe de las deudas adjudicadas y se disminuirá en el de los créditos y dinero o signo que lo represente adjudicado.

2.a Aurreko 1. zenbakian azaldutako eragiketen emaitza negatiboa bada:

2.º Si el resultado de las operaciones descritas en el número 1.º anterior resultase negativo:

a') Emaitza hori ondare irabazitzat hartuko da Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren ondorioetarako.

a’) Dicho resultado se considerará ganancia patrimonial a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

b’) Sozietateen gaineko Zergaren ondorioetarako, emaitza hori bazkideen oinarri ezargarrian integratuko da, eta horri aplikatuko zaio, hala badagokio, Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 33. artikuluan jasotako kenkaria. Dena den, xedapen iragankor honen 1. apartatuan aipatutako entitateko partaidetza bere balio nominalaren azpitik eskuratu denean, aipatutako kenkaria ez da bidezkoa izango bi balioen arteko diferentziaren zenbatekoari dagokionez.

b’) A efectos del Impuesto sobre Sociedades, dicho resultado se integrará en la base imponible de los socios, siendo de aplicación al mismo, en su caso, la deducción prevista en el artículo 33 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, cuando la participación en la entidad a que se refiere el apartado 1 de esta disposición transitoria hubiera sido adquirida por debajo de su valor nominal, la deducción referida no procederá en el importe de la diferencia entre ambos valores.

c’) Establezimendu iraunkorrik gabe jarduten den Zergadun Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren zergadun bat denean, emaitza hori zerga horri lotutako ondare irabazitzat hartuko da.

c’) Cuando se trate de un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que opere sin mediación de establecimiento permanente, dicho resultado se considerará ganancia patrimonial sujeta a dicho impuesto.

d’) Aurreko b’) letran xedatutakoa aplikatuko da, establezimendu iraunkor bidez jarduten den entitate ez-egoiliarra denean ere.

d’) Lo dispuesto en la letra b’) anterior será igualmente de aplicación cuando se trate de una entidad no residente que opere mediante establecimiento permanente.

2. zenbaki honetan jasotako kasuan, kredituez, diruaz edo hori ordezkatzen duen zeinuaz besteko esleitutako aktiboaren gainerako elementuetako bakoitza esleipen hartzailearen ondarean integratuko da, entitate partaidetuaren ondare garbiaren balioan, akzioak edo partaidetzak direnean, eta merkatuko balio nominalean, aldiz, beste elementu batzuk direnean.

En el supuesto previsto en este número 2.º, cada uno de los restantes elementos del activo adjudicados distintos de los créditos, dinero o signo que lo represente, se integrará en el patrimonio del adjudicatario por el valor del patrimonio neto de la entidad participada, cuando se trate de acciones o participaciones, y por su valor normal de mercado si se trata de otros elementos.

3.a Aurreko 1. zenbakian azaldutako eragiketen emaitza zero edo positiboa bada, errentarik edo ondare galera edo irabazirik ez dagoela ulertuko da.

3.º Si el resultado de las operaciones descritas en el número 1.º anterior resultase cero o positivo, se considerará que no existe renta o pérdida o ganancia patrimonial.

Emaitza hori zero denean, kredituez, diruaz edo hori ordezkatzen duen zeinuaz besteko esleitutako aktiboaren gainerako elementuetako bakoitza esleipen hartzailearen ondarean integratuko da, entitate partaidetuaren ondare garbiaren balioari dagokionez, akzioak edo partaidetzak direnean, eta merkatuko balio nominalari dagokionez beste elementu batzuk direnean.

Cuando dicho resultado sea cero, cada uno de los restantes elementos del activo adjudicados distintos de los créditos, dinero o signo que lo represente, se integrará en el patrimonio del adjudicatario por el valor del patrimonio neto de la entidad participada, cuando se trate de acciones o participaciones, y por su valor normal de mercado si se trata de otros elementos.

Emaitza positiboa bada, kredituez, diruaz edo hori ordezkatzen duen zeinuaz besteko esleitutako aktiboaren gainerako elementuetako bakoitza esleipen hartzailearen ondarean integratuko da, entitate partaidetuaren ondare garbiaren balioan, akzioak edo partaidetzak direnean, eta merkatuko balio nominalean, aldiz, beste elementu batzuk direnean. Dena den, balio horiek txikiagoak badira aurreko 1. zenbakian azaldutako eragiketen emaitza baino, kredituez, diruaz edo hori ordezkatzen duen zeinuaz besteko esleitutako aktiboaren gainerako elementuetako bakoitza kalkulatzeko, emaitza positiboa haien artean banatu behar da iraungitzen den sozietatearen likidazioaren amaierako balantzetik ateratzen den ondare garbiaren edo merkatu balioaren arabera.

Si el resultado fuese positivo, cada uno de los restantes elementos del activo adjudicados distintos de los créditos, dinero o signo que lo represente, se integrará en el patrimonio del adjudicatario por el valor del patrimonio neto de la entidad participada, cuando se trate de acciones o participaciones, y por su valor normal de mercado si se trata de otros elementos. No obstante, en el supuesto de que dichos valores fuesen inferiores al resultado de las operaciones descritas en el número 1.º anterior, el valor de adquisición de cada uno de los restantes elementos del activo adjudicados distintos de los créditos, dinero o signo que lo represente, será el que resulte de distribuir el resultado positivo entre ellos en función del valor del patrimonio neto o valor de mercado que resulte del balance final de liquidación de la sociedad que se extingue.

4.a Bazkideari esleitutako elementuak, kredituez, diruaz edo hori ordezkatzen duen zeinuaz bestelakoak direnean, bazkideak desegitea, likidazioa edo eragiketa gertatzen den datan eskuratutzat hartuko dira.

4.º Los elementos adjudicados al socio, distintos de los créditos, dinero o signo que lo represente, se considerarán adquiridos por éste en la fecha en que se produzca la disolución y liquidación u operación.

4.– Aurreko 1. apartatuan aipatutako sozietateek eta beren bazkideek honako berezitasun hauek aplikatuko dituzte, hala badagokio, Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren VIII. tituluko X. kapituluan jasotako araubidera biltzen den enpresa berregituraketako eragiketa batean parte hartzen dutenean:

4.– Las entidades a que se refiere el apartado 1 anterior y sus socios, cuando participen en una operación de reestructuración empresarial que se acoja al régimen previsto en el Capítulo X del Título VIII de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, aplicarán, según proceda, las siguientes especialidades:

a) Eragiketaren aurretik apartatu honetako entitateetako bazkideek 60. artikuluaren 5. apartatuan jasotako kenkaritik eratorriak diren aplikatu gabeko saldoak badituzte, eta eragiketaren ondorioz, beraiek eskualdatzaileak badira, entitate eskuratzaileak haiek kendu ahal izango ditu, Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 46. eta 97. artikuluan jasotako erregelen arabera.

a) Si con anterioridad a la operación los socios de las entidades a que se refiere este apartado tuvieran saldos pendientes de aplicación derivados de la deducción prevista en el apartado 5 del citado artículo 60, y como consecuencia de la operación aquéllos resulten transmitentes, la entidad adquirente podrá deducirlos con arreglo a las reglas previstas en los artículos 46 y 97 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.

Era berean, apartatu honetako entitateetako bazkideek aurreko zerga ekitaldietan 60. artikuluaren 5. apartatuan jasotako aplikatu badute, eta eragiketaren ondorioz beraiek eskualdatzaileak badira, entitate eskuratzaileak aukeran izango du aurreko 2. apartatuaren a) letran aipatutako erregularizazioa eragiketaren momentuan egitea edo 5. apartatu horretan jasotako mantentze beharkizuna betetzen jarraitzea. Bigarren aukera hori egin eta beharkizuna eragiketaren ondoren betetzen ez bada, aurreko 2. apartatuaren a) letran aipatutako erregularizazioa egin beharko da ez-betetzea gertatzen den momentutik aurrera.

Asimismo, en caso de que los socios de las entidades a que se refiere este apartado hubieran aplicado en períodos impositivos anteriores lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 60 y como consecuencia de la operación aquéllos resulten transmitentes, la entidad adquirente podrá optar entre realizar la regularización a que se refiere la letra a) del apartado 2 anterior en el momento de la operación o seguir con el cumplimiento del requisito de mantenimiento a que se refiere el citado apartado 5. En caso de que se opte por este último caso y se incumpla el requisito con posterioridad a la operación, se deberá proceder a la regularización a que se refiere la letra a) del apartado 2 anterior desde el momento del incumplimiento.

Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, aurreko lehen apartatuan jasotako entitatearen eta bazkideetako baten artean konfusioa egonez gero, eragiketaren momentuan ulertuko da beharkizuna ez dela bete bazkide horren partaidetzei dagokienez, eta entitate eskuratzaileak bazkide horrek ordaindu ez dituen kuotak sartu beharko ditu, berandutza interesak gehituta, aurreko 2. apartatuaren a) letran jasotakoari jarraituz.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los casos en que exista confusión entre la entidad a que se refiere el apartado primero anterior y alguno de sus socios, en el momento de la operación se entenderá incumplido el requisito de mantenimiento con respecto a las participaciones de ese socio, y la entidad adquirente deberá proceder al ingreso de las cuotas dejadas de ingresar por ese socio, junto con los intereses de demora correspondientes, en los términos previstos en la letra a) del apartado 2 anterior.

b) Eragiketaren aurretik entitate eskualdatzaileak 60. artikuluaren 6. apartatuan xedatutakoa aplikatu badu, entitate eskuratzaileak aukeran izango du aurreko 2. apartatuaren b) letran aipatutako erregularizazioa egitea edo artikulu horren 7. apartatuan jasotako beharkizunak betetzen jarraitzea. Bigarren aukera hori egin eta beharkizuna eragiketaren ondoren betez gero, entitate eskuratzaileak aurreko 2. apartatuaren b) letran aipatutako erregularizazioa egin beharko du ez-betetzea gertatzen denetik aurrera.

b) Si con anterioridad a la operación la entidad transmitente había aplicado lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 60, la entidad adquirente podrá optar entre realizar la regularización a que se refiere la letra b) del apartado 2 anterior en el momento de la operación o seguir con el cumplimiento de los requisitos del apartado 7 de dicho artículo. En caso de que se opte por este último caso y se incumpla el requisito con posterioridad a la operación, la entidad adquirente deberá proceder a la regularización a que se refiere la letra b) del apartado 2 anterior desde el momento del incumplimiento.

Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, aurreko lehen apartatuan jasotako entitate mailegu emailearen eta entitate mailegu hartzailearen artean konfusioa egonez gero, eragiketaren momentuan ulertuko da beharkizunak ez direla bete bi entitateen arteko partaidetzazko maileguetatik eratorritako errenta salbuetsiei dagokienez, eta entitate eskuratzaileak entitate mailegu emaileak kontzeptu horrengatik ordaindu ez dituen kuotak sartu beharko ditu, berandutza interesak gehituta, aurreko 2. apartatuaren b) letran jasotakoari jarraituz.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los casos en que exista confusión entre la entidad prestamista a que se refiere el apartado 1 anterior y la entidad prestataria, en el momento de la operación se entenderán incumplidos los requisitos con respecto a las rentas exentas derivadas de los préstamos participativos entre ambas entidades, y la entidad adquirente deberá proceder al ingreso de las cuotas dejadas de ingresar por la entidad prestamista por ese concepto, junto con los intereses de demora correspondientes, en los términos previstos en la letra b) del apartado 2 anterior.

c) Zergapetze bikoitzari lotutako kenkaria aplikatuko da, hala dagokionaren arabera, Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 33. eta 103. artikuluetan jasotakoari jarraituz.

c) Se aplicará la deducción por doble imposición en los términos que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 33 y 103 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades.

5.– Xedapen iragankor honen ondorioetarako, aurreko 1. apartatuan aipatutako entitateak zergaren arau orokorrei jarraituz ere zergapetuta daudela zergaren araubide berezi batean zergapetuta daudenean. Kasu horretan, araubide bereziaren arauak xedapen iragankor honetan jarritako arauekin batera aplikatuko dira. Apartatu honetan jasotakoak erregelamenduzko garapena izan ahal izango du.

5.– A los efectos de esta disposición transitoria, se entenderá que las entidades a que se refiere el apartado 1 anterior también tributan con arreglo a las normas generales del Impuesto cuando lo hagan bajo un régimen especial del mismo. En ese caso, las normas del régimen especial correspondiente serán de aplicación junto con las previstas en esta disposición transitoria. Lo dispuesto en este apartado podrá ser objeto de desarrollo reglamentario.

6.– Xedapen iragankor honetan 60. artikuluari buruz egindako aipamen guztiak Sozietateen gaineko Zergaren uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauaren 60. artikuluari buruz (foru arau hau indarrean jarri aurretik indarrean dagoen azken idazketaren arabera) egindakotzat hartuko dira.

6.– Todas las referencias al artículo 60 contenidas en la presente disposición transitoria, se entenderán realizadas al artículo 60 de la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, en su última redacción vigente con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Norma Foral.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Indarrik gabe geratzen dira foru arau honetan ezarritakoarekin bat ez datozen xedapen guztiak eta, bereziki, honako hauek:

Quedan derogadas cuantas disposiciones sean contrarias a lo dispuesto en la presente Norma Foral y en particular, las siguientes:

a) 22/1993 Foru Araua, abenduaren 28koa, ganberaren baliabide iraunkorra ezarri eta arautzen duena.

a) Norma Foral 22/1993, de 28 de diciembre, por la que se establece y regula el recurso cameral permanente.

b) 14/1996 Foru Dekretua, martxoaren 12koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan ganberaren aldeko baliabidearen ordainarazpena biltzeari buruzkoa.

b) Decreto Foral 14/1996, de 12 de marzo, sobre recaudación de la exacción del recurso cameral permanente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

c) 36/1994 Foru Dekretua, apirilaren 12koa, ganberaren baliabide iraunkorraren ordainarazpena sozietateen gaineko zergan autolikidatzeko prozedura ezartzen duena.

c) Decreto Foral 36/1994, de 12 de abril, por el que es establece el procedimiento de autoliquidación de la exacción del recurso cameral permanente en el Impuesto sobre Sociedades.

AZKEN XEDAPENA.– Indarrean jartzea eta ondorioak izatea.
DISPOSICIÓN FINAL.– Entrada en vigor y efectos.

Foru arau hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunean jarriko da indarrean, bere prezeptuetan espresuki jasotako ondorioak eragotzi gabe.

Esta Norma Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa sin perjuicio de los efectos expresos previstos en sus preceptos.


Azterketa dokumentala


Análisis documental

Euskadi, bien común